__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mirja Mälström Timling, Sofia Thelander, Ingela Thunman

HAPPY

,

TEACHER'S GUIDE Year

6


Contents Förord .................................................................. Så här arbetar du med HAPPY Year 6 .................................................

4

Unit 7 ICT ........................................................ 57

5

Extra ..................................................................... 57 Grammar repair .................................................. 58 Self test ................................................................. 59

Målöversikt ........................................................ 7 Förmågor ............................................................ 8 Centralt innehåll ......................................... 11 Unit 1 They Came First ............................. 16 Extra ..................................................................... 16 Grammar repair .................................................. 18 Self test ................................................................. 21

Unit 2 Superheroes ...................................... 24

Unit 8 India ..................................................... 60 Extra ..................................................................... 60 Grammar repair .................................................. 63 Self test ................................................................. 64

Unit 9 Love ...................................................... 66 Extra ..................................................................... 66 Grammar repair .................................................. 67 Self test ................................................................. 69

Extra ..................................................................... 24 Grammar repair .................................................. 27 Self test ................................................................. 29

Unit 10 Christmas and New Year .......... 70

Unit 3 South Africa ..................................... Extra ..................................................................... Grammar repair .................................................. Self test .................................................................

Games ................................................................. 80

32 32 35 37

Unit 4 American Historiy .......................... 39

The Pickersgill Code .................................... 71

Drama ................................................................. 92 Extra Writing ................................................. 102

Extra ..................................................................... 39 Grammar repair .................................................. 41 Self test ................................................................. 43

Extra Reading and Listening .................. 103

Unit 5 Inventions .......................................... 45

Wall Chart Helper ....................................... 118

Extra ..................................................................... 45 Grammar repair .................................................. 47 Self test ................................................................. 49

Diagnostic tests ............................................ 120

Unit 6 Canada ................................................ 52 Extra ..................................................................... 52 Grammar repair .................................................. 54 Self test ................................................................. 56

Extra Communication ................................. 110

Bedömningsstöd ............................................ 138 Mind Map ........................................................ 141


! a k s l e g n e i n e l å m t o M Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. (Ur Lgr 11)

Både som lärare och elev är det viktigt att veta vart man ska, hur vägen dit ser ut samt att ha vetskap om när kunskapen och färdigheten finns där. I Happy Year 6 kan du som lärare tillsammans med dina elever känna dig trygg med att allt material uppfyller de krav som finns i Lgr 11. De konkre­ tiserade målen inför varje Unit ger en tydlig vägvisning om vad som för­ väntas av eleverna. För att underlätta vägen dit, finns det rikligt med olika typer av övningar som tränar, repeterar, förstärker, utmanar och testar de olika förmågorna i engelska. De betygsmatriser som finns i lärarhand­ ledningen, ger både dig som lärare och eleven tydlighet i vilka kunskaps­ krav som ska uppnås samt vilka kunskapskrav som har uppnåtts. Tanken är att Happy ska underlätta för såväl lärare som elever vid bedömning och ­betygssättning. Happy är ett material där du som lärare lätt kan integrera engelska med andra ämnen. Vi anser att engelska är så mycket mer än bara ett språk. Vi vill att eleverna ska känna glädje inför ämnet engelska. Det ska vara roligt att jobba med Happy, och övningarna ska ge både lärare och elever lust till att lära mer och sikta högre. Mirja Mälström Timling, Sofia Thelander och Ingela Thunman

4


Så här jobbar du med Happy Year 6 Textbook

Målen

● A-texter

Måldokumenten som beskrivs nedan, ska på ett tydligt sätt visa vilka mål i Happy som eleven har klarat och vilka förmågor ur kursplanen som eleven är på väg att utveckla. Här kan lärare, elev och eventuellt förälder tillsammans följa elevens kunskapsutveckling, kanske inför/under ett utvecklingssamtal och efter ett själv­ test eller en diagnos.

Texten i Textbook och övningarna i Workbook ska ge en bra grund att stå på för alla oavsett lärstil och intresse av engelska. Texterna och övningarna ska vara lättlästa och här finns också basgrammatiken. Övningarna i Workbook är anpassade även för elever som tycker att det är kämpigt att skriva. Här hittar du också hörövningarna. ● ● B-texter Här kräver texterna lite mer av eleven, och övning­ arna i Workbook går lite djupare in i texten, vilket ­kräver lite mer läsförståelse och skriftliga färdigheter av eleven. Naturligtvis kan även dessa texter anpassas till de elever som tycker att det är kämpigt med engel­ ska genom att övningarna görs muntligt. ● ● ● C-texter Dessa texter och övningar är anpassade för de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska och vill ha lite utmaning. Övningarna kan göras ganska självständigt och kräver ibland det lilla extra. Workbook Målsidorna som inleder varje Unit i Workbook, är tänkta att på ett enkelt sätt visa för både läraren och eleven vilka mål som eleven ska klara efter varje Unit. Övningarna i Workbook är uppdelade i samma nivåer som i Textbook.

Målöversikt: På sidan 7 i Teacher’s Guide finns en mål­ översikt med målen i Workbook samlade på en sida där lärare och elever tydligt kan se vilka mål som finns för varje Unit. Denna överskådliga sida kan användas för att ”pricka av” de mål som eleven har uppnått eller som verktyg för elevens självskattning. Matris utifrån förmågor: På sidorna 8-10 finns en mål­ matris som visar hur målen i Happy Year 6 överens­ stämmer med förmågorna enligt Lgr 11. Här finns också utrymme att kopiera och fylla i eventuella utvecklings­ områden för varje elev under rubriken IUP. Matris utifrån det centrala innehållet: Här får du ­som lärare en översikt över hur det centrala innehållet i Lgr 11 behandlas i Happy Year 6. Här finns även plats för dig och dina elever att lägga en planering för arbe­ tet med Happy. Matrisen hittar du på sidorna 11-15 i Teacher’s Guide. En del av målformuleringarna i Workbook ­ligger som övergripande mål eftersom de tränas i varje Unit. Vissa av målen i Workbook tränar två moment. De kan då förekomma på flera ställen i matrisen under olika rubriker.


I Teacher’s Guide hittar du dessutom:

Så här jobbar du med diagnoserna:

Selftest: Efter varje Unit hittar du ett selftest där elev­ erna själva kan testa sina kunskaper utifrån målen för varje Unit. Det blir också en hjälp för dig som lärare att se om dina elever är på rätt väg och har uppnått målen för kapitlet. Dessa kan göras muntligt eller skrift­ ligt beroende på vilka elever du har.

De flesta frågor på diagnoserna är uppdelade i tre olika nivåer: A-C. Alla elever gör efter sin egen förmåga alla delfrågor. Diagnoserna innehåller grammatik, hörför­ ståelse och muntlig/skriftlig kommunikation.

Grammar Repair: Dessa övningar är tänkta för de elever som behöver förstärka eller repetera ett gram­ matiskt moment. Det finns en Grammar Repair till varje Unit. Som lär­are kan du välja att använda Gram­ mar Repair efter ett Selftest eller en diagnos. Den kan också fungera som repetition för alla elever. Diagnoser: Det finns två diagnoser för Happy Year 6. En diagnos efter Units 1-4 och en efter Units 5-9. Varje diagnos är anpassad efter betygskriterier utifrån Lgr11. Till varje diagnos finns en hörövning, också kopplad till Lgr11. Extra: Det finns många extraövningar i Teacher’s Guide som tränar olika förmågor. Dessa är inte kopplade till någon Unit utan kan användas där du som lärare tycker att det passar. Flera av extraövningarna är lämpliga som bedömningsunderlag. Läsförståelse: Till The Pickersgill Code, som består av nio ­extra texter i Happy Year 6 Textbook, hittar du läsför­stå­elseövningar som är kopplade till de olika ­texterna. Bedömningsstöd: På sidan 138 i lärarhandledningen finns det ett bedömningsstöd i engelska. Detta kan du använda på flera sätt: • för att tydliggöra de olika betygskriterierna för eleverna vid terminsstart • eleven kan göra en självbedömning • som underlag vid utvecklingssamtal • som bedömningsunderlag av engelska som helhet • som underlag för de två diagnoser som finns i lärarhandledningen. De betygskriterier som är behandlade i diagnosen är markerade med en stjärna.

6

A-frågan: Klarar eleven alla A-frågor motsvarar det kriterierna för betyget E enligt Lgr11. Det vill säga den lägsta godkända nivån. B-frågan: Dessa frågor representerar kriterierna för betyget C enligt Lgr11. C-frågan: Klarar eleven dessa frågor uppfyller de ­kriterierna för betyget A enligt Lgr11. Diagnoserna är tänkta att ge dig som lärare en finger­ visning om varje elevs kunskapsnivå och ett stöd vid betygssättning. När eleven har gjort diagnoserna, kan de användas som formativ bedömning. De tydliggör för både eleven och dig som lärare vad eleven be­ höver träna på.


Målen! Mål att uppnå i Unit 1 They Came First: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 1. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan använda regelbundna verb. £ Jag kan använda did och didn’t. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan diskutera samband och olikheter. £ Jag kan berätta om ett äventyr. Mål att uppnå i Unit 2 Superheroes: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 2. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag vet hur man slår upp ord i en engelsk ordlista. £ Jag kan använda have/has + tredje verbformen. £ Jag vet vad ett oregelbundet verb är. £ Jag kan böja tio oregelbundna verb i alla tre f­ormerna. £ Jag vet vad minst fem superhjältar heter på ­engelska. Mål att uppnå i Unit 3 South Africa: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 3. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan använda mig av verb i pågående form ­­ (ing-form). £ Jag kan använda mig av oregelbundna substantiv i plural. £ Jag kan använda mig av Internet för att ta reda på fakta om något. £ Jag kan berätta lite fakta om Sydafrika på engelska. Mål att uppnå i Unit 4 American History: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 4. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan översätta ”som” och vet när jag ska använda who eller which. £ Jag kan använda mig av verb i progressivt p ­ reteritum dvs. berätta/skriva på engelska om något som hände. £ Jag kan skriva en kort alliteration på engelska. £ Jag kan berätta om några händelser i amerikansk historia.

Mål att uppnå i Unit 5 Inventions: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 5. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag vet hur man använder some/any. £ Jag vet vad ett regelbundet verb är och kan böja tio verb i rätt form. £ Jag vet vad ett oregelbundet verb är och kan böja tio verb i rätt form. £ Jag kan förklara ett ord jag inte känner till genom att beskriva det med andra ord. £ Jag kan beskriva tre uppfinningar på engelska. £ Jag kan förklara ett ord jag inte känner till genom att beskriva det med andra ord. Mål att uppnå i Unit 6 Canada: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 6. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan använda mig av futurum. £ Jag kan klockan på engelska. £ Jag kan berätta lite om Kanada på engelska. Mål att uppnå i Unit 7 ICT: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 7. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan komparera ett adjektiv. £ Jag kan förstå och ge en beskrivning av något. £ Jag kan välja ett relevant sökalternativ från webben. £ Jag kan minst 15 ord på engelska som har med IT att göra. Mål att uppnå i Unit 8 India: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 8. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord £ Jag kan kortfattat berätta om livet i Indien på ­engelska. £ Jag kan använda had + tredje verbformen. Mål att uppnå i Unit 9 Love: £ Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 9. £ Jag förstår hörövningen. £ Jag kan återberätta texten med egna ord. £ Jag kan använda mig av futurum och berätta om något som ska hända. £ Jag kan skriva en dikt på engelska.

7


8

… formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

… förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ...

Mål i HAPPY Year 6

Jag kan skriva en dikt på engelska.

Jag kan förstå och ge en beskrivning av något.

Jag kan skriva en kort alliteration på engelska.

Jag kan använda mig av futurum och berätta om något som ska hända.

Jag kan använda mig av verb i progressivt preteritum dvs. berätta/skriva på engelska om något som hände.

Jag kan berätta om ett äventyr.

Jag kan diskutera samband och olikheter.

Jag kan återberätta texten med egna ord.

Jag kan välja ett relevant sökalternativ från webben.

Jag kan använda mig av Internet för att ta reda på fakta om något.

Jag kan förstå och ge en beskrivning av något.

Jag förstår hörövningarna i Happy Year 6.

Jag kan läsa, förstå och översätta texterna i Happy Year 6.

FÖRMÅGOR UTIFRÅN LGR11 – ÅRSKURS 4-6 Inför IUP

HAPPY HAPPY


9

… använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ...

Mål i HAPPY Year 6

Jag kan förklara ett ord jag inte känner till genom att beskriva det med andra ord.

Jag vet hur man slår upp ord i en engelsk ordlista.

Jag kan använda mig av futurum och berätta om något som ska hända.

Jag kan använda had + tredje verbformen.

Jag kan komparera ett adjektiv.

Jag vet vad ett oregelbundet verb är och kan böja tio verb i rätt form.

Jag vet vad ett regelbundet verb är och kan böja tio verb i rätt form.

Jag vet hur man använder some/any.

Jag kan använda mig av verb i progressivt preteritum dvs. berätta/skriva på engelska om något som hände.

Jag kan översätta ”som” och vet när jag ska använda who eller which.

Jag kan använda mig av oregelbundna substantiv i plural.

Jag kan använda mig av verb i pågående form (ing-form).

Jag kan använda have/has+ tredje form.

Jag kan använda did och didn’t.

Jag kan använda regelbundna verb.

Jag kan läsa, förstå och översätta texterna i Happy Year 6.

FÖRMÅGOR UTIFRÅN LGR11 – ÅRSKURS 4-6 Inför IUP

HAPPY HAPPY


10

… reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

… anpassa språket efter olika syften, ­mottagare och sammanhang.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ...

Mål i HAPPY Year 6

Jag kan kortfattat berätta om livet i Indien på engelska.

Jag kan berätta lite om Kanada på engelska.

Jag vet vad minst fem superhjältar heter på engelska.

Jag berätta om några händelser i amerikansk historia.

Jag kan berätta lite fakta om Sydafrika på engelska.

Jag kan läsa, förstå och översätta texterna i Happy Year 6.

Jag kan skriva en kort alliteration på engelska.

Jag kan skriva en dikt på engelska.

Jag kan minst 15 ord på engelska som har med IT att göra.

Jag kan förstå och ge en beskrivning av något.

Jag kan klockan på engelska.

Jag kan berätta om ett äventyr.

Jag kan återberätta texten med egna ord.

FÖRMÅGOR UTIFRÅN LGR11 – ÅRSKURS 4-6 Inför IUP

HAPPY HAPPY


E

xtra - Unit 1

1

What do you remember? What do you remember from the text? Read Unit 1 again and pair up with a friend. Write down ten ­keywords. Try to re-tell the story about Magellan or Robin Knox-Johnston from your memory!

2A

1. _ _____________________________________

6. _____________________________________

2. _ _____________________________________

7. _____________________________________

3. _ _____________________________________

8. _____________________________________

4. _ _____________________________________

9. _____________________________________

5. _ _____________________________________

10. _____________________________________

Odd man out Which word does not belong in the group?

2B

1. afternoon

morning

night

Wednesday

2. mountain

pig

forest

hill

3. follow

school

monastery

church

4. head

arm

sweater

heel

5. lorry

screwdriver

bus

aeroplane

6. teacher

pen

scissors

ruler

7. uncle

sister

mother-in-law

priest

8. computer

dishwasher

kettle

bookcase

9. run

jump

skate

beautiful Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

TheyFamily Came First

They Came First

Pair up! Take turns and explain why the word in each group is out. Example: The pig is out because it is an animal. Afternoon, morning and night belong together because they describe the time of the day.

16

Extra – Unit 1

HAPPY HAPPY


3A

Who’s your hero? Write about someone that you think is a hero, for example someone in your family, a friend, an athlete, an adventurer, a politician, a famous person, or a cartoon character. What makes this person a hero? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

3B

Write down five questions for your hero 1. _ _________________________________________________________________________________ 2. _ _________________________________________________________________________________ 3. _ _________________________________________________________________________________ 4. _ _________________________________________________________________________________ 5. _ _________________________________________________________________________________

4

Who did what?

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Draw a line between the person and what the person did. If you don’t know, search the library or the Internet for answers. David Livingstone

The first person to climb the second highest mountain, K2, in the world.

Yuri Gagarin

The first European to see the Victoria falls in Africa.

Marie Curie

The first person to win eight Olympic gold medals during the same Olympic games.

Amelia Earhart

The first woman to win the Nobel price.

Michael Phelps

The first man in space.

Francis Drake

The first British person to sail around the world.

Jessica Watson

The youngest person to sail around the world solo without stopping.

Achille Compagnoni

The first woman to cross the Atlantic in an airplane.

HAPPY HAPPY

Extra – Unit 1

17

They Came First

They Came First


G

rammar Repair - Unit 1

Regular verbs in past tense När man ska berätta att någon gjorde något igår, förra veckan eller för länge ­sedan eller att något brukade hända använder man preteritum. Grundregeln för att bilda preteritum är att man lägger till – ed. Grundform är den form som man kan sätta to framför (på svenska sätter vi att framför). De allra flesta engelska verb följer denna regel. Man säger att de är regelbundna. Det finns en hel del verb som inte följer regeln. De är oregelbundna. to jump (hoppa) to listen (lyssna)

jumped (jag hoppade) you listened (du lyssnade)

grundform preteritum perfekt particip listen (lyssna)

listened (lyssnade)

listened (lyssnat)

Regular verbs in past tense

1

Verbs 1. Explain what a verb is: _ ______________________________________________________________ 2. Give an example of a verb:_ ___________________________________________________________ 3. How do all regular verbs end in the second and third form? ___________________________________

2

Read the text and underline all regular verbs Once upon a time in the middle of a thick forest there was a small cottage. It was the home of a pretty little girl known to everyone as Little Red Riding Hood. One day, her Mummy waved her goodbye at the garden gate, saying: ”Grandma is ill. Take her this basket of cakes, but be very careful. Keep to the path through the wood and don’t ever stop. That way, you will come to no harm.” Little Red Riding Hood kissed her mother and ran off. ”Don’t worry,” she said, ”I’ll run all the way to Grandma’s without stopping.”

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

They Came First

They Came First

Full of good intentions, the little girl made her way through the wood, but she was soon to forget her mother’s wise words. ”What lovely strawberries and so red!” Laying her basket on the ground, Little Red Riding Hood bent over the strawberry plants. ”They’re nice and ripe, and so big! Yummy! Delicious! Just another one and one more. This is the last! Well, only this one. Mmmm!”

18

Grammar Repair – Unit 1

HAPPY HAPPY


The red fruit peeped invitingly through the leaves in the grassy glade, and Little Red Riding Hood ran back and forth putting strawberries into her mouth. Suddenly she remembered her mother, her promise, Grandma and hurried back towards the path. The basket was still in the grass and humming to herself, Little Red Riding Hood walked on. The forest became thicker and thicker. Suddenly a yellow butterfly fluttered down through the trees. Little Red Riding Hood started to chase the butterfly. ”I’ll catch you! I’ll catch you!” she called. Suddenly she saw some large daisies in the grass. ”Oh, how sweet!” she exclaimed and, thinking of Grandma, she picked a large bunch of flowers. In the meantime, two wicked eyes were spying on her from behind a tree and a strange rustling in the forest made Little Red Riding Hood’s heart thump.

3

Write

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Write down the underlined words you found in the text above and translate them into Swedish.

Regular verbs

Swedish translation

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

HAPPY HAPPY

Grammar Repair – Unit 1

19

They Came First

They Came First


Did/did not Lär dig denna regel: När man frågar vad någon eller några gjorde eller vad som hände använder man did + grundform av verbet. I svaret använder man preteritumformen av verbet. Exempel: – Did you go to London?

– Yes, I went to London.

Did/did not

4

Translate the sentences into English 1. När började festen?_ ____________________________________________________________________ 2. Festen började vid sju._ __________________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________________________ 3. Gav du henne en present?_ _______________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________________________ 4. Vad köpte du? __________________________________________________________________________ 5. Behövde hon den?_ _____________________________________________________________________ 6. Ja, hon behövde en vattenkokare._ _________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________________________ 7. Behövde han en vattenkokare?_____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________________________

5

Write Make five own questions with did. Also write an answer to every question. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

20

Grammar Repair – Unit 1

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

They Came First

They Came First


They Came First

My name is:_____________________________________________________________

S

elf test - Unit 1

Mål! Jag kan använda ­regelbundna verb.

Write down all three tenses of the following verbs: paint, laugh, walk, watch, return, ask ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Translate into English. 1. Igår målade jag huset. _ _______________________________________________________________ 2. Jag har återvänt från Norge. _ _______________________________________________________________ 3. Vi skrattade länge. _ _______________________________________________________________ 4. Jag tittade på TV igår. _ _______________________________________________________________

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

5. Jag har målat en tavla. _ _______________________________________________________________ 6. Han bakade en kaka igår. _ _______________________________________________________________ 7. Hon dansade hela natten. _ _______________________________________________________________ 8. Vi gick till skolan. _ _______________________________________________________________

HAPPY HAPPY

Self test – Unit 1

21


Mål!

Fill in the blanks with did or did not. Jag kan använda did och didn’t.

1. Did you clean your room yesterday? No, I _ ________________________ 2. Did you visit London last summer? Yes, I __________________________

Translate into English. Use did and did not. 1. Magellan seglade ensam. _ _______________________________________________________________ 2. Frågade du henne om huset? _ _______________________________________________________________ 3. Nej, det gjorde jag inte. _ _______________________________________________________________ 4. Ja, det gjorde jag. _ _______________________________________________________________

Mål!

Tell us something you’ve read about in the Textbook. Jag kan återberätta texten med egna ord.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Mål! Jag kan diskutera ­samband och olikheter.

22

Compare the word pairs and write down at least one similarity and one difference for each pair. 1. water – milk

__________________

__________________

2. cat

– dog

__________________

__________________

3. chair

– table

__________________

__________________

4. spoon – knife

__________________

__________________

5. tree

__________________

__________________

– flower

Self test – Unit 1

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

TheyFamily Came First

My name is:_____________________________________________________________


Mål!

Skriv och berätta om ett äventyr. Jag kan berätta om ett äventyr.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Mål! Jag kan läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 1.

Jag kan översätta och läsa någon eller alla texterna i Unit 1 i Textbook, skriftligt och/eller muntligt. Läst och översatt för:

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_____________________________________________________________

HAPPY HAPPY

Self test – Unit 1

23

They Came First

My name is:_____________________________________________________________


E

xtra Writing

Här ges förutsättning att utveckla följande förmågor i engelska: förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika sorters texter formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Moore about the text!

Choose a text in your Textbook to write about. Choose at least two of the following tasks:

1. Make a summary of the text. Write at least ten sentences on what the text is about. 2. Write five questions about the text. 3. Write five statements (påståenden) about the text. The answer should be either true or false. 4. Choose ten words in the text (that you didn’t know before) and write ten sentences. 5. Write a small play/dialogue about the text. 6. Write a letter to send to the main character (huvudpersonen) in the text. 7. Pretend that you are a character in the text and write a one-day diary. 8. Write a description of one of the characters in the text (what he/she looks like, about her/his family, interests etc.). 9. Write a different beginning of the story. Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

10. Write a different end to the story. 11. Write what you think happened before the story began (at least ten sentences). 12. Write a poem about the text. 13. Would you like to have any of the characters as a friend? Explain why! Write at least ten sentences. 14. Write about one of the character’s life twenty years from now. 15. Write about what you think the main character would like as a gift and why. 16. Rewrite one paragraph in another tense (tempus; t ex om texten är skriven i presens kan du skriva om stycket i preteritum).

102

HAPPY HAPPY


D 1A

1B

My name is:_____________________________________________________________

iagnostic Test 1, Units 1-4

Regular verbs

Jag kan använda regelbundna verb.

Mål!

Write the correct forms of the regular verbs below. play

______________________

______________________

_ _____________________

start

______________________

______________________

_ _____________________

jump

______________________

______________________

_ _____________________

Translate the following sentences into English. Jag tittade på tv i vardagsrummet. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Pojken grät. _______________________________________________________________________________________ Hon räknade till tio. _______________________________________________________________________________________

1C

Use the verbs below and put them in a sentence. smile _ _________________________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________________________

talk _ _________________________________________________________________________________

_ _________________________________________________________________________________

paint _ _________________________________________________________________________________

120

_ _________________________________________________________________________________

Diagnostic Test 1 – Units 1-4

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB


My name is:_____________________________________________________________

2A

Did/didn’t

Jag kan använda did och didn’t.

Fill in did or didn’t. ____________ you go to school yesterday?

2B

Mål!

No, I ____________ . I was ill.

Translate the questions into English. Gjorde du din läxa igår? _______________________________________________________________________________________ Gick du inte på bio igår? _______________________________________________________________________________________

2C

Write a question and an answer to each picture. Use did and didn’t. _ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________

_ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_ ______________________________________________________________________

3A

Have/has + irregular verb Write the correct form of have/has and write the third tense of the verb. 1. I _______________ (have/has) never _______________ (köra) a car. 2. Linda _______________ (have/has) _______________ (åka) to Italy. 3. Tom and Paul _______________ (have/has) _______________ (spela) soccer all day. 4. You and I _______________ (have/has) _______________ (se, titta) a great movie! 5. Kent _______________ (have/has) _______________ (läsa) all of the Harry Potter books.

HAPPY HAPPY

Diagnostic Test 1 – Units 1-4

121


My name is:_____________________________________________________________

Jag kan använda have/has+ tredje verbformen.

Mål!

Jag vet vad ett oregelbundet verb är.

3B

Translate the sentences into English.

Mål!

Jag kan böja tio oregelbundna verb i alla tre temaformerna.

Mål!

Han har kört till London. _______________________________________________________________________________________ Jag har tagit nycklarna till huset. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Hon har tappat sitt örhänge. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

3C

Use the verbs below and put them in a sentence. do

_ _________________________________________________________________________________

_ _________________________________________________________________________________

ride _ _________________________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________________________

swim _ _________________________________________________________________________________

122

_ _________________________________________________________________________________

Diagnostic Test 1 – Units 1-4

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB


HAPPY Mot målen i engelska!

Happy är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för skolår F-6. Happy Year F-6 sätter fokus på z målinriktad inlärningsgång z språklig kompetens z individualisering Materialet är uppdelat i texter och övningar i A–C delar för individualisering och variation.

Happy 4-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet finns planeringsmatriser enligt Lgr 11, diagnoser och bedömningsstöd samt ett stort urval av extraövningar.

Happy Year 6 består av: Textbook, Workbook, CD till Text- och Workbook, Teacher’s Guide, lärarwebb och elevwebb. Happy finns också för skolår 7-9.

Mirja Mälström Timling är lärare i svenska engelska och SO. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 2003.

Sofia Thelander

Ingela Thunman

är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon har arbetat som lärare sedan 2005 och bor och jobbar i Stockholm.

är 1-9 lärare i svenska/ historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999.

ISBN 978-91-40-67558-3

9

7 8 9 1 4 0

6 7 5 5 8 3

Profile for Smakprov Media AB

9789140675583  

9789140675583  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded