Page 1

160s WF offset 80gr bulk 1,31 rygg = 12 mm

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ – personliga verktyg för vertikal utveckling Vill du komma vidare i din egen utveckling som ledare? Undrar du varför dina medarbetare inte verkar lika engagerade som du själv? Tycker du att det går trögt att leda verksamhetens utveckling? Då kan den här boken ge dig inspiration och stöd – och hjälpa dig att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege

Boken bygger på praktiska erfarenheter och på den senaste forskningen om den vuxna människans förmåga att mogna och utvecklas. Teori och praktik varvas med många exempel från vardagsledarskapets utmaningar och möjligheter, vilket ger tillfälle till både självreflektion och aha-upplevelser. Här får du upptäcka nio olika mänskliga förmågor som du kan utveckla i olika grad för att mogna i ditt ledarskap. Det är en bok att ha nära till hands i ditt dagliga ledarskap. TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ vänder sig till chefer som

vill utveckla sitt ledarskap men är också intressant för den som arbetar med ledar- och organisationsutveckling.

Annika Bramsen, Ulf Giege och Katharina Arenvi har alla många års erfarenhet av ledarskap. Idag är de verksamma som konsulter och arbetar med chefer på alla nivåer i organisationer, såväl med individuell utveckling som med hela organisationer och ledningsgrupper.

Best.nr 47-09616-9

Tryck.nr 47-09616-9-00

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ – personliga verktyg för vertikal utveckling

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege


TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ – personliga verktyg för vertikal utveckling

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 1

2011-05-31 11.49


Innehåll Förord ............................................................................................................................................ 5

InlednIng ............................................................................................................................ 9 Hopp, inspiration och verktyg ......................................................................................... 10 Komplexitet ställer krav på ledarskapet ............................................................................ 10 Utveckling är mer än traditionell skolning ....................................................................... 10 Att kombinera två synsätt med olika tradition .................................................................. 12 Vuxenutveckling ................................................................................................................... 12 Gestaltmetodik .................................................................................................................... 13 Bokens uppbyggnad ............................................................................................................ 13 Utveckling tar tid och det lönar sig ................................................................................... 14

del 1 UtmanIngar och UtvecklIng I ledarskapet ....................... 17 Stadier i vuxenutveckling för ledare ............................................................................. 18 Modern forskning tydliggör vuxnas utveckling ................................................................. 18 De vanligaste stadierna för ledare ..................................................................................... 19

Tre exempel på chefers utveckling ................................................................................ 23 Anna tar in nya perspektiv i verksamhetsutvecklingen ................................................... 23 Maria höjer blicken och utvecklar sin ledningsgrupp ....................................................... 35 Fredrik lär sig balansera inflytande och inlevelse i enskilda samtal ............................... 45

Lyft ditt ledarskap ................................................................................................................. 56 Nio förmågor att utveckla .................................................................................................. 57 Individuell lärprocess ......................................................................................................... 58 Horisontell och vertikal utveckling .................................................................................... 61

del 2 helhetsperspektIv I ledarUtvecklIng ...................................... 65 Förutsättningar för vertikal utveckling ...................................................................... 66 Obalans ger förutsättning för en ny ordning .................................................................. 66 Förändringens paradox ...................................................................................................... 67 Att skapa och uppleva mening ......................................................................................... 69

3

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 3

2011-05-31 11.49


IN N e Håll

Medfödda förmågor ........................................................................................................... 70 Det oavslutades betydelse ................................................................................................. 73

Verktyg för vertikal utveckling ........................................................................................ 76 Medvetenhet öppnar upp dig för ditt inre ........................................................................ 77 Integrering av nya insikter ................................................................................................. 80 Medvetenhet och integrering steg för steg ....................................................................... 83 Jessica – ett exempel på medvetenhet och integrering .................................................. 97

Förmågor som tar ditt ledarskap till nästa nivå ................................................... 105 Närvaro i nuet ................................................................................................................... 106 Fördjupad reflektion ......................................................................................................... 107 Utveckla din självkänsla .................................................................................................... 110 Utveckla din empati ........................................................................................................... 117 Kontakt – ett möte mellan jag och du ............................................................................. 118 Flexibilitet mellan inflytande och inlevelse ...................................................................... 127 Processmedvetenhet ........................................................................................................ 132 Kreativitet i komplex problemlösning ............................................................................. 137 Helhetssyn i verksamhetsutveckling ............................................................................... 139

Avslutning ................................................................................................................................ 148 Författarnas tack! ................................................................................................................ 149 Litteraturlista ......................................................................................................................... 150 Register ....................................................................................................................................... 153

4

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 4

2011-05-31 11.49


Förord Med denna bok vill vi inge hopp, skapa inspiration och bidra med verktyg för att du ska kunna ta ditt ledarskap till nästa nivå. Vi vänder oss i första hand till dig som är ledare och som vill komma vidare i din egen utveckling. Samtidigt hoppas vi att boken är intressant också för dig som precis som vi arbetar inom området ledar- och organisationsutveckling. Din ledarskapsförmåga är något du kan utveckla och det lyfter din kapacitet ytterligare ett steg. Det handlar om dig. Vill du bli bättre på att driva utveckling och leverera resultat i en värld där komplexiteten och kraven ständigt ökar, behöver du höja din personliga förmåga som ledare. Det går men kräver en del arbete. Vi har haft förmånen att se många ledare ta ett steg till. Är det din tur nu? Valet är ditt. Att vilja vara en bra chef och en god ledare är en stor utmaning. Det finns fantastiska dagar och det finns dagar när du känner dig både utsatt och ensam. Även om vi människor i grunden är ganska lika varandra är varje individ unik och varje reaktion personlig. Vi har alla samma grundläggande behov och känslor, även om vi i specifika situationer visar olika beteenden och reaktioner. Alla chefer är hjälpta av att få ta del av andras tankar, känslor och reflektioner. I mötet med andra får du uppleva att du faktiskt inte är så ensam som du vissa dagar kan känna dig. Är du nyfiken på att ta ett kliv till som ledare? Sitter du fast i chefskapet och längtar efter något nytt? Känns ledarskapet inte särskilt meningsfullt längre och vet du inte vad du behöver? Det behöver inte vara något negativt utan kan istället bli en startpunkt för ny utveckling. Någonting behöver förändras. Svaret kan naturligtvis vara att du behöver byta jobb, men det är inte alltid den självklara lösningen. Ett nytt jobb kanske bara innebär mer av samma sak och inte ger den personliga utveckling som kan vara en del av ditt sökande efter ny mening i arbetet. Om du befinner dig i en riktigt komplex miljö med stora utmaningar har du påtaglig nytta av att fortsätta utvecklas. Det ger dig verktyg för att hantera situationer på nya sätt. Det är inte säkert att du därför blir en lyckligare människa, men det ökar din medvetenhet, dina perspektiv och din psykologiska flexibilitet. Kanske blir du också en lyckligare chef, men det är som med livet i övrigt – det finns inga garantier. 5

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 5

2011-05-31 11.49


FörO r D

Den här boken har växt fram genom ett samarbete mellan oss tre författare. Vi är olika som personer och har olika bakgrund, men vi delar samma värdegrund i vårt arbete. Det som förenar oss är vår tro på människors förmåga och vår syn på mänsklig utveckling. Vi har under många år arbetat med ledarutveckling utifrån olika synsätt och vi har hela tiden sökt bättre och mer utvecklande metoder. Vår egen erfarenhet är att kunskap om nya metoder lätt glöms bort i vardagen. Det är inte förrän vi har tagit till oss de nya perspektiven och gjort dem till en del av oss själva som de har blivit riktigt användbara för oss. Nyckeln till detta är vår personliga utveckling. Stockholm den 14 mars 2011 Annika

Katharina

Ulf

6

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 6

2011-05-31 11.49


Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 7

2011-05-31 11.49


Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 8

2011-05-31 11.49


InlednIng Att utvecklas handlar om att möta livet som det är, och det sker ofta i samspel med andra människor.

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 9

2011-05-31 11.49


hopp, InspIratIon och verktyg

komplexitet ställer krav på ledarskapet Dagens ökade komplexitet innebär för de flesta att arbetslivet blir allt svårare att överblicka. Bättre och mer avancerade produkter eller mer utvecklade tjänster ska levereras snabbare, till lägre kostnad och med färre resurser. Företag och organisationer verkar alltmer globalt, många påverkar och är beroende av varandra. En strid ström av information behöver hela tiden sorteras, tolkas och hanteras, och det kan vara svårt att avgöra vad som är viktigast just nu. Allt det här gör att kraven på dig som ledare hela tiden ökar. Ibland kan dessa krav också synas oförenliga, diffusa och svårhanterliga. Fastän du lägger ner mer tid på jobbet hinner du kanske inte med allt du ska göra. Dina medarbetare upplever troligen samma sak och känner sig stressade på olika sätt. Då måste du som chef, trots otydliga direktiv, skapa både klarhet och ett konstruktivt samarbetsklimat över organisationsgränser. Du behöver kunna ta tillvara olika och motstridiga uppfattningar på ett sätt som skapar effektivare beslut och stärkta relationer istället för konflikter och missförstånd. Ledaren bör vara den största katalysatorn för förbättringar, men ibland är ledaren i stället den största flaskhalsen i organisationens utveckling. Om du vill vara kompetent i din roll behöver du ständigt utveckla din ledarskapsförmåga (för den är inte medfödd). Det är helt enkelt nödvändigt om du på allvar vill förbättra din verksamhet.

Utveckling är mer än traditionell skolning Du kan utveckla förmågan att hantera den alltmer komplexa verklighet som du möter i dagens arbetsliv; inte bara på ett rationellt plan utan i mycket vidare bemärkelse. Vi ser att de allra flesta ledare står inför den utmaningen. Vägen till att utvecklas och mogna som vuxen stöds i de flesta fall inte av det 10

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 10

2011-05-31 11.49


H O P P, I N sP I r At I O N O c H Ve r K t yG

traditionella utbildningssystemet. Att kunskap är viktigt är vi nog alla överens om, men för att utveckla ledarskapet till nästa nivå räcker det inte med att du skaffar ännu mer kunskap och erfarenhet. Du behöver något mer och det är aldrig för sent att sätta igång. Eftersom vi vet att det behövs mer än kunskapsinhämtning för att utvecklas väljer vi att skriva en bok som vi hoppas kan ge dig både användbara kunskaper och stunder av självreflektion. Vi tror att du kan få några aha-upplevelser som inspirerar dig att gå vidare i din utveckling som ledare. Med många exempel från vardagsledarskapets utmaningar och möjligheter tror vi att det finns mycket du kan känna igen i den här boken. Tillsammans har vi dels många års erfarenhet av eget arbete med individ-, grupp- och organisationsutveckling, dels kunskap om forskning och grundläggande teori inom ledarskap och psykologi. Såväl forskning som vår egen erfarenhet visar att: •  Ledarskap handlar mer om personlig mognad än om personlighet Din kompetens som ledare avgörs inte av din personlighet utan mer av din personliga mognad. Vissa utvecklas med de mångskiftande upplevelser som livet ger, medan andra lever utan att egentligen låta sig påverkas särskilt mycket. Som person kan du vara både intelligent och kunnig utan att det leder till vishet eller mognad. En mognadsprocess går inte att ta för given. Utveckling handlar om hur du ser på dig själv och din omvärld och det påverkar i sin tur hur du tar dig an alla de utmaningar du möter som ledare. •  Verklig utveckling kräver mer än kunskap och erfarenhet Det behövs en annan typ av process som handlar om att våga lämna den egna trygghetszonen. Att ibland ”få syn på” saker som du inte visste om dig själv eller bli varse att du kanske inte kan sådant som du trodde att du redan behärskade väl. När du bestämmer dig för att släppa lite på den vanliga kontrollen och utsätta dig för nya situationer kan det kännas utmanande. Alla vill ju vara duktiga även om det betyder olika saker för olika personer. Det kan vara obehagligt att märka att du inte lever upp till krav och förväntningar som du har på dig själv. Samtidigt är det just en sådan mental och känslomässig utmaning som kan leda till personlig utveckling. Det är i stunder som du inte har planerat för och som du inte riktigt kan styra som möjligheten till att ta nästa kliv är som störst.

11

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 11

2011-05-31 11.49


IN l e D N I N G

•  Vägen till att växa som person och ledare är paradoxal Om du försöker vara annorlunda än den du egentligen är kan du fastna i din utveckling. All ansträngning går åt till viljan att förändras. Genom att upptäcka och acceptera dig själv får du en stadig grund att utgå ifrån för att kunna ta nästa kliv. Självklart kan du sätta upp personliga utvecklingsmål, men verklig utveckling går inte alltid till som du först tror. När du har brottats med en situation en tid kan du plötsligt se den på ett nytt sätt och det som verkade fullständigt omöjligt blir nu med ens möjligt.

att kombinera två synsätt med olika tradition I vårt eget arbete med ledarutveckling hämtar vi huvudsakligen inspiration från vuxenutvecklingsteori och gestaltmetodik. Vi influeras också av andra källor inom psykologi, grupputveckling och verksamhetsutveckling. Vuxenutvecklingsteorin och gestaltmetodiken är två områden med olika traditioner och vi tycker att synsätten kompletterar varandra på ett bra sätt. Vuxenutvecklingsteorin visar tydligt att för att utvecklas och mogna behöver vi människor skaffa både kunskap och erfarenhet (horisontell utveckling) samtidigt som vi också behöver gå inåt och på djupet med oss själva (vertikal utveckling). Det ger nya perspektiv och ett utvidgat sätt att se på vuxnas utveckling. I vårt arbete med att stödja ledares vertikala utveckling är gestaltmetodiken vår huvudsakliga teoretiska grund.

vuxenutveckling Vuxenutveckling är en teori som till stor del bygger på en analytiskt och rationellt präglad forskningstradition. Typiska tankemönster och förhållningssätt kopplas till olika nivåer i vuxnas utveckling. Det är lätt att bli fyrkantig i sin bedömning av individer utifrån detta nivåtänkande. Samtidigt är det rimligt att det finns faser i människors mognad och att vi utvecklar förmågor i någorlunda liknande ordning. Precis som de flesta barn först lär sig krypa, sedan gå och därefter springa så verkar det finnas mönster också i vuxnas utveckling. Det stöds av de senaste rönen inom både hjärnforskning och psykologisk forskning. Teorin om vuxnas utveckling ger ett ramverk och ett nytt sätt att tala om personlig mognad. Under alla år som vi har jobbat med ledarskap, har vi konstaterat att det ofta är svårt att förklara vad som händer vid personlig utveckling. I mötet med chefer och ledare på alla nivåer i olika typer av organisatio12

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 12

2011-05-31 11.49


H O P P, I N sP I r At I O N O c H Ve r K t yG

ner kan vi nu med en tydlig struktur och ett begripligt språk beskriva vad utveckling i ledarskapet kan innebära. Denna forskning ger även intressanta infallsvinklar på förändringsarbete och medarbetarskap.

gestaltmetodik Gestalt är en psykologisk metod och en livssyn som grundar sig på olika teoretiska influenser. Själva ordet gestalt är tyskt och betyder ”att bilda en meningsfull helhet”. Grundtanken är att människan har en inbyggd drivkraft att skapa mening i sitt liv. Med ett gestaltteoretiskt synsätt är helheten mer än summan av delarna. Varje del är betydelsefull i relation till helheten och alltför stort fokus på delarna gör att helhetsperspektivet tappas bort. Gestaltteorin menar att människor är olika i olika situationer. Vi är helt enkelt anpassningsbara och utvecklingsbara på ett sätt som inte kan förutsägas eller planeras. Ju mer du försöker förändras, desto mer hindrar du utvecklingen. Det är förändringens paradox. Varken du själv eller någon annan kan veta vad det är som gör att du tar ett nytt steg i din utveckling, och ingen kan heller förutsäga när det sker. Gestaltmetodiken ger däremot förutsättningar, inspiration och stöd för utveckling – som person, i relationer och i verksamheten. Att du inte kan komma ”sanningen” närmare än i upplevelsen av denna är kärnan i gestaltmetodiken. När du fastnar alltför mycket i tankar och analyser finns det risk för att du låser dig och tappar viktiga perspektiv. Därför ligger fokus på såväl direkta beteenden, sinnesintryck och känslor som på tankar. Att arbeta med medvetenhet om upplevelser och integrering av lärande är avgörande för metodiken. Kvalitet i kontakten med dig själv och i relation till andra är viktigt för att tillgodose behov och nå viktiga mål. Utgångspunkten är att undersöka det som blir meningsfullt och även se mönster eller motståndsmekanismer som hindrar utveckling. Gestaltmetodiken används för utveckling av såväl personer som grupper och organisationer.

Bokens uppbyggnad Fokus i den här boken är huvudsakligen ledarskap även om några av de exempel vi tar upp tangerar livet utanför arbetet. Människan är en helhet som inte kan delas upp. Villkoren på arbetet påverkar privatlivet och privatlivet påverkar villkoren på arbetet. Du kan gå in i och ut ur olika roller, men du bär alltid med dig den du är. Vi berör också betydelsen av livshistorien och hur den påverkar ledarskapet i nuet. 13

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 13

2011-05-31 11.49


IN l e D N I N G

I bokens första del möter du tre olika chefer. Vi följer deras ledarskapsutmaningar och personliga utveckling under ett antal år. Det är Anna som på sitt sätt kämpar med att driva utveckling och förändring, Maria som med tiden får nya perspektiv på gruppens roll och arbete samt Fredrik som lär sig balansera inflytande och inlevelse i sitt ledarskap. För att du ska få överblick över chefernas mognadsprocesser kopplar vi dem till aktuell forskning. Vi beskriver de förmågor som cheferna gradvis tar till sig och det som krävs för att verkligen kunna ta ledarskapet till nästa nivå. I den andra delen ger vi ett helhetsperspektiv på ledarutveckling. Vi fördjupar våra tankar om vad det innebär att som ledare åstadkomma förändring. Vi går också in på hur du kan göra för att utveckla dig som person i ditt ledarskap. Du får verktyg och exempel för att reflektera över dig själv och för att hitta nya synsätt i olika ledarskapsfrågor. Vi går helt enkelt på djupet med utvecklingen av dig som person i ledarrollen, relationerna i arbetslivet och väsentliga verksamhetsfrågor. Det här är ingen lärobok utan en bok som du kan använda i ditt dagliga ledarskap. Där det är möjligt försöker vi hitta vardagliga ord i stället för facktermer som kanske krånglar till förståelsen. Vi förenklar också ibland för att tydliggöra snarare än att lyfta fram alla detaljer. Vi vänder oss direkt till dig som läsare. Det betyder att vi använder tilltalet ”du” även när vi beskriver fenomen som är allmängiltiga och rör många. Samtidigt är vi naturligtvis medvetna om att du är unik som person och kanske inte alltid känner igen dig. Alla exempel och personer i fallbeskrivningar är skapade av oss. Ingen finns alltså i verkliga livet. Däremot använder vi naturligtvis alla de erfarenheter vi har fått genom åren för att skapa trovärdiga och realistiska exempel.

Utveckling tar tid och det lönar sig Innan vi går vidare vill vi säga till dig som har bråttom: Glöm inte bort att utveckling tar tid. Den kan ta många år. Pressa dig inte för hårt. Även om du vill utvecklas finns det perioder då du helt enkelt står stilla. Kanske för att du egentligen behöver vila och integrera just då. Och sedan, helt utan förvarning, kommer ett nytt kliv till en helt ny nivå.

14

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 14

2011-05-31 11.49


Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 16

2011-05-31 11.49


del 1

UtmanIngar och UtvecklIng I ledarskapet Här presenterar vi tre stadier av vuxenutveckling som vi kopplar till ledarskap. stadierna förklaras genom berättelserna om cheferna Anna, Maria och Fredrik. Du får en översikt över gemensamma utvecklingsmönster i deras individuella utveckling. Vi beskriver översiktligt vad som krävs för att du ska lyfta ditt ledarskap till nästa nivå.

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 17

2011-05-31 11.49


Ta ledarskapet till nästa nivå – personliga verktyg för vertikal utveckling ISBN 978-91-47-09616-9 © 2011 Författarna och Liber AB Redaktörer: Kajsa Lindroth, Cecilia Björk Tengå Omslag: Fredrik Elvander Grafisk formgivning: Fredrik Elvander Teckningar: Lars Berg Grafiska illustrationer: Jonny Wikström Upplaga 1:1 Tryckt på miljövänligt papper Sättning: Gyllene Snittet AB, Helsingborg Tryck: Kina 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Ta_ledarskapet_till_nasta_niva_.indd 2

2011-05-31 11.49


160s WF offset 80gr bulk 1,31 rygg = 12 mm

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ – personliga verktyg för vertikal utveckling Vill du komma vidare i din egen utveckling som ledare? Undrar du varför dina medarbetare inte verkar lika engagerade som du själv? Tycker du att det går trögt att leda verksamhetens utveckling? Då kan den här boken ge dig inspiration och stöd – och hjälpa dig att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege

Boken bygger på praktiska erfarenheter och på den senaste forskningen om den vuxna människans förmåga att mogna och utvecklas. Teori och praktik varvas med många exempel från vardagsledarskapets utmaningar och möjligheter, vilket ger tillfälle till både självreflektion och aha-upplevelser. Här får du upptäcka nio olika mänskliga förmågor som du kan utveckla i olika grad för att mogna i ditt ledarskap. Det är en bok att ha nära till hands i ditt dagliga ledarskap. TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ vänder sig till chefer som

vill utveckla sitt ledarskap men är också intressant för den som arbetar med ledar- och organisationsutveckling.

Annika Bramsen, Ulf Giege och Katharina Arenvi har alla många års erfarenhet av ledarskap. Idag är de verksamma som konsulter och arbetar med chefer på alla nivåer i organisationer, såväl med individuell utveckling som med hela organisationer och ledningsgrupper.

Best.nr 47-09616-9

Tryck.nr 47-09616-9-00

TA LEDARSKAPET TILL NÄSTA NIVÅ – personliga verktyg för vertikal utveckling

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege

9789147096169  

Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege – personliga verktyg för vertikal utveckling Katharina Arenvi Annika Bramsen Ulf Giege – personlig...