Fokus Business Guide

Page 15

KYOKO TOLLENAAR CHRONICLE

#FOKUSBUSINESSGUIDE

Digitalisering in de praktijk Laatst was ik bij een bijeenkomst, waar de ontwikkelingen in de praktijk aan de hand van paradigma’s werden besproken, zoals de verschuiving van analoog naar digitaal. Wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor de praktijk? Een vraag waar veel juristen mee te maken hebben.

O

ok in de transactiepraktijk is digitalisering zichtbaar, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Houthoff maakt bijvoorbeeld gebruik van Luminance, een technologie die helpt om de efficiëntie van due diligenceprocessen bij M&A-transacties te verbeteren. Deze AI-software leest, vergelijkt en analyseert automatisch de inhoud van een grote dataroom, met inzicht in de omvang en complexiteit van de transactie.

Andere zichtbare workflows zijn de ontwikkeling van intelligente modellen (Berkeley Bridge), waarbij data wordt aangeboden en het programma automatisch een document samenstelt. Of de gespiegelde variant, waar na invoering van bestaande transactiedocumentatie het programma, door toepassing van algoritmes, de documenten automatisch beoordeelt. In het verlengde daarvan: het nog verder stroomlijnen van de juridische dienstverlening door de ontwikkeling van een digitale werkomgeving. In die omgeving kunnen de voorwaarden voor de totstandkoming van de transactie – de zogenaamde cp checklist – worden gemonitord. Onderhandelingen, en daarmee ook de transactie, kunnen dan worden uitgewerkt. Mocht dit zich verder ontwikkelen, dan kan het onderhandelen en uitwisselen van commentaar op transactiedocumentatie – tussen juristen, maar ook tussen juristen en cliënten – niet meer in persoon of per e-mail plaatsvinden, maar in voornoemde digitale werkomgeving. Een ander aspect waar voordeel uit te

Digitale toepassingen moeten voldoende zekerheid bieden.

halen valt, is datamining. Aan de hand van parameters kan essentiële informatie worden geselecteerd die kan zorgen voor een betere dienstverlening. In het notariaat staat digitalisering ook niet stil. Uit Europese regelgeving volgt dat vanaf zomer 2021 een besloten vennootschap digitaal moet kunnen worden opgericht. Dit zal plaatsvinden met behulp van NotarisID, een product ontwikkeld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hiermee kan een akte digitaal worden ondertekend en de ondertekenaar geïdentificeerd worden. Een belangrijke rol van het notariaat is het waarborgen van rechtszekerheid, daarom is het van groot belang dat het NotarisID zal voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Een ontwikkeling om nauwkeurig te volgen en die impact zal hebben op de notariële praktijk. Digitalisering brengt kansen met zich mee, zeker indien nieuwe toepassingen eventuele risico’s op misbruik of fraude bij transacties verder minimaliseren. Voorwaarde is dat toepassingen voldoende zekerheid bieden. Nuttige tools waar je als jurist mee kunt werken, maar waar de jurist niet door wordt vervangen. Maar, er ligt ook een rol bij de wetgever om regelgeving zo in te richten dat nieuwe toepassingen daadwerkelijk in de praktijk juist functioneren.

TEKST KYOKO TOLLENAAR, PARTNER BIJ HOUTHOFF

015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.