Page 1

ALLMÄN MEDICIN

STEINAR HUNSKÅR (RED.) BIRGITTA HOVELIUS (RED. SVERIGE)


Originalets titel: Allmennmedisin (3:e utg.) Steinar Hunskår (red.) © Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2013

  Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och studenters begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access kopieringsavtal är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 31263 ISBN 978-91-44-08446-6 Upplaga 2:1 © För den svenska utgåvan Studentlitteratu 2007, 2015 www.studentlitteratur.se Översättning: Gunnel A. Wallgren och Lisa Jones (första utgåvan) och Margareta Brandin Berndtsson (andra utgåvan) Svensk redaktör: Birgitta Hovelius Omslagsdesign: Francisco Ortega Omslagsillustration: Martine Castoriano Layout: Werner Schmidt Brödtext: Minion Pro 10/13 Papper: 80 gsm My Sol Matt Printed by Dimograf, Poland 2015

Illustratörer: Zoobotanica (Debbie Maizels): figur 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.2, 1.5.2, 1.7.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1, 2.9.2, 2.10.1, 2.10.2, 2.12.1, 2.14.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.1, 3.3.10, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.8, 3.6.14, 3.6.15, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.8.5, 3.9.1, 3.9.2, 3.10.3, 3.10.6, 3.10.7, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.7, 3.12.2, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.8, 3.12.9, 3.14.3, 3.15.2, 3.17.3, 3.17.5, 3.17.7, 3.17.8, 3.17.9, 3.17.10, 3.17.11, 3.17.12, 3.17.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.4.1, 4.5.1, 5.1.1, 5.4.2, 6.2.1, 6.5.1 Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör (CMI): figur 2.11.1, 3.4.6, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.13, 3.7.1, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.5, 3.15.3 Jeanette Engqvist: figur 3.10.4, 3.17.4 Ursula Wilby: figur 3.5.7 Foto: Terje Sætren och Kari C. Toverud (CMI) 3.6.11, 3.6.12, 3.17.6 BMJ Publishing Group: figur 6.5.2 Butterworth-Heinemann Ltd. 1996/Elsevier, Jack J. Kanski: figur 3.3.6. (bild 3, 4, 5), 3.3.9 (bild 2) Elsevier: figur 3.3.9 (bild 1, 3, 6) Equalis: figur 1.3.2 Gower Medical Publishing Ltd./Harcourt Brace: figur 3.3.6 (bild 1) Wiley: figur 3.3.6 (bild 2, 6) Ögon- och neurokirurgisk avdelning, Universitetssjukhuset Nord-Norge: figur 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, delar av figur 3.3.9 Bicom Inc., 3.3.7 Övriga figurer: Equalis: figur 1.3.2 KFS/Bulls press: 1.4.1 Birgitta Hovelius: figur 3.2.6, 3.12.1 (bild 2, 3, 4, 5), 3.13.1, 3.13.2, 3.15.4, 3.15.5 SCORE: figur 3.5.2 Läkemedelsboken: figur 3.5.6 FYSS: figur 3.5.8 HLR-rådet: figur 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: figur 3.9.3 Folkhälsomyndigheten: figur 5.4.2 E. Enger och ASTRA: figur 3.12.1 (bild 1, 6, 7, 8).


5

INNEHÅLL

Förord till den andra svenska upplagan  23 Förord till den tredje norska upplagan  25 Del 1  Allmänmedicin – Teori och praktik 1.1 Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverksamhet  29

Författare: Kirsti Malterud och Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Redaktionskommittén Den allmänmedicinska kliniken   29 Allmänläkaren har många roller  30 Patient–läkarrelationen 32 Viktiga aspekter i allmänmedicinskt tänkande  32 Organisation, lagstiftning, utbildning och forskning 33 Organisation av allmänmedicinsk verksamhet 34 Utveckling, utbildning och forskning  36

1.2 Hälsoproblem och kontakter inom allmänmedicinsk verksamhet  38

Författare: Per Hjortdahl, med bidrag av Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Monica Löfvander Från frisk till sjuk  38 ”Det brukar inte vara så här …”  38 Från symtom till hälsoproblem  39 Varför kommer vissa och andra inte?  39 Kontakten mellan patienten och primärvården  40 Köns- och åldersskillnader i besöksmönstret  42 Vad kännetecknar konsultationer i allmänmedicin? 43 Vad gör allmänläkaren med patienterna?  43 Likt och olikt inom nordisk allmänmedicin   43

© Studentlitteratur

1.3 Allmänmedicinska arbetssätt och metoder  46

Författare: Steinar Hunskår, med bidrag av Guri Rørtveit (journalföring och dokumentation), Jørund Straand (hembesök) samt Sverre Sandberg och Geir Thue (laboratoriet) Svensk granskning och bearbetning: Göran Umefjord och Gunnar Nordin (laboratoriet) Kliniska arbetsmetoder  46 Kontinuitet och förhandskunskap om patienter  46 Patientcentrerade konsultationer  47 Symtominriktade samtal  48 Symtominriktad och avgränsad klinisk undersökning 48 Klinisk-epidemiologiskt tänkande  48 Stegvis diagnostisk process  48 Få och selektiva kompletterande undersökningar 49 Tiden som diagnostiskt hjälpmedel  49 Behandling som diagnostiskt hjälpmedel  49 Hälsokontroll, case-finding och screening  50 På mottagningen – men inte bara där  50 Kontaktformer 50 Hembesök 51 Sjukvård i hemmet  52 Jour 54 Medverkan i annan verksamhet  55 Samarbete och samordning  56 Allmänläkarmottagningen 58 Utrustning för diagnostik och behandling  59 Läkemedel på mottagningen  59 Läkarväskan 60 Hygien 61 Laboratoriet 63 Variation i användningen av laboratorieprover 63 Patientnära analyser  64 Drift av mottagningens laboratorium  65 Tolkning av provsvar  66


6

I nn e h å l l

Journalföring och dokumentation  68 Den allmänmedicinska journalen  68 Brev, remisser och epikriser  71 Intyg och utlåtanden  72 Drift och organisation av mottagningen  74 Det allmänmedicinska teamet  74 Tillgänglighet och tidsplanering  74 1.4 Det kliniska samtalet  76

Författare: Edvin Schei, med bidrag av Thomas Mildestvedt (Att skapa förändring i vanor och livsstil) Svensk granskning och bearbetning: Mats Wahlqvist och Kristian Svenberg Kommunikation, språk, dialog  76 Konsultationen ur patientens perspektiv  76 Patientcentrerat arbetssätt  77 Autonomi, etik och patientens rättigheter  77 Ordens innebörd skapas av sammanhanget  78 Ordlös kommunikation  78 Att läsa patientens signaler  78 Läkarens signaler  79 Att samtala är att kunna improvisera  79 Konsultationsprocessen 79 Sju funktioner – en kanadensisk modell  80 Funktion 1: Öppningsfasen  80 Funktion 2: Sjukhistoria  82 Funktion 3: Klinisk undersökning  84 Funktion 4: Förklaringar och åtgärder  84 Funktion 5: Avslutning  88 Funktion 6: Ledning och struktur  88 Funktion 7: Samspel och relation  89 Lyssnandets konst  90 När läkaren inte lyssnar  90 Vilka tekniker används vid aktivt lyssnande?  90 Öppna och slutna frågor  90 Att skapa förändring i vanor och livsstil  91 Förändringsfokuserad rådgivning  91 Speciella problem i konsultationen  92 Att försöka förstå vad patienten tänker, tror och vill 93 Missnöjda och aggressiva patienter  93 Extremt pratsamma patienter  93 Bekymrade föräldrar  94 Hur får man patienten att gå?  94 Orimliga krav  94 Svåra besked  94 Bristande ämneskunskap  95

Läkekonst och klokskap – att lära av sina erfarenheter 95 Ska problemet lösas?  95 Läkarens känslor  96 Livslångt lärande  96 1.5 Den diagnostiska processen  98

Författare: Steinar Hunskår, med bidrag av Per Hjortdahl (klassifikationssystem) och Knut Arne Holtedahl (cancerdiagnostik) Svensk granskning och bearbetning: Gunnar Nilsson Vad är en diagnos?  98 Klassifikationssystem 99 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 100 International Classification of Primary Care (ICPC) 100 Allmänmedicinsk diagnostisk metodik  101 Klinisk-epidemiologiska färdigheter  101 Förekomst av sjukdom och läkarkontakt  101 Diagnostiska överväganden  102 Sjukhistoria och klinisk undersökning  105 Kompletterande undersökningar  108 Vilka diagnostiska strategier använder allmänläkare? 109 Cancerdiagnostik inom allmänmedicinsk verksamhet 111 Diagnosfördröjning 111 Värdet av alarmsymtom  112 Revidering av diagnostisk sannolikhet  112 Diffusa besvär – när diagnostiken inte leder någonvart 112 Skillnader i arbetssätt mellan organspecialister och allmänläkare 113

1.6 Terapeutiska beslut och åtgärder  115

Författare: Hogne Sandvik och Jørund Straand Svensk granskning och bearbetning: Cecilia Björkelund och Jörgen Månsson Behandla eller inte?  115 När läkare och patient inte är överens  116 Läkemedelsbehandling 117 Kvalitetssäkrad läkemedelsförskrivning  117 Läkemedelsinformation 118 Läkemedelsindustrin 118 Är behandlingen verkningsfull?  119 Riskreduktion och effektvärdering avseende behandlingsåtgärder 119 © Studentlitteratur


In n e h ål l

Terapeutisk tröghet  120 Samhället sätter gränser  120 Livsstilsintervention 121 Komplementär behandling  121 1.7 Grunder och gränser för klinisk kunskap  124

Författare: Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, TorJohan Ekeland, Irene Hetlevik, Edvin Schei, Elling Ulvestad och Arne Johan Vetlesen (Tenketanken vid Allmennmedisinsk forskningsenhet Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) Svensk granskning och bearbetning: Ronny Gunnarsson Biomedicinsk teori – allmänmedicinsk verksamhet 124 Kunskap är makt och makt innebär ansvar  124 Korrekt är inte alltid rätt  125 Bättre teori – rikare fackspråk – bättre vård  125 Människan som biologisk och tänkande individ  125 Erfarenheter skrivs in i biologin  126 Kroniska påfrestningar, allostatisk överbelastning 126 Från allostatisk överbelastning till sjukdom  127 Betydelsen av tidigare erfarenheter  128 Samma händelse – olika erfarenhet  129 Kan allmänläkaren bota?  129

Del 2  Viktiga organövergripande symtom 2.1 Trötthet och orkeslöshet  132

Författare: Knut Arne Holtedahl Svensk granskning och bearbetning: Annika Forssén

2.2 Viktnedgång  136

Författare: Mari Kristin Johansen Svensk granskning och bearbetning: Annika Bardel

2.3 Feber  141

Författare: Per Lagerløv (baserat på förra upplagan av Jens Eskerud) Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström

2.4 Yrsel  147

Författare: Aina G Langørgen Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström

© Studentlitteratur

2.5 Synkope (svimning)  152

Författare: Arne Fetveit (baserat på förra upplagan av John Cooper) Svensk granskning och bearbetning: Karin Björkegren

2.6 Fall och falltendens hos äldre  157

Författare: Sabine Ruths Svensk granskning och bearbetning: Lars Borgquist

2.7 Andningssvårigheter  161

Författare: Jon-Torgeir Lunke Svensk granskning och bearbetning: Sigvard Mölstad

2.8 Bröstsmärtor  168

Författare: Eivind Meland och Robert A Burman Svensk granskning och bearbetning: Staffan Nilsson

2.9 Akuta buksmärtor  174

Författare: Anne Cathrine Sundseth (baserat på förra upplagan av Terje Johannessen) Svensk granskning och bearbetning: Lars Agréus

2.10 Akuta ryggsmärtor  180

Författare: Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström

2.11 Knölar och knutor  188

Författare: Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Margaretha Lööf-Johanson

2.12 Sömn och sömnstörningar  193

Författare: Bjørn Bjorvatn och Arne Fetveit Svensk granskning och bearbetning: Cecilia Björkelund Sömnreglering och klassifikation av sömnstörningar 193 Klassifikation av sömnstörningar  194 Utredning av sömnstörningar i allmänmedicinsk verksamhet 194 De viktigaste sömnstörningarna  195 Insomni 195 Dygnsrytmstörningar 200 Oregelbunden sömn–vakenhetsrytm  200 ”Jet lag”  200 Besvär på grund av nattarbete  200

7


8

I nn e h å l l

Hypersomni 200 Beteendeinducerad otillräcklig sömn  201 Narkolepsi 201 Idiopatisk hypersomni  202 Sömnrelaterade andningsstörningar  202 Snarkning och sömnapné  202 Centrala sömnapnésyndrom  203 Sömnrelaterade rörelsestörningar  203 Restless legs  203 Periodiska benrörelser under sömn (PLMS)  203 Sömnrelaterade underbenskramper  203 Parasomnier 204 NREM-parasomnier 204 REM-sömnparasomnier 204 2.13 Akut förvirring  206

Författare: Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Gunnar Carlgren

2.14 Medicinskt svårbedömda besvär  211

Författare: Carl Edvard Rudebeck (baserat på det norska kapitlet Medisinsk uforklarte helseplager av Kirsti Malterud och Peter Prydz) Om symtomens orsaker   211 Utmaningar i patient–läkarrelationen  213 Kropp, själ och livsvillkor  214 Råd till allmänläkaren  215 Några exempel på medicinskt svårbedömda tillstånd 217 Fibromyalgi och andra långvariga smärtsyndrom 217 Kroniskt trötthetssyndrom  218 Utmattningssyndrom 220 Irritabel tarm  221 Spänningshuvudvärk 221 Bäcken- och ländryggsbesvär vid graviditet  221 Kronisk pisksnärtskada  222 Käkfunktionsstörning 222 Hypersensitivitet 222 Tung- och munsveda  223 Kroniska underlivssmärtor  223 Interstitiell cystit  223 Kroniskt bäckensmärtsyndrom (kronisk prostatit) 224

Del 3  Sjukdomar i kroppens organ 3.1 Blod och blodbildande organ  226

Författare: Lene Gjelseth Dalbak och Geir Hølleland (baserat på förra upplagan, där även Steinar Hunskår och Frank R. Andersen bidrog) Svensk granskning och bearbetning: Robert Eggertsen Undersökningsmetoder 226 Sjukhistoria 226 Klinisk undersökning  227 Laboratorieprover 228 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  230 Lågt Hb  230 Polycytemi 232 Hög sänka  233 Leukocytos 234 Lymfkörtelsvullnad 234 Infektionsbenägenhet 235 Monoklonal gammopati  236 Blödningsbenägenhet 236 Trombocytopeni 237 Tillstånd och sjukdomar  238 Järnbrist 238 Vitamin B12-brist 239 Folatbrist 240 Anemi vid kronisk sjukdom  241 Hemolytisk sjukdom  241 Hemokromatos 242 Akut leukemi  243 Myelodysplastiskt syndrom  243 Kronisk myeloisk leukemi  243 Polycythaemia vera  243 Kronisk lymfatisk leukemi  244 Myelomatos (multipelt myelom)  244 Lymfom 244 Hivinfektion och aids  245 Speciella teman  248 Antikoagulationsbehandling i primärvården 248

3.2 Matsmältningsorganen  250

Författare: Knut-Arne Wensaas, med bidrag av Steinar Hunskår (maskinfektioner, antibiotikaassocierad diarré och födoämnesintolerans) (baserat på förra upplagan av Terje Johannessen) Svensk granskning och bearbetning: Lars Agréus Undersökningsmetoder 250 Sjukhistoria 250 © Studentlitteratur


In n e h ål l

Klinisk undersökning  251 Laboratorieundersökningar 252 Diagnostiska metoder  253 Kompletterande undersökningar  253 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  254 Symtom från munhålan  254 Akuta buksmärtor  254 Kroniska buksmärtor  254 Gastroesofageala refluxsymtom  256 Dyspepsi 257 Hematemes och melena  259 Blod i avföringen  260 Ikterus (gulsot)  261 Förstoppning 262 Akut diarré   263 Kronisk diarré  264 Anorektala besvär  265 Mag–tarmbesvär hos barn  266 Magsmärtor och kolik hos barn  266 Förstoppning hos barn  268 Tillstånd och sjukdomar  268 Afte 268 Muntorsk 269 Tandköttsinflammation 269 Gastroesofageal refluxsjukdom  269 Magsårssjukdom 270 Funktionell dyspepsi  272 Gallvägssjukdom 273 Hepatit A  274 Hepatit B  274 Hepatit C  275 Kronisk hepatit och leversvikt  275 Akut pankreatit  276 Kronisk pankreatit  276 Celiaki 277 Crohns sjukdom  277 Ulcerös kolit  278 Irritabel tarm (IBS)  279 Matförgiftning 281 Campylobacter-infektion 281 Salmonellainfektion 281 Giardiasis och kryptosporidios  281 Antibiotika-associerad diarré och enterokolit orsakad av Clostridium difficile   282 Divertikelsjukdom 282 Tjocktarms- och rektalpolyper  283 Hemorrojder 283 Analfissur 284 Anal- och rektalprolaps  284 © Studentlitteratur

Analabscess, analfistel och pilonidalcysta  284 Analklåda 285 Springmask 285 Spolmask och bandmask  285 Bråck 286 Cancer i matstrupen  286 Cancer i magsäcken  286 Kolorektal cancer  287 Cancer i bukspottkörteln  287 Födoämnesintolerans 287 3.3 Ögat  289

Författare: Knut Arne Holtedahl Svensk granskning och bearbetning: Per Wändell Undersökningsmetoder 289 Sjukhistoria 290 Klinisk undersökning  291 Ögonläkemedel för diagnostik och terapi  296 Ögonbiverkningar av läkemedel  296 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  297 Synnedsättning eller synförsämring  297 Smärta och obehag i ögonen  298 Rött öga  298 Skelning och dubbelseende  299 Tårflöde och torra ögon  299 Skugga, dimsyn, fläckar och flimmer  301 Tillstånd och sjukdomar  301 Brytningsfel 301 Infektiös konjunktivit  302 Allergisk och fotoelektrisk konjunktivit  303 Keratit 303 Episklerit och sklerit  304 Iridocyklit och uveit  304 Katarakt 305 Simplexglaukom och andra öppenvinkelglaukom 305 Akut glaukom  306 Artärocklusion och centralvenstrombos  306 Åldersrelaterad makuladegeneration  306 Näthinneavlossning 307 Optikusneurit 307 Tumörer 308 Horners syndrom  308 Ögonlockssjukdomar 308 Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar  308 Ögonskador 309 Diabetesretinopati 310 Ögonfynd vid hypertoni  311 Ögonfynd vid temporalisarterit  311

9


10

I nn e h å l l

Ögonfynd vid hypertyreos  311 Synsvaghet och blindhet  311 Speciella teman  312 Försäkringsmedicin och hjälpmedel  312 Intresseorganisationer 313 3.4 Örat  314

Författare: Morten Lindbæk och Kari Kværner, med bidrag av Steinar Hunskår (åksjuka) (baserat på förra upplagan av Bjørn Bø och Astri Medbø) Svensk granskning och bearbetning: Sigvard Mölstad Undersökningsmetoder 314 Sjukhistoria 314 Klinisk undersökning  314 Diagnostiska metoder  316 Kompletterande undersökningar  317 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  318 Öronvärk 318 Sekretion från örat  318 Tinnitus 319 Hörselskador 320 Yrsel 321 Nystagmus 321 Tillstånd och sjukdomar  322 Medfödda missbildningar och utstående öron 322 Skador och sjukdomar i ytterörat  322 Extern otit  322 Vaxpropp 323 Främmande kroppar och tumörer i hörselgången 323 Bullös myringit  324 Trumhinneruptur 324 Akut mellanöreinflammation  324 Sekretorisk mediaotit  327 Kronisk otit  328 Otoskleros 329 Hörselnedsättning hos barn  329 Hörselnedsättning hos äldre  330 Bullerskada 330 Akustikusneurinom 331 Godartad paroxysmal lägesyrsel  332 Vestibularisneuronit 332 Ménières sjukdom  334 Rörelsesjuka (åksjuka)  334 Speciella teman  335 Användning av hörapparat  335 Försäkringsmedicin och hjälpmedel  335 Intresseorganisationer 336

3.5 Hjärta och kretslopp  337

Författare: Thomas Mildestvedt, med bidrag av Eivind Meland (hypertoni), Steinar Hunskår (venösa tillstånd) och Jørund Straand (hjärtsvikt) Svensk granskning och bearbetning: Peter Engfeldt Undersökningsmetoder 341 Sjukhistoria 341 Klinisk undersökning  341 Kompletterande undersökningar  342 24 timmars-EKG  343 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  345 Ont i bröstet  345 Andningssvårigheter och hosta  345 Bensvullnad   346 Hjärtklappning och ”oroligt hjärta”   346 Akut förlamning  347 Hjärtbiljud hos barn  347 Hjärtbiljud hos vuxna  348 Tillstånd och sjukdomar  349 Hypertoni 349 Angina pectoris  354 Akuta koronara syndrom (akut hjärtinfarkt och instabil angina pectoris)  356 Hjärtsvikt 358 Stroke och transitorisk ischemi i hjärnan  364 Subaraknoidalblödning 367 Takyarytmier   368 Bradyarytmier och hjärtblock   369 Aortastenos 370 Aortainsufficiens   370 Mitralisstenos 371 Mitralisinsufficiens 371 Aortaaneurysm 371 Aortadissektion 371 Claudicatio intermittens  372 Akut arteriell insufficiens   373 Bürgers sjukdom   373 Raynauds syndrom  373 Varicer och kronisk venös insufficiens  373 Ytlig tromboflebit   374 Djup ventrombos   374 Posttrombotiskt syndrom  375 Lungembolism 376 Speciella teman  377 Metabolt (angiopatiskt) syndrom  377 Förebyggande i primärvården – högriskstrategi   378 Återupplivning vid hjärtstopp  380

© Studentlitteratur


In n e h ål l

3.6 Muskuloskeletala systemet  385

Författare: Stig Fossum, Pål Kristensen och Steinar Hunskår, med bidrag av Gunhild Felde och Karstein Haldorsen (inflammatoriska sjukdomar), Øistein Holm Haagensen (kiropraktik), Anne Kari Skøyen och Unni Vågstøl (sjukgymnastik) och Jan Svendsen (långvariga smärtor) (baserat på förra upplagan där även Ottar Grimstad och Even Lærum medverkade) Svensk granskning och bearbetning: Lars Borgquist Undersökningsmetoder 387 Sjukhistoria 387 Klinisk undersökning  388 Diagnostiska metoder   392 Kompletterande undersökningar  392 Bilddiagnostik 393 Behandlingsmöjligheter inom allmänmedicinsk verksamhet 395 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  395 Nacksmärtor 395 Skuldersmärtor 399 Armbågssmärtor 401 Handbesvär 402 Käksmärtor 403 Toraxsmärtor 404 Ryggsmärtor 405 Smärtor i svansbenet  405 Höftsmärtor 405 Smärtor i lår och underben  407 Knäsmärtor 408 Fotledssmärtor 411 Häl- och fotsmärtor  411 Smärtor, stelhet eller svullnad i en led  413 Smärtor, stelhet eller svullnad i flera leder  414 Utbredda muskelbesvär med smärtor och stelhet 414 Tillstånd och sjukdomar  416 Ospecifik nacksmärta  416 Muskulära nackbesvär  416 Mekaniska nackbesvär  417 Radikulopatier 419 Tortikollis 419 Skulderkapsulit 420 Skuldertendinopati 421 Akut skulderbursit  423 Kronisk skulderbursit  424 Artros i akromioklavikularleden  424 Epikondylit 424 Olekranonbursit 425

© Studentlitteratur

Handledstendinopati 426 Tumartros 426 Ganglion 427 Triggerfinger 427 Dupuytrens kontraktur  427 Ospecifika akuta ländryggssmärtor  427 Ischialgi och ischias  427 Spinal stenos  428 Spondylolistes 428 Skolios 429 Scheuermanns sjukdom  429 Höftledsluxation 430 Epifysiolys i höftleden  430 Calvé–Legg–Perthes sjukdom  430 Serös koxit  431 Aseptisk nekros av caput femoris hos vuxna  431 Höftledsartros 431 Piriformissyndrom 433 Gluteusbursit och trokanterbursit  433 Adduktortendinit 434 Sportbråck 434 Höftimpingement 434 Fri kropp i led  434 Knäledsartros 435 Meniskdegeneration 436 Patellatendinopati (Jumpers knee)  437 Femuropatellart smärtsyndrom  437 Prepatellarbursit 437 Bakercysta 438 Löparknä   438 Osgood–Schlatters sjukdom  438 Anserinusbursit 438 Växtvärk 438 Anisomeli 439 Benhinneinflammation (tibiaperiostit)  439 Kompartmentsyndrom 439 Akillestendinopati 440 Fotledsinstabilitet 440 Fotledsartros 440 Köhlers sjukdom  441 Kalkaneusapofysit – Haglunds häl  441 Inåtdevierande fötter   441 Plantarfasciit 442 Plattfot 442 Metatarsalgi 443 Tådeformiteter 443 Hallux valgus  443 Fibromyalgi 443 Reumatoid artrit (RA)  444

11


12

I nn e h å l l

Spondylartriter 448 Ankyloserande spondylit (pelvospondylit, Bechterews sjukdom)  449 Reaktiv artrit  450 Psoriasisartrit 451 Artrit associerad med inflammatorisk tarmsjukdom 452 Systemisk lupus erythematosus  453 Sjögrens syndrom  453 Vaskulit 455 Temporalisarterit och polymyalgia rheumatica 455 Virusartrit 456 Bakteriell artrit  456 Sällsynta reumatiska sjukdomar  457 Speciella teman  457 Förebyggande behandling och rehabilitering av patienter med långvariga ryggsmärtor  457 Smärthantering och åtgärder vid långvariga smärtor 458 Sjukgymnastik 463 Kiropraktik och naprapati  466 3.7 Nervsystemet  468

Författare: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (feberkramper hos barn) Svensk granskning och bearbetning: Patrik Midlöv Undersökningsmetoder 468 Sjukhistoria 468 Klinisk undersökning  468 Kompletterande undersökningar  472 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  474 Huvudvärk 474 Kramper 476 Pareser 478 Yrsel 480 Tremor 480 Ansiktssmärtor 481 Medvetanderubbning 481 Språk- och talstörningar  483 Neurologiska symtom och fynd utan säker orsak 483 Tillstånd och sjukdomar  485 Migrän 485 Cervikal huvudvärk  487 Spänningshuvudvärk 487 Läkemedelsrelaterad och läkemedelsutlöst huvudvärk 489

Hortons huvudvärk  489 Facialispares (Bells pares)  490 Trigeminusneuralgi 491 Epilepsi 492 Essentiell tremor  494 Parkinsons sjukdom  494 Narkolepsi 496 Multipel skleros  496 Kroniskt subduralhematom  497 Hjärntumörer 498 Feberkramper hos barn  498 Meningit och encefalit  499 Polyneuropati 501 Restless legs och vadkramper  501 3.8 Psykiska hälsoproblem och beteendestörningar  502

Författare: Torgeir Gilje Lid, med bidrag av Tone Smith-Sivertsen, Ole Rikard Haavet (barnpsykiatri), Jørund Straand (minnesstörningar och demenstillstånd) och Harald Torske (utvecklingsstörning) (baserat på förra upplagan av Olav Thorsen och Gerd-Ragna Bloch Thorsen, där också Ida Garløv och Steinar Hunskår bidrog) Svensk granskning och bearbetning: Arja Lehti och Bengt Mattsson Undersökningsmetoder 503 Sjukhistoria 503 Journalen vid psykisk ohälsa  504 Kartläggningsinstrument 505 Klinisk undersökning och kompletterande undersökningar 505 Behandling och åtgärder  509 Körkort och psykisk ohälsa  513 Att leva med en allvarlig psykisk sjukdom  515 Relationen till närstående  515 Barn till psykiskt sjuka  516 Psykisk hälsa hos flyktingar och invandrare  516 Tvärprofessionellt samarbete i primärvården  517 Samarbete med specialistsjukvården  517 Psykiatrisk tvångsvård  518 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  518 Ångest 518 Tvångstankar och tvångshandlingar  520 Nedstämdhet 521 Upprymdhet och mani  523 Somatisering 523 Oro, förvirring  524

© Studentlitteratur


In n e h ål l

Hallucinationer 525 Vanföreställningar 525 Minnesstörningar och demenstillstånd  526 Självmord och självmordsförsök  534 Självskadebeteende 536 Sömnstörningar 537 Tillstånd och sjukdomar  537 Paniksyndrom 537 Fobiska syndrom  538 Generaliserat ångestsyndrom  539 Tvångssyndrom   539 Affektiva sjukdomar – förstämningssyndrom 541 Depression 541 Bipolär sjukdom  545 Personlighetsstörning 546 Anorexia nervosa  548 Bulimia nervosa  550 Akuta och övergående psykoser  551 Schizofreni 552 Organiska tillstånd med anknytning till psykiatriska sjukdomar  553 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)  554 Vuxna med ADHD  555 BoP-tillstånd (dubbeldiagnos)  556 Patienter med utvecklingsstörning  557 Allmänläkarens arbete vid psykiska störningar hos barn och ungdomar  559 Somatiska symtom  560 Psykisk ohälsa vid allvarlig eller kronisk somatisk sjukdom  561 Depression 561 Ångest 561 Tvångstillstånd 562 Posttraumatiska stressreaktioner  562 Bristande omsorg, misshandel och övergrepp 563 Ätstörningar 563 Alkohol och droger  564 Självskadebeteende och självtillfogad förgiftning 564 Självmordsbeteende och självmord  564 Beteendestörningar och ADHD  565 Tourettes syndrom  566 Autismspektrumstörningar 566 Psykoser 566

© Studentlitteratur

3.9 Lungor och luftvägar  567

Författare: Hasse Melbye, med bidrag av Per Hjortdahl (ont i halsen, sinuit, svalginfektion med streptokocker och mononukleos) och Arnulf Langhammer (allergiutredning, astma och KOL) Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström Undersökningsmetoder 567 Sjukhistoria 567 Klinisk undersökning  568 Laboratorieprover 569 Allergiutredning 570 Lungfunktionsundersökningar 571 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  574 Nästäppa 574 Näsblödning 575 Snarkning och sömnapnésyndrom  576 Påverkan på smak/lukt och dålig andedräkt  576 Ont i halsen  576 Heshet 578 Andningssvårigheter och andnöd  578 Hosta 578 Blodig upphostning – hemoptys  580 Tillstånd och sjukdomar  580 Allergisk rinit  580 Generellt om luftvägsinfektioner  581 Förkylning – ÖLI  582 Influensa 583 Akut bihåleinflammation  584 Svalginfektion med streptokocker  586 Mononukleos 587 Akut laryngit  588 Kikhosta 589 Akut bronkit och akut bronkiolit  589 Lunginflammation 590 Tuberkulos 592 Astma 593 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)  597 Lungcancer 600

3.10 Huden  602

Författare: Erland Tolaas (baserat på tidigare upplaga av Sylvi Torvund) Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström Undersökningsmetoder 602 Sjukhistoria 602 Klinisk undersökning  604

13


14

I nn e h å l l

Den diagnostiska processen  604 Kompletterande undersökningar  606 Dermatologiska behandlingsprinciper  608 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  612 Klåda 612 Utslag med klåda  613 Utslag med feber  614 Utslag i ansiktet  615 Sår och förändringar omkring munnen och i munhålan 616 Hårbottenförändringar 618 Förändringar i handflatorna eller på fotsulorna 618 Sår som inte läker  619 Blåsor i huden  619 Stick och bett  620 Eksemfläckar och ringorm   621 Nagelförändringar 622 Håravfall 623 Svettningstendens 624 Hudsymtom och hudfynd som tecken på generaliserad sjukdom  625 ”Förresten, när jag ändå är här …”  626 Tillstånd och sjukdomar  627 Bakteriella infektioner  627 Svampinfektioner 629 Blöjeksem 632 Infektioner med herpes simplexvirus  632 Infektion med varicella zostervirus  632 Hand- och fotvårtor  633 Molluscum contagiosum (mollusker)  633 Löss 634 Skabb (scabies)  634 Loppor 635 Atopiskt eksem  636 Juvenil plantar dermatos (atopiska vinterfötter) 638 Seborroiskt eksem  638 Neurodermit 640 Nummulärt eksem  640 Kontakteksem 640 Inflammatoriska solutlösta tillstånd  641 Porfyria cutanea tarda  642 Läkemedelsdermatoser 643 Urtikaria och angioödem  644 Bullös pemfigoid  646 Erythema nodosum  646 Pityriasis rosea  647 Psoriasis 647

Pustulosis palmoplantaris  649 Lichen planus  649 Akne 650 Rosacea 652 Perioral dermatit  652 Seborroiska vårtor  652 Epidermoidcysta 653 Lipom   653 Dermatofibrom 653 Aktinisk keratos  654 Basaliom 654 Spinocellulär cancer och Bowens sjukdom  655 Melanocytnevus och andra pigmenterade hudförändringar   655 Malignt melanom  657 Kroniskt venöst bensår (ulcus cruris)  659 Nageltrång 662 Kosmetisk dermatologi  662 3.11 Hormonsystem, metabolism och nutrition  664

Författare: Stian Langeland Wesnes och John Cooper, med bidrag av Kirsten Valebjørg Knutsen (vitamin D-brist) samt Christer Andersson och Pauline Harper (porfyri) Svensk granskning och bearbetning: Christer Andersson

Undersökningsmetoder 664 Sjukhistoria och kliniska undersökningar  664 Laboratorieprover 664 Bilddiagnostik och andra kompletterande undersökningar 668 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  669 Övervikt och fetma  669 Struma 673 Hirsutism 674 Törst och uttorkning  675 Kortvuxenhet 676 Kraftig längdtillväxt  677 Hyperkalcemi 677 Hypokalcemi 678 D-vitaminbrist 679 Slumpmässigt fynd av tumör i binjuren  680 Tillstånd och sjukdomar  680 Hypertyreos 680 Hypotyreos 683 Diabetes mellitus  685 Hyperlipidemi, dyslipidemi  696 Osteoporos 699

© Studentlitteratur


In n e h ål l

Porfyri 702 Hyperurikemi 704 Binjurebarksvikt 705 Cushings syndrom  706 Hyperaldosteronism 706 Feokromocytom 706 Hypofyssjukdomar 707

Ansträngningsinkontinens hos kvinnor  742 Trängningsinkontinens (urgency inkontinens) hos kvinnor  744 Överaktiv blåsa   745 Urininkontinens hos män   745 Urininkontinens hos sköra äldre  746 3.13 Kvinnliga underlivsorgan och bröst  747

3.12 Njurar och urinvägar  708

Författare: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (urinvägsinfektioner och enures) Svensk granskning och bearbetning: Eva Samuelsson Undersökningsmetoder 708 Sjukhistoria 708 Klinisk undersökning  709 Laboratorieundersökningar 710 Diagnostiska metoder   713 Bilddiagnostik och andra kompletterande undersökningar 713 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  714 Akuta flanksmärtor  714 Sveda och trängningar hos kvinnor  716 Nykturi 718 Polyuri 719 Urininkontinens 720 Urinläckage hos kvinnor  720 Nedsatt njurfunktion  723 Blod i urinen  724 Proteinuri   726 Glukosuri 727 Asymtomatisk/symtomfattig bakteriuri  728 Tillstånd och sjukdomar  728 Urinvägsinfektioner 728 Vesikoureteral reflux  732 Refluxnefropati och kronisk pyelonefrit  732 Akut nefritiskt syndrom   733 Nefrotiskt syndrom   733 Nephropathia epidemica   734 Ortostatisk proteinuri  734 Kronisk njursvikt   734 Njurcysta 735 Polycystisk njursjukdom   736 Stensjukdom i urinvägarna   736 Hydronefros   739 Njurcancer   739 Urotelcancer 739 Urininkontinens hos barn   740 Enures 741

© Studentlitteratur

Författare: Pernille Nylehn Svensk granskning och bearbetning: Eva E Johansson Undersökningsmetoder 748 Sjukhistoria 748 Klinisk undersökning  748 Laboratorieundersökningar 750 Diagnostiska metoder  752 Bilddiagnostik 752 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  753 Flytningar 753 Primär amenorré  754 Sekundär amenorré  755 Oligomenorré 756 Metrorragi 756 Menorragi 757 Postmenopausal blödning  757 Smärtsamma menstruationer  757 Premenstruell spänning (PMS)  758 Underlivssmärtor 758 Tumörer i lilla bäckenet  760 Atrofiska förändringar hos postmenopausala kvinnor 760 Knölar, klåda eller smärta i vulva  760 Knöl i bröstet  761 Smärtor i brösten  762 Sekretion från bröstvårtorna  762 Tillstånd och sjukdomar  763 Genital klamydiainfektion  763 Gonorré hos kvinnor  764 Trichomoniasis 764 Genital herpesinfektion hos kvinnor och män 764 Kondylom och HPV  765 HPV-vaccin 766 Svampinfektion i vagina  766 Bakteriell vaginos  766 Bartolinit   767 Bäckeninflammation 767 Lichen sclerosus et atrophicus  768 Andra hudsjukdomar i vulva  768

15


16

I nn e h å l l

Polycystiskt ovarialsyndrom  768 Myoma uteri  769 Endometrios 770 Klimakteriet 770 Framfall 772 Cancer i vulva och vagina  772 Cervixdysplasi och cervixcancer  773 Cancer i livmodern  774 Cancer i äggstockar och äggledare  774 Bröstcancer 775 Godartade tumörer i brösten  776 3.14 Graviditet, förlossning och familjeplanering  778

Författare: Atle Kloving, Bjørn Backe och Steinar Hunskår (baserat på föregående upplaga där också Gunn Aadland, Irene Hetlevik, Inger Johansen och Kari Klungsøyr bidrog) Svensk granskning och bearbetning: Gunilla Norrmén

Undersökningsmetoder 780 Sjukhistoria 780 Klinisk undersökning  784 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  792 Blödningar 792 Illamående 792 Mag- och underlivssmärtor  793 Flytningar 794 Graviditetsklåda 794 Några andra vanliga graviditetsbesvär  794 Tillstånd och sjukdomar  794 Förtidsbörd 795 Bäckensmärta   795 Mjölkstockning, mastit   796 Psykiska symtom efter förlossningen  796 Uppföljning vid perinatala dödsfall, skador eller missbildningar 796 Speciella teman  797 Preventivmedelsrådgivning 797 Sterilisering av kvinnor och män  801 Barnlöshet 802 Allmänläkarens möte med en abortsökande kvinna 803

3.15 Manliga könsorgan  805

Författare: Svein Z. Bratland och Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (prostatit) Svensk granskning och bearbetning: Ola Lennbom Undersökningsmetoder 805 Sjukhistoria 806 Klinisk undersökning  806 Laboratorieundersökningar 806 Diagnostiska metoder  808 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  810 Utslag på penis  810 Smärta i penis  810 Miktionssveda och täta trängningar hos män 810 Flytning från urinröret   811 Akut urinretention hos kvinnor och män  811 Smärta, svullnad och knöl i pungen  812 Hematospermi 814 Symtom från nedre urinvägarna hos äldre män 814 Gynekomasti 816 Dopning 816 Tillstånd och sjukdomar  818 Genital klamydiainfektion hos män  818 Gonorré hos män  818 Syfilis 819 Genital herpes  820 Balanit 820 Könsvårtor hos män  820 Epididymit 820 Kronisk prostatit/kroniskt bäckensmärtsyndrom   821 Akut bakteriell prostatit  822 Orkit 822 Benign prostatahyperplasi (BPH)  822 Elakartad tumör i prostata  825 Elakartad tumör i testikeln  828 Elakartad tumör i penis  829 Fimos 829 Parafimos 830 Priapism 830 Skev penis (induratio penis plastica)   830 Testikelretention   830 Hydrocele testis  831 Varikocele 831 Spermatocele 832 Funikeltorsion 832 Skador 832

© Studentlitteratur


In n e h ål l

3.16 Sexualmedicin  834

Författare: Kjell-Olav B. Svendsen Svensk granskning och bearbetning: Ola Lennbom Undersökningsmetoder 835 Sjukhistoria 835 Klinisk undersökning och kompletterande undersökningar 836 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd hos kvinnor 837 Missnöje med den egna kroppen och könsorganen 837 Problem med lusten  837 Genital smärta vid samlag och annan sexuell aktivitet 838 Problem med sexuell upphetsning  840 Orgasmproblem 840 Utlösningsproblem hos kvinnor  841 Sexuella övergrepp och våld i nära relationer 841 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd hos män 841 Missnöje med den egna kroppen och de egna könsorganen 841 Erektionsproblem 842 Ejakulations- och orgasmproblem (utlösningsproblem) 843 Problem med lusten och manlig hypogonadism 844 Smärtor vid sexuell aktivitet och samlag (dyspareuni) 846 Övriga teman  846 Sexlivet i olika livsfaser  846 Sjukdom och sexuell funktion   848 Hälsorelaterade problem hos hbt-personer  852 Kvinnlig omskärelse – könsstympning  852

3.17 Skador och förgiftningar  854

Författare: Christina Brudvik (baserat på förra upplagan av Grete Wold, med bidrag av Steinar Hunskår och Anders Trovik Hasle) Svensk granskning och bearbetning: Mikael Lilja Medicinsk akutverksamhet – organisation och samarbete 857 Undersökningsmetoder 857 Sjukhistoria 857 Klinisk undersökning och fynd vid olika skadetyper 859 Kompletterande undersökningar  860

© Studentlitteratur

Utrustning och läkemedel  861 Generella behandlingsprinciper vid skador  861 Kontaktorsaker, symtom och kliniska fynd  866 Skallskada 866 Nackskada 868 Axelskada 869 Armbågsskada 870 Handlovs-, handleds- och underarmsskada  870 Skada i mellanhand och fingrar  871 Ryggskada 872 Skada mot bröstkorgen  872 Skada mot buken  872 Skada i lårben, höft och bäcken  872 Knäskada 873 Fotledsskada 874 Skada i fötter och tår  875 Förgiftningar och överdoser  875 Tillstånd och sjukdomar  876 Näsfraktur 876 Tandskada 877 Nyckelbensfraktur 877 Axelluxation 877 Subluxation av radiushuvudet (pigluxation)  878 Radiusfraktur 878 Båtbensfraktur 879 Metakarpalbensfraktur 880 Fingerfraktur 880 Fingerluxation 880 Ruptur av tummens ulnara kollateralligament 881 ”Droppfinger” 881 Knapphålsdeformitet 881 Fingertoppsamputation 881 Blå nagel  882 Nagelskador 882 Revbensfraktur 882 Fraktur på svansbenet  882 Höftfraktur 883 Patellaskador 883 Meniskskador i knäet  883 Ligamentskada i knäet  884 Underbensfraktur 885 Ruptur av akillessenan  886 Metatarsalbensfraktur 886 Tåfraktur och tåluxation  886 Främmande kropp i huden  886 Fastsittande metkrok i huden  887 Högtrycksskador 887 ”Punka” (extravasal injektion av narkotika)  887

17


18

I nn e h å l l

Bettskador 888 Fjärsingstick 889 Förgiftning av brännmaneter  889 Huggormsbett 889 Fästingbett 890 Höjdsjuka 890 Barotrauma 890 Tryckfallssjuka (dykarsjuka)  891 Drunkning och drunkningstillbud  891 Köldskada 891 Hypotermi 892 Brännskador 892 Alkoholförgiftning 893 Delirium tremens, alkoholabstinens och rehabilitering 893 Opiatförgiftning 894 Bensodiazepinförgiftning 894 Förgiftning med amfetamin och designdroger 895 Abstinens och rehabilitering från opiater, sedativa, hallucinogener och andra stimulerande medel  895 Paracetamolförgiftning 896 Acetylsalicylsyraförgiftning hos barn  896 Järntablettförgiftning hos barn  896 Tobaksförgiftning hos barn  896 Skador av syra och lut  897 Förgiftning med petroleumprodukter  897 Förgiftning med växter och svampar  897 Speciella teman  897 Anafylaxi 897 Olyckor – prioritering och första hjälpen  898 Sexuella övergrepp  899 Allmänläkarens möte med personer som utsatts för våld och övergrepp  900 Krispsykologi och katastrofhantering inom primärvård 901

Del 4  Allmänmedicin i ett livsperspektiv 4.1 Barn och barndom   906

Författare: Per Stensland, med bidrag av Tone Smith-Sivertsen (adopterade barn) (baserat på tidigare upplaga med bidrag av Frode Heian, Ole Sverre Haga och Ida Garløv) Svensk granskning och bearbetning: Margareta Söderström Barn i ett lokalsamhälle  906 Barnen i kommunen  906 Barnen i väntrummet  906 Barnen som inte är i väntrummet  908 Sociala skillnader  908 Klinisk kunskap tillämpad på gruppnivå  908 Tillväxt och utveckling  909 Vikt- och längdutvecklingen  909 Den motoriska utvecklingen  909 Kognitiva funktioner, kommunikation och språk 910 Vaccination 910 Barnet i familjen  911 Familjekultur 911 Sjukdomserfarenhet och ”skräddarsydd coping” 911 Inre bilder inom familjen  912 Familjedynamik 912 Klinisk bedömning av barn  912 Att etablera kontakt  913 Den kliniska undersökningen  913 Akut sjuka barn  914 Kompletterande undersökningar  914 Feber 915 Luftvägsinfektioner 915 Utslag 916 Diarré och kräkningar  916 Att stärka föräldrarnas kompetens  916 Sjuka barn i hem och barnomsorg  916 Barn med särskilda behov  917 Allmänläkarens roll  918 Hälsan hos utlandsadopterade barn  919 Hälsoundersökningar av adoptivbarn  919 Särskilda hälsoförhållanden hos adoptivbarn 919 Barn som far illa – psykosociala problem och psykisk sjukdom  920 Problemens omfattning och natur  920 Utredning – användning av fyrfotsmodellen  921

© Studentlitteratur


In n e h ål l

4.2 Ungdomar och unga vuxna  923

Författare: Eva E Johansson (baserat på det norska kapitlet av Siren Haugland) Allmänläkarens roll  923 En period av förändring  923 Kroppsliga förändringar  923 Psykosociala förhållanden  925 Sexualitet, könsidentitet och genus  926 Hälsotillstånd 926 Subjektiva hälsoproblem  927 Munhälsa 927 Funktionsförmåga 928 Livsstil 928 Fysisk aktivitet  928 Sömn 929 Kost 929 Tobak, alkohol och droger  929 Konsultationer med ungdomar och unga vuxna 930 Ungdomsmottagningar 931 Utmaningar i konsultationer med tonåringar   932 Tystnadsplikt och informationsbehandling  933 Samverkan om hälsa och utveckling  934 Elevhälsan och skolan  934 Specialistsjukvården 935 Andra samarbetspartner  935

4.3 Mitt i livet  936

Författare: Annika Forssén (baserat på kapitlet i den tidigare upplagan av boken samt det norska kapitlet av Bjørn Gjelsvik och Elin Olaug Rosvold) Livslängd, dödsorsaker, klass och kön  936 Ohälsa under livet – några siffror  937 Livsvillkor och ohälsa i 40–65-årsåldern  937 Diagnoser vid läkarbesök  938 Allmänläkarens roll  939 Sjukdom eller förändring  939 När livet gör ont  940

4.4 Ålderdom  941

Författare: Jørund Straand Svensk granskning och bearbetning: Sonja Modin Äldrevågen och andra trender  941 Frisk, sjuk eller bara gammal?  943 Normala åldersförändringar  943 Symtom och sjukdom  944

© Studentlitteratur

Äldre patienter i allmänmedicinsk verksamhet  944 På vårdcentralen  945 Samtal och sjukhistoria  946 Klinisk undersökning  947 Hembesök 948 Medicinsk behandling av gamla  948 Läkemedelsbehandling 948 Kirurgisk behandling av gamla  951 Rehabilitering av äldre  951 Förebyggande hos äldre  952 4.5 Vård i livets slutskede  954

Författare: Eli Trefall, med bidrag av Per Hjortdahl (baserat på förra upplagan av Harald Kamps) Svensk granskning och bearbetning: Carl-Magnus Edenbrandt Var dör människor?  954 Palliativ vård – aktuella råd och föreskrifter  954 Kunskapsstyrning 954 Samverkan – ansvar och roller  955 Svenska palliativregistret  955 Palliativ medicin blir en tilläggsspecialitet  955 Fortbildning 955 Allmänläkarens uppgifter  956 Närstående 956 Stöd till närstående  957 Barn som närstående  957 Närståendepenning 957 Grundläggande palliativ vård  957 Samtal 957 Symtombedömning 958 Symtomlindring 958 Smärtbehandling 959 Andra läkemedel och metoder som används i smärtbehandling 960 Annan symtomlindrande behandling  960 Palliativ vård – etiska vägval   962 När är tiden inne?  963 De sista dagarna och timmarna  963 När en människa dör  964 Efter att döden inträtt  964 När någon tar sitt eget liv  965 När barn dör  965 Sorgereaktioner 965 Faser i sorgeprocessen  965 Att bli sjuk av sorg  966 Barn som upplever dödlig sjukdom och död  966 Efterlevandegrupper 967 Läkarens egna reaktioner  967

19


20

I nn e h å l l

Del 5  Konsultationer med olika syften 5.1 Hälsosamtal, hälsoundersökning av friska och resemedicin  970

Författare: Odd Winge och Steinar Hunskår, med bidrag av Karin Rønning (resemedicin) (baserat på förra upplagan där också Hans Blystad och Johnny Mjell bidrog) Svensk granskning och bearbetning: Patrik Wennberg Hälsosamtal i konsultationen  970 Kommunikation 970 Risk och riskbedömning  971 Motivation 972 Har alla behov av hälsoråd?  972 Hur gör man?  972 Internet och andra medier  973 Patientorienterade förhandlingar  973 Biverkningar av hälsoupplysning  974 Vad bör allmänläkaren göra?  974 Hälsoundersökning av friska  975 Många typer av hälsokontroller  975 Nyttan av hälsokontroller  976 Vad bör ett hälsokontrollprogram innehålla? 977 Hälsokontroller kan ha negativa sidor  978 Framtidsutsikter 979 Resemedicin 979 Resemedicinska åtgärder  979 Speciellt viktiga patientgrupper  982 Speciella reseaktiviteter  983 Patientinformationsbroschyrer och reseapotek 983

5.2 Allmänläkaren och patienter med kronisk sjukdom  984

Författare: Signe Flottorp och Steinar Hunskår (baserat på förra upplagan av Marit Hafting) Svensk granskning och bearbetning: Helene Ekström Förekomst, levnadsvillkor och läkarkontakt  984 Begrepp och definitioner  986 Omhändertagande vid kroniska sjukdomar och tillstånd 986 Konsultationer med patienter som har kroniska sjukdomar   987 Planer för uppföljning och kontroll  988 Hur ofta ska patienten ha besökstid för kontroll? 989

Kontrollernas innehåll  989 Några praktiska tips för allmänläkaren  990 Patientens perspektiv och sjukdomsupplevelse  990 Sorg och depression  991 Coping 992 Tvärprofessionellt samarbete och rehabilitering  992 5.3 Rök- och snusavvänjning  994

Författare: Lars-Göran Persson Tobak och samhälle  994 Hur farligt är rökning?  994 Vinster med att sluta röka  996 Hur farligt är snus?   996 Nikotinberoende   996 Tobak och sjukvård  997 Att arbeta med rök- och snusavvänjning på vårdcentral 997 Samtalet med patienten  998 Läkemedel 999 Struktur och organisation på vårdcentralen  1000 Journalregistrering 1000 Levnadsvaneformulär 1001 Tobaksavvänjning 1001 Broschyrmaterial 1001 Telefon och internet  1001 Att arbeta på samhällsnivå  1001

5.4 Patienter med missbruks- och beroendeproblematik  1002

Författare: Sven Wåhlin (baserat på det norska kapitlet av Torgeir Gilje Lid och Christian Ohldieck) Drogepidemiologi 1002 Alkohol 1002 Illegala droger  1003 Läkemedel 1004 Alkohol och hälsa  1004 Riskbruk 1004 Individuell känslighet och halveringsexperimentet 1005 Alkoholens hälsopåverkan  1005 Akut påverkan på hälsan  1005 Kronisk påverkan på fysisk hälsa  1006 Kronisk påverkan på psykisk hälsa  1006 Anamnes och undersökning  1007 Screeninginstrument 1007 Anamnes utan screeninginstrument  1009 Biologiska markörer  1009

© Studentlitteratur


In n e h ål l

Behandling och rådgivning vid alkoholberoende och riskbruk  1010 Läkemedel mot sug och återfall  1011 Läkemedel mot symtom  1011 Bruk och beroende av illegala droger  1012 Narkotika och psykisk ohälsa  1012 Narkotika och somatisk ohälsa  1013 Drogbrukets sociala konsekvenser  1013 Olika synsätt och förhållningssätt till droganvändning 1014 Opiatberoende 1014 Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO)  1014 Läkemedelsberoende 1015 Kodein och kodeinhaltiga läkemedel  1018 Spelberoende 1018 Symtom på spelberoende  1019 Råd och behandling vid spelberoende  1019 Att möta patienter med svårt beroende  1019 Tvärprofessionellt samarbete kring patienter med svårt beroende  1020 Remiss till beroendespecialist eller kommunal missbruksvård 1021 Tvångsvård vid missbruk  1021 Psykoterapeutiska behandlingsmetoder  1021 Anmälningsskyldigheter vid svårt skadligt bruk och beroende  1022 5.5 Flyktingar och invandrare  1024

Författare: Jone Schanche Olsen Svensk granskning och bearbetning: Monica Löfvander Kommunikationssvårigheter   1025 Tolk 1025 Kulturskillnader 1025 Förståelsen av hälsa  1025 Speciella och vanskliga kliniska problem  1026 Reaktioner på exiltillvaron  1026 Följdtillstånd efter våld och tortyr  1026 Nutritionsrelaterade tillstånd  1026 Infektioner 1026 Kliniska undersökningar  1027 Personer utan uppehållstillstånd   1027 Etik 1027 Krav och förväntningar  1027

© Studentlitteratur

5.6 Genusperspektiv i allmänmedicinskt arbete  1028

Författare: Katarina Hamberg

Medicinens syn på kön   1028 Gynekologisk modell för kvinnors sjuklighet 1028 Basala genusbegrepp  1029 Begreppet genus i medicinskt arbete och forskning 1030 Ischemiska hjärtkärlsjukdomar och genus  1033 Osteoporos och genus  1034 5.7 Hälsorelaterade problem hos hbt-personer   1036

Författare: Anna Westerståhl och Sven Grützmeier Lagstiftning och diagnostik  1036 Vad kan vi som läkare göra för att lära oss mer om hbt-personer?   1037 Komma-ut-processen 1037 Vad kan vi som läkare göra för att förstå komma-ut-processen? 1037 Sjukvården och heteronormativiteten  1037 Hbt-personers hälsorelaterade problem  1038 Nedstämdhet, ångest och självmordstankar 1038 Alkoholkonsumtion 1038 Sexuellt överförbara infektioner (STI)  1038 Hivinfektion 1039 Vad kan vi som läkare göra i mötet med en patient som har hiv?  1039 Våld och trakasserier  1040 Vad kan vi som läkare göra för att uppmärksamma utsatthet och våld?  1040 Bemötandefrågor 1040 Transpersoners hälsa  1042 Vad kan vi som läkare göra för att förbättra bemötande av hbt-personer?  1042

Del 6  Att vara allmänläkare 6.1 Frisk, sjuk eller riskindivid?  1044

Författare: Irene Hetlevik Svensk granskning och bearbetning: Jan Håkansson Risk som fenomen  1044 Riskbegreppet inom medicinen  1045 Epidemiologins betydelse  1045 Frisk eller riskindivid?  1045 Riskindivid eller sjuk?  1045

21


22

I nn e h å l l

En riskepidemi inom forskningen  1046 Att påvisa risk  1046 Att minska risk  1047 Att informera om risk  1047 På allmänläkarmottagningen  1048 Prevention på allmänläkarmottagningen  1048 6.2 Prioriteringar inom allmänmedicinsk verksamhet  1050

Författare: Ole Frithjof Norheim och Eivind Vestbø Svensk granskning och bearbetning: Eva Arvidsson Prioriteringar 1050 Patienten i centrum  1052 Lagen om avtagande gränsnytta  1052 Reflektion och kartläggning avseende den egna verksamheten 1052 Strategi och organisation  1053 Gränser och konsten att säga nej  1054

6.3 Att leva med osäkerhet, avvikelser och misstag  1056

Författare: Ivar J Aaraas och Svein Z. Bratland Svensk granskning och bearbetning: Christer Olofsson Avvikelser, vårdskador och medicinska misstag 1056 Anmälnings- och ersättningsärenden  1057 Socialstyrelsen 1057 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  1057 Patientsäkerhetslagen 1058 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 1058 Lex Maria  1059 Patientnämnder 1059 Patientförsäkringen LÖF  1059 Läkemedelsförsäkringen (LFF)  1060 Juridisk hjälp – kollegialt nätverk  1060 Olika perspektiv  1060

Den medicinska kunskapens inneboende osäkerhet 1060 God kommunikation förebygger osäkerhet, misstag och klagomål  1061 Kommunikation efter händelsen  1061 Dra lärdom av händelsen  1062 Ta hand om oss själva och vår kollega  1062 6.4 Etiska överväganden inom allmänmedicinsk verksamhet  1064

Författare: Reidun Førde Svensk granskning och bearbetning: Bengt Mattsson Vad är klinisk etik?  1064 Principen om patientautonomi  1067 Sekretess 1067 Patientautonomi och resursanvändning  1068

6.5 Allmänmedicin i förändring och utveckling  1069

Författare: Per Hjortdahl Svensk granskning och bearbetning: Redaktionskommittén

Vad är på gång?  1069 Förändringar i befolkning och bland patienter   1070 Utveckling av medicinsk teknologi och biomedicin 1070 Förändringar i sjukdomspanoramat  1072 Förändringar i kunskapsbasen  1072 Allmänmedicinens utmaningar  1073 Utbildning 1076 Forskning 1076 Kvalitetsutveckling 1077 Allmänläkarna måste delta i utvecklingen   1077 Sakregister 1085

© Studentlitteratur


23

FÖRORD TILL DEN ANDRA SVENSK A UPPLAGAN

Den norska läroboken Allmennmedisin med Steinar Hunskår som redaktör kom ut i sin tredje upplaga 2013. Den första svenska upplagan av boken kom 2007 och är en rekommenderad lärobok i allmänmedicin vid medicinska fakulteter. Den har också varit särskilt uppskattad av blivande specialister (ST-läkare) i allmänmedicin. De allmänmedicinska momenten i läkarutbildningen har under senare år blivit allt mer omfattande. Att skriva en svensk lärobok i allmänmedicin har bedömts som ett mycket mera krävande projekt än att bygga vidare på en översättning av en bok från vårt grannland. Den allmänna uppfattningen bland svenska allmänläkare är att allmänmedicinen i Norge är framstående i ett internationellt perspektiv, såväl teoretiskt som praktiskt. Allmänläkare med anknytning till de sju medicinska fakulteterna vid Sveriges universitet var alla intresserade av en ny upplaga av boken, och en ny svensk upplaga började planeras när den nya norska upplagan blev aktuell. Den norske redaktören, professor Steinar Hunskår, har hela tiden varit positiv till ett samarbete och gav mig från början fria händer att arbeta för en svensk version av boken. Den svenska redaktionskommittén från 2007 har utökats något och bygger på medverkan från de allmänmedicinska avdelningarna runt om i Sverige. En viktig uppgift har åter varit att finna svenska allmänläkare som granskat och bearbetat de drygt 50 kapitlen i boken. Den svenska översättningen har granskats av en stor grupp allmänläkare med kontakter inom de allmänmedicinska avdelningarna och av mig som svensk redaktör. Det har stått den svenska redaktören fritt att ändra i de norska kapitlen för att så långt som möjligt anpassa boken till svenska förhållanden, men uppläggningen av boken är i stort sett oförändrad. Alla kapitel har bearbetats. Några kapitel har i sin helhet författats av svenska allmänläkare och i några kapitel har svenska författare utgått från den norska texten. Som exempel på bearbetningar som gjorts kan nämnas att i alla kapitel har förekomst av sjukdomar och symtom ändrats till svenska förhållanden genom uppgifter från olika

© Studentlitteratur

databaser. Förekomst av diagnoser inom allmänmedicin, som i Sverige registreras enligt ICD-10 och inte enligt ICPC som i Norge, redovisas från Primärvården Skåne, och dessa uppgifter har tagits fram av universitetslektor Anders Beckman vid Lunds universitet. Det kan påpekas att – som i föregående upplaga – patienten som regel benämns som han och läkaren som hon. Ny lagstiftning som blev aktuell 2015, till exempel Patientlagen, har inte varit möjlig att redovisa i boken. Översättare för första upplagan av den svenska boken var Gunnel Wallgren och Lisa Jones. I den nu aktuella andra svenska upplagan har Margareta Brandin Berndtsson varit översättare av några helt nyskrivna kapitel och av ett flertal kapitel med omfattande förbättringar i de norska texterna. Boken Allmänmedicin ger genom sin bredd och omfattning en helt unik överblick över allmänmedicin i teori och praktik. Läsarna får i teoretiskt initierade och praktiskt inriktade kapitel en inblick i den kliniska vardagen som allmänläkare, förmedlad med en fingertoppskänsla för allmänmedicinens särprägel. Den svenska boken Allmänmedicin är avsedd att användas under grundutbildningen till läkare och under allmäntjänstgöringen (AT). Boken är även lämpad för läkare som ska bli specialister i allmänmedicin eller andra områden, som referensbok på vårdcentraler och allmänmedicinska mottagningar och i annan öppen vård. Boken har en webbplats med referenser, www.studentlitteratur.se/31263. Som svensk redaktör vill jag framföra ett stort tack till Studentlitteratur för att förlaget satsat på utgivningen av denna bok och för utmärkt redaktionellt stöd av Barbro Strömberg och Inger Janchen. Lund i april 2015 Birgitta Hovelius Professor i allmänmedicin Lunds universitet Svensk redaktör


25

FÖRORD TILL DEN TREDJE NORSK A UPPLAGAN

Den första utgåvan av denna norska lärobok i allmänmedicin kom ut 1997 och den andra 2003. Vi har nu antagit utmaningen att revidera och utveckla boken ännu en gång. De tidigare utgåvorna har fått goda omdömen, blivit omtyckta och mycket använda och haft en läsekrets långt utöver den primära målgruppen som den var skriven för, nämligen medicinstuderande, som ska ha grundläggande kunskaper i allmänmedicin. Men det är inte längre självklart att man kan revidera och vidareutveckla kunskapsinnehåll enbart i traditionella böcker. Internet och andra digitala informationskällor är numera en stor del av kunskapsbasen och lärandeprocessen för både studenter och verksamma läkare. Trots det har redaktionen, förlaget och representanter för målgruppen beslutat att det finns plats även framöver för en pappers­ baserad produkt. Men på många ställen har vi i denna version hänvisat till nätlänkar och digitala källor där läsaren kan hitta både mer och efter hand mer uppdaterad information. Den reviderade utgåvan är självklart uppdaterad med ny medicinsk kunskap och uppdaterad i enlighet med förändringar inom hälso- och sjukvården samt inom lagar och regelverk. Formgivningen är i nya färger och i modern design. Några nya kapitel har tillkommit som Sexualmedicin, Medicinskt svårbedömda besvär samt Grunder och gränser för klinisk kunskap. Andra kapitel är kraftigt omarbetade eller vidareutvecklade, medan merparten går lätt att känna igen. Språket har granskats och anpassats till den medicinska utvecklingen. Vi har ändrat beteckningen på den allmänmedicinske yrkesutövaren från allmänpraktiker till allmänläkare, och ”fastlegen” har en plats i texten när det är relevant i relation till fastlegeordinga från 2001. Det viktigaste i boken är liksom tidigare det kliniska innehållet i allmänmedicin och det utgör således merparten av boken. Centralt i framställningen är symtomorientering, sjukdomar och tillstånd av relevans, allmänmedicinska arbetsmetoder samt ett brett närmande till de diagnostiska och terapeutiska metoder som allmänläkare använder. Delar

© Studentlitteratur

av denna kunskap kan snabbt förändras och då måste läsaren efterhand söka andra mer aktuella källor. Men den allmänmedicinska ramen inom vilken symtom, tillstånd och sjukdomar finns, ger en mer tidlös förståelse för de förutsättningar som gäller för arbetet som allmänläkare och för hur läkaren som person och professionell yrkesutövare ska samverka med patienter, kollegor, medarbetare samt samarbetspartner i övrigt inom hälso- och sjukvården. Redaktionen anser att läroboken har ett normativt syfte och är en del av den allmänmedicinska ämnesutvecklingen. Boken ska ge läsaren insyn i hur en modern allmänläkare bör tänka, arbeta och fungera som ett led i en samlad hälsooch sjukvård som både ska tjäna individen och ta tillvara samhällets resurser. Därför har vi lagt vikt vid modern kommunikationsteori och patientcentrerade metoder och på hur allmänmedicinska ideal och arbetstekniker kan användas på bästa möjliga sätt i kontakten med den enskilde patienten. Arbetet med boken har även denna gång varit ett stort ideellt åtagande för och inom norsk allmänmedicin med mer än 70 personer inblandade som författare eller fackgranskare. Utan dessa hade inte boken blivit till. Redaktionskommittén vill även tacka förlaget Gyldendal Akademisk som har satsat på att läroboken ska ligga i fronten ämnesmässigt, pedagogiskt samt layoutmässigt i en lika elegant gestalt som tidigare. Extra spännande är att denna nya upplaga är tänkt att komma ut på svenska och danska, anpassad till de allmänmedicinska ramarna i Sverige respektive Danmark. Ett dylikt gemensamt nordiskt ramverk för allmänmedicinsk utbildning och ämnesförståelse kan ge stora, betydelsefulla kringeffekter. Lycka till med användningen av boken! Februari 2013 Steinar Hunskår Mette Brekke, Per Hjortdahl, Knut Arne Holtedahl, Hogne Sandvik, Tone Smith-Sivertsen


VIKTIG INFORMATION TILL LÄSAREN Författarna till denna bok har, tillsammans med sakgranskarna, gjort vad som står i deras makt för att säkerställa att tillstånd, undersökningar, behandlingar, läkemedel och doseringsangivelser är noggranna och i överensstämmelse med rådande medicinsk vetenskap vid publiceringstillfället. Ny kunskap från pågående forskning, nyvunna erfarenheter från klinisk praxis, bristande konsensus bland auktoriteter inom yrket och möjligheten till mänskliga fel i arbetet med en så omfattande text som denna gör att varken författarna, förlaget eller sakgranskarna kan garantera att all information är korrekt eller fullständig i alla avseenden. Varje enskild vårdgivare som använder boken i samband med patientinriktat arbete måste därför basera kliniska beslut på självständiga, yrkesmässiga bedömningar och på eget omdöme. Om så behövs måste ytterligare information inhämtas från andra källor. Vi rekommenderar särskilt att produktresumén granskas när ett läkemedel förskrivs eller administreras.


Del 1

Allmänmedicin – Teori och praktik 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverksamhet  29 Hälsoproblem och kontakter inom allmänmedicinsk verksamhet  38 Allmänmedicinska arbetssätt och metoder  46 Det kliniska samtalet  76 Den diagnostiska processen  98 Terapeutiska beslut och åtgärder  115 Grunder och gränser för klinisk kunskap  124


1.1 Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverksamhet Författare: Kirsti Malterud och Steinar Hunskår Svensk granskning och bearbetning: Redaktionskommittén

Med primärvård eller första linjens hälso- och sjukvård avses de hälsoarbetare och institutioner som patienter i första hand ska vända sig till. Läkarna i första linjens hälso- och sjukvård, det vill säga allmänläkarna, möter människor med vitt skilda hälsoproblem, allt från odramatiska och ofarliga besvär till allvarliga eller komplicerade medicinska problemställningar – och även många som är friska på exempelvis barnavårdscentral och mödrarvård. Allmänläkarens arbetsuppgifter innefattar diagnostik, behandling, rådgivning, rehabilitering och sjukdomsförebyggande åtgärder. Allmänmedicinsk verksamhet förutsätter en bred och specifik allmänmedicinsk kompetens, god människokännedom samt gedigna och relevanta kunskaper om biologi, sjukdomar, sjukvårdsapparaten och samhället. Läkare med en sådan kompetens kan erbjuda den enskilda patienten bredast möjliga medicinska hjälp. Anna Andersson (54 år) kommer till sin allmänläkare därför att förkylningen inte vill ge med sig. Hon undrar om hon möjligen behöver någon medicin eller om hon kanske borde röntgas. Hon ber samtidigt om ett nytt recept på de mediciner hon använder regelbundet. Läkaren undersöker svalg, öron och lungor och tar några blodprover och sammanfattar med att man får se tiden an. Läkaren ger Anna en eloge för att hon har lyckats gå ned i vikt det senaste året och frågar slutligen hur det står till med hennes mor som har varit sjuk under en längre tid.

I denna bok beskrivs såväl ämnesområdet allmänmedicin (eng. family medicine, general practice) som yrkesutövandet (allmänmedicinsk verksamhet) och utövaren (allmänläkaren, allmänmedicinaren, distriktsläkaren, familjeläkaren, primärvårdsläkaren, husläkaren). Boken presenterar ett kunskapsunderlag som kan utgöra utgångspunkten för allmänmedicinsk verksamhet. Men allmänmedicin är ett specialistområde som man inte kan läsa sig till under studietiden, och man kan heller aldrig betrakta sig som helt fullärd. Under utbildningen kan studenterna också möta olika sätt att förhålla sig till symtom. När det gäller ett symtom som huvudvärk, kan neurologen tycka att allmänläkaren redan i ett tidigt skede bör utesluta hjärntumör, medan det är en möjlighet som oftast har lägre prioritet för allmänläkaren. Även om de flesta är medvetna om att huvudvärk kan ha ett © Studentlitteratur

Utdrag ur Socialstyrelsens och Svensk förening för allmänmedicins (SFAMs) målbeskrivning för allmänmedicin: Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation.

samband med psykosociala faktorer, finns det läkare som anser att detta ska utredas först efter det att man med hjälp av omfattande undersökningar och användning av teknologi har kunnat utesluta andra orsaker. Allmänläkaren har emellertid denna möjlighet i åtanke redan vid den första konsultationen. Medicinsk kunskap är dessutom stadd i ständig utveckling och förändring. Möten med ett stort antal patienter ger kunskap och erfarenhet. Allmänläkarens ramar för verksamheten påverkar i hög grad vilken slags hjälp det är möjligt och meningsfullt att erbjuda patienten. Allmänmedicin handlar därför också om hur den medicinska kunskapen och erfarenheten ska användas på bästa sätt i den kliniska vardagen.

Den allmänmedicinska kliniken För fem år sedan kände sig Anna Andersson ur form. Hon hade ont överallt, hade gått hos sjukgymnast och tvingades sjukskriva sig från sitt arbete som administrativ chef i kommunen. Både hon och läkaren trodde till en början att hennes besvär berodde på stress. Läkaren gjorde ändå en grundlig utredning. Man fann att hon hade förhöjt TSH, och diagnosen hypotyreos (låg ämnesomsättning) kunde ställas. Behandling med tyroxintabletter ledde till snabb förbättring, men hon har fortfarande så ont i vänster skuldra att hon periodvis inte kan utföra sitt arbete.


30

De l 1  A l l mä n m e dic i n – T eor i och pr ak tik

Patienter söker i regel läkare för att få veta vad deras besvär beror på, och om och hur de eventuellt ska behandlas. Ofta handlar det om relativt ofarliga besvär som inte ger upphov till någon större oro, det kan till exempel gälla en inflammation i en sena eller en urinvägsinfektion. Då kan det vara lätt att ställa diagnos och att behandla tillståndet. Det blir genast svårare när symtomen är komplicerade eller oklara och kanske långvariga och tilltagande, på ett sätt som gör att både patient och läkare misstänker en allvarlig, bakomliggande sjukdom. Ibland kan läkaren och patienten ha olika uppfattning om hur allvarligt tillståndet är. Det kan bero på att läkaren har felbedömt symtomens konsekvenser för patienten; hon kanske inte riktigt har förstått hur besvärande och omfattande de är eller vilken oro de har gett upphov till. Men patienten kan också ha övertolkat den medicinska betydelsen av besvären och det är då läkarens uppgift att försöka korrigera detta. På grundval av sjukhistorien, den kliniska undersökningen och eventuella kompletterande undersökningar ska läkaren försöka komma fram till en diagnostisk slutsats. I primärvården kan patienternas besvär ofta till en början vara atypiska eller oklara, och de stämmer inte omedelbart överens med traditionella sjukdomsbeskrivningar. Psykiska, sociala och kulturella förhållanden kan ha stor betydelse för hur en patient beskriver sina besvär och sitt hälsotillstånd. Allmänläkaren måste också kunna acceptera att det finns frågor där det inte går att få ett entydigt svar och att inte alla symtom leder till en säker diagnos. Patientens berättelse är läkarens värdefullaste informationskälla. Att lyssna aktivt till en patient handlar inte bara om vänlighet och empati utan utgör i själva verket den viktigaste kliniska färdigheten som allmänläkaren måste behärska. Man får inte heller underskatta värdet av den kliniska undersökningen. Patienter med kroppsliga besvär förväntar sig en grundlig undersökning, vilket också är nödvändigt särskilt när symtomen är långvariga. Ibland är syftet med konsultationen inte att ställa en diagnos. Patienter kan komma med önskemål av mer administrativ karaktär, till exempel för att få ett körkortsintyg eller ett intyg till arbetsgivaren. Många konsultationer gäller uppföljning av kroniska tillstånd, till exempel diabetes, hjärt–kärlsjukdom, astma eller hypotyreos, där diagnosen har ställts för länge sedan och ingen av parterna undrar över vad som felas patienten. Då kan läkarens uppgift bestå i att förebygga komplikationer eller att ge stöd och tröst i en svår situation. Med allt fler äldre människor kommer många att leva med en eller flera kroniska sjukdomar. Allmänläkaren har en viktig uppgift att regelbundet möta äldre personer med kroniska sjukdomar. God och effektiv medicinsk behandling är en av grundstenarna i allmänläkarens arbete. Många patienter vill bara ha ett samtal och lite information om sitt tillstånd och upplever detta som fullt tillräckligt. Enkla åtgärder, som en kortison-

injektion vid en inflammation i en led eller tablettbehandling vid hypotyreos kan åstadkomma stor förändring i patientens vardag. Allmänläkaren har också hand om många patienter med komplicerade medicinska tillstånd, till exempel multisjuka äldre, där goda medicinska kunskaper behövs och kloka prioriteringar görs för att undvika bland annat polyfarmaci. Många gånger behärskar allmänläkare mer specifika, terapeutiska tekniker som vid psykiska besvär (till exempel kognitiv beteendeterapi), manipulation vid ryggsmärtor, mindre kirurgiska ingrepp eller en komplicerad läkemedelsregim. Allmänläkare upplever ganska snart att det också finns symtom och sjukdomar för vilka det inte finns någon effektiv behandling. Den viktigaste åtgärden då är att ge patienten hopp och stöd. Ibland måste läkaren medvetet akta sig för att överbehandla en patient. Hon måste också lära sig att stå emot påtryckningar från patienter som frågar efter bristfälligt dokumenterade undersökningar eller läkemedel de har hört talas om.

ALLMÄNLÄKAREN HAR MÅNGA ROLLER Anna Andersson har besvärats av ryggsmärtor under många år. Ibland får hon för sig att det är cancer, och en väninna anser att ryggen borde röntgas igen. För en tid sedan bad Anna sin allmänläkare om en remiss till röntgen, men läkaren ansåg att det inte var nödvändigt. Anna är 163 cm lång och väger 82 kg (BMI 31, som definieras som fetma). Hon slutade röka för några år sedan. Hon har alltid haft problem med vikten och bantar ständigt. Trots att hon har lyckats gå ned några kilo, anser läkaren att det vore bra om hon kunde gå ned till 75 kg och påminner henne om en notis på anslagstavlan om en bantningsgrupp som startar nästa vecka. Annas far var också överviktig och hade åldersdiabetes. Läkaren har känt Anna i nio år.

Allmänläkaren har flera olika roller (tabell 1.1.1). Hon är den personliga läkaren som med tiden lär känna många av sina patienter och deras livssituation. Samtidigt har hon en professionell roll. Det är viktigt att komma ihåg att läkaren kommer närmare sin patient än omvänt. Allmänläkaren är vårdens första (och sista) instans. Det är den rollen de flesta associerar till när de tänker på allmänläkarens arbete. Denna bok ägnar många sidor åt det som skiljer kliniskt arbete inom allmänmedicin från arbetet på sjukhus. Allmänläkaren måste använda ett särskilt kliniskt förhållningssätt när patienter kommer med tidiga sjukdomsbesvär. Sannolikheten för sjukdom vid ett visst symtom kommer att vara en helt annan inom allmänmedicin än inom sjukhusvård. Detta är närmare beskrivet i kapitel 1.5. Rollen som generalist innebär att det ställs en rad medicinska krav på allmänläkaren. Hon förväntas inte bara ha kunskap som sträcker sig över hela det medicinska ämnesområdet; hon ska också kunna tillämpa den i första linjens hälso© Studentlitteratur


1.1  Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverk samh e t

Tabell 1.1.1  Några av allmänläkarens många roller. Den personliga läkaren

Ansvarar för kontinuitet i patientläkarrelationen Har kunskap om patient, familj och närmiljö Ger personligt individcentrerat bemötande

Vårdens första instans

Bedömer tidiga och oklara sjukdomsbilder Möter ofta odramatiska och ofarliga sjukdomar Använder sig av ett speciellt kliniskt förhållningssätt

Generalist

Möter patienter i alla åldrar, av båda könen och ur alla sjukdomsgrupper Förebygger, utreder, behandlar och rehabiliterar

Pragmatiker

Använder ett patient/personcentrerat kliniskt arbetssätt Arbetar efter principen om ”det möjligas konst”

Resursförvaltare

Har ansvar för helheten inom befintliga ramar Fungerar som dörröppnare och vägvisare till vårdens miljardresurser

Samordnare

Sorterar, samarbetar och remitterar Hjälper patienten att hitta rätt i sjukvårdsdjungeln

Befrämjare av hälsa

Mobiliserar patientens resurser Är medveten om betydelsen av livsstil och sociala nätverk Är medveten om riskfaktorer

Närmiljöläkare

Är insatt i lokala miljöfaktorer och sociala förhållanden Är både deltagare och åskådare

och sjukvård. Ibland måste hon göra svåra avvägningar och prioriteringar, till exempel fatta beslut om huruvida en patient med både utslitna leder och hjärtsvikt ska få mediciner som lindrar smärtan men som kan förvärra hjärtsvikten. Det har sagts att det är omöjligt att kunna ”allt om allt”; det ska inte heller allmänläkaren kunna. Men hon ska ha strategier för att lösa uppgifterna och finna nödvändig och relevant kunskap. ”Det möjligas konst” är en central allmänmedicinsk färdighet. Läkare utbildas till att verka i enlighet med professionella ideal som inte alltid är möjliga att förverkliga i praktiken. Ibland måste hon till exempel fråga sig om det är realistiskt att förvänta sig att en patient ska kunna gå ned i vikt eller sluta röka när vederbörande samtidigt brottas med svåra problem. Hon måste också snabbt kunna bedöma vilka av patientens olika önskemål som hon rimligen kan ta itu med under en konsultation på 15–20 minuter. Allmänmedicinsk verksamhet innebär att allmänläkaren har en viktig roll som resursförvaltare. Hon förväntas göra © Studentlitteratur

prioriteringar och fatta beslut om användningen av professionella och ekonomiska resurser. Ska patientens önskan om en specialistremiss efterkommas när det gäller ett tillstånd som kan behandlas på en allmänmedicinsk mottagning? Ska patienten få den dyraste eller den billigaste blodtrycksmedicinen när båda har visat sig vara lika effektiva? God allmänmedicin kan inte bedrivas i slutna rum på vårdcentralen. Läkaren är beroende av flera olika samverkanspartner; hon ska kunna skicka iväg laboratorieprover, remittera patienter för röntgen och till andra specialister och kunna remittera patienter till sjukhus för vidare utredning. Läkaren använder sig av en sjukvårdsapparat som omfattar sjukhus, andra specialister i öppen vård, distriktssköterskor, sjukgymnastik, arbetsterapi, kiropraktik samt hemsjukvård. Samarbete med andra yrkeskategorier om enskilda patienter är också vanligt, till exempel i mödravården (barnmorska), barnavårdscentralen (sjuksköterska), vid psykiska problem (psykolog i primärvård eller psykiatrisk vård) och vid drogmissbruk (socionomer i socialtjänsten). Många patienter, speciellt de som är kroniskt sjuka, behöver få hjälp från flera olika instanser. God allmänmedicin förutsätter att läkaren tar sin uppgift som samordnare på allvar eller deltar aktivt där andra har samordningsansvar. Vid långvarig sjukskrivning kan det till exempel vara till stor hjälp för patienten om läkaren tar initiativ till ett möte med patienten, handläggaren på Försäkringskassan samt arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen för att diskutera möjligheter att anpassa patientens arbetssituation eller arbete. Ibland kan det bli nödvändigt att ordna ett möte med skolpsykolog, distriktssköterska eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i hemsjukvården för att informera, utarbeta individuell plan eller avtala om ansvarsfördelning. Att förebygga sjukdom är ett annat viktigt arbetsområde för allmänläkaren, både i konsultationen och i barn- och mödrahälsovården. Allmänläkaren har unika möjligheter att bedriva hälsofrämjande arbete på individuell nivå. Med kunskap om patientens besvär och sjukdomsbild, familjeförhållanden och livssituation är det möjligt att identifiera riskfaktorer som kräver insatser. Men det är lätt att glömma att patienten också själv har resurser som kan mobiliseras. Läkaren bör utgå från patientens egna erfarenheter, kunskaper och omdöme innan hon börjar komma med goda råd och förmaningar. Lokalkännedom och kännedom om patientens närmiljö kan vara avgörande för förståelsen av patientens situation. Kännedom om allt från patientens arbetsmiljö till problem med besvärliga grannar kan ge läkaren nyckeln till en svårbegriplig sjukdomsbild. Allmänläkaren kan också hamna i en frustrerande situation om hon ser förhållanden som är sjukdomsskapande för patienten, och det inte finns något hon själv kan göra för att påverka situationen. Hon kan exempelvis inte göra särskilt mycket åt stress som orsakas av hot om nedläggning av arbetsplatsen. Hon kan också hamna i

31


32

De l 1  A l l mä n m e dic i n – T eor i och pr ak tik

en svår situation om flera av hennes patienter är parter i en konflikt. Dessutom begränsas hennes handlingsmöjligheter av tystnadsplikten.

PATIENT–LÄKARRELATIONEN Anna Andersson skilde sig från sin man efter 15 års äktenskap. Då var barnen 9 och 14 år gamla. Sedan följde några tuffa år, med små ekonomiska marginaler och ensamansvar för barnen. Nu har Anna en sambo som hon tycker väldigt mycket om, trots att han inte är god att tas med när han har druckit. En dag när läkaren mäter hennes blodtryck, upptäcker hon att Anna har ett stort blåmärke på överarmen. Anna förklarar att hon har ramlat i trappan och att det inte gör särskilt ont längre.

Relationen mellan patient och läkare är kärnan i allmänmedicinsk verksamhet, vilket ger förutsättningar för kontinuitet så att parterna ges möjlighet att lära känna varandra och bygga upp en förtroendefull relation. Många tycker att det känns tryggt att veta att de känner den läkare de kommer till. Detta gäller inte minst barnfamiljer som ofta söker läkare för infektionssjukdomar eller allergier, patienter med psykisk sjukdom, patienter med ett svagt socialt nätverk eller kroniskt sjuka patienter som är trötta på att upprepa sin sjukhistoria varje gång de söker hjälp. Men kontinuiteten kan också medföra problem. Det kan leda till vanemässigt tänkande. Båda parter vet ungefär vad som brukar sägas under konsultationen och vad det betyder. En läkare som är van vid att lugna en patient med överdriven sjukdomsrädsla kan komma att avfärda förändringar som oroar patienten och därmed missa nya symtom. Det finns risk för att etablerade uppfattningar om en patient kan leda till att läkaren med tiden blir mindre observant på förändringar i patientens tillstånd. Allmänläkaren är givetvis på det klara med att det råder ett samband mellan livssituation och hälsa, men livsproblem kan inte lösas på vårdcentralen. Allmänläkaren har en hel del förhandsinformation om Anna Andersson och hennes sjukdomar och är väl medveten om var gränsen går i deras patient–läkarrelation. Även om Anna inte berättar om blåmärket på överarmen, kommer läkaren kanske att misstänka att Anna utsätts för misshandel av sin sambo. Under loppet av några sekunder signalerar Anna med kroppsspråk och ansiktsuttryck om hon är villig att diskutera detta. Men även om patienten inte är avvisande utan självmant berättar om misshandeln, innebär det för den skull inte att läkaren har någon möjlighet att lösa problemet. Ett sätt att hjälpa Anna kan vara att informera henne om den lokala kvinnojouren. Det är fullt möjligt att visa respekt för patientens tolkning av sina symtom trots att man själv har en annan uppfattning om orsaken till besvären eller om vilka åtgärder som

bör vidtas. I en förtroendefull patient–läkarrelation kan man ändå i regel komma fram till en gemensam förståelse. Om en patient gärna vill få bekräftat att han inte har cancer i ryggraden krävs det ofta en förklaring om varför läkarens bedömning är att besvären orsakas av ryggskott. I den allmänmedicinska konsultationen är det patienten som är uppdragsgivaren och huvudpersonen. Läkarens uppgift består också i att på ett respektfullt sätt säkra patientens rätt till delaktighet och medinflytande. Under konsultationen ska tiden inte användas till att ställa frågor som patienten upplever som ovidkommande eller nedvärderande. Detta är huvudprincipen i den patientcentrerade/personcentrerade kliniska metoden. I denna bok beskrivs metoden både teoretiskt och praktiskt, och de kliniska kapitlen präglas av ett patientcentrerat förhållningssätt.

Viktiga aspekter i allmänmedicinskt tänkande Hitintills har vi beskrivit vad som kännetecknar allmänmedicinsk verksamhet. Men professionen påverkas också av den medicinska utvecklingen, av politiska beslut och krafter i samhället och av allmänläkarna själva. Det har alltid varit svårt att definiera och avgränsa ämnesområdet och att veta exakt vilka ideal man ska sträva mot. I svensk allmänmedicin blev under 1970–1980-talen ”honnörsorden” följande: kontinuitet, primärt ansvar, tillgänglighet, samverkan, kvalitet och helhetssyn. I norsk allmänmedicin formulerade två allmänläkarföreningar 1977 det så kallade KOPF-idealet för god allmänmedicinsk praktik: • kontinuerlig: bygger på en fast, långsiktig patient–läkar-

relation

• omfattande: tillhandahåller tjänster för alla medborgare

och sjukdomsgrupper, inklusive såväl sjukdomsförebyggande som kliniska och rehabiliterande insatser • personlig: tar hänsyn till såväl naturvetenskapliga som humanistiska och sociala aspekter (den biopsykosociala modellen) • förpliktande: utgår från ett ömsesidigt ansvar. Allmänmedicinsk verksamhet i Sverige kan betraktas som ett slags organisatoriskt svar på KOPF-idealen. Men med tiden har detta helhetstänkande kommit att kritiseras för att vara alltför vittomfattande och svårt att leva upp till. Idealen kan i vissa fall medföra risk för ökad belastning i stället för att skapa motivation och tillfredsställelse i arbetet. Läkarens möjligheter att hantera sitt uppdrag kan möjligen stärkas om allmänläkarrollen snarare betraktas som en växling mellan ytterligheter. Ibland måste det kontinuerliga ersättas med det temporära. Detta sker ofrivilligt när stabiliteten i läkarbemanningen är dålig. Men i vissa fall kan det fak© Studentlitteratur


1.1  Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverk samh e t

Sju teser för allmänmedicin 1 Håll patient–läkarrelationen i hävd! Allmänmedicinens kärna är patient–läkarrelationen, det vill säga det personliga mötet och dialogen med patienten över tid. 2 Gör det viktigaste! Allmänläkarens huvuduppgifter är diagnostik och behandling. Läkaren –– tolkar patientens besvär och symtom: identifierar de patienter som har behandlingskrävande sjukdom och förhindrar att patienter felaktigt behandlas som sjuka –– vägleder och undervisar: hjälper patienten att förstå sin situation och hur den kan hanteras eller underlättas –– är patientens följeslagare: följer patienten och hans närmaste genom sjukdom och lidande. 3 Ge mest till dem som har störst behov! Förväntningarna på allmänmedicinen överstiger både ideal och praktiska möjligheter. Allmänläkaren måste organisera sitt arbete så att det finns utrymme för de patienter som har det största behovet av hjälp. Allmänläkaren måste också ta hänsyn till behandlingens kostnader: om det finns flera olika behandlingsstrategier som är lika effektiva ska hon välja det billigaste alternativet så att de resurser som frigörs kan komma andra till del. 4 Använd ett språk som befrämjar hälsa! Allmänläkaren ska stärka patientens tro på sin egen förmåga att hantera sin vardag och hälsa. Hon ska utveckla ett språkbruk som minskar fokuseringen på risktillstånd och begränsar användningen av läkemedel med liten medicinsk nytta. 5 Satsa på fortbildning, forskning och utveckling av kunskapsområdet! Yrkesutövandet ska bygga på dokumenterad vetenskap, praktiska färdigheter och erfarenhetsbaserad kunskap. Professionen ska utveckla begrepp som sätter sjukdom och lidande i ett sammanhang och skapar insikt om att livet sätter sina spår i kroppen. Medicinsk etik ska utgå från att respekt för människans integritet är en förutsättning för bot. 6 Dela med dig av dina erfarenheter! Att förebygga sjukdom och ohälsa handlar ofta om att påverka förhållanden i samhället. Läkaren ska systematisera och dela med sig av sin kunskap till förvaltning och politiker om sjukdoms- och ohälsopanoramat i sin patientpopulation. 7 Ta ledningen! Allmänläkaren ska ta aktivt ansvar för att säkra ett gott samarbete mellan aktörerna i sjukvården och socialtjänsten. Allmänläkaren ska bidra till att ”andra linjens hälso- och sjukvård” i första hand ges till dem som har det största behovet. I samarbete med andra inom hälso- och sjukvården ska allmänläkaren arbeta aktivt för att professionella resurser utnyttjas optimalt. Som arbetsledare på vårdcentralen ska läkaren sörja för att medarbetarna ges möjlighet att utveckla sin yrkesmässiga och personliga kompetens. Källa: Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) © Studentlitteratur

tiskt också vara till fördel för bägge parter om en långvarig patient–läkarrelation bryts. Det kan finnas tillfällen när allmänläkaren måste sätta gränser för sitt ansvarsområde. Om relationen blir alltför personlig, och samtalen börjar glida över i det privata, måste läkaren försöka omdefiniera relationen så att den blir mer professionell. Läkaren måste också kunna kräva att patienten själv tar ansvar för sin livssituation och för hälsofrämjande aktiviteter. I samband med införandet av allmänläkarsystemet (fastlegesystemet) i Norge år 2001 beskrevs ämnesområdet i form av sju teser (se faktaruta). Syftet var att definiera allmänläkarens ansvarsområden, främja rationell användning av medicinsk teknologi och läkemedel, utgöra ett underlag för innehållet i grund-, vidare- och fortbildning, skapa realistiska förväntningar på hälso- och sjukvården samt att säkra den professionella identiteten och tryggheten för läkaren. Teserna syftar framför allt till att skapa vissa normer för god allmänmedicinsk praktik för kommande år och inte till att ge en entydig definition av ämnesområdet eller att utgå från en viss, bestämd teori. Internationellt sett finns det flera definitioner av allmänmedicin. Dessa förändras med tiden, i takt med att kunskapsområdet utvecklas och nationella förhållanden förändras. Gemensamt för de flesta definitioner är en beskrivning av allmänmedicinens kärnområden enligt punkterna ovan. WHOs världshälsorapport från 2008 hade rubriken ”Primary health care – Now more than ever” för att ytterligare understryka betydelsen av primärvård, också för de rika länderna i västvärlden. Råden till världens hälsoministrar var att satsa på den personliga läkaren enligt tabell 1.1.1 om allmänläkarens många roller.

Organisation, lagstiftning, utbildning och forskning Lena Larsson har bedrivit allmänmedicinsk verksamhet tillsammans med två kolleger i åtta år. Tidigare hade man problem med läkarbemanningen, men nu är alla tjänsterna besatta. Lena Larssons arbetsdag börjar kl. 8 och hon går i regel hem vid 17-tiden, men det händer att hon sitter kvar lite längre för att få undan pappersarbetet. Varje torsdag besöker hon ett särskilt boende för äldre. Cirka 12 läkare turas om att ha jour. För sex år sedan blev hon färdig specialist i allmänmedicin efter att ha genomfört sin ST (specialisttjänstgöring). Förra året fick hon ett FoUanslag som gav henne möjlighet att under tre månader arbeta med ett projekt om sömnproblem hos dementa patienter på det särskilda boendet. Nu har hon blivit antagen som doktorand och även som deltagare i den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

33


34

De l 1  A l l mä n m e dic i n – T eor i och pr ak tik

ORGANISATION AV ALLMÄNMEDICINSK VERKSAMHET Allmänläkarverksamheten har i Sverige under det senaste halvseklet kraftigt påverkats av den medicinska och samhälleliga utvecklingen. Den svarar i dag för stora delar av den lagstadgade landstingsfinansierade primärvården. Allmänläkarna är – förutom att vara de medicinskt sakkunniga inom landstingets primärvård – också ansvariga för en del av de medicinska insatserna i kommunerna. En omfattande lagstiftning reglerar verksamheten och dess organisation samt läkares och deras medarbetares tjänstgöring. Landsting och regioner finansierar och organiserar vården samt gör upp avtal med såväl offentliga som privata vårdcentraler och läkarmottagningar. Allmänläkares uppdrag har under en lång följd av år varit knutet till geografiska områden, distrikt, och offentligt anställda allmänläkare har under många år haft tjänstetiteln distriktsläkare. Vårdval. Sedan januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting eller regioner i Sverige att ha ett valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) i primärvården. Detta innebär att alla invånare själva kan välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man vill vara ”listad” på, vilket ofta innebär att man också väljer en fast läkarkontakt där. Denna läkare är som regel specialist i allmänmedicin. Kravet på att den fasta läkaren ska vara specilist i allmänmedicin har tagits bort (2009) på grund av en påtaglig brist på specialister i allmänmedicin – ett problem som inte kunnat lösas under flera decennier. Det kan finnas olika skäl till att en person väljer en viss vårdcentral eller läkarmottagning, till exempel: • har redan en allmänläkare på mottagningen • mottagningen ligger nära hemmet eller jobbet • har öppettider som passar • har läkare som talar personens språk • någon har rekommenderat mottagningen/läkaren • har specialiserat utbud, till exempel vård vid vissa

sjukdomar (t ex diabetes, astma).

Vårdvalet omfattar både landstingets vårdcentraler och privata vårdcentraler eller läkarmottagningar. Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården bedrivs i offentlig eller privat regi. Det går att göra om sitt val av vårdcentral. Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval (eller hälsoval) varierar mellan landstingen/regionerna. På grund av bristande tillgång på allmänläkare har inte ett heltäckande system av allmänläkare/distriktsläkare kunnat skapas i Sverige och 2012 finns 1 allmänläkare på 1900 invånare. Vårdvalsystemet har lett till ett ökat antal allmänläkare, men bristen på allmänläkare i Sverige är betydande i jämförelse med till exempel Norge, Danmark, Nederländerna och England. I Norge finns en allmänläkare (fastlege) på 1200

invånare och i Danmark en allmänläkare på 1100 invånare (2011). Medan läkartillgången i Sverige har varit hyggligt god i städer och närliggande landsbygd, har i glesbygd ofta en stor arbetsbelastning vilat på de få befintliga läkarna. Mer än hälften av landets allmänläkare är anställda av landsting eller regioner, men antalet som övergått till privat verksamhet har ökat. Allmänläkare kan då vara anställda av praktikerorganisationer, aktiebolag eller verksamma i egen gruppraktik med avtal med landsting/region. Allmänläkare arbetar mest i läkargrupper om 4–5 läkare, men både större och mindre grupper förekommer. Vanligtvis tillkommer grupper av övrig personal som till antalet motsvarar 1–3 per läkare. Lagstiftning. Läkares insatser inom vissa områden är reglerat i en omfattande lagstiftning. Denna kan gälla vissa utsatta grupper som barn, ungdomar, äldre och handikappade. Även vård av psykiskt sjuka innehåller lagstiftning som ger allmänläkare särskilda skyldigheter och befogenheter. Läkemedelsfrågor och smittskydd utgör andra viktiga områden. Inom socialtjänstens område och sjukförsäkringen finns viktiga lagar och regelsystem som påverkar det dagliga arbetet. Lagstiftning antagen av riksdagen samt beslut i regionala och kommunala församlingar angående till exempel prioriteringar har stor betydelse i läkares vardag. Politiker och myndigheter vill genom sina beslut säkerställa att läkare inriktar sin verksamhet mot av samhället prioriterade medicinska områden, och att vården organiseras på ett effektivt sätt för att reglera kostnaderna för verksamheten och den geografiska fördelningen av exempelvis läkartjänster. Administration. Genom anställningsförhållandena är läkare i allmänhet inte delaktiga i den dagliga administrationen av vårdcentralen eller mottagningsverksamheten. Läkaren är främst ansvarig för sin egen patientverksamhet, sin kontakt med övrig personal och för den gemensamma akutverksamheten. Administrativa chefsuppgifter, som tidigare nästan alltid låg på en läkare i gruppen, sköts numera allt oftare av andra än läkare. Vid vårdcentraler med administrativ chef som inte är läkare, har en allmänläkare ett medicinskt ledningsansvar. Varje allmänläkare måste emellertid alltid ta del av verksamhetsrutiner och ständigt bevaka och utvärdera arbetsinsatserna. Det kan gälla till exempel organisation av tillgänglighet och att bevaka kontinuiteten i patient–läkarkontakter. Det gäller också fördelning av gemensamma uppgifter som jourverksamhet, bevakning av verksamhetens medicinska utrustning och rutiner samt speciella åtgärder riktade till särskilda behovsgrupper som barn, äldre, arbetare inom en viss industri eller till vissa sjukdomsproblem som diabetes, reumatiska sjukdomar och astma. Det är en viktig uppgift att följa upp och regelbundet revidera verksamhetens kvalitet och att delta i förnyelsearbete och i medicinskt utvecklingsarbete. Genom allmänläkares verksamhet ute i samhället finns förutsättningar att observera och bevaka förekomst av sjuklighet och övriga hälsoproblem i befolkningen. Läkare deltar i © Studentlitteratur


1.1  Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverk samh e t

Tabell 1.1.2  Svensk allmänmedicinsk historia är också delvis medicinens historia i Sverige. 1622–1645

Nils Fors, Provinsial medicus i Skåne (Danmark) samt kanik i Lunds domkyrka

1663

Drottning Hedvig Eleonora: ”… doctores medicos … smittfarliga och farliga sjukdomar afstyrda blifa”

1688

Medicinalordningarne för ”provincial medici” ”utan dröjsmål sig infinna” … ”billig betalning”

1744

Instruktion för provinsialdoktorer ”utan betalning besöka fattiga sjuka” ”ej resa utom provinsen” ”smittosamma sjukdomar”

1774

Instruktion till provinsialmedici ”den enskilda sjukvården som provinsialdoktorns viktigaste åliggande”

1822

Instruktion för provinsialläkarna i riket §1 ”över den allmänna hälsovården och besörjande av den enskilda …” §8 ”uppmärksamhet på allt som kan bidraga att bibehålla innevånarnas hälsa, samt på allt som för hälsan kan medföra skadliga följder” ”allmogens dryck och födoämnen, missväxt, väderlek …”

1840

”Menigheter på landsbygden” (det vill säga kommuner) kan tillsätta distriktsläkare, vilka 1892 blev extra provinsialläkare

1930

Mer än 50 % av landets läkare var verksamma utanför sjukhus

1960-talet

”Sjukhuset centralpunkten i svensk sjukvård”

1963

Provinsialläkare med statlig anställning överförs till landstingen

1970

Obligatorisk allmäntjänstgöring (AT) sex månader vid vårdcentral för erhållande av legitimation. ”7-kronan”: det vill säga alla offentligt anställda läkare får fast lön och arbetstid

1973

Provinsialläkare får som anställda i landstingen tjänstetiteln distriktsläkare.

1978

WHO-konferensen i Alma Ata som rekommenderar alla länder, såväl i- som u-länder, att satsa på primärvård

1982

Allmänmedicin blir en specialitet i Sverige (general practice, family medicine).

1990talet

Husläkare, familjeläkare, distriktsläkare. Specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin

1996– 2009

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ”alla som är bofasta inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. En sådan läkare ska ha specialistkompetens i allmänmedicin”.

2010

Vårdval i primärvården: Landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt.

arbetet med att tydliggöra samband mellan till exempel hälsa och droger (rökning, alkohol med mera) och även i aktiviteter för att minska spridning av infektioner. Det förebyggande arbetet sker vanligtvis i nära samarbete med de egna medarbetarna och i nätverk inom orten. Etablerad verksamhet inom det förebyggande området är barnhälsovård, mödravård och skolhälsovård, där allmänläkare ofta deltar som en del av sin tjänstgöring. Även specialuppdrag inom offentliga eller privata instanser, som alkoholmottagning och ungdomsmottagning, kan förekomma. Allmänläkarens verksamhet är framför allt ett åtagande © Studentlitteratur

som personlig läkare med en avgränsad befolkningsgrupp som bas. Men verksamheten ser mycket olika ut hos olika allmänläkare, bland annat på grund av en varierande organisation mellan olika landsting/regioner, läkarvakanser och växlande uppdrag inom olika tjänster. Glesbygdsmedicin. Arbetet som glesbygdsläkare skiljer sig i viktiga avseenden från arbetet som allmänläkare på en vanlig vårdcentral genom det breda medicinska uppdraget. Beroende på avstånd till sjukhus, kan det innebära ansvar för all primär akutsjukvård i upptagningsområdet, såväl färdigbehandling av patienter på mottagningen som omhändetagande

35


36

De l 1  A l l mä n m e dic i n – T eor i och pr ak tik

Tabell 1.1.3  Några uppgifter om läkare och allmänläkare i Sverige år 2012. Uppgifterna är hämtade från Sveriges läkarförbund (SLF), Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Antal Yrkesverksamma läkare i Sverige

ca 33 500

Antal yrkesverksamma medlemmar i SLFs yrkesföreningar Sjukhusläkarna Sveriges yngre läkares förening Svenska distriktsläkarföreningen Svenska privatläkarföreningen Sveriges läkarförbunds chefsförening Svenska företagsläkarföreningen Svenska militärläkarföreningen

ca 31 350 ca 15 500 ca 9 000 ca 4 500 ca 1 200 ca 1 200 ca 400 ca 90

Specialister i allmänmedicin inom hälso- och sjukvården

ca 5 600

Medlemmar (specialister och ST-läkare) i Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM)

ca 2 000

Allmänläkare i Sveriges Privatläkarförbund (SPLF)

ca 600

Sysselsättningsgrad i genomsnitt Allmänläkare Övriga specialister

86 % 93 %

Andel kvinnor Allmänläkare Samtliga specialister

47 % 43 %

Antal yrkesverksamma medlemmar i SLF med specialistbevis Allmänmedicin Internmedicin Psykiatri Kirurgi Anestesi och intensivvård Barn- och ungdomsmedicin

22 179 5 467 3 000 1 595 1 537 1 489 1 408

av svårt sjuka och skadade som måste vidaretransporteras till sjukhus. Akutsjukvården på glesbygdsmottagningar är en avsevärd del av verksamheten. Läkarmottagningar i glesbygd har en utrustningsnivå anpassad till verksamhetens art, till exempel röntgen, utvidgad laboratorieverksamhet och en större arsenal av akutläkemedel och utrustning vid akuta livshotande tillstånd. Genom att ambulanssjukvården ofta är integrerad i den glesbygdsmedicinska verksamheten måste allmänläkaren vara uppdaterad på dess arbetsområde såväl teoretiskt som praktiskt – till exempel att kunna arbeta på skadeplats och i ambulans. Vårdcentraler i glesbygd har ofta en vårdavdelning för allmänmedicinsk slutenvård där patienter med olika sjukdomstillstånd vårdas, till exempel akutsjukvård, utredning och behandling av olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och palliativ vård.

UTVECKLING, UTBILDNING OCH FORSKNING Utveckling. Den svenska allmänläkarverksamheten har sina rötter i ett statligt provinsialläkarsystem som delvis avvecklades på 1950–60-talen – detta till skillnad från utvecklingen i de övriga nordiska länderna. Under denna period var utbygganden av sjukhusvården omfattande i Sverige. Tjänsterna som provinsialläkare överfördes tillsammans med då förekommande stadsläkare till landstingen, och benämningen ändrades till distriktsläkare. Under 1970-talet diskuterades de olika vårdnivåerna: primärvård, länssjukvård och regionvård. Distriktsläkarna bemannade primärvården, och sekundärvården bestod av sjukhus och specialistmottagningar. Läkarna, som tidigare ofta arbetat på egna små mottagningar, sammanfördes i vårdcentraler där även annan verksamhet som barnavårdscentral (BVC), mödravårdscentral (MVC), distriktssköterskemottagning, sjukgymnastik och ibland även socialtjänst inrymdes. Teamet blev den svenska modellen för primärvård. Personaltätheten ökade och differentierades, och specialfunktioner utvecklades. Vanligtvis ingick ett välutrustat laboratorium. I glesbygden sammanfördes läkarverksamheten med allmänmedicinsk slutenvård, sjukhem, äldreboende och folktandvård, och utrustningen blev ibland omfattande. Utbildning. Distriktsläkarna hade huvudsakligen utbildats vid sjukhusen och kunde efter några få år i allmäntjänstgöring (AT) och som vikarie erhålla en ordinarie tjänst. Vid 1980-talets början fastställdes att allmänmedicin är en medicinsk specialitet, och ett ”block” av tjänstgöring ansågs vara den bästa grunden för läkararbete i primärvården. Högst en tredjedel av tiden ansågs behöva fullgöras inom den egna specialiteten. Utbildningen dominerades av invärtesmedicin, psykiatri, barnmedicin, gynekologi och geriatrik. Under 1980-talet pågick arbete med att skapa samverkan, dels inom vårdcentralens många funktioner, dels utåt mot samhället, som socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, apotek och företagshälsovård. Den samtidiga utvecklingen av sjukhusvården krävde stora resurser. Trots mycket tal om satsningar och prioriteringar av primärvården blev dessa satsningar begränsade. Många läkare övergav allmänläkaryrket och gick till angränsande arbetsområden. Försök att samordna arbetet med hemsjukvården ledde till skapandet av team, så kallade vårdlag. Vid 1990-talets början påbörjades under en period ett husläkarsystem med listning av personer/ patienter till en fast allmänläkare. Samtidigt flyttades gränsen för organisationen av vårdcentralen och den kommunala vården och olika boendeformer (Ädelreformen). Detta innebar att sjukhem och andra boendeformer för äldre eller funktionshindrade blev kommunala. Många distriktssköterskor i hemsjukvård och vid sjukhem blev anställda i kommunen i stället för i landsting/region. Husläkarsystemet havererade, eftersom det blev otydligt och mindre attraktivt för läkarna. På 1990-talet formulerades den ideologiska grunden för

© Studentlitteratur


1.1  Allmänmedicin – specialistområde och yrkesverk samh e t

allmänmedicinsk verksamhet. Denna vilar på en medicinsk generalistkompetens och på individkompetens. Vid 1990talets början ersattes den tidigare specialistutbildningen inom allmänmedicin av en målstyrd specialisttjänstgöringen (ST). Specialisttjänstgöringen (ST) i Sverige är en yrkesutbildning som bygger på att allmänmedicin bäst lärs i allmänläkarverksamhet under handledning av en pedagogiskt skolad och intresserad allmänläkare. Bristen på kompetenta handledare och otydlig målbeskrivning har tidigare motverkat utvecklingen och bidragit till att ST-läkare under långa perioder arbetat som underläkare vid sjukhuskliniker utan tydlig målbeskrivning för tjänstgöringen. Detta har bidragit till bristen på specilistkompetenta allmänläkare. Målbeskrivningen för ST har varit föremål för över 20 års revisionsarbete. Sedan 2008 gäller Socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2008:17 för specialisttjänstgöring för alla läkare som blivit legitimerade efter 2006. Det framgår där att en legitimerad läkare som vill uppnå specialistkompetens ska genomgå vidareutbildning under minst fem år för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som förskrivs för den sökta specialistkompetensen. Detaljerade anvisningar om hur utbildningen ska genomföras finns och målbeskrivningar har tagits fram i samverkan med specialistföreningarna för allmänmedicinen och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). ST-läkare rekommenderas att genomgå specialistexamen i regi av SFAM (www.sfam.se). Med en i internationella sammanhang väl tilltagen tidsram om cirka fem år för ST i allmänmedicin, bör målet kunna uppnås att utveckla specialistkompetens. De fem årens arbete inom allmänmedicin kompletteras med tjänstgöring inom annan medicinsk verksamhet, där till exempel undersökningsmetoder och åtgärder bättre kan läras och underhållas. Det finns numera även en glesbygdsmedicinsk komplettering till specialistutbildningen i allmänmedicin. Forskning. Allmänmedicin, som är ett utpräglat praktiskt verksamhetsområde, har de senaste 20 åren blivit ett mer forskningsbaserat kunskapsområde. Ämnet allmänmedicin är en ung disciplin inom akademin. Den första allmänmedicinska professuren inrättades 1981 vid Lunds universitet, där det tidigare funnits en professur i medicin, öppen hälso- och sjukvård. Från 1980 har mer än 200 allmänläkare disputerat i ämnet. Det innebär att antalet disputerade allmänläkare har ökat från några enstaka personer per år under 1980-talet till cirka 10 personer årligen. Allmänmedicinsk forskning utgör i dag drygt 1 % av den totala medicinska forskningen i Sverige vad gäller ekonomiska anslag. Detta står i stark kontrast till omfattningen av den kliniska verksamheten där allmänme-

© Studentlitteratur

dicin omfattar en stor del av den öppna sjukvården. Drygt 50 % av öppenvårdsbesöken sker hos allmänläkare och mer än 70 % av befolkningen i Sverige har kontakt med primärvården under en treårsperiod. Ungefär 30 % av läkarna inom den sjukhusbaserade specialistsjukvården är disputerade, medan disputerade läkare inom allmänmedicin uppgår till drygt 3 %. I slutet av 1980-talet startade en forskarutbildning för allmänmedicinare vid Lunds universitet. Utbildningsmodellen spreds över landet och finns vid de flesta av universitetsorterna. Dessutom har landstings- eller regiondrivna FoU-enheter växt upp för att främja forskning, utveckling och utbildning och flera av de disputerade allmänläkarna har en del av sin tjänstgöring vid dessa enheter. Allmänmedicinsk forskning har ofta skett i samarbete med en allmänmedicinsk institution eller andra medicinska discipliner vid universiteten men också tillsammans med FoU-enheterna. Många allmänläkare har deltagit i multicenterstudier i samarbete med till exempel läkemedelsindustri eller med andra forskare vid universiteten. Bredden på den allmänmedicinska forskningen är stor, men samarbetet har dock varit sparsamt mellan de allmänmedicinska forskarutbildningarna vid de olika universiteten. Genom den Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin med start 2010, har ett arbete påbörjats som bidrar till att stimulera allmänmedicinsk forskning samt till tvärvetenskap både nationellt och internationellt. Forskarskolan, som är ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Göteborg och Linköping, har inneburit en kvalitetshöjning av forskarutbildningen i allmänmedicin. Forskarutbildningen erbjuder nya och innehållsmässigt förändrade kurser som ges på en mer avancerad nivå. Genom de internationella lärarna och det kontaktnät som de seniora forskarna vid universitetsorterna erbjuder har forskarstuderande getts möjlighet till internationell samverkan. Webbseminarier har medfört något nytt och har gjort forskarskolan tillgänglig oavsett var man är verksam. Många av kapitlen i denna bok är resultat av det omfattande forsknings- och utvecklingsarbetet inom allmänmedicin som ägt rum de senaste 20 åren. Boken hade inte kunnat skrivas för något decennium sedan. Man kan också ställa sig frågan om allmänmedicinsk verksamhet och forskning är effektiv och till nytta. Internationella forskningsrapporter har dokumenterat att folkhälsan förbättras med lägre användning av sjukhusvård och till lägre kostnad med en stark primärvårdsorganisation jämfört med andra alternativa system. Forskning visar också att allmänmedicinare kan handlägga de flesta hälsoproblem med god kvalitet och med mindre resursförbrukning.

37


ALLMÄNMEDICIN Allmänmedicin är den svenska versionen av tredje utgåvan av den norska läro­ boken Allmennmedisin, avsedd för läkarnas grundutbildning. Alla kapitel har bearbetats och uppdaterats och några helt nya kapitel har tillkommit sedan förra utgåvan. Betoningen ligger på att beskriva symtom och sjukdomar som är relevanta för allmänläkare och att visa hur allmänmedicinskt arbete går till i praktiken, med utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjuk­ domar. Generella allmänmedicinska teman tas upp, som det kliniska samtalet, allmänmedicinens arbetssätt och metoder, den diagnostiska processen, gränser för klinisk kunskap, prioriteringar, genusaspekter och etiska överväganden inom allmänmedicin. Vidare behandlas konsultationer i olika sammanhang, som samtal vid kronisk sjukdom, rökavvänjning och beroendeproblematik samt speciella allmänmedicinska uppgifter i människors olika åldrar. Boken kan med fördel användas av studenterna från de första terminerna av läkarutbildningen och fortlöpande. Den är också användbar för AT­läkare och har blivit mycket uppskattad av ST­läkare i allmänmedicin. Boken används också av yrkesutövare inom vården som samarbetar med allmänläkare (till exempel distrikts­ sköterskor och apotekare) och av lärare som deltar i grundutbildningen av läkare. Professor Steinar Hunskår har redigerat den norska boken och lett den norska redaktionskommittén. Han är specialist i allmänmedicin (fastlege) och professor i allmänmedicin vid Universitetet i Bergen. Boken föreligger nu i en andra svensk utgåva, som omarbetats och ytterligare anpassats för svenska förhållanden under ledning av Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. I den svenska redaktionskommittén har följande specialister i allmänmedicin medverkat: Christer Andersson, professor, Umeå Annika Bardel, adjungerad lektor, Uppsala Cecilia Björkelund, professor, Göteborg Lars Borgquist, professor, Linköping Peter Engfeldt, professor, Örebro Patrik Midlöv, universitetslektor, Malmö Gunnar Nilsson, professor, Stockholm

Art.nr 31263

www.studentlitteratur.se

9789144084466  
9789144084466