Page 1


&šLJMED .OA .OATRORP»'UD

.OALYSSNARP»'UD

.ËR'UDHADESKAPATJORDENTYCKTE HANATTALLTBLEVlNTOCHBRA-EN MËNNISKORNAVILLEINTEHÍLLASAMS $EKËMPADEFÚRMAKTOCH ONDSKAOCHBRYDDESIG INTEOM'UD 'UDVARBESVIKEN(AN ÍNGRADEATTHANHADE SKAPATJORDENOCH MËNNISKORNA (ANBESTËMDESIG FÚRATTFÚRSTÚRA ALLTSAMMANS -ENDETFANNS ENPERSONSOM TRODDEPÍ'UD (ANHETTE.OA

'UDTALADEMED.OAOCHHAN LYSSNADENOGA n*AGSKAFÚRGÚRAJORDEN SA'UD $ETSKAKOMMAENÚVERSVËMNING SÍSTOR SOMINGENHARSETTFÚRUT 6ATTNETSKASTIGAHÚGTÚVER BERGENOCHINTEENTORRmËCK SKAlNNASKVAR n$ÍKOMMERALLAATT DRUNKNA SA.OA n$UOCHDINFAMILJ SKABLIRËDDADE SVARADE'UD$USKA BYGGAENARK ENSTOR BÍTAVTRË SOMDUSKA INREDAMEDOLIKARUM3EN SKADENSTRYKASMED TJËRABÍDEPÍUTSIDAN OCHPÍINSIDAN SÍATT DENBLIRTËT n*AGSKAGÚRA PRECISSOM DUSËGER 'UD SA.OA
.OAF»R INSTRUKTIONER 'UDBESKREVFÚR.OAHURHANSKULLE BYGGA .OATYCKTEATTDETLËTOTËCKT MEDÚVERSVËMNINGEN(ANVARNOGA MEDATTFÚLJA'UDSBYGGBESKRIVNING /MDETSKAREGNAImERAVECKOR OCHKOMMASÍMYCKETVATTENATTDET STIGERÚVERBERGEN DÍMÍSTEARKENVARAKRAFTIG OCHSTABIL+ANSKEËRDETBËST ATTHÍLLASPÍENKULLEMEDAN VIBYGGER TËNKTE.OA"»TBYGGET .OAlCKHJËLPAVSINAPOJKAR 3EM (AMOCH*AFET$EFËLLDETRËDI SKOGENOCHDROGUPPSTOCKARNAPÍ KULLEN 'RANNAROCHFOLKSOMGICKFÚRBI SKAKADEPÍHUVUDET n¯RNIKLOKASOMBYGGERENBÍT PÍTORRALANDUNDRADEDE "YGGETTOGLÍNGTID.OAOCH POJKARNASÍGADEOCHSPIKADEI VECKOROCHMÍNADER !RKENBLEVMETERLÍNGOCH OCHTREVÍNINGARHÚG$ÚRRENSATTPÍ LÍNGSIDANOCHUPPEVIDTAKETFANNS ETTFÚNSTER


.OATOGENPENSELOCH IMPREGNERADESKROVETMED TJËRA(ANGICKNÍGRASTEGBAKÍT OCHSÍGPÍARKEN !NTAGLIGENDENlNASTEBÍT SOMNÍGONSINHARBYGGTS

TËNKTEHAN

%TTSKEPPP»LAND n(URSKADUFÍDETSTORASKEPPETTILL HAVETFRÍGADEMËNNISKORNA(UR SMARTËRDUEGENTLIGEN .OA n$ETSKABLIÚVERSVËMNING

BERËTTADE.OA'UDHARSAGT ATTHELAJORDENKOMMERATT DRËNKASAVVATTEN5NDER TIDENSKAMINFAMILJBOI ARKEN

n4RORDUVERKLIGENPÍDETDËR SKRATTADENÍGON n6IKOMMERTILLBAKAOCHSERPÍ NËRSKEPPETSEGLARHËRPÍKULLEN HÍNADEANDRA $ETKËNDESINTELËTTFÚR.OA -ENHANLITADEPÍATT'UDSPLAN SKULLEHÍLLA

$JURENKOMMER 'UDHADESAGTATTETTPARAVALLA JORDENSDJURSKULLERËDDASIARKEN .OAMÍSTESKAFFAMATSÍATTDETRËCKTE TILLALLA 0OJKARNAHJËLPTETILLATTLASTA INSËCKARMEDSËDOCHHÚ FRUKT MORÚTTER NÚTTEROCH KRUKOR MEDVATTEN
.UKOMDJUREN4VÍOCHTVÍ KOMGIRAFFEROCHELEFANTER GÍENDEÚVERFËLTEN4VÍKANINER KOMSKUTTANDE TVÍ LEJON TVÍTIGRAR TVÍMÚSS TVÍSNIGLAR TILLOCHMEDTVÍ SPINKIGASPINDLARDÚKUPP %TTPARORMARKOMRINGLANDE +ATTER APOR mODHËSTAR FÍGLARnALLAlCKPLATS 4ILLSISTGICK.OAOCHHANS FRUMED3EM (AMOCH*AFET OCHDERASFAMILJERINIARKEN 'UDSTËNGDEDÚRREN

2EGNOCHSTORM 3NARTGICKSOLENIMOLNOCH HIMLENMÚRKNADE6INDEN FRISKADEI)NNEIARKENKUNDE MANHÚRAHURREGNET TRUMMADEMOTTAKET)NNEIARKEN $ETVARMÚRKTIARKEN&ÚNSTRET PÍÚVERSTAVÍNINGENVARSTËNGT 3ÍSMÍNINGOMVANDEÚGONEN SIGVIDMÚRKRETOCHDETGICK ATTHITTAMELLANRUMMENPÍDE OLIKAVÍNINGARNA 3TORMVINDARNATJÚTUTANFÚROCH REGNETSKVALADE"LIXTARSKARGENOM LUFTENOCHÍSKANMULLRADEIBERGEN $AGEFTERDAG VECKAEFTERVECKA FORTSATTEREGNETATTSTRÚMMANER 'IRAFFERNAOCHELEFANTERNA TYCKTEATTDETBLEVTRÍNGTOCH FÚRVARMT:EBRORNA HADELÍNGTRÍKIGT


!RKENSEGLAR &ÚRSTSVËMMADEmODERNAÚVER 3ENSTEGVATTNETÚVERËNGAROCHFËLT 3ÍSMÍNINGOMFÚRSVANNSKOGENOCH VATTNETSTEGUPPMOTBERGEN %NKVËLLKËNDE.OAATTARKENLYFTES FRÍNKULLENOCHBÚRJADEGUNGAPÍ VÍGORNA(ANUNDRADEHURDETHËR ËVENTYRETSKULLESLUTA -EN'UDHADEJULOVATATTRËDDA DEM .OAÚPPNADEFÚNSTRETOCHTITTADEUT (IMLENVARTËCKTAVMÚRKAMOLNOCH REGNETFORSADENER2UNTARKENSÍG HANBARAETTOËNDLIGTHAVMED

MÚRKTVATTEN$ENSTORABÍTEN KËNDESFAKTISKTLITENPÍDETSTORA MÚRKAHAVET

$AGLIGASYSSLOR $ETVARENHELDELSOMSKULLE SKÚTASPÍDAGARNA$ETGËLLDE ATTHÍLLAORDNINGIMATFÚRRÍDEN -ATOCHVATTENSKULLEDELASUT TILLALLADJURVARJEDAG'OLVET MÍSTESOPAS"ÍDEMËNNISKORNA OCHDJURENBEHÚVDEENBEKVËM PLATSATTSOVAPÍ.OAOCHHANS POJKARKONTROLLERADESKROVET SÍATTDETINTELËCKTEINVATTEN NÍGONSTANS
&YRTIONØTTER

3LUTP»REGNET

2EGNETFORTSATTEIFYRTIODAGAR OCHFYRTIONËTTER!RKEN SEGLADESTADIGTNU EFTERHUR VINDENOCHVÍGORNADREVDEN .OAVARGLADATTDEHADETORRT OCHVARMTOMBORDOCHATT INGENBLEVSJÚSJUK %NMORGONTYCKTEHANATT REGNETBÚRJADEAVTA(ANGICK UPPOCHÚPPNADEFÚNSTRET IGEN(IMLENVARFORTFARANDE TËCKTAVMOLN-ENDETHADE SLUTATATTSTORMA .OAUNDRADEHURDETSKULLEBLI

.ËSTADAGSLUTADEDETATT REGNA-OLNENBLEVTUNNARE OCHHIMLENLJUSNADE.OAOCH HANSFRUSTODVIDFÚNSTRETOCH lCKSESOLENBRYTAFRAM$ET VARSOMOMETTLJUSBRÚTFRAM I.OASÚGONSAMTIDIGT n¯NTLIGENJUBLADEHAN¯NTLIGEN ËRDETIHËRDIGAREGNETSLUT ±TVILKETHÍLLDEËNTITTADE FANNSINTEENSKYMTAVLAND !LLT TILLOCHMEDDETALLRA HÚGSTABERG LÍGUNDERVATTEN
6ATTNETSJUNKER %NDUVAFLYGERUT .ËRKORPENINTEKOMTILLBAKA UNDAN .OAGICKUPPTILLFÚNSTRET VARJEDAG%FTERNÍGRAVECKOR UPPTËCKTEHANETTPARBERGS TOPPARSOMSTACKUPPSOM ÚARIHAVET%NDAGHÚRDESETT SKRAPANDELJUD!RKENSKAKADE OCHKNAKADENËRDENGICKPÍ GRUND n6IHARLANDATPÍETTBERG ROPADE.OAMEDGLADRÚST (ANSLËPPTEUTENKORP GENOMFÚNSTRET$ENmÚG FRAMOCHTILLBAKAPÍSINA STARKAVINGARTILLDESSATT VATTNETTORKADEUPP +ORPENKOMALDRIGTILLBAKA

LËT.OAENDUVAmYGAUT-EN DUVANHITTADEINGENPLATSDËR DENKUNDEVILA EFTERSOMDET STODVATTENÚVERHELAJORDEN .OASTRËCKTEUTHANDENOCHTOG INDUVANTILLSIGIARKENIGEN (ANVËNTADEENVECKA3EN SLËPPTEHANUTDUVANPÍNYTT 0ÍKVËLLENKOMFÍGELNTILLBAKA OCHHADEETTGRÚNTBLADFRÍN ETTOLIVTRËDINËBBEN$Í FÚRSTOD.OAATTVATTNETHADE SJUNKITUNDAN $ETGICKËNNUENVECKAINNAN HANSLËPPTEUTDUVANFÚRTREDJE GÍNGEN.UKOMDENINTE TILLBAKA$ÍFÚRSTOD.OAATTDET FANNSMATOCHFRÚNFÚRFÍGLARNA ATTËTAOCHBUSKAROCHTRËDDËR DEKUNDEBYGGABO


%NGLØDJEDAG

'UDSLšFTE

.OAOCHPOJKARNALYFTEUNDAN TAKETPÍARKENOCHSÍGATT MARKENHADETORKATUPP 'UDSAATTDETVARDAGSATTGÍ UTURARKEN &ÚRSTGICK.OAOCHHANSFRU SENPOJKARNAOCHDERASFAMILJER 3ENKOMDJUREN 4ASSAROCHHOVARTRIPPADEÚVER LANDGÍNGENOCHSKRATTOCHSKRËN EKADEPÍBERGSSLUTTNINGEN $JURENKNUFFADESOCHBUFFADES ISOLSKENETOCHSLOGKULLERBYTTOR IDETMJUKAGRËSET$ETDOFTADE AVHËRLIGABLOMMOR,UFTEN SURRADEAVINSEKTEROCHVACKRA FJËRILAR+ANDUTËNKADIGHUR FÍGLARNASJÚNG

.OASTODOCHSÍGPÍALLTDET VACKRA(ANSÍGHURDJUREN FÚRSVANNÍTOLIKAHÍLLFÚRATT UPPTËCKADENNYAVËRLDENOCH BYGGANYABON(ANVARGLAD ATTÚVERSVËMNINGENVARSLUT $ÍSA'UDTILL.OAv*AGLOVAR ATTDETALDRIGMERSKAKOMMAEN SÍSTORÚVERSVËMNING3ÍLËNGE JORDENlNNSSKADAGOCHNATT

SÍDDOCHSKÚRD SOMMAROCH VINTERFORTSËTTAATTVËXLA *AGSKAGÚRAENREGNBÍGEPÍ HIMLEN.ËRMËNNISKORNASER DENSKADEKOMMAIHÍGMITTLÚFTETILL ALLAVARELSERPÍJORDENv


Â¥,ION(UDSONPLC4IM$OWLEY0ETER7YART TRADINGAS4HREES#OMPANY !LLRIGHTSRESERVED TEXT*ULIET$AVID )LL(ELEN0ROLE 3VENSKTEXT!NNICA(ËLLZON

OASB»T .

¥3VERIGE-!2#53&¾2,!' "OX ¾REBRO 4EL FAX MARCUS EPRESSSE WWWMARCUSFORLAGSE 4RYCKTI3INGAPORE )3".  "OKNR

!RKENSOM.OABYGGDEVAR SkSTORATTDiRSKULLE MODERNATVkVkNINGSBUSSARFk PLATS)ARKENFANNSMASSOR AVOLIKARUMFyRDEUNGEFiR DJURSOMRiDDADES


R E K C š B R &LE N E I R ISE


,iSOMHUR.OAByRJADEBYGGAARKEN NiRDJURENKOM OCHFLYTTADEINOCHHURDESEGLADEPkVATTNET %NDAGFICKALLAGkUTISOLENIGEN IDETMJUKA GRyNAGRiSET %NHiRLIGBOKOM.OA4ALOSSDENSTORAPLANSCHEN LiNGSTBAKOCHLkTBARNENSKAPABILDERMED KLISTERMiRKEN SOMKANANViNDAS OMOCHOMIGEN

YGGETPOJKAR 3EM "»TB SINA ËDI HJËLPAV

.OAFICK AFET$EFËLLDETR APÍ RN H* PSTOCKA (AMOC CHDROGUP SKOGENO OA REVFÚR. GICKFÚRBI KULLEN 'UDBESK FOLKSOM YGGA OTËCKT ANNAROCH DET LËT 'R SKULLEB ET TD ENBÍT KTEAT PÍHUVU SKAKADE LOKASOMBYGGER .OATYC ËMNINGEN(AN RSV IK S E n¯RN MEDÚVE EDATTFÚLJA'UD NDRADED LANDU OCH PÍTORRA VARNOGAM NING TID.OA I TOGLÍNG RIV RA DE "YGGET ADEOCHSPIKA BYGGBESK KULLEREGNAIFLE T ÍG TS KE AS YC DE RN M JKA /M SÍ ER PO HMÍNAD HKOMMA RBERGEN GOCH OC OC ÍN OR OR RL CK CK VE ETE VE VE ETSTEGÚ ARM $ÚRRENSATT TTD IG NV NA AFT KE ÚG !R VATTE ARAKR NINGARH TAKET BËST EARKENV OCHTREVÍ OCHUPPEVID DÍMÍST +ANSKEVARDET AN IL AN SID ED TAB PÍLÍNG OCHS ULLEM TFÚNSTER SPÍENK .OA FANNSET ATTHÍLLA KTE TËN E GD HANBYG

»R .OAF UKTIONERAN HURH INSTR

SCH XCM AN PL T U IK V OR ST R LLE Hk )NNE AVKLISTERMiRKEN MEDARKENOCHMASSOR OMIGEN CH SOMKANANViNDASOMO .OATOGENPENSELOCH IMPREGNERADESKROVETMED TJËRA(ANTOGNÍGRASTEGBAKÍT OCHSÍGPÍARKEN !NTAGLIGENDENFINASTEBÍT SOMNÍGONSINHARBYGGTS

TËNKTEHAN

%TTSKEPPP»LAND

hn(URSKADUFÍDETSTORASKEPPET TILLHAVETFRÍGADEMËNNISKORNA (URSMARTËRDUEGENTLIGEN .OA n$ETSKABLIÚVERSVËMNING

BERËTTADE.OA'UDHARSAGT ATTHELAJORDENKOMMERATT DRËNKASAVVATTEN5NDER TIDENSKAMINFAMILJBOI ARKEN

n4RORDUVERKLIGENPÍDETDËR SKRATTADENÍGON n6IKOMMERTILLBAKA OCHSERPÍNËRSKEPPETSEGLAR HËRPÍKULLEN HÍNADEANDRA $ETKËNDESINTELËTTFÚR.OA -ENHANLITADEPÍATT'UDSPLAN SKULLEHÍLLA

$JURENKOMMER

'UDHADESAGTATTETTPARAVALLA JORDENSDJURSKULLERËDDASIARKEN .OAMÍSTESKAFFAMATSÍATTDET RËCKTETILLALLA 0OJKARNAHJËLPTETILLATTLASTA INSËCKARMEDSËDOCHHÚ FRUKT MORÚTTER NÚTTER OCHKRUKOR MEDVATTEN

. .U UKO KOM MD DJU JURE KO REN KOM N4 MG 4VÍ GIRA VÍO IRAFFE OCH FFERO CHTV TVÍÍ ROCH GÍ GÍEN CHE ENDE ELE DEÚ LEFA FANT ÚVE NTER VERF )NNE ER RFËL KO KOM ËLTE TEN MS N4 SKU 4VÍ KUTTA VÍK TTAND $ETVAR IARKE KAN NDE

LE ANIN LEJO TV E

INER JON

TVÍ N TV MÚRKT N Í TVÍ ÍTIG TIG PÍÚVE RA IARKE TV RA R TVÍ R TV ÍSN TVÍ RSTA SNIG N& ÍM IGLA MÚS LAR ÚS S R TIL 3Í S TIL SP LO SMÍN VÍNINGENVA ÚNSTRET SPIN LO CH INKI CHM KIGA MED GAS EDTV SPI PIND TVÍ SIGVID INGOMVANDE RSTËNGT %T NDLA Í %TTP LARD TPAR RDÚK MÚRKR ARO ÚGONE ÚKU ORM U PP RM AR PP ET AT AR N +A K TH O +ATTE KOM CHD ITTA OMRI TTER R AP RING APOR NGLA !R OR F LAND OLIKAVÍ MELLANRUM ETGICK

FLO FÍ NDE LODH FÍGL E DHËS GLAR ARn M ËSTA nA TAR ALLA R &Ú RS KEN LLAFI 3TOR NINGARNA ENPÍDE FICK 4I CKP 4ILL PLA MVIND LLSIS LATS SISTG TS 3E N TSVËM SE G TG IC AR RE IC K NA FR K. GNETS FRU

STE .OA MADD U 3 OAO L 3EM OCH KVALAD TJÚTUTANFÚR EM ( CH G 3 H

( mO AR Í EEm H AN AM LU S ANS E" AMO DE FTENOC O DERA S M V A OCH RAS CH* SFA RNA FAM HÍSKA LIXTARSKARG CH *AF VATT ÍNIN G TTNETTÚÚV ODDEERN MILJ AFET ILJER ETO ERIN OCH ÚVVE ' AÚ NMUL VEER N 'UD CH INI R UDS IAR STË ARKE LRADEI ENOM TËNG %N K ETSTE G OMFÚRS ERR KEN NGDE RSVVA ËËNNGGAAR N DED $AG MÚÚ BERGEN DÚR UP M VËLL ÚRRE REN ANNNNS ROOCCHHF EFTERD RK N FR P RK M K N Í M Ë S FËËLTLT AG VEC FORTSATTE KU NDE OOTTB KKËËNND TTVVAATTTTE BEERG KKOOGGEENNO KA V LL RE . E Í E N GN O FTE G O 2 ET 'IRA RV $EEN MÚÚ DEESSFFAAK ENN$ 2E OCH AA ATTTT RGEENN OCCHH M RNA EG G RKAA FFERNA ATTSTRÚMM ECKA N Ë A STO RK N B V O A Ú ( O RK E N HAAVKTITISSKKTTLILI NS CHS 3N OCHEL TYCKTE H ANER 3NAR RAB RJAADDE RKEENNL TYRE ANU ARTG TENN TORA TGIC EF VEETT A TE T L IC AN E Y G K TT N O D T K TE S Y G E SO N FT TE DE PÍÍDBÍÍTE RM SOLE FTEESS RNA P HI TBLEV UU RA K LEN FÚRVAR HIM NIM MLE IMOL DEETT NN LEN TRÍN . O 'UDH ULLES LU DEEH HU NNGGAAP NM M OLN MÚR NOC ÚRKN OCH RDDE PÍÍ TORA SSTO KNAD FR ADE H AÚP HADELÍ T:EBRORNA GTOCH $A G FRISK ADE TA UR RA ISKAD E6 ADE ( E T 6 J IN T E NG P H I IN N IM U DE L I G H )N TRÍKIG DEN )NNE $EET ËËR R N M LENV ADEF OVA $ NEI LLIIG MAN T IAR ANH G AR RE T HÚR KE V T KE A A V ÚR A N Ú A G N N A TT A A N R A A R KU HU TT R KUND SY HURR SSKKÚÚTA REENNH TR NDE RREG TRUM UMM E EGNE BARA ETFORS A TËCKT A STRETO C RËËDDDDAAD NET TASSP HEELLDSY MAD SS T ADE EM CH DEEM ETT MOT DAAG DEELLSSO SS OTTA M AATTTTH L HÍÍLLPÍÍD TAKE L O OË N DENE R VMÚRK HTTITITTA TA KETT O G O A R M D LL RNA MSSK R AAO ORD ARN 2 AAM DEEU DLIG U KUULL $ THA UNT ARKMOOLN LNO TT TITI AATTOOCCHHV RD NNING A$ VM RKEENNS O G IM EETTGGËËLLLLDLLEE VAATTTT IN C LLLLA A E IM DE ED S HCHH M DJU MÍ LLLLAAD JU ENNSSK AATFTFÚÚRR ÍÍGGH RRÍÍD E TES DE SOOP RRVVAARJRJE KUULLLLEED AANN OOC ÍSSTE CHHD PAASS" ED DAAG DEELA LASSUENN DJU JU U " G Í LV TT RENN RE PPLA LATS TSA MË ''OOLV BEEH ÍDDEEM B A E E T TT T SOOV HÚÚVVDD ËNNNNISIS PPOOJK JKAAR TTS VAAP EEE E B KKOORN P RNAA SSÍÍA ATTTTDRKKOONNTR .OOA NNB E TR ÍÍ. AO OC EKKVVËËM M EETIN OOLLLLEERA NNÍÍGGO D H TE RADDE CHHH ONNSSTA TIN TANNSS TELLËËCCKKTEESSKKRO RO AANNS TEIINN VVEETT S VAATT V TTEENN

 

 

)3".  

 

"OKNR

9789179994952  

...

9789179994952  

...