__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pedagogiska teorier och praktiker L채rarhandledning Tove Phillips


Innehåll Kapitel 1: Pedagogiska teorier............................................................................7 Kapitel 2: Metod och miljö................................................................................34 Kapitel 3: Pedagogiska förhållningssätt............................................................47 Kapitel 4: Det pedagogiska mötet....................................................................57 Filmtips............................................................................................................65 Boktips.............................................................................................................66 Länktips...........................................................................................................67

6

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: ”Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik och Freinetpedagogik som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.” Läroboken ger eleverna en introduktion till olika pedagogiska teorier som haft inflytande över det svenska skolväsendet. Kapitlet tar upp följande pedagoger/pedagogiker:

• Jean Piaget • Lev Vygotskij • John Dewey • Friedrich Fröbel • Ellen Key • Maria Montessori • Rudolf Steiner • Célestin Freinet • Reggio Emilia

Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben www.laromedelswebbar.se hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips.

7

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Kapitel 1: Pedagogiska teorier


1. Lev Vygotskij var en pedagog och psykolog. Han var från Vitryssland och levde 1896-1934. 2. Att det inte finns några definitiva sanningar om hur människor utvecklas, utan att det har att göra med var man växer upp, i vilken tid och i vilken kultur. 3. Vygotskij ansåg att språket är en förutsättning för alla typer av högre tänkande. Barnet utvecklar först ett ”yttre språk” som de använder för att kommunicera med omvärlden. Därefter utvecklas dess ”inre språk” som används vid tänkandet. 4. Han menade att man måste lära sig nya saker för att komma vidare i utvecklingen, ungefär som när man flyttar upp en nivå i ett dataspel. Utveckling är alltså inte förutsättning för inlärning, utan tvärtom. 5. Det är området mellan det som barnet klarar av på egen hand och det som det inte klarar av. Här klarar barnet t.ex. att lägga ett pussel med hjälp av en vuxen. Pedagoger bör alltid lägga nivån på ny kunskap i den proximala utvecklingszonen, för att uppnå en optimal lärandesituation. 6. Först lär man sig att göra saker tillsammans med andra. Man observerar, imiterar och utför med stöd av andra. Därefter utvecklar man en förmåga att utföra uppgifterna på egen hand. 7. Pedagoger och vuxna är mycket viktiga i barnets utveckling, enligt Vygotskij. Pedagogen ska vara en handledare som hjälper barnet från ett kunskapssteg till nästa. Pedagogen ska väcka barnets intresse och vägleda det. 8. En holistisk kunskapssyn innebär att man studerar meningsfulla helheter istället för att plocka sönder kunskaper och fördela dem i olika kunskapsfack. 9. Han ansåg att miljön är viktig för lärandet. Den ska vara trivsam och ge inspiration och lust att lära. Den ska också vara anpassningsbar så att man kan arbeta med olika arbetssätt. 10. Hans teorier är svåra att utföra i praktiken eftersom det saknas tid och resurser att ge varje elev korrekt handledning. Han tar inte hänsyn till barns eventuella brist på motivation och vissa kritiker menar att han ger språket alltför stor betydelse.

11

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Facit till tio frågor om Vygotskij


Fördjupningsarbete pedagogik Elevernas uppgift är att göra ett fördjupningsarbete om en pedagogisk teori. De ska arbeta enskilt och skriva om ett avgränsat område av en pedagogisk teori. Detta ska de göra genom att först formulera en eller flera frågeställningar som de vill svara på. Det är viktigt att frågeställningen är sådan att man kan hitta den information som krävs för att hitta svar. Exempel på frågeställningar är: •

Passar Montessoripedagogiken alla?

Vad tycker svenska lärare om Dewey?

Hur ser en dag ut på en Freinet-förskola?

Vad tycker Waldorfelever om sin skola?

Eleven ska lämna in en skriftlig redovisning. Redovisningen ska dels ge en bakgrund till pedagogiken, dels besvara elevens frågeställning. Den ska också redogöra för syfte, bakgrund och metodval. Eleven kan använda sig av olika metoder: litteraturläsning, studiebesök, intervjuer etc.

Gör en film Eleverna ska arbeta i grupp. Varje grupp ska göra en film om en känd pedagog eller pedagogik. Filmen ska redogöra för pedagogens liv samt huvudtankarna i pedagogiken. De får gärna använda sig av olika tekniker för att göra filmen så snygg och pedagogisk som möjligt. Om möjligt är det naturligtvis bra om de kan göra ett studiebesök eller filma några intervjuer. Ange i förväg hur lång filmen ska vara, exempelvis 10 eller 15 minuter. Avsluta med att låta eleverna spela upp sina filmer för resten av klassen.

26

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Aktuell pedagogisk forskning Låt eleverna arbeta i par. De ska ta reda på ny pedagogisk forskning och redogöra för varandra i helklass. De kan använda sig av pedagogiska tidskrifter eller webbsidor för att leta information. Forskningen kan handla om vad som helst inom området pedagogik. Det är viktigt att eleverna anger källa när de berättar. Exempel på tidskrifter: • Lärarnas tidning (Lärarförbundet) • Förskolan (Lärarförbundet) • Specialpedagogen (Lärarförbundet) • Pedagogiska magasinet (Lärarförbundet) Exempel på webbsidor: • Skolvärlden (Lärarnas riksförbund): www.skolvarlden.se • Forskning: www.forskning.se • Pedagogisk forskning i Sverige (Göteborgs Universitet): www.ped.gu.se

Min pedagogiska teori Låt eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupp. Deras uppgift är att formulera en egen pedagogisk teori. De ska alltså utforma en skola eller förskola på ett sätt som de tror skulle främja barns utveckling och lärande. De får gärna plocka bitar av befintliga teorier. Eleverna ska formulera sina tankar under olika rubriker, exempelvis: • • • • •

Schema Arbetssätt Ämnen Bedömning/betygssättning Pedagogens roll

Redovisningen ska utgöras av två delar: En skriftlig redogörelse som lämnas in till lärare. En översiktlig presentation i powerpoint-format eller liknande som visas för resten av klassen.

27

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring mitt på golvet. Förklara för eleverna att de ska ta ställning till de påståenden du säger. Detta gör de genom att sitta kvar på sin stol om de inte håller med om påståendet eller om de behöver tid att tänka och genom att resa sig och byta plats med någon om de instämmer i påståendet. Stanna upp efter varje påstående och låt några elever motivera varför de satt kvar eller flyttade på sig. Exempel på påståenden: •

Betyg är bra.

Barn bör vänja sig vid att få betyg tidigt.

Eleverna bör få vara med och bestämma över undervisningen.

Läxor är bra.

Grupparbete är det bästa sättet att arbeta på.

Det är bäst att arbeta individuellt.

Det är för mycket stillasittande i skolan.

Elever som missköter sig borde bestraffas på något sätt.

Den svenska skolan är ”flummig”.

Man borde själv få välja vad man vill läsa för ämnen i grundskolan.

Det borde inte finnas några obligatoriska ämnen i gymnasieskolan.

Det är bäst för barn att tillbringa de första åren av sitt liv hemma.

Barn mår bättre av att gå i förskolan än att bara vara hemma.

Det är inte bra för barn att få vara med och bestämma för mycket.

Elever bör få sätta betyg på sina lärare.

Det är skadligt för barn med alltför mycket ”fri lek” i förskolan.

28

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Heta stolen – pedagogik


29

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Vad är en Waldorfdocka?

Profile for Smakprov Media AB

9789140678317  

9789140678317  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded