Page 1

Hvordan beholder du seniorarbeidskraften?


Stadig flere arbeidsgivere er opptatt av seniorpolitikk. Det henger ikke minst sammen med at kampen om arbeidskraften hardner til. Når en senior går av med pensjon, står det ikke alltid en yngre arbeidstaker klar til å overta. SSP har laget denne brosjyren for å svare på noen av de spørsmålene mange arbeidsgivere har når det gjelder god seniorpolitikk.

Befolkningen eldes Opplever du som arbeidsgiver at kampen om arbeidskraften er tøff? Da er det kanskje ingen trøst at den vil bli tøffere i årene framover. Det henger blant annet sammen med den demografiske utviklingen i Norge. Når levealderen øker, øker også behovet for arbeidskraft, særlig innen helse – og omsorg. I løpet av de neste ti årene vil vi bli 200.000 flere personer over 65 år i Norge. Mens gruppen mellom 55 og 75 år i dag består av 982 000 personer, vil den i 2030 ha vokst til 1,3 millioner personer. Løsningen for mange bedrifter vil ikke alltid være å lete etter nye arbeidstakere, men å beholde de man har. Å beholde en dyktig senior i noen år ekstra er ofte den enkleste og beste måten å sikre kompetansen i virksomheten på. Virksomheter med en god seniorpolitikk lykkes bedre i kampen om arbeidskraften. Flere seniorer i arbeidslivet er viktig – for virksomhetene, for samfunnet og for den enkelte.

Derfor bør du rekruttere, beholde og utvikle seniorene: • S eniorene har allerede kompetanse. Mange seniorer har betydelig kompetanse, lang erfaring og stort nettverk. Rekruttering og opplæring for å erstatte dette kan være ressurskrevende. • S eniorene blir stadig friskere. Helsetilstanden til norske seniorer blir stadig bedre. Å være i aktivitet har en positiv effekt på helsa, så lenge man trives i jobben. • S eniorpolitikk er lønnsomt. Yrkesaktive seniorer bidrar til å løse arbeidslivets behov for arbeidskraft, sikre tjenester til befolkningen og til å finansiere velferd.


Å beholde en dyktig senior i noen år ekstra er ofte den enkleste og beste måten å sikre kompetansen i virksomheten på. Seniorer – hvordan beholder du dem? Her er noen råd hvis du ønsker å beholde seniorer lenger: • S ett seniorpolitikk på dagsorden i ledelsen og i møte med de ansatte. Diskuter målsettinger, muligheter og aktuelle tiltak. • Involver de ansatte, spør hva som er viktig for at de skal fortsette i arbeid, også etter fylte 62 år. Handler det om økt fleksibilitet i jobben, å få nye oppgaver eller å få mer - eller kanskje mindre ansvar? • V ær tydelig i møte med medarbeidere om hvilke forventninger og krav du har til seniorer i virksomheten. Innfør seniorsamtale/milepælsamtale med medarbeidere ved for eksempel fylte 55 år. Her er det viktig å avklare hva medarbeideren tenker om å bli senior i virksomheten og hva som skal til for at hun/han vil velge å fortsette. • T enk gjennom hvordan du kan sikre faglig utvikling for seniorene i virksomheten. Også seniorer ønsker å lære noe nytt. • S e på muligheten for å bruke seniorer som mentorer for yngre ansatte og som kunnskapsformidlere i virksomheten. • H vordan snakker lederne om - og møter seniorene i virksomheten? Trenger lederne mer kunnskap og kompetanse på dette feltet? En virksomhet som behandler seniorer som en ressurs, vil lykkes bedre i å beholde seniorene. • S ett deg inn i pensjonsreformen. Mange har liten kunnskap om egen pensjon. Ved å bidra til økt kunnskap blant ansatte kan flere bli klar over de konsekvenser reformen har. Det skaper økt trygghet for seniorene.


Pensjonsreformen – en mulighet til å beholde seniorer Grunnplanken i pensjonsreformen fra 2011 er at det skal lønne seg å jobbe. Selv om det nye systemet åpner for at mange kan ta ut fleksibel pensjon fra fylte 62 år, vil noen kunne oppleve at pensjonsopptjeningen gjør at de må jobbe lengre før de har rett til å ta ut pensjon. Pensjonsopptjeningen kan du sikre fram til 75 år. Enkelt sagt: • Jo lengre arbeidstakere fortsetter i jobb – jo mer får hun/han i pensjon. • A rbeidstakere må i framtiden forberede seg på at de må jobbe lengre for å få pensjon tilsvarende dagens nivå. • A rbeidstakere kan kombinere full pensjon med fortsatt yrkesaktivitet uten at lønnsinntekt reduserer pensjonen til den enkelte.

OSL Gardermoen – en bedrift som satser på seniorer OSL ble i 2012 tildelt prisen «Årets seniorinitiativ». Et systematisk helse – og seniorarbeid har gjort at pensjoneringsalderen blant de 500 ansatte har økt betydelig. OSL har satset på midtlivsseminar og bevisstgjøring på hva den ansatte må gjøre i andre halvdel av yrkeskarrieren. Lederne får opplæring i mål- og utviklingssamtale og det arrangeres seniorsamlinger for alle 58-åringer. Det er innført fleksible arbeidstidsordninger for ansatte fra fylte 62 år. I bedriften er det fokus på sunn mat og det arrangeres både styrketrening for seniorer og ukentlig energipause med fysioterapeut. OSL har også etablert en 2 km lang lunsjløype som alle ansatte oppfordres til å benytte.

Les mer på seniorpolitikk.no

SSP Senter for seniorpolitikk St.Olavs plass 3, 0165 Oslo. ssp@seniorpolitikk.no | Telefon: 23 15 65 50 Oslo, februar 2013

Hvordan beholder du seniorarbeidskraften?  

SSP-brosjyre Hvordan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you