Page 1

Tomas Blom

NO

S S A P KOM SO

M

I N L채rarbok

Omslag_Lararbok_Medeltiden.indd 1

08-09-08 13.31.17


Kompass_Medeltiden_LHL.indd 3

08-09-08 13.37.00


Innehåll Kompass – visar vägen genom no och so! 4 Välkommen till Kompass historia! 6 Här är medeltiden! 8 Medeltiden 9 Staden 11 Bedjare, krigare och arbetare 12 En borg från medeltiden 17 Herr Bengts fest 18 Lag och rätt 20 Helgon och pilgrimer 21 Munkar och nunnor 22 Birger jarl regerar 24 Birger gör tre viktiga saker 25

HEJ! Välkommen till lärarboken. Här hittar du massor av extramaterial.

Bråk om makten 27 Magnus Eriksson 28 Drottning över tre länder 30 Digerdöden 32 Kopieringsunderlag 35

Kompass_Medeltiden_LHL.indd 3

08-09-08 13.37.00


Kompass – visar vägen genom no och so! Kompass­är­en­serie­böcker­för­årskurs­4–6­som­fångar­elevernas­intresse­för­ natur-­och­samhällsorienterande­ämnen.­Texterna­och­bilderna­är­elevnära,­ engagerande­och­berättande­–­allt­i­en­layout­som­ger­läsro­men­som­också­ stimulerar­nyfi­kenheten.­ I­Kompass­har­vi­valt­att­fokusera­mer­på­färre­saker.­Det­ger­utrymme­att­ berätta­och­förklara­sammanhang­på­ett­tydligare­sätt.­Böckerna­innehåller­ den­viktiga­gemensamma­grundkursen­för­att­nå­kursplanens­mål­i­respektive­ ämne,­men­både­ämnen­och­samband­integreras­där­det­är­lämpligt.­ Kompass­ger­på­så­vis­en­trygghet­i­att­målen­uppnås­men­också­möjlighet­till­ fördjupningar­och­arbeten­efter­elevernas­och­lärarnas­egna­val.­ I­Kompass­fi­nns­följande­grundböcker­med­tillhörande­komponenter:­ Vikingatiden,­Medeltiden,­Vasatiden,­Stormaktstiden,­Frihetstiden­(historia) Sverige,­Europa,­Världen­(geografi­/samhällskunskap/religion) Sverige,­Världen­(biologi/fysik/kemi) Människan­(biologi/samhällskunskap)

Grundbok I­grundboken­är­de­berättande­texterna­i­fokus.­ Texterna­är­lättlästa­och­engagerande­men­också­ lärorika.­Viktiga­fakta­och­begrepp­som­tas­upp­i­ texterna,­och­som­är­viktiga­för­att­man­ska­förstå­ innehållet,­tydliggörs­och­förklaras­på­separata­ faktasidor.­För­att­hjälpa­eleverna­med­det­viktigaste­ i­texterna­fi­nns­läsförståelsefrågor­sist­i­kapitlet.

4

Kompass_Medeltiden_LHL.indd 4

08-09-08 13.37.03


Arbetsbok Till­varje­grundbok­fi­nns­en­arbetsbok­där­ eleverna­arbetar­vidare­med­grundbokens­ innehåll.­Här­fi­nns­arbetsuppgifter­både­ för­att­befästa­kunskaper­och­utveckla­ kunskaperna­ytterligare.

Lärarbok I­lärarboken­fi­nns­konkreta­tips­och­råd­om­hur­ man­kan­arbeta­med­materialet­och­fördjupande­ information­i­ämnet.­Handledningen­är­direkt­ kopplad­till­sidorna­i­grundboken.­Lärarboken­ innehåller­även­kopieringsunderlag­som­är­bra­ och­roliga­att­använda­i­undervisningen.

Läsebok Till­varje­grundbok­i­historia­fi­nns­en­läsebok­ med­en­skönlitterär­berättelse­om­epoken.­ Den­stimulerar­till­ytterligare­inlevelse­kring­ den­historiska­tiden. 5

Kompass_Medeltiden_LHL.indd 5

08-09-08 13.37.09


Välkommen till Kompass historia! NO

S S A P KOM SO

En­kompass­använder­man­ju­för­att­ta­reda­ på­var­man­befi­nner­sig,­och­för­att­lista­ ut­vart­man­ska­ta­vägen.­Ungefär­så­kan­ historia­också­användas;­både­som­ett­ redskap­för­att­diskutera­varifrån­vi­kommer­ och­för­att­ge­oss­en­uppfattning­om­möjliga­ konsekvenser­av­våra­framtida­vägval.­

Kompass historia­har­som­målsättning­att­sätta­den­berättande­texten­i­fokus.­ Tanken­är­att­eleverna­ska­få­möjlighet­att­följa­med­i­en­framställning­som­ är­både­saklig­och­lättläst.­En­väl­komponerad­och­sammanhängande­text­ är­det­bästa­sättet­att­fånga­elevernas­uppmärksamhet,­särskilt­om­den­också­ stimulerar­deras­fantasi­och­nyfi­kenhet.­ Den­engelske­statsmannen­Winston­Churchill­(själv­en­fl­itig­historieskrivare)­lär­ha­myntat­uttrycket:­”History is just one damned thing after another.”­I­Kompass historia­har­stor­möda­lagts­på­att­undvika­ett­dylikt­ mekaniskt­uppradande­av­fakta­genom­att­medvetet­låta­framställningen­ betona­orsakssammanhang.­Att­något­händer­är­visserligen­viktigt,­men­det­ är­minst­lika­viktigt­att­ha­klart­för­sig­varför­något­händer.­Du­som­lärare­ ska­kunna­dra­nytta­av­detta­i­din­undervisning­genom­att­texten­erbjuder­ dig­möjlighet­att­hjälpa­eleverna­att­formulera­svar­på­frågan­”varför?”­ snarare­än­”vem,­vad,­när­och­hur?”­ Förhoppningsvis­tycker­också­eleverna­om­Kompass historia,­inte­minst­ genom­att­text­och­bild­i­så­hög­grad­vill­vädja­till­deras­fantasi­och­ inlevelseförmåga.­I­anslutning­till­grundböckerna­fi­nns­också­fem­ berättelseböcker­med­fi­ktiva­historier.­Berättelseböckerna­är­ett­viktigt­ komplement,­inte­minst­genom­att­berättelserna­ger­underlag­för­att­ stimulera­till­inlevelse­och­samtal­i­klassrummet­om­skillnader­i­livssätt­ och­värderingar­mellan­förr­och­nu.

Illustrationerna

Filuren

Grundböckerna­är­realistiskt­och­detaljrikt­ illustrerade.­Teckningarna­kan­användas­som­ utgångspunkt­för­samtal­i­klassen:­vad­ser­man,­ vad­händer­i­bilderna,­hur­förändras­kläder,­ byggnader­etc.­över­tid.­Varje­bok­inleds­t.ex.­ med­en­vy­över­samma­område,­nämligen­ Stockholm,­som­gradvis­förvandlas­från­en­ holme­i­skärgården­till­1700-talets­stenstad.

I­Kompass­fi­nns­tidstypiska­fi­lurer­ som­ibland­ställer­frågor,­ibland­ kommenterar­innehållet­och­ibland­ bara­funderar­kring­något.­Ofta­belyser­ fi­lurernas­kommentarer­saker­som­ eleverna­kanske­själva­undrar­över­men­ inte­riktigt­vågar­formulera.­Använd­ därför­gärna­fi­lurerna­och­samtala­ kring­vad­de­säger­och­gör.

6

Kompass_Medeltiden_LHL.indd 6

08-09-08 13.37.14


NO

S S A P KOM SO

MEDELTIDEN Riddare, präster och städer Tomas Blom

I den här lärarboken für du handledning direkt kopplad till de olika sidorna i grundboken Medeltiden – Riddare, präster och städer. Du für fakta, tips och kommentarer samt fÜrslag pü saker att gÜra och att diskutera med eleverna. Längst bak finns kopieringsunderlag med olika slags aktiviteter. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Vasatiden – Kung Gustavs land Stormaktstiden – Sveriges rike växer Frihetstiden – Gustav III Kompass – visar vägen genom no och so! Läs mer pü www.nok.se/kompass

*4#/Omslag_Lararbok_Medeltiden.indd 2

 

08-09-08 13.31.48

9789127413436  

KKOOMMPPAASSSS Tomas Blom NO SO Medeltiden 9 Helgon och pilgrimer 21 Digerdöden 32 Välkommen till Kompass historia! 6 Bedjare, krigare och a...

9789127413436  

KKOOMMPPAASSSS Tomas Blom NO SO Medeltiden 9 Helgon och pilgrimer 21 Digerdöden 32 Välkommen till Kompass historia! 6 Bedjare, krigare och a...