Page 1

Gonram a m r your own CHRISTER JOHANSSON

Grammar on your own with Grace and Richard Grammar on your own with Grace and Richard består av tre häften som tränar grundläggande engelsk grammatik. Övningarna fungerar utmärkt som en förstärkning av engelskundervisningen i grundskolans senare del och A-kursen på gymnasiet.

3

I Grammar on your own with Grace and Richard får eleverna träffa Grace och Richard och följa med i deras vardag med familj, vänner, kärleksrelationer, fritid med mera. Grace och Richard löper som en röd tråd genom alla tre häftena och väver samman grammatiken på ett levande sätt. Grammatiken presenteras systematiskt med först ett exempel, sedan en regel och till sist övningsmeningar.

with Grace and Richard

I Grammar on your own with Grace and Richard del 1 tränas verb, i del 2 tränas substantiv och pronomen och i del 3 tränas adjektiv, pronomen, prepositioner och ordföljd. Längst bak i alla häften återfinns test och facit.

Del 1: Verb ISBN 978-91-622-9592-9

Del 2: Substantiv och pronomen ISBN 978-91-622-9598-1

Del 3: Adjektiv, pronomen, prepositioner ISBN 978-91-622-9831-9

ISBN 978-91-622-9831-9

9

www.bonnierutbildning.se

789162 298319

Best.nr 622-9831-9 (9831-9)

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress Besöksadress Hemsida E-post

Box 3159, 103 63 Stockholm Sveavägen 56, Stockholm www.bonnierutbildning.se info@bonnierutbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör Ted Thorngren Grafisk formgivning Björn Wahlberg, Megin Media Illustrationer Johan Andreasson

Grammar on your own with Grace and Richard 3 ISBN 978-91-622-9831-9 © 2009 Christer Johansson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONU­S-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudt­aget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägg­a ersättning till upphovsman/upphovsrättsinnehavare.

Printed in Sweden by Elanders Sverige, Vällingby 2009


4

En presentation av huvudpersonerna

4

1 Adjektiv

8

2 Adverb

16

3 Prepositioner

23

4 Ordföljd

31

Några stavningsregler

37

Avslutning

38

Innehåll

A presentation of the main characters

Test Test 1: Komparation av adjektiv

44

Test 2: Adverbbildning. Adjektiv eller adverb?

46

Test 3: Prepositioner

49

Test 4: Ordföljd

51

Facit till övningarna

54

Facit till test

58

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3


The Characters

A presentation of the main characters Here are the most important characters you will come across when you do the exercises.

Grace Marley Grace is sixteen years old and lives in Manchester together with her mum, dad and big brother Ben. She always wants to do her best both at school and on the football pitch. She is an extremely talented football player and always tries to see what is best for the team. Her best friend is Lucy Dent and her boyfriend is Richard Day. Grace är sexton år gammal och bor i Manchester tillsammans med sin mamma, sin pappa och sin äldre bror Ben. Hon vill alltid göra sitt bästa både i skolan och på fotbollsplanen. Hon är en ytterst begåvad fotbollsspelare och försöker alltid se till lagets bästa. Hennes bästa vän är Lucy Dent och hennes pojkvän är Richard Day.

Lucy Dent Lucy lives just two or three hundred metres down the road from Grace. Lucy is six months older than Grace so Lucy is in year 11 whereas Grace is in year 10. They are at the same school (Fred Green High School) and they have always been friends. Lucy’s interests include reading, watching films (both at the cinema and at home) and spending time with her friends. Lucy bor bara ett par hundra meter bort från Grace. Lucy är ett halvår äldre än Grace så Lucy går i årskurs 11 medan Grace går i årskurs 10. De går på samma skola (Fred Green High School) och de har alltid varit vänner. Lucy är intresserad av bland annat läsning, att se film (både på bio och hemma) och att vara tillsammans med kompisar.

4

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Här är de viktigaste personerna som du stöter på när du gör övningarna.

Richard Day

Personerna

En presentation av huvudpersonerna

Richard Day is Grace’s boyfriend and is half French because his mum is from Paris. He is a brilliant student and is particularly good at languages (French, German and Spanish). Sometimes he thinks that Grace should spend more time with him and less time with her football team. Richard Day är Grace pojkvän och är till hälften fransman eftersom hans mamma är från Paris. Han gör strålande bra från sig i skolan och är speciellt duktig i språk (franska, tyska, spanska). Ibland tycker han att Grace borde tillbringa mer tid med honom och mindre tid med sitt fotbollslag.

Ben Marley Ben is Grace’s big brother. He is very interested in athletics and he is a good middle-distance runner. He wants to be an engineer and has just started a four-year education at the University of Manchester. Ben är storebror till Grace. Han är mycket intresserad av friidrott och han är en bra medeldistanslöpare. Han vill bli ingenjör och har just påbörjat en fyra år lång utbildning vid universitetet i Manchester.

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


The Characters

Amy Marley Amy is Grace’s and Ben’s mother. She was born in Evesham, a town which is situated in Worcestershire about 14 miles southwest of Stratford-upon-Avon. At school she was interested in history and French. Furthermore, she was a good athlete. When she left school, she started working as a shop assistant. Two or three years later she sent in her application to the Merseyside Police Training College. It was during this time she met her future husband, Joe Marley. Amy är mamma till Grace och Ben. Hon föddes i Evesham, en stad som ligger i grevskapet Worcestershire cirka två mil sydväst om Stratford-upon-Avon. I skolan var hon intresserad av historia och franska och var dessutom en duktig friidrottare. När hon gick ut skolan började hon arbeta som affärsbiträde. Ett par år senare började hon sin utbildning vid polishögskolan i Merseyside (nära Liverpool). Det var under denna tid som hon träffade sin blivande make Joe Marley.

Joe Marley Joe is Grace’s and Ben’s father. His parents left Jamaica because they wanted to make a better life for themselves. Joe was born two or three years after his parents had moved to Britain. After graduating from school he studied economics and started working for a bank. Joe met Amy, his future wife, when she was training to be a police officer. They married and had two children, Ben and Grace. Later on Joe and Amy decided to try something new, gave up their careers and bought a shop which they run together. Joe är pappa till Grace och Ben. Joes föräldrar lämnade Jamaica för att de ville skaffa sig ett bättre liv. Joe föddes ett par år efter det att hans föräldrar slagit sig ned i Storbritannien. Efter gymnasiet studerade han ekonomi och började arbeta på en bank. Joe träffade Amy, sin blivande fru, när hon höll på att utbilda sig till polis. De gifte sig och fick två barn, Ben och Grace. Några år senare beslutade Joe och Amy sig för att de skulle pröva på någonting nytt, gav upp sina karriärer och köpte en affär som de sköter tillsammans.

6

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Ella and Jack are Lucy’s cousins. They are twins and are five years old. They are nice children that talk a lot and ask lots of questions, which can be a little tiresome sometimes. Ella and Jack är Lucys kusiner. Det är tvillingar och är fem år gamla.

Personerna

Ella and Jack

De är trevliga barn som pratar mycket och ställer många frågor vilket kan bli lite tröttsamt ibland.

Helen Brown Helen coaches Grace’s football team, Manchester City under 16 girls. She is one of the best coaches in Britain, but she is a bit scatterbrained at times. She is divorced and has two grown-up children. Helen tränar Grace fotbollslag, Manchester Citys flickor upp till 16. Hon är en av Storbritanniens bästa tränare och är lite virrig ibland. Hon är frånskild och har två vuxna barn.

You will also meet Joe’s parents Sam and Lily, an orangutan called Padang, a robber in a balaclava, Grace’s old friend Lennie and a few other characters. Du kommer även att träffa Joes föräldrar Sam och Lily, orangutangen Padang, en rånare i rånarluva, Grace gamle vän Lennie och några andra personer.

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

7


Adjektiv

1

Komparation av adjektiv Exempel Ben has bought a new, smart shirt.

Ben har köpt sig en ny, snygg skjorta.

Lucy thinks that he looks smarter

Lucy tycker att han ser snyggare ut än

than ever.

någonsin förut.

We played an exciting match last

Vi spelade en spännande match förra

week.

veckan.

Today’s match will probably be even

Dagens match blir nog ännu mera

more exciting.

spännande.

It will probably be the most exciting

Det blir troligen den mest spännande

match for a long time.

matchen på länge.

Lucy and Grace are good friends.

Lucy och Grace är goda vänner.

Regel De understrukna orden i exemplen är adjektiv. Adjektiv används till att beskriva substantiv. I både engelska och svenska kan man komparera (jämföra) adjektiv på två sätt: 1 med ändelser: smart

smarter

smartest

snygg

snyggare

snyggast

2 eller med more, most (mera, mest) som i exciting

more exciting

most exciting

spännande

mera spännande

mest spännande

För att komparera adjektiv använder man tre former: positiv, komparativ och superlativ. Smart och exciting är positiv, smarter och more exciting är komparativ, smartest och most exciting är superlativ. I engelska används ändelser med de flesta adjektiv som är enstaviga i uttalet, t.ex. smart smarter smartest. Några tvåstaviga adjektiv har också ändelser:

8

heavy (tung)

heavier

heaviest

clever (duktig, klyftig)

cleverer

cleverest

narrow (smal)

narrower

narrowest

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


på sidan 37. Nästan alla andra engelska adjektiv kompareras med more och most: important

more important

most important

viktig

viktigare, mer viktig

viktigast, mest viktig

Adjektiv

Läs om stavningsreglerna som gäller när man komparerar adjektiv med ändelser

A Skriv rätt form av adjektiv nummer 1 i lucka 1 och så vidare. För varje lucka måste du fundera ut om du ska använda positiv (den form som ges, t.ex. early, dangerous), komparativ (t.ex. earlier, more dangerous) eller superlativ (t.ex. earliest, most dangerous). 1 early

6 hilarious (festlig)

11 brilliant (lysande)

2 late

7 clever (smart, klyftig)

12 expensive (dyr)

3 dangerous

8 intelligent

13 cheap

4 dangerous

9 thick (korkad)

14 expensive

5 entertaining

10 thick

15 cheap

(underhållande)

When Richard read in the Manchester Evening News that Silly Sally was coming to Manchester with a new act, he asked Grace if she wanted to see it. Grace Richard

I’m not sure, it depends on when it is. It’s at 5.30 p.m. You can’t get any ____________________________

1

shows than that, you know. Don’t worry, though, you’ll be in bed no ____________________________ than ten. I wouldn’t dream of

2

upsetting your parents.

Grace

That’s not what I meant, silly. I meant, is it on Saturday? Because

then we’re playing against the ____________________________

3

team in Britain right now, Liverpool.

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

9


Adjektiv Richard

I’m sure they can’t be ____________________________ than you

are. The show is on Friday night, though. Are you coming? I thought Silly Sally was the ____________________________

5

stand-up comedian I’ve seen.

Grace

Of course, I’d like to come. Yes, I agree, Silly Sally was

simply ____________________________ , she must be one

6

of the ____________________________ comedians there are.

7

Look, why don’t we ask Lucy and Ben if they’d like

to see the show with us? That would be fun, wouldn’t it?

Lucy is ____________________________ than most people

10

4

8

and she would really like Silly Sally’s jokes. My brother is a bit

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


____________________________ , of course, but I’m sure he

9

would like Silly Sally as well.

Richard

Your brother isn’t ____________________________ than you are,

10

but I think this is the ____________________________ idea you’ve

Grace

had for a long time. Yes, let’s ask Lucy and Ben. Are the tickets ____________________________ ? I remember they

Richard

12

were very ____________________________ in London, weren’t

13

they? Well, they are a bit ____________________________ here but, still,

11

14

Silly Sally’s show is much ____________________________ than a

Adjektiv

15

concert or something like that.

Lite mer information Adjektiv kan kompareras oregelbundet både i svenska och engelska. Svenska exempel är bra – bättre – bäst och gammal – äldre – äldst. De viktigaste oregelbundna engelska adjektiven är good – better – best

bra – bättre – bäst

bad – worse – worst

dålig – sämre – sämst

Andra oregelbundna adjektiv är exempelvis: far – further – furthest

avlägsen – mer avlägsen – mest avlägsen

little – less – least

lite – mindre – minst

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11


Adjektiv

B Övningen fortsätter 16 late

23 horrible

30 bad

17 ridiculous

24 good

31 worthwhile (givande)

18 ridiculous

25 good

32 thick

19 gifted (begåvad)

26 good

33 complicated

20 young

27 little

34 king-size

21 good

28 bad

22 bad

29 bad

When Grace got home ____________________________ that evening, both

16

Ben and Lucy were there, watching TV. Grace decided to ask them about Silly Sally at once.

12

Ben

Silly Sally! That’s the ____________________________ name

I’ve ever heard.

Grace

But she isn’t ____________________________ . She is great fun. I am

sure you’ll agree that she is a very ____________________________

comedian once you have heard her. She’s ________________________

than you are, Ben, but she tells ____________________________

jokes than anyone I know. Are you coming or not?

Ben

What do you think, Lucy?

Lucy

This show can’t be ____________________________ than that

____________________________ war film we saw last Saturday.

And if Grace says Silly Sally’s ____________________________ , I trust

her. Grace is my ____________________________ friend, and she

wouldn’t lie to me.

17

18

19

21

22

23

Grammar on your own 3

20

24

25

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Adjektiv

Ben

But you have to agree, Silly Sally could have found a

____________________________ name for herself. How much are

26

the tickets?

Grace

They are ____________________________ than five pounds.

27

I’m sure you can afford that, both of you. And remember what

Shakespeare said, ‘What’s in a name?’

Ben

So it’s Shakespeare now, is it? This is getting

____________________________ and

28

____________________________ and…

Grammar on your own 3

29

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

13


Adjektiv

Lucy

Shh! Stop it, Ben. Grace is right. Silly Sally’s name doesn’t matter

even if it is the ____________________________ name

you’ve heard. I think we should say ‘yes’. I’m sure it’s going to be

the ____________________________ thing we’ve done for a long

time.

Ben

OK, we’ll join them. The only thing is, my little sister is

____________________________ than most people, so if

she understands Silly Sally’s jokes they’ve got to be less

____________________________ than I like.

30

31

32

33

At this point, Grace punched Ben in the stomach and Lucy grabbed a ____________________________ cushion off the sofa and hit him on

34

the head.

14

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Exempel: warm

warmer

warmest

ridiculous

more ridiculous

most ridiculous

1 happy

_______________________

_______________________

2 good

_______________________

_______________________

3 funny

_______________________

_______________________

4 clever

_______________________

_______________________

5 important _______________________

_______________________

6 big

_______________________

_______________________

7 bad

_______________________

_______________________

8 hot

_______________________

_______________________

9 intelligent _______________________

_______________________

10 shy

_______________________

_______________________

11 young

_______________________

_______________________

12 exciting

_______________________

_______________________

Adjektiv

C Komparera följande adjektiv.

Kontrollera dina svar i facit på sidan 54. Dags för Test 1: Komparation av adjektiv

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


Test

T1

Komparation av adjektiv Skriv de adjektiv som saknas i luckorna i den engelska texten. Adjektiven måste vara i rätt form (positiv, komparativ, superlativ). De flesta orden kan du, men nedanstående lista kan vara till hjälp. charmig charming

snabb fast

talangfull talented

fullständig absolute

stolt proud

trogen loyal

populär popular

sympatisk attractive

värdefull valuable

Is Grace the _______________________

1

player in her team? Well, she is very

Är Grace den bäste spelaren i sitt lag? Hon är i alla fall väldigt bra och mycket snabbare än

_______________________ and much

2

_______________________ than most of

3

her team-mates. But she also realizes that

de flesta av sina lagkamrater. Men hon inser också att laget är viktigare än de individuella spelarna.

the team is _______________________ 4 than the individual players. To Grace, losing a match is an _______________________ nightmare.

5

mardröm att förlora en match. Det är värre än att få

It’s _______________________ than

För Grace är det en fullständig

6

having all your teeth pulled out without anaesthetic. Manchester City, is one of the _______________________ 7

and

alla tänderna utdragna utan bedövning. Manchester City, är en av de äldsta och mest berömda fotbollsklubbarna

_______________________ football 8

44

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


i England. Den är naturligtvis

not the _______________________

inte den största klubben i

club in Manchester but in Grace’s

Manchester men i Grace del

part of the city it is decidedly

av staden är den avgjort den

the _______________________.

populäraste. Alla Grace vänner

9

10

All Grace’s friends are very _______________________ of her

11

Test

clubs in England. Of course, it is

är mycket stolta över henne eftersom hon är med i flickornas upp-till-16 lag.

because she is in the under-16 team for girls. Grace’s boyfriend Richard

Grace pojkvän Richard tycker

thinks that reading books is

att det är intressantare att läsa

_______________________ than

12

playing football. But he is also Grace’s _______________________ and

13

_______________________ supporter

14

and he tells everyone that Grace is her team’s _______________________

15

player. According to Richard there’s no

böcker än att spela fotboll. Men han är också Grace störste och trognaste supporter och han berättar för alla att Grace är sitt lags värdefullaste spelare. Enligt Richard finns det ingen som är mera talangfull än Grace i Manchester, kanske inte ens i England.

one _______________________ than

16

Grace in Manchester, perhaps not even in England. Richard also thinks that Grace is an

Richard tycker också att Grace

_______________________ girl,

är en sympatisk tjej, trevligare

17

_______________________ and

18

_______________________ than anyone

19

else he knows. Losing Grace would be the

och charmigare än någon annan som han känner. Att förlora Grace skulle vara det värsta han kunde råka ut för.

_______________________ thing that

20

could happen to him.

Grammar on your own 3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

45


Gonram a m r your own CHRISTER JOHANSSON

Grammar on your own with Grace and Richard Grammar on your own with Grace and Richard består av tre häften som tränar grundläggande engelsk grammatik. Övningarna fungerar utmärkt som en förstärkning av engelskundervisningen i grundskolans senare del och A-kursen på gymnasiet.

3

I Grammar on your own with Grace and Richard får eleverna träffa Grace och Richard och följa med i deras vardag med familj, vänner, kärleksrelationer, fritid med mera. Grace och Richard löper som en röd tråd genom alla tre häftena och väver samman grammatiken på ett levande sätt. Grammatiken presenteras systematiskt med först ett exempel, sedan en regel och till sist övningsmeningar.

with Grace and Richard

I Grammar on your own with Grace and Richard del 1 tränas verb, i del 2 tränas substantiv och pronomen och i del 3 tränas adjektiv, pronomen, prepositioner och ordföljd. Längst bak i alla häften återfinns test och facit.

Del 1: Verb ISBN 978-91-622-9592-9

Del 2: Substantiv och pronomen ISBN 978-91-622-9598-1

Del 3: Adjektiv, pronomen, prepositioner ISBN 978-91-622-9831-9

ISBN 978-91-622-9831-9

9

www.bonnierutbildning.se

789162 298319

Best.nr 622-9831-9 (9831-9)

BONNIERS

9789162298319  

G G G o o o n n n w w w o o o r r r u u u o o o n n n y y y with Grace and Richard CHRISTER JOHANSSON BONNIERS

9789162298319  

G G G o o o n n n w w w o o o r r r u u u o o o n n n y y y with Grace and Richard CHRISTER JOHANSSON BONNIERS