9789140673404

Page 1

YEAR

Catarina Hansson

HAPPY Happy Year 3 innehåller 12 tematiska units. Betoning på den muntliga engelskan och enkla övningar gör att den första inlärningen blir lekfull och rolig. Texterna och övningarna är byggda kring elevnära ämnen som family, colours, numbers, clothes, my classroom osv. Precis som Happy för skolår 4-6 är materialet för skolår 3 målinriktat och bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP). Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan eleverna själv följa upp vad de lärt sig på målsidan.

3

HAPPY

Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet hittar du spel, extraövningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper. Texter och sånger finns på en CD i Teacher’s Guide.

Catarina Hansson är författare till Happy Year F-3. Hon har även arbetat med elevwebben till Happy skolår 4 och 5 samt lärarwebben till Happy 4. Hon har arbetat som lärare i drygt 20 år och som författare i 10 år. Catarina Hansson är bosatt i Hörby, Skåne.

Name

your favourite

Meet Tim and Sara!

petContents Unit 1 Me ............................................................... 4 Unit 2 Family . .................................................... 6 Unit 3 My house .............................................. 8 Unit 4 Colours ................................................. 10 Unit 5 Numbers . ............................................ 12 Unit 6 Clothes................................................... 14 Unit 7 My classroom................................... 16 Unit 8 My body................................................. 18 Unit 9 Pets........................................................... 20 Unit 10 Things................................................. 22 Unit 11 Playtime............................................ 24 Unit 12 On the farm................................... 26 Unit 13 A year.................................................. 28 Unit 14 In the forest.................................. 30 Unit 15 In town............................................... 32 Extra: Christmas.............................................. 34 Extra reading: It’s Christmas.............. 36 A day at the farm...... 38 A day at the zoo.......... 40 Summer............................... 42 Vocabulary............................................................. 44


Me

hello – hej

boy – pojke girl – flicka

This is Tim. He is a boy. This is Sara. She is a girl.

4 four

is – är

this – här: detta


me

cat – katt

Sara and Tim have a cat. The cat is called Missy. She is grey and black. She likes to play with a ball.

is called – kallas grey – grå

black – svart play – leka

dog – hund too – också

brown – brun white – vit

Sara and Tim have a dog too. The dog is called Morris. He is brown. He is white around the left eye and on his tail.

Every day Sara and Tim play with their pets. They play with a ball or chase each other around the house.

around – runt tail – svans

ball – boll

chase – jaga

TALK ABOUT IT!

At night Missy sleeps in Sara’s room and Morris sleeps in Tim’s room.

each other – varandra

night – natt

sleep – sova

What is your name?

Are you a boy or a girl? Do you like dogs? Do you like cats?

Do you have a cat/dog/pet?

5 five


Family

she – hon

old – gammal

This is Sara. She is ten years old. She has a brother. His name is Tim. This is Tim. He is eight years old. He has a sister. Her name is Sara.

6 six

brother – bror he – han

her – hennes his – hans

sister – syster


family

parents – föräldrar

This is Sara and Tim’s parents. Their mother’s name is Linn. Their father’s name is Chris. They are a family. Their mother is a police woman and their father is a teacher.

their – deras

mother – mamma father – pappa family – familj

police woman – polis (kvinnlig) teacher – lärare

Sara and Tim’s grandmother is very old. Her name is Lindsey. Sara and Tim’s grandfather is very old too. His name is Fred. They live next door to the family. grandmother – mormor/farmor grandfather – morfar/farfar young – ung

TALK ABOUT IT!

next door – bredvid

Do you have a sister?

Do you have a brother? How old are you?

Tell a friend about your family.

7 seven


YEAR

Catarina Hansson

HAPPY Happy Year 3 innehåller 15 tematiska units. Betoning på den muntliga engelskan och enkla övningar gör att den första inlärningen blir lekfull och rolig. Texterna och övningarna är byggda kring elevnära ämnen som family, colours, numbers, clothes, my classroom osv. Precis som Happy för skolår 4-6 är materialet för skolår 3 målinriktat och bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP). Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan eleverna själv följa upp vad de lärt sig på målsidan.

3

HAPPY

Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet hittar du spel, extraövningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper. Texter och sånger finns på en CD i Teacher’s Guide.

Catarina Hansson är författare till Happy Year F-3. Hon har även arbetat med elevwebben till Happy skolår 4 och 5 samt lärarwebben till Happy 4. Hon har arbetat som lärare i drygt 20 år och som författare i 14 år. Catarina Hansson är bosatt i Hörby, Skåne.

Name

your favourite

Meet Tim and Sara!

pet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.