Page 1

Aç‹Øóî@çbéïu@ôäaŠbÙŽî‹Ø @ Nóäbåï÷@ãïÜbïü@õóÌbåi @õòìóåmììi@ãïÜbïü Nçbåï÷@üi@óîò†a÷@õòìóäa‹Žï @

@ oáÙy@Ší—åà

@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@õòìa‹Øì⁄i @

No. (111) 1st Jun. 2005@

òŠbåî†@HQUPI ô‚‹ä

@RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ@

@ Z†ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ

@ RMß

@a†bnŽï÷@ôuŠóàíÜóè@óÜ@×a‹ŽïÈ@õŠínò†@ôån’Ša†@õòˆû‹q@ö‘bi ×a‹ŽïÈ@ôäbØòŠbjnòŠbØ@üîŠbåï@õòìó䆋ÙÜíÔ@üi@óîóÙî†@ôØóîò†Šóq @ @lïy@õóu†íi@öpóÜíà@ôäbØóuŠóà @ ôäbióÜbm@õóØóïa‹Øíº†@õfqói çb“ŽïÙmó¼òŒ@ôiïy@õòìòíibïu@ô’ói@Žßó óÜ@ônŽïØóî@õóÜóàbà@ói@pòŠbió

ãóèŠói‹q@ôÙŽïäbîˆì@pŠíØ@ôÙŽïäóàóm @ XMß

@ póáÙïy@Šìíäóà@õónÐóè

@ Zói@pòŠbió@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@üi@âîŠóØ@çbàb@ôàbîóq @ Açbn†ŠíØ@óÜ@ônŽîŠa‡mýóò†@õòŠbiŠò†@ônŽïØóî@öômŠbq@çaíŽïä@õó“ŽïØ @ TMß

@ @öçbn†ŠíØ@õòìóäìíibïuBônaí‚@bîb÷ @ _òìbà@ômòŠìŠòŒ@B@ü‚óiŠó@ôÙŽïmóÜìò†@ôäbåïéÙŽïq

@ UMß

@pòŠbió@a‡ÙŽîŠbï‹q@ôàłòì@óÜ@âîŠóØ@çbàb@J TMß NNNNNNNNN AômŠbq@öônŽïØóî@çaíŽïä@ôåmìóÙÙŽîŠ @ói

çíi@ôuŠóà@óØ@Lòìa‹bä@Èói@ôÙŽïnŽîŠóä ômó Üíà@õòìó÷@üi@oî‹åia†@ðóÈói@ói óàó÷@Llayó÷@ô䆋؊bØ@ômóÜíà@ôäa‡Žïq †a‡Íi@õóØòHç@ bn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ômŠbqI @ Nòìómb‚ò†i õóÙî†@ôÙŽï’ói@óÜ@paìb÷@óàóy õŠbî‹i@aì†@ŠóàóÜB@ô Üò†@a‡ïäbØóÔ ôäbán“ïä@ômìòŠ@ói@×óèŠò†@”ïnŽïØóî ôòŠói@ì솋iaŠ@õónÐóè@çbn†ŠíØ ôäbØóïäbán“ïä@óïî‡äòíîóq@ôiónØóà ôŽïq@çbn†ŠíØ@ôäbán“ïä@ônŽïØóî ôbï@ôiónØóà@õŠbî‹iaì†@óØ@æî‡äbîó aŠ aìó÷@ônŽïØóî@óåïióä@ó áŽï÷@Šó @óîòìó÷ óäaìbÙ’aŠNNN@ç‹iò†@çb¹bØóšíà oŽïibä@oïióä@ônŽïØóî@Šó @óØ@fäóîó ò‡îaŠ â‹qò†@ò‡åŽïè@LâŽï Übä@ïè@æà@Loîü£@çbä ãbØ@ômóïÝÔóÈ@ô䆋Øìò‹îóq@öôîbý@óàó÷ óÜ@ómóîŠümbnÙî†@ãbØ@öpłóò†@ölïy @ _Ba‡äbn†ŠíØ@ö×a‹ŽïÈ òŠbï@‹q@õò†b@ôàłòì@paìb÷@óàóy Aò@ìín“ŽïéŽïuói@ŠóåŽîí‚@üi@õóØón‚ó öôîbý@óàó÷@óØ@óîòìó÷@ãłòì ômłóò†@ölïy@ômóïÝÔóÈ@ô䆋Øìò‹îóq óàóy@õòìó÷@ãłói@Nó@ Èói@ômóîŠümbnÙî† õòíŽï’@ói@ón‚òì@ÂäòŠ†@ãói@paìb÷ óÙŽïàò†@ŠûŒ@LììŠómb²ò†@Šbï‹q ôiïy@öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ŠójàaŠóióÜ Nò@ìa‹Øìò‹îóq@a†óÙî†@ðäóîý@ @æî‡äóš@ìóáŽï÷ ônŽïØóî@ôÕnäóà@ói@óØ@óäüØ@ŠûŒ@òìó÷ ói@Lõü£@çbä@fibä@oïióä@ônŽïØóî@Šó ó÷ @ ãó÷@ômłóò†@ô Üb@‡äóš@ôîa‰îŠ† @ SMß@üi

@@ñóáŽï÷@@ÚŽîìbäóè@ly@ôàóïŽï@ñò‹äüØ@@J VMßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN òìó“Žïq@ò†‹i @ôàóéŽï@õò‹äüØ@õòŠbióÜ@†íá«@óî†bä@J VMßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN òìóiïy @çò†óà@a@ŠóÙ’üéŽïi@ñò†bà@ói@çaìíiò†íÜb÷@J VMßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @AçóÙi@ðäa‡åîŒ@çbïbšbÔ WMß NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @çbØòìaŠb’

XMß NNNNNNNNNNNNNN @a†Èb’@õŠaíjŽîŠ@ÿó óÜ@ÚŽïmb@J

@ †ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ óÙŽï Übi@Bç@ bn†ŠíØ@ôäbán“ïä@ômìòŠB çbn†ŠíØ@ôäb“ŽïÙmó¼òŒ@ôiïy@óÜ@óØ õóäíi@×ó’@ìì†@ãó÷@ônŽïØóî@Lòìómòíibïu õü‚@õóåî‹Žî†@ônû†@öçbºóqìbè@ôiïy õfØ“Žïq@íŽïä@óÜ@öfäaŒò†@ßóè@ói ãó÷@ô䆊aí‚@üi@õü‚@a†òìó䆋ØüØŽïè N†‹Øò†bàb÷@çb“ŽïÙmó¼òŒ@ôiïy@õóÜbi öôbàüÝi†@õbŽîŠ@ói@òìbmòŠóóÜ@óîüi ónŽîìóØò†@paŒbïnáï÷@ôäa‡äb“ïä õòìó÷@•bq@ãłói@LóàaŠóà@ãó÷@ô䆋Øò†bïq Lpb bä@õü‚@ôàaŠóà@ói@óîòíŽï’@ãói@óØ LçbåŽïèŠb“Ð@ômŠbØ@üi@pbiò†@oò†@bvåï÷ ôîó“ïàóè@õŒa‹àb÷@ìì†@a‡’òŠaíi@ãóÜ õóu†íi@ôåî‹iB@óÜ@µnî‹i@óØ@ônò† üi@ôîbbî@ômó Üüà@ôäa†óä@ìóäbäbà @ NŠbØ@ómb‚ò†@B熋؊bØ ôiónØóà@ôàa‡äó÷@paìb÷@óàóy ôäbán“ïä@ômìòŠIòìòíibu@ô Übi@ôbï õRRU@òŠbàˆ@óÜ@òìóîòŠbi@ãóÜ@Hçbn†ŠíØ õó¿óšŠaíš@õˆûŠ@ômłìbè •bqBf Üò†@a†RPPUOUORU ìíàóè@çb“ŽïÙmó¼òŒ@óÜ@çbàòìóäíibïu ìíióè@çb·ïy@ôä‡äaŠŒóàa†@ôäbØóuŠóà õòíŽïšŠaíš@óÜ@ìòìó’óäaìŠ@ìóÜ@Šóè çbn†ŠíØ@ôäbàóÜŠóq@óØ@layó÷@ôäíäbÔ çbáïîbbî@ômóÜüà@õaìa†@ômóîì‡äb¾ó LaŠ†óåŽïq@çb¸ó Üüà@Šóè@Ûóä@ôšóØ@L†‹Ø ô‹qŠói@óØ@îbi@çýóŠó÷@ÛbØ@íÙÜói LóáŽï÷@ÛómóÜ@ìíi@ônŽïØóî@ôØüÜbî†@õóä‰ïÜ

ApbØò†@ÓŠbÈ@ŠaíjŽîŠ @ñòìóåmbè‹Žï‚ói@‡äþåÐ@ñòìòŠò†@ñ‹îŒòì

@ðiy@ðäbØóïîòìa‹ƒÙŽîŠ @bàóåi@ñŠóØìaìóm@J UMß NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ

@üîŠbåï@@ö×a‹ŽïÈ@ðäbn†ŠíØ@@L×a‹ŽïÈ@J

ôä‡äbîó aŠ@ôiónØó@à@óÜ@a‡ÙŽïån“ïäa†@óÜ †aŒb÷@ÛbØ@ôäìíiò†bàb÷@ói@ônŽïØóî æî‡äbîó aŠ@ôŽïq@óäaìbÙ’aŠ@ŠûŒ@ôäbî‡äíu õó Üóàbà@óä@ônŽïØóî@óåïióä@Šó @óØ ômó Üüà@óä@LçóØó÷@Žßó óÜ@çbáïbï @ NBfäò†ò†@çbá“ïîbbî óiì‹uómB@ ìó÷@ôØóîóäí¹@béäóm@óàó÷ öìó’@óØ@óîóîBó@ äaímìóØŠó@óïa‹Øíº† ônŽïØóî@ôäaŠó@öôäbióÜbm@ßþu@ˆûŠ óî†aŒb÷B@ìó÷@óàó÷@LæmíØò†@üi@ôÜüèò† ìíàóè@óÜ@óØ@óîòBŠíå@fi ôäaŠó@öôäbióÜbm@ßýóu@a‡Øóîóióbäíà çbîü‚@õòŠìó @ôÙŽïÜŒóÐ@íØòì@ônŽïØóî bn“Žïè@ãłói@Nç@ ò†ò†@ôÙ Üó‚@õ†Šaí‚Šò† ¶@õŠóiìóàóÜ@Žßb@ RP@ íØòì@çbn†ŠíØ Ú Üó‚@æäaíni@çb@ØòŠümbnÙî†@óØ@òìímbèóä ô“îbn@üi@ôäaŠü @ìbàó@óåïŽïéi óÜ@ôäbió Übm@ßþu@Na@íîŠ@ô Üb“ïÐì‹Ð a‡ÔaÈ@öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ŠójàaŠói Žßó óÜ@óäaŠa†‹Ø@ãó÷@õòìóÜ@ó‹qŠói õóØóiïy@ôäaŠó@öõü‚@ôäbØò‡äó bqì‹q ôiò†@Ú Üó‚@Nò@ìóma‡i@ãłòì@öpbÙi@†ŠìaŠói öç‡äaìó‚@eí @Nç@ ‹i@õó‚óî@òìóîòŠbi@ãóÜ ìóäaŠbï‹q@ãó÷@ob÷@óÜ@ôäò†@fi öÚ Üó‚@Žßó óÜ@óäaŠbnÐòŠ@ãó÷@ô䆋Øò†bïq pbqìì†@”ïåîój@öôbï@ôiayó÷ öôa‹Øíº†@õaŠóÔŠóiB@ôäaìóÔ@õòìóä†‹Ø ïè@Bç@ bn†ŠíØ@óÜ@Šíå@fi@õ†aŒb÷ a‡mbØ@çbàóè@óÜ@Nóïäbïm@ôÙŽïmóàbèó’ ôäìòŽïÔ@ììbi@ôÙŽîŠbnÐòŠ@ìòíŽï ’@óàó÷ óàó÷@Nìíi@Bô@ ’bÐ@ŠbnÐòŠB@ ôÈói@ ôáŽîˆŠ ôØóïnaŠ@íÙÜói@LíŽïåu@óä@ìóäbn‚íi@óä ói@@a†óîóšìbä@ãóÜ@óàó÷@Lò‹ óåÜóèb’by

Žñímìbm@•bq@óØ@a‡ïåïŽï Üói@‡äþåÐ@ñòìòŠò† óØ@ñóäbîŠbïäaŒ@ìó÷@öçbØóÜóóà@ðä†‹Ø @ båŽïéïnò†ói ‹maì†@öp @ bÙi@ñŠbî†@õü‚@îíÜóè @ @Nòìóma‡i@õóØaìa†@ôàłòì üi@ÓŠbÈ@ŠaíjîŠ@ñóØóàbä@ôÔò† @ NòìóååŽîí£@a†@T@òŠóqýóÜ@òìòŠò†@õ‹îŒòì

@ õŠbÙŽî‹Ø@ômóàíÙy@LôäbØóî@Lõ†aŒb÷

òì NðäbáïÝ@ñóšìbä@ðmóàíÙy@ñóÜóàbà ðØóïmýìbè@Ûòì@@ónóióà@ãó÷@üi öÓbà@óØ@ÚïóØ@Ûòì@@ì‡äþåÐ õŠbîŒaí‚@òìa‹ÙÝ“ïq@ðäbØóî†aŒb÷ ðmóàíÙy@ð䆋Ø@ñŠbØìbè@öpóÜb‚ò† @ @Nìíi@‡äþåÐ ñ‹îŒòì@Hü@ ïàûím@ðØ‹Žï÷I@‹maì† www.wpiraq.net/kurdish Email: october_917@yahoo.com fax: 00448701367872

üi@ñóØó䆋Øò†@ñóû‹q@ìŠbØüè@óØ ñŠbiŠó@ÓŠbÈ@ŠaíjŽîŠ@Np @ bÙi@‘bi üi@òìóäaŠó @ñŠbØüè@ói@熋Øòˆbàb÷ ðmóïäüš@óÜ@ðbi@Lçbn†ŠíØ ö熋Ønò†@ñŠbØüè@ö熋Øò† 솋Ø@óîónÐóè@ìó÷@ðäbØó“ŽïØóá“ŽïØ ãb−ó÷Šó@ó@Ø@†‹Ø@òìói@ñòˆbàb÷@bèòìŠóè Žði@ñóØó䆋Ønò†@óØ@ñòìó÷@ñüèói ò솋Øóä@ðÙïäaìbm@ïè@ìòìíi@‘bó÷ ñüèóiòì@Lñü‚@ñaŠìi@î‹iŠò†@óÜŠò†ói a‡Üó óÜ@ðäbåï÷bä@õóÜóàbà@óØ@ñòìó÷ öñ†ŠóÐ@óî†aŒb÷@öÓbà@ìòìa‹Ø ðÙïmbÙ’@L@òìa‹Ø@Þï“ïq@ðäbØóïäò†óà ðmóàíÙy@ðØûŠó@bmóÐ@‹áÈ@ŠóóÜ pbØìbè@óØ@L†‹Ø@Šbàüm@ðäbá@ ïÝ@ñóšìbä ñóîŠ@óÜ@óîóàbåmbÙ’@ãó÷@ðØûŠòìbä a‹äóîó aŠ@òìóî@ñŠóØóàbäˆûŠ@ðØóîò‹äüØ ŠaíjîŠ@bèòìŠóè@Nçbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@üi ñòˆbàb÷@a‡îóØóbiìóÔ@íïäóÜ@ÓŠbÈ ðä‡äbîó @ãb−ó÷ói@üi@óØ@†‹Ø@•òìói ñóØóàbåmbÙ’@ðä†“ïqìòŠói@öðäbØòŠbØ ñŠbØìbè@öpóÜb‚ò†@ói@îíïq òìó’òŠbjàóÜ@Šóè@òì@Nò@‡äþåÐ@ðmóàíÙy ðØóîòíï’ói@û‹àó÷@óØ@‡äbîó aŠ@ñòìó÷ ñ‹îŒòì@ñónaŠb÷@ðØóîóàbä@ðòŠ óióà@ói@J@ò솋Ø@‡äþåÐ@ñòìòŠò† ŠóóÜ@熋Ø@ñŠbØìbè@öpóÜb‚ò† ðmóïäüš@ö熋Øò†@ñóÜóóà

@ †ó¼ó÷@‡ïÈó@ZŠóìíäŠó @ óîb@ìò‹ó‚@ZŠóìíäŠó@õŠbØìbè @ ¶óÈ@çbïÄb@Z@ˆbnäüà

õónïàüØ@ôÙŽïä‡äbîó aŠ@õfqói ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@õ‡äþåÐ ñaìa†@ŠóóÜ@ RPPUOVOQ@û@ ‹àó÷@L×a‹ŽïÈ Hü@ ïàû@ ím@ðØ‹Žï÷@I@ ‡äþåÐ@ñòìòŠò†@ñ‹îŒòì èbi@bÐónà@ÿó óÜ@eŠìbè@ÓŠbÈ@ŠaíjŽîŠ ôiy@õ‡äþåÐ@õónïàüØ@õìa‹‹rŽïÜ ôÙŽî‡Ðòì@ö×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ ôäa†Šó@‡äþnÐ@ôäbØóïîòìbàóu@òìa‹ƒÙŽîŠ I@çóîýóÜ@eìóÜ@ö†‹Ø@õ‡äþåÐ@ôäbàóÜŠóq ìímb‚@öòìòŠò†@õ‹îŒòì@Hüïàûím@ðØ‹Žï÷ Nça‹Ø@ñŒaí“Žïq@òìòHæåî⁄ïmüØ@ðmìímI Hæ@ åî⁄ïmüØ@ðmìímI@ìímb‚@bmòŠó ói@‡äòíîóqóÜ@ñ‹iŠò†@ñü‚@ðÜbz’ü‚ üi@ñòìóäaŠó @öÓŠbÈ@ŠaíjîŠ@ð䆋؆aŒb÷ ñòìòŠò†@ñ‹îŒòìóÜ@ñŽîŠ@bèòìŠóè@L‡äþåÐ òìóÙîä@óÜ@ìíi@oóióà@ñüi@óØ@bä@‡äþåÐ a‡ Üó óÜ@õóÔ@öfåïji@ÓŠbÈ@ŠaíjîŠ @ @NpbÙi ìíàóè@ðbqí@ÓŠbÈ@ŠaíjîŠ ly@öçbØóîŠòìbàóu@òìa‹ƒÙŽîŠ ðiy@ì‡äþåÐ@ðÙÜó‚@öçbØóäóîýì üi@†‹Ø@ðÔaÈ@ðîŠbÙî‹Ø@ïäíàüØ óÜ@óØ@õóäaìa‹Ð@óåïràóØ@ìó÷@ð䆋ØbqŠói óÜ@ËbÑî†@üi@bqìŠìó÷@ôäbmłì@ìíàóè ð䆋؆aŒb÷@öðbï@ðäaŠí Üóè@ñ†aŒb÷ @ No‚@çbïŽîŠòì@ça‡åîŒ@óÜ@ìó÷ õ‹îŒòì@Hü@ ïàûím@ðØ‹Žï÷I@çb’bq †‹Ø@ÓŠbÈŠaíjŽîŠ@óÜ@õaìa†@‡äþåÐ@õòìòŠò†

@


ŠóiünØü÷

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

No.(111) 1st Jun. 2005

@ òìóÔa‹ŽïÈ@õbnŽï÷@ôäbØóÜóóà@æîä‹ @õòŠbióÜ ìímbèa†@õŠínò†@ì@×aÈ@üi@îaŠ@ôäa†Šó@LônŽïØóî@ì@ômŠbq@çaíŽïä@õbnŽï÷@ôäbØó“ŽïØ@LãîŠûm@Lõ‹ÑÉu@MôäbióÜbm@ômóàíÙy @ lïy@õŠò‡ïÜ@†ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ@ÿó óÜ@óîb@ìò‹ó‚@õü ínÑ  óîôØüØbä@õòìó䆋ÙàaŠb÷@õbnaŠóÜ@@ìó÷@ôäbØóîôîbáåîŠ@ì@×aÈ@õìímbéÙïq@òŒbm@ômóàíÙy@ôäbnò†óiŠbØ@ì@õŠóÑÈóu õŠa‡’óiüi@Bô @ åäíB@ôáÔbmìónò†@ói@ça†Œbïnáï÷@ì@×aÈ@õŠínò†@ôäbäa†@õóÜóóà@ì@õŠóÑÈóu@ômóàíÙyíïä@ôäbØóîôäììŠò† bÙî‹àó÷@ôäbØòŒbïä@ì@oóióà@ìa‡i@õ‹ @òìóÙïq@çbØòïè@ôäaímò†@ò‡äóš@óäbàó÷@NNa@‡mýì@õŠínò†@ôäbäa†@ì@póÜìò†óÜ @ _pbØŠó üà a‡äbîí‚@Šóói@pýóò†@ô䆋ْóia†@ŠóóÜ@æmìóØóåîŠ@ì@ômŠbqì@ônïØóî@çaíïä@ôäbØóîôØíØbä@õòìóäa‡ÜóèŠó@@òìò‹môØóîýóÜ õbnï÷@ômbØ@ômóàíÙy@ôäbØón“ÜóÔ@ì@õŠa†óîbqbä@üi@õ‹m@ôÙîŠünØbÐ@ãóè@ì@òìbåéïÙïq@a‡ÙÜó‚íïäóÜ@õòŠìó @ôØóîôØìaŠó܆@ãóè çaíïä@õóäbïØüØbä@ãó÷@…ò@ìbäa†@ç‡äaŒaØóîŠóióÜ@ãò†ŠóióÜ@ôÔaÈ@õbnï÷@ôäbØóîôbï@ó“ïØìbè@ @o“ @@ì@òì솋؆bîŒ@×aÈ ôiò†@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@_óîóè@a‡îŠóaŠó@ônb÷óÜ@pýóò†@ôäbØó‚û†ìŠbi@óiõ‡äòíîóq@‡äóšbm@_µš@ŠóóÜ@ônïØóîì@ômŠbq ãó÷@õímì†óÜ@æîò†ò‡Üìóè@óáï÷@NN‹@ m@õŠbï‹q@æî‡äóš@ìó@ äbàó÷@_õ‹iôq@çbîó‚óî@‹m@ôØóîýói@çò†óäóîŠ@õòìó÷üi@çóÙiôš ôÔaÈ@õŠbÙŽî‹Ø@ônïåàüØû@ôiïy@ôäbØónîíÜóè@ì@òìóäa‡ÙïÜ@ì@òìóåîò‡i@ôäbØóàýòì@†ó¼ó÷@ŠaíjîŠ@õŠìbè@ßó óÜ@a†ò‰îìímì @ NN@æîóÙjäbîói@ŠóóÜ

òìóïnîŠûm@óäóu@ãó÷@õbmòŠó@óÜ öômóÜaìŠ@òìóäa‡ÙïÜ@òŠüu@ãóÜ@ó“ïàóè •ó“ïàóè@ãýói@Lòìíi@çbîóäbîõŠbïnƒï÷ ôšíq@çbØòìa†ììŠ@ôÉÔaì@ômìòŠ ôØóîbäbà@ói@Nò@ìa‡äb“ïä@ôäbïäbØòìóäa‡ÙïÜ Ûóä@çò‡äó bqì‹q@óäaìó÷@âïÝi@õ‹Øò†@óÙî† @ Nòìóäa‡ÙïÜ ômbÐaÉï÷@ãóè@öçbØómóïÉÔaì@ãóè çò†ò‡ïäb“ïä@bÙî‹àó÷@ôäb‹qŠói@òŠìó  ó“ïØóá“ïØ@ãó÷@óÙîŠó‚@òŒbm@óØ a‡mbÙäbàóè@óÜ@ìäaìa‹Ð@õ†bÉió÷ ãîŠûm@Nõ@ ‹ ò†@òìü‚@ói@‹mŠbjmbòŠbØ ôàþï÷@ôîóîbq@ôÙïmóåäí@ìòíï’ ”ïmbØ@ïè@ìòìónïibäbïu@õ¶@ìóïbï ôàîŠûm@Lç‹ båÜóè@¶@ônò† Nò@솋Ø@’ü‚@üi@õŠaíi@•bÙî‹àó÷ ôäaím@òŠbªó÷@ôàþï÷@ôàîŠûm a†bÙî‹àó÷@ôàîŠûm@öÂäóu@ŠójàaŠóióÜ ìïè@ìòìómbÙi@a†Šóiói@òŒbm@ôÙïäbï  Nò@ìómbÙiü@ Ø@õü‚@üi@‹mòŠìó @ôØóïîbäaím õòìòŠò†ó䆋Ø@fiói@æà@õaì‹i@ói ôäbÙáï÷@bÙî‹àó÷@ôäbØòïè Nó@ ïä@ôàþï÷@ôàîŠûm@ô䆋ØbmüÙò† õòŠói@õŠbØ@•óäaŠbØ@ãó÷@Ûì솊óè ötóš@õòŠói@öãîŠýíÙ@öõ†aŒb÷ ïè@Ûóä@óä†óàómíà@ômóïîŠó’ói oî‹Øò†@µÜò†@óØ@õòìó÷@Nó@ Ùî†@ôÙîïè óiŠói@@óäí@ôàþï÷@ôäa‡ïqŒbïnáï÷@ói õfÝi@bmóè@Loîi@ôàþï÷@ôàîŠûm òŒbïnáï÷@ìó÷@òìóäaìó›ïq@ói@Lóšíq ói@熋Ø@ÛóàüØ@üi@æåïèò†ŠbØói ói@Nç@ bïäbØóïnîŠûm@òŠbØ@ôäa‡ïqòŠóq oî‹Øbä@ôàþï÷@ôàîŠûm@ßó óÜ@•Œb óàó÷@Loîi@óàîŠûm@ãói@Šói õŠûŒ@ôÙïmóáÙïy@ôåïäaŒ@óØ@óØóïnaŠ @ @@Neìbä @ “ïq@ÛòìŠóè@Zóîb@ìò‹ó‚ ãîŠûm@ôÙ“î‹q@óØ@a‡ïq@ãòˆbàb÷ Lòìómüm‹ @ôäbn†ŠíØ@ôäbØòŠb’ õUOU@ õóØóïîìbåîí‚@òìa†ììŠ@ômójîbmói ì@pò‹Ðóä@õbïu@òìíi@óØ@Üìóè@õŠb’ ãó÷@ìbÜóàüØ@õóšŠbrØóî@õŠaïi ôàaŠb÷@ôÈŒòì@ìbšóÜ@•òìa†ììŠ ì@óîôä@ôbï@õóÜójïi@a‡äbn†ŠíØ óÜüqó’@ó@ Ü@‹mômójîbm@ôÙïmóÜby õaŠói@NNp @ a†ò†@çb“ïä@çbØóîônîŠûm ôäbåïèììŠ@ì@ômójîbmói@òìa†ììŠ@ãó÷@òíï÷ Lçbn†ŠíØ@üi@çbØóîônîŠûm@òŠbàýóq ì@oîíÜóèóÜ@ÚïàbØb÷ói@õ‹Øò† ôàïÜbäíïbä@ôiayó÷@ôäbØómóbï çüš@òìa†ììŠ@ãó÷@òíï÷@_õ‹äai@†ŠíØ @ _òìóååîí‚ò† ãóÜ@æà@a‡ïna@Š@óÜ@ Z†@ ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ ãó÷@òìbÕÜí‚@a‡ÔaÈ@óÜ@óØ@õóuŠóàößóè ìa‹Øóä@çaìŠòìbš@ì‹îó@ôÙïn’@ói@òìa†ììŠ öônîŠûm@õŠbØ@ãóØóî@óàó÷@Nâåïibä ãóÜ@Šóè@a‡äbn†ŠíØ@óÜ@óØ@óïä@ŠbjmbòŠbØ óàó÷@üi@•óÜói@No @ ïia‡îììŠ@a†óÜb@ìì† ”ïq@ãü‚@õ†í‚@ìóáï÷@ôiïy@NòŠûŒ @ @bÙî‹àó÷@ôäóu@ô䆋Ùïrò†

ôØóïØüØbä@ónîìóØò† ßó óÜ@òìò‡äím öoîì@öoaí‚ õŠòìbàóu@ôÝîóà La‡ÔaÈ@ôÙÜó‚ ói@pa†ò†@óåïàòŒ lòŠóÈ@ôàïÜbäíïbä óÜ@ïè@ôä‡äa‹©óè@üi ói@Na‡îŠójàaŠói óÜ@ìbš@òíï’@çbàóè õ‹ÑÉu@ôåîí’@ìbïu íØòì@oî‹Øò† ìóÉï’@õŠóåîíä ói@pa†ò†@óåïàòŒ üi@óäí@ôàþï÷ óÜ@ç‡äa‹©óè@ïè bèòìŠóè@Na‡îŠójàaŠói óÙî†@ôØóîóÜóóà óØ@óîòìó÷ ôäbnîŠûm óäüØ@öôàþï÷ üi@òì솋Ø@çbîŒíÑä@ôäaìa‹Ðói@çbØóïïÈói b Œò†íàa†@ôäbØónb÷@ìíàóè@ìbä çaìa‹Ð@ôØóîŠbØìbè@óîüi@LçbØóïïàíÙy õ†í‚@ôäbØb Œò†@öãa†@çóîýóÜ@æî‹Øò† ói@Nò@ìóî‹ÑÉu@öôäbióÜbm@ômóàíÙy ómóàíÙy@ãó÷@ìbä@ôäbØóäóîý@pójîbm öïÜüq@ìbä@óÜ@çbî‹mbîŒ@ô’ói@ŠóóÜ ŠóóÜ@fØ“ïq@a‡äbØb Œò†@öãa†@ìbqí póäbäóm@çóØò†@çbîü‚@õŒíÑä@ô䆋؆bîŒ ìó÷@Na@‡“ïäbØóïÈói@óäüØ@ôäb“ïØaŠ@óÜ çbï“ïØó“îŠ@ìíiŠbî‹i@óØ@õóäbïÈói üi@Nç@ bïäb“ïØaŠ@ŠóóÜ@òŠó’@bnï÷@LçóÙi QPP@óïä@ò†bàb÷@ôäbán“ïä@ônïØóî@óäí¹ ôÙî‡äóàŠbØ@çbî@ŠbÙî‹Ø@ói@pa‡i@Šýû† ômóà‚@ßb@SP@óÜ@‹mbîŒ@óØ@ón“äŒbi ói@ì‹îŒòì@õóÝq@ói@ôÙïäbóØ@ãýói@Lóîóè ón“äŒbi@óäbäbà@õŠýû†@ŠaŒóè@‡äóš@õ‹i Èói@ói@póà‚@óÜb@çbîò†@óØ@òì†‹Ø Nò@ìíióä@ôÙîŠbØ@ïè@óàóÜ@óu@öpbØò† Ûóîb Œò†@íØòì@a‡ÙÜó‚@ìbä@óÜ@ïÜüq ŠbØ@oÐó’@ìì†@óØ@oî‹Øò†@òíïÜ@ôbi öpóàíÙy@üi@ÚïnÐó’@LpbØò† bm@LôäbØóáÔbm@öõìbÔŠòŒ@üi@”ïÙïnÐó’ òŠbØ@ìóÜ@ìbšŠói@ôÙï’ói@bnï÷ öõŠbØìbè@ói@çìa‹Ø@õóäbïnîŠûm Lçìa‹Ø@ïÜüq@õü‚ìónaŠ@õŠa‡’ói ôØóîóÜói@Üìóè@õóïîaì†@ãó÷@ômbòŠbØ ôä‡äóòŠóq@ãb−ó÷Šó@Nó@ îóàó÷@õa‹Ù’b÷ õ‹mŠûŒ@õŠaíi@ônïšóÑï÷bm@öõŠóïàìóÔ ôàþï÷@ôàîŠûm@ôä‡äóòŠóq@üi @ @@Nòìómòì†‹Ø @ ì@ŠòìóÜüÙïÜ@óÜ@Úï’ói@Zó@ îb@ìò‹ó‚ õaì@aìb÷@ˆûŠ@ôäbØòŠa†ó¸óbï ôäa†Šbàýóq@ãó÷óØ@òìóäóØò†ìþi ì@ôÙïnØbm@ôÙïÜìóè@óäbîônîŠûm ôbï@ôàþï÷@õòìóåmìi@üi@óïîòŠìò† ôäíB¶ @ bi@ôäbØòïè@bm@×aÈóÜ a‡äbØó䆊a‰jÜóèóÜóØ@BlóèŒóà ì@òìómýóò†@íïä@óäóji@@æmìóØaì† ìbnï÷@ômóàíÙyóÜ@çbïäa‡ïqŒbïnáï÷ói a‡ÔaÈ@õŠínò†@õŠbØò†bàb÷@õóä‰ïÜ NNç@ ‹ ò‡Üóè@çbîóäaìò†‹Ø@ãóÜ@oò† @ _óîôšóàó÷@ŠóóÜ@òíï÷@õaŠ ãói@óØóÜóóà@Šó ó÷@Z†@ ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ bÙî‹àó÷@õ†í‚@óîa‹ÙiŠóòŠbš@óïîò†b ¶bi@óØ@óïä@òìó÷@ßó óÜ@ôØóîó“ïØ@ïè ômýóò†@óÜ@ôàþï÷@ôióèŒóà@ôåäí Šó ó÷@Lei@ôq@õü‚@ô’ói@a‡ÔaÈ ômóbï@õòíïšŠaíš@óÜ@çaìó÷@óîa‹Ùi •ó“ïàóè@ @óîbm‹i@çbîŠaŠóÔ@a†bÙî‹àó÷ óäbºóqìbè@òïè@ìbÙî‹àó÷@çóîýóÜ çaìó÷@üi@b Šò†@òìóïäbØóïÔaÈ çbîóØó“ïØ@õ†bÉió÷@ãýói@Nòìa‹Øýòìb÷ ŠóóÜ@ôÝ–ó÷@õó“ïØ@Lòäaìa‹Ð@òìóÜ æi@ôbï@ôàþï÷@ômýóò†@ó’ói íÙÜói@Lóïä@a‡ÔaÈ@õòíaíš@óÜ@ôä†ý ói@ãýói@Nó@ îa†óØóšìbä@o“ @ônb÷@óÜ õŠbØ a†@öÂäóu@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ öãŠó @ôÙïäa‡îóà@ómò솋Ø@çbïÔaÈ óÜ@ó’ói@ãó÷@Nç@ bîóØóäóu@ôØòŠó Šóè@lŠóÌ@ôäaŠa†ó¸óbï@ìòìòŠóÜüÙïÜ

LBoïäò†ìaŠ@çbnîŠûm@a‡äbïäbØòŠóäó õýóà@óØ@õòìóÜ@ò‹m@õŠbuónÜb @óàó÷ ‡åîí@ìóÔ@ãó÷@üi@Úï‚óîbi@”ïmbéî† çüš@óØ@õòìó÷@Šó óà@Noïåi@a†@óäb䆊aí‚ a‡äbîóØóäbàóÜŠóq@ôäbØòìóäíiüØ@óÜ@bnï÷ õ†óåmbè@õˆûŠ@ói@òŠbjmbòŠbØ@óÈŒòì@ãó÷ ô“îbn@öæåïbäò†@ÚÜó‚@ôäbØó−bàb÷ ìòŠìó @ômìóÙò†B@µÜò†@öçóØò† ôåîí‚@ôàóèŠói@ìa†í‚@ômó¼òŠ õŠóÑÈóu@ôibäóu@”ïåîój@LBça‡ïèó’ óØ@ãaŠ@b÷@öµàó÷@¶ò†@•óuŠóàößóè@ìói ôàbÔó’@ìbä@óÜ@çbïmýìbè@ôäbï @ôi@õŠó bnï÷@bm@çaìó÷@Nò@ìónû†ò†@a‡äbØòŠb’ çbïäbîü‚@ôäbØòìóäíiüØ@öçbîü‚@ômóïåàó÷ öÚÜó‚@ômóïåàó÷@Loî‹Øbä@µia†@ôq Lóïä@a‡äbï’óàbäŠói@óÜ@Šóè@óØ@LbÜóàüØ ‡åŽîí@_oî‹Øò†@µia†@çaìói@õóØ béäóm@õóØòìó䆋Ùmbqì†@öçbïäbØó䆊aí‚ óîóïnaŠ@ìó÷@”îìó÷@La‡äb“ïä@ôn’@Ûóî ìŠó’@öæmbéÙïq@ßbq@óÜ@óäbàó÷@óØ æØóÜíØ@öÛóÜóØ@ôÙîŠó‚@òìóäbïäbØó“ïØ oî‹Ùi@çbîüi@eíØŠóè@óÜ@LõØóî@ßó óÜ ói@óØ@æåïm‹Ôò†@óäbåïÜói@ìóÜ@Ûóîó ‹i @ @@@Nòìa‡äbïØóî @ õ‹m@ôïÙäóîý@Zóîb@ìò‹ó‚ ì@ãîŠûm@×aÈ@õbnï÷@ô‚û†ìŠbi çóîýóÜ@óäbØóîônîŠûm@óäa†Šbàýóq Nò@ ìóîôbï@ôàþï÷@ôáÔbm@ìónò† ôÙ“î‹q@óäbïîaì†@ãóióØ@”ïmójîbmói ôäbØòŠb’@óîb“ïØ@õü‚ òíï÷@õaŠói@NNòìó“ïäbn†ŠíØ óäbîônîŠûm@óÜìóè@ãó÷@õòìóäìíi‡äím ômóbï@ßó óÜ@çüš@ì@µš@ôàbØb÷ ôàþï÷@õòìóåmìi@õóîòŠìò†@ãó÷ @ _æåïäóò‡ïÜóè@a‡ÔaÈ@óÜ@ôbï öpóåäí@ãîŠûm@Z†ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ üi@óïbï@ôàþï÷@ôØòŠó@ôÙîŒaíï’ üi@La‡ïäaŠbîóä@ßó óÜ@”ïØóá“ïØ ôåîŠü @üi@LôäbØó−bàb÷@ôä‡äbqó üi@öõü‚@ô−aŒbÔ@ói@ïè@ôäóìbè Nô@ bï@ômòŠ†íÔ@ŠóóÜ@Šó’@ô“ïqó䆋i ŠûŒ@óØóÜóóà@óàó÷@ôåm‹ ìbšŠóióÜ@ói óØ@õòìó÷@ŠójàaŠói@óÜ@Lóå’ûŠ@ìò†b ôåmìóØŠó@ìòìó“ïqóäíš@ôbi@bÙî‹àó÷ Ba@‡àîûm@õˆ†@ôäóuB@ óÜ@pbØò†@õü‚ o“ @óØ@õòìó÷@ŠójàaŠóióÜ@bèòìŠóè ôbi@a‡ÔaÈ@óÜ@ôîbÙî‹àó÷@û‹q@õóéióu óÜ@çóØò†@çbîü‚@õòìó“ïqóäíš La‡ïäbØb Œò†@öãa†@öpóÜìò†@õòìó䆋Øbåïi çóØò†@çbîü‚@ @õìò‹“ïq@öæmìóØó@ôbi òìói@‡åîí@öa‡äbnîŠûm@ôäa‡ïÜ@óÜ óÜ@LçóØò†@çbï“ïØó“îŠ@óØ@çü‚ò† o슆@”ïàþï÷@ôàîûm@a†ŠójàaŠói ‹m‹š@ö‹m‡äím@ôäbØó’è@a†óäbmbØìóÜ ôàýòì@õòìó÷@üi@ãóè@LòìómbØò† üi@ãóè@ìòìóma‡i@çaìó÷@ôäbØò‡äó bqì‹q õŠbšì†@çbïäbØòˆû‹q@ììbäóè@õòìó÷ óØ@óÙïmóbï@óàó÷@NpbÙi@ôàbØbä õò†bïq@a†bnï÷@óÜ@ôàþï÷@ôàîŠûm ììbäóè@õòìóäa‡šŠóqŠói@ómaì@LpbØò† ìbÙî‹àó÷@ôäbØò‡äó bqì‹q@ìòˆû‹q õòìò†‹Ø@õòìó䆋؋š@ói@ôäaŠbØìbè óÜói@ŠûŒ@ói@òìó’óîòŠbi@ãóÜ@NônîŠûm ói@æäóîói@çbïnò†@óØ@óä‹ @çbîüi @ @Nçbn†ŠíØ óÜ@òìa @õŠìò†@Šón@ØbÐ@æî‡äóš@ãýói ôä‡äóòŠóq@üi@熋Ù’ü‚@óåïàòŒ ìíàóè@”ïq@óÜ@Nôàþï÷@ôàîŠûm ôäbióÜbm@ômóàíÙy@ôåmbéÙïq@a‡Ùïn’ “ïq@íØòì@Nò@ìa @õòŠìò†@ãó÷@õ‹ÑÉu ðäbØŠíi@ŠóóÜ@ómóàíÙy@ãó÷@çb¸ìì Nò@ìa‹äa†@ôÑï÷bm@öôàìóÔ@õŠó’@ìó“ïØ ßþu@óØ@æäaŒò†@óïnaŠ@ìó÷@×aÈ@ôÙÜó‚ öôÔaÈ@ôØóïmýìbè@íØòì@Ûóä@ôäbióÜbm óØ@a‡ïa‹Øíº†@ôØóîóû‹q@ôàb−ó÷@óÜ íØòì@íÙÜói@LçóØò†@õbȇï÷@çbîü‚ ôàb−ó÷@óÜ@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@õŠóåîíä ói@çbîômóàƒ’ü‚@ö×aÈ@õŠbØ a† ôØóîbäbà@ói@òì@LbÙî‹àó÷@ôäbØómóbï Šóói@õóïäbmòŠò‡ïi@ìó÷@ôàb−ó÷@óÜ@‹m ìó÷@ómòín“îó @La‹åïè@a‡@ÔaÈ@ôÙÜó‚ õòìó÷@ßó óÜ@pbØìbè@•óàó÷@Lóîbïu

ô‚û†ìŠbi@õóäaìŠóÜŠóè@Ûóä@óàó÷@LóîòŠìó @ôn“ÜóÔ@ì@ôØüØbä@õ‹Üóè@LõŠóÑÈóu@Môäbió Übm@ômóàíÙy@ôä‡äbîó aŠ ×aÈóÜ@òìóîõŒa숊üi@ôåïš@ôäbØó’ói@ãóuŠó@ì@çbØòŠóåïéÙïq@óäóîý@õ‡äòìòˆŠói@óäaìŠóÜ@íÙÜói@LòìóÙÜó‚@õíî‰i@ì@ômóîýóàüØ oò†ói@pb ò†bm@çbØómaŠaŒòì@ônüq@õòìó䆋؋q@ôåïäaímóä@ìómóàíÙy@ãó÷@ôåmbéÙïqóÜ@æmìóØaì†@Lóäbàam@ì@çbàí @õbïu ômbØ@ômóàíÙy@óØ@pa†ó÷@çb“ïåÜ@óäbàó÷@ãóØ@ôäý@NNç@ a‹îŒòì@ôØìŠó@ì‹îŒòì@ô䆊a킇åîí@õòìó䆋Ùmbqìì†@ì@òìóäb“ïØŠbØóÜ ‹ óåÜóèòŠbš@ô @ ØóîôØüØbä@òŠüu@@ßó óÜ@ómóàíÙy@ãó÷@_µšóîóÜóóà@ãó÷@ôäbØòìbšŠó@NNò@Ša†óîbqbä@ì@ÛûŒŠóÜ@×aÈ@õbnï÷ ç†nò†@ßó óÜ@pbØìbè@@_òìóma‡i@ãýòì@a‡ÔaÈóÜ@póïäò†óà@õòìóäa @ì@póïåàó÷@ônЋ @ôäaímò†@òìóîóÜby@ãói@bîb÷@_òììŠ@ìòŠói Lòìó“ïäbn†ŠíØ@ómòìb“ïØ@õü‚@ôÙ“î‹q@ì@òìómüm‹ @ôÔaÈ@ôäbØòŠb’@ôäbîˆ@ãîŠûmóÜ@ÚïÜüqó’@ómóàíÙy@ãó÷@ôäbåéïÙïq@üi _òìónîŠó ò†@üi@ãîŠûmóÜ@óÜüqó’@ãó÷@õòìóäìíi‡äím@NNæ@ åîíäò†@çbîü‚@çbn†ŠíØ@ôäbØòŠb’óÜ@àaŠb÷@çbØó‚û†ìŠbi@a‡ÙïmbØóÜ ôàaŠb÷@ìòŠói@çbØó‚û†ìŠbi@ôäaímò†@a‡îŠóÑÈóu@ì@ôäbióÜbm@õóØómóàíÙyóÜ@ça‡ïq@ôŠíØ@ì@çbØóîôäí@óáÔbmB@õŠa‡’ói@ói@bîb÷ _çbn†ŠíØ@ôäaŠa‡mýóò†@ói@pa†ò†@ômójîbm@ôÙïàbîóq@Üìóè@õŠb’@õóäbîaì†@ãó÷@õóØóîônîŠûm@òìa†ììŠ@bîb÷@_oîŠói ì@ôäaŒŠbi@†íÉà@ßó óÜ@Ša‡î†@ì@×aÈ@üi@îaŠaïÜò‡äüØ@bÙî‹àó÷@õòìòŠò†@õ‹îŒòì@ôäa†Šó@a†óäb‚û†ìŠbi@ãó÷@õó ŠóuóÜ ôäbØóäb Šü÷@ŠóóÜ@Lpýóò†@ó’ói õìa‹Ùäýbm@ômbèa†@ŠóóÜ@Lpýóò† ômýóò†@ôäbØòìò‹àóÜóÔ@ ŠóóÜ@Lpýìì ìó÷@ôäbØóÕÜó÷@ìíàóè@…çbïàbØ@Šóè ônò†@óÜb@ìì†@óÜ@‹mbîŒ@óØ@õóîüîŠbåï ãó÷@ìB熊a‰jÜóèB@ói@Lò솋Øôq ãó÷@õó“ïØ@ôäbØóäa‡îóà@Lòìó’ómóàíÙy óÜ@çbîü‚@ô’ói@ìŠìò†@ŠóóÜ@çóäaïè õóbåïq@ŠóóÜ@Npýóò† ôØûŠòìbä@Lóîóè@çbîó“ïØ@çbîóØómóàíÙy ói@eìóîò†@óîý@Šóè@óØ@óîòìó÷@•óØó“ïØ õü‚@ô’ói@óØ@oî‹Ùi@óbåïq@ÚîŠüu ŠaŒóè@óØ@õòìó÷@ŠóóÜ@óäí¹@üi@Lfåï¾ói öõ†‡Ém@öôa‹Øíº†@íØòì@ôÑ–òì çbî@oî‹Ùi@póÜìò†@üi@ …@ öôäbàóÜŠóq óäbàó÷@póÜaìŠ@ói@óîaí @óØ@Loî‹Øóä ô䆋Ø@óbåïq@óÜ@æä‹ @ŠûŒ@õŠünØbÐ öoïibä@çbîó“ïØ@ @çbïØóîý@ïè@La‡móÜìò† ïè@óÙäíš@LæÙîŠ@õŠóóÜ@ôîò†b@ói üi@óä@óïä@ôÉÔaì@ö¶óàóÈ@ôØóîbäbà ô䆋؆bîŒ@öãóØ@üi@óä@öÚÜó‚@ói@ça†Šìò† ãýói@La‡mýóò†@óÜ@çbïØóîý@ïè@ô’ói BãïÜaŠ‡ïÐB@õòˆaìónò†@ŠóóÜ õìbä@óÙäíš@óîóè@çbîó’óïØ@æî‹mòŠìó  ômýóò†@ó’ói@ói@çbåäa†@üi@óÙîàòŠ öçíäbÔ@Šó@óÜ@Nç@ bØò†ŠíØ@ónÜbäíïbä ômóïäüš@ŠóóÜ@çbîó“ïØ@ï Šóè@Šínò† öôbï@ôÙïÐbà@ïè@ô䆋Ø@õŠbî† Loïibä@çbïmýìbè@õŠíib÷@öômóîýóàüØ æî‹mòŠìó @óØ@óïä@òìóÜ@çbàí @ãýói óØ@oïiò†@óäa‡äói@ìó÷@ŠóóÜ@çbîó“ïØ çbïØóîýŠóè@ôåîí’@ìbïu@ôäbØóØóÜüØ çbØóïàþï÷@Nfåïèò‡@ Ùïq@pýóò†@óÜ óØ@õòìó÷@ŠóóÜ@çóØò†@‡äím@õ‹ a‡ïq õòìbšŠó@ìbàóåi@ónî‹Ùi@ãþï÷@ôåî† óÜ@Ûóä@óÙî†@ôäaìó÷@Lbbî@ìŠínò† óÜ@æm‹ Šói@öãîŠýíÙ@õóäaìŠ ôäbØóÐbà@ìò†a÷@ôäìíi@•b‚솊ì óØ@òìóîóäaìŠ@ìóÜ@íÙÜói@Lòìóäbïmýìbè Šóói@çbØóïàþï÷@ônò†ýbi@ói@Šói ÚîŒbïnáï÷@õòìó÷@üi@çbî@Lç‹i@a‡äbîü‚ óàó÷@ŠóóÜ@Ûóîò†‹iìóåïi@Lç‹ Šòì@çaìóÜ @ NçóØò† óîòìó÷@ôØòŠó@õóÜóóà@ßbyŠóè@ói a‡ÔaÈ@óÜ@pýóò†@bn“ïè@óØ ŠóóÜ@ó“ïØìŠó’@ôäbØò†Šóq@Lòìómòìa‹ióä ìóÜ@Ûóî@ïè@Lóàaìò†Šói@pýóò† çbîìbä@óØ@óïä@ónóióà@ìó÷@üi@óäa†Šóq õòŠa‡ï÷@üi@×aÈ@õòŠa‡ï÷@ôäíäbÔ@óä@Lòìbä üi@B熊a‰jÜóèB@óä@Lìíi@×aÈ@ômbØ üi@póàíÙy@@óä@Lìíi@熊a‰jÜóè ôån’Ša†@ôbi@óä@öó䆋Ø@póàíÙy íÙÜói@NNNò@Šínò†@ôån’Ša†@üi@Šínò† ôØóî@õaì†@óÜ@Ûóî@õò†Šóq@óäbàó÷@ìíàóè ìŠìò†@ô䆋Øóbåïq@ŠóóÜ@òŠó’@ìó“ïØ æà@õaì‹@i@ói@Nç@ bØòïè@õbîŠìbïu ãó÷@óØ@ôàìóÔ@õŠó’@öôÑï÷bm@õŠó’ çbîü‚@ìò솋Ù’ü‚@çbîóØò‹ b÷@óäaïè Úïmb@ìíàóè@Lçóiò†@õòíîŠói@òìòŠóóÜ •óàó÷@Lóîóè@ôä‡äó@órÝ @¶bánzï÷ ói@pbiò†@çbïmóàíÙy@õŒüm@Šóè@Ûóä óîòŠìó @ŠûŒ@ôÙîŠómó‚@íÙÜói@a‡äbb÷ ìì@íØòì@bèòìŠóè@N•bÜóàüØ@ŠóóÜ öæmbéÙïq@ïè@ói@ôn“q@ómóàíÙy@ãó÷ óäaïè@ãó÷@çaíïä@ôÉÔaì@ôØóïäóìbèïè õbàóåi@ŠóóÜ@íÙÜói@Lòínóióä óØ@òímbéÙïq@Ûóïäóìbè@ìóîó“ïØìbè ×aÈ@óÜ@bÙî‹àó÷@ôäbØòïè@ôäìíi@ói ãóÜ@ÚîŠü íÜb÷@Šóè@Lòím‹ @ôÝÙ’ ãó÷@õŠaìób÷@Ûóä@Lóïäóìbèïè ôäbØóäóîý@íÙÜói@òìónïÝïèbä@ómóàíÙy @ @@NõØóî@ôåîìaŠìaŠ@óäìóØò† ìò‡äó bqì‹q@ö熊aí‚@‡åîí@ôbi óÜ@Lpóïåàó÷@ô䆋Ùåïia†@üi@ça‡åïÜói ôåïÜói@ì‡åîí@üi@…óîbi@ôØ@Nò@šíq@íq Šóè@No @ î‹i@çbî‡u@ói@bm@oïäò†a†@çaìó÷ ‹mbîŒ@ÚîˆûŠ@ìíàóè@óÜ@óØ@õòˆûŠ@ìó÷ Šóè@Lp‹ a†@õ†a‡Íi@òìóåïÔóm@ômbòŠbØ ôäaŠó@ìíàó@  è@óØ@a†òŠb ˆûŠ@ìóÜ çìíiŠbšbä@õ‹ÑÉu@öôäbióÜbm@õóØómóàíÙy üš@öpbè@ôØbm@ói@òìó䆊b’ü‚@üi òìóäbïä‡äbîó aŠ@ôäbØóÜbäóØ@óÜ@LçóÙi aì†@óÜ@póàíÙyB@çbïmìì

LæäóîóiaŠ@ÛûŠòìbä@fi@ôÔòìóÉà Nó@ äbïäbØóÜíÔ@óïØüØbä@õóÜói@æî‹ma‹Ù’b÷ öpýóò†@õóšìbä@óÜ@óØ@ÚïmóàíÙy ôšbÔ@a‡Øóîbï“ïÝïà@ïè@õìò‹àóÜóÔ Lòìónîóibä@ôq@ôÙïÙ“î‹à õóØóäa‹îŒòì@ÛòŠó@óØ@ÚïmóàíÙy ÛûŠ@ó@ói@•aŠ@ö‘‹q@póäbäóm õfq@ói@õò‹îŒòì@Šóè@öpbØbä@õóØòŠbàüØ õóØóiïy@ôï÷òŠ@ômbéïuìóm@öpóbï ôäa‹îŒòì@ÛòŠó@óÜ@õí @ìòìónïÜíuò† Šóè@íÙÜói@óïä@õò‡åîb÷@Ûóä@Loî‹ bä Nó@ ïä@póàíÙy@a‡ÉÔaì@óÜ@ìóïä@ô’û‹àó÷ íïä@óÜ@ôäbáï’óq@¶üqó’@òìbnï÷@óÜ@Šóè çbîíî‹Ð@óØ@òímìóÙîŠói@a†óÙÜó‚@ìó÷ ¶ói@õŠbuónÜb @óÜ@çbîŠa‡’ói@솊aí‚ ìò’óÈ@öãìóÔ@ÛòŠó@ãó÷@üi@æmìì @ N†‹Ø@óäbÑï÷bm a†òÜ@ŠbjmbòŠbØ@õóÜóóà@ãýói ŠóóÜ@óØó ÜóØóÙ’ì@ãó÷@óØ@óîòìó÷ pbØŠóè@Lòìa‹äa†@ÛbäŠómó‚@ôÙïäbØŠíi æîí‚@¶ýó’@óîbÜóàüØ@ãó÷@òìónïÔóni óîbèóÜb@õóäbïmýìbè@ìó÷@LpbØò† ói@LæØóî@õŠbØìbè@öfìaŠ†@öoû† õìbä@ói@Nç@ ò†ò†@çbïn’íØ@ói@Øóî@ônò† Lòìómò’óÈ@ìóÑï÷bm@öãìóÔ@õ‡äòìòˆŠói çbîóiŠûŒ@üi@óØ@ÚïÜü‚@öÛb‚@ŠóóÜ Lòìómòíióäbïm@ôØóîbäóqŠó@õbïu ôÙ@LpbòŠbØ@ói@çóØò†@¶@çbïäbîˆ ôq@çbïØóî@¶a‡åà@ö犆ò‡Üóè@ôq@çbïØóî ônò@†@bnï÷@Šóè@óäóu@ãó÷@Nç‹iò†Šó ôäbØóØòŠó @öâ÷bÔ@öæ÷a†óà@óÜ@Lò솋Ø@ôq bnï÷@bm@ó°íy@öÞ–íà@ÛíØ‹Ø@ì†a‡Íi ça†ó@õìa‹“ïÙÜóè@æîí‚@óÜ@õó’ý ôšüi@ôäaŒbä@‘óØ@óØ@òìómòìaŠŒì†@‘óØ ãbØ@ói@póà‚@öçìa‹i@ò†Šò†@ìói çbïmýìbè@óÜ@Úï’ói@@õ‡äòìòˆŠói ôØóîó’òŠóè@ôäbØbmòŠó@óàó÷@_çóØò† ôåmbéÙïq@NbÜó@ àüØ@ŠóóÜ@óØbå‹m ôØóîóÕÜó÷@õŠóÑÈóu@ôäbióÜbm@ômóàíÙy üîŠbåï@ãó÷@õòìó䆋ÙÜíÔ@óÜ@ìíióÙî† óáï÷@óØ@õòŠüuìói@Šóè@o슆@Ló’òŠ @ N†‹Ø@çbáïåïj“ïq ãó÷@Lça‹Ùbi@õóäaìó÷@õóÌbåi@ŠóóÜ ììaŠŒóàa†@ìíàóè@ìóÜ@óÙï’ói@ómóàíÙy ói@‡äòíîóq@óÜ@óØ@õóäbäþïq@ìó“‚óä ¶ûäüØ@ônóióà@ó@ i@ö×aÈ@ô䆋Ø a† Lçìa‹åïéÙïq@òìbÙî‹àó÷@çóîýóÜ@×aÈ õòìòŠò†ó䆋Ø@ßó óÜ@pbØìbè@fiò†@óîüi õòìóäb’òíÜóè@ìbÙî‹àó÷@ôäbØòïè ôäbØóàbåäbºóq@ìŠbî‹i@ìòìaŠŒóàa† •ómóàíÙy@ãó÷@LòìóîŠbØ a†@ôàò†Šó ôäa‹áØíy@ôàónï@fiò†@Nòìónï’òíÜóè ói@a†@ ìb−í @ôØóîaŒóÐóÜ@×aÈ@õò‡åîb÷ çóîýóÜ@óäaŠbï’íè@ìóäa†aŒb÷@ôØóîòíï’ @ @@NojïÜ@õŠbî‹i@òìóÙÜó‚@õŠòìbàóu õòìó䆋ØòŠbiì†@Zó@ îb@ìò‹ó‚ ì@ça‹îŒòì@ÛìŠó@ô䆊a킇åŽîí õ‹îŒòì@õòìóäb“ïÙnò†@LçbØò‹îŒòì ÂäòŠ†@õ†í‚ói@pb ò†@bm@LÄû‹à@ôÐbà ôÜb‚@ì@ómóàíÙy@ãó÷@ôåmbéÙïq ìíàóè@NNôä@bØónüq@óÜ@Úï’ói@õòìóäbà óîôØüØbä@üi@òˆbàb÷@óäbàó÷ LçóØò†@ómóàíÙy@ãó÷@ôäbØóîôäìŠò† ãó÷óØ@µšóäbîôØüØbä@ìó÷@òíï÷@õaŠói õó’òŠóè@öòìbnòìaŠ@ŠóóÜ@õómóàíÙy ãó÷@bîb÷òì@_çóØò‡ïÜ@õòìóäb’òíÜóè ãýòì@ôäaímò†@òìóîóÜby@ãói@ómóàíÙy bÜóàüØ@õòìó䆋ÙàaŠb÷@ì@póïåàó÷@ói ômbØóÜ@õŠóÑÈóu@ @ÛòìŠóè@òìóma‡i ÛûŠó@ônüq@üi@a†ô䆊킇åîí @ _òìa†ôåïÜói@ça‹îŒòì õŠóåîíä@íØòì@óäbàó÷@Z†@ ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ ìóbåïq@óÑï÷bm@ìò’óÈ@öãìóÔ@ÚïÜóàüØ ŠójàaŠói@óÜ@çbïàbØŠóè@õbîŠìbïu ßó óÜ@”ïØóá“ïØ@óÜ@ìóÙî†@ôäaìó÷ Šóè@LçóØò†@a‡îóq@bäbà@a‡îØóî ŠóóÜ@çbïØóî@ý@üi@ÚîŒbïnáï÷@öpìóÙò† öpìóÙò†@õòìóäíjàóØ@ôiby óîüi@No @ ïiò†@ìaìóm@óÙî†@ôäaìó÷@õŒbïnáï÷ ìíàóè@ŠóóÜ@çbïÜíÔ@õò†‹iìóåïi@ìó“ïØ öõ‡äòìòˆŠói@óÜ@óu@óîóè@Úïn’ ŠóóÜ@óäbîó“ïØ@No @ ïióä@ÚÜó‚@ôäbØóÐbà

ŠaíjîŠ@õŠìbè@bmòŠó@Zó@ îb@ìò‹ó‚ ômóàíÙy@õ†í‚@óÜ@çò‡jïq@âîŠ@Šó ó÷ òìóïîŠóÑÈóu@ì@ôäbióÜbm@õbnï÷@ômbØ ômójîbmói@LãóÙjïq@oò†@bØòŠbï‹q òìòŠbi@ãóÜ@QV@ôàüïåÝq@óØ ãóÜ@ì@òì솋؇äóóq@ôØóîóàbäóÜói ôä‡äbîó aŠ@ôäbØóÜbäóØ@óÜ@a†óäaìbà â’óØòŠbï‹q@NNò@ ìómòìa‹Øìþi@ òìóiïy ãó÷@ŠóóÜ@lïy@ônîíÜóè@óØ@óîòìó÷ òìómbiò†@ôäbØóÌbåi@ìóîôš@ómóàíÙy @ _ôšŠó ómóàíÙy@ãó÷@Z†ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ ô䆋Ø a†@ìbÙî‹àó÷@ôäóu@ôàb−ó÷Šói ìó÷@ìíàóè@õóäaìó›ïq@ói@Nó ÔaÈ ìbÙî‹àó÷@çóîýóÜ@óØ@òìóäa‡äó bqì‹q óä@Loî‹Øò†@òìóïäbØò‡äòíïq@öoò† óÜ@ÚÜó‚@õò†a÷@ômóÜb‚ò†@ÚïÜbÔŒüm ìbäói@óä@ìòìa @õŠìò†@a‡ïäaŠŒóàa† ïè@óä@ìóäaïè@ìó÷@õóÜb@çbîò†@ômbió‚ íÙÜói@Nóîóè@ôa‹Øíº†@ôØóîbàóåi öç‡äbÙ“Ùïm@õóÈbåi@ŠóóÜ@ü‚ìónaŠ Nò@ìaŠŒóàa†@ÚÜó‚@õò†a÷@ôån‚îìaŠóq ìbÙî‹àó÷@õó’ü @f@a‡“ïq@óÜ öõŠíéÝà@öÂäóu@ói@ãþï÷@öãïÜbäíïbä Šóói@çbîü‚@•òŠ@õüîŠbåï@ô䆋ØbqŠói õìbä‹îˆ@óÜ@çb’bq@L‡äbqóa†@a†bÜóàüØ öôåàó÷@bä@õaŒóÐ@íïä@óÜ@La‡䆊a‰jÜóè õüîŠbåï@a‡àîŠbnïÝïà@öãîŠûm ìbä@ói@çbïÙÜó‚@õŠüà@ó−óq@ôåm‹ Šòì ãó÷@üi@N†@ ‹iòíîŠói@òìó䆊a‰jÜóè öõŠbÙïi@öæî‹i@çbä@õó’òŠóè@•ónóióà õŠó@Šóói@çbîòìó䆋؊íìbš@póäbäóm ì‡äí‚b÷@‹mbîŒ@•óàóÜ@Lp‹ aŠ@òìóÙÜó‚ ó−óq@ãó÷@ôäa†@ãþï÷@ôäbØóÈóuŠóà ói@öôåî†@ôÙïjuaì@ói@†‹Ø@çbîòŠüà †‹Ø@óäbóØ@ìóÜ@çbîó’òŠóè@óèóu@õ‹ b÷ LçóØóä@óîŠbuónÜb @ãó÷@õŠa‡’ói@óØ ói@óäaìbÙ’aŠ@”ïäbØò†ŠíØ@ónïÜbäíïbä çbnØóîòŠbš@ïè@òíï÷@óØ@pìì@çbïÙÜó‚ óØ@çò‡i@óáï÷@ói@Âäò†@fiò†@çbî@óïä çbníäòŠbš@öçbîˆ@ói@õŠbî@óÜb@‡äóš fiò†@çbî@Læîò†ò†@ôq@çbm‹uòŒ@öæîóØò† ônò@†ýbi@óÜ@çóÙi@qa‹‚@ôäaìŠòìbš ïè@Nç@ bØóÉï’@óïàþï÷@òïè@õ‹mŠûŒ üi@ÚîŠaíi@ïè@öãóïŽï@ôØóîòŠbšbîŠ Nò@ìóîa‹Ýïèóä@ÚÜó‚@õü‚ìónaŠ@õò†a÷ üîŠbåï@ãó÷@öõŠbØ a†@öÂäóu öôäbióÜbm@pbØ@ïè@óîaíióä@òŠbjmbòŠbØ öçbîü‚@õbäaím@ói@õŠóÑÈóu ói@ìó‚@ôäaímò‡äbîóä@çbïäbØòìóåmììi òìómóàíÙy@ôØûŠó@öõŠbàüØ@ÛûŠó ìíi@çaìó÷@ônóióà@•óàó÷@Šóè@Næåïji ìŠb—y@óÜ@ôäaíïn“q@öñ‹äóîý@óÜ ôä‡äb‚ìŠa†@öõŠbØ a†@öÂäóu ôäbØómóbï@ö×aÈ@õbÜóàüØ @ Na†bÙî‹àó÷ ómóàíÙy@ãó÷@õóÌbåi@a‡mbÙäbàóè@óÜ ômýìì@ói@×aÈ@ô䆋Øóbåïq@ŠóóÜ õ‡äóiónò†@öçbØómò’óÈ@ìóÑï÷bm@öãìóÔ óàbåbä@ãó÷@Šóói@çbïmýìbè@ôä†‹Ø ìbÙî‹àó÷@NòìaŠŒóàa†@a†óäbšíq@ìón‚b ìó÷@ómóàíÙy@ãó÷@õŠóåóàa†@ôäbØòïè Šóói@ŠûŒ@ói@çbîóäbàbåbä@ìóbåïq ŠóóÜ@õòìó÷@üi@Lç‡äbqóa†@a†bÜóàüØ ói@pbÙi@õü‚@óáÔbm@Šóè@óîóÈbåi@ãó÷ ãói@öÛóîò’óÈ@öãìóÔ@ìóÑï÷bm@õŠóåîíä •óia†@a‡äbîü‚@çaíïä@óÜ@@pýóò†@•óïq bnï÷@íØòì@pbØ@ïè@óîüi@NçóÙi öôØüØbä@öo“ÝÔ@oò†ói@bÜóàüØ Nòìíióä@ŠbnЋ @òìóïÑï÷bm@öôàìóÔ@õóåïØ ôàóèŠói@ómóàíÙy@ãó÷@ãb−ó÷Šó ôäìíi@õüèói@óØ@óïbï@ôØóîó“ïØìbè Nò@ìím‹ @ôÝÙ’@òìbÙî‹àó÷@ôäbØòïè ïè@ómóàíÙy@ãó÷@õŠóåïéÙïq@ôäbØòïè óïä@çbïnò‡Øóî@öãbvåï÷@óÜ@Ûóîò†aŠ çbïn슆@óØ@õómóàíÙy@ìó÷@ŠóóÜ ôn’Š†@솊ì@ŠóóÜ@íÙÜói@Lò솋Ø ðØüØbä@ìó“ïØ@çbïäaíïä@ôäbØóÜóóà Šbn’íØ@ìŠó’@æî‹mòŠìó @Lóîóè@çbî‡äím ìíàóè@ìòìa†Šb’óy@õü‚@a‡äbïäaíïä@óÜ õ†í‚@Nó@ îóè@õòìóåïÔóm@¶bánzï÷@Úïmb ò†‹iìóåïi@ @ äbà@ìì†@óÜ@‹mbîŒ@óØ@õòìó÷ ôÙïmóàíÙy@póÜaìŠ@ói@çbïäaím@bvåï÷


ŠóiünØü÷

No.(111) 1st Jun. 2005 Nç@ óÙi@a†òŠínò†@ãó÷@ôån’Ša†@óÜ@õŠa‡’ói õŠóióä@ôäa‡îóà@óàó÷@ÚîŠüu@ïè@ói üi@óïä@Œaí²†aŒb÷@ôÙÜó‚@õŠòìbàóu@ôÉÔaì @ @NçbïäbØóÐbà@ô䆋؊ó üà ÚÜó‚@õŠòìbàóu@òìóäaìó›ïq@ói@íÙÜói õòìó䆋ÙÜíÔ@õòˆû‹q@ãó÷@ŠójàaŠói@fiò† óäaïè@ìó÷@ôm@óïÈì‹’óà@L´òìaŠ@ómbòŠbØ çaìóÜ@ôäaìŠòìbš@ômbïu@óÜ@òì@LçóÙi@aíîŠ ìì†@óÜ@çbïäbØónaí‚@ô䆋Ø@óÜýó @üi õ†Šóióä@ôäa‡îóà@ôiò†@La‡ÙîŠínò†@õeím 솊óióä@ôäa‡îóà@Lçò‡j’üu@çbîü‚@ôÉÔaì õòìóåmììi@ôäa‡ïqòŠóq@ÚÜó‚@ôÉÔaì@ômbió‚ öÞî†ói@õŠìò†@óÜ@óäbîü‚@õü‚óiŠó óÜ@Lçbîü‚@ôäbØóïØ@ òŠó@ónaí‚@öwäbàb÷ óÜ@ì@óäaïè@ãó÷@ôäb›ïrÜóè@õŠìò† óÜ@a‡ÔaÈ@õ†aŒb÷@õò‹äüØ@õòíïšŠaíš öçaŠòŒí @öpóïåàó÷@ô䆋؊ó üà@ìbåïq ãó÷@ôàŠüÑmþq@ômó‚Šó@Nõ†aŒb÷ õòìòŠò†ó䆋Ø@óÜ@óïnî‹i@óîòìóåmììi öôàìóÔ@òïè@ô䆋ØbmüÙò†@ìbÙî‹àó÷ ìíàóè@õòìóäb’òíÜóè@LçbØóïàþï÷ ôÙîŠbî‹i@ìbbî@ìòìaŠŒóàa†@ìb Œò†ìöãa† ÚÜó‚@ôÐbà@LõŠbØ a†@öÂäóu@ôàb−ó÷ ŠóóÜ@óäaŠbï’íè@ìóäa†aŒb÷@ôäa†Šbî‹i@üi L×aÈ@õò‡åîb÷@ôäa‹áØíy@ôàónï ôäbØóî@LpóÜìò†@óÜ@æî†@õòìó䆋Øbïu ôäbØóî@Lçaìbïq@öçbäˆ@ôÐbà@õóäóîýóàóè õóàbåbä@óÜ@Šò†ói@çbïmýìbè@ôÐbà çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôÐbà@LNNöôåî@†@öôàìóÔ ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@ãû‡äa‹ÑîŠ@ô䆋ØbqŠói@üi NNNü@ ‚óiŠó@ômóÜìò†@ôäbåéïÙïq@ìòìóäíibïu õŠòìbàóu@ôÉÔaì@õ†Šóióä@ôäa‡îóà@óàó÷ ôäþïq@ŠójàaŠói@óÜ@òŒaí²†aŒb÷@ôÙÜó‚ öôàìóÔ@õŠínò†@ôä‡äbqóa†@üi@çaìó÷ ômýóò†@ôä‡äbqó@ìóäbnŠóqóäüØ@ôåî† @ @Na†bÜóàüØ@Šóói@çbîü‚ æà@õaì‹i@ói@a‡mbÙäbàóè@óÜ ói@‡äòíîóq@óÜ@Âä‹ @ŠûŒ@ôØóîóÜóóà Šóè@óÜ@Šó ó÷@LŠínò†@ôån’Ša†@ôbi ói@LeŠü ónïi@a‡ÙïuŠóàößóè@öãò†Šó óÐbà@õóàbåäbîói@ôäbäa†bàóåi óîóàbäbîói@ãó÷@Lóäbåï÷@ôäbØò‹ a‡äbéïu ôiïy@ôàóïŽï@õò‹äüØ@çóîýóÜ@óØ òìóÔaÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ ìíàóè@õìŠóóÜ@Lòìa‹äóîó aŠ@ìòìa‹Ø‡äóóq çbîói@õóäbÐbà@ìó÷@òìóØóîbbî@ìŠínò† ìíàóè@õ‹ óåÜóèŠbÙåï÷@ôÐbà@óØ@òì†‹Ø ìbbî@ïè@La‡äbéïu@óÜ@æÙïäbåï÷ óäaìóÜ@LÛóîóäbèói@ïè@ói@ÚîŠínò† ïè@NNNì@ ómbéÙïq@öÂäóèŠóÐ@öxŠóàößóè üi@ìbbq@ó@ mbÙi@ôäaímbä@ÛóîbÜóàüØ Šóè@Nó@ äbÐbà@ìó÷@ôÙî‡äói@ïè@ô䆋ÙÝï“ïq óäbÐbà@ìó÷@ßó óÜ@Ûóîbbî@ìŠínò† ìbbî@õóåîìì@ói@òìóïØüØbä@ónîìóÙi ói@ãíÙyóà@ôäbåï÷@õˆ†@ôÙîŠímò† óÜ@béäóm@óä@æà@õaì‹i@ói@Nóîòìóäb’òíÜóè íÙÜói@òìòŠínò†@ôån’Ša†@ôbi@ói@‡äòíîóq õòŒüÜb@÷@öo‚ó@óuŠóàößóè@ãóÜ@ôn“ ói çbåï÷@ôÐbà@æîïîbmòŠó@óØ@La‡ÔaÈ ì‡îóÔ@ìóäaíïq@æî‹móäaímìóØaì†@ìòìa‹ÙÝï“ïq ô䆋Øóbåïq@üi@H¶ó«I@ômýìì@õ‡äói óîóàbäbîói@ãó÷@Lòìa‹’bma†@çbåï÷@ôäbØóÐbà oò†ói@óîòŠìó @ôØóîóàbäóÜói óØ@LòìóÔaÈ@ôÙÜó‚@õŠòìbàóu ü@i@‹ a‡äbéïu@쌊ói@öçbØóî@ôØóîóäaìŠ óàó÷@Np @ a†ò†@òìónò†ói@çbåï÷@ôäbØóÐbà òìónò†@ói@a‡mbió‚@ôäa‡îóà@óÜ@fiò† ìbbî@ìíàóè@õìŠóóÜ@öei ìó÷@ìíàóè@õbàóåi@öoïi@òìóÙîŠínò† üi@fiò†@óØ@oïåïéi‡Ùïq@óäaŠínò†@ìbbî @ Noî‹ia†@bÜóàüØ@ô䆋iòíîŠói

ói@óØ@õòŠínò†@ìó÷ N×aÈ@õbnï÷ òïè@ônò†@ŠóóÜ@ìbÙî‹àó÷@ôn’ŠóqŠó Úïn’@oî‹ia†@×aÈ@ôäbØóïåî†@öôàìóÔ bm@õ†‹ØŠbØ@ô䆋Ø@óÜýó @óÜ@óu@óïä ìŠbî‹i@ìbbî@ìó÷@õòìó䆋Ùmbqì†@ìbnï÷ õóîìóè@ôåî‹ia†@üi@bnï÷@bm@óØ@õóäaˆû‹q ö×aÈ@õbÜóàüØ@Šóói@ôåî†@öôàìóÔ a‡ïäbïmýìbè@ô䆋Ø@õ‡äóiónò† óÜ@óu@óïä@Úïn’@Lòì‡äbîóäbîaŠ öôàìóÔ@õŠó’@ìóåïØ@öo“ÝÔ@ôäa‡ïqòŠóq @ Nçbïmýìbè@ôÐbà@óÜ@õŠbÙåï÷@öôÑï÷bm ôibä@ìóä‹ @ŠûŒ@ôØóîóÜóóà@óàó÷ õìbš@Ûóîó@ û‹q@õóåîìì@ói@×aÈ@ôÙÜó‚ üi@óØóîòˆû‹q@Bó@ îaí @óØ@çóÙi@¶ ôån’Ša†@öôa‹Øíº†@õòìó䆋ØónóuŠói ìíàóè@õŒ@ bïä@ói@ãýòì@óØ@ÚîŠínò† õóÔ@óäbàó÷@BNNò@ìóma‡i@×aÈ@ôäbØó’ói ômbqì†@ó“ïàóè@öæØûŠòìbä@fi@ö@íq óÜ@BŠ@ínò†@ôån’Ša†B@õòˆû‹q@NòìóäóØò† Ú @ Üó‚@õòˆû‹q@òìa‹²Šói@õòŠüuìói@ìa†bnï÷ Lçbîü‚@ôäbØónaí‚@ói@òìóäa‡àýòì@üi@óïä öôàìóÔ@òïè@ìbÙî‹àó÷@õòˆû‹q@íÙÜói üi@LÚÜó‚@ô䆋Øò†a÷@ôi@üi@óäbØóïåî† Lçbîü‚@õóäbnŠóqóäüØ@ôÝî†ói@ôä‡äbqóa† óÜ@ôàþï÷@öôàìóÔ@ôàbÙyó÷@ôåî‹ia†@üi ãó÷@La‡ÙÜó‚@Šóói@a†Šínò†@ôjÜbÔ õŠb@n’íØ@ìŠó’@õòìóåïÔóm@õŠómó‚@óîòˆû‹q ò†bÉió÷@öpbØò†@‹mbîŒ@ôåî†@öôàìóÔ ÚÜó‚@Nò@ìómbØò†@ÜíÔ@ôäbØòŠbjmbòŠbØ öçü£íî‹Ð@fibä@Læiòìbj’ü‚@óàói@ôibä 쌊ó÷@óäóÙi@çbîü‚@ôäbØòììŒòŠb÷@öoaí‚ ÛòŠó@ì‡äí‚b÷@ãó÷@ônò†Šói@óäóƒïi@ößby óÜýó @çbîüi@õòìó÷@üi@óäa’óÈ@öãìóÔ ô@ Ùïnaí‚@ïè@ôäaìŠòìbš@fibä@LçóÙi ôòŠói@üi@çbîòìó÷@fibä@LçóÙi@çaìóÜ@çbîü‚ üi@Šínò†@ÚÜó‚@ômóîaŠóåîíä@ói@óØ@æbåi óäbàó÷@Nç@ ‰î‹ia†@bÜóàüØ@ô䆋iòíîŠói öõŠbØ a†@ìõŠbÙäa‹îì@ôäóu@ôàóèŠói fiò†@Nµ@ äò†óà@ôäbîˆ@õòŒa’@ôä‡äb‚ìŠa† ìíàóè@a‡äbnîŠûm@öçaŠóØ a†@ßó óÜ çbïØûŒŠó@  Ü@ììa‹åïqóa†@õb Œò†@öãa† ÚÜó‚@õü‚ìónaŠ@õò†a÷@ìòìónï’òíÜóè õŠínò†@öôäa‹áØíy@ôàónï@öpýóò† ×aÈ@õímbèa†@õŠýíÙ@ìóäaŒaí²†aŒb÷ NpbÙi@õŠbî†

ìíàóè@öoïiò†@õò‰@õü‚@íØòì óîóè@òìó÷@õŠó@ ó÷@”ïÙŽîˆûŠ íØòì@òŒbm@ôØóîóÜóóà@õòìó“Žïqóåmbèói öòìónŽï’òí Üóè@çbïäbØóåmìóÙÙŽîŠ@ó“ïàóè óÜ@óÙî†@ôØóîòìŠò†@ói@pa‡i@ñü‚@õbŽïu âïq@æà@òìóîìó䆋ÙäììŠ@ãói@N”ŽïØóá“ŽïØ ói@óîòŠa‡ï÷@ìì†@ãó÷@òìóånƒØóî@óîaì ôrüØ@ößíÔ@ônЋ ì @ÚïÜó @Lõìaìóm õôÝi@bmóè@ôÙî@ŠbØ@ìó“ïq@óÜ@õòŠìó  óØ@óîòìó÷@‹mòŠìó @¶bánzï÷@Lón‚ó ìòìbà‰@ôØóîóû‹q@ŠóóÜ@æäaíni@Šó ó÷ õŠìóÐ@õìa‹ÙîŠbî†@õìbäóè@Úî‡äóè bm@æåîŠòŒíi@ôq@õóîòŠìò†@ãó÷@öµjÙïq çbØòŠü íÜb÷@ômìòŠ@æäai@ó“ïàóè@íØòì Âäbà@T@ói@Úîä@òìó÷@Np @ biò†@çbîíØìòŠói Ba‡äbîóØóïa‹Øíº†@ó䆊a‰jÜóèB@Šóói óÙïmìóÙnò†ói@òìó÷@òŒbm@Loïiò†Šórïm ŠbvØóî@üi@æäaíni@Šó ó÷@æäaŒò†@òŠìó  ói@Nò@ìóäóÙiüØ@a‡ÙïÜüè@óÜ@çbîóØóäbàóÜŠóq ôÙïŠò†@fiò†@óàó÷@õ†í‚@Šóè@æà@õaì‹i æî‡äóš@õaì†@óØ@õóÙÜó‚@ìó÷@üi@oïiòŠìó  óäbiïy@ãó÷@ßó óÜ@óiì‹uóm@óÜ@ßb çaìó÷@ôäbØóåïÜ@ói@ìò‡äó bqì‹q@ói@•òŠbªó÷ @Na‡äaìói@çbîü‚@ñŠüà@ó−óq@솊aí‚@çbîíî‹Ð @ ôäbØó‚û†ìŠbi@ôn“ ói@Zó@ îb@ìò‹ó‚ ô䊇Ù’óia†@õóÜóóà@ì@çbn†ŠíØ ìa‡ïmŠbq@ìônØóî@çaíïäóÜ@pýóò† Læåïiò†@çüš@†ŠíØ@õó“ïØ@õŠóòŠbš bn†ŠíØ@õòìóäìíibïu@ônaí‚@bîb÷ @ _pa†bä@oò†óÜ@õü‚@ômòŠìŠòŒ ãó÷@óîaì@âïq@æà@Z†ó@ ¼ó÷@ŠaíjŽîŠ ói@õòŒbïnáï÷@ìó÷@ìóuŠóàößóè ‹maì†@ôäbØò†Šóq@ìòìa‹i@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä ÜíÔ@óiïy@ìì†@ãó÷@çaíïä@ôØüØbä@ìó“ïØ ô䆋Ø@‡î‡äbØ@Lòìóäaìó›ïq@ói@Ûóä@òìómbØò† ônüq@üi@òìóïäaŒŠbi@çóîýóÜ@ôäbióÜbm ô䆋Ø@póäbàòŒ@üi@ò‡äóš@ŠbàüØ@ÛûŠó oïiìíi@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ô’ói ôàïÜbäíïbä@ìóÉï’@ôàþï÷@ŠójàaŠóióÜ üi@‹mbîŒ@•òìóÜ@âïÝi@aímò†@La‡iòŠóÈ ìíi@çbn†ŠíØ@ô䆋ÙÜûäüØ@ônóióà õòŒbïnáï÷@ìó÷@Nò@ìóïäaŒŠói@öômŠbq@çóîýóÜ õŒbïnáï÷@a†ŠójàaŠói@óÜ@õòìó÷@üi@a‡ïq ¶@ôäbn†ŠíØ@Šóói@õü‚@ônò†ýbi

õòŠói@Lôäbéïu@ôØóîòŠói@L×aÈ Næ@ îò†ò†@Œb@ìa‹ƒÙîŠ@ç†ó¸íà@ômóîŠó’ói çbn†ŠíØ@ói@óØ@•óîbïu@ìó÷@bm ŒbŠbØ@õòŠbšbîŠ@a†bnï÷@óÜ@òìónîŠó ò† Šì†@LãîŠûm@õŠómó‚@óÜ@õòìóån‚슆@üi óØ@õòŠbjnòŠbØ@òìa‰ï @ìóÜ@ômóîòìóån‚ ômóîòìóån‚Šì†@Lòìa‹åïè@a‡ÔaÈ@Šóói óÜ@óØ@õìbåîí‚@öôàìóÔ@ôÙîŠó’@ìóåïØ@óÜ Lòìa†Šb’óy@õü‚@a†óuŠóàößóè@ãó÷@ßbq ói@õŠbjvï÷@ôÔbzÝï÷@óÜ@ômóîòìóån‚Šì† a‡îbïm@ôbï@ôàþï÷@óØ@òìò‡äòìbä a‡’òŠ@õüîŠbåï@óÜ@ìò솋Øa‡îóq@ônò†ýbi õìò‹ @óÜ@a†bnï÷@óÜ@•óàó÷@Lòìíi@âÔíä ôÙïmóÜìò†@ôäbåïéÙïq@ìòìóäíibïu óÜ@Lóïåî†@ò‹îóÌ@öôàìóÔ@ò‹îóÌ@õü‚óiŠó ìòìóånƒØbm@ói@ò‡äói@a‡’òìóäa‡ÙïÜ@aì† ì†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ôä‡äaŠórïm ¶ìóè@óÜ@ôàŠó ói@óØ@õóØóàŠüÑmþq ìó÷@ìbä@üi@óîa‡äbn†ŠíØ@ô䆋Ø@”ïØ ó’ói@ìbåïq@óÜ@LóàîŠûm@õüîŠbåï üi@ãû‡äa‹ÑîŠ@õò‹äüØ@Nõü‚@ômýóò† óîóáï÷@ôiïy@õòˆû‹q@çbn†ŠíØ@õü‚óiŠó õŠòìbàóu@ôØóîòìóåmììi@ôån²Šói@üi @ Na†òìbåïq@ãóÜ@òŠìó  @ õ‹m@ôÙïäóîý@Zóîb@ìò‹ó‚ ôÈŒòì@×aÈ@õbnï÷@ôäbØó‚û†ìŠbi çaíïä@ôäbØó“ïØ@ì@ôn“ ói@çbn†ŠíØ õaì†ói@ômóibïmói@LóîômŠbqì@ônïØóî óåmbèì@ôäbióÜbm@ôäìíi@ŠbàüØ@ÛìŠó †íÉàói@ômóîbØûŠó@ôäa†@õòìó“ïq õóäb Šbi@ì@ôØíØbä@ãó÷@NNôäaŒŠbi ói@çbî‡äòíîóq@ì@ômŠbqì@ônïØóî@çaíïä õóäbïØüØbä@ìó÷@ì@çbØóîôbï@ó“ïØìbè ômóàíÙyói@‡äòìóïqóÜ@†‹ÙäbnbióØ ônØóî@bîb÷@bîb÷@_æåïiò†@òìóÔaÈ@õbnï÷ ôÙïmóàíÙy@ôä‡äŠaŒóàa†@õaŒóÐóÜ@ômŠbqì ôån‚óîói@çò†ò†@Þà@a‡îŒóØŠóà @ _a‡äbØóîôÝ«@ómýóò† óØ@âïÝi@ôiò†@a‡“ïq@óÜ@ Z†@ ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ õìa‹ia‡ÙïÜ@çbn†ŠíØ@õbÜóàüØ@õó“ïØ Lóïä@óiïy@ìì†@ãó÷@ôäbØóïÝ«@ómýóò† ómýóò†@ìì†@ìó÷@õ†íuì@õ†í‚@íÙÜói óiïy@ìì†@ìó÷@ômýóò†@õ†í‚@ìóïÝ« Nóäbn†ŠíØ@õbÜóàüØ@ôØòŠó@ôÙïnЋ 

@ôäbØónaí‚@ói@òìóäa‡àýòì@üi@óïä@ÚÜó‚@õòˆû‹q@òìa‹²Šói@õòŠüuìói@ìa†bnï÷@óÜ BŠínò†@ôån’Ša†B õòˆû‹q @ôÝî†ói@ôä‡äbqóa†@üi@LÚÜó‚@ô䆋Øò†a÷@ôi@üi@óäbØóïåî†@öôàìóÔ@òïè@ìbÙî‹àó÷@õòˆû‹q@íÙÜói@Lçbîü‚ @ a‡ÙÜó‚@Šóói@a†Šínò†@ôjÜbÔ@óÜ@ôàþï÷@öôàìóÔ@ôàbÙyó÷@ôåî‹ia†@üi@Lçbîü‚@õóäbnŠóqóäüØ óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@æà@õaì‹i@ói óØ@Úï䆊a‰jÜóè@õóäaŠbuónÜb @õüîŠbåï ôuóàößóè@õ‹mbîŒ@ô䆋،üÜb÷@óÜ@óu ŠóóÜ@ô‹mó@ à@ô䆋؆bîŒ@ö×aÈ@õbnï÷ ïè@bÜóàüØ@ôíäòŠbš@öÚÜó‚@ôäbîˆ ôibä@ï÷@LòìómìóØóä@fÜ@õ‹m@ôÙïàb−ó÷ Šínò†@ôån’Ša†@ìbä@ói@õòˆû‹q@oiŠaíi LóÙî†@õóäaŠbØíî‹Ð@ôÙîóîûŠbåï@ónïji ÚÜó‚@õóÙî†@ôØóîŠbØó’aìóš@õbîŠ@ôibä çbØóïåî†@öôàìóÔ@òïè@ìbÙî‹àó÷@ói ÚÜó‚@óÜ@bîŠ@óyŠóm@ãó÷@ôibä@Loi çbïmbió‚@ôÉÔaì@ôäa‡îóà@öpa‡jÙïm ói@ÚÜó‚@ôån“îó @õbîŠ@NoîŠüi ô䆋؊óiónò†@öçbïäbØónaí‚ òŠínò†@ìói@òìóäa‡î‹ ‡ïàí÷@LçbïäbØó−bàb÷ Lç‰îîa†@òŠbî‹i@óäaïè@ãó÷@óØ@óïä óäbàó÷@óîaí @óØ@óïä@òìói@õŠòìbj’ü‚ öµš@ìíàóè@üi@çóØò†@ýòìb÷@b Šò† óØ@ÛóîóÑï÷bm@ìò’óÈ@ ö@ ãìóÔ@öçbØò‰îím

QMß@õòìbbq

@lïy@õóu†íi@öpóÜíà@ôäbØóuŠóà @ ôäbióÜbm@õóØóïa‹Øíº†@õfqói a‡mbÙäbàóè@óÜ@óàó÷@ãłói@@_óäbïä öônŽï›äłbm@üi@óîa‹Ù’b÷@õ‹m@ôØóîóÜói NÚ @ Üó‚@ôäaŠòŒí @öpbèa†@ói@熋Ø@õŠbî öônŽïØóî@óØ@óïä@òìó÷@óØóÜóóà@óÙäíš óàóy@ói@óšíà@çbîü‚@ôäbÐ @óÜ@ôäbióÜbm çbîòìó÷@ôuŠóà@bm@Lçò‡i@ôäbÙŽîŠìbè@öpaìb÷ fiò†@óäbšíà@ìó÷@ôåm‹ Šòì@üi@óØ@æŽïäa†@üi ômbèa†@óÜ@çaìó÷@íÙÜói@LônŽïØóî@ói@³i öÚ Üó‚@ôäaŠòŒí @ôibïy@ŠóóÜ@ìbÜóàüØ ìóšíà@ìóu†íi@Lbbî@õfqói@óîaí  çò†ò†@óäbiïy@ìó÷@çbîü‚@L‡nè…ìóî‹óä ãóÙïäý@çbî@ônŽïØóî@ói@çìí@ i@ôuŠóà@óØ a†Šóói@çbïïnŽïØóî@üi@ô Üóîa‹Žîí  üi@Žïè@Ú Üó‚@ômbèa†@ói@ómaì@NçóØò†ŒŠóÐ öæî‹m@ôîbbî@bä@óàó÷@Nò@ìóäóØò†üØ@ônŽïØóî óàó÷@LòŒaíŽï’@æî‹m@ôa‹Øíº†@bä Lóîa‹Ù’b÷@ôØóïnŽï›äłbm@ìbbî@ô䆋ÙÝŽï“Žïq ôØòŠó@óïïåŽïÙ’@bbî@ãó÷@a‡mbÙäbàóè@óÜ õòìó䆋ØüØ@üi@óäaìó÷@õbŽîŠ@ìòíŽï’@æî‹m öçò†ò‡ŽïÜ@òíŽïq@ôÐý@óØ@õòŽïè@ìó÷ öônaŠ@üi@òìóä‹Žï ò†@õóØóïmóîaŠûŒ óÜ@Šóè@•óàó÷@@Nô@ nŽïØóî@õŒbjŽîŠ@ôn슆 óØ@óîóäbmóïïÝÔóÈ@öôîbý@ìó÷@ômóibi Nì@ ìŠómb²ò†@Šbï‹q@õòíŽï’@ói@paìb÷@óàóy ôbï@ ôÙŽïäóîý@ïè@ìŒaí²†aŒb÷@ôÙÜó‚ ãó÷@ob÷@óÜ@çbïØóîŠòìbj’ü‚@ïè@fibä LoŽïióè@a†óäaŠbnÐòŠ@öoŽîŠóä@öpóbï ôäbØónŽîŠóä@ômóibi@çbàóè@óÜ@óäbàó÷ ôÙ Üó‚@õŽïèói@ôàŒóÈ@ói@fiò†@öæÈói @NæŽî‹Ùi@”ŽïØó“îŠ@Œaí²†aŒb÷

ôbi@béäóm@óØ@ò‹maìaì@òìóÜ@óØóÜóóà ôÙïmóÜìò†@ói@@çbn†ŠíØ@õŠbjvï÷@ôÔbzÝï÷ æîóÙi@òìóïàþï÷@öôàìóÔ@ônŠóqóäüØ çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@eíÝi@õüi@pbØŠóè@óØ ‹mòŠìó @õŠómó‚@íÙÜói@LòìómbØò†@píØŠó bnï÷@bm@õò‡äòìòŠ@ìó÷@o“ @óØ@óîòìó÷ ô‹móà@ãò†ŠóióÜ@õóîbÜóàüØ@ãó÷@òìímbè ôÑï÷bm@öôàìóÔ@õŠó’@ôäbØŠíi@õòìóåïÔóm ìó÷@çbmü‚@õìbšŠói@óååïéïi@Nòìbäa† ôåïiò†@óØ@õóiòŠóÈ@óàïÜbäíïbä ôàŒóÈ@Šóói@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä bÙî‹àó÷@ônò†@ói@a†ìó÷@õìb“Ùïm Šó ó÷@Lóîbïu@ìó÷@Šó@ómòín“îó  @òìónî‹Ùi@üi@ômóЊò†@æîØí›i óååïéïi@_oïiò†@õóäbï’bÐ@ôØóîòìóäa†ŠbØ †ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@õaínÐ@çbmü‚@õìbšŠói óÜ@çbàiòŠóÈ@ô@ ÙÜó‚@ô䆋؊ò†@üi ôä‡äbqó@ŠóóÜ@çbî‹ a‡ïq@öÛíØŠóØ La†òŠb’@ìó÷@Šóói@õ†ŠíØ@ôàìóÔ@õóîìóè ô䆋Ø@Ûóš‹qü‚@a‡“îŠójàaŠóióÜ ölòŠóÈ@ómò’óÈ@öâÔbmìónò† @ôäüi@Lçbîòìóäa‡šŠóqŠói@üi@çbØóäbáØŠím óu@óàó÷@_oî†@¶@ôåïååîí‚@ôÙîìbàü  ÚÜó‚@õŠòìbàóu@üi@ï÷@bnï÷@óØ@õòìóÜ õŠbàüØ@ÛûŠó@póäbäóm@óØ@òìómòìíjå’ûŠ òìóÜ@ŠûŒ@öômbØ@ôØóîò†Šbî†@ôäbióÜbm ôåïäaìm@ói@bmóè@ôäaíni@óØ@ò‹m@ômóÜaìŠ ôäbØóÐbàB@ôåàaŒ@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä çbn†ŠíØ@õòìóäíibïu@NoïiB†ŠíØ ômòŠìŠòŒ@‹mbîŒ@ó“ïàóè@óÜ@óØ@óÙïnaí‚ ‹mìbm@ói@ì‹mbîŒ@ó“ïàóè@óÜ@fiò†@öóîóè çbàóè@óÜ@Loi@ô䆋Øò†bïq@üi@ßìóè ô䆋Øò†bïq@üi@xŠóàößóè@ìóåïàòŒ@a‡mbØ ìóÜ@Šóè@ìòŠbióÜ@ŠûŒ@ónaí‚@ãó÷ oïäüàüØ@õòìa‹Øìþi@ßó óÜ@a†óîü ínÑ  @ Nò솋Ùbi@ãóîóÜóóà@ãó÷@ôäbØóÜói @ ôäa†Šó@Zóîb@ìò‹ó‚ õŠa‡î†@ãóØóî@ì@×aÈüi@îaŠaïÜò‡äüØ òìóîômŠ@ bq@çóîýóÜ@ôäaŒŠbi@†íÉóà@ßó óÜ ôäaŒŠbi@†íÉóà@õòŠìó @ôäa‡ïq@ôä‹ ói ×aÈ@õbnï÷@ôbï@ômóîbóØ@Ûòì òìó“î‹m@ôØóîýóÜ@ì@òìómòìa‡ÙïÜ ÚïåmìóØbî‹Ð@ói@çbØóîôbï@òìòŠóÜüÙïÜ ÛìŠó@õaì†ói@óîaí ì@æåïäóò‡ïÜóè

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

çbîbäaím@õò‡äòìó÷@L•bnŽï÷@bm@öóäbiïy õóïØŒóm@fiói@LòìónŽïibÙ’@a†Šóói öçbàóqìbè@ôÙŽïiïy@çbî@LômŠbq@öônŽïØóî çbä@ìŠbØ@ômóÜüà@Lçbîü‚@ôÜóîa‹Žîí óÙî†@ôÙ Üó‚@üi@çbï䆋Øa‡îóq Žßó óÜ@bnŽï÷@bm@õòìó÷@ãłói@Nòìómòín“Žïèóä ói@bn“Žïè@Lòìa‹Ø@ôäbÙŽîŠìbè@öpaìb÷@óàóy õòíŽï šŠaíš@óÜ@ônŽïØóî@ôÕnäóà Šó ó÷@bn“ïè@LoŽî†@lby@ói@a‡móïbàüÝi† bm@Nó@ îòìaì†@óÜ@póîŠümbn؆@†‹Ø@ônîíïq óîóîŠíib÷@óÔüÝib÷@ìó÷@õòìó䆋Ø@ôîbý@ò‹Žï÷ çbn†ŠíØ@ŠóóÜ@Žßb@çbîò†@ôîa‰ŽîŠ†ói@óØ óÜ@óïä@òŒbm@•óàó÷@pójÜóè@Na‹äò†a† Na@‡ïmóîa†ŠíØ@õòìóåmììi@öônŽïØóî@ônŽîŠóä Šóó@ Ü@a†ü‚ìbä@ôäóu@ôäaŠìò†@óÜ çbîóÔí Ýib÷@Øóî@ômłóò†@ôäbØóšìbä ôäþïq@ô䆋Øò†bïq@”Žïq@bèòìŠóè@Nìíibäa† ôiïy@õˆ†@óÜ@ônŽïØóî@õRPPP@õŒí¸@QT ìü ínÑ @õaì†@õaŒóÐ@óÜ@óØ@LóáŽï÷ óÜ@çbîóáŽï÷@õeŠìbè@U@a‡åmìóÙÙŽîŠ óÜ@çbïäbØó’ý@솋Ø@çaŠbióÝÜí @a‡ÙŽïåïàóØ óu@“@Žïq@Lòìó Ý ‹Žîˆ@ón‚@a†ìó’@ôÙîŠbm õòìóä‡äóŽïÜ@õó’òŠóè@ìóu†íi@ôåî‹i@óÜ ômó‚@ìbiòŠbØ@ììb÷@Lôîbbî@ômóÜüà @ @Nõ‹i@çbîóáŽï÷@ðäb¹bØò‹Õà@öŽßbà@ôäíÐóÜóm ŠóóÜ@ò†Šóq@ãóè@óàó÷@Šóè@a‡ïnaŠ@óÜ óØ@pbiò†ý@çbîóäa‡äói@ì‡îóÔ@ìó÷@ômóïèbà òìómbØò†@ôäììŠ@ãóè@öBbbîB@òìbä@çbîìbä çbn†ŠíØ@óÜ@l@  ïy@ÚŽî‡äóè@ôšüi@óØ ìóšíà@ìóu†íi@ö熋؊bØ@ôîbbî@ômóÜíà ‹m@ôÙŽî‡äóè@ìóîóè@çbî‡äóiòŒìŠûŒ@õóî‹óä

ômóàíÙy@ôåmbéÙïqì@ôäbióÜbm@ôäìíiŠbàüØ †íÉóà@õŠaïi@ì@ôäaŠóïä@a‡îŠóÐóÈóu õóØóiïy@ôäìíi@ôîŒaŠbä@ì@ôäaŒŠói òíï÷@õaŠ@NNpbØò‡’ŠaŒí @çbØóÈŒòìóÜ ãó÷@ôn“ ói@ì@µšóäbÔ@ãó÷@ŠóóÜ @ _òìóååîí‚ò†@çíš@óäa†Šó ìò†b@óØóÜóóà@Z†@ ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ ói@‡äòíîóq@óÜ@îaŠaïÜû‡äüØ@Lóå’ûŠ òìóïmŠbq@öônïØóî@çaíïä@ôäbØónЋ @ìó“ïØ Nò@솋Ø@ôäaŒŠbi@†íÉà@ôäa†Šó ÚîŠó‚@öoójåi@òìíjn“îó @çbïäbØü ínÑ  óÜ@ÚïØóî@ìõŠí‚@ói@ìíiò†@çbîóØóîŠ@ìíi óÜ@bÙî‹àó÷@ômóbï@ôäbØóïØòŠó@óØóÜüØ õŠbšì†@ò†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@óØ@a‡ÔaÈ ôuŠb‚@õ‹îŒòì@Nì@ íiò†@òŠìó @õó“ïØ õŠìò†@õòìó÷@üi@pìóØbî‹Ð@bÙî‹àó÷ Ne@ i@ónЋ @ìó÷@õŠóòŠbš@óÜ@bÙî‹àó÷ ò‡äóšŠóè@óØ@óîòìó÷@•óØóÜóóà@ômóïÉÔaì ômŠbq@öônïØóî@ô’óiìbè@õ‡î‡äbØ@ôäbióÜbm ãói@ônïØóî@õòŠìó @ôäíïØb÷@ãýói@Lìíi òìó÷@õaì†@óîüi@Lô’í @ômŠbq@¶†@òìóîóäüi öxŠóà@õòìó䆋؇äím@ómìóØ@ômŠbq •óàó÷@NônïØóî@ŠóóÜ@ôäbØónaí‚ a‡ïnaŠ@óÜ@Nòìò†‹ÙÜíÔ@ôäbïäbØó“ïØ ô䆋Ø@õŒaŠ@üi@bÙî‹àó÷@ôuŠb‚@õ‹îŒòì ôäa†Šó@ÛóîóÜ@çbîòìó䆋ÙÙîä@öôäaŒŠbi çìíiò†bàb÷@•ónóióà@ãó÷@üi@솋Ø õónb÷@ìóÜ@ôÙîŠa‡î†@öça†Šó@õŒbïnáï÷ ”ïmŠbq@ôä‡äbîó aŠ@çbàí @ôi@Nçò‡jïq íØòì@oî‹ Šòì@óàóÜ@ÚÜóØ@a‡ïÜìóè õòìó䆋ÙÔòŒ@öôäaŒŠbi@ói@Úïäa‡‚óîbi Šójà@ aŠóióÜ@ìó÷@ômóîbóØ@õŠìò† ônüq@ói@ôäbióÜbm@õŠìò†@õòìó䆋ÙÔòŒ @ @NòìóîŠbàüØ@ÛûŠó @ ôäbØóÔ@ôØóîó’ü óÜ@Zó@ îb@ìò‹ó‚ õbïu@ómüi@×aÈ@õŠínò†@ôbi@a‡îaŠ ÚïØóîóØ@ômìì@ìó÷@ìòˆbàb÷ óØ@óîòìó÷üi@ãóäa†Šó@ãó÷@ôäbØónóióàóÜ õòìó䆋ØónóuŠói@üi@çbØóîôÔaÈ µ @ åia†@ôÙîŠínò†@ôÔaÈ@ôa‹Øíº† ×aÈ@ôäbØó’ói@ìíàóè@õŒbïä@ói@ãýòì@óØ õóä‡äbîó aŠ@òíï’@ãóÜ@oóióà@NNòìóma‡i òìómbØò†bîŠ@óàó÷@bîb÷@óîôš@îaŠ çbØòŠýíÙ@ì@ôäbáÝÈ@óäóîýóØ@õòìó÷üi _a‡ÔaÈóÜ@ÚîŠínò†@ôäbäa†óÜ@æi@ÚïЊóm ìói@óäbÔ@ãó÷@æà@Z†ó¼ó÷@ŠaíjŽî ãó@÷@ó“ïàóè@óØ@aŒò†@óäbšíq@ò‡äó bqì‹q öpóÜaìŠ@óäóÙîò†@óäaŠa†ó¸óbï@òŠüu ìŠa‡î†@ìó÷@ôØŠòìbä@ôi@öóîbà@fi@ôäb“ïäìbä ôÙïnóióà@a‡mòŠóåi@óÜ@óØ@çbîóäbäa†Šó æà@õaì‹i@ói@Nó@ îòìón“q@óÜ@õ‹m@ômójîbm óÜ@×aÈ@õŠínò†@ôån’Ša†@õòˆû‹q@ö‘bi ïè@õbïu@a†bnï÷@ôuŠóàößóè ô@ ÙÜó‚@ômóÜb‚ò†ìŠìò†@öôäbáÝÈ@ôÙïäóîý üi@óîóÙî†@ôØóîò†Šóq@ìòìónïibäbïm ôäbØòŠbjnòŠbØ@üîŠbåï@õòìó䆋ÙÜíÔ

ôn“q@óÜ@”ïØó@á“ïØ@æî‹mòŠìó Ne‹ Šòì óä@Nò@ìbnòìaŠ@òìóîóÜóóà@ãó÷@õŠbØò†Šì ôÙïÙÜó‚@ïè@óä@öôäbióÜbm@ßýóu@õ†í‚ óÜ@ôäaŒŠbi@óØ@pbÙi@Šòìbi@ôäaímbä@ò†b õ‡äòìòˆŠóiB@çbîü‚@õómìì@ói@ìbåïq oïi@솊íiü‚@óÜ@ò‡äòìó÷@ìíiò†bàb÷@Ba††ŠíØ ô’òìbi@ómb£@õŠbàüØ@ÛûŠó@ônüq ôäbØò†‹iìóåïi@ö”ïØóá“ïØ@LòìóïäbióÜbm ÛòŠóói@ôäbióÜbm@ôäìíi@õaì†@õóäaìbà@ãó÷ õóÜìóu@æî‡äóš@õòìóäbà@ãbØb÷@fi@ìŠbàüØ üi@óîóÜói@æî‹ma‹Ù’b÷@çbïäaíïä@õü ínÑ  Šó ó÷@óîüi@NóïnaŠ@ãó÷@ŠóóÜ@ômóîb’ ói@òìbà‰@üi@çbn†ŠíØ@ômýóò†@çbº‹  ãó÷@òìó÷@Lfåï·@òìóiïy@ìì†@ãó÷@oò† ô䆋Ù’óia†@õò@íï’@ó“ïØóá“ïØ õaì@bnï÷@bm@ôäbØóÜói@Nòìónî‹iò† õŠbàüØ@ÛûŠó@ônüq@óØ@Lpa†ò‡äb“ïä õòŠìó @ôbï@ôÙïäíïØb÷@ôäa‡îóà ï÷@ãýói@LôäbióÜbm@öônïØóî@ói@ô“‚ói ãó÷@aì†ói@òÜ@Lìíi@ìaìóm@ìò‡äòìó÷Šóè òìóÜ@łói@ónïióä@Šó ó÷@ôäbióÜbm@üi@ónüq ãó÷@ôub@i@ãýói@Lòìóma‡i‚@oïšbä õòìó÷@õüè@ónïji@óäòŠ@óïbï@óäíïØb÷ õòíïšŠaíš@óÜ@ôäaŒŠói@öômŠbq@ô’a†@óØ a‡ïäbióÜbm@öônïØóî@Šóói@a‡äbn†ŠíØ çbn†ŠíØ@béäóm@a‡“ïÉÔaì@óÜ@NoïjÜaŒ óàó÷@ìóîóäbiïy@ãó÷@ôÉÔaì@õìò‹àóÜóÔ õóÜóóà@Nó@ îóè@õ‹mòìbà‰@ô‚óîbi ôÙÜó‚@ôiò†@óØ@óîòìó÷@a†ò‹ŽïÜ@Âä‹  ìì†@ãó÷@õìa‰ï @öôØüØbä@óÜ@çbn†ŠíØ ãóuŠóói@óØüØbä@ómýóò†@ölïy Lç‹ Šòì@ÚÜóØ@çbïäbØó−bàb÷@öoaí‚ ôäbØónaí‚@ôä‡äbqó@üi@çbîü‚@õòìóåmììi ôÑïØŠ@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäb“ïØŠò†@öçbîü‚ üi@çb“‚òŠ†@ôØóîò‡åîb÷@ôä‡äb“‚óä@öçaìó÷ @ @NçóƒjîŠói@óîbÜóàüØ@ãó÷@õímbèa† Lòìò†ŠíØ@õóÜóóà@õŠóòŠbš@ @õòŠbi@óÜ óÜ@béäóm@óiïy@ìì†@ãó÷@æà@õaì‹i@ói õòìóån‚Šì†@ìóîó“ïØ@ãó÷@õòìó䆋ÙÜíÔ ãó÷@Nç@  ò†@Šìò†@a†ìb−í @õòŠbšbîŠ@óÜ çaìó÷@üi@ômìóÙò†@òìónïjÜíÔ@bm@óîó“ïØ ãóÜ@çaìó÷@õ†‹ØŠbØ@öpóbï@Loïiò†@‹mbîŒ a‡Øóîü ínÑ @óÜ@Nò@ìa @õŠûŒ@õŠìò†@òìòŠbi ôŠbÐMoïäüàüØB@õòìa‹Øìþi@ßó óÜ õìí“Žïq@õòŠbàˆ@óÜ@óØ@BçbàŒ ãóàó÷@Lìíi@lbš@”îBŠóiünØü÷B a†òÜ@aŒbä@ônîíïq@ói@óîüi@òìò†‹ÙäììŠ pbqì†@óäbÔ@ìó÷@òìóîòŠbjàóÜ@òŠbiìì† @ NòìóàóÙi ônaí‚@ômòŠìŠòŒ@õòŠbi@óÜ@ãýói Ûóä@æà@õaì‹i@ói@òìóäbn†ŠíØ@õòìóäíibïu ìŠìò†@Nòìíi@‹mbîŒ@ŠûŒ@íÙÜói@òìbàŠóè óÜ@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ôäíï’ìbïu Šóè@Ûóä@a‡ÔaÈ@õímbéÙïq@òŒbm@@ômóàíÙy ãó÷@õŠóòŠbš@üi@óïä@ÚïmóäbàòŒ@ïè ôäbn†ŠíØ@õbÜóàüØ@íÙÜói@Lóîó“ïØ Lòìa†ŠaŠóÔ@‹mòŠìó @õŠómó‚@ãò†ŠóióÜ

çbïmóàíÙy@Ûóî@òìóÙïq@Úïàò†Šó@óäbàó÷ òìóÙïq@óØ@õóäbmóå«@ìó÷@ãýói@LìíibåïéÙïq õòìóÜ@ìíióä@àóØ@båïè@a‡äbïÙÜó‚@Šóói ómýóò†@ôäaŒaÙïÜ@ôäaŠìò†@óÜ ãó÷@ôàŠüÑmþq@Nç@ bî‡äbÕÜí‚@a‡äbîóØó’óiìbè çbïàbØŠóè@bnï÷@óØ@óîòìó÷@Šóè@óäbiïy ãó÷@Šó ó÷@Lçóiò†@õòíîŠói@bïubïu@ói ïè@æî‹Ùi@Ûóîói@ßóÙïm@•óäaì† õóäaìóÜ@Ûóî@ï@ è@óÜ@’bi@ôØóîò†bà ¶b@QT@óÜ@óäbàó÷@No @ ïšbäŠò†@¶@õbnï÷ çbî‡äím@ôØüØbä@óØ@a‡äbïäb“ïä@a†ì솋iaŠ óÜ@ÚÜó‚@ômóÜb‚ò†@ìò†a÷@ßó óÜ Lóîóè@pýìì@ô䆋iòíîŠói@öpóïáØby öãîŠýíÙ@öõ†aŒb÷@ßó óÜ@çbî‡äím@ôØüØbä ôØüØbä@Lóîóè@ÚÜó‚@ôäbØóïäò†óà@óÐbà çbïäbØóÐbà@öçbäˆ@õ†aŒb÷@ßó óÜ@çbî‡äím öoaí‚@ßó óÜ@ça‡ïäím@ôØüØbä@Lóîóè çbî‡äím@ôØüØbä@Lóîóè@çaìý@ôäbØòìŒòŠb÷ üi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ônaí‚@ßó óÜ Nó@ îóè@Šòìón‚ói@ì†b’@ì†aŒb÷@ôØóîò‡åîb÷ Lçbn†ŠíØ@Šó@óîbåïè@çbïäbmóÜìò†@õbqí çbïØóš‹q@öb“ïØaŠ@çbïäbnîŠûm@ônò† 솋i@çýbm@ó@ i@çbîbÜóàüØ@ômbèa†@L†‹Ø õbbî@LòìóäbïäaŠó@õìbä@ói@†‹Ø@çbîìíàóè óäíi@çbïäaŠó@L†‹iòíîŠói@çbïÈói ôäbØóïíbu@b Œò†@õìa‹î‹Øói óîòŠa‡ï÷@ìì†@ãó÷@ôånƒØóî@óîüiNNNÈói Úò†@ïè@òìóäbîò†‹ØŠbØ@öãŠüÑmþq@ãói @ NÚÜó‚@üi@pbØbä@çbàŠò† óØ@a†òíï÷@õóØòŠbï‹q@ôàýòì@óÜ@ãýói ãó÷@ôåmbéÙïq@ôåm‹ ìbšŠóióÜ@ó@i@bîb÷ ìì†@ãó÷@L×aÈ@õóïØüØbä@‹q@ómóàíÙy ìì†@ôånƒØóî@ói@çò†ò‡Ýà@óiïy ìó“ïØ@õ†í‚@æà@õaì‹i@ói@_çbîóØòŠa‡ï÷ öônïØóî@çaíïä@ôäbØòímbèóäòŠbš@óÜ@óïØüØbä ìó“ïØ@óÜ@óïä@àóØ@õü‚@ômŠbq ŒóØŠóà@óÜ@õómóàíÙy@ìó÷@ôäbØóïØüØbä ãó÷@óØ@óïä@ßbyóà@ ç@ bàí @ôi@Nòìa‹äóîó aŠ üi@a‡ïmójîbm@ôÙïuŠóàößóè@óÜ@óiïy@ìì† ómóibi@ãóÜ@ôÙïn’@ŠóóÜ@ômbØ@ôØóîòŠìò† ôä‡äaŠórïm@ìŠóòŠbš@Ûóä@ãýói@Lµi@Úïq ìó÷@Nç@ bîü‚@çaíïä@ôäbØóïØüØbä@ìó“ïØ ŠóòŠbš@óÜ@ößíÔ@öô²Šbm@óäbïØüØbä ôØóîòˆû‹q@ŠóóÜ@æmbéÙïq@ãýói@Lçìímbèóä üi@õòìó÷@póibi@óÜ@Šóè@òìb¸@ ŠíØ@üi@pójîbm ói@Nó@ ïä@ßbyóà@Lçbîíi@熊a‰jÜóè@õüîŠbåï çbîbÙî‹àó÷@õŠb“Ð@õünØbÐ@”ïmójîbm õ‡äòìòˆŠói@æäai@óØ@õóîbïu@ìóÜ@ìòŠóóÜ LÚÜó‚@Ûóä@çbîü‚@õóäóîýìì†@ö•óiìbè ói@ôØóîóÜóóà@ónïiò†@öpbØò†@oîíïq ãóÜ@ôØóîóÜóóà@ŠóóÜ@óïä@Šì†@LõŠbšbä aŒò†@ßbyóà@ói@òìó÷@ãýói@NµjÙï@q@ómóibi óÜ@ìŠa†óîbq@fäaíni@aì@ôïÙåïmìóÙÙîŠ@óØ ôÙïmóÜby@óÜ@bèòìŠóè@Loïi@‹mbîŒ@òìb¸ŠíØ õfu@ói@çbïØüØbä@ìó“ïØ@a‡’òŠüu@ãói ìíàóè@óÜ@öoïiò†@ãaìò†ói@Šóè@õü‚ ‹m@ôäbØóÜóóà@ìíàóè@ŠóóÜ@ì‹m@ôäa‡îóà

ôáØby@ôiïy@ìì†@çb¸ìì@ìa‡äbºŠa‡’íè çbn†ŠíØ@æÙîŠó‚@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä ìòìóïnîŠûm@ôÙïäóu@ìbä@óååïïÝmò† çaìó÷@ãýói@NÂäó@ u@ôÙïäa‡îóà@óäóÙîò† ãói@çbïîí @çìíi@oóàŠó@ò‡äòìó÷ çbîü‚@bÔ@ì솊óè@ói@ìa†ò†óä@óäbîŠa‡’íè óàaŠóà@ìbåïq@óÜ@òìóØóäóu@óîa‡î‹Ð •òŠüu@ãói@öa‡äbîü‚@ôäbØóäbnŠóqóäüØ ãó÷@íïä@óäþm@çbïäbn†ŠíØ@õbÜóàüØ †ŠíØ@ônïÜbäíïbä@ôiïy@ìì†@Nòìóií’b÷ Lçìíi@bÙî‹à@ ó÷@õŠó’@õü‚ìónaŠ@õŠbØìbè ôäa‡Ùïm@ö×aÈ@õbÜóàüØ@ôä‡äb‚ìŠa†@óÜ ói@a‡ÔaÈ@ôÙÜó‚@ôäò†óà@ôäbîˆ@õòŒa’ ìíàóè@óÜ@N†‹Ø@çbîŠa‡’ói@bäaím@ìíàóè ôäbØóØóî@õaì†@óÜ@Ûóî@òˆû‹q@ììbäóè ôåm‹ Šòì@Lò솋Ø@çbîŠa‡’ói@a†bÙî‹àó÷ çóîýóÜ@×aÈ@õŠbàüØ@ÛûŠó@ônüq õò†òŠó@q@æî‹‚b÷@óÜ@òìóïäbióÜbm@ßýóu õò†bà@òíi@óØ@a‡ÔaÈ@ôäbØüîŠbåï üi@òŠìó @ôbï@ôÙïäíïØb÷ ôàîŠûm@‹mbîŒ@L†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä óÜ@ôäbØòìò†‹Ø@ôäa‡ïqòŠóq@üi@ôàþï÷ @ Nòì‡äaìi@çbn†ŠíØ üi@çbïÜìóè@ó“ïàóè@çaìó÷@pójÜóè öôäaìa‹Ð@õüè@ói@ãýói@òìa†@óàó÷ b Œò†@õ‹mbîŒ@ôîò†bàb÷@öôîìa‹ƒÙîŠ ôîïy@ìì†@ôäbØóîŠa‡Øóš@òïè@öôåàó÷ L×aÈ@õóÙî†@ôäbØóšìbä@ìbš@óÜ@òìóáØby ôàþï÷@õŒíÑä@õŒaìý@õüè@ói@bèòìŠóè óÜ@ôä†ý@æi@ômó‚@ômójîbm@ói@ôbï LçbïïÜ@ÚÜó‚@õ‡äím@õŠaïi@ìa‡äbn†ŠíØ ôÙïåmìóØŠó@a‡äbïäbØóÜìóè@óÜ@çaìó÷ póäbäóm@ãýói@Lòìbåïèóä@oò†ói@çbîümó÷ ìì†@ôòŠ@ôä‡äbîó aŠ@õóäaíïq@ói@Šó ó÷ ãbØbä@ói@pòŠbió@oïi@âØby@ôiïy öôàþï÷@ôàîŠûm@ôäbØóÜìóè@õòìóä†‹Ø ói@Nò@ìíióä@ãóØ@bnï÷@bm@Lçbï䆋Ønò† óÜ@ôàŠó @ói@óÜói@ŠûŒ@ói@çaìó÷@æà@õaì‹i òìò†‹Ø@ôäa‡ïqòŠóq@üi@ça†Šóäó La‡äbn†ŠíØ@óÜ@çbïäbØóïnîŠûm üi@õòŒbm@õŠò‡äbè@õŠünØbÐ@ ”ïàaìò†Šói ãýói@N†@ ‹Ø@âbi@òìó“ïq@óÜ@íØòì@òìíi@†bîŒ a‡äbn†ŠíØ@óÜ@çaìó÷@õŒaìý@ôÙïÜb‚ óÙÜó‚@õòŠìó @ômò‹Ñä@ìŒíÑä@ôäìíióä üi@”ïØòŠó@õŒaìý@¶b‚@pbØìbè@LçbïïÜ õò†a÷@ôåmìóØóäŠó ói@çbîòìa‡šŠóqŠói óÜ@óÙÜó‚@ôÝîóà@fi@öÚÜó‚@õü‚óiŠó óØ@õóäbïåàó÷@b Œò†@ìó÷@@ô䆋Ø@õŠbØìbè ßó óÜ@pbØìbè@óäbîb Œò†@ìó÷@óÙäíš@Lóîóè öçóØò†@píØŠó@ÚÜó‚@ãîŠûm@ôäa‡ïÜ ìì†@ìó÷@ô›äýbm@ôîbï“ïÝïà@ômýóò† ÚÜó‚@Nò@ìím‹ aŠ@òìóÙÜó‚@Šóói@çbîóiïy õb Œò†@íØòì@öçbîü‚@óÜ@Úï’ói@íØòì ¶@çbîìbš@çbîü‚@ônò†@õŒa‹àb÷@öçbîü‚ üi@óïä@çbîümìó÷@ôÙ@ ïÝîóà@óîüi@çóØbä @ Nçbï䆋Ø@õŠbØìbè @ ì@Šóm@ôn“ ói@Zóîb@ìò‹ó‚ õŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy@õòŠbšbîŠ ôàîŠûm@ìŠûmói@æm‹ Šói@üi@×aÈ ãóèì@çbn†ŠíØóÜ@ãóè@ôàþï÷ pbÙiôš@ÚÜó‚@ôiò†ì@óîôša‡ÔaÈóÜ çbîü‚@ôäbîˆ@ŠóóÜ@òŠómó‚@ãó÷@õòìó÷üi @ _ç‹Üóè óáï÷@õaì‹i@ói@Z†ó¼ó÷@ŠaíjŽîŠ pbØìbè@óØóîòˆû‹q@ãîŠûm@ói@çbåîbéîbmüØ òŠóàóu@ì솊óè@ô䆋ØbmüÙò†@üi ãóè@ìbÙî‹àó÷@ãóè@ómaì@LóØóïnîŠûm öõ†aŒb÷@õòŠói@ôäóu@Nô@ bï@ôàþï÷ ìì†@ôÙïäóu@ãîŠûm@ßó óÜ@ãîŠýíÙ a‡äa‡îóà@ìì†@óÜ@pbØìbè@fiò†@ìóîòŠó ãó÷@ô䆋@ Ø@•üàaŠóÐ@ói@Lòìó“ïq@ómaì‹i óäa‡îóà@ìì†@ìóÜ@Ûóî@ïè@óÜ@e‹Øbä@óïnaŠ Ûóî@Šóè@óÙäíš@No @ ïi@oò†@ói@æmìóØŠó Lóäbî‹m@õìó÷@ôäìíi@õóäbèói@óäaìóÜ çbïàbØ@Šóè@ônîŠûm@õ†‹ØŠbØ@öpóbï ônîŠûm@õòìò†‹Ø@öpóbï@õìbbq Ûóîý@çbº‹ @Šó ó÷@póäbäóm@Nó@ äbî‹m@õìó÷ paí£@oÙ’@•òŠóàóu@ìì†@ãóÜ @ @Noïiò†@çbîóÙî†@õìó÷@õó÷@bÜóàüØ çbåïéîbmüØ@õòŠbšbîŠ@a‡mbØ@çbàóè@óÜ íÙÜói@Lóïä@õŒbiŠó@béäóm@ãîŠûm@ói ôiói@NóîŒbiŠó@Môbï@ôØóîòŠbšbîŠ ôàîŠûm@ôäbØóïbï@óåïàòŒ@óÜ@ça‡ïÜ Ûóš@õ‹iòŒ@ói@béäóm@õ‹Øbä@ôàþï÷ ìbÙî‹àó÷@óØ@õòìó÷@Nojïq@ônÙ’ bnï÷@bm@a‡ÔaÈ@óÜ@ôäbØò‡äòí@ ïq@öoò† çóÙi@õìò‹“ïq@”îìbäóè@Ûóî@òíïäaínäbîóä ômóïäbáï÷@ìïè@óØ@óïä@òìó÷@õüè óØ@óîòìó÷@íÙÜói@LòŒaìý@öãóØ@çbîŒbiŠó õòìó䆋Ø@ãbØbä@ôyŠóm@öpóbï@çaìó÷ ói@çaìó÷@Nóïä@çbïàþï÷@ôàîŠûm ìïè@ói@ôàþï÷@ôàîŠûm@çbîóØómóbï õ¶@”îŒbiŠó@õïèói@öçóØò†@ Ša‡äa‡îóà NÚ @ ïàb−ó÷@ïè@ói@çó bä@óîüi@Lçò†ò† çbåïéîbmüØ@üi@óáï÷@ômóbï@öŠóm ×aÈ@ói@õóîbïu@ìó÷@bm@ãîŠûmói ôØóîòìóåmììi@ôån²Šói@òìónîŠó ò† õŠìò†@óÜ@óîŠóbmŠó@öçaìa‹Ð@õŠòìbàóu ö×aÈ@õ†aŒb÷@õò‹äüØ@õŠóiaŠ ôäbØòïè@õòìòŠò†ó䆋Ø@üi@õóØòŠí“äóà ãóuŠó@õòìóäb’òíÜóè@ìbÙî‹àó÷ ãó÷@ôàbØb÷@ôäbØòŠbî‹i@ìbbî@ìòìaŠŒóàa† ô䆋ØbmüÙò†@a‡mbÙäbàóè@óÜ@LóîŠbØ a† ôäbîˆ@õòìóäa†Œb@öôbï@ôàþï÷ æîa†òìó÷@¶ìóè@óÜ@•óàó÷@üi@Nôäò†óà ôÙÜó‚@õŠòìbàóu@ômbió‚@ôäa†Œb@óÜ@óu


ŠóiünØü÷

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

No.(111) 1st Jun. 2005

@ Zói@pòŠbió@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ói@ãbîóq Açbn†ŠíØ@óÜ@ônŽîŠa‡mýóò†@õòŠbiŠò†@ônŽïØóî@öômŠbq@çaíŽïä@õó“ŽïØ

õóØóäbàóÜŠóq@íØòì@çíi@pýóò† æi@ŽõŠòìbš@Žßb@QS@õòìó÷@Žôiói@LbnŽï÷ ôÙŽï䆊a‰j Üóè@öçó£@çbîŠbØ@óÜ@ü‚ìónaŠ çbåï÷@óØ@ÚŽïmó Üìò†@Lçò‡i@ãb−ó÷@‹m òìónŽïiaóióä@ôäaŠòŒí @öõíŽî‰i@a‡îbïm ôÙŽïiy@ïè@ßó óÜ@ôäíióä@öçíi@ói óÜ@‘óØ@ïè@óØ@Úïmó Üìò†@La‡ïbï ôäa‡åîŒ@ômóîóè@ÛóîaŠ@ìi@Šóè@Šó ô@ àa‡Éï÷@ôáØíy@óØ@ÚŽïmó Üìò†@LoŽî‹Øóä òì@Lòìò솊íiaŠ@ôäa‡ ÝiŒ@íŽïä@óŽïjn‚ bbî@õŽôqói@çbäˆ@ôäbØóÐbà@óØ@ÚŽïmó Üìò† õbbî@õóîbq@ŠóóÜ@öpbÙi@Šóiónò† Np @ bÙi@ó Üóàbà@ìbïq@öçˆ@çaíïä@ôäbØóî ôäb“ŽïØŠò†@üi@ìb−í @öo슆@ôàýòì óuŠóàíÜóè@ãóÜ@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ õòìóäíibïu@LóîŽôØìaŠó ܆@öôîóÔóÜüà ôÙŽïmó Üìò†@ôäbåŽïéÙŽïq@öçbn†ŠíØ ôiy@ói@æi@oòíîóq@Nóîü‚óiŠó ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@Lòìóäbmü‚ @ @N×a‹ŽïÈ @ @ âîŠóØ@çbàb @ôäbn†ŠíØ@õìa‹ƒÙîŠ@ô‹qŠói @ ×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy RPPU@õŠbîb÷RX @

Lón“q@óÜ@õòìóäaŠó ìòìóäíiüØ@ói@”îìó÷ çbïäíiìa‹ƒÙîŠ ô@슆@õŠìò†óÜ õòìóäíibïu öçbn†ŠíØ ôäbåŽïéÙïq öôäb¾óÈ@ôÙŽïmóÜìò† ôn‚ó@LôàìóÔ@bä ôn‚ó@óÜ@óîbîŠ@ãó÷ B ôäbØbîŠ Lòàó @BpóïÜaŠ‡ïÐB öBõŠbn¬†í‚ ãó÷@ôäbåŽïénò†ói@ói@@ã ýói@Nó@ ïä@‹mbîŒ óîbmóèbmóè@üi@çbnŠíØ@ôÙ Üó‚@Lónaí‚ õŽôØìaŠó ܆@ö‘‹m@óÜ@oŽïiò†@õŠb ŒŠ õòìóäíiòŠbiì†@óÜ@Lôà@ ìóÔ@õŠó’ ößbÑäó÷@ôäbØómbòŠbØ@öpb÷óà ö熋Øó Üóàbà@óÜ@LçaŠbi@ôîbïáïØ óØóšìbä@ôäbmó Üìò†@öbÙîŠóàó÷@熋ØóîbØ @ @NòìòB†ŠíØ@õóÜóóàB@ói L×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy õŠbØaìa†@öoaí‚@ô䆋Ùåïia†@ìbåŽïq@óÜ ôäa‡îóà@óÜ@Lçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ônaí‚@ô䆋Ùåïia†@ @üi@óîa‡ÙŽïmbió‚ ôäbåŽïéÙŽïq@öçbn†ŠíØ@õòìóäíibïu óØ@ÚŽïmóÜìò†@Lü‚óiŠó@ôÙŽïmó Üì† ôäbØóïäò†óà@öôbï@óÐbà@õìaìóm LpbÙi@Šó üà@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ õŽôØŠójŽïØ@ìŽô äþáÝà@óØ@ÚŽïmó Üìò† óÜ@La‡ïbï@ôiayó÷@çaíŽïä@óÜ@ôbï ôÙ Üó‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@õóîbqŠó üi@öpb£@ÚîŠ@bbî@õŽôqói@ çbn†ŠíØ óÜ@òìómb£Šì†@Ûóš@ó“ïàóè La‡ïbï@ômbió‚@õòìó䆋ÙîþØóî ôäaŠóåŽîíä@ôäbØòŠóåŽîíä@@óØ@ÚŽïmó Üìò† Šó ó÷@Læi@Ú Üó‚@õü‚ìónaŠ Žô i@öòŠbØ@ïè@ö熋Øóä@çbïnîaŠóåŽîíä

çbn†ŠíØ@õŠòìbàóu@öÚÜó‚@õó“ŽïØ õóäb“ïä@@L•óïŽïq@ãói@öónÙ’@öça‹yíi ônaí‚@öõŠbØaìa†@óÜ@òìóäó‚ò†Šì† õòìóåmìi@ôbï@ôîüb÷@Žôi õòìóäíibïuói@‡äòíîóq@óÜ@@çbîü‚@ôØòŠó ŠójäaŠói@óÜ@ò†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä õbîŠ@óÜ@æÙîŠó‚@òì@Nòìóäbn†ŠíØ óÜ@ôäbØóïbï@ó−bàb÷@öõ‰ïmaï÷ Üìò†@õòìó䆋Ø@båïi@õòíŽï šŠaíš ö‘‹m@õaìóè@ö•óØ@ôäbåŽïéÙŽïq ômó ói@Ú Üó‚@õóäbánà@ôn“Žïèóä@ìŽôØìaŠó ܆ ŠójäaŠóióÜ@ômŠbq@öônŽïØóî@Na@‡Ôa‹ŽïÈ a‡îbïm@Ú Üó‚@óØ@ÚŽïuŠóàíÜóè@öôàaŠb÷ õ Šò†@La‡ØíØŠóØ@õó“ŽïØ@öãïÜaŠ‡ïÐ óÐbà@Lômóîü‚@ôjbØ@ìŠbØ@ôÙîŠó‚ òŽïè@ßó óÜ@Lçíi@oói@æi pìòŒ@çbïäbØóïóÐ@öôäò†óà@öôbï ò‹i@òìbÙîŠóàó÷@óÜ@a‡äbïäbØóäbºóqìbè NçóØò†@ôÝŽï“Žïq@a‹Ù’b÷@ói@öçóÙi öôÉï’@ôbï@ôàþï÷@ómb ò†@íØbm óÜ@ômŠbq@öônŽïØóî@ômbÐþï‚@öõŒaìbïu ŠójäaŠói@óÜ@çbîü‚@bnŽï÷@@òìóîüè@ ãói öâŽîŠóè@ômóîbØûŠó@õbbî@ói@‡äòíîóq ônŽîŠa‡mb Üóò†@õó“ŽïØ@õ Šò†@a‡Øóî õ‡äòíîóq@ïè@LòìóäbàóÜŠóq@ôån“ïäa† çbï›ïè@a‡Ìói@óÜ@Nç@ bn†ŠíØ@óÜ@òìóäíi ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@öõŠbØìa†@ói@óïä ‹m@ôØóîòíŽï ’ói@æÙîŠó‚@oŽî‹ØbåŽïq õ‡äòíîóq@ïè@Lòìóäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ çbïmì@çaìó÷@Nç@ ò†ò†@ôÙ Üó‚@õ†Šaí‚Šò† LòìóäbïäaŠòŒí @öçbîˆ@ôäíj’biói@Lóïä Y@bmX@öoŽïiò†@†ŠíØ@×a‹ŽïÈ@ôØûŠó ö熋Ùåïia†@ói@Lóïä@õ‡äòíîóq@ïè õóäb“ïä@•óàó÷@öoŽïiò†@†ŠíØ@õ‹îŒòì óÜ@òìóÙ Üó‚@ômó Üb‚ò†@ô䆋ÙîŠbî† ôÙ Üó‚@ôuŠóàíÜóè@óØ@óîòìó÷ óîüi@La†bÜóàüØ@õòŠa‡ï÷@ô䆋iòíîŠói ôbi@çb¸ì@óáŽï÷@LoŽïiò†@’bi@çbn†ŠíØ çaíŽïä@óÜ@óØóïŽïäþáÝà@çaìó÷@õŽôäþáÝà öÓbà@ô䆋Ùåïia†@Ú Üó‚@ôÝ–ó÷ õòìó÷@ŠóóÜ@óäbîŠó’@óØ@La‡iy@ìì† ö×a‹ŽïÈ@ôØûŠó@ôäbàŒ@öômóïäbØónîì óÜ@æi@ãòìì†@çbïàbØ@öãóØóî@çbïàbØ óåî‹ @òìó÷@LoŽïi@Ûóóè@ôäbØò‹îŒòì õòìa‰Žï @ãó÷@Na@‡äbn†ŠíØ@ônîŠa‡mýóò† üi@óîóè@ôÙïbi@a‡îóØóàbäŠói@óÜ@óØ LòímìóÙŽïm@õŠa‡mýóò†@ôiy@ì솊óè ôÙÜó‚@ôäbØónaí‚@ói@òìóäa†@ãýòì õóàó óÜ@çaìó÷@Lò‹@m@ óàóè@ìäaìa‹Ð ôÙÜó‚@ôäa†Šbî‹i@ôÐbà@Lçbn†ŠíØ ò†‹i@çbïäbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@La‡ïÙîŠóàó÷ òì@A_@ oŽïbäò†@ôàòŠói@çbn†ŠíØ üi@LóÙîŠbm@õŠóìó÷@óØ@òìóÙŽïÝŽïäím@íŽïä ìòìóäíibïu@õaìa†@öp‹ @õò†a÷@Šó ó÷ ô−bàb÷@Lón‚ó@òìóäaŠó @õbîŠ@çaìó÷ L†‹Ø@õü‚óiŠó@ôÙŽïmó Üìò†@ôäbåŽïéÙŽïq öçbn†ŠíØ@ômóïÜaŠ‡ïÐ@óÜ@óØ@çbïbï bä@Šó ó÷@A_@ Žôåïiò†@õaìòŠ@ói@ÚŽïÐbà@Ûòì õóàbåbä@õŽôqói@a‡ØíØŠóØ@õòìóäbåŽïè @ Nóîóè@ôØóïîŒaìbïu@@NNNû‹àó÷@öŽôåŽîì† Lòìòíi†‹Ø@ónóuŠói@òìò†ŠíØ@ôàìóÔ çaíŽïä@õóïŽïäþáÝà@öò†‹i@öóåŽïi@ãó÷ õŠbvŽïè@ô@ nói@æi@ìòŠói@óÙîŠó‚ póäbäóm@Nó@ ïîbmüÙŽïi@ômŠbq@öônŽïØóî ó䆊a‰j Üóè@õaì†@pójîbmói@LpaìŠò† ‹Žîˆ@óÜ@Âäbà@T@•bq@bnŽï÷@Šóè@Šó ó÷ õbîŠ@ìbïu@ˆûŠ@ói@ˆûŠ@óØóïîŠbuónÜb  õóäb“ïä@òìó÷@çìóÙi@ÚŽîŠ@a‡ÙŽîŠb“Ð@Šóè óiy@ì솊óè@솊íØ@ôàïÜbäíïbä öçüb÷@Žôi@çaìó÷@Nó@ äbïåmìóØóä@ÚŽîŠ ã ýói@Nò@Šaí‚@óÜ@ììŠ@õóØòŠa‡mýóò† çbîü‚@õŽôäþáÝà@öŽôØŠójŽïØ@æÙîŠó‚ ýóò†@ŠóóÜ õbŽîŠ@çaìóÜ@bïuói@Lçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ óäóÙi@çbn†ŠíØ@ônîŠa‡m

@ ‡äþåÐ@õòìòŠò†@õ‹îŒòì@üi@ÓŠbÈ@ŠaíjŽîŠ@õóàbä

@ói@ìa‹bä@‹áÈ@‹Ùi@íia@æî†bèói @ ÓŠbÈ@ŠaíjîŠ ñŠóbmŠó@ðäíïaŠ‡ïÐ@ñm‹Ù @ ðÔaÈ@ðäaŠóibäóq RPPU@O@V@O@Q

Èói@ðäaŠó@öµy@ãa†ó@ðä†‹Ø ñaáï÷@ŠaŒóè@†ó@Žð@ónï÷@bm@óØ ìòìómòì솋ØüØ@çb¹bnn†ŠíØ@ðÙÜó‚ çbîôØüØa†@ŠòîŠbq@†ó@•ó’@bèòìŠbè ñòìóÜ@Šò†ói@ò솋Ø@óáï÷@ñóØòˆû‹q@óÜ öðbï@ðmóîbóØ@ŠaŒóè@óÜ@‹mbîŒ@óØ ñjå’ûŠ@ökî†ó÷@öðmóîýóàüØ çbïîn“q@òíï’@çbàóè@ói@çbn†ŠíØ ói@ãýói@NNNò@솋Ø@çbàóØòˆû‹q@óÜ öãü‚@ð䆋Ø@ñnò†@ñüèói@òìó‚a† ìì†@ãó÷@ñŠbiìŠbØ@òìò‹m@Ћ @Žñ‡äóè ðÝšbä@òíïä@ói@aì@Šóè@óîòˆû‹q @ @NNNNNóîòìóîbà óáï÷@óØ@Úïäaìbm@NNNNîŠói ðäa‡åîŒ@ÛóîónÐóè@ñüè@òìíi@öçbà†‹Ø óÜ@óØ@ìíi@òìó÷@béäóm@Lçb¹†‹Ø ñìaŠ‡móÜüà@öãaŠb÷@ðÙïäa‡äb“ïqü‚ béäóm@a†@ðäbáïÝ@ñüÙäaŒ@ðäaŠb؇åîí‚ ñn“q@üi@†‹Ø@çbbiìóÔ@óÕïÔò†@U óØ@Nç@ aŠb؇åîí‚@ñaìòŠ@aí‚@óÜ ìó÷@ðØóîóäìí¹@óàó÷@béäóm@Šó ó÷ ñóÜói@óØ@oïi@ónäóàíïØû†@ça†ó ða‹Øíº†@öñ†aŒb÷@ðäìíióä@ðäa‡äb“ïä ìó÷@ñòìóäa‡šŠóqŠói@üi@oïi@@‘ói@Lóî ói@pòŠbió@óØ@ñó Üb−óu@ìŠbu@ìíàóè No @ î‹Øò†@óîóšìbä@ãó÷@ðàaŠb÷@’ìòŠ òìóïîbïå܆@ói@LâŽïÝi@•òìó÷@oïiò†@óØ öly@ñóàbä@ça†ó@ìó÷@ñìbÐý@Šó ó÷ ðäò†@ìbqìŠìó÷@ðäbmýì@ðäbØòìa‹ƒÙîŠ ñŒaí²†aŒb÷@ôïóØ@çaŠaŒóè@ðmóîaŒòŠbä óäaììŒ@ãói@óîaíióä@çaŠò‡äóèì@×aÈ @ Næîa‹Øò†óä@†aŒb÷ çb¹†‹Ø@†aŒb÷@•bq@óáï÷NNNîŠói ðØûŠó@ŠóóÜ@çbáØóîóàbåmbÙ’ ói@L†‹ØŠbàüm@âîŠóè@ðmóàíÙy ŠóóÜ@óáï÷@óØ@ñòìó÷@ðáØíy âîŠóè@ðmóàíÙy@ðØûŠó@ðäbàŠóÐ NÚ @ ïäaìbm@ïè@ðiói@æîa‹Ø@ò† ðbï@ñaŠìi@ïiŠò†@ŠóóÜ@óáï÷ ñóäaìó›ïq@•ó àó÷@öæîa‹Ùïäa‡åîŒ

ñ‹îŒòì@ Hü@ ïàûím@ðØ‹Žï÷I îŠói @ @‡äþåÐ@ñòìòŠò† @ @ñŠbØaìa†@Z@póibi @ óØ@ñòìói@bz’ü‚@bmòŠó@îŠói ðäìíi@òìóäómói@öçaŠíÜóè@ñüèói ò@ìóàŠbØìbè@ðäbnû†ì@çbî@ñŠìbè ð䆋Ø@nò†@ñóÜóóà@óÜ@çbmŽîŠói ðäa‡åîŒ@óÜ@çbàòìóäbà@ìóáŽï÷ Ša†b b÷@ðäbáïÝ@ñóšìbä@ðmóàíÙy ñŠa‡î†@òìó’óîòŠbi@ìóÜ@ìòìóäìíi @ @Nìíi@oóióà@üi@çbmóáŽï÷ aŒò†@îíŽïq@ói@ÚŽïn’Šóè@óÜ@Šói ñŠbØüè@óØ@òìóåîóÙi@çbmŠa†b b÷@óØ ó@Ü@Šò†ói@çbn†ŠíØ@üi@óáŽï÷@ñòìóäaŠó  ãü‚@ðÙïäbnû†@ìòìó Übà@ðäa†Šó ìíióè@çbáïØòŠó@ñòˆû‹q@ìì†@bèòìŠóè ð䆋Ø@µia†@Z@óÜ@çìíi@î‹i@óØ óån‚@üi@äóàíïØû†@ðÙïmŠüqaŠ öðbï@öàó÷@ðÉÔaì@ñììŠ ói@×aÈ@öçbn†ŠíØ@ðmóîýóàüØ LçŠa†b b÷@ÛòìŠóè@óÙäíš@N“  ñòìbà@óÜ@bqìŠìó÷@ðäbmýìóÜ@ÚîŠûŒ ðàŠó Šó@a†ì†‹iaŠ@ð @ Üb@Ûóî ðäaŠóibäóq@ñòìóäaŠó @ðäþïq@n’Ša† ñóØòìa‹ƒÙîŠ@üi@óàó÷@óØ@NµÔaÈ Žð Ü@öæm‹ @oîíÜóè@ñóïu@óáŽï÷ óîóÉÔaì@ìó÷@ñììŠ@óån‚@ìòìóäìíi†Šì óîüi@Np @ a†ò†@çb“ä@óàó÷@ñóäaìó›ïq@óØ óîóÜóóà@ãóÜ@òìóåïÜíÙïÜ@üi óØ@a‡îŠbî‹i@óáï÷@ñóØòìa‹ƒÙîŠ çbn†ŠíØ@üi@òìónŽî‹Žïåi@Ûóîóä‰ïÜ ì†Šì@ðØóîŠbïäaŒ@æäaíni@bm@×aÈì ö×aÈ@ñónï÷@ð’ìòŠ@óÜ@ðÉÔaì ñ‹îŠ@ìó÷@öæåïéi@oò†ói@çbn†ŠíØ ñòìóäaŠó @óØ@ììŠ@óäó£@óîbïÉÔaì@óî @ @NpbØò†@ßbyóà@a†ónï÷@óÜ@çaŠóibäóq òìó÷@çb¿òìì†@ñòˆû‹q@bèòìŠóè@ MR ñŠbØói@oò†@óØóîòìbà@óáŽï÷@óØ@ìíi ðîb †a†@ói@‡äòíîóq@óÜ@µÙåïràóØ

Šbî‹i@òŒbm@ôäbán“ïä@ônŽïØóî ìŠb؇åîí‚@Šóè@oŽïÜò†@öpbØò†Šò† oî‹jäbà@a†üÙäaŒ@óÜ@ÚîŠójäbàŠóÐ LoŽî‹Øò†Šò†@pbÙi@a‡äb“ïqü‚@çbî ôäa‡äb“ïqü‚@ói@bîŠ@ômŠbq óÙîŠó‚@òŒbm@öoŽî‹ ò†@çbîbnüàbà Üìóè@óÜ@pójîbmói@öçbn†ŠíØóÜ óîüi@NNNNp @ bØò†@ó’ó @Šûm ónîíŽïq@æmìóØóä@ÚîŠ@öæmìóÙÙîŠ íŽïä@ómb¯bïi@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚ ìòìóîü‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@õòíŽïšŠaíš NŽôåŽïäójïÜóè@òìó÷@õŽôqói

çaìó÷@óå’ûŠ@óÙäíš@LµåŽïéi@çbn†ŠíØ õóšíà@bîb÷@ãýói@Lµä@òŠbØìó÷@ôÝèó÷ çbîbnüàbà@öçaŠbÙŽî‹Ø@öçaŠójäbàŠóÐ ónŽïiò†@óšíà@ôàóØ@ôäóîý@pbØò†bîŒ öôbï@õ†aŒ@ b÷@bîb÷@_Šbåî†SWUPPP _oŽî‹äóîó ò†aŠ@bbî@íØòì@æî‹iŠò†aŠ bîb÷@_çó ò†@çbïäbØóÐbàói@çbäˆ@bîb÷ ôÙîŠí íÜb÷@ç‡åîí‚@ôàón bîb÷@_oŽî†@a†Šóói@ôäbåï÷@öônäaŒ óÜ@òìónŽî‹‚ò†@Šì†@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚ ãó÷@ôàýòì@NNNì@ @_ãîŠûm@ìŠûm NBóîbäB@õìíàóè@Šóè@óäaŠbï‹q

ã ýói@Nòìóä‹ båØóî@ãóØ@ôäóîý@”î‹m çbî†@çaìó÷@ôå@mìóÙÙîŠ@òìóÜ@bïuói óÜ@óäbî‹mbîŒ@ô’ói@üi@öóîóØóÙŽïØ@üi óîaì@âïq@æà@öa‡Ôa‹ŽïÈ@ônîŠa‡mýóò† çüš@íØòì@óïmbØ@•óåmìóÙÙîŠ@ãó÷ a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@bnŽï÷@óØ@Ûóîòˆû‹q ŽõŠbu@öóïmbØ@òìó“Žïq@ónŽïšò† òìbà@ôÙŽï‚óŠóÐ@pó Üìò†@ôäbåŽïéÙŽïq ã ýói@NòìóäíiþØóî@ìòìó䆋قb@üi Šó ó÷@_óîôšòìóåm‹Øóî@õóàbäŠói Žôq@ôš@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@òìóä‹jØóî õòìóäíibïuóÜ@Œaì@a†òÜ@bi@_oŽî‹iò†

ðäìíiŠó@óÜ@óØóîbȇï÷@òŠüuŠóè üi@çbîóáï÷@Na@‡äbn†ŠíØ@óÜ@ñ†aŒb÷ µÝi@òn슆@çbî@pbÈó@R@óÜ@‹mbîŒ òìón“ïè@bäa‡åîŒ@óÜ@ˆûŠ@Žð@ñòìbà@üi ðiói@óáï÷@@NÛ@ óîòìóåî‹rïÜ@ïè@ðiói a†Šóói@çbáÙïäaìbm@ïè@óØ@ñòìó÷ bm@a‹Ø@ðÜ@çb¸óÜbÐóØ@ñaìa†@òìónïi@Ïb @ @NNNN@çóÙi@çbà†aŒb÷ Ûòì@@çbmîŠói@óØ@æîaíïèói@óîüi ìòìóåî‹rïÜ@ì‡äþåÐ@ðuŠb‚@ñ‹îŒòì ðìíäòŠbš@öpóàŠíy@ð䆋Ø@ñümìbm ñòìóåïÜüÙïÜ@öçìíšaì†ói@Ûóïmóîýìbè @bèòìŠóè@Nò@ìòŠbjàóÜ@oïióè@çbnî‡u ñŒaíï’@öæà@ð䆋Ønò†@óØ@Ûòì bäbà@ñìaìóm@ói@çaìó÷@ñóÜóàbà óîa†Œb÷@öÓb@à@ð䆋Ø@Þï“ïq óîüi@L@óäbåï÷@ðäbØóîbmòŠó îíÜóè@òìó’òŠbjàóÜ@æîaíïèói @ @NçóÙi@ñŠbî†@çbmü‚ óØ@ãóØò†@ðÜ@çbmaìa†@bèòìŠóè ðä‡äbîó @ãbªó÷@ói@üi@çóÙi@çbºŠbØìbè Žðq@çbàòˆbàb÷@óØ@ñóîòˆû‹q@ìì†@ìó÷ ói@ñ‡äòíîóq@Ú’@Žð i@óØ@L†‹Ø ìíàóè@ðmóî@ðäbåï÷@öpóàŠíy ðÙÜó‚@ìóîóè@òìó@ ÔaÈ@ðÙ Üó‚ óØ@óäbîü‚@Àbà@•óäbmýì@ãó÷@ì‡äþåÐ ðäbØóäaìbm@ói@òíŽï’@æîå’ûŠ@ói ö熋ØóÜóàbà@ðmóïäüš@öÈói Èói@ðäaŠó@ð䆋Ø@ðîb †a† ðÉÔaì@ðØóîóåîì@bèòìŠóè@öæibå’b÷ ñû‹àó÷@ðäbØó’ìòŠ@ói@pòŠbió@çbî öñ†ŠóÐ@óî†aŒb÷@öÄû‹à@Àbà ðbï@ð‚û†ìŠbi@öçbØóïäò†óà @ Na‡ÔaÈ@öçbn†ŠíØ@óÜ@Loïióè

ó䆊a‰j Üóè@ìó÷@óØ@‡äbîó @òíŽï÷@óÜ óáï÷@Lóîa‡Žïm@ôäbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@ô−aŒbÔ öò‡äóàŠòŠòŒ@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@üi@çb¸í  ôåš@‹Žîˆ@òìómb‚ò†@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚ ôÙ Üó‚@ói@ˆ†@öoŠóqóäüØ@ôÙŽïmóàíÙy öôbï@óÐbà@õìaìóm@@öçbn†ŠíØ çbn†ŠíØ@òì@LômóïäbØóïóÐ@öôäò†óà òìóååŽïÙÜò†@òíï÷@õŠüà@ó−óq@ói@òŠbªó÷ õbŽîŠ@óÜ@çaìó÷@LòìóÔa‹ŽïÈói ò†bïq@òíï÷@ói@çbîòŠbØìó÷@òìó䆊a‰jÜóè ôØóîóû‹q@óÜ@æÙîŠó‚@û‹àó÷@N†‹Ø õíŽïä@ói@a†‹m@õŠbØó’aìóšöõŠbuónÜb  ôäbäa†@öôîó“ïàóè@õŠínò†@ôÌbäíÔ ôàþï÷@ônŠóqóäüØ@ôÙŽîŠínò† ônaí‚@öoîì@ói@ˆ†@öôÑï÷bm@öôàìóÔ ü@i@píibm@ôäbØòŠbài@õìaìómói@LòíŽï÷ ïè@öçóÙi@‹mìónq@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ öpó Üb‚ò†@üi@òìóåÝŽïèóä@ÛóîbîŠ óÜ@LòíŽï÷@õóäa†aŒb÷@õò†a÷@ôån‚Šó ói ôÙ Üó‚@õóäa†aŒb÷@öôn“ @ôØóï‹qaŠ õòìóäbà@ói@‡äòíîóq@óÜ@çbn†ŠíØ çbî@a‡Ôa‹ŽïÈ@õòíïšŠaíš@óÜ@çbn†ŠíØ ôÙŽïmóÜìò†@ôäbåŽïéÙïq@ìòìóäíibïu ô䆋ÙmóÜ@ŠóóÜ@Žõìóäbîò†@Nü‚óiŠó õ†@ôÙŽîŠbu@òíŽï÷@õóäa†aŒb÷@õò†a÷ õó Üüà@òìóäóÙi@çbn†ŠíØ öôàìóÔ@õŠó’@öçbnŠóqóäüØ õŽôØìaŠó ܆@öôäaìŠòìbš@üi@Ûóîónîì @ @Nçbåï÷@çüïÝà@T çbîó“ŽïØ@LômŠbq@öônŽïØóî@bnŽï÷ ônîŠa‡mýóò†@ôŠíØ@óØ@óîòìó÷ òìó@ äbïàbØ@õíŽïä@ói@õóØüqbm@çbn†ŠíØóÜ óÜ@óïä@Ûóîó“ŽïØ@béäóm@óîó“ŽïØ@ãó÷@N@Žði a‡äbn†ŠíØ@õŠa‡mýóò†@õŽïèìì†@çaíŽïä õóû‹q@õìaìóm@LòìóÌbåi@óÜ@íÙ Üói öŽßóšíq@a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@ôbï õ Šò†@a‡mbÙäbàóè@óÜ@ìóîóäbnŠóqóäüØ

ôä†a‰j Üóè@”Žïq@ŠûŒ@ôØóîòìbà@óáŽï÷ óàó÷@çb¸ì@Lçbn†ŠíØ@ö×a‹ŽïÈ Nó@ îõŠbu@ón Üb @ôØüîŠbåï@ìóï䆊a‰j Üóè ô䆋؊üà@ó−óq@õbîŠ@óÜ@óØóîóû‹q ôuŠóàíÜóè@ôä‡äbróš@üi@LòìóÙÜó‚ öôàìóÔ@õŠó’@öôåàó÷@bä@öôàaŠb÷bä çbØóäò†@çb¸ì@Nã@îŠûm@ìŠûm@öôÑï÷bm Šóè@”Žï q@çb¸ì@Lóïä@ôÙŽï‚óîbi@ïè ôäbØòíiŠa‡’ói@òŽïè@ L@‹m@ôÙŽïóØ@öçóîý óØó䆊a‰j Üóè@Lçbîü‚@熊a‰j Üóè@íŽïä çaíŽïä@ôåmìóÙÙŽîŠ@öõŠbuónÜb @óäóØò† ïè@çb¸ì@N@Šó’ìŽôäþáÝà@óäóØò†@çbîü‚ ói@æibä@‡äóibq@óäaìóÜ@ÚŽïäóîý Nò@솋Ø@çbîaáï÷@óØ@ÚŽïåmìóÙÙîŠ Šóè@”Žïq@ôÉï’@ôbï@ôàþï÷ ÛíØ@ ŠóØ@õó“ŽïØ@oŽïibä@õŒaŠ@ÚŽïäóîý oŽîìóîò†@ômŠbq@öônŽïØóî@õòíŽï’ìói óÜ@çbîóØómóïÜaŠ‡ïÐ@çb¸ì@LpbÙi@ŠóòŠbš çaíïä@ôåmìóÙÙŽîŠ@çb¸ì@Nó@ îa†Šbï‹q@‹Žîˆ òìóÙŽïq@ôróš@öóïmbØ@ômŠbq@öônŽïØóî LóîbÙîŠóàó÷@çbïåmìóÙÙîŠ@öçíi óîó“ŽïØ@LçbïäaíŽïä@õó“ŽïØ@ôØûŠòìbä Nç@ bn†ŠíØóÜ@ônŽîŠa‡mýóò†@ŠóóÜ õóåîŠûŒ@öóåïàóØ@öça‡äò†@öçbàóÜŠóq öóïä@ôØóîbäbà@ïè@çbïØ솊óè@üi@Âäò† LòìóÙŽïàb−ó÷@ïè@ói@æibä@öçíióä@‡äóibq a‡îü‚@õ‡äòìòˆŠói@óÜ@çbîóØóî@Šóè@Šó ó÷ ô Üb@QU@çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@NoŽïåïjîóä öoŽîŠò‡Žïq@õ‡äò†@óîòíŽï’@ãói@òìaìóm öoŽî‹Øò†@òŠaìb÷@öoŽî‹Øò‡ïq@õŠó’ óÐbà@öæŽîŠ†ò†@o’íØói@ôäbØó ÜûŠ pìòŒ@ô“ïäbØóïóÐ@öðäò†óà@öôbï @ NoŽî‹Øò† @ Açbn†ŠíØ@õŒaí²†aŒb÷@õŠòìbàóu La†óØóä†a‰j Üóè@Šóói@ÂäbàT@òìó÷ ôØóîò‰îŠ@ói@òíï÷@óØ@a‡ÙŽïäa‡äò†@Šóói çbîaì@Lìíi@ìaìóm@†‹Øa‡Žïm@çbnîŠa‡’ói@ŠûŒ

@ @ói@pòŠbió@a‡ÙîŠbï‹q@ôàýòì@óÜ@âîŠóØ@çbàb

@ AômŠbq@öônŽïØóî@çaíŽïä@ôåmìóÙÙŽîŠ æibä@Âäò†Žôi@öõüi@óîóè@çbîü‚ a‡ÙŽïmóbï@öŠóm@Šóè@ŠójäaŠóióÜ õ‡äòìòˆŠói@ßó óÜ@oŽï−í óä@Šó ó÷ ‘óØ@ìíàóè@üi@óàó÷@öa‡äbîü‚ ói@ãïÜbäíïbä@oŽïiaì@âïq@Nóå’ûŠ ôàþï÷@òì@òìóïiòŠóÈ@öõ†ŠíØ òìóïÑï÷bm@õóäaìŠ@óÜ@óØ@ô bï LpbÙi@ŠóòŠbš@óØó“ŽïØ@oŽîìóîò† ìb−í @õŠóòŠbš@æäaímbä@çbï›ïè NÛ@ íØŠóØ@õó“ŽïØ@üi@çóÙi@öbnòìaŠ óÜ@ÚŽïn’Šóè@”Žïq@ÛíØŠóØ@õó“ŽïØ óîóè@õ‡äòíîóq@a†bnŽï÷@ôuŠóàíÜóè ómaì@Lòìò†ŠíØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@ói ôäbåŽïéÙïq@öçbn†ŠíØ@õòìóäíibïu LoŽïiaì@âïq@òìó÷@Žôiói@Na@‡îbïm@póÜìò† ìóäaˆû‹q@öŠóm@ìó÷@ìíàóè@ðàbØb÷ óØ@òìóånaí @ôÌbäíÔ@õbbî@óäaìóÜ õŠóóÜ@æmìóÙÙŽîŠ@çbîìíàóè@bîaí  üi@óîaì@ò†bàb÷@ôÙŽïjàüi@íØòì bïuói@NôàìóÔ@õŠó’@ìòìóåïÔóm õü‚@póïÜaŠ‡ïÐ@Šóè@•óàóÜ ôäbØòïè@íïäóÜ@öóØóîó“ŽïØ ômó Üìò†@öpó@ àíÙy@õŠóåŽïéÙïq óîóè@òŠìó @õó“ŽïØ@La†bnŽï÷ óÜ@öbïubïu@õòíŽï’ói@óàó÷@öõŠóóÜ Nò@ìa‹Ø@çbîói@ôå’ûŠói@a†Œaìbïu@õóäüi õòìó÷@”Žïq@çaìó÷@ôåmìóÙîŠ@ómaìóØ ly@ìì†@çaíïä@ômbØ@ôÙŽïåmìóÙîŠ ôØóîòíŽïšŠaíšóÜ@La‡äbn†ŠíØ@óÜ@oŽïi ãó÷@bu@òìaŠ‰ŽîŠa†@a‡ïÔa‹ŽïÈ@õäaìa‹Ð çaìó÷@üi@óØ@óîóïïÔa‹ŽïÈ@òíŽï šŠaíš çbîü‚@óïäòìó÷@Lóïä@çìŠ@ìóÙîŠbm Lóîòìó÷@ŠóóÜ@çbïbi@öóïä@çbîóäbánà ôÙŽïnüq@†ŠíØ@Žôåîój@Šó ó÷ ôåmìóÙÙîŠ@õó÷@Lìíióä@ômóîbØûŠó Šó ó÷@õó÷@_oŽî†Ž¶@ôš@çbïäaíŽïä a†Šóiói@õ†ŠíØ@õóàbåbäí’@ÛíØŠóØ pbØìó÷@Lâåïiò†@õŠì†ói@æàóØ@La‹Øóä çaìó÷@ômŠíØóiNNNõó÷@A_µ Üò†@ô š ôÙŽïåmìóØóä@ÚŽîŠ@@ŠóóÜ@çímìóÙÙîŠ öóïä@a‡äbîü‚@oò†óÜ@óØ@äaìa‹Ð öôÔa‹ŽïÈ@õïè@öçóîý@æî‡äóš õòŠìó @öçaìa‹Ð@ômó Üb‚ò†@ômó Üìò†íïä óØ@óîóîbäbà@ãói@LòìóîŠóói@óîóè òìó÷@çìóÙi@”ïÙîŠ@Šó ó÷@LµŽï  Üò† @ NóäbïåmìóØóä@ÚîŠ@õóäb“ïä ì솊óè@ôåmìóÙÙîŠ@ói@pòŠbió@ãýói Žâïq@æà@óØ@õòìóÜ@bïu@ói@LóØòŠa‡ï÷ òŠa‡ï÷@ìì†@ôåmìóÙÙîŠ@óÙäíš@Lóïäaì ŠóóÜ@óåmìóÙÙîŠ@ÚŽïn’Šóè@”Žïq ŠóóÜ@óØ@LóïÜbà@öËbÑî†@õïè ôäaì†@ìóäaì†ìó÷@öµä@ÚîŠ@çbïØ솊óè

öoŽî‹iŠó@ÚŽïÜb@‡äóš@óîóäaìóÜ õŠb“Ð@ói@Šó@óäóji@ Žôq@ôØóîòìbà ãýói@LôäbØòïè@õòìóäbà@ìbÙîŠóàó÷ ôbi@Ûóîý@óÜ@óáï÷@ôbi òìóåmìi@ômóbï@öpóî‰ïmaï÷ ôbï@ôàþï÷@óäaìóÜ@ìóäbØóïbï õŠó óÑï÷bm@ô Üóƒ’óà@ìýb÷@óØ ôàïÜbäíïbä@òì@Lòìómû†‹ØŠŒŠói a†Bó@ åäíB@õìbä@‹Žîˆ@óÜ@@óØ@lòŠóÈ Lp ýóò†@óÜ@æiò†@Ša‡’ói@æÙîŠó‚ çbìaŠói@Šó ó÷@óäbàóÜ@óØóî@Šóè Lòìómû†‹ÙïÔbm@çbºóØóäí¹@oîóÙi ômýóò†@óäai@ìò‡i@ça÷@óÜ@wäŠó õóØóïÉï’@ôÈìóä@ôbï@ôàþï÷ ômóàíÙy@óÜ@ò‡i@wäŠó@Lóäüš kî‹Èóm@ößbÑäó÷@óØ@ãïÈói@öÈói ôäbØóÐbà@ìò솋Øò†bïq@õvèóm@ì ‘ó@  Ø@íàóè@üi@ò솋ÙmìòŒ@ôÙ Üó‚ öÛó ÜóØ@óÙ’ì@ãó÷óØ@oŽïiò†@æ’ûŠ ÚŽîŠ@æäaímbä@òìóÙŽïq@òŠíŽïª@ôn“Žïš üi@bánåï÷@òìò‹m@ôØóîý@óÜ@LçìóÙi ói@òìa†@õü‚@õbïu@õìaìómói@pýìì óàó÷@öçbØóåî†@öôåî†@õóÑï÷bm@öãìóÔ íÙ Üói@óïä@pó Üìò†@ôäbåŽïéÙïq öoaí‚@Šó ó÷@ü‚@Nômóï䆋ÙmóÜ ô䆋Ùåïi@a†@üi@×a‹ŽïÈ@ôÙ Üó‚@ônîì öçbØóïn“ @óîŠaŒímóà‚@öõ†aŒb÷ óåîó£@NNNì@ ôåàó÷@õŠbi@õŠóòŠbš óØ@LòìónŽïiò†@‹m@æ’ûŠ@òìó÷@Šó Žôi@ôØóîóîbq@ŠóóÜ@@æÙîŠó‚@çaìó÷ o슆@ôàüéä@QP@ôØóîbåïi@”ï’ LoŽïšbä@Žôq@õŠûŒ@óàíÝÈóà@öçóØò† òìó÷@oŽî‹äóä@ýòì@öoî‹åŽï‚ìŠóä@Šó ó÷ @ NoŽï‚ìŠò†@õü‚üi@Šóè õüb÷@óØ@óîòìó÷@óáŽï÷@ôbi@óîüi ô−bàb÷@ói@´“îó @öçaìó÷@ôbï ÛíØŠóØ@Nó@ ïä@çìŠ@ìóÙîŠbm@çbïbï üi@óîôÝ–ó÷@õòŠòìóm@a†òíŽïä@ãóÜ ìó÷@ói@´“îó @솊íØ@ôàïÜbäíïbä òì‡äbîóäbîaŠ@óØ@õóäb−bàb÷ ölòŠóÈ@ôàïÜbäíïbä@üi@bèòìŠóèòì ÛíØŠóØ@çbî†@ôbï@ôàþï÷@üi çbîü‚@ôyŠóm@ìóØóîó“ŽïØ@ìóÜóóà ôyŠóm@ói@ˆ†@óØ@a‡îŠójäaŠói@óÜ@óîóè çbîóØóîŠóè@öóïmŠbq@öônŽïØóî ô䆋؊óòŠbš@üi@óîóè@ôØóîbȇï÷ óØ@õòìóÜ@bïuói@òìó÷@Nó@ îó“ŽïØ@ãó÷ òìómìóä@õŠóîŠbØ@õüèói@òŠb’@ãó÷ bä@çbî@oŽîìóäb·@Lôäbéïu@õŠaŒbi@ŠóóÜ p @ ójîbmói@ìbïä†@õŽïŒ@ôäbmýìì@òìó÷ ìóî@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@bnŽï÷@óØ@bÙîŠóàó÷ ômóbï@öŠóm@L”ŽïìaŠ†@ôäbmýìì

a†UORX@õˆûŠóÜ@òíï÷@ZŠóiünØü÷ çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ói@a†@çbnÙŽïàbîóq öômŠbq@çaíŽïä@õó“ŽïØB@ ói@pòŠbió ônŽîŠa‡mýóò†@@õòŠbiŠò†@ônŽïØóî æŽïÜò†@ a†óàbîóq@ ìóÜ@BAçbn†ŠíØóÜ çaíŽïä@õóïŽïäþáÝà@öò†‹i@öóåŽïi@ãó÷B póäbäóm@Nó@ ïîbmüÙŽïi@ ômŠbq@ öônŽïØóî óÜ@Âäbà@T@•bq@öbnŽï÷@Šóè@Šó ó÷ a‡ÙŽîŠb“Ð@Šóè@‹Žîˆ@óÜ@ü ínÑ  ÚŽîŠ@õóäb“ïä@òìó÷@çìóÙjÙŽîŠ çaìó÷@ãýói@NBóäbïåmìóØóä çbîü‚@BôåmìóÙîŠB@a†óäaˆû‹àóÜ õbbî@ŠóóÜ@òì‡äbîó aŠ ì솊óè@õòìóåm‹Øóî@öômóîbØûŠó æŽïÜò†@òíŽï÷@òìòŠbjàóÜ@LçbîóØòŠa‡ï÷ @ A_ôš @ ôåïíä@ômbØ@Ž¶ói@ZâîŠóØ@çbàb çaìó÷@ìíi@æ’ûŠ@òìó÷@•óØóàbîóq ÚŽïåmìóÙÙîŠ@ßbyŠóèói@öçìóØò†@ÚîŠ ŠójäaŠóióÜ@çbïØóîýŠóè@öçóØò†@aáï÷ Næ@ iò†@•ü‚@Øóî@óÜ@Úî‹i@a†Øóî õbŽïu@óØ@a‡’óàbîóq@ìóÜ@óîüi@Šóè ãóÜ@oŽïiaì@âïq@ìó’òíï÷@õòˆbàb÷ Lòìómüiì þi@a‡“îŠóiünØü÷@õóîòŠbàˆ òìó÷@çìóÙi@”ïÙîŠ@Šó ó÷@æŽï Üò† a†ò‹ŽïÜ@Nó@ îbïåmìóØóä@ÚŽîŠ@õóäb“ïä ÛòìŠóè@óîòìó÷@óáŽï÷@ônóióà Lóîòìó÷Šóè@çbóØóàbîóq@ôØûŠòìbä íØòì@†ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@óØ ŠójäaŠói@óÜ@La‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@Ûóîòìóåmìi õ Šò†@a‡îü‚@ôbï@ômóî‰ïmaï÷ öÛíØŠóØ@LŠójäaŠóióÜ@ómaì@Lónói@æi âŽï Üò†aì@óîüi@La‡ØíØŠóØ@õó“ŽïØ Šó ó÷@çbîóØómóïÜaŠ‡ïÐ@óÙäíš Šóè@oŽïióä@a‡ïm@ôØíØŠóØ ô Üb@ôäaŠbu@õóØóîŠbn‚íà†í‚ öa‡ïÜó óÜ@óïä@ôØóïîŒaìbïu@ ìóîQYWP ìbšóÜ@@ò‹maì†@óÜ@ŠûŒ@póäbäóm ô Üb@QSMQR@óÜ@çaìó÷@ômýóò† ômóàíÙy@ôä‡äb‚ìŠ@”Žïq@õ솊íiaŠ õ†í‚@óØ@õòìóÜ@bïuói@òìó÷@La‡Èói ò‡äóàŠòŠòŒ@ò‡äóš@¶aŠ‡ïÐ@ôyŠóm oïäaímbä@öçbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚üi ôÙÜó‚@ôÝ–ó÷@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš ôbi@ôØûŠòìbä@@NpbÙi@çbn†ŠíØ üi@óØ@ôbï@ôØóîòˆû‹q@óîòìó÷@óáŽï÷ çóîýóÜ@pó Üìò†@ôäbåŽïéÙŽïq óÜ@oŽî‹Øò†@ôn’ŠóqŠó@òìbÙîŠóàó÷ öóÝ’bÐ@ì@íq@ôØóîòˆû‹q@òìóÌbåi òìómó Üìò†@ôäbåŽïéÙŽïq@ói@óïä@õ‡äòíîóq Na@‡Ôa‹ŽïÈ@ômýìì@õòíŽïšŠaíš@óÜ


ŠóiünØü÷

No.(111) 1st Jun. 2005

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

@ @öçbn†ŠíØ@õòìóäìíibïuBônaí‚@bîb÷ _òìbà@ômòŠìŠòŒ@B@ü‚óiŠó@ôÙŽïmóÜìò†@ôäbåïéÙŽïq @ k.saya@ukonline.co.uk@@óîb@ìò‹ó‚

çbîóØòìímbèa†@@öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ìòŠói@ôØòŠó@ônЋ ìì†@ßó óÜ@a†bnï÷óÜ @ ZòììŠ ðÈaŒìó÷óÜ@óØ@ÚïnЋ @ZçbïàóØóî •òŠ@ôØóîüîŠbåï@öôbï@ôäa†Šó Šó öçbn†ŠíØ@öòìbqóa†@a‡ÔaÈóÜóØ ómbØò†@Lòìa‹Ù“ïÙ@ Üóqüi@õ†ŠíØ@õóÜóóà ôÙÜó‚@õìímbèa†@ìbnï÷óØ@õòìó÷ ôÙï“ïØóá“ïØói@õŠ†ri@çbn†ŠíØ õòŠbiìì†@ômíØŠó@öðàìóÔ@õòìa‹ióä öpýóò†@õóîbóÜ@çbïäbØóîõ†aŒb÷@öÓbà @ @Na†ôbï@ôàþï÷@ô’òŠ@õóàbäŠbØ ôÙÜó‚@õòìóäbà@ônЋ @Zçbï“ïàòìì† ômýóò†@õóîb@‹îˆóÜ@çbn†ŠíØ ôiayó÷@õbï@“ïÝïà@öôîóšìbä ômóbï@ö†ŠíØ@ônïÜbäíïbä ômaŠò†óÔíà@öçbîˆói@çbï䆋ØóîbØ ô䆋ióÜ@çbïåm‹ óîŠ@•òŠüªói@öòìóÙÜó‚ ôÙïmýóò†@ìòŠói@çbn†ŠíØ@õbÜóàüØ çbîôîò†ìíb÷@@öôàaŠb÷@ôäaínióØ@ôäò†óà @ @NôåïéjÙïq@üi ôäbåïéÙïq@@öòìóäìíibïu@ônaí‚ öôàìóÔò‹îóÌ@õü‚óiŠó@ôÙïmóÜìò† òìómòŠóåióÜ@çbn†ŠíØóÜ@ôåî†@ò‹îóÌ ôÙÜó‚@ãò†Šói@õóäbnЋ @ãói@óàýòì öbnï÷@ôäbîˆ@ôäb“ïØŠò†@öçbn†ŠíØ ìbÙî‹àó÷óØ@Úîìa‰ï óÜ@óäaìó÷@õìímbèa† ô−aŒbÔüi@†ŠíØ@ônïÜbäíïbä@ôiayó÷ öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@Šóói@çbîü‚ Nòìì‡äbqó@çbîa†@a‡äbîóØóÜóóà ôÙïmóÜìò†@ôä@‡äŠaŒóàa†@@öòìóäìíibïu LôàìóÔ@ò‹îóÌ@ìŠýíÙ@õü‚óiŠó öçbn†ŠíØ@õbÜóàüØóØ@õòìóÜóu öpóbï@ônò†‹îˆóÜ@õóØòìímbèa† ôàþï÷@öôàìóÔ@ôiayó÷@õóàbäŠbØ ôåî‹i@óîbmóèbmóèüi@öô“ïØò†Šò†@ôbï õbÜóàüØ@õónóuóÜ@B†ŠíØ@õó“ïØB pbØìbè@LòìómbØò‡Øbq@óØóšìbä@@ö×aÈ öpóÜìò†@ôä‡äaŠŒóàa†ói@òìómbØò†bîŠ öÓbàóØ@Úïmýóò†@ô䆋ØàbÔó ôäaìa‹Ðói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóîõ†aŒb÷ öôØìaŠó܆ói@ôîbmüØ@öôi@ßbàóØŠói@a‡ïïm ìbï“ïÝïà@ôiayó÷@ôîóšìbä@ômýóò† ãói@NN@ôåïéi@ômò’óÈ@öoŠóqóäüØ öòìóäìíibïu@ônaí‚óØ@óîòìóîüè ü‚óiŠó@ôÙïmóÜìò†@ôä‡äaŠŒóàa† öôÉÔaì@ômòŠìŠòŒ@Ûóî@çbn†ŠíØóÜ õŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy@ìóîôîû‹àó÷ õüi@ìbØò‡ïÜ@ôØüØa†@”ïÔaÈ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Nô’üØò‡ïm @

öpòŠaŒòì@ôÙïnüq@‡äóš@ôåm‹ Šòì öômŠbq@ôäbØóîôÝ«@ómýóò†@ôånaŠbq ö†ŠíØ@õóÜóóà@ôäb“ïØaŠ@LônïØóî íïä@üi@óäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õìímbèa† õŠûŒ@öãón@õòìóäa‡ÜóèŠó@õüîŠbåï ìýóióØ@Ûóîôäa†Šó Šó@öômóîaìómóä ôäbàò†ŠóóÜ@ôibä@àóØ@ôäbØómójïíà ãó÷@ôäbØóîônaŠ@@NÈói@ôºˆŠ Ûóä@çìímbé“ïqóØ@ÛóîaŒóÐ@öóäb‚û†ìŠbi †ŠíØ@õó“ïØ@õŠóòŠbšüi@çbîbîŠ@Šóè çbîŠbÙäbb÷@öòìómû†‹Øóä 솊íØ@õóÜóóà@íÙÜói@Lòìbåïèóä†íuìói ómû†‹i@ôäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õìímbèa† ìó÷@óîaìóØ@Nò@ìòŒbm@ônЋ @ìó“ïØ@ãò†Šói @ @@@@@@@@@@NµšóäbnЋ  @ öçbn†ŠíØ@ôÙÜ@ ó‚@õbnï÷@ôäbØónЋ  ôîü‚óiŠó@ônaí‚@ômòŠìŠòŒ @ Zçbn†ŠíØ ×aÈóÜ@a†bnï÷óÜóØ@Úï‚û†ìŠbi Úïmóbï@bèòìŠóè@@öòìímbéÙïq †ŠíØ@ôàïÜbäíïbä@ôiayó÷@a†òíïäìóÜóØ LçóÙîò†@@öòì솋ÙïÜ@çbîõìò‹îóq öômóîaìómóä@ôàón@Ûòì@ôäbØónЋ  óÜb@æî‡äóšóØ@ôbï@ôäa†Šó Šó Lòìím‹ @çbn†ŠíØ@ @ôÙÜó‚ói@ôØûŠói çbîòŒbm@ôÙïjÜbÔ@oîíïqói bnï÷@ômóàíÙyóØ@õòìó÷@Nòìím‹ òìü‚ói õóÌbåi@ŠóóÜ@ìòïubä@ìŠa†óîbqbä LòìaŠŒóàa†@ôàþï÷@ôàìóÔ@ômóîìóè òìómbiò†@ãóè@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õŠbšbäói õŠóaŠó@ôØóîôäa†Šó Šó@öìa‰ï @íïä öòìaŠ‡åïqóa†@a‡ÔaÈ@ôÙÜó‚@ŠóóióØ óá“ïØóÜ@‹m@ôØóîòŠìò†@ßó óÜ@çaìó÷@ ãóè ô“ï؋ْóÜ@öôàìóÔ@ôäa†a‡Ùïq@ö”ïØ ôÔbzÝï÷@pbØìbè@Nò@ìómbØò†ììŠ@ìòŠói çbn†ŠíØ@õòìó䆋Ù“ïÙÜóq@@öŠûŒói õŠbvØóîói@óäb‚û†ìŠbi@ãó÷@õóîb@‹îˆüi ôÙÜó‚@ôäbØóîõ†ŠóÐ@óîõ†aŒb÷@öÓbà çbîóØó“ïØ@õŠóòŠbš@öçbn†ŠíØ ôuŠóàíÜóè@”ïmbØìbè@öôäò‡ïq‹îˆóÜ òìò†‹ØóióØ@Ûóîôîü‚óiŠó@öünØbÑî† öæåîŠû†ò†@òìbåïè@çbïnò†ói öçbîˆ@‹môØóîòìbà@üi@”ïàb−òŠó õóîb@‹îˆ@òìónîìóØò†@çbïíäòŠbš ôiayó÷@õŠa‡Øóš@õŒíÑä@öpýóò† ôäbåïéÙïq@õóÜóóà@ö†ŠíØ@ônïÜbäíbä ŠóóÜ@ìbnòìaŠ@@öôäò†óà@ôØóîbÜóàüØ öÚÜó‚@ôäbØóîõ†aŒb÷@öÓbà ôàìóÔ@õŠbàýóq@öòìóäbìóšóÜŠì†ói òìóîóäaìŠ@ãóÜ@Nõ@ rò†@ßbyóàói

ôØóîüîŠbåï@öõŠbØ a†@öÂäóu@ãýói õbÜóàüØ@õbqbmŠó@bnï÷óØ@•òŠ ö†ŠíØ@õóÜóóà@Lòìím‹ a†@ôÔaÈ íïäóÜ@ôäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õìímbèa† öòìím‹ aŠ@a‡@ ÙîŠbm@ìŠbî†bä@ôØóîüb÷ ôÙîŠünØbÐ@‡äóš@õŠóîŠbØói@ômóî솊br õŠa†óîbqbä@òìóäbï“ïqóÜ@Nò@Œbm@ôjÜó õìbäói@bÙî‹àó÷óØ@ÚïmóàíÙy ìónò†óÜ@òìó䆊a‰jÜóè@@öôa‹Øíº† LòìbåïéïÙïq@ôàþï÷@öôàìóÔ@ôáÔbm õòìó䆋ÙàaŠb÷üi@òìómbØbä@bîŠ@Ûóä ôäìíiŠóòŠbš@@öbnï÷@ôäbØó‚û†ìŠbi íÙÜói@La‡äbØòïè@çaíïäóÜ@†ŠíØ@õó“ïØ öôàaŠb÷bä@üi@ÚîŠünØbÐ@ónïiò†@õü‚ öãîŠûm@@öÂäóu@ôäb“ïØò‰îŠ† õbÜóàüØ@õbqbmŠóóØ@Ûóîôäa†Šó Šó òìó’óîüè@ãói@öòìím‹ a†@ôÔaÈ õóØòŠbšbîŠ@ö†ŠíØ@õóÜóóà Np @ bØò‡›ïqaŠ@Šbî†bä@ôØóîìímbèa†ìòììŠ öôäbióÜbm@ômóàíÙy@ôåmbéÙïq õünØbÑî†@õóÌbåi@ŠóóÜ@õŠóÑÈóu ãó÷@ôàþï÷@ômýóò†@@öãïÜaŠ‡ïÐ öõ‹ ò†aŠ@ïu@ìŠa†óîbqbä@ómóàíÙy Nb@Ùi@ßûäüØ@çbØó‚û†ìŠbi@ôäaímbä ôàóèŠói@ómóàíÙy@ãó÷óØ@ômójîbmói òïè@ôäaïà@ŠóóÜ@ìóîbÙî‹àó÷@õŠb“Ð öòìbnòìóäaŠ@ôäbØòŠóåïéÙïq@óîôÉÔaì öBpbÕÐaìómBõ@ óÙÜíÐóÜ@ììŒbî@ÂäòŠ† öôšò†Šò†@ôäbØóîôäìŠò†@óåmìóÙîŠ ôäa†a‡Ùïq@ìŠó’@ôäbîýóè@¶bánzï÷ Nô@ ÉÔaì@¶bánzï÷@Ûóî@ómbØò†@ü‚ìbä ãó÷@õŠa†óîbqbä@òìó“î‹môØóîýóÜ ôäb“ïØ@oÙ’ói@üi@óÙîŠbØüè@ómóàíÙy õ†í‚@çaíïä@ôäbØóåmìóÙîŠ@@öpbÕÐaìóm ôäbØó‚û†ìŠbi@ôåm‹ aŠ@öômŠbq@öônïØóî öôàaŠb÷bä@@öôØìaŠó܆@íïäóÜ@çbn†ŠíØ a‡àaìò†Šói@õïubä@ôÙï‚û†ìŠbi ôÙïmbòŠbØ@öãbØb÷@@ôäaŒbä@‘óØóØ ômóàíÙy@‹mbîŒ@•óàóÜ@@N@Žôiò†@òìaì†ói öôàìóÔ@ômóîìóè@õóÌbåi@ŠóóÜóØ@bnï÷ a‡ÙïmbØóÜ@öòìaŠŒóàa†@ôàþï÷ õ‹mbîŒ@ônò†ýbi@ôbï@ôàþï÷óØ ×aÈ@õbÜóàüØ@oîíqói@Lòì솋Øa‡îóq a‡ïåîb÷@öôàìóÔ@ô“ïØóá“ïØ@íïäóÜ òŠbiìì†@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@@öõ‹ ò†aŠ öô“ï؋ْóÜ@¶bánzï÷@ãò†@Šói@òìómb‚ò† ‹m@ôØóîòìóäìíiòŠaìb÷@ìŠbn’íØ@ìŠó’ Nò@ìóÔaÈ@õŒóØŠóà@ômýóò†@çóîýóÜ õóû‹q@öóäbmóïÉÔaì@ãó÷@ìíàóè õòìóäa @öçbn†ŠíØ@õòìó䆋ÙÔbzÝï÷ õ‹mb@‚ói@õŒóØŠóà@ômóÜìò†@õóîb@‹îˆüi

LBæî‹Ð@òˆ†@ôäbØóšìbäB õòìóîbØóåmbè óäbmóïÉÔaì@ìó÷üi@õ‹m@ôÙîŠünØbÐ ôbï@ôäa†Šó Šó@”îìó÷@L†‹Ø†bîŒ ôÐbà@õóbåïq@ôäa‹aíÜóè@@öçbn†ŠíØ ôäìíi@ômýì@õóàbåbä@@öôbï çbn†ŠíØ@òìóîüèóióØ@Nìíi@õóØóÙÜó‚ óîõ‡äòíîóq@@öpóÜìò†@ôäbØóbåïq@íïäóÜ ôÙïmóÜìò†@õü‚óä@La‡äbØóîôäbéïu òì@ìíi@ômóÜìò†@íïä@õìa‹bä@póïòŠói òìíi@íÙÜói@L‹m@ôÙïmóÜìò†óÜ@ìíi@Úï’óióä öôîòŠaìb÷@õòŠìó @ôØóîb ì†Šü÷ oò†@ómìóØ@ô’óØóÙÜó‚@ôíäòŠbš LŠa‡Øóš@ônïÜbäíïbä@ôÙïiïy@‡äóš öçbîü‚@õŒíÑä@@öpýóò†@ôåm‹ aŠ@üióØ ìŠó’@óåmìóØ@Lçbï䆋؋räbÐ  ônîŠóióÔŠ@@öõŠa‡Øóš@ôäa†Šbàýóq öôäò†óà@ôäbîˆ@õŠbvØóîói@öòìóàaìò†Šói NNò@íïq@‹îˆ@ón‚@çbïmóîýóàüØ@ôàaŠb÷ ônaí‚@óäbmóïÉÔaì@ãó÷@õóÌbåi@ŠóóÜ ôäbåïéÙïq@öçbn†ŠíØ@ôîü‚óiŠó öôÉÔaì@ôÙïàýòì@ü‚óiŠó@ôÙïmóÜìò† ôäaímò†@óØ@NóäbnЋ @ãói@ìíióäaìa‹“ïq öômóîaìómóä@ôàónóÜ@ãóè@çbn†ŠíØ öpóÜìò†@õóîb@‹îˆ@ôäbØó‚û†ìŠbi ŠómíØŠó@öôàìóÔ@ôÙïmóàíÙy öôäa†Šó Šóói@ôîbmüØ@ãóè@@öô“ïØŠò† ôäbØòŠbjäbîŒ@óàbØb÷@ö‘íäòŠbš@õŠbî†bä ônaí‚@_ôšbnï÷@ãýói@Nôåïéi a‡ÙïmbØóÜ@Aü@ i@çbn†ŠíØ@ôîü‚óiŠó ôäaŠó@öòìbàóäŠbØ@ŠóóÜ@Èói@ôºˆŠóØ oò†óiŠbØ@ómóäìíi@õ†ŠíØ@ôiayó ÷ ”ïmbØìbè@öa‡ÔaÈ@õòŒbm@ômóÜìò†óÜ õóû‹qóÜ@çbn†ŠíØ@ôäa†Šó Šó ìòììŠ@a†òŒbm@ômóÜìò†@õòìóä‡äaŠŒóàa† òìòŠbjàóÜ@_ôäò‡Ýà@‹môØóîóäbnb÷ ôäbØó‚û†ìŠbióÜ@Úï−Šó@pbØò†@oîíïq @ @@Næîò‡i@×aÈ@õbnï÷ @ ö×aÈ@õbnï÷@ôäbØó‚û†ìŠbi @ @Z†ŠíØ@õóÜóóà ôäb‚ììŠ@@öÂäóu@õaì†@ôäbØòìa†ììŠ ÛûŠóói@ôäbióÜbm@ôäìíi@bm@LÈói@ôºˆŠ ômóàíÙy@ôåmbéÙïq@@ö×aÈ@õŠbàüØ õìímbèa†@ö†ŠíØ@õóÜóóà@õŠóÑÈóu íïä@ómû†‹i@ôäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ón슆@òìó÷@NòìòŒbm@ôÙïuŠóàíÜóè öpóàíÙy@õòìóäa‡n“îaŠb÷óÜóØ È@ ói@ômóàíÙy@a†bnï÷@ômýóò† ôÙÜó‚@òìó’óîüè@ãói@@öòìbàóä@ôåîí’ òìóÐbà@@öôäíäbÔ@õóäaìŠóÜ@çbn†ŠíØ Lòìbàóä@ŠóóÜ@çbîômóîaìómóä@ôàón

õóÜóóà †ŠíØ a‡ÔaÈóÜ ãýói@N‡äbîó aŠ ö熋Ø@ ‡äóóq òìónò†ói ôåm‹  ônaí‚ ìíi@Úïàýòì@òìómòŠóåióÜ@Lôîü‚óiŠó LçbïàóØóî@@Zô@ ØòŠó@ônЋ ìì†ói ôÙïmóÜìò†@Ûòì@×aÈ@ômóÜìò†@õóàbåbä ôäìíiŠbØ@ŠóóÜ@pb@Øìbè@öôiòŠóÈ@ôàíÔ õóäbuŠóàíÜóè@@ìó÷@LÈói@ôºˆŠ çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚óØ@LòìaŠb÷@òìíibåïè õòŠbióÜ@@Lòìóäbïäìíi†ŠíØ@õüèói ìì†@óÝq@ôäbïmýìbè@Ûòì@òìóÐbà@öôäíäbÔ ômóàíÙy@öpóÜìò†@ŠójàaŠóióÜ ßó óÜ@”ïmbØìbè@öæåïbåi@a‡îŒóØŠóà ôàón@öìŒ@õòíï’@æîîìbåîí‚ Èói@ôºˆŠ@Nò@ìóåjiììŠ@ìòŠói@ômóîaìómóä ômýóò†@ô䆋ØàbÔó@ônóióàói ômóîìóè@ôä‡äbqóa†@öõü‚@õŠómíØŠó öa‡ÔaÈ@ôÙÜó‚@Šóói@ôi‹ÈMôàìóÔ Ûóîóbåïq@öŠínò†óÜ@ôåm‹ òì@†íói ómìóØ@Lìíia‹Ø@×aÈ@ômóÜìò†@üióØ öçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäa†Šbàýóq öìŒ@Úïmbánï@ôØóîòíï’ói Na@‡ïqòŠóq@ômóîaìómóä@õòìóäbìóš öÂäóu@LôÐbáïi@õŠóqìó÷@ôä‡äbqóa† Lìb“ïÜói@ôàa‡Éï÷@öça‡åîŒ@LõŠbÙÜìbØ ói@pb ò†@bm@LßóàüØói@ôån’íØ@ößbÑäó÷ ôä‡äbÕÜí‚@@ökî‹Èóm@öïÉióm@@öÞïyŠóm öõ‡îˆa‹m@@ômbòŠbØ@æî‡äóš õüè@óäìíi@çbîìíàóè@óäbàó÷NNôäbåï÷bä ôÙïåî‹@ i@Ûòì@†ŠíØ@õó“ïØ@óØ@õòìó÷ a‡ÔaÈ@õbÜóàüØ@õónóuóÜ@ÿìíÔ õòìó÷@ômó‹Ð@óäbmóïÉÔaì@ãó÷@@N¶üÙÜóè ö†ŠíØ@ônïÜbäíïbä@a숊üi@oò†@óîa† ônïØóî@öômŠbq@óäaìóÜ@ôäbØóiïy õ‹mb‚ói@çbîü‚@õaíÈò†@ìó“ïØbm öõŠìíib÷@ôÙïmaŒbïnáï÷@ôåm‹ Šòì La‡îŒóØŠóà@ômóÜìò†@ŠójàaŠóióÜ@Lôbï ôàón@ôäìí@ ióè@ôiby@ŠóóÜ çbn†ŠíØ@@öòìaŠb÷@óååïéi@Lômóîaìómóä ôÙïäa†a‡Ùïq@öŠó’@ôäa‡îóà@óäóÙi óîò†@æî‡äóš@üi@öõŠa‡Øóš@õòìa‹ióä öôàaŠb÷bäóÜ@×aÈ@öçbn†ŠíØ@õbÜóàíØ ãb−òŠó@@öç‹iaŠ@a‡ïàìóÔ@ônîŠóióÔŠ ôÙÜó‚@çaíïäóÜ@•òŠòìó @ôÙïn“ïÜóÔ @ @NoïjÙïq@a‡äbàŒ@lòŠóÈ@öçbàŒ†ŠíØ öìa‡äóØ@ôàóØóî@ôäó@u@ãýói

õòìó“ïqóåmbè@öÈói@ôºˆŠ@ôäb‚ììŠ L×aÈóÜ@õíä@ôbï@ôÙï‚û†ìŠbi ôäbióÜbm@ôäìíi@öpóÜìò†@ôäbåïéÙïq ônüq@ôåm‹ Šòì@öŠbàüØ@ÛûŠóói La‡ÔaÈ@õòŒbm@ômóàíÙyóÜ@çbØómòŠaŒòì ómýóò†ói@Úïäbäa‡ïräa†@òíï’ói@pb ò†bm õaìa†ì@ômŠbqì@ônïØóî@ôäbØóîôÝ« çb“ïäaì@Lôn“ ói@óäbàó÷@NNãïÜaŠ‡ïÐ ôØóîõìò‹“ïq@†ŠíØ@õó“ïØ@óØ@çò†ò† ônaí‚@òìó’òŠbjàóÜ@öòì솋Ø ôÙïmóÜìò†@ôä‡äaŠŒóàa†@öòìóäìíibïu ôuŠóàíÜóè@ï÷@Lçbn†ŠíØóÜ@ü‚óiŠó ãóØôäý@bîòì@Lòìómòìbàóäüi@ômóibi ôiïy@ôšóØ@NNò@ìaì†ómüš@‹môØóîòìbàüi õò‹äüØóÜ@×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ õ‹ a‡ïq@‹@  m@õŠbvØóî@a‡îü‚@ôàóéï öòìóäìíibïu@ônaí‚@ŠóóÜ@õü‚ ü‚óiŠó@ôÙïmóÜìò†@ôäbåïéÙïq ónîíÜóè@ãó÷@ômóáÙïy@NNòìò‡äbîó aŠ òŒaí‚a†íu@ôÙïiïyóä@a‡ÙïmbØóÜ@Lóîôš õóäaìŠóÜ@óäòì@ôn“ @ôØóîòíï’ói ónaí‚@ãóÜ@òìóîônïš@òìómóä@öòìómóä òìóäìíibïu@ônaí‚@bîb÷@_ôäaìŠò† ôÙÜó‚@üi@ó@ îóè@õŠìóÐ@ômóïÈìŒìóà óÌbåi@Lóîb÷@ãýòì@Šó ó÷@_çbn†ŠíØ ónaí‚@ãó÷@ôäbØóîômóîýóàüØ@öôbï _òìónîŠó ò†@ôšüi@öóîôš@a†bnï÷óÜ bmòŠó@a†óäaŠbï‹q@ãó÷@ôàýòìóÜ @ @Zónîíïq@Ûóîìóäa†Šìb÷ @ @ @ö×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy ônaí‚óÜ@熋ÙïØüØa†@õóåï“ïq @ Zòìóäìíibïu QYYU@¶b@LpóáÙïy@Š@íäóà@ŠbªóØóî 熋ÙïØüØa†@õìbåïqóÜB@õìbäói@a‡ÙîŠbmìóÜ ôäbn†ŠíØ@ôîü‚óiŠó@ônaí‚óÜ õòìóäìíibïu@ônaí‚@Ba‡ÔaÈ ôÙïmóÜìò†@ôäbåïéÙïq@öçbn†ŠíØ óîbåïè@ôàìóÔ@ò‹îóÌ@ìŠýíÙ@õü‚óiŠó ôiïy@õ‡äòìbä@õónïàüØ@”î‹maì†@öòìaŠb÷ ãó÷@×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ a‡ØóîóàbäóÜóióÜ@솋؇äóóq@õómóbï üi@õü‚@õòŠbšbîŠ@@öoîíÜóè@Ûòì

@ ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy@ðäbØóïîòìa‹ƒÙŽîŠ @bàóåi@ñŠóØìaìóm @ HRPPU@ôäbïä@ônaŠòìbäI@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@ôàóïŽï@õò‹äüØ@õìa‹Ø‡äóóq ðäbØóäb Šü÷@ì@óäb Šü÷@ìó÷@ðäbàa‡äó÷ ì@õ‹Žî†ìbš@ðäbØóäb Šü÷@•óäaìóÜ@òìò‹młbi Næ@  i@òìó䆋؊óói@õìbï’@çìíša†aì†ói †a‡jïnï÷@ðmbØ@óÜ@àó÷@õŠbØüè@béäóm ñbàóåi@oŽïäaímò†@a‡míØŠó@ì ãóÜ@çbØòìóäìíiüØ@ô䆋Øbåïnï÷ @ NoŽïi@óîbàóåi @ ì@çb Šü÷@L‘óØ@ïè@−QQ õbŽîŠ@ì@óîôä@õòìó÷@ômóÜüà@ÚŽïÈóuŠóà Ûòì@õìíäbïi@ói@oŽîŠ†bäŽôq õ‹m@õìíäbïi@çbî@ly@ôäbØóîõ‡äòìòˆŠói ‹Žîˆ@ómb£@ly@õŠ†bØ@ì@ãa‡äó÷@óå’óš@ãóÜ Âäò†@Žôi@óØ@pbÙi@õŠbšbä@ì@òìòŠb“Ð óØ@a‡ØóîômóÜa†óÈbä@Š@ójàaŠóióÜ@oïi ói@ômóîb’@çbî@òìa‹Ø@õŠójàaŠóióÜ Np @ a‡i@òìóîü‚@ôäa†‰îì@õóäaìó›Žïq ÿó óÜ@óå’óš@óÜ@ôÙŽîŠbØ@ôäa‡àb−ó÷ ðäbØóî@ðäbåï÷@ì@ðbï@bàóåi@ãóuŠó çbî@çìíšüiìi@ôåî‹iŠò†@Nó@ ØüØbä@a‡iy óÜ@ì@a‡ÙŽïmbØ@ìíàóè@óÜ@çìíi@Âäò†@Žði ñ‡äòíîóq@ðmòìa@ìóm@ói@a‡ÙŽïmó Üby@ìíàóè ñóäa†aŒb÷@ì@óäaŠbï’íè@ñŠbî‹i@ói @ Nóîóè@òìóîü‚@óØóóØóØbm @ ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy@–QR ñŒaíŽï ’@ì@´ƒÙŽîŠ@ñŠbióÜ@ðÔa‹ŽïÈ ñŒaíŽï’@æîä‹î†üà@òìóäaŠí Üóè NŠói@ónŽî‹ ò†@çaŠí Üóè@ì@´ƒÙŽîŠ çaŠí Üóè@ô䆋Ø@†Ša‡äbn@ì@òìó䆋Øò†b óØ@ÚŽîŒaíŽï’@ói@La‡äbØónb@÷@ìíàóè@óÜ æîmŠíØ@óÜ@oŽïäaíni@ÚŽïàa‡äó÷@Šóè ôåm‹ ünó÷@óÜ@üi@oŽî‹Ùiò†bàb÷@a†òìbà bèòìŠóè@‹mbîŒ@ôšŠóè@ŽîŠbï‹qŠói nƒÙŽîŠ@ôäbØòŒaíŽï ’@ñŠóióåm‹  ôàïä‹î†üà@ðäbØóîbq@óÜ@óäbä‹î†üà @ @NµmþïÙ’óm @

Žßó óÜ@熋Øó Üóàbà@ì@òìóäb›ŽïrŽïÜ@õóû‹q óÜ@ì@óîòìó䆋؊óó@ i@ôÝïibÔ@a‡äbØómbÙ’ @ NoŽî‹äò†a†@a‡äbïòm† @ ì@çb Šü÷@çbî@LÛóîónïàüØ@Šóè@−X çbî@LÚŽïàŠüÑmþq@ŠójàaŠói@óÜ@ÚŽï‹qŠói ðmbØóÜ@óØ@Ûóîóàbäó Üói@ì@óàbäŠói òìóäbïŽïq@õü‚@õ‡äóibq@a‡ï䆊a‰jÜóè ì@ó‹qŠói@ì@ãòÜíà@Lòìì‡äbîó aŠ ðmbØóÜ@Nò@ìómbÙi@çbîÔóä@oŽïäaímbä çbî@óäbàbäó Üói@ìó÷@îŠü @îíŽïq çbî@óØóäb Šü÷@Žðiò†@óäbmóbï ìó÷@ñ‡äóàaŒòŠ@bmòŠó@óØó‹qŠói óÜ@Lòìbåîa†@çbî@ò솊a‰jïÜóè@óØ@õóîb Œò† La†óîb Œò†@ìó÷@ôòŠ@ôØóîòìóäìíiüØ ¶óàóÈ@çbî@ôòŠ@ôäbåŽïq‹Žîˆ@NoŽî‹iŠòì ônüq@ôånaŠbq@Žßó óÜ@óäa†óäó@ìó÷ @ NóØüØbä@ìa‹ÙŽïq@òˆbàb÷@ômþïÙ’óm @ çbî@o‚òí“Žïq@ñò‹äüØ@@–Y a†òìòŠaí‚@õóäbmóÜby@ãóÜ@béäóm@ðîbb÷bä Œaìóäbi@òìóîõ‡äòìbä@õónïàüØ@çóîý@óÜ @ ZoŽî‹äóîó ò†aŠ@ì@oŽî‹Øò† ðŽï@ŠóóÜ@ìì†@ñaìa†@ŠóóÜ@Oc óÜ@ónîíŽïq@óîaìa†@ãó÷@Nl @ y@ðäbàa‡äó÷ òìó@ îômþÙ’óm@maŠóà@ò−Œ@õbŽîŠ óàbååîb÷@õfq@ói@çb’bq@ì@‘biŠói@ónŽî‹£ õ‡äòìbä@õónïàüØ@ôäbØòìa‹Ø‡äóóq ónŽî‹£@Lça‡äò†@ðmóïäüš@ói@pòŠbió @ @Nòìóäa‡äò† ñŒóØóà@ónïàüØ@ñaìa†@ŠóóÜ@Ol @ Nlu @ ðäbØòìóäìíiüØ@ìíàóè@ónîíŽïq@ –QP çbîŠbî‹i@óØ@çbØóäb Šü÷@ì@çbØónïàüØ öæŽî‹Ùi@Šbàüm@oŽîŠ†ò†@a†bïm aì@äaŒ@ðØóîòíŽï’@ói@çbØóàbäóÜói çóîý@óÜ@óØ@æŽîj Üóè@ì@æŽî‹£@ÚŽîŠ

ü ínÑ @óÜ@òìóäbîü‚@ñóäa‡äóàììŒòŠb÷ ì@çbØóîômþïÙ’óm@ì@çbØóî@ðbï óàbäŠbî‹i@ìŠbî‹i@ŠóóÜ@ça‡äò† No @ Žî‹äóîó ò†aŠ@òìóäbØòìa‹ØŠbïå“Žïq õŠòŒóä@õòìó䆋ØóåäììŠ@ì@òìó䆋ÙäììŠ ói@ò‡äòíîóq@ly@ôÙŽïàa‡äó÷@Šóè@ðbï óå’óš@ïè@Nò@ìóîü‚@õ†í‚@ôÝîóà î‹iŠò†@ üi@çbàa‡äó÷@Šó@üi@ÚŽîŠb“Ð @ @Nóîôä@ìaŠ‡Žïq@bŽîŠ@çbïäbØóäìíšüiìi @ ì@çbØòìbäóè@ì@çbØómóbï@–V ŠóóÜ@çbØóîômþïÙ’óm@òìóäa†ŠbØìŠbØ Žßó óÜ@çbïäìíi@pìíuìbè@õbàóåi ôäbØóîôòŠ@òìa‹Ø‡äóóq@ì@çbØòŠbî‹i NoŽî‹åŽïäóò‡ Üóè@çbîŠbjïnÉï÷@a‡iy ì@póbï@ìó÷@óîbàóåi@ãó÷@ŠóóÜ ói@oŽî‹Øò†@óäaìbäóè@ì@òìóäa†ŠbØìŠbØ çóîý@óÜ@ì@æŽî‹åia†@ôäìíäbÔbä@çbî@ôäìíäbÔ ói@òìóäbØómóïyýó–@çòìb‚@óäb Šü÷ Næ@ ŽîŠ‡i@ãó ÜóÔóÜ@ŠbjnÈaŽôi@çbî@ŠóiónÈíà oŽî‹äaímbä@ÚŽîìbäóè@çbî@ÚŽïmóbï@ïè BËì‹’óàbäB@çbî@BËì‹’óàB@ói @ NoŽîiìbä @ ðäbØü ínÑ @ì@‘bi@ìóÔ@–W LçbØónïàüØ@ðäbØóî@ðòŠ@òìóäìíiüØ ì@çbØónïàüØ@ÿó óÜ@çbàa‡äó÷@õŠbØóàbä ŠóóÜ@pójîbm@õŠbïäaŒ@ì@óàbäóÜói ò†@‹ŽîˆóÜ@óØ@çbàa‡äó÷ bm@ì@Žßí–í÷@õfq@ói@Lóîa‡äbØónïàüØ ‹m@ôÙŽîìa‹Ø‡äóóq@efq@ói@óØ@ÚŽïmbØ ì@oŽïiaŠ†óä@òìóäbîòŠbióÜ@Œaìbïu@ôÙŽïáØíy õ‹młbi@ôäb Š@ü÷@õ‡ïï÷óm@óáØíy@ìó÷ ì@ôîü‚ìbä@ômóibi@ói@LoŽïjm‹ óäŠòì No @ Žî‹äò†a†@óäb Šü÷@ìói@pójîbm óÜ@béäóm@çbØóîôiy@óäb Šü÷@õóàbäóÜói ì@óäb Šü÷@ìóÜ@çbØò‹młbi@óäb Šü÷@çóîý óÜ@ì@çbØóîôiy@óîôòŠ@òìaŠŒóàa†@†í‚bî

ói@Lñü‚@ðäbØóäìíšüiìi@ñòìó䆋Øì⁄i ŠóèóÜ@ðäbØóàa‡äó÷@ñòŠbàˆ@ðŽïq òìó䆋Øì⁄i@ðäbØómbäbÙáï÷@óÜ@La‡ÙŽïnb÷ Ú ÜóØ@ly@ôånƒÙŽîŠ@ðäbØó ÜbäóØ@ì @ NoŽî‹iŠòì óî@ðä@ñòìó÷@Àbà@çüï@ Øa‹Ð@@ è@@ çbéäóq@õü‚@ôäbØóïïØýbš@a†@ly@ìbäóÜ ðiy@óäb Šü÷@çóîý@óÜ@@Žðió÷@ì@pbÙi ì@熋Ø@óÈóibmíà@ðÝïjÔ@òìóäbØóî @ Næi@熋Ø@õ‹î†ìbš La†ò‹äüØ@ðäìíióä@ðmbØóÜ@@ ì@ ñŒóØŠóà@ónïàüØ@ôäaìa‹Ð@ñòìóäìíiüØ ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@üi@óäb Šü÷@æî‹młbi @ NçbØóî@ðiy@óäüïØa‹Ð @ ìbäóÜ@ðbï@ì@ñ‹ÙÐ@ðmbió‚@–T òŠüØ@ì@òìa‹Øì⁄i@ñbŽîŠ@óÜ@a‡iy a‹Ù’b÷@ðØóîòíŽï ’@ói@òìóäbØa‹Ù’b÷ ômóÐóÜb‚íà@çbî@póÔóÐaíà@N@Žðšò†@òíŽîŠói ðÙŽïäíšüiìi@ÿó óÜ@ðäbØb Œò†@ì@ly óÜ@béäóm@Ûóîòìóäa‡ÙŽïÜ@ì@ìa‹ÙîŠbî† ì@póÔóÐaíà@ðäbØóÜbäóØ@ñbŽîŠ ómóbï@ói@póÐóÜb‚íà òìóäbäìíšüiìi@ìó÷@ðäbØòìa‹ØŠbïå“Žïq Ûóîbåïnï÷@béäóm@Np @ bØò†@a‡îóq@bäbà ì@‘biìó÷@Lòìóäìíia‹Ù’b÷@ói@‡äòíîóq@óÜ ì@póbï@ói@pòŠbió@óØ@óîóäa‹àín“à ô䆋Ø@a‹Ù’b÷@óØ@oŽî‹Øò†@ÛóîóàbäŠbî‹i ôàb−ó÷ì@Šbi@óäaŠbî‹i@ì@póbï@ìó÷ mìłbq@N@oŽïi@óè@ly@üi@õŠbjäbîŒ çìíi@ôåŽïéä@õóÝq@ô䆋Ø@õŠbî†@ì@àó÷ óÜ@Šóè@ÛóîóÜóóà@ì@‘bi@Šóè@üi çbî@ónïàüØ@ìó÷@çóîý@óÜ@òìbmòŠó ì@‘bi@óØ@ŽñŠ†ò†@ŠóóÜ@ñŠbî‹i@òìóäb Šü÷ @ @NoŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@a†bïm@õóØü ínÑ  @ ðäbàa‡äó÷@ðbï@ðäíšüiìi@–U ðäìíiŠa‡’ói@ñbŽîŠ@óÜ@ly

ôäìíiômóîbàóØ@ì@çìíi@ômóîaŠûŒ@ôåmóà @ @Nóîóè@õbäbà@a‡ÙŽïäüïØa‹Ð @ ói@ómaìI@ly@ðàa‡äó÷@‡äóšŠóè@ –S Læäaímó÷ì@óîó@ è@çbîüi@Ho @ Žïi@ÛóîòŠbàˆ@Šóè ôäbØóîômóîłóàüØ@ó−bàb÷@õòíŽïšŠaíš@óÜ ñŠìò†@óÜ@çüïØa‹Ð@@La†óàbäŠói ñòŠbàˆ@ðŽïqói@ö@æåŽïéi@ÚŽïq@ÚŽïàŠüÑmþq ñòíŽïšŠaíš@óÜ@LóØóäüïØa‹Ð@ðäbØóàa‡äó÷ ñòìó䆋Øì⁄i@üi@La‡äbØòìa‹Ø‡äóóq@òŠbî‹i óÜ@Ú ÜóØ@Lçbîü‚@ðäbØóäìíšüiìi óÜ@ì@ç‹iŠ@òì@ly@ðäbØómbäbÙáï÷ ìó÷@NçóÙiŠbØ@ÚŽïØüÝi@Ûòì@a‡䆊a‰jÜóè Šóói@âØíy@óØ@õóäbîôîóåï›åi@óÜíí÷ a†ôiy@ôÙŽïäüïØa‹Ð@ðäaŠí Üóè@ì@ŠbØ @ ZóÜ@µnî‹i@@pbØò† ŠóèóÜ@çüïØa‹Ð@ðàŠüÑmþq@−c@@ óÜ@ãóØ@ðäý@Žôiò†@L@a‡mþïÙ’óm@ðÙŽïnb÷ æî‹młbi@ðäbàa‡äó÷@ôØóîŽô@çóîý Ûòì@pþïÙ’óm@óÜ@ó’ói@@ìó÷@õónïàüØ ó−bàb÷@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@óØ@ÚŽïàŠüÑmþq ‡ïï÷óm@óîa†óàbäŠói@ðäbØóîômóîłóàüØ @ NoŽî‹Ùi ì@óàòÜíà@ôiy@ôäüïØa‹Ð@@ l@@ ìíàóè@óÜ@õìò‹îóq@óØ@óîòìó÷@õ‡äóibq ì@pbÙi@ly@ôäbØóïïîòìa‹ƒÙŽîŠ@óäaíŽïq çbØóî@ðiyóåïÝrî†@ì@ò†a÷@ŽïØóî @ NoŽîŽîŠbri LçbØóîbq@ì@óÝq@ñò−Œ@Žðió÷@@ x@@ Lòìóäìíibïu@ì@çìíi@oòíîóq@ðäbØóuŠóà Šóè@ô䆋؊bØ@õŒaíŽï’@ì@çbØóàbååîb÷ çbØóïÜbà@òìbšŠó@ìíàóè@ì@ÚŽïäüïØa‹Ð óîôòŠ@óäb Šü÷@üi@ðäbØómbäbÙáï÷@ì a‡òò†óÜ@ì@æi@ÓbÐó’@çbØóîôiïy óÜ@ðäbØóî@ðØýbš@bèòìŠóè@@Læi ì@Šbî‹i@ì@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@ð Üíí@ ÷@ñòíŽïšŠaíš @ Næi@a‡iy@ðäbØóàbäŠbî‹i üi@LoŽïäaímó÷@ðòŠ@ôäüïØa‹Ð@†@@

LòŠóØìaìóm@ó’ói@ãó÷@ZðØó“Žïq ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@bàóåi@ñòíŽï ’@çbàóèói ó@ Ø@çóäbïn“ @órïä‹q@ìó÷@@Lly@ðäbØóî óäaíïq@ì@ü‚ìbä@ñìò‹îóq@ðäbØóàbäŠbî‹i çbîŠóóÜ@lïy@ðäbØóî@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ óàbååîb÷@Žñ‹Ø bä@ì@Žðibä@NòìaŠŒóàa† ì@çbØóàbäŠbî‹i@LçbØòŠbî‹i@LçbØóîôîïÑäóm ñŒóØŠóà@ónïàüØ@Lò‹äüØ@óØ@çbØóäaíŽïq oŽïäò†@çbîa†@‹m@ðÙŽïäb Šü÷@Šóè@çbî a†òìòaí‚@ñó@ äłíí÷@ãó÷@ÿó óÜ@oŽïi@ÛüØbä @ Nòìímbè@a†óÔò†@ãóÜ@óØ @ ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy@−Q ñbàóåi@Nó@ î@ðbï@ðÙŽïiy@×a‹ŽïÈ ìó÷@ŠóóÜ@óäìíjØóî@a‡îbïm@ônŽïØóî óØ@óäaìa‹äóîó aŠ@óî@ðmóîłóàüØ@ó−bàb÷ ì@ly@ðä‡äaŠŒóàa†@ñóàbåäbîói@óÜ ŽïØóî@bèòìŠóè@öçìímbè@a‡iy@ñóàbäŠói üi@óiy@õóšŠbrØóî@ð䆋؊bØ@ì@ò†a÷ ómóbï@ð䆋Ø@Žðuói@Žð u ðòŠ@b Œò†@çóîý@óÜ@çbØòìa‹Ø‡äóóq ïäüàüØ@ðiy@@Nòìóiy@ðäbØóî î‹iŠò†@üi@Šaíi@æîäaìa‹Ð@ñŠbÙŽî‹Ø óÜ@çbØbïubïu@ì@Œaìbïu@óäíšüiìi ñòìóåmììi@“ @ñòíŽï šŠaíš @ NpbØò†@µia†@a†õŠbÙŽî‹Ø@ðàïäüàüØ @ ì@ðmóîaŠûŒ@ñòìaŠaŒ@@a‡iy@óÜ@–R óÜ@Lôîbb÷@ôØóîòíŽï ’@ói@LðmóîbàóØ ôØóîóàbäŠbî‹i@çbî@Šbî‹i@ð䆋؇äóóq ì@ðmóîaŠûŒ@ãó÷@NoŽî†ŠbØói@a†ìa‹ÙîŠbî† ôqì‹ @ðØóîóàbåbä@ñbàóåi@óîômóîbàóØ ñóàbåbä@No @  ŽïåŽïèbä@ÚŽïq@Ša†óîbq@ì ñbŽîŠ@óÜ@béäóm@Ša†óîbq@ôïqì‹  ìa‹Ù’b÷@ð@ ÙŽïäüïØa‹Ð@ðäbåŽïéÙŽïq LçbØòìa‹ØõŠbî†@óäaíŽïq@ðŽïqói@LòìóîôòŠ ðmóîbàóØ@ì@ðmóîaŠûŒ@No @ ŽîŠ†ò†Žôq@õóŽîŠ óÜ@béäóm@a‡iyìbä@óÜ@ìa‹Ø@õŠbî†@ôÜbi@Ûòì


ŠóiünØü÷

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

@òìóiïy@ôàóéŽï@õò‹äüØ@õòŠbióÜ@†íá«@óî†bä @ e‹iò†Šò†@ŠóiünØü÷@üi@õü‚@ô−Šó

o슆@ôÙîŒbjîŠ@ŠóóÜ@lïy@õòìói õŠbî‹i@•ò‹äüØ@ì@òìbnòìaŠ ónïji@lïy@óØ@ÚîŠbî‹i@Lòìa†ŠóóÜ óÜ@çaìa‹Ð@õŠòìbàóu@ôÙïiïy @ Na‡ÔaÈ ò‹äüØ@ôånƒÙîŠ@âÝïi@•òÜŠóè çŒóà@ŠbvØóî@ôÙîŠbØ@ ônaŠói@õü‚ ìíióäaŠbîŒa‡äó÷@ôÙîŠbØ@Lìíi ômójîbmói@LôîbmüØ@bm@òìbmòŠóóÜ La‡ïåàó÷@õŠaìíàóèbä@ôÙï‚û†ìŠbióÜ Nì@ íiìímìóØŠó@ôÙîŠbØ@ônaŠói ìó÷@õóÜóàüØ@ì@Þï÷bóà@ö‘bi óäa‹‚@ì@ça‹Ø@a†ò‹äüØóÜ@õóäaŠbî‹i ì@póbï@ìó÷@çbàóè@õò‰@ììŠ õòìbàóÜóØ@ìíióäaìóäa‡ÙïÜì@çìíšüi lïy@a†ì솋iaŠ@¶bìì† ônaŠói@NNììŠóîômóîín‚ óîüiŠóè@LìíiòŠìó @ôØóîò‹äüØ ómün‚@ô’òìŠó @ôÙïØŠó÷ ¶üè@ôån“ïéïu@õaì†óióØ@çb¹b’Šó æî‹i@ãŒóÈ@ôiò†@a†ò‹äüØ @@@@@@@Nçbïäbåïéî†óiüi

óØ@õóäbäˆ õò‹äüØ ãóéï 熊a‰jïÜóè ôäaŠóåîíä ó’ói äbØòŠüuóiŠüu çìíi@lïy@õ ônb÷óÜ@ì ì@ôîü‚ìbä a‡ïäbéïu ŠbØ@õüèói ìóØóîôØýbšì õôqóØ@ò Lçìbnóè Nçìa‹bä õˆ†óØ@ÚîŠbØ ì@Âäóu ìóîõŠbØ a† óÜ@õììŠ ôäbåïénò†ói çbäˆ@ôäbØóÐbà óäbïibmíÔ@ì óäbàó÷ õŠòìbàóu@õòìóåmìióÜóØ@æÙïäbäˆ NæØýbš@a‡ÔaÈ@õòìòŠò†@ì@ü‚ìbä ômóîaŠóïäíä@Z” @ ïàóéï@õóÜóóà óäbØóîõŠòìbàóu@òìa‹ƒÙîŠ@ôä†‹Ø ÚïäaŠóåîíä@La†ò‹äüØ@¶üè@íïäóÜ ôÙÜó‚@ì@çbäˆ@LçbïibmíÔ@çaŠbÙî‹ØóÜ õŠòìbàóu@üi@ìíi@ÛóîóÜói@ŠýíÙ ôäaŠóåîíä@ô䆊a‰jÜóè@Llïy@ ôäìíi ônb÷üi@LçbØóîõŠòìbàóu@òìóåmìi òïèói@ôÙïnóè@lïy@õŠóiaŠ

ò‹äüØ@ŠóóÜ@æà@ôäbØó−Šó ôàóèŠói@ò‹äüØ@LãóØóî@Zó@ Ø@óîòìó÷ õòìbàóÜ@ôiïy@õŠbØì@pbió‚ Na@‡äb“ïä@ôå’ûŠói@La†ì솋iaŠ@¶bìì† óØ@ì솋iaŠ@õóÜbìì†@ãó÷@õìì‰ïà õˆûŠ@óäaìó’ì@ôïbäóä@ìì‡äbà@õŠbØói ói@ãb−òŠó@@LõŠórïm@ÚïäbîŠìbè ôäbØòîŠ@ôånƒÙîŠ@ì@lïy@õŒaï÷ óÜ@õìaìómói@@•óàó÷@Lo“îó õü‚@솋ØónóuŠói@õü‚@a†ò‹äüØ üi@óîóÜói@ï÷@óàó÷@N‡äbróš üi@óîóÜói@Llïy@ôäìíi@ìì‡åîŒ õòìbà@óÜ@ôäaím@lïy@õòìó÷ ómbi@ônò†@a†ì솋iaŠ@¶bìì† LŠb’@æî‡äóšóÜ@ÚÜó‚@õŠòìbàóu ônò†@a†ôåïéï@ä@ômbió‚@óÜ@“ïqóØ óÜ@•óàó÷@Nìíjn“îó óäaq õòŒbm@õ‡äòìbä@õónïàüØ@ô䆊a‰jÜóè a‹äaímóØ@ômójîbmói@pìóØŠò†@a‡iïy ôäbØòŠb’óÜ@ìa‹bä@ômóîbóØ@æî‡äóš óåïi@ÛíØŠóØ@ìóî‹bä@ìa‡Ìói@ìa‹ói ônaŠ@Nò@ìóîõ‡äòìbä@õónïàüØ@íïä ômóîbóØ@QP@óØ@óîòìó÷@”ïàòìì† ôäbØóî@õŠóiaŠ@ónb÷@ìòŠói@çˆ@ôØýbš ôØóîônaŠ@óàó÷@Læmbè@lïy béäóm@óàó÷@NòŠóÙ’ü©†@ŠbvØóî óîôä@ômóÜaìŠ@ôÙï䆋ÙåïïÈóm õóÜóàüØ@Bì@ @‹m@ôiayó÷@ÛòìŠóè óäbàó÷@çbnóè@õôq@@Bôäbán“ïä çbïäbäˆ@õŠa‡’ói@õò‰îŠ@òìó“ïqóÜ çò†ò‡Üìóè@çb’bq@ì@òì솋ØõŠbî† •òŠüªói@ì@çóÙia‡îóq@üi@ôÙïäbäˆ ôäbØóiïy@ì@pýóò†@õŠüÙî† ìó÷@ãýói@Nç@ óÙiìaìóm@fq@ôäbîü‚

No.(111) 1st Jun. 2005

Zßbàóu@ôn’ò†

òìó“Žïq@ò†‹i@@ñóáŽï÷@@ÚŽîìbäóè@ly@ôàóïŽï@ñò‹äüØ ãó÷@ðäbØóbi@ðäóÜóÈói@a†óä@ñòìó÷ öçíîÐóÜóm@öüî†aŠóÜ@óîò‹äüØ òì@òìónïiìþi@òìóä‡äbîó aŠ@ðäbØb Œò† ãŠa†aíïèóØ@Loïi@a‡Ù Üó‚@ônò†ŠóióÜ ñb ÜóàüØ@íïäóÜ@ðäbØóbi@öoïbØ ñòìŠò†@ñŒaí‚@ñ†aŒb÷@ötóš@ö×aÈ æåïjibm@òìónïi@ìþi@pýìì ðÙïiyì@ØŠbà@ðäbØónïäüàüØ ðäbåï÷@öoïÜbºØbà@ñŠóqìó÷ ñŠónäóóÜ@òì@óîò†bàb÷@öóîa‡äa‡îóàóÜ ðäa†@pbuóä@üi@a‡äbnîŠûm@ñŠó’ öòíïÜb¾óè@ŽðÜ@ðÜíÔ@×aÈ@ñb ÜóàüØ üi@òì@ììŠ@ómb‚ò†@ìb−í @õòŠbš@bŽîŠ öðbï@ðmòŠ†íÔ@m‹ @òìónò†ói ðØóîb ÜóàüØ@ðä‡äaŠŒóàa† æà@óØ@Nð @ ’üØò†@Žðm@ïÜbï’ü a‡ÔaÈóÜ@óáŽï÷@mìóØŠó@@óîaì@ãaìa‹i ðÙîŠbu@öoïiò†@bïä†@ìíàóè@üi@ñbm @Nça‡îóà@òìónïåî†@ØŠbà@‹m Ûóîbïä†@óØ@ÚïmóîaŠóiaŠ@ð䆊a‰j Üóè óîa‡àò†ŠóióÜ@ñ‡u@ðäaŠí Üóè@ìŠbØ ñòìó䆋Ø@ðÜóàóÈói@îíŽïq òˆû‹q@ö‘bi@öðbï@ñmóéïu ñbåïi@òìbà@òìó÷@Lóiy@ðäbØóîóbï ðÙïma‹q@ói@çbáåmìóØŠó@ @òì@LæîóÙi Lò솊aí‚@ôŽî‹ @óáŽï÷@ñóäa†ói@óäa† óÜ@óîòŠìò†@ãó÷@üi@çbàü‚@ónîíŽïq LæîóÙiò†bàb÷@a‡ÔaÈ@ðbï@ñóyb bm@Lµi@a‡Ù Üó‚@oò†ŠóióÜ@Žð iò† óÜ@×aÈ@ñb ÜóàüØ@ñb Šò†@Lµïåia† ðbï@ðmòŠ†íÔ@òìa‹‚óäa†@óáŽï÷ ôŽî‹ @òìóäbàìímbèa†@ðäbØòìbäóèói ÚŽîìbäóè@Žð @ñò‹äüØ@óØ@ò솊aí ‚ @Nòìó“Žïqò†‹i@ñóáŽï÷ @

@ônïäüàüØ@ôiy@ói@ôïÜbà@ôØóàüØ @ AçóÙi@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø

@ Alïy@ôäbnû†@öçbîeŠìbè @ AçaŒaí²†aŒb÷ ôiy@béäóm@òìó÷@La‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@ôbï@ôàþï÷@ôäbØòŽïè@öbÙîŠóàó÷@ô’òŠ@õüîŠbåï@õìbÙÜòŒ@íŽïäóÜ @Nòìómû†‹ØŒŠói@ôäbåï÷@ôäaŠòŒí’í‚@öôäbØóî@öõ†aŒb÷@öpóïïäbåï÷@õłb÷@óØ@óÔa‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ @ @@NçóÙi@Žïèói@a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@ãîŠýüÙ@öõŒaí²†aŒb÷@õóéióu@öçóÙi@óiïy@ãó÷@ôØóàüØ

òíŽï ’@ÛóîìŠaŒóèói óäói@bm@çŠü ò†ü‚ çbïäbØòìóäìíiüØ “qóÜ@”îìó÷óØ LŽñ ò†@òìò†Šóq òìóäaìó›Žïqói@ãýói ðiy@ñò‹äüØ öçaŠóiaŠ@óáŽï÷ Šíóu@ðÙŽïäaŠ†bØ ðäb“ïØŠò†@üi ×aÈ@ðÙ Üó‚ ñŠó’óÜ öçbnîŠûm ñòìóäa  çbï ÜíÔ@póïäò†óà öðÜbá Üóè@ŽðÜ ò‹äüØ íïäóÜ@óäaìímìóØŠó ðÜbyŠó@ñŠóqìó÷ ðbï ðîbmüØ@óäaìímìóØŠó@a‡äaíiŠa‡’ói @Npbè Lìíi@×ìó’ìŠü’ói@ò‹äüØ@ñaŒóÐ a†@ðäb“ïä@ò‹äüØ@ðäbØóbi@ñ‡äòìòŠ ×aÈ@ðîŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@ðiyóØ öpbØò†@ÛŠò†@×aÈ@ðÉÔaì@ñŠóèìóu öðmóîaŒòŠbä@ôØóîòìóåmììi@Ûòì òïè@ð’òŠ@ñüîŠbåï@íïäóÜ@‹ óå‚òŠ ì‹îb’óÈ@ðàìóÔ@öoŠóqóäüØ ñŠb ŒŠ@ðàóšŠói@a†bÙî‹àó÷@ñŠbØ a† ðyŠóm@òì@òìóî Üóè@ðÔaÈ@ðÙ Üó‚ ö‘bi@öŠómI@ììŠ@ómb‚ò†@üi@ñìò‹“Žïq ñìa‹ƒÙŽîŠ@ñòˆû‹q@H‡@ äbbäò†@üi@ñòˆû‹q ð䆋Ø@ðmóîaŠóiaŠ@ö×aÈ@ñ†aŒb÷ ðäbåïè@ÚŽïq@öçaŠbÙŽî‹Ø@ðäbØóïmóîaŒòŠbä óibÔóä@ìaŠí’@ðäüïaŠ‡ïÐ@ñòìa‹ƒÙŽîŠ öçˆ@ñ†aŒb÷@ñìa‹ƒÙŽîŠ@bm@çbØóîŠbÙŽî‹Ø ôäbØò‹ a‡äbéïu@óÐbà@ñóàbåäbîói ðÜóàóÈ@öŒbŠbØ@ñòŠbš@ @bŽîŠ@öçbåï÷ óbi@óÜ@çbn†ŠíØ@ðÙ Üó‚@ñó“ŽïØ@üi a†@ðäb“ïä@óØ@ìíi@ò‹äüØ@ðäbØóä‹  óåîì@Žði@ðÙŽïmóïó÷óÜ@ly ðÙŽï¥óóÜ@ðiy@óØ@ò‡äóàò‹èói üi@óîa‡äa‡îóàóÜ@öòì‡äbbä@a‡äaìa‹Ð @N×aÈ@ðÙ Üó‚@üi@ðäbåï÷@ðØóîò‡åîb÷ ñóŽîŠ@àó÷@ð‚û†ìŠbi@òìó‚a†ói

ônïäüàüØ@ôiy@ôàóïŽï@õò‹äüØ ðØóîòŠìò†@ðàóèŠói@×a‹ŽïÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø ðbï@ðäbîˆ@óÜ@ìíi@Âä‹ @ðîìì‰ïà La†óáï÷@ôiïyì@ñŠbÙŽî‹Ø@ðàïäüàüØ ìíi@ðbï@ö@ñ‡u@ðÙŽîìa†ììŠ@pbØìbè a†ón‚ó@ó‚û†ìŠbi@ìó÷@ìíàóè@íïäóÜ a‡ïq@ôÔaÈ@õbÜóàüØ@õbnï÷óØ ðÙŽïiy@ðäìíjÙîa†óÜ@NõŠóqò‡ïm nói@LðÔaÈ@óáïÜóØ@ñbåÈóàói ñó ŠóuìbäóÜ@óîòíŽï’@ìóÜ@ðØóîò‹äüØ ôŽïØ“Žïq@‚ónîbq@ómòìa‹Ø@óØ@a‡Ìói Lðbï@ðàþï÷@ìbÙî‹àó÷@îŠûm Lòìbàóä@bïm@àó÷@ðØóîóŽïq@ïèóØ ðmóîaŒb÷@ñŠóqìó÷@öpòŠbóu@ ñóäb“ïä óîóàò†Šó@ãó÷@ðäbØónïäüàüØ öçbØóïïÐó“Üói@ðiy@ðÈìóäóÜ òìa†@çbîŠbî‹i@óØ@ØŠbà@ðàïäüàüØ Žð iò†@×aÈ@ñb ÜóàüØ@ñò‡åîb÷ óîó“‚óä@ìó÷@üi@òì@Žði@tóš@ðØóîò‡åîb÷ @NŽðäó¡@óîò†bàb÷@ìóîa‡äa‡îóàóÜ óØ@aói@a‡ÙŽïmbóÜ@ò‹äüØ óØ@ìíia‹äóîó aŠ@Šaåï÷@ð @ móÜby@a‡ÌóióÜ a‡ÔaÈ@ñŠbØ a†@Šóói@ßbìì† ìíàóèóÜ@óØ@ðmbØ@ðmóàíÙy@LñŠóqò‡Žïm óqüm@ìòŠbîóm@öÚäbm@ðäaíïn“q@ìó÷ çbïäbàa‡äó÷@bn“ïè@ãýói@ò‡äóàò‹èói

@çò†óà@a@ŠóÙ’üéŽïi@ñò†bà@ói@çaìíiò†íÜb÷ @ AçóÙi@ðäa‡åîŒ@çbïbšbÔ öçbåŽïéàóèŠói@ñüè@óåiò†@ñóäaìó÷ ò††bà@ðîbbî@ò‹îóÌ@n’û‹Ð@ökî‹èóm @ NçbØòŠóÙ’üéŽïi ñˆ†óÜ@pbió‚@ñóÜóóà@ói@ÛóàüØ óåïàòŒ@ð䆋iìbäóÜ@ñbŽîŠóÜ@çìíiò†íÜb÷ ðäbåŽïèììŠ@ðäbØóîõŠíib÷@öðmóîłóàüØ ò††bà@ðäbåŽïèŠbØói@üi@çbØóØbm óÜ@ðäaíïn“q@öçbØòŠóÙ’üéŽïi ðäbØòŠüm@öÿłò†@ŠójàaŠóióÜ@çaìíiò†íÜb÷ ò††bà@n’û‹Ð@ökî‹èóm @ Na‡äbØòŠóÙ’üéŽïi ðäbîˆ@ð䆋Ø@ðîbåïu@ò‹îóÌ üi@çbïäa†@ðmóàŠbî@öçaìíiò†íÜb÷ @ ZñóŽîŠ@óÜ@çìíiò†íÜb÷@óÜ@çbåŽïèŒaì ðïmó Üìò†@ðÙïåïÝØ@ðäbåŽïéÙŽïq ðîò†bàb÷@ðmó Üby@óÜ@óØ@pójîbm 熋ÙîŠa‡’ói@üi@çaìíiò†íÜb÷@ðäa‡äb“ïä La‡äaìíiò†íÜb÷@óÜ@çbåŽïèŒaì@ðäbØóÜí‚@óÜ ò††bà@óÜ@çbïäbØóîônîíŽïq @ NçóØò†@µia†@üi@çbØòŠóÙ’üéŽïi ñò††bà@ÚŽî‹i@m‹ Üóè@ói@ça†óŽîŠ ñòŒa‡äó÷@ói@ìa‹ÙîŠbî†@ñŠóÙ’üéŽïi ð䆋ÙàóèaŠóÐ@Nð @ ‚ó’@îíŽïq ìíàóè@üi@ßíràó÷@öwä‹@ðîaŠü‚ói ñóŽîŠ@óÜ@æîŠbîŒaí‚@óØ@ñóäaìó÷ naŠbq@óióàói@òìóäbØóäbàŠò† Ûòì@ðäbØóîô’ü‚óä@óÜ@çaìíiò†íÜb÷ 熋Ø@ÛóàüØ@ö†bmNNNöoîbnïrï@ è@LŒ‡îb÷ ñòìóäìíiì⁄i@ñ†aìóà@ð䆋ÙÜûäüØ@ói @ @Nóäbï’ü‚óä@ãó÷ òŠüuŠóè@ð䆋ØóÌò†óÔ ö熋Ø@ðäa‡åîŒ@Lòìóån‚Šìì† b ÜóàüØ@óÜ@çaìíiò†íÜb÷@ðÙŽïåî‹ia† ói@çìíiò†íÜb÷@Nç@ bïäìíiò†íÜb÷@ŠóióÜ@béäóm a‡îü‚@óÜ@ñü‚@çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà @ JJ@BNóîôä@çaìbm

@ ”îbb÷@ñóØòìbšŠó@ðäbØómìì@öóØóÜaìóè@J ñˆûŠ@óÜ@‹Žïåàbîóq@ñŠór Übà@óÜ@óØóåŽîì@ÿó óÜ @ Nòìa Šòì@RPPUOPUORV ðiy@ñóàbäŠói@B@ ’bi@ðØóîbïä†B@JJ ðàòìì†@ðqbš@L×a‹ŽïÈ@ðîŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ NUS@òŠóqý@RPPQ@ðàòìì†@î‹“m

@

çbîŠbØ@eíØ@óÜ@óØ@fióä@çbîòìó÷@ðàó‚ fi@LçóÙi@ðš@æäaímó÷@öoŽîìóØó÷@oò† öçbØòŠa‡młóò†@óiy@ói@çò‡i@Þà@ñòìó÷ A_@ æåŽïéi@çaìó÷@ñóØóiy@ñ‡ï÷óm@öaáï÷ eìóîó÷@Ša‡młóò†@ñòìó÷@fió@÷@çbî@ü‚ ö•üàb‚@ðäbåï÷@fió÷@çbî@çóÙi@ðÜíjÔ óÜ@æm‹ óå‚òŠ@üi@oò†@öæi@BñòíŽïiB fäaímó÷@fØ@Nç@ óióä@çaìó÷@ðmóbï ãbØ@A_@ pbÙi@îìó’ü‚@öÖ“ïÈ@óäa†aŒb÷ ŠóóÜ@fäaímó÷@çbn†ŠíØ@ñòìý óÜ@ñü‚@ðäbØóäóàómìbè@Ûòì@LçbØóàbÔó’ ñóØónîìó’@ ü‚@LìímìóÙ“Žïq@ðäbmłìì óàó÷@ŠóóÜ@ò‹i@_pbÙi@bà@ñü‚

ói@ðäb ŠŒbi@Lòì솋Ø@çbï’óÜ@n’û‹Ð ói òìóäbåï÷@ð’óÜ@ðäbØóšŠbq@öçłbåà ðmójïíà@öð’ü‚óä@ça†ó@öe‹Øó÷ ð䆋Ù’üéŽïi@aìó÷@LòìbåŽïè@ãóèŠói ðäbîˆ@ñ‹m@ðØóîý@”ïäbØóäbåï÷ ñò†bà@NfåŽïèó÷@ÚŽïq@póîŠó’ói û‹àó÷@LòìóïäbØòŠüu@ìíàóè@ói@ŠóÙ’üéŽïi æî’bi@ómüi@çbäb ŠŒbi@öçaŠa†óîbàŠó@üi çóm@æî‡äóš@óäłb@Nw@ äaŒbÔ@ö†ìí@ñóŽîŠ çbnäbÍÐó÷@ðäbmłìì@óÜ@öæåŽïèó÷@ãóèŠói Šbq@ð Üb@çbØóîôòŠ@òŠbàb÷@ñfq@ói@óØI çbéïu@ïîûè@öçíïÐó÷@ñò‰ŽîŠ@ñYPE òìbïjàü ÜüØ@@ö Hòìímbè@ãóèŠói@eìóÜ

ðmóîbØí@öæm‹ @ð’ìím@‘óØ@æî‡äóš Šóè@Nò@ìó“îbb÷@öïÜüq@çóîý@óÜ@òìómüi ñòìó÷@ñŠbiŠó@La‡äbîü‚@ñŠaŽïi@óÜ@óîüi •bi@óØóÈŒòì@e‹Øó÷@òìóÜ@‘bi@bnŽï÷@óØ ììŠ@öæ ÝŽïèó÷@fu@óØómłìì@ìb“ŽïÜ@ói@Lòìíi çbîòŠbq@óØ@ ð’óäaìó÷@A_@ çaŠò‡äóè@óäóØó÷ Ú’@Ûóîìíäb‚@póäbäóm@çbî@æ›iŠò†@óîôä óä‹Žïåi@çbîóØòŠíØ@bm@æ’û‹Ñïi@çóibä @öçìíiò†íÜb÷@ñˆ†@óÜ@pbió‚B ÿíjÔ@óÈŒòì@ìó÷@öòìóååŽï·@fió÷@LòìòŠò† @ çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà@î‹èóm óîbŽîŠ@f@ìói@óØ@”ïÙŽïäbóØ@NçóÙi ñýìó÷@öþàó÷@ôi@ð䆋ØóÌò†óÔ öçbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà@n’û‹Ð@öæî‹Ø ñóŽîŠ@öpbió‚@òìó‚a†@ói@öµä@ñŒaŠ ñóäaìaŽïÜ@ö‡äím@ðäa†a@ö熋ÙjïÔbm fq@ñóq@çbïäbØómójïíà@óÜ@çìíiŠb ŒŠ

NçóØó÷@ñ‹m@ðäbmłìì@ñóäaìòŠ Šóè@Ûòì@L”ïäbn†ŠíØ@óÜ ãó÷@LñŒa숊üi@ñ‹m@ðØóîbÜóàüØ ñò‰ŽîŠ@òŠbî†@ãłói@óîaì@óîóÜóóà ómłìì@ìói@e‹Øbä@†ŠìaŠói@ñóØóîôäb ŠŒbi öÓbà@óÜ@çaìý@ò‹ŽïÜ@N‹m@ñóäaŠìó  çbïäbîˆ@Lµä@‡äóàò‹èói@çbïäbØóîõ†aŒb÷ ónŽî‹Øó÷@çbïäbØbïÜí‚@Lóîôä@Šóiónò† ðîìímìóØaì†@öŠóqóäüØ@ðäbiŠíÔ ç‡åŽîí‚@ÚŽïmbØ@µä@çaìý@óÜ@ ãbØ@Nb ÜóàüØ çbîòìó÷@ðäb’@Šó ó÷I@çóØó÷@ìaìóm LHæ@ åŽîíƒïi@óäbï ܆@ñŠbîŒaí‚@ñòìó÷@oŽïióè

ðÙŽï@äbóØ@óåió÷@çbî@Lòì솋ióä òŠüuŠóè@ói@ŠòìbjŽïi@öBðóióÈB ñbïä†@íŽïä@üi@òìóåió÷Šü’@çbî@LÚŽîŠü öŽßb÷ ðØóîbïä†@’óèói@öaí‚@öóÐaŠí‚@öæî† ðáÔbm@ðØaŠü‚@óåió÷@çbï“ïÙŽï’ói@ö‹m ö‹ @çbîü‚@çbî@Lðàþï÷@îŠûm öçíïÐó÷@öµîûè@ï÷@NçóØó÷@•üéŽïi ‹m@ñò‡åŽïè@çbîô Üb‚@ðäbÐ @”ï’óy óäìóØó÷@ìíi‹@ñŠbà@Ûòì@öæåŽïØómóø Üóè óÜ@öçbïÙbä@ðäbîˆ@öçbï @ñòŽîì a‡ïmóîłóàüØ@ðîóåŽï ’@ðÙŽï Šóà ðäbåï÷@óäaìó÷@ñóØóîônaŠ@Nç‹ óøäbîaŠ òŠüuìói@b ÜóàüØ@fibä@öµä@Šbjäaìbm ðäbåï÷@óäaìó÷@Np @ bÙi@ÿó óÜ@çbîóÜóàbà ÚŽîŠüu@ïèói@fibä@öçŠa†ŽîŠ f@ìóÜ@óvŽïi@Ne@ ‹Ùi@ f@ q@çbîômóîbØí Ûòì@”ïäaìó÷@Nó@ îóè@”î‹m@ñóŽîŠ@óîóŽîŠ öçaìý@Lçb’û‹Ñnò†@öçaŠbÙŽïi@LçaŠbÙŽî‹Ø L•ójŽïi@ðäaŠb؇åŽîí‚@öçbîbnüàbà@Lçbäˆ óÜ@fió÷@NNNð@ ’û‹Ñ’óÜ@ói@ìa‹ØŠbšbä@ðäbäˆ Ša‡’ói@óîbÜóàüØ@ãó÷@îŠü @üi@a‡mbió‚ @ @NæŽî‹Ùi òìóäbØónïäüàüØ@óáŽï÷@ñóäaìŠ@óÜ ñŠbi@üi@òìóåŽî‹åŽîŠói@óäbóØ@ìó÷@fió÷ ðäbØóîôØýbš@íŽïä@òìóå›i@öçbîôîbb÷ ŠóóÜ@‹mbîŒ@ðîbå’ûŠ@üi@Nb ÜóàüØ ãó÷@ŠóóÜ@óáŽï÷@ïäüàüØ@ñóäaìŠ a†ómóibi@ãóÜ@ðäaŒ@ânîíŽïq@ói@LóîóÜóóà ñóàbäŠói@ñò‡äói@ìó÷@‹m@ðÙŽîŠbu ðiy@ñóàbäŠói@B’bi@ðØóîbïä†B pójîbm@óØ@×a‹ŽïÈ@ðîŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ ìói@NìbšŠói@òìóáåŽïéi@óîóîóÜóóà@ãói ŠójàaŠói@b ÜóàüØ@ñìbš@ãóè@ñóîaíïè çìa‹Ø@Šbšbä@óØ@òìómbÙi@‹mbîŒ@óäbóØ@ãói ”ïàóè@öæåŽïéiŠbØói@ŠóÙ’üéŽïi@ñò†bà ð›‚bšbÔ@óØ@æîóÙi@Šbšbä@Ša‡młóò† ìó÷@ñŠóåŽïèŠbØói@óÜ@ŠóÙ’üéŽïi@ñò††bà @ @NòìómbÙi@bïu@óäa††bà

ð䆋Ønò† öð›‚bšbÔ@ñ‡äbi ñ†aìóà@ðäb ŠŒbi LŠóÙ’üéŽïi öóÅïmòŒüq@ðÙŽîŠbØ oŽïibä@çbàíŽïi eŠ‡i@çbïŽîŠ üi@b ÜóàüØ ðàaŠóà ñóäbØüåšìbš @NæåŽïéiŠbØói@çbîü‚ üi@ãłói ìóÜ@ÚŽïäa‡−Šó ò’bi@óîóÜóóà µ‹ri@òìó÷@bmòŠó çbî@çaìý@ðšüi@óØ jamal_muhsin@yahoo.com @æ«@ßb» bäóq@çóè@ÚŽïäbóØ óÜ A_çóió÷@ŠóÙ’üéŽïi@ñò††bà@üi ñò‹Žîí @ói@a‡ïîaì†@ñòˆûŠ@‡äóš@ãóÜ öÀbáŽïi@öð’ójjŽïi@óØ@a‡ØóîbÜóàüØ ðÙŽî‡äbi@ðäbáŽïÝ@ð“îbb÷@ðä‡äbîó aŠ çaíŽïä@ðäbØóîbä@öñ†aŒb÷@ðäìíióä çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò†bà@ô›‚bšbÔ@ñòŠìó  óÜ@Lòì솋Ø@ðäbÌa†@çbØóäbåï÷ æî‹mòŠìó @óàó÷@óîaí @Nò@ìa‹Ø@nò† üi@熋i@bäóq@öæî†@óØ@a‡ØóîbÜóàüØ óÜ@bnŽï÷@bm@óØ@ñóäaìó÷@ìbšóÜ@ò‡äbi óÜ@çìíiŒbiŠò†@üi@Ûó@ îbŽîŠ@ói@çìíi@óÐaŠí‚ ñò‹Žîí ói@Nç@ ìa‹Ønò†@çbn†ŠíØ ìóÜ@ÚŽî‡äóè@‡nè@…öçbØóàó‚ óÜóØ@B‹ŽïåàbîóqB@ñŠór Übà@ñŠbïäaŒ ói@ˆûŠ@öìó’@çbïÙ“Žïà@óØ@ñóäbäbåï÷ ç@ bîôäbáŽïÝ@ð“îbb÷@ðØóîòìbšŠó ói@ó ÜbÔ@òìóàò†Šó@ðäbîˆ@ðäbØó“ŽïØ ñ‹i@æóØ@QY@ò‡äbi@ìó÷@Lòìím‹ Šòì üi@bäóq@çbïäbØó“ŽïØ@óÜ@熋ØaŠ@üi@òìó‚a† öó“ï’óy@ãa‹ @TW@öÛbïÝm@ãa‹ @URR Nç@ óió÷@ŠóÙ’üéŽïi@ñò††bà@ðäbåŽïèŠbØói ïÜ@RPP@öÿû†üàa‹m@ðióy@çümŠbØ@YT ìói@ÿbq@çbîˆ@ðäbØóîõŒüÜb÷@öÿü öe‹  fq@çbî@HÚ @ îaŠ@‡îbéäó÷@Úî‡ïó÷I@ñò††bà òìó÷@Nçìíiò†íÜb÷@üi@fäó÷@òìóäbäbåï÷ ñónòŠóØ@•óîò††bà@ãó÷@óØ@òìa  ììŠ@a‡ï’ü‚@óÜ@óØ@µä@çbØóäbåï÷@ñ†í‚ öó“ï’óy@öÛbïÝm@ð䆋Ùn슆@ðîbmòŠó öb ÜóàüØ@òìó÷@NæŽïäó÷@óîóÜóóà@ãóÜ ñóîòìbšŠó@ìó÷@bèòìŠóè@NóîôäóàóÔóm óØ@ó ÜóàüØ@ð䆋iòíŽîŠói@öçbîˆ@ðánï ñŠb’@óÜ@ñóäbóØ@ìói@pòŠbió@”îbb÷ aì@óîüi@Bó’ü‚óäB@b ÜóàüØ@Nó‹qŠói ŠbØói@çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà@ðäbáŽïÝ óØ@Ûóîb ÜóàüØ@Np @ bØó÷@óäbäbåï÷@ìóÜ óØ@ñóäbóØ@ìó÷B@Zð@ móîìímìì@æåŽïèò† ó‚óîbjŽïi@a‡îbïm@çbåï÷@ñóŽîŠ@öóŽïu ŠbØói@çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà La†óîbàŠó@ößí@ q@ðäìíióØó ÜóØ@ìbšóÜ çbî@Hó@  åà@ðè@‡ïÙ÷óm@ômó‚IæåŽïèò† ŠóóÜ@öòììˆòìb÷@ðØóîóÜóàüØ@ñü‚ öæŽî‹Øò†@nò†@LçóØò†@òíŽïq@ðäb ŠŒbi Žï’bà@Šó ó÷@Nòìbàóä@ñü‚@õfq öñŒbäbàŠò†@ñHUPI@ñò††bà@ñfq@ói ñb ÜóàüØ@ñŠaŒí @óîbàŠó@öóîbàŠó çbØòŠóÙ’üéŽïi@ò††bà@ñHQTI@ñò††bà ói@îíŽïq@Ûóîý@óÜ@bnŽï÷@ð‚Šóšìbè çbóØ@æî‡äóš@•bnŽï÷@öæŽîŠ†ò†@a ðäbmìí@öçbØòŠìó @óäóu@ðäa†Œb çbàb †a†@ñóäaìòŠ@öòì솋Ønò† ðÙŽï’ói@Lóîóè@çbåï÷@bèóäüïÝà@ñó’ý @ @NJBçìì†‹Ø Šbšbä@a‡äbéïu@ñŠóbmŠóóÜ@ðäbäˆ@ñŠûŒ @


‫ˆ‪RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbà‬‬

‫÷‪ŠóiünØü‬‬

‫‪No.(111) 1s Jun. 2005‬‬

‫‪çbØòìaŠb’@üîŠbåï@@ö×a‹ŽïÈ@ðäbn†ŠíØ@@L×a‹ŽïÈ‬‬ ‫‪@ ŠíÑÌ@‡á«@@Zòìóî@ôŠbÐóÜ@ôäa Šòì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†aŒŠóÐ@@ôuò÷@Zôåïíä‬‬

‫‪ñ‹îŒòì@ñóØòìa‹äóîó óäaŠ@óäa†Šó‬‬ ‫‪bmòŠó@LbÙî‹àó÷@ñòìòŠò†@ñŠbiìŠbØ‬‬ ‫‪”î‹maì†@ì@ @ðäaŒŠói@†íÉóà@ñýüi‬‬ ‫‪ðÜbÕïnåï÷@ðmóàíÙy@ðäaŠó@õýüi‬‬ ‫‪ðäbØóäb“ïä@fäaímó÷@La‡ÌóióÜ‬‬ ‫‪@Lìa‹äóîó óäaŠ@ðØóîüîŠbåï‬‬ ‫†‪ñòŠbiŠò†@ì@×aÈ@ñòŠbiŠò‬‬ ‫‪Lpa‡i@òìónò†ói@×aÈ@ðäbn†ŠíØ‬‬ ‫‪ðmóàíÙy@ôäa ŠbØ@ônò†ói@óØ‬‬ ‫÷‪Úïäbà@‡äóš@ñaì†ói@NóîòìbÙî‹àó‬‬ ‫‪Šó@üi@bÙî‹àó÷@ñbqí@ð’è@Šóói‬‬ ‫‪La†@µy@ãa‡–@mìóØ@ì@×aÈ‬‬ ‫†‪ðÜbÕïnåï÷@ðmóàíÙyóØ@pìóØŠò‬‬ ‫‪Àþnøï÷@ì@ñìþÜóÈ@†bîó÷@ðàóØóî‬‬ ‫†‪óØŠó÷@ãó÷@Šóè@ðäaínîóä@L†‹Ùnò‬‬ ‫‪Nf‬‬ ‫‪@ äóîói@ãb−òŠóói@HóïïÜbÕïnåï÷I‬‬ ‫‪ðbï@ðàþï÷@ñBó@ àòìbÕàB‬‬ ‫‪ñŠbÙäaìbm@æî‹móäbï“yòì@ìbäóÜóØ‬‬ ‫‪†ŠìaŠóiói@LeŠ†ò†fq@ñò‰îŠ†@a†óåîìfi‬‬ ‫‪ñó ŠóuìbäóÜ@îaŠ@ñŠóÐó@ÿó óÜ‬‬ ‫‪La†ŠóåïÔüm@ñò†Šbî†@ÚïÜóàüØ‬‬ ‫÷‪íØòì@ñü‚@ðàaìò†Šói@ì@ðîò†bàb‬‬ ‫‪ì@ðmóîłóàüØ@ðàaŠb÷bä@ñŠünØbÐ@Ûóî‬‬ ‫†‪ì@•òŠ@ñüîŠbå@ï@ñò†Šóq@ðäa‡ïqò‰îŠ‬‬ ‫‪ñŠóØìaìóm@ðÙï’ói@íØòì@bèòìŠóè‬‬ ‫†‪Na@†@çb“ïä@ñü‚@×aÈ@ð䆋Ø a‬‬ ‫‪ñó¿ó“Øóîì@ó¿ó’@ñˆûŠ@ìì†@ñòìbàóÜ‬‬ ‫‪‘óØTV@ ñó’ý@La†óîónÐóè@ãó÷@Šóè‬‬ ‫‪ðäbØóØì‹móà@óšìbä@ñŠbäóØì@ó’ü óÜ‬‬ ‫‪ÛóîòŠbàˆ@Nò@ìóäaŠŒû†@óiíÕÈóiì@a‡Ìói‬‬ ‫‪“qói@Ûó“ïÐ@‡äóš@óäbïïäbiŠíÔ@ìóÜ‬‬ ‫‪a‡ÙïÜbyóÜ@Lòìíi@òìóäbîŠó‬‬ ‫‪ììíiaói@çbïnò†@òìón“qóÜóØ‬‬ ‫‪Nò@ìòìíiaói@•òŠ@ñóšŠbqói@çbîìbš‬‬ ‫ˆ‪óàó÷@Nç@ ìíiaŠ‹iŠó@çbï“ïØóîòŠbà‬‬ ‫‪ñBŒíÑäB@ðbióØ@óîa‡ÙïmbØóÜ‬‬ ‫‪ðäa‡àb−ó÷ì@ÛíØŠóØ@üi@çbnîŠûm‬‬ ‫‪ŠóÙäa‹îì@ìLñŠbznåï÷@ðmbïÜóàóÈ‬‬ ‫‪ñòìóä‡äbÔómì@òìóä‡äbÔómü‚ì‬‬ ‫‪ómüš@pìóä@mìłbq@ðäbØòŒóØŠóà‬‬ ‫‪@ @NóØóšìbä@ðäbØóÜaìóè@ñòìòŠó@ñý‬‬ ‫ˆ‪òŠümì@aìb÷ˆûŠ@ðàïÜbäŠì‬‬ ‫‚‪wómói@çbØóïîa숊üi@óïîŠóió‬‬ ‫‪ðmóÜìò†@ðïmóïb‚fi@ðáØíy‬‬ ‫‪N†@ ‹ØŠò†@çbïïäbióÜbm@Boä‡îî‹qB‬‬ ‫‪a‡îü‚@ñÐómóÜ@oüq@çünå’aì‬‬ ‫‪ðìíä@òìóîaŠ@ñŠa‡î†@ñóäüiói‬‬

‫‪ð䆋Øò†bàb÷ì@µìíä@ñüb÷óØ‬‬ ‫†‪bmóè@pó@ äbäóm@×aÈ@ñòŒbm@õŠìínò‬‬ ‫‪âïèaï÷@ðmóÜìò†@ñòìbà@ðîbmüØ‬‬ ‫‪çbîóØónЋ @Nó@ ïïäa†bäaímóÜ@ ”îŠóÑÈóu‬‬ ‫‪ñóäbánà@òìa‹äaímóäóØ@òìóîa‡ÙïÜ@òìói‬‬ ‫‪pòŠbió@Ne‹åïéjò†ói@BóåäíB‬‬ ‫‪ñbqí@ñòìòŠò†óäìíš@ðmbØói‬‬ ‫÷‪La‹ØŠbï‹q@îaŠóÜ@bÙî‹àó‬‬ ‫‪ðmììòì@Lòìóîa†@’ûŠbä@ðÙïàłòì‬‬ ‫‪ñïè@ðäbåïèaŠ@bmóè@a†bnŽï÷óÜ‬‬ ‫‪×aÈ@ñbqíì@ðîü‚@ð@ïÜüq‬‬ ‫÷‪ñòìó÷@oïi@ÚïäüšŠóè@Aòìónïåïàó‬‬ ‫‪oî‹Ùi@ïj“ïq@oî‹äaímó÷óØ‬‬ ‫‪ÿó óÜ@@óÔaÈ@ñüb÷@ðäìíjÙîŠbm‬‬ ‫‪ñbqí@ñòìóäbàì@ðàaìò†Šói‬‬ ‫÷‪ñŠbî†bä@ðäaŠìò†@ñaì†ói@@La†bÙî‹àó‬‬ ‫‪N×@ aÈóÜ@a†óäaïè@ãó÷@ñòìòŠò†óäìíš‬‬ ‫‪a†òŠüªóÜ@ðÙï‚û†ìŠbi@ñó ŠóuìbäóÜ‬‬ ‫’‪ðäbØónî‰ïmaï÷ì@çbîaŒòŠb‬‬ ‫†‪ñŠó ó÷óÜ@çbïbi@LbÙî‹àó÷@ðmóÜìò‬‬ ‫‪Np‬‬ ‫†‪@ łìì@f@üi@†‹Ø@×aÈ@ðäìíj’óia‬‬ ‫‪LbÙî‹àó÷@Lçbîìíàóè@a‡“ïnaŠóÜ‬‬ ‫÷‪ñïè@ì@ÚÜó‚ì@ðbï@ðàþï‬‬ ‫‚‪ðmóïïäò†óà@ñŠb ŒŠ@ñòŠóiì@ÚÜó‬‬ ‫‪ñü‚@ñòŠbšb@çbîóØóîŠóè@×aÈ‬‬ ‫‪çbØòïè@çaíïä@ðäóìbèïè@Nóîóè‬‬ ‫‪ðÉÔaì@ðØóîòíï’óióØ@pa†ò†@ðäb“ïä‬‬ ‫‪a†óîónaŠb÷@ãbØói@×aÈ‬‬ ‫÷‪@ NòìòŠóiómaìŠó‬‬ ‫‪ðìíäòŠbš@a†òíïä@ãóÜ@ãłói‬‬ ‫‪ñïnäó@ómüióØ@L×aÈ@ðäbn†ŠíØ‬‬ ‫‪Ћ @æî‡äóš@mìóÙØóîŠói‬‬ ‫‪LÛóîüîŠbåï@‡äóšì@ðmóîłóàüØ‬‬ ‫‪a†òÜ@Nó@ îóè@ðî‡äó¸ójîbm@ÚïÜóàüØ‬‬ ‫†‪ñóÜóóà@ðäbî@Ló“ïØ@ìì‬‬ ‫‪ñóÜóóàì@†ŠíØ@ñìa‹ØóäŠóòŠbš‬‬ ‫‪ðäò†óà@ð‚û†ìŠbi@ðïäa†Šó Šó‬‬ ‫‪çbØó“ïØìbè@ñòŠóqý@ñŠbiŠóómüš‬‬ ‫‪ñüîŠbåïì@ïubä@ðuóàíÜóèì‬‬ ‫‪ðbi@NòìóïîŠóbmŠó@ð’òŠ‬‬ ‫†‪ðÜbánzï÷@ì@×aÈ@ðäìíj’óia‬‬ ‫‪ðØóîòíï’ói@LpóÜìò†@f@ðäbåïéÙïq‬‬ ‫†‪a‡ÔaÈ@ðäbn†ŠíØóÜ@‹mìa‹ÙîŠbî‬‬ ‫‪óyaŠóm@ñüîŠbåïóÜòì@a†óäaˆûŠ‹àóÜ‬‬ ‫÷‪ðmóÜìò†@ðäbØóÙî‰ïmaï‬‬ ‫÷‪ð±íÜóm@ñòíï’ói@ãóÙïäý@La†bÙî‹àó‬‬ ‫‪@ Nòìó“ïq@ómòìa‹åïè@ðòŠŠbäì‬‬

‫‪@ XMß@õòìbbq‬‬ ‫†‪@ Èb’@õŠaíjŽîŠ@ÿó óÜ@łì‡ióÈ@Ša†Šó@õóäbº‬‬ ‫ﺳـــﻪردار‪ :‬ﻟـــﻪ ﮐﯚﺗـــﺎﯾﯽ هـــﻪﺷـــﺘﺎﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳـــﻪددهی راﺑـــﺮدوو ﺋـــﻪدهﺑ‪‬ـــﮏ ﻟـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ‬ ‫ﻧﺎووی ﺋﻪدهﺑـﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری ﻟـﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺷــــــﮑ‪‬ﯽ ﮔــــــﺮت و ﮐــــــﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺧﯚﺷــــــﯽ‬ ‫درووﺳﺘﮑﺮد؛ ر‪‬ﺒـﻮار وهک روﺧﺴـﺎر‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﺑــــﻪرﭼــــﺎوی ﺋــــﻪو ﺷــــ‪‬ﻮه ﻟــــﻪ ﺋــــﻪدهب‬ ‫دهرﮐــﻪوت‪ ،‬ﺋﺎﯾــﺎ ﺋــﻪو ﻧــﺎوه ﮔﻮﻧﺠــﺎوه ﺑــﯚ‬ ‫ﺋﻪدهﺑ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﮐﻪﺳﺎﻧﯽ وهک ﺗﯚ ﻟـﻪ ژ‪‬ﺮﯾـﺪا‬ ‫دهﺗﺎن ﻧﻮوﺳﯽ؟‬ ‫رﯾﺒــﻮار‪ :‬ﻣﻮﺷــﮑﯿﻞ ﻧــﺎو ﻧﯿــﻪ‪ .‬ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺖ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ هﻮﻧﻪر‪ -‬ﻧـﻪک هـﻪر ﺗـﻪﻧﯿـﺎ ﺋـﻪدهب‪-‬‬ ‫وهک ﻣﻪﯾﺪاﻧﯿﮑﯽ ﮐﯿﺸﻪی ﭼﯿﻨﺎﯾﻪﺗﯽ ﭼـﺎوﻟﯽ‬ ‫ﺑﮑــﺮی و ﺑﺘــﻮاﻧﯽ ﺑــﻪرهــﻪﻟﺴــﺘﯽ هﻮﻧــﻪری‬ ‫دژی ﺑــﻪ ﺷــﻪری ﺑﯿﺘــﻪوه‪ .‬ﻣــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺖ ﻟــﻪ‬ ‫رﯾﺌﺎﻟﯿﺴــﻢ ﯾــﺎ ﺋﻮﻣﺎﻧﯿﺴــﻢ ﯾــﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ‬ ‫ﯾــــﺎ ﮐﺎرﮔــــﻪری ﻟــــﻪ زهﻣــــﺎن و ﻣــــﻪﮐــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻮراوﺟـــﻮردا ﺷـــﺘﯿﮑﯽ واﺑـــﻮه‪ .‬هـــﻪ ﻣـــﻮو‬ ‫ﮐﺎﺗﯿﮑﯿﺶ ﮐﻪم و ﮐﻮوری ﺧﻮی هﻪﺑـﻮوه و‬ ‫هــــﻪﻟــــﻪو ﮐﻮﺳــــﭙﯽ ﺗﺎﯾﺒــــﻪ ﺗــــﯽ هــــﺎﺗﻮهﺗــــﻪ‬ ‫ﺳــﻪرری‪ .‬ﺋــﻪو هــﻪﻻﻧــﻪش ﺋــﻪﺑــﯽ ﺑﮑــﻪوﯾﺘــﻪ‬ ‫ﺑــﻪر رهﺧﻨــﻪ و ﺑﺒﯿﺘــﻪ هــﻮی ﺗــﻪﺟــﺮهﺑــﻪ و‬ ‫ﺧﺎراوی زﯾﺎﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﻪردار‪ :‬دهﮐﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋـﻪدهﺑـﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑـﺎری‬ ‫وهک ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﯿﻪک و ر‪‬ﭽﮑﻪﯾﻪﮐﯽ ﺋﻪدهﺑﯽ‬ ‫ﭼــﺎوی ﻟ‪‬ﺒﮑﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﯾــﺎﺧﻮد هــﻪر ده ڕژ‪‬ﺘــﻪ‬ ‫ﻧﺎو ر‪‬ﭽﮑﻪ ﺋﻪدهﺑﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ وهک رﯾـﺎﻟﯿﺰﻣﯽ‬ ‫واﻗﯿﻌﯿﯿﻪوه؟‬ ‫رﯾﺒﻮار‪ :‬ﻧﻪک هﻪر ﯾﻪک رﯾﭽﮑـﻪ‪ ،‬ﺑـﻪﻟﮑـﻮ‬ ‫ﺑــــﻪ ﭘﺎﻧــــﺎﯾﯽ ﺟﯿﮫــــﺎن و ﺑــــﻪ ﺟﻮراﺟــــﻮری‬ ‫زهوﻗــﯽ هﻮﻧــﻪری‪ ،‬هــﻪزاران رﯾﭽﮑــﻪی ﻟــﯽ‬ ‫دهﺑﯿﺘــﻪوه‪ .‬ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪ ﺋــﻪوهﯾــﻪ ﻟــﻪ رواﻧﮕــﻪی‬ ‫ﺑــﻪﺷـــﻪری وﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـــﺘﯽ ﯾـــﻪوه ﺑﺮواﻧﯿﺘـــﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴﺎن و ﺟﯿﮫﺎن‪.‬‬ ‫ﺳـــﻪردار‪ :‬ﺑـــﯚﭼﯽ ﻧﺎﮐﺮ‪‬ـــﺖ‪ ،‬ﻟـــﻪﺑـــﺮی‬ ‫ﺋــﻪدهﺑــﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﺋــﻪدهﺑ‪‬ﮑــﯽ هﯿﻮﻣــﺎﻧﯽ‬ ‫داﺑﻨﺮ‪‬ــــــﺖ؛ ﺧﺰﻣﺎﯾــــــﻪﺗــــــﯽ و ﻟــــــﻪﯾــــــﻪک‬ ‫دوورﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم دوواﻧﻪ ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫رﯾﺒــﻮار‪ :‬هــﻪر وهک ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺳــﻢ ﮐــﺮد‬ ‫ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪ ﻧــﺎو ﻧﯿــﻪ و ﻧــﺎوهروﮐــﻪ‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر‬ ‫ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺖ ﻟــﻪ هﯿﻮﻣــﺎﻧﯽ "هﻤــﻪ ﺑــﺎ هــﻢ" ی‬ ‫ﺧﻮﻣﻪ ﯾﻨﯽ ﺑـﯽ ﺋـﻪ وه دروﯾـﻪﮐـﯽ ﮔﻮرﮔﺎﻧـﻪ‬ ‫دهﺑــﯽ‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺖ ﺧﻮﺷــﻪوﯾﺴــﺘﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴـــﺎن ﺑـــﯽ‪ ،‬ﺋـــﻪم هﯿﻮﻣـــﺎﻧﯽ ﯾـــﻪ‪ ،‬ﻟـــﻪﮔـــﻪل‬

‫ﻣــﻪزهــﻪب وﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴــﻢ و ژن ﮐــﻮژی و‬ ‫ﻣﻨــﺪال ﺧﺴــﺘﻨﻪ ژﯾــﺮ ﮐــﺎر ﻧﺎﯾــﻪﺗــﻪوه‪ .‬ﺋــﻪو‬ ‫هﻮﻧــﻪره هﯿﻮﻣــﺎﻧﯽ ﯾــﻪ ﻟــﻪﮔــﻪل وهﺳــﻔﯽ ژن‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﯿﺴــﺘﺎن ﯾــﺎ ﺳــﮑﺲ ﺋــﻮﺑﮋﯾﮑﺘﯿﮑﯽ ﭘﺎﺳــﯿﻮ‬ ‫ﻧﺎﯾﻪﺗﻪوه‪ .‬وهﺳﻔﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎن ﺑﻮ ﺧﻮی؛ ﻧـﻪک‬ ‫ﺑﻮ ﺧﻮدا و وه ﺗﻪن و ﻧﻪک ﺑﻮ ﺧﺰﻣﻪت ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪﮐﻪﻟﮑﯽ ﺑﻮرژوازی ﻧﺎﯾـﻪ‪ .‬ﺋـﻪوه‬ ‫رﯾﭽﮑــﻪی ﺋﯿﻤــﻪﯾــﻪ ﻟــﻪ هﻮﻧــﻪردا‪ .‬ﺑــﻪ ﮐــﻮرﺗﯽ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻣـﻪﺑـﻪﺳـﺖ ﻟـﻪ هﯿﻮﻣـﺎﻧﯽ و ﺋﯿﻨﺴـﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪﻣﺮهﻧﮓ ﮐﺮدﻧﻪوهی رهﺧﻪی ﭼﯿﻨﺎﯾﻪﺗـﯽ و‬ ‫ﺑﯽ ﺗﺎم و ﺑﯽ ﻻﯾﻪن ﮐﺮدﻧﯽ هﻮﻧـﻪره‪ ،‬ﺋـﻪوه‬ ‫دروﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪﺑﻪﺳـﺖ دواﻧـﺪﻧﯽ ﺋﯿﻨﺴـﺎﻧﻪ‬ ‫هﻪﺗـﺎ ﺋـﻪو ﻧـﺎخ و دهرووﻧـﻪی ﮐـﻪ دوور ﻟـﻪ‬ ‫ﺳﺘﻪم و داﺑﻪﺷﺒﻮوﻧﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾﻪﺗﯽ ﺑﻪ ﺋـﺎواﺗﯽ‬ ‫رزﮔــﺎری ﯾــﻪﮐــﯽ ﮔﺸــﺘﯽ ﮔﯿــﺎن ﻟــﻪ ﺑــﻪﻧــﺪ و‬ ‫ﻣﺎل ﻟﻪ ﺗﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺋﻪوه ﻣﻪﺑـﻪﺳـﺘﯽ ﺋﯿﻤـﻪﺷـﻪ و‬ ‫ﮐــﺎﺗﯿﮑﯿﺶ وﺗﻤــﺎن هﻮﻧــﻪ ری ﮐﺎرﮔــﻪری ﻟــﻪ‬ ‫ﺳـــــــﺮودی ﺋـــــــﻪﻧﺘﺮﻧﺎﺳـــــــﯿﻮﻧﺎل دا ﺋـــــــﻪو‬ ‫ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪﻣﺎن ﺑﺎﻧﮕﻪوازﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺳﻪردار‪ :‬هـﯚی ﭼﯿﯿـﻪ ﺋ‪‬ﺴـﺘﺎ زاراوهی‬ ‫ﺋﻪدهﺑﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎری ﮐﻪم ﯾﺎﺧﻮد هﻪر ﺑﻪﮐـﺎر‬ ‫ﻧﺎﺑﺮ‪‬ﺖ؟‬ ‫رﯾﺒﻮار‪ :‬ﺋﻪ م وﺷﻪﻣﺎن ﮐﺎﺗﯽ ﺧـﻮی ﺑـﻮ‬ ‫ﺟﯿﺎﮐﺮدﻧـــﻪوهی ﺧﻮﻣـــﺎن ﻟـــﻪ ﺑـــﻮ ﭼﻮوﻧـــﻪ‬ ‫ﺑــــــﻮرژواﯾﯽ ﯾــــــﻪﮐــــــﺎن ﺑــــــﻪﮐﺎرهﯿﻨــــــﺎ و‬ ‫ﺳــﻪرﮐــﻪوﺗــﻮوش ﺑــﻮو‪ .‬ﻟــﻪ هــﻪﻣــﺎن ﮐﺎﺗــﺪا‬ ‫وﺷـــــــــﻪی هﯿﻮﻣـــــــــﺎﻧﯽ و رﯾﺌﺎﻟﯿﺴـــــــــﻢ و‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـــــﻢ و ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴﻤﯿﺸـــــﻤﺎن ﺑـــــﻪ‬ ‫درﯾﮋاﯾﯽ ﻣﯿﮋوو ﺑﻪ ﮐﺎر هﯿﻨﺎوه‪ .‬ﺋﯿﺴـﺘﺎ‪ ،‬ﮐـﻪ‬ ‫هﻮﻧـــﻪری ﮐﺎرﮔـــﻪری ﻟـــﻪ زﻣـــﺎﻧﯽ ﮐﻮردﯾـــﺪا‬ ‫ﺟــﯽ ﮐــﻪوﺗــﻮه رهﻧﮕــﻪ ﭘﯿﻮﯾﺴــﺖ ﻧــﻪﮐــﺎ هــﻪر‬ ‫ﺧﻮﻣــﺎن ﺑــﻪ ﯾــﻪک وﺷــﻪوه ﺑﺒــﻪﺳــﺘﯿﻨﻪوه ‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺴﺘﺎ ﻣﻪﺟﺎﻟﻤﺎن هﻪﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺸـﻮو درﯾﮋﯾﮑـﯽ‬ ‫زﯾــﺎﺗﺮه وه وﺷــﻪو دهرﺑﺮﯾﻨــﯽ ﺟﻮراوﺟــﻮر‬ ‫ﺑﻪﮐﺎر ﺑﯿﻨﯿﻦ‪ .‬ﺗﯿﺮﻣﯽ هﻮﻧـﻪری ﮐﺎرﮔـﻪرﯾـﺶ‬ ‫ﯾـــﻪﮐﯿﮑـــﻪ ﻟـــﻪو ﺗﯿﺮﻣﺎﻧـــﻪﯾـــﻪ ﮐـــﻪ ﺋـــﻪﺗـــﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎری ﺑﯿﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪردار‪ :‬ﺋــﻪدهﺑــﯽ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎری ﻟــﻪﮔــﻪڵ‬ ‫ﺋﻪدهﺑ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﮐﺮ‪‬ﮑﺎر ﺑﯿﻨﻮوﺳ‪‬ﺖ ﺟﯿﺎوازی‬ ‫ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫رﯾﺒـــــﻮار‪ :‬ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾـــــﮏ دهﮐـــــﺮی ﺋـــــﻪم‬ ‫ﺷﯿﻮازه هﻪﻟﺒﮋﯾﺮی‪ .‬دهﺷﮑﺮی ﻟﻪﺑـﻪر هـﻮی‬ ‫ﺟﻮرﺑـﻪ ﺟـﻮر ﺑﻮﭼـﻮوﻧﯽ ﻧـﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ‬

‫‪ðØóîüîŠbåïóØ@óïïäóàó÷@óÜóóà‬‬ ‫‪òìó÷ŠóióÜ@LóîòìaŠ‹i@óå’ó›àóÜ‬‬ ‫‪çbØóïïbï@òŠünØbÐ@ãa†bàóØ‬‬ ‫‪×aÈ@ñŠóaŠó@b÷óÜ‬‬ ‫‪ðmóÜbyóÜ@a‡äbn†ŠíØóÜì‬‬ ‫÷‪a‡ÙïmóÜbyóÜ@ãłói@Lçìíia†ŠŠü ìÿb‬‬ ‫‪ðmóÜìò†@fäaímóä@bÙî‹àó÷óØ‬‬ ‫‪ñŒbïäbïu@ñóšŠbrØóîì@ñŠóaŠó‬‬ ‫‚‪ómbØìó÷@LpbÙiïu@a‡ÔaÈóÜ@ñü‬‬ ‫÷‪ðäbåïéÙïq@üi@çbåïèì슊@ðmóïïäbÙáï‬‬ ‫‪ðäbn†ŠíØóÜ@ÚïmóÜìò†ó›áïä‬‬ ‫‪ðÙÜó‚@NóïïäŠìì†@ðÙïn’@La‡ÔaÈ‬‬ ‫‪óïïbïòïèì@×aÈ@ðäbn†ŠíØ‬‬ ‫‪ôiò†@LçbØòŒaí²†aŒb÷ì@‘‹qŠói‬‬ ‫‪ñóäaŠünØbÐ@ìó÷@óåäa슋i@ñ†Šììói‬‬ ‫‪æiŠóîŠbØ@æäaímó÷@a@†ò‡äòíîóq@ãóÜóØ‬‬ ‫‪çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ðìíäòŠbšì‬‬ ‫‪ðØüØbä@ð‹móà@ãò†Šói@óä‰îìbéi‬‬ ‫‪ðmóÜb‚ò†ì@ðîü‚ìbä@ñ‡äòìòˆŠói‬‬ ‫†‪fšò†fqaì@Nò@ìóØóšìbä@ðäbmóÜìò‬‬ ‫†‪ünØbÑî†@ñòíï’ói@bÙî‹àó÷@ðmóÜìò‬‬ ‫‪ðÔaÈ@ðäbn†ŠíØ@ðma‹Øíº†@ðmŠbq‬‬ ‫‚‪ãóÜ@òìóîü‚@ñŠìínò†@ónïjn‬‬ ‫‪LçbØ@ ò†óèb’íà@ìíàóè@La‡îóîüîŠbåï‬‬ ‫‪ðäaŒŠbi@ÿó óÜ@ò‹i@òìóîaŠ@ñŠa‡î†óÜ‬‬ ‫‪ðäbØóïïòŠŠó›áïä@òŠa‡î†@bmóè‬‬ ‫†‪ñŒbiŠó@ðäaŠa†óuòŠò†@ñóÙî‬‬ ‫÷‪ñŠóåîíä@íØòì@La†ìó÷@ÿó óÜ@bÙî‹àó‬‬ ‫‚‪óàó÷@L×aÈ@ðäbn†ŠíØ@ðÙÜó‬‬ ‫‪ðäbán“ïä@ïØóî@óØ@çò†ò‡äb“ïä‬‬ ‫‪íØòì@ðäbióÜbm@ßþu@ðibäóu@ðiïyì‬‬ ‫‪çb“ïåò†@kbåà@ðÙî‡î‡äbØ‬‬ ‫‪ãó÷@NóîüîŠbåï@ãó÷@üi@çìa‹Øóä‬‬ ‫‪ñ‡äòíîóq@ñaŠŠòŠó@óîóÜóóà‬‬ ‫†‪ÿó óÜ@ðäbióÜbmóiŠó@ðmìòŠ@ñåî‹î‬‬ ‫‪ð‚û†ìŠbiòì@La‡ïàþï÷@ðºˆŠ‬‬ ‫‪bèójäaŒŠóè@ðbï@ðØóîóÜóàbà‬‬ ‫‪fäaímó÷@Lòìa‡äb“ïä@ñü‚óÜóØ‬‬ ‫‪ðîü‚ìbä@ðÙï“ïØóá“ïØ@ñòìbšŠó‬‬ ‫‪ðäbØòäüØ@fØŠóifØ@ðäbåïèŠò†Šóì‬‬ ‫‪ðmŠb@ qì@ðäbán“ïä@ïØóî@çaíïä‬‬ ‫†‪Loïi@×aÈ@ðäbn†ŠíØ@ðma‹Øíº‬‬ ‫‪ñŠóiaŠ@ñóÜóóà@ŠóóÜ‬‬ ‫‪çbn†ŠíØ@ñBòìóåmììiB‬‬ ‫‪ðÜbánzï÷@ðÙïmóÜìò†@ñŠümbnî‡äbØì‬‬ ‫‪óîfràói@fäaímó÷òì@LòŠüªóÜ‬‬ ‫†‪óØóšìbä@ðäbmóÜìò†@ñfqínò‬‬

‫‪ðàþï÷@ñŠíé»@ðmójîbmóiì‬‬ ‫‪çbï䆋ÙmóÜb‚ò†@üi@pbÙiłaì‬‬ ‫‪òŠŠü ìÿb÷ì@ìa†ì슊ì@pbé“ïqóÜ‬‬ ‫‪Na‡ÔaÈ@ðäbn†ŠíØóÜ@çbØóïïbï‬‬ ‫‪ñìbåïqóÜ@bÙî‹àó÷@Læà@ña슋iói‬‬ ‫÷‪ðÜbánzï÷@ðØóîüîŠbåï@ð䆋Øò†bàb‬‬ ‫‪´ójn“qói@La†óå’ó›àóÜ‬‬ ‫‪ðäbØòî‰ïmaï÷@óïî‡äòìòˆŠóiói‬‬ ‫‚‪ÿó óÜ@ñôØŠójàaŠóióÜ@Laìb÷ˆûŠì@ñü‬‬ ‫÷‪fäaímó÷@La‡ïbï@ðàþï‬‬ ‫‪ïjïäaím@bnï÷bm@ó’óäaìóÜì‬‬ ‫‪pbÙi@ñŒ@ aŠŠ@òìói@bïØŠím@ðmóÜìò†óØ‬‬ ‫‪ðäa‡äb“ïäóÜ@e‹jÜóè@oò†óØ‬‬ ‫‪ñìím‹ òìbšŠó@ðmóïïbóy‬‬ ‫‪ãïØŠínäbq@mìóÙåîí’óÜ‬‬ ‫‪@ Nñü‚@ðÙómŠói@ñ‡äòìòˆŠóiì‬‬ ‫‪ðbï@ðäa‡îóà@ÿbyŠóèói‬‬ ‫‪ñòíï’ói@a‡ÔaÈóÜ@ðmóîłóàüØì‬‬ ‫‪ñòíï’ói@a‡äbn†ŠíØóÜì@ ñŠóbmŠó‬‬ ‫‪ðàbØb÷óÜ@óÙîŠó‚@Lðîóšìbä‬‬ ‫‪bÙî‹àó÷@n“îónÙ’ói‬‬ ‫‪ñŒóØŠóà@ðÙïmóÜìò†@ @ð䆋ØïuóÜ‬‬ ‫‪üîŠbåï@ñ슊ói@La‡îŠóbmŠóì‬‬ ‫‪ðäbØóïïmójîbm@ó›ïq‡äímì@çbØòŒbm‬‬ ‫‚‪óîóàó÷@óÜóóà@Nòìónî‹Øó÷@a‡îü‬‬

‫‪ãóÜóØ‬‬ ‫‪a†óïî‡äòíîóq‬‬ ‫‪ñŠbï’íè‬‬ ‫‪ðbï‬‬ ‫‪eiaŠŠ‬‬ ‫‪çbØò‡äòìòŠŠì‬‬ ‫‪ñónaŠb÷ì‬‬ ‫÷‪ðïÜbánzï‬‬ ‫÷‪ìó‬‬ ‫‪óäa‡äòìòŠŠ‬‬ ‫‪üîŠbåïì‬‬ ‫’‪LçbØòìaŠb‬‬ ‫‪b÷bm@ãłói‬‬ ‫†‪mìóØŠò‬‬ ‫÷‪çbîa‹Ù’b‬‬ ‫‪˜ïƒ’óm‬‬ ‫‪Næi‬‬ ‫‪ÚÜó‚@ñ‡äòìòˆŠóióÜ@ñ‹ Šói‬‬ ‫‪pbió‚@çbïäbØóïïäò†óàóÐbàì‬‬ ‫‪ÚÜó‚@ðäbØóÐbà@ð䆋Ùåïia†@ñìbåïqóÜ‬‬ ‫‪bÜóàüØ@ðìíäòŠbš@ð䆋ÙîŠbî†óÜ‬‬ ‫‪ðmóàíÙy@ðºˆŠ@ð䆋ÙîŠbî†@üiòì‬‬ ‫‪ð‹móà@ŠójàaŠóióÜ@ðîò†bàb÷ì‬‬ ‫‪ñóÜóóà@ìí“ïq@íØòìŠóè@La†òŒbm‬‬ ‫‪ñbÜóàü@ Ø@ðäbØòŒaí²†aŒb÷@òïè@ñˆûŠ‬‬

‫و ﻧﺎﺋﯿﻨﺴـــﺎﻧﯽ هـــﻪﻟﺒﮋﯾـــﺮی‪ .‬هـــﻪروهک ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑـــﺎری ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﯾـــﻪو ﮐﺮﯾﮑﺎرﯾـــﮏ دهﮐـــﺮی‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾﻪﺗـﯽ ﺧـﻮی ﺑﮑـﺎ ﯾـﺎن دهﮐـﺮی‬ ‫ﺑﺒﯿﺘﻪ ﺳﻪرﺑﺎزی ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداران و ﻟـﻪ دژی‬ ‫ﺑـــﻪ رژهوهﻧـــﺪی ﭼﯿﻨﺎﯾـــﻪ ﺗـــﯽ ﺧـــﻮی ﺑـــﯽ‪.‬‬ ‫هﻮﻧــﻪری ﮐﺎرﮔــﻪری‪ ،‬چ ﮐﺎرﮔــﻪر ﺑﯿﻨﻮوﺳــﯽ‬ ‫چ ﮐـــﻪﺳـــﺎﻧﯿﮏ ﮐـــﻪ ﮐﺎرﮔـــﻪر ﻧـــﯿﻦ ﺑـــﻪ ﻻم‬ ‫رزﮔـــﺎری ﺧﻮﯾـــﺎن و ﺋﺎﻣـــﺎﻧﺞ و هـــﻪﺳـــﺘﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺴــــــﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾــــــﺎن ﻟــــــﻪ ﺑﺰووﺗﻨــــــﻪوهی‬ ‫ﮐﺎرﮔـــﻪری ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـــﺘﯽ دا دهﺑﯿﻨﻨـــﻪوه‪ ،‬چ‪،‬‬ ‫ﺗـﻪﻧﺎﻧــﻪت‪ ،‬ﺋــﻪواﻧــﻪی ﺑــﻪهــﻪر هﻮﯾــﻪک ﺑــﻮوه‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻧـــﻪوی ﺑـــﻪ ﺧﻮﯾـــﺎن ﺑﻠـــﯿﻦ ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـــﺖ‬ ‫ﺑـــﻪﻻم ﺑـــﻪ راﺳـــﺘﯽ ﻻﯾـــﻪﻧﮕـــﺮی رزﮔـــﺎری‬ ‫ﺋﯿﻨﺴــــﺎﻧﻪﮐــــﺎن ﻟــــﻪ ﻣــــﻪﯾﻨــــﻪت و ﻻﯾﻨﮕــــﺮی‬ ‫ﺟﯿﮫــﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧــﻮش و ﺋــﺎزادن ﺑــﻪ رهــﻪﻣــﯽ‬ ‫هﻮﻧﻪری ﻟﻪم ﺑﻮاره دا ﺑﺨـﻮﻟﻘﯿﻨﻦ‪ ،‬رﯾﮕﺎﯾـﺎن‬ ‫دهﮐــﻪوﯾﺘــﻪ ﺳــﻪر رﯾﭽﮑــﻪ و رﯾﺒــﺎزﯾﮑﯽ ﻟــﻪم‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺳـــــﻪردار‪ :‬ﮐـــــﺎم ﻟـــــﻪ ﺷـــــﺎﻋﯿﺮهﮐـــــﺎن‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕــﻪرﯾﯿــﺎن ﻟــﻪﺳــﻪر ﺷــ‪‬ﻌﺮی ر‪‬ﺒــﻮار‬ ‫هﻪﺑﻮوه؟‬ ‫رﯾﺒﻮار‪ :‬ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﺋﯿﻨﮕﻠﯿـﺰی‬ ‫و ﺳﻮﯾﺪی وﻋﻪ رهﺑـﯽ )ﺑﯿﺠﮕـﻪ ﻟـﻪ ﮐـﻮردی‬ ‫و ﮔــﻪﻟﯿﮑــﯿﺶ زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ ﮐــﻮردی( ﺷــﯿﻌﺮم‬ ‫ﺧﻮﯾﻨـــﺪوهﺗـــﻪوه‪ .‬ﻟـــﻪ ﺣـــﺎﻓﻆ و ﺧـــﻪﯾﺎﻣـــﻪوه‬ ‫هـــﻪﺗـــﺎ ﻓـــﺮوغ و ﺷـــﺎﻣﻠﻮ ﻟـــﻪ ﺷﮑﺴـــﭙﯿﺮ و‬ ‫هﺎﯾﻨﻪوه هﻪﺗﺎ ﺋـﺎراﮔﻮن و ﻟﻮرﮐـﺎ و هـﻪ ﺗـﺎ‬ ‫‪...‬ﻗــﺎﻧﻊ و ﮔــﻮران و ﻟــﻪ ﻓــﻪرهزدهﻗــﻪوه ﺗــﺎ‬ ‫ﻧﺰارﻗﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻪ ﺣﻤﻮود دهروﯾﺶ‪ ،‬ﮐﺎرﯾـﺎن‬ ‫ﮐﺮدوﺗﻪ ﺳﻪر هﻪﺳﺖ و ﺷﯿﻮازم‪ .‬ﺗـﻪﻧﺎﻧـﻪت‬ ‫ﺋــــﻪوﺷــــﺎﻋﯿﺮاﻧﻪی ﺧﻮﺷــــﻢ ﻧــــﻪوﯾﺴــــﺘﻮون‬ ‫ﮐﺎرﯾﺎن ﮐﺮدوه ﺗﻪﺳﻪر ﺷـﯿﻌﺮم؛ ﮔﯿـﺮام هـﻪ‬ ‫ﻧــﺪﯾﮏ ﻟــﻪم ﮐﺎرﯾﮕــﻪرﯾﺎﻧــﻪ ﻻر و ﭼــﻪوت و‬ ‫ﺑــﻪره و دواش ﺑــﻮوﺑﯽ ﭘﯿﻮﯾﺴــﺖ ﻧﺎﮐــﺎ هــﻪ‬ ‫ﻣـــﻮوی ﺑـــﻪ ﻧﯿﮕـــﺎﺗﯿﻮ داﺑﻨـــﯿﻢ‪ .‬ﺑـــﻮ ﻧﻤﻮوﻧـــﻪ‬ ‫ﺣـــﻪزم ﻟـــﻪ ﮐـــﻪﻟـــﻪﮔـــﺎﯾﯽ ﻓﯿـــﺮدهوﺳـــﯽ و‬ ‫ﮐﺎﺳــﻪﻟﯿﺴــﯽ ﺳــﻪﻋــﺪی ﻧــﻪﮐــﺮدووه ﺑــﻪ ﻻم‬ ‫دوورﻧﯿــــﻪ ﻟﯿــــﺮه و ﻟــــﻪ وی ﺷــــﺘﯿﮑﻢ ﻟــــﯽ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﺒﻦ‪.‬‬

‫ﮐــــﻪ ﺷــــﯿﻌﺮی ﺑــــﺮوﻧﺲ و ﻓــــﻪرهــــﻪﻧﮕــــﯽ‬ ‫ﺋـــــﻪوروﭘـــــﯽ ﮐـــــﺎری ﮐـــــﺮدوهﺗـــــﻪ ﺳـــــﻪر‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﻪﮐﺎﻧﯽ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮوﻧـــﻪ و ﻟﻮﻣﭙـــﻪﻧﯿﺴـــﻢ دهﯾﺒﺎﺗـــﻪوه‪ .‬دهی‬ ‫ﮔــﻪﻟﯿــﮏ ﮐــﻪس ﻟــﻪم ﺟﯿﮫﺎﻧــﺎ هﯿﺸــﺘﺎ ﮐﻮﻟﯿــﺎن‬ ‫ﻧــﻪداوه؛ روژ ﻟــﻪ روژﯾــﺶ زﯾــﺎﺗﺮ ﺑﯿــﺮ ﻟــﻪ‬ ‫ﻗﺴــﻪﮐــﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤــﻪ ﺋــﻪﮐــﻪﻧــﻪو ه و ﻣــﺎرﮐﺲ و‬ ‫رزﮔــــﺎرﯾﺨﻮازی ﮐﺎرﮔــــﻪ ری‪ ،‬ﻧــــﻪک هــــﻪر‬ ‫ﺑﯿـــﺮهﻧـــﮓ ﻧـــﻪﺑـــﻮوه‪ ،‬ﺑـــﻪ ﻟﮑـــﻮ رهﻧﮕـــﯽ هـــﻪ‬ ‫ﻻوردوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﭘــﯿﻢ واﯾــﻪ هــﯿﭻ ﺋﯿﻨﺴــﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳــﻪﺗﺤــﯿﺶ‪،‬‬ ‫ﺋﯿﺴﺘﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻪﻣﺎ ﻧﯿﻪ دﻧﯿـﺎی ﺳـﺒﻪ ﯾﻨـﯽ ﺧـﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑـــــــﯽ ﻟـــــــﻪ ﺋﺎﻣـــــــﺎﻧﺠﯽ رزﮔـــــــﺎزﯾﺨﻮازی‬ ‫ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـــــﺘﯽ و هـــــﻪﺳـــــﺖ و هـــــﻮش و‬ ‫روﻣــــــﺎﻧﺲ و ﺋــــــﺎرهزوی ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴــــــﺘﯽ‪.‬‬ ‫ﺋﻪوﮐﺎﺗﻪ هﺎﯾﻨـﻪ و ﮔـﻮران و ﻗـﺎﻧﯿﻊ و ﻟﻮرﮐـﺎ‬ ‫و آراﮔـــﻮن وهک ﻧﻤﻮوﻧـــﻪی ﮐـــﻮن و ﺳـــﻪ‬ ‫رهﺗـــﺎﯾﯽ ﭼـــﺎوﻟﯽ دهﮐـــﺮﯾﻦ و ﮐــــﺎری زور‬ ‫ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﺳﻪرﺑﻪرزاﻧﻪ ﺗﺮ ﺋﻪﺷﮑﻮﻓﯿﺘﻪوه‪.‬‬

‫ﺳـــﻪردار‪ :‬رﯾﺒـــﻮار‪ ،‬ﺷـــﯿﻌﺮی ﮐـــﺎم ﻟـــﻪ‬ ‫ﺷــﺎﻋﯿﯿﺮه ﮐــﻮرد زﻣﺎﻧــﻪﮐــﺎﻧﯽ زﯾــﺎﺗﺮ ﭘــ‪‬‬ ‫ﺧﯚﺷﻪ؟‬ ‫رﯾﺒــﻮار‪ :‬ﮔــﻪﻟﯿﮑﯿــﺎن‪ .‬ﮔــﻮران و ﻗــﺎﻧﻊ و‬ ‫*ﭼــﺎوه ی ﺑــﺮام زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪواﻧــﯽ ﺗــﺮ‪ .‬ﮔــﻪ‬ ‫رﭼــﯽ ﺑــﺎﮐﻢ ﻧﯿــﻪ ﻟــﻪ وه ی ﭘــﯿﻢ ﺑﻠــﯿﻦ ﻣــﻪ‬ ‫ﻏﺮوور )ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﯿﻢ( ﺷـﯿﻌﺮی ﮐـﻮردی هـﻪ‬ ‫ﺳــﺘﯽ ﺗﯿــﺮاو ﻧــﻪﮐــﺮدووم‪ .‬ﮔــﻮراﻧﯿﺶ ﺋــﻪم‬ ‫ﮔﻮﻧﺎهـــــﻪی ﮐـــــﺮدوه؛ ﺑـــــﻪ ﺷـــــﯿﻌﺮ و ﺑـــــﻪ‬ ‫ﭘﻪﺧﺸﺎﻧﯿﺶ دهری ﺑﺮﯾﻮه و ﺑـﺎﮐﯽ ﻧـﻪﺑـﻮوه‬

‫ﺳــــﻪردار‪ :‬ﺟﯿﮫــــﺎﻧﯽ ﺳــــﻪرﻣﺎﯾــــﻪداری‬ ‫ﻟ‪‬ﻮاوﻟ‪‬ــﻮه ﻟــﻪ ﭼــﻪوﺳــﺎﻧﻪوه؛ ﮐﺮ‪‬ﮑــﺎران و‬ ‫ﭼــﻪوﺳــﺎوهﮐــﺎن هــﻪﻣــﻮو هﯚﯾــﻪﮐﯿــﺎن ﺑــﯚ‬ ‫ﺧﻪﺑﺎت ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻟﻪواﻧﻪ ﺷـﯿﻌﺮ‪‬ﺶ‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م‬ ‫ﻟــﻪ رووی ﭼــﻪﻧﺪاﯾــﻪﺗﯿﯿــﻪوه ﺷــﯿﻌﺮ ﮐــﻪم‬ ‫دهﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯚ ﺋﺎزادی و رههﺎﯾﯽ دهﻧـﮓ‬ ‫هﻪ‪‬ﺒ‪‬ێ؟‬ ‫رﯾﺒــﻮار‪ :‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘﺖ ﺳــﺮود و‬ ‫ﺷﯿﻌﺮی ﺧﻪﺑﺎﺗﮕﯿﺮاﻧـﻪﯾـﻪ واﯾـﻪ‪ .‬ﺑـﻪﻻم هﻮﻧـﻪ‬ ‫ر و ﺷــــﯿﻌﺮی ﺑــــﻪرهــــﻪﻟﺴــــﺖ و دژ ﺑــــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑــــﻪراﺑــــﻪری و ﭼــــﻪوﺳــــﺎﻧﻪوه ﺗــــﻪﻧﯿــــﺎ‬ ‫ﺋــﻪواﻧــﻪﻧــﯿﻦ‪ .‬ﮔــﻪ ﻟﯿــﮏ ﻟــﻪ هﻮﻧــﻪرﻣــﻪﻧــﺪان‬ ‫ﺑــﻪوﺟــﻮره ﮔــﻪﺷــﻪﯾــﺎن ﮐــﺮدوه و هــﻪﻟﯿــﺎن‬ ‫داوه‪ .‬ﺋﻪﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ راﺷـﮑﺎوی ﺑﻠـﯿﻢ زورﺑـﻪی‬ ‫هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪان ﻟـﻪوﯾـﻮه دهﺳـﺘﯿﺎن ﭘﯿﮑـﺮدوه؛‬ ‫ﮔــﻪرﭼــﯽ دواﯾــﯽ هــﻪﻧــﺪﯾﮑﯿﺎن داﺷــﮑﺎوﻧﻪوه‬ ‫ﺑــﻪره و ﺷــﯿﻮازی ﺗــﺮ‪ .‬ﺗــﻪﻣﺎﺷــﺎی ﭼــﺎرﻟﯽ‬ ‫ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﺑﮑﻪ‪ .‬ﺗﻪﻧﺎﻧـﻪت ﻟـﻪﺳـﻪر ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـﺖ‬ ‫ﺑـــﻮون ﻟـــﻪ هﻮﻧـــﻪرهﮐـــﻪﯾـــﺪا‪ ،‬ﻟـــﻪ ﺋـــﻪﻣﺮﯾﮑـــﺎ‪،‬‬ ‫دادﮔــــــﺎﯾﯽ ﮐــــــﺮا‪ .‬ﺋﯿﺴــــــﺘﺎ ﺳــــــﻪرﻣﺎﯾــــــﻪی‬ ‫ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ ﻟــﻪ دﻧﯿــﺎدا زاﻟــﻪ و دهﺗــﻮاﻧﻦ‬ ‫هﻮﻧـــﻪر و هﻮﻧـــﻪرﻣـــﻪﻧـــﺪی رزﮔـــﺎرﯾﺨﻮاز‬ ‫ﻟــﻪری دهرﺑﮑــﻪن ﯾــﺎن ﺑﯿﮑــﺮن ﯾــﺎن ﺑــﻪ هــﻪر‬ ‫ﺟﻮرﯾـــــﮏ ﺑـــــﻮوه ﺗﯿﮑـــــﯽ ﺑﺸـــــﮑﯿﻨﻦ و ﻟـــــﻪ‬ ‫ﻓﻪرهﻪﻧﮕـﯽ ﺧﻮﯾﺎﻧـﺪا ﺑﯿﺘﻮﯾﻨﻨـﻪوه‪ .‬ﺑـﻪ ﻻم ﺗـﺎ‬ ‫ﮐﻪی؟ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪ ﺋﻪوهﯾﻪ ﺧﻪﻟﮑﯽ هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧـﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧــﻪی دژ ﺑــﻪ ﺳــﺘﻪﻣﯿﺎﻧﺒــﻪ ﺑــﻮون و ﺑــﻪ‬ ‫راﻣــﻪی ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ ﯾــﻪوه‪ ،‬ﺑــﻪﺗﺎﯾﺒــﻪت ﻟــﻪ‬ ‫ﺳﻪدهی ﭘﯿﺸﻮودا‪ ،‬ﺗﻪﺟﺮهﺑﻪ ﮐـﺮدوه‪ .‬ﺋـﻪﻣـﻪ‬ ‫ﺷﺘﯿﮏ ﻧﯿﻪ ﻟﻪ ﺑﯿﺮی ﺑﻪﺷﻪرﯾﯿﻪت ﺑﭽﯿﺘـﻪوه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ واﻧــﻪ ﯾــﻪ ﺑﺘــﻮاﻧﻦ ﺷﮑﺴــﺘﻤﺎن ﺑــﺪهن ﯾــﺎن‬ ‫ﻧﺎﻧﯽ ﺷﻪوﻣـﺎن و ﻣـﺎل و ﻣـﻪﻧﺰﻟﻤـﺎن ﺑﮕﺮﻧـﻪ‬ ‫ﺑﺎرﻣﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪووﻣﺎن ﺑﮑـﻪن‪ ،‬ﺳـﻪرﻣـﺎن ﻟـﯽ‬ ‫ﺑﺸــﯿﻮﯾﻨﻦ ﯾــﺎ ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت هــﻪﻧــﺪﯾﮑﻤﺎن ﺑﺒــﻪﻧــﻪ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺧﻮﯾـﺎن‪ .‬ﺑـﻪﻻم ﺋﺎﯾـﺎ ﺑﺰووﺗﻨـﻪوهی‬ ‫ﺋــــﺎزادﯾﺨﻮازی ﭘــــﻪﯾﮕﯿــــﺮ و ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴــــﺘﯽ‬ ‫دهﺗﻮاﻧﻦ ﻟﻪﻧﯿﻮ ﺑـﻪرن؟ ﻣـﻦ ﻟﯿـﺮهدا ﻧﺎﻣـﻪوی‬ ‫دﻟﺨﻮﺷـــﯽ ﺑـــﺪهﻣـــﻪوه ﺑـــﻪﻻم ﺑـــﻮرژوازﯾﺶ‬ ‫دهزاﻧـﯽ ﮐــﻪ هـﻪﺗــﺎ ﻧﺎﺑــﻪراﺑـﻪری و ﻣــﻪﯾﻨــﻪت‬ ‫رﯾﺸﻪﮐـﻪن ﻧـﻪﺑـﻮوه ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻟـﻪوه دﻟﻨﯿـﺎﺑﯽ‬ ‫ﮐـــﻪ ﺋـــﻪم ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهﯾـــﻪ ﺑـــﻪهﯿﺰﻧﺎﺑﯿﺘـــﻪوه‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺷـــــﺰاﻧﻢ ﮐـــــﯽ ﺑـــــﺎوهری ﮐﺮدﺑـــــﯽ ﮐـــــﻪ‬ ‫ﺑــﻮرژوازی دادﭘــﻪروهرﺑــﯽ و ﺑﺘــﻮاﻧﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﻣﻪﯾﻨﻪﺗﺎﻧﻪ ﻻﺑﻪری!؟ ﺋﻪواﻧـﻪی ﮐﻮﻟﯿـﺎن داوه‬ ‫و ﺑــﻮرژوازی ﺧﻮﯾﺸــﯽ‪ ،‬ده ﯾﺎﻧــﻪوی ﺑﻠــﯿﻦ‬ ‫ﻧــﻪﮔﺒــﻪﺗــﯽ هــﻪر ﺑــﻪردهواﻣــﻪ و ﮐــﻪﻟــﻪﮔــﺎﯾﯽ‬

‫ﺳـــﻪردار‪ :‬ﺑـــﻪﻻی ﺗـــﯚوه ﺋـــﻪدهﺑـــﯽ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ و ﺣﯿﺰﺑﯿﯿﻪﺗﯽ ﺋﻪدهب ﺟﯿﺎوازﯾﯿـﺎن‬ ‫ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫رﯾﺒـــﻮار‪ :‬ﺋـــﻪدهب و هﻮﻧـــﻪرﻟـــﻪ ﮐﺎﺗﯿﮑـــﺎ‬ ‫ﺋــــﻪﺑﯿﺘــــﻪﮐــــﺎری دهوﻟــــﻪت و ﺣﯿــــﺰب ﮐــــﻪ‬ ‫ﻣﻮﺷــﮑﯿﻠﯿﮏ ﻟــﻪ ﺋﺎراداﯾــﻪ؛ ﮐــﻪ ﮐــﺎری ﺋــﻪو‬ ‫ﭼﯿﻨــﻪی ﮐــﻪ ﺳــﻪر ﺑــﻪ ﺋــﻪو دهوﻟــﻪت و ﺋــﻪو‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﻪﯾﻪ ﻟﻪ ﺗﻪﻧﮕﺎﻧﻪ داﯾﻪ‪ .‬ﺗـﺰاری رووﺳـﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﺗﯿــــﮏ ﻟــــﻪ ژﯾــــﺮ ﻓﺸــــﺎری ﺑﺰووﺗﻨــــﻪوهی‬ ‫ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی ﺳﻪرهﺗﺎی ﺳـﻪدهی ﻧـﻮزدهدا‬ ‫ﺑــﻮو‪ ،‬هــﻪوﻟــﯽ دا ﮐــﻪ ﭘﻮﺷــﮑﯿﻦ ﺋــﻪدهب و‬ ‫هﻮﻧــﻪری دهوﻟــﻪﺗــﯽ ﺑــﻮ ﺑــﻪرﯾــﻮه ﺑﺒــﺎ ﮐــﻪ‬ ‫ﭘﻮﺷﮑﯿﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻪداﯾﻪوه‪ .‬ﺋﻪوهی ﺋﯿﻤـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫‪ 80‬ﮐﺎﻧﺪا ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪرﻣﺎن هـﺎت‬ ‫هــــــﯽ ﺋــــــﻪوه ﺑــــــﻮو ﮐــــــﻪ ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴــــــﻢ و‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی ﮐﺮﯾﮑــﺎری ﮐــﻪوﺗﺒــﻮوه ﺣــﺎﻟﯽ‬ ‫دﯾﻔـــﺎﻋﯽ و ﻟـــﻪ ﻧﯿـــﻮ ﭼـــﻪﻣـــﻪرهی ﺷـــﻪر و‬ ‫ﺧـــﻪﺑـــﺎﺗﯽ ﭼـــﻪﮐﺪارﯾـــﺪا ﮔﯿـــﺮی ﺧﻮاردﺑـــﻮو؛‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻧﺎ‪ ،‬هﻮﻧﻪری ﻣـﻦ و ﺋﯿﻤـﻪ‪ ،‬ﭘـﯿﺶ ﺋـﻪو‬ ‫ﺑﺮﮔــﻪﯾــﻪ‪ ،‬ﮐــﺎری ﺑــﻪﺣﯿــﺰب ﯾــﺎن ﮐﻮﻣــﻪﻟــﻪی‬ ‫ﺋـﻪو ﺳـﻪردهﻣـﻪ ﻧـﻪﺑـﻮو ﺑـﻪﻟﮑـﻮ ﻟـﻪﻧﯿـﻮ دﻟـﯽ‬ ‫ﮐﻮﻣــﻪ ﻻﻧــﯽ ﺧــﻪ ﻟﮑــﺎ و ﺳــﻪر ﺑــﻪﺧــﻮ ﻟــﻪ‬ ‫ﺣﯿﺰب ﺑـﻮو‪ .‬ﺑـﻪ ﮐـﻮرﺗﯽ‪ :‬ﺋـﻪدهب و هﻮﻧـﻪر‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪﮐﺎﺗﯽ ﺗﻪﻧﮕﺎﻧﻪدا دهﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﯿﺰﺑـﯽ و‬ ‫دهوﻟــﻪﺗــﯽ‪ .‬ﮐــﺎﺗﯿﮑﯿﺶ ﺧﺮاﭘــﻪ ﮐــﻪ ﺣﯿــﺰب و‬ ‫دهوﻟــﻪﺗــﻪ ﮐــﻪ ﺧــﻮی ﺧــﺮاپ ﺑــﯽ‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﻧــﺎ‬ ‫ﮐﺎﺗﯿــﮏ ﺣﯿﺰﺑﯿﮑــﯽ ﺑــﺎش ﯾــﺎن دهوﻟــﻪﺗﯿﮑــﯽ‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ و ﺑــﺎش ﮐــﻪ ﺑﺒﯿﺘــﻪﭘﺎﻟﭙﺸــﺘﯽ‬ ‫هﻮﻧــــــــﻪری ﺋﯿﻨﺴــــــــﺎﻧﭙﻪروه ر دهﮐــــــــﺮی‬ ‫ﺑــــﻪرهــــﻪﻣــــﯽ ﺑﺎﺷــــﯿﺶ ﺳــــﻪرهــــﻪل ﺑــــﺪا‬ ‫ﮔــﻪرﭼــﯽ هــﻪر ﭘﯿﻮﯾﺘﺴــﺘﯽ ﯾــﻪﮐــﻪی ﻧــﻪﯾــﻪﺗــﻪ‬ ‫ﭘــــﯿﺶ ﺑــــﻪرهــــﻪﻣــــﯽ ﮔــــﻪﻟﯿــــﮏ ﺟــــﻮاﻧﺘﺮ‬ ‫ﺳﻪرهﻪل دهدا!‬

‫‪@ NóÔaÈ@ðäbn†ŠíØì@×aÈ‬‬ ‫__________________‬ ‫‪SXòŠbàˆ@BnØaB@ õòìa‹ØìþióÜ@J‬‬ ‫‪ñòìa‹Øì⁄i@LRPPUŠ@bîb÷QXñˆûŠ‬‬ ‫‪ôiïy@ðäbn†ŠíØ@ñónïàüØ‬‬ ‫‪Mç@ a÷@õŠbÙî‹Ø@ônäüàüØ‬‬ ‫‪@ òìaŠ† Šòì@LoïmíáÙïy‬‬ ‫@‬

‫ﺳـــﻪردار‪ :‬ﮐـــﻪم ﻧـــﯿﻦ ژﻣـــﺎرهی ﺋـــﻪو‬ ‫ﻧﻮوﺳــﻪ ر و هﻮﻧــﻪرﻣــﻪﻧﺪاﻧــﻪی ﮐــﻪ ﭘ‪‬ﯿــﺎن‬ ‫واﯾﻪ‪ :‬ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﺘﯽ ﻧﻮوﺳﻪر و هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪ ﻟﻪ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺪا؛ داه‪‬ﻨﺎن ﻟﻪﻧﺎو دهﺑﺎت و‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ﻟﻪ دهﺳﺖ دهدر‪‬ﺖ؟‬ ‫رﯾﺒــﻮار‪ :‬هﻮﻧــﻪرﻣــﻪﻧــﺪ هﺎوﺷــﺎرﯾﯿﻪﮐــﻪ‬ ‫وهک ﺑــﺎﻗﯿﺘﺮ و دهﮐــﺮی ﺋﯿﻨﺘﯿﻤــﺎی ﺣﯿﺰﺑــﯽ‬ ‫ﺧــﻮی هــﻪﻟﺒﮋﯾــﺮی‪ .‬ﮐــﻪﺑﯿﺘــﻪ ﺳــﻪر ﺑﺎﺳــﯽ‬ ‫ﺑﻪرهﻪﻣﻪ هﻮﻧـﻪری ﯾـﻪﮐـﺎﻧﯽ دهﮐـﺮی ﺑـﻪﺑـﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺘﯿﻤــــــﺎی ﺣﯿــــــﺰﺑﯿﺶ‪ ،‬هــــــﻪر ﻟــــــﻪ ﺑــــــﻪ‬ ‫ﺧﻮﺷــﻪوﯾﺴــﺘﯽ ﺣﯿﺰﺑﯿــﮏ‪ ،‬ﺑــﻪرهــﻪﻣــﻪﮐــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺨﺎﺗــــﻪ ﺧﺰﻣــــﻪﺗــــﯽ ﺋــــﻪو ﺣﯿﺰﺑــــﻪ‪ .‬ﺋــــﻪﻣــــﻪ‬ ‫ﺑﻮرژواﮐﺎن و هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧـﺪهﮐﺎﻧﯿـﺎن دهﯾﮑـﻪن‬ ‫و ﺑــﻮ ﺋــﻪوان ﺑــﻪﻋــﻪﯾﺒــﯿﺶ ﻧــﺎ ژﻣﯿــﺮدری!‬ ‫ﺋــﻪوههی ﻟﯿــﺮه دا ﻣﻮﺷــﮑﯿﻞ دروﺳــﺖ دهﮐــﺎ‬ ‫ﭘــﺎل داﻧــﻪوهی هﻮﻧــﻪرﻣﮫــﻪﻧــﺪه ﺑــﻪ ﺣﯿﺰﺑﯿــﮏ‬ ‫ﯾــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯿﮑﯽ دهوﻟــﻪﺗــﯽ ﯾــﻪوه‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨــﻪوه ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﺗــﻪﻧﮕــﻪﻻﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ دا‬ ‫ﻧﻪﺑـﯽ‪ ،‬ﺋـﻪﻣـﻪ‪ ،‬ﻧـﻪک هـﻪر ﭘﯿﻮﯾﺴـﺖ ﻧﺎﮐـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻟﮑﻮ ﺑﻪ رهـﻪﻣـﻪﮐـﺎﻧﯿﺶ ﺳـﯿﺲ دهﮐـﺎو ﺋـﻪ و‬ ‫ﻗﺴــﺎﻧﻪ ﺑــﻪراﺳــﺖ دهﮔــﻪری‪ .‬ﺑــﻪﻻم ﺋــﻪﮔــﻪر‬ ‫ﺗﻪﻧﮕﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺋﯿﺘﺮ ﺗـﻪﻧﮕﺎﻧـﻪ ﯾـﻪ و ره ﻧﮕـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫رهﻪﻣﻪﮐﺎﻧﯿﺶ زور ﮔﻪش ﻧﻪﺑﯽ!‬ ‫ﺋـﻪﮔـﻪر ﻣــﻪﺑـﻪﺳـﺖ ﻟــﻪو ﺗـﻪﻋﺒﯿــﺮه دوور‬ ‫ﮐﺮدﻧــﻪوهی هﻮﻧــﻪرﻣــﻪﻧــﺪﺑﯽ ﻟــﻪ ﻻﯾﻨﮕــﺮی و‬ ‫دﯾﻔﺎع ﻟﻪ ﺋﺎﻣـﺎﻧﺠﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻪری‪ ،‬ﯾـﺎن دروﯾـﻪ‬ ‫ﯾﺎن ﮔﻪوﺟﺎﻧﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫هﻮﻧـﻪرﻣـﻪﻧـﺪاﻧﯽ ﺑـﻮرژوا ﻟـﻪ هـﺎﻟﯿﻮود و‬ ‫ﺑﺎﻟﯿﻮود روژ ﺗـﺎ ﺋﯿـﻮاره و ﺷـﻪوﺗـﺎ ﺑـﻪﯾـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴــﻢ و ﻣــﻪزهــﻪب و ژن ﺑــﻪﮐــﻪم‬ ‫زاﻧﯽ و ﺋﻪﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪﻟـﻪﮔـﺎﯾﯽ و ﻟﻮﻣﭙـﻪﻧﯿﺴـﻢ‬ ‫و ﺧﻮراﻓﻪی ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓـﯿﻠﻢ و ﺋـﺎوازو ﻣﻮزﯾـﮏ‬ ‫و ﺋــﻪ ده ب و ﺷــﯿﻌﺮ‪ ،‬ﻟــﻪ ﺗــﻪﻟــﻪوﯾﺰﯾــﻮن و‬ ‫ﻣﯿــﺪﯾﺎوه‪ ،‬دهرﺧــﻮاردی ﮔــﻪوره و ﺑﭽــﻮوک‬ ‫ﺋــﻪدهن و هــﯿﭻ ﻗــﻪی ﻧﺎﮐــﺎ ﺑــﻪﻻم ﺋــﻪﮔــﻪر‬ ‫ﮔﺎرﺳــــــﯿﺎ ﻟﻮرﮐــــــﺎ دﻟــــــﯽ ﺑــــــﻮ ﺷــــــﻮاﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮﯾﺴـــﺘﺎﻧﻪﮐـــﺎن ﺑﺴـــﻮوﺗﯽ و ﺷـــﯿﻌﺮ ﺑﮑﺎﺗـــﻪ‬ ‫ﮐﻪرهﺳﻪی دادﭘﻪروهری ﺧﺮاﭘﻪ؟!‬ ‫ﺳﻪردار‪ :‬هﻪﺳﺘﯽ ر‪‬ﺒﻮار ﭼﯚﻧﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ﮏ‬ ‫ﺷﯿﻌﺮی ﺳﺮوودی ﺋـﻪﻧﺘـﻪرﻧﺎﺳـ‪‬ﯚﻧﺎﻟﯽ ﺑـﯚ‬ ‫ﯾﻪﮐﻪم ﺟـﺎر ﮐـﺮد ﺑـﻪ ﮐـﻮردی و ﻟـﻪ زاری‬ ‫ﺳــــﻪدان و ﺑﮕــــﺮه هــــﻪزاران ﮐــــﻪﺳــــﻪوه‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﯿﯿﻪوه؟‬ ‫رﯾﺒـــــــﻮار‪ :‬وهک ﻣﺎﻧﺪووﯾـــــــﻪک ﮐـــــــﻪ‬ ‫هﻪﻧﺎﺳﻪی ﭘﺮﺑﯽ ﻟﻪ هﻪوای ﺗﺎزه‪.‬‬ ‫* ﻣﻪﺑﻪﺳﺖ‪ :‬ﻓﺎﺗﯿﺢ ﺷﯿﺦ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﯾﺎری ‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪sardar@telia.com‬‬


×aÈ@ðÙÜó‚@üi@ðäaíïn“q@ðäbåŽïénò†ói@ìbåŽïqóÜ@ðØýbš@ˆûŠ@Y

ôäa†Šó@ôn’ò†@a†ón’ó @ãóÜŠóè ôÔaÈ@ì@†ŠíØ@ôäaŠóibäóq@ôåîí’@æî‡äóš óÜ@çìíšŠò†@õbîŠ@õòŠbióÜ@ö†‹Ø ôîbáåŽîŠ@çìa aŠ@a‡îbïmóØ@ÚïmóïÈŒòì Y@õaì†ói@óØón’ó @NN†@ ‹Ù’óÙ“ïq@ôn슆 ŠüuìaŠüu@ôäaŠìíÜóè@öôØýbšóÜ@ˆûŠ öôäaíïn“q@öpbè@ôîbmüØ@óäaímìóØŠó ônïØóî@ì@ìa‹ƒÙîŠ@çbîò†@ôØóàüØ ö×aÈ@ôÙÜó‚@üi@ômóîbóØ@öõŠbÙî‹Ø ôäbîb’@NNb@åïè@oò†ói@Œaí²†aŒb÷@õòŠói ón’ó @ãó÷@ôäbØóîôØýbš@¶aìóè@óbi ôäbØóÜbäóØ@ìóàbäˆûŠóÜ@ôäòŠóÐ@ôäbàŒói @ @NNòìóäa‹Øìþi@a†ómýì@ãó÷@ôä‡äbîó aŠ

ìŠüØ@æî‡äóš@a‡äaìó÷@ßó óÜ@õŠìbè@ö ŠóóÜ@õŠó óàbäˆûŠ@õŠa‡î†@ìŠbåï ôiïy@õŠìò†@ö×aÈ@õbnï÷@ôäbØóÜóóà ônïØóî@ö×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ ö×aÈ@ôäbØóïîŠbÙî‹Ø@óibÔóä@öaŠí’ ô−Šó@öa†Œb@×aÈ@õ†aŒb÷@õìa‹ƒÙîŠ ìóàbäŠói@üi@b“ïØaŠ@ôäaìíiò†bàb÷ öõŠbÙî‹Ø@ötóš@õòŠói@ôäbØóîõŒaí‚a† õˆ†óÜ@õ‡äímói@óØ@×aÈ@ôäaŒaí²†a÷ ôàþï÷@ôäbnîŠûm@ìbÙî‹àó÷@õŠbØ a† ôàŠó @ôäaíïn“q@õaìa†@ö@çìbnòìaŠ öçaŠbÙî‹ØóÜ@L×aÈ@ôÙÜó‚óÜ@ôäaìó÷ @ @NììŠón‚@çbäˆ@öçbïibmíÔ@öçbîbnüàbà

ßó óÜ@“qìbè@ðqì‹ @ñaìa†@ŠóóÜ ßbàóu@’ò†@UMQR@ñˆûŠ@×aÈ@ðÙÜó‚ ðiy@ñ‡äòìbä@õónïàüØ@ðàa‡äó÷ a@‹Ø@o“ïäbi@×aÈ@ðîŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ öæmìóÙŽïqìbš@ìŠbåïáï@ìŠüØ@Ûóîò−Œ@üi òìa‹ƒÙŽîŠ@öñŠbÙŽî‹Ø@óïïnïØóî@ßó óÜ@Ša‡î† õŠìbè@a†ón’ó @ãóÜ@LbäòŠóÐ@ðäbØóqóš ôäaŠóåîíäói@pìóØ@õìbš@ßbàóu@ôn’ò† ðÙ Üó‚@öðmóîbóØ@ìa‹ƒÙŽîŠ@çbîò† ôäbØòŠb’óÜ@bäòŠóÐ@ñŒaí¦ìóÙ“Žïq åïÜüà@LîŠbq@L@LilleÞïÜ Þiüåî‹ @LLyon@çüïÜ@LMoulins LBesancon@çüÙäbïi@LGrenoble

ãóèŠói‹q@ôÙŽïäbîˆì@pŠíØ@ôÙŽïäóàóm

@

@ pa†ò†Œb@ŠüuìaŠüu@ôØýbš@pýì@õòìòŠò†óÜì@çbn†ŠíØ@ö×aÈ@ôäbØòŠb’óÜ@lïy@ôäbØóånƒÙîŠ@òìóäüi@ãói

@ @Zçò‡äóÜ@õóàbäŠói @ Ze‹Øò†@çaìíiò†bàb÷ói@•óÙ“ïqóäbbi@ãó÷@a‡îbïmì@eŠ†ò†Œb@òìóiïy@õbïäbnîŠói@õìa‹ƒÙîŠ@çóîýóÜ@lïy@õóäb‚@RPPUO@VOQR@õˆûŠ

@

@ õŠü @ôäbØónïØŠbàóÜ@Ûóîòìóä@öæà@ôäbîˆ@õójŽïnØìó÷J

óîbìò‹ó‚@ @@@òìómóáÙïy@Šìíäóà@õBŒaíƒåmìóÙ“ïqì@ôäbán“ïä@õŒa숊üi@õóäbÐó÷@BôjïnØ@õòŠbióÜ

@ @@@_óïïš@õŠbÙŽî‹Ø@ôàïäüàüØJ

@@@@@@NõŠbÙî‹Ø@ôàïäüàüØ@ôäbØóîômóîýóàüØómóåäí

@ _ãïmóáÙïy@ôšüi@LãïmóáÙïy@ôäaŠìò†@ôäbØóïî‡äó¸ójîbm J

@ ßbàóØüb÷@@@@@@B…@öãïmóáÙïy@õò‡åîb÷@LãïmóáÙïyì@µåïÜì@ØŠbà@ôäaŠìò†@ôäbØóîõ‡äó¸ójîbm@B †ó¼ó÷@†óîó÷íà@ @ †íá«@óî†bä@ @âîŠóØ@µyíà@

‫ﺒﻮاری ﺷﺎﻋﯿﺮدا‬‫ﮏ ﻟﻪ ﮔﻪڵ ر‬‫ﺳﺎﺗ‬

‫ﻣﺎﻧﺪووﯾﻪک ﮐﻪ هﻪﻧﺎﺳﻪی ﭘﺮه ﻟﻪ هﻪوای ﺗﺎزه‬ @ãóÜ@‘óØ@ÚŽïÜó B @çbïÜüØ@bn“Žïè@óäbéïu @”îˆûŠó܈ûŠ@@Lòìa†óä @ôäbØóÔóÜ@i@‹mbîŒ @ BòìóäóØó÷@óáŽï÷ @łì‡ióÈ@Ša†Šó@õóäbº† @ Èb’@õŠaíjŽîŠ@ÿó óÜ

‫ ﭼﻮﻧﮑــﻪ ﺋــﻪو‬.‫ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘﻢ ﺋــﻪو وهزﻧﺎﻧــﻪ ﻧﯿــﻪ‬ ‫وهزﻧﺎﻧــــﻪ ﻟــــﻪﮔــــﻪل ﻓــــﻪرهــــﻪﻧﮕــــﯽ ﭘــــﯿﺶ‬ ‫ﺳــــــﻪرﻣﺎﯾــــــﻪداری ﺧــــــﻪرﯾﮑــــــﻪ ﺑﭽﯿﺘــــــﻪ‬ ‫ ﻟـﻪ ﺷـﯿﻌﺮی ﻧﻮﯾـﺪا وهزن و‬.‫ﻣﻮوزهﺧﺎﻧﻪوه‬ ‫ ﺗــــﻪﻧﺎﻧــــﻪت‬.‫رﯾﺘﻤــــﯽ ﺗــــﺎزه دﯾﺘــــﻪ ﮐﺎﯾــــﻪوه‬ ‫ ﯾـﺎن وهزﻧﯿﮑـﯽ‬،‫ﺷﯿﻌﺮﯾﮑﯽ هـﻪره ﺑـﯽ وهزن‬ ‫ ﯾـﺎن ﺷـﺘﯿﮑﯽ‬،‫زور زهرﯾﻔﯽ ﻧﺎدﯾـﺎری هـﻪﯾـﻪ‬ ‫ﮐــﻪﻣــﻪ! ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺖ ﺋــﻪوهﯾــﻪ ﮐــﻪ ﮐﻮﻣــﻪﻟــﻪ‬ ‫وﺷﻪﯾﻪک هﻪﺳﺘﯿﮏ ﻟﻪ ﺷﺎﻋﯿﺮه وه )ﯾﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺎدهﯾﯽ ﻟـﻪ ﺧﻮﯾﻨـﻪرهوهی ﺷـﯿﻌﺮه وه( ﺑـﻮ‬ ‫ﮔﻮﯾﮕﺮ ﯾﺎن ﺧﻮﯾﻨﻪری ﺷـﯿﻌﺮ ﺋـﻪﮔﻮﯾﺰﯾﺘـﻪوه‬ ‫و ﭘﯿﻮهﻧﺪﯾﻪﮐﯽ هـﻪﺳـﺘﯿﺎراﻧﻪ دهﺧـﻮﻟﻘﯿﻨﯽ ﻟـﻪ‬ .‫ﻧﯿﻮان ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪﮐﺎﻧﺪا‬

@ WMß@üi

@ póáÙïy@Šìíäóà@e Šìbè@ô ò‡åîŒóÜ@çbåïÜîŠ@üi @ H@RPPRMQYUQ@ôäaŒa Š@µiûˆ@I@ @ póáÙïy@Šìíäóà@õónÐóè

@ ôybnÐ@õ‡á«@

@ZÊÐaŠ@ó Üłóè No.(111) 1st Jun. 2005

ŠóiünØü÷

RPPU@@ôäa‹îòŒíy@õMQ@LHQQQI@@òŠbàˆ

@ @ôbï@ôiïy@öõŠbÙŽî‹Ø@ôàïäüàüØJ

@@@@@@@@@B×aÈ@ôîŠbÙŽî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy@ômóÉÔìóàB

@@@çbäˆ@õóÜóóà@öpóáÙïy@õŠìíäóà@J @@ômóîaìómóä@õóÜóóà@öpóáÙïy@õŠìíäóà@J

@ AòíŽï÷@ÿó óÜ@ÚŽîˆûŠ@öly@ôàóéŽï@õò‹äüØ @a†óîò‹äüØ@ãóÜ@Laói@†a‡Ìói@õŠb’óÜ@ßbàó÷@ôäbïä@ôäbà@ônaŠòìbäóÜ@L×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiy@ôàóéŽï@õò‹äüØ @ômóîýóàüØ@ì@ôbï@ô“ïØóá“ïØ@ì@ìa†ììŠ@ôäa‡îóà@ómû†‹Ø@çbïäbn†ŠíØ@ì@×aÈ@óÜb@ìì†@óØ@õóäb‚û†ìŠbi@ìó÷@ôäbØóîôØòŠó@óäóîý @LõŠbØ a†ì@Âäóu@ôäbØóÜóóà@@ŠójàaŠóióÜ@o슆@õòŠbšbîŠ@ì@póbï@a‡’óîòíaíš@ìóÜ@ì@òìóåïÜüÙïÜì@‘biŠói@óîa‹‚@LòŠìó  @ì@õŠaˆóè@LôàìóÔ@õŠó’@ô‹móà@ì@†ŠíØ@õó“ïØ@LômbØ@ômóàíÙyì@póÜìò†@õòìóäa†Œb@Lôbï@ôàþï÷@ôäbØòŠbàýóqì@ãîŠûm @ NNNa‹Ùäb“ïä@oò†@òìóÙÜó‚@õŠòìbàóuì@çaŠbÙî‹Ø@õóäaìŠóÜ@L‹m@õóÜóóà@çbîò†@ì@póïäò†óà@õòìóäa @ômóïäíš L×aÈ@ôîŠbÙî‹Ø@ônïäüàüØ@ôiïy@õòŠbšbîŠ@ì@póbï@ìóîò‹äüØ@ãó÷@ôäbØóbiói@òíï÷@ômóîbå’b÷@üi@óáï÷ @ Nòìa†Œb@òíï÷@ßó óÜ@ü ínÑ @üi@çbáÙîˆûŠ@@pýì@õòìòŠò†óÜ@lïy@ôäbØóånƒÙîŠ@õŠbØìbèói@ @ Nôiò†Ša‡’ói@òíï÷@ßó óÜ@ü ínÑ @üi@lïy@õŠóiaŠ@ôäbïŽîŠìbè@óÜ@Úïmóøîóè@a†òˆûŠ@ãóÜ @ Næîó‚ò‡ÙîŠ@òíï÷@ßó óÜ@õ†b’ì@Âäóèb÷@ôäa‹Žï ói@@çbàòˆûŠ@ãó÷@õóàbäŠói@ôàòìì†@ô’ói@pbØìbè

‫ وهک‬،‫ دواﺗـــﺮ‬،‫ﮋووﯾﯽ ﺷﯿﻌﺮی ﯾـــﻪﮐـــﺎﻧﯽ ﺋـــﻪو ﺳـــﻪردهﻣـــﻪ‬‫ﮑﻪوﺗﯽ ﻣ‬‫ ر‬:‫ﺳﻪردار‬ ‫ﺘﻪوه؟‬‫ﺒﻮار ﺑﯚ ﮐﻪی دهﮔﻪڕ‬‫ر‬ ‫ﮐﻮﻣــــﻪﻟــــﻪ داﺳــــﺘﺎﻧﯽ دهﺳــــﺘﻨﻮوس و ﻟــــﻪ‬ ‫ ﻟــﻪ راﺳــﺘﯿﺪا ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺷﯿﻌﺮی "ﮔﻪﺷﺘﯽ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن"دا‬.‫ ه ﮐــﺎن‬60 ‫ ﺑــﻮ‬:‫رﯾﺒــﻮار‬ .‫ﯾـــﻪﮐـــﻪﻣـــﯿﻦ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧـــﻪوهﮐـــﺎﻧﻢ ﻟـــﻪ وهش ﺑﻼوﺑﻮﻧﻪوه‬ ‫ه ﮐﺎﻧــــﺪا )ﺑــــﻪ‬60 ‫ﻗــــﻪدﯾﻤﺘــــﺮن ﺑــــﻪ ﻻم ﻟــــﻪ‬ ‫ ﺑﻪﻻی ﺗـﯚوه ﺷـﯿﻌﺮ و ﺋـﻪو‬:‫ﺳﻪردار‬ ‫ه ﮐــﺎن( ﮐﺎﺗﯿــﮏ ﻟــﻪ‬40 ‫ﮋﻣﯿﺮی ﺋﯿﺮاﻧــﯽ‬‫ﺳــﺎ‬ ‫ﺒـــﻮار ﺑـــﯚ ﺷـــﯿﻌﺮی دهﮐـــﺎت؛‬‫ﻨﺎﺳـــﻪی ر‬‫داﻧﺸــﮕﺎی ﺗــﺎران زﯾــﺎﺗﺮ ﺧــﻪ رﯾﮑــﯽ ﮐــﺎری ﭘ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــــــﯽ و ﺑــــــﻪ دهﻣﯿــــــﻪوه ﺧﻮﯾﻨــــــﺪﻧﯽ ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫ ﺷﯿﻌﺮ دهرﺑﺮﯾﻨﯿﮑﯽ هﻮﻧﻪری ﯾﻪ‬:‫رﯾﺒﻮار‬ ‫ ﯾﻪﮐـﻪﻣـﯿﻦ ﺗـﻪﺟـﺮهﺑـﻪﮐـﺎﻧﻢ‬،‫ﺋﯿﮑﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﻮوم‬ ‫ وهزن و هـﻪﺳـﺖ ﮐﺎﺗﯿـﮏ هـﻪﺳـﺖ‬،‫ﺑـــﻮ ﮐـــﺎری ﺷـــﯿﻌﺮی و داﺳـــﺘﺎﻧﯽ روو ﻟـــﻪ ﺑﻪ وﺷﻪ‬ ‫ ﻟﯿﺮه و ﻟﻪوی ﺑـﻪ ﺋﻪﮐﻪی ﺷﺘﯿﮑﺖ ﭘﯽ ﯾـﻪ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﯾﺴـﺘﻪ دهری‬،‫ﺟﻪﻣﺎوهر ﺳﻪﻣﻪری داو‬ ‫ ﻟــﻪ وهزن ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘﻢ ﺗــﻪﻧﯿــﺎ وهزﻧــﯽ‬.‫ ﻻی دوﺳـــــﺖ و ﺋﺎﺷـــــﻨﺎ ﺑـــــﻪ ﺑــﺮی‬،‫ﻓﺎرﺳـــــﯽ و‬ ‫ ﻋـــــﻪرووزی ﯾـــــﺎن وهزﻧـــــﻪ هﯿﺠـــــﺎﯾﯽ ﯾـــــﻪ‬.‫ﮐــــــﻮردی ﺑــــــﻪرهــــــﻪﻣــــــﻢ ﺑﻼوﮐــــــﺮدهوه‬ ‫ ره ﻧﮕﻪ ﯾﻪﮐﺴﻪر ﺑﺘـﻮاﻧﻢ ﺑﻠـﯿﻢ‬.‫هـــﻪﻟﺒـــﮋاردهﯾـــﻪک ﻟـــﻪ ﺑـــﻪرهـــﻪﻣـــﻪ ﮐـــﻮردی ﮐﻮﻧﻪﮐﺎن ﻧﯿﻪ‬

@…ìõìòŒ@ôåm‹ Šòì@öoüq@õòìóäíiŒŠói@öoåîüq@öç‡äaŠŒóàa† @ Œìó@ôióy@ói öç‡äaŒóàa†@öBóäa‡ïèó’B õòŠbq@ôäa‡Žïq …ö@ oüq@õòìóäíiŒŠói@öõìòŒ@ôåm‹ Šòì ôiy@ói@òìa‹åŽïÜbè@ìíàóè@Šóè ôš@öoïi@a‡ïÜó óÜ@Šó ó÷@LòìòŠa‡mýóò† Žði@õ†‹ÙŽïÜ@aìa†@çbïïš@öoîóÙi@õüi@pì ¶ýóy@òìó÷@Loîò‡i@ôàb−ó÷@òìó䆋Øi õó÷@pü‚@üi@òìó÷@Lbä@Šó ó÷@öoîóØò† @ Nôn‚ó@ôÙîŠb ˆûŠ@ônò† ói@ó䆋Ø@ó Üóàbà@öÂä@óèŠóÐ@ãó÷@ãýói õaŠìi@õóîbq@ŠóóÜ@òìóÙÜó‚@õíŽî‰i öôÈói@ôÙïäóèŠóÐ@Lôbï çbn†ŠíØ@ôÙ Üó‚@ìóîóäbnŠóqóäüØ Nò@ìóäóèŠóÐ@ãó÷@oò†ói@òín’óš@çbîŠûŒ ˆ†@õìaìómói@óÙŽïäóèŠóÐ@óäóèŠóÐ@ãó÷ õìaìómói@Lóäbåï÷@ônaí‚@öoîì@ói ìíàóè@çóîýóÜ@oïiò†@Nóî¶óäóu aíîŠ@óäóèŠóÐ@ãó÷@òìóÙŽïäbåï÷ @ @NoŽî‹Ùi @ ÚŽî‹î†ìbš

Œìó@ôióy@ôbi@çbîòŠbªó÷@ãýói@Lóîóè ìóÜ@Næ@ Žîíni@ìŠò‡“q@õóšìbä@óÜ@LæîóØò† íØbm@ò‹i@òìòŒ†łóÔ@óÜ@a†óîóšìbä öŽ¶ì†@öóïäaŠ@íØbm@öõŠóiŠìò†@ôäbÙŽî†ý Laìb÷@ôuby@öóäŠíÔ@Šaíš@òìómb ò†@bm öoïä@üàüØ@ôäbóØ@ìbšŠói@ôØóîòŠbàˆ çbîò†@ôn“ ói@Ú Üó‚@öó@õìa‹bä ãó÷@õóäbnïäüàüØ@ãó÷@ãýói@LoŽï bä üm@òìa‹íä@çbïäaìbš@íŽïä@ŠóóÜ@Lóîóšìbä La‡ØóîóäbàŠóÐ@ïèóÜ@@oïäaímbä béäóm@öoïnïäüàüØ@óÙäíš@oïŽîŠŒó·a† ”îìó÷@üm@ôä‡äaŠŒóàa†@üi@óîóè@ÛóîbîŠ ôn@ŽïØóî@õ‡ï÷óm@çbî@ônŽïØóî@ónïji@óîòìó÷ oŽïiò†@óîòìó÷@õbäbà@çbïØ솊óè@LoŽïåŽïéi õì ýbè@çbn†ŠíØ@óÜ@Nô@ nŽïØóî@ónïji bïäóm@Ûóä@òŽïèói@ò‡äòìó÷@ôma‹Øíº† LÈói@ôàò†Šó@íØòì@çìíi@bnüàbà ôäbä@òìòŠbq@ö熊aí¯bä@póäbäóm@íÙÜói öÛóîómìóÙØóq@ôåï“äóäb‚@öŽßa‡åà@ôàò†

óÝÄbî@óÜ@ñ‡îí@ðäbàŒ@ói@ÚŽîŠüØ@òŠaíŽï÷ óÜ@a‡n’ŠóqŠóŽïi@ðäłbåà@Žßó óÜ@ÚŽïmb ðàŠó @ói@òìóäaíiò†bàb÷@çóîý@óÜ@òì ì@çbáŽïÝ@ðäbØóbiìóÔ@óÜ@ñŒaí“Žïq ì@ðiòŠóÈ@ì@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@ói@B†a‡Íi ì@pbÈó@óØòŠüØ@ì@a‹Ø@•óØóáÝïÐ ò†bàb÷@óÜ@ñ‡îí@ðäbàŒ@ @ói@ìaŠ†‹Žï Šòì N‡äbîb‚@ðÙŽîíïä @ Np‹ @ü‚óÜ@|mbÐ@†aŒ‹Žï’@ð䆋Ø

@ ZóîòŠüªói@bqìŠìó÷@ôäbmýììóÜ@òˆûŠ@ãó÷@ôäbØóàbäŠói

@ a†óäýb@ôäa‹ÑäüØ@ßó óÜ@ómbØìbè@UOQT@õˆûŠóÜ@Zçi@Ma‹îí @ UORQ@õˆûŠ@Zçò‡äóÜ@MbïäbnîŠói @ UORR@ôÙåïÝè@M‡äþåïÐ @ UORX@ZæÜüØ@–@bïäb¾ó÷ @ UORX@ZüéØün@M‡îí @ VOU@ZüÝü÷@–@wîìŠóä @ oî‹åîó ò†aŠ@‹maì†@@LbïÜaí÷@La†óäóØ@L@ÛŠbáïäa†@La‡åÜüè@ôäbØómýìóÜ

@ ò†aŒb÷@çaìíàóèüi@a†òˆû‹àóÜ@õŠa‡’ói

QUPP@ QPPP@ QPPP@ QPPP@ QPPP@ QPPP@ QPPP@ QPPP@

óäí¹@üi@La‡Èói@ôàò†ŠóóÜ@ì@çaŠbu óîa†‹Ùi@çbïØóîaáï÷@óîaíiò†@çbîbnüàbà ÚŽï óØŠóè@Lbnüàbà@óåji@õòìó÷@üi òìíšò†@çbî@Lìíiò†óä@òìó÷@óîa†‹Øóä@õaáï÷ ìíióä@Ša‡uŠóà@óØ@aŠŒóàò†a†@‹m@ôÙŽïåîí’ ói@ìíšò†@bmòìó÷@çbî@òìóäíi@ôÈói@ói ìó÷@çíióä@ãóØ@LaŠó ò†@a†‹m@ôÙîŠbØ@õaì† öoŠóqóäüØ@aìa†@ãó÷@õüèói@õóäbóØ çbïäbØóÑîŒòì@öoüq@òìóÈói@õóäìòŽïÔ ”îŠbu@ŠûŒ@öça‹ØŠò†@çbî@ ìíš@oò†óÜ ãó÷@ŠóóÜ@Šóè@Næ@ mbè@‹m@ômóàbèóä@ô’ím LõŽôq@熋Øón Üb @üi@öóäóèŠóÐ óÜ@Lìíióè@óÔ@•ü‚@ôØóîbnüàbà LôäbáŽïÝ@õŠb’@ôäbØóïîò†bàb÷@óÜ@ÚŽïØóî üi@ÚŽîŠb؇åîí‚@ôäíiŠbîŒaí‚@ômbØ †‹Øò†@õŠaìbè@óäb£bmíÔ@õ‡ï÷óm@õóÜíïq o@ò†@ŒbÌ@pbØìó÷@BŒ@ bÌ@ói@ŠüàB @ @NpìóØò†óä ”òŒ@ôióy@çbn†ŠíØ@óÜ@òŠbî†

ói Ba‡Ìói@õŠb’óÜ@a†ò†bu@Šó@ôn’ŠóqŠóŽïi@ôäłbåà@ÿó óÜ@ÚŽïmb@‡äóšB@ôjŽïnØ öò Šóqý@YV@õóØóïíØ@õòŠaìóÔ@NNp @ bèŠò†@tbšóÜ@ôiòŠóÈ@öõ†ŠíØ@ôäbàŒ@ì솊óè óîbìò‹ó‚ ôŠóqŠói@|mbÐ@†aŒ‹Ž ï ’@ô䆋Øò†bàb÷@öµìíä@óÜ@ójŽ ïnØ@ãó÷@Nó@ îòŠóqý@XX@õóØóïïiòŠóÈ 0044 7796257020 @ N ò‡îí @O ×a‹ŽïÈ@ôäłbåà@óÜ@õ‹ Šói@õŠónäó @ k.saya@ukonline.co.uk ðäłbåà@ð Übm@ðmóïÉÔaì@óÜ@•ŠaŒí @La‡n’ŠóqŠóŽïi@ðäłbåà@Žßó óÜ@ÚŽïmb@‡äóš ó Übåà@ñóäaˆûŠ@ðîbb÷@@ðäbîˆ@óÜ@Šóìíä@L†a‡Íi@ñŠb’@óÜ@pbØò†@a†ò†buŠó çbØón’òŒí Šó@ìa†ììŠ@ì@pbØò†@ñóØóibnØ@ïíä@ói@oò†@òìóäbØón’ŠóqŠóŽïi HôÔa‹ŽïÈ@õŠbåî†óiI@@ÛíØŠóØ@õŠb’óÜ@lïy@üi@ÛóàüØ ðmbØ@óÜ@ì@RPPT@ð Üb@óÜ@Šóìíä@óØ@Lçóäłbåà@ìó÷@ñóäaˆûŠ@ðäbîˆ@aŠ@ñìłíÕ Üóè µy@µà‹ä UPPP@ ðÝÈ@ò‡îìŠ QPPPP ð¡bjØ@‘bjÈ a‡n’ŠóqŠóŽïi@ðäłbåà@Žßó óÜ@ðäbà@ìì†@ói@Úîä@ð䆋؊bØ@ì@†a‡Íi@üi@a‡ïäa†Šó ‡ÈŠ@íic UPPP@ Š†bÔ@µy@ðØŒ@N† QPPPP@ µy@„ï’@µÐ@ê÷ @ @Nòì솋Ø@ñò†bàb÷ ñŠíä@óÝï›Ð UPPP@ µy@Š†bÕÜa‡jÈ QPPPP@ ‡ïª@†aŒb÷ @Šíäc@µäŒbä UPPP@ ‡ïª@óîbéä QPPPP@ µy@ÖÐíà ò‹îŒì@ðàaŠ WPPP@ çbárÈ@‡á« QPPPP@ c@N@Ë@N@ñ æî‡Üa@öbéi@æî‡Üa@þ– SPPP@ âî‹Ø@µàc SPPPP@ ׆b–@†aüÐ@ßbà ‹›‚@‡á«@ðÝÈ RPPP@ ðÝÈ@çì‡î‹Ð QPPPP@ æ«@âbÔ b–@lbèì@ðÝÈ RPPP@ µy@æáïè @UPPP@ b–@‡ï’Ší‚@‡ï’Š QUPP@ †íjÈ@@óàba UPPP@ @bî‡ïà

ì@a†òìòŠó@ñý@ñóäb“ïäìbä@ìó÷@‹ŽîˆóÜ ì@ça‡ŽïÜ@n“Žïèóä@ð Üìóè@ñbnaŠ@óÜ La@†b ÜóàüØ@óÜ@çłbåà@ói@ˆ†@ñ‰ïm@ì‡äím ðäłbåà@ðäbØóÐbà@óÜ@ñ‹ Šói@ñŠónäó ÚŽîŠüØ@ðäa†Œb@ói@bnóè@L‡îí@@×a‹ŽïÈ RPPU@ñŠbîb÷@RW@@îó@è@ñˆûŠ@@óÜ óÝÄbî@ñŠb’@óÜ@ûŠòíïä@•bq@ñ@Q@‹Žïà‰mbØ Üüè@óÜ Aulan@–@Vallbacksskolan@ çýìb÷@ð bmòŠó@Nç@ ýíÙ@ØbjÜbÄ@ñbä‡åŽîí‚@óÜ ñŠónäó@ð‹qŠói@|mbÐ@†aŒ‹@Žï’@çóîý@óÜ çaìíiò†bàb÷@mbè‹Žï‚ói@òìòŠ†@óÜ@çłbåà ói@óØòŠüØ@ðäbØó’ói@ìóàbäŠói@ìa‹Ø çb’bq@LaŠ‡äóîó @çaíiò†bàb÷@ñŠbïäaŒ ì@Šóíä@ìÈb’@ôäbïbÔ@ôäbáŽïÝ Lçłbåà@ðäbØóÐbà@ñŠaíi@õìaŠìí Üóè óÜ@B@ çłbåà@ãóØóîB@ ñìa‹ƒÙŽîŠ@ð‹qŠói N†@ ‹Ø@ñŠa‡’ói@@òìòŠbi@ãóÜ@ÚŽïbi@ói@‡îí ói@pòŠbió@a‡îóØóbi@óÜ@çbáŽïÝ òì@L‡îí@ñb ÜóàüØ@óÜ@çłbåà@ðäbØó“ŽïØ ðäłbåà@óÜ@ÚŽîŠûŒ@ñó“ŽïØ@”ïmó@ jîbm@ói çbïŽïq@ñŠóibäóq@Àbà@ðäa†óä@ì@ò‡äóèbäóq ò‹vè@ñò‹÷a†@ñòìó䆋Ø@ðÜb¯b’@òì ðäbØbïubïu@ó“ŽïØ@óÜ@ÚŽîŠûŒ@ŠójàaŠóióÜ ñóäìí¹@‡äóš@ñòìóäbåŽïè@ói@òì@Lçłbåà ‹m@oîóáèó÷‹q@ñóØóbi@òìòŠbjàóÜ@ì‡åîŒ @ N†‹Ø ŽïnØ@üi@ÛóîòìóååŽîü‚@a‡îaì†@ói ðäłbåà@Žßó óÜ@ÚŽïmb@‡äó šB B†@ a‡Íi@õŠb’@óÜ@a†ò†buŠó@ôn’óqŠóŽïi @ Na‹Ø@•óÙ“Žïq@|mbÐ@†aŒ‹Žï’@ïíä@óÜ RX@ðÙŽï“îb¹@ói@óØòŠüØ@bèòìŠóè ‡äóšB@åŽïàüïØû†@ðáÝïÐ@óÜ@ðîóÕïÔò†

@ AônïÜbïü@õŠíé»@õ‰i

Microsoft Word - 111-P1.doc  
Microsoft Word - 111-P1.doc  

@J @çò†óà@a@ŠóÙ’üéŽ ïi@ñò†bà@ói@çaìíiò†íÜb÷ çóÙi@ðäa‡åîŒ@çbïbšbÔ @A NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ß M V @J @a†Èb’@õŠaíjŽ îŠ@ÿó óÜ@ÚŽ ïmb NNNN...

Advertisement