__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medicin 1 MARIA BENGTSSON ULLA LUNDSTRÖM

Lärarhandledning


Innehåll Introduktion till läroboken, lärarhandledningen och lärarwebben......................... 4 Skolverkets ämnes- och kursplan...................................................................... 5 1 Anatomi och fysiologi...................................................................................... 8 Övningar och lektioner.................................................................................... 9 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 13 2 Mikrobiologi.................................................................................................. 25 Övningar och lektioner.................................................................................. 26 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 27 3 Sjukdomstillstånd och iakttagelser................................................................ 30 Övningar och lektioner.................................................................................. 31 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 32 4 Vanliga sjukdomstillstånd.............................................................................. 36 Övningar och lektioner.................................................................................. 37 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 41 5 Farmakologi.................................................................................................. 60 Övningar och lektioner.................................................................................. 61 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 63 6 Olycks- och katastrofberedskap................................................................... 68 Övningar och lektioner.................................................................................. 69 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor............................................... 70 Fallbeskrivningar.............................................................................................. 74 3

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel 2 Mikrobiologi tar upp vanliga mikroorganismer, dess egenskaper, utseende, livsbetingelser och förökning. Detta för att skapa en förståelse för olika smittvägar och hur dessa smittvägar kan brytas. Hygien och förebyggande smitta tas upp, då det är en betydelsefull och viktig del i undersköterskans kommande arbete. Detta för att också skapa förståelse för den allvarliga resistensutveckling som blir alltmer påtaglig och vad olika myndigheter gör för att motverka denna.

Kapitlet behandlar följande punkter ur kursens centrala innehåll: Medicin 1 2: Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symptom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. 4: Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar. 8: Medicinsk terminologi.

25

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 2

2 Mikrobiologi


Övningarna och lektionsförslagen är uppdelade så att de motsvarar lärobokens olika delar. Löpande genom kapitlet kan eleverna använda lärobokens terminologirutor för att öva termer och bli bekanta med medicinska uttryck.

2.1 Mikroorganismer Genomgång Gå igenom bakterier, virus och svampar.

Grupparbete Låt eleverna söka orsaker till några vanliga infektionssjukdomar på Folkhälsomyndighetens hemsida. http://www.folkhalsomyndigheten.se Eleverna ska sedan kategorisera dessa i bakteriella sjukdomar, virusbetingade sjukdomar samt svampsjukdomar. Eleverna kan också förslagsvis redovisa mikrob, symtom och behandling.

2.2 Smitta och smittspridning Genomgång Gå igenom smittvägar och begrepp.

Arbete i grupp eller individuellt Låt eleverna med hjälp av Folkhälsomyndighetens hemsida ta reda på hur smittspridning sker och kan brytas vid nedanstående infektionssjukdomar. Eleverna bör välja en eller flera sjukdomar och lämna in en skriftlig rapport eller göra en muntlig redovisning. – HIV/AIDS

– Vattenkoppor

– Ebola

– Tuberkulos

– Vinterkräksjuka

– Kikhosta

– Hepatit B

– Urinvägsinfektion

– Hepatit A

– Salmonella

– Influensa

– Borrelia

2.3 Hygien och förebyggande av smitta Genomgång Förklara skillnaden mellan desinfektion, rengöring och sterilisering. Förklara vikten av smittskyddslagen i ett samhälle.

Grupparbete Låt eleverna söka i Vårdhandboken efter hur man kan förhindra smittspridning av Calicivirus på ett äldreboende och sjukhusavdelning. Eleverna bör göra en checklista med olika handlingar som kan förebygga smittan. Låt eleverna även beskriva likheter och skillnader mellan äldreboendet och sjukhusavdelningen.

26

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 2

Övningar och lektioner


2.1 Mikroorganismer 1. Ge exempel på några mikroorganismer. Bakterier, virus, svampar, protozoer

3. Vad innebär mutation? Att arvsanlaget förändras, i det här fallet i bakterier. 4. Ge exempel på några sjukdomar som bakterier kan orsaka. Halsfluss, urinvägsinfektion, lunginflammation 5. Ge exempel på några sjukdomar som virus kan orsaka. Förkylning, influensa, vinterkräksjuka 6. Ge exempel på infektionssjukdomar som drabbat mänskligheten genom historien. Pest, kolera, spetälska 7. Vad behöver en bakterie för att överleva och föröka sig? Temperatur runt 37 grader, fukt, näring, basiskt pH-värde,, mörker, vissa behöver syre och vissa föredrar syrefri miljö. 8. Hur ofta förökar sig en bakterie? Ungefär var 20 minut i gynnsam miljö. 9. Beskriv hur ett virus förökar sig. Det har ingen egen arvsmassa utan är en parasit och måste leva och föröka sig via andra. 10. Beskriv hur en svamp förökar sig. Den är trådig och förgrenad och förökar sig genom avknoppning eller sporer.

27

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor

2. Vilken nytta kan vi ha av mikroorganismer? För att kunna baka bröd och brygga öl. För att avfall skall förmultna.

Kapitel 2 

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor


1. Vad innebär en infektion? Att en mikroorganism fått fäste och börjat föröka sig.

3. Beskriv innebörden i begreppet normalflora. Det är de mikroorganismer som ska finnas på olika delar av vår kropp och vilka är till nytta för oss. 4. Beskriv vad virulens innebär. Graden av sjukdomsframkallande förmåga. 5. Beskriv hur kontaktsmitta sker samt ge exempel på sjukdom. Kontaktsmitta sker när en mikroorganism smittar direkt mellan två individer, exempelvis gonorré vid samlag. 6. Beskriv hur droppsmitta sker. Exempelvis då vi hostar eller nyser utan att hålla något för munnen. 7. Beskriv hur luftburen smitta sker samt ge exempel på sjukdom. När mikroorganismer finns i luften och virvlar omkring, exempelvis pneumokocker vid lunginflammation. 8. Beskriv hur vatten- och livsmedelssmitta sker samt ge exempel på sjukdom. Mikroorganismer kan spridas via vatten, som exempelvis kolera. Matsmitta kan ske via mat som inte är tillräckligt tillagat eller mat som stått framme för länge. 9. Beskriv hur djur- och insektssmitta sker samt ge exempel på sjukdom. Djursmitta sker via djur exempel vis mul- och klövsjuka. Insektssmitta sker då man blir biten eller stuken av insekter exempelvis fästingar eller myggor. 10. Beskriv hur inokulationssmitta sker samt ge exempel på sjukdom. Smittan sker via blod och slemhinnor exempelvis HIV eller hepatit.

28

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor

2. Vilka är skillnaderna mellan endemi, epidemi och pandemi? Endemi är att många blir sjuka inom en mindre grupp människor eller ett mindre område, en epidemi innebär att många blir sjuka inom ett större område exempelvis ett land och en pandemi innebär att många blir sjuka på ett stort område så som en världsdel eller hela världen.

Kapitel 2 

2.2 Smitta och smittspridning


1. Vad innebär basala hygienrutiner? Att alltid ha god handhygien, exempelvis att använda 70 % sprit på händerna före och efter en arbetsuppgift, samt att ha rätt klädsel.

3. Vad gör Folkhälsomyndigheten? Övervakar spridningen på smittsamma sjukdomar och deras spridning nationellt och internationellt. 4. Varför har vi en smittskyddslag? Vi har lagen som skydd för samhällets medborgare. Drabbas man av en smittsam sjukdom har man enligt lagen både rättigheter och skyldigheter. Rättigheter så som kostnadsfri vård men också skyldighet att ta emot vård och behandling samt följa förhållningsregler. 5. Vad innebär en samhällsfarlig sjukdom? Samhällsfarliga sjukdomar ska anmälas till myndigheten för att man ska ha kontroll över spridningen och skydda övriga samhällsmedborgare. Läkare har en skyldighet att anmäla patienten och sjukdomen.

29

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor

2. Vad är skillnaden mellan rengöring, desinfektion och sterilisering? Vid rengöring tvättar man bort synligt smuts, vid desinfektion tar man bort så många mikroorganismer så det inte framkallas sjukdom och vid sterilisering tas allt liv bort, så som alla mikroorganismer.

Kapitel 2 

2.3 Hygien och förebyggande smitta

Profile for Smakprov Media AB

9789140689924  

9789140689924  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded