Page 1

Lesson Челик ПЕТКАМЦИ Интегриран наставен денКаменчиоа има и вп летп и вп зима Македпнски јазик, Математика, Прирпда, Ликпвнп пбраз, ФЗО

IV Одделение Време за реализација Пет часа

ИКТ Метпди Игра, разговор, демонстрација,илустрација, набљудување практична работа

Bing пребарувач (едукативни игри) Tool kid, Skype, Windows live mail, msn

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ: 

Оспособување на учениците за почитување на редот на зборовите во реченицата (и при зборување и при пишување), како и примена на истите

Утврдување на знаењата за постапката на решавање равенки (од собирање и одземање до 1000)

 

Утврдување на стекнатите знаења за каменот како дел од неживата природа

Оспособување за изработка на мозаик (дизајнирање) на предмет (рамка за слики) со помош на ситни каменчиња во боја

Да умеат да го оценуваат својот труд со инструмент за самовреднување и самооценување

Да се запознаат со играта Петкамци и начинот и правилата за игра, како и играње на истата


ВОВЕД ВО АКТИВНОСТ Прошетка во блиската околина со цел да собереме убави каменчиња (мали, мазни, или во боја) За време на прошетката разговараме за каменот како дел од неживата природа и се потсетуваме како настанува, за што се користи, каде го има и сл.

ЗАДАЧИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:  

Бараат каменчиња според потребите, а потоа ги распоредуваат по големина и ги бојат оние што ке им требаат за играта, па ги оставаат настрана да се сушат. Во програмата Tool kid во подпрограмата Озборувања, да составуваат реченици со правилен распоред на зборовите. (прилог бр.1) Со помош на едукативната игра вежбаат решавање на равенки од различни типови по сопстврн избор http://www.vinica.org/kidsplanet/ravenki.swf

Запознавање со играта Петкаменци, одредување на правила за игра, играње на играта почитувајки ги правилата. Играта ја играме со мала измена со тоа што ја воведуваме граматиката и математиката во играта. ( прилог бр.2 )

Да изработат слика или мозаик, на предмет (кука) или дизајн (рамка за слика) користејки како материјал за работа каменчиња, боја и лепило, а потоа да го оценат својот труд со инструмент за самооценување и самовреднување

Да пребаруваат слики од видови камења со помош на Bing пребарувачот

РЕСУРСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ: 

http://www.google.com/search?q=kamenje&hl=en&rlz=1C1GGGE_srMK422MK422&biw=1280&bih= 933&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1j5FToWQCYf5sgatuKnqAQ&ved=0CGwQ sAQ

http://www.vinica.org/kidsplanet/ravenki.swf


ПРОЦЕС: Работа во групи Учениците се делат во две групи. Едната група работи во пакетот програми на Tool kid и тоа во подпрограмата Озборувања. Играта се состои во тоа да зборовите што се појавуваат не се правилно распоредени. Учениците треба за да ја решат да го погодат точниот редослед на зборовите за да биде реченицата точна. Ако го направат тоа одат понатаму, а ако згрешат добиваат одговор како требало точно да ги стават зборовите. На овој начин учениците го совладуваат редот на зборовите во реченицата. Втората група преку пребарувачот Bing ја игра едукативната игра равенки,

http://www.vinica.org/kidsplanet/ravenki.swf сп кпја ги утврдуваат ппстапките за решаваое равенки и вежбаат математички пперации спбираое и мнпжеое.

Игра Петмакенци Следува играње на играта Петкаменци, во која воведуваме измени во правилата на игра. Играта се игра во сите етапи, но со тоа што на четири од петте каменчиња ке лепиме зборови (пр. Јас, пливам, да, сакам). Ученикот што игра треба да внимава да ги зема каменчињата по редоследот на зборовите во реченицата (Јас сакам да пливам). А потоа ја изговара реченицата на глас. Зборовите се одлепуваат и залепуваат други за друг играч. Потоа ја играат играта со тоа што наместо зборови ке има залепено математички операции и броеви (пр. +, 240, =, 600), со тоа што каменчето со кое ке игра е Х. Ученикот прво треба да размисли по кој редослед ке игра со кемачињата за да ја состави равенката, (Х+240=600) а потоа ако успее треба да го каже колку е напознатиот број Х, во овој случај 360 (Детален опис на основните правила на игарата можете да погледнете во ПРИЛОГ2)

Каменот како материјал за работа 

Следува изработка на слика или мозаик, на предмет (кука) или дизајн (рамка за слика) користејки како материјал за работа каменчиња, боја и лепило. Учениците работат самостојно или во парови. Потоа следува изложба од творбите и изработките. На крајот учениците го пополнуваат инструментот за самооценување и самовреднување на трудот. (прилог бр.3)

Размена на искуства Преку Windows live mail, Skype, msn учениците испракаат фотографии од своите изработки и свои доживувања на свои другарчиња.


ЗАКЛУЧОК: Учениците вежбаа и утврдуваа стекнати знаења за граматиката (редот на зборовите во реченица) и математички равенки на еден начин кој што во исто време е и игра и знаење. Покажаа умешност, брзина, стрпливост, а воедно соработка. Научија дека и каменчињата можат да бидат материјал за работа и од нив може да се направат мн работи а доказ за тоа се прекрасните изработки. Усвојуваа нови правила на игра, запазуваа и почитуваа редослед на настани како едено од основните правила за правилно изведување на играта и напредување во неа. Користеа интернет за играње на едукативни игри поврзани со содржината, за размена на искуства. Го користеа програмот Tool kid и покажаа знаење во составувањето на речениците.

ДЕЛ ЗА НАСТАВНИКОТ: Игрите- се секогаш со радост прифатени од страна на децата на сите возрасти и нудат можност наставникот да ги постигне своите цели а учениците да не почувствуваат напор,страв и тешкотии.Вниманието на децата за време на игра е максимално што значи дека секоја наставна содржина пренесена преку игра ќе биде максимално усвоена и трудот на наставникот навистина ке се исплати.

ОБРАЗОВЕН ЛИНК Играта ПЕТКАМЦИ во четврто одделение е мошне погодна за проверка на постигнати цели за наставните содржини броење, броеви, додавање и одземање на , споредување на броевите, како и парни и непарни броеви.. Со нив може да се дизајнира, моделира и гради. Петте камчиња потребни за оваа игра треба секогаш да бидат поставени на дофат на децата во нивното математичко катче бидејки играта може да се игра и за време на одморите а и за време на кратки паузи како енергенс помегу активностите.

ПЕТКАМЦИ НА КОМПЈУТЕР Учениците можат да илустрираат впечатоци од играта во Paint . Доколку сликале за време на активноста можат да помагаат при изработка на Power Point презентаци со опис на чекорите на играта. (презентацијата ке ја прави наставникот а учениците ке одбираат фотографии со користење на Windows picture viwer и предлози за текстот со појаснувања.) Преку Skype можат да разговаарт со ученици од друго училиште и да ги споделуваат своите сознанија со што се вежба способноста за раскажување и пренесување искуства а компјутерот се доживува како средство за размена на корисни информации.

наставник Споа Данилпвска-Прпбиштип


Измена на правилата за игра потребни за оваа наставна содржина . . Играта се игра во сите етапи, но со тоа што на четири од петте каменчиња ке лепиме зборови (пр. Јас, пливам, да, сакам). Ученикот што игра треба да внимава да ги зема каменчињата по редоследот на зборовите во реченицата (Јас сакам да пливам). А потоа ја изговара реченицата на глас. Зборовите се одлепуваат и залепуваат други за друг играч. Потоа ја играат играта со тоа што наместо зборови ке има залепено математички операции и броеви (пр. +, 240, =, 600), со тоа што каменчето со кое ке игра е Х. Ученикот прво треба да размисли по кој редослед ке игра со кемачињата за да ја состави равенката, (Х+240=600) а потоа ако успее треба да го каже колку е напознатиот број Х, во овој случај 360

Наставник Соња Даниловска


Прилог бр.2 Tool kid – програма Озборувања Програмата служи за составуваoeе реченици.

По вчитувањето на програмата на екранот се поjавува воз. Во секое негово вагонче има збор коj одговара на определен дел од реченицата - подмет, прирок, придавка или прилог. Треба да се состави реченица, при што зборовите треба правилно граматички да се согласуваат. Реченицата се внесува во полето за пишуваoeе текст, врз кое треба да кликнете со глувчето. Со тастерите можете да се движите низ текстот во насока напред-назад и обратно. Со тастерите или се бришат погрешно внесените букви и симболи однапред или одназад, соодветно. По внесуваoeе на реченицата, со притискње на тастерот ENTER се затвора полето за текст и реченицата се испишува на екранот. Со притискаoeе на тастерот за празно место, можете да jа видите листата на сите внесени зборови. Програмата се прекинува со избор на копчето . Изглед

наставник Соња Даниловска-Пробиштип


Прилог бр.3

Каменот како материјал за работа

Наставник Соња Даниловска-Пробиштип

petkamci  

podgotovka za cas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you