__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

Redovisning 2 Redovisning & beskattning

Lärarhandledning med CD 5 uppl


R 2000 Redovisning 2/Redovisning & beskattning Lärarhandledning med CD ISBN 978-91-47-10652-3 © 2012 Författarna och Liber AB Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag och form: Fredrik Elvander Layout: Exaktaprinting AB, Malmö

Upplaga 5:1 Sättning: Exakta, Malmö Teckensnitt: Brödtext, Minion. Rubriker: DIN Schriften Tryck: Esser Druck, Tyskland 2012

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel → komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Förord Denna lärarhandledning är avsedd att vara ett stöd för alla lärare som använder läromedelspaketet R 2000 Redovisning 2/Redovisning & beskattning i sin undervisning. Materialet är i första hand avsett för gymnasieskolans och vuxenutbildningens kurs Redovisning 2 men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Se vidare under ”Inledning”. Lycka till! Författarna & redaktionen


Innehåll Inledning Hur kan man arbeta med R 2000?

5 6

Bas 1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen

22 35 53

Tanke & Helhet 1

71

4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter

73 90 102

Tanke & Helhet 2

114

7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning

116 130 138

Tanke & Helhet 3

144

Tillval 10 11 12 13 14 15

Mera internredovisning Göra en finansieringsanalys Årsredovisning och revision Företagsbeskattning Mera skatteplanering Beräkning av skatt

Provuppgifter Lösningar till provuppgifter

148 156 162 174 183 193 202 255

Instruktioner för bokföring med hjälp av dator (Visma Administration) 289 CD (OH i pdf-format och PPT samt provuppgifter och lösningar i Word-format)

bakpärmen


Inledning I vilka ämnen/kurser kan man använda R 2000 Redovisning 2/Redovisning & beskattning? R 2000 Redovisning 2/Redovisning & beskattning förutsätter grundläggande kunskaper i företagsekonomi på gymnasienivå. Det är emellertid möjligt att använda läromedlet i högskoleutbildningar och i företagsinterna utbildningar utan förkunskapskrav. Inledningen i boken tar nämligen i koncentrerad form upp grunderna inom respektive område (vilket blir en repetition för dem som redan har förkunskaperna). Även inledningen i övriga kapitel innehåller ofta grundläggande kunskaper. R 2000 Redovisning 2/Redovisning & beskattning kan användas som läromedel i bl a följande ämnen/kurser: • Redovisning 2/Redovisning och beskattning – Gymnasieskolan, komvux och annan vuxenutbildning • Bokslut – fördjupning – Yrkeshögskolan, Redovisningsekonom m fl utbildningar – Studieförbund, t ex Folkuniversitetet, Eductus, Sensus och Medborgarskolan – Företagsintern utbildning – Kommunal eller statlig utbildning • Externredovisning – Företagsekonomi 20/30 poäng på högskolan, delkurs Externredovisning – Controllerutbildning inom bl a IHM och Eductus – Yrkeshögskola (Yh)

Lärarhandledning / Liber AB

5


Hur kan man arbeta med R 2000? Förkunskaper Kursen Redovisning 2 bygger på att de studerande har grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Läromedlet R 2000 är dock upplagt så att grunderna i bokföring och bokslut snabbt repeteras i de första kapitlen. På så vis kommer eleverna att successivt fördjupa sina kunskaper inom redovisningen.

En Basdel och en Tillvalsdel Faktaboken är skriven på ett rakt och enkelt språk och förtydligar med mängder av exempel. Boken är uppdelad i två delar, en Basdel och en Tillvalsdel. Basdelens nio kapitel täcker det eleverna ska kunna för att klara kursplanens krav (se s 11–12). Tillvalsdelen ger möjlighet att bredda och vidareutveckla sina kunskaper – allt efter eget behov, tid och intresse.

Fördjupningsavsnitt I många kapitel finns förutom grundläggande text även avsnitt märkta som fördjupning. I dessa fördjupande textdelar finns bl a sådant som kan vara lite svårare att tränga in i eller som inte förekommer så ofta i företagens verksamhet. Här måste alltså lärare och elever göra ett aktivt val av vad som ska ingå i kursen och var tonvikten ska ligga. Är det på bokföring, bokslut eller beskattning? Denna och liknande frågor kan vara bra att penetrera. Fördjupningsavsnitten kan även utelämnas utan att kursplanens krav åsidosätts.

Cake Shop och dess redovisningsbyrå Samtliga kapitel i Basdelen börjar med en beskrivning om hur företaget Cake Shop praktiskt möter olika redovisningsproblem. Dessa problem finns sedan beskrivna i kapitlet. Man kan säga att ingressen visar kapitlet i ett nötskal och ger på så sätt en bra översiktsbild. Sist i varje kapitel kan man följa arbetet på redovisningsbyrån som Cake Shop anlitar. Det ger en inblick i problemställningar och arbetssätt på en redovisningsbyrå.

Yrkesporträtt, formelrutor, redovisningsbegrepp, sammanfattningar m m I den löpande texten finns insprängt många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. Ta gärna upp med eleverna hur de ser på dessa yrkesroller. Där finns också formel- och förklaringsrutor, sidelines (småfakta ur verkligheten, från näringsliv etc) etc som bidrar till en aktiv inlärning. I 6

Lärarhandledning / Liber AB


Hur kan man arbeta med R 2000?

marginalen förklaras viktiga redovisningsbegrepp och det finns också en engelsk översättning av många ord. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av innehållet i kapitlet. Sammanfattningen är bl a underlag för elevernas egen repetition.

Problemboken I Basdelen, dvs de nio första kapitlen, är Problemboken uppdelad i uppgifter per kapitel respektive uppgifter samlade i tre block. Till varje kapitel finns uppgifter som ska ge eleverna grundläggande kunskaper av tillämpande karaktär. Dessa uppgifter är sorterade i stigande svårighetsgrad. Det finns också en ”varudeklaration” till varje uppgift, så att man kan se vad uppgiftens syfte är. Den första uppgiften i varje kapitel är en repetitionsuppgift i form av ett antal flervalsfrågor under rubriken ”Testa dig själv”.

Tanke & Helhet Efter varje block finns i Problembokens Basdel ett antal uppgifter som ger möjlighet till analytiskt tänkande och att utveckla en helhetssyn. Dessa uppgifter finns samlade under rubriken ”Tanke & Helhet”. Uppgifterna består av fyra olika typer: ”tankenötter”, där eleverna får agera experten eller konsulten och där svaret ofta finns utanför böckernas värld, integrerande praktikfall och datoruppgifter, som ofta sträcker sig över flera verksamhetsår, innehåller många olika moment och ger kunskaper om hur bokföring och bokslut hänger samman, samt fältuppgifter, där mötet med ett specifikt företags problem blir möjligt.

CD-skiva till Problemboken Bak i Problemboken finns en CD-skiva – R 2000 CD. Denna ger eleverna möjlighet att kontera, bokföra och göra bokslut samt beräkna nyckeltal med dator. Obs! För några uppgifter, som i kap 5 (RR och BR), kap 8 (nyckeltal) och datoruppgift (RR och BR för VVS-palatset) krävs att Excel är installerat på datorn. För de flesta av uppgifterna i Basdelen kan man välja mellan att lösa dem i Problemboken eller med hjälp av datorn. Om man löser uppgifterna med dator får man dem automatiskt rättade.

Kortfacit och lösningsbok En kortfacitbilaga medföljer Problemboken. I en separat lösningsbok – Kommentarer och lösningar – finns utförliga lösningar till samtliga uppgifter.

Mall för datoruppgifter I alla Tanke & Helhet finns datoruppgifter med allt från kontering och bokslutsrapporter till rapporter och kontroll av dessa. Många elever har redan gjort detta i Företagsekonomi B och känner till rutinerna. Vid behov kan du dela ut mallen ”Så här använder du datorn!” på s 16–17 som repetition och stöd för datoruppgifterna.

Lärarhandledning / Liber AB

7


Hur kan man arbeta med R 2000?

Ytterligare lärartips Faktaboken Omväxlande faktatext Faktaboken innehåller berättande faktatext med beräkningsmodeller, illustrationer och praktiska exempel. Dessutom finns sammanfattningar av innehållet i varje kapitel. Faktadelen blir på så vis både omväxlande och intresseväckande. Man kan säga att exemplen sammanfattar texten och beräkningsmodellerna på ett klargörande sätt. Eleverna kan genom exemplen få en sorts ”aha-upplevelse”. Det är lämpligt att eleverna läser igenom den text som är aktuell både före och efter lektionstillfället. Det är bra om de är förberedda på ett moment innan du som lärare går igenom detta. På så sätt får eleverna en uppfattning om i vilket sammanhang kunskaperna används. De kan därför koncentrera sig på detaljer vid den gemensamma genomgången med hjälp av de OH som finns till respektive kapitel. Cake Shop – ett genomgående case Varje kapitel i Basdelen inleds ju med en ingress som handlar om företaget Cake Shop. Den ger en föraning om vad som ska komma i kapitlet. Dessutom avslutas kapitlen med att Camilla på Cake Shops redovisningsbyrå ger sin syn på Cake Shops ekonomi. Det är lämpligt att starta varje kapitel i Basdelen med att knyta an till Cake Shop-ingresserna inklusive Redovisningsbyrån. Du ger på så sätt en målsättning med kapitlet – och samtidigt en intresseväckare! Du kan härvid ta hjälp av de OH som finns till respektive kapitel. Yrkesporträtt Sex av Basdelens kapitel innehåller yrkesporträtt med intervjuer med människor som arbetar med redovisning och beskattning – som konsult, revisor, skattetjänsteman och som redovisningsekonom på ekonomiavdelning. Här finns goda möjligheter att lyfta fram ”människan bakom siffrorna” för att göra kursen mer levande. Ta gärna hjälp av de OH som finns för yrkesporträtten. Formelsamling Alla beräkningsmodeller finns samlade i en formelsamling längst bak i Faktaboken. Formelsamlingen kan användas av eleverna för repetition. Den kan också kopieras och användas som hjälpmedel vid skrivningar om du som lärare så önskar. Redovisningsbegrepp Genomgående finns i marginalen viktiga redovisningsbegrepp, kortfattat förklarade och med en engelsk motsvarighet. Dessa kan ses som en förstärkning av faktatexten och ger också möjlighet till en snabbrepetition. På s 18–20 här i Lärarhandledningen finns samtliga begrepp förtecknade.

8

Lärarhandledning / Liber AB


Hur kan man arbeta med R 2000?

Overheadunderlag Viktiga exempel, sammanställningar och formler i Faktaboken finns med som overheadunderlag (OH) i denna handledning. De är tänkta att användas för gemensamma genomgångar av principiellt viktiga moment. OH-underlagen finns också i pdf-format och Power Point på Lärarhandledningens CD. Provuppgifter Till samtliga kapitel finns ett antal provuppgifter med lösningar. Provuppgifterna finns även på lärarhandledningens CD, vilket gör det möjligt för dig som lärare att ändra i uppgifterna så att de passar för dina prov.

Problemboken Stort antal övningsuppgifter Problemboken innehåller ett stort antal övningsuppgifter till respektive kapitel. Målsättningen med övningarna är att de ska sätta faktakunskaperna i sitt praktiska sammanhang. Kunskaperna har ju i sig inget värde om de inte kan omsättas i praktisk handling. Redovisning & beskattning handlar just om att man ska kunna ta fram och presentera företagets ekonomi på ett rättvisande, praktiskt och överskådligt sätt. I kortare kurser av föreläsningskaraktär, t ex på högskolan och i företagsutbildning, kan problemställningarna användas som underlag för föreläsning. Kursdeltagarna får fundera över problemet och därefter går läraren igenom lösningen på stordia och kommenterar den samtidigt. Detta blir ett naturligt sätt att följa upp en genomgång av en metod i Faktaboken. Det är därför lämpligt att utgå från den första uppgiften i avsnittet. Därefter kan kursdeltagarna i mån av tid själva lösa någon eller några av de följande uppgifterna. Flera övningar på samma tema Inom varje område finns flera övningar på samma tema. Det är därför inte helt nödvändigt att alla övningar tas upp gemensamt under lektionerna. Problemen är ordnade i stigande svårighetsgrad. Detta innebär att övningarnas omfattning och komplexitet varierar. En del övningar kan sparas för repetition, hemarbete etc. Kursens omfattning får avgöra hur många övningar som genomförs under lektionstid och hur mycket som blir arbete utanför lektionstid. Det är ofta bra om det första problemet inom varje område diskuteras tillsammans med eleverna under lektionstid. Vad uppgifterna handlar om framgår av syftesbeskrivningar i marginalen. Tanke & Helhet I Basdelen finns ju större övningsuppgifter samlade i tre block för tre kapitel vardera, under beteckningen Tanke & Helhet. Här finns som nämnts praktikfall, datoruppgifter, tankenötter och Fråga företaget. Dessa övningar har som målsättning att ytterligare befästa faktakunskaperna och att sätta dem in i sina respektive sammanhang. Observera att det finns s k checkpoints i praktikfallen. Dessa är i form av en

Lärarhandledning / Liber AB

9


Hur kan man arbeta med R 2000?

kontrollsiffra i marginalen som eleverna kan jämföra med för att se om de ligger rätt i lösningen. Detta för att de inte ska fortsätta nästa moment med felaktiga siffror. Praktikfallen omfattar ju ofta flera moment och årsskiften som följer på varandra. I Tanke & Helhet finns som nämnts en uppgift, Fråga företaget, där eleverna ska göra ett studiebesök. I uppgiften finns tips på frågeställningar som ska besvaras med hjälp av den genomförda intervjun och/eller det erhållna materialet. Uppgiften är en lämplig avrundning på ett arbetsområde för att eleverna ska få ytterligare insyn i verkligheten och se hur teorin tillämpas i praktiken. Många frågor får sina svar i samband med dessa uppgifter – och nya tillkommer! Eleverna upptäcker att man inte enbart kan hämta kunskaperna från en bok. Verkligheten är ofta mer komplicerad än vad som kan visas i en faktabok eller i en övningsuppgift. Förmågan att angripa nya och komplexa situationer är därför en viktig kunskap i redovisning. Och en kunskap som ligger högt på arbetsgivarnas önskelista! Detta arbetssätt kan inte enbart tränas inom ramen för vanlig undervisning. Vi har dock i R 2000 försökt att göra vissa problemställningar så komplexa att de förbereder för praktiskt arbete med redovisning. Inlärning med CD Inlärningen underlättas om eleverna kan arbeta med CD:n som omfattar flertalet av bokförings- och bokslutsuppgifterna. Dessa uppgifter är är märkta med en CD-symbol i Problemboken. Uppgifterna på CD:n är självrättande, dvs eleverna får reda på om de har gjort fel och också vilka fel de gjort. Därefter har de möjlighet att rätta till dem och pröva på nytt. CD:n kan antingen användas i skolan eller för hemarbete. Se mer detaljerade anvisningar i slutet av Problemboken. Bruksanvisningen återfinns även på s 13–14 här i Lärarhandledningen. På s 15 finns också en förteckning över de uppgifter i Problemboken som går att lösa med hjälp av CD:n. Kommentarer och lösningar I boken Kommentarer och lösningar finns utförliga lösningar till alla övningsuppgifter. Där finns också förklaringar insprängda för att visa hur vissa belopp etc räknats fram. Lösningsförslagen kan användas av eleverna för kontroll av sina egna lösningar i de fall svaret inte överensstämmer med Kortfacit som medföljer Problemboken. Lösningarna kan också användas för lärargenomgångar, men bör då förstoras om de ska visas som OH. Innehållet i handledningen Fortsättningsvis följer en mer detaljerad genomgång av innehållet kapitelvis respektive för Tanke & Helhet: • Kommentarer till faktatexten med OH-tips • Kommentarer till övningarna/problemen • OH-underlag (i utskrift och på bifogad CD) • Kommentarer till övningarna i Tanke & Helhet • Provuppgifter med lösningar (i utskrift och på bifogad CD i Wordformat) 10

Lärarhandledning / Liber AB


Hur kan man arbeta med R 2000?

Redovisning 2, 100 poäng Kurskod: FÖRRED02 Kursen Redovisning 2, 100 poäng omfattar punkterna 2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Ämnets syfte 1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande. 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet. 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé. 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet. 6. Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat. 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. • Värdering av tillgångar och skulder. • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. • Årsredovisningens innehåll och funktion. • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.

M

• Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhetsoch kontrollfrågor förknippade med databehandling.

Lärarhandledning / Liber AB

11


Hur kan man arbeta med R 2000?

Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven beskriver utförligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt resultaten. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens

12

trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A Eleven beskriver utförligt och nyanserat redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven komplexa räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt och nyanserat resultaten. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, diskuterar dem ur olika perspektiv samt ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Lärarhandledning / Liber Ekonomi


Hur kan man arbeta med R 2000?

Hur kan man arbeta

R2000 CD Välkommen till R 2000 CD! Målsättningen med denna cd är att du ska lära dig bokföring, bokslut och nyckeltalsanalys på ett spännande och intressant sätt. Bokföringsdelen och bokslutstablåerna är självrättande och ger dig besked om din lösning är rätt eller fel, bokslutstablån markerar i sin rättning ditt första fel och ger dig ytterligare chanser att nå den rätta lösningen.

Innehåll

Starta programmet

Här får du möjlighet att kolla dina kunskaper. Besvara frågorna genom att klicka på rätt svar. Om du svarar fel presenteras rätt alternativ som grönfärgat och felaktiga som rödfärgade. Svarar du rätt visas nästa fråga. Frågor märkta med * avser fördjupning.

Avsluta gärna alla andra program och eventuella skärmsläckare. Sätt in cd:n i cd-romenheten. Om din cd-romenhet har stöd för automatisk uppspelning, visas startfönstret automatiskt när du satt in cd-skivan i cd-romenheten. Om cd-skivan redan finns i cd-romenheten, kan du starta om skivan genom att mata ut cd:n och sedan mata in den igen.

Cd:n innehåller fem olika uppgiftstyper, flertalet med feedback-funktioner i form av rättning och presentation av rätt lösning. Nedan följer en beskrivning av de olika uppgiftstyperna.

Testa dig själv!

Om programmet inte startar Startar inte skivan eller din cd-romenhet inte stödjer automatisk uppstart, gör enligt följande: Välj Start-knappen och alternativet Kör.

Kontering

När du valt cd-enhet dyker en programfil upp med namnet R 2000. Välj denna och tryck på Öppna-knappen. Du är nu tillbaka i Kör-fönstret och där trycker du på OK-knappen. Programmet ska nu starta.

Lärarhandledning / Liber Ekonomi

M

Välj därefter knappen Bläddra… i fönstret som dyker upp väljer du cd-enheten.

I konteringsuppgifterna presenteras uppgiften som ska lösas i övre delen av fönstret. Du har en konteringsruta som ska fyllas i och du hittar de konton som du har tillgång till i kontoplanen. Du har två försök på dig att lösa konteringen, därefter presenteras den rätta lösningen. För att kontrollera om uppgiften lösts på rätt sätt väljer du knappen Rätta kontering. Tips! Du kan dubbelklicka på kontoplanens konton för att flytta över ett konto till konteringen.

13


Hur kan man arbeta med R 2000?

Bokslutstablå

Betyg

För att lösa bokslutstablåerna måste du ha Problemboken tillgänglig. I boken hittar du förutsättningarna för omföringarna för tablån. När du gjort samtliga omföringar trycker du på knappen Summera och resultatet räknas fram. Omför resultat och tryck på knappen Rätta uppgiften. Programmet börjar då att rätta raderna uppifrån. Korrekta rader märks med en grön punkt och felaktiga med röd punkt. Vid första felaktiga rad avslutas rättningen och du får titta över din lösning och rätta till felet/felen och sedan göra ett nytt rättningsförsök. Du har fem försök på dig.

Du kan också få ett betyg på din insats. Betygsnivåerna hittar du under knappen Betyg. Det krävs att du har mer än 68 % rätt för att avancera i betygsnivåerna. För att uppnå högsta betyg krävs både angiven poäng samt 100 % rätt på uppgifterna.

Bonus

Excelmallar Till vissa uppgifter har vi skapat Excelmallar som underlättar och snabbar upp inmatningen av uppgifter. Du hittar mallar för t ex resultat- och balansräkningar. Det finns även mallar för räkenskapsanalys. Obs! Excelmallarna har ingen rättningsfunktion. Du kan spara ner alla Excelmallar som ett vanligt Exceldokument genom att välja Arkivmenyn och Spara som… och välj den mapp där du vanligtvis sparar ner dina dokument.

På cd:n finns även ett avsnitt kallat Bonus. Bonusavsnitt hittar du sist bland alla uppgifter. Där löser du uppgifter genom att öka eller minska kontoklassens staplar. Första exemplet är löst nedan. Genom att dubbelklicka på Checkräkning/bankgiros tillgångs + ökar du tillgångarna. Samtidigt ökar skulderna, så du dubbelklickar också på Banklåns skuld +.

Resultat På startsidan på cd:n hittar du dina Resultat. Klicka på knappen Resultat och markera därefter den uppgift som du vill se resultatet för.

14

Lärarhandledning / Liber Ekonomi


Hur kan man arbeta med R 2000?

Uppgifter som kan lösas med R 2000 CD Kapitel 1

Tanke & Helhet 3

Testa dig själv, 1:1, 1:5–6

Praktikfall 1 (A-uppg), praktikfall 2 (B–C-uppg), praktikfall 3 (A–B-uppg) och Datoruppgift 1 (Huppg)

Kapitel 2 Testa dig själv, 2:1–4, 2:6, 2:8–11, 2:14–15

Kapitel 10

Kapitel 3

Testa dig själv

Testa dig själv, 3:3–4, 3:6–8

Kapitel 11

Tanke & Helhet 1

Testa dig själv

Praktikfall 3 (A-uppg)

Kapitel 12

Kapitel 4

Testa dig själv, 12:1–4

Testa dig själv, 4:2–5, 4:22

Kapitel 13

Kapitel 5

Testa dig själv

Testa dig själv, 5:1–2

Kapitel 14

Kapitel 6

Testa dig själv, 14:4 (A-uppg), 14:8

Testa dig själv

Kapitel 15

Tanke & Helhet 2

Testa dig själv

Praktikfall 2 (A–B-uppg), praktikfall 3 (A–C-uppg)

Kapitel 7 Testa dig själv, 7:17, 7:23

Kapitel 8 Testa dig själv, 8:3–4

Kapitel 9 Testa dig själv, 9:3–4

Lärarhandledning / Liber Ekonomi

15


Hur kan man arbeta med R 2000?

Så här använder du datorn! Bokföring med bokföringsprogram på dator Här följer en mall för hur du kan börja med datorbokföring för ett företag. Mallen är oberoende av vilket bokföringsprogram du använder dig av. 1.

Registrera företagsuppgifter Registrera följande basuppgifter om företaget under ”Nytt företag”, ”Basuppgifter” etc i programmet:

Företagsnamn Företagsadress Organisationsnummer (personnummer för enskild näringsidkare) Bokföringsår

XXXX-01-01 – XXXX-12-31 (XXX = nuvarande år)

Kontoplanstyp BAS 2000 eller senare Egen eller lånad. Ange om du vill lägga upp en egen kontoplan eller använda en av programmets standardkontoplaner. Obs! Skriv din egen signatur efter företagsnamnet så att du känner igen de utskrifter du ska göra så småningom.

16

2.

Lägg upp konton Registrera företagets konton under ”Kontoplan” etc i programmet (om du inte vill använda en av programmets standardkontoplaner).

3.

Registrera ingående balanser (om sådana finns) Registrera ingående balanser för tillgångar och skulder under ”Företagsunderhåll”, ”Basuppgifter” etc i programmet. Obs! Skulder anges vanligen med minus om det inte finns kolumner för debet och kredit.

4.

Registrera löpande affärshändelser Registrera affärshändelserna under ”Kontera”, ”Registrera ny verifikation” etc i programmet. Ange att första verifikationsnummer är nr XX. Obs! Glöm inte att avsluta varje affärshändelse och eventuellt byta datum när du kommer till nästa verifikationsnummer.

5.

Registrera bokslutsposter Registrera bokslutsposterna (omföringarna) i samma rutin som för registrering av löpande affärshändelser, dvs du registrerar dessa som en egen verifikation. Obs! I en del bokföringsprogram kan man göra en tillfällig registrering av bokslutsposter (”månad 13”) för att se om de blir rätt. Det är

Lärarhandledning / Liber Ekonomi


Hur kan man arbeta med R 2000?

därefter möjligt att göra om bokslutsposterna tills de blir korrekta. Sedan kan de registreras slutgiltigt som en verifikation. 6.

Skriv ut resultatrapport och balansrapport Begär utskrift av resultatrapport och balansrapport under ”Rapporter”, ”Utskrifter” etc i programmet.

7.

Kontrollera rapporter Om du märker att rapporterna inte stämmer så kan du granska de bokförda affärshändelserna genom att skriva ut följande rapporter: 1. Dagbok (konteringslista) – visar i verifikationsnummerordning alla konteringarna som har registrerats. Jämför utskriften med dina manuella konteringar för att se om de är rätt registrerade. 2. Huvudbok (kontospecifikation) – visar alla konteringar sorterade per konto. Här kan du se om det finns belopp som ser avvikande ut, t ex är på motsatt sida jämfört med övriga belopp på kontot. Detta kan vara ett tecken på att något är fel.

8.

Rätta fel Om det visar sig att någon kontering är felaktigt registrerad måste du rätta till felet. Du kan dock inte alltid gå in och ändra den felaktiga konteringen, den står kvar som den är. Du måste istället göra en rättelse med en ny verifikation. Rättelsen görs i två steg: 1. Spegelvänd den felaktiga konteringen genom att göra den precis tvärtom vad gäller kontona och beloppens placering i D/K. På så sätt blir den felaktiga konteringen ”nollställd”. 2. Kontera den helt rätt. Nu ska felet vara tillrättat och du kan skriva ut en ny resultatrapport med förhoppningsvis ett riktigt resultat. Obs! I en del bokföringsprogram finns ett konteringsval, ”Ändringsverifikation”, där man anger vilket nummer som ska ändras. Om man använder detta, så markerar programmet på den felaktiga verifikationen att den är ändrad.

I slutet av lärarhandledningen finns instruktioner för Vismas datorprogram.

Lärarhandledning / Liber Ekonomi

17


Hur kan man arbeta med R 2000?

Redovisningsbegrepp Redovisningsbegreppen är ordnade per kapitel och i den ordning de kommer i kapitlet. Kap 1 Ekonomifunktion

/Finance/ • Allmänt begrepp som beskriver ansvar för ekonomiarbetet inom ett företag.

Ekonomistyrning

Konto

/Account/ • Sammanställning som visar värdet av tillgångar, skulder, inkomster eller utgifter, även behållning hos en bank. Dagbok

/Journal, Book of first entry, Cash book/ • En bok eller lista över registrerade affärshändelser i tidsordning.

/Business control, Financial control (Accounting)/ • Aktiv användning av ekonomiska styrsystem, t ex budget, redovisning och kalkylering.

Huvudbok

Redovisning /Accountancy, Accounting (USA)/ • Allmänt begrepp som avser bokföring och ekonomisk rapportering.

Räkenskaper

Affärsredovisning

/Financial accounting, Business accounting/ • Begrepp som omfattar allt ifrån registrering av affärshändelser till rapportering för företaget som helhet. Är lagstadgad.

Internredovisning

/Cost accounting, Management accounting/ • Redovisning som ger möjlighet att följa upp intäkter och/eller kostnader för avdelning, produkt, projekt etc. Är inte lagstadgad.

Affärshändelse

/Financial transaction, Business transaction/ • Ekonomisk transaktion som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat och som går att registrera.

Verifikation

/Accounts voucher/ • Ett underlag som styrker och visar hur en affärshändelse har gått till.

Kontantbokföring

/Accounting on a cash basis/ • Redovisningsprincip som innebär att kundfordringar och leverantörsskulder bokförs enbart vid årsskiften.

Bokföringsmässiga grunder

/Accrual concept/ • Grundläggande redovisningsprincip med målsättningen att redovisa alla tillgångar och skulder i ett bokslut för att på så sätt säkerställa att resultatet är rättvisande för perioden.

Bokföring

/Book-keeping, Accounting, Accountancy/ • Registrering av affärshändelser, manuellt eller i dator, även benämning på ett system för registrering.

18

/General ledger, Nominal ledger/ • En bok eller lista med alla affärshändelser sorterade kontovis.

/Accounts, Account books/ • Bokföringshandlingar i form av verifikationer, dagbok eller datorutskrifter, bokslutsrapporter etc. Kap 2 Kundfordringar

/Receivables, Debtors/ • Kundfakturor som är obetalda.

Leverantörsskulder

/Creditors, Payables/• Leverantörsfakturor som är obetalda.

Rörelsekostnader /Operating expenses/ • Driftskostnader för lokaler, administration, marknadsföring och personal, men inte varukostnader, tillverkningskostnader eller räntor.

Kap 3 Årsbokslut

/Closing of the books, Annual account/ • Avslutning av den löpande bokföringen i form av balansräkning och resultaträkning.

Matchningsprincipen

/Matching principle/ • Målsättning att intäkter och kostnader som har samband med varandra i en speciell transaktion ska redovisas i samma period. Periodisering

/Accrual accounting/ • Metoder för att i redovisningen få intäkter och kostnader att redovisas i rätt (och samma) period, t ex genom att redovisa lagerförändring, upplupna kostnader, avskrivningar etc. Utgift

/Expenditure/ • Anskaffad resurs.

Lärarhandledning / Liber Ekonomi


Hur kan man arbeta med R 2000?

Kostnad /Cost, Expense/ • Förbrukad resurs, används i dagligt tal också synonymt med utgift. Utbetalning

/Payment, Disbursement/ • Betalning av anskaffad resurs. Inkomst

/Income/ • Såld vara eller tjänst.

Intäkt

/Revenue, Sales/ • Inkomst under en viss period, används i dagligt tal också synonymt med inkomst. Inbetalning

/Payment, Receipts/ • Betalning för

Överkursfond

/Share premium account, Capital surplus account/ • Pengar från ägare som motsvarar betalning för aktier utöver det nominella värdet, s k agio.

Balanserade vinster

/Retained earnings/ • Beskattade vinster som inte har delats ut eller avsatts till exempelvis reservfond.

Kap 5 Årsredovisning

Upplupen

/Accrued/ • Intäkt eller kostnad som har uppstått men som ännu inte blivit exakt fastställd, t ex i faktura.

/Annual report, Financial report, Financial statement/ • Lagstadgad ekonomisk rapport med balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse samt i vissa fall finansieringsanalys.

Förutbetald

Tillgång

inkomst.

/Prepaid, Deferred/ • Erhållen eller utgiven betalning som kräver en framtida prestation.

Lager

/Stock (UK), Inventories (USA)/ • Osålda varor eller förnödenheter som köpts in eller tillverkats.

Avskrivning

/Depreciation, Amortization/ • Planenlig nedvärdering, värdeminskning, av en anläggningstillgång i bokföringen.

Nedskrivning

/Write-off/ • Avskrivning av engångskaraktär av en anläggningstillgång i bokföringen. Kap 4

/Asset/ • Egendom som har ett värde på kort eller lång sikt.

Anläggningstillgång

/Fixed asset/ • Tillgång som företaget avser att använda stadigvarande: materiell, immateriell eller finansiell. Materiell tillgång

/Tangible asset/ • Tillgång som finns i fysisk form.

Immateriell tillgång

/Intangible asset/ • Tillgång som inte finns i fysisk form, förutom ett dokument med rättigheten, t ex patenträttighet. Finansiell tillgång /Financial asset/ • Immateriell tillgång i form av fordringsbevis, t ex aktie och skuldebrev. Omsättningstillgång

Eget kapital

/Equity/ • Tillgångar – Skulder och Avsättningar, dvs ägarnas del av finansieringen.

Fond

/Apropriation, Reserve/ • Allmänt begrepp som avser avsättning av vinster till ett ändamål eller som reserv för framtida förluster, således en del av det egna kapitalet. Motsvaras inte direkt av likvida medel.

Aktiekapital

/Share capital (UK), Stock capital (USA)/ • Pengar från ägare som motsvarar aktiernas nominella värde.

Reservfond /Legal reserve/ • Avsättning av årets beskattade vinst. Uppskrivningsfond • Avsättning av uppskrivet värde

av anläggningstillgång.

Lärarhandledning / Liber Ekonomi

/Current asset/ • Tillgång som ska säljas, förändras eller konsumeras.

Rörelseresultat

/Operating profit/ • Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster.

Skuld

/Debt, Liability/ • Ett bestämt belopp som ska betalas på kort eller lång sikt. Avsättning

/Provision/ • Skuld som inte är känd till belopp och förfallodatum.

Balansräkning

/Balance sheet/ • Uppställning med tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder vid räkenskapsperiodens sista dag.

Resultaträkning

/Profit and loss account (UK), Income statement (USA), Statement of incomes (USA)/ • Uppställning som visar intäkter, kostnader och resultat för en period.

19


Hur kan man arbeta med R 2000?

Kap 7

Kap 11

Bokslutsdisposition

Finansieringsanalys

/Allocation to untaxed reserves/ • Avsättning av årets vinst till obeskattade reserver, t ex genom avskrivning över plan, avsättning till periodiseringsfond.

/Fund statement, Cash flow analysis/ • Uppställning som visar hur likvida medel har tillförts och använts under en period.

Obeskattad reserv /Untaxed reserve/ • Del av företagets vinster som inte har blivit beskattade, t ex avskrivningar över plan, periodiseringsfonder. Är delvis eget kapital och delvis latent skatteskuld.

krediter etc.

Kap 8 Bruttovinst

/Gross profit/ • Varuförsäljning minskad med varukostnad.

Nettovinst

/Net profit/ • Allmänt begrepp, vanligen vinsten efter skattekostnad, ev exklusive bokslutsdispositioner.

Kap 9

Finansiering

/Finance/ • Extern anskaffning av lån,

Kassaflöde

/Cash flow/ • Inbetalningar minus Utbetalningar. Kap 12 Kortfristig skuld

/Short-term liability, Current liability/ • Skuld som ska betalas inom en snar framtid, vanligen inom ett år.

Långfristig skuld /Long-term liability/ • Skuld som ska betalas i framtiden, vanligen efter ett år. Revision /Audit/ • Lagstadgad kritisk granskning av ett företags räkenskaper och förvaltning.

Täckningsbidrag

/Contribution/ • Intäkter minus kostnader för en avdelning, ett projekt etc.

20

Lärarhandledning / Liber Ekonomi


R 2000

Bas 1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen 4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter 7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning


1

KAPITEL

Redovisningssystemet – så fungerar det Faktaboken Kapitel 1 ger bakgrunden till behovet av ekonomisk redovisning, dvs behovet av • underlag för den redovisning som krävs enligt lag • uppföljning av budgetar och kalkyler (OH 2) Inled gärna med att återkoppla till ingressen om Cake Shop och till avsnittet med deras redovisningsbyrå i slutet av kapitlet (med hjälp av OH 1). Detta kan bli en aptitretare till kapitlets innehåll. Faktatexten i kapitel 1 beskriver i komprimerad form principerna för den dubbla bokföringen, dvs konteringsreglerna (OH 3). Detta kan antingen fungera som repetition eller som en ”snabbkurs i bokföring”. Det är viktigt att eleverna får klart för sig både syftet med och tekniken för dubbel bokföring för att kunna tillgodogöra sig resten av boken. Dessutom bör man som lärare betona skillnaden mellan resultatpåverkande affärshändelser och finansiella händelser. Det är ju dessa två företeelser som är bakgrunden till uttrycket dubbel bokföring och ger underlag för den dubbla rapporteringen – resultatrapport och balansrapport (OH 4). Visa eleverna hur kontantbokföring fungerar med hjälp av OH 5. Även om principen är enkel, så är metoden ofta ny för eleverna och kräver lite eftertanke. Ett viktigt besked i kapitel 1 är att kontering av affärshändelser utgör grunden för all ekonomisk redovisning. En genomgång av hur BASkontoplanen är uppbyggd (OH 6) har eleverna god nytta av i sitt konteringsarbete. Detta gäller oavsett om bokföringen görs i en dagbok eller med hjälp av dator (OH 7–8). Konteringen kan antingen göras före grundbokföringen eller i samband med den. Med grundbokföring menas registrering av affärshändelser i tidsmässig ordning. Som underlag för en affärshändelse ska det alltid finnas en verifikation. Det är lämpligt att konteringen görs direkt på verifikationen. I kapitel 1 finns det exempel på ett integrerat redovisningssystem med olika försystem (OH 9). Dessa försystem är olika reskontror (OH 10), som oftast grundbokföringen sker i. Kapitel 1 tar också upp lagstiftning och praxis (god redovisningssed) för ekonomisk redovisning. Bokföringslagen ligger som grund för bokföring i all affärsverksamhet. Därtill kommer aktiebolagslagens regler och regler i lag om ekonomiska föreningar. Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer gäller främst ”publika företag”, men ger även vägledning för andra företag. Som komplement utvecklar Bokföringsnämnden innehållet i god redovisningssed. Avsnittet med de olika organisationerna är markerat som fördjupningstext. Men det är nog

22

Lärarhandledning / Liber AB


Redovisningssystemet – så fungerar det

1 bra att eleverna känner till Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

Problemboken Eleverna möter först en uppgift som heter, Testa dig själv, som är ett test på hur väl eleverna kan faktainnehållet. Det är endast ett svarsalternativ som är rätt. Observera att den elfte frågan är markerad som fördjupning, eftersom frågan är ställd på text som är markerad som fördjupning i faktaboken. Uppgift 1:1 är en uppgift där eleverna ska ta ställning till om tio påståenden är rätt eller fel. En uppgift som är rätt enkel och därför fungerar som ingångsuppgift. Däremot kan uppgift 1:2 vara lite knepigare. Den handlar om att hitta fel på verifikationer. Eleverna är oftast nöjda när de hittat ett fel och går sedan vidare till nästa verifikation. Säg därför till att det kan finnas flera fel på de olika verifikationerna. I uppgift 1:3 ska eleverna sätta sig in i ett företag och plocka ihop en lämplig kontoplan. Uppgiften kräver att eleverna ”tänker till”. Det finns givetvis många lösningar på uppgiften, så därför är det bra med en gemensam genomgång när eleverna är klara med sina kontoplaner. Berätta gärna att det är så här det går till i verkligheten, dvs att man plockar konton som passar från BAS-kontoplanen. Och sedan kompletterar man allteftersom nya behövs. I uppgift 1:4 ska eleverna ta ställning till uppläggningen av bokföringen för ett företag. Uppgiften är lämplig för lärargenomgång efter diskussion i mindre grupper. Lösningsförslagen kan variera. Det finns två uppgifter (1:5–6) som ger träning i bokföringens grunder. I uppgift 1:6 finns även en manuell dagbok, som eleverna ska fylla i.

Lärarhandledning / Liber AB

23


OH 1–1

Cake Shop anlitar redovisningsbyrå

M

I början skötte Elin och Jens sin bokföring själva med hjälp av en manuell dagbok

24

Lärarhandledning / Liber AB


M

OH 1–2

När Elin och Jens kommer till Camilla och ber om hjälp med Cake Shops bokföring börjar hon med att lägga upp grunddata och kontoplanen. Sedan ska Camilla bestämma vilka automatkonteringar som datorn ska göra. Camilla brukar alltid lägga in momsen som automatkontering.

1910 Kassa 3011 Försäljning 3011 Försäljning 2610 Utgående moms

Lärarhandledning / Liber AB

Debet 8 000,00

Kredit 8 000,00

856,80 856,80

25


OH 2

Det ekonomiska styrsystemet

Det ekonomiska styrsystemet

1 Planering av verksamheten • Förkalkyl • Budget

De affärshändelser som äger rum under verksamhetsåret beskrivs i företagets redovisning.

Med hjälp av förkalkyler och budgetar beskrivs den planerade verksamheten.

Verksamheten följs upp och man analyserar varför utfallet eventuellt avviker från de kalkyler och budgetar man gjorde i planeringen.

26

2 Genomförande

3 Uppföljning av verksamheten • Redovisning/ Rapporter

Lärarhandledning / Liber AB


OH 3

Dubbel bokföring Kontotyp

Exempel på konton

Tillgångskonton

Inventarier, Kundfordringar, Kassa, Checkräkning Banklån, Leverantörsskulder, Utgående moms, Personalskatt Försäljning (Varuförsäljning eller Utförda arbeten), Inkomsträntor Varuinköp, Materialinköp, Hyra, Reklam, El, Telefon, Kontorsmaterial, Löner, Skuldräntor

Skuldkonton Inkomstkonton Utgiftskonton

Kontotyp

Registrering på debetsidan innebär

Registrering på kreditsidan innebär

Tillgångar Eget kapital och Skulder Inkomster Utgifter

ökning minskning

minskning ökning

minskning ökning

ökning minskning

Lärarhandledning / Liber AB

27


OH 4

Resultat- och balansrapport

Resultatrapport Intäkter – Kostnader = Årets resultat

Balansrapport Tillgångar Summa Eget kapital +/– Årets resultat + Skulder Summa

Ökning eller minskning av eget kapital

28

Lärarhandledning / Liber AB


OH 5

Kontantbokföring 1 Dagskassan visar att försäljningen uppgått till 23 000 kr. Konto Kassa Varuförsäljning

Debet 23 000

Kredit 23 000

2 Faktura kommer från en leverantör. Den gäller inköpta skjortor för 11 000 kr. Konto Debet Varuinköp 11 000 Leverantörsskulder

Kredit 11 000

3 Heros säljer kläder till en restaurang och skickar en faktura. Konto Kundfordringar Varuförsäljning

Debet 4 000

Kredit 4 000

4 Heros betalar 11 000 kr över plusgiro för faktura från skjortleverantören. Konto Debet Plusgiro Leverantörsskulder 11 000

Kredit 11 000

Om Heros i exempel 1 använder sig av kontantbokföring konterar de sina affärshändelser 1–4 ovan på följande sätt: 1 Som ovan i ex 1. 2 Bokförs först när fakturan betalas (se nr 4). 3 Bokförs först när kunden betalar fakturan. 4 Plusgiro kredit och Varuinköp debet 11 000 kr. Lärarhandledning / Liber AB

29


Ett nytt flexibelt alternativ för kursen Redovisning och beskattning. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läromedlet fokuserar på de centrala avsnitten i kursen.

2000 2000 Processinriktad Problemorienterad Flexibel

Redovisning 2

Redovisning & beskattning

Tradition och nytänkande på samma gång!

Faktabok ger dig följande och mycket mer! • Basdel som uppfyller kursplanens krav. Tillvalsdel som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. • Faktakapitel med kort och koncis Grundtext och markerade Fördjupningsavsnitt. • Många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. • Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på – kapitel för kapitel – och blir en följetong basdelen igenom. • Sammanfattningar och redovisningsbegrepp i korthet, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc bidrar till en aktiv inlärning.

2000

Problembok innehåller klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Under rubriken Tanke & Helhet hittar du bl a praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du även ”tankenötter” i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. Ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel. Kortfacit-bilaga medföljer boken.

2000

CD. För att variera studierna finns en CD med möjligheter till att lösa övningsuppgifter interaktivt och att träna bl a kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. Denna CD bifogas problemboken. Dessutom kan du som studerande erhålla fri elevlicens för Vismas ekonomiprogram, Visma Administration, via Libers hemsida. (gå in på R2000) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens.

2000

Lösningar och lärarhandledning. Till R2000 finns en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall etc samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m m samt provuppgifter med lösningar. R2000 ISBN: Faktabok 47-10650-9 Problembok med CD 47-10651-6 Kommentarer och lösningar 47-10653-0 Lärarhandledning med CD 47-10652-3

Best.nr 47-10652-3

Tryck.nr 47-10652-3-00

Profile for Smakprov Media AB

9789147106523  

9789147106523  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded