Page 1

Rolf Sjöström För första gången förklaras alla naturkrafterna, som gravitation, magnetism och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den sammanhållande teorien förklarar också elektrisiteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I tillägg visar boken att fotonen inte finns, och att den ej behöver finnas för att förklara förändringar i atomers massa vid fusioner/fisioner.

Fotonen finns inte, Big Bang hände aldrig och kejsaren har heller inga kläder.

Jakten på tyngdlösheten Skapelsens nakna scen

www.bod.se


&;;2222; .32:; K6-'/X b _b66 X^'X b ^X6b/X_ /R^X], <( ^X_(I_ ]/X _-' '^6/b/X_ 'bX_6^ 0&II_6/X - ]S1 -]/R0^, J ]/R0^L ( I/b_^ ^6-'-_L, AX]/ ]/ _/X^_6/ ]&I6 X]^ (/X ^ /'/RR/6b] ^6-'/X (66 1X^ _bI - I/ b(X _bI _bX^ bXX/_6^ /'RbI/6/, +6/I 1 _6/I ^ 'bX]/ 0/_6(X]_]/R^ 6S6_, X 6/-b _SI/ b 6bRRSII ^66 ^RR^ ]/__^ /]^X N/]/6^IX^ 0/_6(X]_]/R^ S 0&II]^ ^N X(I-6 _-' ^ (66 0/XS'XbXI/X _6SXI^L, </6 ^X_/_ -_( ^66 ]/6 b 6,/P, /X -6-X S _6-^ ^N_6(X] '/RR^X XS'X]^ _6SXI^, +6-^ ^N_6(X]L b /R^6b-X 6bRR ]/ _'( _6SXI^X^, X -'R/66 ^6-' '(_6/ R-Ib_6 _/66 0/_6( ^N /66 0/ISX_^6 ^X6^R 6&/ _6SXI^, X /RR/ R/^ 6&/ _6SXI^ /RR/ -'0bX^6b-X/ ^N ]/' 0bR]^ /R/6-X/ ^X]^ -6-X/ X/ 6-X/ -_N, b ^X ///^ 6bRR ]/__^ _6SXI^ _-' R^__ _6SXI^, ^I X]Nb/ 0/XS'XbXI/X I L ]( ]/66^ -] S bX6b'6 1Xb^6 '/] /'bX_ bX]/RXbXI ^N ^6-'/ b ]/6 _,, /b-]b_^ _&_6/'/6, Pb_6/X_/X ^N -Rb^ 6&/ _6SXI^ '(_6/ bXX/0S^ ^66 _6SXI^X^ bX6/ S ]/ 'bX_6^ 0&IIR-__^X^> a/X ]/6 S /X ^XX^X _SXX^X]/ b_6-b^ _-' bX6/ 01 Nb]^/ 6N/R^_ S, a/] _61_6^ _^XX-Rb/6 bXX_ ]/6 -_( _6SXI^ 6^X1 R^__ , </6 N-/ : ^X'SXbXI_NS6 -' N(^L ^6-'/ ^ 0/-N 1 ^RR^ 6&/ ^N _6SXI^ b XbN/_ ', _6SXI^X^ 6^X1 R^__ /^I/^ X^6 RbI6Nb_ bX6/ ( X(I-X ^N _6SXI^X^ _-' 0&II/ N( NSR], :-]/ ]/ ]/6 _ RR/ Nb : R^/^ ]/' b XS'X]^ R^__ , -Ib/X 6^ -__ Nb]^/ 6bRR ^66 ^X6^ ^66 ]/6 -_( S _6- _^XX-Rb/6 1 ^66 ]/__^ _6SXI^ 6^X1 R^__ ^X 0bR]^ /IX^ -X_6/RR^6b-X/ J^6-'/, </6 ^X '^-, bXX^_ R^__ G _6SXI^ R^__ _6SXI^ ',R, _-' ^ 0bR]^6 _bX^ /IX^ NSR]^, X /N/X6 /RR6 /Pb_6/^X]/ ^6-' 0&II] '/] R^__ G _6SXI^ ^X I( ^6 bI/X-' /X ^N N(^ JR^__ ^6-'/ /6/_-' _6SXI^X^ b ]/ -Rb^ R^__/X^ J/XRbI6 ]/bXb6b-X/X bX6/ /^I/^ ( N^^X]^, </66^ 1 6_^66 ^66 bX6/ -_^X]/ _6SXI/]:- (X L-Rb^ NSR]^L R/]/ 6bRR ^66 /]:- b L/X NSR]L 0&6_, b _ RR/ '^-, XX^ ^ /X ^^RR/RR NSR] 'b66 b 0R^X] -__, \ Nb]^ /X _(]^X NSR] ^ 6N/R^6 0b-R-Ib_6 RbN S /X ^XX^X (I^, ' bX6/ b R^__ G _( ^X_/ b R^__ /RR/ b X(I-X ^XX^X /RR/ ^X]^ R^__/, X /N/X6 /RR N^/R_/ (X /X _(]^X NSR] _ RR/ _-' /X -X_/N/X_ ^N -N^X_6(/X]/ 1R^bXI XX^ N^X]^ I/X-' /X ^N N(^ _NSII^ /RR/ 6_S66^_ 1 /X /PR-]/^X]/ ^6-'0-'0 6^X ^66 'S^ X(I-6 - ^X_/ b 6bRRSII -_( X]/^ ( ]/__^ (I-, X _( RSXI/ I( ]/6 /'/RR/6b] bX6/ ^66 '/] &_b_^ /P/b'/X6 0/Nb_^ /Pb_6/X_/X ^N _6SXI^ 6bRR1^X]/ ^X]^ R^__/ SX ]/ _-' bXI( b N(^L ^6-'/ ]( N(^ N/6&IbX_6 '/X6 S 0&II]^ ^N N(^L ^6-'/ - ]S1 bX6/ ^X /Ib_6/^ _6SXI^ 6bRR1^X]/ ^X]^ R^__/, +6SXI6/-bX ^ -_( '/]N/^6 6bRR '^6/'^6b_^ -'R/ _-' Nb_^ ^66 ]/6 bXX_ /RR/ G

]b'/X_b-X/, N^X1 0/_bNX^ R^__bX]/RXbXI ^N _6SXI^ ^X ^X_/ N^^ /66 -'R/66/^X]/ 0b]^I 6bRR 1_6(/R_/X ^N 0/1]^ 6/-b/ - -X_6^6/^X]/X, ;;8;##8?8,<.?<) <#38,#?8< ;8#;,;8: ;## ;# 3 ,,:; ;. <#38,; 3 ? #?, < 3 :# 2? ; ? #?,# 2,?< # 8;#2?,# ;## ;8#; ;## :# < ?88< <#38,; < ?8# ?8, ?  ;#

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ ^N `


+/ R^6b-X/ b', -N^X_6(/X]/ 1N/RS'X^_ 6bRR RS_^/X, a(XI^ _,, 1N/X^6 RbI^ SX]/R_/ _ RR/ : XX^ bXX^ _bX 1R^bXI b /X ^^RR/RR NSR],

=bI , b_^ _^''^XR 'XbXI^ ^N _6SXI^ _-' 6,/P, ^6-'/ 6bRR1^X]/ LN( NSR]L -'IbNX^ ^N _6SXI^X^_ ^N,

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ B ^N `


?, ;8, 0?<#;: ;2:?, AXbN/_ ' S ^RR6_( - _-' ^X6&66 -N^X1 /66 ^N ^N _6SXI^, </6 S -SX]RbI6 _6-6 -SX]RbI6 ]: 6 - 6^X &6^, +( ^ ]/6 N^b6 b /NbI 6b] - ]/__ /NbI^ -SX]RbI/6 ^X &RR^ /X 0/6^6^/ '/] SX_R- ^N /RbIb1_ X^6 , b 0/bXX/ -__ b XbN/_ ' - ]/66^ ^N ^X /XRbI6 ]/bXb6b-X/X ( ]/6 -SX]RbI6 _6-^ XbN/_ ' ^R]bI 0/6^6^_ 6b(X, 66 ^6 ' _-' ^X N^^ _N(6 ^66 1R^^ '/] 0^^ ]b'/X_b-X/, </66^ _6SXI^X^_ ^N ^ 1^ ]S _6SXI^X^ ^ 0bR]^6 ^6-'/ ^6-'/ _-' _/]^X 0bR]^6 _6:SX- R^X/6/ I^R^P/ - 6,-,', _N^6^ (R, _-' /]^X 1R^^6 ^X ]/6 bXX^_ /66 _(]^X6 XbN/_ ' 1 N^:/ R^__ ^N _6SXI^ W XbN/_ ' _-' ]/R^ _^''^ &'], 9S'X]^ _N^6^ (R S 1R^bXI/X 6bRR XbN/_ '_ _6SX]bI^ ]1] - (X&661]/R_/, </ ^X /Pb_6/^ b /X6 ' ^N I^R^P/ _-' /R^6bN6 _6^0bR^ _N^6^ (R '/] _6:SX- _-' 1 _bI X6 ]/' ( _^''^ _S66 _-' R^X/6/ 1 _bI X6 /X _-R, <1/X]/ _6:SX- _-' /PR-]/^ _^^ bX6/ 0^^ R^X/6/ '/X ^X -_( 0b]^ '/] L'^6L 6bRR /66 _N^6 (R 0/-/X]/ ( XS/6 - 1/R_/b6XbXI, _( X&^/ _6:SX- ^X IbN/6Nb_ _R ^_ -' ]/ bX6/ ^ /X _6^0bR 0^X^ X6 /66 _N^6 (R, 9S /66 _N^6 (R ^ ]^Ib6 6bRR _bI _( '(XI^ _6:SX- - R^X/6/ ^66 ]/__ I^Nb6^6b-X 01:^ -__^ ^6-'/X^ ]( _b^W_ 6^ _6SXI^X^ (X ]/__^ ^6-'/ 6 (X ]/6 _N^6^ (R/6, +6SXI^X^ 1_61_ ^X_/ bX6/ ^N ]/XX^ I^Nb6^6b-X '/X ]/6 0Rb 6(XI6 -_( 1 ]/' XS ^6-'/ -RR^_^, abX_^6 ^X6^R ^6-'/ I1 ^66 I^Nb6^6b-X/X b ]/6 _N^6^ (R/6 'bX_^ - :S'Nb6 ^ X(66_, ;( _( Nb_ 0Rb -_( /66 _N^6 (R /NbI6, -' ]/6 bX6/ N^ _( ^66 ]/6 _N^6^ (R/6 _ RR/ -__^ ^6-'/ - /__^ 6 _6SXI^ ]( _ RR/ /R^ N(6 XbN/_ ' 0^^ N^^ /66 /X]^ _N^6 (R /]^X X , </ R1_I:-]^ _6SXI^X^ _b]/ 6 _bI b', /X 6& 6:S'XbXI ^N _6SXI^ b XbN/_ ' ^_6X^ b N^^X]^ - 01:^ _( _'(XbXI-' 0bR]^ _6-^ _&^ ^N NS6I^_ ]/ 'bX_6^ - /XR^_6/ ^6-'/X^, X _6SX]bI6 (I(/X]/ -/__, J _( XS^ N( /I/X _-R, ^Nb6^6b-X/X _-' 1]_ '/] ]/__^ ^6-'/ ]^ 6bRR _R 6 b- ]/' 6bRR X&^ _6:SX-, H^X_/ bXX/ ]/__^ _R-X^ bXX^X ]/ ( X&66 ]^00^_ ^N /66 _N^6 (R, db/RX S _R 6/X, </ /P/'/RNb_ 6 _/X6^R_ 'bR:^]/ ( ]/6 I( '/RR^X N^N/X 1 ]/XX^ b/R ^NI1_ ^N -X_6/RR^6b-X/X 6bRR 0/1]^ I^R^P/, </6 bXX_ X^6 RbI6Nb_ R/^ _N^6^ (R _-' -//^ -0/-/X]/ ^N N^^X]^ - X(I^ _-' -RRb]/^, . ]/6 _/X^/ ^RR/6 &'/ ]/ _^''^X_R^IX^ _N^6^ (R/X -'I(/X]/ 6bRR _6-R//X 1 :S'Nb6/X 0/_bN/X -N^X1, 0/_bNX^ b/R ^ _X ^6 b /NbI 6b] /66 -SX]RbI6 ^X6^R I(XI/, 66 -SX]RbI6 ^X6^R I(XI/ ' R6bRb/^6 '/] /P/'/RNb_ 6 _/X 'bR:^]/ ( S XbN/_ '_ (R]/, .X6/ 7 'bR:^]/ ( JX^bN^ 6^X/ 0^^ 1 ^66 N(^ 6/R/_- bX6/ X( RSXI/ SX ]/__^ R: _( 0-6, +-R_&_6/' - RbN -''/ 1 ^66 _/]^X _R ^_ bXX^X ]/ _^^_ ( X&66 bI/X, .XI/6 /^ ( ^66 ]/6 bXX_ /X 01:^X - /66 _R 6 b _6SXI^X^_ -/^X, /-b/X^ -' L bI ^XIL - ]/X _,, W^6-'/X ^ (66 I-] _b]XbXI I^, 6-X ( ^66 ^RR6bXI '(_6/ ^ /X 01:^X /X 6- _-' 0-66X^ b ^66 ]/6 S _N(6 ^66 1_6( ^66 X(I-6 ^X N^^ /NbI6, /-bX _6-] _-' /X 1R^bXI 6bRR N^1 XbN/_ ' /P^X]/^ ^RR6_( ^66 ^N_6(X]/6 '/RR^X _6:SX-X^ 1^ NbR/6 S /X '&/6 /X/R 1R^bXI - _-' 0^_/^ _bI /R6 I X]R1_6 ( /X RbX:S SX]/R_/ 6N/RbXI 6^X SX_&X 6bRR I^Nb6^6b-X _-' /N, N/^ 6b(X '-6 N(6 _&XRbI^

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ ^N `


XbN/_ ', 9 ^ ]/6 : -_( ( _/X^/ 6b] -X_6^6/^6_ ^66 XS'X]^ ^N_6(X]_1XbXI '/RR^X _6:SX-X^ S ^/R//^X]/ NbR/6 ^0_-R 6 bX6/ ^X 1R^^_ '/] ]/X _,, bI ^XI, . 6bRRSII S ]/6 /RR/ bX6/ -'1:RbI6 ^66 ]/6 ^X S_^ _6-'^ b _6SXI^X^_ ^N _6-'^ _-' _6( - ]bN_ ^N 6&_bRRX^]/ ( _6SXIXbN(, +(]^X^ _6-'^ 0-]/ -X/RbI/X ^ /X (N/^X ( I^Nb6^6b-X_SR6/X b XbN/_ ', ^Nb6^6b-X/X 1R^^_ _/X^/ b 0-/X, AX]/ L=&_b/X '16/ bR-_-bX - /RbIb-X/XL (6/-''/ :^I 6bRR 'SXXb_^X_ 1(RR^X]/ 6bRR ]/X -0R/'^6b _-' -SX]RbI/6 - /NbI/6 6I1, =bI G, X 0bR] ^N XbN/_ ', bR]/X S S'6^] (X 9K+K,

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ G ^N `


'2 + ' <;#3; ;#? 2;8; :;< <#38,;8:#;,

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ ^N `


^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ ` ^N `


&#82;##;8 22 8<#8 ;## 3.; ,;.?#;#?88

8 <82?, ?<#?< ; ,8: #?22 :# < <8; ? 8 (NbX6/X O` I/X-'1]/ :^I /P/b'/X6 _-' N^ R'/X ( G7 ( ^N 6SX^X]/ - 10//]/R_/ Nb] _b]^X ^N ]/6 ]^IRbI^ RbN/6 1_6 _-' _6 ]/X6 b A_^R^ 1R:6 ^N 'bRb6S6:SX_6 b +1]/^'X - Nb] ]/X S 6b]/X _-' _6 ]/X6 b + X]_N^RR, </6 N^ /]^X '16 6/ - I^]bX/X^ N^ 1]^IX^ 1 1X_6/6 ( 'b66 RbRR^ ', ^X]I/X/^6-X Ib 1 RR6 - I^N b(X _bI ]/b'/6/R(XI^ R: ]RbI^ 0RbP6^ _^'6b]bI6 _-' :^I 1_16/ R/]^ ]/X 1I^ _SXXbXI/X Nb^ /X /R/6-] ^N I R] bX /66 IR^_1 '/] _^R6_&^, ;R^6_/X 1 ]/__^ /P/b'/X6 N^ /66 Rb6/6 ' &6 _/]^X 1_6/X ]/66^ RS_(, abX^ G &/_W NS]bXX- ^]/ /66 Nb6'(R^6 _ ( ^X6^ NSI/X GG, !N/ 6^/X Nb] bXI(XI/X ^]/ ]/ '/] /X 'bX]/ /X_/R _bN/6 L 0-L '/] 0R( 0-_6SN/, </ 0-]]/ ( ]/X X/]/ N(XbXI/X - &]/ 6 X(I^ ' ( ]/X 1N/, </__^ N^ /]^X 6^IX^ _( :^I b &^ /66 ' X// -_ ]/' 1 OB b '(X^]/X, V ''/6 R(I 6bRR 1I/ b SX]/X ^N ^RR/X - 6I:-]/ _/6_ X-]NS_6^ ]/R, b] ^RR/X_ NSX_6^ SX]/ R(I 1/6, +bN0-]/6 _6-] Nb] ''/6_ /X]^ 1X_6/ b I^N/RX '-6 NS_6/ - _SXI/X RSXI_ NSII/X '-6 X-, +/66 (X ''/6_ ]1 _6-] ]/6 ]b/6 6bRR 1I/ /X 0&( - ( ]/X /X R^6 I1X _(R '/] N^66/X, bRR .]^_ - /]^_ W :^ 'bX^ &/_NS]bXX- /66/ ^6b_6 _( W _6-^ 1S^X - 1_S/R_/ ^]/ ]/6 _6(66 RbN b ]/XX^ RbRR^ ^X_^'RbXI ^N N^66/X, &6/ -_( _:SRN ^66 ]/6 N^ ^X6^_6b_6, L+/^ a-X/&_L _6-] ]/6 ( ]/X RbRR^ (_/X '/] RbNIbN^X]/ _'( 1X, abX^ &/_NS]bXX- N^ X '/_6 --RbI^ 1 N^] 'bX^ -N^XRbI^ /P/b'/X6 _ RR/ XX^ _6SRR^ 6bRR '/] - 6b66^]/ b0R^X] bX, ^I N(I^]/ X^6 RbI6Nb_ bX6/ 1R^^ 'bX ^'0b6b1_^ R^X, </6 N^ bRR^ X-I _-' ]/6 N^, KRR6 _6-] X bII^6 ( _bN0-]/6, </6 ^]/ N^b6 '(XI^ 10//]/R_/ - '(XI^ 1_^/R_/ ^' 6bRR ]/XX^ /6/RSXI6^]/ 'bR_6-R/, (]/ 6b] 1 /66 X-'^R6 _-b^R6 RbN - ]/R^ ^N _6 ]b/R(X/6 ^]/ -^6_ 1 'bX _6-^ R^X, +(I b0R^X] '/] ^N X] ( 'bX^ _:1^- _-' /]^X X N^ b S] '/] ^66 ^^ _bI, </ X]/ NSR (6'bX_6-X/ 6^^ 'bI, 9(:^ XS :^I ^ 'b66 ( ]/6 6-^ _^RR ]/6 NSR 0Rb 6b] 1 'bI -_( 6SX6/ :^I, </6 /R^ ^]/ 01:^6 1_6/X O b A_^R^ X]/ 'b66 1_6^ ( /'b(X _-' :^I -' ^66 6SX^ ( Rb/6/X^ '/RR^X I^Nb6^6b-X - '^IX/6b_', ^] S '^IX/6b_'4 b N/6 N^] _-' _^RR 6bRR 1 ^66 I/X//^ '^IX/6b_' - ^66 /X-'/X/6 bXR/]XbXI_Nb_ ^X 1R^^_ '/] _61''^X]/ /R/6-X/, a/X N^] S I^Nb6^6b-X4 A6NSPRbXI ^N ]/ SXX bX6/ 0/S6^]/ I^Nb6-X/X^4 b N/6 ^66 I^Nb6^6b-X/X /Pb_6/^ '/RR^X '^6/b^ X/ 6bRR /X ^6-'_ XbN(, a/X N^] - N^ S I^Nb6^6b-X/X XS Nb R-^ b_S ^6-'/X4 ^] :^I bX6/ Nb__6/ N^ ^66 bX_6/bX bX b ]/6 _b_6^ ^' 6bRR _bX ]1] ( 6b]bI^/ /]^X ^]/ 1_16 R1_^ I(6^X '/] I^Nb6^6b-X/X _-' ^X_/_ N^^ /X ^N ]/ &^ I X]^6/X^ ( ^6-'S XbN(, +:SRN 01:^]/ :^I R 6^ (6 ^66 -' ]/X bX6/ ^XX_ _-' /X /I/X ^6 _( _ RR/ ]/X ^X_/ ( ^6-'S XbN( XX^ 1^ _bI _-' '^IX/6b_'/X, H^X_/ R1_XbXI/X bX6/ S _( R(XI6 0-6^ - N^1 R/6^ ( /66 ]: _-' ^X_/ bX6/ bXX_4 a&/6 6b] _-' _ RR/ ^ SIX^6_ 6bRR _6 ]b/ b 1I/ '^6/'^6b Ib ]/XX^ 1_6 (6 6bRR ^66 b6^ - RbX]^ -^6(] b _-R^ bX1 -''^X]/ /P/b'/X6 '/] '^IX/6b_'/X, abRb6S6:SX_6/X 0R/N 1]/RSII^X]/ 1 Nb]^/ 6SX^X]/ b ]/__^ 0^X-, X /P6^ /'

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ 7 ^N `


:SR/''/X -X_6 /^] 1 _6b]_ 6 _6XbXI 0R/N b _6SRR/6 'b66 0b]^I 6bRR bNbRb_^6b-X/X ]/66^ (, +( XS 1_6/X -' O - ]/6 (6/ 0R/N 6b] 1 'bX R^X ^66 XS^ I(6^X '/] I^Nb6^6b-X/X b :^I 01:^ '/] /66 XS_6^X 6-'6 N ] /6/ ]/XX^ 6/NRbI^ '/X6^R^ ^ _, </X '/_6 SX]^ ^6/X b /X ^6-' S ]/X _-' S_^ '/RR^X -6-X - /R/6-X ]/6 _-' I/ -N 6bRR /R/6bb6/6, </6 S ]S1 X^6 RbI6 ^66 ^X6^ ^66 _^''^ ^6/ ^X 1R^^ I^Nb6^6b-X/X /6/_-' -6-X/X^ b /X ^6-'SX^ -_( N/^ ^66^/^X]/ 1 ^X]^ ^6-'/_ /R/6-X/ NbR/6 : /_ R6/^ b ^66 ^6-'/ ]^_ '-6 N^^X]^ - ]/66^ ^X_/ -0/-/X]/ ^N ^N_6(X], a/X  _ RR/ /X _^'RbXI -6-X/ 6^X ]/6 -'IbN^X]/ '-RX/6 ^N /R/6-X/ /^I/^ '-6 -'NSR]/X -' '^X b_-R/^]/ ]/' b /X IR^_0/(RR^/4 + RR/ ]/__ //RR/^X]/ ^6 '-6 -'IbN^X]/ ^6-'/_ -6-X/ ]( N^^ _61/ SX ^66^6b-X/X 6bRR ]/ -'IbN^X]/ ^6-'/X^_ /R/6-X/4 Vb6^]/ - 6SX6/, -I 0R,^, SX_&X 6bRR ^66 /R/6-X/X^ N^ '/ 6_b]]^ - ^66 ]/^_ ^66^6b-X_^6 ]SbI/X-' N^ '/ _Rb66^], </6 N^ ]^I_ ^66 _1^ ^6^ I/X-' /P/b'/X6, =(X 9-_6/]6 b +6--R' b :^I _b^] /X 0^X]I/X/^6- ]/X _61_6^ bXN/_6/bXI/X, /X b_^RR NbX6/NSRR b :^I 1 G7 '/] 'bI /X _&'^_bX_'-6- (X /X Rb6/X /XbX^W0 6b b /X6 ' ^N + X]_N^RR, =(X /X I R]_'/]_^S /X 0b6 I R] _-' :^I ^'^]/ 6 6bRR /X _b-'^] /R/6-], 66 IR^_1 _b^6 6bRR_^''^X_ '/] 0^X]I/X/^6-X 0R/N '^, 'bX 0- - /X 0R(_R^'^ 0/^0/6^6 6bRR 1X_^6 -', </6 0R/N ^RR6_( 1_6 ^N_ /6 6bRR BW7 '5_ RSXI] b _/]^X /X^ SX]/X 01:] (6 - ]/X ^X]^ SX]/X ^N_'^RX^] 6bRR /X _/6_ _-' I:-]/ 1/6 6S66 b ]/X SX]/X, </66^ N^ RSII/6 bX1 /P/b'/X6/6 ]S R^X/X N^ ^66 '/] /X /'b_6 _6^0bR ^X-]W /R/6-] I R]/6 - 1I _SXXbXI (_6^]-''^ /X /R/6-R&_-/__ ]S /66 _61/ 1N/_-66 ^N -6-X/ _ RR/ 0Rb N^ b IR^_1/6, HR-/6 (X _^R6_&^X _ RR/ ^RR6_( &_^ 10b I R]/6, ;-6-X/X^ _ RR/ _^'R^_ b ]/X ^X]^ 6S6^ SX]^X '^, /66 '^IX/6SR6 (X /X -^_-R/ RbX]^] X6 IR^_1/6_ ^X]^ SX]/, H^X_/ ^]/ :^I -_( /66 SR6 ^N 'bX __SXXbXI (X 0^X]I/X/^6-X '-6 ]/XX^ _b]^, +N^I/6/X '/] ]/66^ RSII N^ ^66 _/^^6b-X/X ^N NS6/W :-X/X^ ]N_, 6NbXXbXI/X ^N -6-X/X^ '(_6/ I/X-']bN^_ ^N /X /R/6-R&_-/__ 6^X ^6-], </6 N^ '/] 0R^X]^]/ SX_R- _-' :^I _6^6^]/ _&'^_bX_'-6-X - RS6 0^X]I/X/^6-X ] X]^ b I(XI, ^ 0(]/ --^] 1 ^66 ]/6 _ RR/ _/ X(I-6 - --^] 1 ^66 ]/6 bX6/ _ RR/ _/ X(I-6, </6 _/]]/ ^0_-R 6 bXI/X6bXI b ^RR^ ^RR bXI/X6bXI _-' X]/ /Ib_6/^_, \^]/ : XS6 /X Rb6/X 1-XbXI ^66 ]/6 _ RR/ N^^ '1:RbI6 ^66 1Xb''^ R-R 6 '/X bX6/ /X_ ]/6, +( 0(]/ .]^ - /]^ X]/ ^X]^_ 6 ]/XX^ I(XI, ^I N^ -^N_/66 X1:] ^]/ : b ^RR^ ^RR 1_16, \^ _/X^/ 1_6(66 ^66 ]/6 _^RR 6bRR /X (6_bRRbI6 1I/ _SXXbXI 1 ^66 (RR^ /R/6-X/ 0-6^ (X -6-X/, \^]/ ]/X 1NSX6^]/ R-R 6/X 0RbNb6 6&]RbI _ RR/ XS_6^ _6/I ^ N^b6 ^66 1RSXI^ 1/6 '/] ]/X -'IbN^X]/ -^_-R/X _^'6 ^66 ^X_R 6^ ]/__ '&XXbXI 6bRR /X _6- R^6 IR^_0/(RR^/ _-' ]( _ RR/ ^ 0RbNb6 NSR]/X_ 1_6^ -6-XR^66^, ,-,', 0/XS'XbXI/X L-6-XR^66^L _ RR/ N^^ X&, a/X -''/X _( R(XI6 _ RR/ ]/X ^X6b^ I//X \/'/_ '^Ib_^ _bIbRR 1 6bRR_R 6XbXI ^N IR^_1 ^ 0/1N6_, =1-XbXI/X N^ -_( ^66 IR^_/6_ b_6^RR_6 6 _ RR/ 1bX]^ /R/6-X/ ^66 6^ _bI bX 6bRR ]/ (6(NS]^ -6-X/X^,

^6/X ( 6&XI]R1_/6/X V-R +:1_61',

+b]^ ^N `


Rolf Sjöström För första gången förklaras alla naturkrafterna, som gravitation, magnetism och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den sammanhållande teorien förklarar också elektrisiteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I tillägg visar boken att fotonen inte finns, och att den ej behöver finnas för att förklara förändringar i atomers massa vid fusioner/fisioner.

Fotonen finns inte, Big Bang hände aldrig och kejsaren har heller inga kläder.

Jakten på tyngdlösheten Skapelsens nakna scen

www.bod.se

9789174634068  

Skapelsens nakna scen Rolf Sjöström...