Page 1

Tomas Blom

NO

S S A P KOM SO

vasa I N L채rarbok

Omslag_Lararbok_Vasatiden.indd 1

08-11-07 15.47.47


Kompass_Vasatiden_LHL.indd 3

08-11-07 15.26.34


Innehåll Kompass – visar vägen genom no och so! 4 Välkommen till Kompass historia! 6 Här är Vasatiden! 8 Vasatiden 9 Erik av Pommern 11 Engelbrekt gör uppror 12 Bråk om unionen 14 Kristian II segrar 15 Gustav Vasa 16 Gustav blir kung 17 Gustav behöver pengar 18 Martin Luther 20 Folket protesterar 21 Gustav bestämmer 22 Livet i Norden 24

HEJ! Välkommen till lärarboken. Här hittar du massor av extramaterial.

En resa till Italien 26 Erik XIV 28 Johan som kung 32 Sigismund blir kung 34 Hertig Karl tar makten 36 Kopieringsunderlag 37

Kompass_Vasatiden_LHL.indd 3

08-11-07 15.26.34


Kompass – visar vägen genom no och so! Kompass är en serie bÜcker fÜr ürskurs 4–6 som füngar elevernas intresse fÜr natur- och samhällsorienterande ämnen. Texterna och bilderna är elevnära, engagerande och berättande – allt i en layout som ger läsro men som ocksü stimulerar nyfikenheten. I Kompass har vi valt att fokusera mer pü färre saker. Det ger utrymme att berätta och fÜrklara sammanhang pü ett tydligare sätt. BÜckerna innehüller den viktiga gemensamma grundkursen fÜr att nü kursplanens mül i respektive ämne, men büde ämnen och samband integreras där det är lämpligt. Kompass ger pü sü vis en trygghet i att mülen uppnüs men ocksü mÜjlighet till fÜrdjupningar och arbeten efter elevernas och lärarnas egna val. I Kompass finns fÜljande grundbÜcker med tillhÜrande komponenter: Vikingatiden, Medeltiden, Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden (historia) Sverige, Europa, Världen (geografi/samhällskunskap/religion) Sverige, Världen (biologi/fysik/kemi) Människan (biologi/samhällskunskap)

Tomas Bl

om

Kom pAs s VA SAT IDE

NO

N – Kun g Gustavs

KOM

PASS

Grundbok

SO

land

I grundboken är de berättande texterna i fokus. Texterna är lättlästa och engagerande men ocksü lärorika. Viktiga fakta och begrepp som tas upp i texterna, och som är viktiga fÜr att man ska fÜrstü innehüllet, tydliggÜrs och fÜrklaras pü separata faktasidor. FÜr att hjälpa eleverna med det viktigaste i texterna finns läsfÜrstüelsefrügor sist i kapitlet.

ke ett kungari stav Vasa med nu ska v Vasa om. Gusta pü den ge ska tro da Vinci, rdo na Leo en. den här tid

h so!

vasa I N stavs Kung Gu

land

*4#/   

4

Kompass_Vasatiden_LHL.indd 4

08-11-07 15.26.43


Lotta Malm Nilsson

Arbetsbok Till varje grundbok finns en arbetsbok där eleverna arbetar vidare med grundbokens innehåll. Här finns arbetsuppgifter både för att befästa kunskaper och utveckla kunskaperna ytterligare.

vasa I N Arbetsbok

Tomas Bl

om

Lärarbok I lärarboken finns konkreta tips och råd om hur man kan arbeta med materialet och fördjupande information i ämnet. Handledningen är direkt kopplad till sidorna i grundboken. Lärarboken innehåller även kopieringsunderlag som är bra och roliga att använda i undervisningen.

vasa I N Lärarbok

Läsebok Till varje grundbok i historia finns en läsebok med en skönlitterär berättelse om epoken. Den stimulerar till ytterligare inlevelse kring den historiska tiden. 5

Kompass_Vasatiden_LHL.indd 5

08-11-07 15.26.59


Kom pAss

Välkommen till Kompass historia! NO

VA SATID EN Kung Gusta vs land

NO

S S A P M KO SO

I den här bok en für du fÜlj a hur Sverige efter münga blir ett kun ür av strider garike i landet. Kun bestämmer g Gustav Vas nügot alld eles nytt – a kungens äld frün och med sta son ärv nu ska a makten efte bestämmer r honom. Gus ocksü att mä tav Vasa nniskorna nya luthersk i Sverige ska a läran. Du tro pü den für även bes en känd kon Üka Leonar stnär som do da Vinci, levde i Ital ien pü den Du kan läsa här tiden. mer om Sve riges historia Vikingatide n – BÜnder i: och sjÜfarar Medeltiden e – Riddare, präster och Stormaktstid städer en – Sveriges rike växer Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so!

Gustavs land

Tomas Blom

EN – Kung

SO

VASATID

KOMPASS

Tomas Blo

KOMPASS SO

En kompass använder man ju för att ta reda på var man befinner sig, och för att lista ut vart man ska ta vägen. Ungefär så kan historia också användas; både som ett redskap för att diskutera varifrån vi kommer och för att ge oss en uppfattning om möjliga konsekvenser av våra framtida vägval. *4#/

vasa I N   

Kompass historia har som mülsättning att sätta den berättande texten i fokus. Tanken är att eleverna ska fü mÜjlighet att fÜlja med i en framställning som är büde saklig och lättläst. En väl komponerad och sammanhängande text är det bästa sättet att fünga elevernas uppmärksamhet, särskilt om den ocksü stimulerar deras fantasi och nyfikenhet. Den engelske statsmannen Winston Churchill (själv en flitig historieskrivare) lär ha myntat uttrycket: �History is just one damned thing after another.� I Kompass historia har stor mÜda lagts pü att undvika ett dylikt mekaniskt uppradande av fakta genom att medvetet lüta framställningen betona orsakssammanhang. Att nügot händer är visserligen viktigt, men det är minst lika viktigt att ha klart fÜr sig varfÜr nügot händer. Du som lärare ska kunna dra nytta av detta i din undervisning genom att texten erbjuder dig mÜjlighet att hjälpa eleverna att formulera svar pü frügan �varfÜr?� snarare än �vem, vad, när och hur?�

m

NO

Kung Gus tavs

land

Omslag Pü Ola Nybergs omslagsbild ser vi Gustav Vasa tillsammans med nügra av sina barn. Han var en omvittnat omtänksam far, som münade om sina barn. I ett av sina brev nämner han att han kÜpt pomeranser till de smü, men varnar fÜr att lüta barnen äta fÜr münga pü en güng. Kanske tog han det säkra fÜr det osäkra och delade ut de exotiska godsakerna själv?

FÜrhoppningsvis tycker ocksü eleverna om Kompass historia, inte minst genom att text och bild i sü hÜg grad vill vädja till deras fantasi och inlevelsefÜrmüga. I anslutning till grundbÜckerna finns ocksü fem berättelsebÜcker med fiktiva historier. BerättelsebÜckerna är ett viktigt komplement, inte minst genom att berättelserna ger underlag fÜr att stimulera till inlevelse och samtal i klassrummet om skillnader i livssätt och värderingar mellan fÜrr och nu.

Illustrationerna

Filuren

GrundbÜckerna är realistiskt och detaljrikt illustrerade. Teckningarna kan användas som utgüngspunkt fÜr samtal i klassen: vad ser man, vad händer i bilderna, hur fÜrändras kläder, byggnader etc. Üver tid. Varje bok inleds t.ex. med en vy Üver samma omrüde, nämligen Stockholm, som gradvis fÜrvandlas frün en holme i skärgürden till 1700-talets stenstad.

I Kompass finns tidstypiska filurer som ibland ställer frügor, ibland kommenterar innehüllet och ibland bara funderar kring nügot. Ofta belyser filurernas kommentarer saker som eleverna kanske själva undrar Üver men inte riktigt vügar formulera. Använd därfÜr gärna filurerna och samtala kring vad de säger och gÜr.

6

Kompass_Vasatiden_LHL.indd 6

08-11-07 15.27.11


NO

KOMPASS SO

*4#/   


NO

S S A P KOM SO

VASATIDEN Kung Gustavs land Tomas Blom

I den här lärarboken für du handledning direkt kopplad till de olika sidorna i grundboken Vasatiden – Kung Gustavs land. Du für fakta, tips och kommentarer samt fÜrslag pü saker att gÜra och att diskutera med eleverna. Längst bak finns kopieringsunderlag med olika slags aktiviteter. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Stormaktstiden – Sveriges rike växer Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so! Läs mer pü www.nok.se/kompass

*4#/Omslag_Lararbok_Vasatiden.indd 2

 

08-11-07 15.48.16

9789127413443  

Tomas Blom LärarbokLärarbokLärarbokLärarbokLärarbok NO SO Gustav Vasa 16 Martin Luther 20 Sigismund blir kung 34 Hertig Karl tar makten 36 G...

9789127413443  

Tomas Blom LärarbokLärarbokLärarbokLärarbokLärarbok NO SO Gustav Vasa 16 Martin Luther 20 Sigismund blir kung 34 Hertig Karl tar makten 36 G...