Page 1


SVE N S K

LAG

2 0 14

Lagbok.book Page I Monday, December 30, 2013 4:08 PM

REDAKTION PROFESSOR PER HENRIK LINDBLOM HOVRÄTTSASSESSOR, JUR.DR KENNETH NORDBACK

IUSTUS FÖRLAG


Lagbok.book Page II Monday, December 30, 2013 4:08 PM

© Iustus Förlag AB, 17 upplagan, Uppsala 2014 ISSN: 1403-9214 ISBN: 978-91-7678-900-1 Sättning: Förlaget Tryckning och bindning: St Michel Print Oy, Mikkeli, Finland 2014 Omslag: John Persson Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala, tfn: 018-65 03 30


Lagbok.book Page V Monday, December 30, 2013 4:08 PM

INNEHÅLLSÖVERSIKT

1 STATSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER . . . . . . 3 KOMMUNALRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ALLMÄN FÖRVALTNINGS- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT 5 SOCIAL- OCH SKOLRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 POLITIRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MILJÖRÄTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 FASTIGHETSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 FÖRMÖGENHETSRÄTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ARBETSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ASSOCIATIONSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 NÄRINGSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 IMMATERIALRÄTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 FAMILJERÄTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT. . . . . . . . . . . . . . 18 STRAFFRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PROCESSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 EXEKUTIONSRÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 99 204 230 248 564 686 768 863 1070 1146 1208 1289 1428 1507 1589 1662 1730 1869 2014

V


Lagbok.book Page VI Monday, December 30, 2013 4:08 PM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

STATSRÄTT

Språklag (2009:600)

1.5 EU

1.1 Grundlagarna Regeringsform (1974:152) Successionsordning (1810:0926) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

1 15 16 27

1.2 Fri- och rättigheter Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Diskrimineringslag (2008:567) Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2 40 40 41 51 59 60 60

61 84 85 86 88 91

1.4 Medborgarskap och språk Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap VI

Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol Tillkännagivande (2010:584) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

95 97

97

34

1.3 RO, JK, folkomröstning, JO och Lagrådet Riksdagsordning (1974:153) Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern Folkomröstningslag (1979:369) Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän Lag (2003:333) om Lagrådet

95

92

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Arkivlag (1990:782) Personuppgiftslag (1998:204) Lag (1998:620) om belastningsregister Lag (1998:621) om misstankeregister Lag (2000:344) om Schengens informationssystem Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Patientdatalag (2008:355) Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Polisdatalag (2010:361) Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

99 150 164 165 172 175 176 178 182 186 192 193

201 203 203


Lagbok.book Page VII Monday, December 30, 2013 4:08 PM

3

KOMMUNALRÄTT

Kommunallag (1991:900) Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

4

222 223 225 226

6 233 238 242 244 245 245 245

5.1 Socialförsäkringsbalken 248 380

5.2 Socialtjänst Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstförordning (2001:937) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

384 400 404 408 413

5.3 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Smittskyddslag (2004:168) Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började

452 453 456 457 467 468 533 552

POLITIRÄTT

230

SOCIAL- OCH SKOLRÄTT

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [utdrag]

450 450

5.4 Skolrätt Skollag (2010:800) Gymnasieförordning (2010:2039) Skolförordning (2011:185)

ALLMÄN FÖRVALTNINGSOCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Förvaltningslag (1986:223) Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslag (1971:291) Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål Lag (1985:206) om viten Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut Myndighetsförordning (2007:515)

5

204

spridas bland människor i Mexiko i april 2009 Smittskyddsförordning (2004:255) Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Patientsäkerhetslag (2010:659) Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

421 427 434 440 441

6.1 Polisväsende Polislag (1984:387) Polisförordning (1998:1558) Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

564 569 574 575 576

6.2 Ordning och säkerhet Lag (1938:121) om hittegods Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Ordningslag (1993:1617) Vapenlag (1996:67) Säkerhetsskyddslag (1996:627) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg Kameraövervakningslag (2013:460)

577 578 579 579 587 594 597 603 605 605 606 607 609 610 611 612

6.3 Utlänningslagstiftning Utlänningslag (2005:716) Utlänningsförordning (2006:97) Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

617 650 668 VII


Lagbok.book Page VIII Monday, December 30, 2013 4:08 PM

6.4 Djurskydd Djurskyddslag (1988:534) Djurskyddsförordning (1988:539)

7

9.3 Fastighetsförvärv 673 678

TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT

7.1 Trafikrätt Väglag (1971:948) Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering Körkortslag (1998:488) Körkortsförordning (1998:980) Trafikförordning (1998:1276) Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

686 694

9.4 Fastighetsbildning och fastighetsregister

695

Fastighetsbildningslag (1970:988) Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen [utdrag] Lag (1994:448) om pantbrevsregister Lag (2000:224) om fastighetsregister

695 696 708 717 742

7.2 Transporträtt Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg Lag (1974:610) om inrikes vägtransport Järnvägstrafiklag (1985:192) Sjölag (1994:1009) [utdrag] Lag (2010:510) om lufttransporter

8

746 746 751 758 766

MILJÖRÄTT

Miljöbalk (1998:808) Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljöprövningsförordning (2013:251)

Jordförvärvslag (1979:230) Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

927 929 930 932 932

938 962 963 965

9.5 Markanvändning och fiske Expropriationslag (1972:719) Ledningsrättslag (1973:1144) Anläggningslag (1973:1149) Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Skogsvårdslag (1979:429) Jaktlag (1987:259) Kulturmiljölag (1988:950) Minerallag (1991:45) [utdrag] Fiskelag (1993:787) Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter Plan- och bygglag (2010:900)

967 975 980 986 992 997 1001 1012 1019 1027 1027

9.6 Särskilda domstolar och nämnder 768 824

828

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden

829 837 844

10 FÖRMÖGENHETSRÄTT

827

1060 1066 1067 1069

10.1 Handelsbalken

9

FASTIGHETSRÄTT

Handelsbalk (1736:0123 2)

10.2 Avtalsrätt

9.1 Jordabalken Jordabalk (1970:994) Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken [utdrag]

863 915

9.2 Hyra Bostadsförvaltningslag (1977:792) Hyresförhandlingslag (1978:304) Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

VIII

1070

920 922 926 926

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

1072 1075 1075 1076 1076


Lagbok.book Page IX Monday, December 30, 2013 4:08 PM

10.3 Köp och gåva Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre Köplag (1990:931) Konsumentköplag (1990:932) Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Konsumentkreditlag (2010:1846) Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

1077 1078 1078 1078 1080 1081 1088 1093 1099 1099 1106

10.4 Sysslomanna- och andra uppdragsavtal Prokuralag (1974:158) Konsumenttjänstlag (1985:716) Lag (1991:351) om handelsagentur Lag (1992:1672) om paketresor Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter Kommissionslag (2009:865) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

1106 1106 1112 1116 1118 1119 1124 1126

11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT 11.1 Skadeståndsrätt Skadeståndslag (1972:207) Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart Lag (1933:269) om ägofred [utdrag] Atomansvarighetslag (1968:45) Brottsskadelag (1978:413) Produktansvarslag (1992:18) Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten Patientskadelag (1996:799) Ellag (1997:857) [utdrag] Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall

1146 1148 1149 1149 1155 1158 1159 1160 1162 1165 1166 1172

11.2 Försäkringsrätt Trafikskadelag (1975:1410) Försäkringsavtalslag (2005:104) Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

1173 1178 1207 1207

10.5 Pant- och retentionsrätt Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats Lag (2008:990) om företagshypotek

1127 1127 1127 1128

10.6 Fordringar Lag (1936:81) om skuldebrev Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet Lag (1944:181) om redovisningsmedel Räntelag (1975:635) Preskriptionslag (1981:130) Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling

1132 1135 1136 1136 1137 1138 1139 1140

10.7 Samägande Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

1142 1144

12 ARBETSRÄTT 12.1 Kollektiv arbetsrätt Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner Lag (2011:427) om europeiska företagsråd

1208 1209 1216 1217 1219 1225 1229

12.2 Individuell arbetsrätt Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Semesterlag (1977:480) Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1991:1047) om sjuklön Föräldraledighetslag (1995:584) Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

1235 1236 1238 1242 1248 1252 1255 1256 IX


Lagbok.book Page X Monday, December 30, 2013 4:08 PM

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

1256 1259 1259 1260

12.3 Övrigt Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Arbetsmiljölag (1977:1160) Arbetstidslag (1982:673) Arbetstidsförordning (1982:901) Lag (1994:260) om offentlig anställning Lag (1994:261) om fullmaktsanställning Anställningsförordning (1994:373)

1261 1266 1277 1281 1281 1284 1286

13 ASSOCIATIONSRÄTT Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar Bostadsrättslag (1991:614) Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar Stiftelselag (1994:1220) [utdrag] Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar Lag (2004:575) om europabolag Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)

1289 1293 1318 1319 1333 1333 1334 1337 1339 1343 1426

14 NÄRINGSRÄTT

X

1467 1469 1470 1470 1477 1478 1487 1489 1490

14.2 Övrigt Handelsregisterlag (1974:157) Inkassolag (1974:182) Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Lag (1986:436) om näringsförbud Bokföringslag (1999:1078)

1492 1494 1496 1496 1500

15 IMMATERIALRÄTT Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Patentlag (1967:837) Mönsterskyddslag (1970:485) Firmalag (1974:156) Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Växtförädlarrättslag (1997:306) Varumärkeslag (2010:1877)

1507 1508 1525 1542 1550 1557 1560 1564 1572

16 FAMILJERÄTT 16.1 Äktenskapsbalken m.m.

14.1 Marknadsföring, konkurrens och företagshemligheter Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Lag (1978:800) om namn och bild i reklam Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster Prisinformationslag (2004:347) Produktsäkerhetslag (2004:451) Produktsäkerhetsförordning (2004:469) Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförordning (2011:1040) Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling Marknadsföringslag (2008:486) Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) Konkurrenslag (2008:579) Lag (2008:962) om valfrihetssystem Alkohollag (2010:1622) [utdrag] Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

1428 1430 1430 1431 1432 1434 1434 1439 1440 1440 1441

Äktenskapsbalk (1987:230) Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag Sambolag (2003:376) Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

1589 1599 1601 1601 1601 1604

16.2 Föräldrabalken m.m. Föräldrabalk (1949:381) Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken [utdrag] Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag

1605 1632 1632 1633 1633


Lagbok.book Page XI Monday, December 30, 2013 4:08 PM

Förmynderskapsförordning (1995:379) Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

1634 1636

16.3 Ärvdabalken m.m. Ärvdabalk (1958:637) Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss Permutationslag (1972:205) Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden Lag (2005:130) om dödförklaring

1637 1649 1650 1650 1653 1653 1655

16.4 Namnrätt Namnlag (1982:670)

1656

17 INTERNATIONELL PRIVATOCH PROCESSRÄTT 17.1 Internationell familjerätt 17.1.1 Äktenskaps- och barnrätt Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden Bryssel II-förordningen. RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

1662 1665 1667 1668 1668 1669 1672

1674

17.1.2 Arvsrätt m.m. Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. 1682 Lag (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge 1683 Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo 1684

17.2 Internationell förmögenhetsrätt Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker Lag (1987:822) om internationella köp

1687 1687

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

1687 1694 1695

1696

17.3 Internationell processrätt m.m. 17.3.1 Delgivning, bevisupptagning och immunitet m.m. Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

1701 1702 1702 1703 1703 1704 1705 1706

17.3.2 Rättegångskostnader Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 1707 Tillkännagivande (2005:784) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m. 1708 17.3.3 Bryssel I-förordningen m.m. RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 17.3.4 Erkännande och verkställighet i övrigt Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

1709 1717 1717

1718

1719 1720 1721

1721

XI


Lagbok.book Page XII Monday, December 30, 2013 4:08 PM

Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 17.3.5 Konkurs Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

1722

1723 1724 1726

1727 1728

18 STRAFFRÄTT 18.1 Brottsbalken m.m. Brottsbalk (1962:700) Lag (1964:163) om införande av brottsbalken [utdrag] Förordning (1864:11 s. 101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall [utdrag] Lag (1938:251) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1942:378) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1948:451) angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. [utdrag]

1730 1769

18.2.2 Ekonomisk brottslighet m.m. Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. Skattebrottslag (1971:69) Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi Lag (2000:1225) om straff för smuggling Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Bidragsbrottslag (2007:612)

1770 1770 1770

1770 1770 1770

1790

1791

18.3 Förverkande, förstörande och brottsofferfond Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Lag (1994:419) om brottsofferfond Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

1792 1792 1793 1794 1795 1795 1795 1795

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Bötesverkställighetslag (1979:189) Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid Fängelselag (2010:610) Fängelseförordning (2010:2010) Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

1798 1800 1802 1804 1806 1809 1810 1817 1819

18.5 Rättspsykiatrisk undersökning 1773 1773

Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

1775

18.6 Internationell straffrätt

1776 1776 1781 1782

18.2.3 Trafikbrott m.m. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument

1783

18.2.4 Narkotikabrott m.m. Narkotikastrafflag (1968:64) Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

1784 1785

XII

18.2.5 Terroristbrott Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

1787

18.4 Verkställighet och medling 1770

18.2 Specialstraffrätt 18.2.1 Brott mot person Lag (1964:169) om straff för folkmord Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor Lag (1988:688) om kontaktförbud

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

1782 1783

18.6.1 Verkställighet Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen 18.6.2 Utlämning Lag (1957:668) om utlämning för brott Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

1820

1821 1825 1831 1834 1836 1839


Lagbok.book Page XIII Monday, December 30, 2013 4:08 PM

Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 18.6.3 Internationellt samarbete m.m. Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

1839 1843

1849 1850 1851 1851 1851 1854 1862 1865

19 PROCESSRÄTT 19.1 Rättegångsbalken m.m. 19.1.1 RB och grupprättegång Rättegångsbalk (1942:740) Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken [utdrag] Lag (2002:599) om grupprättegång Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m. Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket [utdrag] Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket [utdrag]

1869 1939 1940 1944 1944 1945

19.1.2 Rättshjälp, kostnader, medling och småmål Kungörelse (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. 1945 Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 1946 Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas 1947 Rättshjälpslag (1996:1619) 1948 Rättshjälpsförordning (1997:404) 1953 Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande 1956 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 1956 19.1.3 Åklagare Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål Åklagarförordning (2004:1265)

1957 1957

19.1.4 Målsägandebiträde och offentligt biträde Lag (1988:609) om målsägandebiträde 1959 Lag (1996:1620) om offentligt biträde 1960

19.1.5 Förundersökning och personutredning m.m. Förundersökningskungörelse (1947:948) Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 19.1.6 Tvångsmedel m.m. Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott Häkteslag (2010:611) Häktesförordning (2010:2011) Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

1961 1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1974 1974 1975 1976 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1987

1989

19.1.7 Delgivning Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154)

1990 1994

19.1.8 Ljud- och bildöverföring Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

1996

19.1.9 Summarisk straffprocess Ordningsbotskungörelse (1968:199) Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

1996 1998

19.2 Betalningsföreläggande och handräckning Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

1999 2002

19.3 Lagstadgad tid och förtursförklaring Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

2003 2004 XIII


Lagbok.book Page XIV Monday, December 30, 2013 4:08 PM

19.4 Ärendelagen och skiljeförfarande Lag (1996:242) om domstolsärenden Lag (1999:116) om skiljeförfarande

2004 2008

20 EXEKUTIONSRÄTT 20.1 Utsökningsbalken Utsökningsbalk (1981:774) Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken [utdrag] Utsökningsförordning (1981:981) [utdrag] Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

XIV

2014 2045 2047 2049

Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

2049

20.2 Konkurslagen m.m. Konkurslag (1987:672) Förmånsrättslag (1970:979) Lönegarantilag (1992:497) Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Skuldsaneringslag (2006:548) Kronologiskt författningsregister Sakregister Domarreglerna Prisbasbelopp, diskonto och referensränta

2049 2075 2078 2080 2087 2091 2099 2130 2134


9789176789001  
9789176789001