Page 1

1

Kerstin Robertsson

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

1


ISBN 978-91-47-09181-2 © 2010 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund, Jenny Löfquist Formgivare: Eva Jerkeman Produktion: Anna Törnqvist Göpel Teckningar: Andrés Soria Moreno Språkgranskning: Sylvia Vaccia Izami Första upplagan 1

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Grammatikövningar 2

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Libers Språklåda i spanska

1

2


1

Känner du till Libers andra språklådor i spanska? Libers språklådor i spanska

SpeL och Lekar: Träna grammatik och vokabulär genom spel och lekar.

Drama: Lär in vardaglig vokabulär med korta och roliga dramer, på olika nivåer.

muSik: Träna vokabulär och grammatik med galen musik. En ljud-cd och en cd-rom med övningar.

GrammatikövninGar 1: Öva spanska verb. 3 svårighetsnivåer.

GrammatikövninGar 2: Öva övrig spansk grammatik. 3 svårighetsnivåer.

projekt: Färdiga projekt med arbetsmaterial och målmallar.

Saknar du någon låda? Har du idéer till en ny låda? Kontakta oss på Libers språkredaktion, se www.liber.se

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

3


1

Innehåll Nivå 1–3 visas med stjärnor



Förord 1 Artiklar, genus och substantiv (även hay, está-están) Bestämda artiklar: el, los  Obestämda artiklar: un, unos  Bestämda artiklar: la, las  Obestämda artiklar: una, unas  Bestämda artiklar: el, la, los, las  Obestämda artiklar: un, una, unos, unas  Bestämda och obestämda artiklar: el, la, los, las, un, una, unos, unas 

7 8 12 15 17 19 22 24

2 Genitiv

29

3 Räkneord

34

Grundtal 1–100  Grundtal 100–1 000  Grundtal 1 000–1 000 000  Ordningstal Årtal

4 Klockan ¿A qué hora? ¿Qué hora es?

35 43 47 50 53

57 Klockan … Klockan är …

5 Prepositioner a de en por para con

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

58 60

64 64 67 69 71 72 74

Får kopieras

4


1

6 Pronomen Personliga pronomen  tú och usted  Direkt objekt  Indirekt objekt  Possessiva pronomen: singular  Possessiva pronomen: plural  Possessiva pronomen: su/sus Possessiva pronomen: singular och plural  Betonade possessiva pronomen  Demonstrativa pronomen: este, esta, esto  Demonstrativa pronomen: ese, esa, aquel, aquella  Demonstrativa pronomen: estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas 

7 Adjektiv Böjningsmönster i singular, plural, färger  Adjektivens komparation: regelbunden  Adjektiv med muy  Adjektivens komparation: oregelbunden  Adjektiv med ser och estar 

8 Adverb Adverbbildning  Rumsadverb: aquí, ahí, allí  Tidsadverb 

9 Gott och blandat Väderstrecken Varför har en del ord accent? Diminutivändelser Frågeord

FACIT

78 79 82 85 89 93 97 102 103 105 111 113 117

120 121 124 128 130 132

139 140 143 145

148 149 153 156 158

164

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

5


1

Förord Välkommen till Libers språklåda i spanska: Grammatikövningar med övrig grammatik! Som framgår av innehållsförteckningen finns all den grammatik (utom verb) som man normalt sett går igenom under år 6–9 samlat i detta övningsmaterial. Många övningar är indelade i tre svårighetsnivåer. Man kan därför anpassa materialet efter elevens nivå eller efter årskurs. Varje del inleds med en inledning som förklarar den grammatiska regeln och eleverna får även exempel. Många regler är illustrerade med roliga teckningar, vi tror att eleverna lättare kan komma ihåg reglerna om de kan koppla dem till en illustration: ”Kommer ni ihåg adverb-monstret? Hur var nu regeln?” Det finns väldigt många olika övningstyper i materialet. Allt från ”traggelövningar” till läsförståelse och översättning, till spel och konversationsövningar. I Libers språklåda i spanska: Grammatikövningar Verb, hittar du övningar på olika verbtyper i flera tempus, bland annat: • Regelbundna och vanliga oregelbundna verb i presens • Ser och estar • Verbet gustar och verb av typen gustar • Reflexiva verb i olika tempus • Diftongerande verb • Regelbundna och oregelbundna verb i futurum och perfekt • Verb i imperativ • Verb i gerundium • Regelbundna och oregelbundna verb i preteritum och imperfekt Mycket nöje med grammatikövningarna! Författaren och Liber AB

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

6


1 Artiklar, genus och substantiv

1 Artiklar, genus

och substantiv

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

7


1

Maskulinum el, los

Maskulinum 

Artiklar, genus och substantiv

Bestämda artiklar: el, los I spanskan är alla substantiv antingen maskulina eller feminina. Det som bestämmer om ett ord är maskulint eller feminint är artikeln, som alltid står före ordet. El och los är bestämda artiklar i maskulinum. el los

chico chicos

pojken pojkarna

(singular) (plural)

Eftersom artiklarna står före substantivet kan man jämföra el och los med engelskans the.

el

perro

hunden

el

gato

katten

los

perros

hundarna

los

gatos

katterna

Det är vanligt att maskulina substantiv slutar på -o men de kan också sluta på t.ex. -e. Här är en lista med exempel på maskulina substantiv: armario mono libro caballo cuadro bombero convento

skåp apa bok häst tavla brandman kloster

sitio puente pasaporte zapato cepillo habitante regalo

plats bro pass sko borste invånare present

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

8


1

Maskulinum el, los

A. Kan du skriva orden i bestämd form? Till exempel el perro ➝ los perros.

Artiklar, genus och substantiv

Singular Singular Plural Plural

skåpen

__________________________________________

aporna

__________________________________________

böckerna

__________________________________________

hästarna

__________________________________________

tavlorna

__________________________________________

1. skåpet

__________________________________________

2. apan

__________________________________________

3. boken

__________________________________________

4. hästen

__________________________________________

5. tavlan

__________________________________________

6. brandmannen __________________________________________

brandmännen __________________________________________

7. klostret

__________________________________________

klostren

__________________________________________

8. platsen

__________________________________________

platserna

__________________________________________

9. bron

__________________________________________

broarna

__________________________________________

passen

__________________________________________

skorna

__________________________________________

borstarna

__________________________________________

invånarna

__________________________________________

presenterna

__________________________________________

10. passet

__________________________________________

11. skon

__________________________________________

12. borsten

__________________________________________

13. invånaren

__________________________________________

14. presenten

__________________________________________

B. Fyll i rätt form. 1. presenten _____________________________________________

9. aporna _____________________________________________________

2. borstarna ______________________________________________

10. klostren ____________________________________________________

3. brandmannen _______________________________________

11. skon _________________________________________________________

4. boken ___________________________________________________

12. platserna __________________________________________________

5. apan _____________________________________________________

13. hästen ______________________________________________________

6. platsen _________________________________________________

14. passen ______________________________________________________

7. hundarna ______________________________________________

15. pojken ______________________________________________________

8. invånarna _____________________________________________

16. skåpet ______________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

9


3

Ordningstal

Ordningstal

Räkneord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundtal Ordningstal cero uno primero (primer), primera dos segundo, segunda tres tercero (tercer), tercera cuatro cuarto, cuarta cinco quinto, quinta seis sexto, sexta siete séptimo, séptima ocho octavo, octava nueve noveno, novena diez décimo, décima once undécimo, undécima doce duodécimo, duodécima

Ordningstalen böjs i femininum och maskulinum beroende på substantivet som kommer efter: Ana está en el sexto grado.

Ana går i sexan.

Yo vivo en el cuarto piso.

Jag bor på fjärde våningen.

La primera vez.

Första gången.

La segunda carta a mi madre.

Andra brevet till min mamma.

Primero och tercero (1:a och 3:e) tappar sin slutvokal -o om de står direkt före ett maskulint substantiv. El primer piso.

Första våningen.

Vivimos en el tercer piso.

Vi bor på tredje våningen.

men framför ett feminint substantiv: Yo soy la tercera hija de mis padres.

Jag är mina föräldrars tredje dotter.

Es la primera vez que estoy aquí.

Det är första gången jag är här.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

50


A. Ringa in de ordningstal du hittar.

MO ODÉCI

PTIM TO

o

sÉptim imo

AR

GU

N

n

da

no

venooct av

o

O

SE

AQ XT

U I N TA S É P

TIM 3

RO

A CU

RCERAPRIME

R TA N O V E N A

TE DA

•O

R N AT E C E R C U

DÉCIMASE

RA

u

O AV T C

SEXTOP RI ME

a se x t o s a rt eg

c dé

OQ TO

cu

•p

t

D A O C TAV

IN

in

UN

U

m

G SE

o

ri

e

ercerq u r at

VE

1

O

Räkneord

2

N

3

Ordningstal

B. På vilken våning bor … ? Fyll i på vilken våning de olika familjerna bor. Glöm inte att skriva artikel. 10º ______________________________________________________________ vive la familia Díaz. 9º ______________________________________________________________ vive la familia Bonet Vera. 8º ______________________________________________________________ vive la familia Valdebenito. vive la familia Gálvez. 7º ______________________________________________________________ En el séptimo piso 6º ______________________________________________________________ vive la familia Soria Moreno. 5º ______________________________________________________________ vive la familia Fernández. 4º ______________________________________________________________ vive la familia Sánchez Pérez. 3º ______________________________________________________________ vive la familia García. 2º ______________________________________________________________ vive la familia Jorquera Amador. 1º ______________________________________________________________ vive la familia Martínez.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

51


3

Ordningstal

C. Vilket ordningstal?

Räkneord

1. Es la __________________________ vez que Victoria está aquí. (första) 2. Martín vive en el __________________________ piso. (andra) 3. Esta es la __________________________ persona que pasa. (tredje) 4. Este es el __________________________ libro que leo este verano. (fjärde) 5. Y esta es la __________________________ película. (femte) 6. Este es tu __________________________ helado en una sola semana. (sjätte) 7. Es la __________________________ vez que te lo digo. (sjunde) 8. No, es la __________________________. (åttonde) 9. El __________________________ regalo era diferente. (nionde) 10. Y el __________________________ visitante fue mi favorito. (tionde) 11. Hay que tomar el __________________________ paso. (första) 12. El __________________________ hijo de mi prima. (tredje)

D. Conversación Vik papperet och läs dialogen med en kamrat. Du översätter det som står på svenska till spanska, din kompis har facit. Elev A – Vem bor på den fjärde våningen?

Elev B – ¿Quién vive en el cuarto piso?

– La señora Bianco, ¿por qué?

– Fru Bianco, hurså (varför)?

– Vi bor på femte våningen och vi gillar att spela piano.

– Nosotros vivimos en el quinto piso y nos gusta tocar el piano.

– Y yo vivo en el séptimo piso, ¿sois vosotros que tocáis el piano cada noche?

– Och jag bor på sjunde våningen, är det ni som spelar piano varje (cada) natt?

– Det är den första natten vi spelar piano.

– Es la primera noche que tocamos el piano.

– Pero, ¿qué oí ayer por la noche?

– Men, vad hörde jag igår (oí ayer) på natten?

– Vår katt. Det är den tredje gången hon sjunger så här (así).

– Nuestro gato. Es la tercera vez que canta así.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

52


5

prepositionen A

a vill ibland tala om var och när något händer.

Prepositioner

Jaa. Det vill jag tala om.

A la sombra.

I skuggan.

A las cinco de la tarde.

Klockan fem. på eftermiddagen.

A mediodía.

Mitt på dagen.

A veces.

Ibland.

a är gärna med vid sport och lekar. Jugar al tenis.

Spela tennis.

Juego al fútbol.

Jag spelar fotboll.

Jugamos a las cartas.

Vi spelar kort.

A. Kan du koppla ihop tidsuttrycken? 1. a veces

a) i början av nittiotalet

2. a las diez

b) kort därefter

3. a mediodía

c) ibland

4. a principios de los años noventa

d) i mitten av april

5. a los 17 años …

e) två gånger i veckan

6. a mediados de abril

f) klockan 10

7. al poco rato

g) mitt på dagen

8. dos veces a la semana

h) vid sjutton års ålder

B. Kan du räkna ut hur uttrycken för var översätts? 1. El hospital está a dos kilómetros de aquí. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. Estamos a dos mil metros de altura (höjd). ______________________________________________________________________________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

65


5

prepositionen A

C. Kan du?

Prepositioner

1. Vi går till stranden. _____________________________________________________________________________________ 2. Nej, vi går på bio. ______________________________________________________________________________________ 3. Jag går på teater. _______________________________________________________________________________________ 4. Vi går söderut. ___________________________________________________________________________________________ 5. Nej, vi går norrut. ______________________________________________________________________________________

D. Välj om det ska vara a, la eller al. 1. Vamos ______________ parque. 2. Vamos ______________ frutería. 3. Vamos ______________ librería. 4. Vamos ______________ quiosco. 5. Vamos ______________ farmacia. 6. Vamos ______________ hospital. 7. Vamos ______________ discoteca. 8. Vamos ______________ estación de autobuses.

E. Kan du? 1. Spela tennis. ______________________________________________________________________________________________ 2. Går du på teater? ______________________________________________________________________________________ 3. Nej, jag spelar fotboll. _______________________________________________________________________________ 4. Mitt på dagen. __________________________________________________________________________________________ 5. Ibland spelar vi kort. __________________________________________________________________________________ 6. Norrut och söderut. ___________________________________________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

66


5

prepositionen De

de

Prepositioner

de betyder ofta ’från’. Soy de Madrid.

Jag är från Madrid.

Un boli de mi bolsillo.

En kulspetspenna från min ficka.

Esto es de la cocina.

Det här är från köket.

de bildar också ägande. I spanskan kan man inte säga Pedros coche. El coche de Pedro.

Pedros bil.

La casa de Emilio.

Emilios hus.

Men de är med i andra sammanhang också: Estar de acuerdo.

Vara överens.

Estamos de vacaciones.

Vi är på semester.

Trabajamos de dos en dos.

Vi arbetar två och två.

A. Kan du placera orden i rätt ordning så de bildar en mening? 1. de

Pedro

Es

libro

el

______________________________________________________________________________________________________________________

2. camiseta

la

Julia

de

Es

______________________________________________________________________________________________________________________

3. de

Soy

Inglaterra

______________________________________________________________________________________________________________________

4. novela

Una

amor

de

______________________________________________________________________________________________________________________

5. Juan

hermano

El

de

______________________________________________________________________________________________________________________

6. madera

Una

de

casa

______________________________________________________________________________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

67


5

prepositionen De

B. Här följer flera uttryck med prepositionen de. Kan du koppla ihop dem?

Prepositioner

1. estar de pie

a) vara tillbaka

2. estar de viaje

b) utantill

3. estar de acuerdo

c) stå

4. estar de vacaciones

d) på det här sättet

5. estar de vuelta

e) vara på semester

6. de memoria

f) vara överens

7. de esta manera

g) vara på resa

C. Kan du? 1. Jag är från Madrid. ____________________________________________________________________________________ 2. Pedros hus. _______________________________________________________________________________________________ 3. Vi är överens. ____________________________________________________________________________________________ 4. Vara på semester. ______________________________________________________________________________________ 5. Vi arbetar två och två. _______________________________________________________________________________ 6. Ibland är vi överens. __________________________________________________________________________________ 7. Mitt på dagen spelar vi kort. ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

D. I vilken ordning ska dialogen vara? Numrera den och läs den sedan tillsammans med en kamrat. – Del Norte.

_________

– Trabajo de enfermera. Pero estoy de vacaciones aquí en España.

_________

– ¿De qué parte de Argentina?

_________

– ¡Y yo estoy de vuelta de unas vacaciones en Argentina!

_________

– ¿Y de qué trabajas?

_________

– ¿De dónde eres tú, Gabriel?

_________

– De Argentina.

_________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

68


6 Pronomen

6 Pronomen

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

78


Personliga pronomen 

Pronomen

Pronomen ’Pro-nomen’ betyder ’(istället) för namn (substantiv)’. D.v.s. istället för att säga sitt namn varje gång, gör man det enklare med att säga ’jag’. Vad heter du?

Jag.

singular plural

6444 4474 44448 644474 448

6

Personliga pronomen

yo tú él ella usted nosotros nosotras vosotros vosotras ellos ellas ustedes

jag du han hon Ni (artigt till en person) vi (om maskulina* personer.) vi (om feminina personer) ni (om maskulina* personer) ni (om feminina personer) de (om maskulina* personer) de (om bara feminina personer) Ni (artigt till flera personer)

* Om man talar om några personer där minst en är pojke eller man, så använder man nosotros.

A. Vad är skillnaden mellan vosotros, usted och ustedes? ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

B. Vad är det för skillnad mellan el och él? ______________________________________________________________________________________________________________________

C. Kan du? 1. jag _______________________________ 2. du _______________________________ 3. han _______________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

79


6

Personliga pronomen

4. hon _______________________________

Pronomen

5. Ni artigt till en person _______________________________ 6. vi _______________________________ (maskulinum) 7. vi _______________________________ (femininum) 8. ni _______________________________ (maskulinum) 9. ni _______________________________ (femininum) 10. de _______________________________ (maskulinum) 11. de _______________________________ (femininum) 12. Ni artigt till fler än en person _______________________________

D. Memory Klipp ut 10 lappar. Skriv ett personligt pronomen på varje lapp och skriv vad det betyder på svenska på baksidan. Lägg dem med baksidan uppåt. Turas om att gissa det spanska pronomenet.

E. Affisch Gör en stor pronomen-affisch och sätt upp den i klassrummet.

/yo

/ jag tú du él, ella han, hon usted Ni nosotros vi vosotros ni ellos, ellas de ustedes Ni

Ofta semester När man böjer ett verb är böjningsformerna oftast olika: vivo vives vive

jag bor du bor han, hon, Ni bor

Detta gör att ett personligt pronomen inte alltid behövs. Yo vivo och bara vivo betyder ju samma sak. Detta gör att de personliga pronomina ofta har semester.

Yo

När man vill betona: jag bor, han bor, etc. måste pronomenet vara på plats. Mi hermana vive en Gotemburgo pero yo vivo aquí.

Min syster bor i Göteborg men jag bor här.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

80


6

Personliga pronomen

A. Kan du?

Pronomen

_______________

(Jag) me llamo Jorge. Mi gato se llama Miranda. _______________ (Hon)

tiene dos años. Mi madre se llama Clara y _______________ (hon) tiene treinta y nueve años. Mi padre vive en Gotemburgo. _______________ (Han) tiene treinta y ocho años. También tengo dos hermanos. __________________ (De) juegan al fútbol pero _______________ (jag) no. ¿Y ____________________ (ni)? ¿Qué hacéis?

¿Cómo te llamas?

¿Yo?

B. Parläs dialogen nos llamamos ahora entiendo

vi heter nu förstår jag

– ¿Cómo te llamas?

– ¿Yo?

– Sí, tú. ¿Cómo te llamas?

– Yo me llamo Zorro.

– ¿Te llamas Zorro?

– Sí, ¿y tú?

– Me llamo Zorro también. Y tu hermano, ¿cómo se llama?

– Se llama Zorro. Y tus padres, ¿cómo se llaman?

– Se llaman Zorro.

– Todos nos llamamos Zorro, porque somos zorros.

– Ahora entiendo.

– Claro, eres un zorro muy inteligente.

C. Vad är det för skillnad på tu och tú? ______________________________________________________________________________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

81


6

Personliga pronomen: tú – usted

Personliga pronomen 

Pronomen

Tú – Usted I Spanien säger man inte alltid tú (du) till personer man inte känner. Istället säger man usted (Ni) om det är en person man talar till och ustedes om man talar till fler än en. Till detta hör att om man säger usted, säger man också señor (herr), señorita (fröken) eller señora (fru). Usted är tredje person singular så verbet som hör till böjs som vid ella och él. Buenos días, señora. ¿Está usted lista? Sí, por supuesto. ¿Es usted que conduce el coche? Sí, soy yo.

Goddag frun. Är Ni klar? Ja, naturligtvis. Är det Ni som kör bilen? Ja, det är jag.

A. Fyll i rätt pronomen. Tú eller usted? – Hola Carlitos ¿Cómo estás __________________? – Bien gracias, señora González. ¿Y __________________? – Bien gracias.

B. Por teléfono. – Buenos días, señor Pereda. ¿Está __________________ de paseo? (på promenad) – Sí, estoy de paseo con mi perro. – ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de perro tiene __________________? (Vilken sorts hund har Ni) – Tengo un labrador negro.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

82


6

Personliga pronomen: tú – usted

C. Conversación

Pronomen

1. Läs dialogen två och två flera gånger. Vik sedan bort den spanska texten genom att vika sidan på mitten på längden och pröva om ni kan klara dialogen med bara den svenska texten som riktmärke. Dela gärna upp konversationen i två delar och öva en del i taget. en el hotel cliente una habitación individual que da al jardín ¿cuántos?

på hotellet kund ett enkelrum som vetter mot trädgården hur många?

En el hotel

Recepcionista: Buenas tardes. Cliente:

Receptionisten: God eftermiddag.

Buenas tardes, señora. Kunden: ¿Tiene usted una habitación individual?

God eftermiddag, frun. Har Ni ett enkelrum?

Recepcionista: A ver. Creo que sí. Receptionisten: Få se. Jag tror det. ¿Para cuántos días? För hur många dagar? Cliente:

Cuatro días.

Kunden:

Fyra dagar.

Recepcionista: Muy bien. Para usted Receptionisten: Fint. För Er har vi tenemos una habitación ett rum som är mycket muy tranquila. lugnt. Cliente:

Estupendo.

Recepcionista: ¿Cómo se llama usted? Cliente:

Billy Joe Craftsman.

Recepcionista: ¿Y tiene usted pasaporte? Cliente:

Sí, señora. Tome usted.

Kunden:

Utmärkt.

Receptionisten: Vad heter Ni? Kunden:

Billy Joe Craftsman.

Receptionisten: Och har Ni pass? Kunden:

Ja, frun. Varsågod.

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

83


6

Personliga pronomen: tú – usted

Pronomen

2. Följande meningar har hamnat huller om buller. Klipp ut dem och ordna dem till en riktig dialog: A: Se llama Butifarro. ¿Usted no tiene perro, señor? B: Buenas noches, señora. B: No, señora. Pero en mi casa mi mujer (min fru) y yo estamos como el perro y el gato. A: Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? B: Muy bien gracias. ¡Y qué bonito el perro, señora! ¿Cómo se llama? 3. När du satt ihop dialogen rätt, markera allt i samtalet som visar på att de som pratar säger ’ni’ till varandra.

D. Vad är det för skillnad på ¿cómo? och como? ______________________________________________________________________________________________________________________

E. Vad är det för skillnad på pero och perro? ______________________________________________________________________________________________________________________

Lib er s Sp r åk lådA i Span ska GRAMMATIK 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB

Får kopieras

84


9789147091812  
9789147091812  

Kerstin Robertsson 1 Libers språkLådA i spAnskA GrAMMATik 2 © Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras