Page 1

CoBUS 5

jaargang 22

h et p er s on e els mag a z i n e v o o r e n d o o r d e g e me e n t e bussu m

MEI 2014

Verder in deze editie: 4-7

Hoe kijken jullie tegen de fusie aan?

8-9

Vijf tips van…

Voorwoord 2 - Vlootschouwfoto’s 3 - Cartoon 9 - Column 12 - Colofon 12

10-11

Waar word jij enthousiast van?


Voorwoord In de inleiding van het plan van aanpak voor de gemeentelijke

Interview met

herindeling Naarden, Muiden en Bussum staat een citaat van

Melanieke Steenman

Kamstra: “Het enige zekere in het leven is onzekerheid”. Vol-

Door: Mirjam Bakker

gens mij kun je daar ‘verandering’ aan toevoegen. En bij die verandering speelt ook nog een rol de mate waarin! Die kan

De

zeilen

worden

gehesen

behoorlijk variëren en de impact en beleving verschilt ook per

maar waar gaat de vaart naar

persoon. Dat het per persoon verschilt is tijdens de workshops

toe…? Om dat in kaart te bren­

voor medewerkers over ‘werkdruk’ van Habilis in het kader van

gen is een aantal mensen druk

Bussum Vitaal vorig jaar wel duidelijk geworden. Maar hoe gaan

doende, waaronder Melanieke

we met die verschillen om? Volgens Habilis ligt de oplossing in

Steenman.

het werken vanuit een gezonde dialoog. Okay! Klinkt heel eenvoudig… Maar makkelijker gezegd dan gedaan… Niet iedereen

“Over de hele linie is de vlootschouw

leeft immers vanuit dezelfde waarden en (blijkt) spreekt dezelfde

positief opgepakt. Ondanks het ver-

(Nederlandse) taal.

plichte karakter was er geen voel­ bare weerstand. Het is opvallend dat

Enfin, van behoorlijk wat collega’s heb ik de afgelopen tijd

er zoveel mensen zijn die naast hun

vernomen dat het werk hen over de schoenen loopt. Ook heb

huidige werk willen meewerken aan

ik gehoord op 1 april en zelf ervaren dat we daarom gewoon

de fusie. Er is veel animo voor de

nog wat harder en efficiënter werken en nee dit is geen verlate

verschillende projecten. Maar ook

1 april-grap!

zijn er mensen die in de toekomst iets heel anders zouden willen gaan

Deze CoBUS bijvoorbeeld heeft dan ook een keer een andere

doen.

uitwerking: er is geen gebruik gemaakt van een zelfgemaakte co-

Alle

verfoto maar van een bestaande illustratie van Geert Gratama.

vragenlijst ingevuld in het zaak­

Een gepland artikel over één van de zeven fractievoorzitters

systeem. Hieruit worden verschil-

van onze gemeente is vanwege de werkdruk van de griffier

lende Query’s gedraaid om de

komen te vervallen. Omdat we ‘toevallig’ extra kopij hadden

ingebrachte gegevens te analyse-

voor de rubriek “Hoe kijken jullie tegen de fusie aan?” is dit ar-

ren. Wat hebben we in huis, wat

tikel uitgebreid. Geert Gratama heeft tijdens de sessies met het

zijn ontwikkelwensen, wat zijn de

bestuur en de raadsleden over het ontwikkelen van de visie veel

ervaringsgebieden, etc?”

medewerkers

hebben

hun

tekeningen gemaakt. Ze zijn allen zeer de moeite waard en een paar ervan willen we graag met jullie delen.

Wat hebben we? “Hieruit komt een totaalplaatje van

Veel kijk- en leesplezier!

de huidige situatie ‘wat hebben we’, dit noemen we foto 1.

Namens de redactie,

Er zijn gesprekken gevoerd met alle leidinggevenden over huidige en toekomstige ontwikkelingen op verschillende vakgebieden. Wat ervoor nodig is aan formatie en middelen

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De redactie van de CoBUS behoudt het recht ingezonden stukken te wijzigen en/of in te korten.


De Vloot is geschouwd en nu?

3

om de taken goed uit te kunnen blijven voeren.” Wat hebben we nodig? “Hieruit komt een totaalplaatje van ‘wat hebben we nodig’, dit noemen we foto 2. Het doel hiervan is uiteindelijk om te kunnen voorsorteren op de komende ontwikkelingen. Met andere woorden om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken komen te zitten.” Maatregelen “Foto 1 en foto 2 worden naast elkaar gelegd om de verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Met name de verschillen vormen de basis voor de eventuele maat-

Melanieke Steenman

regelen die ingezet moeten worden om deze verschillen te kunnen verkleinen.

aan het college van B&W. Deze

vlootschouw zijn ook de verschil-

Je kunt hierbij denken aan regelin-

zal een akkoordverklaring moeten

lende P&O leden betrokken.”

gen als bijvoorbeeld het omscholen

geven om verder te kunnen”. En doen Muiden en Naarden het­

of bijscholen van mensen die een andere kant op zouden willen bin-

Wie zijn er betrokken bij dit hele

zelfde voor hun organisatie?

nen de organisatie. Of een regeling

project

“De vlootschouw was al bedacht

waarbij het net iets aantrekkelijker

“Iris van Gils, Ydetta Schippers,

vóór de fusie. Het is een middel dat

wordt gemaakt om voortijdig uit te

Tom Scherder, Tina van Putten,

je kunt inzetten om onze eigen vraag

vloeien.

Gitta Reuvers en ik. Maar bij de

en aanbod op elkaar af te stemmen.

Het streven is dit vóór de zomer dui-

analyse van het resultaat van de

Dit is in het kader van de bezuinigingen uiteraard heel belangrijk. Het

delijk in kaart te hebben gebracht.”

is ook een goede methode om men-

“Of er nu wel of geen

sen te stimuleren om na te denken

“We kunnen natuurlijk met onze

fusie komt… het is voor

over hun loopbaan. En het dient het

projectgroep allemaal leuke maat-

jezelf nooit weg om eens

doel om de medewerkers voor te

Volgende fase

regelen bedenken maar dat wil niet zeggen dat deze ook uitgevoerd worden. Er is een ‘tussenstop’ waarbij de plannen voorgelegd worden

goed na te denken over je toekomst.”

bereiden op de fusie ofwel ‘fusie-fit’ te maken. Zowel Muiden als Naarden zijn op hun eigen manier hiermee bezig.”


Hoe kijken jullie tegen de fusie aan? Door: Sandrijn Sas

matig horen Bussum en Naarden

persoonlijke insteek is daarom ook:

voor mij al jaren bij elkaar.”

laten we samen ervoor zorgen dat het een succes wordt. Voor mij zelf

Drie communicatiemensen ver­ tellen over hoe zij tegen de fu­

Gwendolyn: “Ik vind het een mooie

zie ik kansen om in dit proces veel te

sie aankijken: Gwendolyn de

ervaring. Deel uit te maken van

leren! In de kerngroep Visie-­Missie

Boer van de gemeente Muiden,

het proces en vanaf het begin mee

werk ik nu samen met collega’s uit

Alice van Gerner van de ge­

te werken aan het opbouwen van

Bussum en Muiden in een projector-

meente Naarden en Jennifer

een nieuwe organisatie. Ik krijg de

ganisatie en ik ervaar dat als inspi-

van Eijden van de gemeente

gelegenheid om daar samen met

rerend en uitdagend.”

Bussum.

anderen over na te denken en mijn eigen kennis en kunde daarin in te

Denk je dat er knelpunten zijn?

Wat is jullie insteek met betrek­

brengen. Tegelijkertijd probeer ik er

Alice: “Ongetwijfeld, maar die zijn

king tot de fusie?

ook zo veel mogelijk van te leren.

er om op te lossen. We hebben

Jennifer: “Ik vind het een spannen-

Dat wil zeggen van het proces zelf

bijvoorbeeld te maken met een kor-

de tijd vol boeiende ontwikkelingen.

maar ook vanuit de samenwerking

te voorbereidingstijd. De kerngroep

Ik zie het als een positief gebeuren,

met anderen.”

Visie-Missie moet nu in een heel korte tijd tot een visie op de nieuwe

zo’n fusie is ook een uitdaging en biedt nieuwe kansen. Als inwoner

Alice: “Ik vind het een heel inte-

gemeente komen. Belangrijke op-

van Bussum vind ik de fusie ook een

ressant en uitdagend proces, het

dracht is daarbij zoveel mogelijk

bijzondere gebeurtenis. De samen-

samen­voegen van drie organisaties.

input op te halen; van colleges,

voeging met twee historische stad-

Gezien de taken die de gemeenten

directies, MT, ambtenaren, inwoners

jes is een verrijking voor Bussum. Ik

moeten uitvoeren, kunnen we mijns

en het maatschappelijk middenveld.

heb zelf in Naarden op de middel-

inziens ook niet anders dan fuse-

We organiseren bijeenkomsten en

bare school gezeten dus Naarden

ren, want de gemeente Naarden

zetten een digitale vragenlijst in.

is voor mij zo vertrouwd. Gevoels­

is daarvoor gewoon te klein. Mijn

Ideaal gezien zou je liever wat meer

Gwendolyn de Boer

voorbereidingstijd hebben. Maar het geeft ook wel weer energie als we het toch allemaal in die korte tijd voor elkaar krijgen! We zullen vast nog wel regelmatig tegen zaken als cultuurverschillen aanlopen, maar of dat een knelpunt is? Maak er gebruik van, zou ik zeggen. Iedere gemeente brengt goede gewoonten en minder goede gewoonten in.” Jennifer: “Door het vroegtijdig betrekken van mensen ‘van de werkvloer’ (in bijvoorbeeld de werkgroepen) kunnen we heel veel knelpunten


5

tijdig signaleren. Ook zullen we vast en zeker na 1 januari 2016, als we daadwerkelijk van start gaan, nog diverse knelpunten tegenkomen. Met acceptatie daarvan en een flexibele opstelling zullen we ook die knelpunten aanpakken.” Gwendolyn: “Oh ja ze zijn er zeker, dat maakt het soms lastig, maar tevens uitdagend. Een van de knelpunten die ik zelf tot nu toe ervaar is tijd of eigenlijk het gebrek daaraan. Het geeft ook weer voldoening en energie als je ziet dat je soms onder grote tijdsdruk toch in staat bent samen met je collega’s iets op te leveren. Zo moest in de kerngroep communicatie

nieuwe

gemeente

Alice van Gerner


binnen een week een procesvoor-

de inwoners. Ik heb het idee dat nu

uitmaak van die kerngroep. Maar ik

stel op tafel liggen. Ik vroeg me aan-

al veel mensen van de drie fusie­

ben er van overtuigd dat een visie

vankelijk of af of ons dat wel zou

gemeenten op een positieve manier

een voorwaarde is om als nieuwe

lukken. Inmiddels heeft de stuur-

met elkaar samenwerken, aan de

gemeente keuzes te kunnen maken,

groep het voorstel goedgekeurd.

werknemers zal het vast niet liggen!

bijvoorbeeld: wat doe je wel en

Je moet soms keuzes maken in je

Ook is het belangrijk dat de ‘politie-

wat doe je niet? Een visie, die wel

eigen werk of soms even een tandje

ke neuzen’ dezelfde kant op staan.”

tussen de oren moet zitten, geeft daarvoor richting. Of je nu bestuur-

harder lopen.” Alice: “Als eerste denk ik dat het erg

der bent of ambtenaar; bij alles wat je

Wat is volgens jullie een voorwaar­

kan helpen als ambtenaren en be-

doet voor de nieuwe gemeente, zou

de om tot een goed samengaan

stuurders echt openstaan voor een

je je moeten afvragen: wat draagt dit

te komen.

samengaan en de wil hebben er een

bij aan onze visie? Draagt het niet

Jennifer: “Ik denk dat de we moe-

succes van te maken. Is de insteek

bij, dan moet je het misschien niet

ten streven naar één gezamenlijke

positief, dan kan er volgens mij

doen, of in een andere vorm. Het is

cultuur, waarin alle betrokkenen

heel veel. Voor zover ik nu ervaar,

wel belangrijk de visie concreet te

dezelfde waarden en ideeën heb-

is die open houding en positieve

maken in heldere doelstellingen per

ben over waar we als organisatie

insteek er zeker! Daarnaast is een

thema/onderwerp, want een visie is

voor staan. Uiteindelijk hebben we

visie op de nieuwe gemeente en de

over het algemeen vrij abstract.”

allemaal hetzelfde doel: het bieden

nieuwe organisatie essentieel. Dat

van een goede dienstverlening aan

klinkt misschien flauw, omdat ik deel

Gwendolyn: “Ik denk toch dat communicatie in zijn algemeenheid daar

Jennifer van Eijden

heel belangrijk in is. Hoe dan ook is het naast het feit dat iedereen heel enthousiast aan de slag is gegaan met de voorbereidingen van de fusie ook best een spannende tijd waar de behoefte aan tijdige informatie en eenduidige communicatie groot is. De fusienieuws­ brieven en de bijeenkomst zoals wij die in Muiden hadden over het proces en de mijlpijlen die zijn behaald en de doorkijk naar wat er op P&O gebied op de rol staat, geven overzicht in wat er allemaal komen gaat. Ook de bijeenkomst in Spant! niet te vergeten. Dat soort momenten en middelen zijn nodig in het proces en helpt bij het begrip en acceptatie.”


7

Enig idee waar we straks gehuis­

wennen worden. In Muiden bijvoor-

te leggen is in deze tijd van bezui-

vest zijn?

beeld zitten we nu met zo’n 40 col-

nigingen, terugtrekkende overheid,

Gwendolyn: “Geen idee. Misschien

lega’s in het gemeentehuis en als

digitalisering, e.d. Tenzij natuurlijk

wel verspreid over een aantal locaties

je jarig bent dan trakteer je gewoon

zou blijken dat nieuwbouw juist

met een centraal kantoor in Naarden

iedereen! In een slechte week heb je

goedkoper is… Hoe en waar je als

of Bussum. Of volgens het Nieuwe

drie dagen achter elkaar traktaties!”

gemeente gehuisvest wilt zijn, hangt volgens mij ook af van wat je wilt le-

Werken waarbij je niet gebonden bent aan een vaste werkplek of aan

Alice: “Ik verwacht voorlopig nog

veren aan dienstverlening: centraal

één gebouw. Bestuur en ambtelijke

gewoon in de bestaande gemeen-

of decentraal? Eigen kantoren of

organisatie van elkaar gescheiden?

tehuizen. Ik hoop in ieder geval dat

intrekken bij bestaande instanties?

Wie zal het zeggen. Er is volgens mij

een deel van de organisatie nog een

Die keuzes zijn nog niet gemaakt.”

een aantal mensen druk op aan het

tijdje in het stadskantoor Naarden

studeren wat de mogelijkheden alle-

blijft. Dat is net zo mooi opgeknapt;

Jennifer: “Ik denk dat het Bussumse

maal zijn. Tegelijkertijd zal de keuze

wat mij betreft een prettig gebouw

gemeentehuis en het Naardense

denk ik ook moeten samenhangen

om te werken. Maar misschien zit-

stadhuis voorlopig de twee hoofd-

met het soort gemeente die je wilt

ten we straks wel met z’n allen in

vestigingen blijven. In de toekomst?

zijn, hoe je de organisatie wilt inrich-

een kantoorpand dat nu leeg staat.

Een mooie nieuwe locatie in het

ten en hoe je de dienstverlening wilt

Nieuwbouw zie ik eerlijk gezegd niet

groene Gooi voor alle werknemers

organiseren. Voor iedereen zal het

zitten. Ik denk dat dat niet goed is uit

van de drie fusiegemeenten.”


Waarom je lid zou moeten worden van een vakbond… Door: Jaap Boomsma “Nu de fusie voor de deur staat en ook de CAO onderhan­ delingen zeer moeizaam verlopen (er is vanaf 01-01-2013 al geen nieuwe cao meer) zou ik iedereen aanraden om lid te worden van een vakbond. Zelf ben ik al geruime tijd lid van een vakbond. Ik ben lid geworden toen bij één van mijn vorige werkgevers bleek dat er gereorganiseerd moest worden. Alle arbeidsvoorwaarden werden zo’n beetje gehalveerd. Een vakbondsman gaf mij toen goede adviezen over wat mijn rechten waren en dat ik niet alles hoefde te accepteren. Sindsdien ben ik lid gebleven van de vakbond. Gelukkig heb ik het niet vaak nodig gehad. Mijn motto om collega’s te werven voor de vakbond is: samen sta je sterker. Omdat ik ook in het Georganiseerd Overleg (GO) zit, merk ik daar de kracht van een vakbond. Bij de overleggen van de werknemers en de werkgever zorgen de bondsvertegenwoordigers voor een helder geluid over de rechten van de werknemers.

1.

Wordt lid van een vakbond omdat: a. De vakbond ondersteunt de werknemer met juridische hulp, heeft invloed op de arbeidsvoorwaarden, geeft loopbaan­ advies, geeft trainingen, doen aan belastinghulp en nog veel meer.

b. Bij een conflict met je werkgever, onterecht ontslag, een ongeluk op je werk of een beroepsziekte of als je ziek bent, wil je graag weten wat je rechten zijn. De vakbond beschikt over een team deskundige sociaal juridische medewerkers, juristen en advocaten. Zij adviseren en ondersteunen je kosteloos. Als het nodig is tot aan de Centrale Raad van Beroep.

2.

De vakbonden helpen bij het opstellen van het sociaal plan: a. Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en de vakbonden en wordt opgesteld als er een reorganisatie gaat spelen. Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door een reorganisatie. Met het sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Bij een collectief


de vijf tips

ontslag moet de werkgever regelingen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Elke vertrekkende werknemer heeft recht op de voorzieningen uit het sociaal plan. b. Vakbonden vertegenwoordigen de werknemers en streven naar een gunstige uitkomst voor de werknemer. Als vakbonden meewerken, krijgt een sociaal plan meer autoriteit. Dat is een voordeel voor de werkgever. De werkgever loopt minder risico dat individuele werknemers een procedure aanspannen. De vakbonden willen gunstige voorwaarden bedingen voor de werknemers en zullen stevig onderhandelen.

3.

Je dan invloed hebt op het sociaal plan Bij een reorganisatie probeert de vakbond de best mogelijke afspraken te maken met de werkgever. Als lid heb je invloed op de inhoud van het sociaal plan. Hierin zijn onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding en de duur van de aanvulling op de WW-uitkering opgenomen.

Cartoon

4.

9

De kosten

a.  Wordt lid van een vakbond, de contributie is afhankelijk van het salaris en bedraagt maximaal â‚Ź 15,95 per maand.

b. De kosten van het vakbondslidmaatschap worden deels vergoed door de werkgever (bruto / netto regeling).

5.

Je hebt recht op rechtsbijstand Je bent verzekerd bij conflicten in de privÊzaken met een rechtsbijstand verzekering voor het hele gezin.�


“Waar word jij enthousiast van in je werk?”

William van der Veen checkt de laatste tweets.

netwerken via sociale media: “Ten

je wil. Sociale media zoals Yammer

eerste om te laten zien wat je doet,

en LinkedIn kan je inzetten om aan

Ik praat met drie collega’s over

wie je bent. Op de huidige arbeids-

anderen te laten zien wat je kan en

de meerwaarde van sociale me­

markt moet je meer doen dan al-

wat je wil.

dia voor je werk én voor de fusie.

leen een sollicitatiebrief schrijven,

Het is ook hartstikke leuk om te

je moet actief stappen ondernemen

doen, je leert andere mensen ken-

Allereerst interview ik Anita van der

om te zorgen dat je gezien wordt.

nen, krijgt tips en hoort dingen vanuit

Kolk, zij is een voorbeeld van hoe

Via LinkedIn bijvoorbeeld kan je zien

andere invalshoeken. Begin er niet

je sociale media succesvol in kan

welke persoon interessant voor jou

te laat mee, zelfs al heb je nu een

zetten als je een volgende stap in je

is en welke connectie je kan helpen

heel goede baan dan kan dat over

carrière wil maken. Zij was tot 1 april

om contact te leggen met die per-

twee jaar zomaar veranderd zijn. Als

werkzaam bij BMO en nu als klant-

soon. Zo kan je via-via in het zicht

je dan nog moet gaan starten met

manager bij Sociale Zaken.

komen van diegene waarmee je wil

netwerken ben je te laat!”

Door: Judit van der Velden

spreken. Vanwege de vlootschouw Netwerken

worden we allemaal aangespoord

Sociaal intranet

Anita vertelt over het belang van

na te denken over wat je kan en wat

Ook Mieke Bos is een groot voor-


11

stander van de inzet van sociale

ter actief, ook vanuit mijn werk, dus

laten liggen op het gebied van social

media in het werk. Ze vertelt me dat

burgers vinden mij hier en maken

media. Uiteraard ben ik ook actief

we al veel meer doen met sociale

daar gebruik van om dingen te mel-

op Yammer: je kan hier samenwer-

media dan we zelf beseffen. “Zon-

den. Je bent dan op zich wel dag en

ken met mensen binnen en buiten je

der dat we ons er misschien heel

nacht bereikbaar.

organisatie.”

bewust van zijn, zitten we allemaal

Je kunt via Twitter heel veel infor-

in netwerken; in ons werk, in ons

matie halen over wat er speelt in de

privé­leven, in alle sociale activitei-

samenleving, bijvoorbeeld via vol-

ten waar we aan deelnemen. Veel

gen of zoeken (#Bussum) kom je

mensen maken gebruik van Whats­

veel dingen tegen die mensen bezig

app, LinkedIn en Facebook. Maar je

houden.

Anita van der Kolk

kan nog veel meer doen! Je kan je eigen netwerk inzetten om

Het is belangrijk om snel in te spelen

sneller, makkelijker en beter je werk

op wat er in sociale media wordt ge-

te doen. De fusie vraagt om veel

zegd, zodat je het kan bijsturen als

overleg met anderen, zoals het har-

dat nodig is en zo kan voorkomen

moniseren van het beleid met col-

dat iets een eigen leven gaat leiden.

lega’s uit Naarden en Muiden. Via

De gemeente Bussum heeft een twit-

Yammer kan je heel makkelijk een

teraccount maar gebruikt dit alleen

groep hiervoor aanmaken; je hebt

om te zenden: er worden koppen

dan alle informatie van een onder-

van nieuwsberichten uitgezonden,

werp bij elkaar (in plaats van ver-

verder gebeurt er niks mee. Ik vind

spreid zoals in je e-mailbox), je kan

dat we in Bussum nog veel kansen

gebruik maken van elkaars stukken, kennis delen en discussiëren. Een groot voordeel is dat iedereen in de groep alles meeleest, het voorkomt eindeloos cc-en. De gemeente Naarden en Muiden zijn nog niet zover als Bussum op het gebied van intranet. Ze zijn nu bezig om over te gaan op ons intranet. Daarna willen we een stap verder zetten op naar een sociaal intranet voor de nieuwe fusiegemeente”. Snel reageren William van der Veen is een enthousiast gebruiker van sociale media, ook voor zijn werk: “Ik ben op Twit-

Mieke Bos: “Alle medewerkers van gemeente Bussum kunnen via het Intranet de sociale media over Bussum volgen. Zie: https://intranet.bussum.nl/mediaoverzicht/.”


Hoe zal de Pegabus deze fusie doorstaan? Door: De Vinger Niemand is het ontgaan: het zijn roerige tijden. De fusieperikelen zijn in volle vaart. Jan en alleman wordt in kern- en werkgroepjes geplaatst om de fusie in goede banen te leiden. De Vinger moest ineens denken aan de Pegabus (Personeelsvereniging Gemeenteambtenaren Bussum). Al sedert 1966 rijdt de ‘Pegabus’ rond in Bussum. Meer dan de helft van het personeel is passagier van deze ‘bus’ en neemt wel eens deel aan een activiteit. Die kan variëren van een museumbezoek, bowlen, zeevissen (leuk voor de vlootschouw) tot het Sinterklaasfeest. Hoe zal de Pegabus deze fusie doorstaan? Is er al een werkgroep opgericht om de fusie van de Personeelsverenigingen (PV’s) voor te bereiden? Wat voor een ‘bus’ zal het worden? Bij De Vinger is bekend dat er in Naarden ook een personeelsvereniging is. Geen idee hoe die heet, maar volgens een collega die al enkele jaren aan job hoppen doet, organiseert zij ook vele activiteiten. Bijvoorbeeld een bezoek aan een kerstmarkt. Pegabus doet dit ook en heeft enige jaren geleden al een paar collega’s in het buitenland achtergelaten (was dit al vooruitlopend op de fusie/bezuinigingen?). Gelukkig is alles toch nog goed afgelopen en konden zij onderweg weer instappen in de ‘Pegabus’ . In Muiden is geen personeelsvereniging. Die kunnen zich vermaken in het Muiderslot. Dit maakt het makkelijker; het personeel uit Muiden kan zo binnen stappen! Hopelijk is de vesting Naarden goed toegankelijk voor de Pegabus en stappen de ‘kraaien’ ook in.

Colofon

De Vinger weet uit betrouwbare bron dat het bestuur van Pegabus

CoBUS Is een uitgave van de gemeen-

voorlopig geen reis naar Naarden zal maken. Al jaren wordt gespaard voor een feest ter ere van het 50 jarig bestaan in 2016. Dat gaat het met de fusie per 1-1-2016 dus niet worden! Daarom heeft het bestuur besloten eind 2015 een groot feest te geven. Dan zijn de centen op en ligt de weg vrij voor een nieuwe Personeelsvereniging Gemeenteambtenaren… Het zal in ieder geval dan geen Pegabus meer zijn. Wellicht wordt het een Gooise stoomtram. Die reed tenslotte door alle drie de gemeenten. Toch nog iets nostalgisch. Daar houdt De Vinger wel van. De tijd zal het leren!

te Bussum, bestemd voor bestuur, ambtenaren en gepensioneerden van de gemeente Bussum. CoBUS verschijnt zeven maal per jaar. REDACTIE: Mirjam Bakker, Mariska de Koning, Suzanne de Groot, William van der Veen, Gijs Barendregt, Lars Wieringa, Jaap Boomsma, Judit van der Velden, en Sandrijn Sas (hoofdredactie). AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE: Gwendolyn de Boer (Muiden), Alice van Gerner (Naarden), Jennifer van Eijden, Anita van der Kolk en De Vinger. VORMGEVING EN DTP: GrafiMedia Groep, Almere ILLUSTRATIES: Cartoon: Geert Gratama COVER: illustratie: Geert Gratama

Gembussum cobus nr 5 jrg 22  

Magazine, personeel, organisatie, communicatie

Gembussum cobus nr 5 jrg 22  

Magazine, personeel, organisatie, communicatie

Advertisement