Page 1

WHAT’S

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

?

WHAT’S

LÄRARHANDLEDNING

?

MARIA G ÖRANS

TEXTBO

OK

SON • P IA KIHLM ANNAMA AN RIA ZET TERMAR K

(523-4836-9)

WU 3 omslag_Pärm.indd 1

3

2017-02-15 09:40


Sanoma Utbildning Box 30091, 104 25 Stockholm Postadress Besöksadress Alströmergatan 12, Stockholm www.sanomautbildning.se Hemsida E-post info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 08-587 642 02 Telefax Redaktör Ted Thorngren Grafisk form Fresh Design Illustrationer Michael Gustafsson och Johan Andreasson What’s up? 3 Lärarhandledning ISBN 978-91-523-2831-6 © 2011 Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsrättsinnehavare. Sidor märkta ”Kopiering tillåten” får kopieras.

Tryck: Ineko, Göteborg 2017

2

WU3 LH kap 1-13.indd 2

2017-02-10 14:24


1 Bakgrundstankar

2 Kapitelkommentarer

3 Kopieringsunderlag

4 Spel

5

Planering och utvärdering

6

Facit

3

WU3 LH kap 1-13.indd 3

2017-02-10 14:24


Författarnas tankar Många barn kan redan en del engelska när de kommer till förskoleklassen eller skolan. Engelskan finns runt omkring dem som ett naturligt inslag i deras vardag. Det är uppenbart att barn kommer i kontakt med engelska i högre grad än för bara några år sedan. Att lära sig ett nytt språk är något många barn tycker är spännande eftersom det finns en inneboende nyfikenhet hos dem. Den nyfikenheten är vår uppgift att förvalta och stimulera. What’s up? 3 ger dig lämpliga verktyg att kunna genomföra denna viktiga uppgift. Många som lär sig ett nytt språk är, till en början, osäkra eller rädda för att t.ex. uttala ord fel. Men ju yngre eleverna är då de börjar med engelska, desto lättare har de för att komma över denna försiktighet och känna arbetsglädje. Därför är uppmuntran och beröm viktigt! What’s up? 3 bygger systematiskt upp ordförrådet i de olika temaområdena. De flesta av temaområdena återkommer i materialet och på så sätt repeterar eleverna ord de redan kan samtidigt som nya ord tillförs. Så småningom har de fått ett tillräckligt ordförråd för att kunna använda orden i meningsfulla sammanhang. Eleverna måste få vara aktiva på olika sätt. Därför ligger fokus på att lyssna och tala. Att känna meningsfullhet är ett nyckelord för att behålla motivationen. Lgr 11 anger att: Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. För att få dessa förmågor måste arbetet börja någonstans. What’s up? 3 börjar med grunden, med ord och enkla fraser. What’s up? 3 ger eleverna bra förutsättningar för att kunna fortsätta med sina studier. Lycka till med engelskan, önskar författarna! Maria Göransson

4

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

WU3 LH kap 1-13.indd 4

Pia Kihlman

Annamaria Zettermark

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

2017-02-10 14:24


Komponentöversikt What’s up? 3 består av följande komponenter: • Textbook • Workbook • Lärarhandledning • Lärarens ljudfiler online • Ljudfiler för eleven: www.ovningsmastaren.se • Filmer och sånger online Textbook innehåller 24 färgrikt illustrerade kapitel. Varje kapitel har ett eget uppslag. Vi får följa huvudpersonerna Emma och Tom, papegojan Jack, deras familj och vänner. När eleverna har bekantat sig med kapitlet i Textbook, får de chansen att befästa och utveckla sina nyvunna kunskaper i Workbook genom att tala, skriva, läsa och lyssna. I Lärarhandledningen får du som lärare en tydlig arbetsgång. Här finns kapitelkommentarer, förslag på lekar, sånger, ramsor och andra extrauppgifter. När du börjar med ett nytt kapitel kan du lätt se vilka mål ni arbetar efter. Lärarens ljudfiler innehåller för varje kapitel först en kort ‘lead-in’, dvs en svensk röst leder eleverna in på vad kapitlet handlar om. Sedan följer kapitlets text, inspelade av engelska skådespelare. Därefter följer alla talövningar i Textbook, hörövningarna i Workbook, sånger och ramsor. På Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) finns ljudfiler till textbokens text. Hörövningar i övningsboken finns på lärarens ljudfiler. Filmer och sånger befäster elevernas nyvunna kunskaper från Textbook. Du får hjälp av Emma och Tom att på ett roligt och lekfullt sätt fånga elevernas nyfikenhet och intresse. Här ges möjlighet att både lyssna på och härma Emma och Tom.

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3 LH kap 1-13.indd 5

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

5

2017-02-15 09:41


What’s up? • är ett flexibelt material • har en tydlig arbetsgång • följer den nya läroplanen • ger tips om lekar och praktiska övningar • erbjuder digitalt lärarstöd Syftet med lekarna och de praktiska övningarna är att komplettera de övningar som finns i Workbook utifrån elevers olika sätt att lära. Genom leken lär sig eleverna engelska på ett lustfyllt, spännande och varierande sätt. Läroplanen är tydlig med lekens betydelse för inlärning. Flera av lekarna går lika bra att leka ute som inne. Vill du utmana eleverna kan du använda många av lekarna flera gånger och öka svårighetsgraden. I den här åldern är det viktigt att använda kroppen för att få en så bra inlärning som möjligt. I de praktiska övningarna får eleverna samarbeta, lära sig att lyssna och tala samt utveckla sin kreativa förmåga. Samtliga lekar och praktiska övningar är utprövade av oss tillsammans med elever. Vår tanke är att det ska vara ett flexibelt material. I Workbook är elevernas instruktioner korta. Tanken är dock att eleverna själva ska kunna förstå uppgiften. Det kan ändå vara klokt att alltid instruera muntligt då det kan finnas flera saker att göra på samma uppgift. Övningarna är roliga, tilltalande, färgglada och varierande. Eleverna kan med fördel arbeta tillsammans med en kamrat i Workbook. Vår förhoppning är att du, med hjälp av vår tydliga arbetsgång, ska känna att det är lätt att planera din undervisning. Vi tror att en bra undervisning kräver variation av övningar. Därför rekommenderar vi att göra övningarna i den ordning de står i kapitelkommentarerna. Bra undervisning behöver varieras genom många olika aktiviteter. Vi tror att film ökar elevernas intresse för att lära sig något nytt. De hjälper eleverna att på ett lekfullt sätt lära sig nya ord och uttryck med rätt uttal. Här finns också sånger att sjunga med i och ramsor att härma. Av erfarenhet vet vi att många lärare lägger mycket tid på att tillverka eget material, leta bilder och hitta på egna övningar. Med What’s up? 3 får du mer tid och energi för arbetet med eleverna.

Good luck!

6

FLIK 1 BAKGRUNDSTANKAR

WU3 LH kap 1-13.indd 6

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

2017-02-10 14:24


WU3_Kopiering_kap1-5.indd 1

Garfield Barbie Minnie Mouse

Batman Donald Duck Kopiering tillåten

Catwoman

Spiderman

Winnie the Pooh

Superman Goofy Mickey Mouse Cinderella What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WHAT’S YOUR NAME? Kopieringsunderlag 1

Kapitel 1

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

1

2017-02-10 15:02


David

Emma

Susan

Jack

Tom

Anna

Johan

Paul

Simon

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 2

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopieringsunderlag 2

WHAT’S UP? Kopieringsunderlag 2 2

Kapitel 2

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


Karim

Sofia

Peter

Fatima

Jimmy

WHAT’S UP? Kopieringsunderlag 2

Sara

Maria

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 3

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

3

2017-02-10 15:02


I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 3 4

Kapitel 3

Halmstad

Kiruna

Lund

Borås

Visby

Åre

Gothenburg

Stockholm

Malmö

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 4

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


Sundsvall

Karlstad

Västerås

Kalmar

Uppsala

I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 3

Motala

Umeå

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 5

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

5

2017-02-10 15:02


I LIVE IN LIVERPOOL Kopieringsunderlag 4

Västervik

Jönköping

Luleå

Gävle

Karlskrona

Örebro

Skellefteå

6

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 6

Norrköping Helsingborg

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN

Kapitel 4

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 7

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

7

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 8

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 8

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 9

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

9

2017-02-10 15:02


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 10

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 10

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN

Kopieringsunderlag 5

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 11

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

11

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 5 12

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 12

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


green

yellow

orange

purple

pink

brown

white

black

grey

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 13

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Kopieringsunderlag 6

blue

THE HOUSE IS BROWN

red

13

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 6 14

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 14

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 7

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 15

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

15

2017-02-10 15:03


THE HOUSE IS BROWN Kopieringsunderlag 7 16

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 16

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 17

I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8

Kapitel 5

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

17

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8 18

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 18

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 19

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

19

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8 20

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 20

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 21

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

21

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 8 22

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 22

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


T-shirt

skirt

jeans

dress

top

sweater

shirt

socks

shorts

trainers

jacket

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 23

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 9

cap

23

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 9 24

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 24

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP!

Kopieringsunderlag 10

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 25

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

25

2017-02-10 15:03


I’VE GOT A PINK CAP! Kopieringsunderlag 10 26

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kopiering_kap1-5.indd 26

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:03


GET ON TH BUS!

Kapitel 6

Kopieringsunderlag 11

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 27

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

27

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 11 28

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 28

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 12

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 29

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

29

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 12 30

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 30

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 12

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 31

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

31

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 12 32

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 32

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 12

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 33

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

33

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 13

one

two

34

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 34

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 13

three

four

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 35

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

35

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 13

five

six

36

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 36

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 13

seven

eight

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 37

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

37

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Kopieringsunderlag 13

nine

ten

38

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 38

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

Kopieringsunderlag 13

one

ten What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 39

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

39

2017-02-10 15:04


GET ON TH BUS!

Dra streck!

Kopieringsunderlag 14

Kopieringsunderlag 14 40

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 40

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kapitel 7

Kopieringsunderlag 15

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 41

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

41

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kopieringsunderlag 15 42

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 42

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kopieringsunderlag 15

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 43

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

43

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kopieringsunderlag 15 44

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 44

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kopieringsunderlag 16

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 45

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

45

2017-02-10 15:04


WE’VE GOT A BUNK BED

Kopieringsunderlag 17 46

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 46

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WHAT A WEEK!

Kapitel 8

Kopieringsunderlag 18

Monday

Tuesday

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 47

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

47

2017-02-10 15:04


WHAT A WEEK!

Kopieringsunderlag 18

Wednesday

Thursday

48

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 48

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WHAT A WEEK!

Kopieringsunderlag 18

Friday

Saturday

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 49

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

49

2017-02-10 15:04


WHAT A WEEK!

Kopieringsunderlag 18 50

Sunday

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 50

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WHAT A WEEK!

Tuesdays

Wednesdays

Thursdays

Fridays

Saturdays

Kopieringsunderlag 19

Mondays

Sundays

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 51

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

51

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

1

2

3

Kopieringsunderlag 20

one

two

three

4

four

5

five

6

7

8

9

seven

eight

six

nine

10 ten

52

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 52

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

11

Kopieringsunderlag 21

eleven

12

twelve

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 53

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

53

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

13

Kopieringsunderlag 21

thirteen

14

fourteen

54

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 54

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

15

Kopieringsunderlag 21

fifteen

16

sixteen

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 55

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

55

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

17

Kopieringsunderlag 21

seventeen

18

eighteen

56

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 56

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

19

Kopieringsunderlag 21

nineteen

20

twenty

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 57

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

57

2017-02-10 15:04


HOW MANY BOYS AND GIRLS?

11

12

13

Kopieringsunderlag 22

eleven

twelve

thirteen

14

15

16

fourteen

fifteen

sixteen

17

18

19

seventeen

eighteen

nineteen

20

twenty

58

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 58

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kapitel 10

Kopieringsunderlag 23

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 59

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

59

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 23 60

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 60

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 23

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 61

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

61

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 23 62

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 62

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 23

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 63

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

63

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 24 64

rabbit

hamster

lizard

cat

goldfish

turtle

dog

guinea pig

parrot

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 64

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Kopieringsunderlag 25

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 65

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

65

2017-02-10 15:04


IS IT YOUR BIRD?

Find someone who likes… – Do you like turtles? – Yes, I love turtles./No, I hate turtles.

Kopieringsunderlag 26

…rabbits

…hamsters

…lizards

…cats

…goldfish

…dogs

…guinea pigs

…parrots 66

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 66

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


A PERFECT DAY FOR SPORTS

Kapitel 11

Kopieringsunderlag 27

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 67

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

67

2017-02-10 15:04


A PERFECT DAY FOR SPORTS

Kopieringsunderlag 27 68

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 68

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


A PERFECT DAY FOR SPORTS

Kopieringsunderlag 27

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 69

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

69

2017-02-10 15:04


Kopieringsunderlag 28

tennis

football

volleyball

basketball

table tennis

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 70

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopieringsunderlag 29

A PERFECT DAY FOR SPORTS 70

badminton

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WHAT’S ON THE MENU?

Kapitel 12

Kopieringsunderlag 29

Kopieringsunderlag 29 What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 71

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

71

2017-02-10 15:04


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29 72

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 72

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:04


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 73

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

73

2017-02-10 15:04


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29 74

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 74

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 75

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

75

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29 76

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 76

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 77

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

77

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 29 78

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 78

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Kopieringsunderlag 30

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 79

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

79

2017-02-10 15:05


WHAT’S ON THE MENU?

Find someone who likes… – Do you like pancakes? – Yes, I love pancakes./No, I hate pancakes.

…hamburgers and chips

Kopieringsunderlag 31

…pizza

…chicken and rice

…tacos

…meatballs and pasta

…hot dogs with mashed potatoes

80

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 80

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kapitel 13

Kopieringsunderlag 32

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 81

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

81

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kopieringsunderlag 32 82

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 82

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kopieringsunderlag 32

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 83

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

83

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kopieringsunderlag 32 84

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 84

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kopieringsunderlag 32

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 85

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

85

2017-02-10 15:05


CAN YOU SEE THE MONKEY?

Kopieringsunderlag 33 86

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 86

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kapitel 14

Kopieringsunderlag 34

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 87

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

87

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kopieringsunderlag 34 88

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 88

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kopieringsunderlag 34

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 89

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

89

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kopieringsunderlag 34 90

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 90

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kopieringsunderlag 34

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 91

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

91

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Kopieringsunderlag 35

Kopieringsunderlag 34 92

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 92

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHO’S THE SINGER?

Find someone who likes… – Do you like lollipops? – Yes, I love lollipops./No, I hate lollipops.

…biscuits

Kopieringsunderlag 35

Kopieringsunderlag 35

…popcorn

…crisps

…sweets

…chewing gum

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 93

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

93

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kapitel 15

Kopieringsunderlag 36 94

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 94

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 36

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 95

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

95

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 36 96

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 96

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 36

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 97

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

97

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 36 98

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 98

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 36

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 99

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

99

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

Kopieringsunderlag 37 100

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 100

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


TIME FOR A SNACK

It’s two o’clock.

It’s three o’clock.

It’s four o’clock.

It’s five o’clock.

It’s six o’clock.

It’s seven o’clock.

It’s eight o’clock.

It’s nine o’clock.

It’s ten o’clock. What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 101

Kopieringsunderlag 37

It’s one o’clock.

It’s eleven o’clock. It’s twelve o’clock.

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

101

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kapitel 16

Kopieringsunderlag 38 102

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 102

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 38

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 103

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

103

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 38 104

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 104

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 38

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 105

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

105

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 38 106

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 106

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 38

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 107

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

107

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Kopieringsunderlag 39 108

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 108

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


– Do you like rasberry ice-cream? – Yes, I love rasberry ice-cream./No, I hate rasberry ice-cream.

I CAN’T SWIM!

Find someone who likes…

Kopieringsunderlag 40

…cherry ice-cream

…vanilla ice-cream

…blueberry ice-cream

…melon ice-cream

…chocolate ice-cream

…lemon ice-cream

…strawberry ice-cream

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 109

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

109

2017-02-10 15:05


I CAN’T SWIM!

Find someone who likes… – Do you like playing frisbee? – Yes, I do./No, I don’t.

Kopieringsunderlag 40

…windsurfing

…fishing

…swimming

110

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 110

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

Kapitel 17

Kopieringsunderlag 41

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 111

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

111

2017-02-10 15:05


WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

Kopieringsunderlag 42 112

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 112

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:05


WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

Find someone who… – Is your birthday in January? – Yes, it is./No,it isn’t.

…February …March

Kopieringsunderlag 43

…April …May …June …July …August …September …October …November …December

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Flik3_Kopieringsunderlag_CS5.indd 113

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

113

2017-02-10 15:05


AT THE SHOPPING MALL Kopieringsunderlag 44 114

Kapitel 18

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 114

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


AT THE SHOPPING MALL

Kopieringsunderlag 44

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 115

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

115

2017-02-10 15:07


AT THE SHOPPING MALL Kopieringsunderlag 44 116

l a i c Spe

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 116

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


AT THE SHOPPING MALL

Kopieringsunderlag 44

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 117

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

117

2017-02-10 15:07


AT THE SHOPPING MALL Kopieringsunderlag 44 118

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 118

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST

Kapitel 19

Kopieringsunderlag 45

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 119

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

119

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST Kopieringsunderlag 45 120

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 120

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST

Kopieringsunderlag 45

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 121

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

121

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST Kopieringsunderlag 45 122

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 122

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST

Kopieringsunderlag 45

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 123

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

123

2017-02-10 15:07


Kopieringsunderlag 2

I LIKE BANANAS BEST Kopieringsunderlag 46 124

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 124

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


1 3

I LIKE BANANAS BEST

Lös korsordet. 2 4

Kopieringsunderlag 47

5 6 7

8

Across

Down

3

1

5

2

7

4

8

6

8

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 125

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

125

2017-02-10 15:07


I LIKE BANANAS BEST Kopieringsunderlag 48

Find someone who likes… – Do you like oranges? – Yes, I do./No, I don’t.

...peaches

...watermelons

...pears

...pineapples

...plums

...strawberries

126

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 126

...bananas

...apples

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


WELCOME BACK TO SCHOOL

Kapitel 20

Kopieringsunderlag 49

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 127

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

127

2017-02-10 15:07


WELCOME BACK TO SCHOOL

Kopieringsunderlag 49 128

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 128

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


WELCOME BACK TO SCHOOL

Kopieringsunderlag 49

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 129

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

129

2017-02-10 15:07


WELCOME BACK TO SCHOOL

Kopieringsunderlag 49 130

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 130

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


MY FOOT HURTS

Kapitel 21 The body

Kopieringsunderlag 50

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 131

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

131

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Kapitel 22

Kopieringsunderlag 51 132

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 132

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Kopieringsunderlag 51

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 133

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

133

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Kopieringsunderlag 51 134

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 134

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Kopieringsunderlag 51

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 135

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

135

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Kopieringsunderlag 51 136

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 136

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


IT’S SNOWING!

Lös korsordet. 1

2

Kopieringsunderlag 52

3

4 5

6

7

Across

Down

2 varmt

1 molnigt

5 kallt

3 regnar

6 snöar

4 dimmigt

7 blött

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 137

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

137

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kapitel 23

Kopieringsunderlag 53 138

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 138

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 139

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

139

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53 140

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 140

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 141

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

141

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53 142

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 142

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 143

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

143

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 53 144

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 144

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 54

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 145

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

145

2017-02-10 15:07


SEE YOU SOON!

Kopieringsunderlag 54 146

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 146

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


– Do you like skiing? – Yes, I love skiing./No, I hate skiing.

… sailing

… skating

Kopieringsunderlag 55

… playing football

SEE YOU SOON!

Find someone who likes…

… playing computer games

… reading

… drawing … horse-riding

… biking

… watching TV What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 147

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

147

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 56 148

Kapitel 24

I love animals

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 148

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 56

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 149

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

149

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57 150

I love animals

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 150

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 151

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

151

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57 152

I love animals

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 152

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 153

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

153

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57 154

I love animals

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 154

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 155

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

155

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57 156

I love animals

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 156

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 57

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

WU3_Kop_kap18-24.indd 157

Kopiering tillåten

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

157

2017-02-10 15:07


I LOVE ANIMALS Kopieringsunderlag 58

Find someone who likes… – Do you like spiders? – Yes, I love spiders./No, I hate spiders.

I love animals … ducks

… hedgehogs

… butterflies

… pigs

… horses

… snakes

… hens

… cows

… rabbits

158

FLIK 3 KOPIERINGSUNDERLAG

WU3_Kop_kap18-24.indd 158

What’s up? 3 © Sanoma Utbildning AB

Kopiering tillåten

2017-02-10 15:07

Profile for Smakprov Media AB

9789152304280  

9789152304280  

Profile for smakprov