Nytmaj12

Page 1

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Middelaldercentret i Nykøbing F. Lørdag den 19. august 2012

Medlemsnyt Maj 2012

I Borupholdets Fodspor Bustur til de gamle våbennedkastningspladser Tirsdag den 12. juni 2012 I 1993 udgav Lokalhistorisk Forening Helmuth Barners bog: Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943 – 1945. Året efter arrangerede vi en bustur rundt til de forskellige pladser. Vores guide dengang var Helmuth Barner. Han er desværre nu afgået ved døden, men vi synes at tiden er inde til en gentagelse af turen. Besættelsestiden har fået en ny aktualitet på grund af filmen om Hvidsten-gruppen. Borup-holdet startede efter at arrestationer havde optrevlet nedkastningsholdet omkring Gyldenløveshøj. Bl.a. blev Valborup skovridergård sprængt i luften som repressalie. Kernen i Borupholdet bestod af Viggo og Anna Jensen, Villy Christensen, Verner Hansen og Poul Petersen. Skovfolkene var værdifulde deltagere, fordi de kendte smutvejene i skovene. Busturen starter i Bjæverskov kl. 17.30 fra kirkens P-plads, Borup stationsplads kl. 17.45. Vi ender turen ved Gyldenløveshøj, som også var en vigtig modtageplads. Efter den strabadserende gåtur til højen er der kaffe og kage på Kudskehuset. Pris : 100 kr. Tilmelding til Paul Christensen på tlf. 57 52 20 05 senest 9. juni.

Middelaldercentret startede sin virksomhed i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Det lokale museum byggede her en rekonstruktion af en middelalderlig kastemaskine, en blide. Man anvender formidlingsformen med eksperimental arkæologi, hvor folk aktivt kunne deltage i museumslivet, f.eks. med den agerende formidlingsform, hvor man lever livet som i 1402 i Sundkøbing. Vi kan bl.a. besøge farveren og købmanden, der er blideskydning. Købstaden rummer mange huse og havneanlæg med skibe. Restauranten Den gyldne Svane har bl.a. retter som Bygmesterens Fad, Stegte Gnaveben og Høns på Pind. Dertil fås Middelalderfadøl. Der er også mulighed for at nyde medbragt mad. Busturen starter i Borup kl. 9.30 fra stationspladsen og Bjæverskov kirkes P-plads 9.45. Pris 200 kr., der omfatter bustur og kaffe med kanelbagt æbletærte, medens evt. frokost er for egen regning.. Kaffen bliver serveret kl. 15.00 i Den gyldne Svane. Vi forventer at være hjemme kl. 17.00/17.15. Tilmelding senest 11. august 2012 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28.

Prøv evt. selv at kigge på deres hjemmeside www.middelaldercentret.dk/.


Generalforsamlingen 2012 Torsdag den 12. april 2012 holdt foreningen sin ordinære generalforsamling i Lidemark forsamlingshus med deltagelse af 36 medlemmer. Desværre var fyret gået ud og lod sig ikke tænde, så det blev lidt koldt. For at få varmen, startede man med kaffen. Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over fremmødet samt undskyldte for den manglende varme. Anne Grete Nielsen og Jens Olsen blev valgt til stemmetællere. Inden valg af dirigent mindedes formanden foreningens faste dirigent gennem mange år, Halling Nielsen. Leif Nolling blev derefter foreslået og valgt til dirigent. Leif Nolling takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden fik derefter ordet og nævnte, at foreningen har ca. 380 medlemmer, hvis man regner familiemedlemmer for 2. Han roste medlemmerne for deres fremmøde ved arrangementerne. Der har i årets løb været 2 arrangementer i Ejby bibliotek i samarbejde med Appolonaris og bibliotekets støtteforening samt et arrangement i samarbejde med de øvrige lokalhistoriske foreninger i Køge kommune. Den 16. juni 2011 var der bustur til Torbenfelt, hvor den gamle smed, Kenneth Olsen, var guide. I smedjen blev demonstreret det gamle håndværk, og mellem regnbygerne beså vi lægemiddelhaven bag smedjen. Turen blev afsluttet med kaffe ved Maglesø. Den 28. august var der vandring ad Køge kultursti med Birte Brock og Lars Kjær, og den 11. september var Leif Lørring guide på en bustur rundt i det sydlige Skovbo til 6 forskellige slags husmandsbrug. Den 2. november fortalte Flemming Rieck på Ejby bibliotek om Slaget i Køge bugt 1710, og den 5. november var der bustur til Gisselfeld, hvor en dygtig guide i 2 timer viste rundt og fortalte godsets historie. Derefter var der kaffe i Villa Gallina. Den 28. jan. 2012 var der bustur til Rosenborg slot med rundvisning til bl.a. kronregalierne og med efterfølgende kaffe på

Korporalskroen. Den 28. febr. fortalte Kjeld Ejdorf på Ejby bibliotek om stormfloden den 13. november 1872 og de mange strandinger, den medførte. Det sidste arrangement var den 14. marts, hvor tidl. vognmand Bjarne Hansen, Slimminge, i Gørslev forsamlingshus fortalte om sin virksomhed og fremviste sine modelbiler. Formanden redegjorde derefter for bestyrelsens forhandling med Tonik Kjeldsen om udgivelse af et skrift: ”Erindringssteder på Svenstrup gods”, som bestyrelsen ikke fandt egnet. Han nævnte arbejdet i Køgefonden, hvor han selv er medlem af forretningsudvalget og Anne-Marie Rasmussen af bestyrelsen. Til slut takkede han bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen blev godkendt. Derefter blev regnskabet fremlagt ved kassereren Ruth Christiansen. Driftsregnskabet sluttede med et overskud på 2.658 kr. og foreningen har nu en formue på 49.268 kr., hvoraf de 7.473 kr. tilhører arkæologigruppen. Formidlingsfonden havde indtægter fra renter og bogsalg på 740 kr. og udgifter til trykning og udsendelse af skrift om husmandsbrug på 8.675 kr., hvilket gav et underskud på 7.935 kr. Formidlingsfonden har nu en formue på 104.180 kr. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. Der blev foreslået uændret kontingent og fremlagt et budget med et underskud på 350 kr. Både kontingent og budget blev vedtaget. Bent Jellesmark, Erik Augustinussen, Ruth Christiansen og AnneMarie Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen, og Terri Nielsen og Paul Christensen blev genvalgt som suppleanter. Også revisorerne Mads Midtiby og Jørgen Flyng samt revisorsuppleanten Peter Olsson blev genvalgt. Da arkivar Lone Rasmussen havde ferie, blev beretningen om arbejdet i Skovbo lokalhistoriske arkiv aflagt af Erik Augustinussen. Der er i alt 5 medarbejdere. Tonik Kjeldsen er ansat i en stilling med løntilskud og arbejder med et projekt om Hegnede i tiden omkring udskiftningen, 1794-95. Af de 3


frivillige medarbejdere arbejder Terri Nielsen og Jørgen Flyng med registrering af arkivalier i Arkibas, medens Erik Augustinussen sammen med Lone Rasmussen arbejder med projekter om Gammerød og om skolesystemet i BorupKimmerslev samt tager sig af publikumsbetjening. De har endvidere medvirket ved Gammerød og om skolesystemet i Borup-Kimmerslev samt tager sig af publikumsbetjening. De har endvidere medvirket ved udvælgelse af bevaringsværdige gravsten på Nr. Dalby kirkegaard med hjælp fra Tommy Andersen. Lone har holdt foredrag i Ejby præstegård og på arkivet og hjulpet 2 skoleklasser fra Skovboskolen under projektet Kulturdetektiverne. Arkivernes dag den 12. nov. var velbesøgt. Ombygningen af det gamle rådhus i Borup (Kulturhuset) er nu gået i gang, og arkivet forventes at kunne flytte i august 2012. Indretningen af arkivet foregår for ”egne” penge, idet der er beregnet et provenu ved et kommende salg af ejendommen i Nr. Dalby. Husets åbning er sat til kulturnatten d. 31. august. Under eventuelt fortalte Paul Christensen om gravegruppens arbejde og demonstrerede gruppens metaldetektor. Foreningens medlemmer kan låne detektoren ved henvendelse til Paul. Inge Nielsen, tidl. Gummersmarke, mindedes kampen om rådhusbyggeriet i Borup i 1969 og fremviste en original O.K. Jensen-tegning, som hun sammen med en plakat for Skovboløbet forærede Lokalhistorisk Arkiv. Dermed var generalforsamlingen afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden. Derefter fortalte tidl. kaptajn Thorkild Høy veloplagt om sin tur med skoleskibet Danmark som 16-årig og om sit projekt ”Byg en By i Afrika”, som finansieres ved fremstilling og salg af redekasser. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde den 26. april 2012 konstituerede bestyrelsen sig med Bent Jellesmark som formand,

Leif Lørring som næstformand, Ruth Christiansen som kasserer og Erik Augustinussen som sekretær. De medlemmer, der fremover gerne vil have tilsendt post, herunder Nyhedsbrev, pr. mail og som ikke tidligere er tilmeldt, bedes meddele dette til kassereren på lokalhist@live.dk. Si. 5

Fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv: Er der nogen som ligger inde med et billede af huset Østergade 18 i Borup, meget gerne ældre billeder? Vi vil meget gerne høre fra dig med henblik på kopiering af billeder eller andre oplysninger vedr. huset. Billedet her er et af mange ”ukendte”, som vi ligger inde med på arkivet. Er der nogen af vores medlemmer, som kan genkende huset?


Fra vores medlemmer: ??? Her kan du stille spørgsmål angående jeres egen slægt eller andet. Hvis I selv har et billede eller to, som I gerne vil have hjælp til at identificere, kontakt da Skovbo Lokalhistoriske Forening—så kan I få netop jeres spørgsmål her i Medlemsnyt.

Bestyrelse og suppleanter pr. 26. april 2012 Bestyrelse: Formand:

Bent Jellesmark Vollerslevvej 28, Vollerslev 4100 Ringsted

Næstformand: Leif Lørring Strædet 6, Gørslev 4100 Ringsted Kasserer:

Foreningen og arkivet er interesseret i at modtage eller få lov til at kopiere billeder af beboere, huse, gårde eller lignende. Desuden er man interesseret i familiepapirer, foreningsprotokoller, skøder, osv. De afleverede arkivalier kan pålægges en klausul om, hvornår de må blive tilgængelige. Kontakt gerne arkivet hvis der er tvivl om bevaringsværdien.

Sekretær:

Kontakt information: Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Kløvestedvej 2, Nr. Dalby 4140 Borup Tlf. 57 52 20 13 Åbningstid: hver torsdag 13-19 E-mail: skovboarkiv@koege.dk Skovbo Lokalhistoriske Forening Kløvestedvej 2, Nr. Dalby 4140 Borup skovbo1@lokalhistorisk-forening.dk

Tlf. 56 87 90 03

Tlf. 56 87 92 67

Ruth Christiansen Tjørnedalsvej 20, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 92 80

Erik Augustinussen Magleskovvej 1, Gammerød 4140 Borup

Tlf. 57 52 66 28

Inge Jochimsen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Anne-Marie Rasmussen Sofievej 7 4600 Køge

Tlf. 56 65 11 07

Viggo Jensen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Terri Nielsen Borupvej 102 A 4140 Borup

Tlf. 57 52 77 71

Paul Christensen Borupvej 102 B 4140 Borup

Tlf. 57 52 20 05

Suppleanter:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.