9789127466449

Page 1

m ånen nhörningsmånen nhörnings-

Läsrym den Läsrym den

Micaela Favilla

Jag heter Enar. Vad heter du?

Skriv ditt namn.

Jag bor på Enhörningsmånen. Var bor du?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. 1 HEJ!
Hej!

Min kompis Lennie

Läs frågorna. Svara ja eller nej.

Är Lennie en kanin?

Har Lennie en keps?

Är Lennie grön?

Har Lennie fyra ben?

Har Lennie blå svans?

Äter Lennie en glass? nej

10

Läsrymden

Läs- och skrivträning i nya galaxer! Fler böcker i serien:

Läs mer på nok.se/lasrymden.

ISBN 978-91-27-46644-9

Enhörningsmånen Enhörningsmånen
9 7 8 9 1 2 7 4 6 6 4 4 9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.