9789147152063

Page 1

My Second Book

Contents 1 • Me and My Family 3 2 • School 9 3 • Favorite Foods 15 4 • Songs 23 5 • Instructions 29 6 • My Interests 35 7 • English Sounds 45 8 • Story Time 51 Languages and Me! 58 English and Me! 59 Liber My Second Book

ISBN 978-91-47-15206-3

© 2024 Oliver Smith och Liber AB

Projektgrupp och redaktion Maria Jones, Lena Andersson, Tina Tärnrot och Charlotte Eriksson

Produktion Jasmine Jansson, Eva Runeberg Påhlman

Formgivning Eva Jerkeman

Illustrationer Bettina Johansson

Omslag Lotta Rennéus

Språkgranskning Oliver Smith

Första upplagan

1

Repro Repro 8 AB, Stockholm

Tryck Graphycems, Spanien 2024

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm

Kundservice tfn 08-690 90 00

Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

Welcome to Enjoy English!

Hi!

We will help you learn English. Let's go!

Listen

När du ser örat finns det ett ljudspår att lyssna på.

Read

När du ser ögonen ska du läsa något.

Speak

När du ser munnen ska du prata på engelska.

Write

När du ser pennan ska du skriva något.

Treasure Chest

I skattkistan finns ord som du använder i kapitlet.

Warm Up

När du ser den här

figuren är det en övning ni gör tillsammans i klassen som uppvärmning.

CoolDown

När du ser den här

figuren ska du fundera på hur det gick att göra kapitlets uppgifter.

ExtensionTask

När du ser den här

figuren är det en extrauppgift där du får anstränga dig lite extra.

2 Kopiering förbjuden, se s. 60 K o p ierin g förb uden, se s. 60

1 • Me and My Family

Listen and Sing!

Words!

GOALS

• Talk about me and my family.

• Ask about you and your family.

3 Kopiering förbjuden, se s. 60

1. Listen and write.

4 Kopiering förbjuden, se s. 60
Hailey Amy Bob Eli Grace Charlie Fardad Daisy

2. Listen and talk. Do they have long hair?

Do they have brown hair?

Yes, they have long hair. No, they don’t have brown hair.

Do they have green eyes?

Are they wearing a purple shirt?

They betyder de eller hen.

No, they don´t have green eyes.

Yes, they are wearing a purple shirt. Do you know who it is?

Yes, I do! It is Daisy!

Helpful words

5 Kopiering förbjuden, se s. 60
yellow blue green red black brown purple orange white grey

3. Write and draw about you and your family.

My name is:

I am years old. I live in .

My pets: cat dog goldfish guinea pig yp

My family: Mom Dad Brother Sister

My friends: I have eyes. I have hair. My hobbies: Food I like: hamburger sushi banana eggs

6 Kopiering förbjuden, se s. 60 K o p ierin g f örb uden, se s. 6 0

4. True or False?

5. Write two new words you have learnt today. and

7 Kopiering förbjuden, se s. 60

My Second Book

Kommunicera för att lära!

Enjoy English innehåller roliga, engagerande och dynamiska klassrumsaktiviteter som uppmuntrar dina elever att kommunicera och förstå det engelska språket.

Böckerna har en tydlig struktur med återkommande teman vilket skapar en bra progression och möjliggör ett kumulativt arbetssätt.

Enjoy English har fokus på att få alla elever delaktiga och att de utmanas på sin nivå, oavsett språkkunskaper.

Enjoy English är ett grundläromedel i engelska för åk 1–3 med tillhörande lärarmaterial till varje årskurs.

Oliver Smith är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms Universitet. Han har en lång lärarerfarenhet från olika länder och åldersgrupper. År 2022 vann han det prestigefyllda priset Årets lärare på Stockholms Universitet.

Best.nr Tryck.nr 47-15206-3 47-15206-3

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.