Page 1


Östberga komvux Matte för vuxna med särskilda behov Författare: Ebrahim Isaacs & Joel Uhr Illustrationer: Olle Ljungström Bonnier Fakta

%RNLQGE
>>>6:;),9.(264=<?:, )6550,9-(2;( ^^^IVUUPLYMHR[HZL ,IYHOPT0ZHHJZVJO1VLS<OY 0SS\Z[YH[PVULY!6SSL3Q\UNZ[Y€T 6TZSHN!1VOHU4LSIP 0USHNH!3PII`=HUKLY7SVLN ;Y`JR[OVZ!3P]VUPH3L[[SHUK 0:)5!  

%RNLQGE
Hej och välkommen kZ[ILYNH2VT]\_OHYWrRVY[[PKL[HISLYH[ZPNZVTLUH]:]LYPNLZTLZ[U`[pURHUKLVJO MYHTNrUNZYPRHZRVSVY=rY]LYRSPNOL[ZM€YHURYHKL¹KL[OpYM€YZ[rYQHNKPYLR[]HKQHNOHY M€YU`[[HH]¹WLKHNVNPROHYYLKHUNL[[[PV[HSZLSL]LY]LYR[`NLUH[[RYHTHKL[IpZ[H\Y [PSS]HYVU 0kZ[ILYNH2VT]\_¶4H[[LM€Y]\_UHTLKZpYZRPSKHILOV]WSVJRHY]PY\ZZPULU \YTH[[LRHRHUVJOWYLZLU[LYHYWrL[[H[[YHR[P][Zp[[O\YK\VTZp[[LYNY\UKSpNNHUKL TH[LTH[PRR\UZRHWPYLKHWLUNHY,SSLYHUUH[ZVTNLYSP]L[N\SKRHU[ 5\pYKL[ZUHY[K\ZVTRHUN€YHKLIpZ[HKLHSHYUH-P_HKLMLZ[SPNHZ[LMLZ[LYUH/H KLZR€UHZ[LZR€UPUNHYUH+L[LUKHZVTZ[rYTLSSHUKPNVJOHSS[KL[[HpYKLUUHIVR 

Styrelsen, Östberga komvux

%RNLQGE
INNEHÅLL Taluppfattning 9 Mätning, rum och geometri 37 Mönster och samband 51 Statistik och sannolikhet 71

Facit84

%RNLQGE
TALUPPFATTNING 'HWNDQMXYDUDEUDDWWKDNROOSnWDOHQ$WWYHWDYLONDROLNDWDOGHWÀQQVKXUGHIXQNDURFK YDGGHlUYlUGD,GHWKlUNDSLWOHWGUDUYLLJHQRPGHYLNWLJDVWH²GHWGXEHK|YHUNXQQDI|U DWWNODUDGLJEUDGlUXWH

Naturliga tal $OODSRVLWLYDKHOWDOLQNOXVLYHlUQDWXUOLJD+HOWDOEOLUSRVLWLYDUHMXVW|UUHGHlU,DOODIDOO RPGHWJlOOHUVWnODU.RQVWLJWQRJlUlYHQPlQJGHQEXNIHWWDQWDOSDUNHULQJVE|WHURFK VnQWSRVLWLYDWDO

Negativa tal bUGXVN\OGLJQnJRQVWnODUVnlUGHWHWWQHJDWLYWWDO²LDOODEHPlUNHOVHUbUGXVN\OGLJ 6LOYLRIUnQ+|NLVVWnODUVnlUGHWVMXNWQHJDWLYW

Bråk 'HWlUYLNWLJWDWWYHWDDWWEUnNLQWHEHW\GHUMLGGHUSnPDWWHVSUnNHQWlOMDUHlULQWHHQVRP WlOMHUPHGNQLYHQRFKHQQlPQDUHlULQWHHQWMDOODUH%UDDWWNXQQDOLWHRPEUnNRPGX VNDVSOLWWDQnWPHGQnQNROODHWWUHFHSWRFKVnQW

Decimaler %UDDWWNXQQDRPGHWLQWHUlFNHUWLOOKHODJUHMRU

Procent 6MXNWYLNWLJWDWWNXQQD'XVNDNXQQDGHWVRPHWWULQQDQGHYDWWHQVnDWWGXLQWHVHUXW VRPHWWInQQlUGXVNDJ|UDEUDGHDODU+XUPnQJDSURFHQWInUGX"

Räknesätt 9LVVDNDOODUGHWI|UDGGLWLRQVXEWUDNWLRQPXOWLSOLNDWLRQRFKGLYLVLRQPHQSOXVPLQXV JnQJHURFKGHODWlUGHWPDQVlJHULGHWYHUNOLJDOLYHWLYHUNOLJKHWHQ

9

%RNLQGE
1.

)XOORFKNnWNDQGXWlQNDGLJDWWOLJJDPHGDYGHWPRWVDWWD N|QHW,Q\NWHUWWLOOVWnQGlUPRWVYDUDQGHVLIIUD+XUPnQJDNDQ GXVXSDVQ\JJDLHWWUXPPHGSHUVRQHUDYGHWPRWVDWWDN|QHW"

10

%RNLQGE
2.

7RPSD ( VLWWHU VRP VW\UHOVHRUGI|UDQGH L I\UWLRWYn DNWLHERODJ )|U YDUMHnUVUHGRYLVQLQJKDQPHGKHGHURFKVDPYHWHVLJQHUDUInUKDQ WYnVMXWWLVDU+XUPnQJDOLWHUVWDUNWInUYnUWVW\UHOVHSURIIVLHUVlWWQLQJ SHUnU"

11

%RNLQGE
3.

(NYDWRULDOJXLQHDlUHWWIDWWLJWODQG*HQRPVQLWWVLQYnQDUHQInULVLJ NFDOSHUGDJ/DQGHWVEHIRONQLQJVPlQJGlULQYnQDUH ,6YHULJHlWHUYLVHPORUYDUMHnU(QVHPODLQQHKnOOHU NFDO+XUPnQJDGDJDUVNXOOHYLNXQQDQlUD(TXDWRULDOJXLQHDVKHOD EHIRONQLQJPHGGHVVDVHPORU"

12

%RNLQGE
4.

(QPlQQLVNDVRPYlJHUNJEHK|YHUNRQVXPHUDFOUHQDONRKRO Sn HQ NYlOO I|U DWW EOL DONRKROI|UJLIWDG /DUV OLJJHU Sn 0DULDSRO I|U DWW PDJSXPSDV HIWHU DWW KD GUXFNLW HQ SURFHQWLJ D KE Sn GHQ SHUVRQOLJD UHNRUGWLGHQ  PLQXWHU /DUV YlJHU  NJ bU KDQ VSULWI|UJLIWDGHOOHUEDUDULNWLJWSDFNDG"

13

%RNLQGE
5.

&RQQ\ RFK 6RQQ\ KDU YDULW Sn VW|OGWXUQp L V|GUD 6YHULJH RFK EHÃ&#x20AC;QQHUVLJQXKRVVLQKlODUH/LLVDL+DOORQEHUJHQ/LLVDVlJHUDWW GHInUNUI|UVP\FNHQDNUI|UHOHNWURQLNHQNUI|U LQVWUXPHQWHQRFKVSlQQI|UGHQIXODWDYODQ a) +XUP\FNHWInU&RQQ\RFK6RQQ\RPGHJRGWDU/LLVDVEXG" b) +RVSDQWEDQNHQKDGH&RQQ\RFK6RQQ\InWWNUI|UVDNHUQD +XUP\FNHWPHUVNXOOHGHKDInWWKRVSDQWEDQNHQlQKRV/LLVD" c) 2P&RQQ\RFK6RQQ\VNXOOHVlOMDVDNHUQDSn%ORFNHWVNXOOHGH DQWDJOLJHQInLQNU9DGVNXOOHGHKDWMlQDWSnGHWMlPI|UW PHG/LLVDUHVSHNWLYH3DQWEDQNHQ"

14

%RNLQGE
6.

$QWRQlULcUHRFKnNHUVNLGRUSnVSRUWORYHW+DQlUOLWHVPnIXOOQlU KDQI|UWLGLJWOlPQDUVLWWOLIWHQ)DOOHWlUSnPHWHU3nVMXNKXVHWL gVWHUVXQGNRQVWDWHUDUPDQDWW$QWRQKDUKHODEHQLNURSSHQ ,QQDQ RO\FNDQ KDGH$QWRQ  KHOD EHQ +XU PnQJD SURFHQW DY EHQHQKDUJnWWDYL$QWRQVNURSS"

15

%RNLQGE
7.

3HUQLOODKHWVlWHUQlUKRQPnUGnOLJW(IWHUHQMREELJGDJN|SHU3HUQLOOD HQSnVHGLOOFKLSVI|UNUHWWSDNHW%DOOHULQDNH[I|UNUJ VPnJRGLVI|UNUWUHV\OWPXQNDUjNUHQEXUNMRUGQ|WVVP|UI|U NURFKHQÁDVNDKDOORQVRGDI|UNUDWWVN|OMDQHGJRGVDNHUQD PHG(IWHUDWWKDlWLWXSSDOOWGHWJRGDWDUGHWLQWHOnQJWLGLQQDQ 3HUQLOODVHUWLOODWWNUlNDVXSSDOOWVDPPDQV a) +XUP\FNHWNUlNV3HUQLOOD"$QJHVYDUHWLNURQRU b) DYGHWWDlUVNDWWLIRUPDYPRPV+XUP\FNHWKDUVWDWHQ WMlQDWSn3HUQLOODVVMXNGRP" c) +DQGODUHQ OlJJHU Sn   Sn JURVVLVWSULVHW I|U DWW In IUDP XWSULVHWSnHQYDUDLVLQEXWLN+XUP\FNHWKDUKDQGODUHQWMlQDWSn 3HUQLOODVLQN|S"$QJHVYDUHWH[NOXVLYHPRPV

16

%RNLQGE
8.

'RULVlUHQOXULJIDQ+RQKDUNRPPLWSnDWWKRQInUVWXGHQWUDEDWW Sn6/RFK(ULNVGDOVEDGHWRPKRQDQPlOHUVLJWLOOQnJRQVNLWNXUVSn 8QLYHUVLWHWHWRFKInUNnUOHJ(WWWHUPLQVNRUWSn6/NRVWDUNU XWDQUDEDWWRFKNUPHG7UlQLQJVNRUWHWNRVWDUNUWHUPLQ XWDQUDEDWWRFKNUPHG.nUDYJLIWHQlUSnNU+XUP\FNHW WMlQDU'RULVSnVLQNOXULJKHW"

17

%RNLQGE
9.

2OOH (EUDKLP RFK -RHO VND UnQD EDQNHQ Sn *XOOPDUVSODQ -RHO RFK(EUDKLPXWI|UVMlOYDUnQHWPHGDQ2OOHVLWWHULELOHQRFKYDNWDU (IWHUVRP2OOHlUHQPLOM|PHGYHWHQPDQVWlQJHUKDQDYPRWRUQXQGHU GHWUHPLQXWHU-RHORFK(EUDKLPXWUlWWDUVLQDEDQNDIIlUHU8WVOlSSHQ IUnQHQ5HQDXOWlUJ&2SHUPLQXWYLGWRPJnQJVN|UQLQJ+XU P\FNHWWMlQDUPLOM|QSn2OOHVPHGYHWHQKHW"

18

%RNLQGE
10. )|UVMXnUVSV\NRDQDO\VInUGXEHWDODNULUXQGDVOlQJDU 0HQ RP GX nNHU WLOO .DPHUXQ RFK WDU ,ERJDLQ PHG KMlOS DY HQ VKDPDQ XSSQnU GX VDPPD UHVXOWDW Sn WUH GDJDU RFK GHW NRVWDU HQGDVWNUPHGUHVDRFKDOOW+XUP\FNHWVSDUDUGXSnGHW" $QJHVYDUHWLSURFHQW

19

%RNLQGE
11.

6LOYLR lJHU GHQ ORNDOD WYVWDWLRQHQ L +|NDUlQJHQ , SURJUDPPHW +|NLV L YnUW KMlUWD QlPQV NLRVNHQ7XUEXWLNHQ L QHJDWLYD RUGDODJ IHPWRQJnQJHUXQGHUYHFND/LPSDQFLJDUHWWHUVRP6LOYLRYLOOH KDVRPUHNYLVLWDPHQLQWHÃ&#x20AC;FNDYlJDUHQWLOOEXWLNHQNRVWDGHNU +XU P\FNHW KDGH GHW NRVWDW7XUEXWLNHQ DWW XQGYLND GH QHJDWLYD RUGDODJHQ"6YDUDLNURQRUSHULQVODJ

20

%RNLQGE
12.

.HFNH RFK )LPSHQ GUHY HWW VWlGERODJ VRP VDQHUDGH NORWWHU L WXQQHOEDQDQ9DUMHXWU\FNQLQJJDYLQWlNWHUSnNUSOXVPRPV (QGHODYLQWlNWHUQDJLFNWLOONXOWXUVSRQVDY6WUHHWDUWNRQVWQlUHUQD 6RQLFRFK6S\6RPVDQQDNRQVWQlUHUYlJUDGH6RQLFRFK6S\KnOOD VLJLQRPGHVQlYDUDPDUVRPHWDEOLVVHPDQJHWVDWWXSSI|UYDGVRP DQVnJVYDUDJRGWDJEDUDSODWVHUI|UNXOWXUXW|YDQGH$YHQKlQGHOVH UnNDGHGHWIDOODVLJVnDWWWROYDYGHUDVYHUNYDUMHPnQDGXSSI|UGHV LGHWGLVWULNWGlU.HFNHRFK)LPSHQKDGHDYWDOPHGWXQQHOEDQDQRP VDQHULQJ +XU P\FNHW RPVDWWH ERUWWDJDQGHW DY GXRQV NRQVWYHUN L IHEUXDUL"$QJHVYDUHWLQNOXVLYHPRPV

21

%RNLQGE
13.

'DYLGVlOMHUIHMNDGHUHSRUWDJH+DQInULVQLWWNUSHULQI|UG VLGD RFK NDQ J|PG EDNRP PHGGHODQGHVN\GGHW DOGULJ nND IDVW 'RMMHUnQDUPLQLOLYVDULV|GHURUW+DQInULVQLWWLKRSNUSHUEXWLN +XUPnQJDPLQLOLYVDUPnVWH'RMMHUnQDI|UDWWInLKRSOLNDP\FNHW VRP'DYLGÃ&#x20AC;FNI|UVLWWVHQDVWHWUHVLGLJDUHSRUWDJHLI\UIlUJ"

22

%RNLQGE
14.

3MRWLU J|U GXEEHOEXVLQHVV RFK LPSRUWHUDU EnGH WUlVSULW RFK EOLQGNlSSDUIUnQHQNRQWDNWL/HWWODQG3nVSULWHQWMlQDUKDQNUORFK SnNlSSDUQDNUVW6WDWLVWLVNWVHWWEOLUHQSHUVRQEOLQGSHUOLWHU NRQVXPHUDGWUlVSULW3MRWLUVlOMHUNlSSDUWLOODOODVRPEOLUEOLQGDRFK WMlQDUNUSnGHVVD+XUP\FNHWKDU3MRWLUKXQQLWWMlQDWRWDOWGn VDPEDQGHWXSSGDJDVRFKKDQVN\QGVDPWKRSSDUSnIlUMDQWLOO5LJD"

23

%RNLQGE
15.

$KPHG DO +DVQDH ILUDU DWW KDQ JnWW XW .7+ PHG ILQILQD EHW\J PnQDGHURFKDQV|NQLQJVEUHYVHQDUHKDU$KPHGInWWJnSn LQWHUYMXHU1lUKDQEHWDODWDYLQIUnQ359RFKPHGVLWWQ\DQDPQ $QGHUV+DQVVRQVNLFNDULYlJDQV|NQLQJVEUHYVnOHGHUGHWWDWLOO LQWHUYMXHU+XUVWRUlUEODWWHNRHIÃ&#x20AC;FLHQWHQ"

24

%RNLQGE
16.

7KH PDQ ZLWK WKH *ROGHQ 'LFN KHWHU HQ OHJHQGDULVN QDWXUILOP 0HGHOOlQJGHQSnHQVYHQVNSHQLVlUFDFP0HGHOOLYVLQNRPVWHQ KRV VYHQVND PlQ lU  NU RFK KRV VYHQVND NYLQQRU NU+XUP\FNHWlUHQVYHQVNSHQLVYlUG"$QJHVYDUHWL NURQRUSHUFP

25

%RNLQGE
17.

1lU &DUO)UHGULN YnOGWRJ7HVVDQ Sn HQ IHVW L7lE\ YDU KRQ EnGH |YHUI|UIULVNDGRFKOlWWNOlGG6MlOYNODUWÃ&#x20AC;FN&)NRUWDUHVWUDII SnJUXQGDYGHVVDHQOLJWnNODJDUHQI|UPLOGUDQGHRPVWlQGLJKHWHU RFKEHK|YGHEDUDVLWWDPnQDGHU+XUOlQJHVNXOOH&)InVLWWDRP 7HVVDQYDULWQ\NWHURFKKDIWHQNQlOnQJNMRO"

26

%RNLQGE
18.

1lU VNDOERODJVKlUYDQ L *|WHERUJ UXOODV XSS RFK KROGLQJERODJHW +XPPHUQRFK.UDEEDQJnULJUDYHQYLVDUGHWVLJDWWI|UJUHQLQJDUQD JnUlQGDWLOO7lE\+lUYDQVWUHKXYXGPlQnULQJHQnULQJHQ RFKnULQJHQKLQQHULQQDQGHQNRPSLFHUDGHUlWWHJnQJHQlU|YHU EOL nULQJHQ nULQJHQ RFK nULQJHQ 0HG KXU P\FNHW KDU GHUDVVDPPDQODJGDnOGHU|NDW"$QJHVYDUHWLSURFHQW

27

%RNLQGE
19.

$Y.QLYV|GHUVLQYnQDUHDYPDQOLJWN|QKHMDUKLVQDQGH Sn%DMHQLIRWEROORFK/HNVDQGLKRFNH\+XUPnQJDlUDOOWVnLQÁ\WWDGH IUnQODQGVE\JGHQ"

28

%RNLQGE
20. %|UMHI|UV|NHUNUlQJDHWWJUDPDIIHWLOO5RIIH$YHQKlQGHOVHKDU 5RIIHHQYnJLYlVNDQRFKGHWYLVDUVLJEDUDYDUDJLGHWSU\GOLJD OLOODNXYHUWHW+XUP\FNHWI|UV|NHU%|UMHEOnVD5RIIHSn"$QJHVYDUHWL a) JUDP b) SURFHQW

29

%RNLQGE
21.

0DQJH0DV-RUG(ULNRFK0DWWH0XVVODKDUHQULNWLJNDUDWHI\OODRFK J|U Sn QDWWHQ HQ NLFNDQGJUDENXSS PRW ,QWHUQVSRUW L +|JGDOHQ 'H NRPPHU |YHU YDURU WLOO HWW YlUGH DY  NU RFK GH InU DOOD  GDJVE|WHUiPLQLPLEHORSSHWRPNUVDPWVNDGHVWnQGVRPWlFNHU JODVPlVWDUHQVUlNQLQJSnNUSOXVPRPVHIWHUDWWGHWRUVNDW +XUP\FNHWKDUYDURFKHQI|UORUDWSnNXSSHQ"

30

%RNLQGE
22. 2VV\ %HUWLO RFK %RVVH VLWWHU L VDQGOnGDQ RFK EUnNDU RP YHPV SDSSDVRPlUVWDUNDVW'HWWDUIHPPLQXWHURFKVMXWnUDUDWWUHGD XW-XGHQGRPHQXSSVWRGI|UnUVHGDQNULVWHQGRPHQI|U nUVHGDQRFKLVODPI|UnUVHGDQ²DOODWUHKDUVDPPDSDSSD 'HKDUDOODEUnNDWLnURPYHPSDSSDJLOODUPHVW+XUP\FNHW OlQJUHWLGKDUGHVVDWUHUHOLJLRQHUEUnNDW"$QJHVYDUHWLSURFHQW

31

%RNLQGE
23. .HFNHRFK)LPSHQÃ&#x20AC;UDUYLQVWHQSn9DOOD(IWHUDWWXQGHUNYlOOHQKD VDWVDWWRWDOWNUKLWWDUGHWLOOVOXWHQYLQQDUH)XWXUH+DPEXUJL ORSSVRPJHUNUWLOOEDND*HQRPDWWVlOMDYLQVWERQJHQWLOO6LOYLR VRPDOOWLGOHWDUHIWHUVSnUEDUDLQWlNWHUVRPULGnI|UVLQPHVWDGHOV URVWIULDYHUNVDPKHWVn|NDUGHVLQDLQWlNWHUPHG\WWHUOLJDUH+XU P\FNHWKDUGHWRUVNDWXQGHUNYlOOHQ"

32

%RNLQGE
24. 1lU0DNDUQD7UROOHXSSQnWWPD[JUlQVHQI|UEnGH587RFK527\UNDU GHSnNURQRUL5g75HMlOWgYHUNODVV7LOOlJJ'HWPRWVYDUDU HQWUHGMHGHODYHQWHUPLQVDYJLIWSnYRQGHQ)LQNHOVLQWHUQDWVNRODI|U EOLYDQGHVDPKlOOVWRSSDUGlUSDUHWVVRQ5nODQGJnUVLQVLVWDWHUPLQ 9DGNRVWDUVH[WHUPLQHUSnYRQGHQ)LQNHOVND"

33

%RNLQGE
25. .HFNHRFK)LPSHQKDUHQ9LQ9LQVLWXDWLRQL%M|UQV7UlGJnUG.HFNH KlOOHUFOSURFHQWLJ0DULQHOODL)LPSHQVÁDVNDLQQHKnOODQGHV FOSURFHQWLJ'LDPDQW+XUPnQJDFHQWLOLWHUUHQDONRKROÀQQVQX LGHQJHPHQVDPPDÁDVNDQ"

34

%RNLQGEProfile for Smakprov Media AB

9789174241365  

Östberga komvux Matte för vuxna med särskilda behov Författare: Ebrahim Isaacs &amp; Joel Uhr Illustrationer: Olle Ljungström Bonnier Fakta...

9789174241365  

Östberga komvux Matte för vuxna med särskilda behov Författare: Ebrahim Isaacs &amp; Joel Uhr Illustrationer: Olle Ljungström Bonnier Fakta...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded