Page 1

J2000

PRIVATJURIDIK Lร„RARHANDLEDNING (NEDLADDNINGSBAR)

Jan-Olof Andersson Cege Ekstrรถm

9789147115815b1-93c.indb 1

28/11/16 2:25 PM


ISBN 978-91-47-11581-5 © 2016 Jan-Olof Andersson, Cege Ekström och Liber AB Projektledare: Anna Klöble Redaktörer: Anna Klöble och Per-Olof Bergsten Formgivare: Eva Jerkeman Omslag: Eva Jerkeman Produktionsledare: Adam Dahl Andra upplagan 1 Repro: OKS Prepess Services, Indien Tryck: Interak, Polen 2016

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman förutbildningsanordnare, exempelvis kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med ”Kopiering tillåten”. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

9789147115815b1-93c.indb 2

28/11/16 2:25 PM


FÖRORD Denna lärarhandledning är avsedd att vara ett stöd för de lärare/handledare som använder J2000 Privatjuridik på gymnasieskolan, inom komvux och i övrig vuxenutbildning. Den är dock ett viktigt stöd även i andra grundläggande kurser i civilrätt och vardags-/privatjuridik. Handledningen innehåller följande: • • • • • • • • • • •

En allmän inledning med bland annat en översikt över innehållet, kursplaner och de grundläggande pedagogiska tankarna bakom läromedlets upplägg. Varje kapitel börjar med undervisningstips till läraren utifrån kapitlets innehåll. Hänvisning finns till powerpoint-bilder (PP-bilder). Kommentarer till uppgifter och tips hur dessa kan användas och fungera i den praktiska undervisningen. PP-bilder och kopieringsunderlag som kan underlätta genomgång av fakta. Ytterligare fakta, som utgör fördjupning av bokens faktatext. Till läromedlet följer även en webbapp där eleverna på egen hand kan träna juridiska begrepp och rätt eller fel-frågor till varje kapitel. Instuderingsfrågor med lösningar till verkliga rättsfall. Förslag till provuppgifter i kapitelföljd samt lösningar. Provuppgifterna kan vid behov användas som extra uppgifter. Blanketter, bland annat till uppgifter i boken. Bilagor i form av förslag till rapportstruktur samt ett förslag till distanskurs. Bland extramaterialet finns också ett praktikfall om ett tvistemål i tingsrätten. Författarna och redaktionen

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 3

3

28/11/16 2:25 PM


INNEHÅLL BLOCK 1: SAMHÄLLE 1. Hur lagar kommer till, 12 2. Hur domstolarna arbetar, 15 3. Om brotten, 21 4. Internationell rätt, 26 BLOCK 2: FAMILJ 5. När man flyttar ihop, 32 6. Föräldrar och barn, 37 7. När någon dör, 41 BLOCK 3: KONSUMENT 8. Avtal och köp, 48 9. Konsumentskydd, 52 10. Köpa på kredit, 57 11. Försäkringar, 61 BLOCK 4: BOENDE 12. Hyreslägenhet och bostadsrätt, 66 13. Eget hus, 70 14. Lån, säkerheter och obestånd, 75 BLOCK 5: ARBETE 15. Anställning, 80 16. Arbetsförhållanden, 85 BLOCK 6: SKADESTÅND 17. Mer om skadestånd, 90

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 4

4

28/11/16 2:25 PM


ÄMNET JURIDIK Ekonomiprogrammet i Gymnasium 2011 (Gy 11) har en valbar juridisk inriktning på 300 poäng innefattande tre kurser: privatjuridik, affärsjuridik samt rätten och samhället. Kurserna kan läsas i valfri ordning. Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor. Undervisningen i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om centrala rättsområden. 2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa. 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att

upprätta sådana. 4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar

samt att tolka och använda relevanta rättsregler. 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och

etisk synvinkel. Kurser i ämnet: • • •

Affärsjuridik, 100 poäng Privatjuridik, 100 poäng Rätten och samhället, 100 poäng.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 5

5

28/11/16 2:25 PM


PRIVATJURIDIK 100 POÄNG (KURSKOD JURPRIO) Kursen privatjuridik omfattar punkterna 1 - 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: •

• • • • • • • • •

Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan. Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter. Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada. Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador. Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kunskapskrav Betyget E Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument. Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser. Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 6

6

28/11/16 2:25 PM


När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument. Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser. Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument. Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 7

7

28/11/16 2:25 PM


J2000 PRIVATJURIDIK – I KORTHET Varför J2000 Privatjuridik? Tankarna bakom och uppläggningen av läromedlet kan sammanfattas i bland annat följande punkter: • • • • • • • • • • • •

Indelningen i sex block gör framställningen överskådlig Juridiken behandlas ur individens synvinkel Verklighetsanknytning genomsyrar hela materialet Utdrag ur lagtext för att få ”juridisk känsla” Fylliga begreppsförklaringar i marginalen som stöd för inlärning och repetition Webbapp där centrala begrepp kan tränas på datorn, i mobilen och på läsplattan Vardagsnära juridiska problem istället för akademiska problem Genomarbetad och lättfattlig text Ökad förståelse genom många praktiska exempel och rättsfall Många exempel på juridiska dokument ”Tipsrutor” i vissa kapitel Överskådlig sammanfattning efter varje kapitel

Se också lärobokens förord.

Aktiv inlärning Eleverna arbetar aktivt med bland annat följande: • • • • • • •

Inledande berättelser med startfrågor på kapitlet Rätt/fel-frågor som kontroll av inläsningen, dessa finns även i webbappen Problem som anknyter till personerna i de inledande berättelserna och behandlar väsentliga delar av kapitlet Utformning av viktiga dokument Frågor med juridiska problem som påminner om dem i tidningars frågespalter ”Hur skulle du döma?” Rättsfall i sammandrag ”Sök svaret”, där lösningen på frågorna ska sökas i lagtext

Rätt/fel-frågorna kan användas av eleverna som egen repetition. Det är då viktigt att de får tillgång till de rätta svaren. I annat fall kan en felaktig slutsats etsa sig fast i minnet. Det allra bästa är om läraren går igenom svaren med klassen och även ger en möjlighet till följdfrågor. På så sätt ger rätt/fel-frågorna möjlighet till en aktiv inlärning med möjligheter till följdfrågor och diskussion.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 8

8

28/11/16 2:25 PM


Lösningar till problemen Till uppgifterna finns kommentarer och lösningsförslag i en separat bok. I flertalet kommentarer finns textutdrag från den berörda lagen med tillämplig paragraf angiven. Många av de angivna lagarna finns även i ”Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser”. De kan också hämtas på www.riksdagen.se under ”Dokument och lagar”. Lösningen är ibland beroende av hur man bedömer omständigheterna kring ett problem. I sådana fall anges bedömningsgrunderna – och andra förutsättningar som ligger till grund för lösningsförslaget – i kommentaren. Detta innebär att du kan komma fram till en lösning som avviker från författarnas om du har gjort andra bedömningar. Det är i många fall först när en domstol i sista instansen har fällt ett avgörande som man kan säga vilken lösning som är den rätta.

Provuppgifter med lösningar I materialet finns provuppgifter som ansluter till respektive kapitel i boken. Uppgifterna är inte sammansatta till färdiga prov, utan är snarare en meny för lärarens urval. Detta med tanke på att man kan ha gjort olika prioriteringar ur texter och uppgifter vid kursens genomförande. Provet bör ju avspegla undervisningens faktiska innehåll. Glöm inte att i ett prov poängsätta uppgifterna var för sig och ange poänggränsen för de olika betygsnivåerna på provet.

Olika typer av provuppgifter Man kan säga att provuppgifterna är av tre typer: detaljfrågor, redogöra-frågor och problemfrågor. Detaljfrågorna kräver ett visst givet svar, medan redogöra-frågorna får svar som är berättande. De senare kan därför vara svårare att rätta, eftersom eleverna kan uttrycka sig på olika sätt, men ändå tänka rätt. Problemfrågorna är mer avgränsade, eftersom de innehåller givna förutsättningar. De har därför ett tänkt svar även om vissa problem kan bedömas på olika sätt. För problemfrågorna är det viktigt att påpeka för eleverna att de måste uttrycka sig klart och tydligt, men inte omständligt för den skull. En utomstående läsare måste förstå vad de menar utan att ha muntlig kontakt med dem. Obs! Om eleverna ska ange vilken lag de grundar sig på i svaret, måste detta klart framgå i provet. Ange också om de ska motivera svaret på problemfrågorna.

Lösningar Efter provuppgifterna finner du förslag till lösningar till samtliga uppgifter.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 9

9

28/11/16 2:25 PM


DETTA FINNS I LÄRARHANDLEDNINGEN Till varje kapitel – – – – – –

Allmänna kommentarer till fakta och uppgifter PP-underlag för genomgång av kapitlen PP med begreppsförklaringar för genomgång och repetition Fördjupande faktatext Instuderingsfrågor och lösningar till rättsfall Praktikfall med arbetsuppgifter: Tvistemål i tingsrätten (kapitel 2)

Blanketter och tips – –

Blanketter Tips i form av förslag till rapportstruktur samt ett förslag till uppläggning av distanskurs i rättskunskap

Extramaterial – – – – – –

Powerpoint (PP) i både pdf- och ppt-format Webbapp där juridiska begrepp tränas interaktivt Praktikfall: Tvistemål i tingsrätten Rättsfall med uppgifter och svar Blanketter (pdf/word) Provuppgifter/extrauppgifter med lösningsförslag

Ytterligare juridisk information – – – –

Lagtext: www.riksdagen.se, klicka på ”Dokument och lagar” Rättsfall: www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp Förarbeten till lagar: www.lagrummet.se Propositioner: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/

J2000 Privatjuridik Kommentarer och lösningar Utförliga lösningar, inklusive lagtext, till uppgifterna i fakta- och uppgiftsboken finns i en separat bok: J2000 Privatjuridik Kommentarer och lösningar.

J2000 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9789147115815b1-93c.indb 10

10

28/11/16 2:25 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789147115815  

9789147115815  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded