Page 1

18th TANA Conference Santa Clara convention Center, 1-3 July 2011

April 2011

Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü#ês¡+ XÊHé ÁbòÕì‡k˛ÿ q>∑s¡+˝À p˝…’ 1 qT+∫ 3e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTqï ª‘êHêµ 18e ø±qŒ¤¬sHé‡ y˚&ÉTø£\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&Üìø√dü+ ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° eTTK´ düuÛÑT´\T $$<Ûä q>∑sê˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ Äj·÷ q>∑sê˝À¢ì ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\qT ø£\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À q÷´j·÷sYÿ˝Àq÷, ø±*bò˛]ïj·÷ düMT|ü+˝Àì kÕºø˘≥Hé q>∑sê˝À¢ »]–q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Äj·÷ @]j·÷˝Àì ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl qT+∫ eT+∫ Á|ü‹düŒ+<äq \_Û+∫+~. á ø±s¡´Áø£e÷\ $esê\qT ‘êHê düuÛÑT´\≈£î n+~düTÔHêïeTT...

q÷´j·÷sYÿ˝À ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° düuÛÑT´\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq Á|üeTTKT\T...

kÕºø£ºHé˝À... XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ≈£î 80 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝À ñqï kÕºø£ºHé˝Àì kÕ«>∑‘Y ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À ª‘êHêµ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ Ç{°e\ »]–+~. 18e ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø=+<äs¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï, ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L], &ç|üP´{Ï ø£˙«qsY Ms¡T ñ|üŒ\, ø£\Ãs¡˝Ÿ ø£$T{° #Ó’sY $»j·T Ädü÷], |òü+&é ¬s’õ+>¥ ø£$T{° #Ó’sY ùV≤eT sêe⁄ q&çbÕ{Ï, n\÷$Tï ø£$T{° #Ó’sY lìyêdt n≥÷¢], MT&çj·÷ n+&é |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ #Ó’sY ø£s¡TDY yÓ*π>{Ï ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕºø˘≥Hé ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{ÏøÏ #Ó+~q &Üø£ºsY u≤ãT kÕ–¬s&ç¶, &Üø£ºsY s¡|òüTT ¬s&ç¶, Ábıô|òdüsY uÛ≤düÿs¡ C≤dæÔ, &Üø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD H˚\÷], &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ áe÷ì, &Üø£ºsY düTπs+Á<ä qø£ÿ, &Üø£ºsY eT˝≤¢¬s&ç¶ eT<äT›\, &Üø£ºsY düTJ‘Y |ü⁄qïyéT, kÕsTT≈£îe÷sY |ü&Ü\, Á|ü‘ê|t nHÓï ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »j·TsêyéT ø√eT{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, uÒ@]j·÷˝À ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ Äq+<äø£s¡+>± ñ+<äì, kÕºø˘≥Hé ø£eT÷´ì{°ì á ø±qŒ¤¬sH釽À bÕ˝§ZHê*‡+~>± Á|ü‘˚´ø£+>± ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dürwt ∫\T≈£L] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±qŒ¤¬sHé‡

q÷´j·÷sYÿ˝À... 18e ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î eT<䛑·T>± q÷´j·÷sYÿ˝À Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ‘êHê≈£î yÓTT<ä{Ï qT+∫ >∑{Ϻ eT<䛑·T<ës¡T\T>± ñqï düTu≤“sêe⁄ nqTyÓ÷\T, leT‹ sêCÒX¯«] nqTyÓ÷\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~øÏô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n+<äT˝À ‘êHê ˝…’|òtyÓT+ãs¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ‘êHê bòÂ+&˚wüHé uÀsY¶ düuÛÑT´&ÉT »j·TX‚KsY ‘êfi¯Sfl] ‘=\T‘· n+<ä]˙ ÄVü‰«ìdü÷Ô e÷{≤¢&Üs¡T. HêsYÔ nyÓT]ø±˝À yÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé>± ù|s¡T bı+~q {Ïm˝Ÿdæm ‘êHê ‘=* ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Ä‹<Ûä´+ Ç∫Ãq $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘êHê bòÂ+&˚wüHé ‘·s¡|ü⁄q kÕÿ\sYwæ|t\qT, ø±≥sêø˘º düs¡®Ø\≈£î düVü‰j·T+ n+~düTÔqï $wüj·÷ìï Äj·Tq $e]dü÷Ô e÷‘·èsêÁwüº+˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ ÁbÕC…≈£îº\qT #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ dü+e‘·‡sê\‘·s¡ã&ç ùde\+~dü÷Ô ∫s¡düàs¡D°j·TyÓTÆq dü+düú>± ª‘êHêµ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+<äì nqTyÓ÷\T ‘·q Á|üdü+>∑+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êHê düuÛÑT´ì>± ñqï+<äT≈£î >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêï, ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, kÕVæ≤‘·´ |ü]s¡øD£å ≈£î ª‘êHêµ #˚düTÔqï ø£èwæì Äj·Tq $e]dü÷Ô Çø£ÿ&É


2

kÕºø£ºHé˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° düuÛÑT´\‘√ kÕúìø£ Á|üeTTKT\T

kÕºø£ºHé˝À... ø±s¡´Áø£e÷\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï @sêŒ≥¢qT ‘Ó*bÕs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ ÄHé˝…’Hé ]õÁùdºwüHé, ôVA≥˝Ÿ ãdü˝À sêsTTr\qT &√qsY ]õÁùdºwüHé $esê\qT $X¯Bø£]+#ês¡T. yÓT&çø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé (dæm+Ç) ôd$THês¡¢ Á|ü>∑‹ì ≈£L&Ü dürwt ∫\T≈£L] $e]+#ês¡T. $»j·T Ädü÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\T>∑T yê‘êes¡D≤ìï Á|ü‹_+_+#˚˝≤ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£îsêyê\ì ÄyÓT ÄVü‰«ì+#ês¡T. &Üø£ºsY u≤ãT kÕ–¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘êHê Hêj·T≈£î\T Çø£ÿ&É≈£î sêe&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. kÕºø˘≥Hé ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{° ‘·s¡|ü⁄q yê]øÏ Vü≤è<äj·T|üPs¡ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ #ÓãT‘·÷, ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø±s¡´Áø£eT+ m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&Ü nì ‘êeTT m+‘√ ÄdüøÏÔ‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï »j·TsêyéT ø√eT{Ï

kÕºø˘≥Hé Á|üeTTKT\‘√ ø±qŒ¤¬sHé‡ düuÛÑT´\ Á>∑÷|ü⁄ bò˛{À...

April 2011

q÷´j·÷sYÿ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–düTÔqï sêe⁄ nqTyÓ÷\T..

q÷´j·÷sYÿ˝À... ñqï ‘Ó\T>∑Tyê] ø£wüºdüTU≤˝À¢ ≈£L&Ü ‘êHê bÕ\T|ü+#·Tø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ m\¢|ü⁄Œ&É÷ ùde˝+~+#·&É+˝À ª‘êHêµ eTT+<äT+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyês¡T ◊ø£eT‘·´+‘√ ñ+≥÷ ‘Ó\T>∑Tyê] >=|üŒ‘·Hêìï n+<ä]ø° ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. ñqï‘êX¯j·÷\T ñqï Ç‘·s¡ nk˛dæj˚Twüq¢‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T&ÜìøÏ ª‘êHêµ dæ<ä∆y˚Tq+≥÷, nsTT‘˚ $<Ûä«+düø£s¡ Ä˝À#·q\T ñqïyê]ì <ä÷s¡+>± ñ+#ê\Hêïs¡T ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTq dü+düÿè‹ì Á|ü‹_+_+#˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. HÓ’|ü⁄D´+ ñqï j·TTer j·TTe≈£î\ Á|ü‹uÛÑqT á ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê Á|ü<ä]Ù+#ê\qï<˚ ‘·eT n_ÛeT‘·eTì n+≥÷ n+<äT≈£î ‘·–q≥Tº>± á ø±qŒ¤¬sHé‡ B∏yéTqT ≈£L&Ü ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹ Á|ürø£µ>± m+#·T≈£îHêïeTHêïs¡T. ‘êHê ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷Vü≤Hé qqï|üH˚ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘êHê {°yéTùdÿ«sY ‘·s¡|ü⁄q #˚düTÔqï düVü‰j·÷ìï $e]+#ês¡T. j·÷øχ&Ó+{Ÿ˝À >±j·T|ü&çq m+‘√eT+~ ‘Ó\T>∑Tyê]ì ª‘êHêµ Ä<äT≈£î+<äHêïs¡T. ‘êHê düuÛÑT´\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT $sêfi≤\qT n+~düTÔ+&É≥+ e\¢ Á|üe÷<ä+˝À >±j·T|ü&çq yê]ì Ä<äT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕ+ã•esêe⁄, leT‹ eTVü‰\øÏåà yÓì>∑˝≤¢ 20,000 &Ü\s¡¢qT {°yéTùdÿ«sY≈£î $sêfi¯$T#êÃs¡T. ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 200,000 &Ü\s¡¢ $sêfi≤\qT <ë‘·\T n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n+<ä]ø° »j·TsêyéT ø√eT{Ï <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. |üPs¡«|ü⁄ Áô|dæ&Ó+{Ÿ\T &Üø£ºsY <äX¯s¡<∏äsê$T¬s&ç¶, >∑+>±<ÛäsY Hê<Ófi¯fl, &Üø£ºsY qπsHé ø=&Ü*, dürwt y˚eTq, düTu≤“sêe⁄ ø=\¢, »j·T ≈£îπs{Ï, ‹s¡TeT\sêe⁄ ‹|æπsïì, &Üø£ºsY ‘·T\d”, sê|òüTesêe⁄ b˛\es¡|ü⁄ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.


3

April 2011

ø±s¡´kÕ<Ûä≈£î\T:

Jayaram Komati

Sateesh Chilukuri

Jay Prasad Vejendla Deputy Convenor, TANA 2011 Conference

Veeru Vuppala

Deputy Convenor, TANA 2011 Conference (510) 200 8784

Tulasi Tummala

Treasurer, TANA 2011 Conference

President, TANA (408) 406 8057 president@tana.org

Convenor, TANA 2011 (408) 655 5456 schilukuri@yahoo.com

Alumni

Srinivas V Atluri Srinivas Vallurupalli

Cultural

Vijaya Aasuri 510 421 3535 Srilu Veligeti, Sreedevi Pasupuleti, Sirisha Battula, Kiran Vinnakota, Deepthi Taraka Satti, Jyotsna Bendapudi, Sudha Mangipudi

cultural@tana2011.com

Exhibits

Ramesh Mandalapu Kamesh Malla, Abhinav

510 200 8182

exhibits@tana2011.com

Guest Relations

Bhakta Balla

408 431 1649

guestrelations@tana2011.com

IT Infrastructure

Ram Thota

408 520 1136

Job Fair

Srinivas Vallurupalli

408 390 2025

Literary

Brahmanandam Gorti 408 829 1925 MruthyumjayuDu Tatipamala (Milpitas), Aparna Gunupudi (Palo Alto), Kumar Kalagara (Sacremento), Rao Tallapragada (San Jose), Surendra Dara (Los Angeles), K C Chekuri (Dallas)

literary@tana2011.com

Marketing

Ramesh Konda (California) 510 565 2495 JP Vejendla (California),Sankar Bandi (Minnesota), Shekar Reddy (California),Venkat Mynampati (California), Venkat Kothur (Minnesota), and Seshagiri Mandava (Florida)

marketing@tana2011.com

Media & PR

Karun Veligeti 408 242 1960 Srinivas Manapragada, Satheesh Bommakanti, Suresh Melam, Sudheer Chemudugunta, Vihar Garlapati

media@tana2011.com

Publicity

Prasad Mangina 408 499 6530 publicity@tana2011.com Suresh Sivapuram, Nagesh Velinedi, Ram Thota, Vihar Garlapati, Bhaskar Molakalapalli, Arvind Kotha (Graphic Designer), Prasanna Meda, Sastry Venigalla, Nana Rao Ravipati & Ramesh Chindam

Reception

Srinivas Pinapala

408 497 6572

510 214 6819

alumni@tana2011.com

jobfair@tana2011.com

reception@tana2011.com

Registration

Venkat Maddipati 408 341 9315 Venkat Dokiparthi, Visala Maddipati, Ram Thota, Kumar Atmuri, Suresh Sivapuram, Prasad Yenigalla, Amith Nunna

registration@tana2011.com

Security

Ravi Thiruveedula

security@tana2011.com

Sight Seeing

Bhaskar Molakalapally 510 364 0520 Prasad Vasireddy, Raman Sanchula, Jagarlamudi Sam, Vejalla Srinivas, Uppalapati Umakanth, Hari Gakkani, Ashok Babu Kolla, Kalyan Raman

Souvenir

K.V.Giridhararao 925 216 0889 Prasad Nallamothu, Kondalarao Palaka, Shivacharan Gunda, Gokul Rachiraju, Ajay Tummala

sounvenir@tana2011.com

Venue

Srinivas Kolli

venue@tana2011.com

Womens Forum

Sneha Vedula

Web

Kalyan Kattamuri Rahul, Aditya Kota

408 242 5111

web@tana2011.com

Prasad Garapati Chennuri V Subba Row

+91 99597 52222 408 216 7841 (voice ph)

pgarapati@gmail.com subbarow.chennuri@gmail.com

India Coordinator Deputy Coordinator

408 455 0636

408 674 0728

sightseeing@tana2011.com

womensforum@tana2011.com


4

Local Advisory Committee

National Advisory Committee Smt. Ammani Dasari Sri Anumolu Subba Rao Sri Brahmaji Valiveti Sri Chowdary Yalamanchali Sri Dasarath Rami Reddy Gaddam Sri Gangadhar Nadella Sri Hanumaiah Bandla Smt Janaki Rao Sri Krishna Prasad Katragadda Sri Navaneeta Gorrepati Sri Naveen Yerrineni Sri Raghavendra Prasad Sudanagunta Sri Raja Veeraiah Kodali Sri Ranganath Babu Gorrepati Sri Rao Yalamanchali Sri Sagar Gummadi Sri Sambasiva Rao Venigalla Sri Sarath Kamineni Smt. Shailaja Aduluru Sri Sudarshana Rao Akkineni Sri Tulasi Polavarapu Sri Venkateswara Rao Kata Sri Vijaya Saradhi Kosaraju Sri Yugandhar Yadlapati

Venue

SANTA CLARA CONVENTION CENTER ✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

A modern convention center Place for major technology conventions in Silicon Valley 300,000 sf. general purpose meeting space with 3 large exhibit halls and 2 large banquet rooms 31 break out rooms and a 600+ seat theater 2,000 free car parking spaces Well connected by light-rail and Valley Transit Authority Connected to Hyatt & across the street from Hilton Right next to Great America Amusement Park

April 2011

MA NY NJ TX NY MI MI NY MI TX MI TX PA OH CA FL NY CA PA IL NY LA PA IL

Dr. HanimiReddy Lakkireddy Dr. Peraiah Sudanagunta Dr. Ramesh Karipaneni Srini Madala Nallamala V Rao Chittarajan Mallipeddi Dr. Narayana Rao Bulusu

For latest updates... "18th TANA Conference" page on facebook and subscribe to youtubes.com/tanaconference.

For Media contact Karun Veligeti

408 242 1960 media@tana2011.com


5

April 2011

ø±qŒ¤¬sHé‡ |üqT\T eTTeTàs¡+ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑Tyês¡T m+‘√ Çwüº|ü&˚ ô|<ä› |ü+&ÉT>∑≈£î uÒ @]j·÷ eTTkÕÔãe⁄‘√+~. ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) ¬s+&˚fi¯flø√kÕ] ìs¡«Væ≤+#˚ eTVü‰düuÛÑ\T Ä+Á<Ûä<˚XÊìø°, nyÓT]ø±≈£L eT<Ûä´ kÕ+düÿè‹ø£ yês¡~Û˝≤ ì\Tdü÷Ô n‹ô|<ä› ‘Ó\T>∑T |ü+&ÉT>∑>± e÷]q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. p˝…’ 1 qT+∫ 3e ‘˚B es¡≈£î »]π> á eTVü‰düuÛÑ\≈£î y˚~¬ø’q ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝Àì ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY≈£î Ç|üŒ{Ïπø |ü+&É>∑ »]π> eTT+<äT e#˚à ø£fi¯ e∫Ã+~. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘· |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï á eTVü‰düuÛÑ\ nedüs¡yÓTÆq düHêïVü‰\qT ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° düuÛÑT´\T #˚düTÔHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ $H√<ä ø±s¡´Áø£e÷\‘√bÕ≥T $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ‘Ó\T>∑Tyê] ñqï‹øÏ ‘√&ÉŒ>∑\ kÕ+πø‹ø£, Ä<Ûë´‹àø£‘· n+XÊ\≈£î ≈£L&Ü düeTT∫‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+#·&É+‘√bÕ≥T j·TTe‘·sêìï Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\\ qT+∫ e+<ä˝≤~eT+~ ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\T edüTÔqï á eTVü‰düuÛÑ\qT n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø±qŒ¤¬sHé‡ Hêj·T≈£î\T dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. nyÓT]ø±˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–q ‘Ó\T>∑T dü+‘·‹ yê]øÏ eTq dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+, e÷‘·èuÛÑ÷$T‘√ yê] ã+<Ûëìï |ü{Ïwü˜+ #˚j·T&É+ø√dü+ á eTVü‰düuÛÑ\qT Á|ü‘˚´ø£+>± j·TTe‘·sêìï Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 2003 ‘·s¡Tyê‘· dæ*ø±Héy˚©˝À eTs√e÷s¡T ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+ $X‚wü+. ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± K+&Üìπø #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆq á y˚&ÉTø£\≈£î f…ø±ï\JøÏ πø+Á<äyÓTÆq dæ*ø±Hé y˚© m+|æø£ ø±e&É+ Çø£ÿ&É ñqïyê]ì m+‘√ dü+‘√cÕìï ø£\T>∑CÒdæ+~. Á|ürkÕ] ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêï, ákÕ] ≈£L&Ü eTs¡∫b˛˝Òì $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TsêyéT ø√eT{Ï, ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L] düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. j·TTe‘·s¡+ uÛ≤>∑kÕ«eT´+qT á kÕ] ô|+#ê\ì uÛ≤$+#·&É+‘√bÕ≥T yê]øÏ q#˚Ã˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹ Á|ürø£µ nH˚ BÛyéT‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï á ø±qŒ¤¬sH釽À j·T÷‘YqT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ ]õÁùdºwüHé nyÓT]ø±˝À |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô |üì#˚düTÔqï ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\T ª‘êHêµ eTVü‰düuÛÑ\T edüTÔHêïj·T+fÒ dü+‘√wü+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ Ä eTVü‰düuÛÑ\T »]π> eT÷&ÉTs√E\T m˝…¢&É˝≤ ø£ì|æ+#˚ ‘Ó\T>∑T yê‘êes¡D+, ‘Ó\T>∑T e+≥ø±\T, Ç+&çj·÷ qT+∫ e#˚Ãyê] ‘Ó\T>∑T e÷≥\T $q&ÜìøÏ ñ$«fi¯Sfls¡T ‘·T+{≤s¡T. z $<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ yÓHÓï\ø√dü+

m<äTs¡T#·÷ùd #·ø√s¡|ü≈£åî˝≤¢ nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çq ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\T á eTVü‰düuÛÑ\ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔ+{≤sTT. ‘Ós¡ô|’ #·÷ùd ‘Ó\T>∑T q{°q≥T\qT Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷ùd uÛ≤>∑´+ á eTVü‰düuÛÑ\ <ë«sê ø£ì|ædüTÔ+~. sê»ø°j·Ts¡+>∑+‘√bÕ≥T $$<Ûä s¡+>± \≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\qT dü«j·T+>± ø£\TdüT≈£îì |ü\ø£]+#˚ neø±X¯+ á y˚&ÉTø£\ <ë«sê kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. Çø£ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î e#˚Ã+<äT≈£î ¬s&û nyê«*‡+~>± ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ ø±qŒ¤¬sHé‡ ]õÁùdºwüHé ø£$T{° #Ó’sY |üs¡‡Hé yÓ+ø£{Ÿ eT~›bÕ{Ï ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê\qT≈£îH˚yês¡T düT˝ÒK.ø±+ <ë«sê (www.sulekha.com/tana2011) #˚düTø√e#·Ãì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ä|òt˝…’Hé˝À #˚j·÷\qT≈£îH˚yês¡T bòÕs¡+qT ì+|æ #Óø˘‘√ düVü‰ 102 S. Abel St, Milpitas, CA 95035, USA nÁ&ÉdüT‡≈£î |ü+|üe#·TÃ. Ç‘·s¡ $esê\ø√dü+ Venkat Maddipati

»s¡T>∑T ‘·T+~. Ç‘·s¡ $esê\ø√dü+ Ç`yÓTsTT˝Ÿ marketing@tana2011.com˝À dü+Á|ü~+#·+&ç.

MT&çj·÷ |ü_¢dæ{° $uÛ≤>∑+ ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡j˚T´yê]ø√dü+, ø±qŒ¤¬sHé‡ $X‚cÕ\qT n+<ä]ø° m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î ‘êHê yÓuŸôd’{Ÿ\qT n|t&˚{Ÿ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé ø£s¡TDY yÓ*π>{Ï, |ü_¢dæ{° $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY Á|ükÕ<é eT+–q ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ‘√&ÉT>± ù|òdtãTø˘˝Àq÷ ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ $X‚cÕ\qT ‘êC≤>± n+~düTÔqï≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T.

ôVA≥fi¯fl˝À Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr\T

Phone: 408-341-9315 Email: registration@tana2011.com

˝À dü+Á|ü~+#·+&ç.

e÷¬sÿ{Ï+>¥ ]õÁùdºwüHé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‘êHê ø±qŒ¤¬sH釽À MT ø£+ô|˙\ ñ‘êŒ<äø£\qT Á|ü<ä]Ù+#·&É+ <ë«sê y˚˝≤~eT+~‘√ MTs¡T yê´bÕsêìï #˚düT≈£îH˚ neø±XÊìï ø±qŒ¤¬sHé‡ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ø£$T{° MT≈£î ø£\T>∑CÒdüTÔqï~. <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\eT+~øÏô|’>± nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çq uÛ≤s¡rj·TT\T á y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. yê´bÕs¡s¡+>∑+˝À sêDÏ+∫q Á|üeTTKT\T, &Üø£ºs¡T¢, Ç+»˙s¡T¢, ôV’≤f…ø˘ Ábıô|òwüq˝Ÿ‡, _õHÓdt zqsY‡ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. B+‘√bÕ≥T _õHÓdt ôd$THêsY\˝À |ü\Te⁄s¡T ìcÕí‘·T\ #˚‘· yê´bÕs¡ $»j·÷\ô|’ ñ|üHê´kÕ\qT Ç|æŒ+#·&É+

‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡j˚T´yês¡T ñ+&˚+<äT≈£î M\T>± ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY≈£î <ä>∑Zs¡˝À ñqï Vü≤j·T´{Ÿ ØC…ì‡ XÊ+‘êø±¢sê˝À edü‹ kÂø£sê´\qT ø±qŒ¤¬sHé‡ ]ôd|ü¸Hé ø£$T{° @sêŒ≥T #˚dæ+~. B+‘√bÕ≥T XÊ+‘êø±¢sê e÷]j·T{Ÿ˝À ≈£L&Ü ø±qŒ¤¬sHé‡yê]ø√dü+ edü‹ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. á ôVA≥fi¯fl˝À ãdü #˚ùdyê]ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr\‘√ ≈£L&çq kÂø£sê´\qT ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. á sêsTTr\T p˝…’ 1 qT+∫ 7e ‘˚B es¡≈£î e]ÔkÕÔsTT.


6

‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑyêìï #êfÒ˝≤

kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝À

ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À>√... ª‘êHêµ Á|ü‹ ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î z BÛyéTqT ìs¡ísTT+#·T≈£î+≥÷ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À>√q÷ s¡÷bı+~düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ákÕ] »]π> 18e ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹ Á|ürø£µ nH˚ B∏yéTqT m+#·T≈£îHêïs¡T. j·TTe‘·≈£î ô|<ä›|”≥ y˚dü÷Ô ø±qŒ¤¬sH釽À yê] ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ ñqï á B∏yéT≈£î nqT>∑TD+>± ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À>√qT s¡÷bı+~+#ês¡T. XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝Àì Äø±&ÉMT Ä|òt ÄsYº j·T÷ìe]‡{° $<ë´]ú, Á|üeTTK ô|sTT+≥sY s¡y˚Twt∫+<ä+ á ˝À>√qT s¡÷bı+~+#ês¡T.

»s¡>∑qTqï ‘êHê 18e ø±qŒ¤¬sH釽À ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ yÓ’uÛÑyêìï <äX¯~X¯˝≤ #ê{Ï #Óù|Œ˝≤ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, Hê≥ø±\T, dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚düTÔqï≥T¢ ‘êHê ø£\Ãs¡˝Ÿ #Ó’sY|üs¡‡Hé $»j·T Ädü÷] ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] |ü⁄{Ϻì\¢sTTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ dæ˙, kÕVæ≤r, Hê≥ø£s¡+>∑, C≤q|ü<ä s¡+>±\≈£î #Ó+~q m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\‘√bÕ≥T, nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çq ≈£î≥T+u≤\˝À ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+ ñqï ø£fi≤ø±s¡T\T á ø±qŒ¤¬sH釽À ‘·eT ‘·eT ø£fi≤s¡÷bÕ\qT Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. XÊÁd”Ôj·T, C≤q|ü<ä qè‘ê´\‘√bÕ≥T ‘·s¡‘·sê\ ‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑyêìï #êfÒ˝≤ ª‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+µ ù|s¡T‘√ z Á|ü<äs¡Ùq ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À sêE\ ø±\+ qT+∫ H˚{Ïes¡≈£î ‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+ m˝≤ ñ+<äqï $wüj·÷ìï $e]kÕÔs¡T. ø±yÓT&û c˛˝‘√bÕ≥T, B∏yéT ‘êHê dæ+–+>¥, &Ü´ì‡+>¥ ø±+|æ{ÏwüHé ô|ò’q˝Ÿ‡qT á ø±qŒ¤¬sH釽À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ ø£fi≤ø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ {°$ 9 düVü≤ø±s¡+‘√ ª‘êHêµ ªB∏yéT ‘êHêµ b˛{°\qT $$<Ûä q>∑sê˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ø±qŒ¤¬sH釽À MTs¡T ≈£L&Ü bÕ˝§Zì MT ø£fi≤HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+#ê\qT ≈£î+fÒ eTeTTà\qT yÓ+≥H˚ dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. Vijaya Aasuri 510 421 3535 cultural@tana2011.com

April 2011


7

April 2011

Publicity The main goal of Publicity team is to, publicize TANA conference using various media outlets... Web Banners on popular websites. Ads in Indian Magazines. Ads on Radio, TV, and other Electronic media. Contacting various Support groups & Telugu Associations (In US) and work closely with them to spread the word. Conduct registration drives in well attended Telugu events. Please contact one of the publicity team members, if you need the publicity materials like Flex Banners, Posters, Flyers & TANA conference official E-Flyer.

Donate $1000 and become a donor of the conference. As a donor, you would have a preferred seating in the conference also recognized in the Souvenir apart from on the web site. In addition, you would get the following complimentary registrations: 2 Adult Registrations, 2 Child Registrations, 2 Banquet, 1 CME or 1 Business Seminar which are worth $845. Also, part of your donation is tax deductible. In case if your company matches

publicity@tana2011.com

ø±qŒ¤¬sHé‡ kÕe˙sY

s¡#·q\≈£î ÄVü‰«q+

Pleasanton, CA 94588

For regular registrations, register early (before May 15th) and avail the early bird discount. Banquet, CME and business seminar have limited space only, hence registering early will get a confirmed seat in these. For more details, visit registration page on conference web site www.tana2011.com

Venkat Maddipati phone: 408 341 9315 email: registration@tana2011.com

Email Contact:

ø±*bò˛]ïj·÷˝À p˝…’ 1 qT+∫ 3e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTqï ‘êHê 18e ø±qŒ¤¬sHé‡qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‘êHê yÓ\Te]+#·qTqï ª‘Ó\T>∑T |ü\T≈£îµ Á|ü‘˚´ø£ kÕe˙sY˝À Á|ü#·T]+#˚+<äT≈£î s¡#·q\qT |ü+bÕ*‡+~>± ø√s¡T‘·THêïeTT. ø±qŒ¤¬sHé‡ Ç‹eè‘·Ô+ ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹ Á|ürø£µ ø±ã{Ϻ Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì s¡#·sTT‘·\T ‘·eT s¡#·q\qT |ü+bÕ*‡+~>± ø√s¡T‘·THêïeTT. Ä+>∑¢+˝À ≈£L&Ü MTs¡T s¡#·q\qT |ü+|üe#·TÃ. ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, |ü<ë´\T, yê´kÕ\qT Pdf, Rtf File s¡÷bÕ\˝Àq÷, Ä+>∑¢ s¡#·q\qT m+mdt esY¶ s¡÷|ü+˝À |ü+|æ+#ê*. e÷ Ç`yÓTsTT˝Ÿ ◊&ç souvenir@ tana2011.com≈£î s¡#·q\qT |ü+|üe#·TÃ. Áyê‘· Á|ü‘·T\qT n+<äCÒj·÷\qT≈£îH˚yês¡T á ∫s¡THêeT≈£î |ü+bÕ*. –]<ÛäsYsêe⁄ ø±s¡´+|üP&ç, 5114 Damiano Ct,

donations to non profit organizations, you can take advantage of this as well. If your compnay matches dollar for dollar, then donate $500 to TANA and then your company would match the rest of $500.

Registration Drive during

BATA Ugadi Telugu Mela Date: April 2nd, 2011 Time: 10:00 am - 8:00 pm. Venue: Sunnyvale Hindu Temple Attractive "Prizes" to all the registrants on that day (Every registrant gets one !!!) & Exciting Raflle prizes (Banquet Tickets & more) So please come and talk to us for any clarifications and avail this great opportunity.

s¡#·q\T e÷≈£î @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B˝À>± |ü+|æ+#ê*. Á|ü#·Ts¡D≈£î d”«ø£]+∫q s¡#·q\ $esê\qT Ä s¡#·sTT‘·\qT ‘Ó\|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. MT s¡#·q˝À¢ nedüs¡yÓTÆ‘˚ e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ dü+bÕ<äø£esêZìøÏ ñ+≥T+~. á $wüj·T+˝À ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äT. á kÕe˙sY≈£î dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $esê\≈£î www.tana2011.com #·÷&É>∑\s¡T.

Exhibits Now the exhibits registrations are being accepted. As there are limited booths, please send the registrations as early as possible. For more information contact Ramesh Mandalapu phone: 510 585 8182 email: exhibits@tana2011.com.


TANA Newsletter April  

TANA 18th Conference - April 2011

TANA Newsletter April  

TANA 18th Conference - April 2011

Advertisement