Page 1

May 2011

ø±qŒ¤¬sH釽À n\]+#·qTqï m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T... »j·TsêyéT ø√eT{Ï ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q Ç+&çj·÷ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± q÷´&Ûç©¢ yÓ[¢ πø+Á<ä s¡ø£åDXÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |ü\¢+sêEqT ø£*dæ ø±qŒ¤¬sH釽À bÕ˝§ZHê\ì ÄVü‰«ì+#·>±, Äj·Tq n+<äT≈£î düπsqì ‘Ó\|ü&É+ dü + ‘√wü y Ó T Æ + <ä H êïs¡ T . ôV’≤<äsêu≤<é˝À sêÁwüº |ü\¢+ sêE, πø+Á<äeT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷], sêh eT+Á‹ eT+Á‹ leT‹ >∑˝≤¢ TD≈£îe÷]ì ø£*dæ p˝…’ 2, 3 ‘˚B\˝À »s¡>∑qTqï ª‘êHêμ 18e ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ns¡ ‘êHê Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç{°e\ ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î m+‘√eT+~ Á|üeTTKT\T edüTÔqï≥T¢ ‹s¡T|ü‹˝À »]–q ª#Ó’‘·q´ Ádüe+‹μ ø±s¡´Áø£e÷\ ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Te+‘êìøÏ leT‹ ns¡TD ø£èwæ #˚dæq dü+>∑‹ì ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹øÏ Á|ürø£μ ìHê<ä+‘√ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àq÷, &Ûç©¢˝Àq÷ »s¡T>∑T‘·Tqï á ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\T #·]Á‘·˝À ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛j˚T˝≤ r]Ã~<ä›qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑Tyê] ◊ø£´‘·≈£î á eTVü‰düuÛÑ\T ì<äs¡Ùq+˝≤ ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚düTÔHêïeTì, Ç+<äTø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT Ç+&çj·÷ yÓ[¢ |ü\Te⁄]ì dü«j·T+>± ø£*dæ ø±qŒ ¤¬sHé‡≈£î ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ n+fÒ yÓTT≈£îÿã&ç>± ø±≈£î+&Ü ákÕ] n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T n+<ä]ø° ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ eTVü‰ düuÛÑ\T ì\yê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ $$<Ûä s¡+>±\ Á|üeTTKT\qT

q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, dæ˙ V”≤s√

Á>∑+~Û eT*¢U≤s¡T®q sêe⁄, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô

n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô, õm+ÄsY dü+düú\ n~ÛH˚‘· Á>∑+~∏ eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ á y˚&ÉTø£\T Vü‰»¬s’ ø°H√{Ÿ Çe«qTHêïs¡ì, Äj·Tq‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T ≈£L&Ü Vü≤Cs¡e⁄‘·Tqï≥T¢ »j·Tsê+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. neTsYsêC≤ u≤´≥Ødt n~ÛH˚‘· >∑˝≤¢ »j·T<˚yé, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ n~ÛH˚‘· y˚eT÷] sê<Ûëø£èwüí ≈£L&Ü edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ôd\Á_{°\qT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+#êqì, q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí á ø±qŒ¤¬sH釽À >ös¡e n‹~Û>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì,

Äj·Tq‘√bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T dæìe÷s¡+>±ìøÏ #Ó+~q yês¡T edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. <äs¡Ù≈£î\T &ç. sêe÷Hêj·TT&ÉT, X‚KsY ø£eTTà\‘√bÕ≥T V”≤s√\T, V”≤s√sTTHé\T edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. j·TTe‘·qT Äø£]¸+#˚˝≤ Ç+&çj·THé ◊&É˝Ÿ lsêyéT ákÕ] ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î nÁ{≤ø£åHé>± ì\eqTHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T ùV≤eT#·+Á<ä, >±j·Tì øödü\´, ÁXÊeDuÛ≤s¡Z$ ‘·eT bÕ≥\‘√ n+<ä]˙ VüQcÕ¬s‹Ô+#·qTHêïs¡T. eTè<ä+>∑ $<ë«+ düT&ÉT m˝≤¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, kÕVæ≤r s¡+>∑+˝À Á|üeTTKT˝…’q &Üø£ºsY y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé, >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄, C§qï$‘·TÔ\ sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄, &Üø£ºsY j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ä<Ûë´‹àø£s¡+>±ìøÏ dü+u+~Û+∫ l >∑D|ü‹ dü∫Ã<ëq+<ä kÕ«MTJ, ø£s¡TD≤eTsTT, $X¯«+J ‘·~‘·s¡T\T edüTÔHês¡ì »j·Tsê+ $e]+#ês¡T.

l sêyéT


2

May 2011

eTs¡e˝Òì nqTuÛÑ÷‹ì ø£*Œ+#˚˝≤ @sêŒ≥T¢: dürwt ∫\T≈£L] ª‘êHêμ 18e ø±qŒ¤¬sHé‡qT m|üŒ{Ïø° >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T˝≤ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ düø£\ düHêïVü‰\T #˚dæq≥T¢ ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L] #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹kÕØ á eTVü‰düuÛÑ\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêï ákÕ] e÷Á‘·+ á ø±qŒ¤¬sHé‡qT n+<ä]ø° >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T˝≤ #˚j·÷\qï uÛ≤eq‘√ ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{°\‘√ Ç‘·s¡ e\+{°s¡¢‘√ nqTì‘·´+ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·÷ nedüs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔqï≥T¢ dürwt ∫\T≈£L] ‘Ó*bÕs¡T. á <äXÊã›+˝ÀH˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+>± Bìì ìs¡«Væ≤+#ê\ì, n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ n˙ï ø£$T{°\T u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚düTÔHêïj·Tì, |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+, Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ |üqT\˙ï kÕ–b˛‘·THêïj·Tì dürwt nHêïs¡T. á ø±qŒ¤¬sH釽À j·TTe‘·s¡+ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ m≈£îÿe>± ñqï+<äTe\¢ j·T÷‘YqT Äø£]¸+#˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥THêïj·T+≥÷ Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT m≈£îÿeeT+~‘√ ø£*dæ ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sYqT dü+<ä]Ù+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T<äq+ ñ{Ϻ|ü&˚˝≤ ø£ì|æ+#˚˝≤ y˚~ø£qT n\+ø£]düTÔHêïeTì, Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãqyês¡T |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[flq nqTuÛÑ÷‹ì bı+<äT‘ês¡ì, y˚TeTT s¡÷bı+~+∫q, s¡÷bı+~düTÔqï

ø±qŒ¤¬sHé‡ yÓq÷´ e<ä› e\+{°s¡¢‘√ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L]

ø±s¡´Áø£e÷\T ‘Ó\T>∑Tyê]ì nVü‰¢<ä|üs¡TkÕÔsTT. ‘Ó\T>∑T dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\qT #ê{Ï #Óù|Œ kÕ+düÿè‹ø£, kÕVæ≤‘·´, Ä<Ûë´‹àø£, Äs√>∑´, dü+|òüTùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTT. Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ j·TTerj·TTe≈£î\≈£î ô|<ä›\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*ŒdüTÔHêïeTT. $yÓTHé‡bò˛s¡+, ôV≤˝ŸÔ ny˚sYHÓdt ø£$T{°\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ ø£$T{°\T #·sêÃ>√wüߺ\qT @sêŒ≥T #˚XÊsTT. Ç+<äT˝À $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ìcÕí‘·T˝…’q yês¡T Á|ü d ü + –+#· q THêïs¡ T . nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çq bÕ‘·‘·s¡+ yê]ø√dü+ Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊeTT. |ü\Te⁄s¡T eT‘· >∑Ts¡Te⁄\T, Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘·Ô\T á dü<ädüT‡˝À nqTÁ>∑Vü≤ uÛ≤wüD+ #˚j·TqTHêïs¡T. Ç{°e\ ø£$T{°\‘√ ø±qŒ¤¬sHé‡ @sêŒ≥¢qT $e]düTÔqï düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï »j·Tsê+ø√eT{Ï düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT yês¡T

#˚dæq ø±s¡´Áø£e÷\T, @sêŒ≥T¢ #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT. á ø±qŒ¤¬sH釽À C≤uŸ‡ ô|òsTTsYqT @sêŒ≥T #˚XÊeTT. ø±qŒ¤¬sHé‡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Ç˝≤+{Ï C≤uŸ‡ ô|òsTTsY @sêŒ≥T #˚j·T&É+ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl #·]Á‘·˝À Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. B+‘√bÕ≥T dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ø√dü+ Äs√>∑´•_sê\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTT. Ç+<äT˝À n˙ïs¡ø±\ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+∫ MT Äs√>∑´dæú‹>∑‘·T\qT ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. dæm+Ç˝À |ü\Te⁄s¡T ìcÕí‘·T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î e#˚Ãyê]øÏ <ä>∑Zs¡˝Àì ôVA≥fi¯fl˝À s¡÷eTT\qT Ç|üŒ{Ïπø ]»sY« #˚j·T&É+ »]–+~. e÷]j·T{Ÿ, Vü≤j·T{Ÿ ØC…˙‡˝À s¡÷eTT\qT ]»sY« #˚j·T&É+ »]–+~. e∫Ãqyêfi¯ófl nkÂø£sê´ìøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ #·ø£ÿ{Ï Ä‹<Ûë´ìï ø£*Œ+#˚+<äT≈£î e\+{°s¡T¢ düø£\kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ês¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ ]õÁùdºwüHé≈£î dü+u+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø ô|<ä›m‘·TÔq düŒ+<äq e∫Ã+~. ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl≈£î H˚qT #˚ùd $qï|ü+ @$T≥+fÒ MT |ü⁄{Ϻ+{Ïì >∑Ts¡TÔ #˚ùd˝≤ #˚düTÔqï @sêŒ≥¢qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì MTs¡T MT ≈£î≥T+ã+‘√bÕ≥T, ã+<ÛäT $TÁ‘·T\qT rdüT≈£îì e∫à ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘·$ìBsê #·÷dæ Äq+~+#ê*‡+~>± ø√s¡T‘·THêïqT.....

kÕ«>∑‘Y ôVA≥˝Ÿ˝À ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü>∑‹ì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï e\+{°s¡T¢....|üø£ÿq dürwt ∫\T≈£L]‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ‘êHê Hêj·T≈£î\T ñqï <äèX¯´+


May 2011

3

ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï Á|üeTTKT\T

l >∑D|ü‹ dü∫Ã<ëq+<ä kÕ«MTJ

y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé

y˚eT÷] sê<Ûëø£èwüí

<ä>∑TZu≤{Ï sêe÷Hêj·TT&ÉT

l $X¯«+J

>=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄

e÷‘ê ø£s¡TD≤eTsTT

C§qï$‘·TÔ\ sêeT*+π>X¯«s¡ XÊÁdæÔ

j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é

s¡$ Á|üø±XŸ

X‚KsY ø£eTTà\

l sêyéT

ùV≤eT#·+Á<ä

øödü\´

ÁXÊeD uÛ≤s¡Z$


4

May 2011

_õHÓdt ôd$THêsY≈£î

sêqTqï Á|üeTTKT\T... ø±qŒ¤¬sHé‡ &ç|üP´{Ï ø£˙«qsY C…. Á|ükÕ<é $CÒ+&É¢

‘êHê ø±qŒ¤¬sH釽À _õHÓdt ôd$THêsY≈£î m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. Á|ü‹ ø±qŒ¤¬sH釽À á _õHÓdt ôd$THêsY≈£î e#˚Ãyê] dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. <ëìøÏ ‘·–q≥Tº>±H˚ _õHÓdt ôd$TyêsY≈£î e#˚à n‹<ÛäT\T, eø£Ô\ dü+K´ ≈£L&Ü Áø£eTÁø£eT+>± ô|]–+~. ákÕ] »]π> 18e ‘êHê ø±qŒ¤¬sH釽À es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶ _.$. yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ≈£L&Ü _õHÓdt ôd$THêsY≈£î m+<äs√ Á|üeTTKT\T <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ XÊ+‘êãjÓ÷f…ø˘ m+&ç ÇH√Œ¤f…ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt dæÇz edüTÔqï≥T¢ ø±qŒ¤¬sHé‡ &ç|üP´{Ï ø£˙«qsY C…. Á|ükÕ<é ]»sY«u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY $CÒ+&É¢ ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø±, ¬øq&Ü qT+∫ Ç‘·s¡ eè‹Ô˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ\qT ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡T. Á|üdü+–kÕÔs¡T. ‘êHê ø£˙«qsY dürwt ∫\T≈£L] ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï <ë<ë|ü⁄ 10,000 eT+~øÏô|’>± p˝…’ 1e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ _õHÓdt |ü]#·j·Tyêø±´\T #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· »]π> mHêï¬s’\T á ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. mì«sêHéyÓT+{Ÿ, >∑es¡ïyÓT+{Ÿ bÕ\d”dt nH˚ n+X¯+ô|’ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q ÇH√Œ¤f…ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt dæÇz, bòÂ+&ÉsY _.$. yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, ø√yêì‡dt bòÂ+&ÉsY sêCŸ e{Ϻ≈£î{Ï, dæj·Tsê n{≤¢+{Ïø˘ dæÇz sêE ¬s&ç¶, &çm|òtC… y˚THÓõ+>¥ bÕs¡ºqsY sêE n≥÷¢s¡T, q÷´ ˝…’|òt yÓ+#·sY‡≈£î #Ó+~q lì nøÏÿsêE, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì XÊ+‘êãjÓ÷f…ø˘ n~ÛH˚‘· es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ãj·T˝≤õø£˝Ÿ Ç≈£î #Ó+~q qπs+<äsY eT+‘Óq, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düTyÓHé bòÕsêà dæÇz yÓ+ø£{Ÿ C≤dæÔ, XÊHéôV≤ôd˝Àì dæk˛ÿ dædüºyéT‡≈£î #Ó+~q Á|üMDY nøÏÿsêE ‘·~‘·s¡T\T #·sêÃ>√wüߺ\˝À Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T. M]‘√bÕ≥T ]»sY«u≤´+ø˘ Ä|òt sêE¬s&ç¶ lì e÷<ë\ sêCŸ e{Ϻ≈£î{Ï Ç+&çj·÷ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄, dæj·Tsê n{≤¢+{Ïø˘ dæÇz kÕ|òtºkÕ˝Ÿ dæÇz ø√yêì‡dt bòÂ+&ÉsY ‘·eT‘·eT s¡+>±˝À¢ ÁbÕMD´+ dü+bÕ~+#·T≈£îqï \ã›Á|ü‹wüߺ\T, dæÇz\T, |òæõwæj·THé‡, Ç+»˙sY‡, ôV’≤f…ø˘ Ábıô|òwüq˝Ÿ‡, _õHÓdt Á|üeTTKT\T á ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î ÄVü‰«q+ n+<äT≈£îqïyê]˝À ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. j·TTmdt ôdHÓ≥sY‡, ø±+Á¬>dtyÓTHé ¬>dtº d”Œø£sY‡ C≤_‘ê˝À ñHêïs¡ì, Ç+&çj·÷ qT+∫ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q s¡ø£åDXÊK düVü‰j·TeT+Á‹ m+.m+. |ü\¢+sêE, õm+ÄsY Á>∑÷|ü⁄ #Ó’s¡àHé Á>∑+~∏ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T á ø±qŒ¤¬sHé‡ _õHÓdt ôd$THêsY\˝À ø°H√{Ÿ nÁ&Édt Çe«qTHêïs¡T. Vü≤] dü÷s¡|üH˚ì yÓ+ø£{ŸC≤dæÔ m+Áf…Áô|q÷´sYwæ|t, _õHÓdt, ôV≤˝ŸÔ, ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ‡, k˛˝≤sY ôd$Tø£+&Éø£ºsY dæÇz düTyÓHé bòÕs¡à dæÇz ]*õj·Tdt, k˛wæj·T˝Ÿ, C≤uŸ‡, ©>∑˝Ÿ, ô|ò’HêHé‡\‘√bÕ≥T ø£eT÷´ì{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+sêE kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ #˚kÕÔs¡T. n+XÊ\ô|’ ôd$THês¡T¢, #·sêÃ>√wüߺ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï |ü]#·j·Tyêø£´+ Äj·Tq $e]+#ês¡T. dæm+Ç yÓT&çø£˝Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· õm+ÄsY Á>∑÷|ü⁄ #Ó’s¡àHé Á>∑+~Û p˝…’ 2e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 qT+∫ 5 es¡≈£î eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ ªÁøÏj˚T{Ï+>¥ m dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ >√¢ã˝Ÿ »s¡T>∑T‘·T+~. á dæm+Ç˝À ìcÕí‘·T˝…’q &Üø£ºs¡T¢ ‘·eT ø£+ô|˙ Á|òüyéT Á>ö+&é n|tµ nH˚ n+X¯+ô|’

»j·T<˚yé >∑˝≤¢ neTs¡sêC≤ u≤´≥Ødt Á|ò”e÷+{Ÿ˝Àì kÕ|òtºkÕ˝Ÿ ø£+ô|˙ dæÇz lìe÷<ë\, neTs¡sêC≤ u≤´≥Ødt dæÇz Cj·T>∑˝≤¢, k˛˝≤sY ôd$Tø£+&Éø£ºsY dæÇz Vü≤] dü÷s¡|üH˚ì, dæ\«sY˝Òø˘ y˚THÓõ+>¥ bÕs¡ºqsY sêCŸ n≥÷¢] e+{Ï yês¡T ≈£L&Ü _õHÓdt ôd$THêsY˝À Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T.


May 2011

5

ª‘êHêμ ø±qŒ¤¬sHé‡ y˚&ÉTø£˝À¢ »s¡>∑qTqï B∏+‘êHê ô|ò’q˝Ÿ b˛{°\≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷ q>∑sê˝À¢ B∏+‘êHê b˛{°\T eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£\Ãs¡˝Ÿ #Ó’sY $»j·T Ädü÷] ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø XÊÁøÏyÓT+{Ÿ, uÒ@]j·÷˝Àq÷, q÷´C…]‡˝Àq÷ á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#êeTì, eT]ø=ìï q>∑sê˝À¢ ≈£L&Ü á b˛{°\T »s¡T>∑T‘êj·Tì n+≥÷ ˝Àø£˝Ÿ {≤˝…+{ŸqT yÓ*øÏBj·T&Éy˚T á b˛{°\ \ø£å´eTHêïs¡T.


6

May 2011

Donate $1000 and become a donor of the conference. As a donor, you would have a preferred seating in the conference also recognized in the Souvenir apart from on the web site. In addition, you would get the following complimentary registrations: 2 Adult Registrations, 2 Child Registrations, 2 Banquet, 1 CME or 1 Business Seminar which are worth $845. Also, part of your donation is tax deductible. In case if your company matches donations to non

profit organizations, you can take advantage of this as well. If your compnay matches dollar for dollar, then donate $500 to TANA and then your company would match the rest of $500. For regular registrations, register early (before May 15th) and avail the early bird discount. Banquet, CME and business seminar have limited space only, hence registering early will get a confirmed seat in these. For more details, visit registration page on conference web site www.tana2011.com

Venkat Maddipati phone: 408 341 9315 email: registration@tana2011.com


May 2011

&ÓÁ{≤sTT{Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|üeTTKT\T...

7

Á|üdü+–düTÔqï ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï

&ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ª‘êHêμ ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü#ês¡+ XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝À »s¡>∑Tqï ‘êHê 18e <Ó’«yê]¸ø£ eTVü‰düy˚Tàfi¯q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ª‘êHêμ ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–düTÔqï ã+&É¢ Vü≤qTeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T... ìøÏ kÕúì≈£î\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄ \ø£å &Ü\s¡¢≈£î ô|’>± ì<ÛäT\qT düeT≈£L]à ø±qŒ¤¬sHé‡ $»j·Te+‘êìøÏ ‘·eT eT<䛑·T ìs¡«Væ≤+∫ n+<ä]˙ qe⁄«\‘√ eTT+#Ó‘êÔs¡T. eTTK´+>± &û˝Ÿ ÄsY H√ &û˝Ÿ, ùdyéT ñ+≥T+<äì kÕúìø£ Á|üeTTKT\T Á|üø£{Ï+#·&É+ $X‚wü+. bòÕ]à+>∑ºHé˝Àì ôdsTT+{Ÿ <∏ä Áô|’dt e¬>’sê Á|üjÓ÷>±\T $q÷‘·ï+>± ñ+&ç n+<ä]˙ Äø£]¸+#êsTT. ‘êHê ‘=e÷ u≤+¬ø«{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À Ç{°e\ »]–q á ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü#ês¡ bòÂ+&˚wüHé ôdÁø£≥Ø >√–H˚ì lìyêdt, ‘êHê dü+düú ‘·eT kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~øÏô|’>± ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´ø£˝≤bÕ\‘√bÕ≥T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£L&Ü @ $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤düTÔ+<√ $e]+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ &ç{Ïm Áô|dæ&Ó+{Ÿ ô|~›uÀsTTq CÀ ≈£L&Ü ‘·q ¬>{Ÿ ≥T ¬><äsY ø±s¡´Áø£eT+ Ä<ä´+‘·+ ÄdüøÏÔ>±qT kÕ–+~. ø±s¡ ´es¡Z+‘√bÕ≥T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK q≥T&ÉT Vü≤s¡Hê<∏é ‘êHê Á|üdüTÔ‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·Tsê+ ø√eT{Ï ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ $X‚cÕ\qT, &ÓÁ{≤sTT{Ÿ @]j·÷‘√ ‘·q≈£î ñqï nqTã+<Ûëìï m+‘√ ñ<˚«>∑+>± $e]+#ês¡T. bı*#Ós¡¢, >±j·T≈£î&ÉT Á|üMDY »*>±eT, n˝≤ÿ, yÓ+ø£{Ÿ mø£ÿ ‘·eT bÕ≥\‘√ ‘êHê |üPs¡« n<Ûä´≈£åî˝…’q ã+&É¢ Vü≤qTeTj·T´, eTT‘ê´\ |ü<äàl, Hê<Ófi¯fl n+<ä]˙ n\]+#ês¡T. e÷s¡+¬s&ç¶ kÕ>∑sY, e\¢uÛÑH˚ì s¡$, dürwt eT+<ä\|ü >∑+>±<ÛäsY\T ‘·eT ‘·eT Á|üdü+>±˝À¢ ª‘êHêμ ùde\qT, ø±qŒ¤¬sHé‡ $X‚cÕ˝À¢ ‘·eT düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#·>±, e+o ø±s¡TeT+∫, düT˙˝Ÿ |ü+Á≥ kÕ+πø‹ø£ nqTuÛÑyê\qT $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î dü+ã+~Û+∫ yês¡T |ü\T düVü≤ø±sêìï n+~+#ês¡T. düTπs+Á<ä >=Á¬sbÕ{Ï, mπsïì qMHé, ìeTà>∑&ɶ lìyêdt, dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘êHê uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”º #·Tø£ÿ|ü*¢ Á|ükÕ<é, l<ÛäsY |üfÒ˝Ÿ, n\÷¢] sêDÏ, uÛÑs¡‘Y ¬s&ç¶, _øÏÿ lìyêdt ‘·~‘·s¡ Á|üeTTKT\T á #ê|ü\eT&ÉT>∑T ñ<äj·T>±s¡T¢ n‘·´+‘· ÄdüøÏÔø£s¡+>±q÷, $H√<ë‘·àø£+>±q÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’ ø±qŒ¤¬sHé‡ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑es¡ïsYqT ø£*dæq »j·Tsê+ ø√eT{Ï ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Á|üeTTKT\qT ÄVü‰«ì+#·&ÜìøÏ Ç+&çj·÷ |üs¡´≥q≈£î yÓ[flq ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·Tsê+ø√eT{Ï nø£ÿ&É nH˚ø£eT+~ Á|üeTTKT\qT ø£\TdüT≈£îì ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î sêyê*‡+~>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+sêEqT ø£\TdüT≈£îì ÄVü‰«Hêìï n+~+∫q ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq »j·Tsê+ ø√eT{Ï Çø£ÿ&É ≈£L&Ü |ü\Te⁄]ì ø£*XÊs¡T. ‘·q |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ≈£L&Ü ø£*XÊs¡T. »j·Tsê+ø√eT{Ï‘√bÕ≥T ø±qŒ¤¬sHé‡ Ç+&çj·÷ ø√ Ä]¶H˚≥sY Á|ükÕ<é >±s¡bÕ{Ï ≈£L&Ü qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæqyê]˝À ñHêïs¡T.


TANA May 2011 Newsletter  

TANA Newsletter May 2011