__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

På fjälltur PADJELANTA Claes Grundsten Från Abisko till Hemavan • Utflyktsmål • Stugor

På fjälltur

KUNGSLEDEN

Claes Grundsten


På fjälltur

kungsleden Claes Grundsten


Andratitlariserien: På fjälltur Abisko Kebnekaise På fjälltur Padjelanta Sulitelma På fjälltur Sarek Norstedts Besöksadress:Tryckerigatan4 Box2052 10312Stockholm www.norstedts.se Norstedtsingåri NorstedtsFörlagsgruppAB, grundad1823 ©2010ClaesGrundsten(textochfoto)och Norstedts,Stockholm Förstaupplagan1991 Kartor:HansSjögren Diagram:MartinThelander Omslag:ClaesGrundsten www.fotograf-grundsten.se TrycktiLettland2010 Prepress:Fälth&Hässler,Värnamo iSBN978-91-1-302491-2


iNTrODuKTiON 7 Facktermerinaturbeskrivningarna 8 Svårigheter 11 Tidsåtgång 12 Avståndochhöjdskillnad 13 KuNGSLeDeNSHiSTOriA 14 KuNGSLeDeNMeLLANABiSKOOCHVAKKOTAVAre 18 etapp1Abisko–Abiskojaure 20  Abiskojaurestugorna(490möh) 24  Dagsturer 24 etapp2Abiskojaure–Alesjaure 27  Alesjaurestugorna(780möh) 30  Dagsturer 30 etapp3Alesjaure–Tjäktja 34  Tjäktjastugan(1000möh) 35  Dagsturer 36 etapp4Tjäktja–Sälka 38  Sälkastugorna(835möh) 41  Dagsturer 41 etapp5Sälka–Singi 46  Singistugorna(720möh) 48  Dagsturer 49 etapp6Singi–Kaitumjaure 52  Kaitumstugorna(600möh) 54  Dagsturer 55 etapp7Kaitumjaure–Teusajaure 57  Teusajaurestugorna(525möh) 59  Dagsturer 59 etapp8Teusajaure–Vakkotavare 61  Vakkotavarestugan(440möh) 63 KuNGSLeDeNMeLLANSALTOLuOKTAOCHKViKKjOKK 64 etapp9Saltoluokta–Sitojaure 66  Sitojaurestugorna(640möh) 70  Dagsturer 71 etapp10Sitojaure–Aktse 73  Aktsestugorna(550möh) 75  Dagsturer 77 etapp11Aktse–Pårte 84  Pårtestugorna(500möh) 88  Dagsturer 88 etapp12Pårtestugorna–Kvikkjokk 90 KuNGSLeDeNMeLLANKViKKjOKKOCHjäKKViK 93


etapp13Kvikkjokk–Tsielekjåhkå 95  Tsielekjåhkåstugan(630möh) 98  Dagsturer 99 etapp14Tsielekjåhkå–Piteälven 102  Dagsturer 106 etapp15Piteälven–Barturtte 108  Dagsturer 112 etapp16Barturtte–Vuonatjviken 114  Vuonatjviken(520möh) 116  Dagsturer 117 etapp17Vuonatjviken–jäkkvik 118 KuNGSLeDeNMeLLANjäKKViKOCHAMMArNäS 121 etapp18jäkkvik–Pieljekaise 123  Pieljekaisestugan(710möh) 126  Dagsturer 126 etapp19Pieljekaise–Adolfström 128  Adolfström(465möh) 130  Dagsturer 132 etapp20Adolfström–Sjnjultje 134  Alternativstig 139  Sjnjultje(736möh) 139  Dagsturer 140 etapp21Sjnjultje–rävfallet 144  rävfallsstugan(482möh) 149  Dagsturer 150 etapp22rävfallet–Ammarnäs 151 KuNGSLeDeNMeLLANAMMArNäSOCHHeMAVAN 155 etapp23Ammarnäs–Aigert 156  Aigertstugan(750möh) 158  Dagsturer 159 etapp24Aigert–Serve 161  Servestugan(700möh) 164  Dagsturer 165 etapp25Serve–Tärnasjön 166  Alternativstig 168  Tärnasjöstugan(610möh) 168  Dagsturer 169 etapp26Tärnasjön–Syter 171  Syterstugan(700möh) 174  Dagsturer 175 etapp27Syter–Viterskalet 180  Viterskalsstugan(800möh) 182  Dagsturer 183 etapp28Viterskalet–Hemavan 187


Kaitumstugorna, etapp 6

Teusastugorna, etapp 7


Tjäktjavagge sÜder om Singistugorna, etapp 6


52 KuNGSLeDeNMeLLANABiSKOOCHVAKKOTAVAre

DenvästrafjällryggensomutgårfrånKebnekaisestopplatå, smalnar till ett pass (rabots pass) dit rabot tog sig upp från glaciärennedanför.Denismassanuppkalladessenareefterhonom.Kebnekaiseryggenbildarettfarligtstuplängshelasidan somvettermotrabotsglaciär.Varförsiktig,särskiltvidnedsatt sikt.FörattpåbästasättkommatillbakatillSingistugornafortsätterduförbipassettillGuobircohkkavarifråndugårnedför tillSingivággismynning.LängsTjäktjavaggebildarGuobircohkkaettstup. avstånd: drygt 25 km. höjdskillnad: ca +/–1 400 m. tid: 12–14 tim.

eTAPP6SiNGi–KAiTuMjAure

SAMMANFATTNiNG etappenlederigenomettsmaltavsnittavTjäktjavaggesomhär bildarenvackeru-dal.Ledengårnäradenbredaochoavbrutet porlandejåkkenidalensmitt.


avstånd: 13 km. höjdskillnad: –120 m. tid 4–5 tim. normalkrävande 5.

DeförstakilometrarnafrånSingigårdugenomensmåkuperadterrängmedkortabackaruppochned.Framåtdomineras utsikten av Stuor jiertas bulliga topp och den vilda skrovliga rasbrantenpåStuorAvrrik.Bakåt,norrut,begränsasvyernagenomTjäktjavaggeavhöjdryggenovanförKuortjevuollesameviste. åt det hållet fast lite mer västerut, är Sälkas högresta massivtongivandemedentydlighaklappsombildasavglaciärtunganundertoppen. undervandringenmellanStuorAvrrikochStuorjiertaärdalkänslanpåtagligmedbranteralldelesinpåleden.Detärlättatt gåhärochsnartkommerduutpåenmycketplanterrängdär Gavgulvággi öppnar sig mot öster. Här ligger en omfattande flodavlagring från istiden med rullstensåsar och gruskullar av kamestyp(kamesbyggdesuppmellanisblockvidinlandsisens kant). Stigen slingrar sig genom utbredda men låga videbeståndsomtäckeravlagringensyta.VidTjäktjajåkkasstrandkan duordnaentrevligrast. Du som är botaniskt intresserad bör lämna packningen för enutflyktuppiStuorjiertasängsartadesluttningdärvegetationenärartrikmedstorabeståndavfjällsippaochandrakalkkrävandearter,exempelvisfjällblära.Stuorjiertakanocksåbestigasenkeltfråndettahåll(drygt800mstigning,ca4timmar uppochned).

53 eTAPP6SiNGi–KAiTuMjAure

Motslutetavetappenblirdetenrelativtbrantnedstigning ochdukommerdåinidenskyddadefjällbjörkskogenvidsjön Padje Kaitumjaure. Sjön ligger utomordentligt naturskönt underhögaochtvärbrantafjäll.


54 KuNGSLeDeNMeLLANABiSKOOCHVAKKOTAVAre

VandringenvidaresöderutinnebärförstenkortstigninginnandetbärnedförmotbronöverTjäktjajåkka.uppepåkrönet förebronserdubakåtgenomTjäktjavaggenorrutändaborttill Stuorreaiddavággismynning.Motsöderkanduiställetlåta ögatföljaKungsledensberg-ochdalbananedtillKaitumdalen ochöverhögslättenMuorkivarifrånledenförsvinnermotlägre nivåernereiTeusadalen.LångtifjärranärdetmöjligtatturskiljaspetsarnaiSarekfjällen. efterbronväntarenskönnedförsbacketillKaitumstugorna. underdennavandringtilltarscenerietidramatik.Dukommer inifjällbjörkskogensomglesnarnärmarestugläget.

Kaitumstugorna (600 möh) Landskapetbjuderpåfullödigakontraster.Härmötsdalstråken TjäktjavaggeochKaitumdalen(ettnamnsomintestårpåFjällkartan)ienkorsningsominramasavtrehögafjällmassiv.idalbottnenochpåsluttningarnaväxerfrodigfjällbjörkskog.Från stugläget som ligger i skogsgränsen, har du en god översikt överKaitumdalenochdeltalandetvidvästraändenavsjönPadjeKaitumjauredärälgaroftabetar.Påandrasidandeltatligger ettsommarvisteförMellanbynssameby.Dendjuptnedskurna sjön sträcker sig österut i en u-dal mellan mäktiga fjällväggar hosLivamcohkka(1481möh)ochLeaibeceabetcohkka(1346 möh).åtmotsattahållet,västerut,klättrarterrängenbrantupp tilldettredjefjället,Sánjarcohkka(1580möh).Platsenhartvå stugorochenkåtamedsammanlagt30bäddar.Proviantfinns attköpaochhjälptelefonärtillgänglig.Bratältmarkfinnspåde öppnahedarnanereviddeltat.


Dagsturer

avstånd: ca 6 km. höjdskillnad: +/–980 m. tid: 3–4 tim.

DukanocksågåruntSánjarcohkkaunderenlångdagstur.Följ förstKungsledennorruttillbronöverTjäktjajåkkadärduviker aviniSánnjarvágginedanfördenspetsiganordtoppenpåfjällmassivet. Färden går vidare förbi sjöarna Sánjarvággijávri och den större av dem, Viddjajávri, vid vars sydände man måste korsastorablockmarker.MotsöderkommerduiniKaitumjåkkas dalföre som också utgör gräns för Sjaunja naturreservat. Här är miljön intressant för fågelskådare. Det finns små myrmarker och videsnår kring jåkken som breder ut sig i ett litet

KAiTuMjAure–DAGSTurer

På nära håll är Tjäktjajåkkas kanjon före mynningen i Padje Kaitumjaureenstorsevärdhet.Dukanstrosaefterdetforsande vattendragetsombitviskantasavettparmeterhögaklippväggar.Landskapetärsomhelhetmedbergen,dalen,klyftanoch jåkkenenhelgjutenskönhetsupplevelse. Detreomgivandefjällenärlockandemålförenlängredagstur.DetnärmasteavdessaärSánjarcohkka (1580möh) som erbjuderenstarkutsiktdärdetliggermittemellanfjällvärldarna iKebnekaiseochSarek.Bestigningenbörjardirektvidstugorna. Dukangåraktuppifallinjen,förstöverrishedochhögreupp på gräsmark. Från drygt 1000 möh och uppåt är terrängen småblockig.Påhögstapunktenfinnsettträkorsochenbrevlåda med en besöksbok. utsikten domineras av Kaitumdalen somidettaperspektivharenperfektsymmetrimedstupensom vallarinsjösystemet.inordostframträderKebnekaisestoppar och mot söder Sarektjåkkås kedja av toppar. Siktvidderna är enorma.Tillbakasammaväg.

55


56

deltaområde. Sjöfåglar och vadare kan observeras. Följ Kaitumjåkkatillbakatillstugorna.

KuNGSLeDeNMeLLANABiSKOOCHVAKKOTAVAre

avstånd: 26 km. höjdskillnad: +/–300 m. tid: 8–10 tim.

Livamcohkka (1481möh) bestigerdufrånvästerefterattförst hagåttKungsledensöderuttillbronöverKaitumjåkka.Direkt efterbronkandufortsättasnettuppifjällbrantendärblockmarktarvidpålågnivå.Siktamotpunkten1224ochvikavpå högrehöjdmottoppkammensomduföljertillhögstapunkten 1481. österut ser du det djupa dalföret vid Livanjávri. Från 1481bördugåvidareenknappkilometermotnordostfram tillbrådstupetmotPadjeKaitumjaurevarifråndensvindlande utsiktennedmotsjönsugerimagen.Tillbakasammaväg. avstånd: ca 12 km fram och tillbaka. höjdskillnad: ca +/–880 m. tid: 6–8 tim.

FörattkommaupppåLeaibeceabetcohkka (1280möh)måste duförstgåKungsledennorrutframtillbronöverTjäktjajåkka. Fråndennaplatsärdetenrelativtsvagtlutandefjällsluttning upptilltoppensomerbjuderenvildvymotKaitumdalenoch Livamcohkkasnorrastup.enlämpligrastplatshittarduvidden lillasjönipassetmotdenöstrahögretoppen.Tillbakasamma väg. avstånd: ca 18 km fram och tillbaka. höjdskillnad: +/–680 möh. tid: 8–10 tim.

Profile for Smakprov Media AB

9789113024912  

Claes Grundsten Från Abisko till Hemavan • Utflyktsmål • Stugor På fjälltur På fjälltur Claes Grundsten Andratitlariserien: På fjälltur...

9789113024912  

Claes Grundsten Från Abisko till Hemavan • Utflyktsmål • Stugor På fjälltur På fjälltur Claes Grundsten Andratitlariserien: På fjälltur...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded