Page 1

8544 M Å N E D S B L A D 28. ÅRGANG

::

NR.

F O R

M Ø R K E

O G

H V I L S A G E R

S O G N E

5

2014

Rynkebyløbet 2014 Se omtale side 9


2

8544

Maj 2014

8544 Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 7170 2030 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Ann R. Pedersen tlf. 2383 4555 E-mail ann.pedersen@rosenholms.net Sidste indleveringsfrist:d. 20. i måneden Konto nr. 9354 000023226 Rønde Sparekasse Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Dagstrup Forsamlingshus 1914 - 2014

Dagstrup Forsamlingshus fylder 100 år i 2014. I den forbindelse vil vi gerne byde byens borgere og venner af huset, på lidt godt til ganen. Lørdag den 24. maj 2014 kl. 13.00 til 16.00

Næste numre: 8544 udkommer sidste gang inden sommerferien:

1.juni

deadline den 17. maj Pga. ferie. Sommerferie i juli og august.


j.

Maj 2014

8544

3

Lad os nu komme i gang, og så viser det sig jo nok at motivatioviden og erfaringer fra skolerne nen hos såvel lærere, ledelse, på en ny hjemmeside. Jeg vil op- forældre og børn snart vil komfordre alle til at bruge ministeri- me op i fulde omdrejninger – først og fremmest til gavn for ets nye hjemmeside som inspi”ungerne”. ration til udvikling af den nye omkring i landet. Vi har samlet

skole og til at dele viden på den.”

Arbejdsro i timerne.

Som gammel skolemand, der i de senere år fra sidelinjen har fulgt udviklingen i folkeskolen, 65 % overvejer kan jeg ikke lade være med at Men ikke alt er så rosenrødt, komme med et velment råd til som ministeren havde håbet: alle involverede parter: Der skal En ny rundspørge, som DR Nyvære arbejdsro i undervisningssiheder har foretaget, viser, at læ- tuationen, ellers er der ingen, der rernes får det fulde udbytte af undervisarbejdsmotivation er helt i bund ningen. På hver skole findes der Den nye skolereform. her få måneder inden, den nye, lærere, der mestrer dette på bedEfter sommerferien træder den store skolereform tages i brug. nye skolereform som bekendt i ste vis, lad dem undervise kolleDR har spurgt 842 tilfældigt ud- gerne, så alle trækker på samme kraft. valgte lærere, og 65 procent af Der har været talt og skrevet hammel, så kommer resultatermeget om dette nye tiltag, og det de adspurgte svarer, at de over- ne!!! vejer at forlade lærerfaget. må indrømmes, at det ikke var den bedste begyndelse reformen De føler sig kørt over af politiJørn Løth. fik, da kommunerne lockoutede kerne og deres arbejdsgivere, og Bemærk venligst, at pga. ferie lærerne for et årstid siden. de føler, at de har haft minimal er deadline for sidste nummer indflydelse på denne her reform. af 8544 inden sommerferien Ny hverdag Forhåbentlig står det ikke så den 17. maj 2014. De danske skoleelever møder en slemt til i Syddjurs kommune. ny hverdag efter sommerferien. Folkeskolereformen giver dem blandt andet en længere skoledag, flere timer i dansk og matematik, flere undervisningsformer, mere bevægelse og en tidligere start på fremmedsprogene. De mange initiativer skal være med til at sikre, at alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan – uanset baggrund.

Redakteurens Hjørne

Undervisningsminister Christine Antorini siger om den nye reform: ”Folkeskolereformen bygger i høj grad på de gode tiltag, som allerede er i gang på skoler rundt


4

8544

Maj 2014


Maj 2014

8544

5


6

8544

Maj 2014


Maj 2014

8544

Firkløverskolen arrangerede fodboldturnering. Fredag den 4 april deltog Mini 3 fra Mørke Skole i fodboldturnering arrangeret af Firkløver Skolen. Der blev spillet nationalmelodi og alle stod pænt op, og så blev der spillet en masse fodboldkampe. Mini 3 deltog i 4-6 klasse turneringen og selvom de var de yngste klarede de sig godt og det blev til en flot 2. Plads med flotte medaljer og en flot Lego præmie. Mic-3

UDLEJNING AF FLAGALLÉ

Bestilles i god tid hos

Spar

Hel flagallé på 50 stk.

kun kr. 500,-

10 stk. med spyd kun

kr. 200,-

7


8

8544

Maj 2014

Mørke på vej til fornyel- område, som giver mulighed ber mine bekymringer bliver for kontor og liberale, og min- gjort til skamme, men det er se. På sidste byrådsmøde godkendte byrådet den forestående områdefornyelse af Mørke bymidte – med fokus på rute 21 - som er en statsvej - især omkring mobilitet og tilgængelighed. Vi har haft stor glæde og gavn af projekt hastighedsdæmpning gennem byen i form af vejbump, men det er til daglig udfordring for specielt udrykningsfartøjer, som skal helt ned i fart, for at patienterne ikke lider overlast. Derfor har jeg ved alle muligheder slået et slag for at se på problemet, hvor det er, nemlig i byen, og ikke give grønt lys for omfartsvej, som både en urimelig udgift og samtidig en udfordring for handelslivet. Min holdning er ganske enkelt, at bumpene må vige for chikaner på vejen – i form af træer, bemaling af vejen og indsnævring – med andre ord forskønnelse og effektiv nedsætning af hastighed i en og samme omgang – det vil give en god mening med vort forestående projekt, som så mange borgere aktivt har taget del i forberedelserne på. -I forlængelse af områdefornyelse har Jan Jensen spillet ind med forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplanen, som vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved møbelfabrikken til blandet bolig og erhvervs-

dre håndværkserhverv. Dog må der ikke etableres butikker, da området ligger udenfor bymidten, hvor disse henvises til. Projektet har ingen større betydning for det øvrige industriområde, og støjfrekvensen nedsættes fra 7o db til 55 db i dagtimerne. Omdannelsen indgår som led i forskønnelse af det samlede stationsområde – og området kan bebygges i en højde op til 9,5 meter og max. 3 etager. Forslaget blev vedtaget på sidste byrådsmøde, og der er 8 ugers høring, og jeg ser frem til en spændende fremtid for området og ønsker initiativtagere tillykke med det forestående projekt. -Privatisering af veje. Der har været talt rigtig meget omkring den forestående privatisering af kommunale veje. Vi, som gik i mod, kom desværre i mindretal, da forslaget var på byrådets dagsorden i marts måned, og måtte se os slået i afstemningen 1o – 14. Der ligger nu en kæmpe udfordring for de husejere, der bliver berørt, og kommunen må i gang med at føre vejene op til en acceptabel standard, inden de afleveres i 2o17 / 18. Jeg er meget spændt på fremtiden for dette projekt, og hå-

kedeligt at vor betrængte økonomi tvinger os til sådanne beslutninger. Byrådsmedlem Flemming Hansen - LA

Mørke Husholdningskreds. Havetur til Lystrup. Skøn pryd- og nyttehave. Skønne stauder og løgplanter. Senere akelejer og lobelia. Kaffe kan medbringes og nydes i haven. Turen arrangeres med Haveforeningen. Tidspunkt: Kl..19.00. 26 maj 2014. Tilmelding til Gitte Nørgård telf. 86377686 . Vi kører fra Mørke Station Kl. 18.15 . Der er samkørsel. ½ Jeg vil allerede gøre opmærksom på vores tur til Industrimuseet i Horsens og Glud museum. Det er den 27. juni 2014. Turen foretages i bus. Håber mange har lyst til at tage med, det plejer at være en meget hyggelig tur. Med venlig hilsen Inger Marie Trælle Mørke Husholdningskreds


Maj 2014

8544

Med venlig hilsen Annie Wernblad og Lars C. Larsen Kalenderen:

9

Det overordnede resultat viser, at 73% af forældrene var meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole, mens 17% hverken var tilfredse eller utilfredse. 7% af forældrene var utilfredse og 2% meget utilfredse.

7. maj skole-hjemsamtaler i 4. 15 – 19

Undersøgelsen viser at forældrene især satte pris på brugen af Ipads i undervisninMed forårets komme går sko- 19.maj Skole-hjemsamtaler i gen, skolens indsats for udvikling af barnets sociale leåret for alvor på hæld. For mic3 14 – 16.30 kompetencer samt skolens 9. årgang er det hele skoleti20.maj Forældremøde i evne til at gøre ens barn trygt den som nærmer sig sin af1. 16 – 18.30 og glad. På minussiden lagde slutning. 21. maj Skole-hjemsamtaler i forældrene vægt på blandt 9.klasserne holder deres sidandet de trafikale forhold, de 2. 15.30 – 19 ste skoledag onsdag d. 28. inden- og udendørs fysiske 28. maj Sidste skoledag maj. Husk at det er en af rammer og mobning. for afgangsklasserne årets særlige dage, hvor alle er i skole fra 8 – 11.30. Vi regner med en dag hvor afMåling viser høj tilfredshed gangsklasserne på forskellig vis vil underholde os. Måske med skolerne i Syddjurs med revy og en fodboldkamp? Skoleområdet gennemførte Forud for den sidste skoledag i efteråret 2013 en brugerskal 9. klasses elever til tilfredshedsundersøgelse skriftlige afgangsprøver. De blandt forældre og elever og Alt i el-installationer udføres ligger her i begyndelsen af resultaterne viser en høj Uforbindende tilbud gives maj. Juni måned byder på grad af tilfredshed. Udvalgsmundtlige prøver og sidst i formand Per Zeidler kalder Gode tilbud i lamper juni holder vi dimissionsfest resultatet flot, men siger SALG / SERVICE for afgangsklasserne. også at undersøgelsen giver af hårde hvidevarer Fredag op til påskeferien del- flere emner til udvalgets videre arbejde. tog vi i Rynkebyløbet, som

Nyt fra Mørke skole

7.maj Skolebestyrelsesmøde 19 – 21.30

Jon's

handler om at få rørt sig og samtidig samle penge ind til Børnecancerfonden. Alle børn løb i en time på en rute tæt på skolen og de havde lavet aftaler med forældre og andre om at give et beløb pr løbet runde. Vejret var med os og der blev løbet langt. Følg med på hjemmesiden eller i næste nummer af 8544, hvor vi vil fortælle hvor mange kroner vi har sendt til Børnecancerfonden.

I efteråret 2013 blev alle forældre til børn i 0. – 9. klasse og alle elever i 6. – 9. klasse tilbudt at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Den gennemsnitlige svarprocent pr. skole var på 52% for forældre og 55% for elever – den højeste svarprocent var på 73% og den laveste på 21%.

Ebeltoftvej 55

El

! 8637 7065


10

8544

Forældre med ambitioner for deres børn… – ikke i Danmark

dem – ja, så er det bestemt noget, jeg gerne vil blive bedre til for at styrke fællesskabet i mine børns klasser. Vi Den 18. marts var der foreskal huske, at vores interesdrag med Jens Andersen på se og aktive deltagelse i børMørke skole. Det var et super nenes skoleliv er den faktor, spændende og inspirerende som betyder mest for, hvorforedrag, der handlede om dan vores børn klarer sig i forældrenes indflydelse på de- skolen. res børns skolegang. Et foreEn anden vigtig ting at hudrag der gav stof til eftertanske er, at et fællesskab udke. Det fik i hvert fald mig til vikles sjældent ved at fokuat vende blikket ind af og sere på individer – det er tjekke efter, om der var ting, snarere omvendt. Fællesskajeg burde gøre bedre eller anbet er rammen for individets derledes. dannelse og udvikling. Så Udgangspunktet for hele fore- selvom der ikke er nogen draget var vigtigheden af fæl- tvivl om, at ens eget barn er lesskabet for vores børn. det vigtigste barn i klassen, Vores børn kan bedst lære og så husk på at fællesskabet – trives i skolen, hvis fællesska- altså alle de andre børn – er vigtigere for dit barn end at bet er godt. Og det overraskende for mig var at få at vi- være et individ. de, hvor stor indflydelse vi forældre har på, om vores børns klasser har et godt fællesskab. Helt frem til børnene er 16 år, er det os forældre, der har den største indflydelse på vores børns trivsel og fællesskab i skolen.

Så min opfordring oven på dette foredrag er: Vær med til at hjælpe alle børn til at være en del af fællesskabet. Det vil betyde noget positivt for vores egne børn. Så med håbet om et godt fællesskab, ønskes I en god sommer.

Jens Andersen mener, at når På bestyrelsens vegne der er problemer i en klasse, Ann Ring er det altid nogle voksne, der bidrager med problemerne. Mindst én af følgende tre faktorer gør sig gældende: det er forældre der taler dårligt om enten andre børn, andre forældre eller skolen. Det er jo tankevækkende, at det kan være med til at skabe et dårligt fællesskab i vores børns klasser. Børn er sociale, hvis de voksne er sociale. Så hvis det handler om at sludre lidt med de andre forældre, når man møder dem, huske de andre børns navne og sige hej til

Maj 2012


Maj 2012

8544

ved at hjælpe og have ansvar, for det gør jo én glad, og du møder stor imødekommenhed. Men jeg har stadig ikke ramt 'dette mere'. Må give op!

Fra Lindegården 'Der er mere'! Når vi skal udtrykke os, fortælle om eller beskrive noget, benytter vi os af ord – det skrevne eller det talte. Men vil vi fortælle om 'det hele', opdager vi hurtigt, at vi kommer til kort, for der er altid mere at sige. Det er et ægte dilemma, for jeg vil ønske for dig, at jeg kunne fortælle om 'dette mere', så du også fik lyst til at være med i det eller finde det. Det kan imidlertid kun findes ved at være deltager! Lad mig give et par eksempler, hvor jeg kender det ene som noget fortalt og det andet indefra, og begge eksempler kan erfares i en hvilken som helst aktivitet. Fortalt: Interesse for at strikke, og der er en strikkegruppe i Lindegården. Skal jeg deltage? Det er måske ikke noget særligt. Jeg skal finde mig til rette, føle mig accepteret. Det kommer efterhånden. Jeg begynder at blive 'én af dem', og nu oplever jeg også 'dette mere', som man er nødt til at være til stede for at opleve. Indefra: Du har lovet at være tovholder for en gruppe, men har kviet dig lidt ved det, fordi det forpligter mere end at være deltager. Du skal komme hver gang. Du har en opgave. Kan ganske vist aflyse, hvis du skal noget andet, men gør det ikke gerne. Nogle undrer sig over, at du gider, men har så måske lige glemt egne oplevelser

I løbet af maj måned hører flere aktiviteter op, for foråret og sommeren kalder på dig i andre sammenhænge. Bl.a. stopper den direkte undervisning i EDB for de hold, der begyndte i 2012. For dem og andre vil vi dog holde åben-datastue én gang om måneden. Nærmere om dette i 8544 efter sommerferien. – Behovet for at kunne modtage digital post fra offentlige stiger i løbet af året, ligesom nødvendigheden af at kunne benytte netbank er helt åbenbart i en by uden en bank- eller sparekasse. Derfor kan vi tilbyde to nye hold at lære 'at gå på nettet'. De, der allerede nu véd, at de vil gå til EDB inviteres til orientering tirsdag den 10. juni kl. 14 i Lindegården. Der er en venteliste for dem, der har meldt sig, og de har naturligvis førsteret, når vi begynder tirsdag den 2. sep. På centerrådets vegne Bendt Johansen Kildegårdsvej 8, 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

Maj Mandag den 12. kl. 14 – 16 Underholdning ved sognepræst Lars Nymark, Hvilsager. Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 19. kl. 14 – 16 At vandre en del af Caminoen (pilgrimsvandring) i moderne turisttid ved Jytte Schnell. Arr.: Arrangementsudvalget

11

Mandag den 26. kl. 14 – 16 Forårstur med Nørklerne – kaffe på udebane. Billetter hos Else og Minna. Arr.: Nørklerne

Juni Mandag den 2. kl. 9 – 11 Centerrådsmøde Mandag den 2. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterlønsog Pensionistforening Tirsdag den 10. kl. 14 Orienteringsmøde for nye computer-brugere Arr.: Datastuen Mandag den 16. kl. 14 – 16 Seniorshoppen – udsalg. Arr.: Arrangementsudvalget

Juli Mandag den 7. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterlønsog Pensionistforening


12

8544

Maj 2014

Frisk, billig og lige i nærheden Stationsvej 12, 8544 Mørke !

8637 7099 Åbningstider: Alle dage fra kl. 7 - 20

MØRKE AUTOGENBRUG

KUN FORD DELE ! 8637 6002

næst efter solen den bedste varmekilde Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - 8544 MØRKE - ! 8637 7230

8544 Maj 2014  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

Advertisement