Page 1

‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ޞަފްޙާ‪1 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އެޑިޓަރުގެ ބަސް‬

‫އެޑިޓަރ‬ ‫އިސްމާޢީލް ޝިޔާޒު‬

‫މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ‬ ‫ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މިމަޖައްލާއަކީ އަޅުގަނ ޑުމެންގެ ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވައި އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި‬

‫ސަބްއެޑިޓަރ‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު‬

‫ދިވެހި ލިޔުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި ހުއްބުލްވަޠަންދެކެ ލޯބިވާ ‪10‬ބީގެ‬ ‫ދަރިވަރުންތަކެއްގެ މިންނެތް ބުރަ މަސައްކަތެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުވެސް މަޖައްލާ ނެރުމުގެ‬

‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑް‬

‫ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވެ އައި ވަރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއްގައި‬

‫އަހުމަދު ރާއިފު‬

‫މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫މަޖައްލާ ހަވަޔަށް އަރައިގެން ދިޔައީއެވެ‪ .‬އަނެއްކާހެންވެސް އާ ޢަޒުމަކާއި‪ ،‬އާ ހިތްވަރަކާއެކު‬ ‫އެއްކަލަ ހުއްބުލްވަޠަންދެކެ ލޯބިވާ ދަރިވަރުންތައް އެތައް ދަލެއް އިހަވަންދޫގެ ލޮބުވެތި‬ ‫ފަސްގަނ ޑަށް އޮހޮރުވުމަށްފަހު އެއްކަލަ ހަވަޔަށް އަރައިގެން ދިޔަ މަޖައްލާ މިވަނީ‬ ‫އިހަވަންދޫގެ ފަސްގަނޑަށް ތިރިކޮށް އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނެސްދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މިމަޖައްލާ އަޅުގަނ ޑުމެންގެ އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނެވުނީ އެތައް ބައެއްގެ އެހިތެރިކަމާ‬ ‫އެކުގައެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވި‬

‫އިސްޙާޤު ރަޝީދު‬ ‫މުހައްމަދު ފަޒީލް‬ ‫އަހުމަދު ޝިނާން‬

‫ލިޔުންތެރިން‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު‬ ‫އިސްމާޢީލް ޝިޔާޒު‬

‫އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ދިވެހި މުދައްރިސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ ( މޫސަބޭ) އަށް ވަރަށް‬

‫މުހައްމަދު އާދިލް‬

‫ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫މަރްޔަމް ސަނާ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންގެ އެދުމަކީ މިމަޖައްލާގެ ސަބަބުން އިހަވަންދޫގައި ޒުވާން މޮޅެތި‬

‫މަރްޔަމް މަފާޒާ‬

‫ލިޔުންތެރިންތަކެއް އުފެދި އަޅުގަނ ޑުމެންގެ ލިޔުންތެރިކަމާއި ދިވެހިބަސް ކުރިއަރައި‬

‫ފާޠިމަތު ވިޝާނާ‬

‫ދިޔުމެވެ‪ .‬މިމަޖައްލާގެ ކުރިއަށް ނިކުންނަށް އޮތް އަދަދަށް ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު‬

‫އައިޝަތު ސައިނާ‬

‫އިހަވަންދޫގެ މަދަރުސާގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވިފައިވާކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން މިއީ ތިޔަދަރިވަރުންގެ ލިޔުންތެރިކަން ދައްކާލުމަށް ލިބިގެންދާނެ ރަނުގެ‬ ‫ފުރުޞަތަކަށް ވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނ ޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނ ޑުމެންގެ މިމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި‬

‫އާމިނަތު ނައުފާ‬ ‫މަރްޔަމް ސަމާޙަތު‬ ‫މަރްޔަމް ސުހާނާ‬ ‫އިސްޙާޤު ރަޝީދު‬ ‫މުހައްމަދު ފަޒީލު‬

‫މިމަޖައްލާގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ދިވެހިބަސް ކުރިއަރައި ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪2 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ފާޠިމަތު ވިޝާނާ ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ކުރިންވެސް‬ ‫މުސްލިމުން‬ ‫ފާހަގަކޮށްދޭ‬

‫އެހެންމީހުންނާ‬

‫ޢިޖުތިމާއީ‬

‫ސަލާމްކުރުމާއި‬

‫ވަކިކޮށް‬

‫އަދަބުތަކުގެ‬

‫ސަލާމްގޮވާލުމާއި‬

‫ތެރޭގައި‬

‫ސަލާމްފޮނުވުން‬

‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬އިސްލާމީ މިއަދަބަކީ ޒަމާން ބަދަލުވަމުން‬ ‫ބަދަލު‬

‫ދިޔަދިޔަހެން‬

‫އަންނާނެ‬

‫ސަލާމްގޮވަން ޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ގެއަކަށް‬

‫އަމިއްލަ‬

‫އެހެއްނޫނަސް ތިމާގެ‬ ‫އެގެއަށް‬

‫ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް‬

‫ވަނުމުގެ ކުރިންވެސް ސަލާމްގޮވާލުމަކީ އެދެވިގެންވާ‬ ‫ސުންނަތެކެވެ‪.‬‬

‫ޢިޖުތިމާޢީ‬

‫އާދަކާދައެއްނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ ކަނ ޑައެޅިގެންވާ‬ ‫އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބެއްކަން ޔަޤީނެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނ ޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން އިސްލާމީ‬ ‫މިރީތި އަދަބަކީ ޒަމާން ބަދަލުވަމުން ދިޔަދިޔަހެން‬ ‫ބަދަލު އަންނާނެ ޢިޖުތިމާއީ އާދަކާދައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމް ގޮވާލެވިއްޖެނަމަ އެސަލާމަށް ފުރިހަމަ‬

‫މިހާރު‬

‫ނަމަވެސް‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންގެ‬

‫ޖަވާބު ދިނުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބު ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މިސަލާމުގެ‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތެއްގެ‬

‫ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް " އެސްކިޔުޒްމީ" ‪،‬‬

‫މާނައިގައިވެއެވެ‪.‬‬

‫" ގުޑްމޯރ ނިންގ " ނުވަތަ " ބާއްޖަވެރި ހެނ ދުނެއް"‬ ‫މިފަދަ‬

‫ބަދަލުގައި‬

‫ޢިބާރާތް‬

‫އެހެން‬

‫ތެރޭގައި‬

‫ބޭނުންކުރުމުން‬

‫އިބާރާތްތަކެއް‬

‫ސަލާމް‬

‫އަދި‬

‫" ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަކުން ސަލާމްކުރެވިއްޖެނަމަ‬

‫ސަލާމުގެ ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހައެއްނުވެއެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ސަލާމަކުން ނުވަތަ ހަމަ އެފަދަ‬

‫ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މިންވަރަކުން އެސަލާމަށް ރައްދުދޭހުށިކަމެވެ‪" .‬‬

‫މި‬

‫މާނައިންވެސް އެނ ގެނީ މީހަކު ސަލާމް ގޮވުމުން‬

‫އިސްލާމީ މި ރިވެތި އަދަބު އަޅުގަނ ޑުމެންގެ‬

‫އަދި އަތުން‬

‫ގައިގައި‬

‫އަށަގެންނެވުމަށް‬

‫މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބަކީ‬

‫އިސްލާމީ‬

‫ރިވެތި‬

‫އަދަބަކަށް‬

‫ސަލާމް‬

‫ގޮވުމާއި‬

‫ސަލާމުގެ‬

‫ޖަވާބު ދިނުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަމެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމްކުރުމަށްވެސް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާކަމެވެ‪.‬‬ ‫ގެއަކަށް‬

‫ވަނުމުގެ‬

‫ކުރިން‬

‫ވާތީއެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމްގޮވާލަން ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬ހަމައެފަދައިން‬

‫ތިމާގެ‬

‫ޖަވާބުދިނުމަކީ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެން‬

‫ވަނުމުގެ‬

‫ވާޖިބުކަމަކަށް‬

‫ވާތީއެވެ‪.‬‬

‫ކިތައްމެ‬ ‫ޞަފްޙާ‪3 :‬‬

‫ގާތް‬

‫ގޮސް‬

‫އެގެއަށް‬

‫މިއީ‬

‫ރައްޓެއްސެއްގެ‬

‫ގެއަށް‬

‫އަދި‬

‫މުސްލިމުންނަށް‬ ‫އަދި‬

‫ޢިޖުތިމާޢީ‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީލޯބި‬ ‫އަށަގެންނެވުމަށް މީޑިޔާއަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރު‬ ‫މުހައްމަދު އާދިލު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ސުބުޙާނަހޫ‬

‫ﷲ‬

‫ވަތަޢާލާގެ‬

‫ޙަޟްރަތުގައި‬

‫މީޑިޔާތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި އިސްލާމީ ރިވެތި‬

‫ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ‪ .‬މި‬

‫އުސޫލުތަކާއި މިދީނުގައިހުރި އެކިއެކި ލުއިފަސޭހަތަކާއި‬

‫ޔަހޫދީންނާއި‬

‫އަޚްލާޤީ ކަންތައްތަކުގައި މިދީން ގަބޫލުކުރާ ފުރިހަމަ‬

‫ޕޮރޮޕެގެންޑާގެ‬

‫ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ދެވޭނީވެސް މީޑިޔާތަކުގެ އެހީގައެވެ‪.‬‬

‫މިކަންކުރުމުގައި‬

‫މިފަދަ އިސްލާމްދީނާއި ދީނުގެ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްދޭ‬

‫އެބައިމީހުން ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ވަސީލަޔަކީ އެމީހުންގެ‬

‫ރިޕޯޓްތައް ތަފާތު އެކިއެކި ބަސްބަހުން ހުށަހަޅާދިނުމަކީ‬

‫ނޫސްތަކެވެ‪.‬‬

‫ދީނީލޯބި‬

‫ކަންތައްތައް‬

‫ދީނުގެ‬

‫ނަޞާރާއިން‬

‫އޮޅުވާލުމަށް‬

‫ކުރިއަށްގެންދާ‬

‫ޝިކާރައަކަށްވަނީ އަދުގެ ޒުވާނުންވެ‪.‬‬

‫މީޑިޔާއެވެ‪.‬‬

‫ހާއްސަކޮށް‬

‫އޮންލައިން‬

‫ހަމަމިބީދައިން ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނަށާއި ދީނުގެ‬ ‫އެންމެހައި‬

‫ކަންތައްތަކަށް‬

‫އަހުލުވެރި‬

‫ކުރުމުގައާއި‬

‫ދީނީލޯބި އަށަގެންނެވުމުގައި މީޑިޔާގެ ދައުރަކީ ވަރަށް‬ ‫ފުޅާދައުރެކެވެ‪.‬‬ ‫ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވައިލެއްވި އެންމެހައި‬ ‫ރިސާލަތްތައް މަންސޫޚް ކުރައްވައި‪ ،‬ހަމައެކަނި ތަބާވާންވީ‬ ‫ރިސާލަތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނަށް ބާވައިލެއްވި އިސްލާމީ‬ ‫ރިސާލަތްކަންވަނީ އަންގަވާފައެވެ‪ .‬މި ދީނުގެ މާތްކަމާއި‬ ‫މަތިވެރިކަމުގެ ވާހަކަދައްކައި އެހެން ދީންތަކާއި ޚިލާފަށް‬

‫މީޑިޔާތަކުން‬

‫ޒުވާނުންގެ‬

‫ހިތްތަކުގައި‬

‫އަށަގަންނަވާ އާލާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްލާމްދީނާއި‬ ‫އެދީނުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޝައްކު‬ ‫އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ މީޑިޔާގެތެރެއިން‬ ‫ލާފައެވެ‪.‬‬

‫މިފަދަ‬

‫ހަރުމީހުންނަށްވުރެ‬ ‫ފެންނަނީ‬

‫މަދެއް‬

‫ކަންކަންވެސް‬

‫ބޮޑަށް‬

‫ދުވަސްވީ‬

‫ޒުވާނުން‬

‫ގަބޫލުކުރާތަން‬

‫ކޮށެއްނޫނެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންނަށްވެސް މީޑިޔާގެ އެހީގައި އެމީހުންގެ‬ ‫ދޮގުވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެވިދާނެއެވެ‪.‬‬

‫މިދީނުގައިހުރި ރަނ ގަޅު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދެވޭނީ‬ ‫ޞަފްޙާ‪4 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މީޑިޔާތަކުގައި‬ ‫ގެނެސްދެވޭ‬

‫ޒުވާނުން‬

‫ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި‬

‫ބައިވެރިކޮށްގެން‬

‫އެހީގައި އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ދީނީލޯބި‬

‫ދީނީ‬

‫ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ގެނެސްދިނުމަކީ ޒުވާނުންގެ‬ ‫ހިތްތަކުގައި ދީނީލޯބި އަށަގަންނާނެކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން‬

‫މިކަންކުރުމަކީ‬

‫ޒުވާނުންގެ‬

‫ހިތްތަކުގައި‬

‫އަށަގެންނެވުމަށް މީޑިޔާއަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރުތަކެވެ‪.‬‬ ‫އެކި‬

‫ސިފަސިފާގައި‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ދީނީ‬

‫ސީދާ ދީނީ އިލްމުވެރިން ލައްވާ ދީނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ‬

‫އިތުރުކުރުމާއި ދީނާއި ދީނުގެ ރަނ ގަޅު ކަންތައްތައްތަކުގެ‬

‫ވާހަކަ‬

‫ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެއެވެ‪ .‬އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން‬

‫ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬އަދި ހަމައެހެންމެ އަންނަން‬

‫ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަކުގައި ފަތުރާ ދޮގުވާހަކަތަކަށް ރައްދު‬

‫އަޒާބާއި ޡަވާބުގެ ވާހަކަތައް‬

‫ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް އުޚްރަވީ ޙަޔާތް‬

‫ކަންތައްތަކާއި‬

‫އޮތް‬

‫ޙަޔާތުގައި‬

‫ދީނުގައިހުރި‬

‫އޮތް‬

‫ލުއިފަސޭހަތަކުގެ‬

‫ދޭންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކުމާއި ޡަވާބުލިބޭ ކަންތަކުގައި ދެމިހުރުމަށް ނަސޭހަތް‬

‫ބާއްޖަވެރި ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަން ބަޔާންކުރަން‬

‫ދުނިޔެވީ‬

‫ޖެހެއެވެ‪ .‬މިހުރިހާ ކަންކަމީ އޭގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންގެ‬

‫ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކޮށް ތިމާގެ ހަވާނަފްސު އެދޭ ގޯސް‬

‫މިފަދަ‬

‫ދޭންޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬

‫އެދުންތަކަށް‬

‫ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ތަބާވުމުގެ‬

‫ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެކަނި‬

‫ނުރައްކާތެރިކަންވެސް‬

‫އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ފަރާތަކީ މީޑިޔާއެވެ‪.‬‬

‫މި ހުރިހާކަމަކީ މީޑިޔާގެ‬

‫އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ‪ 2‬ވަނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ‬ ‫ތެރެއިން‬ ‫ޞަފްޙާ‪5 :‬‬

‫ކިބާގައި ދީނީލޯބި އަށަގަންނާނޭ ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ހއ‪ .‬އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކާ އިހަވަންދޫ‬ ‫މަދަރުސާގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ‬ ‫ފުޓުބޯޅަ މެދުގެ ތެރެއިން‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މުސްކުޅިވުން!‬ ‫ބވައެވެ؟‬ ‫ފަރުވާއެއް އެބައޮތް ާ‬ ‫ޙުސައިން ޝިޔާޒު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ތަފާތު‬

‫ސުވާލަކީ މިކަމަށް ފަރުވާއެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟‬

‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫އެތައް‬

‫މަރުހަލާތަކެއް‬

‫ކުރަންޖެހޭނެ‬

‫ކަޑައްތު‬

‫އަދުގެ‬

‫ދުނިޔޭގެ‬

‫ބަޔަކު‬

‫އިންސާނާ މިދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީވެސް މައިމީހާގެ‬

‫މުސްކުޅިކަން ފޮރުވުމަށްޓަކައިދަނީ ބޭސްފަރުވާގެ‬

‫ބަނޑުތެރޭގައި ތަފާތު މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރުމަށް‬

‫ސާޖަރީކޮށްގެން‬

‫ފަހުގައެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޕްލާސްޓިކް‬

‫އަދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށް ފަހުވެސް‬

‫ދުނިޔޭގެ އެތައްބަޔަކުދަނީ އެމީހުންގެ މުސްކުޅިކަން‬

‫ތަފާތު އެތަކެއް މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރަންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން‬

‫ފޮރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ‬

‫ކުރެވޭ‬

‫އެއްވެސް އާރެއްބާރެއްނެތް ގޮތުގައެވެ ‪ .‬އެހެންމީހުންގެ‬

‫މަސްގަނޑު އެލުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި‪ ،‬މޫނުގައި އުފެދޭ‬

‫ބަލިކަށި‬

‫ގޮތެއްގައެވެ‪.‬‬

‫ރޫތައް ފިލުވުމާއި‪ ،‬އުރަމަތީގެ ބައްޓަން ހިފެހެއްޓުމާއެކު‬

‫ދާވަރަކަށް‬

‫އުނަގަނ ޑު ސައިޒަށް ފެއްތުމާއި ( އަންހެނުން) ‪ ،‬އަދި‬

‫އާދެއެވެ‪.‬‬

‫ވާންކޮށް‬

‫އެހީއާނުލައި‬

‫ނުއުޅެވޭނެފަދަ‬

‫އެއަށްފަހު‬

‫އަހަރުތައް‬

‫ފާއިތުވަމުން‬

‫އިންސާނާ‬

‫ހެދިބޮޑުވެ‬

‫ބާރުގަދަވަމުން‬

‫ނަތީޖާއެއްގެ‬ ‫ހެދިބޮޑުވެއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުތަކަކަށްފަހު‬

‫ގޮތުން‬

‫އިންސާނާ‬

‫ފުރިހަމައަށް‬

‫އެއީ‬

‫ޒުވާންކަމުގެ‬

‫ދުވަސްވަރެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާންކަމުގެ‬

‫ފޮނިދުވަސްވަރު‬

‫ފާއިތުވެގެންގޮސް އަނެއްކާހެން އިންސާނާ ބަލިކަށިވެ‬ ‫ހަށިގަނ ޑު ނިކަމެތިވެއެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪6 :‬‬

‫ލޮލުގެ‬

‫އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ‬

‫އެސްފިޔައާގުޅޭ‬

‫ބެހެއްޓުންފަދަ‪،‬‬ ‫ދިރާސާތަކުން‬ ‫ނަފްސާނީ‬

‫ތެރޭގައި‬

‫ހަންގަނ ޑު‬

‫ބަނ ޑުގެ‬

‫ކިތަންމެ ކަމެއް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬ ‫ދައްކާގޮތުގައި‬

‫ވަރުބަލިވުމާއި‬

‫މިފަދަ‬ ‫ހާސްކަމުގެ‬

‫މީހުންނަކީ‬ ‫ތެރޭގައި‬

‫އުޅޭބައެކެވެ‪.‬‬

‫އެއީ މުސްކުޅިވުމެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މުސްކުޅިވުމުގެ‬

‫މީހަކަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ‪ .‬އެފަދަ މީހެއްގެ ޢުމުރު‬

‫އެފަދަމީހުންނަށް‬

‫އެހެންނޫނަސް‬

‫ސަބަބުން ސިފަޔަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ސަލާމަތްވާން‬

‫ރަޙިމުގެ‬

‫އުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް‬

‫މުސްކުޅިވުމުގެ‬

‫އެމީހުންނަކަށް‬

‫ސަބަބުން ދިމާވާ ބުއްދިއާއި ވިސްނުން ކޮށިވުމާއި‪،‬‬ ‫އަވަސްވުމާއި‬

‫ހަނ ދާންނެތުން‬

‫އަދި‬

‫މާތްﷲ ދިގުކުރައްވާނެތެވެ‪ .‬ހަމައެހެންމެ‪،‬‬ ‫ގުޅުން‬

‫ބަދަހިކުރުމާއި‬

‫ރިވެތި‬

‫އާރާސްތުކުރުމާއި‪،‬‬

‫އަޚްލާޤުން‬

‫ޙަޔާތް‬

‫އަވަށްޓެރީންގެ ޙައްޤުތަކަށް‬

‫ޙިއްސުތަކަށް‬

‫ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއެކު‬

‫އަންނަ ބަލިކަށިކަމަށް ބޭހުން ފަރުވާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟‬

‫ޢުމުރު ދެމިގެންދިޔުމުގައި އެހީތެރިވާ ކަންކަމެވެ‪" .‬‬

‫މުސްކުޅިވުމަކީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނ ގުން އެއްވެސް‬ ‫ފަރުވާއެއް‬

‫ދެވެންނެތް‬

‫އަންގަވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއްކަމުގައި‬

‫އެކަލޭގެފާނު‬

‫އަޢުރާބީން‬

‫ކީރިތި‬

‫ރަސޫލާ‬

‫ޙަދީޡް‬

‫ކުރައްވާ‬

‫ރަސޫލާ‬

‫އަރިހު‬

‫ދެންނެވިއެވެ‪ .‬އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ‪ .‬އަޅުގަނ ޑުމެން‬ ‫ޙަދީޡްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ ކުރަންވީތޯ އެވެ؟‬

‫ބަޔާންވެދިޔަ ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނ ގިގެންދަނީ‬ ‫މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމާއި‪،‬‬ ‫ތަޤުވާވެރިކަމުގެ‬ ‫މުސްކުޅިވާމީހާއީ‬ ‫ބުއްދިއާއި‬

‫މަގުން‬

‫ހެޔޮކަމާއި‬

‫ޒުވާން‬

‫ޒުވާން‬

‫ހަނ ދާންތައް‬

‫ޢުމުރު‬

‫ޢުމުރުގެ‬ ‫ތާޒާކޮށް‬

‫ހޭދަކޮށް‬ ‫ވިސްނުމާއި‬ ‫ހުންނާނެ‬

‫މީހެއްކަމެވެ‪.‬‬

‫އާނ އެކެވެ‪ .‬އޭ ﷲ ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! ބޭސްފަރުވާ‬ ‫ކުރާށެވެ! ޝިފާއެއް ނެތްގޮތެއްގައި މާތްﷲ އެއްވެސް‬ ‫ބައްޔެއް ނުލައްވައެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ބައްޔެއް ފިޔަވައެވެ‪.‬‬

‫އެއުރެން ދެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ކޮން ބައްޔެއްތޯއެވެ؟‬

‫ޙަދީޡްކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މުސްކުޅިކަމަކީ‬

‫އެއީ‬

‫މުސްކުޅިކަމެވެ‪.‬‬

‫ބޭސްފަރުވާއިން‬

‫ހިފެހެއްޓޭނެ‬

‫ކަމެއްކަމުގައި ނުވިޔަސް މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ހިއްސުތަކަށް‬

‫އަންނަ‬

‫ބަލިކަށިކަމުގެ‬

‫ފަރުވާއަކީ‬

‫މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުންކަމުގައި ރަސޫލާ ޙަދީޡް‬ ‫ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪7 :‬‬

‫" މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތައިފި‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އާމިނަތު ޤުރައިޝާ ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ހައްދަވާފައިވާ އަޅުންނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެމެންނަކީ ﷲ‬

‫އަހަރެމެންނަށް ކެއިންބުއިމަށްޓަކައި ލިބޭ ރިޒުޤަކީ‬ ‫ﷲ‬

‫އަބަދަށްޓަކައި‬ ‫ވާންޖެހުނީ‬

‫ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކެވެ‪ .‬އަދި އަހަރެމެންގެ‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެމެންނަށް ދެއްވާ‬

‫ބޮޑާވުމުގެ‬

‫ފުރާނައަކީ ވެސް ﷲ‬

‫ފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ‪ .‬ވީއިރު ބޮޑާވުމުގެ‬ ‫ޖާގައެއް އަހަރެމެންނަށް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ޙައްޤަށް‬

‫ބޮޑާކަމަކީ‬ ‫އެހެންމީހުންނަކީ‬ ‫ދުށުމެވެ‪.‬‬

‫ނުވަތަ‬

‫ނެތްކަމުގައި ދުށުމެވެ‪.‬‬ ‫ތިމާވަރުގެ‬

‫މީހަކު‬

‫ތިމާއަށްވުރެ‬

‫ބައެއްކަމުގައި‬

‫ޖެހޭނީ ތަވާޟުޢުވެރި މަޑުމައިތިރި ބަޔަކަ ށެވެ‪.‬‬ ‫ތިމާ އުޅެންވާނީ‬

‫ތިމާއަކީ ވެސް އެހެންމީހުން ފަދަ މީހެއްކަން‬ ‫ދަނެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި ފަޚުރުވެރިވުމާއި‬

‫ވެސް ހިތުގައިވާ މީހާ މޫނުވަތަށް ނަރަކައަށް‬

‫އުޅުމީވެސް‬

‫ވައްދާނެކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާ‬

‫ނެތިގެން‬

‫ފައިވެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ‬ ‫އަދި‬

‫މިއީ ފިރުޢަޢުނާއި ޤާރޫނު ފަދަ ނުބައިމީހުންގެ‬

‫ޞަފްޙާ‪8 :‬‬

‫އަހަރެމެން‬

‫ވާން‬

‫މޮޅުމީހަކު‬

‫ބޮޑާކަމަކީ ވަރަށްނުބައި ސިފައެކެވެ‪.‬‬

‫ސިފައެކެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުގައި‬

‫ބޮޑާކަމުގެ‬

‫ކިބުރުވެރިކަމުގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް‬

‫ބޮޑާކަމާއި ގުޅުންހުރި ދެސިފައެވެ‪.‬‬

‫ﷲ‬

‫ކިބައިގައިވާ‬

‫ނޫނީ ތަޤުވާވެރި ބަޔަކަށެވެ‪.‬‬

‫އިންކާރުކުރުމާއި‬

‫ނިކަމެތި‬

‫ނަރަކަވަންތަ‬ ‫އޭނާގެ‬

‫ވެރިޔަކަށް‬

‫އޭނާ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެން‬

‫ކިޔަވާ‬

‫ކުދިންގެ‬

‫މިސިފައަކީ‬ ‫ކިބައިގައި‬

‫މަދުންނަމަވެސް ހަރުލާފައިވާ ސިފައަކަށްވުމެވެ‪.‬‬

‫އިބިލީހަށް ލަޢުނަތްލައްވާ‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬ ‫ދީ ުދނާއި ދުނިޔެ‬

‫އައިޝަތު ސައިނާ ‪ /‬އަލިނޫރު ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ޝައްކެއްނެތެވެ‪.‬‬ ‫ޙަޔާތުގައި‬

‫ވަގުތަކީ‬

‫ލިބޭނެ‬

‫ނިޢުމަތެވެ‪.‬‬ ‫މިދުނިޔޭގައި‬

‫މަތިވެރި‬

‫އެއް‬

‫މާތްﷲ‬

‫އިންސާނާ‬

‫ރަނ‬

‫މިސާލަކަށް‬

‫ލައްވާފައިވަނީ‬

‫އެމީހެއްގެ‬

‫ދަރިވަރެއްނަމަ‬

‫އަޖަލުގައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި‬ ‫ކަމަށް ވާތީއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ވަގުތު‬

‫އޭގެ‬

‫އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް ކޮންމެހެން‬ ‫ޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތަކީ ތިބާގެ ފަހަތުން އަންނަ‬

‫އެއްޗެއްނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ތިބާއަކީ ވަގުތުގެ‬

‫ފަހަތުން ދާންޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގައި‬

‫ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި‬ ‫ތިމާހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހޭދަކުރަން ލިބޭ އެއްޗެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތީއުފާ‬

‫ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި ދުނީޔޭގެ‬ ‫ޙާސިލް‬

‫ކުރުމަށް‬

‫އުޅެގަތުމަކީ‬

‫ކުރުން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކޮންމެކަމެއް‬ ‫ވެސް އެކަމެއް ކުރަންއޮންނަ ވަގުތަކު އެކަމެއް‬

‫ޞަފްޙާ‪9 :‬‬

‫ކުރުމަށް‬

‫ޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތެއްގައި ކުރަން އޮންނަ ކަމެއް ފަސްކުރުމަކީ‬

‫އެހެނީ‬

‫އެންމެ‬

‫އިންސާނެއްގެ‬

‫އާދަކުރަން‬

‫އެނޫން‬

‫ގަޅުގޮތެއް‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މުދައްރިސުން‬

‫ފިލާވަޅުތައް ފަހުން ހެދުމަށް‬ ‫ގިނަވަން‬

‫ފިލާވަޅުތައް‬

‫މަދަރުސާގެބައެއް‬

‫ދެއްވާ‬ ‫ބެހެއްޓުމުން‬

‫ފަށައެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުން‬

‫މިއީ‬ ‫ވަރަށް‬

‫ކުރާ‬

‫ނޭދެވޭ ޢަމަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައި ތިމާއަށާއި އެހެން‬ ‫މީހުންނަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި ކަމެއް ކުރުމަކީ‬ ‫މުހިއްމު‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ކިޔަވާކުއްޖެއްނަމަ‬

‫ފިލާވަޅުތައް މުޠާލިޢާ ކުރެވިދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ހަށިގަނ‬

‫ޑަށް‬

‫ކުރެވިދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ފައިދާވާފަދަ‬

‫ނޫނީ‬

‫ކަސްރަތެއް‬

‫އަދި ސުންނަތް އަޅުކަމާއި‬

‫ދުލުންހެޔޮ ކަލިމަތައް ކިޔުން ރަނގަޅެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ހަމައެހެންމެ ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުން‬

‫އާދެ!‬

‫ވަގުތަކީ ރަނަށް ވުރެވެސް އަގުބޮޑު‬

‫މިންވަރެއް ކިޔަވައިލުމަކީ ތިމާއަށާއި ތިމާގެ ޙަޔާތަށް‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ހިފުމަށް‬

‫ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނޭކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ވީމާ‬

‫ބޭނުން‬

‫ވަގުތުގެ‬

‫އެހެނީ ޤުރުއާނަކީ‬

‫ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ގެއްލިއްޖެ ވަގުތަކީ‬

‫ހިތްތަކުގެ ޝިފާއެކެވެ‪ .‬ދީނީ އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫މާތްﷲ‬

‫އަޅުކަމަކަށްވެސް‬

‫ކޮންމެ‬ ‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު‬

‫އެގޮތުން‬

‫ކަނ ޑައެޅިފައި‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންނަކީ ވަގުތުތައް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި‬

‫ވަގުތު‬

‫އަދި‬

‫ނަމާދަކީވެސް‬

‫ކަނޑައެޅިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ‪ .‬ނަމާދު އަޅައިފި މީހާއީ‬ ‫މުގުރާލައިފި‬

‫ދީން‬

‫މީހެއް‬

‫އަނ ބުރާ ލިބޭ އެއްޗަކަށް ނުވާތީއެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގައި‬

‫ރަސޫލާގެ‬

‫ލިބިގަންނަ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔެއާއި‬

‫އާޚިރަތުގައި‬

‫ފަލާޙާއި‬

‫ކާމިޔާބީގެ‬

‫އަހުލުވެރިން ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ‪.‬‬

‫ސުންނަތުން ޡާބިތުވެއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ނަމާދު އޭގެ‬ ‫ވަގުތުގައި އަދާކުރުމަށް ފަރުވާބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫"ވަގުތަކީ ދިރިއުޅުމުގައި އަގު ހިމެނުމެއް ނެތް ޖައުހަރޭ‪.‬‬ ‫މަގުތަކުން ނަލަ ދައުރު ވުމުގައި އަލިކުރާ މޮޅު ދަންމަރޭ‪.‬‬ ‫ވަގުތުހުސްކޮށް ކުޅިވަރަށް ދުއްވާލުމީ ނިކަމެތި ވުމޭ‪.‬‬ ‫އަގު މުޅިން ނެތި ބިކަވުމަށް ދޮރު ހޮޅުވިދާ ހިތި މަންޒަރޭ‬ ‫ހެޔޮކަމާ މަތިވެރި ޢަމަލުތައް ހުސް ވަގުތުގައި ކޮށްލަމާ‪.‬‬ ‫ހެޔޮ ނުވާނޭ ވަގުތު ހުސް ކޮށްލަން އަބަދުހެން ހިތު ތެރޭ‪".‬‬ ‫އިހުޒަމާނުގައި މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވެވު ހުރެއެވެ‪.‬‬

‫މިއީ މީހުން އެރި‬

‫ފެންވެރުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފެންގަނޑެކެވެ‪ .‬މިހާރުގެ ގޮތަށް ބުނަނީނަމަ އެއީ‬ ‫ސުވިމިންޕޫލްއެވެ‪ .‬ކޮންމެއަކަސް ކަންތައްވީ ގޮތަކީ މާލޭގެ ‪ 4‬އަވަށުގެ‬ ‫ތެރެއިން‬

‫މައްޗަން‬

‫ގޯޅީގައި‬

‫ހަދާފައިވާ ބޮޑުވެވުގެ ( އޭރުގެ މީހުން މި ވެވަށް ކިޔަނީ މާވެވުއެވެ‪) .‬‬

‫ތެރެއަށް ގެރިއެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ‪ .‬އެޒަމާނަކީ މާލޭގައި ގެރި ގެންގުޅުނު ޒަމާނެކެވެ‪ .‬ގެރި ވެއްޓުނުތަން ދުށް‪،‬‬ ‫މީހަކު މުންޑު އަތަށް ކަހާލާފާ‪ ،‬އަޅާއިތިކޮށް އަވަށު ސަރުކާރަށް އެކަން އެންގުމަށް ދުއްވައިގެންފިއެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން އެންގެވީ އަވަށު ކޮމެޓީ އެއްކުރުމަށެވެ‪ .‬ކޮމެޓީން ހަދާނެގޮތެއް ހަމަނުޖެހިގެން‪ ،‬ގެރި ނެގުމާމެދު‬ ‫ސައްލާކުރަން ތިއްބައި ބޭރުން ދިޔަ މީހަކު ގޮވާލިއެވެ‪.‬‬ ‫" މާވެވަށް ވެއްޓުނު ގެރި އަމިއްލައަށް އަރައިގެން ހިނގައްޖެ ޔޯލައެވެ‪" .‬‬ ‫( ފާޠިމަތު ސުލްޠާނާ ‪ 10 /‬ބީ )‬ ‫ޞަފްޙާ‪11 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫‪ 1 0‬އިންޗި) އަށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ބައެއްމަސްމަސް‬

‫ަޕއި ާރ ާނ ފިޝ‬ ‫މިދުނިޔޭގައި މާތްﷲ ހައްދަވާފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން‬ ‫މަހަކީވެސް އިންސާނުންނަށް ވަރަށް ބޭނުން ތެރިއެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް‬

‫ބައެއް‬

‫ވައްތަރުގެ‬

‫އިންސާނާއަށް‬

‫ނުރައްކާކުރުވައެވެ‪ .‬އެގޮތުން މި ބަލައިލަނީ އިންސާނުންނަށް‬ ‫ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މަހެއްކަމަށްވާ ޕައިރާނާ ފިޝްއަށެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސް އާންމުކޮށް ދިރިއުޅެނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ‬ ‫ފެންކޯރުތަކުގައެވެ‪ .‬މި މަސް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެނިހެން‬ ‫ކުދި މަސްމަހާމެހި ފަދަ އެއްޗިއްސެއް ޝިކާރަކޮށްގެން‬ ‫ކައިހަދައެއްނޫޅެއެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނަ މަސްމަހެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‬

‫ކައިހަދަނީ‬

‫މަރުވެފައި‬

‫އޭގެ އިތުރުން ގަސްގަހާގެހި ވެސް‬

‫ކާހަދައެވެ‪.‬‬ ‫ޕައިރާނާ ފިޝް ފާހަގަ ވެގެންދަނީ ވަރަށް ތޫނު‬ ‫ދަތްތަކެއް ހުންނަ‪،‬‬

‫މަސްކެއުމަށްޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނަ‬

‫މަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ‪ .‬މި މަހުގެ ‪ 3 8‬ނުވަތަ ‪ 3 9‬ބާވަތް‬ ‫އުޅޭކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫މިވައްތަރުގެ‬

‫މަހެއް އާންމު ގޮތެއްގައި ބޮޑުވަނީ ‪ 25 -15‬ސީ އެމް (‪-6‬‬

‫ޞަފްޙާ‪11 :‬‬

‫ބޮޑުވެއެވެ‪.‬‬

‫ހެދުމަށްޓަކައި މިމަހުގެ މަތީދަތްޕިލާގަ އާއި ތިރީދަތްޕިލާގައި‬ ‫އެއްބަރިއަކަށް‬ ‫އެހެންވުމުން‬

‫އަތުރާލެވިފައިވާ‬ ‫މިމަސް‬

‫ތޫނު‬

‫ދަތްއަޅާ‬

‫ދަތްތަކެއްހުރެއެވެ‪.‬‬ ‫ތަނެއްފަސޭހަކަމާއެކު‬

‫ކަނޑާގެންދެއެވެ‪ .‬ދަތްތައް ހުންނަނީ ވަޅިއެއްގެ މިޔައެއްހެން‬

‫މަރްޔަމް ސަމާޙަތު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫މަސް‬

‫މިއަށްވުރެވެސް‬

‫ދަތްޕިލާ‬

‫ތަޅުލެވޭގޮތަށް‬

‫ތިނެސްކަނަށް ފަތިކޮށް‪ ،‬ފުޅާކޮށް‪ ،‬ތޫނުކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ޕައިރާނާ‬

‫މަސް‬

‫ދިރިއުޅޭ‬

‫ކޯރުކޯރަށް‬

‫އެރި‬

‫އުޅޭ‬

‫އެއްޗެއްސާއި އިންސާނުންނަށް އެ ސޮރުމެއް ހަމަލަދެއެވެ‪.‬‬ ‫ކަންމިހެން ހުރިނަމަވެސް ބައެއް މީހުން މިމަސް ކައި‬ ‫ހަދައެވެ‪ .‬ބަނ ޑުދޮށް ރަތްކުލައިގައި ހުންނަ ޕައިރާނާ މަސް‬ ‫މަސްޓޭންކުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ގެންގުޅެއެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫މިމަހުގެ އެހެން ވައްތަރުތައްވެސް މަސްޓޭންކު ތަކުގައި‬ ‫ގެންގުޅެއެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސް ދިރިއުޅެނީ ބައިހަދާގެންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކޮންމެ‬ ‫ބައެއްގައިވެސް ތިނެތި ނުވަތަ ހަތަރެތި ހިމެނެއެވެ‪ .‬މިގޮތަށް‬ ‫އުޅޭއުޅުމުގައި އޭގެތެރެއިން މަހެއް މަރުވެއްޖެނަމަ ދެންތިބި‬ ‫މަސްތަށް އެމަސް ކާލައެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ގިނައިން މި އެއްޗެހީގެ މެދުގައި ތަޅާފޮޅުން‬ ‫ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ‪ .‬ބައެއްޕައިރާނާ މަސް ތަކުގައި‬ ‫ލޯހަލާކުވެފައި ހުންނަނީ މިފަދަ ކޮންމެވެސް ތަޅާފޮޅުމެއްގެ‬ ‫ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ނ‬ ‫ކ ް‬ ‫ރ އައުކުރުމުގެ މުހިންމު ަ‬ ‫ނގެ ޒިކު ާ‬ ‫ޠލު ް‬ ‫ޤައުމީ އަބް ާ‬ ‫މަރްޔަމް މަފާޒާ ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ކުދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ފަޅުފިލުވައި ދެއްވައިފައިވާ‬

‫އެކުލެވިފައިވާ ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ‪ .‬މާގަނޑުގެ އުސް‬

‫ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫ދިވެހި‬

‫އަބްޠާލުން‬

‫ޤައުމީ‬

‫ފަރުބަދަތަކުން ނެއްޓި‪،‬‬

‫ގިރިޓީގެ ހާރެއް ފަދައިން‬

‫ވެވަޑައިގެންފައިވާ ޤުރުބާނީތަކަކީ އަދުގެ ޖީލަށް‬

‫ކުދި‬

‫ގައުމަށް‬

‫ފިލާވަޅުތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އަތުރާލެވިފައިވާ‬

‫ރަށްކެއް‬

‫މި‬

‫ލިބިގެންދާ‬

‫ހިތްވަރު‬

‫އަގުހުރި‬

‫ލިބިގެންދިޔަކަމީ‪ ،‬ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން‬

‫އެފަދަ ދިވެހި ޤައުމީ އަބްޠާލުން ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫ދިރިއުޅޭ މިގައުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ވެވަޑައިގެންފައިވާ ޤުރުބާނީތައް އިންތިހާއެވެ‪ .‬ރެއާއި‬

‫ގައުމުގެ‬

‫އަތްވާހި ވާރޭގައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި‬

‫ނަޞީބެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވާލު ‪،‬‬

‫އެފުށް މިފުށުން ފެންނަ ހުރި ހަޤީޤަތަކީ ގައުމަކީ‬

‫ކުރަމުންދިޔަ‬

‫މަސައްކަތްތަކަކީ‬

‫އިބުރަތުން‬

‫އަމާންކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ‬

‫ފުރިގެންވާ‬

‫އިބުރަތެކެވެ‪.‬‬

‫އަގުހުރި‬

‫ޖަވާހިރުން‬

‫ދިވެހި‬

‫ފުރިގެންވާ‬

‫މުތީތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ‬

‫ޢަބްތާލުންގެ‬

‫ބަޔަކު‬

‫ދިރިއުޅޭ‬

‫ގައުމެއް‬

‫އަބުޠާލުންގެ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ޖިހާދުން‬

‫ހިތްވަރާއި ފަންވަރުން ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މިވަނީ‬

‫އިބްރަތްލިބިގަނެގެން ގައުމާއި ވަޠަން ދިފާޢުކުރުމަށް‬

‫މިނިވަންކަމުގެ ފޮނިރާޚަތުން ރަހަ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅޭ‬

‫ޤައުމީ‬

‫ނުގުޑާފަދަ‬

‫މަތިވެރި‬

‫އަޒުމެއްގެ‬

‫ވެރި‬

‫ބަޔަކު‬

‫މިސަބަބަށްޓަކައި‬

‫އަޅުގަނ‬

‫ޑުމެން‬

‫ގައުމެއް ކަމެވެ‪.‬‬

‫މާޒީން އިބްރަތް ލިބިގެނެގެން‬

‫އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އައު ކުރުމަކީ އަޅުގަނ ޑުމެންގެ‬

‫ރޫޙުގައި‬

‫ލާމަސީލު‬

‫ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކޮޑުގައި އެޅިފައިވާ‬

‫ނަމޫނާވެރި ބައެއްކަމެވެ‪ .‬އާދެ! ޙުއްބުލް ވަޠަންގެ‬

‫ވަރަށް‬

‫ވާޖިބެކެވެ‪.‬‬

‫އަގުމާތް ޖަވާހިރުން ވިދުން ގެނެސްދޭން ކެރޭ‬

‫ޒިންމާއެކެވެ‪.‬‬

‫ވަޠަނީ‬

‫މަސައްކަތްކުރުމުގެ‬

‫ބޮޑު‬

‫މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ‪.‬‬

‫ފިސާރި ގަދަފަދަ ފަހުލަވާނުންތަކެއްގެ ބައެއްކަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞަފްޙާ‪12 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ބޮޑުތަކުރުފާނު‬

‫މިގޮތުން‬ ‫ބޭބޭފުޅުން‬

‫ހިތްވަރު‬

‫ފަދަ‬

‫ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫މަތިވެރި ޤުރުބާނީތައް‬ ‫ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަވީގައި‬

‫ގަދަ‬

‫ދުޝްމިނުންގެ‬

‫އަމާޒު‬

‫ފަތްގަނ ޑަކަށް‬

‫ޚުދު‬

‫ވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެން ހުންނަވައެވެ‪ .‬ޤައުމުގެ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެން ފާހަގަ‬

‫ރަތްޔިތުންގެ‬

‫މިނިވަންކަމަށްޓަކައި‬

‫ރެއާއި ދުވާލު ވާރެއާއި‬

‫ސަލާމަތަށްޓަކައި އޮހޮރުވާލެއްވި ލޭގެ ސަބަބުން‬

‫ކުރެއްވީ‬

‫ޢިބުރަތްތަކެއް‬

‫ހިތްވަރާއެކު‬

‫މަސައްކަތް‬

‫ދިވެހި‬

‫އަފުރާދުންނަށް‬

‫ޤައުމަށްޓަކައި ހިތްޕުޅުގައިވާ ލޯބި ރަމްޒުކޮށްދޭ‬

‫ޚާސިލްވެގެން ދިޔައެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިބޭފުޅުންގެ‬

‫ގޮތުގައެވެ‪ .‬ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕޯޗްގީޒުންގެ ‪17‬‬

‫މި ޢިބުރަތްތައް ދަނެ އެބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ އައުކޮށް‬

‫އަހަރު ގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް‬

‫ކެރިގެން‬

‫ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫މި‬

‫ޖިހާދުގައި‬

‫ވަރުގަދަ‬

‫ބޮޑުތަކުރުފާނެކޭ އެއްފަދައިން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބެ‬ ‫އަލިތަކުރުފާނާއި‬

‫ކޮއްކޮ‬

‫ކޮންމެ‬

‫ޒުވާނަކީވެސް‬

‫ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫ޖިހާދެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންތަކަކަށް‬ ‫ވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ‪.‬‬

‫ހަސަންތަކުރުފާނުގެ‬

‫ހިތްވަރުފުޅު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ‪ .‬ހަމަ އެފަދައިން‬ ‫އަލީ ހާޖީއާއި ހަސަން ހާޖީއާއި ޑަންޑަހިލުވެސް‬ ‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬އެބޭފުޅުންގެ މި ޖިހާދުތަކުން ޢިބުރަތް‬ ‫ލިބިގަނެ އެބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ އައުކުރުން ވަރަށް‬ ‫މވެ‪.‬‬ ‫ނ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫މ ި‬ ‫ު‬ ‫ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ އިތުރުން އަލިރަސްގެފާނަކީވެސް‬ ‫ޤައުމު‬

‫އެ‬

‫ރަސްކަލަކަށްޓަކައި‬

‫ހިތްވަރުގަދަ‬

‫ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ޖިހާދުކުރެއްވީ‬

‫އެއްވެސް‬

‫ދުޝްމިނުންގެ‬

‫ޞަފްޙާ‪13 :‬‬

‫ލަޝްކަރާ‬

‫ފަޚުރުވެރިވާ‬ ‫ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫ޖެހިލުމެއް‬ ‫ކުރިމަތި‬

‫ނެތިއެވެ‪.‬‬ ‫ލެއްވީ‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މިގޮތުން‬

‫ރާއްޖޭގެ‬

‫ދޮންބަންޑާރައިންވެސް‬

‫ކާބަފައިން ކުރެއްވި ހިތްވަރުފުޅުގެ މަތިވެރިކަމެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ކެރިގެން ޖިހާދު ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރަތްޔިތުން‬

‫ދިވެހި‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންގެ މަންމަ މިއަދު އެދި ގޮވަނީ‬

‫އަޅުވެތިވެ‬

‫ދުޝްމިނުންގެ‬

‫ކެތްނުކުރެވޭ‬

‫ދަރަޖައަށް‬

‫ބޮޑުތަކުރުފާނު ފަދަ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ގޮސްފައިވަނިކޮށް ދިވެހި ފަސްގަނ ޑު މިނިވަން‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެން މިއަދު ނަމޫނާ ލިބިގަންނަންވީ‬

‫ހެއްދެވިއެވެ‪.‬‬

‫ޢިބުރަތްތައް‬

‫އަނިޔާތަކަށް‬

‫އެބޭފުޅުން‬

‫މާހައުލަކަށް‬

‫އެފަދަ‬

‫މިފަދަ‬

‫ހިތްވަރު‬

‫ހިތްވަރު‬

‫ގަދަ‬

‫ގަދަ‬

‫ޒުވާނުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ކެރޭ‬

‫މަތިވެރި‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންނަކަށް މާޒީގެ ޢަބުޠާލުން ކުރެއްވި‬

‫ލިބިގެންދިޔަ ޖިހާދުތައް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ‬

‫ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދުތައް ތަފްސީލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫މާޒީގެ‬

‫އެކަން‬

‫އަދި‬ ‫ދުވަހެއް‬

‫މިކަމުގެ‬

‫އައުކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަޞައްވަރުކުރެވޭނީވެސް‬

‫އެފަދަ‬

‫ހިތްވަރުގަދަ‬

‫ޖިހާދެއް‬

‫ކުރަން‬

‫ޤައުމުގައި އުފެދިއްޖެނަމަ ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް‬

‫ކުރިމަތިވެ‬

‫އެފަދަ‬

‫އަބުޠާލުން‬

‫ސަބަބުން‬

‫ޖެހުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ‬

‫ޒުވާނުންތަކެއް‬

‫ވަރަށް‬ ‫އަދު‬

‫އެހެންކަމުން‬

‫ބޮޑަށް‬

‫މަގުފަހިވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެން އެފަދަ‬ ‫ބޭފުޅުންގެ‬

‫ޒިކުރާ‬

‫ޒުވާނަކީވެސް‬

‫އައުކުރުން‬

‫ވަރަށް‬

‫ދީނާ‬ ‫ޤައުމަށްޓަކައި‬

‫މުހިންމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށް ހުރި މީހަކަށް ވުމަށް‬

‫‪ 1 9 8 8‬ގެ ނޮވެމްބަރ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް‬

‫ޢަޒުމް ކަނޑައަޅަމާތޯ؟‪ .‬ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދު‬

‫ފެނިގެން ދިޔައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއިން ހާމަވެގެންދާ‬

‫ކުރެއްވި ހިތްވަރު ގަދަ ޢަބުޠާލުނަށް މާތް ﷲ‬

‫ޖިހާދުން‬

‫ނިޢުމަތް‬

‫ދިވެހިން‬

‫ކަމަކީ‬

‫ކުރި‬

‫ކުރީގެ‬

‫ހިތްވަރު‬

‫ޢަބުޠާލުންގެ‬

‫އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް ނަމޫނާ ލިބިފައިވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪14 :‬‬

‫ޖަންނަތުގެ‬

‫ހެޔޮ‬

‫ޖަޒާއާއި‬

‫މަތިވެރި‬

‫ދެއްވާށި އެވެ‪ .‬އާމީން!‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އިންސާނާގެ‬

‫ހަމަޖެހުމާއި‪،‬‬

‫ދިރިއުޅުމަށް‬

‫އުފާވެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެމެންނަށް‬ ‫ފުރިހަމައަށް‬

‫މިބޭނުން‬ ‫ލިބިދެ‬

‫ގަސްގަހާގެހިން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬ ‫ވަރަށް‬

‫ގަސްގަހުގައިވާ‬

‫މާމެލާމެލިން އަހަރެމެންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ‪.‬‬

‫އާމިނަތު ނައުފާ‬ ‫ދުނިޔޭގެ‬

‫އެންމެފިނި‬

‫ހިސާބުތަކުގައިވެސް‬

‫( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ހިތްތަކުގައިވާ‬

‫ހިސާބުތަކުގައާއި‬

‫އެންމެހޫނު‬

‫ފިލާދެއެވެ‪.‬‬

‫ޢާންމު‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ތާޒާކަން‬

‫އެހާމެ‬

‫ދިރިހުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދެ ކަންތައް ފުއްދާދޭ‬ ‫ނުރައްކައުތެރި‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫އިރުގެ‬

‫އިންސާނާ‬

‫ސަލާމަތްކޮށްދޭ‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫އަދި ހިތަށާއި މޫނަށް އުފާވެރިކަމާއި‬ ‫ލިއްބައިދެއެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫ރީތިކަން‬

‫އޭގެ‬

‫ރުޅިވެރިކަމާއި ޙަސަދަވެރިކަން ފިލުވައިލައެވެ‪.‬‬

‫ދޯދިތަކުން‬ ‫ޢާންމު‬

‫އޭގެތެރޭގައި‬

‫ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އެންމެ ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ‬ ‫އާދެ!‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި‬

‫ގަސްގަހުގައިވާ ގަސްގަނ ޑު ނުވަތަ ލަކުޑިންވެސް‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ކޮންއެއްޗެއް‬

‫ނުތަނަވަސްކަން‬

‫ކަމަށްތޯއެވެ؟‬

‫ގަސްގަހާގެއްސެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށްގިނަ ބޭނުންތަކެއް ކުރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫އޮޑިދޯނި‬

‫ފަހަރު‬

‫ބަނުމާއި‬

‫ފަރުނީޗަރު‬

‫ހެދުމާއި‬

‫ކަރުދާސް އުފެއްދުން އަދި ގެދޮރު އެޅުމުގެ ވަރަށްގިނަ‬ ‫ބޭނުންތަކަށްވެސް ލަކުޑިބޭނުންކުރެއެވެ‪.‬‬

‫ގަސްގަހާގެހިން އަހަރެމެންނަށް ކާނާ ލިބެއެވެ‪.‬‬ ‫ގޮވާމާއި ފަލަމަޑިއެވެ‪ .‬މޭވާއާއި ތަރުކާރީއެވެ‪ .‬ގޮވާމުގެ‬ ‫އެންމެ ޢާންމު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނ ޑޫ‪،‬‬

‫ގޮދަން‬

‫ގަސްގަހާގެހިން‬ ‫ވެއެވެ‪.‬‬ ‫ލިއްބައިދޭ‬

‫ފައިދާތަކެއް‬

‫ސިއްޙަތަށްވެސް‬

‫އެގޮތުން ހަށިގަނ ޑަށް އެކިއެކި ފައިދާތައް‬ ‫ކާނާތައްލިބެއެވެ‪.‬‬

‫އިރުގެ‬

‫ދޯދިތަކުން‬

‫އަދި ޒުވާރި ހިމެނެއެވެ‪ .‬މޭވާގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނ ޑަށް‬

‫އަހަރެމެން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫ރީތިކަން ގެނެސްދޭ ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށްދޭ ބާވަތްތައް‬

‫ލިބެއެވެ‪ .‬އެކިއެކި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއަކަށް ގަސްގަހުގެ‬

‫އާފަލު އަނ ބު‬

‫ފަތް‪،‬‬

‫މޫ އަދި އެހެނިހެން ބައިތައް ބޭނުންކުރެއެވެ‪.‬‬

‫މިރުސް‬

‫އަދި‬

‫ފައިދާތަކެއް‬

‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި އޮރެންޖު‪،‬‬ ‫ހިމެނެއެވެ‪ .‬ތަރުކާރީގެ ތެރޭގައި ބަށި‪،‬‬ ‫ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫ބަނ ބުކެޔޮ‬

‫ފަދަ‬

‫ފަލަމަޑީގެ‬

‫މީގެއިތުރުންވެސް‬

‫އެތައް‬

‫އަދި ސާފުވައި‬

‫ގަސްގަހާގެހިން ލިއްބައިދެއެވެ‪.‬‬

‫ބާވަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪15 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މެޝިނަރީތަކާއި އިންސާނީ‬ ‫ދިރިއުޅުމާ ހުރި ގުޅުން‬

‫މަރްޔަމް ސަނާ ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެއްވެސް‬

‫އުފައްދާނެ‬

‫އެއްޗެއްކަން‬

‫އާރެއްބާރެއް ނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އުފައްދާ‬

‫އެ އިންސާނާ ހެދިބޮޑުވެ ދިރިއުޅުމުގެ ޢަމަލީ‬

‫އިންސާނުންނަށް‬

‫މައިދާނަށް ނުކުމެއެވެ‪ .‬ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ދުނިޔެ‬ ‫އާރާސްތުކުރެއެވެ‪ .‬މިގޮތުން ﷲ‬

‫ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫ޔަޤީނެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން‬

‫މެޝިނަރީތަކަކީވެސް‬

‫އޭގައި‬

‫ކޮންމެވެސް‬

‫ފައިދާއެއްވާ‬

‫މިގޮތުން މެޝިނަރީތައް އުފައްދާ‬

‫އިންސާނާއަށް‬

‫މައިގަނ ޑު ސަބަބަކީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އެތައްބޮޑެތި‬

‫ކަންތައް‬

‫މިގޮތުން‬

‫ކުރިއެރުންތަކެއް ދުނިޔެއަށް ހޯދާދެއެވެ‪ .‬މިއަދުގެ‬

‫ބަލާއިރު މިއަދު މާބޮޑު އުނ ދަގޫތަކަކާ ނުލާ‬

‫ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ‬

‫ކަންތައްތައް ނިއްމާލެވެއެވެ‪ .‬އަންނައުނު ދޮންނަން‬

‫ރޮނ ގުން އިންސާނުންވަނީ އެތައް ކުރިއެރުމެއް‬

‫ދޮވެވި‬

‫ހޯދާފައެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި‬

‫އުފައްދަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އީޖާދުކުރަމުން‬

‫މެޝިނަރީތައް‬

‫ހީވެސް‬

‫އަންނަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިންސާނީ‬

‫އުފައްދާ‬

‫އުފައްދާފައެވެ‪ .‬ކެއްކުމަށްވެސް މާ އުނ ދަގޫތަކެއް‬

‫މެޝިނަރީތަކުގެ‬

‫އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް‬

‫ބޮޑެތި‬

‫ބަދަލުތަކެއް‬

‫މިގޮތުން‬

‫މެޝިނަރީތަކާއި‬

‫ދިރިއުޅުމާ‬

‫ގުޅުންހުރީ‬

‫ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ދުނިޔޭގައި‬

‫މީހާއަށް‬

‫ދަނީ‬

‫ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންސާނީ ދިރިއުޅުމަށްދަނީ‬ ‫ނުކުރާފަދަ‬

‫އެ‬

‫އެއްޗެހި‬

‫އިސްތިރިކުރެވިގެން ނިކުންނަ މެޝިންތައް ވަނީ‬

‫މިފަދައިން‬ ‫އަންނަ‬

‫ބޭނުންވާ‬

‫ކުރުމަށް‬

‫ފަސޭހަވުމެވެ‪.‬‬

‫އުފައްދާ‬

‫އުފުލާކަށް ނުޖެހެއެވެ‪.‬‬ ‫ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ކޮންމެހެން‬

‫އުޅޭކަށްނުޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަކަމައެކު‬

‫ބޭނުންތަނަކަށް‬

‫ދެވޭފަދަ‬

‫އެކަމަށް އުފައްދާފައެވެ‪.‬‬

‫ފައިމަގުގައި‬ ‫އަވަހަށް‬

‫އުޅަނ ދުތައް‬

‫ވަނީ‬

‫އަދިވެސް މިނޫނަސް‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް މިފަދަ މެޝިންތަކުން‬ ‫ކޮންމެ‬

‫ފަސޭހަކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗަކީވެސް އެއިންކުރާ މަންފާއަކަށް ބަލައިގެން‬ ‫ޞަފްޙާ‪16 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މި މެޝިންތަކަކީ ހަމައެކަނި ކަންތައްކުރުމަށް‬ ‫ފަސޭހަކޮށްދޭ ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އިންސާނާގެ‬

‫ތަފާތު‬

‫ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ބޭނުންތަކަށް‬

‫ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން‬

‫ބޭނުކުރެވޭ‬

‫މިފަދަ‬

‫ބައެއް‬

‫ބަލިތަކުން ދުރުކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި‬ ‫ހުރުމަށް އެހީތެރި ވެދެއެވެ‪.‬‬ ‫އިންސާނުން‬ ‫އެހީގައި‬

‫އުފައްދާ‬

‫އިންސާނުންނަށް‬

‫މެޝިނަރީތަކުގެ‬ ‫ކުރިމަތިވާ‬

‫ތަފާތު‬

‫މެޝިންތަކަކީ‬

‫އިންސާނާގެ‬

‫ޞިއްޙަތާއި‬

‫ނުރައްކާތަކުން މިއަދުރައްކާތެރިވެއެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ދުޅަހެޔޮކަން‬

‫ސަލާމަތްކަންމަތީ‬

‫ބެހެއްޓުމަށް‬

‫އުފައްދާފައިވާ މެޝިންތަކުގެ އެހީގައި މިއަދު‬

‫ކަސްރަތުކުރާ ތަފާތު‬

‫އިންސާނުންނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ‬

‫މިއަދުދަނީ‬

‫ދުނިޔެއަށް‬

‫ލިބިދާނެ‬

‫ވެދާނެ‬

‫ތަނަކާއި‬

‫އެހީތެރިވެދޭ ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫މެޝިންތައް‬

‫ވައްތަރުގެ‬

‫ލިބެއެވެ‪.‬‬

‫ޚަބަރުތައް‬

‫އުފައްދަމުންނެވެ‪ .‬މިފަދަ މެޝިންތަކުގެ އެހީގައި‬

‫ގެއްލުމަކާއި‬

‫ހަށިގަނ ޑު ފުރިހަމަކަންމަތީ ބެހެއްޓެއެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ވަގުތުދެނެގަނެވެއެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް‬ ‫ބަލިތަކަށް‬

‫މެޝިންތަކުގެ‬

‫ތެރޭގައި‬

‫ފަރުވާކުރުމަށްޓަކައި‬

‫މެޝިންތައްވެސްވެއެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުންކުރާ‬

‫ފެން‬

‫އަދި‬

‫ސާފުކޮށް‬

‫ގެއްލުންނުވާގޮތަށް‬ ‫ބަލިޖައްސާތަކެތި‬

‫ނައްތާލުމަށް‬

‫ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫މި‬

‫އެހެންކަމުން‬

‫މިފަދަ‬

‫އެކިއެކި‬ ‫ހެދިފައިވާ‬

‫ފަސޭހަވެއެވެ‪.‬‬

‫ބުއިމަށް‬

‫ބިންހެލުންތަކުން‬ ‫ކުރިން‬

‫ސަލާމަތްވާން‬

‫ސަލާމަތީ‬

‫ފުރުސަތު ލިބެއެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅުތައް‬

‫އެޅުމުގެ‬

‫މީގެ އިތުރުން މޫސުން‬

‫އެކިއެކި‬

‫ލަފާކުރާ ގޮތާއި އެނޫންވެސް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު‬

‫ބޭނުންކުރާ‬

‫ސަލާމަތްވުމަށް‬

‫މެޝިންތަކަކީ އިންސާނުންނަށް ވަރަށްބޭނުންތެރި‬ ‫މެޝިންތައް‬

‫މި‬

‫ކަންތައްތައް ކުރިން އެނ ގުމުން ތޫފާންތަކާ‬

‫ހަށިގަނ ޑަށް‬

‫ޖަރާސީމުތަކާއި‬

‫ގެއްލުން‬

‫ލިބުމުން‬

‫ގެއްލުންތަކުން‬

‫ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނާ‬

‫ޝއ ެކއ ުނ ުކ ަރ ެމ ެވ‪.‬‬ ‫ޮފތ ކި ުޔ ަމށ ާއ ަދ ުކ ާރ ުކއ ަޖ ުކ ާފސ ާވ ެނ ަކ ާމ ެމ ުދ ުކ ަޑ ެވސ ަ‬ ‫ޞަފްޙާ‪17 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މިފަދަ މެޝިންތަކުން އިންސާނުންނަށް ފައިދާކުރުވާ‬

‫ފަނާވެގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫މިފަދަ ކުށެއްނެތް ބަޔަކަށްދެވޭ‬

‫ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި‬

‫ހަމަ‬

‫ފަދައިން‬

‫ގެއްލުންތަކާވެސް‬

‫މިގޮތުން‬

‫ތިމާވެށީގެ‬

‫ބަލާއިރު‬

‫މިފަދަ‬

‫ހަމަލާތަކުގެ‬

‫އަސްލަކީ‬

‫މައްސަލައަކީ‬

‫އިންސާނުން އުފައްދަމުންދާ މެޝިނަރީތަކެވެ‪ .‬މިފަދަ‬

‫މެޝިންތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު އިންސާނުންނަށް‬

‫މެޝިނަރީތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު ދުނިޔޭގައިވަނީ‬

‫ބޮޑުގޮންޖެހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ބިރުވެރިކަންފެތުރިފައެވެ‪ .‬މި މެޝިނަރީތައް ބެލެވެނީ‬

‫ގޭސްތަކާއި‬

‫ދުނިޔޭގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލުވައިލާ ދުނިޔެ‬

‫ވަރަށް‬

‫ކުރިމަތިވަމުންދާ‬ ‫ކާރުޚާނާތަކުން‬

‫ދޫކުރާ‬

‫ކެމިކަލްތަކުގެ‬

‫ސަބަބުން‬

‫ނުސާފުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނުރައްކާތެރި‬ ‫ވިހަގޭސް‬

‫ފެތުރުމެވެ‪.‬‬

‫ވަޔާއި‬

‫ފެންދަނީ‬

‫އޯޒޯންފަށަލަ ތުނިވެ އިރުގެ‬

‫ދޯދިތައް‬ ‫ތަކާއެކުވެ‬

‫މިކަންކަމުގެ‬

‫ވިހަ‬

‫ދުނިޔެއަށް‬

‫ފޯރައެވެ‪.‬‬

‫ހަލާކުކުރާ ތަކެތިކަމުގައެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން‬ ‫އިންސާނުންނަށް‬

‫މެޝިނަރީތަކަކީ‬ ‫ފަސޭހަތަކާއި‬

‫އެއްކޮޅުން‬ ‫ކުރިއެރުންތައް‬

‫ވާރޭފެން‬

‫އެސިޑްވެއެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްދޭ ތަކެއްޗަށްވާއިރު އަނެއްކޮޅުން ގެއްލުމާއި‬

‫ނަތީޖާއަކަށްވަނީ‬

‫ގިނަބަލިތައް‬

‫މިގޮތުން މެޝިނަރީތަށް‬

‫ހަލާކުހުރި ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫ކެންސަރާއި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ‬

‫އިންސާނާގެ ބޭނުންތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދީ އިންސާނާގެ‬

‫ބަލިތައް ފެތުރުމެވެ‪ .‬ބޮޑެތި ޢިމާރާތްތައް ހަލާކުވެ‬

‫ދުނިޔޭގެ ތަފާތު‬

‫ކޯރުތަކުގެ‬

‫ދިރުންތައް‬

‫ގަސްގަހާގެހި‬

‫ނެތިގޮސް‬

‫ފަނާވެގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީވެދެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މެޝިނަރީތަކަކީ ތިމާވެށި ހަލާކުކޮށް އިންސާނާއަށް‬

‫މިކަންކަމުގެ އިތުރުން އިންސާނުން އުފައްދާ‬

‫ގެއްލުންދޭ‬

‫އެއްޗަކަށް‬

‫ފުރާނައާވެސް‬

‫ފަސާދަކޮށް‬

‫ދުނިޔޭގައި ބިރުވެރިކަން ފަތުރައެވެ‪.‬‬

‫މެޝިނަރީތަކަކީ‬

‫އިންސާނުންގެ‬

‫ވެސް‬

‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ‪ .‬މިގޮތުން އުފައްދަ‬

‫އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންތަކުން މެޝިނަރީތަކާއި‬

‫ނިއުކުލިއަރ ހަތިޔާރުތަކަކީ އިންސާނުންނަށް ހުރި‬

‫އިންސާނީ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާކަން‬

‫ވަރަށްބޮޑު ބިރަކަށް ވަނީވެފައެވެ‪.‬‬

‫ހަނ ގުރާމައިގެ‬

‫ހާމަކޮށްދެއެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތު ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ މިފަދަ ހަތިޔާރުތަކުގެ‬ ‫ސަބަބުން‬

‫ޞަފްޙާ‪18 :‬‬

‫އެއްފަހަރާ‬

‫އެތައްމިލިޔަން‬

‫މީހުންނެއް‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ިސ‬ ‫ަޚޤީ ީޤ ޙާދ ާ‬

‫ރ‬ ‫ގއުބު ި‬ ‫އއްލި ަ‬ ‫ގހަށް ެ‬ ‫ނިކަ ަ‬ ‫ޓނީ ‪.........‬‬ ‫ފައިބުޑަށް ވެއް ު‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ޒަމާން‬ ‫އަތޮޅުތައް‬

‫މިވަނީ‬

‫އަދި‬

‫ބަދަލުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަނ ދިރިކަން‬

‫ބަދަލުވެފައެވެ‪.‬‬

‫ކިއެއްތަ‬

‫ރަށްތަކާއި‬ ‫މިދަނީ‬

‫ޤައުމުވެސް‬

‫ތަރައްޤީވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަށައިލެވިގެންވާ‬

‫އަލިކަން އާއްމުވެފައެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގައި‬

‫ދުނިޔެއަށް‬

‫މިވަނީ‬

‫މި އަލިކަމާއި އަމާންކަމުގެ‬

‫ތެރޭގައި އިންސާނުންނަށް ޖެއްސުންކުރަމުންދާ ޖިންނި‬ ‫އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަނީ ކިތައް މީހުންބާ‪......‬‬ ‫އިލްޔާސަކީ‬ ‫ވޭތުކުރަމުންދާ‬

‫އުފާވެރި‬

‫ކިޔަވާކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ގެންދާ‬

‫ހިތްގައިމު‬

‫ރާޅުތަކުގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫އަޑުގެ‬

‫އިލްޔާސަށް އެހެން އަޑެއް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ‪ .‬އެ އަޑު‬ ‫އައީ ރަށުގެ ބޮޑު ނިކަގަހާ ދިމާލުންނެވެ‪ .‬އިލްޔާސަށް‬ ‫ގަހާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ‪ .‬އެހިނ ދު އޭނާއަށް ފެނުނީ‬ ‫ގަހުގެ ގޮފިގަނ ޑެއް ހެލިގަތްތަނެވެ‪ .‬އިލްޔާސް އޭނާގެ‬ ‫އަތަށް‬

‫ގައުބުރިއެއް‬

‫އިތުރަކަށް‬

‫ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ‪.‬‬

‫ބަލާކަށްނުހުރެ އިލްޔާސް ގައުބުރި އެއްލީ ނިކަގަހުގެ‬

‫ދިރިއުޅުމެއް‬ ‫ނަމަވެސް‬

‫ގޮނ ޑުދޮށަށް ފޭބުނުކަމެވެ‪ .‬ގޮނ ޑުދޮށަށް ބީއްސާލަމުން‬

‫ތެޅެމުންދާ‬

‫ގޮފިގަނ ޑަކީ‬

‫ހަރަކާތަކުން‬

‫ވާލެއްގެ‬

‫އޭނާގެ‬

‫ތެޅެމުންދާ ގޮފިގަނ ޑެއްކަމަށް ހީކޮށެވެ‪ .‬ގައުބުރިގޮސް‬

‫ޙަޔާތުގައި ދިމާވި މި ބިރުވެރި ޙާދިސާ އޭނާގެ ހިތަކުން‬

‫ގޮފިގަނ ޑުގައި ޖެހުނުކަން އިލްޔާސަށް ހަމަ ރަނ ގަޅަށް‬

‫މި ބިރުވެރި‬

‫ނަމަވެސް އިލްޔާސް ގައުބުރި އެއްލިތާ‬

‫ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ‪.‬‬

‫އެނ ގެއެވެ‪.‬‬

‫ޙާދިސާގެ ބިރުވެރި ހަނ ދާންތައް މުޅި ޢުމުރަށްވެސް‬

‫ފަޅިސިކުންތެއްވެސް‬

‫އޭނާގެ ހިތުތެރޭގައި ހުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ތަނ ބިކަށީގައި‬

‫ރޭގަނޑު ‪ 11:30‬އެހާކަންހައި އިރު އިލްޔާސް‬ ‫ހިނ ގަމުން ދިޔައީ ރަށްވެހިމަގުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮނ ޑުދޮށަށް‬

‫ފޭބެވުނީ ކީއްކުރަން ކަމެއް ހުދު އިލްޔާސްއަކަށްވެސް‬ ‫ނޭނ ގެއެވެ‪.‬‬ ‫ޞަފްޙާ‪19 :‬‬

‫އިނ ގޭހާވެސްކަމަކީ‬

‫ބަލައިލިއެވެ‪.‬‬

‫ނުވާނީސް‬ ‫އެއްޗަކުން‬

‫ފައި‬

‫ކައިރީ‬

‫ފައިގެ‬

‫އޭނާގެ‬ ‫ޖެހުނުހެން‬ ‫އޮތީ‬

‫ގަހާދިމާއަށް އެއްލި ގައުބުރިއެވެ‪.‬‬

‫ހީވެގެން‬

‫ދެންމެ‬

‫އޭނާ‬

‫އެއްވެސް އުނި‬

‫އިތުރުވުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އެއީ ހަމަ އެ ގައުބުރިއެވެ‪.‬‬

‫އިލްޔާސަށް‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ކުރާނެކަމެއް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ބުނާނެބަހެއް އިލްޔާސަކަށް ނޭނގުނެވެ‪ .‬އިލްޔާސް ހުރީ ގައުބުރިއާ ދިމާއަށް‬ ‫ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ‪ .‬ހާވަކަރު ބުދެއްހެން ގަބުވެފައެވެ‪ .‬އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ‪ .‬ކުރަންވީ ކަންތައް އޭނާގެ‬ ‫‪ 1 6‬އަހަރުގެ ސިކުނ ޑިއަށް އައީ މާފަހުންނެވެ‪ .‬ގައިގާ ހުރިނަމަ ހުރިހާ ބާރެއް ފަޔަށް ލާފައި އިލްޔާސް‬ ‫އެއްގަމަށް އެރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުއްވާގަތެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތުން ފުރިގެންވާ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ވާޞިލްވުމުގެ‬

‫މަޤުޞަދުގައެވެ‪.‬‬ ‫އިލްޔާސަށް‬

‫ގެއާ‬

‫ހަމައަށް‬

‫ދެވުނު‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް‬

‫އޭނާ‬

‫ގެއަށްނުވަދެ‬

‫މަޑުކޮށްލީ‬

‫އޭނާގެ‬

‫އެކުވެރިޔަކަށްޓަކައެވެ‪ .‬އެކުވެރިޔާ އިލްޔާސްގެ ގެއަށް އަންނާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދިނީމައެވެ‪ .‬ޣާޒީ‬ ‫ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ އިރުދެކުނު ކަނާ ދިމާއިން މަގުމަތީގައި ހުރި އަޕާރ ނޯރ ތް ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑްގެ މަގު ބައްތި‬ ‫ހަރުކޮށްފައިވާ ހޮޅިދަނ ޑީގައި ލެނ ގިލައިގެން އިލްޔާސް ހުރީ ރަޙުމަތްތެރިޔާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް‬ ‫އިލްޔާސަށް އިވުނީ ހާލެއް އޭގެ ރީތި އަޑުން " ކައްކަކާކޯ" ގޮވާލިއަޑެވެ‪ .‬އެ އަޑުއައީ ވަރަށް ދުރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހިންނެއާއި ދިމާއިންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ބިރުވެރި ވާހަކަ ކިޔާދެމުން އިލްޔާސް ބުނީ ‪.........‬‬ ‫ހިންނެއާ ދިމާއިން އިވިފަ ‪ .....‬މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އަނެއްކާވެސް އެހާ ގޮވާލިއަޑުއިވުނު ‪ .....‬އެ އަޑުއައީ މިފަހަރު‬ ‫ތަންކޮޅެއް ކައިރިން ‪ .....‬މަށަށް ހީވަނީ ‪ .....‬ބޯޅަދަނޑުން އަޑު އައިހެން ‪ .....‬އޭގެ ފަހުންވެސް އިރުކޮޅެއްނުވެ ‪.....‬‬ ‫މިފަހަރު ހާ ގޮވާލިއަޑު އިވުނީ މަ ލެނގިގެން ހުރި ހޮޅިދަނޑި ތެރެއިން ‪ .....‬ވަރަށް ބާރަށް ‪ .....‬މުހައްމާ ބޮޑު ލޯޑް‬ ‫ޖެއްސިޔަސް އެއަށްވުރެ ބާރެއްނުވާނެ ‪ .....‬އެހާވެސް ބާރު ‪.....‬‬

‫އިލްޔާސް ދުއްވާގަތީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ‪ .‬ގެއަށް ވަނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިލްޔާސް ގެއަށް ނުވަދެ‬ ‫މަޑުކޮށްލީ މީހަކު ބުނިބުނުމެއް ހަނ ދާންވެގެންނެވެ‪ .‬އެމީހާ ބުނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފަހަތުން އުޅޭހެން ހީވަންޏާ‬ ‫ގެއަށް ނުވަދެ މަޑުކޮށްލަން ވާނެއެވެ‪ .‬ގެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ‪ . . . . . . .‬މުޅި ގެއާއި ގޭގެ މީހުން ހަލާކުވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އިލްޔާސް ގެއަށްނުވަދެ ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އިށީނ ދެ އިނެވެ‪ .‬ހާ ގޮވާއަޑު ނީވޭތާ ‪ 1 5‬ވަރަކަށް މިނެޓް ވުމުން‬ ‫ގެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ‪ .‬ނަސީބަކުން އިލްޔާސަކަށް ‪،‬‬

‫ގެއަކަށް އަދި ގޭގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް‬

‫ނުވެއެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪21 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ދުވަހަކީ‬ ‫ހުކުރުދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ރަމަޟާންމަހުގެ‬

‫ފުރަތަމަ‬

‫ދިއްލީގޭ ދުންޔާގެ ފިރިމީހާ ރިޝްވާން‬

‫އޮތީ ގޭގެ ދިމާއެދުގައި ނިދާފައެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ފަޒީލް ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ނިދާފައި އޮތީ‬

‫މިހެން‬

‫ބަހައްޓާފައިހުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ކިޔާފައި‬

‫ދުންޔާ‬

‫ދިޔައީއެވެ‪.‬‬

‫ބޯދަށަށް ކައްނޭލެއް އެއްޗެއްނުލައި އުޑުތިލަމަތިންނެވެ‪.‬‬

‫ރިޝްވާނު މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެންގޮސް ފެންވަރަން‬

‫ދަމާގެންފައި‬

‫ވަދެއްޖެއެވެ‪ .‬އެއިރުވެސް ރިޝްވާނުގެ ލޯހުރީ މެރިފައެވެ‪.‬‬

‫ނޭވާލާއިރު ބައެއްފަހަރަށް ރިޝްވާނުގެ‬

‫ރިޝްވާނަށްހުރީ‬

‫ހީވަނީ‬

‫މަރުވެގެން‬

‫އޮތްހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޑު‬

‫ބަނ‬

‫ބޯދަށުން‬

‫ހީވަނީ‬

‫ކަންނެޔޮ‬

‫ޑުހެންނެވެ‪.‬‬

‫އަނެއްބައިފަހަރަށް ހީވަނީ ފިއްލަދޫ ބޮއެ ކައިލައިފައި‬

‫ރިޝްވާނަކަށް ނޭނ ގެއެވެ ކޮންމެއަކަސް ރިޝްވާނަށް‬

‫އޮތްހެންނެވެ‪ .‬ދަމާލާ ގުގުރީގެ ބާރުކަމުން ހީވަނީ ހަމަދާދި‬

‫އަވަސް‬

‫ދެންމެނަކު‬

‫ހޯނެއްގެ‬

‫ފެންވަރައިގެން‬

‫ނިދިފައެވެ‪ .‬އެއްޗެހި ލީއިރު މިލެވުނީ ކޯއްޗެއްކަމެއްވެސް‬

‫ގެއަށް‬

‫ނިދާފައޮތެއްކަމަކު‬ ‫އަންބައިތަކުގެ‬

‫ބަނ‬

‫ނުކުތްއިރުވެސް‬

‫ހޮނުއަޅައިފާނެހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ރީތި‬

‫އެޔޮއްކިޔައި‬

‫ހީވަނީ‬

‫ފުރިހަމަކަމާއެވެ‪.‬‬

‫" ލޯބީ!‬

‫ފަރިއްސާއި‬ ‫ހުވަފެނީ‬

‫ބަލަ ރިޝްވާނޫއޭ ކިޔާފަ‬

‫ތިހޭލައްވާލީ‪،‬‬ ‫ހުކުރު‬

‫މިއަދުމީ‬

‫މަގޭ ދެލޮލާ‬

‫ދުންޔާ ކީއްކުރަންތަ‬

‫ލާނެއެއްޗެތި‬ ‫ޞަފްޙާ‪21 :‬‬

‫މަގުމަތީގައިއޮތް‬

‫ރިޝްވާނަށް ހޭވެރިކަންވީ ދިޔަ‬

‫ގާގަނ‬

‫ޑެއްގައި‬

‫އަޅާގެންފައި‬

‫ހާދަރީތި ހުވަފެނެކޭ! " އަހަރެން ބުނީ‬ ‫ބަލަންނޯވެ‬

‫މީހުންހަމަ ރިޝްވާނާދިމާ ބަލަބަލާފައި‬

‫ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ހުކުރަށްގޮވާ ގަޑިޖެހެނީއެވެ‪.‬‬ ‫ތިހެން‬

‫ހޭއަޑުވެސް އިވެއެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ވަރަށް‬

‫ވެއްޓުމުންނެވެ‪ .‬ވެއްޓުމާއެކު އަވަހަށް ތެދުވެފައި އަނެއްކާ‬

‫ހުވަފެން‬

‫ހުކުރަށްދާން ތައްޔާރުވާން ތެދުވަންނާށޭ މިހާރު އެއޮތް‬

‫ކިޔާފައި‬

‫ނިދިފައެވެ‪.‬‬

‫ރިޝްވާނޫ!‬

‫ރިޝްވާނަށް ގޮވާހެންވެސް ހީވެއެވެ‪.‬‬

‫ބަލަ ރިޝްވާނޫ!‬

‫ތެދުވެބަލަ! " " ހޫން! ކީކޭތަ؟‬

‫ކޮށްލައިގެން ދިޔައީއެވެ‪.‬‬ ‫މަގުމަތީ ހިނ ގައިފަ ދާއިރުވެސް ރިޝްވާނަށްހުރީ‬

‫ސުވަރުގެއެއްގަ ތެރޭގައި އުޅޭހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ލޯބީ!‬

‫ކުރެވޭނުކުރެވޭ‬

‫ކަމެއްނޭނ ގެއެވެ‪.‬‬

‫އަވަސް‬

‫ނޯވެ‬

‫ހޫން‪. . .‬‬

‫ހެނީއެވެ‪.‬‬

‫އެއީ‬

‫ކީއްވެގެންކަމެއް‬

‫ރިޝްވާނަކަށް‬

‫މިތެދުވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ނޭނ ގެއެވެ‪ .‬ރޭކަލީ އެތަނުންމީހަކުބުނި އެއްޗަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ދާނީއޭ!‬

‫ދޮގެއްނޫނެވެ! ބަލާލިއިރު ކަމަކުދާކަށްނެތެވެ‪ .‬ރިޝްވާނު‬

‫އަވަހަށްދެންވެސް‬

‫އިސްތިރިކޮށްފައި‬

‫ހިނ ގައިގަތެވެ‪.‬‬

‫އެދުމަތީގައި‬

‫ގަތްލަދުން އަނބުރާލައިފައި އައިކޮޅަށް ދުއްވައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ރިޝްވާނުގެއަށް ވަނުމާއެކު ދުންޔާވެސް ގަޑަގަޑަލާފައި‬

‫މާބޮޑަށް ނިދިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ހެދުން‬

‫އެހެންނޫންހެއްޔެވެ؟‬

‫ހުވަފެނެއް‬

‫ހޭންފަށައިފިއެވެ‪.‬‬

‫ވާނީވެސް‬

‫ރީޝްވާނުފެނުމުން ހިނިނާންނާނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ނޭނ ގުމެއްގެ ތެރޭގައި ރިޝްވާނު ނިދާފައިހުރެގެން‬ ‫އަވަހަށް‬

‫ހުކުރަށްދާން‬

‫ގަމީހާއި‬

‫ފަޓުލޫނުކަމަށް‬

‫ތައްޔާރުވާން‬ ‫ރިޝްވާނުގެ‬

‫ރިޝްވާނުގެ‬ ‫އަންހެނުން‬

‫ލާގެން‬

‫ހުކުރަށް‬

‫ދެވުނީއެވެ‪.‬‬

‫ބަލަންހަދައިގެން ހުކުރުއެޅީއެވެ‪.‬‬ ‫ރިޝްވާނު‬ ‫ނުހޯދޭނެއެވެ‪.‬‬

‫އެޅިހުކުރު‬

‫ރީތި‬

‫ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް‬

‫ރިޝްވާނުނިދި‬

‫މާބޮޑަށް‬

‫ނިދިގަދަވަންޏާ‬

‫ނިންޖަކުން‬ ‫މިކަހަލަ‬

‫ގޮތްގޮތްވެސް ވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ދުންޔާގެ ބެލްސާއި ކުރުތާލައިގެން ހުކުރަށް ދެވުނީއެވެ‪.‬‬

‫އިސްޙާޤު ރަޝީދު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަން ލިބުނީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އަހަރެންގެގައިގާ ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬އަހަރެން ބަލައިލިއިރު އަހަރެން‬ ‫ހުރިހައި ދުވަހު އެކަނިވެރިވެފައި އިންތަނުން އަހަރެން ނެގީމެވެ‪ .‬އިރުކޮޅަކުން މީހަކުއައިސް އަހަރެންނަގައިގެން ގެންގޮސް‬ ‫ބޮޑުކޮތަޅަކަށް ލައިފިއެވެ‪ .‬ކޮތަޅަށްލައި ގޮށްޖެހުމަށްފަހު އަހަރެން ހާސްކޮށްލިއެވެ‪ .‬އަހަރެންހީކުރީ އަހަރެންނަށް ގޮތެއް ހަދާންއުޅޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވީއެހެނަކުންނޫނެވެ‪ .‬ބޮޑުކޮތަޅަކަށް ލައިގެން އަހަރެން ގޮވައިގެން ހިނގައިގެންފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެތައްއިރެއްވަންދެން ކޮތަޅުތެރޭ ހާސްވެ އޮތުމަށްފަހު އަހަންނަށް ހަމަނޭވާ ލެވުނީ މުޅިން އާދުނިޔެއަކަށެވެ‪ .‬ރަނ ގަޅަށް‬ ‫ވަށައިހޯދާ ބަލައިލީމެވެ‪ .‬ހުރިހާ ދިމާއަކުންވެސް ފެންނަނީ ކުރިން ނުފެންނަ އެއްޗިއްސާއި ތަކެއްޗެވެ‪ .‬ހަމައެއާއެކު ކައިރީހުރި‬ ‫ރީތި އެނ ދުކޮޅެއްގެ މަތިން އަހަންނަށް ފެނުނީ އަހަރެންނެކޭ އެއްފަދަ އެއްޗިއްސެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއެއްޗެހިހުރީ ވަރަށްރީތި‬ ‫ހެދުމެއްލައްވާފައެވެ‪ .‬އިރުކޮޅަކުން އަހަރެންގެ މެހެމާނުއައިސް އަހަރެން ނަގައި ވަރަށްރީތި ހެދުމެއް އަހަރެން ލައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންވީއުފާ ބުނެދޭންވެސް ނޭގުނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ މެހެމާނު އަހަރެން ގެންގޮސް ހަމައެއްކަލަ އެނ ދުގައި އަހަރެންނާ ވައްތަރު އެއްޗެހިތައްކައިރީ ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެއަށްފަހު އަހަރެންގެ ގައިގާ ދެފަރާތަށް ތަޅާލައި އެއްވަރު ކޮށްލިއެވެ‪ .‬އެވަގުތު އަހަންނަށްވީތަދު ބުނެދޭންވެސް ނޭގުނެވެ‪.‬‬ ‫އިރުކޮޅަކުން މެހެމާނު އަހަރެންގެ ގައިމަތީ އޮށޯވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫އޮށޯތުމުން އަހަރެންގެ ދެފުށް ފިތިގެންދިޔައެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެއާއެކު‬

‫އަހަރެންގެ ނޭވާވެސް ހާސްވެއްޖެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކެތްކޮށްލުމަށްފަހު ނޭވާލެވޭގޮތަކަށް ނޭވާ ލާންފެށީމެވެ‪.‬‬ ‫އެނ ދުމަތީހުރި އެހެން އެއްޗިއްސެކޭ އެއްގޮތަށް " ބާލީސް" މިނަން އަހަންނަށްދިނެވެ‪ .‬އެބާލީސްތަކަށްވުރެ ހަގުވުމުން‬ ‫އޭގެފައިދާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނެގިއެވެ‪ .‬މެހެމާނު އަހަރެންގެ ގައިގާ އޮޅުލާ‪ ،‬ބައްދާ ކންތައްކުރަން ފެށުމުން ވަރަށް އުފާވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ބާލީސްތަކަށްވުރެ އަހަރެން އިސްކުރާތީވެސް އުފާވެއެވެ‪ .‬އެގޮތުން އަހަރެންގެ ވަޒިފާ އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަހަރެން‬ ‫އަދާކުރަމެވެ‪ .‬އަހަރެންދެކެ އަހަރެންގެ މެހެމާނު ލޯބިވާލެއް ބޮޑުކަމުން އެކަމާ އަހަރެން ވަރަށް އުފާކުރީމެވެ‪.‬‬ ‫ޞަފްޙާ‪22 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ަދ ަބ ުހ ެގ ަ‬ ‫ޝ ުކވ‬

‫ލުއިފަސޭހަ ކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫އެތަކެއް އަނިޔާއެއްދެއެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕާރީގެންދަނީ‬

‫އެމީހުން‬

‫އަހަންނަށް‬

‫ބައެއް ކުދިން ކުލާހަށް‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫އަނ‬

‫ގަތެރެއަށް‬

‫އަޅައިގެންނެވެ‪ .‬މިކަމާ އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބައެއް ކުދިން ފިލާވަޅު ނުހަދާ އަހަރެންގެ‬ ‫އަނ ގަތެރެއަށް ފޮތް ލާފައި އޮންނާތީވެސް ވަރަށް‬

‫މަރްޔަމް ސުހާނާ ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ބަލައިލަން‬

‫އަހަރެންނަކީ‬ ‫އާންމުގޮތެއްގައި‬

‫ރީތި‬

‫އަހަރެން‬

‫އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަނީ‬

‫ކަޅު‬

‫ކުލައިގައެވެ‪ .‬މިފަހަކަށް އައިސް އަހަރެންގެ އެތަށް‬ ‫ބަށްޓަމެއް‬

‫ފެންނަމުންދެއެވެ‪.‬‬ ‫ދަނީ‬

‫އަހަންނަށްވެސް‬ ‫އަންނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫ބޮޑުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހަދަނީ‬

‫ބަދަލުތަކެއް‬ ‫އާއިލާ‬

‫ދަނީ‬

‫އެހެނަސް އިންސާނުން އަހަރެން‬

‫އެމީހުންގެ‬

‫ފުއްދުމަށްޓަކައެވެ‪.‬‬ ‫އެދުމެއްނެތި‬

‫ޒަމާނާއެއްގޮތަށް‬

‫އަމިއްލަ‬ ‫އެއީ‬

‫ބޭނުންތައް‬

‫އިންސާނުންގެ‬

‫ވެދުމެއްނުކުރާނެއެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ‬

‫ކަމެއްވެސް ކުރާނީ އަމިއްލަ ފައިދާއަށެވެ‪ .‬އަމިއްލަ‬ ‫ޖީބު‬

‫ފުރައިލާށެވެ‪.‬‬

‫ކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަމުންދަނީ‬

‫ޞަފްޙާ‪23 :‬‬

‫އަމިއްލަ‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫ފުރާނަ‬

‫ބޭނުން‬

‫މިބީދައިންނެވެ‪.‬‬

‫ޙިމާޔަތް‬

‫އިންސާނުން‬ ‫އެމީހުންނަށް‬

‫ދެރަވެއެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‬

‫ދުވަހަކުވެސް‬

‫ނުކުރަމެވެ‪.‬‬

‫އެކަމުގެ‬ ‫އަހަރެން‬

‫ޝަކުވާއެއް‬ ‫އެކަމަށް‬

‫ކެތްތެރިވަނީ ކުރީޒަމާނުގެ އަޅަކު އޭނާގެ ވެރިމީހާއަށް‬ ‫ކިޔަމަންވާ ފަދައިންނެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ހެދުން ތުނިވެ‬ ‫ޒިބު ހަލާކުވާއިރުވެސް އަހަރެން އެކަމުގެ ޝަކުވާއެއް‬ ‫ނުކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ދާން‬ ‫ވެއްޖެނަމަ އަހަރެންގެ އެހީ ހޯދައެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ‬ ‫އަހަރެން ބޭނުންޖެހިފައިވާ ވަގުތު ތަކުގައެވެ‪ .‬ބޭރުން‬ ‫އައިސް ގެއަށްވަނުމާއެކު އަހަރެން ރީތި ކުރުމުގެ‬ ‫ބަދަލުގައި އެއްލައިލަނީއެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ޖާގައަކަށް‬

‫ވަނީ ކަބަނ ޑު މައްޗެވެ‪ .‬ތަޅުންގަނ ޑެވެ‪ .‬ނުވަތަ‬ ‫އެނ ދު ތަންދޮށެވެ‪ .‬އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް ރަހުމު‬ ‫ކުޑަ ތާއެވެ‪ .‬އަހަރެން ކޮށްދޭ ބުރަމަސައްކަތުގެ އަގު‬ ‫ވަޒަނެއް ނުކުރެއެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ކުޑަމިނުން ޝުކުރު‬

‫ވެސް އަދާނުކުރެއެވެ‪.‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އެހީތެރިވެނުދެނީ ‪.......‬‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫އެއްވެސް‬

‫ނުލައި‬

‫އުޖޫރައަކާ‬

‫ސާބަހަށް‬

‫ހިލޭ‬

‫ގަންނަމުންދިޔަ‬

‫ތަކެތި‬

‫ގެއަށް‬

‫އެއްވެސް‬

‫ލައިދެނީ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވޮލެންޓިޔަރުންނޭ ކިޔައި‬

‫ބުރަކަމެއް ނެތިއެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާއި އެކު ވޮލީ ކުޅެނީ‬

‫އުޅެއެވެ‪ .‬ނިމިދިޔަ ‪ 2 0 1 1‬ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން‬

‫ދެ‬

‫އިހަވަންދޫގައި‬

‫ސާބަހަށް‬

‫ހިލޭ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން‬

‫ދިޔައީ އުފެދިފައިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ހެޔޮއެދޭ‬ ‫އެކުވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‬

‫އިހަވަންދޫ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމަށް‬

‫ހިލޭސާބަހަށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރި‬

‫ދަތުރުތައް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކުގައެވެ‪.‬‬

‫ބައޮލަޖީ‬

‫އެނ ބުރި‬

‫މުދައްރިސެކެވެ‪ .‬ދެ އަންހެނުންނެވެ‪ .‬ޔޫރަޕުގެ ދޮން ދެ‬

‫މަދަރުސާއަށް‬

‫‪ 2 0 1 1‬ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ‬

‫ވޮލެންޓިޔަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް‬ ‫ތަފާތަކީ‬

‫ހަމަ‬ ‫މިދިޔަ‬

‫‪2 0 1 0‬‬ ‫ވޮލެންޓިޔަރުންނަށް‬

‫ފިނޮޅަށާއި‪،‬‬

‫އިންނަ ފިނޮޅޮޅަށެވެ‪ .‬މި ދެ ދަތުރުގެ‬

‫ފޮޓޯތައް މަދަރުސާގެ ވެބްސައިޓުން‬

‫ބަލައިލުމުން މި‬

‫ދެ‬ ‫އަހަރު‬

‫އަދި މީގެ އިތުރުން ވަލު ޢީދުދުވަހު ވަރުގަދަ މަސް‬ ‫ދަތުރެއްރާވައި އެ މަސްދަތުރުގައި އެ ދެ ވޮލެންޓިޔަރުން‬

‫ހަރަކާތްތެރިވި‬

‫އަންހެނުންނަށް އެންމެ އޯގާތ ރިވީ ރަށުގެ ބަސްވިކޭ‬

‫ކޮށްދެނީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ހަރުކުލައިގެ މަތީ މީހުންނެވެ‪ .‬އެ ދެ އަންހެނުންނާއި‬

‫އެކު‬

‫ރަހަމީރު‬

‫އެހީވެ‬

‫އެ‬

‫ބައިވެރިކުރީ ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނ ގެއެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‬

‫ދެ‬

‫ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ‬

‫ބޮޑަށް‬

‫ރަށްރަށް‬

‫‪ 2 0 1 1‬ވޮލެންޓިޔަރުންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް‬

‫އެކު‬

‫އެންމެ‬

‫އަހަރު‬

‫ތަފާތު‬

‫ދަތުރުގޮސްފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ދެ މީހުންނަށް އެހީވާ މިންވަރު އެނ ގިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތެރިވީ ދެ ފިރިހެނުންކަމެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ‬

‫އެމީހުން ހިތްހަމަޖައްސާލަދެނީ ކޮންބައެއްބާވައެވެ‪.‬‬

‫ގޮވައިގެން ޕިކްނިކް ދަތުރުތައް ދިޔުމަށް ރާވައި އެ‬

‫މުދައްރިސުން‬

‫ގެނައީ‬

‫އެކު‬

‫މިފަދަ‬

‫ކަންތައްތައްކޮއްލާ‬

‫‪ 2 0 1 0‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ވިއެވެ‪ .‬އިނ ގިރޭސި މުދައްރިސަކާއި‪،‬‬

‫އަންހެނުންނެވެ‪.‬‬

‫ވޮލެންޓިޔަރުންނާއި‬

‫ނަމަވެސް‬

‫‪ 2 0 1 0‬ވަނަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވި ވޮލެންޓިޔަރުން‬

‫މަދަރުސާގައި‬ ‫ދެ‬

‫ފޫހިކަމެއް‬

‫ނެތިއެވެ‪.‬‬

‫މިހާރުގެ‬

‫ވޮލެންޓިޔަރުންނާއި‬

‫ކެއުންތަކަށް‬

‫މަޢުލޫމާތު‬

‫އެ ދެ‬

‫އެކުގައެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފު ކުރްމުން ދިޔައީ އުފަލާއެކުގައެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިނުވާކަން‬

‫ދިޔަ‬

‫ކަމުގެ‬

‫ދަތުރެއް‬

‫މިފާހަގަކުރަނީ‬

‫އުފަލާ‬

‫އަންހެނުންނާއި އެކު ވިޔަފާރިކޮށްލައި އެ ދެ އަންހެނުން‬ ‫ޞަފްޙާ‪24 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ހަފުތާ ބަންދުގައި ދެ އަންހެން ވޮލެންޓިޔަރުންނާއި އެކު ކައިރީގައި އޮތް މަނަފަރު ރިސޯޓަށް ދިއުމަކީ އެ މީހުންގެ ގާތް‬ ‫އެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރިންނަށް ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ އެއް ކަންތަކެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާއި އެކު ނުދެވިއްޖެނަމަ އެމީހުން‬ ‫ފުރުވާލައި ބަލާދާނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މެ ދެ ވޮލެންޓިޔަރުންނާއި އެކު ރިސޯޓަކަށް ކިއެއްތަ ހޮޓަލަކަށްވެސް ދިޔައީ ވަކި ކޮން‬ ‫މީހެއް ބާވައެވެ؟ މި ދެ މީހުންނާއި ހިތުން ރުހުމުން ވާހަކަދައްކާ އުޅެނީ ކިތަށް މީހުން ބާވައެވެ؟‬ ‫މި ދެބައި މީހުންނާއި ދޭތެރޭ މިފަދަ ތަފާތުކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރުމަކީ އިންސާފެއްބާވައެވެ؟‬ ‫ވޮލެންޓިޔަރުންގެ ރަޙުމަތްތެރިން‬ ‫ކީއްވެބާވައެވެ؟‬

‫‪2010‬‬

‫އޭރުވެސް ރަށުގައި އުޅެމުންދިޔައެވެ‪ .‬މި މީހުންނަށް ‪ 2011‬ވޮލެންޓޮޔަރުން ނުފެންނަނީ‬

‫‪ 2 0 1 1‬ވޮލެންޓިޔަރުން ދިވެހިންނާއި ރަޙްމަތްތެރިވާން ބޭނުންނުވަނީބާވައެވެ؟‬

‫ނޫނެކެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ފިރިހެނުންނަށްވާތީ ރަޙޮމަތްތެރިވާން ބޭނުންނުވަނީއެވެ‪ .‬މީހުން ގިނައީއެވެ‪ .‬ހިނގަމުން މިދާ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުވެސް ގެނައީ‬ ‫ދެފިރިހެން ވޮލެންޓިޔަރުންނެވެ‪ .‬މިމީހުންނަށް‬

‫އެހީތެރިވެދޭނެތޯ ނުވަތަ އެހީތެރިވެނުދީ އަޅާނުލާ ބަހައްޓާނީތޯ މިއީ އުފެދޭ‬

‫ބޮދު ސުވާލެކެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪25 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އަހަރެން އަލަމާރި އަވަހަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ‪ .‬ގަމީސް‬ ‫ނެގުމަށެވެ‪.‬‬

‫ސ‬ ‫ވ ް‬ ‫ހުކުރު ދު ަ‬

‫ކަޅުކުލައިގެ އިސްތިރިނުކުރާ ގަމީސްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން‬

‫އަވަހަށް ގަމީސް އިސްތިރިކުރަން ފެށީމެވެ‪.‬‬

‫އަވަހަށް‬

‫ފަޓުލޫނު‬

‫މަރްޔަމް މަފާޒާ ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ހުދު ކުލައިގެ ގަމީހެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ވަތްގަނ‬

‫ނެގުމަށް‬

‫ހުޅުވާލީމެވެ‪.‬‬

‫ޑު‬

‫ފަޓުލޫނުތައްވެސް ހުރީ އިސްތިރި ނުކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ގަމީހާއި‬ ‫އަހަންނަށް‬

‫ހޭލެވުމާއެކު‬

‫ނިދައިގެން‬

‫ކުއްލިއަކަށް ގަޑި ބަލައިލެވުނެވެ‪ .‬ގަޑި ބަލައި ލެވުމާއެކު‬ ‫އަހަންނަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް އެނ ދުމައްޗަށް ކޮޅަށް‬

‫ހުރީ‬

‫އިސްތިރި‬

‫ފަޓުލޫނު‬

‫އަވަހަށް‬

‫ކޮށްލައިގެން‬

‫ބޫޓަށްއެރުމަށްޓަކާއި ސޯފާގައި އިށީނ ދެލީމެވެ‪ .‬ބޫޓު ހުރީ‬ ‫ޕޮލިސް ކޮށްފައި ނޫންކަމުން އަވަހަށް ޕޮލިސް ދަޅު‬ ‫ހޯދީމެވެ‪ .‬ހޯދުމަށްފަހު އިސްޓާކީނަށް އެރީމެވެ‪.‬‬

‫ތެދުވެވުނެވެ‪ .‬ގަޑިން ‪ 6 : 4 5‬ވެއްޖެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫މެއަށްހީވީ‬

‫ފެންތަށްޓެއް‬

‫ހޫނު‬

‫އޮފީހަށްދާ ގަޑި ޖެހެނީއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮށްލެވުނެވެ‪.‬‬

‫އޮއްސާލިހެންނެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ދެލޯ ބޮޑު‬

‫ގަޑިން މިހާރު‬

‫‪ 4‬މިނެޓަށްވުމުން ސައި‬

‫‪ 7‬ޖަހަން‬

‫އަވަހަށް ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް‬

‫ބުއިމަށް ބަދިގެއަށް ވަނީމެވެ‪ .‬ސައި ކައްކާފައި ނެތުމުން‬

‫ވަނީމެވެ‪ .‬ފެންވަރައިގެން ނިކުމެފައި ބަލާލެވުނީ ގަޑިއާ‬

‫އައިސް އަލަމާރީގައި ހުރި އައިސް މައިލޯފުޅި ނަގައި‬

‫ދިމާއަށެވެ‪ .‬އޭރު ގަޑިން ‪ 7‬ޖަހަން ‪ 7‬މިނެޓު ވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަކީ ފުޑް އެންޑް ޑްރިންކް އޮފީހުގެ‬ ‫ޕޮރެޖެކްޓުތައް‬ ‫އަދާކުރަމުން‬

‫ބެލެހެއްޓުމުގެ‬ ‫އަންނަ‬

‫މީހަކީމެވެ‪.‬‬

‫ތައްޓަށްއެޅީމެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ތަށީގެ ބަދަލުގައި އެޅުނީ‬

‫މޭޒު މައްޗަށެވެ‪.‬‬

‫ގެއިން ނިކުންނަށް އުޅެނިކޮށް ޓައީ‬

‫މަސްޢޫލިއްޔަތު‬

‫ނެތްކަން‬

‫ހަނ ދާންވުމުން‬

‫އަވަހަށް‬

‫ގެއަށްވަނީމެވެ‪.‬‬

‫ހަފްތާގެ‬

‫ޓައީއެއް‬

‫އަތުގައިޖެހުމުން‬

‫އެޓައީ‬

‫އަޅައިފީމެވެ‪.‬‬

‫ކުރީ‬

‫ޕޮރެޖެކްޓުތައް ނުނިމިފައި ވާތީވެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ‬

‫އިސްތަށިގަނޑު މިޒަމާނުގެ ސްޓައިލް އަކަށް ހަނދާލުމަށް‬

‫ވަނީ ވަޒީފާއިން ކަނ ޑާލެވޭނެ ވާހަކަ އަންގާފައެވެ‪.‬‬

‫ފަހު‬

‫ހިފައިގެން‬

‫އެހެންވެ އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ މިއަދުގެ ޕޮރެޖެކްޓުތައް‬

‫ގެއިންނިކުތީމެވެ‪.‬‬

‫ނިންމުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް އަވަހަށް ދިޔުމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ހޯދުމަށްޓަކައިއައެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪26 :‬‬

‫ގޮނ ޑިމަތީގައި‬

‫އޮތް‬

‫ދަބަސް‬

‫އެވަގުތު އަހަރެންގެ ރަށްޓެއްސަކު‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ލަދުން‬

‫ކެހެރިގަނ ޑެއްހެންނެވެ‪ .‬އަހަރެން އޮފީހަށްގެންދާ‬

‫ރަހްމަތްތެރިޔާ‬

‫ހޭން‬

‫ފެށުމުން‬

‫އިސްޖަހާލެވުނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ދިޔައީ‬

‫ދަބަހުގެ ބަދަލުގައި މިއޮތީ ކޮއްކޮ ސުކޫލަށް ގެންދާ‬

‫ސިއްސައިގެންނެވެ‪ .‬ބޫޓުގައި ޕޮލިހުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ދަބަހެވެ‪.‬‬

‫ހޭކިފައިމިހުރީ މަންމަ ފައިގައި އަޅަން ފުޑާފައިހުރި‬ ‫ބޭސްދަޅުން ބޭހެވެ‪.‬‬ ‫ރުލެވެ‪.‬‬

‫ވަނީހުސް‬

‫ގަމީހާއި ފަޓުލޫނުގައިވެސް‬ ‫އިސްތިރިކޮށްފައިހުރީ‬

‫އެވަގުތު‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫ޑުގައި‬

‫ކޮނ‬

‫ރަޙްމަތްތެރިޔާ އަތްއަޅާފައި ހޭންފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންނަށްވެސް ހެވުނެވެ‪.‬‬

‫ޚުދު‬

‫ސަބަބަކީ މިއަދަކީ‬

‫އިސްތިރިއަށް ކަރަންޓު ނުދީކަން އެނ ގުނެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހަށް ދާން ނުޖެހޭދުވަހަކަށް ވާތީއެވެ‪ .‬މިއަދަކީ‬

‫އަޅާ‬

‫ހުކުރު ދުވަސްކަން ހަނ ދާންވީ ރަޙްމަތްތެރިޔާ‬

‫އަޅައިފައިހުރީ‬ ‫ޓައީއެވެ‪.‬‬

‫ކޮއްކޮ‬

‫ސުކޫލަށް‬

‫ދާން‬

‫އިސްތަށިގަނ ޑު ހީވަނީ ސިންގާއެއްގެ‬

‫ބުނުމުންނެވެ‬

‫ޮފ ުތ ެގ ަ‬ ‫ޝ ުކވ‬

‫ޙުސައިން ޝަފީޢު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫އަހަރެން ދެރަވަމެވެ‪ .‬ހިތާމަކުރަމެވެ‪ .‬އިންސާނުން އަހަރެން އުފެއްދީތީއެވެ‪ .‬އަދި ހަމައެހެންމެ އަހަރެންގެ‬ ‫ނަންވެސް ހިތަށް އަރުވާ ނުލާތީއެވެ‪ .‬މަދަރުސާ ކުދިންވެސް އެހާމެ ރަޙުމުކުޑައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަހަރެން އަބަދުވެސް‬ ‫އެކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި އުޅެވޭތޯ ބަލަމެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް ފުރިހަމަ އަޅާލުމެއް ދޭތޯއެވެ‪ .‬އެކުވެރިޔާއެވެ‪ .‬އަހަރެން މި‬ ‫މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެކުވެރިޔާގެ ފައިދާއަށެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ފައިދާއަށެވެ‪ .‬އެހެން ދަރިވަރުން އަހަރެން ކަހަލަ‬ ‫އެކުވެރިން ހޯދައިގެން ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދޭށެވެ‪ .‬އެކުވެރިޔާއެވެ‪ .‬އަހަންނާމެދު އަޅާލާށެވެ‪ .‬ވިސްނާލަ ބަލާށެވެ‪.‬‬ ‫އެއް އަހަރު ވީއެވެ‪ .‬އެކުވެރިޔާ އާ އެކުގައެވެ‪ .‬އެއްދުވަހެއްގެ ހެނ ދުނެވެ‪ .‬އެކުވެރިޔާ ރޮވިފައި ހުރިކަން އެނ ގެއެވެ‪.‬‬ ‫ދުވެފައި އައިސް އަހަރެންގާގައި އޮޅުލާގަތެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކުވެރިޔާ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ގޯސްކަމޭ ކިޔާފައެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ކުރީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އެކުވެރިޔާއަށް ވިސްނައިދިނީ އަނ ގަޔަކުން‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޢަމަލުންނެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ އަހަންނަކީ ފޮތަކަށް ވީތީއެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪27 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ު‬ ‫ސ ޫކ ުލ ެގ ޭޖ ުމ ަގ ުހނ‬

‫‪. . . InakumEj‬‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ކުރީގައި އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަށް ވަންނަން ހުރި އެއްގޭޓުކަމުގައިވާ އިރުމަތީފަރާތު ގޭޓު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން‬ ‫މިހާރު މަދަރުސާއަށް ވަދެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި ހުޅަނ ގު ފަރާތު ގޭޓުންނެވެ‪ .‬ހުޅަނ ގު ފަރާތު ގޭޓުން ވަދެގެން އައިސް‬ ‫ވާތްފަރާތަށް އެބުރިލުމުން ފެންނަނީ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފާޙާނާއާއި އަޅުގަނ ޑުމެން ދެބުރިއޭ މިކިޔާ‬ ‫އުސް އިމާރާތެވެ‪ .‬މި ދެއިމާރާތް ނޫކުލައާއި ހުދުކުލައިން ފެންނައިރު މި ދެއިމާރާތުގެ ދެމެދުން ފެންނަނީ ދެބުރިއޭ މި ކިޔާ‬ ‫އުސް އިމާރާތުގެ އިސްކޮޅަށް ހެދިފައިހުރި ގަހެކެވެ‪ .‬ދޮން އަދި ރަތް ޖޭމުއަޅާފައިވާ ފެހިކަންގަދަ ޖޭމުގަހެކެވެ‪ .‬މި ޖޭމުގަހުގައި‬ ‫އަޅާ ޖޭމުތައް ކަނީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލައިލުމަކީ ނެތްކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެއެއްޗެހިންގެ ހާލިތަކުން ނިކުމެގެން ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ފަތިހު ފަތިހާ ނުކުންނަ ކާޅާއި ކޮވެއްޔަކީ ހަމަ‬ ‫ގައިމުވެސް މި ޖޭމުގަހުން ޖޭމު ކާނޭ އެއްޗެހިތަކެކެވެ‪ .‬ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކާޅަކީ ޖޭމުކެއުމަށް މޮޔަވެފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫މީހެއްގެ އަތުގައި ކާ އެއްޗެއް އޮއްވާ ފެނިއްޖެ ނަމަ އެ ޖަހާގަނެގެން ގެންދާނެއެވެ‪ .‬މިފަދަ ދަހިވެތި އެއްޗަކަށް މާ ބޮޑު‬ ‫މަސައްކަތަކާ ނުލައި ލިބޭ ޖޭމެއް ނުކައި ހުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކޮވެއްޔަކީ ކާޅު ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ދޫންޏެކެވެ‪.‬‬

‫ކޮވެއްޔަކީވެސް ޖޭމަށް ނިކަންވަރުހުންނަ ދޫންޏެކެވެ‪ .‬ދާނާޅައި‪ ،‬ދަޅުފައްޗެއް އަދި ޑަބިޔާގަނޑެއްވެސް ނެތް މި ޖޭމުގަހަށް ކާޅާއި‬ ‫ކޮވެލި ފަސޭހަކަމާއެކު ތިރިކޮއްލައެވެ‪.‬‬ ‫ޖޭމުގަހުގެ ހިޔާލިބޭ ހިސާބުގައި ތިބޭ މަސައްކަތު މީހުންނަކީ މި ޖޭމުގަހުގައި އަޅާ ޖޭމުކާން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ އެއް‬ ‫ބައެވެ‪ .‬ހެނދުނާއި ހަވީރު އަދި ކިއެއްތަ މެންދުރުގަޑީގައިވެސް މި މީހުން ތިބެނީ ގަސްދޮށުގައި ޖޯލިފައްޗެއް ބަހައްޓައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖޭމުގަހުން ވެއްޓޭ ކޮންމެ ޖޭމެއް ހިފޭނެހާ ކައިރީގައި މި މަސައްކަތުމީހުން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައެއްނޫނެވެ‪ .‬ވެއްޓޭ ކޮންމެ‬ ‫ޖޭމެއް ހިފުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ‪ .‬މި މީހުން ގަހަށް ބަޅިއުކައި އަދި ޖޭމުބިންނަން ދަނ ޑި ހިފައިގެން އުޅޭތަން ނުފެނުނަސް‬ ‫ވެއްޓޭ ކޮންމެ ޖޭމެއް ލިބޭނީ މަސައްކަތު މީހުންނަށެވެ‪ .‬މުޅި ސުކޫލުގެ ކުނިކަހާހެން މި ޖޭމުގަސްދޮށުގައި ވެރިފައިހުންނަ ފަތާއި‬ ‫ޖޭމު ނަގަނީ ހަމަ މި މަސައްކަތު މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ޞަފްޙާ‪28 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ސުކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހުންނަކީ މި ޖޭމުގަހުގައި އަޅާ ޖޭމު ކެއުން އެންމެ ގާތް މީހުންނަށްވާއިރު މި ގަހުގައި‬ ‫އަޅާ ޖޭމެއްގައި އަތްވެސްނުލާ މިއުޅެނީ އަޅުގަނ ޑުމެން ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ސުކޫލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ‬

‫ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނ ޑު ދެކެމެވެ‪ .‬މި ގަހުގައި އަޅާ ޖޭމެއްގައި އަތްލަން‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ނުލިބޭތާގައި ގަހުގެ ހިޔަލުގައި ތިބެ ޖެހޭ ފިނި ވައިރޯޅިތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަންވެސް‬ ‫ނުލިބެއެވެ‪ .‬ސުކޫލުގެ މުދައްރިސުންނާއި ވެރިން މި ގަސްދޮށަށް އެއްވެގެން ތިބޭތަނެއް އަޅުގަނ ޑަކަށް ފެނިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ސުކޫލުގެ މުދައްރިސުންނާއި ވެރިން މިގަހުން ޖޭމުކާނޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖޭމުގަހުން މަސައްކަތު މީހުންނަށް ލިބޭ ޖޭމުތަކަކީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ އިތުރު އިނާޔަތަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތު މީހުން މި ޖޭމުގަހުން ޖޭމުނުކައި އުލޭކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ‪ .‬ހަމަ‬ ‫ގައިމުވެސް މި ގަހުގައި ޖޭމު އަޅާނެއެވެ‪ .‬އެ ޖޭމުތައް ދޮންވެ ރަތްވާނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ގަސްދޮށަށް އެންމެ ޖޭމެއް‬ ‫ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ނުފެނެއެވެ‪ .‬ކާޅާއި ކޮވެއްޔަކަށްވެސް ހުރިހާ ޖޭމެއް ނުކެވޭނެއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ޔަޤީންވާކަމަކީ މި‬ ‫ގަހުގައި އަޅާ ޖޭމުކައި އާދަމުގެ ދަރިންތަކެއް އުޅޭކަމެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލު ޖޭމްގަސް‬ ‫ޞަފްޙާ‪29 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އެވެ‪ .‬އިރުކޮޅެއް ފަހުން އައިއިރު އެއްވެސް ކުއްޖަކު‬ ‫ފެންނާކަށްނެތެވެ‪.‬‬ ‫ޝާން‬

‫މަރްޔަމް މަފާޒާ ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫ދޯދިތައް ނޫކުލައިގެ ކަނ ޑުގެ މައްޗަށް ވިދާ ބަބުޅަމުން‬ ‫އަދި‬

‫ދާއިރު‬

‫ހަމަހިމޭންކަމެން‬

‫ނެތި‬

‫ކަނޑުންނަގާ ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތައް ދޮންވެލި ގަނ ޑުގައި‬ ‫ބީހިލުމަށްފަހު އެނ ބުރި ދަނީ އެމަންޒަރުތައް ބަލަން‬ ‫އިން‬

‫ހިތަން‬

‫ޝާންގެ‬

‫ފޮނިފޮނި‬

‫އުއްމީދުތަކެއް‬

‫ދެމުންނެވެ‪ .‬ޝާންގެ ލޯ އެވަގުތު އަމާޒުވެފައި ވަނީ‬ ‫ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އޮތް ހުވަހަންދޫއާ ދިމާއަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަޅުވެރިޔާ‬ ‫އިޝާރާތްކޮށްލުމުން‬

‫ކުދިންނަށް‬

‫ދޯންޏަށް‬

‫އަރަން‬

‫ޝާންވެސް‬

‫ދޯންޏާ‬

‫ދިމާއަށް‬

‫ހިނ ގާގަތެވެ‪ .‬ޝާންމެން އިހަވަންދޫއަށް އަހަރުގެ ޗުއްޓީ‬ ‫ހޭދަކޮށްލުމަށް‬

‫އައީ‬

‫ޕިކްނިކް‬

‫ގަސްތުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދިޔުމަށް‬

‫ހުވަހަންދޫއަށް‬

‫އެރަށް‬ ‫ދެވުމާއެކު‬

‫ހުރިހާކުދިން އެކިދިމަ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ކުދިން ހޭޅިފަށަށެވެ‪ .‬އަނެއްބައި ކުދިން މޫދަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝާންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ މޫދަށެވެ‪ .‬ވަގުތު‬ ‫ދިޔަ ގޮތެއްވެސް ޝާނަކަށް ނޭނ ގެ އެވެ‪ .‬އެހައިމެ‬ ‫މަޖަލާއި ފޯރިއެވެ‪ .‬އެނ ބުރި‬

‫ހާސްކަމާއެކު‬

‫ވަލުގެ ގަސްތައް ހާވަމުން ދެކޮޅުހޯދަމުން އަދި އެތަނުން‬

‫ފަތިހުގެ އެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި އިރުގެ ނަލަ‬

‫އެއްވެސް‬

‫ކުދިން‬

‫ހޯދުމަށްޓަކައި‬

‫ރަށަން ދާން އޮތީ ފަހެއް‬

‫ޖަހާ އިރުކަމުން ޝާން ރަށުގެ ވަލުތެރެއަށް ވަދެލި‬

‫އެވަގުތު‬

‫ސަލާމަތްވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއައެވެ‪.‬‬

‫އުޑުމަތި ވަނީ ބަނަވެ ބޯ ވިއްސާރަވިލާތައް އުފެދިފައެވެ‪.‬‬ ‫ޝާންއަޑުގެ‬

‫ނެތްތަނަށް‬

‫ކުދިންނަށް‬

‫ގޮވަމުން‬

‫އެވަގުތު ޝާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ‪.‬‬

‫ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫މިކަޅުފޮއި އަނ ދިރި‬

‫ވަގުތުގައި އަހަރެންގެ މިހަޅޭކުގެ އަޑު އިވޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެ ބޯ ވަލުގެ ތެރޭގައި ޝާން އެކަނި މާއެކަނި ދެކޮޅަށް‬ ‫ދެކޮޅަށް ހިނ ގަމުން ދިޔައެވެ‪ .‬އެވަގުތު ޝާންގެ ހިތް ބާރަށް‬ ‫ތެޅެމުންދެއެވެ‪ .‬އެކަޅުފޮއި އަނ ދިރިވަގުތުގައި އިވެނީގަސްގަހުގެ‬ ‫ފަތްފަތް އެއްވެސް ހަމަހިމޭން ކަމެއްނެތި ނާމާން އަޑަކުން‬ ‫ތެޅޭ‬

‫އަޑެވެ‪.‬‬

‫ދޫނި‬

‫ހިސާބުވެސް‬ ‫އެގަސްތަކުގެ‬

‫ސޫތްޕާސޫފީގެ‬

‫އެއްވެސް‬ ‫ތެރެއިން‬

‫މީހަކު‬

‫ހިލަމެއްތާ‬

‫އަޑެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަކަށް‬

‫ނީވޭ‬

‫ޝާނަށް‬

‫ގޮވައިހެންވެސް‬

‫ހީވެއެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު ޝާން އެއަޑު އަންނަ ދިމާއަށް އޭނާ‬ ‫ވިސްނަން ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އެއަޑު އަނެއްކާވެސް އިވިއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫އެވަގުތު ޝާނަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ‪ .‬ޝާންއާ ދާދި‬ ‫ގާތުން މުސްކުޅި އަންހެނެއް ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ‪ .‬އެވަގުތު‬ ‫ވިދާލި‬

‫ވިދުމަކާއެކު‬

‫އެވިއްސާރަގަނ ޑުގެ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟‪.‬‬

‫ވިއްސާރަ‬ ‫ތެރޭގައި‬

‫ވެހެން‬

‫އެމީހާ‬

‫އެދަނީ‬

‫ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންތާކަށް‬

‫ޝާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ‪ .‬ހަމަގައިމުވެސް އެއީ‬

‫އިންސާނެއްނަމަ ‪...................‬‬ ‫ޞަފްޙާ‪31 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ޝާންގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނ ޑު ދެމިގެން‬ ‫ދިޔަހެންނެވެ‪ .‬ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫ނުލެވެއެވެ‪ .‬ގަނެފައިވާ ބިރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޝާންގެ އެނ ދު‬

‫" ދަރިފުޅާ ޝާން "‬

‫އެމީހާ ޝާންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ‪ .‬ވަރަށް‬

‫ކައިރީގައި ހުރި މީހަކު ގޮވައިލިއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ބާރަށް ހެމުންނެވެ‪ .‬އެމީހާގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ‬

‫އަދިވެސް ޝާންއަކަށް ހޭވެރިކަމެއް ނުވެއެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް ތަރުތީބެއްނެތި އެވެ‪.‬‬

‫ފޮތިގަނ ޑުވަނީ‬

‫ހޭވިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ގޮނ ދަޑީގެ‬

‫އެކަނު އަނ ދިރީގައި ވިއްސާރާގައި އެމީހާގެ ލޯ‬

‫މުޅިގައިގާ އޮޅިފައެވެ‪ .‬ދެވަނަފަހަރަށްވެސް އެމީހާ‬

‫ޝާނަކީ އެކަހަލަ ބިރުވެރި‬

‫ގޮވައިލިއެވެ‪ " .‬ދަރިފުޅާ ޝާން! ތިވަނީ ކިހިނެއް‬

‫ކުއްޖެއްނޫނެވެ‪.‬‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނުނީ ހެއްޔެވެ؟ "‬

‫ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާ ބިރުގަނެފައިވާ މިންވަރު‬

‫ޝާންގެ މަންމަ ހީލަމުން އެހެން ބުނުމުން ޝާން‬

‫ޝާންގެ ހިތަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪ " .‬މަންމާ! އަޅުގަނޑު މާދަމާ ދަތުރެއް‬ ‫ޝާން ދިއުމަށްޓަކައި‬

‫ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ގަބޫލު‬

‫ކަންތައްތައް‬

‫ކުރާ‬

‫ހާމަކުރަން ވަރަށް ދައްޗެވެ‪.‬‬

‫އެރިއެވެ‪ " .‬އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި އެހެރީ ކާކު‬

‫ނުދާނަން‪.‬‬

‫ބިރުގަނޭ "‬

‫ހެއްޔެވެ؟ " އެމީހާ އަދިވެސް ޝާންގެ ފަހަތުން‬

‫އޭނާގެ‬

‫މަންމަ‬

‫ދުވަމުން އާދެއެވެ‪ .‬ޝާންވެސް ދެވޭނުދެވޭ ތަނެއް‬

‫ދިޔައެވެ‪ " .‬އެކަމަކު މަންމާ ނުދާނަން‪.‬‬

‫އާދޭސް‬

‫ކުރަމުން‬ ‫ހަންޑި‬

‫ނޭނ ގި ގަސްގަހުގައި އަޅައިގަންނަމުން ވެއްޓެމުން‬

‫އުޅޭނެ‪" .‬‬

‫ދުވެވުނު އެންމެ ބާރަކަށް ދުވަމުން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންނެވެ‪ .‬ޝާން ދުވަހަކުވެސް ދަތުރު ނުދަން‬

‫ޝާންގެ‬

‫ގައިގެ‬

‫ޒަހަމުވެފައެވެ‪.‬‬

‫އެކި‬

‫ތަންތަންވަނީ‬

‫ޝާންއަކަށް‬

‫ހަޅޭއެއްވެސް‬

‫ލޯމަތީގައި އަތް އަޅަމުން ޝާން‬

‫ހިތުގައި އަޒުމު ކުރިއެވެ‪.‬‬

‫ރަގަޅު ޢާމުދަނީއެއް ލިބޭނީ ރަގަޅު ތަޢުލީމެއް‬ ‫ޙާޞިލުކޮށްގެން‬ ‫ޞަފްޙާ‪31 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ހަޤީޤަތަކަށް ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑައިރުކޮޅަކު ކަނ ޑުމަތީ ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު‬

‫މަރްޔަމް ސަނާ ( ‪ 10‬ބީ )‬

‫އެއާޕޯޓަށް އައެވެ‪ .‬ޔޫނުސްގެ ޗެކިން ފެށޭގަޑިއަކީ‬ ‫‪ 5‬ޖަހާއިރުކަމުން އިރުކޮޅަކު އެންމެންނާ ވާހަކަ‬ ‫ކާރުއޭގެ‬ ‫ޓުރެފިކު‬

‫ބާރުދުވެލީގައި‬ ‫ބައްތިއާ‬

‫ދުއްވަމުން‬

‫ހަމައަށް‬

‫އައިސް‬

‫ކާރުގެ‬

‫ދުވެލި‬

‫ދައްކަން‬

‫ތިއްބާ‬

‫ޖެހިއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫ފުލައިޓު‬

‫ނައްޓާލާ‬

‫ވަގުތު‬

‫ފުލައިޓަށް އެރުމުން ޔޫނުސްއަށް‬

‫މަޑުކޮށްލިއެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ‬

‫އުފަލުންގޮސް ރޮވިއްޖެއެވެ‪ .‬ފުލައިޓު ނައްޓާލުމުން‬

‫ވަގުތަށްވުމުން‬

‫ބާރުބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ޔޫނުސްގެ އާއިލާގެ މީހުން އެނބުރި މާލެ ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫ޔޫނުސްގެ‬

‫‪ 2 2 2 2‬ވަނަ ނަންބަރުގެ ކާރު‬

‫ޔޫނުސްއަށް‬

‫ދުއްވަމުން‬

‫ހަމައަށް‬

‫ރާއްޖެއިންބޭރަށް ދެވުނެވެ‪ .‬ޔޫނުސްހުރީ އޮފީހުން‬

‫ދިއުމަށެވެ‪ .‬ޔޫނުސް އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮތް ލާންޗުގެ‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ އެޕާޓުމެންޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ‪.‬‬

‫ކައްޕިވެސް އެހުރީ ޔޫނުސްމެންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ‪.‬‬

‫އައިތާ‬

‫ޓުރެފިކުގެ‬

‫މާލޭ‬

‫އެދަނީ‬

‫ކިޔުއަށް‬

‫ބަނ ދަރާ‬

‫ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޔޫނުސް އާއި‬ ‫ޔޫނުސްގެ އާއިލާ މީހުން ކާރުގައި އަތުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެންގެ‬

‫މޫނުމަތިންވެސް‬

‫ފެންނަނީ‬

‫އެއްކުލަވަރެކެވެ‪ .‬އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރެވެ‪.‬‬

‫ގަޑިއެއްހާއިރު‬

‫މިހާރު‬

‫ޔޫނުސް‬

‫ރާއްޖެއިން‬

‫ހަފުތާއެއް ވީއެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިޔަށް ދެއެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަސްތައް‬

‫ޔޫނުސް ކިޔެވުމުގައި އުޅޭތީވެ‬

‫ބަދަލުވެ‬

‫އެކަމަކު ޔޫނުސްގެ މަންމަ ހުރީ ދެރަވެފައެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުވެ‬

‫ހަފުތާތައް‬

‫ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނ ގެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ޔޫނުސް ހުރީ‬

‫ދުވަސް‬

‫ދެބައިވަމުން‬

‫ވަރަށް އުފަލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑައިރުންސުރެ‬

‫ޞަފްޙާ‪32 :‬‬

‫ސަބަބަކީ އޭނާ އެންމެ‬

‫ދެކެމުން‬

‫އަންނަ‬

‫ބޭރަށް‬

‫ޔޫނުސްގެ ކޯސް ފެށިގެން‬

‫ދާގޮތެއް‬

‫މަސްތަކަކަށް‬

‫ފަހުން‬

‫ނޭނ ގެއެވެ‪.‬‬ ‫މަސްތައް‬

‫އަހަރު‬ ‫ހަފުތާތަކަށް‬

‫ދުވަސްތަކަކަށް‬ ‫ގޮސް‬

‫ޔޫނުސްގެ‬

‫ބަދަލުވެ‬ ‫ކޯސް‬

‫ފުރިހަމަވާން ދެންއޮތީ އެންމެ މަހެކެވެ‪.‬‬

‫ހުވަފެން‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫އެއްރެއެއްގެ ‪ 1 0‬ޖަހާ ކަށްހާއިރެވެ‪ .‬ޔޫނުސް‬

‫ބައްޕައަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ދިމާވި ވަރަށް‬

‫ކޯސްކަންތަކުގައި އުޅެފައި އައިސް ކޮޓަރިއަށް‬

‫އެމައްސަލަ ވަކި‬

‫ވަނެވެ‪ .‬ނިދަން އޮށޯނ ނަން ޖީބުގައިއޮތް ވޮލެޓު‬ ‫އަލަމާރިއަށް‬

‫ޖެހެންދެން‬

‫ދޮރު‬

‫ހުޅުވާލިއެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޔޫނުސްގެ‬

‫އޭނާގެ‬

‫ލޮލުގައި‬

‫ލާންވެގެން‬

‫ކޮޅެއްގައި‬

‫ޔޫނުސްއަށް‬

‫ޖެހުނީ‬

‫ދަގަނ ޑު ތޭރިތަކުގެ ބިތްދޮށުގައި ހުންނާށެވެ‪.‬‬

‫އަޅައިގަތީ‬

‫ކޮށްފައިވާ‬

‫އަލަމާރީގެ‬

‫ބޮޑު ހިތާމަވެރި ޚަބަރަކަށެވެ‪.‬‬

‫ޕެކެޓެއްގައި‬

‫އެއްޗެހިތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ފެނުނުތަނާހެން‬

‫ބަންދު‬ ‫އެއެއްޗެހި‬

‫ޔޫނުސްއަށް‬

‫ނަމަވެސް‬

‫ކަމުގައިވެސް‬

‫އެހިތްދަތި‬

‫ހިތުގައި އޮތް ކިޔެވުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމަކަށް‬ ‫ގުޑުމެއް ނާދެއެވެ‪.‬‬

‫އެއީ‬

‫އެތަށް ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެއްވެސް ކުށެއް‬

‫މަސްތުވާތަކެތިކަން އެނ ގުނެވެ‪ .‬ޔޫނުސްގެ ހިތް‬

‫ނެތް‬

‫ޖަލުން‬

‫ސިހުނެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތްވެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް މުޅި ޤައުމަށް‬

‫އެހެންވުމުން ޔޫނުސް ޤަސްތުކުރީ އިތުރަށް‬ ‫އެކަންތައް‬

‫ސިއްރުނުކޮށް‬

‫މީހެއްގެ‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬

‫ގޮތުގައި‬

‫ދަރިއެއް‬

‫ޔޫނުސް‬

‫ގޮތުގައި‬

‫ޔޫނުސް‬

‫ފުލުހުންނަށް‬

‫އެނ ބުރި މާލެ ދިޔައެވެ‪ .‬ޔޫނުސްގެ އާއިލާއާއި‬

‫އަންގާށެވެ‪ .‬ކަންހިނ ގާ ދިޔަގޮތް ފުލުހުންނަށް‬

‫ރަޙުމަތްތެރިންގެ‬

‫މުޅިމާލޭގެ‬

‫ވަރަށް ރަނ ގަޅަށް އޭނާ ކިޔާދިނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ރައްޔިތުންވެސް‬

‫އެ‬

‫މަރުޙަބާކިއެވެ‪.‬‬

‫އެމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ ޔޫނުސްއެވެ‪.‬‬ ‫ޚަބަރުވެގެން‬

‫ދިޔައީ‬

‫ޔޫނުސްގެ‬

‫އިތުރުން‬ ‫އޭނާ‬

‫އެކުރި‬

‫ހިތްވަރަށް‬

‫މަންމައާއި‬

‫ނ‬ ‫ބލް ަވ ަޠ ް‬ ‫ުޙ ްއ ު‬ ‫ޞަފްޙާ‪33 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫‪ެ 10‬އ ްއ ި‬ ‫ނ‬ ‫ނމުމު ް‬ ‫ޙުސައިން ޝަފީޢު ( ‪ 10‬ބީ )‬ ‫ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ދިރިއުޅުމުގައި އެހެން‬ ‫އެހީ‬

‫މީހެއްގެ‬

‫މީހެއްކަން‬

‫ހޯދަންޖެހޭނެ‬

‫ޔަޤީނެވެ‪.‬‬

‫ތަޢުލީމުގެ‬

‫ފުރަތަމަ‬

‫ކިޔަވަންޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަލާ‬

‫ފަހަރު‬

‫‪2‬‬

‫އަހަރެންނަކީ ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު‬

‫ހަޔާތުގެ ބިޔަ ނައުގެ މިޞްރާބު ބަހައްޓަންވީ ކޮން‬

‫ދަންނަ ޢާއިލާއެއްގައި ހުރި އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެން‬

‫މަންޒިލަކަށްކަން ކަނ ޑައަޅުމުގައި އެހެން މީހެއްގެ‬

‫ކުއްޖާއެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ‬

‫ބޭނުންވާނޭ‬

‫ކަނ ޑުގެ‬ ‫ގަދަފަދަ‬

‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ރުޅިއައިސްފައިވާ‬ ‫ވެގެންވާ‬

‫ހަޔާތުގެ‬

‫ރާޅުތަކުގެ‬

‫ތޫފާންތަކުން‬

‫ނައު‬

‫އަހަރެންގެ ޢުމުރުން ‪ 12‬އަހަރުގައި އަހަރެންގެ‬

‫އިތުރުން‬

‫ހިތުގައި‬

‫މިންޖުކުރުމުގައި‬

‫އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ބޭނުންވާނޭ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ހިތުގައި ތަސްވީރެއް ކުރެހެން ފަށާފިއެވެ‪.‬‬ ‫ފޮރުވިފައިވާ‬

‫ލޯބި‬

‫އިޝްޤީ‬

‫ކެކި‬

‫އަރަން‬

‫އުތުރި‬

‫މިއިން‬

‫ފަށައިފިއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ހިތުގެ ތަޞްވީރުގައި ކުލަޖެހި‬

‫ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ބޭނުންވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އަހަރެންގެ‬

‫ބޭވަފާތެރިނުވާނެ ވަފާތެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ޚިޔާނަތްތެރިނުވާނެ‬

‫އެ ތަޞްވީރު ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫އެފަރި‬

‫ކިލާހުގައި ކިޔަވަމުންދާ ޖިންސުއްލަތީފެކެވެ‪.‬‬

‫އަމާނާތްތެރިއެކެވެ‪ .‬އުފަލާއި ހިތާމަ ޙިއްސާކޮއްލެވޭފަދަ‬

‫ޖިންސުއްލަތީފުގެ ޖާދުވީ ހިނިތުންވުންތަކުން އަހަރެންގެ‬

‫ލޯބިވެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ހިތް މަސްތުކުރުވަމުން ދިޔައެވެ‪ .‬އެ ކަތި ނަޒަރުން‬

‫ހިތްހެޔޮ‬

‫އޯގާތެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ލޯބިދޭނެ‬

‫ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ނިކަމެތި‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫ހިތް‬

‫ކަތިލަމުންދަނީ‬

‫އަހަރެންނަކީ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެވެސް‬

‫ރަޚްމެއްނެތިއެވެ‪ .‬އެ ލޯބި ކޮލުގައި ހިފާލުމަށް ހިތް‬

‫އެންމެ އުތުރުގައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްގައި‬

‫އެދި ގޮވާނަގަނީއެވެ‪ .‬އެފަރި ހަރަކާތްތަކުން އަހަރެންގެ‬

‫ތިންހާހެއްހައި މީހުންގެ ތެރެއަށް ނޭވާލަމުންދާ އުމުރުން‬

‫އެ‬

‫‪ 15‬އަހަރުގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކީމެވެ‪ .‬ރަށުގައި ޢިލްމީ‬ ‫ގޮތުން‬

‫ނުގުޑާފަދަ‬

‫ވަރުގަދަ‬

‫ތަޢުލީމީ‬

‫ހިތް ދީވާނާކުރަމުންދަނީ ބަލާލުމެއް ނެތިއެވެ‪.‬‬ ‫ލޯތްބަށް‬

‫އަހަރެން‬

‫ފެންބޮވާގަނެފައިވާވަރު‬

‫ގަލަމުން‬

‫ކިއްލާއެއް‬

‫ބަޔާންކުރުމަކީ ދަތި އުނ ދަގޫ ކަމެކެވެ‪ .‬އެ ލޯބީގެ ރަހަ‬

‫ހުރިނަމަވެސް ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމުގައި އަހަންނަށް‬

‫ގުރުބާން‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވަނީ ނާކާމިޔާބީއާއެވެ‪.‬‬ ‫ޞަފްޙާ‪34 :‬‬

‫ސާނަވީ‬

‫ދެކިލުމަށްޓަކައި‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫ފުރާނަވެސް‬

‫ކުރާނަމެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫މަންމައާއި‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫އެޖިންސުއްލަތީފުގެ‬

‫އަހަންނަށްވެސް‬

‫މަންމައަކީ އެއްތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގާތް‬ ‫މަންމަދޭ‬

‫ދެރަޙްމަތްތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް‬

‫ނުކެރުނެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެހި‬

‫ދުވަސްތައް‬

‫ޖިންސުއްލަތީފުވެސް އަހަރެންގެ ގެއަށް އައިސް ގޮސް‬

‫ވަރިހަމައެވެ‪.‬‬

‫ހާމަކުރުމަށް އަހަރެން ޖެހިލުންވެއެވެ‪ .‬ކަންކަށިމަތީ ހޫނު‬

‫ހިތުގައި‬

‫އެ‬

‫ދަތުރު ފެންނާނީ‬

‫ރީތި‬

‫ޖިންސުއްލަތީފުގެ‬

‫ކުރިމައްޗަށް‬

‫ބަންޑުން‬

‫ޖަހާލާފީމެވެ‪ .‬އޭނާގެ ޖަވާބު ސާދާވެފައި ކުރެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ‬

‫އެ ޖިންސުއްލަތީފުދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ އޭނާ ކަރީގައެއް‬

‫ކިޔަވާ ކުއްޖެއްކަމަށާއި މިފަދަ ލޯތްބަކާމެދު ވިސްނައި ގޮތެއް‬

‫ނުބުނަމެވެ‪ .‬މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ދަނިކޮށް އުންމީދުގެ‬

‫ނިންމަން އެނ ގޭނީ ގްރޭޑް ‪ 1 0‬އެއް ނިމުމުން ކަމަށް އެ‬

‫އެ ޖިންސުއްލަތީފުގެ ވަރަށް‬

‫ޗާލު ޖިންސުއްލަތީފުގެ ނަލަ ރީތި އަޑުފުޅުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއަކާ އަހަރެން ގުޅާލައިފީމެވެ‪ .‬ދޭތެރެ‬ ‫ދޭތެރޭން‬

‫ފޮނި އުންމީދުތަކެއް‬

‫ބައްދަލުކޮށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް‪ ،‬ގަދަ އާތްވާއެކު‬

‫ކުޑަކޮށް އިޝާރާތްކޮށްލިޔަސް ސީދާގޮތެއްގައި އަހަރެން‬

‫ސަލާމް‬

‫ހިތްވަރާ‬

‫ފުރީމައޭ ބުނާ އުޞޫލުން އަހަރެން އެ ޖިންސުއްލަތީފާ‬

‫އޮބިއަޅައިގެން ގަނެތެޅޭތައި ‪ 1‬އަހަރުދުވަސް ވީއެވެ‪.‬‬

‫ބުނެލަމެވެ‪.‬‬

‫ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ‪.‬‬

‫އައުކުރަން އަހަރެންވެސް ބޭނުމެވެ‪.‬‬

‫އެއްލާލަފާނެތީއެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމުގެ‬

‫ދިޔައީމެވެ‪.‬‬

‫އަޒުމާ އެކީ ކުރިމަތި ލާނީއެވެ‪.‬‬

‫އެތިފަހަރެއް ޖަހާފާނެތީއެވެ‪ .‬ނުވަތަ ބަވާ ކުދިކުދިކޮށް‬

‫ހުޅުކޮޅު ދިއްލާލާފިއެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުކުރަމުން‬

‫އެއްކަލަ‬

‫ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާފީމެވެ‪ .‬ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް‬

‫އެޖާދުވީ ސޫރަކަން އެ ޖިންސުއްލަތީފުގެ ކުރިމަތީގައި‬

‫މި‬

‫ހަފްލާއަށް‬

‫އަންހެން ކަނ ދުފަތި ގަނ ޑުގެ އެހީގައި އެ ޖިންސުއްލަތީފާ‬

‫އުޅެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ކުރެހިފައިވަނީ‬

‫ގޮތަށް‬

‫އެ ޖިންސުއްލަތީފުގެ ލޮލާއި އަހަރެންގެ ލޯ‬

‫ނުދިޔަ ނަމަވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ހަދިޔާއެއް ދިނީމެވެ‪.‬‬

‫ޖިންސުއްލަތީފުގެ ފައިންޕުޅު ދެކިލުމަށެވެ‪ .‬އަދި އެރީތި‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫އައެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒުވެވުމުން އަހަރެންގެ ހެޔަށް ގޮތްވެއެވެ‪.‬‬

‫ހިފައިގެން އަހަރެން އެގެއަށްގޮސް އުޅެމެވެ‪ .‬އެ ރީތި‬

‫ލޯބި‬

‫ދަޢުވަތު‬

‫ނަމަވެސް‬

‫ދާކަށް‬

‫ފައްސިޔާގެ އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން!‬

‫ޖަވާބު‬

‫އަހަރެން‬

‫އާދެއެވެ‪ .‬އެކަނިމާ އެކަންޏެވެ‪ .‬މި ކަނ ދުފަތި ގަނ ޑަކީ‬

‫އެލޯބި ބޭނުމެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެކުވެރިއަކަށް‬

‫މަޑުކުރަނީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ؟ އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން!‬

‫ވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫‪ 1 0‬އެއް ނިމުމުން ދޭނެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައި‬

‫ކަނ ދުފަތި ގަނ ޑު މެދުވެރިކޮށް އެކިކަހަލަ ލޯބީގެ‬ ‫ސިޓީތަކައި‬

‫ތަފާތު‬

‫ޖިންސުއްލަތީފަށް‬ ‫ވަރުބަލިކަމެއް‪،‬‬ ‫އުފަންދުވަސް‬

‫ޞަފްޙާ‪35 :‬‬

‫ބާވަތްތަކުގެ‬

‫ހަދިޔާތައް‬

‫އަހަރެން‬

‫ފޮނުވަމުން‬

‫އެ‬

‫ޗާލު‬ ‫ދިޔައީ‬

‫އަހަރެންގެ‬

‫‪ 1 0‬އެއް ނިމުމުން ވިސްނަން‬

‫ހަޔާތުގެ‬

‫ހުންނަންވީބާވައެވެ؟‬

‫ދުވަސްތައް‬

‫ގުނާލަގުނާލާ‬

‫ނުވަތަ ރަނ ގަޅު ކުއްޖަކު ފެނޭތޯ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަންވީބާވައެވެ؟‬

‫ފޫހިކަމެއް ނެތިއެވެ‪ .‬އެ ޖިންސުއްލަތީފުގެ‬ ‫ފާހަގަކުރުމަށް‬

‫ބޭއްވި‬

‫ހަފްލާއަށް‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ހި ުތ ެގ ެތ ެރއިނ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އަފުރެންގެ ގޭގައި ހުރި ފޭރުގަހުން ފޭރުތައް ހުސްކުރި ދެވާލު މިހާރު ކޮބާބާ؟ މިކޮޅަށް ނުޖައްސާލާތާ‬ ‫ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ‪ .‬ފޭރުގަހުގައި ފޭރުތަށް އަޅާ ބަރާވެގެން އަތްފޯރާފަށަށް ފޭރުތައް އަތުވެއްޖެއެވެ‪ .‬ފޭރުގަސްދޮށުގައި‬ ‫ވަނީ ފެންކޯރު ހެދިފައެވެ‪ .‬ވާރޭ ވެހިގެންނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ގަހަށް ފެންދޭލެއް ގިނަކަމުންނެއްވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ފެންހޮޅިއެއް‬ ‫ފަޅައިގެން ގޮސްގެންނެއްވެސް ނުމެ ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންނަކުންނޫނެވެ‪ .‬ފޭރުތަކުގެ ލޮލުން ފައިބާ ކަރުނައިންނެވެ‪ " .‬އޭ‬ ‫ވާލުތަކާއެވެ"‪ .‬ފޭރުތަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ވާލުތައް އަންނާނެ ދުވަހަކަށެވެ‪ .‬އަވަހަށް އަންނާށެވެ‪.‬‬ ‫ސުދީރު‬

‫މިދޭތެރޭ ބަޔަކު އަހަރުމެންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ މުސީބާތެއް ޖައްސާން އުޅެފޫއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންނަކީ ކިހާވަރެއްގެ ބައެއްކަން‬ ‫އެމީހުންނަށް ނޭނ ގެނީތާއެވެ‪ .‬ޖޫސްތައްޓެއްގެ މެދާހަމަޔަށް ލޮނު އަޅާފައި އަހުރެމެންނަށް ބޯންދޭން އުޅެފޫއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫އަހުރެމެންގެ ތެރޭގައިހުރި ވިސްނުންތޫނު ބޯހަރު ހެދޭ ނޫކަށި ފުރާވަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފުރާވަރުގެ ސޮރެއްގެ ސަބަބުން‬ ‫އަހުރެމެން ސަލާމަތްވީތާއެވެ‪ .‬އެލަނ ޑު ލިބުނީ އެދުވަހު އަހުރެމެންގެ ފަހަތުން ލާޗާރު ބިޗާރުވެގެން ބުމަރެއްހެން ތެޅިއެރުވި‬ ‫ހެޔޮވިސްނޭ މޮޔައަކަށެވެ‪ .‬އަހުރެމެންނަށް ލަނ ޑުދޭން އުޅުނު " ކުޑަކޮށް" މޮޔަ އިންސާނާއެވެ‪ .‬ލޮނުރަހައަކީ ލޮނުރަހައެއްކަން‬ ‫ފެނުނު ދުވަހަކުން އަންގައުލާހުށީމެވެ‪.‬‬ ‫‪ -‬އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެކުލާހުގެ މެދުބަރީގައި ތިބި ފިރިހެން ކުދިންތަކާއެވެ‪ .‬ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވީ އަހަރެމެންނެވެ‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫ގޯލުޖެހީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟‬

‫އެކަކު ބޯމަތިން އަނެކަކު ދެފާގޯޅި ދޭތެރެއިންގޮސް ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލީ ކީޕަރާއެކުގައެވެ‪ .‬މެޗު‬

‫ކުޅުމުގެކުރިން ވީވަޢުދު ހަނ ދާން ނެތުނީހެއްޔެވެ؟ ހަނ ދާން ކޮށްދޭންހެއްޔެވެ؟ އެމެޗު ކުޅުނީ ބަލިވާ ބަޔަކު މޮޅުވާ ބަޔަކަށް‬ ‫ޖޫގޯދޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬މޮޅުވީ އެކުލާހުގެ ފަހަތުބަރީ ތިބި ފިރިހެން ކުދިންނެވެ‪ .‬އަހަރެމެންނެވެ‪ .‬އަހަރެމެން މިތިބީ ކަލޭމެން‬ ‫އވެ‪.‬‬ ‫ފ ެ‬ ‫ގ ރަހަ ބަލައިލުމަށް ކެތް މަދުވެ ަ‬ ‫ގ ެ‬ ‫ޖ ޯ‬ ‫ޅ ޫ‬ ‫ނއު ޭ‬ ‫ތިދޭ ް‬ ‫ބފިރިހެންކުދިން ‪-‬‬ ‫ތ ި‬ ‫ި‬ ‫‪ -‬އެކުލާހުގެ ފަހަތުބަރީގައި‬

‫ޞަފްޙާ‪36 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬


‫ދ‬ ‫ދ ު‬ ‫ފުރަތަމަ ޢަ ަ‬

‫ޞަފްޙާ‪37 :‬‬

‫ޖެނުއަރީ ‪2012‬‬

fassiya-1  

10B student megazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you