__MAIN_TEXT__

Page 1

Lärarhäfte Stavning

åk 4-6 Jonny Lindén

Kopieringsunderlag: Protokoll • Mallar till diktamen • Läxor • Facit

Jonny Lindén


Stavning åk 4-6

A

LÄ R A R H Ä F T E

Text: Jonny Lindén Form: Björnekull Design

ISBN: 978-91-982108-1-1 ©  2014 Jonny Lindén och Lindéns Läromedel

www.lindenslaromedel.se


Välkommen till Stavning åk 4-6 A! Till läraren Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Elevboken Varje kapitel innehåller fyra sidor. Första sidan: • Regelruta för aktuellt stavningsmoment • Ordruta med tolv ord • Rader där man skriver av de tolv orden • Rader där man bildar meningar Andra sidan: • Korsord där man jobbar med de tolv orden Tredje sidan: • Berättande text med tillhörande övning Fjärde sidan: • Varierande övningar, som ibland kan vara extra kluriga Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna i boken är att träna just stavning, så får man också annat ”på köpet”: • Ordkunskap • Träning i att använda en ordlista Lärarhäftet Detta häfte innehåller kopieringsunderlag: • Träningsblad (läxa 1) – 12 ord • Mall till diktamen – 12 ord • Manus till diktamen – 12 ord • Träningsblad (läxa 2) – diktamenstext • Mall till diktamen – text • Individuellt diktamensprotokoll för eleven • Klassprotokoll till diktamen • Facit till elevboken

2

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

Förslag på arbetsgång till varje kapitel: Vecka 1 1. Börja med gemensam genomgång av regelrutan på första sidan. 2. Läs orden i ordrutan högt tillsammans. 3. Eleverna jobbar individuellt. övning A: Skriv av orden från ordrutan. övning B: Bilda meningar med fem av orden. övning C: Korsord 4. Ge eleverna träningsblad för de tolv orden i hemläxa (läxa 1). Kopieringsunderlag finns i Lärarhäftet. 5. Genomför diktamen på orden. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till manus och elevblad. 6. Fyll i resultaten i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet. Vecka 2 1. Börja med gemensam högläsning eller individuell tystläsning av den berättande texten på tredje sidan. 2. Eleverna jobbar individuellt med övningen/ övningarna som hör ihop med texten. 3. Du som lärare, avgör om alla elever ska ha kravet på sig att göra den fjärde sidan. Den kan fungera som en ”När jag hinner-sida”. 4. Ge eleverna träningsblad för diktamenstexten i hemläxa (läxa 2). Välj helst ut en begränsad del av texten. De flesta texterna är alltför omfattande för att användas i sin helhet. 5. Genomför diktamen på texten. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till elevblad. 6. Fyll i resultat/bedömning i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet

Jonny Lindén - författare LINDÉNS LÄROMEDEL


Innehållsförteckning kopieringsunderlag Mall till diktamen – 12 ord �������������������������������������������������������������������������� sid 4 Mall till diktamen – text �������������������������������������������������������������������������� sid 5 - 6 Individuellt protokoll – diktamen �������������������������������������������������������������� sid 7 Klassöversikt – diktamen ���������������������������������������������������������������������� sid 8 - 9 Varje kapitel har tre kopieringsunderlag: Träningsblad – 12 ord, Manus till diktamen 12 – ord och Träningsblad – text Kapitel 1 – En eller två konsonanter? ����������������������������������������������� sid 10 - 12 Kapitel 2 – Släktord ���������������������������������������������������������������������������� sid 13 - 15 Kapitel 3 – E eller ä? ��������������������������������������������������������������������������� sid 16 - 18 Kapitel 4 – J-ljudet ����������������������������������������������������������������������������� sid 19 - 21 Kapitel 5 – Å-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 22 - 24 Kapitel 6 – Sj-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 25 - 27 Kapitel 7 – Tj-ljudet ��������������������������������������������������������������������������� sid 28 - 30 Kapitel 8 – S-ljudet ����������������������������������������������������������������������������� sid 31 - 33 Kapitel 9 – N-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 34 - 36 Kapitel 10 – M-ljudet ������������������������������������������������������������������������� sid 37 - 39 Kapitel 11 – Ng-ljudet ������������������������������������������������������������������������� sid 40 - 42 Kapitel 12 – K-ljudet före t ���������������������������������������������������������������� sid 43 - 45 Kapitel 13 – K-ljudet före s ���������������������������������������������������������������� sid 46 - 48 Kapitel 14 – Sammansatta ord ��������������������������������������������������������� sid 49 - 51 Kapitel 15 – Svårstavat ���������������������������������������������������������������������� sid 52 - 54 Facit till elevboken �������������������������������������������������������������������������� sid 55 – 62

LINDÉNS LÄROMEDEL 

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

3


Läxa 1.  Diktamen – 12 ord Namn: Kapitel:

 klass:

 datum:

 Stavningsmoment:

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Antal rätt:

4

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

LINDÉNS LÄROMEDEL


Läxa 2.  Diktamen – text Namn: Kapitel:

LINDÉNS LÄROMEDEL 

 klass:

 datum:

 Stavningsmoment:

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

5


Läxa 2.  Diktamen – text  (fortsättning)

Typ av stavfel:

Kommentarer:

6

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

LINDÉNS LÄROMEDEL


Protokoll – Diktamen  klass:

Namn:

kapitel / stavningsmoment

antal rätt / felmarkeringar

1. En eller två konsonanter?

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

2. Släktord

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

3. E eller ä?

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

4. J-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

5. Å-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

6. Sj-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

7. Tj-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

8. S-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

9. N-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

10. M-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

11. Ng-ljudet

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

12. K-ljudet före s

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

13. K-ljudet före t

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

14. Sammansatta ord

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

15. Svårstavat

12 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

LINDÉNS LÄROMEDEL 

datum

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

7


8

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

15

14

13

12

2

1

2

Släkt­ord

En/två kons

1

2

1

1

2

E eller ä?

3

1

2

J-ljudet

4

1

2

Å-ljudet

5

7

1

2

1

2

Sj-ljudet Tj-ljudet

6

1

2

S-ljudet

8

1

2

N-ljudet

9

11

1

2

1

2

M-ljudet Ng-ljudet

10

1

2

K-ljudet före s

12

14

1

2

1

2

K-ljudet Sammanföre t satta ord

13

1

2

Svår­ stavat

15

Klass:

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Namn: 1

1 = 12 ord – antal rätt 2 = text – antal felmarkeringar

Kapitel

Klassöversikt – Diktamen  Läsår:  

LINDÉNS LÄROMEDEL


LINDÉNS LÄROMEDEL 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Namn: 16

1 = 12 ord – antal rätt 2 = text – antal felmarkeringar

Kapitel

2

1

2

Släkt­ord

En/två kons

1

2

1

1

2

E eller ä?

3

1

2

J-ljudet

4

1

2

Å-ljudet

5

7

1

2

1

2

Sj-ljudet Tj-ljudet

6

1

2

S-ljudet

8

1

2

N-ljudet

9

11

1

2

1

2

M-ljudet Ng-ljudet

10

1

2

K-ljudet före s

12

14

1

2

1

2

K-ljudet Sammanföre t satta ord

13

1

2

Svår­ stavat

15

Klass:  Läsår:  

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

9


Läxa 1 – Kapitel 1:

En eller två konsonanter?

Träningsblad – 12 ord

Om man skriver två likadana konsonanter efter den korta betonade vokalen, kallas det dubbelteckning. EXEMPEL: tall

Efter lång betonad vokal skriver man oftast en konsonant. exempel: dag, sil, kal, sal, ryka, läger Efter kort betonad vokal skriver man oftast två konsonanter. exempel: dagg, sill, kall, salt, rycka, lägger

När man ska dubbelteckna konsonanten k, skriver man ck. EXEMPEL: tack

Några undantag: han, hon, den, en, vän, din, mun Vokalen är lång om den låter som i alfabetet. Vokalerna är: a o u å e i y ä ö Alla övriga bokstäver i alfabetet är konsonanter.

ORDRUTA

Betonad vokal betyder att man uttalar just den vokalen med mer tryck/kraft.

1. 2. 3. 4.

tak tack lok lock

5. 6. 7. 8.

bara barra fina finna

9. läger 10. lägger 11. haka 12. hacka

A.  Läs orden i ordrutan högt. Tänk på var betoningen ligger. B.  Skriv av orden. Stryk under den vokal som är betonad. 1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

C. Låt någon läsa orden högt för dig. Du skriver orden på ett papper. Kontrollera att du har rätt. Träna tills du är helt säker på att stava alla orden rätt.

10

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

LINDÉNS LÄROMEDEL


Manus till diktamen – 12 ord - kapitel 1: En eller två konsonanter? 1. Vänta! Jag ska bara hämta väskan.

Skriv bara.

2. Granen har inte börjat barra än.

Skriv barra.

3. Vilka fina örhängen du har!

Skriv fina.

4. Finna är synonym till hitta.

Skriv finna.

5. Vi har svart tegel på vårt tak.

Skriv tak.

6. Tack för den fina presenten!

Skriv tack.

7. Tågets vagnar drogs av ett stort nytt lok.

Skriv lok.

8. Man brukar koka pasta utan lock på kastrullen.

Skriv lock.

9. I somras var jag på ett jätteroligt läger.

Skriv läger.

10. Se till att du lägger nycklarna på ett säkert ställe.

Skriv lägger.

11. Evelina vilade sin haka mot handen och såg fundersam ut.

Skriv haka.

12. Gillar du att hacka lök?

Skriv hacka.

LINDÉNS LÄROMEDEL 

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

11


Läxa 2 – Kapitel 1: En eller två konsonanter?

Drömsemester

Emilia lossade på sitt säkerhetsbälte och tryckte på knappen för att få ryggstödet att luta bakåt en bit. Hon vred huvudet åt höger och tittade ut genom det lilla flygplansfönstret. Längtansfullt studerade hon havet, som låg under dem och glittrade i den varma solen. Hon hade haft två fantastiska veckor, tillsammans med sin familj på Kos ... en sådan underbar plats! Dagarna hade gått alldeles för fort, tyckte hon. Det kändes som om det var igår de hade lyft från Landvetters flygplats, för att flyga till den grekiska ön. Nu var de på väg hem till Sverige igen.

Träningsblad – text Mamma lade ena handen på hennes axel och tittade också ut över den välkomnande vattenytan. – Du ... det gör jag också! Men så fort vi har råd och tid igen, så kan vi åka tillbaka! Vad säger du om det? – Dum fråga, mamma! Det är väl klart att jag vill det! Emilia lutade sig bekvämt tillbaka i sin stol, slöt ögonen och började redan drömma om nästa resa.

– Längtar du redan tillbaka? frågade mamma med ett leende. Emilia nickade tyst till svar.

Förslag på hur du kan träna: A. Läs texten Drömsemester högt. Din lärare bestämmer om du bara ska ha en del av texten i läxa, eller om du ska läsa hela. B. Skriv av texten på ett papper. C. L  åt någon läxa texten högt för dig, i lagom tempo. Skriv det som dikteras (läses högt) för dig. D. J ämför det du har skrivit med texten. Stryk under eventuella stavfel. Låt någon diktera de felstavade orden för dig. Du skriver dessa ord. Träna tills du kan stava alla ord rätt.

12

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A 

LINDÉNS LÄROMEDEL


Facit – Stavning åk 4-6 A KAPITEL 1, SIDAN 5 – ÖVNING C

Drömsemester

KAPITEL 2, SIDAN 9 – ÖVNING C

F I I N L B A R Ä A L Ä G G E R O E R H A C K C R H A K  A L O 1

Emilia lossade på sitt säkerhetsbälte och tryckte på knappen för att få ryggstödet att luta bakåt en bit. Hon vred huvudet åt vänster och tittade ut genom det lilla flygplansfönstret. Längtansfullt studerade 7 hon havet, som låg under dem och glittrade i den varma solen.

N N A

– Längtar du redan tillbaka? frågade mamma med ett leende. Emilia nickade tyst till svar.

5

9 Mamma lade ena handen på hennes axel och tittade också ut över den välkomnande vattenytan. – Du ... det gör jag också! Men så fort vi har råd och tid igen, så kan vi åka tillbaka! Vad säger du om det?

2

4

2

3

Hon hade haft två fantastiska veckor, tillsammans med sin familj på Kos ... en sådan underbar plats! Dagarna hade gått alldeles 8 Det kändes som om det för fort, tyckte hon. var igår de hade lyft från Landvetters flygplats, för att flyga till den grekiska ön. Nu var de på väg hem till Sverige igen.

V F A T F O R T S Ä T T A R T R T B E Y Förberedelser T C K S B Y N Elias lade fram knivar – Elias, du har väl inte glömt att slå in mammas Ä Y R L G K och gafflar vid present? påminde pappa, som hjälpte till med tallrikarna. Han T G I G Y E dukningen. höll på att duka Elias kände hur stressad han blev: inför dagens Ömiddag. P DetPvarN A C R – Ja, justT det! DetGmåste jag ju göra! viktigt att göra sprang snabbt in på sitt rum, där presenten K L I P Han Pmamma N fanns. I NMed G så fint somP möjligt. till en väldig fart klippte han till det rödglänsande presentpappret. Han skar Mamma fyllde I V A T T N A A av en lång bit av det vita snöre han hade köpt, ju år idag. Han och lyckades få till ett väldigt snyggt paket. tittade på Ö P P E N D de vissna Mamma skulle få ett par riktigt fina och mjuka tulpanerna tofflor.G i vasen på 1

4

T A K

3

6

7

T A C K

8

12

5

10

9

– Dum fråga, mamma! Det är väl klart att jag vill det!

11

Emilia lutade sig bekvämt tillbaka i sin stol, slöt 6 ögonen och började redan drömma om nästa resa.

bordet. Skulle han slänga dem, eller skulle de kunna bli lite gladare om han vattnade dem?

KAPITEL 1, SIDAN 6 – ÖVNING D

KAPITEL 2, SIDAN 10 – ÖVNING D

D. Läs igenom texten Förberedelser. Tolv av orden är understrukna. Skriv in dem i kolumnen för Släktord i rutan nedan. Försök komma på vilket grundord, som passar till släktordet. Du får hjälp med första ordet.

D. I texten Drömsemester är tjugo ord understrukna. Skriv in dem på rätt plats i tabellen.

EX EM

6

betonad lång vokal + en konsonant

betonad kort vokal + en konsonant

betonad kort vokal + två lika konsonanter (dubbelteckning)

för

dum

lilla

luta bit vred väg resa

som dem hon hem kan

lossade gått nickade hennes drömma

PE L:

GRUNDORD

betonad kort vokal + två olika konsonanter

plats

2.

(säkerhets)

bälte lyft tyst handen fort

KAPITEL 1

3. 4. 5. 6. 7. 8.

S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

9.

KAPITEL 1, SIDAN 7 – ÖVNING E

10. 11.

Y R

N Y

A

C

K

E

N

A

C

K

E

R

J

Q

K M R

Y

K

E

R

N

B

A

N

T

M A

Ö

T

V

A

D

A M M

Z

T

A

L

K

Z

S

B

O A

S

L

L

E

A

B

Z

S

Y W S

X

LINDÉNS LÄROMEDEL 

T

A

N U

12.

10

SLÄKTORD (SOM DE STÅR I TEXTEN)

gaffel

1.

gafflar

viktig vissen vatten glömma påminna känna snabb klippa riktig snygg toffel

viktigt vissna vattnade glömt påminde kände snabbt klippte riktigt snyggt tofflor

KAPITEL 2

S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

KAPITEL 2, SIDAN 11 – ÖVNING E

KLOTTRA, SNYGGT, KVITTER, PADDLA

KAPITEL 2, SIDAN 11 – ÖVNING F

1. 2. 3. 4. 5.

VÄCKARKLOCKA SIMDYNA KVARGLÖMDA FÖDELSEDAG BERÄTTA

6. KUNDE/KÄNDE/ KÄNDA 7. BUFFLAR 8. ELEFANT

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 A

55


STA V N I N G A • Å K 4 – 6

www.lindenslaromedel.se

Profile for Smakprov Media AB

9789198210811  

9789198210811  

Profile for smakprov