Page 1

Börge Ring

Börge Ring

RELIGION

RELIGION

och sånt RELIGIONSKUNSKAP

och sånt

De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion löper som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning följt av arbetsuppgifter vilka inbjuder till diskussion, eftertanke och fördjupning.

Börge Ring

RELIGION

och sånt RELIGIONSKUNSKAP

I den tredje upplagan har kvinnans roll och religionsutövningen i dagens Sverige fått större utrymme. Kapitlet om naturfolkens religioner har även arbetats om.

Best.nr 47-09252-9 Tryck.nr 47-09252-9

TREDJE UPPLAGAN

Omslag Rel och sa nt .indd 1

09-04-03 09.19.51


isbn 978-91-47-09252-9 © 2000 Börge Ring och Liber AB redaktion: Thomas Johansson formgivare: Eva Jerkeman bildredaktör: Elisabeth Westlund teckningar: Stina Wirsén produktion: Thomas Sjösten

Tredje upplagan 1 repro: Repro 8 AB, Nacka tryck: Sahara Printing, Egypten 2009

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. Den som bryter emot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt kan bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

INLAGA.indd 2

09-04-06 14.26.56


Innehåll Religion 7 Etik – moral 8 Att visa respekt 9 Moraliska problem 12 Olika former av etik 16 Undersök och fundera vidare 20 naturfolkens religioner 28 Gemensamma drag 30 Samisk religion 36 Undersök och fundera vidare 41 tre religioner 42 Bibeln 43 Gamla testamentet 44 Nya testamentet 47 Hur ska man läsa Bibeln? 49 Undersök och fundera vidare 51 Judendom 52 Gud är en 54 Guds utvalda folk 55 Gud visar sig i historien 59 Undersök och fundera vidare 67 Kristendom 70 Jesus – Guds son 72 Jesu budskap blir kristendom 82 Olika kristna riktningar idag 85 Undersök och fundera vidare 104

INLAGA.indd 3

09-04-03 16.18.40


4 . Islam 108 Gud är en 110 Koranen är Guds sanna ord 112 Följ de fem pelarna 117 Religion och vardagsliv är ett 122 Olika riktningar 127 Undersök och fundera vidare 134 Hinduism 138 Samsara – det eviga kretsloppet 140 Karma – du får skörda det du sår 140 Traditionen bestämmer hur Gud dyrkas 144 Befrielse – slutmålet 146 Riktningar 149 Undersök och fundera vidare 154 Buddhism 156 Allt är föränderligt 158 Allt leder till otillfredsställelse 159 De tre juvelerna 161 Buddhismen i vardagen 165 Olika rikningar inom buddhismen 168 Undersök och fundera vidare 178 Kina 181 Förfäderstro och dyrkan av Himlen 182 Yin – yang 182 Konfucianism – de fem relationerna 184 Daoism 184 Undersök och fundera vidare 187

INLAGA.indd 4

09-04-03 16.18.40


. 5 New Age 188 En ny tidsålder 189 Fånga den kosmiska energin 189 Vi återföds till nya liv på jorden 190 Är New Age en religion? 194 Undersök och fundera vidare 198 Esoteriska rörelser och satanism 200 Två synsätt på Satan 203 Undersök och fundera vidare 207 Sekter 209 Vad är en sekt? 209 Undersök och fundera vidare 213 Till sist 215 Världens religioner, karta 216 Register 218

INLAGA.indd 5

09-04-03 16.18.40


30 . naturfolkens religioner

Det blir lätt förenklingar Varje naturreligion har sin egen historia, sina egna traditioner och myter. Religioner i Afrika har präglats av sin miljö och omgivning, och Australiens ursprungsbefolkning aboriginerna av sitt sammanhang och sin historia. Det finns en risk att vi, som inte känner dessa religioner så väl, förenklar och förytligar dem och inte heller ser deras särdrag. Det är också lätt att göra dem mer exotiska än de i själva verket är. De människor som varit i nära kontakt med naturreligioner menar att det inte alltid är så stor skillnad på hur religionen utövas bland naturfolk och bland troende inom de stora världsreligionerna.

Gemensamma drag Det går att hitta gemensamma drag hos många naturreligioner. De är alla mycket gamla. Samerna har till exempel levt i norra Sverige i 5000 år och där utövat sin traditionella religion. Eller aboriginerna som forskarna tror har levt 40 000 år i Australien. En annan gemensam nämnare är att ingen av dessa religioner har spridits runt världen som kristendom och islam, utan de har blivit kvar där de en gång föddes. Naturreligioner uppstod inte på någon speciell plats utan de växte fram på olika platser och oberoende av varandra. Det är som med konst där man försöker beskriva livet, många människor kom på det på olika platser i världen. Återkommande är också tron på ett högsta väsen. Gud beskrivs som den som orsakar allt och som skapat hela tillvaron.

Gudar och andar Naturfolken har många gudar. I bakgrunden finns oftast en skapargud som inte aktivt tar del i det vardagliga livet. Den guden tar stammen endast kontakt med i katastrofsituationer. Hos kikuyfolket i Kenya heter den gud som skapat världen och människorna Ngai. Han står över allt och alla men kommer då och då ner till jorden för att inspektera hur människorna sköter sig. Dessa besök, som förebådas av blixtar, utgör den huvudsakliga kontakten mellan Ngai och folket.

INLAGA.indd 30

09-04-03 16.18.55


naturfolkens religioner . 31

Under skaparguden finns undergudar som sköter de vardagliga kontakterna med människorna. De ansvarar för olika saker, som skörden, barnafödandet, regnet och solen. Hos många naturfolk tänker man sig att gudarna liksom förfädernas andar kräver offer för att de ska dela med sig av sin livskraft. Typiskt för de nordamerikanska prärieindianerna är att söka sin skyddsande. Det är ett sätt att få kontakt med gudarna och få del av livskraften. Prärieindianerna vet att det är andarna som djupast styr över världen. För att hitta sin skyddsande beger sig den unge mannen ut i ödemarken där han uppsöker en enslig kulle. Där vistas han i ett eller två dygn och ber till andarna. Utmattad faller han i dvala och i drömmen kommer skyddsanden till honom och tröstar och ger av sin övernaturliga kraft.

Natur – djur – människa i gemenskap Det finns många sätt att visa sin respekt och samhörighet med naturen. Enligt Bijagosfolket, som lever i Guinea-Bissau vid Afrikas västkust, är naturen besjälad. Därför offrar den som vill hugga ner ett träd till trädets ande. Därefter huggs trädet ner. På detta sätt visar man sin respekt för den levande naturen. Totem är en markering av släktskapet mellan en stam och ett djur. Nordvästkustindianerna i British Columbia i Canada, avbildade sitt totemdjur på en påle. Totemdjuret får inte skadas eller dödas. Föreställningarna om totem lever fortfarande jämsides med kristendom och andra synsätt som tillhör det moderna livet. Förr kunde en same som hade fiskat lägga lite av sin fångst som tackoffer på en sten vid sjön. Förhållandet mellan människan och naturen måste vårdas.

; s.178 –183

i är ett mytomspunnet djur inte bara i Sverige utan också i Ryssland. Denna björntass från Ryssland använder schamanen vid olika ritualer och vill med den markera att människor, djur och natur hör ihop och är beroende av varandra.

BJÖRNEN

skyddsande den speciella andekraft som följer en person genom livet totem släktskap mellan en viss grupp människor och ett djur

INLAGA.indd 31

09-04-03 16.18.55


64 . judendom

kvinna vandrar på tomma gator i Jerusalem. Under försoningsdagen stängs all trafik av under ett dygn, vilket säger något om hur stor denna högtid är.

EN

När en pojke fyller 13 år blir han religiöst myndig och blir ”budets son”, bar mitzva. I en gudstjänst i synagogan får han läsa ett stycke ur Toran och efteråt firas med gåvor och fest att pojken nu kan ta ansvar för sina handlingar. Flickorna har en motsvarande ceremoni. Hon blir ”budets dotter”, bat mitzva, vid 12 års ålder.

Riktningar Det finns tre judiska riktningar: • den ortodoxa • den konservativa • den liberala judendomen. De ortodoxa judarna är de mest traditionsbundna och har som mål att följa alla de 613 reglerna. Det är denna grupp som idag ofta präglar bilden vi får genom massmedia av judendomen i Israel. Ortodoxa judar utgör inte den största gruppen, men är den grupp som hörs och syns mycket.

bar mitzva budets son, judisk konfirmation för pojke bat mitzva budets dotter, judisk konfirmation för flicka ortodox renlärig, beroende av traditionen

INLAGA.indd 64

09-04-03 16.19.49


judendom . 65

Den konservativa står i mitten och anser att de regler som är knutna till högtider är viktiga. Sedan avgör majoriteten vilka regler man följer. De liberala menar att de gamla lagarna och reglerna var skrivna för en tid som inte finns längre och därför går det att bortse från dem. Liberala judar utgår från de lagar som är knutna till dagens samhälle och liv. Skillnaderna mellan de tre grupperna kan illustreras med hjälp av hur män och kvinnor sitter i synagogan.

Män

Män

Män

Män och kvinnor

Kvinnor och barn

Kvinnor

I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänstrummet. Där sitter bara män.

Män och kvinnor

I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barn med sig, stannar de på läktaren.

I den liberala synagogan sitter kvinnor och män blandade.

Judar i Sverige idag Idag bor det ca 20 000 judar i Sverige och i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping finns synagogor. Den största synagogan är belägen i Stockholm och har drygt 4000 medlemmar som representerar olika riktningar inom judendomen. Idag får judar från alla riktningar bli medlemmar i den församlingen. Alla judar som bor i Sverige är inte religiöst aktiva och den största gruppen består sannolikt av liberala judar. Vissa går på gudstjänster vid stora högtider och andra ytterst sällan eller inte alls. Bland judar finns även ateister som knyts till gruppen judar av andra skäl än de rent religiösa. Några kallar sig sociala judar eller kulturella judar

konservativ en person eller riktning som vill bevara det gamla liberal en person eller riktning som tar friare på äldre regler

INLAGA.indd 65

09-04-03 16.19.53


70 . kristendom

Kristendom

INLAGA.indd 70

09-04-03 16.19.55


kristendom . 71

• Gud är kärleken • Jesus – Guds son Enligt Nya testamentet är Gud kärleken: ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.” Enligt kristen tro visade sig kärleken i Guds son Jesus, som lärde människan vem Gud är. Jesus levde i det land vi kallar Israel. Hans liv och tankar blev upphov till den världsreligion som idag har flest anhängare.

INLAGA.indd 71

09-04-03 16.20.04


112 . islam

Koranen är Guds sanna ord Koranen har alltid funnits i himlen och är skriven av Gud. År 610 kom ängeln Gabriel till Muhammed när Muhammed var 40 år och uppmanade honom att läsa ur den. Muhammed blev förvirrad och gick hem till sin fru Khadidja. Enligt traditionen sätter han sig vid hennes knä och kommer henne nära. Hon ger honom stöd och säger: ”… jag hoppas du är detta folks profet!” Under 23 år läste ängeln Gabriel vid olika tidpunkter Koranens innehåll för Muhammed i uppenbarelser. Till slut fanns hela Koranen på jorden för första gången i historien. Tidigare profeter hade bara fått delar av den sanna Koranen, men nu förmedlades den i sin helhet till Muhammed. Koran betyder läsning eller recitation eftersom den kom till genom en uppläsning. Muhammed läste högt ur

I

INLAGA.indd 112

texten står på arabiska: Helig koran

09-04-03 16.21.10


islam . 113

minnet för en skrivare som skrev ner Koranen. Det sägs att Muhammed inte kunde skriva eller läsa. Så här gick det till: Den himmelska Koranen läser ängeln Gabriel för Muhammed som läser högt ur minnet (reciterar) för en skrivare som skriver ner den jordiska Koranen Detta innebär att den jordiska Koranen är en exakt kopia av den himmelska Koranen och därför sann. Den innehåller Guds egna ord. Koranen är för islam det Jesus är för kristendom, förmedlare av Gud och Guds budskap. Det tog drygt tio år efter Muhammeds död att redigera Koranen. Koranen i himlen är skriven på arabiska och kan egentligen inte översättas, för då går den innersta meningen förlorad. Den allra senaste översättningen till svenska heter därför inte Koranen utan Koranens budskap (1998). Koranen är upplagd på ett speciellt sätt: Den börjar med en kort sura (kapitel), sedan kommer den längsta suran och därefter blir de kortare och kortare. Den sista är kortast av de 114 surorna.

Sura 1

Sura 114

För den troende muslimen är varje bokstav i Koranen skriven av Gud. Detta kan aldrig ifrågasättas. Här finns en stor skillnad mot hur judar och kristna ser på Bibeln. Många judar och kristna anser att Bibeln är skriven av människor, vilka visserligen inspirerats och fått hjälp av Gud, men de har själva skrivit och det kan förekomma motsägelser och felaktigheter. Så kan aldrig en muslim se på Koranen. Men på samma sätt som judar och kristna kan tolka Bibeln, kan muslimer tolka Koranen. I Koranen står att vin och hasardspel är förbjudet. Det kan tolkas som att varken vin eller spel är tillåtet, eller som att man inte får dricka och spela samtidigt. Detta har fått till följd att muslimer förhåller sig på olika sätt till alkohol och i ett land kan det vara lätt att hitta alkohol, medan det i ett annat är betydligt svårare.

sura kapitel i Koranen

INLAGA.indd 113

09-04-03 16.21.13


150 . Hinduism

rör en av de 1100 Shivasymbolerna, linga. Symbolerna ska skickas till byar i den stat som heter Madhya Pradesh, i syfte att sprida hinduismen.

KVINNAN

Han är både man och kvinna och hans shakti, den kvinnliga kraften, är en del av hans natur. Det berättas att Shiva levde som naken asket i skogen och försökte förföra brahmanernas hustrur, vilket ledde till att han kastrerades och att hans penis, linga, föll till marken och fästes där. Det finns många shivaitiska skolor men de flesta anhängarna inom shivaismen tillhör inte någon särskild skola, utan tillber Shiva i hemmet och i tempel på egen hand.

Shaktism I shaktismen är tron att det finns en kvinnlig kraft, shakti, som skapar, upprätthåller och förstör världen. Den stora gudinnan är Devi, som egentligen är ett samlingsnamn för alla de gamla gudinnor som var knutna till jorden, Moder jord-gudinnor. Devi betyder helt enkelt gudinna, sedan får hon många namn.

INLAGA.indd 150

09-04-03 16.22.22


Hinduism . 151

Heliga skrifter Människor i Indien har länge skrivit ner och berättat om sina religiösa erfarenheter. 1 De första skrifterna från 1200-talet f.Kr. innehåller lovsånger till gudarna och berättar om hur offer till dem bör gå till. Dessa skrifter fick namnet De fyra Vedaböckerna.

; s.103–106

2 På 800-talet f.Kr. kom Upanishaderna till. I denna skriftsamling formulerades idén om att atman är ett med Brahman och att föreningen av de två sker genom meditation.

; s.107–113

3 Den mest berömda och älskade boken är Bhagavadgita, Den höges sång, som skrevs ca 300 f.Kr. Boken handlar om guden Krishna som samtalar med en frågvis och undrande man som ställer frågor om livets mening. Bokens huvudtema är kärleken till guden Krishna. Genom denna kärlek kan människan se sitt sanna jag, sin atma och slutligen få leva med Krishna.

; s.113–123

BARNEN

är klädda till Krishna och Radha vid en fest på Sri Lanka.

Bhagavadgita Den höges sång

INLAGA.indd 151

09-04-03 16.22.26


166 . Buddhism

KVINNOR

INLAGA.indd 166

i Bangkok visar sin vรถrdnad fรถr Buddha.

09-04-03 16.22.57


Buddhism . 167

I den folkliga buddhismen blir Buddha väldigt lik en gud som troende ber till om hjälp. Nirvana uppfattas som ett paradis, en plats där människan får möta Buddha. Detta stämmer inte riktigt med Buddhas grundtanke att det inte finns några gudar. I den folkliga formen av buddhism kan kristna och buddhister finna många beröringspunkter. Det finns också hinduer som menar att buddhism är en form av hinduism. Det viktiga är att förstå att varje riktning innehåller både en filosofisk, intellektuell strömning och en folklig. Det kan på ett sätt vara lättare att hitta renodlad buddhism som Buddha tänkte sig den i Sverige och USA än i Asien.

Kvinnan i buddhismen Buddha var till en början tveksam till att kvinnor skulle få delta i munkförsamlingen. Det berättas att när drottning Maha Pajapati frågade Buddha om hon fick ansluta sig, fick hon svaret: ”Snälla fråga inte så.” Buddha ändrade sig så småningom och välkomnade kvinnor till munkgemenskapen. En kvinna kan antingen bli nunna eller kvinnlig munk. Det kan för en västerlänning låta märkligt med en kvinnlig munk, men i buddhismen skiljer man på nunna och kvinnlig munk. En kvinnlig munk följer fler regler än en nunna och har högre status. Buddha menade att både män och kvinnor kan nå befrielse, men i en munkförsamling finns det andra regler för kvinnor än för män. Den som blir kvinnlig munk ska följa 311 levnads- och klosterregler, medan en manlig munk endast har 227 regler att hålla sig till. De 84 ”extrareglerna” är kopplade till det kvinnliga könet. Den första regeln som en kvinnlig munk ska följa handlar om hennes förhållande till manliga munkar. I vinaya, munklivets regelsamling står: Även om en kvinnlig munk (bhikkinø) har hundra fler tjänsteår än en manlig munk (bhikkhu) måste hon visa mannen respekt, även om han bara varit munk för en dag. En kvinnlig munk ska alltså alltid vara underställd en manlig munk, hur ung och hur kort tid han än varit i orden.

INLAGA.indd 167

09-04-03 16.23.04


new age . 195

Kännetecknande för en religion är att den ger svar på viktiga livsfrågor som: Vad är livets mening? Vad händer när jag dör? I New Age-rörelsen går att finna svar på dessa frågor. Det som talar emot att New Age är en religion är också flera saker. I en religion brukar det finnas en gemensam trosbekännelse. Det finns inte i New Age. Tvärtom framhålls att var och en får tro som den vill. Det är bara att välja. Vill jag tro på UFO gör jag det. Men jag måste inte. Vill jag tro på astrologi gör jag det. Men jag måste inte. Det finns heller inte gemensamma gudstjänstformer eller stora samlingslokaler där man tillsammans utför riter. Det enda gemensamma är meditation. Det finns ingen gemensam skapelsemyt eller berättelse om hur människan kom till, vilket finns i de flesta religioner.

Världen, Måttfullhet och Yttersta domen. Korten har sina givna betydelser och sin ”uppochner-betydelse”. Yttersta domen kan t.ex. betyda förnyelse eller svaghet.

TAROTKORT:

Ett smörgåsbord Det går att likna New Age vid ett smörgåsbord fyllt med olika andliga rätter. Du plockar det du tycker bäst om och tar så lite eller mycket du vill. Det innebär exempelvis att någon väljer att lägga tarotkort (ett sätt att spå) och någon annan tilltalas av avslappnande massage. Andra väljer reinkarnationsterapi, vilket innebär att man med hjälp av en terapeut försöker minnas vad som hänt en i förra livet. Den som kanske blev slagen och misshandlad av sina föräldrar får en förklaring till sin ilska mot sina föräldrar i detta liv.

INLAGA.indd 195

09-04-03 16.23.43


196 . new age Eller så väljer någon att tro på pendling. Låt säga att du tappat bort dina nycklar. Då kan du hitta dem genom att pendla. Rita först en halvcirkel på ett papper och markera rummen i ditt hem. Över den nedre delen av halvcirkeln håller du ett snöre med en sten eller kristall fastbunden i. Efter ett tag kommer snöret att börja pendla mot ett av fälten och då vet du i vilket rum du ska leta.

Vardagsrum

Sovrum

Kök

Hall

Fundera på Anta att du genom horoskop eller tarotkort kan få veta hur resten av livet kommer att bli. Skulle du vilja veta? Vad talar för och emot?

En protest mot kristendom och andra stora religioner New Age-anhängare är emot de flesta etablerade religioner och främst kristendomen. Det är skillnad på Jesu enkla lära, som är bra, och kyrkans lära, som är förtryckande, enligt New Age. Besvikelsen är stor på kyrkan. Enligt New Age-anhängarna har kyrkan fördömt den andliga kunskap som finns inom New Age. I kyrkan, menar man, predikas en negativ syn på människan och hennes möjligheter. På ett sätt liknar New Age den gamla folktron som fanns förr i Sverige, det vill säga den tro där troll, kloka gubbar och gummor spelade stor roll. Den gamla folktron var i likhet med New Age inte heller styrd av auktoriteter som talade om hur den rätta tron såg ut.

folktro tro på övernaturliga väsen som t.ex. tomtar och troll

INLAGA.indd 196

09-04-03 16.23.49


new age . 197

Finns det någon ”New Age-bibel”? Det finns inte någon enskild bok som intar samma suveräna ställning som exempelvis Koranen i islam. Böcker som har betytt mycket är Den nionde insikten, skriven av James Redfield. Boken har sålts i mer än fem miljoner exemplar. A Course in Miracles (författare okänd, ev Helen Schucman) har tillsammans med Wayne W. Dyers bok Tro på dina inre krafter också varit vägledande. I Sverige har tidskrifterna ”Energivågen”, ”Sökaren” och ”Alfaomega” varit viktiga informationskällor för New Age-anhängare. Budskapet sprids också hos bokhandlare, på kaféer, vegetariska restauranger, hälsokostaffärer och på Internet. Kurser anordnas av intresserade på kursgårdar och i källarlokaler.

New Ages inflytande i vår tid Det är närmast omöjligt att beräkna antalet New Age-anhängare, eftersom det dels inte förs några medlemsregister, dels inte är så enkelt att klart urskilja vem som är New Age-anhängare. Är den som går på befriande massage en gång i vecken det? Eller den som spår i Tarotkort? Vissa menar att flera hundra tusen människor i Sverige, på ett eller annat sätt, berörs av det vi förknippar med New Age. Under alla omständigheter har New Age´s tankevärld slagit igenom i Sverige och västvärlden. I filmer och böcker återkommer ständigt New Age-tankar. Succéfilmen Såsom i himlen och boken Davincikoden är exempel på det. I Davincikoden sägs bland annat: ”Men nu är vi på väg in i Vattumannens tidsålder, och enligt Vattumannen ska människan få lära sig sanningen så att hon kan tänka självständigt. Det är en enorm ideologisk omvälvning, och den pågår just nu.” Davincikoden var en av världens mest sålda böcker under år 2004. Det är inte svårt att förstå att New Age´s enkla sätt att beskriva livet på har haft och har stark genomslagskraft. När forskare behöver timmar på sig för att förklara det enklaste i sin forskning om världen och universum, kan en New Age-anhängare snabbt förklara att allt är energier utan vidare förklaring.

INLAGA.indd 197

09-04-03 16.23.49


Bildförteckning Lawson Danny/PA Empics/Scanpix omslag PhotoDisc OS 32 omslag Abbas/Magnum/IBL Bildbyrå 31, 128 Afp/Stringer/Scanpix 108–109 Al-Rubaye Ahmad/Afp/Scanpix 118 AP/Scanpix 150 Aponte Eliana/Reuters/Scanpix 64 Assur Jens/Scanpix 202 Balogh Laszlo/Reuters/Scanpix 52–53 Barbancho Javier/Reuters/Scanpix 87 Bognar Tibor/Photononstop/Ina Agency Press 173 Borovali Ali/Sipa/Scanpix 106 Bridgeman Art Library/IBL Bildbyrå 99 Bäckström Kent/Myra 96 Capa Robert/Magnum/IBL Bildbyrå 78 Crisp Steve/Reuters/Scanpix 75 Dallet J D/Age/IBL Bildbyrå 112 DelochePascal/Godong/Ina Agency Press 58 Desouki Khaled/Afp/Scanpix 136 EyePress News/Afp/Scanpix 185 Fleischer Elan/Godong/Ina Agency Press 62 Grandadam Sylvain/Look/IBL Bildbyrå 138–139 Höglund Bengt/Johnér 188 Kabli Yawar Nazir/Gamma/IBL Bildbyrå 130 Kinnås Bosse/Tiofoto/NordicPhotos 61 Kodikara Ishara S/Afp/Scanpix 151 Lander Michael/Norrlandia 38 Lescourret J P/Explorer/IBL Bildbyrå 70–71 Levine Heidi/Sipa/Scanpix 131 Liber Kartor 39, 216–217 Lissac Philippe/Godong/Ina Agency Press 63 Lydie/Sipa/Scanpix 122

INLAGA.indd 224

Maslennikov André/Scanpix 95 McCurry Steve/Magnum/IBL Bildbyrå 156–157 Mercado David/Reuters/Scanpix 34 Nationalmuseum, Stockholm 92(2) Nyein Chan Naing/Epa/Scanpix 164 Obeidi Omar/Reuters/Scanpix 115 PhotoDisc OS 32 43, 60, 73, 89, 161 Pistolesi Andrea/Ina Agency Press 145 Pompe Ingolf/Look/IBL Bildbyrå 166 Private Collection/The Bridgeman Art Library/IBL Bildbyrå 46 Ranoco Romeo/Reuters/Scanpix 125 Ring Börge 165, 169 Ryman Anders/Corbis/Scanpix 28–29 Sampers Erik/Explorer/IBL Bildbyrå 48 Scozzari Pietro/Ina Agency Press 143 Sierpinski Jacques/Top/IBL Bildbyrå 126 Sioen Gerard/Rapho/IBL Bildbyrå 148 Sipa/Scanpix 92(1) Westerlund Åsa/Scanpix 91 Westrich Gerhard/laif/Ina Agency Press 142 Vieira Rui/PA Photos/Scanpix 88 Wiklund Anders/Scanpix 192 Xinhua/Gamma/IBL Bildbyrå 171 Yeon-Je Jung/Afp/Scanpix 160

09-04-15 14.38.41


Börge Ring

Börge Ring

RELIGION

RELIGION

och sånt RELIGIONSKUNSKAP

och sånt

De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion löper som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning följt av arbetsuppgifter vilka inbjuder till diskussion, eftertanke och fördjupning.

Börge Ring

RELIGION

och sånt RELIGIONSKUNSKAP

I den tredje upplagan har kvinnans roll och religionsutövningen i dagens Sverige fått större utrymme. Kapitlet om naturfolkens religioner har även arbetats om.

Best.nr 47-09252-9 Tryck.nr 47-09252-9

TREDJE UPPLAGAN

Omslag Rel och sa nt .indd 1

09-04-03 09.19.51

9789147092529  

RELIGION RELIGIONSKUNSKAP Börge Ring TREDJE UPPLAGAN tryck: Sahara Printing, Egypten 2009 redaktion: Thomas Johansson formgivare: Eva Jerkem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you