Stenkoll #155

Page 39

FOU

NY TEKNIK KAN MÖJLIGGÖRA

tätortsnära krossning Växande städer innebär stora mängder schaktmassor och entreprenadberg. Massor som nu ofta transporteras långa sträckor, med stor miljöpåverkan som följd, för att bearbetas och förhoppningsvis återvinnas i nya projekt. Det ska projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering råda bot på. TEXT: Niclas Kindvall FOTO: Tyréns

rojektet delfinansieras inom Vinnovas satsning på Utmaningsdriven innovation och befinner sig för tillfället i steg 2 – som syftar till att bland annat utveckla en detaljerad och tydlig bullermodell samt ett system för bullerövervakning och informationsåterkoppling. Dessutom utformas ett beställarstöd för kravställning och ett kunskapsstöd för entreprenörer. – Ambitionen är att kunna upprätta tätortsnära bearbetningsplatser i närheten av den plats där massorna uppkommer, berättar Tyréns Josefin Hamrefors som är ansvarig projektledare och fortsätter: – Minskade transporter innebär stora miljövinster men också en kostnadseffektiv hantering av materialet.

P

Men för att få tillstånd att upprätta sådana tätortsnära masshanteringsplatser krävs, bland flera andra parametrar, att det går att minska bullret från framför allt krossning. – I projektets första steg såg vi att det går att sänka nivåerna med bullerdämpningsteknik som finns på marknaden idag. För att denna teknik ska användas vid rätt tillfällen krävs medvetenhet och samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan, vilket steg 2 i projektet fokuserar på. Den bullermodell som Tyréns akustiker Theodora Bjarkadottir arbetat fram, efter omfattande mätningar på olika sorters krossutrustning, utgår från bullerkällan och kan beräkna resulterande bul-

STENKOLL KROSSORDET NUMMER 155

lernivåer vid närliggande husfasader, exempelvis bostadshus. Bullermodellen åskådliggörs visuellt och detaljerat. Beställaren kan med hjälp av modellen ställa krav vid upphandling och entreprenören kan använda modellen för att optimera sin arbetsplats avseende buller. – Modellen kan exempelvis användas för att planera hur bullerkällorna placeras inom området för att minska störningarna, berättar Josefin Hamrefors Theodora Bjarkadottir.

"Ambitionen är att upprätta tätortsnära bearbetningsplatser."

Inom projektet utvecklar även Tyréns akustiker Moa Ljörnlund en ny metod för långtidsmätning avsedd för uppföljning av krav. Metoden avser mätningar i realtid, när verksamheten väl finns på plats. Det betyder att eventuella överskridanden av bullervillkoren kan undvikas genom att entreprenören har tillgång till mätdata i realtid som i sin tur kan vara kopplade till larm. All

39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.