Page 1

Guide till omyndigas bankaffärer

Guide till omyndigas bankaffärer I bank kommer det ofta upp frågor om barns bankaffärer och föräldrars rätt att företräda sina barn. Dessa frågor berör även vuxna som har en god man eller förvaltare till sin hjälp. Överförmyndarens roll och tillsyn hör nära samman med dessa frågor. Guide till omyndigas bankaffärer går igenom de viktigaste förmyndarrätts­liga begreppen och rättsreglerna. Därefter redogörs närmare för handläggningen av de vanligast förekommande bankärenden som gäller barn eller vuxna, som biträds av en god man eller förvaltare. Häftet avslutas med ett antal övnings­uppgifter. Magnus Carlsson har mångårig erfarenhet som jurist inom bank- och finanssektorn. Han har i många år undervisat vid universitet och högskolor.

Magnus Carlsson

Best.nr 47-09458-5 Tryck.nr 47-09458-5-00

9

Omslag omyndig.indd 1

789147 094585

09-11-26 10.41.35


Guide till omyndigas bankaffärer ISBN 978-91-47-09458-5 © 2010 Magnus Carlsson och Liber AB

Redaktör: Anders Abrahamsson Omslag: Toril Baekmark MDD, Saltomortale Sättning: LundaText AB Upplaga 1:1

Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

Detta häfte ingår i Libers utgivning för utbildning inom bl.a. banker och värdepappersföretag. Serien omfattar följande titlar: • • • • • • • • •

Avtal i bank Banksekretess Behörighet i bank Borgen och säkerheter i lös egendom Checkrätt Etik och gott omdöme Familjerätt Fast och lös egendom Fordringar

• • • • • • •

Finansiell ekonomi Inteckning och panträtt Kontokort och elektroniska banktjänster Kortfattad fastighetsrätt Krediträttens grunder Regelverk på värdepappersmarknaden Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument • Utmätning och konkurs

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Guide.indd 2

09-11-23 13.47.38


Innehåll Inledning   4

Delägarskap i dödsbo   26

Några grundläggande rättsregler   5

Förvärv och försäljning av fast egendom m.m.   30

Rättskapacitet   5 Rättshandlingsförmåga   5 Omyndig = Underårig   5 Förmyndare   5 Vårdnad, förmynderskap och särskilt förordnad förmyndare   5 God man   6 Förvaltare   8 Tillsynsmyndighet   8 Föräldrars underhållsskyldighet   11

Gåva till omyndigt barn   31 Några definitioner och förklaringar   36 Om förmyndare och förmynderskap   39 Utdrag ur Föräldrabalken   40 Övningsuppgifter   44

Förvaltningen av omyndigs och vuxen huvud­mans tillgångar m.m.   12

Svar till övningsuppgifter   45

Särskild överförmyndarkontroll   14 Särskild förvaltning   15 De vanligaste kontakterna med banken   16 1. Inlåningskonto   16 Omyndigt barns konto   16 Vuxen huvudmans konto   18 Direktinsättning på överförmyndarspärrat konto   18 Utvidgad direktspärr   18 2. Värdepappersinnehav   19 Omyndigt barns värdepappersinnehav   23 Vuxen huvudmans värdepappersinnehav   23 3. Kredit m.m.   25 4. Livförsäkring   25

Guide.indd 3

09-11-24 15.54.10


Inledning I bank kommer det ofta upp frågor om barns bank­ affärer och föräldrars rätt att företräda sina barn. Dessa frågor berör även vuxna som har god man eller förvaltare till sin hjälp. Överförmyndarens roll och tillsyn hör nära samman med dessa frågor. I detta häfte går vi igenom några förmyndar­ rättsliga begrepp och tillhörande rättsregler. Begrep­ pen och reglerna utgör en viktig grund för att förstå handläggningen av dessa personers olika ärenden i bank. Därefter redogör vi närmare för dessa personers vanligaste bankärenden ur rättslig synvinkel. Den centrala lagen inom föräldra- och förmyndarrätten är Föräldrabalken (FB). FB trädde i kraft den 1 januari 1950. Balken har löpande reviderats under åren. För detta häfte är skäl att uppmärksamma bl.a. följande: • År 1969 sänktes myndighetsåldern till 20 år och år 1974 till 18 år. • Begreppen ”barn i äktenskap” och ”barn utom äktenskap” togs bort ur lagstiftningen 1976. • År 1989 upphävdes möjligheten att omyndigförklara en vuxen person. Numera förordnar man i  stället en förvaltare om en vuxen skulle behöva ”hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person” och därtill är ”ur stånd att vårda sig eller sin egendom”.

• Fr.o.m. den 1 juli 1995 förenklades reglerna för föräldrars förmyndarförvaltning, som i princip kom att bli fri. Den naturliga intressegemenskap, som i de flesta fall råder mellan föräldrar och barn, ansågs kunna läggas till grund för ett enklare och friare system. • Den tidigare lagstadgade generella ordningen med deponering i bank av värdepapper m.m. upphävdes 1995. Överförmyndaren kunde dock fortfarande vid behov särskilt besluta om deponering. Den 1 januari 2009 infördes så ytterligare ett antal lagändringar i FB. Här märks bl.a.: • Möjligheten att använda spärrade bankkonton utökades. • Överförmyndaren fick vidare möjlighet att direkt spärra vissa finansiella tillgångar och fondandelar. • Överförmyndaren fick utökade möjligheter att begära ut uppgifter från värdepappersbolag, fondbolag m.fl. • Lagstiftningen förtydligades så att det uttryckligen framgår att föräldrar inte kan handla så att barn sätts i skuld såvida inte överförmyndaren lämnat med­givande. Slutligen bör beaktas att en ny sambolag trädde i kraft den 1 juli 2003 och att beskattningen av arv och gåva helt slopats.

4 Guide.indd 4

09-11-23 13.47.38


Några grundläggande rättsregler Betydelsen av och skillnaden mellan begreppen rätts­ ­kapacitet och rättshandlingsförmåga är viktig att känna till.

helt upphört. För den som inte själv kan tillvarata sina rättigheter eller vårda sin egendom ska domstolen förordna (utse) en god man eller förvaltare (se vidare s. 6–8).

Rättskapacitet Med rättskapacitet avses förmågan att inneha både rät­ tigheter och skyldigheter, t.ex. rättigheten att ärva (ta emot arv) och skyldigheten att betala skatt. Ett tre­ årigt barn kan t.ex. äga en hyresfastighet, men kan inte själv förvalta fastigheten. En person som är under 18 år har alltid rättskapacitet, men saknar nor­malt rättshandlingsförmåga.

Rättshandlingsförmåga Med rättshandlingsförmåga menas att en person har möjlighet att själv företa rättshandlingar med bindande verkan. En person över 18 år (myndig) har i allmänhet full rättshandlingsförmåga. Barn mellan 16 och 18 år har viss begränsad rättshandlingsförmåga, medan yngre barn i princip helt saknar denna förmåga. Ett treårigt barn kan t.ex. äga en stor förmögenhet, men saknar förmåga och rättighet att själv förvalta denna. Barn mellan 16 och 18 år, som tillåtits ta en viss anställning, kan själva besluta om att byta anställning, om det nya arbetet liknar det tidigare. I viktiga frågor har en 16-åring rätt att säga sin mening. Om förmyndaren exempelvis vill sälja fast egendom, som 16-åringen äger, måste han ha dennes godkännande.

Omyndig = Underårig Omyndig (underårig) är var och en som ej uppnått 18 års ålder, FB 9:1. Möjligheten att omyndigförklara en person har

Förmyndare Som tidigare nämnts får en omyndig person – med vissa undantag – inte själv råda över sin egendom, dvs. han saknar rättshandlingsförmåga. För varje omyndig ska det därför finnas en ställföreträdare, förmyndare, som företräder den omyndige och för­valtar hans egendom. För barn som står under vårdnad av båda föräld­ rarna är dessa gemensamt förmyndare. När endast den ene av föräldrarna har vårdnaden är denne också ensam förmyndare, FB 10:2.

Vårdnad, förmynderskap och särskilt förord­nad förmyndare Det finns en viktig skillnad mellan vårdnad och för­ mynder­skap. Vårdnaden avser rätten och skyldigheten att bestämma i personliga angelägenheter rörande barnet, såsom uppfostran och utbildning, FB 6:1–2a. Förmynderskapet avser rätten och skyldigheten att förvalta barnets egendom och vara hans ställföreträdare i ekonomiska frågor, FB 9:1, 10:2. Vårdnads- och förmynderskapsbegreppen renodlades i och med 1995 års förmynderskapsreform. Vårdnaden anses numera som det viktigaste för barnet. Den som – t.ex. vid föräldrarnas dödsfall – förordnats till vårdnadshavare blir också automatiskt förmyndare för barnet. Finns det särskilda skäl kan man förordna annan än vårdnadshavaren till förmyndare. Ett sådant skäl kan vara att barnet har en stor förmögenhet och att vårdnadshavaren inte har erfa-

5 Guide.indd 5

09-11-23 13.47.38


GUIDE TILL OMYNDIGAS BANKAFFÄRER

renhet av kapitalförvaltning. Till särskilt förordnad förmyndare ska domstolen utse en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna, FB 10:3, 10:6. I det vanligaste fallet – ett underårigt barn i äktenskap – har båda föräldrarna tillsammans vårdnaden om barnet och är gemensamt dess förmyndare, FB 6:3, 10:2. Om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad har föräldrarna fortfarande ge­­men­sam vårdnad. Domstolen kan bestämma att endast den ene föräldern ska ha vårdnaden. Med vårdnaden följer också förmynderskapet, vilket innebär att en förälder, som inte har vårdnaden om sitt barn, inte heller är förmyndare för barnet. Om föräldrarna är gifta med varandra och en av dem avlider blir den efterlevande föräldern ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet. För barn som är födda utom äktenskap, eller i samboförhållanden, är modern ensam vårdnads­havare och förmyndare. Ogifta föräldrar, som bor till­sammans med sitt barn och som vill ha gemensam vårdnad, kan efter anmälan få gemensam vårdnad registrerad. Det är vanligt att föräldrarna redan vid under­teck­nandet av faderskapserkännandet hos so­cial­nämnden anmäler att de önskar få gemensam vård­nad. För adoptivbarn blir adoptanten förmyndare i och med adoptionen. I FB 6:2a stadgas följande: ”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid – risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

God man Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man förordnad av domstolen. Anledningen till det kan vara att personen (den s.k. huvudmannen) lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Den som får biträde av god man på detta sätt har själv kvar sin rättsliga handlingsförmåga. Huvudmannen och gode mannen verkar således parallellt. Det kan därför föreligga risk för att dessa vidtar åtgärder som ej stämmer överens med varandra, FB 11:4–5. Även i vissa andra situationer – t.ex. vid en persons längre frånvaro eller i jävssituationer – kan det bli aktuellt att förordna en god man.Vid sådana tillfällen tillsätts god man av överförmyndaren. En sådan tillfälligt förordnad god man måste noga skiljas från en god man med ett mer långsiktigt förordnade. Om t.ex. en förmyndare inte kan utöva sitt förmynderskap p.g.a. sjukdom eller annan orsak ska en god man förordnas för barnet, FB 11:1. Dessutom gäller att vid alla tillfällen, då förmyndaren eller dennes make eller sambo kan ha ett intresse som kan strida emot barnets (t.ex. i en arvssituation) ska en god man förordnas att företräda barnet, FB 11:2. De vanligast förekommande jävssituationerna är: • Förmyndaren (eller dennes make eller sambo) och barnet är delägare i samma dödsbo. • Förmyndaren (eller dennes make eller sambo) ska ingå avtal med den underårige. Det är således endast i vissa speciella fall som en god man ersätter förmyndaren. I övriga frågor företräder förmyndaren den underårige.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” Lag (2006:458).

6 Guide.indd 6

09-11-23 13.47.38


NÅGRA GRUNDLÄGGANDE RÄTTSREGLER

Särskilt register­ utdrag

REGISTERUTDRAG OM STÄLLFÖRETRÄDARSKAP enligt 11 § Förmyndarskapsförordningen (1995:379)

Stockholms Överförmyndarnämnd

Förordnandet gäller från och med

Postadress: 105 35 Stockholm Entledigandet gäller från och med Besöksadress: Hantverkargatan 3 i Telefon: 08-784 90 00 Telefax: 08-785 97 07 Huvudman

Personnummer

Bostadsadress

Vistelseadress

God man/Förvaltare/Förmyndare:

Adress och telefon

Personnummer

Telefon bostad: Telefon arbete:

Godmanskap/Förvaltarskap enligt: 11 kap § Föräldrabalken Förordnandet omfattar:

Begränsningar:

Datum

Underskrift

7 Guide.indd 7

09-11-23 13.47.39


GUIDE TILL OMYNDIGAS BANKAFFÄRER

God man kan även förordnas i vissa andra mind­ re vanliga situationer, FB 11:3: • I dödsbo där arvinge är känd, men finns på okänd eller avlägsen ort. • I dödsbo där man ha anledning tro att det finns en okänd arvinge. • För bevakning av frånvarande personers rätt eller förvaltning av deras egendom. Till god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Förvaltare Om det inte är tillräckligt att en person har en god man som biträde får domstolen istället förordna förval­ tare för honom, FB 11:7. Huvudmannen ska i detta fall vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltaruppdraget gäller i princip all huvudmannens egendom, men det kan anpassas till det enskilda fallet. Det kan begränsas till att avse: • Viss egendom. • Viss angelägenhet. • Egendom överstigande ett visst värde. Huvudmannen, dvs. den för vilken förvaltare har förordnats, får i regel själv: • Avtala om tjänst eller annat arbete. • Bestämma över vad han har skaffat sig genom eget arbete. • Bestämma över det som han får genom gåva eller testamente med villkor att förvaltaren ej ska förvalta gåvan/arvet.

En viktig skillnad mellan god man och förvaltare är att förvaltaren ensam bestämmer över den egendom som uppdraget omfattar. Huvudmannen kan således inte själv bestämma över den egendomen. Den som har en förvaltare kan inte själv vara ombud för någon annan fysisk eller juridisk person. Till förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Tillsynsmyndighet I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/nämnden har till uppgift att utöva viss tillsyn över föräld­rar som förvaltar sina omyndiga barns tillgångar samt över förvaltare och gode män. När ett omyndigt barns tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp bestämmer föräldrarna – med några viktiga undantag – själva hur medlen ska placeras. De behöver inte heller lämna någon årsredovisning till överförmyndaren över förvaltningen. Om värdet av barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp finns vissa begränsningar i föräldrarnas fria förvaltningsrätt och det blir en s.k. kontrollerad förvaltning. Föräldrarna ska i sådant fall, som regel, varje år lämna särskild årsräkning till överförmyndaren. En särskilt förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares egendomsförvaltning ska alltid vara underkastad samma tillsyn och kontroll som vid föräldraförvaltning där egendomens värde överstiger åtta pris­bas­belopp (kontrollerad förvaltning). Överförmyndaren ska för styrkande av förordnad förmyndares, god mans och förvaltares behörighet utfärda särskilt registerutdrag.

8 Guide.indd 8

09-11-23 13.47.39


NÅGRA GRUNDLÄGGANDE RÄTTSREGLER

Särskild årsräkning

9 Guide.indd 9

09-11-23 13.47.41


GUIDE TILL OMYNDIGAS BANKAFFÄRER

10 Guide.indd 10

09-11-23 13.47.44


NÅGRA GRUNDLÄGGANDE RÄTTSREGLER

Föräldrars underhållsskyldighet Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn är reglerad i FB 7:1: ”Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräld­rarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräld­rarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets socia­la förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skol­gången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.” Lag 2001:1136.

11 Guide.indd 11

09-11-23 13.47.44


Guide till omyndigas bankaffärer

Guide till omyndigas bankaffärer I bank kommer det ofta upp frågor om barns bankaffärer och föräldrars rätt att företräda sina barn. Dessa frågor berör även vuxna som har en god man eller förvaltare till sin hjälp. Överförmyndarens roll och tillsyn hör nära samman med dessa frågor. Guide till omyndigas bankaffärer går igenom de viktigaste förmyndarrätts­liga begreppen och rättsreglerna. Därefter redogörs närmare för handläggningen av de vanligast förekommande bankärenden som gäller barn eller vuxna, som biträds av en god man eller förvaltare. Häftet avslutas med ett antal övnings­uppgifter. Magnus Carlsson har mångårig erfarenhet som jurist inom bank- och finanssektorn. Han har i många år undervisat vid universitet och högskolor.

Magnus Carlsson

Best.nr 47-09458-5 Tryck.nr 47-09458-5-00

9

Omslag omyndig.indd 1

789147 094585

09-11-26 10.41.35

9789147094585  

Guide till omyndigas bankaffärer Magnus Carlsson Detta häfte ingår i Libers utgivning för utbildning inom bl.a. banker och värdepappersföret...

9789147094585  

Guide till omyndigas bankaffärer Magnus Carlsson Detta häfte ingår i Libers utgivning för utbildning inom bl.a. banker och värdepappersföret...