Doarpskrantsjejnovember2015web

Page 1

EASTEREIN, novimber 2015

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon novimber 2015 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant Folkje Visser

Folle wille mei it krantsje fan novimber!

Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkenn没mer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar tongersdei 26 novimber


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


@covoseasterein

Parseberjocht (1)

@covoseasterein

Datum : 24-10-2015 Van

: Kommisje Littenseradiel Kultureel Bedriuwen (& Ferienings) Follybal Toernoai

Parseberjocht (1)

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai – 6e edysje!

Datum : 24-10-2015 Freed 27 novimber 2015 wurdt yn Sporthal de Greidhoeke yn Easterein de SECHSDE edysje Van : Kommisje Littenseradiel Kultureel Bedriuwen (&Toernoai Ferienings) Follybal Toernoai fan it NIJE Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal hâlden. De útnoegings binne de doar al efkes út en opjefte kin oan te mei 28-10-2015! We begjinne 27-11-2015 om 19.00 oere en weFollybal rekkenje op dielname fan 15-18 teams! Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Toernoai – 6e edysje! In groep út ferskate sportrûnten fan de Gemeente Littenseradiel hat ûnder Freed 27 entûsjaste novimberminsken 2015 wurdt yn Sporthal de Greidhoeke yn Easterein de SECHSDE edysje de flagge fan follybalferiening COVOS Easterein it toernoai opsetten. fan it NIJE Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai hâlden. Doel is om mei in sûne miks fan ynspanning en ûntspanning in moaie ynfolling oan dizze jûn te jaan. De earste trije edysjes is dat tige slagge! De útnoegings binne de doar al efkes út en opjefte kin oan te mei 28-10-2015! We begjinne 27-11-2015 om 19.00 oere en we rekkenje op dielname fan 15-18 teams! Ynspanning yn de seal, wer sportyf foar elk punt striden wurdt. En ûntspanning nei de tiid by de priisútrikking en wer oer de wedstriden neipetearre wurde kin ûnder it genot fan … In groep entûsjaste minskenteútlitten ferskate fanolympyske de Gemeente Littenseradiel hatisûnder Doel is om de bal ‘sprekke’ mei sportrûnten yn de holle de gedachte ‘meidwaan de flagge fan follybalferiening COVOS Easterein it toernoai opsetten. wichtiger as winne’. Elk team wol fansels graach winne, mar mei inoar makkest in wedstriid. Doel is om mei in sûne miks fan ynspanning en ûntspanning in moaie ynfolling oan dizze jûn teKom jaan.opDe trije edysjes datSporthal tige slagge! 27earste NOVIMBER 2015isnei De Greidhoeke yn Easterein en genietsje fan de wille fan de dielnimmers oan it LKBFT! Ynspanning yn de seal, wer sportyf foar elk punt striden wurdt. En ûntspanning nei de tiid by de Depriisútrikking Kommisje en wer oer de wedstriden neipetearre wurde kin ûnder it genot fan … Doel is om de bal ‘sprekke’ te litten mei yn de holle de olympyske gedachte ‘meidwaan is wichtiger as winne’. Elk team wol fansels graach winne, mar mei inoar makkest in wedstriid. Twitter: @covoseasterein (#lkbft)

Kom op 27 NOVIMBER 2015 nei Sporthal De Greidhoeke yn Easterein en genietsje fan de wille de dielnimmers oan it LKBFT! Ha jofan fragen oer it parseberjocht dan kin kontakt opnaam wurde mei: Klaas Pompstra, De Singel 14, 8734 HR Easterein, 0515-331789, 06-11460547 as maile nei De Kommisje kpompstra@ziggo.nl Twitter: @covoseasterein (#lkbft)

Ha jo fragen oer it parseberjocht dan kin kontakt opnaam wurde mei:


geke

GRIENE ENERZJY

kOĂ–PERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


“Deun By” en “De Soos” Het Jeu de Boules seizoen is met een gezellige middag afgesloten. De avondwedstrijden verdienen volgend jaar beslist een vervolg. Op de foto staan winnaars van afgelopen seizoen. De beker is gewonnen door Roelie Reijnhoudt. De andere prijswinnaars zijn: Djoke Dijkstra, Henk Panneman, Ymie Veninga en Tea Kooistra. Djoke heeft ook een bos bloemen voor haar man Geert in de handen. “De Soos” is inmiddels weer begonnen. U kunt kiezen tussen klaverjassen en koersbal. Belangstelling? Kom gerust op dinsdagmiddag vrijblijvend sfeer snuiven. Aanvang: 13.45 uur. Hier volgen data voor het winterseizoen: 3,10 en 24/11; 1,8,15,22 en 29/12; 5,19 en 26/1; 2,9,16 en 23/2; 8,15,22 en 29/3. Voor nadere informatie over koersbal kunt u contact opnemen met Henk Panneman (333192). Voor klaverjassen belt u met Geert Dijkstra (331300). De 60+ club heeft bijeenkomsten op 17/11, 12/1 en 1/3.

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien hertlik tanksizze foar it waarme meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave, soarchsume heit, pake en pake-pake,

Andries Veenstra It hat ús tige goed dien.

2 Kor. 4: 7b. Bern en bernsbern

Easterein, oktober 2015


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Doarpsaginda

Sneon 7 novimber

10-16

Iependei v/d Werf Bouwservice en Hondencentrum Wille (Fabriekswei 2)

Sneon 7 novimber

22.00

Bandjûn by Noflik Easterein: X-static

19.00

Âld papier Op'e Strún: û.o. A&M lifestyle (Wynserdyk) Spoeketocht : De Tsjerne

Sneon 14 novimber Sneon 14 /Snein 15 Sneon 14 novimber Moandei 16 novimber

Snoeiôffal

Sneon 21 novimber

Yntocht Sinteklaas

Freed 27 novimber Freed 27/sneon 28

Bedriuwen follybaltoernooi: Sporthal Boekemerk yn de Martinitsjerke

Snein 29 novimber

16.00

Bluescruise Eastersnein bij Noflik Easterein mei The Bluesbusters & Richard Koster

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nlBernehoekje Troch Anneke van Beem

OPEN DAG

Wille

HONDENCENTRUM

Zat. 07-11-15 • 10.00 t/m 16.00 uur FABRYKSWEI 2 EASTEREIN


De âlde doaze

Foto fan de Foarbuorren fanĂşt de tsjerke, makke yn 1935. Sykje je de ferskillen mei de foarkant!


Nijs fan Wilhelmina Freed 25 septimber hawwe we spile bij Omrop Fryslân middeis Live yn Noarderwyn, miskien ha doarpsgenoaten us wol sjoen of heard op radio of tv, om 12.00 oere eerst wat soundchecke en dernei om 13.00 gie it los, presentator Willem de Vries hat wat intervieuwtjes mei de dirigent en sommige leden, der binne ek noch wat opnames makke foar it radioprogramma Koperkanaal, dit wie in leuke erfaring. We hawwe ek wer mei pipermuntsje sutele, der is moai wat ferkocht, tige tank derfoar, At jim dit leze is ús duokosert mei Advendo fan Frentsjer al west op 31 oktober yn de Martinitsjerke fan Easterein, ús dirigent Pieter Bosma is nl. ek muzikaal lieder fan Advendo, fan dêr dit konsert, fogjende keer heare jim hjir mear oer. Set al fest yn jim agenda: Snein 20 december middeis om 16.00 oere halde in krystkonsert yn e Martinitsjerke yn gearwurking mei in Hoornensemble, en dan al fest iets oer Krystmoarn 25 december, dan giet der altiid in groepke blazers moarns betiid troch de buorren om krystlieten te spyljen, no like it us wol leuk om der ek wat sjongers bij te hawwen die’t de ferskes dan meisjonge kinne, liket dit jim leuk lit it us witte. Dit wie it foar dizze keer. Groetnis,

Wilhelmina Littenseradiel Play-inn jeugdleden yn Wjelsryp Sneon 10 oktober wie it safier. Hast alle Wilhelmini’s (want dat is de eigen betochte namme fan it jeugdkorps) hiene harren opjûn foar dizze play-inn. It begûn om goed ien oere. Earst alle ynstruminten útpakke, standaards út de tas en dan te plak sitte. Dat is earst al in hiele operaasje. Sa hawwe se de hiele middei, mei sa no en dan even pauze, oan it repeteareen west. Doe oan de patat en hamburger en om 7 oere wer klear sitte foar it konsert. Want tsjin dy tiid rûn de seal fol mei allegear belangstellenden om te hearren wat sa’n groep fan wol 70! jeugdleden yn in middei leare kin. No en dat wie geweldich. We stiene fersteld sa moai as it klonk en hoefolle stikken as se spylje koene. Se hawwe ús hast wol in oere fermakke….. Geweldich. Wat in skitterend inisjatyf wat hooplik faker plakfine sil.


Mama café in de bibliotheek; van babbelen tot brabbelen In de bibliotheek van Wommels wordt vrijdag 13 november vanaf 10.00 uur een Mama café georganiseerd. Speciaal voor moeders met jonge kinderen. De bibliotheek biedt tijdens het café gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen onder het genot van koffie of thee . De kinderen kunnen lekker spelen of luisteren naar een verhaal. De bibliotheek geeft tips voor wiegeliedjes, bakerrijmpjes en voorleesboekjes. De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Vanaf 10.00 uur NL leest in 2015 het korte verhaal Nederland Leest viert in november 2015 haar 10de editie met het (Zeer) Korte verhaal. A.L. Snijders, de bekende auteur van korte verhalen en zkv’s, stelt een verhalenbundel samen met een staalkaart van korte verhalen uit de Nederlandstalige geschiedenis. En een speciale editie voor Fryslân. Zaterdag 21 november is er weer de gebruikelijke literaire dis in de bibliotheek Sneek. Het gratis boek is vanaf 1 november te krijgen in de bibliotheek van Wommels.

Nederland Leest wordt in 2015 voor de tiende keer georganiseerd.


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Bobbie hat Wille!

Troch Elisabeth Breeuwsma Op kursus Bobbie is in jonge, blide stabij hûn fan 13 wiken en giet al in pear wiken op kursus bij Geeske. Hjir moat hy leare te lústerjen nei syn baaske, boartsje en omgean mei oare hûnen ensafuorthinne. Ik wurd sa entûsjast troch it lytse peuterhûntsje ûntfongen, hy wit net hoe gek at er dwaan moat. Kin no noch jonge, moast sa yn ’t gareel en lústerje... Fierstente leuk! Bobbie giet tegearre mei noch folle mear oare hûnen, sa wol lyts as grut, jong as âld, op gedrachskursus by Geeske Slofstra. Sy hat Hondencentrum Wille yn de nije loads op de Fabrykswei. Hjir hat ek har freon Michel syn bedriuw Bouwservice van der Werf. Wat Geeske hjir docht, is eins in te leuke, út de hân rûn hobby, mar wol offisjeel as gedragsynstruktrise wêr se in oplieding yn Barneveld foar folge hat. Want neist dizze hobby wurket se ek noch by Ziggo. Peuterskoalle Yn de romte leart Geeske de hûnen mar ek de baaskes op de goede manier mei elkoar omgean. De kategory wer ik jûn by wêze mei, docht my tinken oan de peuterskoalle, de hûntsjes moatte stil sitte, stil wêze, lústerje, mar meie ek boartsje en spultsjes dwaan. Fannejûn is gekjaaie Bobbie syn favorite ûnderdiel, sa mâl mooglik dwaan mei buorman hûn Kayne en sa min mogelik lústerje nei de baas… De hûn wurd posityf beleane troch eltse kear by in oefening in lekker brokje te krijen. Uteinlik moatte se sa nei de baas lústerje kinne sûnder se ekstra te beleanen mei in brokje. Mar Bobbie docht echt wol syn bêst, hear… Boartsjendewei leare It is in hiel ûntspannen sfear en Geeske leit hiel rêstich út wat fan opdracht at se dwaan moatte mei de nedige tips. Op de eftergrûn is fjoerwurk te


hearren, mei each op âld en nij wat kommen giet. Sa hat se eltse kear wer wat oars op stean om de hûnen oan it protte lûden wenne te litten. Tuskentroch ha se in lyts skoft en hat Geeske spesjale spultsjes foar de hûnen wer bygelyks in brokje yn sit en se dat dan opsykje moatte: “dat is hiel goed foar it selsbetrouwen fan de hûn”. Op it ein meie se noch troch in hiele grutte plastik tunnel, de iene hûn flecht der sa troch hinne en de oare rint leaver efkes om, prachtich gesicht! Geeske hat der ek noch in moaie winkel by mei biologyske hûne- en kattesnacks. Sjoch op www.hondencentrumwille.nl foar mear ynformaasje. Sneon 7 novimber fan 10.00 -160.00 ha sawol Hondencentrum Wille as Bouwservice van der Werf iepen dei. Elts is wolkom! En Bobbie? Die mei fansels ek komme! Kin hy sjen litte wat er allegear al leard hat…… J


• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Hûndert pyama’s yn Rhodez troch Nathalie Oliveiro

It is wer tiid om de pyama út de kast te heljen. Net dy mei koarte mouwen, mar sa’n ien fan flanel. Lekker sacht en hearlik waarm. At ik nei bûten sjoch, kin ik mar ien ding tinke: de simmer is foarby. Foar ien dy’t har graach yn in tropysk lân waant, is dit wis in ramp. No’t it wer tiid is om wat mear binnen te wêzen, is der ien romte yn ‘e hús wêr’t ik it leafst bin: de keuken. Se sizze wol dat froulju mar ien rjocht hawwe, it oanrjocht. Neam my âlderwetsk mar as ik bakke mei, meitsje ik grif brûk fan dat rjocht. Spitich genôch is Heel Holland Bakt alwer foarby. Wat seagen dy taarten der eltse kear prachtich út! Nei it sjen fan it programma is myn konklúzje dat in goede taart út meardere laachjes bestiet. De boaiem as basis is kompakt en knapperich. De earste laach is luchtich en is faaks wat swierder fan smaak as de twadde. Dan krije we in tin laachje bûterkrêm as ferbining tusken de ferskate parten fan de taart. Oanslútend de toplaach mei in frisse smaak. It gebak wurdt ôfwurke mei fersiering, bygelyks moaie reade ierdbeien as sûkelade, hearlik! Yn dizze drokke tiid liket sukses tige wichtich. En sukses is as in taart. De ûnderste laach binne ús famylje, freonen. De minsken dy’t yn ús liuwe en der altiten foar ús binne, ek at it ‘resept’ net slagget. Dan komt de earste laach. Dy stiet foar goede keuzes meitsje, eltse dei op nij. De lytse keuzemominten fan alle dei helpe ús suksesfol te wêzen. Neffens Theodore Hesburgh fan de Universiteit fan Notre Dame is de motivaasje om keuzes te meitsjen net omdat se maklik, goedkeap as populair binne. Wy meitsje keuzes om’t se de korrekte binne. Dan hawwe de tuskenlaach: de bûterkrêm. Sa’t jimme miskien witte kostet it tiid om goede bûterkrêm te meitsjen. It is gjin ‘fluch, fluch’-putsje. Dizze laach stiet dan ek foar earlikheid, want dat duorret it langst. En, dêr komme we ek it fierst mei. Alderearst is it belangryk earlik tsjin ússels te wêzen. Wat doch ik? Is dit wat ik wol? Ek is it fan belang earlikheid sjen te litten nei de minsken om ús hinne. En dan ha ik it net persé oer liege yn de letterlike sin fan it wurd. Tink der mar ris oer nei: Kin dyn swakte, dat watsto yn dyn hert draachst en dy miskien in skamtegefoel jout, mooglik ek net dyn kracht wêze? Ast earlik bist oer dyn swakheid, kin it samar wêze datst dêr in sterker persoan fan wurdst. Dêr is moed en geduld foar nedich, mar dan hawwe je ek wat. De boppeste laach stiet foar hurd wurkje, betiid opstean, der alles foar dwaan om doelen te berikken. Dizze saneamde dissipline en goede keuzes meitsje (de earste laach), kreëarje in


platfoarm foar sukses. De fersierings op de taart binne de skynber lytse dinkjes dy’t ús libben de muoite wurdich meitsjen. ‘’Wat moat ik no mei 100 pyama’s yn Rhodez?’’ sei in freondin lêst tsjin my. Ik wist it net. Har hearre die ik wol, mar op dat stuit siet der sa’n lekker stik appeltaart yn myn mûle dat ik koe hielendal gjin wurd útbringe. Nei al it skriuwen oer taarten, rest my noch ien ding te sizzen: Klaar? Bakken maar! Keatsferiening Easterein - Oprjochte yn 1904 Utnoeging neijiersgearkomste KF Easterein op11 novimber 2015

Bêste minsken, Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de neijiersgearkomste fan Keatsferiening Easterein. Op dizze jûn wolle wy graach mei jimme werom sjen op it ôfrûne jier en ús plannen foar it kommende keatsseizoen beprate. Ek âlders fan ús jongereinleden binne fan herte wolkom. De gearkomste sil plakfine op woansdei 11 novimber 2015 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. Wurklist: 1. Iepening 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de foarjiersgearkomste fan 25 maart 2015. It ferslach hat elts tagelyk mei de útnoeging krigen. Bin hjir fragen/opmerkings oer? 4. Stikken neijiersgearkomste KNKB op 19 novimber 2015 5. Meidielings fan út de neijiersgearkomste Federaasje Snits fan 28 oktober 2015 6. Punten fan út it bestjoer, û.o.: -ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize” -fakatueres: stân fan saken -beliedsplan 7. Skoft 8. Jildsaken: begrutting en kontribúsje 2015 fêststelle 9. Utrikking prizen kompetysjekeatsen senioaren 10. Huldiging winners Friesland Bank Oranjewoud cup 11. Keats(t)er fan it jier 12. Omfreegjen 13. Sluting Oant sjen op 11 novimber. KF Easterein


GD

D

Bisto al oanslúten?

E COÖ PERATIE

De Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein (GEKE) is in koöperative feriening oprjochte op 3 oktober 2014 troch 5 ynwenners út Easterein. GEKE is in enerzjykooperaasje mei as doel de leefberens yn Easterein te versterkjen en Easterein duorsumer te meitsjen. Foar elk oanslúten lid bij Noordelijk Lokaal Duurzaam kriget GEKE €75,- per jier.

Geke is oanslúten bij de koepelcooperatie Us Kooperaasje. Dit ynitiatyf wurdt mei mooglik makke troch :


Vijf redenen om over te stappen *Betaalbare lokale duurzame energie *Investeer in de leefbaarheid van Easterein *Eigen regie over onze energievoorziening *Winsten vloeien niet weg, maar houden we binnen Easterein *Samen zorgen voor een duurzame toekomst voor Easterein Stap nu over ! Ga naar: www:noordelijklokaalduurzaam.nl

Ha jo fragen of help nedich mei oerstappen freegje of skilje:

Jan-Jetze Brouwer Koafinne 14 8734HK Easterein( foarsitter) 06-41630995 Gerrit Bergsma Hôfsleane 6 8734HN Easterein ( ponghâlder) 06-22649636 Johannes Dijkstra Hôfsleane 25 8734HM Easterein 9 ( sekretaris ) 06-53291193 Grietje Bouma-Jukema Wynserdyk 53 8734GB Easterein (algemien lid) 06-23758603 Jehannes Santema Hôfsleane 27 8734HM Easterein (algemien lid) 06-21669472 Of gean nei: www:geke-easterein.nl

GD

Sl út my mar oan!


NU UW CV-KETEL VERVANGEN IS

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden

GRATIS 10 JAAR COMFORTGARANTIE*

Ook toe aan een nieuwe cv-ketel? Wij adviseren u graag! Uw ATAG SelectDealer:

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


‘De Tsjerne’ timmert aan de weg! Werkzaamheden De afgelopen maanden hebben we met een aantal vrijwilligers diverse klussen uitgevoerd. Aan de buitenzijde is de makelaar aan de voorgevel gerenoveerd, zijn er nieuwe deklatten aangebracht en is de toegangsdeur opgeknapt en geschilderd. Bij donker weer komt de voorgevel van de Tsjerne weer mooi in het zicht door een nieuwe verlichting. In het voorjaar zijn we van plan om het groot onderhoud (vanaf de goot) weer verder op te pakken. Binnen is het biljart onlangs voorzien van een nieuw laken, zijn de banden opgespannen en is het geheel waterpas gezet. Activiteiten De Tsjerne is voor velen de plek waar de eigen verenigingsactiviteiten plaatsvinden. Onder het motto ‘in gezamenlijkheid en gezelligheid’ maken kaart- en biljartclub ‘Stjit en skôdzje’ en dartclub ‘De spearders’ op vrijdagavond gebruik van gebouw. Maar ook dames biljartclub ‘Troch de knibbels, kin op’e keu’ is actief in de Tsjerne. Naast bovenstaande clubs maakt de SOW gemeente met diverse clubavonden de bezetting goed op peil. Mogelijk dat we in de toekomst nog meerdere activiteiten van andere verenigingen of instellingen gaan faciliteren. Uiteraard heeft ‘de Tsjerne’ ook haar eigen activiteiten. Bij de agenda kunnen jullie hierover meer lezen. Maar wat hier niet onvermeld mag blijven is de legendarische een uitermate ‘scary spooktocht’ rondom Easterein op zaterdag 14 november. Deze activiteit mag u niet missen en is voor jong en oud! De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het beloofd een waar spektakel te worden. Agenda: 6 november kinderdisco 14 november spooktocht 16 november t/m 19 november 21 november

groep 1 t/m 6 18.30-20.30 uur Vanaf 19.00 uur Banketstavenactie gezellige avond voor jong en oud


De Pinne

Dit kear mei Lolke Cnossen fan it komolkershúske Wie is er toch die man die in het komelkershuuske is komen te wonen vragen veel mensen zich wellicht af. Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Lolke Cnossen ik ben werkzaam bij Foox Groothandel Bergsma in Franeker als Hoofd Transport en heb een zoon die in Amsterdam geneeskunde studeert. Zoals velen al gezien hebben, ben ik een echte autoliefhebber en vooral van grote Amerikanen uit de jaren vijftig. Het past helemaal in het rock en roll plaatje waarvan ik groot liefhebber ben. Als ik ’s avonds thuis in de keuken zit, draai ik nog regelmatig oude lp’s en singels. En in het weekend ga ik ook vaak rock en roll dansen.

En hoe kom je dan in Easterein terecht? Ik ben opgegroeid op een boerderij in Folsgare als zoon van een meubelmaker. Veel ruimte is iets waar je weer naar terug verlangt, zeker als je van die grote auto’s hebt. Dus na jaren in Sneek te hebben gewoond, heb ik daar mijn huis verkocht en ben toen op zoek gegaan naar een klein huisje met een schuur en veel ruimte. Na kort zoeken, zag ik Easterein het perfecte huis voor mij te koop staan. Er was een beetje achterstallig onderhoud maar dat leek mij geen probleem. Dus na de koop, met veel vrienden, druk aan het klussen geslagen. Hier en daar een gat in het dak dicht gemaakt, wat gaten in de muren gedicht, wat vloeren vervangen, een paar kozijn vernieuwd, een badkamer gemaakt, wat schilderwerk, nieuw elektra aangelegd en klaar was Kees! Dat viel dus reuze mee en alles zoveel mogelijk in oude staat terug gebracht of gelaten. Volgend jaar de buitenkant nog aanpakken en het is helemaal naar tevredenheid verbouwd. Mochten er nog mensen zijn die oude foto’s van mijn huis hebben, stuur ze naar me toe! Ook foto’s van de tuin zijn zeer welkom want ik wil het graag weer in oude glorie herstellen. Wat mij meteen opviel waren de vriendelijke mensen, de rust en stilte in het dorp, geen autolawaai alleen de kerkklokken en vogels, heerlijk dus. Ook de prachtige oude huizen is een lust voor het oog. In mijn vrije tijd als ik niet aan het klussen ben, speel ik honkbal/softbal bij de White Cats uit Sneek. Een prachtige sport die ik al sinds 1985 speel. Helaas is er geen honkbal team meer maar gelukkig wel een recreantenteam.


Dit is een gemengd team, dames en heren, en we spelen softbal. Dit is in een notendop een het verhaal van de man uit het komelkershuuske.

Jeugdsoos de Tsjerne Spooktocht 14 november Meedoen kan vanaf groep 6 van de basisschool tot 88 jaar. Basisschool kinderen alleen onder begeleiding. (begeleiding zelf regelen en doorgeven bij opgave)

Opgeven in groepen van max. 8 (incl. begeleiding). Individueel ook mogelijk. We starten om 19.00 uur in de Tsjerne. Vertrektijd wordt voor 12 november aan contactpersoon doorgegeven.

Opgeven kan tot 8 nov. 19.00 uur, via info@detsjerne.nl Kosten: â‚Ź3,- p.p Meedoen is is op eigen Meedoen eigenrisico risico


De Jeneverpôlle yn oare hannen …. troch Klaas Kooistra

Elk dy’t yn ‘e omkriten fan Easterein, Reahûs, Rien en Itens wennet, hat faaks wolris fan de Jeneverpôlle heard. It is in eilântsje oan de Frentsjerter feart, sawat like fier fan elk fan de niisneamde doarpen. Dat hâld ek yn dat út dy doarpen minsken mei in boat(sje) wolris dy kant út fearn hat. It is ommers krekt sa’n plakje om even hinne en der kin ek noch swommen wurde. As it sa te praat komt , ha in soad minsken der wolris oanlein, kampeart as in fjûrke stookt. Soms komme der ferhalen foar yn doarp- of skoalle krantsjes oer avontoeren op dizze pôlle. It soe ek noch wolris sa wêze kinne dat guon fan ‘e ynwenners der har oarsprong hawwe. Omdat der gjin buordsjes steane liket it in bytsje in frij stikje grûn te wêzen, mar neat is minder wier. Eartiids is it oerbleaun as stikje grûn fan in grutter stik lân dat trochgroeven waard by it graven fan de Frentsjerterfeart. Sokke stikjes waarden faak brûkt troch lytse boeren, yn ‘e folksmûle “komelkers “ neamd. De Jeneverpôlle is lang brûkt troch komelkers dy’t op de mienskip “de Pôlle” wennen, der net safier ôf, dat falt ûnder it doarp Easterein. Sa wie de Jeneverpôlle oant de tachtiger jierren eigendom fan Yme Zijlstra, dy ek op dizze Pôlle wenne. De lêste tritich jier wie Klaas Kooistra fan Easterein eigener. Hy ûnderhold him ek, mar moast erfare dat oare minsken der dêrtroch mear gebrûk fan makken. Hy ferhúze en de ôfrûne 7 jier waard de Jeneverpolle meast brûkt troch “It Kleine Paradijs” as oanfulling op de der organisearre aktiviteiten. Sûnt oktober fan dit jier is Jehannes Huitema fan Easterein eigener. Hy is leafhawwer fan fiskjen en de natoer en sil grif gauris op dit stikje natoer te finen wêze. As oare minsken der gebrûk fan meitsje wolle soe it netsjes wêze om him earst even te freegjen. Soks is dochs net mear as fatsoenlik net? Derom is it goed te witten dat wannear immen op dizze Jeneverpôlle sit, jo op in oar syn grûn sitte en net samar in brantsje stoke kinne as beammen ferniele….. Om it moai te hâlden moat wy it moai bliuwe litte, ek al hat de polle syn namme foarfêst te tankjen oan it gebrûk fan jenever troch de terpgrûn skippers dy’t hjir eartiids gauris oanleinen en de flessen lizze lieten…..De repetysjes foar Romke + Jeltsje binne begongen! Tolve jonge, entûsjaste spilers út Easterein, Kûbaard en Itens binne drok dwaande mei it learen fan de tekst, krigen dûnsles, toanielles en stimoefeningen. It toanielstik is basearre op Romeo en Julia fan William Shakespeare. By Shakespeare rint it mei Romeo en Julia net goed ôf, mar dêr dogge wy net oan. Romke + Jeltsje spilet him ôf yn Easterein en fansels oerwint de leafde, de freonskip en de humor. Romke + Jeltsje wurdt opfierd op sneon 13 febrewaris 2016 om 19:15 yn Noflik Easterein. Jo kinne kaarten reservearje fia baukje57dejong@hotmail.com. De kaarten kostje € 6,00 foar folwoeksenen en € 3,00 foar bern oant 18 jier. Soenen jo efkes oanjaan wolle oft jo kaarten foar folwoeksenen en/as bern reservearje? Wy hoopje jo op 13 febrewaris te sjen! Ut namme fan de jongereinkommisje fan Fuort mar los, Akke Veldman

Tiny Bergstra-Baukema Op freed 25 oktober kaam it berjocht dat yn har wenplak Nijmegen ús “buorfrou” Tiny Bergstra-Baukema ferstoarn is. Mei har man Nol wie se sa faak as mooglik yn harren smûke húske oan de Foarbuorren wêr’t hja hast mei elk dy’t lâns kaam in praatsje makken. Yn Nijmegen stie har hûs, mar yn Easterein fielden sy har thús. Wy sille har misse. De bewenners fan de Foarbuorren.Moarnsbrochje !! Troch Yvonne van Beem

Moarnsbrochje !!

It is alwer in skofke lyn, mar op startsnein 27 septimber waard eltsenien yn Easterein ferrast mei in moarnsbrochje. In moaie aksje fan de tsjerke om as tsjerke goeie buur te wêzen". Der binne wol 3000waard broadsjes smard! It is alwer"in in skofke lyn, mar op startsnein 27 septimber eltsenien yn Easterein ferrast mei in moarnsbrochje. In moaie aksje fan de tsjerke om as tsjerke “in goeie te wêzen”. Der binne 3000die broadsjes smard!bliken út Dat dizze aksjebuur wol wurdearre waard yn itwol doarp, ûnder oaren

Troch Yvonne van Beem

dizze reaksjes op de Facebookside 'Easterein fraach & oanbod'. Dat dizze aksje wol wurdearre waard yn it doarp, die ûnder oaren bliken út dizze reaksjes op de Facebookside ‘Easterein fraach & oanbod’. "Een goede buur is beter dan een verre vriend" seit de siswize en sa ist mar “Een goede buur is beter dan een verre vriend” seit de siswize en sa ist mar krekt. krekt.

Sjoch ek ris op www.easterein.nlWINTERMARKT IN DE MARTINIKERK VAN EASTEREIN VOOR STICHTING COLT IN CAMBODJA Een mengeling van drukinkt, stof en vergaan papier: dat is de geur van een oud boek. Het is de geur waar je op een lange winteravond naar verlangt om het kille licht van het scherm en de droge warmte van de radiator te verdrijven. En zolang uw e-reader deze lucht nog niet produceert, moet u het hiervoor hebben van pake’s boekenkast of de winterboekenmarkt in Easterein. Kom heerlijk snuffelen of lees alvast het eerste hoofdstuk onder het genot van een kop koffie en een plak cake. Alles voor het goede doel. Dit goede doel is Stichting COLT. COLT is een afkorting voor Cambodian Organization for Living and Temporary care. Frida, dochter van Jan en Nel de Boer uit Itens, is werkzaam bij deze organisatie in Cambodja (Zuid Oost Azië). Het doel is om kinderen bescherming, opvoeding, verzorging en begeleiding te bieden tot ze oud genoeg zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. In de tijdelijke (temporary) opvang wordt er samen met het hele gezin gewerkt aan verbetering van de levensomstandigheden. Bv onderwijs aan het kind / de kinderen en hun ouders. Voorlichting, medische en psychische hulp wordt aangeboden. Men wordt ingeënt, gecontroleerd op HIV, en gaat naar de tandarts. Deze hulp is er opgericht om het kind te re-integreren in het gezin. Colt is grotendeels afhankelijk van donaties en giften. Tijdens de boekenmarkt is er stand met producten gemaakt in Cambodja. Veel boeken, maar ook kerstkaarten, een grabbelton, koffie met iets lekkers, suikerspin (alleen op zaterdag).

Wanneer: Vrijdag 27 november

19.00 – 21.00 Zaterdag 28 november 10.00 – 12.00 Zaterdag 28 november 13.00 – 16.00

Waar: Easterein, Martinitsjerke

Wij zien u/ jou daar graag,Diaconie en ZWO commissie


D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


Snypsnaren

Troch Jan Hiemstra In trochdewykse dei Troch de wike wie it de hiele dei in drokte fan jewelste yn it doarp. De minsken gongen noch net massaal betiid foar harren wurk it doarp út. Natuerlik moast der wurke wurde, mar dat barde foaral troch de manlju, en yn it eigen doarp. De bern moasten nei skoalle, de froulju bleaune thús en diene de húshâlding. Sa wie de rolferdieling en dêr diene de measten it mei. Op it wurk oan Foar de boere-arbeiders begûn de dei al betiid. Om in oere as fjouwer waarden se by de boer ferwachte. Winterdeis troch de neare nacht en simmerdeis by it opkommende ljocht. Dêrnei en soms tagelyk gongen arbeiders nei it bûterfabryk. Tsjin sânen moasten de timmerfeinten by de baas wêze. Der waard 48 oeren yn de wike wurke. Fiif dagen fan achteninheale oere en sneontemoarns noch fjouwer. Mar ek de bakkers en slachters, wiene al wit hoe betiid oan it wurk. By de smid, de fytsmakker, de skuonmakker en de winkellju koe it soms wat mear lije. Mar let wie gjin minske. Doarpsdrokte As it melken dien wie moast de molke nei it fabryk. Dat waard troch molkriders, molkfarders en soms troch de boeren sels dien. Dit ferfier levere tusken sân en acht oere moarns en seis en sân oere jûns allegearre drokte fan molkweinen mei hynders, molkboatsjes mei bûtenboardmotoren en molkauto ´s op. Mar yn dyselde tiid wiene it ek de doarpsfrachtriders en -farder dy ’t op harren transportfyts troch it doarp strúnden foar de klandyzje. De bern dy ´t op de fyts nei Snits moasten, foar de reis nei ambachtsskoalle, Bogerman of de kweekskoalle stiene kertier foar achten op it Plein klear. De beukerskoalle en de legere skoalle (beide oan it Skilplein) begûnen om healwei njoggenen. De âldere bern stiene al om acht oere op de sprong om nei skoalle ta: der moast earst boarte wurde! De twadde droktegolf As de manlju dan op it wurk wiene, de bern op skoalle sieten en de húsfroulju mei feger en blik it hûs ûnfeilich makken, dan soene je tinke dat de rêst werom kommen wie. Mar sa wie it net, want de minsken dy ´t wat fertsjinje moasten gongen by de doar lâns. De bakker sutele de moarns ier bakte bôle út, de slachter kaam earst foar de bestelling en letter mei it fleis,


de grienteman woe wat fertsjinje, de meteropnimmer foar elektrysk of wetter wie ûnderweis, de kontribúsjes foar ferieningen waarden by de doar ophelle en de post kaam twa kear op in dei lâns. Guon froulju hiene tsjin tsienen de kofje foar de manlju klear, dy ´t yn it skoft thúskamen, brún. Nei de kofje moasten de froulju meastal om ‘boadskippen’ want der waard wol ferwachte dat it waarme miel om tolve oere op tafel stean soe. Heit moast ommers om ien oere wer op it wurk wêze. In lyts praatsje ûnderweis of yn de winkel brocht ‘elkenien’ dan wer op ´e hichte fan it deistige doarpslibben. Nei skoaltiid Om healwei tolven kamen de bern út skoalle en gongen boartsjendewei nei hús. It miel stie klokslach tolve oere op tafel en efkes nei tolven koe der oanfallen wurde, mar dat gong by de measten net samar. Der moast earst lûdop of stil bidden wurde en dan folge it waarme miel dat foaral út ierappels mei fet en griente bestie (en ôfhinklik fan de finansjele posysje fan de húshâlding in stikje fleis) en dêrnei faaks yn itselde board noch de sûpenbrij. Dêrnei waard der yn de measte húshâldingen bibellêzen en dankt en wie it miel goed healwei ienen behimmele. Heit koe dan wer nei it wurk, de bern koene wer nei skoalle en mem mocht al as net mei help fan de bern ôfwaskje. Rêst oer it doarp Yn it begjin fan de middei waard it wat rêstiger yn it doarp. In pear minsken gongen nei it plein foar de bus nei Snits, wat AOW-ers stiene dêr te praten en de krantebesoarger helle de kranten fan de bus om dy út te suteljen. Nei skoaltiid wie it wer foarby mei de rêst. Nei in bakje tee fleagen de bern troch it doarp en fûnen fan alles út. Rôverke, sideplakboartsje, simmerdeis nei it swimplak, knikkerje, fuotbalje, mar ek nei hûs om op it bedriuw mei te helpen of thús in hantaast te dwaan (foaral de famkes út de grutte húshâldingen). Nei fiven, meast tsjin seizen, kamen de manlju wer thús. De post hie dan krekt it middeisbestelrûntsje dien en de frachtriders brochten de bestellingen rûn. Seis oere en dêrnei As de klok om seis oere lette waard elkenien wer thús ferwachte en moast der bôle-iten wurde. Nei it bôle-iten waard der ôfhinklik fan de tiid fan it jier noch fan alles útfûn. De bern boarten, de manlju hiene faaks in stikje tún en moasten wat oan it hiem dwaan, guon gongen nei it korps, it koar, de froulju ´s ferferiening en de grifformearde manlju nei de manljusferiening. Der wiene der dan ek noch wat dy ’t oan sport diene by fuotbal -, keats - of


gymnastykferiening, mar de measte minsken hiene it nei in drokke dei wol hân. Op it fabryk moast de middeismolke noch ferwurke wurde, want soks koe net oant de oare moarns wachtsje. Let waard it net. Om tsien oere foel der in woldiedige rêst oer it doarp. Tal fan minsken kroepen doe noch yn de bedstee. It wie mar in inkeling dy ´t it letter makke en dêr waard dan ek oer praat. It ljocht is dêr foar tolven net út!

Doarpsbelang Hâld Faesje:

Glasvezel: Ook op de supersnelle glasvezelsnelweg ....... We worden steeds afhankelijker van het digitale tijdperk, een mooie en handige ontwikkeling, maar voor de meeste aansluitingen gebeurd dit nog via de telefoonkabel. Dit systeem verouderd en hierdoor krijg je een zeer traag internet. De provincie Fryslân heeft subsidie beschikbaar gesteld voor glasvezelprojecten. Hiermee ondersteunt de provincie de aanleg van een breedbandnetwerk in de buitengebieden waar nog geen kabel- of glasvezelnetwerk aanwezig is. Dus hebt u thuis ook een slechte internetverbinding? Het is dus belangrijk om uw behoefte aan glasvezel kenbaar te maken via www. Friesland.OpGlas.nl! Hiermee brengt Breedband Fryslân in samenwerking met de Provincie Fryslân in kaart waar de noodzaak voor glasvezel het hoogst is. Klein leed: Zijn er gebreken in het dorp..... denk hierbij aan een stoeptegel die omhoog steekt, wateroverlast na een stortbui, verlichtingen die het niet meer doen, bomen / struiken die overwilderd zijn, meldt dit zelf bij KLEIN LEED van de gemeente Littenseradiel.Dit kan telefonische op nummer: (0515) 334444 of stuur een mail naar info@littenseradiel.nl Bestjoerlijk oerlis: Op woensdag 9 december 2015 heeft Doarpsbelang een bestjoerlijk oerlis met de gemeente. Burgemeester Liemburg en het collega komen dan naar Easterein voor een overleg en een rondgang door het dorp.


It wurk fan Peter Merrelaar troch Nathalie Oliveiro

Foar dizze rubryk bin ik yn petear mei fysioterapeut Peter Merrelaar. Berne yn Den Haag, 56 lentes jong en troud mei Margje, dy’t fjouwer bern hat. Sûnt 2008 wenje se yn ús moaie doarp oan de Skippersbuorren. Manueel Terapeut Peter woe eins graach arts wurde. Spitich genôch waard der net ynlotte en moast er wat oars kieze. Fysioterapy bliek in goed alternatyf. In kontakt mei minsken, en de kombinaasje fan praktyk (hannen brûke) en teory (holle brûke) sprekt Peter tige oan. Yn 1977 begûn hy mei syn stúdzje yn Utrecht. Doe’t er klear wie, wie it net maklik om wurk te finen. Rûn ‘81/82 wie it foar Fysioterapy in drege tiid. Uteinlik koe Peter fia in advertinsje yn de Ljouwerter Krante oan de slach by Bloemkamp yn Boalsert, dêr’t er mei nammen yn de wiidweidige polyklinyk wurke hat. ‘Ik vond dat een hele mooie baan’. Hy wie dêr breed ynsetber. It hie in revalidaasjesintrum, ferskatene foarmen fan terapy, in goed rûtinearre oefenseal en in team dêr’t er yn wurke. En dat lêste woe er hiel graach. Yn 2000 makke hy de stüdzje Manuele Therapie ôf. Dit is in spesjalisaasje dy’t in grut stik ferdjipping jout yn de rêch, nekke en oare gewrichten en sjocht nei de gearhing fan bepaalde klachten. Nei hast 25 jier yn Boalsert wie it tiid foar in nije útdaging en yn 2008 begûn Peter, tegearre mei Aafje Boonstra, in eigen fysiopraktyk yn Wommels. Minsken kinne dêr foar in ferskeidenheid oan saken telâne. Fan klachten oan it bewegingsapparaat (lichem), fragen oer algemiene kondysje en ademhelling. Mar ek yn gefal fan hert- as faatproblematyk. Derneist kinne kliënten bygelyks út it sikehús komme om’t se herstelle moatte fan in operaasje. Spitich genôch binne der ek syktebeelden dy’t net te genêzen binne en dêr’t beperkingen út foartkomme. Om hjir sa goed mooglik mei om gean te kinnen, jout Fysiotherapie Wommels begelieding. Yn goed oerlis wurkje se gear mei húsartsen. Coach As der ien by de praktyk komt, wurdt der goed de tiid nommen om te


sjen wat der oan de hân is. It is tige wichtich om dat dúdlik te krijen. Wat ferwachtet de kliïnt? Wat binne de efterlizzende oarsaken fan de klacht? Peter leit út dat yn de measte gefallen it lichem sels nei herstel siket, mar at dat net as net genôcht bard, sil hy ûndersykje wat dêr de reden fan is. Hy sjocht dan û.o. nei wat de beweginspatroanen binne. Fysioterapy is neffens him beslist gjin ‘instant’ oplossing foar in klacht oan it lichem. Hy sjocht himsels dan ek mear as coach. It terapeutyske aspekt sit him yn it helpen feroaring te bringen. Dit soms letterlik troch bygelyks it beynfloedzje fan in spier as gewricht. Mar der sit ek in stik coaching yn. It oanleare fan in oare levensstyl, oars omgean mei dingen, se oars besjen as miskien oars belibje. ‘Het is zo divers, en dat vind ik ook zo mooi aan mijn werk’, aldus in tige entûsjaste Peter. It wurk hat dus sawol in fysike as mentale kant dy’t op inoar ynspylje. In balâns hjiryn fine is tige wichtich. De minsk stiet by Peter foarop. De regels dy’t oplein wurde troch de soarchfersekeraars meitsje dit soms dreech, om’t der neffens harren in behandelgemiddelde helle wurde moat. De fysioterapeut lit him dêr net troch út it fjild slaan. Hy docht foar elts dy’t komt tige syn bêst en besiket tegearre mei him as har oan de klacht te wurkjen. It is in gearwurking weryn de kliïnt ek in stik ferantwurdlikheid krijt. De útdaging en it moaie sit him deryn dat elts minsk wer oars is en in oare útlis en plan fan oanpak nedich hat. It is in keunst om op de goede wize te remmen as just in triuwke te jaan. It persoanlike faset boeit Peter enorm. Relaasje opbouwen is dan ek in belangryk part fan syn wurk. Sûnder fertrouwen slagget it net. It langere kontakt mei kliïnten en wat betsjutte kinne foar de oar, dat ‘geeft iets terug in je mens-zijn’, aldus Peter. Wille Peter en Aafje hawwe twa fysioterapeuten yn leantsjinst, nammentlik Wietske Bakker en Imkje Wietske Veldhuis. De gearwurking mei inoar is hiel belangryk: ‘’Het fysiotherapie bedrijven moet je met z’n allen doen’’. At der in persoan yn de praktyk komt, sjogge se wa it bêste by dyjinge past om sa oant in sa goed mooglik resultaat te kommen. It belang fan de kliïnt stiet foarop. Peter geniet fan de goede wurksfear yn de praktyk, hy is dêr tige bliid mei. Neffens him moast wille yn it wurk ha: ‘’We zijn heel serieus maar we lachen ook veel.’’ Der is gjin dei itselde en eltse wike barre der wol wat bysûndere dingen. Peter sit beslist net stil. Yn septimber lêstlyn is der in nije útdaging oangien: de twajierige Master Manuele Therapie. Hjirmei besiket hy û.o. om praktykervaringen te ûnderbouwen mei wittenskiplik bewiis.


De man achter it wurk Ek yn deistich libben binne relaasjes foar Peter tige wichtich. Minsken fynt er kostber. Syn frou en bern spylje de haadrol yn syn libben. Yn syn frije tiid is er graach yn ‘e tún dwaande. Wat ha ik in soad leard yn dit fraachpetear. Wy hawwe in kompleks mar tige bysûnder bewegingsapparaat. Ek bin ik efter ien ding kaam: Peter hat passy foar syn fak, wol noch hieltyd byleare, is meilibjend en hat in hert foar minsken. Trijentritich jier letter is er noch like entûsjast as doe’t er begûn en hy sjocht út nei de tiid dat er syn wurk noch dwaan mei. Foar mear ynformaasje oer Fysiotherapie Wommels sjoch op www.fysiotherapiewommels.nl.

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl Hûnepoep Beste Eastereinders, It is op’t heden wer raak wat betreft de hûnestront. It leit oeral. Je kin de slabatten net fatsoenlik om rinne, want je moatte der sa goed om tinke dat je net yn ’e poep stean gean en sa binne der mear plakken. Dus dêrom it fersyk om de stront fan jo hún op te romjen…se kinne it úteinlik net sels.

Altijd al willen weten wat een hashtag is?

Tige tank alfêst!!!

- praktische trainingen social media - voor ZZP’ers en MKB’ers - beginners en gevorderden


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.