Page 1

Tavoitteena tasa-arvoinen maailma Sukupuolten tasa-arvo Solidaarisuuden kehitysyhteistyÜssä Tasa-arvo on ihmisoikeus ja kehityksen avain


Kansainvälinen solidaarisuussäätiö – Internationella solidaritetsfonden Agricolankatu 4, 00530 Helsinki – (09) 759 9730 – solidaarisuus@solidaarisuus.fi – www.solidaarisuus.fi Toimitus: Johanna Latvala, Milla Mäkinen ja Siru Aura Kuvat: Jenni Gästgivar, Airi Kähärä ja Jukka Pakkala Taitto: Neodesign Tätä julkaisua on tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.


SOLIDAARISUUS TOIMII KESTÄVÄSTI

Kansainvälinen yhteisö on sopinut edistävänsä naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-­ arvoa useiden sitoumusten kautta: Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 33

Solidaarisuus on suomalainen vuonna 1970 perustettu kehitysyhteistyöjärjestö. Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa, toimeentulon kehittämistä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamista Nicaraguassa, Somalimaassa ja Ugandassa. Solidaarisuuden tehokas ja pitkäjänteinen kehitysyhteistyö tuottaa kestäviä tuloksia ja hyödyttää noin 150 000 ihmistä. Paikallisten ihmisten ja kumppani­ järjestöjen osallistuminen ja sitoutuminen työn suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin takaa työn vaikuttavuuden tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Solidaarisuus vahvistaa osaamista ja voimistaa ­ihmiset toimimaan itse köyhyyden voittamiseksi, ­kohti parempaa ja onnellisempaa elämää. Työtämme ohjaavat arvot ovat solidaarisuus, tasa-arvo, oikeuden­ mukaisuus ja osallisuus. Olemme ulkoasiain­ ministeriön kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1979.

YK:n naisten oikeuksia ihmisoikeuksina 33

korostava Pekingin julistus ja toimintaohjelma astuivat voimaan vuonna 1995.

Naisten aseman parantaminen on yksi YK:n 33 vuosituhattavoitteista (2000).

Järjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä 33

määrittelevissä Istanbulin periaatteissa (2011) edellytetään, että tasa-arvo ja naisten asema ovat järjestöjen työn keskiössä.

Sukupuolten tasa-arvo on myös yksi Suomen 33

kehityspoliittisen toimenpide­ohjelman läpileikkaavista tavoitteista (2012).

Jatkona YK:n vuosituhattavoitteille raken­ne­ 33

taan paraikaa uutta globaalia tavoite­ohjelmaa, jossa tasa-arvo on yhtenä teemana.

TASA-ARVO KUULUU KAIKILLE Naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-­ arvon toteutumiseksi on tehty monia kansainvälisiä sopimuksia. Naisten yhä heikko maailmanlaajuinen asema heijastaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän hiljaista hyväksyntää. Kansainvälisistä velvoitteista huolimatta naiset ovat edelleen miehiä huonommin koulutettuja ja talou­dellisesti heikommassa asemassa. He osallistuvat vähemmän päätöksentekoon niin kotona

kuin yhteiskunnassakin ja omistavat vähemmän maata. Lisäksi naisten huonompi asema ilmenee heihin kohdistuvana väkivaltana sekä seksuaalioikeuksien puutteena. Solidaarisuuden tasa-arvotyön lähtökohtana on, että kaikilla ihmisillä tulee olla sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja oikeuksiensa edistämiseen.

3


Solidaarisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä ihmisoikeutena että kehityksen keinona.

SOLIDAARISUUS VAHVISTAA TASA-ARVOA Tasa-arvo on paitsi kaikille kuuluva oikeus, myös avain kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen. Molemmat sukupuolet hyötyvät tasa-arvotyöstä. Molempia myös tarvitaan tasa-arvon edistämiseen. Miehet ovat tasa-arvotyön välttämätön voimavara. Solidaarisuuden lähestymistapa naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseen on kokonaisvaltainen. Se näkyy niin naisten oikeuksien solmukohtiin kohdennetuissa hankkeissa kuin läpileikkaavasti kaikissa työtä ja toimeentuloa edistävissä hankkeissa. Se huomioidaan myös toimintamme jokaisessa vaiheessa niin kumppanijärjestöissä kuin omassa organisaatiossamme.

Kohdennetut hankkeet pureutuvat solmukohtiin Edistämme sukupuolten välistä tasa-­ arvoa tukemalla paikallisesti suunniteltuja ja yhteisöjen tarpeisiin vastaavia, pitkäjänteisiä hankkeita. Työmme tähtää epätasa-arvoa ylläpitävien asenteiden ja rakenteiden muuttamiseen. Innostamme ja koulutamme

4


avainhenkilöitä ja vertaiskouluttajia tasa-arvotyöhön. Osallistavat menetelmät ovat keskeisiä ihmisten omaan oivallukseen perustuvaan, omaehtoiseen muutokseen tähtäävässä tasa-arvokoulutuksessamme.

tasa-arvokoulutuksille, tasa-arvosuunnitelmien toteuttamiselle sekä naisten päätösaseman vahvistamiselle myös perheiden sisällä.

PÄÄMÄÄRÄNÄ ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN EDISTÄMINEN

Läpileikkaavuus kaikessa toiminnassa Edistämme naisten ja miesten välistä tasa-­arvoa kokonaisvaltaisesti eli läpileikkaavasti kaikessa Solidaarisuuden ohjelmatyössä. Varmistamme jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuudet kaikille myös käytännössä ja tuomme esille naisten erityisongelmia hanke­ kohtaisten tasa-arvoanalyysien avulla. Kehityshankkeiden aikana lisäämme koulutusten avulla kumppanijärjestöjemme tasa-arvotietoutta ja tuemme tasa-arvon toteutumista niiden toiminnassa. Myös kaikessa hankeseurannassa ja loppuarvioinneissa erityishuomiomme on tasa-arvossa. Tasaarvotyökalujen jatkuva kehittäminen, käyttäminen ja seuranta ohjaavat toimintaamme.

Solidaarisuuden tasa-arvotyön keskeinen tavoite on naisten itsemääräämisoikeuden edistäminen. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan naisen oikeutta määrätä itseensä liittyvistä asioista. Tätä edistämme kolmella toisiinsa liittyvällä tavalla: vahvistamme tyttöjen ja naisten ruumiillisen koskemattomuuden suojaa, parannamme naisten taloudellista asemaa suhteessa miesten taloudelliseen asemaan ja kasvatamme naisten mahdollisuuksia vaikuttaa paikallisiin kehitysprosesseihin.

Ruumiillisen koskemattomuuden suoja

Osuuskunnat tasa-arvon asialla

Naisten ja tyttöjen ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat syvään juurtuneiden perinteiden, kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen, aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset vammat sekä naisiin kohdistuva väkivalta. Myös korkea lapsiluku estää monia naisia kehittämästä elämäänsä tahtomaansa suuntaan. Ruumiillisen koskemattomuuden suojan vahvistaminen voimaannuttaa naisia ja kehittää näin kokonaisia yhteisöjä. Ilman sitä ei naisten taloudellinen voimaantuminenkaan edisty.

Solidaarisuuden kumppaneina toimivat paitsi luotettavat paikalliset kansalaisjärjestöt myös osuuskunnat, joilla on jo selkeä oma perustehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnassa. Tasa-arvon edistäminen osuuskunnissa lähtee niiden omista tarpeista, sillä menestyäkseen osuuskunta tarvitsee sekä miesten että naisten työ­panosta. Tasa-arvoisessa osuuskunnassa kaikkien ääni on samanarvoinen ja johtoasemissa on sekä miehiä että naisia. Naiset tunnustetaan myös olennaiseksi osaksi tuotantoketjuja sekä osuuskuntien täys­valtaisiksi jäseniksi. Tasa-arvoa edistetään osuuskunnissa muun ­muassa kiintiöjärjestelmiä hyödyntämällä sekä päivittämällä osuuskuntien sääntöjä niin, että naiset saavat jäsenyyden ilman miehensä lupaa tai maanomistajuutta. Osuuskunnat tarjoavat loistavat puitteet

Taloudellisen aseman parantaminen Naisten ja miesten taloudellista tasa-arvoa edistä­mällä vaikutamme siihen, että naisten ja miesten väliset tuloerot kapenevat ja naisten mahdollisuudet hallita omia tulojaan kasvavat.

5


Naisten taloudellinen vahvistuminen lisää heidän päätösvaltaansa. Se edistää perheissä ter­ veyttä ja koulutusta sekä vähentää niin väkivaltaa kuin lasten lukumäärää. Se on usein myös edellytys naisten yhteis­kunnalliseen päätöksentekoon osallistumiselle.

Naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen Vahvistamme naisten ja miesten tasavertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin kehitysprosesseihin hyödyntämällä osallistavia menetelmiä. Varmistamme, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikkiin hankesuunnittelun ja -toteutuksen vaiheisiin. Samalla edistämme naisten vaikutusmahdollisuuksia heitä ympäröivissä yhteiskunnissa. Tuemme paikallisten kumppani­ järjestöjen tasa-arvoasiantuntijuutta ja vaikuttajaroolia naisten asemaa vahvistavan lainsäädännön edistämiseksi.

Käytännön esimerkit kohdemaistamme ­kertovat, kuinka Solidaarisuuden kehitys­ yhteistyö ­tarttuu tasa-arvon ongelmiin ja ­naisten oikeuksien edistämiseen sekä tarkasti paikallisesti kohdennetuissa hankkeissa että läpileikkaavasti kaikissa työtä ja toimeentuloa edistävissä hankkeissa. Tasa-arvoa voi edistää tehokkaasti kehitysyhteistyöllä. Samalla ­tasa-arvo edistää ihmisten kehitystä ja ­köyhyyden poistamista.

6


Nicaragua ”Ymmärsimme, että elleivät naiset ja miehet työskentele yhdessä, emme selviä. Myös perheiden ongelmat voitetaan nopeammin, kun molemmat ovat niitä ratkaisemassa.”

Nicaragua on Latinalaisen Amerikan toiseksi köyhin maa. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen suurimpia haasteita ovat naisten seksuaalioikeuksien toteutumattomuus, perheväkivalta sekä naisten miehiä huonompi asema työmarkkinoilla. Maassa hyväksyttiin uusi tasa-arvolaki vuonna 2008 ja perheväkivallan vastainen laki vuonna 2012, mutta lakien täytän­ töönpano takkuilee.

Tierra Nueva -osuuskunnan toiminnanjohtaja Pedro Rojas

Vahvistamme taloudellista itsenäisyyttä Solidaarisuus parantaa naisten taloudellista asemaa sekä tukee osuuskuntia niiden tasa-arvotyössä kumppanijärjestönsä Las Abejas:in kanssa. Vahvistamme paikallisia arvoketjuja ruoan-, hunajanja käsityöntuotannossa ja annamme osallistujille koulutusta sukupuolirooleista ja naisten oikeuksista. Tämä johtaa naisten taloudellisen itsemääräämis­oikeuden lisääntymiseen.

Yhdessä reilun kaupan luomukahvin- ja luomu­ hunajantuottajien osuuskunta Tierra Nuevan kanssa parannamme hunajan laatua sekä toiminnan tuottavuutta ja houkuttelevuutta, jotta köyhien perheiden ja naisten tulot kasvaisivat mehiläistenhoidon avulla.

Tasa-arvon edistämisestä ­nicaragualaisissa osuuskunnissa on saatu hyviä tuloksia. Naisten määrä osuuskunnan jäsenistöstä on kasvanut. He ovat nousseet koulutuksen ­ansiosta tärkeäm­pään asemaan osuuskunnissa ja monet johto­tehtävät ovat heidän hallussaan. Naisten itsenäisyys, rohkeus ja mahdollisuudet osallistua osuuskunnan päätöksentekoon ja ympäröivän yhteiskunnan toimintaan ovat kasvaneet. He tuovat mielipiteensä ja näkemyksensä osuuskuntien toiminnasta vahvasti esille. Tasa-arvoistuminen on edennyt myös kotona, jossa päätöksenteko ja kotityöt jaetaan nyt tasaisemmin ja perheväkivalta on vähentynyt.

Edistämme tasa-arvoa osuuskunnissa Solidaarisuus vahvistaa tasa-arvoa systemaattisesti kaikissa työ ja toimeentulo -hankkeissaan. Kumppani­ osuuskuntiemme Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L:n ja Cooperativa Campo-Ciudad:in kanssa tehtävä työ tähtää pienviljelijöiden ja -yrittäjien tuottavuuden ja toimeentulon parantamiseen sekä naisten yhtäläiseen mahdollisuuteen osallistua perheiden, tuottajajärjestöjen ja yhteiskunnan päätöksen­ tekoon miesten kanssa. Arvioimme tuotannon arvoketjuja tasa-arvonäkö­ kulmasta ja puutumme epäkohtiin. Toteutamme tasaarvo-ohjelmia ja -koulutusta, verkostoidumme sekä parannamme koulutuksella alipalkattujen naisten tuotantokykyä.

7


Uganda Vaikutamme perheväkivaltaa vastaan

Uganda kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Suurin osa maaseudun ihmisistä saa toimeentulonsa pienimuotoisesta viljelystä. Perheväkivalta on yksi Ugandan suurimmista kansan­­ terveysongelmista. Vuonna 2009 tehdyssä väestön­ selvityksessä lähes 70 prosenttia naisista kertoi kärsivänsä siitä. Se myös kasvattaa naisten riskiä saada HIV-tartunta. Myös lapset ovat usein perheväki­vallan uhreja. Perheväkivallan vastainen laki astui Ugandassa voimaan vuonna 2009. Naisten asemaa on vahvistettu myös muiden lakien sekä kansallisen tasa-arvo-ohjelman avulla, mutta niiden toteutuminen käytännössä on yhä haaste. Myös seksuaaliterveyden parantamisessa riittää tehtävää. Ugandalaisnainen synnyttää keskimäärin seitsemän lasta. Synnytykseen kuolee 16 naista joka päivä. Raskauksista yli 15 prosenttia on teiniraskauksia. Ugandalaislapset ovat jo varhain seksuaalisesti aktiivisia, myös seksuaalisen väkivallan takia. Puutteet seksuaaliterveyteen liittyvissä tiedoissa lisäävät suoraan HIV/aids-tartuntoja.

Solidaarisuus tekee perheväkivallan vastaista työtä Wakison ja Kyankwanzin lääneissä kumppanijärjestönsä Uganda Media Women’s Association:in kanssa. Vaikutamme niin naisten, miesten, tyttöjen, poikien kuin paikallistason päättäjienkin asenteisiin osallistavan koulu­ tuksen sekä tiedotuksen avulla.

Kumppanijärjestömme ­koulutti vuosien 2009–2012 aikana 70 paikallis­johtajaa perheväkivallan syistä ja seurauk­sista. Lisäksi koulutettiin yhteensä 248 yhteisö­tason aktivistia, jotka vievät väkivallan vastaista viestiä eteenpäin kotikylissään.

Vahvistamme seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Solidaarisuus parantaa kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Wakison läänissä toteutettavassa seksuaaliterveys- ja HIV/aidskoulutushankkeessa kumppanijärjestönsä Concern for Children and Women Empowerment:in kanssa. Koulutuksen metodina on osallistava koulutus, johon osallistuvat keskustelevat heitä askarruttavista kysymyksistä työpajoissa sekä etsivät yhdessä uusia toiminta- ja ajattelumalleja. Koulutuksissa on rikottu tabuja puhumalla avoimesti muun muassa seksistä, sukupuolitaudeista, anatomiasta, väkivallasta, parisuhteesta, perheen päätöksenteosta, lasten oikeuksista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Koulutuksia on suunnattu niin lapsille, nuorille, heidän vanhemmilleen, opettajille, mopo­ taksikuskeille kuin paikallisille, uskonnollisille johtajille.

”Useimmille tämä on ­ensimmäinen kerta, kun he puhuvat seksuaali­ suudestaan. Silloin puhutaan jo elämän­hallinnan taidoista eikä vain perhe­suunnittelu­taidoista.” Concern for Children and Women Empowerment:in toiminnanjohtaja Catherine Othieno

8


Koulutukset ovat parantaneet merkittävästi alueen lasten ja nuorten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia. Seksistä kieltäytymään ­kykenevien lasten määrä on noussut vuosina ­2007-2010 43 prosentista 93 prosenttiin. Seksiin pakotettujen lasten määrä on puolestaan laskenut 35 prosentista viiteen. Raskauden takia k­ oulunsa on keskeyttänyt enää joka kymmenes ­tyttö aiemman 30 prosentin sijaan. Pahoinpideltyjen lasten määrä on pudonnut 60 prosentista viidennekseen. Lisäksi niin lasten kuin aikuistenkin tiedot seksuaalisuudes­­ aidsista sekä sukupuolita, lasten oikeuksista ja HIV/­ taudeista ovat parantuneet huomattavasti.

Concern for Children and Women Empowerment äänes­ tettiin vuonna 2012 maailman 50 innovatiivisimman tyttöjen ja naisten seksuaaliterveyttä edistävän aloitteen joukkoon kansainvälisen Women Deliver -järjes­tön kilpailussa.

Lisäämme perheviljelijöiden tuottavuutta Solidaarisuus edistää naisten taloudellisen aseman vahvistamista läpileikkaavasti työ ja toimeentulo -hankkeissa, joissa naiset ovat erityiskohderyhmänä. Kehitämme kumppaniemme Integrated Rural Development Initiatives:in, Foundation of Women Affected by Conflict:in ja Myanzi Area Cooperative Enterprise:n kanssa ugandalaisten perheviljelijöiden maatalouden tuottavuutta, markkinoille pääsyä ja järjestäytymistä.

9


”Silpomisen vastainen työ on edennyt hyvin, mutta perinne on syvään juurtunut ja sitä on vaikea poistaa. Yksikään äiti ei halua satuttaa lastaan, mutta kaikki haluavat lapsilleen hyvän aseman ja aviomiehen. Oli kyseessä luku­ taito, ympärileikkaus, mikä hyvänsä, asian edistämiseen tarvitaan koulutusta. Toimeentulo kulkee koulutuksen rinnalla.” Shukri Ismail, Candlelight for Health, Education and Environment -järjestön perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. International Crisis Group myönsi hänelle rauhanpalkinnon vuonna 2011.


Somalimaa Somalimaa julistautui itsenäiseksi vuonna 1991, ­mutta sen itsenäisyyttä ei ole kansainvälisesti tunnustettu. Se on yksi maailman köyhimmistä alueista ja heikossa tilanteessa kaikilla inhimillisen kehityksen mitta­ reilla arvioituna. Somalimaan naisten laaja luku- ja kirjoitus­taidottomuus heijastuu naisten työllistymislukuihin ja mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Lisäksi tyttöjen sukuelinten silpominen on vakava seksuaaliterveydellinen ongelma. Silpominen on syvään juurtunut haitallinen perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan tai poistetaan, mikä altistaa hänet lukuisille fyysisille ja psyykkisille terveysvaaroille. Silpominen tehdään arviolta 90 prosentille tytöistä.

sairaanhoitohenkilökuntaa, opettajia, vanhempia ja koululaisia silpomisen vastaisen viestin viejiksi. Lisäksi tiedotamme silpomisen haittavaikutuksista paikallismedian välityksellä. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on Togdheerin ja Sanaagin lääneissä asuvien naisten seksuaali­ terveyden parantuminen sekä silpomisesta aiheutuvien ­äitiys- ja lapsikuolemien väheneminen.

Koulutus on avainasemassa suku­ elinten silpomisen lopettamiseksi. Vuoden 2011 aikana 50 koululaista sai vertaistukikoulutusta ja 72 kyläkomitean jäsentä ja 140 uskonnollista johtajaa saivat silpomisen haittavaikutuksia käsittelevää koulutusta. Merkittävä osa uskonnollisista johtajista kertoi nyt kannustavansa julkisissa puheis­saan ja saarnoissaan ­ihmisiä luopumaan silpomisesta.

Naisten lukutaito avaa ovet yhteis­ kunnalliseen vaikuttamiseen. Solidaarisuus koulutti vuoden 2012 loppuun mennessä kumppanijärjestönsä Nagaad Network:in kanssa yli 3000 naista lukemaan ja kirjoit­tamaan Buraon a ­ lueella. Solidaarisuus jatkaa naisten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamista Somalimaassa.

Edistämme ammattikoulutusta ja ruokaturvaa Solidaarisuus edistää johdonmukaisesti naisten ­talou­dellisen aseman vahvistamista Somalimaassa työ- ja toimeentulo -hankkeissaan. Solidaarisuus on tukenut pitkään nuorten ammatti­koulutusta Buraossa ja Erigavossa. Vuosien aikana ammattikoulusta on valmistunut tuhansia nuoria naisia ja miehiä. Myös ruokaturvaa parantavassa hankkeessa kehitämme yhdessä kumppaniemme Agriculture Development Organization:in ja Candlelight for Health, Education and Environment:in kanssa naisten taloudellista asemaa parantavia toimeentulomuotoja.

Vastustamme tyttöjen sukuelinten silpomista Solidaarisuus tekee pitkäjänteistä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaista työtä kumppanuusjärjestönsä Candlelight for Health, Education and Environment:in kanssa. Tavoitteenamme on vähentää silpomista sitkeällä, asenteiden muutoksiin perustuvalla työllä. Aktivoimme yhteisöjen jäseniä levittämään tietoa silpomisen haittavaikutuksista. Koulutamme kylien johtajia, uskonnollisia johtajia,

11


RYHDY TASA-ARVOTUKIJAKSI! Tehokkaimmin tuet ­­Solidaarisuuden sukupuolten välistä t­asa-arvoa edistävää työtä ryhtymällä kuukausi­lahjoittajaksi ­verkkosivuillamme: www.solidaarisuus.fi/tukijaksi Tasa-arvotukijana saat kaksi kertaa vuodessa sekä Solidaarisuus-lehden että Solidaarisuus-uutiset, joista voit seurata, miten lahjoitusvaroja käytetään ja mitä hyvää tuellasi saadaan aikaan. Solidaarisuus toimii Sinun tuellasi. Kiitos!

Jo 20 euron kuukausittaisella lahjoituksella voimme vuoden aikana esimerkiksi: Antaa seksuaaliterveys­kasvatusta 33 80 ugandalaisnuorelle

Kouluttaa 16 nicaragualaisnaista 33 mehiläishoitajiksi

Kouluttaa yhden yhteisön johtajan 33 tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön

Solidaarisuus_tasa-arvo_esite_web  

http://www.solidaarisuus.fi/uploads/pdf/Solidaarisuus_tasa-arvo_esite_web.pdf