Page 38

tillsyn

Kampen mot det farliga dammet Arbetsmiljöverkets granskning av bergindustrin visar på brister framför allt i kvartsföreskriftens krav på bedömningar av risker och dokumentation av åtgärder. Det konstaterar Fredrik Hedlund, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Umeå, och nationell projektledare för tillsynsinsatsen ”Arbete med berg”, efter att drygt 300 arbetsplatser hittills har inspekterats. TEXT: HANS LUNDGREN

– Vi gör inspektionerna mot bakgrund av den nya föreskriften om kvarts. Det var nödvändigt att i samband med de nya reglerna ta fram ett tillsynsprojekt. Med tillsynen vill vi agera proaktivt och studera arbetsgivarnas förebyggande arbete, men också se hur verksamheterna anammat föreskriften, förklarar Fredrik Hedlund. I tillsynsprojektet ska 24 av Arbetsmiljöverkets inspektörer besöka cirka 540 arbetsplatser runtom i landet. I början av april var 325 av dessa avklarade. Till det kommer runt 270 uppföljningsbesök, som inspektörerna gör där man upptäcker brister vid det första tillfället. Totalt handlar det alltså om cirka 810 inspektioner som ska göras, på både små och stora företag.

Dokumentera mer

Fredrik Hedlund

Projektet inleddes i november i fjol och ska avslutas i oktober 2016. Vanligen brukar det finnas saker att rätta till på 30–50 procent av arbetsplatserna. – Det som än så länge sticker ut

Det finns fog för en till­syns­insats också med tanke på att branschen är mer olycks­drabbad än andra.

38

KROSSORDET # 138

Fredrik Hedlund

är framför allt brister när det handlar om kvartsföreskriftens paragrafer kring riskbedömning och dokumentation av åtgärder, men också begränsning av dammspridning, rengöring, andningsskydd, rutiner för underhåll samt hanterings- och skyddsinstruktioner, säger Fredrik Hedlund.

kan botas. Därför är det så viktigt att se till att halterna av damm i luften är låga. Det är den enda riktigt säkra metoden för att förhindra att sjukdomarna uppkommer på grund av bergdamm. Särskilt gäller det när halten av kvarts i berget är hög, skriver forskarna i kunskapsöversikten.

Fokus på kvarts

Buller och kyla

Utöver brister kring reglerna i kvartsföreskriften har Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt också resulterat i att krav har ställts på det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett flertal paragrafer. Arbetsmiljöverket har valt ett antal näringsgrenar som arbetar med bergbearbetning och hanterar kvartshaltigt material. Det är gruvindustrin och tunnelarbete men framför allt verksamheter ovan jord som täkter, betongstationer, stenhuggerier och krossning. Sedan 2 november i fjol gäller nya regler om stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). Runt 80 000 personer beräknas vara exponerade för kvartsdamm i sitt yrke, yrkesgrupper som maskinoperatörer vid stenkrossar, tunnelborrning, stenhuggare med flera. De som jobbar med bergarbete löper en ökad risk för att drabbas av stendammslunga och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), enligt en kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket. Varken KOL eller stendammslunga

Men tillsynsprojektet handlar inte bara om det hälsofarliga stendammet. Arbetsmiljöverkets inspektörer undersöker också hur arbetsplatserna hanterar risker med olycksfall. – Det finns fog för en tillsynsinsats också med tanke på att branschen är mer olycksdrabbad än andra, säger Fredrik Hedlund. Bergshantering är en farlig bransch. Genomsnittet för arbetsolyckor i samband med bergshantering är 11 per 1 000 sysselsatta, mot snittet för samtliga branscher 7 per 1 000 sysselsatta. Ras eller fall är den vanligaste olycksorsaken bland män och fallolyckor den vanligaste olycksorsaken bland kvinnor. Åtta dödolyckor inträffade under åren 2010–2014. De vanligaste händelserna var att den förolyckade påkördes eller klämdes. Av undersökningen Arbetsmiljön 2013 framgår att över hälften av de sysselsatta inom bergshantering upplevde att de utsattes för buller och kyla mer än en fjärdedel av arbetstiden. Det är en dubbelt så hög andel jämfört med genomsnittet för samtliga branscher.

Stenkoll nr2 2016  
Stenkoll nr2 2016  
Advertisement