Page 1

18th TANA Conference Santa Clara convention Center, 1-3 July 2011

XÊ+‘êø±¢sê˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) 18e ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·T HêïsTT. ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\ düMTø£s¡D≈£î @sêŒ≥T #˚dæq øÏø˘ Ä|òt MT{Ï+>¥≈£î uÛ≤Ø düŒ+<äq \_Û+∫+~.

$T˝Ÿ|æ{≤dt˝Àì Ç+&çj·THé ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY˝À »]–q á MT{Ï+>¥≈£î ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\T ô|<ä›dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ |òü+&é ¬s’õ+>¥˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±e&ÜìøÏ yês¡T ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 250 eT+~øÏô|’>± Vü‰»s¡ j·÷´s¡T. á MT{Ï+>¥≈£î $»j·T Ädü÷] yê´U≤´‘·>± e´eVü≤]+#ês¡T. ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ »j·TsêyéT ø√eT{Ï, dürwt ∫\T≈£L] (‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ 2011 ø£˙«qsY), Vü≤ì$T¬s&ç¶, lì e÷<ë\, q\eT\ sêe⁄, u≤{≤ Áô|dæ&Ó+{Ÿ l\T yÓ*π>{Ï, dæ*ø±Hê+Á<Ûä Á|ü‹ì~Û ùdïVü≤ y˚<äT\ y˚~ø£ô|’ Äd”qT\T nj·÷´s¡T. »j·TsêyéT, Vü≤ì$T¬s&ç¶, dürwt ∫\T≈£L] CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+ ˝ÀH˚ ‘êHê 2011 ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À>√qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. lì e÷<ë\ á ˝À>√qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ª‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Á|ü>∑‹ Á|ürø£µ nH˚ B∏yéT‘√ á ø±qŒ¤¬sHé‡qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. uÒ @]j·÷˝Àì s¡y˚Twt ∫+<ä+ á ˝À>√qT &çC…’Hé #˚XÊs¡T. ‘êHê ‘·s¡|ü⁄q ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì es¡<ä u≤~Û‘·T\

CÀ´‹Á|ü»«\q‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï »j·TsêyéT ø√eT{Ï

düVü‰j·÷s¡ú+ ø±\˙\ $esê\qT ‘·q Á|üdü+>∑+˝À dü_Û≈£î\≈£î $e]+#ês¡T. ‘êHê {°yéT ùdÿ«sY $esê\qT Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ükÕÔ$dü÷Ô Ä|ü<ä˝À ñqï ‘Ó\T>∑T yê]øÏ Ç~ m+‘√ düVü‰j·T+>± ñ+≥Tqï $wüj·÷\qT ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·es¡≈£î 40 ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘êHê {°yéT ùdÿ«sY <ë«sê düVü‰j·÷ìï n+~+#êeTHêïs¡T. XÊ+‘ê ø±¢sê˝À ìs¡«Væ≤+#˚ 18e ‘êHê ø±qŒ¤¬sHé‡ $»j·Te+‘êìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ ‘Ó\T>∑T bòÕ´$T© Bìì ‘·eT y˚&ÉTø£>± uÛ≤$+∫ |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘·s¡Tyê‘· |òü+&é¬s’õ+>¥ ø±s¡´ Áø£eT+ »]–+~. Á|üeTTK ø±]¶j·÷\õdtº &Üø£ºsY Vü≤ì$T¬s&ç¶ 25y˚\ &Ü\s¡¢qT $sêfi¯+>± Á|üø£{Ï+ #·>±, lì e÷<ë\ (kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙ ìsê«Vü≤≈£î\T) eTs√ 25y˚\ ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D˝À &Üø£ºsY Vü≤ì$T¬s&ç¶, lì e÷<ë\ ‘·~‘·s¡T\T &Ü\s¡¢qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ª‘êHêµ

ø±qŒ¤¬sH釽À ‘êeTT uÛ≤>∑kÕ«eTT \qT ø±e&É+|ü≥¢ yês¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· $»j·T Ädü÷] >±j·T˙>±j·T≈£î\T B|æø£, •\Œ, s¡$ >∑T&çbÕ{Ï, ø£èwüíø±+‘Y, Äq+<é ø£DíHé, Á|ükÕ<é eT+–qqT y˚~ø£ô|’ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· yêfi¯ófl ‘·eT bÕ≥\‘√ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. eT<Ûä´eT<Ûä´ ˝À &√qs¡T¢ ‘·eT ‘·eT $sêfi≤\qT Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>± ø±s¡´Áø£eT+ y˚&ÉTø£>± kÕ–+~. ∫es¡q $»j·T Ädü÷] >±j·T˙ >±j·T≈£î\≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq e\+{°s¡¢≈£î Á|ükÕ<é <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.

ª‘êHêµ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï 18e ø±qŒ¤¬sHé‡ $esê\T, $X‚cÕ\‘√bÕ≥T ø±qŒ¤¬sHé‡ ø£$T{° #Ó’sY|üs¡‡Hé\ düHêïVü≤ø£ ø±s¡´Áø£eT $esê\qT n+~+#ê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ á ª‘êHê f…ÆyéT‡µ MT eTT+–≥≈£î rdüT≈£îedüTÔHêïeTT.

ø£s¡TDY yÓ*π>{Ï

#Ó’sY|üs¡‡Hé MT&çj·÷ |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡


2

TANA 2011 Cultural Program TANA 2011 Conference Cultural Committee is working on organizing a Cultural Program with high class performances by Artists from North America and India. The program will contain

* * * *

Classical Dance Ballets Traditional Andhra Folk Dances Extravagant Dance Musical Taratarala Vaibhavam (Fashion show of the century depicting famous telugu kings, queens, leaders, poets & personalities) * Comedy Dramas * TANA singing & dancing competition finals * and much more...

TANA Competitions: is a unique singing and dancing competitions for all NRIs in North America. Competitions will be held in different cities across USA. Each City competition will be telecast in a special episode on TV9. Itâ&#x20AC;&#x2122;s a golden opportunity for your talents to be seen by Telugu people across the globe. All city winners will compete during the Finals at 18th TANA conference on July 1-3 at Santa Clara Convention Center, CA.

Cultural Program: Entries are also being accepted for the Cultural Program. The entries to the Cultural

Program will go through rigorous scrutiny to ensure that highest quality of entertainment is provided to the attendees of the conference. If you are a Bay Area resident and are interested to participate in any of

the cultural programs, please contact: Vijaya Aasuri, phone: 510 421 3535 or send an email to cultural@tana2011.com


3

2 Online registrations are now being accepted Please register by going to www.tana2011.com and avail early bird discounts. For more information contact

Venkat Maddipati

phone: 408 341 9315 email: registration@tana2011.com

Exhibits Market opportunities at TANA Conference 2011 Please avail several Marketing, Brand building and Publicity opportunities 1. Exhibition for display / demo / promotion of the products 2. Advertisements in the Conf Souvenir, given to all attendees 3. Live Advertisement Display on LCD screens at the Conference 4. Company Banner Display at the Conference 5. Company Ad/Name listing in the Email blasts publicity 6. Company Logo on the Conference Printed Media 7. Recognition on the Main Stage with all the invitees 8. Logo on the Website linking back to Companyâ&#x20AC;&#x2122;s home page 9. Company Name listing in Conference Press Releases 10. Company Name listing in Conference Ads in TV

Exhibit registrations are being accepted. As there are limited booths, please send the registrations as early as possible. For more information contact

Ramesh Mandalapu

phone: 510 585 8182 email: exhibits@tana2011.com.

Venue

The individual business needs can be customized for better marketing and publicity. For more details, please contact the following members by email (marketing@tana2011.com): Dr. Ramesh Konda (California), JP Vejendla (California), Sankar Bandi (Minnesota), Shekar Reddy (California), Venkat Mynampati (California), Venkat Kothur (Minnesota), Seshagiri Mandava (Florida)

Compliments from:

SANTA CLARA CONVENTION CENTER Santa Clara, California


Tana Newsletter March 2011  

Tana Newsletter March 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you