Page 1

BYG G N A D S A R B E T E PER-OLOF ALVUNGER · CARL GYLLENBÄCK · JAN JONSSON

Byggnadsarbete Den här faktaboken riktar sig till alla som jobbar på en byggarbetsplats. En del i boken beskriver hur en byggarbetsplats kan organiseras och planeras för att fungera på ett effektivt sätt och hur byggavfall skall hanteras och sorteras på ett miljöriktigt sätt. En bra organisation på arbetsplatsen är viktig för att få ett bygge att fungera och även för att minimera risken för olyckor. Andra kapitel i boken är etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, säkerhet på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation och säkra lyft. Arbetsmiljön är ett genomgående tema i boken. Vi går igenom hur man jobbar säkert och ergonomiskt och vilka arbetsmiljöproblem man kan träffa på i byggprocessen. Serien BYGG omfattar faktaböcker och Bygg Plus. Bygg Plus är en betaltjänst på webben som innehåller övningsuppgifter, arbetsmoment, inlämningsuppgifter och mötesplatser för lärare och elever samtidigt som läraren har möjlighet att få en överblick av elevernas arbete och resultat.

Byggnadsarbete

Läs mer på www.liber.se/elaromedel

Per-Olof Alvunger Carl Gyllenbäck Jan Jonsson Best.nr 47-08509-5 Tryck.nr 47-08509-5

0 omslag bygg (kopia).indd 1

2012-02-24 10.16


2

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 2

2012-02-22 15.50


Byggnadsarbete

Liber Per-Olof Alvunger, Carl Gyllenb채ck, Jan Jonsson

Bygg 1- 9 mh.indd 3

2012-02-22 15.50


4 ISBN: 978-91-47-08509-5 © 2012 Liber AB Redaktör: Börje Pettersson Layout: Ann-Christin von Reybekiel, Reybekiel Form AB Grafisk form: Svante Ahlsén, Illustrator AB Foto: Svante Ahlsén Illustrator AB 16, 19ö, 21, 25, 28, 29, 34, 38, 42, 43ö, 46, 47n, 53, 54, 56, 59, 62, 72, 80, 83, 92, 104, 112, 124ö, 151, 184, 190. Ann-Christin von Reybekiel 8, 33h, 84, 121, 181ö, 204. Tore Allert 39, 42n, 109. Hilti AB 100-103, 105. Doka AB 106, 120n, 123, 127, 129, 130-133, 136, 138, 142-147, 150, 165, 167. Peri AB 126, 147n, 148ö, 155, 127. Skandinaviska Byggelement AB 128. Icover AB 172, 176ö, 177. Haukon AB 156, 160. Paroc AB 174, 176, 183. Stålmekano AB 116, 117. Layher AB 56. Medeltidsmuséet 108. Värmemattor TVM 178. Cramo AB 10, 13. Håkan Sandman /VF 71. Hallbyggarna Jonsereds AB 65. Per-Olof Alvunger 21nv, 21nh, 26ö, 63, 64, 95. Gasolspecialisten AB 47öv Grolls AB 31 Cederoths AB 33v. JLG 75 Tecknade illustrationer: Mats Millberg Infocar AB. Övriga illustrationer: Svante Ahlsén Illustrator AB 22ö 179v. Doka AB 153 155 Omslag: Ann-Christin von Reybekiel. Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Sahara Printing, Egypten 2012 Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08 - 690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08 - 690 93 30, fax 08 - 690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Bygg 1- 9 mh.indd 4

2012-02-22 15.50


5

Du byggare! I den här boken finns det mycken nyttig kunskap för dig som ska arbeta inom byggsektorn. Den kunskapen kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för några viktiga moment som du möter ute på en byggarbetsplats. Ett kapitel i boken beskriver hur en byggarbetsplats kan organiseras och planeras för att fungera på ett effektivt sätt och hur byggavfall ska hanteras och sorteras på ett miljöriktigt sätt. En bra organisation på arbetsplatsen är viktig för att få ett bygge att fungera och även för att minimera risken för olyckor. Andra kapitel i boken som tar upp sådant som du kommer i kontakt med på en byggarbetsplats är: etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, säkerhet på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation och säkra lyft. En röd tråd i boken är säkerhet och alla kapitel lyfter fram vad man ska tänka på för att kunna arbeta så säkert som möjligt och vilken utrustning som man ska använda när man utför ett riskfyllt moment. När du har du har läst boken har du skaffat dig viktiga kunskaper som du kommer att ha användning av i din blivande yrkesroll.

Lycka till!

Per-Olof Alvunger, Carl Gyllenbäck, Jan Jonsson Stockholm 2012

Bygg 1- 9 mh.indd 5

2012-02-22 15.50


6

Innehåll 3

Byggnadsarbete

8

Du byggare!

9

Byggnadsarbete

11

Etablering

Startskedet

11

Etableringen på byggarbetsplatsen

12

APD-plan

14

35 17

Praktiskt miljöarbete

Skyddsarbete

Lyft

18

Personliga lyft

18

Förslitningsskador

19

Ras

20

Fall

22

Personlig fallskyddsutrustning

24

Tillträdesanordningar och tillträdesleder

26

Maskiner Elanläggningar

Personlig skyddsutrustning Luftföroreningar

När olyckan har skett

28 30

31 32

33

Konsumenter

36

Inköp

37

Avfallshantering

38

Källsortering

40

Rivning

44

Fel och konsekvenser

45

Arbetsmiljö

45

47

Heta arbeten

Krav på utbildningsarrangör

49

Krav på utbildningsinstruktör

49

Skyldigheter som instruktör eller arrangör vid utbildning i Heta arbeten

50

Certifikatet för eleven

51

Säkerhetsregler för heta arbeten

52

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 6

2012-02-22 15.50


7 55

Ställningsbyggnad

Fel och konsekvenser

98 99

Byggnadsställning

55

Om olyckan är framme

Ställningsutbildning

55

101 Bultpistollicens

Ställningstyper

57

Val av ställning

58

Lastklasser

59

Ställningens delar

61

Förankring av ställning

62

Väderskydd

65

Säkerhet vid ställningsbyggnad

66

Personlig skyddsutrustning

67

Säkerheten runt ställningen

68

Brister i ställningar

70

73

Saxliftar

Vilka krav ställs på föraren?

Bultpistol

101

Bultpistollicens

102

Bultpistolutbildningen

102

Regler för bultpistolen

103

Användning av pistolen

104

Spik till bultpistol

105

107 Formbyggnad Inledning

107

Historik

108

Gjutformar

109

77

Gjutformens uppgift

109

Kontroll av liften

78

Traditionell form

111

Risker med mobila arbetsplattformar

78

Principutförande för stödjande form

111

Planering av arbetet med liften

79

Formtryck

112

Personlig skyddsutrustning

79

Hydrostatiskt tryck

113

Formstag och formbindningssystem

113

81

Säkerhet vid vägarbete

Runda släta stänger (Ss)

113 122

Nollvisionen

82

Lågformar

Beteendemässiga skydd

82

Pelarform

125

84

Lucksystem

129

Systemform för bostadsbyggande

132

Ergonomiskt anpassade

133

Planering och genomförande

134

Tankemässiga riskfaktorer

Fysiska skydd

86

Trafikomledning och -avskiljning

86

Riskklassning av vägar

88

Vägmärken

89

Vägmärkesvagn

92

Fordonsutmärkning

94

Tunga skyddshinder

94

Markeringsskärmar

97

Systemform för industribyggande

136

Motgjutningar och stödbockar

137

Klätterform

138

Glidform

140

Bärande form

143

Innehåll

Bygg 1- 9 mh.indd 7

2012-02-22 15.50


8 Valvstämp av rör

145

Olika typer av isolering

179

Rörstämp

145

Stödben

146

Att tänka på när man arbetar med isolering

180

Stämptorn

147

Isolering och hälsa

180

Bockryggar

148

Bearbetning av isoleringen

182

Formbord

150

Plattbärlag, filigranbjälklag

151

Balkform

152

Avstängare

154

Valvavstängare

156

Ursparningar

157

Smygform

158

Förtagningar

162

Förtagningsprofil

Avformning (rivning av form)

162

163

185 Villaventilation Ventilation av inomhusluft

186

Luftflöden

187

Ventilationsledningar

188

Avloppsventilation och imkanal

189

191 Säkra lyft Lyftverktyg

192

Lastberäkning

193

Avformning av stödjande traditionell väggform 164

Lastens hållfasthet

194

Avformning av stödjande systemform

164

Lastverktygs belastningsförmåga

195

168

Påkoppling av lyftverktyg

196

Väggformar

168

Stabilisering

197

Avstängare till väggformar

169

Avkoppling av lyftverktyg

198

Ursparningar till formväggar

169

Defekter

199

Bärlagsform (valvform)

170

Pelarform

170

Arbetsmiljö

171

Fel och konsekvenser

Signalschema

200

Fel och konsekvenser

202

Arbetsmiljö

203

173 Isolering 205 Sakregister Så fungerar isolering

174

Värmetransmission

174

Köldbrygga

175

Mineralull

176

Lösull

177

Nya isoleringsmaterial

178

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 8

2012-02-22 15.50


9

Byggnadsarbete Innehållet i den här boken lämpar sig för många av de yrkesgrupper som jobbar på en byggarbetsplats. Boken ger beskrivningar av det förberedande arbetet med att organisera byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet i tid och rum. Det handlar om placering av manskapsbodar och lager, planering av när transporter behövs och när arbetsmomenten ska genomföras. Dessa förberedelser berör alla byggnadsarbetare och är nödvändiga av ekonomiska samt platsmässiga skäl. En del av boken beskriver viktiga hjälpmedel och säkerhetsaspekter för byggarbetsplatsen. Dessa är nödvändiga för att byggnadsarbetet ska utföras med ett minimum av person- och materialskador. Miljöaspekter som hur avfall från byggarbetsplatsen tas om hand är en annan viktig del i boken. Ett korrekt omhändertagande av byggavfall är viktigt av ekonomiska skäl, samt för växters, djurs och människors välmående. Kapitlet formbyggnad beskriver hur gjutformar till betongkonstruktioner som bjälklag, pelare, balkar och väggar byggs upp. Dessutom beskrivs de kompletterande konstruktionerna samt isolering och villaventilation.

Inledning

Bygg 1- 9 mh.indd 9

2012-02-22 15.50


Bygg 1- 9 mh.indd 10

2012-02-22 15.50


11 En produktionsplan innehåller oftast:

• en arbetstidsplan, som styr arbetsordningen mellan de olika momenten och byggets totala produktionstid,

• en detaljtidsplan, som styr tiden för de inledande arbetena,

• en budget eller en produktionskalkyl, som är ett hjälpmedel för att undvika att man överskrider de överenskomna kostnaderna,

• en resursplan, som visar vilka skeden i bygget som kräver olika yrkesarbetare, arbetsledningen samt maskiner och andra hjälpmedel.

• en arbetsplatsdispositionsplan, som innefattar byggets olika skeden från etablering till avetablering.

• en kvalitetsplan, som särskilt pekar ut de åtgärder som kommer att påverka kvaliteten samt i vilken ordning de kommer att vara aktuella. Planen visar också vilka resurser som då måste finnas på plats.

• Inköps- och leveransplaner, som anger hur inköpen samt leveranserna till bygget ska hanteras – inte minst arbetsmiljömässigt.

• en arbetsmiljöplan, som beskriver förutsättningarna för en god arbetsmiljö på byggplatsen. Här anges bland annat hur skyddsarbetet ska organiseras, vilka ordnings- och skyddsregler som gäller samt vilka särskilda åtgärder som ska vidtas när man arbetar med riskfyllda arbetsmoment.

Etablering När man pratar om ”etablering” inom i byggsektorn, menar man den process som pågår innan man startar själva bygget. Det är mycket som måste förberedas, planeras och samordnas för att allt ska fungera smidigt under byggtiden. Etableringen kan bli rätt omfattande om det rör sig om ett större byggprojekt, men även mindre byggen kräver planering och samordning. Etableringen börjar efter det att man fått bygglov. Alla ritningar är då färdiga och byggentreprenören, dvs den firma som ska bygga, har utsetts.

Startskedet Startskedet är en mycket viktig fas, som lägger grunden till ett bra bygge. Man räknar med att startskedet kan ta upp till 20 % av den totala entreprenadtiden. Den planering som görs i startskedet leder till en produktionsplan. När produktionsplanen är färdig hålls ett startmöte, som samlar alla som är inblandade i bygget. Byggherren brukar vara med för att beskriva sin vision och sina mål med projektet, och man diskuterar viktiga frågor kring projektets genomförande samt annat gemensamt, till exempel frågor som rör arbetsmiljön. Startmötet kan ses som en sorts ”kick off ” som ska få alla inblandade att jobba mot samma mål. Samarbete är en viktig faktor i alla byggprojekt. Det brukar fi nnas många underentreprenörer, och för att alla ska veta vad som gäller görs en arbetsberedning. Platschefen gör arbetsberedningen i samråd med övriga parter och planerar mer i detalj hur de olika aktiviteterna ska genomföras. Det kan till exempel handla om arbetsmetoder, tidsplaner, materialhantering, vilka hjälpmedel som krävs eller hur man ska hantera spill och avfall. Etablering

Bygg 1- 9 mh.indd 11

2012-02-22 15.50


12

Etableringen på byggarbetsplatsen En byggarbetsplats kan liknas vid en tillfällig fabrik. Det är mycket utrustning och många funktioner som ska finnas på plats för att allt ska fungera, till exempel:

• Arbetsbodar till personalen. • Vatten och avlopp till toaletter och till arbetsbodarna. • Städning av bodarna. • Fuktskyddad plats för byggmaterial. • Utrymme för byggkranar. • Containrar för material och utrustning. • Staket runt hela arbetsplatsen så att ingen obehörig kommer in och skadas eller förstör något.

• Tillfällig el till maskiner och belysning. • Hämtning av byggsopor. Man kan i dag hyra in byggetableringsföretag som sköter de flesta av dessa uppgifter. De tar ett helhetsansvar för byggarbetsplatsens etablering, hyr ut manskapsbodar, levererar bodarna och ställer dem på plats, kopplar in avlopp och vatten samt erbjuder städning av bodarna när så behövs. Byggetableringsföretagen drar även fram tillfällig el till bygget och sköter servicen av elanläggningen under byggtiden. Om man behöver teknisk utrustning som datorer och nätverk eller kopieringsmaskiner och faxar ordnar de oftast även detta. Om man ska etablera en byggarbetsplats på en offentlig plats krävs polistillstånd. Det behövs också om man på sådan plats vill sätta ut containrar, placera bodar, bygga ställningar, anordna utfarter från ett bygge, använda mobilkranar med mera.

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 12

2012-02-22 15.50


13

Etablering

Bygg 1- 9 mh.indd 13

2012-02-22 15.50


14

APD-plan APD-plan ska utläsas som ArbetsPlatsDispositionsplan. Den ska hjälpa till så att byggarbetsplatsen organiseras på ett bra sätt, och anger bland annat:

• hur transportvägarna för materialleveranser, byggavfall med mera ska dras.

• var byggkranen ska vara placerad och hur långt kranen räcker runt bygget.

• var hissarna ska placeras. • var material ska lossas och lagras. • var manskapsbodar och materialcontainrar ska placeras. • hur passager genom byggarbetsplatsen ska anordnas. • var alla ingångar eller utgångar till bygget ska vara belägna.

Det är väldigt viktigt att man uppdaterar denna plan vid förändringar, som till exempel om nya förråd eller kranar tillkommer på byggarbetsplatsen. Ibland görs även en speciell TA-plan, som betyder trafikordningsplan. Denna plan visar tillfälliga trafi klösningar på byggarbetsplatsen, och upprättas för att skapa en säkrare arbetsmiljö

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 14

2012-02-22 15.50


15

TA Plan

A APD Plan

Etablering

Bygg 1- 9 mh.indd 15

2012-02-22 15.50


Bygg 1- 9 mh.indd 16

2012-02-22 15.50


17

Skyddsarbete Skyddsarbetet syftar till att minimera risken för skador och ohälsa på arbetsplatsen. De vanligaste skadeorsakerna på en byggarbetsplats är lyft, ras, fall samt förlorad kontroll över maskiner. Förslitningsskador är också vanliga, men de visar sig först efter längre tid. Förslitningsskador orsakas av tungt, enformigt och oergonomiskt arbete. En arbetsmiljöplan (AFS, 2008:16) ska upprättas så snart ett arbete:

• pågår i fler än 30 dagar • involverar fler än 20 personer på arbetsplatsen • omfattar fler än 4 000 arbetstimmar • innehåller riskfyllda moment. Planen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen, men den ska också skickas in till Arbetsmiljöverket. Som arbetstagare ska man se till att följa arbetsmiljöplanen så att allas hälsa tryggas. Det är byggherren, dvs den som anlitar en byggfirma, som ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas. Om flera företag är verksamma på samma arbetsplats ska deras respektive skyddsarbete samordnas. Alla ska veta vem som gör vad – och när. Samordningen kan delegeras från byggherren till byggfirman. På arbetsplatsen ansvarar sedan arbetsgivaren eller dess ställföreträdare – platschefen – för de anställdas säkerhet. Skyddsombudet representerar personalen i arbetsmiljöfrågor. Om ett moment kan anses som direkt ohälsosamt, har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet.

För att gardera sig mot arbetsskador är det viktigt att försöka förstå riskerna, både på kort och på lång sikt, och vilka åtgärder som är lämpliga för att motverka dem.

Skyddsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 17

2012-02-22 15.50


18

Lyft Arbete på en byggarbetsplats innebär i regel många, och ibland tunga, lyft av material eller utrustning. Lyft kan orsaka problem i ryggar och knän, och i möjligaste mån bör man därför alltid använda hjälpmedel. Detta för att undvika såväl direkta belastningsskador som förslitningsskador, som kan visa sig först efter en längre tids lyft. Lyfthjälpmedlen kan vara motordrivna eller manuella.

De motordrivna lyftanordningarna, truckar och lyft kranar, får bara manövreras av den som har särskild utbildning. De manuella lyfthjälpmedlen är vagnar, lyftselar samt block och rep.

Personliga lyft När lyft hjälpmedel inte kan användas finns det ett antal faktorer som ökar risken för belastningsskador. Den lyftteknik man använder sig av är avgörande för den belastning kroppen utsätts för. Formen på det material som lyfts kan också påverka belastningen. Så är till exempel 900 mm breda gipsskivor inte bara lättare än 1200 mm breda gipsskivor – de kan också lyftas med rakare rygg samtidigt som armarna inte måste sträckas ut lika långt.

Riskfaktorer vid lyft

• Tunga lyft. Lösningsförslag: Kanske kan man gå fler gånger, eller så kan fler personer hjälpas åt med lyftet.

• Lyft med böjd rygg och lyft med samtidig rotation av kroppen. Lösningsförslag: Undvik att rotera kroppen och ta istället ett steg. Lyft med benen böjda, ryggen fi xerad och rak.

• Lyft när armarna hålls långt utanför kroppen med en lyftbörda tyngre än 3 kg. Lösningsförslag: Lyft istället med materialet nära kroppen.

Liber –Byggnadsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 18

2012-02-22 15.50


19

Förslitningsskador Långvariga, ensidiga arbetsmoment ökar risken för förslitningsskador. Det är vanligt med förslitningsskador i armar, axlar och rygg. Förslitningsskador kan undvikas genom korta, regelbundna pauser och genom att byta arbetsmoment med jämna mellanrum. För att undvika förslitningsskador i armar och händer bör verktygen vara greppvänliga, dvs varken för smala eller för tjocka. Arbete över axelhöjd bör alltid undvikas. Försök att i stället använda pallar, förlängningsarmar och liftar. Arbete i midjenivå bör som regel ske från armbågshöjd , och för att göra detta möjligt monteras arbetsbord. För stående arbeten är ett arbetsbord på 950 mm en lagom höjd för korta personer och 1200 mm för långa. Om man arbetar i böjd ställning, till exempel sågar med fogsvans, rekommenderas en något lägre arbetshöjd. Arbete vid golvnivå bör inte göras stående med böjd rygg, utan knästående med knäskydd eller från en arbetsstol. Alternativt kan verktyg med förlängningsarmar användas.

Skyddsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 19

2012-02-22 15.50


20

Ras Ras innebär att material eller utrustning faller. Ras kan orsaka svåra person- och materialskador. En enkel första åtgärd mot ras är att tänka efter innan man placerar eller lägger ifrån sig material och utrustning. Allt ska placeras riskfritt på en hållfast och vågrät yta eller fästas i ett arbetsbälte. Om olyckan ändå är framme och material eller utrustning rasar finns det skydd som kan stoppa nedstörtande föremål. Skyddstak och skyddsnät kan stoppa föremål innan de hinner göra skada. Man kan också klä in räcken och arbetsställningar med hjälp av armerad plast, byggskivor och fotlister (minst 150 mm höga). Ställningar som kläs in helt måste förankras väl på grund av vindlaster. Alla konstruktioner måste stabiliseras noggrant så att de inte kollapsar under byggnadstiden. Det kan handla om en tillfällig stabilisering av en vägg i en byggnad eller av väggarna i en schaktad eller grävd grop. Vid djupare schaktning kan personer som befinner sig i schaktet komma att begravas om schaktmassorna rasar. Faktorer som kan orsaka ras är: branta väggar i schaktet, långa schakt, laster nära schaktet, frusen mark som tinar upp, tillströmmande grundvatten och nederbörd. Om schakten inte kan täckas med skyddande skivor eller spontade brädor, kan man arrangera varningssytem med hjälp av laserinstrument, eller med pålar som placeras i schaktets ovankant. Pålarna placeras på linje utmed schaktet och mellan pålarna spänner man en lina. Om linan slaknar eller pålarna inte längre står på linje, varnar detta för stundande ras. För att snabbt kunna utrymma ett schakt krävs trappor. Inklädnad av schakt med råspontade brädor, som stabiliseras av reglar.

Schakt med pålar och rep som varnar för ras – en påle faller ur linje och linan slaknar.

Liber –Betong

Bygg 1- 9 mh.indd 20

2012-02-22 15.50


21

St채llning med fotlist

Skyddstak

Inkl채dd arbetsst채llning vid fasadarbete

Skyddsarbete

Bygg 1- 9 mh.indd 21

2012-02-22 15.50


BYG G N A D S A R B E T E PER-OLOF ALVUNGER · CARL GYLLENBÄCK · JAN JONSSON

Byggnadsarbete Den här faktaboken riktar sig till alla som jobbar på en byggarbetsplats. En del i boken beskriver hur en byggarbetsplats kan organiseras och planeras för att fungera på ett effektivt sätt och hur byggavfall skall hanteras och sorteras på ett miljöriktigt sätt. En bra organisation på arbetsplatsen är viktig för att få ett bygge att fungera och även för att minimera risken för olyckor. Andra kapitel i boken är etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, säkerhet på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation och säkra lyft. Arbetsmiljön är ett genomgående tema i boken. Vi går igenom hur man jobbar säkert och ergonomiskt och vilka arbetsmiljöproblem man kan träffa på i byggprocessen. Serien BYGG omfattar faktaböcker och Bygg Plus. Bygg Plus är en betaltjänst på webben som innehåller övningsuppgifter, arbetsmoment, inlämningsuppgifter och mötesplatser för lärare och elever samtidigt som läraren har möjlighet att få en överblick av elevernas arbete och resultat.

Byggnadsarbete

Läs mer på www.liber.se/elaromedel

Per-Olof Alvunger Carl Gyllenbäck Jan Jonsson Best.nr 47-08509-5 Tryck.nr 47-08509-5

0 omslag bygg (kopia).indd 1

2012-02-24 10.16

9789147085095  
9789147085095  

Byggnadsarbete Per-Olof Alvunger Carl Gyllenbäck Jan Jonsson 2 Liber –Byggnadsarbete Liber Per-Olof Alvunger, Carl Gyllenbäck, Jan Jonsson