Page 1

G OT H I A F ORT B I L DNI NG

VIKTIGA BÖCKER 2013 TAN D VÅR D


N

Hej! Här presenterar vi titlar som riktar sig direkt till dig i tandvården.   Här finner du böcker som ger inspiration, fortbildning och konkreta verktyg i vardagen. Vissa titlar är också till för att användas i mötet med patienterna: som diskussionsunderlag och ingång till samtal eller att ta med sig hem för vidare läsning.

Beställer gör du på www.gothiafortbildning.se eller via kundservice: 08-462 26 70.

Hälsningar Malin Bössman Förläggare för tandvård Direkt: 08-462 26 66, malin.bossman@gothiafortbildning.se 2


Hälsofrämjande tandvård – nyhet Hur kan man arbeta förebyggande och ta vara på patientens egen motivation att ta hand om sin munhälsa?   Med många konkreta exempel belyser författarna vikten av god kommunikation samt ger verktyg i form av motiverande samtalsteknik. De ger även råd om hur man genom behandlingsmiljön och bemötandet kan förbättra förutsättningarna för ett lyckat samarbete mellan tandvård och patient.   Boken vänder sig till all personal inom tandvården och kan även användas som kurslitteratur inom tandvårdsutbildningarna. Författare:

Karin Sjögren, Claes Virdeborn

Utgivningsår:

2013

Sidor:

132

Pris:

195 kr/st, 5 st 185 kr/st

Artikelnr:

72058811

Klinisk bettfysiologi – nyhet Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt de olika momenten i en bettfysiologisk utredning och ger förslag på behandlingar. Den innehåller även en systematisk genomgång av funktionell anatomi, olika bettfysiologiska symtom samt olika orsaker till förlust av tandsubstans. Möjligheten till ett delegerat arbetssätt är många och beskrivs i ett eget avsnitt.   Klinisk bettfysiologi vänder sig till studerande inom de olika tandvårdsutbildningarna, liksom till redan yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister. Författare:

Tomas Magnusson

Utgivningsår:

2013

Sidor:

80

Pris:

175 kr/st, 5 st 165 kr/st

Artikelnr:

72059054

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

3


A textbook of fixed prosthodontics – ny upplaga The Scandinavian approach Boken tar upp olika aspekter av fastsittande protetik och presenterar bakgrund och principer för aktuella metoder och moment inom protetiken. Praktiska kliniska råd vävs in i texten. Boken har ett evidensbaserat förhållningssätt och tar i ett separat kapitel upp hur det kan tillämpas inom klinisk protetik.   Detta är en omarbetad andra upplaga med merparten nya färgbilder. Boken är avsedd att användas som litteratur i grundutbildningen, men vänder sig också till både allmäntandläkare och tandläkare under specialistutbildning. Boken ger en god aktualisering av modern fastsittande protetik. Den är skriven på engelska för att passa en bredare målgrupp. Författare:

Stig Karlsson, Krister Nilner, Björn L. Dahl

Utgivningsår:

2012. 2:a uppl.

Sidor:

424

Pris:

700 kr/st, 5 st 650 kr/st

Artikelnr:

72057968

Hör gärna av dig till oss med synpunkter och idéer!

4

OBSERVERA ATT ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS OCH FRAKT


Chefen som gör skillnad – nyhet Chefen som gör skillnad vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg för att möta en rad olika konkreta situationer.   Boken tar upp begrepp som behovsanpassat ledarskap, motivationsmekanismer, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team samt hur man hanterar förändringar i vardagen. Den behandlar också den psykosociala arbetsmiljön med allt vad det innebär av stress, konflikter och mänskliga relationer.   Med boken följer ett webbaserat appendix med ett stort antal övningar och checklistor som inbjuder läsaren till fortsatt utveckling i ett skräddarsytt träningsprogram. Författare:

Lennart Skoglund, Claes Malmström

Utgivningsår:

2013

Sidor:

232

Pris:

250 kr/st 5 st 225 kr/st

Artikelnr:

72058804

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

5


Ortodonti Varför, när, hur? Boken ger en bra grund inför bedömning av behov av ortodontisk behandling. Den gör en systematisk genomgång av vanliga bettavvikelser och följder av dem, liksom prognos och risker vid behandling. Boken ger också kunskap kring lämpliga tidpunkter för när de olika ortodontiska behandlingarna, apparatur och uppföljning ges. Vikten av långsiktig prognos och information till patienten understryks också.   Ortodonti vänder sig till tandvårdspersonal i allmänpraktik och tandvårdsstuderande. Författare:

Bengt Mohlin, Marie Follin, Catharina Hagberg

Utgivningsår:

2008. 2:a uppl.

Sidor:

264

Pris:

512 kr/st, 5 st 490 kr/st

Artikelnr:

72055896

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom Klinisk diagnostik och behandling Boken belyser de olika typerna av munslemhinne­ förändringar på ett överskådligt och systematiskt sätt. Den stora mängden förklarande illustrationer och färgbilder gör den till ett fungerande redskap vid bedömning, diagnostisering och val av behandling.   Boken vänder sig i första hand till tandläkare och tandhygienister samt till studerande vid tandvårdsoch vårdutbildningarna.

6

Författare:

Tony Axéll

Utgivningsår:

2009. 6:e uppl.

Sidor:

176

Pris:

430 kr/st, 5 st 400 kr/st

OBSERVERA ATT ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS OCH FRAKT

Artikelnr:

72056541


Dental erosion Bakgrund och kliniska aspekter Erosionsskador förekommer allt oftare i bettet, framförallt hos barn och ungdomar. Hur känner man igen skadorna? Hur ska man behandla? Hur ska man informera patienten? Boken tar upp bakgrundsfaktorer, förekomst, förlopp, diagnostik och behandling och har ett rikt bildmaterial. Speciell tonvikt ligger på olika aspekter av dryckeskonsumtion samt erosionsproblematik i samband med sjukdomstillstånd, exempelvis vid ätstörningar.   Dental erosion vänder sig till kliniskt verksamma inom tandvården samt till studerande. Författare:

Red. Ann-Katrin Johansson, Gunnar E Carlsson

Utgivningsår:

2009

Sidor:

192

Pris:

530 kr/st, 5 st 515 kr/st

Artikelnr:

72054691

Hygien och smittskydd i tandvården Boken ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittrenings­ processer. En guide som förklarar ord och begrepp och ger snabbsvar på hur olika artiklar ska smittrenas, desinfekteras och steriliseras.   Hygien och smittskydd I tandvården är en lärobok för studerande på tandläkar-, tandhygienist-och tandsköteskeutbildningarna och en handbok för tandvårdsteamet när det gäller hygien och smittskydd i den dagliga praktiskt-kliniska tandvården Författare:

Red. Mikael Zimmerman

Utgivningsår:

2003

Sidor:

224

Pris:

375 kr/st, 5 st 355 kr/st

Artikelnr:

72053571

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

7


Handbok i akuttandvård Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser, därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differentialdiagnos och akut åtgärd. Boken avslutas med en sammanställning över diagnostiska tester samt en tabell för läkemedelsanvändning.   Boken är enkel att slå i och har ett bra söksystem och vänder sig till tandläkare och tandvårdspersonal, liksom till studerande. Författare:

Anna Jinghede, Gunilla Johnson

Utgivningsår:

2008

Sidor:

150

Pris:

260 kr/st, 5 st 240 kr/st

Artikelnr:

72055575

Digitala kliniken Journaler, röntgen, foto, informationssökning, kommunikation, juridik Digitala kliniken ger en överblick och introduktion till de digitala hjälpmedel och möjligheter som finns för tandläkarkliniken. Teknikerna introduceras i korthet och praktiska tips ges på vad som är viktigt att tänka på vid hantering och säkerhet eller vid planering av inköp. Författare:

8

Martin Schittek, Nikos Mattheos, Rolf Attström

Utgivningsår:

2008

Sidor:

96

Pris:

190 kr/st, 5 st 178 kr/st

OBSERVERA ATT ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS OCH FRAKT

Artikelnr:

72055865


Handbok i fast protetik Handbok i fast protetik är en praktisk och överskådlig bok där du får vägledning till att utföra de vanligast förekommande behandlingarna med fast protetik.   Boken tar upp vad som behöver undersökas inför den planerade protetiska behandlingen och vilka problemställningar som bör remitteras till specialistklinik. Även materialval tas upp ur olika aspekter.   Denna bok vänder sig till tandvårdsteamet med liten eller begränsad erfarenhet av protetiska behandlingar. Författare:

Ann Wennerberg

Utgivningsår:

2007

Sidor:

80

Pris:

180 kr/st, 5 st 165 kr/st

Artikelnr:

72055551

Odontologisk ordbok Ordboken innehåller två uppslagsdelar: dels ordlistan med ord och termer från det odontologiska och viss mån medicinska området; dels uppslagsdelen med omvandlingstabeller, skalor, index, måttenheter, symboler, tecken, protetiska termer, referenspunkter, tandutveckling, anatomiska schematiska illustrationer med mera. Författare:

Stig Edward

Utgivningsår:

2011. 8:e uppl.

Sidor:

160

Pris:

295 kr/st, 5 st 290 kr/st

Artikelnr:

72058002

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

9


Karies Sjukdom och hål När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjukdomen pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan eller kariessjukdomen eller båda? Boken tar upp hur både sjukdomen och skadorna ska diagnostiseras och behandlas. Den gör en genomgång av kariesskadans uppkomst, förlopp och etiologi, liksom av registrering, prognos- och riskbedömning.   Boken vänder sig främst till studerande på tandhygienistprogrammet, men också till andra tandvårdsutbildningar samt till yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper i kariologi. Författare:

Bengt-Olof Hansson, Dan Ericson

Utgivningsår:

2008. 2:a uppl.

Sidor:

120

Pris:

407 kr/st, 5 st 376 kr/st

Artikelnr:

72056114

Oral radiologi Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. Därför krävs goda kunskaper om röntgenundersökningar inom hela tandvårdsteamet. I boken ges inledningsvis en översikt av röntgenprocessen, därefter följer en mer detaljerad information om processens olika delar.   Boken vänder sig primärt till studerande på tandhygienistprogrammet och den prekliniska delen av tandläkarutbildningen. Författare:

10

Hans-Göran Gröndahl

Utgivningsår:

2008. 4:e uppl.

Sidor:

104

Pris:

315 kr/st, 5 st 295 kr/st

Artikelnr:

72056251


Parodontit – ny upplaga En introduktion Till parodontala infektioner räknas allt från lindrig tandköttsinflammation – gingivit – till mer omfattande förlust av tandens stödjevävnad som vid tandlossning – parodontit. I boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling.   Evidensbaserad parodontologi och nya nationella riktlinjer för behandling av parodontit och vävnadsreaktioner vid tandimplantat presenteras.   Boken vänder sig till studerande inom tand­ vårds­utbildningarna och yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper i paodontologi. Författare:

Björn Klinge, Anders Gustafsson

Utgivningsår:

2012. 5:e uppl.

Sidor:

120

Pris:

315 kr/st, 5 st 290 kr/st

Artikelnr:

72058996

Pedodonti Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen. Boken bygger på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat i tre åldersgrupper: förskolebarnet, skolbarnet och ton­ åringen. Huvudinriktningen är aktuella diagnostiska och förebyggande strategier. Separata avsnitt tar upp riskbedömning, prevention, evidens och barn med speciella behov.   Boken har en stark klinisk inriktning och vänder sig till tandhygiensitstuderande samt till yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygiensister och tandläkare. Författare:

Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

Utgivningsår:

2008. 2:a uppl.

Sidor:

108

Pris:

410 kr/st, 5 st 385 kr/st

Artikelnr:

72056145

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

11


PATIENTINFORMATION

Mina mjölktänder Information och råd till föräldrar och anhöriga till det lilla barnet. Denna broschyr kan delas ut vid första tandvårdskontakten eller vid treårskontrollen. Broschyrens rubriker är: tanden tittar fram, borsta tänderna, tandkräm med fluor, äta och dricka, vatten på natten, nappen och nallen, när olyckan är framme, goda råd. Författare:

Lill-Kari Wendt, Ellinor Carlsson

Utgivningsår:

2006. 2:a uppl.

Sidor:

16

Pris:

30 kr/st, 20 st 10 kr/st, 100 st 8 kr/st

Artikelnr:

72055483

Tanderosion Frätskador på tänderna Det här är en klar och tydlig patientbroschyr med instruktiva bilder. Broschyren kan användas både vid prevention och vid redan uppkomna skador och inriktar sig på vad patienten kan göra själv för att förbättra situationen.

12

Författare:

Ingegerd Mejàre

Utgivningsår:

2009

Sidor:

8

Pris:

15 kr/st, 20 st 13 kr/st, 100 st 12 kr/st

OBSERVERA ATT ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS OCH FRAKT

Artikelnr:

720053


Karies Information och råd till yngre tonåringar, unga och vuxna. Rubriker i broschyren: orsak, mat och dryck, munhygien, saliv, fluor, mer fluor, att ändra en vana, du bestämmer, individuella råd. Författare:

Karin Sjögren, granskad av Dan Ericson

Utgivningsår:

2006

Sidor:

8

Pris:

25 kr/st, 20 st 11 kr/st, 100 st 10 kr/st

Artikelnr:

72263

Tandlossning Information och råd till unga och vuxna med gingivit och parodontit. Broschyren innehåller enkla instruktioner och pedagogiska bilder. Rubriker: tanden, fickan och placket, borstning, mellan tänderna, rött och svullet, tandlossning, det finns hjälp, individuella råd. Författare:

Ingegerd Högberg – granskad av Björn Klinge

Utgivningsår:

2007. 2:a uppl.

Sidor:

8

Pris:

25 kr/st, 20 st 13 kr/st, 100 st 12 kr/st

Artikelnr:

72262

GÖR DIN BESTÄLLNING PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

13


Fimpa dig fri! Bli rök- och snusfri på 8 veckor Tekniken i Fimpa dig fri, som även prövats i ett forskningsprojekt, har visat sig vara en mycket effektiv steg-för-steg-modell för att sluta röka och snusa, särskilt när det sker i samband med motiverande stöd från personal. Mycket lätt att följa, även för ungdomar. Författare:

Barbro Holm Ivarsson

Utgivningsår:

2011. 7:e uppl.

Sidor:

48

Pris:

50 kr/st, 20 st 46 kr/st, 100 st 37 kr/st

Artikelnr:

72057906

MI – Motiverande samtal – ny upplaga Praktisk handbok för tandvården Här beskrivs MI-metoden på ett konkret sätt som gör den lätt att tillämpa inom tandvården. Boken går stegvis igenom hur man lägger upp ett MIsamtal och ger många exempel på MI-samtal från tandvården kring bland annat karies, tandlossning, munhygien, mat och dryck samt tobaksbruk.   Författarna har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och Karin Sjögren är leg. tandläkare och odontologie doktor. Kliniker har granskat och kommenterat bokens innehåll.   Boken vänder sig till alla i tandvårdsteamet samt studerande på tandvårdsutbildningarna.

14

Författare:

Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

Utgivningsår:

2013. 2:a uppl.

Sidor:

64

Pris:

110 kr/st, 5 st 100 kr/st 20 st 95 kr/st

OBSERVERA ATT ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS OCH FRAKT

46

Artikelnr:

72059078


GOTHIA FÖRLAG OCH FORTBILDNING AB BLIR NU GOTHIA FORTBILDNING Den 1 januari 2013 bildade Gothia Förlag och Fortbildning AB tillsammans Gothia Fortbildning AB. Utöver böcker och skrifter kan vi nu även erbjuda kurser, konferenser, uppdragsutbildningar och tidningar. Välkommen att höra av dig till oss!

Gothiafortbildning Fortbildning AB, gothia ab, box box22543, 22543,104 10422 22Stockholm Stockholm växel: 08-462 växel: 08-46226 2660 60 www.gothiafortbildning.se www.gothiafortbildning.se

47


Gör din beställning på www.gothiafortbildning.se

TRYCK: DANAGÅRDLITHO, ÖDESHÖG 2013. ARTIKELNR. 720117

eller ring 08-462 26 70

Viktiga böcker 2013 inom tandvård  

Viktiga böcker 2013 inom tandvård