Page 1

8544 M Å N E D S B L A D 27. ÅRGANG

::

NR.

F O R 9

M Ø R K E

O G

H V I L S A G E R

S O G N E 2013


2

8544

November 2013

8544 Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 7170 2030 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Ann R. Pedersen tlf 2383 4555 Email: ann.pedersen@rosenholms.net Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Jul og Nytår 2013/2014 Vi udkommer både i december og januar. Deadline for december er 20. november - udkommer 1. december. Deadline for januar er fredag d. 3.. januar - udkommer den 12. januar.

MØRKE AUTOGENBRUG

KUN FORD DELE  8637 6002

Hvor er fornuften? En utrolig mangel på fornuft fra såvel biblioteksledelse som flertallet i byrådet har nu gjort, at vi må stå i kulde og regn og vente på biblioteksbussen, selv om der er gratis opvarmede rum og næsten ny-renoverede bibliotekslokaler få meter fra biblioteks- bussens holdeplads. Hvem skal løfte fru Hansen med rollaRedakteurens Hjørne toren ind i bussen? Hvorfor skal ældre og svagelige undvære spændende foreValg og Mørke bibliotek. drag og events, som nu kun finder sted på bibliotekerne i Ebeltoft, Rønde og Lukningen af Mørke Bibliotek viser Hornslet? med al tydelighed, hvor vigtigt det er Også ungdommen skal stemme for Mørke at være repræsenteret med så Derfor kære medborgere - også I unge, mange medlemmer som muligt i det der måske ikke har tænkt at ville stemnye byråd. For hvad bliver det næste et me til kommunalvalget, gå nu til stem”skævt” byråd kan finde på at spare i melokalet og få sat kryds ved en af de Mørke? Mørke skoles overbygning målokale politikere. Den seneste svineske?? Eller noget helt andet, som vi streg med bibliotekslukningen viser anser for at være livsvigtigt i vort lille desværre, at det er nødvendigt med flest samfund. mulige lokale i et kommende byråd. Vore to lokale byrådsmedlemmer Kai Pedersen og Flemming Hansen har Jørn Løth. kæmpet som løver for at lukningen af Biblioteket ikke skulle blive en realitet – men overmagten var for stor.


November 2013

8544

3


4

8544

November 2013


November 2013

8544

5


6

8544

November 2013


November 2013

Børnehaven i FDF-huset. De ældste børnehavebørn fra Kastanjehuset flytter i FDF-huset efter efterårsferien. Det gør de fordi, der i Mørke er flere børnehavebørn end dem, der er plads til i Kastanjehuset. Et positivt problem, som vi sammen med FDF løser, så vi sikrer at kommende børnehavebørn kan få plads i Mørke. 21. oktober flytter 27 børn og 6 voksne ind i FDF-huset, og der skal de være frem til 31.3.2014, hvor de skal videre i tidlig SFO. Vi er i børnehaven meget glade for, at FDF vil låne os huset, og ikke mindst glade for den positive tilgang FDF har mødt os med på de møder, hvor vi har drøftet løsningen. Det kræver en ekstra indsats at skabe løsninger med kvalitet. Og kvalitet har netop været et vigtigt krav til løsningen. Hvis vi skal sikre plads til kommende børn, må det ikke betyde, at de nuværende børns dagligdag skal forringes. Det mener vi ikke, at den gør i denne løsning. Tværtimod tror vi, at denne gruppe børn får noget endnu bedre, ved at være en gruppe for sig, hvor aktiviteter, krav og forventninger er målrettet deres gruppe, i stedet for at være i en overfyldt børnehave. Ligeledes vil de resterende børn i Kastanjehuset opleve en mere rolig hverdag. Det betyder selvfølgelig, at børnene må sige et ”børnehavefarvel” til hinanden, men det udelukker jo ikke, at de får mulighed for at lege sammen privat. Det betyder også, at personalegruppen i Kastanjehuset deles i 2 for en tid, men vi kan besøge hinanden og ses til møder. Det betyder, at FDF-huset for en tid vil ligne en børnehave lidt mere, hvilket vi håber at brugerne af huset kan bære over med. De yder et fantastisk bidrag til, at vi overhovedet kan løse situationen. Det er vi meget taknem-

7

8544

melige for og det er en meget positiv oplevelse at mærke, at vi i Mørke kan finde løsninger i fællesskab til gavn for Mørkes borgere. Til trafikanter på vejene omkring FDF-huset Vi vil meget gerne appellere til forsigtig og opmærksom kør sel på vejene omkring FDF-huset. Der er i forvejen mange børn, som cykler og går til Mørke Idrætscenter. I en periode kommer der endnu flere ”små” trafikanter på vejene i dette område. Der sættes skilte op. Fremtiden Der har været en ny børnehave på budget 2014. Beløbet til denne er desværre beskåret væsentligt, men vi læser af budgetforliget, at der stadig er tanker om en ny institution i byen. Vi håber og tror derfor, at der inden for de nærmeste år kommer en ny daginstitution i Mørke. En institution som matcher behovet for pladser. Og en institution med en tidsvarende indretning både ude og inde. Det er der brug for, således at vi ikke i flere år skal skabe midlertidige løsninger som denne. Kastanjehuset

Frisk, billig og lige i nærheden Stationsvej 12, 8544 Mørke 

8637 7099 Åbningstider: Alle dage fra kl. 7 - 20


8

8544

November 2013


November 2013

9

8544

Annonce:

UDLEJNING AF FLAGALLÉ

Bestilles i god tid hos

Spar

Hel flagallé på 50 stk.

kun kr. 500,-

10 stk. med spyd kun

kr. 200,-

Tirsdag den 19. november skal vi alle stemme til byrådet i Mørke Idrætscenter. VALG betyder, at alle kandidater pludselig kommer med en masse læserbreve og fantastiske løfter. Jeg har løbende holdt jer orienteret om situationen i kommunen, kæmpet det bedste, jeg har lært, og i det hele taget gjort, hvad jeg kunne. Jeg derfor vil blot sige, at jeg stiller op igen – vil kæmpe videre, som jeg har gjort i de sidste 12 år – og tror I fortsat på mig, bliver jeg rigtig glad, hvis I sætter jeres kryds ved Flemming Hansen Liste I. På forhånd tak og samtidig ønFredag den 13 og 20 september har musikpædagog Dorte Nørgård besøgt sker jeg godt valg til alle andre kandidater, som stiller op i Mør- den kommunale dagpleje i multisalen. Der blev sunget og lavet sanglege, hvor både biler, rasle æg, tørklæder samt balloner og fluesmækkere var i keområdet. brug til stor glæde for både børn og voksne. Rosenholm festival har givet Og husk – det er meget vigtigt, penge til arrangementet så stor tak til dem. at I alle stemmer – både unge og Med venlig hilsen gamle – det er den eneste mulig- Tina Jensen hed, vi har, for at blive hørt.


10

8544

Fortælling om Mørke bys historie: Da lyset kom til Mørke for 100 år siden Ideen til anlæggelse af eget elektricitetsværk for Mørke by er egentlig udgået fra urmager Dahl, Mørke. Han havde i nogen tid gået og tumlet med tanken. En aften talte han med daværende slagtermester Rothausen, Mørke, og han var straks med på planen. De drøftede sagen med flere af byens mænd og den 1. September 1912 blev det første møde afholdt. Der nedsattes en foreløbig bestyrelse, der kom til at bestå af urmager Dahl, slagtermester Rothausen , smed Danielsen, gårdejer Hans Hansen og læge Carlsen. Urmager Dahl var formand indtil elektricitetsværket stod færdigt, og det blev taget i brug den 1. august 1913, da han søgte og fik tildelt stillingen som bestyrer af elektricitetsværket, en stilling, som han med stor dygtighed og orden beklædte i mange år.. I hans sted valgtes Hans Hansen til formand og købmand J.D. Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. Elektricitetsværket er opført af murer L. Jacobsen, Mørke og tømrer Pedersen, Ommestrup. Ingeniør Sardemann, Århus, foretog installationen og førte tilsynet med hele anlægget. Hele elektricitetsværket - bygninger, maskiner, installation - kostede ca. 40.000 kr.

Motorerne Værkets første motor var på 40 hk, men allerede i 1925 var tilgangen og forbruget steget så meget, at der måtte anskaffes en større motor - der blev på 80 hk. Også denne blev med tiden for lille, og i 1936 installeredes en ny motor på 135 hk. Værkets første motor solgtes, men den på 80 hk bibeholdtes som reserve, så værket nu rådede over 215 hk mod 40 til at begynde med, og kunne nu tåle en nok så hård belastning. Forbrugere og pris I 1938 var der 125 interessenter og 225 forbrugere. Strømprisen har været noget varierende, særlig under krigsårene (1. Verdenskrig 1914-18 (red.)). I 1938 var prisen 36 øre til lys pr. Kwt, 18 øre til kraft og 10 øre til kogning(!!). Dygtig ledelse - sund økonomi. Værket står nu (1938) interessentselskabet i 80.000 kr., og som meget bemærkelsesværdigt kan anføres, at trods nyanskaffelser er værket fuldstændigt gældfrit. Disse tal, både den billige strømpris, det store overskud, det enestående tilfælde, at værket er gældfrit, vidner i høj grad om, at værkets ledelse består af dygtige mænd med praktisk økonomisk sans og evner, der i høj grad kommer forbrugerne til gode. Bestyrelsen bestod i 1938 af Dr. Lüneburg, der har været formand i 6år, bankbestyrer Jensen, kasserer, købmand Poulsen, gdr. N Søndergaard og købmand Rasmussen, Gl. Mørke.

November 2013

Dahl har også jubilæum Elektricitetsværkets bestyrer, urmager Dahl, kunne sammen med værket i 1938 fejre 25 års jubilæum. Dahl har med en sjælden omhu og akkuratesse passet sin gerning. Selv de vanskelige brændselsforhold undr krigen overvandt Dahl, således at byen aldrig manglede lys.. Beliggenhed Værket ligger smukt ved vejen til lystanlægget, trukket lidt tilbage fra hovedgaden og ogivet af smukke plantninger. Et smukt springvand med varmt vand ligger midt i haven, omgivet af et pragtfuldt rosenflor. Springvand et eldorado for småfisk Til springvandet anvendes det varme kølevand fra værket, og det er en praktisk foranstaltning til afkøling idet vandet løber tilbage til værket igen, for atter at benyttes der. Som noget ejendommeligt kan nævnes, at der trives en stor flok fisk i springvandsbasinet, og de har deres egen historie: For nogle år siden satte urmager Dahl 6 små guldfisk ud i basinet. De trivedes så godt, at de i løbet af få måneder var vokset til en ualmindelig størrelse – og ynglede samtidigt stærkt. Senere satte læge Lüneburgs søn, læge Preben Lüneburg, 19 karusser ud i basinet til guldfiskene. Det lod ikke til, at det varme vand bekom dem vel, thi i løbet af kort tid døde 10 af dem, men de 9 klarede sig og blev efterhånden akklimatiseret, og nu parres de med guldfiskene, således at der er over 80 fisk i basinet – nogle af en lidt broget afstamning og udseende.

Planer om badeanstalt ved værket Den driftige bestyrelse har i nogen tid drøftet planer om oprettelse af en badeanstalt på selve værket med udnyttelse af det varme kølevand, der er til stede i en så stor mængde, at det er tilstrækkeligt til både bade og opvarmning af anstalten. Og en skønne dag føres planen nok ud i livet. Bestyrelsen undersøger stadig planer og overslag, og nægtes kan det ikke, at oprettelse af en badeanstalt ville være et stort gode for byens folk. Jubilæet er som nævnt den 1. august,


November 2013

11

8544

Hvilepause foran Mørke Elektricitetsværk Senere kom der nye folk til at ”køre” elværket, og så kom der dramatisk højspænding på. Mere om det i næste numre af ”8544”. de: Aarhus Amtstidende 28. juli 1938. Jørn Løth.


12

Annonce

8544

unge, familier med og uden børn. En god infrastruktur er også en del af kagen. Det er vigtigt som politiker, at lytte til folk´s stemme. Man skal som udgangspunkt, også altid være parat til, at lytte til andre på tværs af politisk farve. Være åben overfor dialog med borgerne. Idet biblioteket røg i den sidste besparelse, skal vi samarbejde om, at få et nyt. Det må gerne ligge i forbindelse med et nyt borger- eller kulturhus. Mørke er en by i udvikling, ikke afvikling. Derfor kan vi alle sammen være med til, at få sat skub i den kommende byfornyelse. Der ligger mere info på www.gallerimoegelvang.dk/danskfolkeparti. Ebba Grethe Møgelvang Laursen (Forkortet af red.)

www.galleri-moegelvang.dk/ danskfolkeparti.

Dansk Folkeparti har lokal kandidat her fra Mørke by. Ebba Grethe Møgelvang Laursen vil ind i politik, for at arbejde for lokalsamfundet og borgernes ve og vel. Hun vil arbejde for både en samlet kommune, men også have fokus på vores eget område. Har boet i Mørke siden 2004 og førhen i Hornslet i mange år. Jeg er fortaler for en samlet kommune på Djursland. Vi skal sammen sørge for, at vores by – Mørke er en aktiv by. At vi har et aktivt fritidsliv, gode fritidstilbud, Vi skal skabe rammerne for, at der er gode skoler, pasningstilbud, gode fritidstilbud, ældreomsorg, boliger og dagligvarebutikker. Sammenhold og ildsjæle, gode rammer for familieliv, pæne huse, gader og haver, er alt sammen med til, at andre får lyst til at flytte hertil. Vi borgere er dem, der skal gøre dette muligt. Vi er alle en del af dette lokalsamfund. Arbejdspladser er vigtige for, at vi overlever her i området. Derfor skal vi politikere være med til at skabe gode rammer for et erhvervsliv. Vi skal tiltrække nye til området gennem attraktive tilbud på grunde, ejendomme, lokaler osv. Fokus skal være på tilflyttere, jobskabelse,

Kære Mørke og omegn. Gymnastik sæsonen er godt igang. Der er godt booket op på de fleste hold, men vi har stadig plads til flere friske deltagere. vi har ca. 20 forskellige hold så der er også et for dig. Se vores tilbud på hjemmesiden. www.moerkeif.dk.

November 2013

Der er stor tilmelding til springholdene og nu hvor udendørssæsonen er slut glæder vi os til at se flere springglade børn i hallen. Til vores store glæde kan Mini-mix d.d mønstre 37 børn/unge!!. Der er udover børn fra Mørke også tilmeldt børn fra både Thorsager og Rønde, det er vi rigtig glade og stolte over at kunne præstere. Birgitte Braae har i denne sæson ønsket at blive Yoga instruktør og er i gang med at uddanne sig dette. Vi glæder os til at kunne tilbyde dette nye tiltag. Mere info om dette senere. En stor del af vores medlemmer har stor glæde af multikontingentet - Det er både børn og voksne. Vi kan kun opfordre til at I benytter jer af dette tilbud. Desværre har vi været nødt til at sætte zumba om onsdagen på pause da vores instruktør ikke havde mulighed for at undervise i denne sæson. Vi glæder os til at kunne byde hende velkommen igen til næste sæson. Vi har søgt efter en afløser, men indtil videre uden. Skulle det lykkes, så håber vi at kunne lave et vinterhold. Det er vigtigt for os at det er trygt at komme i hallen, derfor tilbyder vi, i denne sæson alle vores instruktører et førstehjælpskursus. Hilsen fra Bestyrelsen.


November 2013

13

8544

Husk at støtte julebelys‐ ningen i Mørke. Indsamlingsbøsserne kommer i butikkerne i begyndelsen af november. Man kan også indsætte et beløb på konto: 9324 000 451 5986. Det er dyrt at sætte de flotte juletræer op i masterne, og også selve arrangementet den 1. søndag i advent koster penge. Derfor støt julearrangementet, så vi også i årene fremover kan have glæde af udsmykningen. Fodbolddrenge u15 har fået nye træningsdragte af Milano Pizza og Ki‐ osk, som de her fremviser. De var med 2 andre hold fra Mørke IF i Bar‐ celona i uge:42, og nåede lige af få dette flotte sponsorat inden de tog afsted.

JL.

Jon's Alt i el-installationer udføres Uforbindende tilbud gives Gode tilbud i lamper SALG / SERVICE

Ebeltoftvej 55

 8637 7065

næst efter solen den bedste varmekilde

Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - 8544 MØRKE -  8637 7230


14

8544

sat fungere som skolebibliotek, men Læserbreve i forbindelse med luknin- alle ” voks. enbøger ” fjernes, og selv gen af Mørke Bibliotek. om vi er blevet sat i udsigt, at lokalerne fortsat kan anvendes til diverse samMørke Bibliotek Må jeg som bruger af Mørke Bibliotek, menkomster, føler jeg stadig, at vi er protestere på det kraftigste over luknin- blevet berøvet – blot for at finde en årgen af biblioteket. lig besparelse på 23o.ooo kroner. Hvad er det da for noget pjat, at I vil Vi prøvede at opstille et alternativt spare penge. Hvilke penge, småpenge. regnskab, hvor den årlige udgift blev Jeg vil gerne vide, hvad det koster med barberet ned til 1oo.ooo kroner, men bogbus. Der er 2 personer, og en bus jeg frygter en skjult dagsorden, hvor som koster mange penge i benzin,vægtafgift og vedligehold..Hvad stærke kræfter har haft til hensigt at koster det.??? Det koster biblioteket slet lukke stedet, uanset hvad vi kunne ikke. komme op med. Og så går det vel som i Vrinners, efter et halv år så kommer bussen ikke mere, En trist afgørelse, men vi vil fortsat for den bliver ikke brugt? Nej det er da kæmpe, for om muligt at finde en brugklart, den er her kun i halv time to ganbar løsning. ge om ugen. Så skal man da vide hvad man skal have på forhånd. Og hvad På nuværende tidspunkt er udspillet et med ældre mennesker, de kan slet ikke besøg af bogbussen 2 x ½ time pr. uge. komme ind i bussen? Man ønsker de skal være længst muligt Flemming Hansen, Byrådsmedlem, i eget hjem. Mange bruger biblioteket Liberal Alliance. hver uge som et socialt tiltag for at komme ud og møde andre. Der har altid været hyggeligt på Mørke Mørke Bibliotek. (Indlæg på byrådsBibliotek. Hvor skal man nu gå hen? møde fra byrådsmedlem Kai Pedersen Man skal da understøtte dem i at læse. Og hvad med børnefamilierne,som læ- (A) Der har i de senere år været en pæn beser masser af bøger? folkningsvækst i Mørke. Dette skyldes Håber I tager det vanvittige forslag af bordet. flere ting bl.a. nærheden til Århus, men Tænk jer om. bestemt også at der bl.a. er et bibliotek i Med venlig hilsen Inger Marie Trælle byen. Thorsagervej 10 A 8544 Mørke. Lukningen af biblioteket vil signalere en begyndende afvikling af Mørke, det Farvel til Mørke Bibliotek. kan være et selvforstærkende signal til Vi kæmpede til det sidste.Min byrådspotentielle tilflyttere, der i sidste ende kollega, Kai Pedersen og jeg forsøgte kan komme til at koste kommunen på alle tænkelige måder at præge vore mange penge i form af mistede skattekolleger i byrådet, men vi fandt desværindtægter. re ikke flertal, som tror på fremtiden Der bliver pålagt borgerne mere og meomkring et bibliotek i Mørke. re digitalisering. Borgere der ikke har Det er naturligvis en stor skuffelse, at vi adgang til internettet, får i dag dette nu må lukke for ” vores lille kulturhus klaret med hjælp på biblioteket. En ”, som har så stor betydning for lokalfastholdelse og udvikling af den kultubefolkningen. relle attraktion vil øge bosætningen. Ikke bare som bibliotek, men også som Bl. a. Venstre har flere gange slået på mødested med mange forskellige fortromme for at øge bosætningen, men mål – møder – foredrag – fernisering – det gælder åbenbart ikke i Mørke. Den dagpleje – besøg af Firkløverskolen, og kreative biblioteksledelse har nu for 8. jeg kunne blive ved. Lokalet skal fortgang foreslået Mørke Bibliotek lukket.

November 2013

De 7 tidligere gange har Venstre ikke villet lukke biblioteket, men den 8. gang synes Venstre åbenbart, at nu skulle det lukkes. Begrundelsen for denne kovending kunne være, at man i Venstre, ligesom andre partier, ikke gider se det samme forslag de næste 8 år. Jeg tror nu mere på, at Venstre har ment at tiden var inde til at lave en Pay Back til en af de to tidligere Venstre byrådspolitikere som er skiftet til Liberal Alliance. SF har ligesom Venstre ikke villet lukke biblioteket de første 7 gange forslaget har været på bordet. Den 8. gang forslaget blev fremsat var jeg overbevidst om, at SF heller ikke denne gang ønskede Mørke Bibliotek lukket. Denne overbevisning fik jeg efter at have læst SF`s udmærkede valgprogram for 2014-17, hvor jeg under Biblioteker kunne læse følgende: Citat ”SF ønsker at fastholde eller udvikle biblioteksfunktionerne i Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Mørke og Kolind. Biblioteker er centrale i kulturformidlingen. Biblioteksfunktionen skal derfor udbygges til også at omfatte andre funktioner såvel kulturelle som f.eks. samarbejde med borgerservice”. Citat slut. Jeg bider især mærke i 3 ord i citatet, nemlig fastholde, udvikle og Mørke. SF har i denne sag åbenbart fortolket ordet fastholde med lukning, og ordet udvikle med afvikling. Denne fortolkning er jeg sikker på borgerne er uenige i og vil huske. SF har i hele forhandlingsforløbet ikke forsøgt, at få deres eget ønske opfyldt.


November 2013

8544

En Stor tak skal lyde til: Mørke sparekasses fond og ICAN for økonomisk Omkring 500 mennesker besøgte Marstøtte. Spar for sponsorering af frugt og kedsdagen ”Mød os i Mørke”. Vejret vand. Dag’li Brugsen for sponsorering var super og det summede af liv ved af kaffe, te, m.m. Jacob Rauff Baunboderne og de mange aktiviteter. gaard for layout til plakater og flyers. Her var alt lige fra tennis-kanon, spej- Mørke skole for at lægge hus og strøm derne med bål og angry birds-skydning, til. Husholdningskredsen for kagebiRC.fjernstyrede biler, racerbildrag og betjening i cafeen, Brian-pedel, simulator, el-cykler, politikere, erhverv, Jacob Jensen…for praktisk assistance… butikker, spinningcykler, pileflet, strik, Og ikke mindst alle Jer der kom og var maleri, de kreative piger, lopper og me- med, og gør Mørke til et endnu dejligeget mere. Alt sammen krydret med re sted at bo! skolekøkkenets menu, lækre kager og På gensyn lørdag d. 23. august 2014. popcorn fra cafeen samt fantastiske lokale musiske indslag. MARKEDSDAGEN I MØRKE.

Ca 70 havde tilmeldt sig med en bod eller aktivitet. Og hold da op, hvor har og kan vi mange forskellige ting her i vores lille by. – Det kan vi godt være stolte af! Fra planlægningsudvalgets side havde vi i år stilet efter at få flere unge og ældre med, flere musikalske indslag, lidt mere spiseligt, og at lave en fælles event. Det synes vi faktisk lykkedes ganske godt. Vi modtager dog rigtig gerne ris og ros, og evt nye gode ideer/tiltag, der kan være med til at udvikle og gøre markedsdagen endnu bedre. Giv lyd og/eller skriv til: cguldberg@hotmail.com

15


16

8544

til årets fest.

November

specialet administration ved Mols‐ Linien A/S.

Mandag den 2. december er dagen, hvor vi sørger for at skolen er behø‐ rigt pyntet op til at gå en traditions, ‐ og begivenhedsrig julemåned i mø‐ de. Forældre er velkomne til at give en hånd, med saks og lim.

Siden 2007 har jeg været ansat i den offentlige sektor i forskellige funkti‐ oner. Jeg ser frem til en spændende tid på Mørke Skole

Med venlig hilsen Nyt fra Mørke skole. En formiddag i oktober holdt vi brand – evakueringsøvelse. Brandalarmen lød og skolen blev evakueret. Øvelsen forløb rigtig fint og alle børn og voks‐ ne fik ros fra indsatsleder Jan Rytter og fra nærbetjentene Chris Gade og Erik Langballe, som alle ankom til skolen med blå blink og et enkelt trut, mens evakueringen var i gang. Vi holder evakueringsøvelse en gang om året. På den måde får børn og voksne opfrisket, hvad man skal gøre, når alarmen ly‐ der og vi får afprøvet om alt det tekniske fungerer, som det skal.

Fredag før efterårsferien bød på dejligt vejr og motionsløb for alle. Efter den obligatoriske løbe,‐ eller cykeltur kunne man bl.a sjippe, køre mooncar eller spille bold. Nogle elever valgte at blive på løberuten og nåede således at løbe godt 22 km. En‐ kelte cyklister blev også i sad‐ len og her nåede en lille gruppe op på 54 km. Det er da flot. Blandt løberne så vi flere foræl‐ dre, som også klarede ruten i fin stil. Tak skal I have.

Annie Wernblad og Lars C. Larsen

Kalenderen 4. november

skolebestyrelsesmøde 19 – 21.30

5. november mic3

Skole‐hjemsamtaler i 14 – 17

6. november 2.a

Skole‐hjemsamtaler i 16 – 19

7. november 2.a

Skole‐hjemsamtaler i 16 – 19

13. november Skole‐hjemsamtaler i 2.a 16 – 19 Skal vi spille skak? "Ja, tak ‐ meget gerne!", sådan lyder det blandt stort set alle børn i ind‐ 27. november Skole‐hjemsamtaler i skolingen, hvor vi i uge 41 fulgte op på forårets skakuge med to skakda‐ mex 16 – 21 ge. Koncentration, taktik, respekt og 2. december Juleklippedag relationer blev dyrket på tværs af klassetrin, alder og køn gennem skakspillet. Og vi kan ikke få nok! ‐ listen over det som skakspillet giver børnene er alenlang og vi fortsætter helt klart projektet over de kommen‐ de år. Tak for nogle gode dage og endnu engang tak til Jens Kjeldsen (Mathilde, Caroline og Oscar), der liiiiige fandt tid til at kigge forbi og give projektet det sidste løft ved dels at undervise lidt og dels ved at spille mod 28 børn på én gang. Se, Ny skolesekretær. dét er virkelig sejt! Jeg hedder Dorte Mikkelsen og er Med venlig hilsen startet som skolesekretær d. 1. okto‐ Indskolingen ber. 21. november Skolefest

Torsdag d. 21. november holder vi skolefest. 6. klasse og mec er i gang med at sætte en forestilling op. Ind‐ til videre i dybeste hemmelighed, men sæt X i kalenderen og tag med Jeg er uddannet kontorassistent med


November 2013

Motionsdag pü Mørke skole

8544

17


18

Nyt fra Lindegården Om aktiviteter Som det er bekendt for de fleste, der kommer på Lindegården, er der rigtig mange aktiviteter, og i forrige nummer omtalte jeg Zumba.

November 2013

8544

Nogle tror desværre, at man skal deltage i mindst én aktivitet for at kunne deltage i julefrokost på Lindegården; men det skal man ikke! Har man lyst til at være med i et fællesskab med mad på bordet (drikkevarer må man selv købe, dog er der inkluderet én genstand i prisen), synge nogle af de kendte julesange, få en julehistorie, deltage i amerikansk lotteri og være sammen med glade mennesker, er det med at møde op mandag den 9. dec. til Centerrådets og Mørke- og Ådalens Pentionistforenings julefrokost – alt sammen for 160 kr. HUSK TILMELDING. På centerrådets vegne

DECEMBER Mandag den 2. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening. Mandag den 9. kl. 12 – 16 JULEFROKOST med her lig mad, fin stemning, amerikansk lotteri og fællessang. Tilmelding senest den 2.12. (lister ophængt i Lindegården). Arr.: centerråd og pensionistforening i fællesskab Ændringer kan ske. Hold øje med opslagstavlen.

Bendt Johansen Betaler man 47 kr./md. for deltagelse i en aktivitet, kan man gratis benytte motionsmaskinerne i gymnastiksalen, når man har fået instruktion i hvordan. Deltager man ikke i andre aktiviteter, må man til "baglommen". Maskinerne bliver synet for at sikre, at de er i skikkerhedsmæssig stand, så du kan rolig give dig i kast med at styrke kroppens muskler. Jeg benytter mig af denne mulighed og er rigtig glad for den.

Tlf. 6464 49439 Email: bjoh@fiber.dk NOVEMBER Mandag den 11. kl. 14 – 16 Underholdning ved Seniororkestret. Arr.: Arrangementsudvalget Nørkleholdet på Lindegården. Mandag den 18. kl. 14 – 16 Nørklehygge med banko.

Fra Datastuen: Også i år er der opretttet et begynderhold med trykkelyst i fingrene og nysgerrighed bag øjnene; men der står stadig nogle på venteliste, og de vil rigtig gerne have hjælp til at komme i gang. De nuværende undervisere kan ikke påtage sig mere. Findes der én eller flere i læserkredsen, der kan påtage sig at undervise et hold begyndere? For dog at hjælpe de ivrigt ventende lidt i gang tilbydes de to gange undervisning før jul, torsdagene den 21. og 28. nov. kl. 9.30-11.30, og efter aftale to gange efter jul. Tilmelding til undertegnede senest den 15. nov. Kan man gå på nettet, findes der flere videoer, der kan hjælpe én på vej.

Arr.: Nørklerne Mandag den 25. kl. 14 – 16 Sognepræst Carsten Tranbjerg-Krab, Hornslet, underholder. Arr.: Arrangementsudvalget Fredag den 29. kl. 13 – 16 Julemarked på Rosengården, hvor Nørklerne deltager. Alle er velkomne.

Onsdage kl. 9.00 til 11.30 I Kaffestuen. Vi er en gruppe damer, der mødes hver onsdag Gruppens formål er at producere alle former for håndarbejde. Disse håndarbejder sælges i Boden på Lindegården. Overskuddet bliver brugt til arrangementer på Lindegården eller en eller flere udflugter om året. Nørkleholdet leverer materialerne til håndarbejdet. Gruppen er fritaget for brugerbetaling pga. at produkterne sælges til fordel for Lindegården. Deltagerne betaler sin egen kaffe og brød. Vel mødt, hvis det er noget for dig.


November 2013

8544

Julemarked på Rosengården. Tingvej 22. Hornslet

Mørke-Ådalens Pensionistforening Tirsdag d. 26-11 Julefrokost på Hoed Kro Der kommer opslag på Lindegården. Mandag d. 2-12 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 der er ænder på kortet fuld. Faste ting. Mandag d. 6-1-14 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 Hver tirsdag eftermiddag er der kortspil på Lindegården kl.13.30 til ? Hver onsdag og fredag formiddag er der data på Lindegården kl. 9 til 11.30 Hver onsdag eftermidddag er der billard på Lindegården kl.12. til ? Hver torsdag eftermiddag er der billard på Lindegården kl 13.30 til? Torsdag formiddag er der Bowling i Ebeltoft kl .10 til 11.30 Mandag d. 3. februar Banko på Lindegården kl. 14 til 16.15. Venligst Mørke Ådalens Efterløns og PF. Oskar Balle

Fredag den 29.nov. kl. 13.00-16.00. Rosengårdens arrangerende grupper og Lindegårdens Nørklehold, står igen i år for en hyggelig eftermiddag. Der er mulighed for at købe forskellige ting som: Dekorationer, kirkegårdspynt, træting, diverse håndarb. kaffe og kage og gløgg og æbleskiver m.m. Syddjurs Seniororkester spiller i cafeen. Alt i alt er der planlagt en rigtig hyggelig eftermiddag. Centerrådet har en stand, så der er mulighed for at høre hvad rådet står for på Rosengården. Alle er velkomne.

19


20

8544

November 2013

Mørke Kirkes hemmelige krypt, som den så ud, da den lige var blevet åbnet. Den indeholdt 20 kister

Krypten, som den ser ud i dag efter renoveringen. De afdøde er genbegravet på kirkegården.

8544 November 2013  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

8544 November 2013  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

Advertisement