Stenkoll nr2 2016

Page 6

Anslagstavlan Skriv gärna till oss på adressen: SBMI, Box 556 84, 102 15 Stockholm Anmäl dig till kurserna till: leena.eriksson@sbmi.se. Anmälan till branschdag på SBMIs hemsida.

Kurser och branschdagar 2016 6/10 Branschdag Jönköping, Filmstaden 20/10 Branschdag Umeå, Filmstaden 8–9/11 Grundkurs i bergmaterial­ industrin Radisson Blu Arlandia

Nästa samling för bergmaterialindustrin är den 6 oktober i Jönköping och därefter den 20 oktober i Umeå.

Kursen vänder sig till nyanställda och administrativ personal i bergmaterialindustrin. Personer verksamma i bygg- och anläggningsverksamhet samt i myndigheter och organisationer med anknytning till bergmaterialindustrin. Målsättningen är att ge grundläggande kännedom om bergmaterialets användningsområde, produktion samt användarnas och samhällets krav.

22–23/11 Produktkunskap, kvalitets­ säkring & EN-standarder Radisson Blu Arlandia

Kursen vänder sig till alla som arbetar med produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial. Kursprogrammet syftar till att ge deltagaren förmågan att definiera produktegenskaper hos bergmaterial, kvalitetssäkra dessa samt hantera avvikelser från deklarerade specifikationer.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.