Page 1

Gör din beställning på

G OTHIA FORTBILD NING

www.gothiafortbildning.se

VIKTIGT LÄRANDE 2013

eller ring 08-462 26 70

TRYCK: EXAKTAPRINTING 2013. ARTIKELNR. 720288

KOMP ETENSUTVECKLING FÖR SKOLAN


VÄLKOMMEN! Den 1 januari 2013 gick Fortbildning AB och ­Gothia Förlag ihop och bildade Gothia Fortbild­ ning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsut­ bildningar. Vårt mål är att ge kunskap som ­inspirerar och gör nytta i din verksamhet.   I den här katalogen presenterar vi vårt utbud inom skola. För att inte missa några nyheter under året, gå in på gothiafortbildning.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom grundskola, gymnasieskola eller elevhälsa, så håller vi dig uppdaterad.   Tveka inte att höra av dig om du har frågor, ­synpunkter eller idéer – vi lyssnar gärna!

Helena Moreau Affärsområdeschef skola Chefredaktör Grundskoletidningen Gothia Fortbildning Gothia Fortbildning  Box 22543, 104 22 Stockholm Besöksadress: Kungsholmstorg 5  Växel: 08-462 28 60 www.gothiafortbildning.se info@gothiafortbildning.se


böcker och häften skola och undervisning

Att vända en klass Från oro till fokus John Steinberg och Åsa Sourander

NY UPPLAGA

Boken ger lärare verktyg och metoder för att åstadkomma fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotive­ rad klass. Författarna visar hur man kan skapa fungerande vardagsrutiner, ett konstruktivt gruppklimat och arbets­ metoder som är anpassade efter elevernas mognadsnivå. Som lärare får man hjälp att analysera sitt eget arbetssätt och sitt sätt att leda en grupp. Boken riktar sig alla pedagoger som leder grupper. Utgivningsår: 2013, 2:a uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72059245 Pris: 190 kr (5 ex: 175 kr/st.)

Ledarskap i klassrummet Handbok för arbetsro och effektivt lärande John Steinberg

NY UPPLAGA

Här får lärare praktiska råd om hur man kan utveckla sitt ledarskap i klassrummet. De olika kapitlen tar bland annat upp hur man får eleverna att komma igång i arbete på ett effektivt sätt, hur man kan använda sitt kroppsspråk för att styra elevernas uppmärksamhet och hur man skapar tydliga spelregler som gäller för alla i klassrumet. Boken riktar sig till alla pedagoger som vill utvecklas som ledare, och därmed skapa större arbetsro och effektivitet i sina klassrum. Utgivningsår: 2013, 2:a uppl. Mjukband, 112 sidor. Art.nr: 72059207 Pris: 170 kr

2


böcker och häften

Världens bästa fröken När modern pedagogik fungerar John Steinberg

Det finns gott om exempel på lysande ledare för dagens barn, ungdomar och vuxna. Trots mängder av svårigheter lyckas de främja inlärning och utveckling. Hur gör de? John Steinberg har observerat de absolut bästa pedagogerna och ger svar, tips och förslag kring bland annat ansvar, ledar­ skap, demokrati, disciplin, spelregler och struktur. Boken inne­håller goda modeller, praktiska exempel och intressanta teorier. Den riktar sig till pedagoger i förskola, grundskola och gymnasieskola. Utgivningsår: 2007. Mjukband, 368 sidor. Art.nr: 40651495 Pris: 240 kr

Målmedvetet lärarskap Att arbeta med mätbara och omätbara mål i skolan Igor Ardoris

Boken handlar om hur man som lärare kan arbeta mål­ medvetet för att utveckla sitt lärarskap, det vill säga hur man möter och interagerar med eleverna i vardagen. På ett tydligt och verklighetsnära sätt hjälper Igor Ardoris läsaren att skapa en enklare, roligare och mer givande lärarvardag för sin egen del – och därmed också mer utvecklande skol­ dagar för eleverna. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 40667984 Pris: 170 kr

3


böcker och häften

NYHET!

Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är en viktig men svår uppgift. Boken beskriver en utprövad arbetsmodell att utgå från för att nå hemmasittande elever, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den tar också upp hur man kan arbeta för att förebygga skolfrånvaro. Boken vänder sig till lärare, special­ pedagog, kurator, skolledare, skolsköterska, samt till andra som kommer i kontakt med hemmasittande elever. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058750 Pris: 150 kr

4


böcker och häften

MI – Motiverande samtal Praktisk handbok för skolan Barbro Holm Ivarsson

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivnings­ metod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Boken innehåller en mängd exempel och citat ur skolans värld. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72057166 Pris: 113 kr (5 ex: 103 kr/st. 20 ex: 98 kr/st. 100 ex: 88 kr/st.)

Jag mobbar inte Lisbeth Pipping

Tusentals elever går varje dag till skolan med en stor klump i magen för att de vet att de kommer att bli retade, slagna eller utfrysta. Men det är en verklighet som går att förändra. I boken finns fakta, råd och tips om hur man kan stoppa mobbning och vart man kan vända sig för att få hjälp. Den är riktad till barn och ungdomar från tio år och uppåt. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057357 Pris: 98 kr (10 ex: 93 kr/st. 30 ex: 69 kr/st.)

Beställ våra böcker och häften på gothiafortbildning.se 5


böcker och häften

NYHET!

”Hjälp, mitt barn är mobbat!” Fakta och stöd till föräldrar och skola Lisbeth Pipping, Lars Arrhenius

När ett barn blir mobbat drabbas hela familjen. Genom intervjuer med ungdomar, familjemedlemmar och skolpersonal ger boken en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå. Berättelserna varvas med fakta och råd om hur mobbning kan hanteras och förebyggas. Här finns också svar på frågor om hur familj och skolpersonal kan stödja barnet och vilka åtgärder skolpersonal bör vidta när mobbning uppdagas. Ett kapitel fokuserar särskilt på det juridiska perspektivet.   Lisbeth Pipping är beteendevetare, författare och föreläsare. Lars Arr­ henius är advokat, vd för Friends och tidigare barn- och elevombud. Utgivningsår: 2013, utkommer i juni. Art.nr: 72058859 PrelIMINÄRT pris: 200 kr (5 ex: 175 kr/st.)

6


böcker och häften läroplanen lgr 11

Bedömning och betyg – Lgr 11

häfte

Häftet handlar om hur man bedömer och sätter betyg ut­ ifrån Lgr 11. Det tar upp hur man tolkar kunskapskrav och värdeord i läroplanen, hur man kan arbeta med själv- och kamratbedömning, hur man arbetar med bedömnings­ matriser och vilka krav som ställs på proven enligt kunskaps­kraven i läroplanen. Utgivningsår: 2012. Häfte. Art.nr: 70912658 Pris: 99 kr

Bedömning och betyg – dvd-film En filmad föreläsning som belyser skillnader och likheter i synen på bedömning mellan Lpo 94 och Lgr 11, hur kun­ skapskravens värdeord kan tolkas, skolans uppdrag att arbeta med både formativ och summativ bedömning, hur matriser kan skapas utifrån Skolverkets kommentarer till kunskaps­ kraven, bedömning för skriftliga omdömen och för betygs­ sättning samt sambandet mellan planering och bedömning. Föreläsare är Steve Wretman. Dvd:n vänder sig till lärare och skolledare på grundskolan och är lämplig som underlag för diskussioner om bedömningsfrågor. Utgivningsår: 2012. Dvd-film. Art.nr: 6172 Pris: 3 200 kr

7


böcker och häften

Implementera Lgr 11 genom lärande samtal

häfte

Häftet beskriver hur man konkret kan bygga upp ett lång­ siktigt utvecklingsarbete som leder till en hållbar förändring av skolan som stämmer med styrdokumenten. Här finns såväl teoretiska artiklar som praktiska övningar. Innehållet har en tydlig koppling till Lgr 11 och åskådliggör hur man kan använda Skolverkets kommentarmaterial i praktiken. Utgivningsår: 2010. Häfte. Art.nr: 70912542 Pris: 99 kr

Implementera skola 2011

häfte

För att implementera den nya samlade läroplanen behöver tid avsättas för läsning, tolkning och pedagogiska diskus­ sioner. Det är rektors ansvar att skapa ett gemensamt ­förhållningssätt till det uppdrag som skolan har. Häftet belyser hur man som rektor kan arbeta för att implementera Lgr 11. Utgivningsår: 2011. Häfte. Art.nr: 70912481 Pris: 99 kr

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom skola. Besök gothiafortbildning.se 8


böcker och häften

Planera och bedöma enligt Lgr 11 – matematik, NO och teknik UNDER REVIDERING

häfte

Häftet innehåller en blandning av artiklar om teorierna bakom­kursplanerna i matematik, no och teknik, samt exempel­på hur man kan planera och bedöma elevernas lärande så att det blir tydligt för såväl elever och föräldrar som för lärare. Genom att utgå från de tre delarna i Lgr 11 kan man skapa en tydlighet om vad eleverna ska lära och utveckla under sina år i skolan. Under revidering, utkommer hösten 2013.

Planera och bedöma enligt Lgr 11 – praktiskt-estetiska ämnen UNDER REVIDERING

häfte

Häftet innehåller en blandning av artiklar om teorierna ­bakom kursplanerna i praktiskt-estetiska ämnen samt ­exempel på hur man kan planera och bedöma elevernas lärande så att det blir tydligt för såväl elever och föräldrar som för lärare. Genom att utgå från de tre delarna i Lgr 11 kan man skapa en tydlighet om vad eleverna ska lära och utveckla under sina år i skolan. Under revidering, utkommer hösten 2013.

Alla priser i katalogen är exklusive moms och frakt 9


böcker och häften

Planera och bedöma enligt Lgr 11 – svenska, SO och språk

häfte

Häftet innehåller exempel på hur man kan planera och bedöma elevernas lärande inom svenska, SO och språk så att det blir tydligt för såväl elever och föräldrar som för lärare. Genom att utgå från de tre delarna i Lgr 11 kan man skapa en tydlighet om vad eleverna ska lära och utveckla under sina år i skolan. Exemplen i häftet är från svenska, SO och språk samt från ett ämnesövergripande tema i svenska och matematik. Utgivningsår: 2011. Häfte. Art.nr: 70912511 Pris: 99 kr

Tema: entreprenörskap

häfte

Enligt läroplanen har undervisningen som uppgift att ge eleverna möjlighet att ”utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. Undervisningen ska främja entre­ prenörskap genom att stimulera utveckling av kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och vilja till att pröva egna idéer och till att lösa problem. Häftet visar hur man kan arbeta med entreprenörskap i undervisningen. ­Författarna är forskare och praktiserande lärare från grund­ skola och gymnasium. Utgivningsår: 2012. Häfte. Art.nr: 70912610 Pris: 99 kr

10


böcker och häften neuropsykiatri

Det finns alltid ett sätt Lösningsfokus och adhd Malena Ranch, Johan Bysell, Mikael Hjert

­ En bok för unga vuxna (18–30 år) med adhd. Boken NYHET

ger stöd och inspiration genom användbara verktyg, självhjälpsfrågor, checklistor och konkreta exempel. Den är intressant för de unga vuxna själva liksom för personer som på olika sätt stödjer dem, som partner, förälder, vän eller i sin yrkesroll. Boken ges ut i sam­ arbete med Riksförbundet Attention.

Utgivningsår: 2013, utkommer i juni. Mjukband, 160 sidor (prel.). Art.nr: 72058958 Preliminärt pris: 150 kr

Tänk om En bok om autism, Aspergers syndrom, adhd och andra förmågor Lotta Abrahamsson

Tänk om ger en unik inblick i de problem och möjligheter som barn med diagnoser som Aspergers syndrom och adhd kan möta. Läsaren får konkreta förslag på vad man bör tänka på för att tillsammans med barnet ta sig an utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken ger praktiska verktyg och nycklar till ett fungerande socialt liv. Den bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder­utan i stället tas tillvara som förmågor. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 40672445 Pris: 220 kr

11


böcker och häften

NYHET!

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Diana Lorenz

Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psy­ kisk ohälsa. Boken innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro. Den vänder sig till personal inom skola, elevhälsa och andra verksamheter som möter dessa ungdomar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 104 sidor. Art.nr: 72058408 Pris: 160 kr

12


böcker och häften

Ungdomar med Aspergers syndrom Att mötas i samtal Diana Lorenz

Boken ger kunskap och praktiska råd kring samtal med och bemötande av unga med Aspergers syndrom. Den tar upp vad man bör tänka på vid första kontakten, hur man skapar en trygg miljö, vad man kan göra om man ”kör fast” och hur man kan samarbeta med familj och nätverk. Boken riktar sig till professionella inom skola, sjukvård och social­ tjänst. Även närstående har glädje av boken. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 88 sidor. Art.nr: 72057265 Pris: 148 kr

Vardagsliv med Aspergers syndrom Om att komma vidare efter diagnosen Carolina Lindberg, Malin Valsö

Boken beskriver på ett tydligt och enkelt sätt hur det kan vara att ha Aspergers syndrom eller annat autismspektrum­ tillstånd. Den tar upp vad som kan bli krångligt och hur vardagen kan bli lättare, samt vilka fördelar som det också kan innebära. Boken riktar sig till den som har autism­ spektrumtillstånd och som vill veta mer, samt till anhöriga och professionella. Den ger energi och inspiration till lös­ ningar och bidrar till självkänsla och självkännedom. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058842 Pris: 175 kr

13


böcker och häften ledarskap

Chefen som gör skillnad Clas Malmström, Lennart Skoglund

Denna bok vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg att möta en rad olika kon­ kreta situationer. Boken tar upp ämnen som behovsanpas­ sat ledarskap, motivation, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team och hur man hanterar förändringar i vardagen. Till boken finns ett webbaserat appendix med övningar och checklistor. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 232 sidor. Art.nr: 72058804 Pris: 250 kr (5 ex: 225 kr/st.)

Framgångsrikt ledarskap med systemteori Mönster, sammanhang och nya möjligheter Oscar Öquist

Ett systemteoretiskt tänkande ger ledaren andra verktyg än de traditionella, och öppnar för nya infallsvinklar. Boken visar till exempel hur symboler, bilder och berättelser är mer effektiva för att påverka en organisation än kassaflö­ desanalyser och diagram. Den tar också upp hur ledarens uppmärksamhet påverkar kulturen och hur man på bästa sätt kan planera för en oförutsägbar framtid.

finns även som e-bok

14

Utgivningsår: 2010. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057180 Pris: 222 kr


böcker och häften

Systemteori i praktiken Konsten att lösa problem och nå resultat Oscar Öquist

Med systemteorins syn på världen utgår allt från helheten, där individer och organisationer ses i sitt sammanhang – som system. Då öppnar sig nya infallsvinklar och hand­ lingsalternativ. Boken hjälper läsaren att finna lösningar som fokuserar på grundorsakerna till problem snarare än de symtom problemet ger upphov till. Den vänder sig till ­ledare och andra yrkesverksamma inom skola, vård och socialt arbete.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2011. 3:e uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72055759 Pris: 249 kr (5 ex: 228 kr/st.)

Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Anders Hanson

I ett salutogent ledarskap har ledaren som uppgift att göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart, till skillnad från att ge direktiv och kontrollera. När arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kom­ petens och arbetslust. Organisering och ledning blir då en fråga om att skapa förutsättningar för lärande och förståelse, upplevelse av mening och möjlighet för alla att ta egna initiativ. Utgivningsår: 2010. Inbunden, 211 sidor. Art.nr: 70912306 Pris: 249 kr

15


böcker och häften övriga böcker

Barnfattigdom Om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv Elisabet Näsman

Den här boken handlar om hur samhället på bästa sätt kan bemöta ekonomiskt utsatta barn och deras föräldrar. Den bygger på barns berättelser och erfarenheter från personal inom skolan, socialtjänsten och förvaltningsrätten. Boken ger konkreta råd om hur barnperspektivet kan tillämpas i arbetet med barnfattigdom. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 208 sidor. Art.nr: 72058149 Pris: 258 kr

I hederns skugga De unga männens perspektiv Dilek Baladiz

I boken möter vi tio unga män som är uppvuxna med heders­normer. Vi får ta del av deras syn på bland annat hedersrelaterat förtryck, tvångsäktenskap, sexualitet och jämställdhet. Boken riktar sig till ungdomar och till yrkes­ verksamma som möter ungdomar i sitt jobb. Den innehåller också diskussionsfrågor och förslag på övningar. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72056732 Pris: 170 kr (5 ex: 160 kr/st. 20 ex: 148 kr/st.)

16


böcker och häften

Samtal med barn och ungdomar Erfarenheter från arbetet på BRIS BRIS, Petter Iwarsson

En bok om samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som läsare får du konkreta verktyg och förhållnings­ sätt för samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i boken är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Utgivningsår: 2007, 2:a uppl. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72055834 Pris: 218 kr (5 ex: 204 kr/st.)

Smarta tankar om starka känslor Ett självstärkande verktyg för barn Solfrid Raknes

Det här är ett material som bygger på grundprinciperna i kognitiv terapi och hjälper barn att tänka konstruktivt kring jobbiga situa­tioner. Materialet riktar sig till barn i åldern 6–13 år och kan användas av elevhälsa, lärare och föräldrar. Boxen innehåller en handbok, figurerna röd och grön samt ett block med ”hjälphänder” att fylla i. Ett mycket upp­ skattat och spritt material i Norge som nu finns på svenska. Utgivningsår: 2012. Box. Art.nr: 72058415 Pris: 530 kr

17


böcker och häften

Ta chansen! Livskunskap för killar Katrin Byréus & Kjell Snickars

Ta chansen! presenterar praktiska och verksamma metoder för arbete med killar i grupp, lämpliga att använda inom skola, fritid, behandling, föreningar m.m. Här finns öv­ ningar till 15 aktuella teman, till exempel: Konfliktlösning och kommunikation, Kärlek och relationer, Respekt, Alkohol och droger, Fritid och dataspel, Film, Hälsa och kroppen, Idrott och Anabola. Materialet innehåller en utförlig ledarhandledning med metodbeskrivning samt teori för grupputveckling och situationsanpassat ledarskap. Utgivningsår: 2012. Spiralbindning, 182 s. Art.nr: 40652393 Pris: 300 kr Inom områden som elevhälsa, bemötande och psykisk hälsa har vi många fler intressanta böcker, till exempel: •  AUDIT & DUDIT – Identifiera problem med alkohol och droger •  Depressioner i tonåren •  Familjevardag med autism och asperger – Om att komma vidare efter diagnosen •  Från busfrö till brottsling? Adhd-behandling bryter mönster •  Investera i barns hälsa •  Jag har redan ätit – Att vara anhörig till någon som lider av ätstörning •  KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar •  Kärlek och stålull – Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma •  När livet gör ont – Om självskadebeteende bland unga

18

•  Perspektiv på manlighet och heder •  Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga – Fakta, bemötande, behandling •  Självmordsförsök hos unga – Vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa? •  Skolhälsovård – Introduktion och praktisk vägledning •  Socionomen i skolan •  Tonårssömn – Ungdomars sömn och dygns­ rytm •  Broschyrer: Killar, målbrott, pubertet; Tje­ jer, mens, pubertet; Nu är det mat – Goda vanor och recept för 6–12-åringar; Ät bättre – Råd och recept för runda barn; Celiaki och diabetes – Att leva med dubbla diagnoser; Olycksfall i lek och idrott hos barn och ungdomar •  Tidningen Elevhälsa utkommer med fyra nummer per år och riktar sig till dig inom elevhälsan.

m


ungdomar

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information.

Aktiv kompetensutveckling med Grundskoletidningen Grundskoletidningen ger inspiration och kompetensutveckling till dig som arbetar inom grundskolan. Varje nummer har ett aktuellt tema som vi belyser från såväl ­teoretiskt som praktiskt håll. Syftet är att bidra till utveckling och lärande och att utgöra ett stöd för att omsätta skolans styrdokument och relevant forskning till ­praktiken. Grundskoletidningen vänder sig till lärare, skolledare, förvaltning och ­huvudmän. Chefredaktör är Helena Moreau.

  Som komplement finns även tidningen Handledarskap i skolan med bland annat praktiska exempel från undervisning samt diskussionsfrågor.   Grundskoletidningen och Handledar­ skap utkommer med vardera sex nummer per år. Prenumerera genom att mejla till prenumeration@gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70.


kurser

Digitala verktyg för lärande Heldagskurs Lär dig använda digitala verktyg i under­visningen! Pre­ sentationen av de digitala verktygen varvas med praktiska elevexempel och en workshop där det finns utrymme för att prova på, reflektera, fråga och diskutera. Kursen ger inspira­ tion och idéer för hur man på ett naturligt sätt kan använda IT i undervisningen. Kursen riktar sig till lärare i årskurs 7–9 samt gymnasiet. Kursledare: Patricia Diaz är lärare i engelska och spanska. Hon har skrivit boken Webben­i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012). Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Genrepedagogik med didaktiskt fokus En utbildningsserie med fyra träffar under hösten 2013 Genrepedagogik är ett språk- och ämnesutvecklande arbets­ sätt som används med framgång på många skolor och har stöd i Lgr 11. Metoden är speciellt gynnsam för elever med svenska som andraspråk. Kursen fokuserar på genrepedago­ gikens didaktik, men kopplar kontinuerligt ihop praktik med pedagogikens teoretiska bas. Kursen vänder sig fram­ förallt till lärare i årskurs F–6, men även ämneslärare på högstadiet har nytta av kursen. Kursledare: Britt Johansson är lärare i svenska som andra­ språk och har lett ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt kring genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby. Hon är en av författarna till boken Låt språket bära – genrepedagogiken i praktiken (Hallgren & Fallgren, 2012). Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

20


kurser

Nyfiken på det flippade klassrummet? Heldagskurs Det flippade klassrummet innebär att läraren gör en webbbaserad genomgång av det centrala innehållet i lektionen, till exempel i form av en film eller en text på en blogg, som eleverna får som hemläxa. Det ger tid i klassrummet för att arbeta med förmågor och respons samt individuellt stöd. Kursen tar upp för- och nackdelar samt ger konkreta råd. Halva dagen är upplagd som en workshop där deltagarna får pröva på att skapa bloggar och liknande. Kursen riktar sig i första hand till lärare i årskurs 4–9. Kursledare: Karin Brånebäck arbetar som 1–7 lärare i Täby. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med ny teknik i sin undervisning. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Samtal med barn och ungdomar Eftermiddagsföreläsning En eftermiddag om samtal och samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som deltagare får man konkreta verktyg och förhållningssätt samt en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. En röd tråd är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanter­ barhet och meningsfullhet i samtal med barn. Kursledare: Petter Iwarsson har lång erfarenhet av samtal med barn från sitt arbete på BRIS och som skolkurator. Han föreläser för socialtjänst, skola, psykiatri och allmän sjukvård, samt författare till boken Samtal med barn och ungdomar. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

21


kurser

The big 5 – Planera, undervisa och bedöma Heldagskurs Kunskapsmålen i Lgr 11 består av olika förmågor. Flera av dessa är generella och återkommer i ämne efter ämne. Kursen visar hur man kan arbeta för att eleverna ska utveckla de fem viktigaste förmågorna – ”the big 5”. Deltagarna får kunskap om metodiska verktyg, pedagogisk planering och hur man kan utveckla förmågor genom undervisning. Kursdagen inne­håller föreläsningar, diskussioner samt praktiska exempel. Kursen under­lättar arbetet med planering och undervisning och vän­ der sig till lärare i samtliga årskurser samt skolledare. Kursledare: Göran Svanelid är universitetslektor och läro­ medelsförfattare. Han ingick i Skolverkets kursplanegrupp i samhällskunskap och är den som ligger bakom strukturen med big 5. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

The big 5 – Fördjupningskurs Heldagskurs/workshop Har ni redan påbörjat arbetet med The big 5 och känner att ni vill komma vidare? Vill ni fördjupa era kunskaper och få feedback på det ni redan gör? Då är denna kurs rätt väg att gå! Kursen vänder sig till lärare i år F–9 och genomförs i form av en workshop som bygger på deltagarnas egna plane­ ringar, elevarbeten och insända frågeställningar. Kursledare: Göran Svanelid är universitetslektor och läro­ medelsförfattare. Han ingick i Skolverkets kursplanegrupp i samhällskunskap och är den som ligger bakom strukturen med big 5. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

22


kurser

Tillbaka till skolan Eftermiddagsföreläsning Kursen ger praktisk handledning i hur man kan nå barn och unga som i långa perioder stannar hemma från skolan. Den visar hur skolan kan arbeta för att förebygga frånvaro, hur man kan nå eleven, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena. Kursen riktar sig till alla som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grundskola eller gymnasieskola. Kursledare: Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, kurator och psykoterapeut, har under många år arbetat med hemmasittande elever. De är också författare till boken Tillbaka till skolan – Metodhandbok i arbetet med hemmasittande elever. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Undervisning som utmanar och utvecklar Kvällsföreläsning/studiedag Här får rektor och lärare råd om hur man kan utveckla un­ dervisningen för att den ska leda till en kunskapsutvecklig hos eleverna som samstämmer med Lgr 11. Föreläsningen tar upp didaktiska perspektiv och undervisningsmetoder som utvecklats inom forskningsprojekt eller är vetenskapligt utvärderade. Syftet är att visa hur skolans undervisning kan utvecklas för att bli mer effektiv och framgångsrik. Kursledare: Steve Wretman och/eller Helena Moreau, båda med lång erfarenhet av kompetensutveckling för lärare och skolledare i olika kommuner samt chefredaktörer för Grund­ skoletidningen. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

23


kurser

Chefen som gör skillnad Tvådagarskurs En kurs om hur du som chef kan bli mer effektiv i ditt ledarskap och hur du kan bidra till att skapa en riktigt bra arbetsplats. Kursen ger dig verktyg för att möta en rad olika konkre­ ta situationer. Här presenteras hur du kan utveckla ditt chefskap, arbeta med motivationsmekanismer och teamutveckling, hur du leder omotiverade eller underpresterande medarbetare och hur du kan hantera konflikter och meningsskiljaktigheter. Kursledare: Clas Malmström, psykiater och företagsläkare, tidigare stressforskare, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö och med mångårig egen erfarenhet av företagsledning. ­Lennart Skoglund, ekonom, framgångsrik organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling. Föreläsarnas bok Chefen som gör skillnad ingår som kurslitteratur. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal Heldagskurs Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i professionella samtal medför särskilda utmaningar. Här får du praktiska råd och tydliga exempel på hur du kan skapa bättre möten och samtal. Vad är viktigt att tänka på vid första kontakten? Vad behöver ungdomen för att känna sig trygg och kunna delta aktivt i samtalet? Hur kan du göra om ni har ”kört fast”? Kursledare: Författaren Diana Lorenz är socionom och ut­ bildad psykolog och arbetar på en psykiatrisk mottagning i Stockholm. Hennes uppskattade bok Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal ingår som kurslitteratur. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

24


kurser

Relationskompetens i pedagogernas värld Kvällsföreläsning En föreläsning som handlar om samspelet och mötet med barn. Den vänder sig till dig som arbetar med barn inom förskola och grundskola. Relationskompetens är nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen, medan dessa samtidigt utvecklar sin sociala kompe­ tens. Kursledare: Helle Jensen, leg. psykolog, familjeterapeut och handledare i psykoterapi samt tidigare klinisk psyko­ log inom pedagogisk-psykologisk rådgivning. Sedan 1992 är hon knuten till The Kempler Institute of Scandinavia där hon är lärare och konsulent. Hon har tillsammans med Jesper­Juul skrivit böckerna Relationskompetens pedagogernas värld och Empati. Kursen äger rum i Stockholm den 23 september 2013. Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Nya böcker, häften och utbildningar kommer under året. Håll koll på gothiafortbildning.se 25


Håll utkik i september! Ny tidning för dig som arbetar på gymnasiet

Gy: är en helt ny tidning för gymnasieskolan med fokus på lärande, vetenskap och praktik. Tidningen vänder sig till lärare, rektorer, utvecklingsledare, lärarutbildare och alla andra som arbetar i eller med gymnasieskolan. I varje nummer finns både praktiska och teoretiska resonemang kring ett aktuellt tema. Det första numret av Gy: kommer i september. Chefredaktör är Pär Wohlin.

Teckna din prenumeration redan nu! Mejla till prenumeration@gothiafortbildning.se eller ring 08 462 26 70.


konferenser 2013

Förstelärare – vem ska vi välja? Läraren är den avgörande faktorn för skolans resultat, därför har regeringen beslutat om karriärtjänster för duktiga lärare. Förstelärare kan den bli som visat särskild god förmåga för att förbättra elevernas kunskapsutveckling och som samti­ digt har ett stort intresse för att utveckla undervisningen. Konferensen handlar om hur man kan utse förstelärare och hur de kan verka i praktiken. Konferensen fokuserar på hur vi väljer rätt person och vilka förväntningar vi kan ha på en förstelärare. Under konferensen ges en fördjupad inblick i reformens syfte och möjligheter samt praktiska exempel från olika kommuner som har påbörjat arbetet. Ur programmet: •  Varför en karriärlärarreform? •  Vad innebär reformen i praktiken? Vad blir förstelärarens uppdrag? •  Vad kännetecknar en bra lärare? Genomlysning av olika certifieringssystem •  Så här gjorde vi – olika kommuner berättar •  Förstelärare ur facklig synvinkel •  Certifierad lärare – vad innebär det ur ett lärarperspektiv?

Stockholm 6 september 2013 Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Hör gärna av dig till oss med synpunkter och idéer. Din beställning gör du på gothiafortbildning.se eller på 08-462 26 70. 27


konferenser 2013

Särskolan och dess uppdrag Vi bygger vidare på förra årets uppskattade konferens, nu med fördjupningsseminarier och workshops kring betyg, bedömningsfrågor och åtgärdsprogram. Dag 1, 19 september: •  Delaktighet, elevinflytande och bemötande •  Träningsskolans pedagogiska praktik •  Digitala verktyg som stöd för kunskapsutveckling •  Teknik i särskolan •  Dramapedagogik som stöd för lärande Dag 2, 20 september – fördjupningsseminarier: •  Formativ bedömning i särskolan Fördjupningen utgår från undervisningssituationer som hämtas från grundsärskolans och träningsskolans pedago­ giska praktik. Vilka konsekvenser får arbete med formativ bedömning för den pedagogiska praktiken? Seminariet leds av Daniel Östlund, högskolan i Kristianstad, ansva­ rig för speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning. •  Åtgärdsprogram, kunskapsutveckling, bedömning och dokumentation i särskolan. De nya allmänna råden för åtgärdsprogram har nu kommit. Vad innehåller de och vad innebär det för särskolans arbete? Hur kan man arbeta med dokumentation och kartläggning på ett sätt som stödjer elevernas kunskapsutveckling? Seminariet leds av Wern Palmius, rådgivare på specialpedagogiska skolmyn­ digheten i Stockholm. Det går bra att enbart anmäla sig till enbart en av dagarna.

Stockholm 19–20 september 2013 Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

28


konferenser 2013

Att förebygga och hantera kränkningar och mobbning på nätet Vem är ansvarig om det sker kränkningar på nätet och hur kan vi förebygga och stoppa det som sker? Framgångsrikt arbete mot nätmobbning kräver ett gemensamt synsätt hos alla som möter eleverna i skolan. Välkommen till en kon­ ferensdag där några av de mest erfarna personerna i landet tillsammans belyser ämnet från olika perspektiv. Ur programmet: •  Vad säger lagen om skolans ansvar för nätmobbning? Föreläsning och frågestund. •  Barnens perspektiv. Om hur barn och ungdomar använder sociala medier och hur de vill att vuxna ska agera. •  Vilken typ av mobbning sker på nätet, vilka drabbas och vad blir konsekvenserna? •  Praktiskt arbete på skolan.

Malmö hösten 2013 Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Följ oss på Facebook och Twitter: facebook.com/gothiafortbildning twitter.com/gothiafortbild 29


konferenser 2013

Elevhälsa i fokus Det finns ett samband mellan lärande och hälsa och vi vet att ökad hälsa leder till bättre skolresultat. Välkommen till två konferensdagar som ger kunskap och inspiration för dig som arbetar inom elevhälsan. Dag 1, 6 november: •  Sambandet mellan skolresultat och hälsa •  Att höja och stärka elevers självkänsla genom praktiskt hälsofrämjande arbete i klassrummet •  Sömn, stress och psykisk hälsa •  Att engagera eleverna genom gemensamma hälsoprojekt •  Att tidigt upptäcka inlärningssvårigheter •  Motorik och fysisk aktivitet – hur påverkar det egentligen hälsa och inlärning? Dag 2, 7 november – fördjupning •  Samtalets betydelse för hälsa, inlärning och utveckling – en halvdag om samtalet i förebyggande hälsoarbete. Stockholm 6–7 november 2013 Läs mer och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se

Aktuella kurser och konferenser hittar du på gothiafortbildning.se. Där gör du också din anmälan. Välkommen!


studiedagar Vi kan komma till din arbetsplats med en skräddarsydd utbildning anpassad till just era behov. Här är några av de ämnen och föreläsare som vi kan erbjuda. Kontakta oss för mer information eller bokning: barbro.lundborg@gothiafortbildning.se eller 08-462 26 05, eller besök www.gothiafortbildning.se. •  Det svåra samtalet Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut och handledare. Han har mångårig erfa­ renhet som handledare utifrån psykody­ namiska teorier. •  The big 5 – planering, undervisning och bedömning Göran Svanelid är universitetslektor och läromedelsförfattare. Han ingick i Skolverkets kursplanegrupp i samhälls­ kunskap och är den som ligger bakom strukturen med big 5. •  Flippade klassrum Karin Brånebäck arbetar som 1–7 lärare i Täby. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med ny teknik i sin undervisning. •  Ledarskap genom konstruktiva samtal Angelica Frithiof, sedan snart 20 år till­ baka utbildare inom bemötande, etik, samtalsmetodik och ledarskap, främst för ledare och personal inom offentlig sektor.

•  Kompetensutveckling i flera steg – från planering till undervisning och bedömning •  Vårt uppdrag – tolkning av läroplaner och kursplaner •  Betyg i årskurs 6–9 •  Formativ bedömning som stöd för lärande •  Bedöma för betyg och/eller UIP •  Portfolio – ett verktyg för att synliggöra elevernas lärande •  Storyline – en metod för att träna förmågor •  Undervisning som utmanar och utvecklar Helena Moreau, chefredaktör för Grundsko­ letidningen och en ofta anlitad föreläsare med bakgrund som lärare på högstadiet och Komvux. Helena har lett fleråriga utvecklingsprojekt i olika kommuner med syfte att utveckla lärares kunskapssyn, undervisning och bedömarkompetens. Steve Wretman, biträdande chefredaktör för Grundskoletidningen och en ofta anlitad föreläsare med bakgrund som SO- och datalärare på högstadiet.

31


studiedagar •  Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog och arbetar på en psykiatrisk mottagning i Stockholm. Hennes upp­ skattade bok Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal ingår som kurslitteratur. Nyligen utkom hennes nya bok Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar med autism och Aspergers syndrom.

•  Chefen som gör skillnad Clas Malmström, psykiater och företagslä­ kare, tidigare stressforskare, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö och med mång­ årig egen erfarenhet av företagsledning. Lennart Skoglund, ekonom och framgångs­ rik organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och prestationsstyrning. Tillsammans har de skrivit boken Chefen som gör skillnad.

DU HITTAR ALLT PÅ VÅR WEBB! På gothiafortbildning.se finns hela vårt stora utbud. Här hittar du alla böcker och häften, aktuella kurser och konferenser samt uppdragsutbildningar och tidningar. Här kan du också prenumerera på våra nyhetsbrev för att alltid ha tillgång till den senaste informationen.

32

På vår blogg tipsar vi om nyheter och kommenterar händelser i omvärlden. Välkommen! www.gothiafortbildning.se


Gör din beställning på

G OTHIA FORTBILD NING

www.gothiafortbildning.se

VIKTIGT LÄRANDE 2013

eller ring 08-462 26 70

TRYCK: EXAKTAPRINTING 2013. ARTIKELNR. 720288

KOMP ETENSUTVECKLING FÖR SKOLAN

Grundskola  

Viktigt lärande 2013 - Grundskola