Page 1

×aÈ@ôqóš@ñŠbÙî‹Ø@ïäíàíØ@ðiïy@ ñòìa‹Øìþi

ãóØóî@ðÜb@M@6@òŠbàˆ

ãïÜbï’ü@@ìòŠói@ @ ZóØ@ñóîbïu@ìó÷@bm @ N@òím‹ a†@ðÔaÈ@ñóÜóàüØ@ìíàóè@ðäa†Šó Šó@ìŠbn’íØìŠó’M1 @óÜLû‹àó÷@bm@òìòìa‡äóØ@ðàóØóî@ñŠó’@ó@ Ü@ãa†ó@Žßó óÜ@òìóäíiììŠóiììŠ@óÜ@aìb÷ˆûŠ@ìbÙîŠóàó÷@ðäbØómóbï@ñbàóåi@Šó@óÜ@a†ì솋iaŠ@ðîóîò†@óÜ@†ŠíØ@ðäbØónïÜbäüïbä@òïèM2 @óiïy@ìN@òìíióè@çbîýbi@ò†@a‡îŒóØŠóà@î†@_@ðàìóÔ@ðmóàíÙy@óÜ@çbîŠa‡’óiì@”Ôóä@ïåïi@ì@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ðäbØóÐbàŠóüi@ñ‰îŠ†@oò†@ìóäóîýóàóè@ð’è @ N@ò솋Ø@çbîŠbØ@a†@×aÈ@ñŠóaŠó@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï@ðäaìaŠíÜóè@ñóåîì@ói@çbØò†ŠíØ@ónïÜbäüïbä @‹m@‰ïm@ì@ÜíÔ@‹mbîŒ@ì솋iaŠ@óÜ@ðiòŠóÈ@ì@†ŠíØ@ðàïÜbäüïbä@çaíïä@“ÜóÔ@ì@ðîòìómóä@@ñóåïØì@׊@ãa†ó@ðäb‚ìŠ@•bq@ðàò†Šó@pójîbmói@ì솋iaŠ@ðÜb@òäbï@@ðäbØŠü íÜb÷M3 @ N@òìómòìì†‹Ø @a‡îü‚@ñaì†@ói@çbn†ŠíØ@ðmíØŠó@óØ@ @@ò‹mŠûŒ@òìó÷@ñŠó ó÷@a†@bÙî‹àó÷@ðäbØómóbï@ñòíïš@Šaíš@óÜ@@ñŒóØŠóà@Üìò†@ðÙïäìíi@ïuì@xŠóàì@ßóè@@ðØóîòìóäìíi@ñbb÷@òŠüu@Šóè M4 @ 5@òŠóqý@íi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@oïåŽïéi

ì@ @płóò†@ñó“ïØ@L熊a‰jÜóè ñ @ ŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷ a†@×aÈ@óÜ@ ZóØ@ñòìó÷@m‹ ìbšŠóióÜ@ói

@pó¼òŒ@Šó ó÷@Lòìíš @ñóàbäónÐóè@ mìóÙïqìbš

@ñòŠbi@ óÜ@ ð“ïÙi @‡ï¼@ Žßó óÜ@ ðŠbÐ@ðÜbäíïbäŠónåï÷ @Ûóî@Šói@óÜ@ñüè@ómòìíi@@×aÈ@Šóüi@ðäbØóäbºóqìbè@ìbÙî‹àó÷@ð“ï؋ْ@óÜ @ði@ì@ðîòŠaìb÷@ìŠbn’íØ@ì@çbØòŠb’@ð䆋Ø@ça‹Žîì@ìóÜóàüØ@ñòŒa’@ñòìóäb’òíÜóè @ðäbØóî‡äó¸ójîbm @‹q@ ðuŠóàì@ ßóè@ ñòŠbiŠò†@ ðîaíÔóm N@‘óØ@ŠaŒóè@bèóîò†@ðîóäýìóäb‚ @óÜ@ òìó’òŠ@ñíîŠbåï @ãóÜ@ç횊ò†@ñòŠbš@bîŠ@ì@×aÈ@ðmbòŠbØ @üi@ðäaŠíÜóè@ñòŒaìŠò†@ì@óåïàòŒ@@a‡îü‚@ŠójàaŠói@óÜ@×aÈ@ñŒbiŠó@ðä†‹ØŞ@ a† @ì@ Þîýò†ì@ L×aÈ @ óÈaŒìó÷ @óÜ@N@òìómû†‹Ø@çbØónïÜbäüïbä@@ì@oŠóq@òìómóä@ì@ðàþï÷@ónŠóq@óäüØ@òïè @óÜ@ ðäbØóàb−Šó @×aÈ@Šó@üi@bÙîŠóàó÷@ð’è@ZŽßbäíïbäŠónåï÷ @ómòìíi@ aìb÷ˆûŠ@ ðmóÜìò†@ ðàîŠûmL@ bïä†@ ñ‹m@ ðäbØóåîí’@ íØòìLa†@ ”ïÔaÈ @ì@ ðbï@ðäbîˆ@Šó @óØó’ìì@ ñbäbà@ ói@ ‹q@ ð’òŠ@ðØóîíîŠbåï N@ò솋Øïèói@ðàþï÷@ðàîŠûmì@ðbï@ðàþï÷@ñòìóäìíi@Ûýbš@ìó’ó @ñüè @ NòìónîóÙi@çììŠ@×aÈ@ðÙÜó‚@ðmóîłóàüØ @ñ‡äó¸ójîbm@æî‹m@ðîbmòŠó@Lòìì‡äbqóa† @óÜ@ ðäbåï÷@ ñˆ†@ ì@ óäbnŠóqóäüØ@ ñìaìómói@ ðÙîŠó’@ a†bnï÷@ ðuŠóàì@ ßóè@ óÜ @æîói@ óÜ@ a‡ÔaÈ@ óÜ@ðäò†óà@ðØóîóÜóàüØ @ðäí@ ì@ óÉï’@ ðäbØ@ òïèì@ ÛóîýóÜ@ ×aÈ@ ðäbØòŠóØ a†@ òïè@ çaíïä @ 2 ‫ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬ @Nó@ îa†aŠb÷@óÜ@òìò‹m@ðØóîý@óÜ@ãa†ó@ðäbØò‹äóîý@ónïÜbäíïbä@ì@çbØóïÈóiì @óïä@a‡ÔaÈ@ðÙÜó‚@ðäbØóî‡äòìòˆŠói@Žßó óÜ@ðØóî‡äòíîóq@ïè@ó’òŠ@òŠó’@ãó÷ N@a‡îbïm@ðäbiŠíÔ@ói@æiò†@×aÈ@ðÙÜó‚@ði@Ûóóè@ñóØóàb−ó÷@ì @î‹i@ ì@ ´’íØ@ óÜ@@~@ òŠìí@ñØóî@Žîí‚ @ðäbØóäbºóqìbè@ì@bÙîŠóàó÷@óØ@óîa‹Ù’b÷@òìó÷ @óÜ@ ðmóîýóàüØì@ ðbï@ ðÜbàŠüäì@ ðîbb÷@ ðuŠóàíÜóè@ ðØóîòìóäaˆíi@ òŠüuŠóè @çbï’óiìbè@ñüb÷@Ûóî@a‡“ïäbmòŠò‡Žïi@ðÙÜó‚ @ì@ çbØóïàþï÷@ ónîŠûm@ ì@ Ûóîý@ óÜ @ãó÷@ mbè@ ñbmüØ@ ñìò‹ @ óÜ@ ÚÜó‚@ ðäbîˆ@ ðÙïäìíi@ •bi@ òŠüu@ Šóè@ òì@ ×aÈ @óÐóîbm@Šóói@çbïóØ@çüïÝà 28@çaìó÷@@N@óîóè @óä@@~@ òìò‹m@ ðØóîý@ óÜ@Èói@ðäbØòìbbq @ì@òŠó’@ãóÜ@çbØòŠóØŠó’@ónŠóqóäüØ@òïè@ð䆋؊ò†@ì@òìó䆋Ø@Žßóšíq@ìLòŠó’ @•óia†@ a†Œaìbïu@ Œaìbïu@ðióèŒóà@ì@òìómóä@ì @ç‹i@ÚÜó‚@ðäbØóïîŠbØaìa†@óÜ@Žñí @oŽîìóäbîò† @ N@óîa†@×aÈ@ðbï@ðäbqòŠü @óÜ @íØòì@ ÚŽïÄû‹à@ïè@ðmóîbóØ@çaìó÷@ @N@òìì†‹Ø @•òŠ@ ñüîŠbåï@ ói@ðîbmüØ@oŽîìóäbï’ò†@óä@ì @ìóÜóqói@ ðÙïØŠó÷@ Ûòì@ ×aÈ@ ðqóš@ ñŠbÙî‹Ø@ ïäüàüØ@ ðiïy@ óîüi@ Šóè @æbäbä@ ðòŠ@ói@ü‚óiŠó@ðØóïïmýìì@ìbè @ãó÷@ çóîý@ óÜ@ì@a†aìb÷@ðÙŽï‚û†ìŠbi@óÜ@@N@æåŽïéi @æäaíni@×aÈ@ðÙÜó‚@óØ@ÚïuŠóàíÜóè@ð䆋Ø@µia†@ñbnaŠ@óÜ@ìbäóè@µàóØóî @óäbïïa‹Øüº†@ñóäbÄû‹à@bä@ðmbió‚@óÜ@çaìó÷@N @òìòŠòìbàóu@ói@ˆ†@ì@Ûóî@ói@ˆ†@òŽïè@óÜóàüØ@ìì† 2 ‫ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬ @ð䆋Ø@ñŠbî†óÜ@òìóîŠbï’ìì@ói@ì@óäa†aŒb÷ @ì@ Žï‹i@óÜ@@~@a‡äbïïnŽïš@òìómóä@ì@ïîb÷@ì @üØ@ a‡îŠìò†@ ói@ óØ@óîóè@Âä‹ @ðÙŽïÜb‚@‡äóš

@ _@çŠb‚ììŠ@Ûóî@ðäòìb‚@üi

@üi@ çbî‹m@ðÙŽïn’@@~@‹mbîŒ@´’Š@æŽîí‚@ì@píØŠó @ðäbqòŠü @ ðäbØó’òŠ@ òŽïè@ómaì@@N@òìóåiò† @ 5 ‫@@@@@@@@@@@@@ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬N@óïïä@Žðq@çbØòìbìóš @ói@ çbïnò†@ óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@@~@×a‹ŽïÈ@ðbï

@


1/2/2005 -@6@òŠbàˆ

2‫ل‬

×aÈ@ñbnï÷@ðuŠóàíÜóè@óÜ@çìíi@ŒbiŠò†@ñbîŠ@ói@pòŠbió@óàbä@Šbî‹i........ ‫ﺛﺎﴰﺎﻭﺓﻱ‬ @ói@×aÈ@ðqóš@ñŠbÙŽî‹Ø@ïäüàüØ@lïy @ïš@ nƒÙîŠ@ üi@ òìóîbäaím@ ìíàóè @ãb−ó÷@ói@ñbîŠ@óÜ@×aÈ@ðÙÜó‚ìŠbÙî‹Ø @òìímbè@ òìòŠó@ óÜ@ ñóäýb‚@ ìó÷@ ðä‡äbîó @òïè@ ìíàóè@ lïy@ pbØìbè.p @ bØò†@ pbió‚ @×aÈ@ ðäbØòŠýüÙ@ ì@ Œaí‚ímìóÙ“ïq @ì@wäbàb÷@ãóÜ@ðäaíïn“q@üi@bïä†@ñŠóaŠóì @@Œaìóäbi@ Lçbïä‡äbróš@ üi@ ìLóäbïØýbš @ .@pbØò† @ðqóš@ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy @ ×aÈ 2005\1\22

. a†îŠbq@’b÷ @òì@ çi@ Šìò†@ çbîü‚@ ñŒaíƒ܆@ ðmóÜìò† @òìa‹‹rïÜ@ ì@ ò†‹ØŠó@ ð䆋Ø@ ñb †a†M @òïè@ ðïuói@ oò†@ ñòìòŠò†ó䆋ØM @†aŒb÷@ ñbÜóàüØ@ a‡ÔaÈ@ óÜ@ ãb−òŠó @òïèì@ çbØòŠóØ a†@ òïè@ ðäbØóîŒbiŠó @ñòìó䆋Ø@ ‹q@ ì@ ×aÈ@ ðäbØòŠóØ a† @çbîü‚@Übïü@ðäaŠòŒí’ü‚ì@çbØóîì @ N@æåóàa† @Ûòì@ a‡äaìó÷@ Žßó óÜ@ ‹m@ ðäbØóïåî†@ ì@ ðàíÔ @ñîŠbq@ ’b÷@ ñïèói@ çbïäbØóåîí’ @@Z@oŽïäóîó ò†aŠ@ðmŠíØ@ói ñìa‹ƒÙîŠ .Šó’@ñŠbi@çaìbm @çbØòìómóä@ @ì@ ðbï@ ðÙïuŠóàíÜóè@ ð䆋Ùåïia†M @×aÈ@ ñŠóØ a†@ ðäbmóÜìò†.çbØòìím‹Øóî @ðäbØòŠóØ a†òïè@ ñŠìóÐ@ ñòìòŠò†ó䆋ØM @òïè@ ì@ lïy@ ìíàóè@ óØ@ aì@ ðmóîýóàüØ @ðäaíïn“q@óØ@@óØóšìbä@ñóäbmóÜìò†@@ìó÷@ì @ñïè@ ói@ çaìó÷@ îí’@ ð䆊br@ ì@ ×aÈ @óÜ@ ìóäa†aŒb÷@ æäaíni@ ×aÈ@ ðäbØóî@ ðbï @ðibä@ çóØò†@ ×aÈ@ ìbä@ ðäbØóïàþï÷@ òïè @òìómóä@ ñìa‹ƒÙîŠ@ ñîŠbq@ ’b÷ . a†îŠbq@’b÷@ñïè@óÜ@æiŠa‡’ói @×aÈ@ñŠóØ a†@ðäbmýì@ì.@ çbØòìím‹Øóî @æîŠíÜóè@ a‡¾b@ ìaìóm@ ðÙïuŠóàíÜóè .òìíi@Ší@ÚÜó‚@îí‚@ói@çbïnò†

@óäa†aŒb÷@ ð䆋Ø@ ñŠa‡’ói@ ðmó‹Ð@ bèòìŠóè @î†@òïèìó÷@ðïuójnò†@ïÜbàa†@ÛóšM @ðäaíïn“q@ óØ@ óØóšìbä@ ñóäbmóÜìò†@ ìó÷ì @ð䆋Ø@ ñŠbî†@ üi@ ÚÜó‚@ ñóäaŠbï’íè@ ì @ñaì†@ ðàò†Šó@ óÜ@ óØ@ ñóäbïîòìómóä@ ì @×aÈ@ñü‚ìbä@óÜ@çóØò†@çbØóïàþï÷@òïè @ . @oŽî‹åŽï‚ò‹i@×aÈ@ñìímbèa†@ðmóÜìò† @ì@ òìómóäìíi@ Ûýbš@ òìóºˆŠ@ ðäb‚ìŠ @ðäbØòïïè@ óÜ@ çóÙi@ ñŠa‡’ói@ ðibä@ a†

@ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷........ ‫ﺛﺎﴰﺎﻭﺓﻱ‬ @bm@ óîa†bïm@ðä†a‰jÜóè@ñ†Ša‡äbn÷@æî‹m @ðàb−Šó@ óä@L@熊a‰jÜóè@oïïåi@ñìbä @Âäóu@ ói@ ðäaímò†@ ó䆊a‰jÜóè@ãó÷ @ñíîŠbåï@ðäbØòïè@çaíïä@ð“ïØóá“ïØì @ói@@N@ ïi@ ðîbmüØ@ •òŠ @óØ@ óîòìó÷@ ‹mbîŒ@ßbánzï÷Lòìóäaìó›ïq @ì@ ðàìóÔ@ðàaŠb÷@bäì@”ïØóá“ïØ@ì@Âäóu @ìò‹i@ a†@ ×aÈ@óÜ@Šóqòìómóä@ì@î† @´²Šói@bnï÷@bm@íØòìŠóè@Np @ bÙi@a‡îóq @ãó÷@ ñìaìómói@ @B熊a‰jÜóè@B@ ðØŠa†óm@ì @ì@ òìómò솋Ø@ çaìa‹Ð@ ñóäb“ïØ@óá“ïØ @çóîý@ óÜ@ Šûm@ì@ñŒbiŠó@ðØýbš @ðäbØòìbbq@ ì@ çbØòŠóØ@  a†@òïè @ñbîŠ@ òìóäí@ì@óÉï’@ðäbØòïèì@Èói @óØ@ ÚïmóÜìò†@N@ ò솋Ø@ o‚óm@ çbîüi @ñü‚@ óîó䆊a‰jÜóè@òŠíu@ãó÷@ðàóèŠói @ñòŒbm@ ñ Šò†@ mìóØŠò†@ ñŠónäó @óäaïè@ ãó÷@ çaíïä@ ñŒbiŠóì@ðbï @çóîýóÜ@ 熊a‰jÜóè@ð䆋Ø@Šóm@N@ oïiò† @ãóØ@ çbî@çbåïè@ðîbmüØ@ñbîŠ@òìbÙî‹àó÷ @ÛóîŠóióÜ@ì@ñìbäóu@ðÈaŒìó÷@ñòìóä†‹Ø @ì@ ×aÈ@ ñóÜóàüØ@ ñòìóäb’òíÜóè @a†óÜóàüØ@ óÜ@ póïäò†óà@üi@òìóäaŠó  @Šóm@ ãóÜ@ bÙîŠóàó÷@ ð−bàb÷@Nóïïä @óÜ@ ÚïÈìóä@ðäa†@òìóåï›åi@óÜ@a‡îóä†‹Ø @î†@ _@ðàìóÔ@ðÙïmóÜìò†@ói@ómóïÈŠó’ @– @ ðàþï÷@ òïè@óÜ@Úï“ïÙÜóéïm@ói@ì @póÜìò†@óÜ@ðîbÙîŠóàó÷@û‹q@Übäíïbä @ðmbØ@ ðmóàíÙy@ óÜ@bnï÷@Šóè@óØ@La† @æà@ ðäìíšüi@ói@N@óîóè@çbïäìíi@a‡ÔaÈ @ì@ bÙîŠóàó÷@ðäbØóîŒbiŠó@òïè@ðmbØbm @çbïÔaÈ@ ñìaìómói@ðäbØóäbºóqìbè @óÜ@çbîòìóäbà@ðäbÙáï÷@Lòìín“ïèóä@ðuói @6 ‫×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬aÈ@ðäbqòŠü 

@Ûýbš@ a‡äaìó÷@ ñbäóq@óÜ@çbî@çbØòŠóØ @L@ Øóî@ñòîìómóäìímìóØ@ì@N@òìómóäìíi @ì@ póïäbnŠb’@ ðÙîŠaìóåîí’@ ïè @a†@ ×aÈ@ óÜ@ çbïmóïäbåï÷ @ @N@òìómòìín“ïèóä @òŠbîóÈ@ìaìóm@ð’òŠ@ðîíîŠbåï@Ûóî@óàó÷ @ðÈaŒìó÷@@N@ a‡ÜíÝîó÷@11@ñaì†@ñbïä†@óÜ @ðÝibÔ@ì@ómìóØŠò†@ñóäìí¹@×aÈ@ñû‹àó÷ @ðàîŠûm@ñ†‹ØŠbØ@ì@”Ôóä@n‚Šò† @ðbï@ ðàþï÷@ðàîŠûm@ì@bÙîŠóàó÷ @ãó÷@ñòìóäìíi@ììŠói@ììŠ@ì@ðØŠójàaŠói@Lóî @çbàóè@ óÜ@LóîóïnîŠûm@òŠóàóu@ìì† @ñŒbóåïàòŒ@ ì@çb“ïØaŠ@wäŠó@a‡“ïmbØ @óÜ@ Øóî@ üi@ óî@ðmóîłóàüØ@ì@ðbï @ @N@a‡îŠa†óîbàŠó@ðäbéïu@ñû‹àó÷ @ @ómóïÈŒòì@ãó÷@ñŠbiŠó@ @ZŽßbäíïbäŠónåï÷ @ì@ bÙîŠóàó÷@ ðmóÜìò†LóÜbm @óØ@çóØò†@òìó÷@ñbȇï÷@ðäbØóäbºóqìbè @òíîŠói@ a‡äbà@ ðîbmüØ@óÜ@熊a‰jÜóè @ðÙÜó‚@ òìóîbîŠ@ãóÜ@óîaí @òì@ñ‹iò† @çbîü‚@ ñŒbïä@ ðïu@ ðmóÜìò† @ðÙï䆊a‰jÜóè@ ñbȇï÷@N@ç‹î‰iò‡Üóè @òì@ _a‡ÔaÈ@óÜ@óî@ðÉÔaì@ò‡äóš@ðbï @µÜò†@ ñ@ ðq@ ñòìó÷@ ŠójàaŠói@óÜ@ðiò† @ _oîiŠòì@ÚïnîíÜóè@ðš@熊a‰jÜóè @ @óØóîóÕÜóy@熊a‰jÜóè@ @Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @óÜ@ bÙîŠóàó÷@ ñòìòŠò†@ ðmóbï@óÜ @ñòíïšŠaíš@ óÜ@ óÙîìbäóè@ì@a‡ÔaÈ @ð’òŠ@ ñíîŠbåï@ óØ@a‡móbï@çbàóè @ðîbmòŠó@çbØóuŠóà@”ïqóä@N@ òì‡äbÕÜí‚

@ Nòìa‡îììŠ @ü‚@ ìónaŠ@ a‡ÔaÈ@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï @ì@ bÙîŠóàó÷@ñŒbiŠó@ð’è@ðàb−Šói @ãó÷@ Šó@ üi@ ðmóîóØóäbºóqìbè @ó’è@ ãó÷@ ñòìó÷@ ñŠbiŠó@Nómłì @ìò‹îˆ@ ðÔaÈ@ñ††bà@ðäb‚‹îˆ@óîŒbiŠó @ìòŠóiíäb‚ì@ çbØòŠb’@ómaì@Lòì솋Ø@Šììˆ @ìóäb£bmíÔ@ ì@ çbi@ ìbîŠ@ ìò†bu @ça‹îì@ óäa‡䊆@ ðØòíï’ói@ìóäb‚ónó‚ @ìó’ó @üi@ñŠaíi@òìó“ïbï@ñììŠ@óÜL†‹Ø @ónŠóqóäüØ@òŒa‡äó÷@ði@òïè@ðmóïÜbÉÐ @óîòíï’@ãói@L‡äb‚òŠ@çbØóïåî†@ì@ðàìóÔ @ðmóîłüàüØ@ñŠbÙÜìbØ@îíïq@ðÜbî‹mbà @û‹àó÷@@N@ †‹ØŠóiónò†@ðÔaÈ@ðbï@ì @ì@ ð“ïb÷@ ði@óÜ@óØóîóÜóàüØ@@×aÈ @ðîbmòŠó@ðäìíióä@ì@ðäìíióä@ì@ñŠaˆóèì @a†@ ðäò†óà@ðØóîóÜüàüØ@ðmbäbÙáï÷@æî‹m @ìaìò†@ Lóî@ ðä@ çbäLóïïä@ŠbØ@ @N@ïÜbäò† @ì@ ìóäb£bmíÔ@ì@ñŠaŒímóà‚@ì@çbàŠò† @óÜ@“ @ói@óÜóàüØ@Lóî@ðä@óäbƒ’ü‚óä @ñŠói@ðiì@òìa‹Übàa†@@”ïb÷@ì@ãŒóä@ìbbî @ N@òìa‹Ø @ñíîŠbåï@ ðäaŠóÙîŠbî@òìò‹m@ðØóîý@óÜ @ómaì@ La†@ bïä†@ðäbØbïubïu@óÜb‚@óÜ@•òŠ @ìóšìbä@ ðäaŠó@ ì@î†@ì@ðàìóÔ@òïè @òïè@ ñbäóq@ óÜ@ çbØómò’óÈ @ì@ bÙîŠóàó÷@ ðäbØóîŒbiŠó @ðÙÜó‚@ ñóäaˆûŠ@ðäbîˆ@a‡äbØóäbàóqìbè @ðàþï÷@N@ò솋Ø@æîí‚@ðäbnÜó‚@çbïÔaÈ @ðäbØòìbbq@ ì@ óäí@ì@óÉï’@Lðbï @ì@ lòŠóÈ@ ónÜbäíïbä@òïèLÈói @ðàìóÔ@ óqì‹ @ ì@ ly@ LçbØóíØ @ a†@ òïè@ ŠójàaŠói@óÜ@çbØò‹îb’óÈ

@ì@ðbï@ðÙïuŠóà@ì@ßóè@@Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @ðïq@a†óáï÷@ðmbïi†ó÷@óÜ@óØ@ðmóîłóàüØ @óÜ@ óÙïØóî@ •òŠ@ ñíîŠbåï@oî‹mìì† @ñaì†@ ðäbéïu@ðäbØü‚ìónaŠ@óàb−òŠó @óÜ@ La‡äbéïu@ðîíä@ðàŒóä@ì@†Šb@ðäóu @ñŠaŒbi@ ñŠa†óîbàŠó@ ò†@łbi@ìbåïq @bÙîŠóàó÷@ ñŒaíuŠüi@pójîbm@ói@ì@†aŒb÷ @ñíîŠbåï@ñòˆaìónò†@ @N@a‡äbéïu@Šóói @Šíäóà@ çóîýóÜ@ Šbu@ ãóØóî@ •òŠ @òìóåî‰îím@ óÜ@ a‹i@ ŠbØói@òìómóáÙïy @ðbï@ðÈaŒìó÷@ñòŠbi@óÜ@a‡îóØóäb“‚òŠ† @ðäbØ@ óïbï@ òïè@ðäìíi@òüq@ì @L‡ïèbª@ñìa‹ØóÌò†óÔ@ñbáï@ @Iòìóäa÷ @ñŠójàbnrL15 ò@ Šbàˆ@ Žßbäíïbäåï÷ @ðÈŒòì@a†ómbØ@ìóÜ@N@†‹i@ñŠbØ@ói@@H1994 @Lìíi@ óäbnïÈŒòì@òŠíu@ìó÷@ñóäí¹@óåüi @a‡îü‚@ ñóØóåïìíä@óÜ@oáÙy@Šíäóà @ìíióè@ ðäa†ììŠ@ñŠó ó÷@óØ@ÛóîíîŠbåï @ìíióè@ ðÙïäìí›ÙïÜì@a‡äa÷@óÜ@pa‡iììŠ @ñòìóäìíiòŠbi@ìì†@ñŠó ó÷@a†óåüi@Žßó @óÜ @ðØóîíîŠbåïói@æm‹îŠ@ñbîŠ@ì@ìíióè @‘bi@ Šói@ óîa†@ ñbèòìb÷@ ð’òŠ @ðØóîóäí¹@×aÈ@û‹àó÷@ @N@ òìóåïÜüÙïÜì @óÜ@“ïq@óØ@ìó’òŠ@ñíîŠbåï@ñìímìóØŠò† @ðäbØòŠbàüØ@ óÜ@ Úï’ói@ì@çbnäbÍÐó÷ @óÈaŒìó÷@ ãó÷@ ñŠbšìì†@ @ çüØ@ðîìòŠí’ @ðäbØóïåïj“ïq@ìòìóåïÜüÙïÜ@û‹àó÷@@N@çìíji @•òŠ@ ñíîŠbåï@ñòŠbiŠò†@oáÙy@Šíäóà @ði@ ðäbØóî‡äó¸ójîbm@óÜ@ÚïØóî@Ûòì @óÜ@ ñ†aŒb÷@ ñŠaŒbi@ñŠa†óîbàŠó@ïÔòŠ @ì@ aŠ@ La†Šb@ ðäóu@ ñaì†@ ñbïä† @ónîíïq@ ì@ L‡äbáÜó@ ñü‚@슆 @óåîí’@ óÜ@ÚîŠûŒ@óÜ@Lòìó‚a†@ói@oî‹míi @óîíîŠbåï@ ãó÷@ a‡äbéïu@ðäbØbïubïu


1/2/2005 -@6@òŠbàˆ

3‫ل‬

@ @ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷...... @ñòìbbq @ŽßóàüØ@ ói@ óäaˆûŠ@óÙîŠüuói@ÚÜó‚@ðäbîˆ @ì@ ãîŠýüÙ@ñòŠói@ói@³i@oíîóq@ÚÜó‚ @ñaìa†@ ðiò†@ æà@ ðäìíšüi@ói@Nòìómóïäò†óà @bÙîŠóàó÷@ ñbqí@ óØ@ æîóÙi@ òìó÷ @ì@òìòŠò†@ónï›i@ðuójnò†@ðäbØóäbºóqìbè @Ûòì@ ðmóÜìò†íïä@ ðÙïäóîý@L×aÈ@óÜ @Ûóš@ ðØŠó÷@ çbØòìím‹Øóî@ òìómóä @ünó÷@óÜ@çbØóïàìóÔ@ì@î†@òïè@ïÜbàa† @ñìa‹ƒÙîŠ@ðäbØòîŠbq@’b÷@òïè@N@oî‹i @óØ@ÛóîómbéÙïq@ói@LçbØòìím‹Øóî@òìómóä @ìó÷@ ì@ bïäbnîŠói@ ì@bÙîŠóàó÷@ðäbØòïè @bèòìŠóè@ì@ò솋Ø@çbîŠó’@ñŠa‡’ói@ñóäbmłì @a‡ïm@ çbØóïàþï÷@ómóÜìò†@ðäbÙîïè @ïÜbàa†@Ûóš@ðÜóàóÈ@ói@ðäaímò†@Loïióä @ðàìóÔ@ òïè@ì@çbØóïÈói@ì@çbØóïàþï÷ @òìó÷@N@ pa‡i@ ãb−ó÷@ çbÙïnÜbäíïbäì @çbØòìím‹Øóî@ òìómóä@ óØ@ óå’ûŠ @óiì@Lóïïä@çóîý@ði@ì@ü‚óiŠó@ðÙîìa‹ƒÙîŠ @bÙîŠóàó÷@ ñüÙ’bq@ ”îìaìóm @La‡ÔaÈ@ óÜ@ óïïä@ ðäbØóäbºóqìbèì @ðäbØóïØüØbä@ ói@‡äòíîóq@óÜ@pójîbmói @bÙîŠóàó÷@ ì@ ìím‹Øóî@ñbqìŠìó÷@çaíïä @ðmłóèˆûŠ@ o“ @ ì@×aÈ@ðÈaŒìó÷@ŠóóÜ @óØ@ Ûóî@ñüb÷@ði@ì@oói@æiì@LoaŠòìbä @×aÈ@ óÜ@ çbØòŠóØ@ a†@òïè@ñììŠóiììŠ @aí‚@ ñììŠóån‚@ Lòìónïiò† @mbè@ ì@ çbØòŠóØ a†@òrè@ðä‡äaŠóqŠò† @ð䆋Ø@ Ûóš@ üi@ çbØòqŠbq@’b÷@òrè @òŠìì†@ðÙîŠbØ@çbØóïåî†@ì@ðàìóÔ@òè@ì@ly @ì@ ðÙŠü‚@ðØóîòíï’@ói@óàó÷@@N@óïïä@oò† @òŠbØ@ ãó÷@Loî‹ bä@ŽÞÙ’@òìòŠó@óÜ@òìü‚@óÜ @çb¸òŠb“ï÷@òìòŠóóÜ@ÛòìŠóè@Lðàb−Šó @ð䆋Ø@ ”ïØ@ì@´ƒÙîŠ@ñìò‹ @óÜ@L†‹Ø@ðq @ì@ ŠýüÙ@ ì@ Œaíƒïn’b÷@ ðäŒóà@ ñïè @b÷@ ŠóóÜ@ ì@ ×aÈ@ óÜ@òŒaí²†aŒb÷ @ì@ ðîóØíäóè@ðÙïØŠó÷@ì@óîa†@ðîòìómóäíïä @ðàïäüàüØ@ ñòìóåmììi@ ò†ì@ ãò† @ïäüàüØ@ðiy@ðmójîbmói@ì@ñŠbÙî‹Ø @óÜ@ çìíi@ ŒbiŠò†@üi@óÔaÈ@ðqóš@ñŠbÙî‹Ø @ @N@×aÈ@ñbnï÷@ðÈaŒìó÷ @ @ðäbØòŠbï‹q@ðàłòì@óÜ@@ZŽßbäíïbäŠónåï÷ @ì@ ÚïmóÜìò†@ béäóm@ omìì@ üm@a†í“ïq @a†@ ×aÈ@óÜ@ðäaímò†@Übï’í@ðÙﺈŠ @ì@ ðäò†óà@ ì@ ðàìóÔ@ò‹îóÌ@ì@î†@ò‹îóÌ @a†óÔò†@ ãóÜ@ oî‹äaímò†@bîb÷@ @N@oïi@ŠýüÙ @ @4 ‫@@@@@@@@@@ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬óàb−òŠó@ìó÷

@çaŠbÙî‹Ø@n‚Šó òì@ì@´ƒÙîŠ@ðbó÷ @ì@ŠýüÙ@ðäajØbäìŠ@ì@çaŠb؇åîí‚@ì@çbäˆ@ì @N@ oïi@a†@×aÈ@ñóÜóàüØ@óÜ@ìímìóØ@”ïq @a†@ ðäbéïu@b÷@Šó@óÜ@òìò‹m@ðØóîý@óÜ @ò†béïä@ ì@ ïØóî@ónîíïq@ì@oî‹äaímò† @òìa‹²Š@ ì@ ly@ LçbØóîŠbÙî‹Ø @ñˆ†@ ì@ çbØónû†@çbåï÷@ì@çbØòìímìóÙ“ïq @Šó@ óån‚@ Šb“Ð@ ìbåïq@óÜ@çbØóïäóu @LðäbØóäbºóqìbè@ ì@ bÙîŠóàó÷ @ìbšŠóióÜ@ ói@ pójîbmói@N@ æåÜóè @ì@ ðbï@ ñŠbióÜbä@ îaŠó’@ m‹  @òŠói@ ì@ ´ƒÙîŠ@a‡ÔaÈ@óÜ@ðmóîłóàüØ @üi@ ðîòìómóäíïä@ðÙïåïràóØ@ð䆋i@”ïq @La‡ÔaÈ@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï@ói@çbåïè@ñbmüØ @a‡îóq@ ŒbìíäòŠbš@ìónóuŠ@ói@ðÙîŠìò† @ N@pbØò† @ @óÜ@pbió‚@ói@‡äòíîóq@óÜ@ @ZŽßbäíïbäŠónåï÷ @ì@ çbØòŠóØ a†@òïè@ðä‡äaŠóqŠò†@ìbåïq @ì@ ðàþï÷@ òïè@ ïÜbàa†@ Ûóš @ónî†@ ðÉÔaì@ ðÙîŠbïüqLçbØóïàóÔ @çbîŠó@ðÔìóm@bm@óØ@óäaïè@ãó÷@@N@òìó“ïq @óäa‡䊆@ðÙîŠbØ@ïè@óÜ@ì@Ûóš@óÜ@óáÔìíä @ói@ ´“îó @üi@熋Ø@çaìbm@ì@´’íØ@ÚÜó‚ì @ì@ çîŠbqbä@ oò†@ çbïäbØó−bàb÷ @La†òŠaíi@ãóÜ@óî@ðä@a‡äbïäaíïä@óÜ@ÛóîŒaìbïu @ói@ ì@ Lóäbàó÷@ m‹ @ ìbšŠóióÜ@ói @óäbàó÷@ Žñ‹äaímò†@çüš@ðÉÔaì@ðØóîòíï’ @ðmŠó’@ ãóØóî@ ì@ Žñ‹åïéi@ ðq@oÙ’ @oò†ói@ ŠýüÙ@ ðÙïºˆŠ@ðä‡äaŠŒóàa† @ @_@ñ‹åïéi @ @çb¸òŠb“ï÷@çüš@Ûòì@Šóè@Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @´ƒÙîŠ@óØó“ïØ@ñŠó@òŠbš@ðÝïÝØ@†‹Ø@ðïq @ðäbéïu@ð䆋ٓïØ@ì@ÚÜó‚@ñòìó䆋ØüØ@ì @ðäa‹äóîý@ ì@ Œaí²‡îŒb÷@ ì@ ç†óàónà @óÜ@ óî@ ðäò†óà@ ìŠýüÙ@ ðØóîóÜóàüØ @N@ a†@ çbéïu@b÷@Šó@óÜ@ì@×aÈ@ñòìòìbä @ a†@ òïè@ ðä‡äaŠóqŠò†@ñŠbØaìa†@ðiò† @ì@ ðàìóÔ@ òïè@ïÜbàa†@Ûóš@ì@çbØòŠóØ @Ûóî@ ói@ oîŠüia†@ ×aÈ@ óÜ@çbØ@óïåî† @óÜ@ óØ@ çŒóà@ïè@çbàóè@N@ðäbéïu@ñŠbØaìa† @ðäbØò†bu@ bä@ óîaˆŠ@ a† 2002@ðmbií’ @bÙîŠóàó÷@ð’è@ñˆ†@óÜ@çbéïu@ñó’ü aíš @ìbåïq@óÜ@ónîíïq@ì@ñ‹äaímò†@×aÈ@Šó@üi @ónî‹åïéi@oî‹£@ÚîŠ@a†óäbîŠbØaìa†@ãó÷ @ðuŠóàì@ ßóè@ a‡ÔaÈ@ñü‚bä@óÜ@N@ça‡îóà

@ðäóu@ ñaì†@ ñ†aŒb÷@ñŠaŒbi@ñŠa†óîbàŠó @ìó÷@ ñŒaíƒ܆@ çbéïu@ðîüä@ðàŒóä@ì@†Šb @ì@ òìbšŠó@ oïäaímó÷óä@ ì@ñìóîó÷óäL @ãîŠýüÙ@ ì@ póïäò†óà@ ñòìòŠóÙ“‚óq @ìòŠói@ ç‹Ùïq@ ó“Øó’bq@ñ‡äòìòŠ@N@ oïi @bmóè@póïäbåï÷@ì@póïäò†óà@”ïq@îaŠó’ @”ïqóÜ@ bmóè@ì@ðiŠóÌ@óÜóàüØ@ñ†í‚@óÜ @ì@ ò솋Ùïq@ò†@òìóåïÜŠói@ñŠaíî†@ðäb‚ìŠ @ì@ çbnäbÍÐó÷@ì@bïåüi@óÜ@îì†@ñòìó÷ @ãó÷@ ò‰@ pa†ò†@ ììŠ@ ×aÈ@ óÜ@ û‹àó÷ @å’ûŠ@ðÙïmòŠbjÈ@óiLóîó䆋Ùïq@ó“Øó’bq @ñbäbà@ ói@Bð @ iŠóÌ@ ða‹Øíº†@B@ð䆊bä @ðîíä@ ðàŒóä@ ì@†aŒb÷@ñŠaŒbi@ñŠa†óîbàŠó @ @ @N@óàóî@ð@ðäbéïu@ðäbØómłì@ìòŠói@Lìó÷ @ãóÜ@ çìíšŠò†@ ñbîŠ@ @Z@ŽßbäíïbäŠónåï÷ @ó’ói@ ãïÜbäíïbä@ì@Šóq@ãìóÔ@ì@æî† @ì@ ßóè@ãói@ðäaímò†@ïè@ãbØ_óäüš@óÈaŒìó÷ @ðàŒóä@ ðäbØòìa‹›ïrÜóè@ ÚïÜ @ŠýüÙ@ ðmóÜìò†@ì@oïåïi@ðîbmüØ@óuŠóà @ñŠa†óîbàŠó@ ðîíä@ðmóîłóàüØ _ðbï @ãóÜ@ çìíšŠò†@ ñ‰ïmaï÷@_oïåó·a† @ìò†aŠ@ ói@ óïnac@ ãó÷@ì@óîóáï÷@ðàò†Šó @ @_@óïïš@óÈaŒìó÷ @ñóÜóàüØ@ çbàóè@óÜ@ãóè@Œaìbïu@ñòíï’ì @óÜóàüØ@ óÜ@ ãóè@ ì@oî‹åïiò†@a†@ðiŠóÌ @bî@ü‚ìónaŠ@óØ@a‡äbÙïîbÕîŠóÐó÷@ì@ðîbïb÷ @ãóÜ@ çìíiŒbiŠò†@ ñbîŠ@@Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @ @ðäbØóäb“ïä@ì@ãb−Šói@óÜ@ü‚ìónaŠbä @ñïè@ ðä‡äa‹ƒÜóèì@ìòìó䆋ØüØ@óÈaŒìó÷ @•ói@ ði@ çbéïu@ ðîüä@ ðàŒóä @ðäbnŠb’@ ñïè@ bïäóm@@N@óÙÜó‚@ðäŒóà @pbòŠbØ@ •òŠ@ ðîíîŠbåï@N@ çìíióä @Šíäóà@óØ@ñòïè@ìó÷@ãóéï@ñïè@Lçbéïu @“ @ ñ‡äòìòŠ@ ðÝ Ù’@ æî‹mŠóåïè @ñŠóàóu@ ì솊óè@ ŠójàaŠói@ óÜ@ oáÙy @ @ói@óáï÷@ðà@ò†Šó@ñŠa†óîbàŠó @ì@ ümbä@ ðmóÜìò†@ ðàîŠûm@LãîŠûm @ça‡îóà@ üi@ ðbï@ ðàþï÷@ðàîŠûm @Šóq@ãìóÔ@ì@æî†@Žßó óÜ@ñìa‹ÙïrÜóéÙïÜ @ì@ póîŠóiŠói@ãó÷@ðäaímò†@L†‹Ø@ñŒaìóäbi @ìò‹i@Na@†@ ìòŠ‡äìím@ ðàÜbäíïbä@ ì @ì@ póïäò†óà@ ñˆ†@ óÜ@ óïïäbéïu@ó’è @ðmłóèˆûŠ@óÜ@ðbï@ðàþï÷@ð䆋Øa‡îóq @ðq@ ó“Øó’bq@ póïäbåï÷ @óÜ@ bmóè@ ì@ŠìíØbi@ñbÕîŠóÐó÷@ì@oaŠòìbä @ói@ ‡äòíîóq@óÜ@pójîbm@ðØóîòíï’ói@N@pbÙi @Ûóî@ ñóåîì@ ói@ a†@ lŠóÌ@ì@bqìŠìó÷@ð܆ @ñïè@ a†ìbäóè@ãóØóî@óÜ@ðiò†@òìóÔaÈ @ì@ ðmóàíÙy@ì@ðmóîłóàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷ @b÷@ Šó@ óÜ@ ì@ ×aÈ@ìbä@óÜ@Šòìbàóu @ñŠbjäaìbm@ ìò‡䊆@𺈊@ñŠbØŠó@óåmbè @”ïq@ ðäbåïè@ oò†@ ói@ üi@ a‡äbéïu @ñòíï’ì@ ŽÞÙ’@ì@ça÷@ðàþï÷@ñŠíé»@Ûòì @ðÙïmóÜìò†ì@ ÛóîóÜóàüØ@ðäbØóuŠóà @ómbòŠbØ@ãó÷@mìóØŠò†@Lómóibi@ìóÜ@ñ‹m @ @N@pa†ò†@çb“ïq@óî@ðäbåï÷ @óØ@ñóäbuŠóà@”ïq@ìó÷N@ça‡îóà@óåïi@ŠýíÙ @ð䆋ØŠò†@ L†‹Ø@çb¹b“ïä@oò†@òìŠó@óÜ @ãó÷@ ð܆@ óÜ@×aÈ@ñómóïÈŒòì@ãó÷@‚òì @ð䆋Ø@ Ûóš@ ì@ ×aÈ@óÜ@ŠóØ@ a†@ñïè @püi@ oîóØò‡ïÜìbš@a†óïn“ @óuŠóà@ì@ßóè @ N@çbØóïàìóÔ@ì@ðàþï÷@òïè @ì@ bÙîŠóàó÷@ óØ@ oîìóØò†Šò† @ñŠìò†ói@ çbäˆì@ çaìý@ì@çaŠbÙî‹Ø@ónîíïq @ñŠa†óîbàŠó@ o“ @ ì@ ðäbØóäbºóqìbè @ÚîŠ@ ì@ æî‹åî‹ƒÜóè@ a†óäbnaí‚@ãó÷ @a†@ ×aÈ@óÜ@ðmłì@ü‚@ñŠa†óîbàŠó@ì@lŠóÌ @ðuŠóà@ ì@ ßóè@ óØ@ a†@ ×aÈ@óÜ@N@æî‹£ @ðØóîóÜóàüØ@ ðä‡äaŠŒóàa†@ ñbäaím @óÜ@ ËbÑî†@ãłói@óïïä@a†aŠb÷@óÜ@óäa’Šü’ @ðä@ a†@ ×aÈ@ óÜ@ çbîŠýüÙ@ì@ðäbnŠb’ @ì@ òìóäbà@ ìbåïq@óÜ@ça‡Üìóè@Lçbîˆ@ñ†í‚ @ði@ì@oói@æi@a‡ÉÔaì@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï@N@óî @îí’@ ì@ çbîˆ@ ðàóØ@ ðäý@ð䆋Ø@µia† @óÜ@ óáï÷@ ðàò†Šó@ñŠa†óîbàŠó@ðîbäaím @òì@ 熋iŠbØói@ÞibÔ@”îbb÷@ì@çbä@ìòìóäbà @a‡ïäò†óà@ñóÜóàüØ@ð䆋iòíîŠói@ì@´ƒÙîŠ @oî‹äaímò†@ì@òŠóåîŠü @ðÙîïè@n‚Šó  @ì@póïäò†óà@óÜ@ñ‹ Šói@û‹àó÷@N@pa†ò†@çb“ïq @ò‹îóÌ@ì@ðàìóÔ@ò‹îóÌ@ðÙﺈŠ@ì@ãîŠýüÙ @óÜ@ ŠýüÙ@ ì@ ðäò†óà@ ðÙﺈŠ@ì@î† @óÜ@ì@Lça÷@óÜ@bèòìŠóèLa‡ÔaÈ@ñóÜóàüØ @bmóèì@bïä†@ñò†òŒ@ãþï÷@ðäbmłì@óÜ@ÚîŠûŒ @ðiŠóÌ@ ñóÜóàüØ@ ñ†í‚@ óÜ @ñˆ†@ óÜ@ óáï÷@ ïràóØ@Z@ ñóØóäí¹@@I @ðäóä‡äaŠŒóàa†@ ì@ bbî@Šó@óÜ@ça†Šbî‹i @ñìaìómói@@Ha@†óäóØ@óÜ@ðàþï÷@ñóàóÙyóà @ì@ çbØónÜbï’ü@ ñünó÷@ómìímìóØ @ì@ bïäóm@ @N@ ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ñòìóåmììi @óÜ@ Übï’ü@ðÙﺈŠ@ì@póàíÙy@bémói @óØó’ìì@ ðÉÔaì@ñbäbà@ñ‹q@ói@‹q@a†@×aÈ @ @@N@oïi@ŠýüÙ@ì@ðäò†óà@ðäaímò†


1/2/2005 -@6@òŠbàˆ

4‫ل‬

@ @ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷...... @ñòìbbq @óÜ@ ‹m@ ðäbØóïÜóyóà@ónŠóqóäíØ@òïèì @òíîŠói@ì@熋Ø@ŽßûäüØ@@ì@çbîˆ@ì@ŠbØ@îí’ @ÚÜó‚@ çóîýóÜ@ çbØòŠbi@ ìŠbØ@ 熋i @ó“ïØ@ ói@ ãłòì@ üi@ óàó÷@ Lòìóäbîü‚ @ñïè@ð䆋i@ŠbØói@ìbåïq@óÜ@ì@çbÙïuójò† @çbîŠbi@ póÜìò†@ ñóåîì@ ói@ì@ü‚@ì@ónaŠ @ N@ïèò†

@ìó÷@ì@ñŒa숊üi@ñüä@ðäbéïu@ðàŒóä@óÜ@óîóè @ãóÜ@ óØ@ ñóäbïàìóÔ@ì@î†@óïbï@òïè @òïè@ ãó÷@@N@ ò솋Ø@ çbîó’ó @òìóÈaŒìó÷ @ìŠbÙî‹Ø@ ïš@ óïmóîłóàüØ@ì@ðbï @N@ òìó÷@ ðmóîbåïš@ ðiy@ì@òìóåmììi @ðÙïma‹Øíº†@Šóè@pìíîò†@µåïÜ@ðäbàò†Šó @óÜ@ Loïi@ pa‹Øíº†@ßbï’ü@ðiò†@îóq @a†û‹àó÷@ ðäbéïu@óÜ@“ @ói@ì@a†@×aÈ @Œaí²†aŒb÷@ðÙïóØ@Šóè@oî‹mìíi@ónîíïq @ñîóq@ói@póïäò†óà@ñ‹äóîý@ì@ŠýüÙ@ì @ N@oïi@oÜbï’ü@Žðiò†

@ói@ óäbØŠó÷@ãó÷@ñóäaÝï’@ðäa†@ãb−ó÷ @ÚÜó‚@ ñü‚ìónaŠ@ì@óäbØýbš@ðäa Šìò† @ì@ Lïi@ðq@ñbmüØ@•òŠ@ñíîŠbåï@ðäaímò† @ŠòbióÜ@ ðmóîłóàüØ@ì@ðbï@ðÙï‚û†bi @ŠbjnÉï÷@ì@òìóäìíi@ñŠòìbàóu@üi@ïÕÜí£ @óÜ@ì@a‡ÔaÈ@óÜ@ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðØŠó÷ @ì@ tóš@ ðÅïmbäŠónÜó÷@ ð䆋Øa‡îóq @ñíîŠbåï@ói@çbåïè@ñbmüØ@a†ìbäóè@ãóØóî @ N@a†@×aÈ@ñóÜóàüØ@óÜ@oïäüàüØ @óØ@ óÙïuŠóà@ ì@ ßóè@ ð䆋ØŒbì@•òŠ @×aÈ@ñóÜóàüØ@Šó ó÷@æîa†òŠòìbi@ìóÜ@óáï÷ @ðä†óà@ ì@ ŠýüÙ@ðÙïmóÜìò†@ðä‡äaŠŒóàa† @ñíîŠbåï@ ñŠbi@pbòŠbØ@ðuŠóàì@ßóè@óÜ @ói@óáï÷@ðàłòì@óîbäbà@ìói@@N@oïióè@ðäbÙáï÷ @ðbï@ðmóïÜbÉÐ@ñ†aŒb÷@ì@i@ŒbiŠò†@•òŠ @•òŠ@ ñíîŠbåï@ üi@ pójîbm@ðØóîòíï’ @Šóè@óÜ@pbØìó÷@ð‚ò‹i@çbØóiy@ìíàóè@üi @Ûóš@ ì@ çbØòŠóØ@ a†@òïè@ðä‡äaŠóqŠò† @ì@ çbØóî@ ì@ †aŒb÷@ ðÙï䆊a‰jÜóè @óÜ@óäbØónÜbäíïbä@ì@î†@òïè@ïÜbàa† @ÚÜó‚@ ñŠûŒ@ ðmóîaŠûŒ@ a†óäbÑïäíà @ðuŠóà@ ”ïq@ óàó÷@ La†@ ×aÈ@ñü‚ìbä @oÜbïü@ ì@ ñóš@ ðÅïmbäŠónÜó÷ @ì@ŠýüÙ@ðØóîóÜóàüØ@ì@póÜìò†@ói@´“îó  @òŠbmìì@ óÜ@ oáÙy@ñŠíäóà@N@ç‹î‰iò‡Üóè @ì@ îíïq@ óîóáï÷@ ðØŠó÷@@N@óïäò†óà @a†@ ça÷@ óÜ@ãïäüàüØ@bîb÷@ @B@a‡îóØòìa‹bä @ñíä@ðàŒóä@ñóäbîŠa†óîbàŠó@ñ‡äó¸ójîbm @@æmìóØŠó@ óØ@ ‡äbîóîaŠ@@BñìóØò†Šó @a‹Ù’b÷@×aÈ@ñŠóåïè@pbòŠbØ@îaŠó’@ì @çbî@ ði@a†@熊a‰jÜóè@óÜ@ðš@óîóè@ðäbÙáï÷ @æîò‡i@çb“ïä@çaìíàóè@ói@óïnaŠ@ìó÷LæîóÙi @Na@†@ça÷@óÜ@ïäüàüØ@ð’Šü’@ñbîŠ@óÜ@óÜ @Übï’ü@ ðÙﺈŠ@ì@póÜìò†@bïäóm@óØ @”ïÔaÈ@ üi@ óàó÷@ æà@ ñaì‹i@ ói @ðÉÔaì@ ñbäbà@ ói@ a†@ ×aÈ@óÜ@oïäaímò† @ðÉÔaì@ñbäbàói@ðÙïmóàíÙy@û‹àó÷@N@ óîaìŠóè @ì@ ŠýüÙ@ ðÜóàóÈ@ðØóîòíï’ói@ì@óØó’ìì @ì@ ðàìóÔ@ò‹îóÌ@ì@ðäò†óà@ì@ŠýüÙ@óØó’ìì @ÚÜó‚@ ñŠòìbàóu@ì@çaŠbÙî‹Ø@@N@oïi@ðäò†óà @ðØòíï’ói@ì@ðÈììŒìóà@ñììŠóÜ@î†@ò‹îóÌ @ŽðÝÙ’@N@ æîóƒjÙîŠ@ó−bàb÷@ãói@´“îó @üi @òìónò†ói@ói@ò솊aí‚@ðî‹ @óäbïÅnØò‰ií÷ @ðuŠóà@ì@ßóè@óÜ@óäbåånƒÙîŠ@ãó÷@ðmójîbm @òìóäbØónäóàüØ@çóîýóÜ@pýóò†@m‹  @ðä‡äa‹ƒÜóè@ì@´ƒÙîŠ@óÜ@óïnî‹i@a†û‹àó÷ @ñŠünØbÐ@ ñü‚@ ómóïÉÔaì@ãó÷@La‡ÔaÈóÜ @óØ@ Úïnb÷@Šóè@óÜ@ì@Úïåîí’Šóè@óÜ@ÚÜó‚ @mìóØŠóì@ 熋Øa‡îóq@ ŒíÑä@ìó’ó  @ì@çbØóšìbä@ì@çbØóØòŠó @óÜ@@Lðióè@ðäbÙá÷ @ @N@a‡ÔaÈóÜ@óàïäüàüØ @ a†@ òïè@ ðä‡äaŠóqŠò†@ üi@ çbØòŠb’ @çbØóïàþï÷@ì@çbØóïÈói@ñïè@ì@çbØòŠóØ

@ói@ ÛóîóÜóàüØ@ì@ÚïmóàíÙy@óÈíä@ïè @˜äaímbä@ Übï’ü@ ñŠíé»@ñ‹îóÌ @ì@ ðäò†óà@ì@ŠýüÙ@ðØóîóÜüàüØ@ì@ÚﺈŠ @a‡ÔaÈ@ óÜ@ î†@ò‹îóÌ@ì@ðàìóÔ@ò‹îóÌ @ñóÜóóàói@ãłòì@óîbäbà@ãói@N@ó·a† @ðuŠóàì@ ßóè@ çbàóè@ ð܆@ óÜ@póàíÙy @ì@ óïnÜbï’ü@ðmóàíÙy@a‡’òŠ@ñíîŠbåï @ñ‹îóÌ@ói@ÆïnØò‰iü÷@ì@ðÉÔaì@ðØóîòíï’ói @ói@@N@ oî‹ibä@Ú’@‹m@ðØóîbîŠ@ãïÜbï’ü @ñüb÷@ ðiói@ bïä†@oáÙy@Šíäóà@ðÜìóÔ @‡ïàí÷@ ðiói@ ì@ ãïÜbï’ü @ð¹óèóu@ Ûóî@ ãïÜbï’ü@BñŠómó‚@Bì @ãó÷@ óØ@ a†@ ×aÈ@ óÜ@ û‹àó÷@Lóïä@‹mbîŒ @òìóïØóïïq@ðäó üi@ìíàóèói@ó¹óèóu @ì@ üb÷@m‹ aŠ@ŒŠói@Lòìím‹ a†@ñóÜóàüØ @Ûóîói@ òìaŠü @ ãïÜbï’ü@ ð−bàb÷ @ N@ˆûŠ@îíïq

@ì@ ßóè@ ói@ òíï÷@ðàłòì@óØ@ñ‹våïéi@Žßóè @ðä‡äaŠŒóàa†@ Lbnï÷@ð‚ó’íà@@ðuŠóà @bîb÷@_óî@Übï’ü@ñŠíé»@ðïuói@oò† @ðuŠóà@ ì@ ßóè@ m‹ @ ìbš@ ŠóióÜ@ói @óÜ@óäa’Šü’@bä@îaŠó’ì@•òŠ@ñíïîŠbåï @ðÙï−bàb÷@Ûóî@óàó÷@a†@×aÈ@ñóÜóàüØ @ _@óî@ðä@ðÙïma‹qbä@ì@oò†@òŠìì† @

@ó“ïàóè@çbØónåàüØ@óáï÷@ @Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @a‡ÙïnîaŠó’@ Šóè@óÜ@ì@Ûóîbïu@Šóè@óÜ@ì @óáï÷@ ò†@ ónîìóÙi@ðbï@ðmłóò† @ì@µäóîó ò†aŠ@Übï’ü@𺈊@ì@póàíÙy @‡äíîóq@óÜ@ì@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@N@æîóØò†@ïu @óÜ@ ì@ òìòìa‹ÙîŠbî†@ ðØóîó“ïØ@Šóè@ói @ñòŠbš@ bîŠ@ì@ãłòì@a†@ðmójîbm@ðÙïnîaŠó’ @a†ónîaŠó’@ìóÜ@ãóè@óØ@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðÜóàóÈ @ñŠóòŠbš@üi@ðióè@ðäìíi@ÖïÕyóm@@ðäbÙáï÷ @ñíîŠbåï@ ðuŠóà@ì@ßóè@a‡mbØ@çbàóè@óÜ @óÜ@ Úîìbäóè@ óáï÷@ãóè@ì@óîó“ïØ@ìó÷ @òìóäa‡àłòì@ ŠójàaŠói@ómb‚ò†@óáï÷@•òŠ @ói@´“îó aŠ@oò†@ì@ñ‰ïmaï÷@ói@´“îó  @Šó ó÷@ a‡ÔaÈ@ñû‹àó÷@ðÈaŒìó÷@óÜ@@N@ðïq @ñŠíé»@ ðä‡äaŠŒóàa†@ì@ðbï@ðmłóò† @ñó“ïØ@ãłói@óïä@óäa’Šcü’@oîaŠó’@ðš @ N@òìómbÙi@Úîä@Übï’ü @ðÙîóÜóóà@ ðbï@ðmłóò†@ì@póÜìò† @ðÜaíyó÷@ ì@ ËaŒìó÷@ óÜ@ñómójîbm@ñó“ïØ @‹mbîŒ@í“ïq@ðmóÜìò†@@N@óîóÜóàüØ@ðîòŠòìóm @ @ñíîŠbåï@ðmbòŠbØ@óØ@a‡ÔaÈ@ñû‹àó÷ @òìóîŒbiŠó@ ð’è@ñbîŠ@óÜ@óÙïÜb@óÜ @ðîb’üi@ ñòìó䆋Ø@ ‹q@ ì@ òìa‹å—‚ììŠ @ñŠóòŠbš@ñòŠbiŠò†@La†óîóÜóàüØ@ìóÜ@ó’òŠ @ói@póàíÙy@ðä‡äaŠŒóàa†@ì@ðbï@ðmłóò† @ãó÷@ üi@ ñŠbÙî‹Ø@ ðàïäüàüØ@ðmójîbm @óÜ@@N@ òìómòìbà@ a†óÜüàüØ@ óÜ@ðîóÜaìb÷ @ãòìó䆋Ø@ çììŠ@ ñ‰îŠ†@ìŠìì†@ói@óîóÜóóà @ a†@ òïè@ ìbÙîŠóàó÷@ òìò‹m@ ðØóîý @çbØónÜbï’ü@ bïäóm@óå’ûŠ@òìó÷@@N@a† @òïè@ ì@ ly@ ì@ ×aÈ@ ñ‹m@ ðäbØòŠóØ @ò†@Šói@óäó£@óîòŠbš@bîŠ@ãó÷@æäaímò† @a†@ ×aÈ@ ñü‚bä@óÜ@çbØóïÜóyóà@óîŒa숊íi @ðuójïu@ ðØýbš@ñïè@ìŠóiaŠ@ìóÜóàüØ @ðÙïmóÜìò†@ðä‡äaŠŒóàa†@óÜ@òìa†@çbïäb“ïq @ðšŠó ó÷@ òìò‹m@ ðØóîììŠ@óÜ@@N@æi@ðä†‹Ø @ð䆋Ø@ïu@ì@î†@ò‹îóÌ@ì@ðàìóÔ@ò‹îóÌ @ðîbmüØì@ ómójîbm@ó“ïØ@ãói@óáï÷@ðàłòì @a†@ ×aÈ@óÜ@ŠýüÙ@ì@ðäò†óà@ðØóîóÜóàüØ @ñŠíé»@ a‡ÔaÈ@ óÜ@ •òŠ@ ðîíîŠbåï @ãó÷@ ð䆋Ø@ðuójïu@ãb−Šó@@N@çbäaím@˜i @a‡mbØ@ çbàóè@ óÜ@ãłói@Lóïä@Übï’ü @ì@ ðbï@òïè@ìó÷@ñünó÷@ómìímìóØ@òŠbØ @óÜ@ płóò†@ ñóÜóóà@üi@óîóáï÷@ðàłòì @çbïÜbÙî†aŠ@ì@ŽßíÔ@ñóå‚òŠ@óØ@óäbïmóîłóàüØ @òìò†‹Ø@ììŠ@òìòŠóóÜ@Ûòì@Šóè@@N@a‡ÔaÈ

@ñíîŠbåï@ói@çbåïè@ñbmüØ@a†ìbäóè@ãóØóî@óÜ@ì@a‡ÔaÈ@óÜ@ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðØŠó÷ @ðäbÙáï÷@ðä†óà@ì@ŠýüÙ@ðÙïmóÜìò†@ðä‡äaŠŒóàa†@óØ@óÙïuŠóà@ì@ßóè@ð䆋،bì@•òŠ @ðä‡äaŠóqŠò†@•òŠ@ñíîŠbåï@üi@pójîbm@ðØóîòíï’@ói@óáï÷@ðàłòì@óîbäbà@ìói@N@oïióè @×aÈ@ñü‚ìbä@óÜ@óäbØónÜbäíïbä@ì@î†@òïè@ïÜbàa†@Ûóš@ì@çbØòŠóØ@ a†@òïè @N@óïäò†óà@ì@ŠýüÙ@ðØóîóÜóàüØ@ì@póÜìò†@ói@´“îó @ðuŠóà@”ïq@óàó÷@La†


1/2/2005 -@6@òŠbàˆ

5‫ل‬

@çŠb‚ììŠ@Ûóî@ðäòìb‚@üi...... @ñòìbbq ‫ﺑﺮِﻳﺎﺭ ﺳﺔﺑﺎﺭﺓﺕ ﺑﺔ ﺳـﺔﺭﺑـﺔﺧـﺆﻳـﻲ‬...... @ ñòìbbq @Šó@ ñŒûq@ ðØŠó÷@ ói@@~@ ñØóî@ óÜ@ çbØóÄû‹à @‹ óåÜóè@ b’by@ ðØóïïnîíŽïq@ ì@ çbîü‚@ ðäb’ @óäaŠbjäaìbm@òŽïè@ãó÷@óØ@a‡’òìó÷@Žßó óÜ@N@æäaŒò† @ðbï@ ì@ ñŠìíib÷@ ðÙŽïäa‹îóÔ@ ñ Šò†@ çbîü‚ @çbîŠa숆@ ì@ o‚ó@ ò‡åŽïè@ ðÙŽïuŠóàíÜóè@@~@ æÜìíÔ @m‹ @ãaŠb÷@ñ†‹q@óØ@a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@òì솋Ø@o슆 @çaìó÷@@N@ oŽï‚ììŠò†@ óÙîŠó‚@ a‡ïnb÷@ óÜ@ Šòìbàóu @oò†@ ói@ a‡Øóî@ ñììŠ@ óÜ@ çbïÙŽïåmìóØŠó@ óä @çaìín“ïäa†@ üi@ çbï“ïÙŽïmìóÙnò†@ óä@ ì@ òìbåŽïè @~@ çóØò†@ òíŽïq@ ñŒbäb’@ ì@ óîóè@ óØ@ ñòìó÷@@N@ óïŽïq @N@ óîòìýóØ@ð䆋Ø@ŠûŒ@ì@óäb£bóÔ@ðäbäa†@Šóè @ì@ çbØóïïmóîýóàüØ@ bàóåi@ ñòìóä‡äb’òíÜóè @ðàò†Šó@ óÜ@ bÜóàüØ@ ñóäbïŽïÝàòŠûŒ@ ñòìóä‡äaŠó  @~@ póïîŠóiŠói@ ðäbØóàò†Šó@ üi@ òìóïïäbnŠb’ @ñìaŠ‰ŽîŠa†@ üi@ çþq@ ì@ ó“‚óä@ ðÙŽïmóbï @ìóÜ@ oŽîìóäbîò†@ ì@ ó’òŠ@ ñüîŠbåï@ ðäbØòŽïè @ðäbØóïïmóîbåïš@ óÜóqóš@ ó−bàb÷@ ói@ òìóîbŽîŠ @óäaˆûŠ@ óØ@ óäóîý@ ìì†@ ãó÷@ ðäbî@@N@ çói@ çbîü‚ @æåŽïàìóÔò†@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ óÜ@ pbòŠbØ@ çbîò† @ì@ ïè@ ñìíäbïiì‹i@ æî‡äóš@ ‹Žîˆ@ óÜ@ oŽîìóäbîò† @•üq@ ò†Šóq@ çbïäbØóäaìbm@ òìóØóîý@ óÜ@ a‡šìíq @ðibóÔ@ ìói@ ò‰ŽîŠ†@ òìó“î‹m@ ðØóîý@ óÜ@ ì@ çóÙi @çò‡i@ óäbmòŠò‡Žïi@ ì@ Šaˆóè@ óÙÜó‚@ ìó÷@ ñóä†‹Ø @Ïb@a‡äbïØóîý@ðmóîŠóiŠói@ñý@ói@óØó“ŽïØ@bmóè @ñòŠói@ ìì†@ çbïØì솊óè@ ò‡äóšŠóè@@N@ òìónŽïiò† @ðäbØò†ó@ì@ãþï÷@ðäbØbmòŠó@ói@Šó@ðÙîŠbm @ómòì솋Ø@ çbïÔa‹ŽïÈ@ òì@@@@~@ çbqìŠìó÷@ aŠòìbä @~@ æî‰i@ a‡îbïm@ æäaímò†@ óØ@ ñóäbnÙîŠbm@ ìó÷ @ì@ çbéïu@ ñû‹àó÷@ ðmóïä‹Žî†üà@ ðuŠóàíÜóè@ ãýói @ì@ †aŒb÷@ ðÙŽïäbîˆ@ üi@ ×a‹ŽïÈ@ ðäaìín“ïäa†@Žîíåïm @óÜ@ ŽßbÙî†aŠ@ ì@ tóš@ ñŽïè@ ñòìó“Žïq@ óåmbè @ä‹ @ çbï’ìíàóè@ óÜ@ ì@ a†@ ðbï@ ðäbqòŠü  @óÜóàüØìŠüØ@óÜ@ÚŽî‡äóè@ðŽîìóÜ@ì@ò‹ŽïÜ@ðÜíuí»

@ðmbbï@ ðäþq@ ì@ ó“‚óä@ ì@ òìò†‹Ø@ ì@ ŠbØ@ óÜ @ñbäbà@ æîØí›i@ ÛóîòíŽï’@ ïè@ ói@ a‡äaìó÷ @óÜ@ òìóäóØbä@ ŽÞ@ @N@ òìónŽîŠŒû†bä@ ðmóîbÄû‹à @ŽÞ@ N@ óäbƒ’ü‚óä@ðä‡äb‚ììŠ@ì@•ü‚óä@n’íØ @ói@ ðäa†òìb÷@ bèò‡äóš@ ñòìóåîŠü @ óÜ@ òìóäóØbä @n’íØ@ óÜ@ póäbäóm@ òìóäóØbä@ ŽÞ@ @N@ óäa‹Žîì @çbîŠó’@óäaŠbjäaìbm@ãó÷@ N@ ”ïäbÙàóàŠói@ñóqŠüØ @Žßó óÜ@ òìóäbï’ìíàóè@ ói@ ì@ a‡Øóî@ Žßó óÜ @ðä‡äaŠŒóàa†@ ŠóóÜ@ bïäóm@ ì@ bïäóm@@~@ a†Šòìbàóu @ì솊óè@@N@ óîa숊üi@ ðmóàíØíy@ ñŒaìbïu@ ñòíŽï’ @ŠóóÜ@òìóäbïäbØóäbºóq@ìbè@ì@çbîü‚@ói@çbîý @×a‹ŽïÈ@ ñìímbèa†@ ðmóÜìò†@ oŽïibä@ óØ@ æÙŽîŠ@ òìó÷ @òŠüu@ ïè@ óÜ@ çaŠbÙŽî‹Ø@ oŽïibä@@N@ oŽïi@ ðma‹Øüº† @òŠüu@ïè@çbäˆ@oŽïibä@N@ æi@‡äóàò‹èói@Ûóïî†aŒb÷ @Žðq@ a‡äaìbïq@ ŠójäaŠói@ óÜ@ çbïïäbØóî@ ðÙŽïÐbà @ç‡äbîó aŠ@ðäbØb Œò†@ì@ãa†@oŽïibä@ N@ oŽî‹åïji@aìòŠ @b Œò†@ ñ‰ïm@ ì@ ‡äím@ ñ‹Žî†òìbš@ ‹Žîˆ@ óÜ @a‡mýìì@óÜ@”îbb÷@oŽïibä@N@æióä@a‡äbØóïîŠíƒï @ðmóîbóØ@ói@oóè@Äû‹à@oŽïibä@ N@ oŽïi@ŠaŠóÔŠói @ñŠbï’üè@ ñóÝq@ oŽïibä@@N@ pbÙi@ ñü‚@ ñóäbÄû‹à @ói@ŽîŠýüÙ@oŽïibä@ N@ òìónŽïji@ŒŠói@ðmóîýóàüØ @ç‡äbÔüm@ ì@ ‘‹m@ oŽïibä@@N@ oŽïi@ Šbî†@ òìbÜóàüØ @ói@ ðîbb÷@ ðäbîˆ@ Àbà@ oŽïibä@@N@ oŽïi@ Žðq@ ðîbmüØ @ó’òŠ@ üîŠbåï@ ñóäŒbi@ ìó÷@ ñòìòŠò†@ ðäbóØ @ñò‡åŽïè@ óîòŠói@ ìì†@ ãó÷@ a‡ïnaŠ@ óÜ@@N@ oŽîŠ‡i @ò‡åŽïè@ ìì†@@~@ a‡îØóî@ Žßó óÜ@ çó‚óî@ ì@ ónò† @Žði@ðÙÜó‚@ðäýóàüØ@ŠójäaŠói@óÜ@æäþà@óÜ@oò† @ñóäbïîìbåŽîí‚@ Âåš@ òŽïè@ ãó÷@@N@ a†Šaˆóè@ ì@ Ûóš @ðäbØóÙšûŠb’@ ì@ Šb’@ óÜ@ çbØóàbÔó’@ ì@ çýüØ@ìbä @~@ a‡îŠòìbàóu@ ðÙŽïäbÜóè@ ìíàóè@ óÜ@@~@ a‡Ôa‹ŽïÈ @Žßó óÜóàbä@ æmìóÙÙŽîŠ@ Ûóî@ ì@ ŠaŒóè@ çò†bàb÷ @I@ ò†@ ói@@~@ íîŠóqaŠ@ ðäbÙÜó‚@ ñˆ†@ ói@ ì@ ñØóî @m‹Øóî@ æäaŒò†@@N@ çóÙi@ Šüà@ ó−óq@@H@@10

@mìóØŠò†@ ðäbØbmòŠó@ ì@ çbØóïîŠbÙŽî‹Ø @ì@ ”ŽïÙmó¼òŒ@ ì@ ŠbÙŽî‹Ø@ ðäbÙÜó‚@ ðäbØòîŠ @ñˆûŠ@ óØ@ çóîüb÷@ ìó÷@@~@ ñóØóäŒóà@ òìóåmìi @ðäbqòŠü @óÜ@çbàó÷@óØ@óîòŽïè@ìó÷@çaŒaí‚@ñ†aŒb÷ @N@oŽî‡Üóè@òíŽïÜ@ñóäòŒòìó’@ãó÷@mbè@ðîbmüØ @òìóäbîý@ ói@ óîüi@@~@ oŽïäò†@ ýòì@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ ðbï @ @üi@ ðäbåï÷@ òˆ†@ ðÙŽîŒaíŽï’@ ìíàóè@ ðäbåŽïè@ ŠbØói @ðmóîýóàüØ@ ðäa‹ia†@ ñó“‚óä@ ð䆋Ø@ Žðuói@ Žðu @ 27-01-2005 @Ša‰i @

@ @

@

ñŠíä@@Z@ŠóìíäŠó@ ‹Èb’@ñŠa‰i@Zµìíä@ñŠóiòíŽîŠói@ âïèa‹ia@bj–@Zˆbnäíà@

@ïäíàíØ@ðiïy@ ñòìa‹Øìþi @ pbØò†@ñŠò†@@×aÈ@ôqóš@ñŠbÙî‹Ø oïšò†@Šò†@ÚîŠbu@ónÐóè@ìì†@íàóè@ @

‫ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﱐ ﻋﲑﺍﻕ‬ @ì@ ×aÈ@ óÜ@ òìóäìíibïu@ñŒaìóäbi @a†@ bnï÷@ ðuŠóàíÜóè@óÜ@óîüi@Šóè @@ü‚óiŠó@ðÙïäbn†ŠíØ@ðä‡äaŠŒóàa† @ì@ ×aÈ@ óÜ@çbn†ŠíØ@ñòìóäìíibïu @ñŠòìbàóu@ ì@ çaŠbÙî‹Ø@üi@@N@pbØò† @üi@Lü‚óiŠó@ðÙïmóÜìò†@ðä‡äaŠŒóàa† @ìíàóè@ óÜ@ ì@ çbn†ŠíØ@óÜ@@ÚÜó‚ @@çbn†ŠíØ@ðäb“ïÙmó¼òŒì@çaŠbÙî‹Ø @ì‹m@ çbb÷@ðØóîóîŠói@óàó÷@@×aÈ @Šó@ ò†Šò†@ ãóØ@ ì‹m@a‚@ðØóîbîŠ @ói@ çbåïè@ ñbmüØ@ @ üi@ ‹m@Š‚ @ðíäòŠbš@m‹ @òìónò†ói@üi@ò‹m @ðäbåïè@ oò†ói@ì@•òŠ@ðîìŠbåï @ðÙïäbn†ŠíØ@ói@ça‡ÝÙ’@òì@çbîü‚ @oïÜbïü@ì@çbØóî@ì@†aŒb÷@ðÙﺈŠ @ðäaŠòŒí’ü‚ì@ çbØóîì@ †aŒb÷ @ Noïäò†a† @ñòìóäìíibïu@N@ oïÜbïü @ðqóš@ ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy @ói@ ð“‚óiò†@bäaím@×aÈ@ðäbn†ŠíØ @ñŠbî†@ óØ@ óîòìó÷@ ñŠbîŒaí‚@×aÈ @óÜ@ ÚÜó‚@ ñŠòìbàóu@ ì@ çaŠbÙî‹Ø @@ñímbèa†@ ðmóàíÙy@ì@âîˆŠ@ðä†‹Ø @ñ @Šbàò†@óÜ@Šìì†@óØ@a†@×aÈ@ìíàóè @ñü‚@ ì@ónaŠ@ñŠa‡’ói@ói@@çbn†ŠíØ @óØ@ ðîòìómóä@“ÜóÔ@ì@pò‹Ðóä@ì @ñ†aŒb÷@óØ@a‡ÙïuŠóàíÜóè@óÜ@ì@ÚÜó‚ @ñˆ†@ óÜ@ lòŠóÈ@ ðàïÜbäüïbä @ìíàóè@ üi@ ðbï@ ðäaŠíđÜóè @üi@ Lðmóîìì‡äbÕÜí‚@ çbØò†ŠíØ @çbØ@ óïbï@ òïè@ ì@ çbØóiy @ò‹îóÌ@ ðÙïmóÜìò†@ ðä‡äaŠŒóàa† @ðiïy@@No @ ï›i@òíîŠói@Loïi@ìaŠîŠbq @a‡îbmüØ@óÜ@ì@ðióèŒóà@ò‹îóÌ@ðàìóÔ @üi@ @ òìóîbäaím@ ìíàóè@ ói@ óáï÷ @pbió‚@ ïÜbïü@ðØóîóÜóàüØ @ NçóÙi @ì@ ÚÜó‚@ ñaŠí’@ ðä‡äaŠŒóàa† @äüàüØ@ ðiïy@ òì@ òììŠ@ ãóÜ @ðuŠóàíÜóè@óÜ@×aÈ@ðqóš@ñŠbÙî‹Ø @ð䆋ØbqŠói@ ñŠbØaìa†@ a†bnï÷ @ñòìóäìíibïu@ üi@ óÙïàû‡äa‹ÑîŠ @ðqóš@ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiy @ñ‹î†@ ìbš@ ‹îˆ@ óÜ@ çbn†ŠíØ @Üìò†@ íïä@ ðäóîþïi@ðÙî‡äòìbä @ ×aÈ @@tóš@ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy@N@a†

@ðºˆŠ@ ðäbØóØóÜüØ@ ð䆋ÙîŠbî† @óÜ@ çbn†ŠíØ@ óÜ@ @ÚÜó‚@ñŒaíƒ܆ @òìóäbØaŠí’@ ðäaŠóåîíä@ ñóîŠ @ @N@o—’üØò‡ïm

2005\1\22

@×aÈ@ðqóš@ñŠbÙî‹Ø@ïäüàüØ@ðiïy @ì@âîˆŠ@ð䆋Ø@ñŠbî†@óØ@óîòìó÷@ñŠbîŒaí‚ @ónaŠ@ñŠa‡’ói@ói@@çbn†ŠíØ@@ñímbèa†@ðmóàíÙy @ñ†aŒb÷@óØ@a‡ÙïuŠóàíÜóè@óÜ@ì@ÚÜó‚@ñü‚@ì @òïè@ì@çbØóiy@ìíàóè@üi@ðbï@ðäaŠíđÜóè oïi@ìaŠîŠbq@çbØ@óïbï @ îýómó@ðäíîÐóÜóm@ñóàbäŠói

@ B’bi@ñbïä†@ÛóîB @ïäíàíØ@ðiïy@ðäíîÐóÜóm@\’bi@ñbïä†@Ûóî@^ @ @N×aÈ@ðqóu@ñŠbÙî‹Ø @ www.socialismnow.org/bwtv/indextv.htm


1/2/2005 -@6@òŠbàˆ

6‫ل‬

@ @ñŠbÙî‹Ø@ðàïäüàüØ@ðÅïmbäŠónÜó÷...... @ñòìbbq @a‡ÔaÈ@ óÜ@ ŠýüÙ@ðÙïmóÜìò†@æäaímò† @bm@ óïïä@ ÚïmóÜìò†@ a†@ •òŠ@ ñíîŠbåï @óÜóàüØ@ðÜbàŠüä@ðÈaŒìó÷@a†@•òŠ@ñíîŠbåï @ _@çóÙiïu @ìbåïq@ óÜ@ ÚÜó‚@a†@•Šü’@óÜ@N@æåï‚ìi @ìì†@ ói@ ãłói@ Loï’òìò‡Üóè@ÛóîŠóióÜ @ @ðäbØóîbä@ì@ñŠaˆóè@ì@píØŠó@óÜ@ñŠb ŒŠ @ñŠónØaŠbØ@ ðàb−Šó@ ì@ Œaìbïu@ñòíï’ @ñ†aŒb÷@ ói@ ´“îó @ ì@ ŠóqŒó òŠì @180@ ói@ Ûóîói@ˆ†@ìŒaìbïu@ðmòìaìómói @bÙîŠóàó÷@ ðmóÜìò†@ @Zð @ îaíÔóm@ ‡ï¼ @óÜ@ ãłóiì@Žßíuì@âu@ómóäìímìóØ@ðäbØóî @ðuŠóàì@ ßóè@óÜ@@N@a†Øóî@ŠójàaŠói@óÜ@óÝq @ðØòŠó@ ð’ói@ çbîü‚@ ðäbäbºóqìbèì @çìíi‡äóàò‹èói@ì@òìóäbà@a‡’òŠ@ñíîŠbåï @ì@ çaŠbÙî‹Ø@ LÚÜó‚La†óäa’Šü’ @óÜ@ Úï’ói@ì@çómóïÈŒòì@ãó÷@ð䆋Ø@o슆 @æî‹m@ ðîbmòŠó@ ì@ çbîˆ@ ðàóØ@ðäý@óÜ @ŽßbàŠüä@ðuŠóàì@ßóè@óÜ@óØ@ðäb“ïÙmó¼òŒ @Ûóä@ Læåïèò‡Ùïq@ óØó“ïØ@ñŠb‚ìŠ @ñòìó䆋Ø@ìì‡åîŒ@ì@ü‚@ñòìóäbà@üi@îíïq @Šü íÜb÷@ ñïè@ìŠónØbÐL@çìímbè@Âäò†òì @óÈaŒìó÷@ãóÜ@òìòŠò†@óåmbè@@N@ð䆋؊óòŠbš @ÓŠbÈómíà@ðäò†óà@ñóÜóàüØ@Ûóî@îaŠó’ @ÚÜó‚@ a‡’òŠ@ ñíîŠbåï@óÜ@ãłói@LçŠóåïè @ a†@ òïè@ðäì횊ò†@ói@ãóØóî@ónòíîóq @ãò†@ ì@ ðîóØíäóè@ñóÜóóà@Ûóî@ónïiò†@L @ñíîŠbåï@@N@æØóuŠóàì@ßóè@îŠí @ðäbiŠíÔ @î†@òïè@ìíàóè@ãòìì†@ì@@×aÈ@óÜ@çbØòŠóØ @a†óuŠóà@ ì@ßóè@ãóÜ@N@ÚÜó‚@ìíàóè@ò†ì @òïè@ ñóÝïòì@ óiì@ òìòŠó@ óÜ@ •òŠ @ðäbØòïè@ì@ðÈói@òïè@“ @ói@ðàìóÔ@ì @óÜ@pbió‚@ì@ðäbØóî@ì@ñ†aŒb÷@ðäbàŠb÷@Ûóä @çbØóïïÝÜóyóà@ ì@ ðäbéïu@ónŠóqóäüØ @†ŠíØ@ ónÜbäíïbä@ ì@ óäí@ ì@ óÉï’ @’bi@ ðØóîóÜóàüØ@ói@´“îó @ìbåïq @ðÜüqó’@ Loî‹Øò†@ŽßaŒ@a†@óÜóàüØ@Šóói @ðäa‡ÝÙ’@óÜ@óØ@çaìó÷@ñ‹îóÌ@ì@çbØóiòŠóÈì @ðÈaŒìó÷@ üi@òìóäaŠó @íÙÜói@‹m@ðäbåï÷ì @bäì@ ðîüb÷@ði@ð’òŠ@òŠbš@ói@熋Ø@oóè @çbïnò†@ ×aÈ@ñóïäbåï÷@ómbòŠbØ@ãó÷ @Ûóîónïiò†@ •òŠ@ñíîŠbåï@”ïq@ðÜbàŠüä @ñíîŠbåï@óÜ@N@ïèò†@a‡îü‚@Žßó @óÜ@ñ‡ïàí÷ @ðmbØìbè@ ðÕïÕyóm@ @N@ æî‹Ùi@Ûóš@Lòìíi @ðÙîŠü ì@Žßb÷@•Šü’@N@ÚÜó‚@ìíàóè@ñŠbØaìa† @ì@ póÜìò†@óäa“îü’@îaŠó’@Ûòì@a†@•òŠ @ói@çbåïè@ðîbmüØ@ìbåïqóÜ@óäaì†@ãó÷@ì솊óè @ììŠ@ ìónÐò‹“ïq@ì@ŠóƒÙîŠ@ì@ðäbåï÷@ðÜìíÔ @óÜóàüØ@ ÀŠbÈómíà@ ñbbî@ ì@ ãŒóä @ñóåïàòŒ@ ð䆋Ø@âèaŠóÐ@ì@•òŠ@ðîíîŠbåï @ñˆ†@ ðÙïmbòŠbØ@•òŠ@ñíîŠbåï@@N@ó“ïq@óÜ @@ói@ Ûóä@ ãłói@ ð’òìò‡Üóè@ ÛóîŠóióÜ @m‹ @ ŽÞÙ’@ @ ðmóîłóàüØ@ ì@ ðbï @aŠói@ ì@ Šó‚aì†@ ìŠóÙäa‹îì@ì@ñŠó’ói @ìbbî@ì@ãŒóä@ì@póÜìò†@ói@´“îó @ð−bàb÷ @ò‹îóÌ@ì@ðàìóÔ@ò‹îóÌ@ì@ŠýüÙ@ðÙïmóàíÙy @ñìaìómói@•òŠ@ñíîŠbåï@LóîóäbnŠóqóäüØ @ì@ ‹mìò‹“ïq@ ðØóîóÜóàüØ@óØ@ÛóîbîŠ @ãó÷@@N@ óîŠììŠòŒ@ ò†aŠ@ ˜i@ðØòíï’@ói@î† @ðmóîŠóiŠói@ ñüÝibm@ ñŠò‡äb“ïq @ïu@üi@íÙÜói@pbÙi@ŠaŠóÔŠói@‹m@ðäbåï÷ @ðäbÙáï÷@ñŒaìýói@ŠûŒ@ò‡äóšŠóè@LòŠó ó÷ @ @N@óîóáï÷@ðàò†Šó@ñŠa†óîbàŠó @òïè@ñŒaíƒ܆@ì@óäbØýbš@ðmłóò†@ðä†‹Ø @ãói@•òŠ@ñíîŠbåï@ì@ü‚ìbä@ðäóu@óØ@óîóè @ @ð䆋Ùïq@ ó“Øó’bq@ì@çbØóïåî†@ì@ðàìóÔ @Šaíš@ óÜ@ Lòìóîû‹àó÷@ñòŠbjmbòŠbØ@óÝÙ’ @ðäbØò†ó@ ðäbØóàò†Šó@ üi@@óÜóàüØ @lŠóÌ@ ìbÙîŠóàó÷@ ðäbØómóbï@ñòíïš @óîóè@òìó÷@ðäbÙáï÷@bîb÷@@ZŽßbäíïbäŠónåï÷ @ @N@póïäbnŠb’@”ïq@ì@oaŠòìbä @nƒÙîŠ@ ãłói@ Loïi@ ðq@ ðîbmüØ @×aÈ@óÜ@•òŠ@ðîíîŠbåï@ñóuŠóàì@ßóè@ãói @ì@ ŠýüÙ@ ì@ ðäò†óà@ ðØóîóÜóàüØ @ðmóÜìò†@ bîb÷@ _@ oî‹åïéi@ðîbmüØ@a† @ðq@ oò†@òìóïÙïÜb‚@Šóè@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï @ì@ ðàìóÔ@ ò‹îóÌ@ðÙïmóàíÙy@ðä‡äaŠŒóàa† @ðØóîòíï’ói@ðäbØóäbºóqìbèì@bÙîŠóàó÷ @ðuŠóà@ ì@ ßóè@ì@•Šü’@ŠójàaŠói@óÜ@oîóÙi @çbàóè@ óÜ@ ì@ La‡ÔaÈ@ óÜ@î†@ò‹îóÌ @ðîbmüØ@ó‚û†@ììŠbi@ãói@@Žñìóäbîò†@ð÷ò‡ióà @ðuŠóàì@ ßóè@óÜ@@N@oïnòìò†aŠ@óäa’Šü’ @ N@óÜbyóà@La†@òíîŠaíš @_@ æåïi@ ðq@ ðîbmüØ@æäaímò†@bîb÷@_æåïi @ðä‡äb‚ìŠ@ ìbåïq@óÜ@ÚÜó‚@a†óäa’Šü’ @ðäbØóäbºóqìbè@ì@bÙîŠóàó÷@bîb÷@bèòìŠóè @óÜ@ ãłói@ çcóqò†aŠ@ ŠbØ@ ŠóóÜ@ðmóÜìò† @ @3 ‫ﺑﻮ ﻻﺛﺔﺭﺓ‬

@ãłói@ @No @ ïiò†@ Šbî†bä@ ñòíï’ói@‹mŠûŒ@a† @ñŠbØaìa†@ñìbä@‹îˆ@óÜ@óîòìó÷@‹mbîŒ@ßbánzï÷ @ói@ ÛóàüØ@ ñóäbèói@ói@ì@òŒbm@@ðmóÜìò† @ðäìíi@ a‡ÙÜó‚@@Bñ@ ìaŠ‹î‰jÜóè@BðmóÜìò† @ðØóîbäbà@ói@N@oîîŠbri@ñü‚@ñŒbiŠó@ñïè @ïè@ ðÙîŠóàó÷@ ð䆊a‰jÜóè@ ‹m @ðäa‡äò†@ ói@ òìóäaŠó @ói@ðØóî‡äòíîóq @ì@ póÜìò†@ ð䆋Ø@ ñŠbî†@ óÜ@ ÚÜó‚ @ðiŠóÌ@òìa‹bä@bäbàói@bmóè@Bða‹Øíº†@B @ói@ óäa†@ ò‰îŠ†@bïäóm@óàó÷@@N@óïïä@a‡îóØóî @ãóèŠói@ óØ@ lŠóÌ@ ì@bÙîŠóàó÷@ðmóbï @ðÙï Šói@ óÜ@ ìíi@•òŠ@ñíîŠbåï@ñŠóåïè @ãói@@N@ a†‹m@ óäaíî‹Ð@ ãaìóÈ@ ì@ ‹mŠbióÜ @ñìóïi@aŠ@ói@Šó ó÷@Úîïè@Šóè@óäþïÜò† @ì@ oïåïéi@ •òŠ@ ñíîŠbåïói@ðîbmüØ @î†@ ò‹îóÌ@ ì@ ðàìóÔ@ò‹îóÌ@ðÙïmóÜìò† @ðØóîóÜóàüØ@ói@pa‡i@ŽÞÙ’@ì@ó·a† @ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@oïiò†@La‡ÔaÈ@óÜ@ÞïÅï @ N@oïbäóä@ðòŠói @ @ãłòì@ ñòìó÷@ ”ïq@ @Z@ŽßbäíïbäŠónåï÷ @L‹m@ ðäbØóïmójîbm@òŠbï‹q@ói@òìónîò‡i @òìónîò‡i@òŠbï‹q@ãói@ãłòì@ðäaíni@Šó ó÷ @óäa’Šü’@ðuŠóà@ì@ßóè@çaíïä@ñŒaìbïu@óØ @_óîa†@ðš@óÜ@•òŠ@ñíîŠbåï@ðuŠóàì@ßóè@ì @ìì†@ãóÜ@ðäbØóî@ì@ñ†aŒb÷@ìbåïq@óÜ@pbió‚ @ _@óîóè@ðØóîŒòìbïu@ðš@a†@ómóîaŠó’ @ @ðuŠóà@ ì@ ßóè@ óÜ@ ãóè@ @Zð @ îaíÔóm@‡ï¼ @ðuŠóàì@ ßóè@ óÜ@ ãóè@ ì@ óäa’Šü’

@ðàïäüàüØ@ðvïmaï÷@L•òŠ@ñíîŠbåï@L@熊a‰jÜóè@ðàb−Šó @ ×aÈ@ñbnŽï÷@üi@ñŠbÙî‹Ø ‫ ﻱ ﺷﺔﻭ ﺑﺔﻛﺎﰐ ﺋﺔﻭﺭﻭﺛﺎﻱ ﻣﺔﺭﻛﺔﺯﻱ‬9 : ‫ﻛﺎﺗﺬﻣﺼﺮ‬ ‫ﲰﻴﻨﺎﺭﺻﻜﺔ ﺑﺆ ﺳﺔﻣﲑ ﻧﻮﺭﻱ‬ ‫ ﻱ ﺛﺎﺵ ﻧﻴﻮﺓﺃﺅ ﺑﺔ ﻛﺎﰐ ﺗﺆﺭﻧﺘﺆ‬3 ‫ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻲ ﻫﺔﻳﺌﺔﻱ ﺗﺔﻧﻔﻴﺰﻱ ﺣﻴﺰﰊ ﻛﺆﻣﺆﻧﻴﺴﱵ ﻭ‬ Kurdistan Dangy Azady u Yak‫ﻛﺮﺻﻜﺎﺭﻱ ﺿﺔﺛﻲ ﻋﺼﺮﺍﻕ‬ sany ‫ ﺃﺅﺫﻱ ﺷﺔﳑﺔ ﺭﺻﻜﺔﻭﰐ‬: ‫ﻛﺎﺕ‬ ‫ﺫﻭﻭﺭﻱ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺓﻧﻄﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﻳﺔﻛﺴﺎﱐ‬ 2005\2\5 Paltalk.lnk

Berew Socialism  

berew socialism,kurdish, kurd, iraq, kurdistan

Advertisement