Page 1

orria

NEUS SANMARTร Evaluaciรณn formadora

IKASTOLA SALUDABLE Y SOSTENIBLE Apuesta integral por la salud y la sostenibilidad

HIZPRO

Euskaldun eleanitzak hezten ditugu

EKI

Egitasmoa indartzen ari gara

KEYCOLAB

Nazioarteko Konferentzian izan gara

EUSKAL ASTEA

Euskararen eguneko ospakizunetan bete-betean murgilduta

45.

zenbakia - 2017 Abendua sanferminikastola.eus


45.

zenbakia - 2017 abendua sanferminikastola.eus

aurkibidea Neus Sanmartí ............................................ 3 Evaluación formadora

Ikastola saludable y sostenible .................... 7 Apuesta integral por la salud y la sostenibilidad

Hizpro ....................................................... 11 Euskaldun eleanitzak hezten ditugu

Mindfulness .............................................. 13 Formación para profesorado, padres y madres de la ikastola

Trukaketak ................................................. 14 Conectados a Europa

EKI ........................................................... 16 Egitasmoa indartzen ari gara

Keycolab .................................................. 18 Nazioarteko Konferentzian izan gara

Ikasle ohiak ............................................... 19 Irati Lizarraga

Euskal Astea ............................................. 20 Euskararen eguneko ospakizunetan bete-betean murgilduta

Simulakroa ............................................... 21 Prebentziorako tresna bikaina

Jarduerak eta irteerak ............................... 22 Hamaika ekimen ikastolako bizitzan

San Fermin Ikastola Iruñeko errepidea, 7 31190 Zizur Txikia (Nafarroa) Tel.: 948 18 39 03 Fax: 948 18 39 02 sfermin@ikastola.net sanferminikastola.eus Diseinua, maketazioa eta publizitatea Xabier Iriarte eta HEDA Comunicación S.L. Imprimaketa Gráficas Alzate Lege Gordailua NA 1547-2017


METODOLOGIA / METODOLOGÍA

Neus Sanmartí Neus Sanmartí es catedrática y profesora emérita del Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona y lleva muchos años investigando y defendiendo la evaluación formadora. A principio de curso, todo el profesorado de la Ikastola tuvo la oportunidad de recibir formación por parte de esta perseverante profesora que defiende una evaluación en la que no nos limitemos a calificar. ¿Cómo definiría la evaluación formadora? Es la evaluación que tiene como finalidad mejorar el aprendizaje, rectificar errores, comprenderlos… Y todo eso ha de hacerlo el propio alumnado. Es el que tiene que llegar a identificar sus errores y tomar decisiones de mejora con respecto a aquello que no ha conseguido alcanzar. Este es el cambio importante que debemos

plantearnos. La evaluación debe ser así formativa para el alumnado, pero también para el profesorado. ¿En qué se diferenciaría, entonces, de la evaluación tradicional? La diferencia fundamental es que las decisiones las toma el propio alumno. Todo esto está muy relacionado sanferminikastola.eus orria

3


METODOLOGIA / METODOLOGÍA

con su autonomía. Y esto significa que deben ser capaces de hacerlo solos. Sin ayuda. Nos estamos equivocando formando a personas que durante toda su vida necesitan a un adulto a su lado que les diga qué deben hacer. Este es un reto que también deben asumir las familias. Debemos acompañarlos, motivarlos… Pero sin olvidarnos de fomentar su autonomía.

Cómo describiría, brevemente, el proceso de evaluación que plantea.

Para empezar, me gustaría hablar de progresión. Define muy bien lo que quiero decir. El cambio debe ser distinto. Tendemos a enseñar siempre lo mismo, a repetirlo, porque no lo han entendido bien. Tendemos a enseñar el final: el producto y no el proceso. Hay algunas cosas Evaluar de esa manera debe suponer por tanto un que hay que aprender, pero no es el objetivo. No al mecambio en el proceso, en la metodología… nos en el que debemos basarnos para aprobarles. La finalidad debe ser la aplicación de ese conociEs un cambio que debe ser gradual y que, miento. Es algo además, que se relaciona en mi opinión, debe darse en varios con este momento histórico; antes, la La evaluación años. Entre otras cosas, porque es función de la escuela era precisamenformadora necesario cambiar también qué es te la de acercar al alumnado un colo que enseñas. Evidentemente nocimiento al que normalmente no responde a las nuevas es un proceso lento. Hay que setenía fácil acceso; hoy en día esto necesidades sociales con leccionar muy bien cuáles son los ha cambiado mucho. las que ya nos encontraaspectos claves del aprendizaje. La función de la escuela de hoy en día No es una cuestión de otra nueva mos y se encontrarán en no debe ser que los niños repitan moda en la educación. Responde a un futuro nuetros la información. Gracias a los avancuestiones de fondo sobre un proalumnos y alumnas ces tecnológicos, podemos acceder fundo cambio que se está dando en a toda la que precisemos. En su lugar, la sociedad. Responde a las nuevas el conocimiento hoy en día es saber por necesidades sociales con las que ya nos qué pasan las cosas, tener la capacidad de encontramos y con las que sin duda se enanalizarlas… Esto no significa que desestimemos contrarán en un futuro nuestros alumnos y alumel conocimiento: ciertamente es importante, pero no nas. Podemos seguir enseñándoles una y otra vez cuáles podemos seguir centrándonos solo en almacenar conson las partes de una planta (el tallo, los pistilos…) pero tenidos en sus cabezas. será más importante que aprendan por qué son necesa-

4

orria sanferminikastola.eus


METODOLOGIA / METODOLOGÍA

rias para el ecosistema. La primera parte es una información a la que hoy en día podemos acceder fácilmente. La segunda requiere investigación, comprensión, reflexión… También es fundamental que integremos en nuestra labor el valor de la progresión, y es que cualquier nuevo conocimiento ha de conectarse con alguno antiguo que tenga el niño o la niña. Esto es algo que sabíamos hace tiempo. La mayoría de las cosas que realmente aprendemos, son aquellas que empleamos en algo.

Sin embargo, a pesar de que variemos el método de evaluación, el profesorado también se ve obligado a calificar al alumno -desde un punto de vista legal y administrativo, incluso-. Si no tuviéramos que poner notas sería solamente un reconocimiento. Pero el caso es que hay que ponerlas. En cualquier caso, el feedback positivo que puede aportar la calificación lo necesitamos todas las personas. Si solo son notas, no, claro. Pero si además hay un reconocimiento… Hablamos de una motivación intrínseca para el conocimiento, para la necesidad de sentir la inquietud de aprender. La motivación externa se acaba enseguida.

Dentro del planteamiento global que hace en torno a la evaluación formaCuando un dora, propone además que sean alumno o alumna es los propios alumnos y alumnas los que se coevalúen entre sí. capaz de ver los erro-

¿Qué caracteriza a quienes desarrollan la capacidad de autoevaluarse?

res del compañero, está

Creo que cuando un alumno Fundamentalmente podemos decir aprendiendo. Así, eres cao alumna es capaz de ver los que son autónomas, porque, cuando errores del compañero, está hacen algo, saben por qué lo hacen. paz de ver los tuyos proaprendiendo. Es algo que nos Desgraciadamente, el alumnado hace pios, pero es importante pasa a todos los seres humanos. las cosas porque alguien se lo manda. trabajar en el aula los Siempre vemos mejor los defecCuesta que lo quieran saber, claro; tamvalores tos en el otro. Así, eres capaz de ver poco digo que esto sea fácil. Sin embargo, los tuyos propios. Pero, claro, tamesforzarse es abrirse, y para ello, también es bién es importante trabajar muy bien los necesario que alguien te pregunte para qué te valores dentro del aula, como el respeto… Y estás esforzando. Otra de las características es que por supuesto, con un adulto como referente siempre, desarrollan la capacidad de anticiparse. Saben en qué los que se encargue de consensuar los criterios. Si se hace van a valorar y esto les ayuda significativamente a la hora bien, estoy convencida de que funciona. de planificar o escoger sus estrategias de aprendizaje.

sanferminikastola.eus orria

5


METODOLOGIA / METODOLOGÍA

Neus Sanmartí Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedratiko eta irakasle emeritua da eta urte asko daramatza ebaluazio hezigarria ikertzen eta defendatzen. Ikasturte honen hasieran Ikastolako irakasle guztiek aukera izan dute prestakuntza saio bat izateko harekin. Egin diogun elkarrizketan Sanmartík esan digu ikastea eta akatsak zuzendu nahiz ulertzea direla ebaluazioaren xedeak, eta hori guztia ikasleek berek egin behar dutela. Haren ustez, ebaluazio hezigarria ohiko ebaluazioarekin alderatuz gero, desberdintasunik funtsezkoena da ikasleek berek hartzen dituztela erabakiak. Irakaslearen arabera, ikasleen autonomia sustatzea da gakoa, eta familiak ere horretan ahalegindu beharko lirateke.

6

aise eskuratu dezakegulako, baina bigarrena ikasteko, ordea, ikertu egin beharra dugu, baita ulertu eta hausnartu ere. Orobat uste du gure lanean aurrera egitea balioetsi behar dugula eta edozein jakintza berri haurrak lehenagotik duen besteren bati lotua egon behar dela. Horrez gain, ikasleek elkar ebalua dezaten ere proposatzen du irakasle honek. Hala egitea ikasbide ona dela uste du, bestearen akatsak errazago ikusten direlako eta geureez ohartzeko balio digutelako. Ildo horretan, nabarmendu du garrantzitsua dela ikasgelan balioak ongi lantzea eta heldu batekin irizpideak adostea.

Bestetik, esan digu aldaketa pixkanaka egin beharra dagoela, ongi finkatuz zein diren ikaskuntzaren alderdi nagusiak; izan ere, gaur egun, xede bakarra ezin da izan ikasleen buruak eduki hutsez hornitzea, zeren, teknologiari esker, eskura baitugu informazio guztia. Hortaz, gure garaiotan garrantzitsuagoa da gauzak zergatik gertatzen diren jakitea eta gertaerak aztertzeko gaitasuna izatea.

Notei buruz galdetu diogunean –legez ezinbestekoak baitira–, aipatu digu notez gain aitortza, errekonozimendua, ere behar duela ikasleak, bere baitan senti dezan ikasteko nahia, kanpoko motibazioa aise agortzen baita.

Neusek, bestetik, aipatu digu ezen, berak proposatzen duen ebaluazio prozesuan, aurrera egitea dela ideia giltzarria, eta ikasleek ezaguera aplikatzen jakitea hartu behar dela helburutzat. Haren ustez, gure une historiko honetan, ikasleendako landareen parteak zein diren jakitea baino anitzez garrantzisuagoa da ikastea zergatik diren beharrezkoak ekosistemarako, lehen jakintza hori

Azkenik, galdetu diogu zein diren beren burua ebaluatzen dakiten pertsonen ezaugarriak, eta azaldu digu funtsean jende autonomoa direla, zerbait egiten dutenean badakitelako zergatik egiten duten; eta, bestetik, aurrea hartzeko gaitasuna garatzen dutela, badakitelako zertan balioetsiko dituzten eta horrek ikasteko estrategiak aukeratzen laguntzen dielako.

orria sanferminikastola.eus


EGITASMOAK / PROYECTOS

Ikastola saludable y sostenible San Fermin Ikastola lleva ya muchos años realizando un trabajo en torno a la educación para la salud y para la preservación del medioambiente. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el servicio de enfermería que se ofrece, las placas solares con las que contamos para generar, una parte al menos, de la energía que consumimos, o la apuesta que se hace desde el servicio de comedor, para ofrecer alimentos saludables y ecológicos. Son solo algunos ejemplos que muestran la apuesta que desde la Ikastola se está haciendo en el ámbito de la salud y la sostenibilidad.

Actualmente varios profesionales de la ikastola se encuentran trabajando intensamente en un proyecto que intenta abarcar de una manera global e integral todos estos aspectos. Direccion, profesores de Educación Física, la nutricionista y dietista del centro Inge Klettt, la enfermera, Arantxa Arellano… Son algunos de los profesionales que, en los últimos años, se han dedicado a promover hábitos de vida saludables, poniendo especial atención en la promoción de la salud, en la prevención y también en la intervención previa para su mejora. Por destacar algunos ejemplos, podríamos hablar de los

almuerzos saludables que se promueven en la incorporación de niños y niñas a partir de los 3 años (preferiblemente fruta y no bolleria industrial….), trabajando en las aulas sobre la importancia de comer de manera equilibrada, y todo tipo de alimentos (especialmente frutas y verduras), o la dinámica que el propio centro genera en torno a la importancia del ejercicio físico, tanto en el aula, a través de las clases de Educación Física, los recreos y espacios de juego posteriores a las comidas, como en otras muchas actividades que se desarrollan, en las que se promueve este aspecto (salidas, excursiones…). sanferminikastola.eus orria

7


IKASTOLA

Otra de las líneas importantes de trabajo para la prevención de los accidentes es el programa de Educación en Seguridad Vial que ofrece la Policía Foral a los alumnos y alumnas de Primaria. En el área de trabajo para la prevención de drogodependencias, el Departamento de Orientación realiza diferentes actividades, en colaboración con tutoras/ es y Dirección. Queremos destacar en esta apartado la incorporación de San Fermin Ikastola al proyecto “Centro Libre de Drogas” en colaboración con el Plan Foral de Drogodependencias y la Fundación Ilundain, un proyecto en el que durante los últimos cursos han trabajado diversos profesionales del centro (profesorado, dirección, orientación, enfermería, además de, lógicamente, los representantes de la Fundacion Ilundain, del Plan Foral y del Servicio Social de Zizur).

CAMPAÑA PARA FINANCIAR EL DESFIBRILADOR Otro área destacable en la promoción de la salud es la formación y prevención en torno a la reanimación cardiovascular. De hecho, ya llevamos varios años ofreciendo cursos de RCP, tanto a profesionales como a familias de la ikastola. Además, es un aspecto que se trabaja en secundaria, con el alumnado, en las clases de Educación Física. Recientemente, incluso, la ikastola ha adquirido un desfibrilador, conscientes de la importancia vital que puede tener el disponer de una herramienta

8

orria sanferminikastola.eus

como esta, en caso de que su uso resultara necesario. Para costear los gastos del mismo, se está realizando una campaña vendiendo unas pulseras que, además de para recaudar fondos, ha servido para realizar una labor de concienciación en torno a la salud y la prevención con los problemas de corazón. Podemos decir, por tanto, como rezan las mencioanadas pulseras, que en la ikastola estamos “cardioprotegidos”.

SALUD Y SOSTENIBILIDAD DESDE EL COMEDOR Los profesionales de la cocina de la ikastola elaboran diariamente y directamente los menús que comen nuestros alumnos y alumnas. Además, desde hace 3 cursos se vienen introduciendo alimentos de origen ecológico, teniendo en cuenta criterios de salud, sostenibilidad, compromiso con el entorno cercano, además de un equilibrio con otro tipo de aspectos, como los costes de menú y la elaboración de los platos. Considerando que la alimentación es uno de los pilares básicos de la salud, San Fermin ikastola está realizando un especial esfuerzo, para que nuestros niños y niñas aprendan a consumir, a través de sus menús diarios, alimentos ecológicos e integrales. Pero no solo se persiguen estas últimas características a la hora de adquirir la materia prima, sino que también se busca la manera de ir integrando alimentos producidos en nuestro entorno. Esto, lógicamente, es algo que también se están trabajando en el plano educativo con el alumnado, tanto


IKASTOLA

por parte del profesorado dentro del aula, como desde la atención directa que ofrecen en este aspecto las profesionales del comedor. Y, por último, para la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental la gestión que realizamos de los residuos. Hace varios cursos implantamos el contenedor de materia orgánica. Fue un proyecto generado por el grupo Amalurra, formado por familiares y profesionales del centro, que busca ir elaborando un plan integral de sostenibilidad medioambiental para nuestra ikastola. Así, llevamos varios cursos funcionando con el 5º conteneder, poniendo especial atención a los re-

siduos que generamos en el comedor, pero también separando el resto de residuos de todo el centro, para su posterior reciclaje; sobre todo, el papel que, lógicamente, aún tiene mucha presencia en nuestro ámbito educativo. Sabemos que es posible, que en ikastola estamos separando muy bien las basuras, y queremos animaros a que se hagan en vuestros hogares para que el planeta en el que vivan vuestros hijos e hijas sea un poquito más sostenible y perviva.

sanferminikastola.eus orria

9


IKASTOLA

Ikastola, osasuntsu eta jasangarri San Fermin Ikastolak urte anitz daramatza osasunerako eta ingurumenaren babeserako hezkuntza lantzen. Horren erakusgarri dira, erizaintza-zerbitzua, eguzki-panelak eta jantokizerbitzuaren ahalegina jaki osasungarri eta ekologikoak eskaintzeko. Gaur egun, ikastolako profesional asko lanean ari dira alderdi guztiak bilduko dituen proiektu batea. Azken urteotan, hainbat langilek lan handia egin dute Ikastolan bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko. Aipatzekoak dira, besteak beste, hamaiketako osasuntsuen sustapena edo ikastetxeak ariketa fisikoaren garrantzia lantzeko berezkoa duen dinamika. Beste lan ildo garrantzitsu bat Bide Segurtasuneko Hezkuntza programa dugu, Foruzaingoak Lehen Hezkuntzako ikasleei eskainia. Droga-mendekotasunari aurrea hartzeko alorrean, berriz, hainbat jarduera egin dira eta nabarmendu beharra dago Ikastola “Drogarik gabeko ikastetxea� proiektuan sar-

10

orria sanferminikastola.eus

tu dela, Droga-mendekotasunaren aurkako Foru Planarekin eta Ilundain Fundazioarekin batera. DESFIBRILADOREA FINANTZATZEKO KANPAINA Bizkortze kardiobaskularraren inguruko prestakuntza eta sustapena dugu beste alor nabarmengarri bat. Ikastolako langile eta familiendako egiten diren ikastaroez gain, gaia Bigarren Hezkuntzan lantzen da. Ikastolak desfibriladore bat ere erosi du berriki eta gailuaren kostua ordaintzeko, eskumuturrekoak saltzeko kanpaina bat abiarazi da, dirua lortzeko eta, aldi berean, osasunaren eta bihotzeko arazoen inguruko kontzientzia indartzeko. OSASUNA ETA JASANGARRITASUNA JANTOKITIK ABIATUTA Sukaldeko langileek egunero eta zuzenean prestatzen dituzte gure ikasleek jaten dituzten menuak, eta badira jada hiru ikasturte menuetan

jatorri ekologikoko jakiak erabiltzen hasi zirela. Elikadura osasunaren oinarrizko euskarrietako bat denez, Ikastola ahalegin berezia egiten ari da umeek jaki ekologiko eta integralak jaten ikas dezaten. Horrez gain, gure inguruan ekoitzitako jakiak menuetan sartzeko modua bilatzen gara. Alderdi horiek, bestetik, hezkuntza esparruan ere lantzen ditugu. Azkenik, jasangarritasunari begira, funtsezkoa da hondakinak ongi kudeatzea. Ikastolan hondakinak bereizten ditugu, batez ere papera, eta gai organikoetarako edukiontzia jarri genun orain zenbait urte, Amalurra taldeak sustaturik. Senide eta langile batzuek osaturiko talde horrek ingurumen-jasangarritasunerako plan integral bat prestatu nahi du. Gure seme-alaben planeta jasangarriagoa eta iraunkorragoa izan dadin, funtsezkoa da geure etxeetan ere egoki kudeatzea hondakinak.


EGITASMOAK / PROYECTOS

Euskaldun eleanitzak hezten ditugu Euskaran eta euskalduntasunean oinarritzen den eleaniztasuna da gure ikastolako hizkuntza ereduaren bereizgarria. Horregatik, urteak daramatzagu HIZPRO egitasmoan murgilduta. Izan ere, ikastoletan, lau hizkuntza lantzen ditugu: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa, baina gure hizkuntza, euskara, abiapuntutzat hartuta. Europako Erreferentzi markoak proposatzen duen mailaketa da ikastolen oinarria eta abiapuntua eta, zentzu honetan, San Fermin ikastolan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzen duten ikasleek lortzen duten profila nabarmentzekoa da. Euskaran, esaterako, B2 maila menderatzen dute bukatzerakoan; hain zuzen titulu hori lortzeko prestatzen ditugu ikasleak etapa honetako bigarren zikloan. Gaztelanian B2 maila ere lortzen dute, irakasgai gisa, Lehen Hezkuntzako 3. mailan hasten baitira hitzkuntza honekin. Ingelesari dagokionez, B1 maila altua eskuratzen dutela baiezta daiteke. Ikastolan, atzerriko hizkuntza hau 4 urteko gelan lantzen hasten dira eta, ondorengo urteetan, irakasgai gisa izatearekin batera, DBHko azken zikloan, Gizarte zientziak ere ingelesez ikasten dituzte. Bidenabar, ikastolan lantzen diren frantseseko ikas-orduen bidez, gure ikasleek A2 mailara heltzeko gaitasun nahikoa lortzen dutela esan daiteke.

Baina, hauen guztien maila eta ezagutza zehaztu ezezik, Hizkuntz Proeiktuaren bidez ikastolak euskaraz gauzatu nahi du bere barne-bizitza; euskararen eta euskal kulturaren transmisioa, garapena eta zabalkundea bermatu nahi ditu. Ikastolak Nafarroako hizkuntzaren normalizazio prozesuan eragile izan garelako eta izango garelako. Izan ere, Ikastoletako Hizkuntza Proiektua 2001. urtean hasi zen eta urte hauetan guztietan, gure ikastolan, euskara eta euskalduntasuna ardatz harturik, gurean lantzen diren hizkuntzen irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak biltzen dituen proiektua garatzen jardun gara.

sanferminikastola.eus orria

11


EGITASMOAK / PROYECTOS

Curriculum bateratua sortzeko bidean, esaterako, urrats garrantzitsuak eman ditugu, eta horren adibide ditugu, besteak beste, Txanela edo EKI bezalako egitasmo pedagogikoak. Bide honetan, ikasmaterialen hobekuntza eta irakasleen prestakuntza batera doazen ildoak dira guretzat. Urteetako esperientzia daukagu, elebitasunetik eleaniztasunera pasatzeko prozesuan ikastolak aitzin-

dariak baikara. Eta ez bakarrik euskarari dagokionean. Ingelesa irakasteko metodologian, adibidez, hainbat sari jaso baititugu, besteak beste, “English Speaking Union” fundazioak (Erresuma Batuko Ingeles Hiztunen Batasunak) ingelesa irakasteko multimedia onenari President`s Award saria eman zion; Space Search CDRomarengatik, hain zuzen ere.

Educamos euskaldunes plurilingües El proyecto lingüístico de las ikastolas se fundamenta en el euskara y en su cultura. Por eso, llevamos años inmersos en el proyecto HIZPRO, que plantea el plurilingüismo tomando esta lengua como punto de partida. Nuestro referente es el Marco Común Europeo de las lenguas, según el cual, podemos afirmar que el alumnado que acaba Secundaria en San Fermin Ikastola adquiere importantes habilidades en cuatro lenguas: euskera, castellano, inglés y francés. En el caso del euskera, por ejemplo, logran adquirir un nivel correspondiente al B2. Además, el alumnado del último ciclo de secundaria obtiene ayuda para conseguir esta titulación en el propio centro, incluso el EGA, cuando cursan Bachiller. También en castellano logran obtener un 12

orria sanferminikastola.eus

B2, ya que esta lengua se imparte como asignatura desde 3º de Primaria. En los que respecta al inglés, podemos afirmar que nuestro alumnado obtiene, al final de sus estudios, un B1 alto. Esta lengua extranjera se introduce en el aula desde los cuatro años en San Fermin ikastola. Además, en el segundo ciclo de secundaria, las clases de Ciencias sociales se imparten en inglés. En cuanto al francés, el nivel que se obtiene podría equiparse con un A2. Pero además de establecer todos estos conocimientos, el proyecto lingüístico de nuestra ikastola tiene como objetivo bertebrar la vida del centro en euskara de una manera integral. En este sentido, no podemos

olvidar que las ikastolas han sido y serán un importante agente en la normalización lingüísitica de Nafarroa. Y es que nuestro proyecto lingüístico se inició en el año 2001 y el camino recorrido nos ha dotado de una importante experiencia. Hemos dado importantes pasos en el curriculum integrado, hemos creado nuestros propios materiales pedagógicos (Txanela, EKI), que sometemos a constante revisión y para los que formamos a nuestros profesores… Incluso hemos recibido premios por ello, como el otorgado por la fundación “English Speaking Unión” a nuestro material didáctico. Con todo, podemos afirmar que educar alumnos y alumnas prulingües, abiertos al mundo, pero enraizados en su lengua y su cultura, es unos de los objetivos fundamentales de nuestra ikastola.


PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

       , +Ð *Ð "  - ++ 'XUDQWHHOSDVDGRPHVGHVHSWLHPEUHGDODPDQRGHXQDPDGUHGHODLNDVWROD,FLDU%XUJRVFRQVXOWRUDHQ 0LQGIXOQHVV\WHUDSLDVLVWpPLFDXQQXWULGRJUXSRGHSURIHVRUHV\SURIHVRUDVGHVHFXQGDULDUHDOL]yXQFXUVRGH IRUPDFLyQHQHVWHWHPD/D¿QDOLGDGGHHVWDIRUPDFLyQHUDODGHDSUHQGHUDSUDFWLFDUFRQGLYHUVDVWpFQLFDV EDVDGDVHQODDWHQFLyQSOHQDSRUSDUWHSURIHVRUDGRSDUDUHFREUDUVXVDOXG\ELHQHVWDUWRPDUFRQVFLHQFLDGHXQR PLVPR\VLQWRQL]DUFRQHODOXPQDGR /DSUiFWLFDFRQWLQXDGDGHHVWDWpFQLFDD\XGDDFRQWURODUPHMRUODVHPRFLRQHV\DHQFRQWUDUHOHTXLOLEULRSHUVRQDO\ HV TXH HO HQWUHQDPLHQWR GH 0LQGIXOQHVV DSRUWD P~OWLSOHV EHQH¿FLRV HQ HO iPELWR HGXFDWLYR 'H KHFKR HO SURIHVRUDGRTXHOOHYyDFDERHVWDIRUPDFLyQ\DKDFRPHQ]DGRDSRQHUODHQSUiFWLFDHQHODXODHVSHFLDOPHQWHHQ DTXHOODVpSRFDVHQODVTXHHODOXPQDGRPiVVRPHWLGRHVWiDOHVWUpVFRPRHQODpSRFDGHH[iPHQHVSRUHMHPSOR 3RURWUDSDUWHD¿QDOHVGHVHSWLHPEUHOD&RPLVLyQGH3DUWLFLSDFLyQODQ]yODSURSXHVWDGHUHDOL]DUWDPELpQXQFXUVR VREUHHOPLVPRWHPDSDUDSDGUHV\PDGUHVGHODLNDVWROD/DSURSXHVWDVLQGXGDWXYRPXFKRp[LWR\DTXHVH DSXQWDURQFDVLFLQFXHQWDSHUVRQDV'LYLGLGRVHQGRVJUXSRVKDUHDOL]DGRXQDLQWHUHVDQWHIRUPDFLyQGXUDQWHFXDWUR MRUQDGDVHQODVTXHVHJ~QQRVKDQFRQWDGRGHVGHODFRPLVLyQ³ODVSHUVRQDVTXHKDQSDUWLFLSDGRVHKDQDELHUWRDXQ QXHYRFDPSRGHFRQRFLPLHQWRGRQGHKDQDGTXLULGRKHUUDPLHQWDVSUiFWLFDVSDUDWRPDUFRQVFLHQFLDHQHODTXt\ DKRUDGXUDQWHVXGtDDGtD+DVLGRPX\HQULTXHFHGRU\VHKDJHQHUDGRXQPX\EXHQDPELHQWHGHWUDEDMR´

(* +,Ð-,7Ð,* Ð - ++  -RDQGHQLUDLOHDQ%LJDUUHQ+H]NXQW]DNRLUDNDVOHWDOGHKDQGLEDWHNJDLDQWUHEDW]HNRLNDVWDUREDWHJLQ]XHQ,FLDU %XUJRVHNLQ,NDVWRODNRDPDKRULDKRONXODULDEDLWD0LQIXOQHVVHQHWDWHUDSLDVLVWHPLNRDQ3UHVWDNXQW]DUHQ KHOEXUXDL]DQGDLUDNDVOHHNDUUHWDRVRDQRLQDUULWXULNR]HQEDLWWHNQLNDHUDELOW]HQLNDVWHDRVDVXQDHWDRQJL]DWHD EHUUHVNXUDW]HNRQRUEHUDUHQNRQW]LHQW]LDKDUW]HNRHWDLNDVOHHNLQRQJLPROGDW]HNR 7HNQLND KRUL PRGX MDUUDLWXDQ SUDNWLNDW]HD ODJXQJDUULD GD HPR]LRDN KREHNL NRQWURODW]HNR HWD QRUEHUDUHQ RUHND DXUNLW]HNR HWD KRUWD] 0LQIXOQHVVHNR WUHEDNXQW]DN RQXUD XJDUL HNDUW]HQ GLWX KH]NXQW]D HVSDUUXDQ ,]DQ HUH SUHVWDNXQW]D HJLQ GXWHQ LUDNDVOHDN KDVLDN GLUD MDGD WHNQLND KRULHN LNDVJHODQ EDOLDW]HQ EDWH] HUH LNDVOHHQGDNR HVWUHVDJDUULDNGLUHQJDUDLHWDQHVDWHEDWHUDNRD]WHUNHWDVDVRLDQ %HVWHWLN LUDLODUHQ EXNDHUDQ SDUWDLGHW]DEDW]RUGHDN JXUDVRHQGDNR EHVWH LNDVWDUR EDW HJLWHD SURSRVDWX ]XHQ 3URSRVDPHQDNLQRQGLNHUHDUUDNDVWDKDQGLDL]DQ]XHQEHUURJHLWDKDPDUJXUDVRNHPDQEDLW]XWHQL]HQD3DUWH KDUW]DLOHDN EL WDOGHWDQ EDQDWX ]LUHQ ODX VDLRNR SUHVWDNXQW]D LQWHUHVJDUUL KRUL MDVRW]HNR %DW]RUGHDN MDNLQDUD]L GLJXQH] ³SDUWDLGHDN MDNLQW]D DUOR EHUUL EDWHDQ EDUQHUDWX GLUD HWD WUHVQD SUDNWLNR HJRNLDN HVNXUDWX GLWX]WH KHPHQJRD] HWD RUDLQJRD] NRQW]LHQW]LD KDUW]HNR EHUHQ HJXQHURNRDQ +DJLW] DEHUDVJDUULD L]DQ GD HWD ODQ JLUR SDUHJDEHDVRUWXGD´ 13 sanferminikastola.eus orria


TRUKAKETAK / INTERCAMBIOS

Europari lotuak San Fermin Ikastolak Erasmus + trukaketa-programa garatzen segituko du ikasturte honetan ere. Aurten, hain zuzen, Crossroads with the future: digital technology and education izeneko proiektuan murgildu gara eta bi urteko ekimen honetan hainbat herrialde parte hartzen ari gara, hala nola Norvegia, Belgika, Islandia, Ingalaterra eta Euskal Herria (San Fermin Ikastola). Lehen fasea ikasturte hasieran abiatu zen, irailean ordezkaritzen 2. koordinazio-bilera egin baitzen gure ikastolan. Aipatu herrialdeetan ekimen honen ardura duten irakasleek hartu zuten parte bilera hartan. Ekimenaren funtsezko helburua da herrialde horietako ikastetxe europarrek lan harremanak finka ditzaten eta ikasleekin hainbat proiektu gauza ditzaten denek batera. Kultura trukeak eta norbanakoen arteko harremanak dira ekimenaren beste alderdi funtsezkoetako bat. Baina ez dira soilik ikasleen arteko harremanak sustatu nahi, ikastetxeen eta bertako profesionalen arteko loturak eta lanerako nahiz lankidetzarako harremanak ere bultzatu nahi dira-eta.

14

orria sanferminikastola.eus

Ondoren, urriaren 20tik 27ra, bisitan etorri zitzaizkigun Belgikako eta Norvegiako ikasleak; izan ere, DBHko 4.eko eta Batxilergoko 1. mailako ikasleak herrialde horietako ikasleekin trukeak eginen dituzte ikasturte honetan. Aipaturiko proiektuan lan egiteaz gain, bisitaldi programa entretenigarria antolatu zen, gure kultura hobeki ezagutu zezaten. Besteak beste, Donostiara, Bilbora eta Guggenheim museora joan ziren. Lankidetzako proiektua garatzeko, berriz, hezkuntza arloko digitalizazio-prozesuetan sakontzea denez ekimen honen asmoa, gure ikasleek EKI proiektuaren inguruko esperientziak azaldu zizkieten gure gonbidatuei, ikastolan orain lau urte ezarritako proiektua baita. Heldu den udaberrian, gure ikasleak joanen zaizkie bisitan haien herrialdeetara.


TRUKAKETAK / INTERCAMBIOS

Conectados a Europa San Fermin Ikastola continúa también este curso con el programa de intercambio Erasmus +. Más concretamente con el proyecto denominado “Crossroads with the future: digital technology and education”, una iniciativa de dos años de duración en la que participan países como Noruega, Bélgica, Islandia, Inglaterra y Euskal Herria (San Fermin Ikastola). La primera fase se dio a principio de curso, cuando en septiembre tuvo lugar en nuestra ikastola la 2ª reunión de coordinación de las diversas

delegaciones, en la que participaron los profesores responsables de esta iniciativa de los mencionados países. El objetivo fundamental de esta iniciativa es que los centros educativos europeos de estos países establezcan relaciones de trabajo y lleven a cabo distintos proyectos en común con el alumnado. Otro aspecto fundamental en el mismo es el intercambio cultural y las relaciones interpersonales. Pero no solo del alumnado ya que se persigue también el establecer vínculos y relaciones de trabajo y colaboración entre dichos centros y sus profesionales. A continuación, del 20 al 27 de octubre, nos visitaron los alumnos y alumnas de Bélgica y Noruega, países con los que nuestro alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachiller va a realizar el intercambio durante este curso. Además de trabajar en el mencionado proyecto, se organizó un entretenido programa de visitas para que conocieran mejor nuestra cultura.

Entre otros lugares visitaron Donostia, Bilbo o el museo Guggenheim. En cuanto al proyecto de trabajo común, teniendo en cuenta que en esta iniciativa se trata de profundizar en los procesos de digitalización en el ámbito educativo, nuestros alumnos y alumnas explicaron a los invitados sus experiencias con el proyecto EKI, que lleva ya implantado cuatro años en la ikastola. En la próxima primavera, nuestro alumnado les devolverá la visita.

sanferminikastola.eus orria

15


EGITASMOAK / PROYECTOS

EKI proiektua indartzen Honezkero, laugarren ikasturtea dugu hau, EKI egitasmoa, era digitalean, gure ikastolan ezarri zenetik. Hortaz, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza osoan dagoeneko ezarrita dagoen egitasmoa dela esan daiteke. Etapa honetan ez ezik, aurten ere Lehen Hezkuntzako 6. mailan lantzen hasi gara, Nafarroako beste hainbat ikastolarekin batera. Iazkoa, pilotajea egiteko ikasturtea izan zen gurean, Lehen Hezkuntzako seigarren mailan, ebaluaketa batez, EKI izango zen egitasmoaren argi-ilunak antzemateko. Bada, aurtengoa, berriz, konpetentzietan oinarritzen den egitasmo integral honen lehen ikasturtea izan da. Lehenengo fasean, ikasle guztiek familia egoera bat lantzen dute modu interdiziplinario batean. Lehenengo fase hori gainditu ondoren, bigarrenean, edukiak eta konpetentziak arloka lantzeari ekiten zaio, orain arte ezagutu ditugun ikasgaiei erreparatuz (Ingurunea, Matematika, Euskara‌). Eta, azkenik, hirugarren fasean, berriz ere modu interdiziplinar batez planteatzen zaie ikasleei aurretik landutako egoera familiar horren antzeko bat, bigarren fasean arloka bereganatutako guztia, modu konpetente batean garatzeko gai ote diren erakusteko aukera eskainiz. Esan bezala, lehenengo aldiz martxan jarri da LHko 6. mailan eta, helburuak betez gero, datorren ikasturterako dagoeneko beste ikastola batzuetan pilotatzen ari den 5. mailara ere hedatzea aurrikusten da.

DBHn proiektu hedatua da, arlo gehienetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, berriz, dagoeneko ikastolako maila guztietara hedatutako egitasmoa dugu EKI. Eta oraindik honen gaineko hausnarketa osoa egiteko goiz izan daitekeen arren, lau urte hauetan egitasmo honekin lanean aritu diren hainbat irakasleren iritzia bildu dugu. Bada, ondorengo ideiak azpimarratu dizkigute alderdi positibo gisa: -Konpetentzietan oinarritzen da: gure hezkuntza sistemak marko teorikoan behin eta berriz konpetentziak lantzearen eta garatzearen beharra aipatzen duen arren, ez ditu hori gauzatzeko baliabide nahikoak eskaintzen eta ikastetxeen eta arloen esku gelditzen da ardura hori. Askotan irakasle bakanen esku, horrek dakarren ezintasunarekin. EKIk berriz, konpetentziak garatzeko proposamen zehatza egiten du. -Ikastolen egitasmoa da: Ikastetxeak, gure ikastolak, 16

orria sanferminikastola.eus

proiektu edo egitasmo zehatzago bat behar du arlo guztietatik eta modu beretsuan, konpetentzietan oinarritutako hezkuntza bideratzen ari dela bermatzeko. Ez arloko konpetentzia soilik, zehar konpetentzia guztiak lantzen direla ere berma daiteke egitasmo honekin. EKIk, zentzu honetan, proposamen bateratu bat eskaintzen digu, 6 arlotan eta DBH osorako. -Gureganatzen ari gara: egitasmo guztiak bezala, EKI abiapuntua da, baina abiapuntu amankomun bat. Hori da, behar bada, proiektu honen alderdi garrantzitsuena.


EGITASMOAK / PROYECTOS

Gure ikastolak proiektua egokitu dezake, eta egin beharko du, baina badugu eredu erabilgarri bat aurrera egiteko. -Bizirik dago: EKI ikastola desberdinetan inplementatzen ari denez, eta ikastola bakoitzak bere hausnarketa egiten duenez, proiektua “bizirik” dago, etengabeko berrikusketa egiten ari zaion egitasmoa baita. Gaur egun ere, hobekuntza ildo asko irekiak daude eta ikastolen arteko elkarlana bultzatu eta errazten du, oinarri berdinaren gainean lanean ari garelako. -Autoregulazioa: tresna bezala, dagoeneko lau urtez lanean aritu diren hainbat irakaslerentzat oso ona dela ikusi dugu. Norbera izaten ikasteko pentsatua. Ikasleak ikasitakoaren kontzientzia hobe hartzeko balio duela diote eta egindako akatsak detektatu eta erremediorako bidea jartzeko ere balio omen du. -Zehar konpetentzien ebaluazioa: transbertsalak (zeharkakoak) dira ikasgai guztietan. Hauen lanketa eta ebaluazioa zaila den arren, asko gustatzen zaie EKIrekin aritutako irakasle askori egitasmo honek dakarren marko teorikoa. Erronka nagusia, ordea, hauen inplementazioa eta ebaluazioa izanen da. Arloetatik zehazki aztertuta ere, alde positibo ugari ikusi dituzte irakasleek. Zientzietan, esaterako, unitate bakoitzaren abiapuntua ez da testuinguru teoriko huts bat, egoera erreal bat baizik. Hau da hain zuzen ere ikasle konpetente batek zientzien arloan lortu behar duen helburu nagusia: bere ingurunea ulertzeko eta interpretatzeko gai izatea, hobekuntzak proposatuz. Hizkuntza arloetako ikuspuntutik berriz, bereziki deigarria da, adibidezz, EKIk ulermena lantzeko garatu dituen bitartekoak, unitate guztietan, zeharkako modu batean txertatutako elementua baita hau. Edozein jardueratan, enuntziatutan, galderetan… testuen ulermena garatzeko ongi pentsatutako tresnak dira. Eta arlo guztietatik azpimarratu duten beste ideia hau ere nabarmentzekoa iruditu zaigu: Ikasleek euren ikaste prozesuaren protagonista izaten ikasten dute.

Fortaleciendo EKI El proyecto integral de la ikastolas, basado en el desarrollo de las competencias, hace ya cuatro cursos que se implantó en secundaria y este año se ha extendido también a 6º de Primaria. Si se cumplen los objetivos, está prevista su extensión a 5º de Primaria. El curso anterior sirvió para pilotar el proyecto, junto con otras ikastolas, durante una evaluación. En la ESO el proyecto se ha extendido prácticamente a todas las áreas y, anque aún es pronto para una reflexión más elaborada, hemos querido recoger las impresiones de varios profesores y profesoras que durante los últimos cuatro años han trabajado y se ha formado en el mismo. Sus impresiones más destacadas son: - Se trata de un proyecto basado en competencias, algo muy relevante, ya que nuestro sistema educativo no ofrece recursos para trabajar desde ese enfoque. - Permite garantizar que se trabajan tanto las competencias de área como las transversales, y ofrece una propuesta unificada para 6 áreas y para toda la ESO. - Estamos adaptándolo a nuestra Ikastola: EKI es un punto de partida común. - Es un proyecto vivo y en constante revisión, con muchas líneas de mejora y que facilita la colaboración entre las ikastolas. - Autorregulación: es una herramienta excelente que sirve al alumnado para tener conciencia de lo aprendido, detectar errores y corregirlos. - Evaluación de competencias transversales: se valora positivamente el marco teórico de EKI para su cultivo y evaluación. Por áreas, también la valoración es positiva. En Ciencias parte de situaciones reales, lo que ayuda a formar alumnas y alumnos competentes, capaces de interpretar su entorno y proponer mejoras. En el área de lengua, destacan las herramientas elaboradas para el desarrollo de la comprensión lectora. En definitiva, destacan sobre todo que con EKI el alumnado aprende a ser protagonista de su proceso de aprendizaje.

sanferminikastola.eus orria

17


KEYCOLAB

KEYCOLAB nazioarteko Konferentzian izan gara Nafarroako Ikastolen Elkarteak antolatuta, Erasmus+ europar egitasmoaren baitan kokatzen den Keycolab Project-en Nazioarteko Konferentzian izan ginen ikasturte hasieran, Iruñeko Civicanen. Bertan, gure ikastolako ikasle talde batek iaz burututako “Odol emaleak” blok proiektua aurkeztu zuen eta primeran aritu ziren denak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez azalpenak emanez. BLOK ekimena. 2009/10 ikasturtean abiatu zen eta 7 ikastolatako ia 3.000 ikaslek eta 150 bat irakaslek parte hartu dute bertan orain arte. Gure ikastolatik adibidez, 85 ikaslek parte hartu dute eta irakasleak berriz 14, baina Nazioarteko Konferentzia honetarako, ikastola bakoitzetik ordezkaritza edo talde bat baino ez zen bertara joan, haien lanaren berri ematera. Gure ikastolari dagokionean, aipatutako “Odol emaleak” egitasmoan parte hartu zutenak, hain zuzen ere. Nafarroako Gobernuko Eskola Kontseiluak saritu du Keykolab ekimena eta horren barruan egindako 85 proiektuetako batzuk Hezkuntza Saileko aipamena jaso dute gainera. KEYCOLAB, BLOKen baliokidea da europar mailan eta Finlandia, Erresuma Batua, Belgika eta Errumaniako ikastetxeak ditu bazkide. Egitasmo honen helburu nagusia Lehen Hezkuntzako oinarrizko konpententziak zeintzuk diren aztertzea da, bai eta berriak bultzatzeko bidea zein izan behar duen ikertzea ere. Konpetentzien garapenak ikaslearen etorkizunerako prestakuntza hobetzen baitu, arlo akademikoaz gainera, bizitzarako garrantzitsuak izan daitezken beste hainbat eremutarako baliagarriak izango zaizkion hobekuntzak: giza harremanetan, lan mundurako prestakuntzan... 18

orria sanferminikastola.eus

Hemos asistido a la conferencia internacional KEYCOLAB A comienzos de este curso asistimos a la Conferencia Internacional organizada por la Federación Navarra de Ikastolas sobre Keycolab Project, iniciativa enmarcada dentro del proyecto europeo Erasmus+. En la misma, un grupo de alumnas y alumnos de nuestra ikastola presentó el proyecto Blok “Donantes” realizado el año pasado y todo el grupo se desenvolvió estupendamente explicando la iniciativa en euskera, castellano e inglés La iniciativa BLOK se puso en marcha el curso 2009/10 y hasta ahora han tomado parte en ella casi 3.000 alumnos y alumnas y alrededor de 150 docentes. En nuestra Ikastola, por ejemplo, han participado 85 alumnos y alumnas y 14 docentes, aunque a esta Conferencia Internacional solo asistió una delegación de cada Ikastola para dar a conocer su trabajo. El grupo que acudió de nuestra ikastola fue precisamente el que participó en el proyecto “Donantes”. El Consejo Escolar del Gobierno de Navarra ha premiado la iniciativa Keycolab y, asimismo, varios de los 85 proyectos realizados dentro de la misma han recibido el reconocimiento del Departamento de Educación. KEYCOLAB, es el proyecto equivalente a BLOK a nivel europeo y a él están asociados diferentes centros educativos de Finlandia, Reino Unido, Bélgica y Rumanía. El objetivo principal de este proyecto es analizar cuáles son las competencias básicas en Educación Primaria y, al mismo tiempo, analizar cuál debe ser el método para fomentar nuevas competencias, ya que el desarrollo de las mismas mejora la formación para el futuro del alumnado no solo en el ámbito académico, al ofrecerle mejoras que le serán beneficiosas en muchos otros ámbitos que pueden ser de gran importancia a lo largo de la vida: las relaciones humanas, formación para el mundo laboral…


IKASLE OHIAK

Irati Lizarraga: “Ikastolan zoriontsu izan nintzen” 1991-2006 ikasturte bitartean gure ikaslea izan zen Irati Lizarraga Pello. Bartzelonan Fisioterapian formakuntza jaso ostean, Neurologiako espezialitatea lantzen duen klinika zabaldu zuen Iruñean. Haren bizitzari buruz eta ikastolako oroitzapenei buruz jardun gara solasean. *Kontaiguzu, zein izan da zure ibilbidea ikastolatik atera zinenetik? Lehenik, Bartzelonako Unibertsitatera joan nintzen Fisioterapia ikastera. Bertan lau urte ikasten eman nituen bitartean, praktikak ere egin nituen eta, arratsaldero, ume batekin rehabilitazioa egiten hasi nintzen. *Nolakoa izan zen zure hastapeneko ibilbide profesionala? Unibertsitatea amaitu ondoren, Gasteizera joan nintzen lanera. Hasieratik oso argi neukan arlo neurologikoan lan egin nahi nuela, horregatik 4 urtez egon nintzen bertan. Bitartean, formakuntza gehiago egin nuen haurren eta helduen errehabilitazio neurologikoan espezializatzeko. *Eta egun batez, zure klinika zabaltzea erabaki zenuen. Unibertsitate garaian, Paola Lobato ezagutu nuen, Iruñeko neska bat. Geroztik, lagun onak gara. Biok fisioterapia neurologiko eta pediatrikoarekin kezka eta grina izan dugu beti eta Iruñean hau guztia lantzeko beharra ikusi genuen; horregatik sortu genuen Paso a Paso Klinika. Lau urte pasa dira eta oso pozik gaude proiektu txiki hau egunero haunditzen ari garelako. Izenak dioen bezala, pausoz-pauso. *Zertan datza neurologia arloan lantzen duzuen fisioterapia.

Arlo neurologikoan afektazioa duen pertsonak bizitza kalitatea eta autonomia pertsonala garatzeko errehabilitazio espezifiko baten beharra du. Gure lanarekin ahalik eta bizitza autonomoena garatzea dugu helburu. *Ez dira halako asko egongo Nafarroan? Ez, fisioterapia ikasten duten pertsona gehienei ez zaie arlo neurologikoa gustatzen. Lan gogorra baita baina, era berean, oso aberasgarria. Haurren kasuan, bereziki. *Nola gogoratzen dituzu Ikastolako garaiak? Nire bizitzako etapa oso ederrean gogoratzen dut Ikastola. Oraindik ere, bertako nire lagunekin harremana dut, eta askotan dut gogoan. Etorkizunean, nire seme-alabek ere bertan ikastea gustatuko litzaidake. Ikastolan zoriontsu izan bainintzen. *Zer eman zizun zuri ikastolak? Asko eman zidan. Lagun eta esperientzia onez gain, gaur egun naizen pertsona izaten lagundu zidala uste du. Hazten lagundu zidan, baita erabakirik zailenak hartzen ere; esaterako, nire lanbideak zein izan behar zuen. Izan ere, Ikastolari esker naiz fisioterapeuta. Bestalde, nire irakasle guztiak asko gogoratzen ditut, batez ere, Patricia Epaltza, nire tutorea. Batxillergoan asko lagundu zidan. Eskerrak eman behar dizkiot San Fermin ikastolari.

Irati Lizarraga: “En la Ikastola fui feliz” Irati Lizarraga Pello, tras estudiar en Ikastola, se formó como Fisioterapeuta, se especializó en rehabilitación neurológica y hace cuatro años abrió una clínica de Neurología en Pamplona. Hemos conversado con ella sobre su vida y sus recuerdos de Ikastola. Irati nos ha contado que su pasión

por la fisioterapia neurológica y pediátrica fue lo que le llevo a abrir la Clínica Paso a Paso, donde trabaja para mejorar la calidad y la autonomía de las personas con afectación neurológica. También nos ha dicho que recuerda los años en Ikastola como una etapa muy bonita de su vida y que está con-

vencida de que gracias a la Ikastola es la persona que ahora es, ya que le ayudó a a decidir su profesión y convertirse en fisioterapeuta. Por último, nos ha comentado que se acuerda mucho de sus profesoras y profesores, sobre todo de Patricia Epaltza, y se ha mostrado muy agradecida con San Fermin Ikastola. sanferminikastola.eus orria

19


EUSKAL ASTEA

Euskararen munduan bete-betean murgilduta Euskararen Eguna abenduaren 3an ospatzen dela aitzakiatzat hartuta, Euskararen Astea antolatu da aurten Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako maila guztietan. Helburua, argia oso: hizkuntzarekiko maitasuna eraiki eta erabilerarako sentsibilizazioa landu. Abenduaren 12tik 15era bitarte, HH eta LHko ikasleek euskararen astea burutu zuten, erabilera sustatzeko hamaika ekintza ezberdin burutuz. Adin ezberdinetako haurrak elkartuz, zehazki 4 urtetik 12 urte bitartera, koloreen arabera antolatu zituzten irakasleek eta tailer eta dinamika desberdinetan parte hartu zuten. Honela, urtero, Areto Nagusian egin ohi den kantaldian parte hartzeaz gainera, beste hainbait ekimen elkarrekin burutu dituzte handiek eta txikiek elkarlanean. Esaterako “Solas-Molas” deituriko tailerrean, non ahozko tradizioa lantzeko, kantuak, jolasak eta esaera zaharrak izan zituzten hizpide. Edo eskulan tailerra, non hainbat opari sortu eta margotu zituzten, euskararen erabilera bultzatzeko leloak baliatuz.

zehar soinean eramateko. Aurretik, dena den, LHko 1. eta 2. mailako ikasleek HHkoak ezagutzeko bisitaldiak egin zituzten, txikienek, pixkanaka-pixkanaka, konfiantza har zezaten. Euskal Asteko azken egunean, ostiralean, domina horiek guztiak ikastolako hesitik zintzilikatu zituzten, “Euskaraz bizi nahi dugu” leloarekin batera.

Ekimen honetan adin ezberdinetako ikasleak elkarrekin aritu zirenez, eta aurretik horietako askok elkar ezagutzen ez zutenez, domina berezi batzuk egin zituzten aurretik ikasgelan, haien izena jartzeko eta aste osoan

Jantokitik ere, saiakera berezia egin zen euskal asteari euren ekarpena egiteko eta “euskal menua” eskaini zen, pantxineta eta mamia bezalako postreekin, edo legatza oriotar erara sukaldatuz.

DBH eta Batxilergoan ere, Abenduaren 3ko egunaren inguruan, hamaika jarduera eta jolas egin zituzten ikasleek Euskara arloko saioetan. Ondoren, bertan landutakoaren berri emanez, hainbat txartel eta apaingarri jarri zituzten ikastolan zehar, euskararen erabileraren garrantzia nabarmenduz.

Inmersión total en el mundo del euskera El 3 de diciembre es el Día del Euskera por lo que se ha organizado la Semana del Euskera en Infantil y Primaria con el objetivo de edificar el amor hacia nuestra lengua y sensibilizar sore la necesidad de su uso. Del 12 al 15 de diciembre los alumnos y alumnas de EI y EP celebraron la Semana del Euskera, realizando diferentes actividades para fomentar su uso. Además del tradicional recital de canto, se llevaron a cabo diversos talleres de manualidades u otros, como SolasMolas para cultivar la tradición oral. 20

orria sanferminikastola.eus

Participaron conjuntamente niñas y niños de diferentes edades y confeccionaron unas medallas con sus nombres para identificarse. El último día las colgaron en la valla de Ikastola con la consigna “Queremos vivir en euskera”. El alumnado de la ESO y Bachiller también organizó varias actividades y

juegos, además de decorar la ikastola con carteles en los que subrayaron la importancia del uso de nuestra lengua. Desde el comedor se esforzaron por realizar su aportación y ofrecieron un menú especial con recetas de Euskal Herria.


SIMULAKROA / SIMULACRO

Simulakroa bikain atera zen Urriaren hasieran, ebakuazio simulazioa egin genuen beste behin ere ikastolan. Goizeko bederatzi eta erdietan aldera, alarmak jo zuen eta eraikin osoa husten hasi ginen ikasle, irakasle zein langile guztiok. Protokoloa jarraituta, ikasle guztiak taldeetan antolatuta, futbol zelaira atera ziren, poliki-poliki. Bertan zenbaketa egin ondoren, dena ongi joan zela ziurtatu eta berriz ere geletara itzuli ginen. Bikain atera zen, bai antolaketa aldetik, eta baita denbora aldetik ere. Ohi den bezala, etorkizunean sor daitezkeen balizko larrialdi egoeratarako baliagarriak dira honelako simulazioak, akatsak baldin badaude, horietaz ohartzeko eta lehenbailehen irtenbidea jartzeko.

Exitoso simulacro de evacuación A principios del pasado mes de octubre realizamos en la ikastola un simulacro de evacuación. Hacia las nueve y media de la mañana, sonó la alarma y todo el alumnado salió de los edificios junto con el profesorado y resto de trabajadores. Siguiendo el protocolo, todos los alumnos y alumnas salieron en grupo hasta el campo de fútbol. Tras permanecer allí varios minutos y comprobar que todo el mundo había salido, regresamos a nuestra actividad normal. Lo cierto es que fue un éxito de organización. Este tipo de simulacros se realizan todos los años para garantizar que no hay problemas en su diseño y, si los hubiera, buscar soluciones efectivas para un hipotético caso de alarma en el que fuera necesario realizar una verdadera evacuación del edificio.

sanferminikastola.eus orria

21


JARDUERAK ETA IRTEERAK / ACTIVIDADES Y SALIDAS

POLO PARKERA BISITA Urtero bezala, Polo Parkera bisita egin dute gure ikasleek, zehazki Lehen Hezkuntzako lehen mailakoek. Aurten ere, primeran pasa zuten bide heziketan trebatuz.

GLUTENIK GABEKO GAILETAK EGIN DITUZTE HAUR HEZKUNTZAN Haur Hezkuntzako 4 urteko gela bateko ume bati zeliakiaren gaixotasuna diagnostikatu berri diotenez, bere gainontzeko gelakideek, elkartasunez, glutenik

22

orria sanferminikastola.eus

gabeko gailetak egin zituzten, besteak beste, horrelako gaitza zer den hurbilagotik ezagutu eta elkartasuna lantzeko.


JARDUERAK ETA IRTEERAK / ACTIVIDADES Y SALIDAS

KIVA EGUNA OSPATU GENUEN IKASTOLAN Gurea jazarpena onartzen ez duen ikastola dela irudikatu nahian, Lehen Hezkuntzako ikasle eta irakasleak patiora

atera ziren mezu hori guztiok elkarrekin zabaldu eta Kiva Eguna ospatzeko.

IRUĂ‘EKO ALDE ZAHARRA EZAGUTUZ DBHko 4. mailako ikasle talde batek ekimen berezia burutu zuen urrian IruĂąeko Alde Zaharreko kaleetan zehar, izan ere, tour edo bira moduko bat antolatu zuten DBHko 2. mailako ikasleentzat, bertako hainbat gune esanguratsuri buruz ikasteko. Udaletxea, Burgoen Plaza, Santiago Bidea, Kondestable Jauregia eta beste hainbeste gune hurbiletik ezagutzeko jarduera interesgarria izan zen.

sanferminikastola.eus orria

23


IruĂąeko errepidea, 7. 31190 Zizur Txikia (Nafarroa) Tel.: 948 18 39 03 - Fax: 948 18 39 02 sfermin@ikastola.net

sanferminikastola.eus

Orria 45  
Orria 45  
Advertisement