ESKOLAZ KANPOKOAK 2021-2022 EXTRAESCOLARES

Page 1

21/22 ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN ESKAINTZA OFERTA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 21/22


AURKIBIDEA ÍNDICE

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES………………..............................3-27 KUOTEN INGURUKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUOTAS……………………....................….29 JARDUERETAN IZENA EMATEKO BALDINTZAK CONDICIONES PARA APUNTARSE EN LAS ACTIVIDADES…….30-31ANTZERKIA / TEATRO

HELBURUAK / OBJETIVOS · Parte hartzaileen sormena eta irudimena garatuko ditugu. · Inhibizioak gaindituz ideiak eta sentimenduak era espontaneo batean adieraziko ditugu. · Gorputzaren eta zentzumenen hizkuntzaren erabilpena bultzatuko dugu, hitzik gabeko hizkuntza den aldetik gorputzaren, espazioaren eta erritmoaren harremanak koordinatuz. · Aho bidezko adierazpena sustatuko dugu. · Jolas dramatikoaren praktika parte hartzailearen garapen harmonikoaren zerbitzura jarriko dugu. · Euskararen erabilpenaren bitartez gure kultura transmitituko dugu.

· Desarrollaremos la creatividad y la imaginación de los/as participantes. · Expresaremos ideas y sentimientos de forma espontánea superando inhibiciones personales. · Potenciaremos la utilización del lenguaje corporal y sensorial como expresión no verbal, coordinando las relaciones cuerpo-espacio-ritmo. · Estimularemos la expresión oral. · Pondremos la práctica del juego dramático al servicio del desarrollo armónico de los/as participantes. · Transmitiremos nuestra cultura utilizando el euskera.

ORDUTEGIA / HORARIO Haur eta lehen hezkuntza: Saio bat astean, 55´koa. Educación infantil y primaria: Una sesión semanal de 55'.

HH3

12,45 - 13,40*

LH1 / LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

DBH-BATX (Osteguna/Jueves)

15,15 - 17,15

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


DANTZA / DANTZA

HELBURUAK / OBJETIVOS ·LH1-2. Gorputza ezagutzen. oBeroketak eta luzaketak 0 oErritmoak ezagutu oEuskal folklorea ezagutu oDantza ezberdinak landu 0

·LH1-2. Conociendo el cuerpo. oCalentamientos y estiramientos 0 oConocer los ritmos oConocer el folklore vasco oTrabajar diferentes bailes 0

·LH3-4. Lehenengo urratsak. oBeroketak. Luzaketak. 1 oSaltoak. 1 oOinarrizko egitura erritmikoak oMusikalitatea: puntuak, pultsoak, azentoa... oGorputzaren kontrola eta jarrera oKoordinazioa eta psikomotrizitatea oDantza ezberdinak landu 1

·LH3-4. Primeros pasos. oCalentamientos y estiramientos. 1 oSaltos. 1 oEstructuras rítmicos básicas oMusicalidad: puntos, pulsos, acento,... oControl corporal y postura oCoordinación y psicomotricidad oTrabajar diferentes bailes 1

·LH5-6. Trebatzen. oBeroketak. Luzaketak. 2 oSaltoak. 2 oEroso dantzatzea eta karakterra oEntzumen eta ikuspegi aktiboa oIxiluneak eta espazioa oDantza ezberdinak landu 2

·LH5-6. Formándose. oCalentamientos y estiramientos. 2 oSaltos. 2 oBailar cómodamente y el carácter oAudición y visión activa oSilencios y espacios oTrabajar diferentes bailes 2

·DBH-BATX. Autonomia eta estiloa. oBeroketak. Luzaketak. 3 oSaltoak. 3 oAutonomia eta karakterra oAupaindurak eta estiloa oDantza ezberdinak landu 3

·DBH-BATX. Autonomía y estilo. oCalentamientos y estiramientos. 3 oSaltos. 3 oAutonomía y caracter oOrnamentación y estilo oTrabajar diferentes bailes 3

ORDUTEGIA / HORARIO Lehen Hezkuntza, saio bat astean, 55´koa. Educación primaria, una sesión semanal de 55'

LH1 / LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

DBH-BATX

17,30 - 18,30 Astelehena eta Asteazkena Lunes y Miercoles Arrosadiako Polikiroldegian Polideportivo de Arrosadia

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


TRIKITIXA / TRIKITIXA

HELBURUAK / OBJETIVOS · Trikitixaren ikaskuntzaren maila ezberdinak garatu eta aldi berean, pieza ezberdinen letrak eta dantzak landuko ditugu. · Oinarrizko ezagutzak barnera ditzaten ahaleginduko gara, pixkana-pixkana ikaskuntzaren mailetan garatzen joan daitezen. · Kantu ezberdinak landu eta ikasiko ditugu. Erritmo eta estilo ezberdinak barneratu eta akatsak zuzentzen joango gara bidenabar motibazioa handitzeko. · Ahal dela, Ikastola barneko zein kanpoko emanaldietan parte hartuko dugu. · Desarrollaremos los distintos niveles de aprendizaje de la trikitixa y trabajaremos al mismo tiempo las diferentes letras y danzas de las piezas. · Intentaremos que asimilen los conocimientos básicos para que, poco a poco, vayan desarrollándose los niveles de aprendizaje. · Trabajaremos y aprenderemos canciones, asimilaremos ritmos y estilos y, aumentaremos la motivación al tiempo que se van corrigiendo los errores. · Acudiremos, en la medida que sea posible, a las distintas actuaciones dentro y fuera de la Ikastola.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

DBH-BATX

15,10 - 16.05*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


ESKULANAK / MANUALIDADES

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Material ezberdinak erabili eta maneiatuko ditugu. · Ikasleen mailaren araberako eskulan ezberdinak egingo ditugu. · Talde lanaren garrantziaz ohartaraziko dugu eta, hartara, parte hartzaile guztien arteko harremanak sakonduko ditugu euskararen erabilera sendotuz. · Parte hartzaileei bultzada emanen diegu, beren eskulanak egiteko gaitasuna gara dezaten.

· Utilizaremos y manipularemos diferentes materiales. · Realizaremos distintos trabajos manuales, teniendo en cuenta el nivel del alumnado. · Incidiremos en la importancia del trabajo en grupo, reforzando las relaciones entre los/as participantes potenciando el uso del euskera. · Estimularemos a los/as participantes para que amplíen la capacidad de llevar a cabo sus propias manualidades.

ORDUTEGIA / HORARIO Haur eta lehen hezkuntza: Saio bat astean, 55´koa. Educación infantil y primaria: Una sesión semanal de 55'.

HH3

12,45 - 13,40*

LH1 / LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


IDAZKETA DIGITALA / ESCRITURA DIGITAL

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Parte hartzaileek mekanografia metodo dinamikoa, azkarra eta dibertigarria izan daitekeela ikustea, eta honi esker abiadura eta arintasuna lortuko dute, ondorioz produktibitatearen handitzea. · Aldi berean, idatzi eta irakurri lortu testuen ulermena erraztu ahal izateko. · Teklatuarekin lortuko duten arintasunari esker, aurkeztu beharreko txosten eta apunteen aurkezpenetan hobekuntza nabaria sumatuko dute. · Hutsegiteak eta ortografia akatsak murriztu egiten dira, neurri handi batean.

·Entender la mecanografía como un método dinámico, sencillo y divertido con el que el alumnado conseguirá rapidez, agilidad y por ello una mejora en sus futuros trabajos. ·Conseguir que lean y escriban a la vez, con lo cual obtendrá una mejor comprensión de textos. ·Desarrollarán la suficiente rapidez con el teclado y descubrirán que con ello ahorrarán mucho tiempo en los futuros proyectos que pueda desempeñar como presentación de trabajos, apuntes que tengan que coger… ·Conseguirán reducir en un elevado porcentaje los errores y faltas ortográficas.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 60´koa. Una sesión semanal de 60'.

LH4 / LH5 / LH6 / DBH-BATX

16,15 - 17,15 Osteguna / Jueves


SUKALDARITZA / COCINA

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Eskolaz kanpoko eremuan sukaldaritza jarduera garatzea, Inge Klet Ikastolako arduradun eta nutrizionistaren gainbegiratzearekin, Ikastolan garaturiko ereduari jarraikiz. · Ikastolako Lehen Hezkuntzako ikasleen artean elikaduraren hezkuntza sustatzea. · Sukaldatzen ikastea plater desberdinak prestatuz. · Gure gastronomiako elikagaiak ezagutzea; haien jatorria, sasoia, platereztatzeak eta konbinazioak. · Pertsonen garapenean elikadura onak eta zuzenak duen garrantziaz jabetzea. · Sukaldaritzaren inguruko gune bat eskaintzea, ikasleek ondo pasa eta euskaraz prestatzen goza dezaten.

· Desarrollar dentro del ámbito extraescolar, la actividad de sukaldaritza con la supervisión de la responsable y nutricionista Inge Klet dando continuidad al modelo desarrollado en Ikastola. · Promover una educación de la nutrición entre el alumnado de Educación Primaria de la Ikastola. · Aprender a cocinar mediante la elaboración de distintos platos. · Conocer los distintos alimentos de nuestra gastronomía; sus orígenes, temporada, emplatados y combinaciones. · Tomar conciencia de la importancia de una buena y correcta alimentación en el desarrollo de la persona en relación con los demás. · Ofrecer un espacio entorno a la cocina en el que el alumnado se lo pase bien y disfrute cocinando en euskera.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 90´koa. Una sesión semanal de 90'.

LH1/LH2/LH3

16,15 - 17,45 Osteguna / Jueves

LH4/LH5/LH6

15,15 - 16.45 Asteazkena / Miércoles


ERAIKITZAILE TXIKIAK / PEQUEÑOS ARQUITECTOS

HELBURUAK / OBJETIVOS · Arkki modeloari jarraikiz, haur eta gazteentzako irakaspeneko eskola finlandiar aitzindaria, La Casa del Cacio-k urtero arkitektura laborategiak garatzen ditu museoetan, kultur zentroetan eta 30 ikastetxe baino gehiagotan. · Hiru dimentsioak lantzen dira eskala desberdinetarako maketak eraikiz. Geometria , hirigintza, bolumenerako planoaren pausoa, eta abar dira lantzen diren gaietako batzuk. · Lantegiek proba-laborategi modura funtzionatzen dute eta emaitzak, saiakera eta akatsa bidez lortzen dira. Era autonomoan sortzeko/asmatzeko ahalmena bultzatzen da. · Bereziki antolaketa espaziala zaintzen da, saio bakoitzean proiektatutako irudiak eta girotzeko musika erabiliz. Helburua autonomia eta haurren kontzentrazioaren ahalmena sustatzea izanen da, arkitektuaren/irakaslearen parte hartzea ahalik eta txikiena izanik. · La Casa del Vacio-k landutako materialak naturalak dira.

· Siguiendo el modelo de Arkki, escuela finlandesa pionera en la enseñanza de arquitectura para niños y jóvenes, La Casa del Vacío imparte laboratorios de arquitectura anuales en más de 30 colegios, museos y centros culturales. · Se trabajan las tres dimensiones construyendo maquetas a diferentes escalas. Geometría, urbanismo, el paso del plano al volumen, etc. son algunos de los temas a tratar. · Los talleres funcionan como un laboratorio de pruebas donde se consiguen resultados a base de ensayo y error. Se potencia la capacidad para crear/inventar de forma autónoma. · Se cuida especialmente la organización espacial utilizando imágenes proyectadas y música ambiental en cada sesión. Se trata de eliminar la intervención de las arquitectas/docentes a su mínima expresión a cambio de fomentar la autonomía y la capacidad de concentración de los niños. · Se utilizan materiales naturales elaborados por La casa del Vacío.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55'-koa. Una sesión semanal de 55'

LH1/ LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14.55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

h ps://www.lacasadelvacio.net/ h ps://www.youtube.com/watch?v=1a-6tn652Xk h ps://www.youtube.com/watch?v=ud9kqm3Mb9A


PSIKOMOTRIZITATEA / PSICOMOTRICIDAD ZER DA PSIKOMOTRIZITATEA? Umearen garapen egokia bermatzea helburu duen praktika bat da. Horretarako, umearen gorputza eta jolas autonomoa du baliabide. Psiomotrizitatearen ikuspuntutik, gizakia globaltasun baten barruan ikusten dugu. Hau da, alde kognitiboa, alde emozionala eta alde fisikoa bat datozela. Ezin ditzakegu bata besteetik isolatu. Beraz, gaitasun kognitiboak eta behar emozionalak gorputzean aurkitzen baditugu, gorputzarekin lan eginez gero, gaitasun kognitiboak eta behar emozionalak landuko ditugu. ZEINTZUK DIRA PSIKOMOTRIZITATEAREN HELBURUAK? Helburu orokorra umearen ongizate globala da; hau lortzeko, epe motzeko helburuak daude: · Jolasteko desioa izatea. · Gai sentitzea. · Bere gorputzaren jabe sentitzea. · Espazioa eta denbora kudeatzen jakitea. · Inguruan dituen pertsonekin erlazioari irekita egotea. NOLAKOAK DIRA SAIOAK? Umearen jolas autonomoak garrantzi haundia du, hau baita umeak espresatzeko duen berezko bidea. Saioak lau momento ditu: sarrera errituala, jolas momentua, errrepresentazio garaia eta irteera errituala. Jolas autonomoa bermatzeko, psikomotrizista bigarren planora pasatzen da, behatzaile eta laguntzaile rola hartuz. Psikomotrizitate saioetan, umeak espazio berezi bat aurkitzen du. Espazio honetan duen muga bakarra bestea errespetatzea da, bai mina ez eginez, baita bere produkzioak errespetatuz. Hortaz aparte, ez dago beste mugarik. Psikomotrizitate sala espazio pribilegiatua da umearentzat, hemen aurkitzen duelako bere desio, kezka, urduritasun eta beharrak, errurik gabe espresatu eta jolastuz jorratzeko. ¿QuÉ ES LA PSICOMOTRICIDAD? Es una práctica que tiene como objetivo un adecuado desarrollo madurativo del niño. Para ello, utiliza su cuerpo y su juego autónomo. Desde el punto de vista de la psicomotricidad, vemos al ser humano como un individuo global. Esto supone que tanto lo cognitivo, lo emocional y lo corporal de cada persona son un todo inseparable. Por lo tanto, si el aspecto cognitivo y el afectivo tienen reflejo en el cuerpo, movilizando este, trabajaremos también el aspecto cognitivo, el relacional y el afectivo. ¿QUÉ OBJETIVOS BUSCA LA PSICOMOTRICIDAD? El objetivo principal es el bienestar general del niño y su adecuado desarrollo madurativo. Para ello tenemos una serie de objetivos a corto plazo, que son: ·Desear hacer/jugar. ·Sentirse competente. ·Sentir que se conoce y que controla su cuerpo. ·Utilizar adecuadamente el espacio y el tiempo. ·Estar abierto a la relación con el otro. ¿CÓMO SON LAS SESIONES? Las sesiones se fundamentan en el juego autónomo y libre del niño, ya que esta es su manera más auténtica de expresarse. Constan de cuatro tiempos: el ritual de entrada, el momento del juego, el momento para la representación y el ritual de salida. Para facilitar la aparición del juego autónomo, el adulto ha de pasar a un segundo plano, en el que su rol será el de observador y facilitador del juego. En las sesiones, el único límite que existe es el de respetar al otro, tanto su bienestar físico como el de sus producciones. La sala de psicomotricidad es un espacio especial para el niño. Un lugar privilegiado donde puede manifestar sin culpa sus deseos, preocupaciones, miedos, necesidades y donde trabajarlos jugando.

ORDUTEGIA / HORARIO HH2

16,00 - 17,30 Astelehena / Lunes

HH3

16,00 - 17.30 Osteguna / Jueves


MUSIKA ETA MUGIMENDU TAILLERA/ TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO HELBURUAK / OBJETIVOS Astean ordu bateko saioak eskaintzen dira. Haurrak musika eta euren elementuak ezagutzen hasiko dira, entzunaldi, jolas eta modu ludiko eta dibertigarrian. Ikaskuntza prozesuari erreparatuz, lehenik eta behin erritmoak sentitu behar dituzte, doinuen ekoizpena eta inprobisazioa egiteko gai izan behar dira, ondoren, musikaren hizkuntza barneratzeko prest egoteko. Guzti hau musikaren hurbilketa eta taldeko parte hartzea eman daitezen. Edukiak: -Aurreidazketa -Inprobisazioa -Psikomotrizitatea -Hasierako eduki teorikoak

· Sesiones de 1 hora semanal en las que los/as niños/as se van familiarizando con la música y sus elementos, con audiciones, canciones y juegos musicales mediante formatos diver dos y lúdicos. Dentro del proceso lógico de aprendizaje, primero deben sen r los ritmos, ser capaces de reproducir melodías e improvisarlas, antes de aprender los signos y adquirir el lenguaje musical. Todo ello des nado a la sensibilización musical, y la par cipación en grupo. Contenidos: - Preescritura - Improvisación - Psicomotricidad - Primeros conceptos teóricos

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

HH3

12,45 - 13,40*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

h p://www.kithara46.com/


MUSIKA HIZKUNTZAREN HASTAPENAK / INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL HELBURUAK / OBJETIVOS · Haurraren psikomotrizitatea garatzea. · Pultsua barneratzea. · Entzuteko eta afinatzeko gaitasuna garatzea. · Sormena eta inprobisazioa lantzea. · Musika irakurtzeko eta idazteko hastapenak. · Hainbat material eta tresna ezagutzea, ahotsa eta gorputza, soinu iturri gisa. · Soinuak ezagutzea eta ezaugarriak identifikatzea (tinbrea, intentsitatea, iraupena...) · Melodiak egiteko oinarrizko musika elementuak ezagutzea. · Perkusio instrumentuak eta ahotsa instrumentu gisa lantzea. · Idazketa musikaleko elementuak ezagutzea, irakurtzea eta interpretatzea. · Entzumena lantzea, doinuak imitatzea eta ezagutzea. · Gorputzaren mugimendua eta erritmoa garatzen duten jarduerak egitea. · Taldekako musika konposizio errazak sortzea.

· Desarrollo de la psicomotricidad del/a niño/a. · Interiorizar el pulso. · Desarrollo de la capacidad auditiva y afinación. · Trabajar la creatividad e improvisación. · Iniciación a la lecto-escritura musical. · Conocer materiales e instrumentos diversos, la voz y el cuerpo como fuentes de sonido. · Reconocer sonidos e identificar características (timbre, intensidad, duración...) · Conocer elementos musicales básicos para hacer melodías. · Trabajar instrumentos de percusión y la voz como instrumento. · Conocer los elementos de la escritura musical, leerlos e interpretarlos. · Trabajar el oído, la imitación y reconocimiento de melodías. · Realizar actividades que desarrollen el movimiento y ritmo corporal. · Crear sencillas composiciones musicales en grupo.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH1

13,00 - 13,55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

h p://www.kithara46.com/


MUSIKA HIZKUNTZA / LENGUAJE MUSICAL

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Musikaren hizkuntza lantzea garrantzitsua da entzuten ditugun soinuen ezaugarriak bereizten gai izateko. Hauek dira esanguratsuenak: - Erritmoa - Doinua - Harmonia - Dinamika · Musika hizkuntzaren ikasiarekin irakurmena, entzumena, idazmena eta abesteko gaitasuna jorratzen da. · Eduki hauen bitartez, haurrek mekanismo gehiago izango dituzte bere musika tresna jotzeko.

· · El lenguaje musical es importante ya que nos da las herramientas necesarias para ser

capaces de diferenciar las características de los sonidos. Estos son los más importantes: - Ritmo - Melodía - Armonía - Dinámica · Trabajando el lenguaje musical se adquieren las capacidades para leer, escuchar, escribir y cantar. De esta manera, los/as niños/as desarrollan más mecanismos para después tocar su instrumento.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

h p://www.kithara46.com/


TXISTUA / TXISTU

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Instrumentua eta bere familia ezagutzea: txistua, silbotea, txirula eta danbolina · Arnasketa: arnasketa egokiaren garrantzia eta oinarriak: diafragmatikoa, saihets-hezurra.

Nola aplikatzen den. · Jarrera egokia: txistua eta danbolina jartzea eta heltzea tentsioak saihesteko. · Txistua jotzeko teknika: artikulazioen barietatea. · Errepertorioa: errepertorio tradizional eta garaikide baten barietatea. Txistua eta danbolina Kultura Ondare immateriala musika egiteko eta musikaz gozatzeko.

· Conocer el instrumento y su familia: el txistu, el silbote, la txirula y el tamboril

· La respiración: importancia y bases de una buena respiración: diafragmática, costal… Cómo se aplica. · Posición adecuada: colocación y agarre del txistu y tamboril para evitar tensiones. · Técnica para tocar el txistu: variedad de articulaciones. · Repertorio: la variedad de un repertorio tradicional y contemporáneo. El txistu y el tamboril Patrimonio Cultural Inmaterial para hacer música y disfrutar de ella.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

DBH/ BATX

15,15 - 16,10*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

h p://www.kithara46.com/


GITARRA + LENGUAIA MUSIKALA / GUITARRA + LENGUAJE MUSICAL HELBURUAK / OBJETIVOS Gitarra sormen artistikorako tresna ezin hobea da. Jarduera honek, musika hezkuntzan oinarrituz, haurren adierazkortasuna (sormena) sustatu nahi du, zehazki, gitarraren bidez. Gitarra espezialitatearen barnean bi aukera daude: Gitarra klasikoa eta Gitarra elektrikoa; lehenengo kurtsoetan Gitarra klasikoa izango da irakatsiko dena (haurrentzat kontzeptuak finkatzeko errazagoa delako).Kurtsoak pasa ahala, haurrek, beren gustu musikalen arabera, bietako zein ikasi nahi duten erabakitzeko aukera izango dute. Landuko den errepertorioan teknika eta kontzeptu teorikoak lantzeko abestiak aurkituko ditugu. Euskal kulturako musikarekin ere lan egitea eta modu dibertigarrian ikastea da helburua. Jarduerako lehen kurtsoetan emango diren gaiak honako hauek dira: pentagramaren irakurketa, tablaturaren irakurketa, akordeak, erritmoak, “rasgeo”ak eta puaren erabilera. Gai hauen helburua, oinarri tekniko finko bat eratzea da. Honek etorkizunera begira, erraztasun handiagoz ikastea ahalbidetuko du, bakoitzak gustuko dituen abestiak jo ahal izateko. Jarduera taldeetan garatuko da, adina eta jakintza musikal maila kontutan hartuz.

La guitarra es la herramienta perfecta para la creatividad artística. Esta actividad, basada en la educación musical, tiene como objetivo promover la expresividad (creatividad) de los/as niños/as, concretamente a través de la guitarra. Dentro de la especialidad de guitarra existen dos opciones: Guitarra Clásica y Guitarra Eléctrica; En los primeros cursos se enseñará la guitarra clásica (porque es más fácil para los niños establecer conceptos). A medida que avancen los cursos, los/as niños/as podrán decidir cuál de los dos quieren aprender, según sus gustos musicales. En el repertorio encontraremos canciones para trabajar técnicas y conceptos teóricos. El objetivo es trabajar con la música de la cultura vasca y aprender de forma divertida. Los temas a impartir en los primeros cursos de la actividad son: lectura delpentagrama, lectura de la tablatura, acordes, ritmos, rasgeos y uso de pua. El objetivo de estos números es formar una base técnica fija. Mirando hacia el futuro, esto le permitirá aprender más fácilmente para que todos puedan tocar las canciones que les gusten. La actividad se desarrollará en diferentes grupos, teniendo en cuenta la edad y el nivel de conocimientos musicales.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH2 / LH3 / LH4 / LH5 / LH6

16,15 - 17,10*

DBH/ BATX

15,15 - 16,10*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

· Lenguaia musikala egitea derrigorrezkoa izango da. Será obligatorio realizar la actividad de lenguaje musical.

· Gitarra + leguaia musikala (gutxieneko ikasle kopurua 8). 67€/hilean. 8 ikasle baino gutxiagoko taldea. 75€/hilean. Guitarra + lenguaje musical (mínimo alumnos/as por grupo 8). 67€/mes. Grupo con menos de 8 alumnos/as. 75€/mes.

h p://www.kithara46.com/


BIBOLINA + LENGUAIA MUSIKALA / VIOLÍN + LENGUAJE MUSICAL

Bibolina antzinako musika tresna da, baina gaur egun hamaika dira jo ditzakegun kantak. Lehenengo edukiak musika klasikotik lantzen dira, horrela gaitasun musikalak garatuz, aurrerago nahi ditugun estiloak jotzeko. Honen bitartez eskuineko zein ezkerreko eskuen teknika landuko dugu (bibolina eta arkua). Klaseak taldeka izanen dira; hau da, bakoitzaren ikasteko erritmoa errespetatuko da taldeak egiteko orduan. Horrela, beste balore batzuk jorratuko ditugu (taldean lan egiteko gaitasuna, lagunak entzuteko trebezia...). Hori bai, eduki guztiak perspektiba dibertigarri batetatik landuko dira beti. Zatoz eta frogatu!

El violín es un instrumento antiguo, pero hoy en día son muchas las canciones y estilos que podemos tocar con él. Los primeros contenidos que se trabajan proceden de la música clásica, ya que son las que nos dan herramientas para desarrollar capacidades interpretativas y después poder tocar otros estilos. De esta forma, se trabaja la técnica tanto de la mano derecha como la izquierda (el violín y el arco). Las clases se imparten en grupo, y estos se crean siempre respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño/a. En consecuencia, estaremos trabajando otros valores (trabajo en equipo, capacidad de escucha, compañerismo...). Eso sí, todo lo aprenderemos de forma divertida. ¡Ven y prueba!

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH2 / LH3 / LH4 / LH5 / LH6

16,15 - 17,10*

DBH/ BATX

15,15 - 16,10*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso. Lenguaia musikala egitea derrigorrezkoa izango da. Será obligatorio realizar la actividad de lenguaje musical. Bibolina + leguaia musikala (Gutxieneko ikasle kopurua 2 taldeko. Gehienezko ikasle kopurua 4 taldeko). 75€/hilean. Violín + lenguaje musical (Mínimo alumnos/as por grupo 2. Máximo alumnos/as por grupo 4). 75€/mes.

h p://www.kithara46.com/


ABESBATZA / CORO

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Musikaren bitartez hezi. · Musika gizarteratu. · Etorkizuneko entzulea hezi. · Errepertorio korala mantendu eta zabaldu. · Taldean musika eginez ondo pasatzea. · Inpostazio eta arnasketaren bidez ahots-emisio egokia eta erlaxatua lortzeko teknika bereganatzea. · Testura polifoniko baten barruan afinatua abesteko behar den entzumen sentsibilitatea garatzea.

· Educar mediante la música. · Socializar la música. · Educar al oyente del futuro. · Mantener y ampliar el repertorio coral. · Pasárselo bien haciendo música en grupo. · Mediante la impostación y la respiración, interiorizar la técnica para la consecución de una emisión de voz adecuada y relajada.

· Beste ikasgaietan barneratutako ezagutzak erlazionatu eta erabiltzea.

· Dentro de una textura polifónica, desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para cantar afinadamente.

· Kantu koralaren bidez, beste garai historikoak eta estiloen oinarrizko ezagutza lortzea.

· Utilizar y relacionar los conocimientos adquiridos en otras materias.

· Interpretazio musikalaren atala den psikomotrizitatea garatzea.

·Mediante el canto coral, adquirir el conocimiento de tiempos históricos y estilos básicos.

· Zuzendariaren keinua ulertzea eta hura oinarritzat hartuz, musika interpretatzea. · Musika talde batean dauden arauak errespetatzea.

·Desarrollar la parte de psicomotricidad de la interpretación musical. · Entender el gesto del director y tomando este gesto como fundamental, interpretar la música. ·Respetar las normas de un grupo de música.

ORDUTEGIA / HORARIO Bi saio astean, 60´koa. Dos sesiones semanales de 60'.

LH1 / LH2 / LH3 / LH4 / LH5 / LH6

16,15 - 17,15*

* Saioak garatuko diren egunak ikasturte hasieran zehaztuko dira. Los días que se desarrollarán la actividad se señalarán a principio de curso.


FAFARREA / FANFARRE

HELBURUAK / OBJETIVOS

Fanfarrearekin Ikastolako ikasle gazteen artean barne mailako espazio artistiko eta sortzailea sustatu nahi da. Musikaren bidetik, Ikastola identifikatuko duen euskal kultura lantzeko eta zabaltzeko aukera eskaintzen da. Ekintza honen bitartez, musika jakintzak dituzten ikasleen profil pertsonalei erantzun nahi zaie, berdinen arteko topagunea eskainiz. Kithara Musika Eskolak lagunduta, San Fermin Ikastolako ikasle gazteen sormen eremua sustatu nahi da, kalitate eta profesionaltasun irizpideetan oinarrituta.

Con la Fanfarre se pretende fomentar un espacio artístico y creativo a nivel interno entre el alumnado joven de la Ikastola. A través de la música, se ofrece la posibilidad de trabajar y difundir la cultura vasca. La idea es dar respuesta a los perfiles personales del alumnado con conocimientos musicales, ofreciendo así un punto de encuentro entre iguales. Con el apoyo de Kithara Musika Eskola, se pretende asimismo fomentar el campo creativo de los y las jóvenes alumnos de San Fermin Ikastola, en base a criterios de calidad y profesionalidad.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 90´koa. Una sesión semanal de 90'.

DBH3 / DBH4 / BATX

*

* Saioa garatuko den ordua eta eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día y hora que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


DANTZA MODERNOA / DANZA MODERNA

HELBURUAK / OBJETIVOS · Aisialdian euskararen mintzamena sustatzea.

· Fomentar el habla del euskera en el tiempo libre.

· Ikasleen artean errespetuzko eta laguntzazko jarrerak lantzea.

· Trabajar actitudes de respeto y de ayuda entre los/as alumnos/as.

· Talde-lana sustatzea.

· Potenciar el trabajo en grupo.

· Ikasleen arteko harremanak bultzatzea hainbat teknika, ariketa eta jolasen bidez.

· Favorecer las relaciones entre alumnos/as mediante diferentes técnicas, ejercicios y juegos.

· Beldurrak eta herabetasuna gainditzea, lasaitasun eta konfiantza giroa sortuz.

· Vencer los miedos y la timidez, creando un clima de tranquilidad y confianza en la clase.

· Ikaskuntza eraikitzailea eta parte-hartzailea sustatzea, egunero ikasiz eta elkarrekin itxuraldatuz.

· Fomentar el aprendizaje constructivo y participativo, aprendiendo cada día y de forma conjunta.

· Oro har, ikasleak gustura etor daitezela jarduerara eta denok batera goza dezagun! · Musika eta dantza estilo desberdinak lantzea (hip-hop, Funky, Zumba, Jazz, Break-Dance, Garaikidea...). · Beroketa eta dantza egiteko beharrezko teknikak ikastea. · Erritmoa, musikaltasuna eta mugimenduak musikarekin koordinatzen lantzea.

· En general, que los/as alumnos/as vengan a gusto a la actividad y disfrutemos todos/as juntos/as!. · Trabajar diferentes estilos de música y baile (Hip-Hop, Funky, Zumba, Jazz, Break-Dance, Contemporaneo...). · Aprender el calentamiento y las técnicas necesarias para bailar. · Trabajar el ritmo, la musicalidad y la coordinación de movimientos con la música. · Trabajar la improvisación.

· Inprobisazioa lantzea. · Hainbat dantza estilotako koreografiak ikastea eta ikasleek beren koreografiak sortzeko duten gaitasuna lantzea. · Ikasitako koreografiak gurasoen eta lagunen aurrean aurkeztea. · Memoria koreografikoa eta entzumenekoa lantzea.

· Aprender coreografías de diferentes estilos de danza y trabajar la capacidad de los/as alumnos/as para crear sus propias coreografías. · Presentar las coreografías aprendidas delante de los padres y madres y amigos/as. · Trabajar la memoria coreográfica y auditiva.

ORDUTEGIA / HORARIO LH1 / LH2 / LH3

16,15 - 17,15 Astelehena / Lunes

LH4 / LH5 / LH6

16,15 - 17,15 Asteartea/ Martes


PILOTA / PELOTA

HELBURUAK / OBJETIVOS Juan Martinez de Irujo, Patxi Eugi, Peio Mtez. eta Fernando Goñi pilotari profesional ohiek osatutako taldea da ElkarPelota. Duela urte batzuk elkartu egin zen, esku pilota sustatzeko, hainbat programa eta jardueraren bidez. Pilotariak prestatzea da ElkarPilotaren alderdi garrantzitsuenetako bat. Bertan, pilotari gisa dugun esperientzian eta etengabeko prestakuntzan oinarrituta, Nafarroako Federazioko entrenatzaile tituludunak gara, eta Kirol Kontseilu Nagusiak baliozkotu du. Pilotariei euren garapenean laguntzeko lan egiten dugu. Garapen osoa, arlo teknikoa, taktikoa, fisikoa eta emozionala barne hartzen dituena, pilotak hain ondo transmititzen digun gozamen, adiskidetasun eta noblezia giroan. San Fermin Ikastolarako egitarauak bi zati ditu. 1.Euskal Pilota Jarduera honetan, eskupilota nagusi izango den arren, Euskal Pilotaren beste alderdi eta modalitate batzuk ere ezagutuko ditugu. Gure kirolera egokitutako tresnak eta jolasak. 2.San Fermin Esku Pilota Taldea Esku Pilotaren berariazko jarduerarako kirol atala. Bertan, pilotarien entrenamenduetako garapena modu zabalagoan eta metodikoagoan landuko dugu, baita txapelketara bideratuta ere. Gure kulturarekiko eta sustraiekiko atxikimendu handia duten pertsonak garenez, ilusio berezia egiten digu gure jarduera San Fermin Ikastolan egin ahal izateak eta Ikastolak pilotak eta ikasleak batera garatzeko Elkarpilotaren aldeko apustua egiteak. ElkarPelota es un grupo conformado por los ex-pelotaris profesionales Juan Mtez. de Irujo, Patxi Eugi, Peio Mtez. y Fernando Goñi que hace unos años decidió unirse para trabajar con el fin de potenciar la pelota a mano mediante diferentes programas y actividades. Una de las partes importantes de ElkarPelota es la formación de pelotaris donde en base a nuestra experiencia como pelotaris y la formación continua, somos entrenadores titulados por la Federación Navarra y convalidado por el Consejo superior de Deportes, trabajamos para ayudar a los/as pelotaris en su desarrollo. Un desarrollo completo abarcando lo técnico, táctico, físico y emocional siempre en un clima de disfrute, amistad y nobleza que tan bien nos transmite la pelota. El programa para San Fermin Ikastola consta de dos partes diferenciadas. 1.Euskal Pilota Actividad en la que aunque la pelota a mano será la principal también conoceremos otros aspectos y modalidades de la Pelota Vasca. Herramientas y juegos adaptados a nuestro deporte. 2.San Fermin Esku Pilota Taldea Sección deportiva para la actividad específica de Pelota a Mano en la que trabajaremos más amplia y metódicamente el desarrollo de los/as pelotaris en los entrenamientos y también enfocados a la competición. Como personas con un gran apego a nuestra cultura y raíces nos hace especial ilusión poder realizar nuestra actividad en San Fermin Ikastola y que la Ikastola apueste por ElkarPelota para el desarrollo conjunto de pelota y alumnado

“EUSKALPILOTA” KONPETIZIOA EZ / COMPETICIÓN NO Saio bat astean, 55´koa eguerditan. Una sesión semanal de 55' los mediodías.

LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturtearen zehar zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.

“EUSKU PILOTA” SEKZIOA KONPETIZIOA BAI, DERRIGORREZKOA / COMPETICIÓN SI, OBLIGATORIA Astean zehar bi saio (ordu batekoa bakoitza). Dos sesiones semanales (de una hora cada sesión).

LH3 / LH4 / LH5 / LH6 / DBH / BATX

16,15 - 17,15*

* Saioak garatuko diren egunak ikasturtearen hasieran zehaztuko dira. Los días que se desarrollarán la actividad se señalará a principio de curso.

CENTRO DE FORMACIÓN DE PELOTARIS PILOTARIAK TREBATZEKO ZENTROA


MULTIKIROLAK / MULTIDEPORTE

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Aisialdian euskaraz zuzendutako gorputz eta kirol jarduerak sustatzea. · Motrizitatea hobetzea jarduera fisikoen, erritmikoen eta kirol jardueren bidez. · Fomentar actividades físicas y deportivas,

· Talde lanean oinarritutako jarrerak eta balioak lantzea.

dirigidas en Euskera durante el tiempo libre. · Mejorar la motricidad a traves de actividades fisicas, rítmicas y deportivas.

· Talde lana eta laguntasuna sustatzea. · Hainbat kirol estilotako teknikak ezagutzea. · Beldurrak eta herabetasuna gainditzea bere gorputzarekin kirol erronka eta eztul berriei aurre egiterakoan. · Jardueran ematen duten denbora gozatzen eta aprobetxatzen laguntzea. · Parte hartzaile bakoitzaren talentua eta trebetasun erritmikoak, fisikoak eta kirolekoak sustatzea..

· Trabajar actitudes y valores enfocadas en el trabajo en equipo. · Potenciar el trabajo en equipo y el compañerismo. · Conocer técnicas de diferentes estilos deportivos. · Vencer miedos y timidez a la hora de enfrentarse a nuevos retos y técnicas deportivas con su cuerpo. · Contribuir al disfrute y aprovechamiento del tiempo que esten en la actividad. · Potenciar el talento y las habilidades rítmicas, físicas y deportivas de cada uno de los participantes.

ORDUTEGIA / HORARIO HH3 / LH1 / LH2

15,00 - 16,00 Asteazkena / miércoles


SASKIBALOIA / BALONCESTO HELBURUAK / OBJETIVOS · Arauak ezagutu eta errespetatu.

· Conocer y respetar las normas.

· Saskibaloiaren oinarrizko aspektu teknikoak lantzen hasi.

· Comenzar a trabajar los aspectos técnicos básicos del baloncesto.

· Bularreko pasea botearekin/boterik gabe landu.

· Trabajar los pases con bote/sin bote. · Trabajar el uso de los dos brazos.

· Bi besoen erabilera sustatu. · Botea landu (altuera desberdinak, 2 eskuekin, mugimenduan…).

· Trabajar el bote (diferentes alturas, con las dos manos, en movimiento,…)

· Jaurtiketa teknika landu.

· Trabajar la técnica de tiro.

· Defentsa/eraso egoerak desberdindu.

· Diferenciar las situaciones defensa/ataque.

· Sarrerak landu.

· Trabajar las entradas.

· Luzaketen garrantzia azpimarratu eta praktikan jarri.

· Subrayar y poner en práctica la importancia de los estiramientos.

· Entrenamendu baten atalak ezagutu, bereizten jakin eta hauen garrantzia ulertu: beroketa, atal nagusia eta atsedenera buelta.

· Conocer las diferentes partes de un entrenamiento y su importancia; calentamiento, parte principal y el regreso al descanso.

· Partidetan aurkitu ditzaketen egoerak entrenatu (egoera errealak).

· Entrenar las situaciones que se pueden encontrar en un partido (situaciones reales).

· Dutxaren garrantzia azpimarratu eta praktikan jarri.

· Subrayar la importancia de la ducha y ponerla en práctica.

· Beharrezkoak diren gaitasun fisikoak (indarra, abiadura, erresistentzia eta agilitatea) saskibaloira egokitu eta espezifikoki entrenatu.

· Adecuar al baloncesto y trabajar especificamente las necesarias cualidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y agilidad).

· Eraso eta defentsa antolatuan, mugimenduak eta sistema desberdinak ezagutu eta praktikatzen hasi.

· En ataque y defensa organizada, aprender y poner en práctica los diferentes movimientos y sistemas

Astelehena Lunes

Asteartea Martes

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Norgehiagoka Partido

LH3

14,00 - 14,55

16,00 - 17,30 *(A)

BAI *(A)

LH4

14,00 - 14,55

16,00 - 17,30 *(A)

BAI *(A)

LH5 / LH6

14,00 - 14,55

16,00 - 17,30 *(D)

BAI *(A)

DBH1 / DBH2 / DBH3 / DBH4

16,00 - 17,30*(D)

16,00 - 17,30 *(D)

BAI *(D)

BATX

17,30 - 19,00*(D)

*(A) Aukeran / Opcional *(D) Derrigorrezkoa / Obligatorio

17,30 - 19,00*(D)

BAI *(D)


ATLETISMOA / ATLETISMO

HELBURUAK / OBJETIVOS · Atletismoak eskaintzen dituen aukerak esperimentatu eta deskubritu. · Koordinazio ariketa sinpleak landu. · Luzaketen garrantzia barneratu eta praktikan jarri. · Errelebo lasterketak lekukoekin praktikatu. · Jauzi mota desberdinak ezagutu eta praktikatu. · Jaurtiketa mota desberdinak ezagutu eta praktikatu. · Jolasen bidez atletismoan beharrezkoak diren gaitasun fisikoak landu. · Martxa eta kross lasterketak bezalako frogak ezagutu eta praktikatu. · Atletismoan erabiltzen diren instalakuntzak ezagutu eta bakoitza zertarako den ikasi. · Atletismoan erabiltzen den material espezifikoa ezagutu eta honekin esperimentatu. · Entrenamendu baten atalak ezagutu, bereizten jakin eta hauen garrantzia ulertu: beroketa, atal nagusia eta atsedenera buelta. · Txapelketetan aurkitu ditzaketen egoerak entrenatu eta landu.

· Experimentar y descubrir las diferentes opciones que proporciona el atletismo. · Trabajar actividades simples de coordinación. · Interiorizar y poner en práctica la importancia de los estiramientos. · Practicar con testigos carreras de relevos. · Conocer y practicar diferentes saltos. · Conocer y practicar diferentes lanzamientos. · Mediante diferentes juegos, trabajar las necesarias capacidades físicas. · Conocer y practicar carreras de marcha y cross. · Conocer las instalaciones que se utilizan en atletismo y aprender para qué se utilizan. · Conocer y experimentar el material específico que se utiliza en atletismo. · Conocer las diferentes partes de un entrenamiento y su importancia; calentamiento, parte principal y el regreso al descanso. · Entrenar y trabajar las diferentes situaciones que se pueden encontrar en una competición.

ORDUTEGIA / HORARIO Larrabide Estadioan egingo da. se realizará en el estadio de Larrabide

Asteartea Martes

TXIKIEN TALDEA / MENORES

17,15 - 18,30

NAGUSIEN TALDEA / MAYORES

18,30 - 19,30

Osteguna Jueves

17,30 - 19,00


HOCKEIA / HOCKEY

HELBURUAK / OBJETIVOS · Arauak ezagutu eta errespetatu. · Irristatzen jakin eta patinak menperatu. · Materiala errespetatu eta entrenamenduetan behar den guztia bakoitzak jartzeko gai izan. · Beharrezkoak diren gaitasun fisikoak hockey-ra egokitu (indarra, abiadura, erresistentzia). · Hockey-ko sistema desberdinak eta oinarrizko kokapena ezagutu eta praktikan jarri. · Entrenamendu baten atalak ezagutu, bereizten jakin eta hauen garrantzia ulertu: beroketa, atal nagusia eta atsedenera buelta. · Luzaketen garrantzia barneratu eta praktikan jarri. · Jolasen bidez hockey-ean beharrezkoak diren aspektu teknikoak landu. · Pilotaren, espazioaren eta haien abiaduraren arteko koordinazioa menperatu. · Eraso/defentsa egoerak desberdindu eta partidetara egokitu.

· Conocer y respetar las normas. · Aprender a patinar y dominar el patín. · Respetar el material y ser capaces de colocarse el material necesario para el entrenamiento. · Adecuar las necesarias capacidades físicas al hockey (fuerza, velocidad, resistencia). · Conocer y poner en práctica los diferentes y elementales sistemas y situaciones del hockey. · Conocer y experimentar el material específico que se utiliza en hockey. · Conocer las diferentes partes de un entrenamiento y su importancia; calentamiento, parte principal y el regreso al descanso. · Interiorizar y poner en práctica la importancia de los estiramientos. · Mediante juegos, trabajar los necesarios aspectos técnicos del hockey. · Dominar la coordinación de la pelota, el espacio y la velocidad entre ambas. · Diferenciar situaciones de ataque/defensa y adecuarlas a los partidos.

ORDUTEGIA / HORARIO

Asteartea Martes

Ostirala Viernes

LEHEN HEZKUNTZA

16,00 - 18,00

16,00 - 18,00

DBH -BATX

16,00 - 18,00

16,00 - 18,00


FUTBOLA / FÚTBOL

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Conocer y respetar las normas.

· Arauak ezagutu eta errespetatu.

· Trabajar la técnica individual.

· Teknika indibiduala landu.

· Continuar trabajando ejercicios de coordinación.

· Koordinazio ariketak lantzen jarraitu.

· Subrayar la importancia de los estiramientos y estirar adecuadamente todos los días.

· Luzaketen garrantzia azpimarratu eta egunero ondo luzatu. · Baloia bi hankekin gidatzea menperatu · Kontrolak eta paseak mugimenduan menperatu eta toke kopurua murriztu. · Kokapen berriaren barruan, posizio desberdinetan egin behar diren funtzioak ezagutu eta praktikatu. · Eraso eta defentsa egoerak bai nagusitasunean bai berdintasunean landu eta erabakiak ondo hartzeko gai izan. · Posizio desberdinetan parte hartu eta bakoitzaren funtzioak partidetan praktikan jarri. · Kolaborazio-oposizio egoerak landu (posesioak, eraso-defentsa egoerak…)

· Dominar la conducción del balón con los dos pies. · Dominar en movimiento los controles y pases y disminuir la cantidad de toques. · Dentro de la nueva colocación, conocer y practicar las funciones que deben realizarse en las diferentes posiciones. · Trabajar las situaciones de ataque y defensa tanto en situaciones de superioridad como de igualdad y ser capaces de tomar las mejores decisiones. · Trabajar en diferentes posiciones y las funciones de cada uno/a, ponerlas en práctica en los partidos. · Trabajar situaciones de colaboración-oposición (posesiones, situaciones de ataque-defensa,…). · Introducir la competitividad mediante ejercicios.

· Konpetibitatea ariketen bitartez sartu.

h p://www.fundacionosasuna.com/ Astelehena Lunes LH1

16,00 - 17,30* OF

LH2

16,00 - 17,30* OF

LH3

Asteazkena Miercoles

Osteguna Jueves

16,00 - 17,30 *OF

LH4

16,00 - 17,30

LH5 / LH6

Astean bi saio ikastola kanpoko zehaztu gabeko belar artifizialeko futbol zelaian Dos sesiones semanales en un campo de hierba artificial sin concretar fuera de la ikastola

DBH1 / DBH2

Astean bi saio ikastola kanpoko zehaztu gabeko belar artifizialeko futbol zelaian Dos sesiones semanales en un campo de hierba artificial sin concretar fuera de la ikastola

DBH3 / DBH4

Astean bi saio ikastola kanpoko zehaztu gabeko belar artifizialeko futbol zelaian Dos sesiones semanales en un campo de hierba artificial sin concretar fuera de la ikastola

LH5 / LH6 - DBH1 - DBH2 *OF (NESKAK)

Astean bi saio ikastola kanpoko zehaztu gabeko belar artifizialeko futbol zelaian Dos sesiones semanales en un campo de hierba artificial sin concretar fuera de la ikastola

REGIONAL

Astean bi saio ikastola kanpoko zehaztu gabeko belar artifizialeko futbol zelaian Dos sesiones semanales en un campo de hierba artificial sin concretar fuera de la ikastola

*OF. Osasuna Fundazioa / Fundación Osasuna

16,00 - 17,30


JUDOA / JUDO

HELBURUAK / OBJETIVOS · Judo Hezitzailean oinarrituriko metodo eta edukiak erabiliko ditugu. · Egoera errazak lantzea proposatuko dugu hasieran, eta gero pixkanaka ikasleak egoera konplexuagotan sartzen joanen dira, borroka egokiera desberdinetan zer irtenbide izan daitezkeen orientabideak emanez. · Praktikaren bidez judokaren motibazioa indartuko dugu, hots, klasera edo entrenamendura etortzeko eta aurrera egiteko gogoa, aukera gehiago izaten baitu judoaren praktikan dibertitu eta gustuz aritzeko, hala nola pertsona gisa hazteko bidean lagun eta eragileak aurkitzeko.

· Utilizaremos una metodología y unos contenidos basados en el Judo Educativo. · Comenzaremos con un trabajo sobre situaciones sencillas, para ir progresivamente introduciendo al alumnado en situaciones más complejas, orientándole en las posibles soluciones a diferentes situaciones de luchas. · Mantendremos la motivación del judoca tanto en su asistencia a los entrenamientos como en su desarrollo y progresión, al ofrecerle siempre nuevas posibilidades de diversión en la práctica del judo, así como elementos y personas que le permitan un constante enriquecimiento personal.

ORDUTEGIA / HORARIO LH1 / LH2 / LH3 / LH4 / LH5 / LH6 * Asteartea eta osteguna Martes y jueves

16,00 - 17,30*


XAKEA / AJEDREZ

HELBURUAK / OBJETIVOS

· Xakea dibertigarria izango den jarduera bat bezala ulertu, zeinetan garrantzitsuena jokoaren aberastasuna izango den. · Xakean ikasiko dugu, bai bereak dituen mugimenduei dagokionean (arrokatzea, “bide nabarrean” jatea...) bai taularen atzealdean ezkutatzen den mundu sekretuan ere. · Kontzentrazioa garatuko dugu, taula jokoaren sekretuak antzemateko erarik egokiena baita. · Jokoaren bitartez irabazten eta galtzen ikasi beharra dagoela kontuan izanik, kiroltasuna bultzatuko dugu. · Jarduera Xake eskola izanen da

· Entender el Ajedrez como una actividad divertida, donde lo importante es ver la riqueza del juego. · Desarrollaremos la técnica de juego del ajedrez; tanto sus movimientos característicos (enroque, comer “al paso”...) como el mundo secreto que se esconde tras el tablero. · Desarrollaremos la concentración, la mejor manera de descubrir los secretos del juego del tablero. · Impulsaremos la deportividad, teniendo en cuenta que en el juego se debe aprender a ganar y perder. · La actividad será una escuela de Ajedrez.

ORDUTEGIA / HORARIO Saio bat astean, 55´koa. Una sesión semanal de 55'.

LH2

13,00 - 13,55*

LH3 / LH4 / LH5 / LH6

14,00 - 14,55*

* Saioa garatuko den eguna ikasturte hasieran zehaztuko da. El día que se desarrollará la actividad se señalará a principio de curso.


KUOTAK / CUOTAS 2021-22. Ikasturteari begira iazko erreferentziazko kuotak

Cuotas referenciales para el curso 2021-22

He aquí las cuotas cobradas durante el curso 2021-22. ikasturteari begira kobratu ahal diren 2019-20 como referencia para las cuotas que kuoten erreferentzia modura, 2019-20 durante el curso 2021-22 pueden llegarse a ikasturtean kobratutako kuoten informazioa cobrar. helarazten zaizue. Antes del inicio de las actividades del curso 2021-22. Ikasturtea hasi aurretik ikasturte 2021-22 se informará de la cuantía de las honi dagozkion kuotak zehaztuko dira. cuotas a cobrar. JARDUERA / ACTIVIDAD

HILABETEAK / KUOTA / MESES CUOTA

DANTZA LH / DANTZA EP

8

19,00

DANTZA DBH / DANTZA ESO

8

21,00

MUSIKA / MUSICA*

8

38,00

MUSIKA HIZKUN. HASTA. / INICIACIÓN LENG. MUS.*

8

40,00

L. MUSIKALA / LENGUAJE MUSICAL*

8

40,00

L. MU.+TXISTUA / L. MU.+ TXISTU*

8

58,00

ABESBATZA / CORO

8

30,00

FANFARREA / FANFARRE

8

ZH*

TXISTUA / TXISTU*

8

40,00

L. MUSIKALA + GITARRA / L. MU + GUITARRA*

8

67,00**

L. MUSIKALA + BIBOLINA / L. MU + VIOLÍN*

8

75,00***

TRIKITIXA / TRIKITIXA SUKALDARITZA / COCINA

8

42,00

8

ESKULANAK / MANUALIDADES ANTZERKIA / TEATRO

8

ZH* 19,00

8

19,00

PSIKOMOTRIZITATEA / PSICOMOTRICIDAD

8

40,00

ANTZERKIA 2 HEZKUNTZA / TEATRO (ESO) DANTZA MODERNOA / DANZA MODERNA

8

21,00

8

19,00

ERAIKITZAILE TXIKIAK / PEQUEÑOS ARQUITECTOS

8

30,00

IDAZKETA DIGITALA / ESCRITURA DIGITAL

8

25,00

FUTBOLA LH4 / FÚTBOL 4 EP

8

21,00

FUTBOLA LH5 / LH6 / FÚTBOL LH5 / LH6 EP

8

ZH*

FUTBOLA DBH / FÚTBOL ESO

8

30,00

FUTBOLA REG / FÚTBOL REG

8

38,00

FUTBOLA (LH1-2-3 NESKAK ETA MUTILAK) LH5-6-DBH1-2 (NESKAK).OSASUNA FUNDAZIOA / FÚTBOL (1º-2-3º EP CHICAS Y CHICOS) 5º-6º EP-ESO 1º-2º (CHICAS). FUNDACIÓN OSASUNA

IKASTURTE OSOA TOTAL CURSO

325,00

PILOTA / PELOTA (EUSKALPILOTA)

8

21,00

PILOTA / PELOTA (ESKU PILOTA)

8

ZH*

SASKIBALOIA / BALONCESTO

8

21,00

HOCKEYA / HOCKEY

8

26,00

MULTIKIROLA / MULTIDEPORTE

8

30,00*

JUDOA / JUDO

8

20,00

ATLETISMOA / ATLETISMO

8

19,00

XAKEA / AJEDREZ

8

19,00

*Kuota hauek ziurrak dira 2021-22 ikasturtean kobratuko direnak. Las cuotas indicadas son las que se cobrarán en el curso 2021-22. **67,00 (8 ikasle gutxienez / mínimo 8 estudiantes) 75,00 (8 ikasle baino gutxiago / menos de 8 estudiantes) ***75,00 (8 ikasle gutxienez / mínimo 8 estudiantes) ZH* Zehazteke / a concretar


Eskolaz kanpoko jardueretan izena ematerakoan kontuan hartu beharreko alderdiak Edozein jardueratan matrikulatu aurretik, garrantzitsua da gure seme-alaben hezkuntza prozesurako haiekin hitz egitea, erabakian parte har dezaten. Horrela lortuko dugu motibaziorik handiena. Jardueren kalitatea bermatzeko, gehieneko parte hartzaile eta talde kopurua finkatu da. Eskabideen kopurua eskainitako plazak baino handiagoa bada, hautaketa irizpide hauek aplikatuko dira: · Lehentasuna izango dute jardueran denbora daramaten ikasleek (zenbat eta antzinatasun handiagoa izan, orduan eta puntu gehiago). · Berdinketa gertatuz gero, zozketa bidez erabakiko da. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, izena eman ondoren, ezin izango da ikasturte osoan baja eman. Kirol jardueretan parte hartzen dutenek ez dute lehiatzeko obligaziorik izango. Hala egiten ez badute, Ikastolari jakinarazi beharko diote. Jakinarazpenik jaso ezean, lehiaketa horietan parte hartzea ziurtzat joko da. Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen dutenek erosi beharko dute jarduera garatzeko material pertsonala: koadernoak, zapatilak, txistua, ikastolako kamiseta eta galtzak, etab., instrumentuari dagokionez, Trikitixaren jardueran izan ezik. Gogorarazi nahi dugu derrigorrezkoa dela lehiaketa egiten duten Ikastolako kirol jarduera guztietarako txandala erostea. Gainerako materiala, hala nola atrileak, baloiak eta konoak, Ikastolak ordainduko ditu. Jarduerak adierazitako egun eta ordutegietan egingo dira, antolakuntza arrazoiak direla eta aldaketaren bat egin behar denean izan ezik; aldaketaren berri behar bezala emango da. Arratsaldeko eskolaz kanpoko jarduera egin ondoren, ikasleekiko erantzukizuna gurasoena da; beraz, Ikastolak eta begirale eta entrenatzaileek ez dute inolako erantzukizunik parte hartzaileengan. Ikastolaren araudiari jarraituz, DBHko eta Batxilergoko ikasleek eskolaz kanpoko jardueraren bat garatzen badute arratsaldez, Ikastolako eskola ordutegia zehaztu ondoren eta jarduera hasi arte, liburutegira joan eta bertako araudia bete beharko dute. Salbuespenak salbuespen, eskolaz kanpoko jarduerak urritik maiatzera egingo dira, bi hilabeteak barne. Jarduera bakoitzeko ordaindu beharreko kuotak zortzi hileko izango dira. Kuotak azarotik ekainera kobratuko dira. Lehenengo kuota kobratu arte, jardueratik kendu ahal izango da, inolako kosturik gabe. Lehenengo kuota kobratzen denean, jardueratik kendu ahal izango da, baina ikasturtea amaitu arte ordaintzen jarraituko beharko da, salbuespenak salbuespen. Kuotak ordainduta ez dituzten ikasleek ezin izango dute eskolaz kanpoko jardueretan izena eman. Ikasleek gehienez bi jarduera egin ditzakete, ordutegia eguerdian bada (musika-hizkuntza eta txistua egiten duten ikasleek beste jarduera bat egin ahal izango dute). Arratsaldeko ordutegiarekin bat baldin badatoz bakarrik eman ahal izango dute izena.

Eskolaz kanpoko jardueretan izena emateak adierazitako alderdiak onartzea ekarriko du.


Aspectos a tener en cuenta a la hora de apuntarse en las actividades extraescolares Antes de matricularse en cualquiera de las actividades es importante para el proceso educativo de nuestros/as hijos/as hablar previamente con ellos/as, para hacerles partícipes de la decisión. Así lograremos su mayor motivación. Para garantizar la calidad de las actividades se ha fijado un número máximo de participantes y grupos. En caso de que el número de solicitudes sea mayor que las plazas ofertadas se aplicarán los siguientes criterios de selección: · Tendrán prioridad aquellos/as alumnos/as que lleven tiempo en la actividad (más puntos cuanto mayor sea la antigüedad). · En caso de empate, a igualdad de condiciones, se decidirá por sorteo. Salvo fuerza mayor, una vez apuntado/a, no se podrá dar de baja de las actividades en todo el curso. Los/as participantes en las actividades deportivas no estarán obligados/as a competir. Si no lo hacen, deberán informar a la Ikastola. En caso de no recibir notificación alguna, se dará por supuesto su participación en esas competiciones. Correrá a cargo de los/as participantes en las actividades extraescolares la compra del material personal para el desarrollo de la actividad: cuadernos, zapatillas, txistu, camiseta y pantaloneta de Ikastola, etc., salvo en la actividad de Trikitixa en lo relativo al instrumento. Recordamos que es obligatorio adquirir el chándal para todas las actividades deportivas de la Ikastola que realicen competición. El resto de material como atriles, balones, conos… correrá a cargo de la Ikastola. Las actividades se desarrollarán en los días y horarios señalados salvo que, por razones organizativas, se deba realizar algún cambio, que será debidamente notificado. Una vez realizada la actividad extraescolar de la tarde, la responsabilidad sobre los/as alumnos/as, es de los padres y madres, por lo que, tanto Ikastola como los/as monitores y entrenadores no tienen ninguna responsabilidad sobre los/as participantes. Siguiendo la normativa de la Ikastola, el alumnado de E.S.O. y Bachillerato que desarrolle alguna actividad extraescolar por la tarde, una vez finalizado el horario lectivo de la Ikastola y hasta que se inicie su actividad, tendrá obligación de acudir a la biblioteca y cumplir su normativa. Salvo excepciones, las actividades extraescolares se practicarán de octubre a mayo, ambos meses incluidos. Las cuotas a pagar por cada actividad serán ocho mensualidades. Las cuotas se cobrarán de noviembre a junio. Hasta que no se cobre la primera cuota, se podrá desapuntar de la actividad sin coste alguno. Una vez se cobre la primera cuota, se podrá desapuntar de la actividad pero se tendrá que continuar pagando hasta final de curso, salvo excepciones. No podrán apuntarse a las actividades extraescolares los/as alumnos/as que no estén al corriente en el pago de las cuotas. El límite de actividades a las que se puede apuntar el alumnado es de dos si su horario es al mediodía (los/as alumnos/as que realicen lenguaje musical y txistu, podrán desarrollar otra actividad). Sólo podrán apuntarse a más si estas se corresponden al horario de tarde.

Apuntarse en las actividades extraescolares supondrá aceptar los aspectos indicados.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.