High Life NL 12-03

Page 1Schadebeperking In dit nummer lezen jullie een terugblik van advocaat André Beckers over de rechtzaak tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Onze juridische medewerker deed de verdediging voor Checkpoint, en bij het Gerechtshof in Den Haag won hij deze zaak. Het proces rond Checkpoint maakte weer eens dui-

Ook in die andere regeringspartij, het CDA, zijn

delijk dat het gedoogbeleid in Nederland zo krom

er op lokaal niveau mensen die zich niet vinden in

als een hoepel is. Er wordt gedoogd dat we via cof-

het rabiate anti-cannabisbeleid van de landelijke

feeshops cannabis verkopen, maar diezelfde cof-

top. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Gerd

feeshops moeten voor de inkoop van hun cannabis

Leers, de voormalige burgemeester van Maas-

terecht bij ‘criminele’ (want niet gedoogde) canna-

tricht. Maar in zijn ambitie naar een hogere po-

biskwekers. Dat wringt natuurlijk. Vergelijk het met

sitie moest hij veel van zijn eerdere standpunten

een bakker. Ze mogen wel brood verkopen, maar

inleveren. Zou Gerd nu echt gelukkiger zijn als

de inkoop van deeg is verboden. En wie graan ver-

Staatssecretaris (of boksbal van Geert Wilders)?

bouwt wordt opgepakt….

Het lijkt me niet. En is Maastricht beter af met Onno Hoes als burgemeester?

Een waanzinnige situatie natuurlijk. En daarom wordt er al tientallen jaren gestreden voor een be-

Maar ik begon met Terneuzen, en daar wil ik nu

ter drugsbeleid. Regel die achterdeur eens! Regel

even op terugkomen. Want onlangs pleitte de

dat thuiskweken eens! Maar verschillende kabinet-

lokale CDA in Terneuzen voor een gedeeltelijke

ten bleken doof, en de meest rechtse regering ooit

regulering van de wietteelt. Jawel. Na het gedoe

heeft maar één antwoord op alle verzoeken: Can-

rond coffeeshop Checkpoint en de discutabele rol

nabis is slecht. Cannabis ondermijnt de samenle-

daaromheen van de gemeente en het Openbaar

ving. Wij willen cannabis verbieden…

Ministerie heeft de lokale CDA-afdeling een volgende stap genomen. Ook zij menen nu dat het

Stoere en typisch Haagse taal. Veel politici van

huidige beleid failliet is. Laten we het nu voor eens

rechtse pluimage in het Haagse Binnenhof gelo-

en altijd gaan regelen, is de nieuwe boodschap van

ven heilig in simplististiche one-liners als ‘Drugs

het CDA uit Terneurzen. Dus ook de achterdeur.

zijn slecht’ of ‘Stoppen met gedogen’. Want dat soort boodschappen komt goed aan bij hun kie-

Helaas zal het zoals gebruikelijk wel weer bij deze

zerspubliek. Menen zij.

oproep blijven. Op lokaal niveau komen VVD en CDA nog wel eens rationeel uit de hoek, maar zo-

Het is ironisch dat veel van de bestuurders van

dra je op het Binnenhof komt is die verstandelijke

diezelfde rechtse partijen op gemeentelijk nivi-

benadering ver te zoeken. Gegijzeld door Wilders

eau, die meer met hun poten in de modder staan

blijft het beleid blind rechts. Zolang dit kabinet in

zogezegd, een ander standpunt hebben. Zo zijn

het zadel blijft, zal er dus een gure wind voor de

er aardig wat VVD-wet-

cannabiswereld blijven waaien. We zullen voorlopig

houders die helemaal

aan schadebeperking moeten blijven doen, want

niet goed worden van

meer zit er voorlopig niet in, ben ik bang.

de ramkoers van hun eigen

mastodont

Op-

Rob Tuinstra

stelten. Deze bijna uitgestorven VVD-soort (is weer

populair

gewor-

den na de opkomst van

Laatste nieuws Vlak voor dit nummer naar de drukker gaat vond

Wil-

in Den Haag het langverwachte drugsdebat plaats.

ders) wil het liefst alle

De regeringspartijen duikelden over elkaar heen

coffeeshops sluiten. Als

met nog strengere maatregelen tegen coffee-

wethouders van zijn ei-

shops. De VVD pleitte zelfs voor een totaal verbod

gen partij daar tegenin

van hasj. En het CDA eiste dat ook coffeeshops op

gaan, krijgen ze slechts

minder dan 350 meter van basischolen (!) geslo-

te horen: “Drugs zijn

ten dienen te worden. Met deze idiote plannen be-

slecht, we moeten ze

wezen de Kamerleden van deze partijen weer eens

verbieden.” Ronduit pa-

dat domheid geen grenzen kent. Meer hierover in

thetisch voor een partij

een komend nummer.

ex-partijgenoot

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

als de VVD.

3


4


03 12

20

26

33

Armin van Buuren

Super A: Man met een missie

Kweken zonder drang

reldtoer 550 A State Of Trance af met een

Stefan Thelen ontwerpt decors, maakt il-

nepteelt liet onderzoek doen naar het sociale

optreden in Den Bosch. Tijdens dat optre-

OXVWUDWLHV HQ LV JUD¿VFK RQWZHUSHU =LMQ YULMH

SUR¿HO YDQ WKXLVNZHNHUV 2RN ZLOGH GH 7DVN-

den vindt een heuse primeur plaats, name-

werk onder het alias Super A is behalve een

force graag weten hoe vaak thuiskwekers

lijk een eerste ‘Female Only’ stage. Vanaf

genot voor het oog vaak een uiting van pro-

werden gedwongen om te kweken en of ze

pagina 20 vertelt Armin waarom hij meer

test. Bijvoorbeeld tegen de overdaad aan be-

daarbij te maken krijgen met intimidatie en

female DJ’s wil, en introduceren wij ook een

veiligingscamera’s op straat. Of het commer-

geweld. Het resultaat viel tegen; thuiskwekers

paar van die vrouwelijke sterren.

ciële kindervermaak van de meidengroep K3.

werden niet gedwongen. De onderzoeken ver-

Armin van Buuren sluit op 31 maart zijn we-

De Taskforce Aanpak Georganiseerde Hen-

dwenen daarom in een la.

38

44

52

Lollipop Chainsaw

Checkpoint vrijgesproken

No Future Nu

kettingzaag op zombies. Als ze geen zom-

Het Openbaar Ministerie heeft een grote ne-

ven over punk in Nederland. Het gaat niet alleen

bies door midden zaagt is ze verder een

derlaag geleden nadat het Gerechtshof in

over speed en hanenkammen, maar ook over

heel liefje meisje, dat erg veel van lolly’s

Den Haag zestien medewerkers en de eige-

een tegenbeweging met wortels in provo en

met aardbeiensmaak houdt. Ook is ze dol

naar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen

ÀX[XV GLH HHQ YRHGLQJVERGHP ZDV YRRU F\EHU-

op karaoke en is ze een volleerd cheerlea-

heeft vrijgesproken. Volgens het Openbaar

punk en street art. Want punk is veel meer dan

GHU 0DDU MD GLH YHUUHNWH ]RPELHV RRN =H

Ministerie waren zij allen lid van een crimine-

dat. En vooral ook: je eigen ding doen.

willen gewoon niet dood, die krengen!

le organisatie. De rechter ging niet met deze

Haar naam is Juliet, en ze jaagt met haar

Leonor Jonker (1987) heeft een boek geschre-

redenering mee. André Beckers blikt terug op dit geruchtmakende proces.

Features: Armin wil meer female DJ’s

20

Super A: man met een missie

26

Kweken zonder dwang

33

=RPELH KXQWHU LQ ]XXUVWRN URVH

Beckers over vrijspraak Checkpoint

44

VOC: Kabinet ligt op ramkoers

46

Leonor Jonker: No Future Nu

52

King Gordy: USA Weedsmoker

58

Plantenplagen, wat doe je er tegen?

30

Smokescreen

67

:RUPHQPHVW +HW =ZDUWH *RXG

Games

76

Double Dutch

62

De eerste keer

79

Euforia

78

Grabbelton

80

En verder:

Rubrieken: Voorwoord Inhoudsopgave

3

GROWMED beurs Valencia

5

Stelling: Niet meewerken

24 36 37

Mediwiet: Shanti al 70 jaar eigenwijs 63

Nicole Maalsté

6

Wiet boven 15% THC verboden?

=ZHHGVH WKULOOHUVFKULMYHU $UQH 'DKO

Flash

7

Gedoe rond wietpas

Damherten. Niet Schieten!

70

C-Man

Review: Geleen ‘greutsj’ op Genesis

75

Kweek: Product Flash

11

19

16

België: Freak Brothers

56

High Weirdness

17

=DNNHQYXOOHQ PHW ZHJJRRLJHOG

Suicide Girl

40

Fun bij vintage vinyl

81

High Gadgets

42

Muziek terwijl u blow

50

Spannende boeken

66

En nog veel meer...

5


Column

Snelle jongens Vanaf 1 mei 2012 mogen er in de coffeeshops in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland geen toeristen meer komen. In de rest van Nederland gaat deze nieuwe regel per 1 januari 2013 in. Vanaf dan mogen coffeeshops bovendien nog maar 2000 leden per jaar hebben.

zoeksbureau Beke heeft juist een hele goede reputatie op het doen van kwalitatief onderzoek in verborgen populaties. Zij baseren hun bevindingen ook helemaal niet

Verontruste burgemeesters hebben al ge-

wietpas. Die wordt namelijk ingevoerd om-

uitsluitend op interviews met enkele drugs-

roepen dat er dan te weinig coffeeshops

dat de overlast van coffeeshoptoeristen zo

runners, zoals de man beweert. En dat zij

zijn. Een NRC redacteur rekende voor wat

groot is. Dat klopt niet met het beeld dat

in hun rapport melding maken van eerdere

de gevolgen zijn. Helmond heeft 6.000 blo-

uit het rapport naar voren komt, namelijk

bevindingen is juist een pré. Dat hoort zo

wers en één coffeeshop. Dat zijn er twee

dat drugsrunners en illegale dealpanden

in de wetenschap. Je vergelijkt nieuwe be-

te weinig. In de regio Eindhoven zijn er

helemaal niets van doen hebben met cof-

vindingen met eerder gedaan onderzoek.

16 coffeeshops voor 40.000 blowers. Ook

feeshops of coffeeshoptoeristen. De kans is

dat zijn er vier te weinig. En burgemeester

zeer groot dat die drugsrunners de wiet er

Bruls van Venlo telt in en rondom zijn stad

zo meteen gewoon bij gaan pakken. Dan

Gifpijlen

30.000 blowers, en maar vijf coffeeshops.

zal de overlast dus nog veel groter worden.

Het vermoeden van de onderzoeker dat het

Tien te weinig dus. Die laatste krijgt nog een veel groter probleem, omdat de twee

onderzoek niet naar buiten mocht vanwege de wietpas, zou wel eens kunnen klop-

grootste coffeeshops in zijn gemeente in-

Smakeloos

middels hebben aangekondigd hun deuren

Kort na de Brandpunt uitzending eind ja-

aan het werk is. Als de resultaten van het

te sluiten. Een medewerker zei in de Lim-

nuari kwam er een merkwaardige reactie

onderzoek niet op een andere manier on-

burger dat er ‘heel wat is geteld’ voor de

van een Maastrichtse hoogleraar rechts-

deruit te halen zijn, richten we de gifpijlen

beslissing tot sluiten is genomen. Maar het

psychologie waarvan niemand die zich met

maar op de maker ervan.

bedrijf kan zoiets niet opvangen. De kans

drugsproblematiek bezighoudt ooit heeft

is groot dat een aantal Maastrichtse cof-

gehoord. ‘Snelle Jongens’ is opgesteld door

Voor wie het nu nog niet door heeft, de

feeshops hetzelfde zullen doen.

een “opportunistisch bureau dat onder we-

oorlog tegen de coffeeshops is in volle

tenschappers geen beste reputatie heeft

gang. De huidige minister van Justitie

[…]. Dit zijn geen fatsoenlijke onderzoe-

deinst nergens voor terug en zal niet rus-

kers”, stelt de hoogleraar, wiens naam het

ten totdat hij de laatste coffeeshop heeft

Voor de bewoners in die gemeenten zal

noemen verder niet waard is, in een Lim-

uitgeroeid. Hij heeft liever dat de handel

het er hoogst waarschijnlijk niet pretti-

burgs radioprogramma. Ook is er volgens

in softdrugs, net als de handel in andere

ger op worden. Uit een uitgelekt rapport

hem sprake van ‘recycling van oude ideeën’.

drugs, weer ondergronds gaat. En voor

blijkt dat er in Maastricht 300 tot 400

Ik weet niet wie die man heeft betaald,

‘snelle jongens’ breken er gouden tijden

drugsrunners actief zijn en dat er 500 il-

maar dit is werkelijk smakeloos. Onder-

aan. Dat is een ding wat zeker is.

Drugsrunners

legale drugspanden zijn. Die houden zich nu nog voornamelijk bezig met de handel in hard drugs. Het rapport ‘Snelle jongens’, dat in opdracht van de Maastrichtse politie door onderzoeksbureau Beke in september 2011 was opgesteld, lag vijf maanden in een la. Hé, waar heb ik dat meer gehoord? Nadat KRO Brandpunt er op 22 januari 2012 uitgebreid aandacht aan besteedde, is het toch maar naar buiten gebracht. Dat zou volgens de zegslieden niet eerder zijn gebeurd omdat de politie het rapport nog moest kopiëren. De onderzoeker zegt in een Limburgse krant echter dat hij vermoedt dat het niet eerder naar buiten mocht vanwege de invoering van de

6

pen. Het lijkt erop dat hier een ‘spindokter’


“Blowen is gewoon slecht” Tijdens een liberale debatavond in Amsterdam stelde een lid van de JOVD, de politieke jongerenorganisatie van de VVD, aan minister Opstelten de volgende vraag: Als de minister de keuze had, wil hij dan verder gaan met het gedoogbeleid, of wil hij softdrugs verbieden? Het antwoord van Opstelten: “Die keuze is voor mij gemakkelijk, die moeten we verbieden.” Duidelijke, maar ook domme taal. Dat ging later door na enige kritische opmerkingen over de wietpas. Opstelten: “Eigenlijk

Haarlemse coffeeshops weigeren wietpas

zouden we helemaal af moeten van dat gedoogbeleid. Drugs zijn nergens ter wereld legaal, dus dat gaan wij

Alle Haarlemse coffeeshops hebben bekendgemaakt

ook niet doen. Het is slecht voor het Nederlandse imago

dat zij weigeren mee te werken aan de invoering van

en bovendien is blowen gewoon slecht!” Met zulke men-

de wietpas. Het samenwerkingsverband van de 16 cof-

sen wordt het wel heel lastig discussiëren…

feeshops, dat de prachtige naam THC (Team Haarlemse Coffeeshopondernemers) heeft, kwam tot dit besluit nadat uit een onderzoek bleek dat slechts 12% van de lokale coffeeshopbezoekers zich zou willen laten registreren. Verder wenst het THC niet mee te doen aan discriminatie. Immers, het kabinet wil met de wietpas er vooral voor zorgen dat buitenlanders niet meer in coffeeshops mogen komen, en ook dat zien de Haarlemse coffeeshops niet zitten. De bekende Haarlemse coffeeshophouder Nol van Schaik riep zijn collega’s in de rest van het land op het Haarlemse voorbeeld te volgen.

Mediwiet op National Geographic

Wankelt de wietpas?

De Amerikaanse zender National Geographic heeft de laatste jaren verschillende documentaires uitgezonden

De controverse rond de wietpas blijft aanhouden. Het

over cannabis. Nu komt de zender, die overal wel in Ne-

verzet tegen de domme plannen van Ivo Opstelten

derland te zien is, met een nieuwe serie getiteld ‘Ame-

wordt steeds groter. Zelfs binnen zijn eigen VVD wordt

rican Weed’. In deze reeks volgen de makers het reilen

openlijk steeds meer getwijfeld aan de wietpas. Voor-

en zeilen van een mediwietclub in Colorado. Tegelijker-

aanstaande VVD-ers waarschuwden de minister dat een

tijd volgt het team de lokale politie, die steeds vaker

verbod op de verkoop van wiet aan buitenlandse toe-

kwekerijen oprolt bij mensen die medicinale cannabis

risten in de hoofdstad voor een hoop extra overlast en

kweken. Dat gedoe met de voordeur en de achterdeur

ellende zal zorgen. Ook elders groeit het verzet. Zo zal

komt dus in meer landen voor dan je denkt.

er een kort geding tegen de invoering van de wietpas komen. Meer hierover op pagina 37.

7


Punk in het museum! Tot 10 juni kun je in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling God Save The Queen bekijken. De expositie gaat over de periode 1977 tot 1984, toen het verzet van jongeren tegen de toenmalige economische crisis, hoge werkloosheid, woningnood en dreiging van de neutronenbom voor veel opschudding zorgde. Doe-het-zelf was het motto. Punkers NUDDNWHQ OHJH SDQGHQ HQ PX]LHN HQ NXQVW ZHUG ÀLQN RSJHfrist: punk verjoeg de gekunstelde symfonische rock van de jaren zeventig. Doe-het-zelf was het mantra van die tijd, daarom kunnen bezoekers in het Centraal Museum ook zelf

Pech voor wietpiloot

DDQ GH VODJ PHW RQGHU DQGHUH DQDORRJ FKDWWHQ JUDI¿WL EXW-

Het zal je maar gebeuren; vlieg je heel relaxed in je eigen

tons maken en een interactief drumstel. (foto: buffel)

vliegtuigje met 18 kilo wiet aan boord, komen er plotseling een paar straaljagers aangesneld die je dwingen om te lan-

www.centraalmuseum.nl

den. Had die wietpiloot de kranten maar gelezen, dan had hij geweten dat de Amerikaanse president Obama met zijn helikopter een bezoekje aan dit deel van Californië zou brengen. En dan is alle andere luchtverkeer in de omgeving verboden. Maar dat wist die wietpiloot dus niet. Een dure fout, want nu zit hij de komende jaren waarschijnlijk vast.

Krasse knar Sir Paul stopt

Tony Bennett: Leve Amsterdam

Een andere levende legende, Sir Paul McCartney, maakte onlangs bekend dat het voor hem op zijn 69ste nu echt genoeg is. De krasse knar heeft al zijn energie nodig om zijn (jongste) dochter Beatrice (8) op te voeden: “Ik heb veel joints gerookt, het was genoeg, ik heb mijn deel

Rond de dood van Whit-

gehad. Als je een kind opvoedt, steekt je zin voor verant-

ney Houston kreeg een

woordelijkheid de kop op. Genoeg is genoeg, en ik vind

opmerking van de oude

het ook niet meer nodig”. In 1981 belandde de ex-Beatle

crooner

Bennett

eens negen dagen in een Japanse cel wegens het bezit

aandacht.

van een kleine hoeveelheid wiet. Ook experimenteerde

Tony

wereldwijd De

85-jarige

vestigde

de

Bennett aandacht

bij de herdenking van de

gestorven

zangeres

weer eens op het internationaal

geprezen

Nederlandse drugsbeleid. Bennett: “Eerst was het Michael Jackson, toen Amy Winehouse en nu de geweldige Whitney Houston. Ik zou graag hebben dat iedereen hier zich inzet om drugs te legaliseren. Laten we het doen zoals in Amsterdam. Daar hoeft niemand zich te verstoppen of om de hoek te sluipen om drugs te krijgen.” Zou Ivo Opstelten niet een fan van Tony zijn?

8

McCartney in zijn jonge jaren met veel andere drugs.


Frans Polynesië bomvol wiet Op Frans Polynesië, een eilandenrijk in de Stille Oceaan, vernietigde de politie in 2011 niet minder dan 67.000 cannabisplanten, wat neerkomt op ongeveer 17 planten per vierkante kilometer. En dan zijn de niet ontdekte planten nog niet eens meegerekend. Reden voor de bewindvoerder van de eilanden, Richard Didier, te verklaren dat een ‘groot deel van de misdaad op de 128 eilanden te maken heeft met marihuana’. Bovendien zitten volgens hem de Polynesische psychiatrische klinieken bomvol met drugsgerelateerde gevallen. Kolonel Valentini, die de Polynesische gendarme leidt, voegde daar nog aan toe dat

Levenslang voor een handjevol

‘drugs op de eilanden overal zijn te vinden op een manier die

Waar

in Frankrijk ondenkbaar is’. Het pleidooi voor decriminalisering

in

dat een afgevaardigde in het eilandbestuur afgelopen juni nog

heilstaat Maleisië....

hield heeft kennelijk weinig opgeleverd.

Tajol Ashikin Tambi

de

anders

dan

Islamitische

(39) en zijn vrouw Rozaimah Mat (37) zaten al een jaar in de gevangenis toen begin

februari

hun

zaak eindelijk voorkwam. De aanklacht: het kweken van één enkele cannabisplant en het bezit van iets minder dan 20 gram marihuana. ‘De ernst van de aanklachten en het belang van het publiek LQ RYHUZHJLQJ QHPHQG¶ NZDP GH µHGHODFKWEDUH¶ $¿GDK $Edul Rahman tot het volgende oordeel: voor de plant werd Tajol tot drie jaar gevangenisstraf en drie zweepslagen veroordeeld, voor het handjevol wiet nogmaals zes zweepslagen plus levenslang. Zijn echtgenote ontving dezelfde gevangenistraffen, maar ontsnapte aan de zweepslagen,

Tv-oma blowt in reality show

een in Maleisië zeldzaam blijk van barmhartigheid. Van Amnesty International werd, zoals gebruikelijk zodra het om cannabis-onrecht gaat, niets vernomen.

Al meer dan veertig jaar draait de als komiek beroemd geworden Joan Rivers mee in de Amerikaanse showbusiness. Mogelijk vielen de kijkcijfers van haar realityshow Joan & Melissa: Joan Knows Best wat tegen, want de grap die ze in een van de laatste uitzendingen uithaalde was volgens sommigen niet meer dan een goedkope publiciteitsstunt. In

Israëlische patiënten blij met mediwiet

GH EHZXVWH DÀHYHULQJ ZDV WH ]LHQ KRH 5LYHUV LQ HHQ GLV-

Uit een nieuw Israëlisch

pensary wat mediwiet aanschafte die ze vervolgens in de

onderzoek

auto onder onbedaarlijk giechelen oprookte. Rivers’ dochter,

procent van de kankerpa-

de Melisssa uit Joan & Melissa, kon er niet om lachen. “Mijn

tiënten die medische mari-

78-jarige moeder is 17 geworden en ikzelf ben veranderd in

huana als pijnbestrijder ge-

een tegen haar tienerdochter schreeuwende moeder.”

bruiken daar tevreden over

blijkt

dat

67

zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Sheba Medical Center en deze maand gepresenteerd op een conferentie van Israëlische kankerspecialisten. Hoewel in Israël een aantal legale aspecten rond mediwiet nog niet is opgelost, schatten gezondheidsfunctionarissen dat in de nabije toekomst zo’n 40.000 Israëlische patiënten er gebruik van zullen maken. Op dit moment zijn in het beloofde land nog PDDU ]HYHQ YDQ GH WZDDOI RI¿FLHHO JRHGJHNHXUGH mediwietkwekerijen actief. De reden daarvoor is dat distributiecentra patiënten voor maar 75 euro aan wiet per maand mogen verstrekken.

9


Paft politicus pot in Pools parlement? Het Poolse parlementslid Janusz Palikot is een van de kleurULMNVWH SROLWLFL YDQ (XURSD 3DOLNRW HHQ YRRUPDOLJ ¿ORVR¿H student die zijn fortuin maakte met de handel in wodka, staat vooral bekend om zijn extreem anti-katholieke en libertijnse standpunten. Behalve campagne voeren voor de legalisering van cannabis strijdt zijn partij de Palikot Beweging ook voor homorechten, abortus en over het algemeen alles waar de katholieke kerk tegen is. In 2007 zorgde Patikot voor een rel door tijdens een persconferentie met een pistool en een dildo een verkrachting door politieagenten te demonstreren.

Black Out krijgt Belgische remake

Eind januari kondigde hij opnieuw een drieste actie aan; als

Nog dit jaar moet een Belgische remake van Black Out in de

protest tegen het Poolse cannabisbeleid zou hij in het par-

Belgische bioscopen gaan draaien. De Nederlandse producen-

lementsgebouw een joint opsteken. Zover kwam het onder

ten van deze zeer geslaagde Nederlandse misdaadkomedie,

dreiging van arrestatie niet. Wel stak Palikot er voor zijn doen

waarover we in het eerste nummer van 2012 uitgebreid

braaf een staaf cannabis-wierook aan. Later, medio februari,

schreven, zijn enorm trots op dit snelle succes: “Naast de

stak Palikot alsnog toch een joint op, maar dan voor het par-

remake in België hebben ook andere landen veel belang-

lementsgebouw. Maakt niet uit, toffe gozer, die Palikot.

stelling voor Black Out. Het is een verhaal dat qua inhoud internationaal aanspreekt. Ook de personages kunnen in het EXLWHQODQG JRHG JHFDVW ZRUGHQ ´ 7KULOOHUVFKULMYHU /XF 'HÀR ]DO de Belgische versie van het scenario schrijven.

Linke voorstellen De Duitse politieke partij Die Linke, volgens sommigen licht vergelijkbaar met onze SP, probeert maar weer eens wat beweging te krijgen in het starre Duitse cannabisbeleid. Dat doen ze met een voorstel om alleen voor volwassenen toe-

Eight Miles High!

gankelijke cannabisclubs te openen en hoeveelheden tot 30 gram voor persoonlijk gebruik toe te

Bij

staan. Naar schatting 3,5 tot 4 mil-

de prachtige uitgave Byrds, Re-

joen Duitsers gebruiken cannabis,

quiem For The Timeless, volume

en zullen dat blijven doen omdat

1 van Johnny Rogan. Meer dan

het huidige beleid daar geen enkele

1200 pagina’s muzikale analyse

invloed op heeft. Die Linke stellen

en feiten over de pioniers van de

dat het cannabisverbod het gebruik

psychedelica, The Byrds. De lief-

juist stimuleert, aangezien het aan

hebber leest het in één adem uitt

voorlichting

Duitsland

en voelt zich daarbij minstens Eightt

zou prioriteit moeten geven aan

Miles High! Een monumentale uit--

voorlichting en preventie, en het

gave die elke fan in zijn boekenkast st

beheersen van de drugsmarkt, in

zou moeten hebben. En nu nog wachten op deel 2.

ontbreekt.

plaats van die te criminaliseren.

10

uitgeverij

R}H

verscheen


ATA XL ATA XL uit de Ata lijn van Atami is ideaal als toevoeging op NPK voeding en of stimulatoren. Ata XL bestaat uit een uitgekiende mix aan natuurlijke bestanddelen, toegevoegde mineralen, vitamines en aminozuren en deze combinatie maakt dit product een uitstekende groei- en bloeistimulator in een. Deze 2 in 1 stimulator is te gebruiken op elk soort substraat, bevat geen NPK’s en zorgt tijdens de groeifase voor een groeispurt van de plant met stevige vertakkingen. Tijdens de bloeifase zal deze krachtige stimulator de planten intenser laten bloeien met als resultaat rijk ontwikkelde bloemen. Hiernaast heeft ATA XL een bijzonder gunstige uitwerking op de gesteldheid van het wortelstel. Omdat ATA XL uit natuurlijke ingrediënten bestaat bevat het geen ballast stoffen, is het eindproduct vrij van reststoffen en zal een organische smaak hebben. De stimulatoren en vloeibare voedingen van Atami zijn zeer zuinig in gebruik, onder de draaidop geseald en lichtdicht verpakt waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. www.atami.com

Van covergirl naar growgirl In 1999 werd de Amerikaanse actrice Heather Donahue plotseling wereldberoemd door haar KRRIGURO LQ GH ¿OP 7KH %ODLU :LWFK 3URMHFW

Bioscoopbezoekers werden bijkans misselijk van het schokkende caPHUDZHUN HQ GH LQKRXG YDQ GH ¿OP 1D GLW VXFFHVYROOH GHEXXW VSHHOGH ]H LQ HHQ SDDU DQGHUH LQGHSHQGHQW ¿OPV HHQ SDDU MDDU JHOHGHQ JDI ]H KDDU ¿OPFDUULqUH RS Begin dit jaar stond Heather Donahue in Amerika echter weer volop in de belangstelling. Dat kwam door haar boek Growgirl, waarin ze vertelt over haar ervaringen met het kweken van wiet. Donahue’s kweekavonturen spelen zich vooral af in Nuggettown, een kleine gemeenschap in het noorden van Californië. Donahue, die ook actief is in de strijd voor het gebruik van medicinale marihuana, vertelt in haar boek hoe ze prima resultaten wist te boeken: “Maar voor ik wiet begon te telen wist ik ook al het een en ander van planten af.” In een van de komende nummers van Highlife een uitgebreid interview met Heather Donahue.

11


Drones in War on Drugs Drones, onbemande op afstand bestuurde vliegtuigjes, zullen in de oorlogen van de toekomst volgens defensiespecialisten steeds belangrijker worden. Behalve in de strijd tegen de Taliban worden – volgens de politie onbewapende – drones sinds 2005 ook ingezet bij de bewaking van de AmerikaansMexicaanse grens. De grenspolitie beschikt over zes Predator B vliegtuigen die de 3100 kilometer lange grens afspeuren op mensen- en marihuanasmokkel. Inmiddels zijn op aanwijzingen van de hightech snuffelaar 7500 arrestaties verricht en werd ruim 20.000 kilo marihuana inbeslaggenomen. Dat lijkt mis-

Verdachte theelepels

schien veel, maar die hoeveelheid vertegenwoordigt slechts

Hoever de paranoia over drugs kan

0,003 procent van alle wiet waar de grenspolitie de afgelopen

gaan ondervond de 25-jarige Elinor

zes jaar de hand op legde. Iedere Predator kost de belastingbe-

=XNH WRHQ ]H ELM HHQ ¿OLDDO YDQ GH

taler 15 miljoen euro. Nog los van de kosten die nodig zijn om

Britse supermarktketen Sainsbury een

de spionagevliegtuigen in de lucht te houden, komt dat volgens

setje theelepels wilde afrekenen. Ze

critici neer op 4500 euro belastinggeld per kilo cannabis.

mocht de lepels niet meenemen voor ze kon aantonen ouder dan 18 jaar te zijn. Toevallig was mevrouw Zuke als journaliste bij het branchemagazine The Grocer niet op haar mondje gevallen, en eiste een verklaring voor de impertinente eis. Een bedrijfsleider schoot de cassière te hulp en verklaarde dat het gebruikelijk was de leeftijd van theelepelkopers te controleren, omdat die kunnen worden gebruikt bij het roken van heroïne. Toen Zuke haar relaas aan de grote klok hing, putte de supermarktgigant zich uit in excuses en bezwoer GDW KHW KLHU QLHW RP RI¿FLsOH EHGULMIVLQVWUXFWLHV JLQJ

Belize: 5 of 7 gram? In Belize, een Midden-Amerikaans landje half zo groot als Nederland, heeft minister van politie Doug Singh de regering

Smoke Out met Cypress Hill

gevraagd om een versoepeling van het cannabisbeleid. En

Op 3 maart was de internationale hiphop- en

dat mag opmerkelijk heten, aangezien hoge functionarissen

cannabisgemeenschap te vinden in het Californi-

doorgaans pas na hun pensionering met dergelijke ideeën op

sche San Bernardino voor het Cypress Hill Smoke

de proppen komen. Kern van Singhs voorstel is om het bezit

Out festival. De orga-

van kleine hoeveelheden marihuana te decriminaliseren. De

nisatie was in handen

minister, die eerder al de zwaarlijvige politiemacht op dieet

van Guerilla Union en

zette, twijfelt nog of de grens bij 5 of 7 gram moet liggen.

oudgedienden Cypress

Reden voor zijn voorstel is dat hij zich zorgen maakt over de

Hill, de rapcrew die in

vele jongeren die door een onbeduidende overtreding direct

hun

een crimineel stempel krijgen en daardoor vaak het criminele

van de eerste High-

circuit ingezogen worden.

life festivals op z’n kop twee

gloriejaren

zette.

een

Behalve

podiums

met

topacts als Thievery Corporation en dubstep dj Rusko was er ook ruimte voor serieuzere een

zaken:

uitgebreide

marihuana

expo,

paneldiscussies over hete hangijzers rond de cannabissituatie in de VS en een discrete Patient Consumption Area, waar geregistreerde Californische

mediwietpatiënten

even

konden

bijtanken na een overdosis subsonische bassen.

12

Column

Pijn sucks Vlak voor de ijspret kon beginnen schoot het in mijn rug. Overdag viel er nog wel mee te leven, maar ‘s nachts was het door de pijn bijna onmogelijk in slaap te vallen. Een of twee slapeloze nachten met een gloeiende naald in je onderrug zijn nog wel uit te houden. Maar op dag drie begin je toch aardig kriegelig te worden. Zeker als er ook nog gewerkt moet worden.

het lauwwarme water van het buurtzwembad tel ik 20 druppels af in een glas appelsap. Als ik lekker stoned begin te worden is het tijd de inmiddels gevreesde horizontale positie in te nemen. Het is niet te ge-

Slaapgebrek en pijn worden twee kanten

wegdrukt of omdat je er gewoon knock

loven, maar voor het eerst in drie weken

van dezelfde medaille. Je gaat scheef lo-

out van gaat.

voel ik geen pijn en sukkel ik in slaap als een ouwe opiumschuiver. Het is een merk-

pen om de pijn te vermijden en nieuwe pijntjes dienen zich aan. Het heeft geen

waardig verschijnsel dat zich moeilijk laat

enkele zin bij mijn huisarts langs te gaan

Raadselachtig

met pijnklachten, met slaapproblemen

In mijn derde week al pijnlijder las ik over

ook weer niet. Het heeft iets te maken met

trouwens ook niet. Als je met heel veel

een Israëlisch onderzoek waaruit bleek dat

totale ontspanning en langs de pijn heen

zeuren één stripje met 500 mg parace-

twee van de drie kankerpatiënten tevreden

glijden. En met het poedelen in het revali-

tamol en een mespuntje tramadol weet

zijn over marihuana als pijnbestrijder. Echt

datiebad, want als ik het kunstje een dag

los te peuteren, mag je jezelf op de borst

nieuws bevatte het artikel niet, maar het

later wil herhalen, nu zonder voorafgaand

kloppen. Met ontspanners uit de zepam

leek een andere betekenis te krijgen nu ik

bezoek aan het zwembad, is de pijn er

familie is het net zo gesteld.

zelf met pijn aan het worstelen was. Gek is

weer. Zwemmen alleen helpt niet, zwem-

dat. Je volgt de ontwikkelingen rond medi-

men met gewone pijnstillers ook niet. Met

sche marihuana op de voet, maar als je zelf

wiet wel. Hoe vertel ik dat aan mijn dokter?

Fatsoenlijke pijnstiller

pijn hebt vergeet je alles en verlaat je je

Het is een algemeen verschijnsel; van bijna

blindelings op de farmaceutische industrie.

iedereen hoor ik hoeveel moeite het dok-

Wat ook meespeelt is dat ik die positieve

ters kost een fatsoenlijke pijnstiller voor te

berichten over cannabis als pijnbestrijder

schrijven. Denken onze huisartsen dat aan-

altijd raadselachtig heb gevonden. Zo lang

stelleritis de meest voorkomende volks-

ik blow heb ik nog nooit de minste aanwij-

ziekte is? Zijn ze bang dat er twee weken

zing gehad dat wiet pijn vermindert. Inte-

Voor het eerst in drie weken voel ik geen pijn en sukkel ik in slaap als een ouwe opiumschuiver. later een trillende junk voor de deur staat?

gendeel, als ik met hoofdpijn blowde, kon

Leveren pijnstillers niet genoeg winst op, of

ik er zeker van zijn dat de pijn alleen maar

zijn het onze calvinistische genen die voor-

erger werd. Stiekem heb ik altijd vermoed

schrijven dat pijn lijden onderdeel is van

dat er bij al die onderzoeken iets verzwe-

Gods glorieuze plan? Hoe dan ook, wie pijn

gen wordt, bijvoorbeeld dat de onderzoch-

lijdt en daar vanaf wil, moet zich zonder

te patiënten naast cannabis ook andere

dokters zien te redden.

pijnbestrijders of therapieën gebruiken.

Opvallend hoeveel mensen opeens ervaringen met rugpijn blijken te hebben. Ver-

Hasjolie

bijsterend uit hoeveel verborgen stashes

Maar nu ik na twee weken zo’n beetje alles

er opeens pijnstillers, spierverslappers en

met weinig succes heb geprobeerd moet

kalmeringsmiddelen tevoorschijn komen

ik mijn eigen stash op z’n minst een kans

en hoe gul die worden gedeeld. Helaas,

geven. Belachelijk dat ik hier niet eerder

KHW HQLJH GDW HFKW KHOSW LV PRU¿QH PDDU

aan had gedacht. Er stond nota bene nog

daarvan kreeg ik maar twee capsules. En

HHQ ÀHVMH PHW LQ DOFRKRO RSJHORVWH KDVMR-

dan zou ik nog niet eens kunnen zeggen

lie. Na een uur als een aangevaren zeekoe

RI PRU¿QH QRX ZHUNW RPGDW KHW GH SLMQ

rondpoedelen tussen collega-invaliden in

16

beschrijven. De pijn is er nog wel, maar


Breek de dag, tik een eitje! Een gerecht waar ze aan de ene kant van de wereld spontaan het water van in de mond loopt, zorgt elders voor acute braak-

To boob or not to boob Je hoort wel eens dat sommige mensen een examen zouden PRHWHQ DÀHJJHQ RP NLQGHUHQ te mogen krijgen. In het geval van Sarah Burge valt daar beslist iets voor te zeggen. Deze publiciteitsgeile

neigingen. Wij hebben de berenklauw, in landen als Vietnam, de Filippijnen en China is balut dé snack voor kerels die van wanten weten. De basis voor dit hapje is een bevrucht eendenei, waar behalve wat eigeel ook een levend gekookt embryo in zit. Het JHUHFKW ZRUGW DIJHPDDNW PHW SHSHU NQRÀRRN OLPRHQVDS D]LMQ RI kokosmelk en geserveerd met koud bier. Vanwege z’n hoge proteinegehalte wordt balut beschouwd als een weergaloos aphrodisiac. Als we moeten kiezen tussen gemalen rhinoceroshoorn of een gekookt embryo dan toch maar liever een ongeboren eendje...

middelbare

überbarbie heeft haar faam vooral te danken aan haar kruistocht vóór plastische chirurgie. Niet voor niets liet Burge al voor honderdduizenden euro’s aan haar lijf verbouwen. Die obsessie dreigt een familietraditie te worden nu dochter Poppy voor haar zevende verjaardag van mammie een tegoedbon van 10.000 dollar kreeg voor een borstvergroting. “Poppy sméékte me om een ‘boob job’” verklaarde de 50-jarige siliconenjunk trots. Goddank mag dat van de wet pas als Poppy 16 is.

Wonderwereld voor melkkiezen

Quality Time met Choppa Sinds kort biedt Crocosaurus Cove in de Australische stad Darwin de mogelijkheid voor een close encounter met het gevaar-

Hello Kitty is een in Japan bedacht stijl-ikoon dat al vanaf 1974

lijkste reptiel ter wereld, de zoutwaterkrokodil. Om alle risico’s

(!!!) de wereld met mierzoete onschuld terroriseert. Op dui-

te vermijden gaat de sensatiezoeker te water in een vier centi-

zenden producten worden Hello Kitty’s genaaid, geplakt of ge-

meter dikke plexiglazen bak, met gevoel voor drama The Cage

photoshopt, en dat levert rechthebbende Sanrio jaarlijks we-

of Death genoemd. Diepe sporen in het glas bewijzen dat er

reldwijd zo’n miljard euro op. Het management van de Heart

met het gebit van de Crocodylus porosus niet te spotten valt.

Dental Clinic in Tokio voelde het tandheelkundig potentieel van

Voor 120 euro krijg je 15 minuten quality time met oudgedien-

Hello Kitty haarscherp aan en liet z’n tandartsenpraktijk inrich-

GH &KRSSD -H PRHW GDQ ZHO HHUVW HHQ EULH¿QJ YDQ PLQXWHQ

ten als Hello Kitty wonderland. Hoewel de vergoeding voor het

doorlopen en een contract tekenen waarmee je verklaart even-

gebruik van het blije katje hoog is, draait de kliniek record-

tuele gezondheidsschade niet op de Cove te zullen verhalen.

omzetten. Verreweg de meeste – voornamelijk minderjarige – klanten worden per Hello Kitty taxi aangevoerd.

17


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Zware joints Gewoon heel erg leuk Een van onze lezers vindt het leuk om thuis bezig te zijn met LQVWDOODWLHV IRWRJUD¿H NXQVW RI ZDW GDQ RRN DOOHV ZDW MH JHwoon onder de noemer creatief kunt plaatsen. Hier een van zijn vondsten, waarbij een walvis op een paar rode lippen balanceert met een vette joint erbij. Gewoon heel erg leuk.

Als Haze-liefhebber maak ik me grote zorgen over het mogelijke verbod op wiet met meer dan 15% THC. Ik hou zelf van zware wiet, net zoals sommige mensen van zware shag houden, of dat anderen liever een whisky of een jenever drinken in plaats van bier of wijn. Wat is daar nu erg aan? Ik weet zelf donders goed wat ik rook. Ik drink als ik een avond ga stappen toch ook geen bierglazen vol met whisky? Van een blow die gevuld is met goede en echt lekkere Haze geniet ik gewoon veel langer, net zoals een drinker dat doet met een goede whisky. Maar dit kabinet wil mij dit genot verbieden. Helemaal erg dat het ook nog wordt gedaan door iemand die zichzelf een liberaal vindt. Wat een warhoofd. Thijs We hebben het al vaker gezegd. De partijen die het woord vrijheid in hun naam hebben, doen juist hun best om ons zoveel mogelijk vrijheid te ontnemen.

Registratie van blowers Des te langer ik er over nadenk, des te meer ik er van overtuigd ben dat de wietpas alleen maar een middel is om er voor te zorgen dat er meer straatdealers komen, waardoor de overlast stijgt, waardoor het in de toekomst makkelijker wordt om alle wiet echt te verbieden. Als blowers moeten we echt tegen dit onzalige plan in opstand komen. Ik ben erbij, als op 20 april op het Museumplein in Amsterdam geprotesteerd gaat worden. En ik roep alle lezers van Highlife op om ook te komen. Registratie van blowers mag en kan niet gebeuren; wij geven onze rechten niet zomaar op. Jet Wij zullen er ook bij zijn!

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Jet Verzonden: zaterdag 18 februari 2012 10:33 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Registratie van blowers

18

Buitenwiet We zijn er weer klaar voor. We hebben een paar locaties bekeken waar we wel tevreden over zijn. Ze kunnen de pot op met hun oorlog tegen wiet, als echte guerilleros gaan wij gewoon door! Kai en Cindy En zo hoort het ook. Viva la Revolución! Nos venceremos…


Valencia: 20, 21 en 22 april

Soft Secrets’ GROWMED! Ons zusterblad Soft Secrets kondigt met trots de GROWMED cannabisbeurs aan, die op 20, 21 en 22 april 2012 in Valencia in Spanje wordt gehouden. HHQ JUDWLV FDQQDELVWHVW ZRUNVKRS HQ LQIRWDLQPHQW ELMHHQNRPVWHQ PHW DUWVHQ HQ PDULKXDnaspecialisten $UDELVFKH ED]DDU 6KLVKD ORXQJH $UDELVFKH HWHQVZDUHQ +DQGOH]HQ 7DWRHDJHV KHQQD

+HW HHQ FHQWUDOH SRVLWLH LQ (XURSD KHHIW

6RFLDO PHGLD FDIp

+HW XLWVWHNHQGH OXFKWYHUELQGLQJHQ PHW

)DFHERRN IRWR DUWLHVW

de rest van de wereld heeft

*UDWLV GUDQNMHV ELM ELQQHQNRPVW *UDWLV GRZQORDGV YRRU L3KRQH HQ L3DG apps

WAAROM FERIA VALENCIA?

Na de eerste cannabisbeurzen in Spanje

*UDWLV :L¿

Omdat:

(de beroemde Highlife-edities in Barce-

VSHHOUXLPWH ZLQ HHQ L3DG

+HW GH JURRWVWH HQ PRGHUQVWH H[SRVLWLH-

lona, van 2004 tot 2007), wil Soft Secrets

9,3 UXLPWH YRRU EH]RHNHUV

de cannabisindustrie nu een geheel nieuwe

H[WUD GUDQNMH

ervaring bieden op het gebied van openba-

OX[H RQWVSDQQLQJVUXLPWH

re vakbeurzen. GROWMED wordt een beurs

OLYH PX]LHN

zoals je die nooit eerder zag. De wereld van

6RIW 6HFUHWV &DQQDELV &XS

de

internationale

cannabisgemeenschap

mediwietgebruikers,

blo-

nationale cannabisbranche beschikken nu over een fantastische nieuwe locatie waar

Omdat:

zij elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ont-

'H UHJLR 9DOHQFLD HHQ ULMNH NZHHNFXOWXXU

spannen of over zaken kunnen praten.

openbaar vervoer pervlak

WAAROM VALENCIA? WAAROM FERIA VALENCIA?

wers en iedereen die actief is in de inter-

verwijderd is van het stadscentrum +HW HHQYRXGLJ WH EHUHLNHQ LV PHW KHW +HW EHVFKLNW RYHU Pë JURQGRS-

wordt in al zijn aspecten gepresenteerd. Thuiskwekers,

ruimte van Spanje is )HULD 9DOHQFLD VOHFKWV HHQ SDDU PLQXWHQ

heeft +HW GH GHUGH JURRWVWH VWDG YDQ 6SDQMH LV J S M

GROWMED wordt met zijn 12.000 m² de

+HW ELMQD LQZRQHUV WHOW

grootste cannabisvakbeurs in Europa!

+HW HHQ FHQWUDOH SRVLWLH LQ 6SDQMH +HW 6SDQMH

De eerste GROWMED infotainmentbeurs

+HW +HW EHVFKLNW RYHU JRHG DDQ-

Dus schrijf het in je agenda! Deze beurs wil je niet missen! 9RRU PHHU LQIRUPDWLH

www.growmed.es info@growmed.es @g )D[ )D[

heeft wordt onderverdeeld in vier ruimtes:

sluitend openbaar vervoer

VAKBEURS MEDISCHE MARKT ARABISCHE BAZAAR & LOUNGE SOFT SECRETS LOUNGE / CANNABISCAFÉ / CYBERDORP Growmed zal o.a. aanbieden: HHQ ZDDU LQIRUPDWLHSDUN PHW ERPHQ HQ planten

19


20


Armin van Buuren

“Graag meer female DJ’s” Door: Arjan van Sorge

Een paar maanden geleden was Armin van Buuren opeens de beste DJ van de wereld af. Maar in plaats van zijn studio in GH ¿N WH VWHNHQ HQ QRRLW PHHU RS WH WUHGHQ OLMNW KLM QRJ ZHO GUXNNHU EH]LJ GDQ RRLW

meebrengt. Het zou te gek zijn als op z’n minst 15% van de DJ Mag Top 100 in 2013 uit vrouwen bestaat!”

Of het nou

Dus misschien heeft hij het niet eens ge-

dige dancescène uit mannen bestaat, en

zoete wraak is voor het verliezen van

merkt? Druk druk druk en geen tijd om

ik ben echt niet de enige die zo denkt.”

zijn nummer 1 positie of niet, de suc-

zich over zoiets banaals te bekomme-

Over smaak valt niet te twisten, maar Ar-

cesvolle trance-DJ heeft er zin in. Ruim

ren? Het lijkt onwaarschijnlijk want de

min heeft hier wel een punt. Niet alleen

baan voor de vrouwelijke vinger aan de

nummer 1 draaier wereldwijd zijn is niet

stuiten vrouwen die carrière willen maken

knoppen, de feminiene funky flow uit de

niks. Het kan ook zijn dat er enige ver-

blijkbaar tegen een glazen plafond, maar

speakers, en (in meer of mindere mate)

moeidheid was opgetreden na drie jaar de

ook bonken vrouwen die lekker muziek

bitchy beats in je oren.

grootste househeld geweest te zijn, een

willen draaien tegen een onzichtbare be-

positie die in het drukbevolkte DJ-univer-

tonnen beatsbodem op.

www.astateoftrance.com

sum constant bedreigd wordt. Maar goed, het leven gaat verder, en zo ook Armin. Maart staat in het teken van de A State Of

Speciale sfeer

Trance 550 World Tour, die van Londen tot

Armin: “Het is al heel lang een frustratie

Los Angeles voert, van Moskou tot Miami,

dat van de 100 meest populaire DJ’s er

en eindigt in Den Bosch. Met klinkende

slechts een paar vrouw zijn. En we we-

namen als Paul Oakenfold, Ferry Corsten

ten allemaal dat er geen sfeer is als er

en Dash Berlin. 550 slaat trouwens op de

geen vrouwen in het publiek staan! Als je

YLMIKRQGHUGYLMIWLJVWH DÀHYHULQJ YDQ GH $

de vrouwen weg jaagt, jaag je de man-

State Of Trance radioshow, die dus uitge-

nen ook weg. Dus ik heb besloten een

breid gevierd gaat worden.

hele stage met alleen vrouwelijke DJ’s en artiesten op te zetten. Ook de rest van

‘Female Only’ stage Naast dat Armin van Buuren zich bezig-

de crew daar, zoals de VJ, MC en stagemanager moeten vrouw zijn. Je zult zien dat dit een hele speciale sfeer met zich

DJ Top 10 (volgens DJ Mag) 1 David Guetta 2 Armin van Buuren (NL) 3 Tiësto (NL) 4 Deadmau5 5 Above & Beyond 6 Avicii 7 Afrojack (NL) 8 Dash Berlin 9 Markus Schulz 10 Swedish House Mafia

houdt met de omvangrijke A State of Trance 550 tour, zet hij zich ook in om meer vrouwen in de dancescène te krijgen. De Nederlandse DJ gelooft er sterk in dat vrouwen in de toekomst een veel grotere rol gaan spelen binnen die scène. De grootste editie van de A State of Trance 550 tour, die 31 maart in de Brabanthallen van Den Bosch plaatsvindt, zal ook een ‘female-only’ stage bevatten. Niet alleen de DJ’s en vocalisten, maar ook de gehele technische crew bestaat uit vrouwen. Armin legt uit waarom hij vindt dat de dancescène van vandaag wel een vrouwelijke touch kan gebruiken: “Vrouwen hebben een fantastische muzieksmaak en sommigen kunnen ook nog eens heel goed draaien. Ik ben nog steeds verbaasd dat het merendeel van de hui-

21


Ze allemaal aan bod laten komen zou nog meer ruimte nemen. Daarom portretteert Highlife hier zeven van de DJ’s en zangeressen van het enkel door vrouwen bevolkte ‘Female Only’ podium van A State of Trance 550, dat op 31 maart in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvindt.

ongetwijfeld ook een paar juiste snaren. (Shit, we zouden ons op de muziek concentreren.) De voormalige – zo door haar ouders

opgevoede

Jehovah-getuige

minimal beïnvloede techhouse. Sinds 1998

staat vooral bekend om haar harddance-

woont ze in Londen van waaruit ze als pro-

en trancesets, die er flink in kunnen hak-

ducer, DJ en baas van het label Couture

ken. Ze draait al een tijdje mee en haar

haar beats de wereld instuurt.

werk verkoopt goed, reden te meer om haar de titel Queen Of Hard House ten

Vicky Devine De in Manchester, UK wonende Vicky Devine draait house, progressive en trance, en lijkt wel wat met SM te hebben. De meeste

Ana Criado

aan het stoeien met hun peperdure kopte-

Hoewel ze half Spaans en half Brits is,

lefoons... Misschien heeft ze wat overge-

woont en werkt Ana Criado in Nederland.

houden aan haar piano-, gitaar- en zang-

0HW KDDU GHPR¶V HQ DOV ¿QDOLVW YDQ GH

promodame van events en verslaggever voor verschillende magazines haar soms te veel… Zoals de meeste DJ’s draait ze in de zomer in clubs op Ibiza – wat moet het daar toch druk zijn – maar dan als resident van Judgement Sundays.

Kristina Sky Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, bestelt de tussen Los Angeles en Hollywood pendelende Kristina Sky net een Domino pizza. We voelen met haar mee! Meehuilen om de dood van soulmisthoorn Whitney Houston gaat

Claudia Cazacu

wat minder makkelijk, maar feit is dat

Pijnlijk. Op haar website staat trots ver-

informatiever over haarzelf is dan veel

meld dat ze de nr. 1 vrouwelijke DJ is in de

van haar vrouwelijke collega-draaiers.

DJ Mag Top 100, maar vorig jaar stond ze

Ook is ze wat ruimer van stijlopvattingen

toch echt wel helemaal op de 124e plek.

en deelde ze eerder het podium met o.a.

In 2011 gezakt van 93 (2010) naar buiten

Madonna, Infected Mushroom en Peter

de rangorde van de honderd besten, en

Hook van New Order.

de Amerikaanse trance/progressive DJ

dat zijn dan alleen maar mannen - da’s toch geen doen, zoiets gun je niemand. De hoogblonde Roemeense zal het waar-

Lisa Lashes

schijnlijk worst wezen: ze gaat gewoon

Het gaat natuurlijk om de muziek die

onverminderd door met wereldwijd de

je draait, maar het oneindig diepe de-

dansvloeren verschroeien met haar door

colleté van de Engelse Lisa Lashes treft

22

Vocalisten

DJ’s zijn toch echt niet zoals zij zo sexy

studie, of werd haar werk als danseres,

DJ’s

deel te laten vallen.


jarenlang gitaar in pop/rockbands, maar verzeilde gaandeweg in de EDM oftewel Electronic Dance Music. En dat is toch echt een ander kopje thee…

Emma Hewitt Ook Emma Hewitt heeft een verleden in rockmuziek, maar ze kwam in 2007 toch op de proppen met progressive house. De Australische blondine uit Londen heeft ook al weer zo’n dikke connectie met Nederlandse producers, variërend van Dash Berlin tot de onvermijdelijke Armin van Buuren. Een liedje van haar hand werd uitverkoren door een jury – met o.a. Tom Waits, Robert Smith van The Cure en Black Francis van The Pixies – en leidde tot een wereldomvattende platendeal. Grote Prijs van Nederland bouwde ze al een reputatie op. Naast haar bezigheden als singer-songwriter en stemcoach drong ze zelfs door in de dancescène. Een combinatie die je niet vaak tegenkomt, want kwetsbare en intieme liedjes gaan over het algemeen zelden samen met pompende beats. Maar zeg nou zelf, een DJ-set waarin af en toe naar wat meer pop wordt geschakeld heeft ook wel wat.

Betsie Larkin Ferry Corsten liet haar meezingen op zijn album Twice In A Blue Moon en Betsie Larkin had zowaar wat hitnoteringen in Nederland. Zo kan het dus lopen met een singer-songwriter uit Amerika, die na wat omzwervingen door dat continent in New York belandde. Betsie zong en speelde

FEMALE STATE line-up: DJ’S Claudia Cazacu Kristina Sky Lisa Lashes Miss Nine Nifra Sophie Sugar Vicky Devine

Vocalisten Ana Criado Aruna Betsie Larkin Emma Hewitt Jaren Jwaydan

23


Niet meewerken Als minister Opstelten zijn zin krijgt zitten we binnenkort opgezadeld met besloten coffeeshops, alleen toegankelijk voor maximaal 2000 leden en liefst op vertoon van een pasje.

gesloten wordt, ben ik verder van huis. Helaas heb ik geen rijbewijs, maar het

Het verzet groeit. Consumenten vrezen

voortaan ‘democratie’ te noemen, en

zou wel interessant zijn als ik door een

de registratie die straks verplicht wordt.

wordt de bevolking opgeroepen om rustig

instantie geweigerd wordt wegens lid-

Lidmaatschap van je plaatselijke coffee-

verder te slapen.

maatschap van een coffeeshop, terwijl het makkelijk aantoonbaar is dat ik het

shop zou je op een dag wel eens je rijbewijs kunnen kosten. Of misschien word je straks geweigerd door banken of verzekeraars. In Amsterdam is een burgerinitiatief gestart. Een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid aan alle coffeeshophouders. Als zij voor hun klanten opkomen en hun medewerking weigeren aan de kabinetsplannen, zou het tij dan keren? Tijd voor de stelling:

Coffeeshops moeten niet meewerken aan wietpas en clubmodel Jessie Berger, de niet-blowende initiator van de actie: Ik heb een rondgang langs 70 coffeeshops gemaakt. Opvallend was hoe weinig eigenaren, personeel en bezoekers van coffeeshops op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. “Die wietpas komt er toch niet” en “Onze burgemeester is tegen”, zeggen ze. En dan leg ik uit dat het besloten clubsysteem en het ingezetencriterium er al zijn (!). De radiostilte vanuit het stadhuis is een slecht voorteken. Hoe kan het stadhuis de ondernemers in de kou laten staan door ze niet te informeren over de nieuwe regels? Ik concludeer dat zij het wel prima vinden dat die onduidelijkheid er is. De overheid wil niets liever dan ‘druggebruikers’ registreren. Tepictoton, smart product sales manager: Naar verwachting zal begin mei in Nederland een heuse run op scooters ontstaan. Gezien deze voertuigen het verkozen vervoermiddel zijn voor drugrunners verwachten de loNDOH EURP¿HWV HQ VFRRWHUKDQGHODren snel door hun voorraad te zitten. Verder werd er beslist om fascisme

24

Derrick Bergman, VOC: Hopelijk komt de VVD op tijd bij zinnen en zet zij ‘Bulle Bas’ Opstelten de voet dwars in zijn hopeloze, antiliberale missie. Zo niet, dan zou het geweldig zijn als onze coffeeshops voor het eerst in 36 jaar één front vormen. Gelet op het verleden is dit helaas niet waarschijnlijk. Het is veelzeggend dat dit geen initiatief van de coffeeshops is, maar van een gewone Amsterdammer. Die zelf niet blowt, nota bene. Dus, cannabisten: kom in actie voor het te laat is! Red onze cannabiscultuur en monster aan bij de VOC: www.voc-nederland.org Mira de Vries, activiste: Ik weet niet of ik zou willen dat mijn coffeeshop zich verzet. Als de coffeeshop

spul niet zelf gebruik.

Kid de Winter, squasher: Beetje vreemde stelling, want welke coffeeshop gaat hier vrijwillig aan meewerken? vraag ik me af. Schrikbarende omzetdalingen, werknemers ontslaan, verplicht een ledenregistratie opzetten, enzovoorts. Daar zit geen coffeeshophouder op te wachten. Nee, dit wordt opgelegd vanuit Den Haag en het tekent de politiestaat waarin Nederland aan het veranderen is. Waar is toch dat kleine, eigenwijze gidsland dat liet zien waar het naartoe moest in de wereld? Die vrijheid, die tolerantie, dat live and let live, waar is dat allemaal gebleven? Nederland, bah. Zum kotzen. Peter Cohen, orakel: Het tij keert mogelijk als er ander mensen vanuit andere politieke mythes gaan regeren. Drugbeleid zoals we het nu zien ontwikkelen heeft ogenschijnlijk een agenda die helemaal niet met behulp van de uit te voeren maatregelen is te verwezenlijken! Verminderen van criminaliteit, verminderen van gebruik, verminderen van sterkte van wiet, verminderen van wiettoerisme. Maar, het verwezenlijken van die agenda is niet het hoofddoel van deze politiek. Hoofddoel is het uitdragen van een politiek perspectief waarin de waarden ACHTER de agenda centraal staan. Als het lukt om dat perspectief over het voetlicht te brengen is voor dit kabinet de politiek geslaagd. Of ze ook bereiken wat ze zeggen te willen doet er niet of veel minder toe. Drugbeleid is een theater waar je laat zien wat je zou willen, niet wat je klaarmaakt. Wat de coffeeshops doen is irrelevant.


INTERNATIONAL MEDICAL HEMP FAIR

BUY TODAY YOUR TICKETS ONLINE

20%

DISCOUNT

20-22 APRIL 2012 12.000M2 75$'(6+2: 0(',&$/ $5(1$ 602.,1* /281*( &<%(5 &$)( $57 /281*(

www.growmed.es MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNERS:


26


Goese kunstenaar Stefan Thelen

Super A: man met een missie Door: Peter van Sparrentak

6WHIDQ 7KHOHQ RQWZHUSW GHFRUV PDDNW LOOXVWUDWLHV HQ LV JUD¿VFK ontwerper. Zijn vrije werk onder het alias Super A is, behalve een genot voor het oog, vaak een uiting van protest. Bijvoorbeeld tegen de overdaad aan beveiligingscamera’s op straat. Of het commerciële kindervermaak van de meidengroep K3.

Uiteindelijk wil hij het werk van al die steden op een overzichtstentoonstelling laten zien. “We hebben nu vijf steden gehad,” vervolgt hij. “We zijn in Amsterdam

Net buiten zijn woonplaats Goes heeft hij

het zogeheten monster-DNA. Dat schil-

begonnen, toen Rotterdam, Antwerpen,

een atelier in een gebouw met zes ande-

der ik ter plekke ergens onder de grond.

Parijs en Milaan. We willen ook nog naar

re kunstenaars. “Er gebeuren hier in het

Bijvoorbeeld in een riool of een verlaten

Berlijn en bijvoorbeeld New York. Soms

pand goede dingen. Voor de rest is het in

metrostation. Ondergronds, omdat daar

hebben we een contactpersoon, die al

de omgeving heel kalm, maar dat vind ik

minder controle is. Want bovengronds is

een goede ondergrondse plek weet. In

Op elke hoek van de straat hangen camera’s, die alle kanten op staan. Het gaat soms veel te ver.

Antwerpen heb je onder de grond een metrostelsel, dat in de jaren zeventig is gebouwd, maar nooit is afgemaakt. We zijn daar met een gids naar toe gegaan. Je kunt er zelf het licht aanzetten. Per-

wel lekker.” Als kunstenaar heeft hij een

er steeds meer controle. Op elke hoek van

rons en zo, alles is er al, alleen de rails

wat ongebruikelijke route bewandeld. Na

de straat hangen camera’s, die alle kanten

liggen er nog niet. Daar op de muur heb

een traditionele opleiding tot huis- en re-

op staan. Het gaat soms veel te ver.”

ik het monster van de stad geschilderd.”

FODPHVFKLOGHU YROJGH KLM KHW *UD¿VFK /\ceum in Rotterdam. Tijdens en na die studie werkte hij enkele jaren bij decorstudio Diego Terroba in Bergen op Zoom. “Daar maken ze wandschilderingen, decors en beelden voor attractieparken, musea en de horeca. Echt nog dat ambachtelijke: met de hand schilderingen maken. De technieken die ik me daar aanleerde, ben ik gaan gebruiken voor mijn eigen werk.” Met schilderen op buitenmuren had hij al ervaring op een heel andere manier. In zijn tienerjaren trok hij met een spuitEXV GH QDFKW LQ RP RS PXUHQ ]LMQ JUDI¿WL achter te laten.

Monster Nu verdient hij zijn geld met schilderopGUDFKWHQ HQ JUD¿VFK RQWZHUSHQ 'DDUnaast kan hij zijn eigen dingen doen. Stefan: “Ik ben vorig jaar gestart met een langlopend project dat ik Humanster heb genoemd. Een titel die op half mens/ half monster slaat. Samen met de RotterGDPVH IRWRJUDDI 0-D\ ZLO LN YLMIHQWZLQWLJ wereldsteden gaan bezoeken. Van elke VWDG ]RHN LN YRRUDI RS LQWHUQHW QDDU GH W\pische problemen, of vreemde gebeurtenissen of regels die voor discussie zorgen. Die vorm ik samen tot één groot monster,

27


Berlusconi Voor deze schilderingen gebruikt hij de spuitbus

slechts

mondjesmaat.

“Alleen

voor wat strepen hier en daar. Ik doe ze voornamelijk met acrylverf. Het is ondergronds, dus de schildering heeft nauwelijks te lijden. In Amsterdam stond ik hartje winter gewoon in mijn T-shirtje. Dat was in een oude atoombunker onder een metrostation.” In Milaan had hij Berlusconi uitgebeeld als een spin, met vrouwenbenen. “Ook zat er een beeld in van een kliniek, die nepoperaties uitvoerde. Ze brachten mensen onder narcose, sneden ze open en hechtten ze weer dicht, maar vroegen een ÀLQN EHGUDJ YRRU HHQ RSHUDWLH ´ 2S VWUDDW werd hij door de Italiaanse politie gefouilleerd. “Die vonden de foto’s op mijn fototoestel. Ze hebben me een dag vastgezet. ’s Avonds lieten ze me vrij, nadat ze de pin op mijn bankpasje kapot hadden geslagen. En dat is dan de politie die zoiets doet.”

K3 In vrijwel al zijn werk vertelt hij een verhaal of zet hij een duidelijke boodschap neer. Neem nou een van zijn meest recente schilderijen: K3. Stefan: “Dat heb ik gemaakt voor een expositie in de Alley Gallery in Hasselt, België. Voor deze In-

28


sie van vroeger. Ik was helemaal dol van URERWV FRPSXWHUVSHOOHWMHV HQ WHNHQ¿OPV als Transformers.” Zo bouwde hij zes verschillende robots van PIR-schuim, zoals je een maquette bouwt, elk ongeveer veertig centimeter hoog. “Ze staan in mijn atelier. Daar heb ik fotoshoots mee gedaan. Ik heb ze in een bepaalde setting neergezet en daarvan weer schilderingen gemaakt.”

Brug ABC Twee jaar terug nog, ging hij weer eens op pad om buiten illegaal te schilderen. Hij terland Expo hadden ze elf Belgen en elf

maar ik heb een soort toekomstbeeld ge-

wilde een bijdrage leveren aan het boek

Nederlanders uitgenodigd om hun werk te

schilderd, waarin op de kermis hetzelfde

$OIDEHWR *UDI¿WL ZDDULQ GH YDQ RRUVSURQJ

exposeren. Ik ben gaan zoeken naar een

gebeurt. Ik heb het daarom Total Control

'XLWVH JUDI¿WL DUWLHVWH &ODXGLD :DOGH

link tussen beide landen en kwam uit op

genoemd. De varkens zijn de agenten,

PHHU GDQ JUDI¿WL DOIDEHWWHQ KHHIW

het K3-verhaal. Ik vond het altijd al bizar,

de hazen zijn de burgers. Zo zie je links

verzameld. Hiervoor was zijn oog geval-

hoe kinderen helemaal in de wereld van

een haas met camera’s op hem gericht en

len op een spoorbrug bij Rilland, bij de

K3 kunnen verdwijnen. Ik heb ze dus als

rechts een varken met een zwaailicht op

snelweg. “Ik had thuis in een houten plaat

heiligen afgebeeld, als iconen. Gekleed in

zijn hoofd. In het beeld jagen de varkens

een sjabloon gemaakt met pixels. Ik had

de witte jurkjes met een regenboog, die ze

op de hazen. En… in de bloem in het mid-

er zoveel gaten in gezaagd, dat ik er alle

tijdens optredens aanhebben. Ik heb die

den zit een webcam verwerkt, dus je wordt

letters mee kon maken. Om het abc op de

regenboog doorgetrokken naar een pot

RRN HFKW JH¿OPG DOV MH KLHU QDDU NLMNW ´

brug te schilderen, was een heel gedoe. Ik kon in het midden onder de brug komen,

met gouden munten. Onderin zie je een moeder die gehypnotiseerd wordt en haar

Op het schilderij TV Monster heeft hij een

met een metalen bakje waarin je kon zit-

laatste geld in de pot gooit. Het is dus een

monster opgebouwd uit tv’s met beelden

ten. Dat gebruiken ze voor onderhoud aan

keiharde dis naar K3.”

waarmee hij opgroeide. “Cartoons, seks

de brug. Ik kon dat bakje met een meta-

en een hoop geweld. Een hoop jeugdsen-

len draaiarm heen en weer bewegen. Om

timent, maar ook ellende.”

een letter te schilderen, moest ik uit het

Voor een andere expositie schilderde hij

bakje klimmen, op de rand van de brug

een groot bankbiljet met een varkenskop, getiteld Mammon, een bijbelse term voor

Hoewel zijn boodschap vaak grimmig is,

gaan staan en ondertussen ook nog die

geldgod. Hoewel varkens eigenlijk hele lie-

zit er ook een portie humor in zijn werk.

grote plaat vasthouden.”

ve dieren zijn, komen ze in zijn werk altijd

Terugkerende onderwerpen die hij schildert

voor als verpersoonlijking van het kwaad.

zijn fabriekspanden en hun industriële om-

“Het thema van die expo was hergebruik.

geving en robots. “Die robots zijn een pas-

www.super-a.nl

Ik vond geld daar goed bij passen. Avaritia betekent haat, kwaad. Sum Quod Eris betekent: ik ben wat jij zult zijn. Dat slaat dan weer op het varken. Omdat ik het thema hergebruik wilde doorvoeren, heb ik het houten paneel later in stukken gezaagd en er een groot varken mee gebouwd.”

Kermispaneel Behalve schilderingen op muren, panelen of canvas, maakt hij dus ook driedimensionale objecten en probeert hij allerlei verschillende technieken uit. Een bijzonder uitstapje is het sierlijke houten paneel dat van een kermiswagen lijkt te komen. Hier komt zijn achtergrond als decorschilder duidelijk in terug. Stefan: “Het paneel is van hout. De krullen heb ik gemaakt met isolatieschuim, met daarover een laag epoxie. Dat is een harde kunststofsoort. En daarna heb ik er links en rechts lichtjes in gezet. Het lijkt inderdaad op een gevel van een kermiswagen. De kermiswereld valt buiten het cameratoezicht op straat,

29


Plantenplagen, wat doe je ertegen? Door: P.T. Klaassen BSc (CANNA Research Laboratories)

Plantenplagen zijn de schrik van vele kwekers. Ze kunnen enorme schade aanrichten en oogsten vernielen. In dit artikel leggen we uit welke plantenplagen het meest schadelijk zijn voor snelgroeiende planten en hoe je ze kunt tegengaan.

hardnekkig zijn. Net als spinnen – waar ze aan verwant zijn – maken ze draden waar ze webben mee maken. Die gebruiken ze

Wat zijn de meest voorkomende plagen? De meest voorkomende plagen op snel-

te zuigen. Als je last hebt van trips, zie je

om hun kinderen en zichzelf mee te be-

zilverkleurige streepjes op de bladeren.

schermen. Ook gebruiken ze die draden om zichzelf mee te verplaatsen. Dat doen ze bijvoorbeeld via ventilatoren.

groeiende planten zijn trips, witte vlieg,

Witte vlieg

bladluis en spint. Deze plagen verzwakken

Witte vlieg is verwant aan bladluizen.

je planten, zodat ze minder goed voedsel

Witte vlieg kan de celwanden van planten

kunnen opnemen en gevoeliger zijn voor

aantasten en een plant ernstig verzwak-

schimmels en bacteriën. Wat misschien

ken. Daarbij scheiden ze honingdauw uit

nog wel erger is, is dat ze virussen kun-

wat de groei van schimmels

nen overdragen. Dit is gevaarlijk, want

Als je planten last hebben van witte vlieg

zodra een plant met een virus is geïnfec-

zie je gele punten op het blad, net als bij

teerd, kan hij niet meer genezen worden.

de spint, alleen dan wel wat groter. Ook

De plant zal dan uiteindelijk sterven.

zit er dan een plakkerige laag op de bla-

bevordert.

deren. Witte vlieg zit aan de onderkant Dat planten sterven is overigens niet in

van het blad, maar als de infectie verer-

het belang van de plagen. Die zullen altijd

gert zitten ze overal.

willen voorkomen dat de plant sterft, omdat de plant immers hun bron van voed-

De gevolgen van spint in je kweekkamer

Spintmijten zijn zo klein dat ze overal kunnen zitten. Dat is het verraderlijke: je

sel is, Als bijvoorbeeld een luizenpopula-

Bladluizen

tie te groot wordt, zie je dat gevleugelde

Bladluizen voeden zich ook met sappen uit

genoeg om van spint af te komen. Ze kun-

luizen ontstaan die op zoek gaan naar

planten. Ze zijn groot genoeg dat je ze zelf

nen hun winterslaap bijvoorbeeld in kieren

andere planten.

meestal kan zien zitten. Over het algemeen

of in het hout houden. Ze kunnen op de

zie je ze vooral in de groeipunten.

gekste plekken overleven. Als je weer nieu-

Trips

kweekruimte schoonmaken is niet altijd

we planten hebt staan, denken zij: eten! En dan komen ze weer tevoorschijn.

Trips voedt zich met sappen uit de cellen van

Spint

verscheidene soorten planten en dieren door

Spintmijten vormen de grootste bedreiging

Een andere reden dat spint zo hardnek-

gaatjes in de cel te prikken en de inhoud op

voor snelgroeiende planten, omdat ze zo

kig is, is dat spintmijten snel resistent zijn

Trips op een Sabatia Campestris

30

Ernstige aantasting van witte vlieg


tegen chemische gewasbescherming. Je krijgt de mijten dus nooit allemaal dood. Als je 80% uitroeit, hou je 20% over die al een beetje gewend is aan het gif. Die 20 % vermenigvuldigt zich en krijgt kinderen die nog beter tegen de chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen. Als je last hebt van spint zie je gele spikkeltjes op de bovenzijde van het blad. De beestjes zelf zitten aan de onderkant. Als het echt erg wordt, zitten ze overal. Dan zie je webben op de bladeren. Dan is het behoorlijk moeilijk om de spint te verdrijven. Onder de webben zitten de spintmijten beschermd, dus kunnen ze ook niet geraakt worden door bestrijdingsmiddelen. Je moet dus voorkomen

Biologische bestrijding van bladluis

dat het zover komt.

Wat kan je doen om plagen tegen te gaan? Je kan plantenplagen op een chemische of biologische manier tegengaan. Ook kan je kiezen voor een bladspray die een natuurlijke en mechanische werking heeft. Daarnaast kun je plagen tegengaan door op een bepaalde manier te telen of door de genen van de planten aan te passen, maar dit YUDDJW ÀLQNH LQYHVWHULQJHQ HQ VSHFLDOLVPH van de kweker. Als je plagen biologisch bestrijdt, kan je predatoren uitzetten die plagen opeten, zoals roofmijten, roofwantsen of sluipwespen. Er kleven echter wel enkele nadelen aan het uitzetten van biologische

Chemische bestrijding heeft nogal wat nadelen

bestrijders. Je moet bijvoorbeeld heel veel predatoren uitzetten die de plagen opeten. Daarnaast zorgen ze voor een na-

zou de plant zo nat moeten maken, dat het

tuurlijk evenwicht omdat ze altijd willen

er net afdruppelt. De bladeren moeten vol-

blijven eten, dus zullen ze de plagen niet

ledig nat zijn, maar het vocht moet er niet

helemaal uitroeien.

gutsend vanaf stromen. Je dient de blade-

GHOHQ ]LMQ VSHFL¿HN EHGRHOG YRRU VRRUW

ren van onder en van boven te bespuiten.

ongedierte. Andere plagen hebben daar-

del of een natuurlijke, mechanische blad-

Chemische bestrijding is tamelijk effectief.

&KHPLVFKH PLGGHOHQ ]LMQ YDDN GRRU MH

spray zou je om de 3 à 7 dagen moeten

Helaas zitten er nogal wat nadelen aan

planten opneembaar. Dat betekent dat ze

spuiten vanwege de cycli van plantenplagen.

deze methode:

Als je gebruik maakt van een chemisch mid-

nodig. Omdat er zo weinig middelen zijn, is het risico op resistentie nog groter. 'H PHHVWH FKHPLVFKH EHVWULMGLQJVPLG-

door vrij spel.

ook in je product kunnen zitten. 'H PHHVWH EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ ]LMQ EH-

Preventief iedere dag spuiten is niet ver-

*URHLUHPPLQJ YDQZHJH GH JLIVWRIIHQ

stemd voor siergewassen en niet voor

standig. Maar als je een plaag hebt, dien

5LVLFR RS PLQGHU RRJVW

consumptiegewassen. Dat is natuurlijk

je wel iedere dag te spuiten (bij chemische

(HQ JURRW ULVLFR RS UHVLVWHQWLH YDQ SODJHQ

niet goed voor de gezondheid!

middelen die langer doorwerken moet je

'H PLGGHOHQ ]LMQ YDDN QLHW JH]RQG YRRU

ongeveer om de 5 dagen spuiten). Daar-

de mens. Je moet bijvoorbeeld een mas-

Het verstandigste is dus op zoek te gaan

mee verminder je de populatie zodanig dat

ker en beschermende kleding dragen als

naar een niet-chemisch werkende blad-

je kunt overgaan op om de 7 dagen spuiten.

je ze toedient.

spray die geen gifstoffen bevat. Een middel

9RRU GH FRQVXPHQW ]LMQ HU ZHLQLJ FKHPL-

dat het ongedierte bijvoorbeeld vastplakt.

Je kunt er het best voor zorgen dat je met

sche bestrijdingsmiddelen op de markt.

Een middel dat bovendien het merendeel

HHQ UHGHOLMN ¿MQH GUXSSHO VSXLW *HHQ PLVW

Als je bestrijdingsmiddelen voor tuinders

van de nuttige insecten in leven laat en je

want dan dien je te weinig vloeistof toe. Je

wilt gebruiken, heb je een spuitlicentie

oogst niet aantast.

31Geldbomen op zolder

Wietkweken gebeurt niet onder dwang Door: Nicole Maalsté

De Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt van de Zuid-Nederlandse politiekorpsen liet onderzoek doen naar KHW VRFLDOH SUR¿HO YDQ WKXLVWHOHUV YDQ KHQQHS 2RN ZLOGH GH 7DVNIRUFH JUDDJ ZHWHQ KRH YDDN ZLHWWHOHUV GRRU DQGHUHQ ZRUGHQ JHGZRQJHQ RP ZLHW WH NZHNHQ HQ RI ]H GDDUELM WH PDNHQ NULMJHQ PHW LQWLPLGDWLH HQ JHZHOG

Beschavingsoffensief De Brabantse Taskforce houdt zich al enige tijd bezig met het oprollen van hennepkwekers in Zuid-Nederland. Het onderzoek laat

Onderzoeksbureau IVA uit Tilburg leverde

met je te sollen valt”, legt een van de ex-

zien dat het in de helft van de gevallen gaat

het rapport in september 2011 al aan, maar

perts uit. Volgens hem zijn grote kwekerij-

om telers die verklikt zijn door anonieme

het bleef nog tot februari 2012 in een la lig-

en daarom ook voorzien van een vorm van

tipgevers. Per jaar komen er bij de kliklijn

gen. De resultaten pasten kennelijk niet he-

beveiliging. Zo zouden portiers en leden

zo’n 4000 meldingen binnen over een hen-

lemaal in het plaatje van de Taskforce.

van criminele motorbendes bijklussen om

nepkwekerij. Iets meer dan de helft (52%)

dat soort kwekerijen te beveiligen en ter

van die anonieme tips leidt uiteindelijk tot

Het IVA-team is in haar onderzoek name-

plekke te komen als het alarm afgaat. De

het oprollen van de kwekerij.

lijk geen kwekers tegengekomen die onder

politie zet daarom bij het ontmantelen van

dwang een hennepkwekerij waren gestart.

kwekerijen altijd onopvallend een aantal

Om burgers te stimuleren om hennepkwekerijen aan te geven is de Taskforce naar

Thuiskwekers zijn geen doorgewinterde criminelen, zoals de Taskforce ons graag doet geloven.

eigen zeggen een maatschappelijk ‘beschavingsoffensief’ gestart. Dat houdt in dat ze de publieke opinie probeert te beïnvloeden om het romantische beeld van hennepteelt

Ze schrijven in hun rapport dat ze geen en-

politiemensen in de straat, om kentekens

te kantelen. Volgens veel Nederlanders

kele aanwijzing hebben kunnen vinden voor

te noteren en foto’s te maken van personen

zijn hennepkwekers namelijk geen echte

dwang, intimidatie of geweldgebruik. Het

die snel ter plekke komen en de nodige be-

boeven. De Taskforce probeert dat beeld

merendeel van de telers gaat volgens het

langstelling tonen. Daar zouden vaak per-

te veranderen. Daarom wijst ze de Neder-

IVA redelijk zelfstandig te werk in alle fasen

sonen bij zijn die geen onbekenden zijn in

landse burger in een publieke campagne op

van de bedrijfsvoering van een kwekerij. Dat

het lokale criminele milieu.

brandgevaar en mogelijke overlast van wa-

valt dus moeilijk te rijmen met de activiteiten van de Taskforce. Die heeft zichzelf tot taak gesteld om de criminele organisaties achter henneptelers te bestrijden. Maar ja, als die er dus niet blijken te zijn, dan wordt dat natuurlijk een moeilijk te verkopen verhaal.

Geweld De geïnterviewde experts - die vrijwel allemaal werkzaam zijn bij opsporingsdiensten - vinden het geweldgebruik in de wereld van de georganiseerde hennepteelt een groot probleem. Gewelddadige handelingen ontstaan (al dan niet impulsief) als gevolg van mislukte transacties of onderlinge concurrentie. Dat geweld richt zich volgens de experts niet op de thuiskweker, maar speelt zich op een ander niveau af. “Het geweld vindt meestal plaats in de hogere lagen van de organisatie en is gericht op concurrerende partijen. Het is instrumenteel van aard, zodat duidelijk is dat er niet

Om mensen af te schrikken, vinden oprolacties met extra veel vertoon plaats.

33


ter en stank die gepaard kan gaan met het

van fysieke en mentale hindernissen voor

uit leiden zij af dat telers niet pronken met

thuiskweken van hennep. Een geïnterview-

(potentiële) hennepkwekers, waarbij je

bezittingen. Het kan natuurlijk ook zijn dat

de fraudemanager van een verzekerings-

moet denken aan ruimtelijke (woningen),

telers zo slim zijn om dat verborgen te hou-

maatschappij zegt: “Je zou je ervoor moe-

¿QDQFLsOH YRRUGHHOVRQWQHPLQJ HFRQRPL-

den voor de Belastingdienst. Dat weet je

ten schamen om te vertellen dat je thuis

sche en juridische drempels. Een geïnter-

dan weer niet. Wat ze ook uit de belasting-

een aantal planten hebt staan, in plaats

YLHZGH RI¿FLHU YDQ MXVWLWLH ]HJW KLHURYHU

gegevens concluderen is dat het merendeel

van erover op te scheppen.” Hij ergert zich

“We leggen niet alleen ontnemingsvorde-

van de kwekers een betaalde baan en een

erover dat het beleid van de overheid niet

ringen op, maar we leggen ook beslag op

koop- of huurwoning heeft. Het gaat dan

duidelijk is op dit punt: “Bijvoorbeeld het

met hennepgeld aangeschafte goederen.

wel vaak om laagbetaald werk en om koop-

voornemen van de gemeente Utrecht om

Dat maakt veel meer indruk, bijvoorbeeld

woningen in het goedkopere segment van

zelf hennep te gaan verbouwen, of het

ook op de buurt: als je de auto wegtakelt

de woningmarkt. Commerciële thuistelers

beeld dat bij de burger bestaat dat het

en de dure televisie het huis uitdraagt.”

hebben het dus meestal niet zo heel breed en beschouwen de thuisteelt als een mo-

kweken van vijf plantjes door de vingers wordt gezien. Er zou een eenduidig beeld moeten zijn: dat het kweken van hennep

Luxe-artikelen

ongewenst en dus verboden is.”

Volgens het IVA zijn er trouwens weinig telers die het verdiende geld besteden aan

Normale mensen Een van de resultaten van het IVA-onder-

Schulden

die zij van de belastingdienst hebben ge-

Volgens de belastingsgegevens hebben

kregen over de 295 betrapte telers. Daar-

telers ook vaak schulden. Dat zijn vol-

de Taskforce wil scheppen, is dat veel beWUDSWH WHOHUV ¿UVW RIIHQGHUV EOLMNHQ WH ]LMQ De onderzoekers hebben 295 strafdossiers onderzocht. Van de betrapte telers blijkt 82% geen strafblad te hebben. Er zijn dus bijna geen recidivisten en er is een groot verloop onder de telers. Althans als je af gaat op de informatie uit strafdossiers. Het zou volgens de onderzoekers ook nog kunnen dat een ander lid van de familie of kennissenkring ermee doorgaat. Maar het gaat in ieder geval niet om doorgewinterde criminelen, zoals de Taskforce ons graag doet geloven. Volgens de onderzoekers zijn thuiskwekers voornamelijk ‘normale’ mensen. Dat betekent volgens hen dat het beeld dat uit eerder onderzoek naar voren kwam, niet helemaal juist is. He he, wat een inzicht... Dat roepen sommige experts natuurlijk al lang, maar bij de Taskforce horen ze liever andere zaken.

Extra veel vertoon Overigens hebben ze daar al lang wat op gevonden bij de Taskforce. Om gewone mensen af te schrikken, vinden de oprolacties met extra veel vertoon plaats. Zo moeten potentiële telers het idee krijgen dat de pakkans groot is. In driekwart van de hennepzaken volgt immers maar een taakstraf. En daar liggen de meeste telers niet echt wakker van. Daarom werkt de politie nu samen met de belastingdienst, uitkeringsinstanties, energiebedrijven, woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen. Kwekers zijn namelijk banger YRRU QDKHI¿QJHQ YDQ GLH LQVWDQWLHV GDQ voor de boete of taakstraf die ze van justitie krijgen. Barrières opwerpen noemen

34

aan te vullen, schrijven de onderzoekers.

luxe-artikelen. Dat baseren zij op gegevens

zoek, dat niet strookt met het beeld dat

ze dat in opsporingskringen. Het opwerpen

gelijkheid om hun (besteedbare) inkomen

Hobbykwekers zijn niet bezig met geld verdienen.


gens het IVA soms forse privéschulden

politie melding doet van de kwekerij en

Hobbykwekers

bij vrienden en familie, of bij een bank

die wordt opgerold, kan het zijn dat de

Gelukkig geven de onderzoekers zelf ook

of de Belastingdienst, veroorzaakt door

criminele organisatie de gederfde inkom-

aan dat zij op basis van dit onderzoek weinig

ontslag, een scheiding of verslavingspro-

sten komt verhalen.”

kunnen zeggen over het carrièreverloop van

blematiek. De onderzoekers zijn name-

telers. Ook hebben zij geen poging gedaan

lijk ook bij 25 hennepzittingen en twee

Gelegenheidsargumenten

themazittingsdagen (zittingsdagen met

Het probleem met onderzoek dat vooral

gen. Het gaat alleen maar om wat zij zelf

aaneengeschakeld in totaal tien hennep-

gebruik maakt van politiedossiers en

commerciële thuiskwekers noemen. Daar-

zaken) geweest. Veel telers verklaarden

antwoorden die verdachten geven tij-

naast onderscheiden zij de hobbykweker.

daar dat ze met een kwekerij waren be-

dens een rechtszaak is natuurlijk de

Dat is iemand voor wie het verdienen van

gonnen om hun schulden af te lossen.

betrouwbaarheid van die gegevens. Dat

geld met de kweek van secundair (of geen)

Volgens een geïnterviewde beleidsmaker

soort onderzoek is vrijwel altijd door-

belang is. En dan heb je ook nog de groot-

van de gemeente Tilburg komt dat vooral door een verkeerd uitgavenpatroon. Maar er zijn ook pechvogels bij, die onbedoeld in de problemen zitten omdat zij een (woon)ruimte hadden onderverhuurd aan

Van de betrapte kwekers blijkt 82% geen strafblad te hebben.

lieden die er een hennepkwekerij begon-

om de hele cannabissector in kaart te bren-

schalige teelt in loodsen en bedrijfspanden. Dat is eigenlijk het onderdeel waar de georganiseerde misdaad de scepter zwaait, schrijven ze. Daar zou wel sprake zijn van intimidatie, geweld, mensenhandel en dat VRRUW SUDNWLMNHQ 'LH µEHGULMIVWDN¶ ÀRUHHUW

nen, zegt de fraudemanager van het ver-

spekt van aannames en interpretaties

volgens hen omdat de politie en justitie zich

zekeringsbedrijf: “Als de eigenaar bij de

van ‘experts’ die de cannabismarkt al-

eenzijdig heeft gericht op het aanpakken en

leen van buitenaf beoordelen. Het idee

oprollen van thuiskwekers. Daarbij beperk-

dat veel telers onder druk waren gezet

ten de activiteiten zich tot het ontmantelen

om te telen, kwam bijvoorbeeld ook uit

van de kwekerijen. “Maar aangezien het

zo’n studie van politiedossiers waarbij

aanbod van thuiskwekers nog altijd groot

verklaringen van betrapte telers iets te

genoeg lijkt te zijn, worden de ‘inkoopor-

serieus zijn genomen. Een geïnterviewde

ganisaties’ amper geraakt door deze wijze

RI¿FLHU YDQ MXVWLWLH ]HJW GDW KLM LQ LHGHU

van aanpak: voor iedere opgerolde kwekerij

geval nooit een bevestiging heeft ge-

komt er minstens weer één in de plaats”,

vonden van de keren dat een verdachte

stellen de onderzoekers strijdvaardig.

zei dat hij gedwongen was. En een aantal keren was het ook aantoonbaar niet waar. Tegenwoordig hoor je dat verhaal

Barrièremodel

volgens hem ook niet meer vaak. Nu is

Je zou verwachten dat er dan aanbevelin-

meestal het verhaal: ‘Ik werd benaderd

gen volgen, dat het hoog tijd wordt dat de

voor het verhuren van een ruimte en ik

politie en justitie hun aandacht nou ein-

had nog een schuurtje. Ik wist niets af

delijk eens gaan richten op die ‘criminele’

van wat daar gebeurde’. Maar net als het

bedrijfstak. In plaats daarvan worden we

opvoeren van geweld of dwang is dat

nogmaals getrakteerd op het in politie-

natuurlijk ook maar een gelegenheids-

kringen populaire ‘barrièremodel’. Om de

argument om minder straf te krijgen.

inkooporganisaties te raken moet de afzetmarkt voor nederwiet kleiner worden

Povere gegevens

JHPDDNW ¿ORVRIHUHQ GH RQGHU]RHNHUV “Immers, wanneer kwekers hun oogsten

Als onderzoeker verbaast het mij iedere

niet meer kwijt raken, of er beduidend la-

keer weer dat andere onderzoekers op

gere prijzen voor ontvangen, neemt ook

basis van dit soort povere gegevens pro-

vanzelf de motivatie om te telen af.” Drie

beren om een beeld te schetsen van de

keer raden hoe je dat effect volgens de

motieven en de werkwijze van telers. Je

onderzoekers bereikt? Jawel: de wietpas.

hoeft geen ervaren onderzoeker te zijn

Dat is volgens de onderzoekers een van

om te snappen dat je daar op deze ma-

de manieren om dat effect te bereiken.

nier helemaal geen inzicht in krijgt. Of

Althans in theorie, schrijven ze er wel nog

hoogstens een heel klein beetje. Want

bij. Met andere woorden: de overheid en

de telers die niet opgepakt zijn, blijven

de Taskforce zijn goed bezig.

zo dus totaal buiten beeld. Misschien hebben die wel een heel ander profiel

Ja ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Dit

en heb je nu alleen de sukkels te pak-

soort onderzoeken kan inderdaad beter in

ken. Wie zal het zeggen? En telers die

een la blijven liggen. Maar dan vooral om-

écht onder dwang staan (want die zijn er

dat de onderzoeker die moest onderzoeken

natuurlijk heus wel), gaan natuurlijk ook

of de onderzoekspopulatie onder dwang

niet aan oom agent vertellen hoe het al-

stond, zelf onder druk is gezet om conclu-

lemaal zit. Dan hebben ze pas echt een

sies te trekken en aanbevelingen te doen

serieus probleem.

die nergens op gebaseerd zijn.

35


VOC: Kamerbrief cannabis is ‘gotspe zonder weerga’

Kabinet wil wiet boven 15% THC verbieden ‘Een armoedige schaamlap voor een ondoorzichtig en innerlijk tegenstrijdig beleid.’ Zo typeert de VOC (Vereniging YRRU 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG GH .DPHUEULHI RYHU cannabis van de VVD-ministers Ivo Opstelten (Veiligheid & -XVWLWLH HQ (GLWK 6FKLSSHUV 9:6 YDQ IHEUXDUL

gulering van de achterdeur is. De politiek blokkeert nu al 36 jaar elke vorm van gereguleerde teelt of zelfs maar een experiment daar mee. De overheid heeft haar

De brief is een reactie op de vele Kamer-

minele ondernemerschap onaantrekkelijker

eigen vijand geschapen en gebruikt die nu

vragen over het rapport ‘Drugs in lijsten‘

en zal van invloed zijn op het aanbod.’ In

om de coffeeshops de nek om te draaien.

van de commissie Garretsen. Deze advi-

werkelijkheid leiden hogere strafbedreigin-

Voor de burger betekenen de nieuwe re-

seert de leeftijdsgrens voor alcohol naar

gen tot verdere criminalisering, verharding

gels meer overlast, meer criminaliteit en

18 te verhogen en cannabis met meer

en hogere prijzen. Daarmee wordt canna-

meer schade voor de volksgezondheid.”

dan 15% THC tot hard drug te verklaren

bis nog aantrekkelijker voor criminelen.

en op lijst I van de Opiumwet te plaatsen. Het eerste advies is door het kabinet

Ramkoers

genegeerd, het tweede overgenomen. De

Cynisch

brief bevat een groot aantal tegenstrijdig-

Ronduit cynisch is dit citaat: ‘Verder heb-

dreigt te resulteren in volledige afbraak

heden. Zo wordt gesteld dat het ‘verbie-

ben coffeeshops baat bij een systemati-

van het coffeeshopsysteem. De voorzitter

den van cannabis weinig tot geen invloed

sche en stabiele toelevering van cannabis

van de Amsterdamse Bond van Cannabis

heeft op het gebruik ervan’. Maar elders

met een constante kwaliteit. Om dit te

Detaillisten meldde onlangs op de lokale

schrijven de ministers dat van het verbod

garanderen maken zij veelal gebruik van

Amsterdamse zender AT5 dat hij en zijn

op cannabis met meer dan 15% THC ‘een helder signaal uit [gaat] naar de samenleving dat dergelijke cannabis niet langer wordt beschouwd als “softdrugs”’. Een sig-

De ondoordachte ramkoers van Opstelten

De ministers erkennen dat onderbouwing voor de ingrijpende maatregel ontbreekt.

naal dat dus weinig tot geen invloed heeft. vaste toeleveranciers.’ Deze woorden zijn

collega’s massaal op alcohol over zullen

ondertekend door een minister die alles in

stappen als de nieuwe regels gehandhaafd

het werk stelt om elke cannabisteler op te

gaan worden. Eerder maakte de grootste

De ministers erkennen ruiterlijk dat on-

sporen, te vervolgen, te ruïneren en dak-

coffeeshop van Nederland, Roots/Oase in

derbouwing voor de ingrijpende maatregel

loos te maken. En door een minister die

Venlo, bekend per 1 mei haar deuren te

ontbreekt: ‘Een direct causaal verband tus-

niet maalt om de volksgezondheidseffec-

sluiten; vanaf die datum worden de nieu-

sen een hoger THC-gehalte in cannabis en

ten van pesticidengebruik en verzwarings-

we gedoogcriteria gehandhaafd in Lim-

gezondheidsschade [is] niet wetenschap-

middelen bij de cannabisteelt. VOC-woord-

burg, Brabant en Zeeland.

pelijk aangetoond’. Nog een opmerkelijke

voerder Joep Oomen: “Een gotspe zonder

bewering: ‘De hogere strafbedreigingen

weerga. Iedereen weet dat het échte pro-

VOC-woordvoerder Joep Oomen: ‘De mi-

voor een lijst I middel maakt [sic] het cri-

bleem van het beleid het gebrek aan re-

nisters stellen in hun brief tot drie keer

Onderbouwing ontbreekt

toe dat ze het gedoogbeleid niet af willen schaffen. Maar dat is wel degelijk het effect van hun beleid. Cannabis gaat terug naar de straat. De scheiding van markten voor hard en softdrugs verdwijnt in het afvoerputje. De Kamerbrief is een armoedige schaamlap voor een “ondoorzichtig en innerlijk tegenstrijdig beleid”, zoals het Haagse hof schrijft in het Checkpoint-vonnis. Dat is heel netjes uitgedrukt. Het is een puinhoop. En die puinhoop zal alleen maar groter worden.’ THC-hars.

36

www.voc-nederland.org


Haarlemse coffeeshops weigeren medewerking

Kort geding tegen wietpas Het verzet tegen de wietpas blijft groeien. In Haarlem weigeren alle coffeeshops om aan de invoering van de wietpas mee te werken, en ook steeds meer politici krijgen koudwatervrees. Nu wordt ook op het juridische vlak ten strijde getrokken.

king aan de invoering van een wietpas op te zeggen. Een dappere stap van deze coffeeshops, die worden aangevoerd door de

Zoals bekend wil minister Ivo Opstelten

Discriminatie

van Veiligheid & Justitie een wietpas invoe-

Ook op juridisch vlak komt verzet. Een aan-

ren om van coffeeshops besloten clubs te

tal advocaten, waaronder André Beckers en

maken die maximaal 2000 leden mogen

Maurice Veldman, heeft aangekondigd een

Beslissing van gemeenten?

hebben. En die leden moet dan ‘geregis-

kort geding aan te spannen tegen de Staat

Dat de mogelijke invoering van de wietpas

treerde ingezetenen’ van Nederland zijn.

der Nederlanden. Zij willen de invoering

steeds rommeliger lijkt te verlopen, blijkt

Opstelten wil dat op 1 mei de wietpas gaat

van de wietpas voorkomen. Hun belang-

ook uit een artikel uit De Pers van eind fe-

gelden in Zeeland, Noord-Brabant en Lim-

rijkste juridische argument tegen de pas is

bruari, waarin een woordvoerder van Justi-

burg. De rest van het land volgt dan op 1

dat het gemeenten niet verplicht kan wor-

tie laat weten dat uiteindelijk de gemeenten

januari 2013. Maar of dat gaat lukken is

den te discrimineren als er geen sprake is

de laatste zeggenschap zouden hebben:

nog maar de vraag. Want het verzet tegen

van ernstige overlast veroorzaakt door cof-

‘Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze op-

de wietpas neemt hand over hand toe. Veel

feeshops. Daarnaast spelen er nog zaken

treden tegen coffeeshops die zich niet aan

gemeenteraden en burgemeesters zien

op het gebied van privacywetgeving. Ook

de wietpas houden.’ Mocht dit zo zijn, dan

niks in zo’n verplichte pas, vooral omdat zij

alle 16 Haarlemse coffeeshops grijpen naar

wordt het inderdaad een rommeltje. Dan

vrezen voor meer overlast.

dezelfde argumenten om hun medewer-

zou het zomaar kunnen dat je in de ene

bekende cannabist Nol van Schaik. Hulde.

gemeente wel een wietpas moet hebben, en in de andere gemeente niet. Dat werkt natuurlijk nog meer gedoe in de hand. Dan krijg je haast coffeeshoptoerisme van de ene naar de andere gemeente. Kortom, er moet nog heel veel duidelijk worden.

Smoke Out op 20 april Op 20 april wordt op het Museumplein in Amsterdam een groot protest tegen de invoering van de wietpas gehouden. Blowers uit binnen- en buitenland laten dan zien dat zij tegen de invoering van deze onzinnige en discriminerende pas zijn. Het protest zal om twintig over vier ’s middags beginnen, want dan is het 4:20, een internationaal erkend fenomeen voor het opstekend van een joint. Meer hierover: www.coffeeshopnieuws.nl

37


Haar naam is Juliet, en ze jaagt met haar kettingzaag op zombies. Als ze geen zombies door midden zaagt is ze verder een heel liefje meisje, dat erg veel van lollie’s met aardbeiensmaak houdt. Ook is ze dol op karaoke en is ze een volleerd cheerleader. Maar ja, die verrekte zombies ook. Ze willen gewoon niet dood, die krengen! Sterker nog, ze gaan met zijn allen gewoon achter Juliet zelf aan.

Lollipop Chainsaw heeft als voorlopige releasedatum 18 mei en komt uit voor de PS3 en Xbox 360. De game is ontwikkeld door het gelouterde SUDA 51 en Grasshopper Manufacture, dat eerder onder andere No More Heroes en Shadows of the Damned maakte. Lollipop Chainsaw kreeg in Japan een 16+ rating. Maar degenen die dan een Premium Edition in huis halen, hebben de optie om een adults only mode te activeren. Zij hebben dan toegang tot de volledige, ongecensureerde versie.

Little Jimmy Urine Speciale attentie ook voor de spannende soundtrack, met muziek van Jimmy Euringer (a.k.a Little Jimmy Urine). Jimmy is de front-man, songwriter en programmeur voor de band Mindless Self Indulgence. Hij maakt ook deel uit van het duo bekend als The Left Rights, een muzikaal project in samenwerking met de gitarist van Mindless Self Indulgence, Steve Right. Urine componeerde alle muziek in de boss battles, inclusief de stem van Zed, de punk boss van Lollipop Chainsaw.

38


Hentai Lollipop Chainsaw is overduidelijk gebaseerd op Hentai, de Japanse versie van erotische of pornografische cartoons of strips. En die Hentai is dan weer in een aantal subgenres te verdelen. In een later nummer in Highlife gaan we hier uitgebreider op in.

7HUZLMO -XOLHW KDDU ZHJ GRRU ERVV ¿JKWV hakt en splijt, begeleidt de waanzinmmy je door iedere nige muziek van Jimmy bloederige slag met et de kettingzaag. Daarmee

wordt

deze

game

hele-

maal een mix van sex, gore en over de top rock ‘n roll. En als dat al niet genoeg voor kippenvel nvel zorgt, vergeet dan niet dat de originele ginele muziek van Akira Yamaoka tijdens ns de hele game te horen is, samen met et enkele bekende deuntjes uit de muziekhistorie. iekhistorie.

39


%HQQL 40EEN FERRARI OP JE HOOFD De legendarische Italiaanse hengst van Ferrari siert tegenwoordig ook een luxe zwart/rode of bruin/zwarte lijn speakerdocs, hoofd- en in-ear telefoons. Een gewaagd elektronisch uitstapje van dit prijzige automerk, dat in volle vaart de high-end geluidsmarkt op dendert. Het design is in ieder geval oogstrelend. Producent van deze fraaie geluidsdragers is audiospecialist Logic3. Verkoop geschiedt louter via Internet. De prijzen variëren van € 119 (voor een setje in-ear pluggen) tot € 725 voor een design speakerdoc. Voor die prijs draag je dan wel een heuse Ferrari op je hoofd. Of klinkt er echt supersnel geluid door je huis. De kleurcombinaties van deze gadgets mag je overigens zelf samenstellen.

www.ferrari-by-logic3.com

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

3D MULTIMEDIA BRIL Dit is de eerste doorzichtige

3D-bril

die

je draadloze vrijheid biedt bij het genieten van allerlei multimedia-toepassingen: tv, pc, internet of games. 'H]H (SVRQ 0RYHULR %7 ZHUNW YLD :L¿ (Q JHHIW internettoegang via Android. Waardoor het mogelijk is RP ¿OPV JDPHV 03(* ' RI ' EHVWDQGHQ PRELHO te downloaden en te bekijken. Zet hem op je neus en treedt in een virtuele werkelijkheid die zich voor je ogen driedementionaal ontluikt. Door een speciale beelverwerkende techniek lijkt het alsof je van een afstand van 5 meter naar een 80-inch scherm kijkt.

www.epson.nl

TW STEEL CORONEL DAKAR 2012 Hij heeft ‘m nog niet eens verreden of gewonnen of TW Steel heeft al een limited edition horloge QDDU KHP YHUQRHPG 7LP &RURQHO GLH PHHGRHW DDQ GH DDQVWDDQGH 'DNDU UDOO\ KHW VWRI¿JH off-road race-evenement op het Afrikaanse continent waar de ware liefhebber het hele jaar naar uitkijkt. TW ondersteunt Coronel daarbij met onder meer dit stoere horloge in Canteenstyle. Het 50 mm model bevat het gloednieuwe Myoto uurwerk, dat wereldwijd in geen enkel ander horloge wordt toegepast. Deze prachtige oversized polsklok kost € 399 en is gegarandeerd stofdicht.

www.twsteel.com of www.wereldhorloges.nl

42


SKIBRIL MET ZZ-TOPGEVOEL Het legendarische Texaanse Bearski levert professionele gezichtsbedekking voor de wintersport. Voor skiprestaties met ZZ-Top DWWLWXGH 'H]H JRHG JHwVROHHUGH ELYDNPXWV LV FRPIRUWDEHO JHYRHUG PHW QHRSUHHQ HQ JHZHYHQ WKHUPLVFKH ÀHHFH +LHUDDQ KDQJW een stijlvolle, 12 inch lange multifunctionele synthetische baard. Ook te gebruiken bij wielrennen, paardrijden, topknippen, verkennende polaire expedities of op je Harley of lowridersbike. Of voor een muzikaal optreden bij DWDD. Het universele oneVL]H ¿WV DOO RQWZHUS LV YHLOLJ KRXGW MH VNLPDVNHU JRHG RS ]LMQ SODDWV HQ LV PDNNHOLMN WH GUDJHQ +HW EHVFKHUPW RUHQ JH]LFKW en hals tegen temperaturen tot min dertig. Snel inslaan dus voor een komende horrorwinter. Git Yer Beard On! Prijs: € 30.

www.beardski.com

VERLICHT OPLAADDOC

NOKIA SLAAT TERUG

Ziehier: de t’Light-S. Het ding ziet eruit als een retro bureau-

In navolging op het suc-

lamp. Maar schijn bedriegt: dit is een elektronische alles-

cesvolle

kunner van formaat. Zo is de LED-lamp goed voor minimaal

betreedt Nokia binnen enkele

50.000 uur dimbaar licht. Je kunt er je iPod of iPhone op

maanden

opladen, naast elk an-

met

der mobiel apparaat via

Deze Noorse smartphone is

USB.

Bijvoorbeeld

Lumia de

opvolger

800-model wereldmarkt Lumia

900.

je

gebaseerd op Windows Pho-

laptop of iPad. Bovenal

ne en ondersteunt Long Term

valt er via deze ‘lamp’

Evolution (LTE; een nieuw

heel

high performance-dataover-

goede

kwaliteit

muziek te genieten, via

drachtsysteem dat downloadsnelheden biedt tot 326

een stereo speakerset

Mbps). De ultraplatte geweldenaar bezit een 1.4 GHz

die meesterlijk is weg-

processor, 512 MB RAM-geheugen, een 8-megapixel

gewerkt in de lampen-

camera achter met Carl Zeiss lens en een 4,3-inch

kap. Prijs op Internet: $

Amoled display. Er zit tevens een camera aan de voor-

139 tot $199.

kant, met 1 megapixel gevoeligheid en een f2.4 lens, die je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken tijdens een

www.tlight.cc

videoconferentie. Verwachte prijs voor al dit moois, waar je ook nog mee kunt bellen: zo’n € 600.

www.hitechreview.com

43


Het coffeeshopbeleid deugt niet

Geen veroordeling voor Checkpoint Op 2 februari 2012 stond ik vroeg in middag in de hal van het Gerechtshof in Den Haag. Nog even en de uitspraak in hoger beroep van de strafzaak tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen zou bekend zijn. Een lid van het Openbaar Ministerie informeerde naar mijn verwachtingen. “Je hebt toch geen hooggespannen verwachtingen, hé? Je gelooft toch zeker niet in een niet ontvankelijkheid, hé?”

]HQ HU YDQ ODQJV 0HW 2I¿FLHUHQ YDQ -XVWLtie die geen verantwoordelijkheid durven te nemen en met verborgen agenda’s werken en een politieapparaat dat slechts bevelen uitvoert en niet meer zelfstandig nadenkt, had de krant geen moeite. Dat moet ken-

Neen, daar geloofde ik op dat moment in-

het beginsel van redelijke en billijke belan-

nelijk kunnen. Maar wie is hier schuldig?

derdaad niet in. Niet omdat een niet ont-

genafweging en het kenbaarheidsvereiste

Het probleem ligt bij de regelgeving. Het

vankelijkheid geen recht zou doen aan

kregen uitvoerig aandacht. Toen hoorde ik

coffeeshopbeleid deugt eenvoudigweg niet.

de feiten. Integendeel, juist wel. Voor mij

de voorzitter zeggen dat hij toekwam aan

Zelfs goedwillende bestuurders kunnen in

stond vast dat het Openbaar Ministerie

de slotconclusie van het Hof. Ik schrok er-

juridisch opzicht geen chocola van het cof-

te Middelburg, de politie Terneuzen en de

van. Nu al een slotconclusie? Dan is het

feeshopbeleid maken.

gemeente Terneuzen met eigenaar Med-

voorbij! Dan wordt het Openbaar Ministerie

die Willemsen een spel hadden gespeeld

niet ontvankelijk verklaard. Durft het Hof

dat absoluut niet door de beugel kan. Met

dit echt te doen? De woorden van de voor-

Beleid is inconsistent

het uitspreken van een niet ontvankelijk-

zitter dreunden na in mijn hoofd.

Het Hof maakte dit pijnlijk duidelijk met de

Het weren van buitenlanders en het verplicht stellen van ledenlijsten is puur bedoeld om de coffeeshopbranche de nek om te draaien.

volgende overweging: “Intussen is een feit van algemene bekendheid, dat ook landelijk het feitelijk gedogen van wetsovertredingen met betrekking tot softdrugs een belangrijke rol blijft spelen. Men wil de consequenties van het beleid niet altijd on-

heid brengt de strafrechter op de meest

(Citaat) “Toetsend aan het vertrouwens-

der ogen zien. Van de zogenoemde ‘achter-

vergaande manier tot uitdrukking dat de

beginsel en het beginsel van de redelijke

deurproblematiek’ wordt willens en wetens

rechten van de verdachte zodanig zijn ge-

en billijke afweging komt het hof, gelet op

weggekeken. De in het jaar 2000 aan de

schonden dat daarmee het recht op vervol-

al het hierboven overwogene, tot het oor-

Tweede Kamer aangeboden notitie ‘Het pad

ging is verspeeld. De rechter komt dan niet

deel dat die beginselen zijn geschonden

naar de achterdeur’ is exemplarisch. Ener-

meer toe aan een inhoudelijke beoordeling

op zodanige wijze dat geconcludeerd moet

zijds is de regering niet van plan het ‘voor-

van de ten laste gelegde feiten. Als gevolg

worden tot een niet-ontvankelijkheid van

deurbeleid’ op de helling te zetten, ander-

van de zeer strenge eisen die de Hoge Raad

het openbaar ministerie in de vervolging

zijds is wijziging van het gedoogbeleid aan

aan dergelijke uitspraken stelt, zie je in de

ter zake van de aan de verdachte ten las-

de achterdeur taboe. De consequentie is,

praktijk dat rechters zich zeer zelden hier-

te gelegde feiten.”

zoals de Algemene Rekenkamer in haar

aan wagen. Dat was de reden ervoor dat ik niet geloofde in een niet ontvankelijkheid.

Slotconclusie?

rapport Handhaven en gedogen II van

Opgelucht

2005 concludeert, dat het beleid als geheel inconsistent en niet handhaafbaar is. Toch

Het was voorbij. De zaak was over. Ik zag

is in de navolgende Kamerdebatten weinig

teleurgestelde gezichten bij het Openbaar

beweging in deze discussie gekomen”.

We werden naar binnen geroepen. Onder

Ministerie. Zelf was ik te verdoofd om en-

het oog van de pers en vele belangstel-

thousiast te reageren. Ik keek beteuterd

lenden begon de voorzitter van het Ge-

naar alle leden van het Hof, knikte beleefd

Zelfreflectie

rechtshof met het uitspreken van de uit-

en verliet de zaal. Op de gang heb ik Med-

Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer

spraak van het Hof. Ik luisterde aandachtig

die Willemsen, de eigenaar van Check-

weer gedebatteerd over het gedoogbeleid

en maakte aantekeningen van hetgeen ik

point, direct gebeld. “Meddie, je bent het

voor coffeeshops. En opnieuw staat de

hoorde om mijn gedachten te kunnen or-

stempel crimineel kwijt!” Hij reageerde

achterdeur niet op de politieke agenda!

denen. De beginselen van behoorlijk straf-

nuchter, maar bleek ook opgelucht.

Trekt de huidige regering zich iets van de

procesrecht, waarop tijdens het pleidooi de

kritiek van het Hof aan? Neen, daar lijkt

aandacht was gevestigd, werden één voor

In de krant van wakker Nederland kreeg tot

het niet op. Kamerlid André Elissen van

één besproken. Het vertrouwensbeginsel,

mijn verbazing vooral de gemeente Terneu-

de PVV stelde op 6 februari 2012 enkele

44


teleurstellende vragen over de Checkpoint

Voldoe je daar niet aan, dan wordt je ad-

vraag voorgelegd. “Softdrugs, moeten

zaak aan de minister van justitie en vei-

ministratie verworpen en krijg je aanslagen

we die verbieden of moeten we verder-

ligheid. Volgens de PVV is de gemeente

opgelegd. Voldoe je aan hun eisen en leg

gaan met het huidige gedoogbeleid?” Het

Terneuzen te kort geschoten en niet de

je een voorraad aan die je administratief

antwoord van minister Opstelten spreekt

Haagse regelgevers. Elissen baseerde zijn

verwerkt, dan blijkt uit je eigen administra-

boekdelen. “Die keuze is voor mij gemak-

kennis op het krantenartikel ‘Gedoogben-

tie dat er buiten de coffeeshop een voor-

kelijk, die moeten we verbieden.”

GH¶ LQ GH µ7HOHYDDJ¶ =HOIUHÀHFWLH LV KHODDV niet meer van deze tijd.

Verborgen agenda Waar zijn de Kamerleden die hardop dur-

Waar zijn de Kamerleden die hardop durven te zeggen dat het gedoogbeleid voor coffeeshops feitelijk alleen nog maar op papier bestaat?

ven te zeggen dat het gedoogbeleid voor

raad ligt. Je krijgt dan een compliment van

Degenen die denken dat de uitspraak in

coffeeshops feitelijk alleen nog maar op

de belastingdienst, maar de burgemeester

de Checkpoint zaak tot een ommekeer

papier bestaat? Hoe kun je als minister van

slaat je vervolgens met de Wet Bibob om te

zal leiden, komen volgens mij bedrogen

justitie in de Tweede Kamer zo eenvoudig

oren en maakt een einde je gedoogstatus.

uit. In het zuiden van het land heb ik

verkopen dat je opsporingsapparaat met man en macht jaagt op henneptelers en

vaker mogen ervaren dat rechtbanken en het gerechtshof te Den Bosch de ach-

mensen die voorraden cannabis bewaren

Overheid is niet eerlijk

voor coffeeshops, terwijl je de verkoop van

Het weren van buitenlanders en het ver-

willen weten over het vertrouwelijke

hennep “in het belang van de volksgezond-

plicht stellen van ledenlijsten is puur be-

overleg in de gemeentelijke driehoek.

heid en de openbare orde” gedoogt? Ieder-

doeld om de coffeeshopbranche de nek om

De praktijk leert helaas dat ook straf-

een ziet toch zeker in dat door de huidige

te draaien. Onze overheid is simpelweg

rechters wegkijken van de achterdeur

mate van strafrechtelijke aandacht voor de

niet meer eerlijk. Naar buiten toe wordt

problematiek. De uitspraak van het Hof

achterdeur de voordeur zonder enige vorm

doodleuk uitgedragen dat het kabinet niet

Den Haag in de Checkpoint zaak zie ik

van politiek debat op slot gaat? Wat te den-

voornemens is het gedoogbeleid af te

vooral als een prachtige witte raaf. Als

ken van die convenantpartners met hun

schaffen. Met dit soort woorden wordt de

coffeeshophouder wordt het er na deze

verborgen

uitspraak niet makkelijker op!

agenda?

Coffeeshophouders

oppositie succesvol in slaap gesust. Die

stelselmatig

belastingambtena-

hoor je nauwelijks! Onlangs werd aan de

ren over hun vloer, die aandringen op het

minister van justitie en veiligheid tijdens

bijhouden van gedetailleerde inkoop- en

een debatavond van de VVD en de jon-

voorraadadministraties van de cannabis.

gerenorganisatie (JOVD) een interessante

krijgen

terdeur stevig op slot houden en niets

Mr drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

De verkoop van wiet wordt ‘in het belang van de volksgezondheid en de openbare orde’ gedoogd, de teelt echter niet.

45


Logboek VOC maart 2012

Verzet tegen Opstelten en repressieve koers VVD zwelt aan Tekst en foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media

Wordt 2012 het laatste jaar van de coffeeshop als anoniem toegankelijk etablissement voor iedereen vanaf 18 jaar? Of gaat minister Opstelten toch bakzeil halen met zijn gebulder? Het verzet tegen zijn ramkoers zwelt aan, ook binnen zijn eigen partij, de VVD.

ken… Ik hoop dat (eigenlijk landelijk) alle shops zullen inzien dat je het alleen niet gaat redden en dat als iedereen weigert mee te werken aan de registratie van hun klanten,

De VOC ontving vorige maand een mail van

moeten. Berger: ‘ Ik zag Opstelten op AT5

ze een éénduidig signaal afgeven bij politie/

Amsterdammer J. Berger over het “kleine

en mijn nekharen gingen overeind staan,

justitie/politiek. Als de shops niet meewer-

burgerinitiatief” dat hij in de hoofdstad is

ben in de pen geklommen en heb de bij-

ken, dan houdt het op, dan moeten ze ieder-

gestart tegen de wietpas en de besloten

gesloten poster gemaakt.’ Berger heeft de

een dichtgooien en dat willen ze ook niet (of

club. ‘Wordt het niet eens tijd dat alle neu-

A4-poster al bij ruim 100 Amsterdamse

wel, maar dan weet je tenminste ook waar

zen dezelfde kant op gaan wijzen?’ vraagt

coffeeshops aangeboden. Het viel hem op

je staat). En zoals Opstelten stelde; zelfs de

Berger zich af. ‘Volgens mij ligt de bal nu

dat veel coffeeshops niet goed op de hoog-

Republiek Amsterdam zal eraan moeten ge-

echt bij de coffeeshopeigenaren, die moe-

te zijn van de nieuwe gedoogcriteria – de B

loven.’ Opmerkelijk genoeg gebruikt de initi-

ten nu gaan opstaan (en vooral wakker

van besloten club en de I van ingezetenen

atiefnemer zelf geen cannabis: ‘Ik blow zelf

worden) en zich hard gaan maken voor

– die sinds 1 januari gelden.

niet eens, maar houdt wel van mijn kopje NRI¿H GDW LN ELMQD HONH GDJ GRH ELM PLMQ

wie ze zijn en voor hun klanten opkomen.’ Directe aanleiding voor Bergers actie was

plaatselijke coffeeshop. En dat mag straks

een interview met Opstelten, waarin deze

Geen registratie

verklaarde dat “blowen gewoon slecht is”

Berger: ‘Als alle coffeeshops zich nu eens

dus de kans is klein dat ik op de ledenlijst zal

en dat ook Amsterdam aan de wietpas zal

realiseren dat ze samen moeten gaan wer-

komen…’ Nadat de poster op de VOC website

VOC-vergadering. Van links naar rechts: Henk Poncin, Ruud van Wieren en Joep Oomen

46

dus niet meer, want ik neem geen wiet af,


Wat is de VOC? 'H 9HUHQLJLQJ YRRU 2SKHIILQJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG LV HHQ RQDIKDQNHOLMNH QLHW FRPPHUFLsOH NRHSHORUJDQLVDWLH YDQ DOOH LQGLYLGXHQ HQ RUJDQLVDWLHV LQ 1HGHU ODQG GLH JHNDQW ]LMQ WHJHQ KHW YHUERG RS FDQQDELV 'H 92& VWULMGW YRRU UHFKWYDDU GLJ HQ UDWLRQHHO FDQQDELVEHOHLG HQ WHJHQ EHWXWWHOLQJ V\PERROSROLWLHN HQ UHSUHVVLH 0HHU LQIRUPDWLH ZZZ YRF QHGHUODQG RUJ 7ZLWWHU FRP YRFQHGHUODQG

VKRSEHOHLG YDQ 2SVWHOWHQ +LM FLWHHUGH HHQ $PVWHUGDPVH SROLWLHFRPPLVVDULV GLH ]LFK ELM KHP KDG EHNODDJG GDW ³GH SROLWLHN GH SROLWLH WRW KDVMKRQGHQ KDG JHGHJUDGHHUG´

Rampzalig 'H OREE\ZHUNJURHS YDQ GH 92& GUDDLW RYHU XUHQ RP DDQ GH SROLWLHN GH PHGLD HQ KHW JURWH SXEOLHN GXLGHOLMN WH PDNHQ KRH RQ QRGLJ GH QLHXZH PDDWUHJHOHQ ]LMQ HQ KRH

YHUVFKHHQ GRRN DO VQHO HHQ )ULHVH YHUVLH

UDPS]DOLJ ]H LQ GH SUDNWLMN XLW ]XOOHQ SDN

RS RRN GLH LV QX WH GRZQORDGHQ

NHQ :H RQGHUVWHXQHQ DOOH LQLWLDWLHYHQ WHJHQ GH UHSUHVVLHYH UDPNRHUV YDQ KHW NDELQHW GH

Ergernis

SHWLWLH 6WRS GH ZLHWSDV YDQ GH 3YG$ 9HQOR GH SRVWHU DFWLH WHJHQ UHJLVWUDWLH YDQ GH 5H

2RN ELQQHQ GH 99' GH SDUWLM YDQ 2SVWHOWHQ

SXEOLHN $PVWHUGDP HQ GH 6PRNH 2XW RS

HQ 7HHYHQ QHHPW GH HUJHUQLV WRH RYHU GH

DSULO LQ $PVWHUGDP JHRUJDQLVHHUG GRRU

DQWLOLEHUDOH NRHUV YDQ GLW GXR 99' FRU\IHH

&RIIHHVKRSQLHXZV ZHEPDVWHU 3HWHU /XQN

(G 1LMSHOV VWHOGH LQ KHW $OJHPHHQ 'DJEODG

'H DSRWKHRVH NRPW RS ]RQGDJ MXQL PHW

GDW ]LMQ SDUWLM WHYHHO ULFKWLQJ 399 RSVFKXLIW

GH YLHUGH HGLWLH YDQ &DQQDELV %HYULMGLQJV

µ=RUJHOLMN YHHO¶ 99'¶HUV VWRUHQ ]LFK YROJHQV

GDJ LQ KHW :HVWHUSDUN LQ $PVWHUGDP +RXG

1LMSHOV DDQ GH µV\PERROZHWJHYLQJ¶ YDQ KHW

GH ZHEVLWH HQ 92& 7ZLWWHU LQ GH JDWHQ YRRU

NDELQHW GLH LQGUXLVW WHJHQ KHW OLEHUDOLVPH

KHW ODDWVWH QLHXZV RYHU DUWLHVWHQ HQ VSUH

+HW FRIIHHVKRSEHOHLG LV GDDUYDQ ELM XLWVWHN

NHUV GH ¿OPV RS KHW &DQQDELV )LOPIHVWLYDO

HHQ YRRUEHHOG (HQ GDJ ODWHU GHHG YRRU

HQ GH GHHOQHPHUV DDQ GH KHQQHSPDUNW

PDOLJ 99' PLQLVWHU :LQVHPLXV HHQ GXLW

:LO MH PHHKHOSHQ HHQ VWDQG KXUHQ SRV

LQ KHW ]DNMH LQ GH 9RONVNUDQW 'H 99' LV

WHUV HQ À\HUV YHUVSUHLGHQ RI PHHSUDWHQ

³YHUEOXIIHQG VWLO´ NULWLHN RS KHW NDELQHW LV

RYHU DFWLHV HQ VWUDWHJLH PDLO QDDU LQIR#

WDERH µ,N EHJULMS QLHW JRHG ZDDURP QLH

YRF QHGHUODQG RUJ RI NRP QDDU RQ]H PDDQ

PDQG RRLW HHQ DIZLMNHQG JHOXLG ODDW KR

GHOLMNVH ELMHHQNRPVW 'DWXP HQ ORFDWLH ]LMQ

UHQ ¶ 2S IHEUXDUL YHHJGH RSSHU FRU\IHH

WH YLQGHQ LQ GH DJHQGD RS GH 92& ZHEVLWH

)ULWV %RONHVWHLQ WLMGHQV HHQ V\PSRVLXP LQ

(Q RQWKRXG µ7R VLQ E\ VLOHQFH ZKHQ ZH

0LGGHOEXUJ GH YORHU DDQ PHW KHW FRIIHH

VKRXOG SURWHVW PDNHV FRZDUGV RXW RI PHQ¶

Agenda 16 maart: 3URGXFWLHYHUJDGHULQJ &DQQDELV %HYULM GLQJVGDJ &DQQDELV &ROOHJH 2= $FK WHUEXUJZDO $PVWHUGDP 9DQDI XXU 20 april: 6PRNH 2XW SURWHVW WHJHQ GH ZLHWSDV 0XVHXPSOHLQ $PVWHUGDP 17 juni: 9LHUGH HGLWLH &DQQDELV %HYULMGLQJVGDJ :HVWHUSDUN $PVWHUGDP

Imagine Film Festival Van 17 tot en met 28 april kun je in Amsterdam het Imagine Film Festival bezoeken. Filmliefhebbers krijgen op dit festival GH QLHXZVWH HQ PHHVW RSYDOOHQGH ¿OPV XLW JHQUHV DOV IDQWDV\ KRUURU VFLHQFH ¿FWLRQ DQLPDWLH HQ WKULOOHU WH ]LHQ

LQ DOOH VRRUWHQ HQ PDWHQ YDQ GH SV\FKH GHOLVFKH &DQDGHVH UHWUR 6) YDQ %H\RQG WKH %ODFN 5DLQERZ 3DQRV &RVPDWRV WRW GH VWUDNNH %ULWVH QDJHOELMWHU $ /RQHO\ 3OD

Deze keer staat een fenomeen centraal dat

GHQ =RDOV ELMYRRUEHHOG GH EORHGVWROOHQGH

¿OPSXEOLHN HQ VWULSOH]HUV DO GHFHQQLD ODQJ

1LJKW RI 7HUURU HQ GH )DQWDVWLF (XURSHDQ

LQ GH EDQ KRXGW QDPHOLMN GH VXSHUKHOG

6KRUWV ZDDU KHW WDOHQW YDQ YDQGDDJ ]LFK

6XSHUPDQ 6SLGHU 0DQ %DWPDQ ]H EOLM

ZDUPORRSW YRRU GH URHP YDQ PRUJHQ 7H

YHQ IDVFLQHUHQ 0DDU RRN EXLWHQ +ROO\ZRRG

UXJ YDQ ZHJJHZHHVW LV DQLPH ,PDJLQH

VWHNHQ DFWHXUV ]LFK LQ EXLWHQLVVLJH YHU

ZLVW GH KDQG WH OHJJHQ RS WZHH -DSDQVH

PRPPLQJHQ RP PHW VSHFLDOH NUDFKWHQ KHW

YRRUEHHOGHQ YDQ KHW JHQUH $ /HWWHU WR

.ZDDG WH EHVWULMGHQ ,PDJLQH KDDOGH HHQ

0RPR +LUR\XNL 2NLXUD HQ &KLOGUHQ :KR

SDDU YDQ GH RSPHUNHOLMNVWH JHYDOOHQ LQ KXLV

&KDVH /RVW 9RLFHV IURP 'HHS %HORZ 0D

0DDU JHHQ IHVWLYDO ]RQGHU YDVWH ZDDU

NRWR 6KLQNDL (Q YHUGHU QDWXXUOLMN ¿OPV

FH WR 'LH -XOLDQ *LOEH\ ZZZ LPDJLQH¿OPIHVWLYDO QO

47


Het Zwarte Goud

Door: Piet Groen

Wormen als huisdieren houden is geen voor de hand liggend idee, maar toch gebeurt het steeds vaker. Anders dan aquariumvissen, die alleen maar mooi hoeven te zijn, moeten wormen wèl werken voor de kost. Juist ja, door mest te produceren voor het baasje.

Wormery Inmiddels verkopen verschillende bedrijven materialen waarmee je redelijk eenvoudig

zelf

hoogwaardige

home-made

In de biologische teelt van cannabis is wor-

bakermat is van het hobbymatige maken

wormenmest kunt produceren. Dat ‘home’

menmest een echte klassieker. Er bestaat

van wormencompost. Met het opkomen van

kun je zelfs heel letterlijk nemen, want een

waarschijnlijk

biologische

trends als urban farming komt er ook on-

deel van de verkrijgbare wormencontainers

kweekaarde waaraan geen wormenmest is

der ecologisch bewuste balkontuinders en

is zo ontworpen dat ze zonder problemen

toegevoegd. Logisch: het is goedkoop, rijk

(moes)tuinliefhebbers in Nederland steeds

thuis, bijvoorbeeld onder het aanrecht, in

aan waardevolle voedingsstoffen en boven-

meer belangstelling voor de wormenhoude-

de schuur of op het balkon kunnen worden

dien stinkt het niet. Wietkwekers in Neder-

rij. Het is een prachtig voorbeeld van een

geplaatst. Binnenshuis zijn de tempera-

land houden zich nauwelijks bezig met het

bijna perfecte kringloop: keuken- en tuinaf-

turen ideaal, buitenshuis moeten de wor-

zelf maken van wormenmest, en waarom

val wordt omgezet in voedzame mest waar-

menbarakken ‘s zomers uit de zon worden

zou je ook als je voor 25 liter prima wormen-

op de (moes)tuin welig tiert en zo de keuken

gehouden en ‘s winters tegen vorst worden

mest tussen de 10 en 15 euro betaalt? Op

weer vult met verse groente en fruit. Voor

beschermd. Als het echt serieus vriest zal

Engelstalige forums is het echter een popu-

een deel gaat dat ook op voor de biologisch

de bak zelfs naar binnen moeten, iets wat

lair thema, waarschijnlijk omdat growshops

boerende cannabishobbyist, die zijn blad-,

bij de grotere modellen niet eenvoudig is.

in veel landen dun gezaaid zijn èn omdat de

stengel- en wortelafval uitstekend kwijt kan

Wormenbakken

VS, samen met Australië en Engeland, de

aan de altijd hongerige pierenkolonie.

Wormcity of Wiggly Wigglers Composting

geen

enkele

De tijgerworm is de onbetwiste mestkampioen.

48

met

olijke

Met wormencompost en wormen verrijkt bed is klaar voor de lente...

namen

als


Verschillende modellen wormery’s.

Een DHZ compost-oogstmachine.

Wormery zijn vanaf een euro of 50 in vo-

dat aardig tijdrovend. Je kunt dat doen door

percolaat heeft wormencompost een pH

lumes tot 125 liter verkrijgbaar. De bakken

een bergje te maken van de inhoud van

van rond de 8 en een hoge zoutconcen-

zijn opgebouwd uit meerdere etages met

een wormenbak en daar een felle lamp op

tratie. Het is dan ook niet aan te raden

een geperforeerde bodem waar de wormen

te laten schijnen. De lichtschuwe wormen

in zuivere wormencompost te zaaien of te

zich vrijelijk doorheen kunnen bewegen.

kruipen zo diep mogelijk weg in de berg, zo-

planten. Meng het met oude potgrond of

Wormenbakken leveren behalve mest ook

dat de mest bovenin overblijft en eenvoudig

cocopeat, met tuingrond of zand. Net als

perculaat, een zeer sterk geconcentreerde

kan worden gescheiden. In Amerika zijn er

alle kwaliteitscomposten bevat wormen-

vloeibare meststof die zich in de onderste

compostoogstmachines voor de liefhebbers-

compost een hoog organisch stofgehalte.

etage verzamelt en met een kraantje kan

markt verkrijgbaar, maar met wat handig-

Naarmate de compost in het kweekme-

worden afgetapt. In een minimale verdun-

heid zijn die ook zelf makkelijk in elkaar te

dium verder verteert, komen de voedingselementen ter beschikking van de plant.

Hoe nuttig ze ook zijn, een kolonie wormen in huis halen zullen niet veel mensen doen, al verzekeren Welke worm? de experts dat vluchtpogingen zelden voorkomen. Er bestaan op, of liever gezegd onder de aarde duizenden soorten wormen. Er is er ning van 1:10 kan dat met het gietwater

zetten. Het principe is simpel: een cilinder

echter maar één die algemeen wordt er-

aan planten worden gegeven. Voor het op-

YDQ ¿MQ JDDV FD FP PHW GDDUDDQ

kend als de mestkampioen: de rode of tij-

starten van het composteringsproces zijn

een slinger. Het materiaal uit de wormenbak

gerworm (Eisenia andrei). Hoeveel mest je

er starterkits met voeding, een medium en

wordt in de cilinder gebracht, waarna de ci-

wormenbak oplevert hangt af van het aan-

een hoeveelheid wormen. ‘Jonge, kleine en

linder met de slinger wordt rondgedraaid

tal wormen. In een goed functionerende

middelgrote hongerige tijgerwormen’ kos-

zodat de mestkorreltjes door het gaas val-

wormenbak eet 1 kilo wormen per week al

ten 35 euro voor zo’n 1000 exemplaren,

len en kunnen worden verzameld.

snel 3,5 kilo aan organisch afval weg. Een

wat zal neerkomen op ruim 500 gram, de door kenners geadviseerde minimum hoeveelheid voor een vruchtbaar kweekproject.

enkele worm werkt in twee dagen zijn ei-

Hoe snel kan je oogsten? De snelheid waarmee de wormen het afval

gen lichaamsgewicht aan afval weg.

Hoewel het maken van het ‘zwarte goud’

omzetten in verrukkelijke voedzame com-

Welke wormenkweker?

niet moeilijk is, vraagt het wel om discipline

post hangt af van de voeding die ze voor-

Hoe nuttig ze ook zijn, een kolonie wormen

en geduld. Dat geldt met name voor het af-

JHVFKRWHOG NULMJHQ +RH ¿MQHU KHW PDWHULDDO

in huis halen zullen niet veel mensen doen,

val dat je er in kunt gooien. Als vuistregel

hoe sneller de wormen er zich de buikjes

al verzekeren de experts dat vluchtpogin-

geldt dat alle gekookte of gebakken spijzen

aan kunnen rond eten. Grove brokken en

gen zelden voorkomen bij de van nature

taboe zijn, net als rauw vlees en vis, de

vezelig materiaal moeten eerst door bacte-

weinig avontuurlijke tijgerworm. Het is

poep van honden en katten (van knaagdie-

rie en co worden ‘voorverteerd’ voordat de

duidelijk dat je in de meeste gevallen geen

ren kan wel), citrusvruchten en uit de kas-

wormen aan de dis kunnen. In dat geval kan

wormenfarm hoeft te beginnen om geld

bouw afkomstige snijbloemen. Het absolute

het zo maar zes maanden duren voor alles is

te besparen op wormenmest. Daarvoor is

OLHYHOLQJVNRVWMH YDQ ZRUPHQ LV NRI¿HGLN -H

gecomposteerd. Als het basisvoedsel tot een

het gebruik te laag en is het te goedkoop

moet ook nooit meer afval in de wormenbak

soort soep is vermalen kunnen de wormen

bij growshops of tuincentra. Het opzetten

gooien dan ze aankunnen, dus zul je soms

er binnen een week of acht doorheen zijn.

en onderhouden van een wormenvolk lijkt

toch de vuilniszak moeten gebruiken. Ook

me echt iets voor een hardcore biologische

een alert vochtmanagement is essentieel

Ook de samenstelling van wormenmest

buitenboer, die ook nog eens een lapje

om je wormenvolkje gelukkig te houden.

(en het vloeibare percolaat) hangt af van

grond tot z’n beschikking heeft. In ieder

het voedsel dat de diertjes voorgezet krij-

geval is een wormenbak in de tuin een

Hoe scheidt je de mest van de wormen?

gen. In ieder geval zijn de belangrijke

fantastisch en veel productiever alternatief

NPK’s in ruime hoeveelheden aanwezig.

voor de gewone composthoop.

Professionele kwekerijen hebben er speci-

van wormenmest vermeldt 19 macro- en

ale zeefmolens voor, maar je kunt het ook

micronutriënten, waaronder het voor har-

zonder dergelijke hulpmiddelen doen, al is

de toppen belangrijke silicium. Net als het

Een van de op internet te vinden analyses

http://wormenbakken.nl http://www.wormenbak.nl http://www.eco-cycleshop.nl

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

ANI DIFRANCO

BRUUT!

Which Side Are You On?

Bruut!

(Righteous Babe Records)

(Dox Records)

De titel van dit album verwijst naar een

Ze lijken wel steeds jonger te worden,

tekst van een vakbondsvrouw, geschre-

de broekies die stuiterend en boppend

ven in 1931. Als liedje werd het in 1967

de meest swingende jazz losjes en vanzelfsprekend neerzet-

bekend door Pete Seeger, een Amerikaanse troubadour en ac-

ten. Gewoon, jazz, omdat het moet... De stijl van Bruut! is een

tivist die nu dik in de negentig is maar nog wel op deze plaat

kruising tussen jazz, soul en funk, waarbij alles gelijkelijk aan

meedoet. Ani DiFranco zelf is klein van stuk, biseksueel en

bod komt. Zang is niet nodig, een sax en een hammondorgel

ze stelt problemen als armoede, racisme en seksisme aan de

zetten al kristalheldere en lekkere melodielijntjes uit over de

NDDN 'H YHUSDNNLQJ YDQ GLH WHNVWHQ LV YDDN OLHÀLMN HQ PRRL

vette voedingsbodem van een stevig groovende ritmesectie. De

vormgegeven. Dat geldt trouwens niet voor het titelnummer,

band heeft een eigen clubavond bij het hippe People’s Place - de

dat er venijnig inhakt en een opzwepende drive heeft. Ont-

NDQWLQH YDQ 7RPP\ +LO¿JHU HQ ZRUGW YDDN JHYUDDJG YRRU UD-

waakt, verworpenen der aarde!

dioshows. Benjamin Herman heeft goed school gemaakt!

SIZZLA KALONJI B-MOVIE ORCHESTRA

The Chant (Afrojam Music)

The Ultimate In ThrillingErotic And Raunchy Filmmusic!!

(Suburban Records)

Sizzla Kalonji oftewel Sizzla hoeft voor Eigenlijk moet dit je dit orkest zien spelen. De muziek is namelijk opgebouwd URQG SDNNHQGH IUDJPHQWHQ XLW ODFKZHNNHQG VOHFKWH RXGH ¿OPV Zelf noemt de band dat Interactive B-Movie Cinema, en inderdaad, het werkt. Vooral de met plakband en goedkope trucs in HONDDU JH]HWWH ,WDOLDDQVH % ¿OPV ]LMQ VWHUN YHUWHJHQZRRUGLJG maar de lol en levenslust spat daar in ieder geval wel van af. 2RN ]RQGHU GH ¿OPV LV GH ORXQJ\ ¿OPMD]] YDQ GH EDQG URQG drummer Baz Mattie (Junkie XL, Mimezine) de moeite waard, op het album vergezeld van maffe tekstsamples.

velen geen introductie meer. De Jamaicaanse artiest (Kingston, 1976) bracht in zijn muzikale carrière al een aardige stapel albums uit, verkoopt goed en komt regelmatig in het nieuws vanwege zijn behoorlijk rechtlijnig beleden Rastafari geloof. Meerdere malen zijn concerten van hem in Europa afgelast omdat zijn teksten zouden oproepen tot het doden van homo’s. Weinig hiervan te merken op The Chant, dat vooral gaat over het omverZHUSHQ YDQ KHW V\VWHHP DND %DE\ORQ ,Q OLMQ PHW ]LMQ JHORRI staat ook nog het nummer Smoke Marijuana op het album, dat precies belooft wat in de titel staat.

THE BACKCORNER BOOGIE BAND

ZITA SWOON GROUP

The Kotten Fields Sessions

(Crammed Discs)

Wait For Me

(Suburban Records)

Met Hendrik Jan Lovink (van de Zwarte Cross / Jovink en de Voederbietels / de Motorband) op slaggitaar werkt deze twaalfkoppige band uit de $FKWHUKRHN ]LFK ¿QDDO LQ KHW ]ZHHW PHW KXQ HLJHQ YHUVLH YDQ bluesrock ’n roll en soul. Die broeierige muziek uit het zuiden van de VS krijgt hier een uitvoering die geheid kippenvel opOHYHUW HQ WUHN LQ HHQ MRLQW PHW ZKLVN\ HUELM GLW YHU]LQ LN QLHW zelf!). De ongepolijste, opwindende en naar de naakte essentie van de boogie teruggekeerde muziek werd verspreid over enkele dagen steeds in een keer opgenomen, met de hele band in een enkele ruimte – en het werkt.

50

Zita Swoon is een groep rond zanger/ componist Stef Kamil Carlens, die in een eerder leven dEUS oprichtte. Het Antwerpse collectief ging voor dit album aan de slag met zangeres Awa Deme en balafonspeler Mamadou Diabate Kibie uit Burkina Faso, met een opmerkelijk resultaat. Zo krijg je vrolijke Afrikaanse pop met de in soul, blues en melancholie gedrenkte, losjes wiegende sound van Zita Swoon, aangevuld met een verrassende combinatie van instrumenten zoals glockenspiel, banjo en harmonium. Het resultaat van de samenwerking tussen de westerse folkies en de Mandinka-muzikanten klinkt fris en spannend, en is subtiel en met liefde gemaakt.


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Leonor Jonker schreef No Future Nu

e

Tekst: Arjan van Sorg

ek uit over punk 7) heeft net een bo 98 (1 er nk Jo or on Le n over speed en t gaat dan niet allee da En . nd rla de Ne in tegenbeweging over een culturele ar ma n, me am nk ne ha LQJVERGHP YRRU HQ ÀX[XV HQ DOV YRHG YR UR Q S V L WHO RU W Z PH art. cyberpunk en street ope n and ers – perDe – hoe kan het ook vro uw uit rige tha kor de, oxi deb lon Nu hee ft geDen Haa g die No Fut ure cha afd e uitbes sch reven, is zel f een Zel fs een te. ket pun voe ring van een t, ma ar nie ekt bre ont sje sch eer me tink je ket een dan ges lep en en aan verst sia hou Ent om de ran ke hal s. r, haa dat erp erw ond telt ze ove r het

de een bez sin ds ze op haa r tien me t een tra mie ruz k han enk am pun , min of me er bes tuu rde r zag ma ken ks, dat zijn Pun dag elij ks bez igh oud t. ure n van kle alle in toc h die aso cia le, fke zen ma en pot ges oog de reg enb len en spe nen die drie akkoor den kun oi nie t Mo en? ove r revolu tie sch ree uw er. dus , en er is me

nre Meer dan een ge ar als een mu-

“Als je punk alleen ma is niet het ziekstroming ziet... Dat r mij. Nu is voo k pun aan te spannends d genre, maar het echt een vastomlijn k van de beals je kijkt naar de pun The Clash, ith, Sm ti ginjaren, naar Pat al zo anma alle kt klin dat Ramones: akkoorde men ders. Gaandeweg kwa bleef hap dsc boo den vast te staan, de elfde dez en war er steeds hetzelfde, manier die op k Pun n. ale soorten voc n, maar het is is altijd blijven bestaa wikkelen. Wat ont opgehouden zich te k is hoe het pun aan d ik interessant vin ere aspecand op ad geh ft invloed hee , zoals mode, ten in kunst en cultuur kunst – de vormgeving, beeldende is begonnen uur cult lf hele Do It Yourse .” ren kja in de pun

Breekpunt

postpunktijd – “In de jaren tachtig – de verder gegaan, zijn mensen daar mee als De Koer uit s en daar zijn nachtclub ogramma’s als epr visi ontstaan, of tele jongeren met den wer rbij Neon. Daa gestuurd; het videocamera’s op pad op televisie ts zoie was ongehoord dat aan elkaar en ig rrel fko verscheen, gro niet ontwas gen din rt soo Dat geplakt. e echt md vor staan zonder punk, het . Die uur cult en st een breekpunt in kun chat ers ond wel t bes toe invloed is tot nu le ure het als cult volgens mij. Ik vind dat ” nd. die ver stroming meer aandacht

Grote lijnen

Leonor Jonker

52

Nu geen nauwVerwacht bij No Future g van punk in vin keurige geschiedschrij juist de grote ft gee nor Nederland. Leo r enthousiast lijnen aan en wil de leze tief onbekende maken voor een rela voortleeft tot die culturele ontwikkeling komt ook Zo g. daa van in de dag van se aan bod, hou de van in beg nog het dacht en wordt krijgen hackers de aan KHW ZHUN YDQ XLW JUDI¿WL YHUNODDUG o Kaagman en Hug als s vroege spuiter


JHNUDDNWH H 4XHHQ )HVWLYDO YRRU KHW YG 3DWLHQWV RS KHW )XFN WK DQ $EEH

HU Y 3HW RWR I 15& JHERXZ LQ $PVWHUGDP

en Jurriaan Vriezen Peter van Abbe (links) band vd Patients richten in 1977 hun punk e) Abb van r Pete : op (foto

den stromingen Shoe. Daarnaast wor , zoals provo uit het verleden belicht SLHV KHEEHQ KLS HQ ÀX[XV 1R]HPV HQ op punks, ad geh d wel degelijk invloe en tekstge ndi dku chie ges zo betoogt . schrijver Leonor Jonker

hebben ze echt die nu nog toeren, dan doen ze het echt passie in zich. Anders kleine shows niet, zeker niet voor die

en Je eigen ding do t het onderzoek

“Terwijl ik bezig was me banden. Punk is zag ik steeds meer ver eigen weg zoeje n, je eigen ding doe ream durven te inst ma de ten ken, en bui in de geschiestaan. En dat is iets dat vanaf de bow, denis van de 20e eeu steeds weer w, eeu hémiens uit de 19e . Punk was uur cult en st kun in terugkeert , g van weer een daar weer een oplevin HW DUW RI GDGD PRPHQW 1HW ]RDOV VWUH fbeweging van gol een - het is eigenlijk n die steeds ide elu eng teg en dissidenten verbanden kunt terugkomt. Als je die en latere tegenaanwijzen met eerdere aardigt dat dat htv rec bewegingen, dan g van belang min stro le ure punk een cult alleen maar giis. Het was meer dan men.” taarherrie en hanenkam

DIY ook zelf

dig wat oude “Sinds 2009 heb ik aar HUODQG JH1HG U QDD %ULWVH SXQNEDQGV The Lurith, Sm TV , 999 ls haald, zoa n ik op Toe . rke kers en John Cooper Cla leerde ek uzi km mijn 15e die ouwe pun Ik ben op. gek ijk gel er kennen, was ik aan, want geg ws sho l vee l naar hee nog steeds op, die bands treden vaak tsland, België Dui maar dat is dan in die artiesten eg vro of Engeland. Ik QG RSWUDHUOD 1HG LQ LW QRR ]H ZDDURP vraagt nd niema den, en ze zeiden: t een nie n kke tre ons of boekt ons! Ze jaar 30 k vaa zijn en liek heel groot pub W KH HVW GDQ LV QLHW LQ 1HGHUODQG JHZH te rt kaa de op moeilijk om dat weer zestigers, en als zetten. Het zijn vaak

die ik organiseer.”

Interessant

eds interessan“Er spelen nu nog ste kraakcircuit. Er een ls te dingen, zoa ge punkbandjes schieten allemaal jon laten inspireren uit de grond die zich der is gebeurd, eer al door wat er allema itieke punk en pol s som ze dan maken k. Het kan alle anderen weer poppy pun het alleen maar kanten op. Maar als je je alleen maar heb daar over hebt dan je het in die hou dan ek, een nichebo voor die menhoek en dan schrijf je het heb gehouden is sen. Wat ik voor ogen voor mijn leefen een boek te schrijv niks over punk a bijn die tijdsgenoten nsen die er niks weten. Ik hoop dat me n en denken, van weten het boek leze t! Juist mensan res goh die tijd is inte De generatie . zijn n ore geb sen die erna k op een voetvan toen kan het moeilij

t alleen maar de punk, het was nie ook wel sano future. “Het hangt en het heftige men, het doemgevoel is wordt er cris feesten, in tijden van echt de was ed Spe an. vaker uitgega e later van cok ls zoa k, pun de drug van niet veel over de yup.” Toch staat er EHKDOYH HHQ 1X GUXJV LQ 1R )XWXUH : “Het heroïnor Leo te. enkele anekdo even mogeg een op d wer negebruik , em dat heeft ment een groot proble illende steden sch de punkscènes in ver urd. Er zijn che ges aar echt wel uit elk Mensen zijn n. alle gev s ffer hto veel slac aakt of er aan langdurig verslaafd ger donkere kant vrij overleden. Dat is een mocht, er en kon s Alle van de punk. ronen, dus dat werd gebroken met pat geval.” was ook bij drugs het

DRANK EN DRUGS WAREN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE , FEESTKANT VAN DE PUNK HET WAS NIET ALLEEN MAAR NO FUTURE. eren en op de stuk plaatsen, document belangrijke een kaart zetten: dit was g. Maar min stro e rijk tijd, een belang wel, die dat kan tie era gen een latere atten.” sch rde kunnen het echt op waa

Feestkant

en een belangDrank en drugs war feestkant van rijk onderdeel van de

blijven Jointjes vs heldermo oie quo-

“Over hasj staat wel een Ozon en Hugo te in het boek: Diana s – en die Anu e leri Gal Kaagman van ichtten – waren ook de KoeCrandt opr meer ludiek wat meer laidback, wat nt op progeë er anarchistisch en me bij Gallerie t ech rde hoo vo, en blowen k om jointjes te Anus. Dat was een ple naar muziek te draaien en te kletsen, kopen. De Ronte s luisteren en fanzine daar echt op en war am dos uit Rotterd je helder moest tegen, die vonden dat a militaristisch. denken, dat was bijn humor, maar ze van Ze waren niet vrij itieker. Ze vonpol wat r waren toch wee niks dat reggae den het ook helemaal k, terwijl dat verbonden werd met pun d samengoe aan af vanaf het begin r DJ Don waa nd, ela Eng ging. Ook in reggae draaide Letts – een rastafari – te goed bij elbij punkshows, dat pas ]R¶Q KHIWLJH RRU H Y NDDU GDW KHHO UHOD[W GDW RRN ZDV QG HUOD 1HG ,Q SXQNVKRZ den dat eigenzo, maar de Rondos von hippiecultuur.” lijk de terugkeer van de

53


Ola

n Walgt op de hoes van Wielinge Werk van Peter Pontiac

Werk van Shoe in gotische

54

e Meulman)

stijl, 1982 (foto: Niels Sho

-apocalyptische The Wastelands, een post Life omgeving binnen Second


Toen had ik nog tijd

t snel een joint Zelf zal Leonor nie wel ja, in mijn er oeg opsteken. “Vr , toen ik nog in middelbare schooltijd g - maar naukraakpanden uit gin ik kan niet zo nt welijks eigenlijk, wa heel gevoeheb Ik en. goed tegen rok snel ziek van rolige longen, ik word ik nog tijd, toen ken. Maar toen had nd ziek zijn. eke kon ik nog een we dan een dag en uit ag Vrijdag of zaterd ar nu wil ik veel op bed liggen... Ma een leeg plekje in te veel doen, als ik vul ik dat op met mijn agenda zie dan of een show oren rijv een artikel sch ook. Ik ben in dat ganiseren. Wat dan er een yup dan opzicht misschien me beer in ieder pro Ik een punk, haha. .” den mij ver te geval katers

Museum

The Queen: stelling God Save Nederland die in de De punkperio bezichtigen is nog tot 10 juni te seum Utrecht. in het Centraal Mu atiebron voor pir Misschien een ins Leonor? van n ote generatiegen l een we zeker Waarschijnlijk toch nor: Leo s. nk pu opsteker voor ouwe ik die s nk pu de ou “De Nederlandse deren kin k vaa en bb he interviewde, jonger, die geen van mijn leeftijd of bben in die tijd. enkele interesse he k heel bijzonvaa t Dan vinden ze he en dan krijg b, he l we t der dat ik da dat soort dingen ik vaak platen of collectie.” mee uit hun eigen Future Nu, Punk Leonor Jonker: No -2012, Lebowski In Nederland 1977 Publishers www.nofuture.nu

nor werpt zijn Het boek van Leo naar de tentoonschaduwen vooruit

t’ (foto: PlanetArt)

Olaf Mooij ‘Funktraban

55


We waren de Freak Brothers in het echt

Drugstoerisme Door: Karel Michiels

Het woord drugstoerisme kreeg midden jaren negentig een heel nieuwe betekenis voor mij, en ik vraag me nog altijd af waarom ons toenmalige initiatief geen navolging heeft gekregen. Volgens mij loopt Nederland hier een enorme bron aan inkomsten mis.

dampen rook in de bus. ‘Hi, I’m from Denmark,’ zei een bleke jongen. Hij keek een beetje verschrikt om zich heen. ‘Is this bus going to the antinuclear demonstration?’

Maart 1995. Een geleide toer met muse-

Belgische Cannabis Consumenten Bond

Euh…nee. Een paar mensen proestten het

umbezoek, voorstelling en degustaties:

(BCCB), de eerste en enige belangenorga-

uit. De Deen zat op de verkeerde bus. We

het had een wijntrip naar Frankrijk kun-

nisatie die wij ooit gekend hebben in Bel-

hebben hem geloosd aan de afrit Sint-Job-

nen zijn, of een uitstap van een dames-

gië, als we het later opgerichte Trekt Uw

in’t-Goor. Het kon niet zo lastig zijn om van

kransje. Zo voelden we ons ook, als echte

Plant even buiten beschouwing laten. Wij

daar de weg naar Doel te vinden.

verenigingsmensen die op een zonnige

hadden voor onszelf een ‘testtoer’ opgezet

zaterdagmorgen afspraken aan het sta-

door de wonderlijke wereld van de wiet.

tion van Berchem, Antwerpen. Een groep bejaarden vertrok naar de zon, een kud-

Voorbeeldige toeristen Wij waren de Freak Brothers in het echt.

de groene jongens ging betogen voor het

I’m from Denmark

behoud van het havendorpje Doel (denk:

Amper waren we vertrokken, of zowat ie-

gers van mij allemaal voorbeeldige toeris-

Ruigoord), wij stapten op de Eurowietbus.

dereen begon te rollen. Nog voor we de

ten. We waren een beetje sjofel gekleed,

Wij, dat was het ‘Research Team’ van de

Hollandse grens bereikten, hingen er dikke

we draaiden om de haverklap een frietzak,

56

Hoewel: eigenlijk waren die 50 medereizi-


Sensemilla Testsalon

Cannabis Cup, maar jammer genoeg ook

Onze gids in Amsterdam dat weekend

een ouderwetse bruine kroeg waar ook al-

achterwege. We volgden allemaal braafjes

was Adriaan Bronkhorst, van de Neder-

cohol werd geschonken. ‘Natte softdrugs’,

de reisgids, Denise Aerts, de voorzitster

landse Cannabis Consumenten Bond (be-

en daar hield (en houd) ik niet van. Ook

van de BCCB. Niemand liet op zich wach-

staat die nog?) Onze eerste stop was het

het beloofde aanbod ontgoochelde.

ten of irriteerde de anderen. Verliepen alle

Positronics Cannabiscenter van bushdoc-

busreizen maar zo vredig en harmonieus.

tor Wernard Bruijning. Hij praatte over

Via de Kandinsky (mooi interieur, lekkere

‘de consument’, ‘marketing’ en ‘ons be-

sensemilla) belandden we in de Overkant,

drijf’, wat op zich al redelijk opmerkelijk

waar een ontmoeting gepland was met de

was. Een hostess bracht ons naar een

voorzitter van de Nederlandse coffeeshop-

‘Eerst even stoppen bij de Green House,’

zaaltje en serveerde biologische fruit-

bond. Tot diep in de nacht luisterden we

zei Denise aan de microfoon toen we

drankjes, lange vloeitjes en een bergje

naar verhalen over de wereldwijde wiet-

bijna in Amsterdam waren. ‘Ze hebben

wiet. Wernard ging rond met zijn Electric

handel. Wij reizen om te leren, jazeker.

daar een uitstekend menu. Maar wel zor-

Vacuum Cleaner Pipe, een voorloper van

gen dat alles morgenavond weer op is.

de vaporizer. Hij toonde dia’s over 25 jaar

We willen geen gezever aan de grens.’

Hollandse wietgeschiedenis en vertelde

Verplicht nummertje

Duidelijke afspraken: daar zijn we voor.

waarom hij helemaal niet aanstuurde op

Op onze tweede dag werden we verwacht

Maar de chauffeur van de bus rook let-

een legalisering van cannabis. Iedereen

in het Hasj, Marihuana & Hemp Museum,

maar het luidruchtige gedrag en gezang van het gemiddelde busgezelschap bleef

Wietpraline

voor ‘drugtoeristen’ uit alle windstreken

Nog voor we de Hollandse grens bereikten, hingen er dikke dampen rook in de bus.

een verplicht nummertje, maar opnieuw bleken onze verwachtingen te hoog gespannen. Een paar foto’s, teksten en knipsels, een enkel plantje en wat boeken. Ik

terlijk onraad. Hij had zich al afgevraagd

zijn of haar eigen kweekinstallatie, dat

heb het museum sindsdien nog een keer

wat voor rare sigaretten zijn passagiers

was zijn streefdoel, uiteraard liefst met

bezocht en er was weinig veranderd. Een

rookten, maar pas toen hij de woorden

Positronics als groothandelaar in know-

gemiste kans, dunkt mij.

marihuana en blowen hoorde, drong het

how en technologie. In het Sensemilla

tot hem door: zijn bus zat vol druggebrui-

Testsalon maakten we kennis met de Pol-

Moegestapt, gepraat en (toegegeven) ge-

NHUV 1HH JHHQ ÀDXZHNXO UHFKW QDDU KHW

linator, toen nog een nieuwigheid die mij

rookt rolden we onze laatste jointjes op

hotel, zoals contractueel bepaald.

deed denken aan Willy Wonka’s Chocolate

Hollandse bodem in the Bulldog aan het

Factory. Wiet erin, lekker draaien, en er

Leidseplein. Met enige tegenzin zijn we op

komt een mooi blokje uit.

de bus gestapt. Ondanks verwoede pogin-

Gelukkig mocht er in Bob’s Youth Hostel

gen slaagden we er niet in om onze inge-

gewoon geblowd worden, en konden we meteen terecht in de nabij gelegen cof-

slagen wiet en hasj voor de grens op te ro-

feeshops The Doors en Chocolata, waar ik

Green House

voor het eerst een wietpraline at. Over het

'H HHUVWH FRIIHHVKRS GLH ZH µRI¿FLHHO¶

wel de chauffeur mee (‘jullie zijn echt heel

effect durf ik me niet meer uitspreken om-

(volgens het reisschema) bezochten, was

prettig gezelschap’). En agenten hebben

dat we ook de hele dag geblowd hebben,

uiteindelijk toch de Green House. Toen de

we niet gezien. Wat zou er ook verdacht

maar die praline was wel superlekker.

meest recente winnaar van de High Times

kunnen zijn aan een bus toeristen?

ken, maar we hadden tegen dan gelukkig

16 maanden voor mediwiet Winston Matthews, een 55-jarige Britse cannabisactivist, betaalt zijn principiële weigering om te stoppen met het kweken van wiet met 16 maanden gevangenisstraf. In 2010 was hem een voorwaardelijke straf opgelegd, maar al binnen een week was Matthews weer druk in de weer met zijn plantjes. Winston Matthews, die sinds zijn zes-

het gebruik van cannabis tegen de wet is.

tiende chronische rugklachten heeft, zegt

U bent er oprecht van overtuigd dat die

afhankelijk te zijn van marihuana om nog

situatie moet veranderen, maar de wet-

enigszins pijnvrij door het leven te kun-

ten in dit land zijn bijzonder helder en op

nen. Omdat hij weigert afhankelijk te zijn

iedereen, dus ook op meneer Matthews,

van een criminele zwarte markt, ziet hij

van toepassing.” Op Facebook is een FREE

zich gedwongen dan maar zelf te kweken.

WINSTON

Een Britse rechter toonde echter geen en-

waar binnen enkele dagen al 909 leden

kel begrip voor zijn standpunt en las hem

waren geregistreerd. Steun kan Winston

als een schooljongen de les. “U weet dat

altijd gebruiken, dus meld je aan!

MATHEWS

pagina

geopend

57


King Gordie

The GREAT American Weed Smoker Door: Arjan van Sorge

Een man waar je niet zo makkelijk om heen kan: King Gordy. Niet alleen vanwege zijn volumineuze voorkomen, maar ook omdat hij nogal wat aandacht op zich weet te vestigen met zijn voorliefde voor wiet.

wel. Logisch dat hij onderdeel is van Fat Killahz, dat verder nog Fatt Father, Shim-E Bango en Marv Won in de gelederen mag

Toch is Waverly W. Alford III (1977) voor-

een keer per jaar het Wicked Stock-festi-

tellen. Allemaal battle-tested MC’s die op

al bekend als rapper in het horrorcore-

val plaats. En laat dat nou net de woon-

dezelfde podia hebben gestaan als Emi-

genre, een stijl in de hiphop vergeven

plaats van King Gordy zijn.

nem, D12, Slum Village en Royce Da 5’9”. King Gordy speelde zelfs nog een rolletje

van kannibalisme, (zelf)moord en andere WKHPD¶V XLW KRUURU¿OPV :DW GDW EHWUHIW

LQ GH ¿OP 0LOH YDQ (PLQHP PDDU GDDU LV

zijn er nogal wat overeenkomsten met

Weedsmoker

deathmetal, waar dezelfde feestelijke on-

Een van de albums van King Gordy heet

derwerpen aan bod komen. Gangmakers

The Great American Weed Smoker, en het

van het eerste uur waren de Geto Boys

is niet helemaal duidelijk of dat nou met

Wietzonnebril

en Kool Keith. Humor hebben ze ook in

zijn enorme omvang of zijn enorme inname

Niet alleen de indrukwekkende vetmassa

de scène, zo vindt in Detroit, Michigan

te maken heeft, maar groot is het allemaal

van King Gordy spreekt tot de verbeel-

58

het dan ook bij gebleven.


Herijuana

ding, maar ook zijn in hoorntjes gedraai-

6R , FDQ JHW KLJK DQG VWDUW VSLWWLQ WKH ¿UH

de haren en zijn wietzonnebril, waarvan

(Aw, Gordy!)

Een jaar geleden stond er nog een album

de laatste via de webshop van zijn pla-

Let these niggaz know why they call you ‘siah

gepland van King Gordy en Bizarre (van

tenlabel Morbid Music te bestellen is. Die

D12), twee vrienden die elkaar al vanaf

brillen zijn niet echt nieuw natuurlijk,

Een goede voorbereiding is het halve werk,

hun jeugd kennen. De titel van de plaat

maar King Gordy is in ieder geval wel een

zo ook bij een rapbattle, en King Gordy

zou Herijuana komen te heten, naar de

van de meest prominente artiesten die

heeft daar zo te lezen zijn eigen theorie en

indica-plant die bekend staat om het hoge

vaak met de weed sunglasses op te zien

middelen voor. Dat moet ook wel, want hij

percentage THC. Te verschijnen op Subur-

zijn. Zoals je al zou kunnen bedenken bij

heeft een reputatie op te houden, namelijk

ban Noize Records, een onafhankelijk la-

de drager van zo’n soort bril: we hebben

die van King, Emperor, Dali Lama, Nero,

bel uit Burbank, California, dat gespeci-

hier zeker te doen met een liefhebber, zo-

Ruler, God-Like, East Sides Only Hero met

aliseerd is in punkrock en underground

als je bijvoorbeeld in het refrein van Pass

50.000 krijgers achter zich... Met propor-

hiphop. Met artiesten als La Coka Nostra

Me A Lighter kan horen:

ties als die van The King valt sowieso al

en Potluck en albums met titels als Weed-

niet te spotten, maar als je als zijn woord-

man, The Smokin’ Word en Dope Sick is

Ohh... somebody pass me a lighter (Well)

YLMDQG QRJ HHQV ]XONH NZDOL¿FDWLHV RYHU MH

King Gordy daar zeker op z’n plaats. Maar

Oh wont you please light this blunt up for

heen krijgt, rest er uiteraard niet veel meer

tot nu toe hebben we nog weinig van de

me (Tell ‘em why!)

dan te buigen voor zoveel grootsheid...

samenwerking mogen vernemen...

Potluck ft. King Gordy “Light That Sh*t” I gotta smoke a bomb and everybody smoking with me I let it go on tour to get me high in every city Born to be a hippie and I’m just being who I am So light that shit up man, fuck uncle Sam Smoke it until you pass, that’s my favorite kind of session Your chronic in my pocket is like a lethal weapon ... just a start, I barely get drowsy Tolerance off the charts, cause I live in hobo county Cause up in ....everybody’s getting stoned It’s like winning wrong, fuck it I’m getting blown I smoke 2 joints and then I smoke 2 more Then tell them meet a quit I hit the bomb for the encore I’m not talking shit I’m being real dude If you smoke like I smoke, it just might kill you I prefer the bomb but a joint will do If you see me not high I’m getting high real soon

59


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Double Dutch

Foto: Serious Seeds 62


Buitenbeentje Shanti

Al 70 jaar eigenwijs Door: Wernard Bruining

6KDQWL KHHIW HHQ W\SHUHQG I\EURP\DOJLH SUR¿HO +HW ]LMQ meestal vrouwen, harde werkers met een overdreven hoog SOLFKWVEHVHI $OOHV PRHW DI HQ WRW LQ GH SXQWMHV JHUHJHOG ]LMQ +HW EHVWHN LQ GH OD OLJW RS DOIDEHW HQ ]H ]LMQ LQ VWDDW RP µV DYRQGV QD HHQ IHHVWMH QRJ HYHQ KHW KHOH KXLV WH JDDQ VWRI]XLJHQ 'DW OHYHUW SDWLsQWHQ ]RDOV 6KDQWL GXV HHQ YRRUWGXUHQGH VSDQQLQJ RS (Q SLMQ YppO SLMQ GLH ]H QX HLQGHOLMN PHW ZDW ZLHWROLH RQGHU GH GXLP ZHHW WH KRXGHQ

had vroeger ook nog veel last van hoofdpijn en migraine. Dan loop je iedere week een paar dagen op je tandvlees! Maar ik weet nu wat ik eraan doen kan om het te overleven. Dat is dus een kwestie van voedingssupplementen en op zijn tijd wat wietolie!”

Shanti, wat vrede betekent, is de naam

hield ze twee jaar vol. Daarna belandde ze

die haar moeder haar bij geboorte had

in de WAO. “Want fybromyalgie, daar moet

gegeven. Maar zo mocht ze in 1941 niet

je niet mee spotten,” zoals ze zelf zegt.

worden ingeschreven, dat mocht niet van de nazi’s, dat was geen ‘goede’ Neder-

Koude nacht “Het ligt ook aan zaken als het weer. Als het een koude nacht is geweest word je stram

landse naam. Haar ouders bleven haar

Groeipijn

uiteraard Shanti noemen, verzet tegen

Ze vervolgt: “Ik was negen jaar toen ik het

het beter en ja, dan hobbel je weer ver-

de gevestigde orde heeft ze dus van thuis

begon te merken. Ik vond gymnastiek altijd

der. Vroeger wist men niet wat fybro was

meegekregen. Wiet en wietolie zijn tegen-

erg leuk, ik deed vrolijk mee en pas twee

en noemde men het zenuwreuma. Ik kreeg

woordig verboden, maar ja, ieder tijdperk

dagen later kwam de spierpijn opzetten. Ik

dan allerlei onderzoeken waaruit bleek dat

en stijf wakker. Gedurende de dag wordt

kent zo zijn eigen verboden.

Buitenbeentje

Shanti betekent vrede, de nazi’s verboden haar ouders haar deze naam in 1941 te geven.

Shanti is 70 jaar lang altijd een buitenbeentje geweest. Ze werkt nu nog als pedicure

vroeg me af hoe dat nou in hemelsnaam kon.

het geen reuma was. Dan was de conclusie

HQ YRHWUHÀH[WKHUDSHXWH PDDU ]H KHHIW

Mijn moeder zei dan altijd dat het gewoon

van de ‘deskundigen’ snel gemaakt, het zit

vroeger in de verpleging gezeten en zelfs in

groeipijn was. Nou, ik heb mijn hele leven

bij u gewoon tussen de oren! Mijn moeder

een garage gewerkt als autopoetser. Toen

lang groeipijn gehouden! Mijn moeder had

noemde het stug zenuwreuma en ging hele

ze 60 jaar was ging ze in een fabriek wer-

ook fybro, want het is wel degelijk erfelijk, al

dagen op bed liggen. Bij fybro is het zo dat

ken, en dat in een drieploegendienst. Dat

zegt men tegenwoordig dat het niet zo is. Ik

als je weinig beweegt je ook weinig of geen pijn hebt, maar kom je eenmaal weer in beweging, dan is het van oh mijn God! Dan moet je doorzetten en dan gaat het uiteindelijk wel weer.”

Balans “Maar wat mijn moeder niet wist, is dat je door dat alsmaar liggen steeds verder afzakt. En iedere keer als je dan in beweging komt resulteert dat in meer pijn. Het is dus een kwestie van een gulden middenweg vinden tussen bewegen en rust, dan ben je er! Die balans vinden lukte mij eigenlijk ook pas een jaar of tien geleden, toen ik in een fabriek ging werken. Om die drieploegen diensten vol te houden móest je wel luisteren naar je lichaam. Nu weet ik, als je voelt dat je moet plassen, ga dan ook plassen. En als je slaap hebt, ga dan ook slapen als je daarvoor in de gelegenheid bent. Het gebeurt dagen niet, maar er zijn dagen dat ik vier of vijf keer op een dag tien minuten

63


op de bank lig te slapen en dan ben ik ook

het willen gebruiken, het zelf willen maken

gegaan. Dat was heel leuk om te doen, na

weer boven Jan! Dat heb ik echt pas op

en desnoods ook zelf gaan telen.”

amper 3,5 uur had ik al mijn eerste olie gemaakt! Je moet alleen opletten dat je

latere leeftijd geleerd, dan heb je er ook de tijd voor en gun je het jezelf ook eerder.”

Dat wil ik ook

QLHW WH YDDN MH YLQJHUV DÀLNW ZDQW GDW JD MH JRHG YRHOHQ DOVRI MH HHQ ÀLQNH ERUUHO RS

“Dat was heel interessant en bijzonder. Ik

hebt. Maar dat was niet eng. Kijk, je hebt

dacht, dat wil ik ook! Dus toen heb ik wat

mensen die bellen gelijk het ziekenhuis,

“Er bestaan geen medicijnen tegen fybro.

olie geregeld om eens te proberen en het

maar dat vind ik zulke nonsens. Ze zijn

Ja, pijnstillers. Maar daarvan zei ik tegen

werkte! Ik ben eerst begonnen de olie te ne-

niet bang om dronken te worden maar wel

de dokter, die rotzooi, vreet dat zelf maar

men voor het slapen gaan. Ik dacht, als ik

bang van een beetje wiet? En dat terwijl

op! Die troep heb ik altijd geweigerd. Ja, af

omval dan lig ik alvast in bed. Toen ik het de

alcohol veel gevaarlijker is, alcohol be-

en toe een paracetamolletje, maar hooguit

eerste keer innam was dat gelijk heel pret-

hoort voor mij tot de harddrugs.”

een keer per week. In 1976 heb ik nog een

tig. Ik voelde een soort warmte naar de pijn-

drogisterijdiploma gehaald. Ik heb nooit

lijke plekken toe gaan, de pijn werd minder

een zaak gehad, maar die kennis gebruikte

en ik werd heel ontspannen. Ook de dagen

Bekrompen

ik voor mijn pedicurepraktijk zodat ik de

daarna bleef het voor me werken. Iedere

“De alcohol die nodig is om de wietolie te

Geen medicijnen

maken haal ik trouwens uit de supermarkt

Er bestaan geen medicijnen tegen fybro. Ja, pijnstillers. Maar daarvan zei ik tegen de dokter, die rotzooi, vreet dat zelf maar op!

in België, € 13,50 per halve liter. Ik heb vrienden in Zeeland wonen en die hebben voor mij een paar liter meegenomen, dus ik kan wel even vooruit. Ik kijk wel uit met wie ik over de wietolie praat. Ik ga het niet

mensen ook beter van advies kon dienen

keer als ik wat meer pijn voelde, nam ik een

aan de grote klok hangen, want je hebt te-

en dergelijke. Die cursus duurde twee jaar

druppel en dan werd het minder. Dat is echt

genwoordig de politie zo op de stoep staan.

en is eigenlijk heel zwaar, want je moet ook

heerlijk, dan zakt de pijn zomaar weg, hé?”

Bij lang niet iedereen is het plafond zo hoog

behoorlijk wat scheikunde leren. Je moet weten wat er allemaal op het gebied van

dat ze er begrip voor hebben. ‘Men’ kan behoorlijk bekrompen in Nederland zijn.”

zelfzorgmiddelen te koop is, en dat veran-

Minder sterk

dert nogal eens. Je krijgt een beetje ho-

“Van mijn eigen olie neem ik twee tot drie

meopathie en kruidenkunde, je moet al die

druppels, want ik heb het idee dat mijn olie

Blowen

Latijnse kruidennamen leren. Ik heb ook

minder sterk is als die van jullie. Wat ik

“Ik heb twee dochters, mijn oudste heeft

nog wat orthomoleculaire geneeskunde ge-

RYHUKLHOG YDQ MXOOLH ÀHVMH KHE LN WURXZHQV

een versleten knie, die verrekt van de

studeerd. Maar daar heb ik geen diploma

aan een vriend van mij gegeven, die heeft

pijn, dus die ga ik binnenkort ook maar

voor gehaald hoor, ik deed het voor mijn

stembandkanker en die heeft er ook erg

aan de wietolie helpen. Ze wil zich niet

algemene ontwikkeling. Met al die kennis

veel baat bij. En die vriend van mij die had

laten opereren. Ze is nog vrij jong, nog

houd ik mezelf dus zo’n beetje op de been.”

weer een vriend die het voor medisch ge-

geen 50 jaar, en gebruikt glucosamine

bruik zelf verbouwde in de tuin. Die man

chondroitine sulfaat, maar dat helpt niet

teelt ieder jaar tien planten en ieder jaar

echt. Ik denk dat die wietolie een goede

worden er vijf van gejat, haha! Die man

aanvulling voor haar kan zijn. Ze weten

“Heel toevallig kwam ik in aanraking met

gebruikt alleen de toppen, dus ik vroeg ge-

het allebei hoor, mijn dochters. Ha, Oma

cannabis. Ik kreeg een keertje een link

lijk naar het bladafval, dat gooi je toch niet

is aan de wiet, zei de oudste. En de ander

toegestuurd over het mediwietcircus en zo

weg, hé? Dat afval bleek hij te bewaren en

zei, Ma, zou je dat wel doen? Dan roep

ben ik eraan gekomen. Ooit heb ik in 1988

dat heb ik toen gekregen. Ik heb alles in

ik, waarom niet, je hebt zelf toch ook ge-

geblowd, maar dat was maar een half jaar.

een dekbedovertrek te drogen gehangen

blowd? Ja, maar dat was niet goed voor

Ik vond er eigenlijk helemaal niets aan,

en ben toen lekker op vakantie gegaan.”

me, zei ze dan. En dan zeg ik, dat was

Toevallig

ook niet goed, maar van wietolie word je

want je zit als zoutzakken een beetje op de bank. Ik kon niet meer handwerken,

niet high als je dat niet wilt. Kijk een paar

geen boek lezen, nauwelijks meer televi-

Zelf olie maken

sie kijken. Ik houd er niet van om geen

“Toen ik terugkwam heb ik de stokjes eruit

de kop hoor. Maar daar is het me niet om

baas te zijn over mijn eigen lijf of mijn ei-

gehaald en de rest in een grote pot ge-

te doen, die tijd heb ik wel gehad!”

gen brein. Uit nieuwsgierigheid en op zoek

douwd. Toen ben ik aan de gang gegaan

naar een remedie tegen de pijn ben ik

RP ]HOI ROLH WH PDNHQ 'H ÀHVVHQYHUZDU-

toch weer met cannabis aan de gang ge-

mer vond ik bij Kruidvat voor 13 euro en

gaan. Op de site van mediwiet las ik over

KHW JOD]HQ EDE\ÀHVMH KHE LN LQ 6SDQMH

een voorlichtingsbijeenkomst in Tiel. Dus

voor vijf euro gekocht. Ik had een grote

ik ben daar met mijn vriendin naar toe-

theekan met zo’n drukdeksel, die gebruik

gegaan. Dat was heel bijzonder, het was

ik nauwelijks, dus daar heb ik het metalen

in een gehuurde ruimte in het stationsge-

stangetje uit gesloopt. Voor 80 eurocent

bouw van Tiel. Er waren ruim 45 man, je

heb ik een meter slang gekocht en een

voelt als het ware een soort saamhorig-

luchtpompje had ik nog liggen. Ik heb er

heid van mensen die allemaal ziek zijn en

een paar weken over gedaan om alles voor

van plan zijn om er iets aan te doen, die

elkaar te krijgen. Toen ben ik aan de gang

64

druppels extra en dan sta je echt wel op

Eigen kanaal op YouTube 6WLFKWLQJ 0HGLZLHW KHHIW VLQGV NRUW KDDU HLJHQ NDQDDO RS <RX7XEH 6KDQWL is op dat kanaal te zien, maar ook verschillende andere patiënten die tekst en uitleg geven over hun ervaringen met mediwietolie. Ook te bezichtigen is een heldere instructiefilm over het zelf maken van wietolie en mediwietthee. Ga naar YouTube en tik ‘stichting mediwiet’ in de zoekbalk.


65


Door: Feije Wieringa

De Onmogelijke Dood

Het Washingtondecreet

Ian Rankin

Jussi Adler-Olsen

(Luitingh)

(Prometheus)

Na negentien thrillers met John Rebus in de hoofdrol nam Ian Ran-

Adler-Olsen bereikte zijn grote door-

kin afscheid van zijn doorleefde inspecteur. Met De Onmogelijke

braak met zijn vierdelige Q-serie,

Dood schreef hij zijn tweede boek met Malcolm Fox als hoofdper-

waarvan er in Nederland inmiddels

sonage. Fox en zijn team doen onderzoek naar 'foute' agenten

ruim 400.000 zijn verkocht. Het Was-

en dat werk maakt hem niet erg geliefd bij zijn collega's. Agen-

hingtondecreet schreef hij al voor hij

ten houden elkaar, ook in Schotland, niet zelden de hand boven

beroemd werd. Het is een boek van

het hoofd. Begrijpelijk dat Fox dus een beetje een tobber is, en

ruim 600 dichtbedrukte pagina's over

wel eentje die leeft op magnetronmaaltijden en de afhaal-Thai. In

manipulatie tijdens en na de Ameri-

dit boek onderzoekt hij de handel en wandel van een collega die

kaanse

wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Het lijkt allemaal eenvou-

vrouw van de president wordt dood-

dig, maar als er plotseling iemand wordt omgelegd met een wapen

geschoten in een hotel, waarna de

dat eigenlijk niet bestaat, neemt de zaak een verrassende wen-

hoteleigenaar ter dood wordt veroor-

ding: het gaat nu niet meer alleen om

deeld wegens het aanzetten tot. Zijn

strubbelingen binnen het korps, maar

dochter is overtuigd van zijn onschuld en probeert uit te vinden

om die binnen heel Schotland, waar

wat er echt is gebeurd. Uiteraard moet ze daarvoor heel wat te-

paramilitaire organisaties zich in de ja-

gels lichten. Als gevolg van de aanslag lijkt de president door

ren tachtig van de vorige eeuw nauw

te draaien en verandert hij de VS door zijn draconische beleid

verwant voelden met de IRA. Rankin

in een politiestaat à la Orwells 1984 en spiraalt het land recht-

vertelt een spannend en strak verhaal

streeks naar een burgeroorlog. Met veel kennis van zaken weet

over de marginale, maar harde strijd

Adler-Olsen dat macabere proces geloofwaardig en logisch te be-

voor de Schotse onafhankelijkheid. Die

schrijven. Het boek staat als een huis als het over het verval van

geschiedenis wordt vloeiend verteld

de rechtsstaat gaat. Maar als thriller heeft Adler-Olsen minder

en hapert nergens. Solide werk, solide

greep op het materiaal. Desondanks is het een erg actueel boek,

plot. Toch missen we Rebus, en mis-

vermoedelijk geschreven met de tandem Bush & Rumsfeld in het

schien doet Rankin dat ook.

achterhoofd. Soms is het een beetje topzwaar; snijden in de kopij

presidentsverkiezingen.

De

zou het boek geen kwaad hebben gedaan. Het is meer een wat/ als boek geworden dan een doortimmerde thriller met plot.

Aria voor een verleden Emily St. John Mandel

Toch missen we Rebus, en misschien doet Rankin dat ook.

(De Boekerij) Soms ploft er een boek op de mat dat er helemaal uit springt. In dit geval gaat het ook nog eens om een debuut. Ene Anton

Aan de vooravond

Walker komt uit een ietwat criminele familie maar probeert daar-

Leif Davidsen

aan te ontsnappen. Met een vervalst diploma van Harvard rolt

(De Geus)

hij in een goed betaalde baan op een kantoor in New York. Het legale leven bevalt prima en hij trouwt met zijn vriendin Sophia,

Op de valreep: een erg gestroomlijnde

die niets van zijn verleden weet. Vlak voor de huwelijksreis naar

en degelijke roman die zich afspeelt tij-

Italië vraagt zijn nicht Aria hem nog een klusje op te knappen.

dens de Spaanse burgeroorlog, aan de

Als hij weigert, dreigt ze zijn kersverse

vooravond van de Tweede Wereldoorlog

bruid over zijn achtergrond in te lichten.

dus. Davidson heeft zich goed gedocu-

Met dit schijnbaar magere gegeven heeft

menteerd, want het drama in Spanje dat

St. John Mandel een ijzersterk eerste boek

hij beschrijft doet denken aan Goodbye

gemaakt. Het is ontzettend strak geschre-

To All That van Robert Graves, dat an-

ven en de spanning staat in, maar vooral

dere grote boek over die bijna vergeten

tussen de regels. Vleugjes subtiele humor

oorlog. Was het alleen over de burger-

zorgen voor een perfecte balans tussen

oorlog gegaan, dan was het een klas-

drama en luchtigheid. Een heel beklem-

sieker geweest. Het thrillerelement, de

mend boek dat ook nog eens leest als trein. Kalme gruwel kun je het noemen.

66

jacht op Spaans goud, detoneert echter een beetje met de serieuze ondertoon van dit boek.


Found Footage Door: Richard Tuinstra

6RPV NRPW WRWDDO RQYHUZDFKW HHQ ¿OP LQ GH ELRVFRRS GLH LHGHUHHQ DDQJHQDDP YHUUDVW 'DW LV KHW JHYDO PHW GH ORZ EXGJHW VXSHUKHOGHQ¿OP &KURQLFOH +HW GHEXXW YDQ UHJLVVHXU -RVK 7UDQN YHUVFKHHQ ]RQGHU YHHO IDQIDUH LQ GH $PHULNDDQVH ¿OP]DOHQ PDDU ZHUG ZHO HHQ HQRUP NDVVXFFHV

YDQ GH]H WLHQHUV LV ZDXZ LN PRHW GH ZHUHOG UHGGHQ 0DDU KHW ]LMQ HFKWH WLHQHUV PHW HFKWH SUREOHPHQ 'H PDQLHU ZDDURS ]H JHEUXLN PDNHQ YDQ KXQ VXSHUNUDFKWHQ KRXGW GLUHFW YHUEDQG PHW ZLH ]H ]LMQ HQ ZDW HU DDQ GH KDQG LV PHW KXQ OHYHQ ´

Spectaculair +HW HHUVWH XXU LV EHKRRUOLMN JUDSSLJ PDDU GDDUQD YHUDQGHUW GH ¿OP GUDPDWLVFK YDQ WRRQ +XQ NUDFKWHQ QHPHQ VWHHGV PHHU WRH en ze leren zelfs hoe ze kunnen vliegen. Dan QHHPW KHW JH]LQVOHYHQ YDQ $QGUHZ HHQ YHUVFKULNNHOLMNH ZHQGLQJ 0DWW GH PHHVW YHUantwoordelijke van de drie, wil hun krachten JHKHLP KRXGHQ 'DW EOLMNW HFKWHU RQPRJHOLMN wanneer Andrew zich over begint te geven DDQ GH ZRHGH GLH ELQQHQ KHP DDQ KHW NRONHQ LV :DW YROJW LV ELM]RQGHU VSHFWDFXODLU ]HNHU JH]LHQ KHW ODJH EXGJHW &KURQLFOH PDDNW RQChronicle is het zeer geslaagde geesteskind

In het geval van Chronicle is het gevonden

dubbelzinnig duidelijk dat we van Josh Trank

van twee onbekende talenten, Josh Trank

¿OPPDWHULDDO DINRPVWLJ YDQ GH YHUOHJHQ HQ

HQ 0D[ /DQGLV LQ GH WRHNRPVW QRJ YHHO PRRLV

en Max Landis. Trank is slechts 27 jaar

RQSRSXODLUH WLHQHU $QGUHZ 'HWPHU 'DQH

PRJHQ YHUZDFKWHQ +RX ]H LQ GH JDWHQ

oud. Het feit dat Chronicle de best bezocht

'H+DDQ +LM EHVOXLW ]LMQ HLJHQ OHYHQ WH ¿O-

¿OP LQ IHEUXDUL LQ GH 96 ZDV EHWHNHQW GDW

PHQ RP GH ZHUHOG WH ODWHQ ]LHQ KRH PLVHUD-

hij de jongste regisseur aller tijden is die

EHO GDW LV =LMQ PRHGHU VWHUIW ODQJ]DDP DDQ

RRLW ]R¶Q VXFFHV KDG 6WHYHQ 6SLHOEHUJ ZDV

kanker en zijn vader is een alcoholist die

QDPHOLMN MDDU WRHQ KLM PHW -DZV RS GH

$QGUHZ YRRUWGXUHQG PLVKDQGHOG 2S VFKRRO

SURSSHQ NZDP (Q -DPHV &DPHURQ KDG ]LMQ

ZRUGW KLM GDJHOLMNV JHSHVW

dertigste verjaardag al achter de rug toen KLM $UQROG 6FKZDU]HQHJJHU GH KRRIGURO OLHW VSHOHQ LQ 7KH 7HUPLQDWRU 'H VFKULMYHU YDQ

Mysterieus

KHW VFULSW YDQ GH ¿OP 0D[ /DQGLV LV YRRU-

'DW YHUDQGHUW HFKWHU GUDPDWLVFK ZDQQHHU

QDPHOLMN EHNHQG RPGDW KLM GH ]RRQ LV YDQ

$QGUHZ GRRU ]LMQ QHHI 0DWW $OH[ 5XVVHOO HQ

-RKQ /DQGLV GH PDNHU YDQ FXOW ¿OPV DOV $Q

]LMQ SRSXODLUH NODVJHQRRW 6WHYH 0LFKDHO %

$PHULFDQ :HUHZROI LQ /RQGRQ

-RUGDQ JHYUDDJG ZRUGW RP PHW ]LMQ FDPHUD LHWV P\VWHULHXV WH ¿OPHQ GDW ]H LQ KHW QDELM-

Miserabel leven

gelegen bos gevonden hebben. Het blijkt een HQRUP JDW LQ GH JURQG WH ]LMQ ZDDUXLW HHQ

&KURQLFOH LV HHQ ]RJHQDDPGH µIRXQG IRRW-

OXLG HQ YUHHPG ODZDDL NRPW +HW GULHWDO NOLPW

DJH¶ ¿OP LHWV ZDW ELM]RQGHU SRSXODLU LV LQ

LQ KHW JDW HQ YLQGW GDDU HHQ HQRUP NULVWDO

PHW QDPH KHW KRUURUJHQUH +HW KRXGW LQ

2S KHW PRPHQW GDW ]H KHW REMHFW DDQUDNHQ

GDW GH ¿OP ZRUGW JHSUHVHQWHHUG DOVRI KHW

JHEHXUW HU LHWV ELM]RQGHU JHKHLP]LQQLJV (HQ

DOOHPDDO JHYRQGHQ ¿OPRSQDPHQ ]LMQ YDDN

SDDU ZHNHQ ODWHU EOLMNW GDW KHW WULR WHOHNLQH-

DFKWHUJHODWHQ GRRU GRGH RI YHUPLVWH SHUVR-

tische krachten heeft ontwikkeld, ze kunnen

QHQ 'H JHEHXUWHQLVVHQ RS KHW VFKHUP ZRU-

YRRUZHUSHQ YHUSODDWVHQ PHW KXQ JHGDFKWHQ

GHQ JH]LHQ GRRU GH FDPHUD YDQ ppQ RI PHHU

In het begin handelen ze als kleine kinderen

YDQ GH EHWURNNHQ SHUVRQDJHV +HW JHQUH LV

HQ JHEUXLNHQ ]H KXQ NUDFKWHQ YRRUQDPH-

YRRUDO SRSXODLU JHZRUGHQ GRRU ¿OPV DOV 7KH

OLMN RP JUDSSHQ XLW WH KDOHQ +RRIGUROVSHOHU

%ODLU :LWFK 3URMHFW HQ 3DUDQRUPDO $FWLYLW\

Dane DeHaan daarover: “De eerste reactie

Chronicle 5HJLVVHXU Josh Trank 0HW Dane DeHaan en Alex Russell PDDUW LQ GH 1HGHUODQGV ELRVFRSHQ

67


Zweedse misdaadauteur Arne Dahl

De werkelijkheid is mooi genoeg Door: Feije Wieringa // Foto: Sara Arnald

Arne Dahl is inmiddels uitgegroeid tot één van de beroemdste en beste misdaadschrijvers van Zweden. De naam Arne Dahl is een pseudoniem. In werkelijkheid heet hij Jan Arnald. Hij werd in 1963 geboren en is naast schrijver, journalist en criticus ook lid van het Zweedse Nobelcomité. Een man dus die waar het om cultuur gaat wel iets in de melk heeft te brokkelen, en ook iemand die uitgesproken meningen heeft. Highlife sprak Dahl op de Dag van de Scandinavische Thriller, waar de Nederlandse première van de driedelige DVD-serie van zijn debuut Misterioso te zien was. Die (excellente) serie zal binnenkort op televisie

Misterioso was je debuut? “Het was mijn eerste thriller. Ik schrijf namelijk onder mijn eigen naam ook boeken, maar dan geen thrillers. Het was dus wel het eerste boek van Arne Dahl.”

worden uitgezonden, maar wie daar niet op wil wachten, kan hem ook bestellen op www.lumiere.be. Op die site vind je trouwens zo’n beetje alle krimi’s die ze daar in het hoge noorden maken. Requiem is het laatste boek van Dahl dat onlangs, net als zijn andere werk trouwens, bij uitgeverij De Geus is verschenen.

68

En meteen een succes. Ik las dat de Zweden nogal benieuwd waren wie zich achter de naam Arne Dahl verschool. “Ik was al schrijver en beschikte over voldoende zelfvertrouwen. Daarom wist ik dat ik zeker geen pulp had geschreven. Maar dat het zo zou aanslaan, had

ik zeker niet voorzien. Inmiddels is mijn pseudoniem een bekendere naam geworden dan Jan Arnald. De tol van de roem zullen we maar zeggen.”

Meteen in je eerste boek introduceerde je het A-team. Maar jouw personages hebben weinig gemeen met dat team uit die campy tv serie. “Tijdens het schrijven kwam de A als meest voor de hand liggende letter gewoon bij me op. Ik heb geen moment aan die televisieserie gedacht. Pas toen het boek bij de drukker lag, realiseerde ik me dat mensen mogelijk een link zouden kunnen leggen naar die tv-pulp. Maar ik denk dat lezers van mijn boeken nou niet bepaald kijkers van pulp zijn. En daarom heb ik het maar zo gelaten.”


Ik heb vijf boeken van je gelezen, de eerste was Misterioso, de laatste was Requiem. Voor mijn gevoel ontwikkelt je werk zich in de breedte en verdiep je de psychologie van je hoofdrolspelers. “Ik wil niet steeds hetzelfde boek schrijven. De personages waaruit het A-team bestaat, lenen zich goed voor multi-inzetEDDUKHLG ]RZHO OHWWHUOLMN DOV ¿JXXUOLMN $OV ik met een formule zou werken, dan worden het robots en ligt voorspelbaarheid op de loer. Daarom besteed ik veel aandacht aan karakterontwikkeling. Ontwikkeling vind ik trouwens wel een erg groot woord. Variatie zou de lading beter dekken. Zo’n team bestaat uit meerdere mensen die stuk voor stuk een hoofdrol kunnen spelen. Ik heb bewust personen gekozen die allemaal een specialisme en een eigen achtergrond hebben. Misterioso staat dicht bij de conventionele politieroman, maar het is toch meer dan een moord en een plot. Toen ik Misterioso ging schrijven, heb ik veel research bij de politie gedaan om de zaken zo realistisch mogelijk op te kunnen schrijven. Normaal zie je de politie als een instituut. Ik sprak met politiemensen en hun al te menselijke trekjes vind je terug in mijn boeken. Ik wil geen boeken maken die big-

In je werk zit aanmerkelijk meer humor dan in de gemiddelde Scandinavische thriller. “Van nature ben ik een levensgenieter en een optimist. Ik weet dat veel mensen denken dat iedereen die boven Denemarken woont een sombere in zichzelf gekeerde

De meeste criminaliteit ontstaat waar mensen en problemen samenkomen.

Ik heb hem op cd. “Ik op beide, maar dat zul je wel begrijpen nadat je mijn boek hebt gelezen. Ik koester de plaat, maar draai de cd het meest. Vinyl slijt nogal, weet je. Overigens ben ik geen fanaat als het om muziek gaat. Klassiek en goede rock zijn me net zo welkom. Een van de leden van het A-team zingt zelfs in een koor. Ook van het Requiem van Mozart kun je uit je dak gaan.”

ger than life zijn. De werkelijkheid is mooi

pessimist is. Als dat zo was, had ik Zwe-

genoeg. Dus laat ik in mijn boeken mensen

den al lang verlaten. Humor is voor mij

fouten maken en verkeerde beslissingen

belangrijk. Ik ga niet voor de vette lach

Nu het woord Requiem valt: in dat boek is een stevige rol weggelegd voor de wereldpolitiek. Zeg maar dat het een stuk verder van huis is dan Misterioso.

nemen. Want ook in Zweden bestaat de

en de platte grap, maar voor subtiel. Een

“Sommige critici vergeleken het met het beste

politie uit personen en die vormen units die

dramatisch boek luchtig schrijven, dat is

werk van Graham Greene en John le Carré. Laat

soms mét, en soms tegen elkaar werken.”

een uitdaging. Dus als jij grijnst wanneer

dat nou net de schrijvers zijn die ik het hoogst

je de humor tussen de regels hebt gevat,

heb zitten. Beiden schrijven ze veel over de

dan ben ik geslaagd. Ik denk zelfs dat hu-

koude oorlog en de nasleep daarvan. Dat heb

mor een van de peilers van mijn werk is.

ik in Requiem ook gedaan. En beiden weten ze

Je moet het wel doseren. Maar ik geef toe

ook wat humor is. Dat doen ze dus beter.”

Sociale wantoestanden en maatschappelijke problemen vormen een rode draad in je boeken. “De meeste criminaliteit ontstaat daar waar mensen en problemen samenkomen. Armoede, mensensmokkel, drugs, wapenhandel: het komt bijna altijd voort uit maatschappelijke ellende. Sommige mensen vinden het typisch Zweeds om vanuit die insteek thrillers te schrijven, omdat Sjöwall en Wahlöö dat ook al deden. Maar ik wil schrijven vanuit de realiteit en daarom verzin ik geen alwetende Sherlock Holmes of een variant op superman. Ik ben misschien een beetje een moralist, want ik probeer om via mijn boeken een duidelijk beeld te geven van de samenleving en vooral van wat daarmee mis mee is. Overigens matig ik me niet aan dat ik een oplossing weet. Ik signaleer en ik stel vragen”

dat er veel Zweeds werk op de markt wordt gebracht waarin humor ontbreekt. En omdat thrillers het zo goed doen in Zweden

Niet zo bescheiden “Ik ben realistisch.”

verschijnt er natuurlijk ook veel trash. Nee, ik noem geen namen, maar geloof me: niet elke Zweedse thriller is een meesterwerk.”

Misterioso is de titel van een van de beste cd’s van jazz-gigant Thelonius Monk. Een van mijn favoriete albums. Sowieso speelt muziek een belangrijke rol in je boeken. “Cultuur is voor mij een levensbehoefte en Thelonius Monk zou iedere zichzelf respecterende muziekliefhebber in huis moeten hebben. Heb jij Misterioso trouwens op cd of op vinyl?”

Nog één vraag; in jouw Mysterioso is een cd met een extra nummer cruciaal voor de plot. Stuur je me een mp3 van die track? “Ik verzin bijna nooit wat, maar wat die track betreft hou ik mijn mond. Er moet tenslotte wat te raden overblijven. En meld nog even dat Arne Dahl elf in plaats van tien boeken heeft geschreven. Die elfde is nog niet in Nederland verschenen, maar ik kan je wel alvast zeggen dat het een outstanding raamvertelling wordt. En dan ben ik klaar met het A-team.”

69


Damherten, Niet Schieten Door: Marian Henderson

Damherten zijn prachtige beesten, maar ze geven ook overlast. Sommige provincies willen ze daarom liever niet binnen hun grenzen hebben. Of in elk geval hun aantal door DIVFKRW ÀLQN EHSHUNHQ 0DDU KRH HUJ LV GLH RYHUODVW HLJHQOLMN" :DW ]LMQ HU YRRU RSORVVLQJHQ" 2I PRHWHQ ZH JHZRRQ PDDU EOLM PHW ]H ]LMQ HQ GH KLQGHU YRRU OLHI QHPHQ"

er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Bij Zandvoort vonden er vorig jaar 191 aanrijdingen plaats waarbij een damhert was betrokken. En rond Bloemendaal waren dat er 65. Soms loopt het voor beide

Damherten zijn statige beesten. De man-

Niet welkom

nen dragen een imposant gewei. Het dam-

In de provincie Utrecht is het damhert niet

een brommer en een hert werd bijvoor-

hert is een slagje groter dan de ree en

welkom, daar mag op hem gejaagd worden.

beeld de brommerrijder gedood en het

wat kleiner dan het edelhert. Tijdens de

Ook de populatie in Zeeland (op Schouwen

hert zo zwaar gewond, dat het later moest

laatste ijstijd liepen deze dieren hier nog

en Walcheren) wil men door jacht redu-

worden afgemaakt. Veel automobilisten

gewoon rond en ook in de Middeleeuwen

ceren. Op de Veluwe komt het damhert

krijgen een overstekend damhert op de

hoorden ze bij de gangbare wildpopulatie.

eveneens voor, maar ook daar wordt de

motorkap. Vaak vluchten die dieren ver-

Daarna waren ze een paar eeuwen ver-

groep klein gehouden tot een paar honderd

volgens zwaar gewond weg, soms moet

dwenen. Vanaf de negentiende eeuw wer-

exemplaren. Dan zijn er nog grote groepen

men ze ter plekke laten inslapen.

den ze opnieuw geïntroduceerd. Ze ont-

in Noord- en Zuid-Holland. Vooral de dui-

partijen slecht af. Bij een botsing tussen

Het loslaten van natuurlijke vijanden zoals wolven Luxeprobleem? Maar er is meer overlast dan alleen het en lynxen is geen echt praktische oplossing. verkeer. De herten zijn totaal niet schuw, en rennen bijvoorbeeld met zijn allen over snapten soms uit hertenparken of werden

nen rond Bloemendaal en Zandvoort vor-

een schoolplein terwijl de kinderen buiten

opzettelijk uitgezet in de vrije natuur. In

men een omvangrijk leefgebied. Hier leven

spelen. Een vrouw maakte zelfs mee dat

de jaren zeventig van de vorige eeuw wer-

tussen de 1000 en 4000 damherten. Vaak

een hert haar voordeur in rende. De dam-

den er damherten losgelaten in het Water-

worden er gelijktijdig groepen van wel hon-

herten eten bloemen en bloembollen, en

leidingduinen gebied in Noord-Holland om

derd exemplaren gezien. En de aantallen

maken een ravage van de tuinen. Ze vre-

op ze te kunnen jagen.

blijven groeien. Dat er in de bebouwde kom

ten net zo graag van de viooltjes en bego-

een roedel van 37 dieren rondloopt is geen

nia’s op de begraafplaats. Ook geven ze

Inmiddels komt het damhert weer op

uitzondering. En daar is niet iedereen blij

behoorlijk wat landbouwschade. In dit ge-

grote schaal voor, terwijl sommige gebie-

mee. Er is al jarenlang gedoe over het lot

bied worden vooral bollen geteeld. De ge-

den ronduit dicht bevolkt zijn. Het dam-

van deze dieren. De provincie wil ze door

troffen boeren leden in 2009 voor 70.000

hert staat nog op de lijst van beschermde

afschot in aantal beperken, de gemeente

euro aan schade. Sommige mensen in de

dieren, maar de populaties groeien. Er

Amsterdam wil de dieren laten leven en

omgeving Bloemendaal hebben het hele-

wordt zelfs gesproken over een aanwas

het probleem diervriendelijk oplossen. Al

maal gehad met de herten. “Ik heb vos-

van 30% per jaar. Behalve ouderdom en

in 2004 werd besloten om het gebied te

sen, reeën en damherten in de tuin, ik wil

ziekte heeft het damhert geen natuurlijke

omgeven met hekken. Ruim acht jaar later

wel eens rustig kunnen zitten,” verzucht

vijanden. En er is volop eten voor hem

staan die hekken er nog steeds niet en de

iemand. Het lijkt een luxeprobleem, maar

beschikbaar. De hindes krijgen ieder jaar

overlast blijft.

sommige tuiniers hebben totaal geen lol

minstens één jong. Ook zijn deze dieren er goed in om zich aan de bestaande om-

meer in hun tuintje. Er is bij de dienst groenvoorziening zelfs een lijst verkrijg-

standigheden aan te passen. Ze opereren

Overlast

moeiteloos in stedelijk gebied en veroor-

Wat voor hinder geven damherten eigen-

die damherten niet lekker vinden. Je moet

zaken daar nogal eens problemen.

lijk? Het belangrijkste probleem is wel dat

wel, als je nog wat groen wilt overhouden.

70

baar waarop de planten en bloemen staan


Oplossingen

steeds niet. Dat een hek goed werkt blijkt

gaat hooguit om een tiende promille. Er

De meeste overlast ontstaat omdat jonge

wel uit de situatie bij de Oostvaardersplas-

wordt te weinig gekeken naar het econo-

mannetjes op stap gaan buiten het ei-

sen. Daar hoor je nooit mensen klagen dat

misch gewin dat mogelijk is wanneer je de

genlijke leefgebied. Dan verlaten ze de

het wild ontsnapt. Dat doet het ook niet,

kansen van zo’n natuurgebied uitbuit. Als

duinen en betreden snelwegen en dor-

want daar staan er hekken om heen. Na-

je op de Veluwe kijkt, dan zijn de damher-

pen. Een belangrijke stap om ze tegen

tuurlijk vinden er in Noord-Holland onge-

ten daar verschrikkelijk schuw voor men-

te houden, is dan natuurlijk om een hek

lukken plaats, maar wat ook meespeelt is

sen omdat er op ze gejaagd wordt. In de

te plaatsen, dat wel een hoogte van zo’n

dat in dit gebied nog steeds 80 gereden

Waterleidingduinen kun je ze nog net niet

2.40 meter moet hebben, om de sprin-

wordt. Die snelheid moet omlaag. Wan-

aaien, maar wel tot enkele tientallen me-

gers aan de goede kant te houden. Ook

neer je dit gebied beschouwt als een leef-

ters naderen. Hoe je hier de natuur kunt

moeten er opstapplaatsen zijn waardoor

gebied voor mens én dier is de insteek

ervaren is onbetaalbaar. Daar gaat men

dwalende herten weer terug kunnen naar

anders en gaan mensen dit gebied ook

veel te lichtzinnig mee om. Binnenkort

het duingebied. Er moeten waarschu-

anders betreden. Het is een uniek stukje

wordt er opnieuw geteld om de omvang

wingsborden staan voor automobilisten,

natuur in de overbevolkte Randstad, dat

van het probleem vast te stellen. Voor-

wildroosters, wildspiegels (waarin de her-

veel te weinig wordt belicht. Je hoort ze

lopig wordt er nog niet op de herten ge-

ten de autolampen weerkaatst zien), er

over de economische schade, maar de bol-

jaagd, maar worden ze alleen gedood om

moet een aanlijnplicht zijn voor honden

lensector heeft een miljardenomzet. Het

ze uit hun lijden te verlossen. De gemeen-

en n er moeten 24 uur per dag mensen

te Amsterdam heeft geld beschikbaa beschikbaar om

eschikbaar zijn die zwaargewonde herbeschikbaar

hekken te gaan plaatsen. Het is de be bedoe-

n uit hun lijden kunnen verlossen. Men ten

ling dat dit nu werkelijk gaat gebeure gebeuren.”

eeft er ook aan gedacht om anticoncepheeft e toe te passen, maar dit als te gecomtie pliceerd iceerd verworpen. Ook het loslaten van atuurlijke vijanden zoals wolven en lynnatuurlijke en is geen echt praktische oplossing. xen

Unieke natuur Peter eter van Poelgeest is provinciaal faunaadviseur dviseur en voormalig statenlid voor de artij voor de Dieren: “Er is in 2004 besloPartij ten n dat er hekken geplaatst zouden worden en en ruim acht jaar later staan ze er nog

71


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

m

a ra

e nta Se

4

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


De echte Nicki Minaj In het vorige nummer van Highlife lazen jullie een artikel over look-a-likes. Van een van onze lezers kwam de opmerking dat de gelijkenis van de Zuid-Afrikaanse looka-like van Nicki Minaj totaal niet leek. Ze stuurde meteen een foto mee als bewijs. En we moeten haar gelijk geven. De echte Nicki Milaj (links) ziet er heel anders uit. En ook wel een beetje vreemd, vinden wij. Want hoeveel van die ‘echte’ Nicki zelf is echt of nep? We komen er niet uit… De echte…

De nepper

Jonge politici:

Stop repressie softdrugs Jonge politici zien niet in het repressieve beleid ten opzichte van softdrugs van het kabinet Rutte. Op initiatief van Stichting Drugsbeleid pleitten de jongerenorganisatie van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP en Partij voor de Dieren juist voor een verdere regulering. Vooral de ondertekening van de JOVD, de jongerenclub van de VVD, is pikant. Want zij gaan hiermee rechtsreeks tegen de koers van hun eigen minister Opstelten in.

Regulering Uit onderzoek van de Stichting Drugsbeleid blijkt dat het aandeel van de drugsproblematiek in de totale criminaliteit al is opgelopen tot 50%. Door verdere repressie zal dit aandeel nog toenemen. De kosten om in dit scenario de veiligheid te

In de plannen van de regering moet de

de drugsrepressie van de afgelopen ja-

bewaken zijn fors. Uit hetzelfde onder-

repressie van (soft)drugs stevig geïnten-

ren er geenszins in geslaagd drugs uit

zoek blijkt immers dat deze nu reeds €15

siveerd worden. Zo moeten talloze coffee-

de samenleving weg te houden. Wat de

miljard op jaarbasis bedragen. De jonge-

shops vrezen voor hun voortbestaan door

onderdrukking volgens hen wel bewerk-

renorganisaties stellen daar het goedkope

de eis dat ze alleen nog toegankelijk mo-

stelligt, is het verhinderen van kwali-

alternatief van regulering tegenover. Be-

gen zijn voor Nederlandse clubleden. Dit

teitstoezicht op deze riskante stoffen. De

ODVWLQJKHI¿QJ RS GH SURGXFWLH HQ YHUNRRS

zorgt voor een sterke daling van de toe-

jongeren zijn van mening dat drugs beter

genereert voor de staatskas bovendien

gang tot legale, gecontroleerde drugs en

gecontroleerd dan gecriminaliseerd kun-

aanzienlijke inkomsten. De jongerenorga-

een stijging van de illegale handel.

nen worden. Dan kan ook adequaat in-

nisaties verzoeken het kabinet inzicht te

gegrepen worden bij misbruik en drugs-

verschaffen in de omvang van de crimina-

overlast. De coalitie van jongerenpartijen

liteit en kosten die door verdere repres-

concludeert dat verdere repressie alleen

sie zullen ontstaan. Daarnaast vragen ze

De jongerenclubs verwerpen repressie

maar een averechts effect zal hebben.

de regering met klem alternatieven in de

als oplossing voor de drugsproblematiek.

Naast de afname van het toezicht en de

lijn van regulering te ontwikkelen voor de

Betere uitvoering van drugsregulering

controleerbaarheid, vrezen ze voor een

voorgestelde repressiemaatregelen.

zien zij als het noodzakelijke alterna-

sterke toename van de (georganiseerde)

tief. Volgens de jongerenorganisaties is

criminaliteit rond drugs.

Alternatief

74

www.drugsbeleid.nl


Geleen ‘greutsj’ op Genesis Door: Jan Sennema

Jarenlang heeft Genesis bewezen dat je geen shop in de hoofdstad hoeft te zijn voor landelijke cannabisroem. Er ging letterlijk geen Highlife Cup voorbij of Team Genesis keerde wel met een of meer onderscheidingen huiswaarts. Goedgevulde prijzenkasten op de thuisbasis aan de Rijksweg Zuid herinneren aan die glorieuze wapenfeiten. Je bent hier wel in the home of the champions!

trouwe bezoekers van Genesis, maar het is de moeite meer dan waard geweest. Na de grondige opfrisbeurt ziet de sfeervolle coffeeshop aan de Rijksweg er als herboren uit. Bij de renovatie zijn er achterin twee zitjes bijgekomen. Al eerder was achter de bar een

In 1994 was er zelfs internationale erken-

pluimage. En zoals dat hoort in een popu-

besloten hoekje als rookruimte voor sigaret-

ning voor Genesis. Dat jaar beoordeelde

lair praathuis is het epicentrum van alle

tenrokers gereserveerd, hoewel ‘gewone’

het Amerikaanse High Times Magazine nog

reuring de bar. Een tof team gastheren en

joints wel aan de bar kunnen worden gecon-

coffeeshops buiten Amsterdam, en Genesis

-vrouwen staat garant voor een vakkun-

sumeerd. Speciale vermelding verdient de

werd onderscheiden met twee Amerikaan-

dig stukje sfeerbeheer en leidt de steeds

met de hand ingelegde keienwand die vanaf

se oorkondes. Zoveel jaren consequent

wisselende stroom bezoekers in goede ba-

de buitenpui doorloopt naar binnen.

aan de top blijven lukt je alleen maar als

nen. Bij Genesis ligt de verleiding altijd op

je passie hebt voor je vak. En die heeft ei-

de loer langer te blijven dan de bedoeling

genaar Leon ook na 22 jaar Genesis nog in

was. Je komt even langs om een bakkie

Aan de top

overvloed. Als ‘jungske’ rookte hij al zijn

te doen en voor je het weet grijpt de ge-

Het is niet veel coffeeshops gegeven 22

eerste joint en die is bij wijze van spreken

zelligheid je bij je lurven en zit je uren-

jaar aan de top te blijven. Genesis is er een

nooit meer uitgegaan. Hij heeft dan ook

lang te ouwehoeren. De een lijkt met z’n

van. Een coffeeshop om te zoenen, waar

HHQ ¿MQH QHXV RQWZLNNHOG YRRU ZDW JRHG LV

barkruk vergroeid, anderen wippen tussen

je behalve voor een stevige dosis echte

en zoals vaker bij connaisseurs kom je dan

het werk door even snel binnen voor een

Limburgse gastvrijheid natuurlijk vooral

uit in de haze-hoek, een specialiteit waarin

zakje. Het zorgt voor een dynamiek waar

terecht kunt voor sympathiek geprijsde en

Genesis een aanzienlijk deel van zijn faam

je maar geen genoeg van krijgt.

bekroonde topkwaliteit. Alle reden om deze

aan te danken heeft.

Vorstelijk uit je dak gaan

parel van de ‘deep south’ snel eens een be-

Herboren Na 22 jaar gezelligheid en roken op top-

De fraaie muurschildering in de entree

niveau was het interieur eigenlijk wel toe

geeft het al aan: Genesis is een zaak waar

aan een likje verf. Maar ja, je weet hoe dat

je vorstelijk uit je dak kan gaan. Maar bij

gaat: het is zo gezellig dat je de zaak nog

Genesis vind je ook de essentie van de

geen dag wilt dichtgooien. Een maand of

coffeeshop; het is een ontmoetingspunt

vier geleden werd de knoop dan toch door-

voor bezoekers van alle leeftijden en elke

gehakt. Het was even afzien voor de vele

zoekje te brengen. Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen www.genesisshop.nl Open ma. t/m zondag 12.00 – 24.00 uur

75


De dino’s zijn terug Eind februari kwam de spectaculaire avonturengame Jurassic Park: The Game uit voor PC. Ontwikkelaar Telltale Games was eerder verantwoordelijk voor Back to the Future: The Game, Sam & Max en Tales of Monkey Island.

Jurassic Park: The Game speelt zich af

Belangrijkste kenmerken:

WLMGHQV GH HHUVWH ¿OP +HW SODQ YDQ 'HQ-

-H VSHHOW HHQ YLMIGHOLJ DYRQWXXU GDW JHED-

QLV 1HGU\ RP HPEU\R¶V YDQ HHQ G\QRVDX-

seerd is op de award-winnende Jurassic

ULsU YDQ KHW HLODQG DI WH VPRNNHOHQ YHU-

3DUN ILOPV

ORRSW QLHW ]RDOV KHW PRHW 'H FRQWDLQHU

-H QHHPW KHW RS WHJHQ 7 5H[ YHORFLUDS-

ZDDULQ GH HPEU\R¶V ]LFK EHYLQGHQ UDDNW

tors en andere dinosauriërs in spectacu-

]RHNW -XUDVVLF 3DUN YHUDQGHUW LQ HHQ

ODLUH FRQIURQWDWLHV

FKDRV 9HUVFKLOOHQGH SDUWLMHQ SUREHUHQ GH

-H NUXLSW LQ GH KXLG YDQ YHUVFKLOOHQGH ND-

ZDDUGHYROOH ELRWHFKQRORJLH YDQ ,Q*HQ

UDNWHUV ]RDOV 'U *HUU\ +DUGLQJ GH GLH-

KHW EHGULMI GDW YHUDQWZRRUGHOLMN LV YRRU

UHQDUWV YDQ KHW SDUN

KHW SDUN WH EHPDFKWLJHQ 2QGHUWXVVHQ

'H FLQHPDWRJUDILH HQ GH 4XLFN 7LPH

VWXXUW ,Q*HQ KXXUOLQJHQ QDDU ,VOD 1XEDU

(YHQW JDPHSOD\ JHYHQ MH KHW JHYRHO GDW

RP KXQ PHGHZHUNHUV WH EHYULMGHQ $OV

MH GHHO XLW PDDNW YDQ HHQ ILOP

de menselijke partijen met elkaar botsen wordt het duidelijk dat de dino’s niet de HQLJH ]LMQ RP UHNHQLQJ PHH WH KRXGHQ Met Jurassic Park: The Game ontdek je QLHXZH GLQRVDXULsUV HQ EH]RHN MH QRJ RQEHNHQGH GHOHQ YDQ KHW EHURHPGH SDUN YRRU KHW XOWLHPH DYRQWXXU )DQV YDQ GH RXGH VWHPSHO GLH RS ]ROGHU QRJ ZDW GLQR¶V LQ HHQ RXGH GRRV KHEEHQ RSJHVODJHQ NXQQHQ PHW GH]H JDPH RSQLHXZ NHQQLVPDNHQ PHW KXQ RXGH LGROHQ

76


Zakkenvullen met weggooigeld Door: Arjan van Sorge

Geld verdienen met munten en biljetten die mensen weggooien: de Amsterdammer Toon Borst heeft het er maar druk mee. Kilo’s ervan haalt hij op, uit zo’n 65 bussen verspreid over de stad.

pen, en Toon besloot toch nog wat binnen te halen door het verzamelen van geld dat teruggekeerde vakantiegangers toch niet

voormalige valuta – uit landen waar de

meer konden gebruiken. De actie kreeg

euro ingevoerd is – die je niet zo makke-

KHW MDDU GDDURS LQ HHQ ÀLQNH ERRVW

lijk meer kan inruilen. Van een coffeeshop

door de invoering van de euro. Guldens en

in Amsterdam kreeg Toon pas geleden

centen konden wel ingeleverd worden te-

Bussen neerzetten in coffeeshops lijkt Toon wel wat. nog een stapel bankbiljetten uit exotische

gen euro’s, maar de hoofdmoot was al snel

oorden, die jarenlang aan de muur achter

ingeruild en wat overbleef was voor velen

de toonbank hadden gehangen. Alles zat

niet meer zo interessant.

met plakband aan elkaar, maar het gaat erom dat het serienummer nog leesbaar is. Zelfs verbrande of door een koe opge-

Roffelen

geten en uitgepoepte biljetten hebben in

De beschilderde melkbussen staan o.a. in

zo’n geval nog waarde.

supermarkten, biologische winkels en op markten, en worden door Toon eens in de zes weken geleegd. Daar komt-ie aanrij-

Extraatje

GHQ PHW HHQ EDN¿HWV YHUVLHUG PHW ZH-

Voordat je nou ouwe schoenendozen,

reldbol, met plakband vastgemaakte mun-

keukenlaatjes

WHQ HQ HHQ WURPPHO ZDDU KLM ¿HWVHQG HHQ

of

Brinkiebussen

gaat

omkeren op zoek naar achtergebleven

roffel op geeft om de aandacht te trekken.

poen: alleen bij heel grote hoeveelheden

Zeker 35 uur per week is-ie er mee kwijt.

kan dit wat opleveren, en dan staat het

Maar de inkomsten bedroegen dan wel

ook nog niet in verhouding tot de tijd en

mooi zo’n 33.000 euro in 2011!

Toon Borst aka de Muntenman spaart geld,

moeite die je er in hebt gestoken. Voor

en krijgt dat gratis en voor niks van wild-

een pensionado als Toon is het echter wel

Bussen neerzetten in coffeeshops lijkt Toon

vreemden. Dat willen we allemaal wel!

interessant, want liever dan zoals veel

wel wat, er komen immers (nog) veel in-

Maar deze moneymaker werkt er hard

leeftijdgenoten weg te kwijnen achter de

ternationale klanten, en er zullen vast vrij-

voor, en laat het geld uiteindelijk naar

begonia’s of in Spanje onder het genot

gevige lieden zijn tussen de bezoekers. Je

goede doelen gaan. Zijn ding zijn de zoge-

van bitterballen en Heineken te gaan zit-

komt er immers nog steeds voor je plezier!

naamde Brinkiebussen, oude melkbussen

ten kankeren op Holland, helpt hij men-

vernoemd naar kinderboerderij Brinkie in

sen en initiatieven die een extraatje goed

Amsterdam Zuid-Oost, waar het allemaal

kunnen gebruiken. En dat zijn dan niet

begonnen is. De goedgemutste ex-op-

alleen kinderboerderijen, maar ook een

bouwwerker loopt inmiddels tegen de 70,

zorgboerderij in India, een ziekenhuis in

maar wil graag doorgaan tot eind 2031, als

Zimbabwe, en slachtoffers van de tsuna-

in Nederland vanaf die tijd geen biljetten

mi in Japan en Sri Lanka.

omgeruild meer kunnen worden in euro’s.

Geld van coffeeshop

Andere inkomsten Het begon allemaal toen de Brinkie-kinder-

De truc is dat de Muntenman geld aan-

boerderij in de Bijlmer een paar maanden

neemt dat voor de meeste mensen geen

gesloten was voor publiek, in verband met

waarde meer heeft, zoals muntjes en bil-

de mond- en klauwzeerziekte. Een groot

jetten uit verre vakantielanden, maar ook

deel van de inkomsten werd zo misgelo-

www.muntenactie.nl

TOP 10 VAN 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Engelse pond Zwitserse franc Euro’s Duitse mark Deense kroon Munten en biljetten ouder dan 50 jaar, of munten van zilver VS dollar Spaanse peseta Oostenrijkse schilling Italiaanse lire

77


Euforia

Foto: Dutch Passion 78


Knetter stoned Door: Diede Dracht

Doenja is 26 jaar en werkt als schoonheidsspecialiste. Ze is verslaafd aan Kinect (Xbox) en kookt graag voor haar vrienden. Ze wandelt veel met haar honden in het bos en kan niet wachten tot het zomerfestivalseizoen weer van start gaat. Jarenlang blowde Doenja de hele dag door. En dat begon allemaal op een feestje.

hartmonitor aan te pas komen om hem ervan te overtuigen dat ie echt nog een hartslag had. Zoiets grappigs heb ik echt nooit meer meegemaakt.

Ik was denk ik 13 jaar toen ik voor het

Spacecake

Blowen werd daarna absurd snel een on-

eerst blowde. Ik ging pas een korte tijd

Met nog meer dorst door die melk gingen

derdeel van mijn dagelijks leven. Ik blow-

om met een nieuwe vriendengroep en zij

we weer terug naar het feest. Ik was goed

de om problemen te vergeten, nergens

waren allemaal een stuk ouder dan ik.

opgeknapt en wilde nog wel meer blowen.

bij stil te staan en nergens om te geven.

Voordat we ’s avonds bij iemand thuis

Er was alleen geen wiet meer, wel space-

Al snel hoorde bij alles een blowtje. Als

naar een feestje zouden gaan, zouden we

cake. Spacecake, wat vond ik dat een ge-

ik me slecht voelde, ging ik blowen. Maar

eerst gaan blowen. Ik had gelogen en ge-

niale uivinding! Drugs en cake ineen. Ik

ook als ik me goed voelde stak ik een

zegd dat ik dat al vaker had gedaan en ook

had er heel veel zin in. Zeker ook omdat

blowtje op voor de gezelligheid. Sinds

voorgesteld om de wiet te kopen, zodat

het aantal mensen op het feest behoorlijk

een jaar blow ik niet meer. Het werkt niet

Spacecake, wat vond ik dat een geniale uivinding!

meer voor me. Ik kan me top voelen, grootse plannen hebben voor de dag of de avond, een jointje opsteken en vervol-

het zou lijken dat ik daar bekend mee was.

was uitgedund. Op een paar jongens na

gens hang ik alleen nog maar op de bank

In een portiekje werd heel vlot een jointje

kende ik iedereen en dat maakte dat ik

en komt er niks meer uit mijn handen.

LQ HONDDU JHÀDQVW HQ DDQJH]LHQ LN EHWDDOG

me een stuk beter op mijn gemak voelde.

Nee, ik vermaak me prima zonder.

had, mocht ik ‘m opsteken. Ik rookte al

Eén van die jongens liet weten nog

wel, maar ik vond het niet met een sigaret

nooit te hebben geblowd, maar wil-

te vergelijken. Het voelde heel scherp en

de ook aan de spacecake. Dat ging

viel me ontzettend zwaar.

niet zo lang goed. Hij werd al snel bang omdat hij het zo warm kreeg

Slaapt ze nou?

en wij besloten om hem een beetje te plagen. “Het warm hebben is heel

Van het begin van het feest heb ik weinig

normaal, je moet je pas druk gaan

meegekregen. Ik heb alleen maar knetter

maken als je hart sneller gaat klop-

stoned in een grote loungestoel gezeten.

pen. Dan gaat het fout!” Natuurlijk k

Alles ging aan me voorbij. Ik weet nog

ging zijn hart daarna sneller kloppen

dat ik mensen hoorde zeggen: “Slaapt

en hij raakte behoorlijk in paniek. Ik

ze nou?”, maar het lukte me niet om

vergat medelijden te hebben met die

te reageren. Eén van mijn vriendinnen,

jongen en de tranen stroomden overr

Saliha, heeft me uit die stoel getrokken

mijn wangen van het lachen.

en mee naar buiten genomen. De frisse lucht deed me goed en ik kreeg eindelijk het gevoel weer terug dat ik mijn eigen

Hartslag

lichaam kon besturen. Met een wat hel-

Ineens zei die jongen dat hij zijn

derder hoofd kwam tegelijkertijd die ont-

hart niet meer hoorde. “Hij doet het

zettende dorst en een plakkerige mond.

niet meer!” Toen kon je ons natuur-

Geen van ons had echter geld om drin-

lijk helemaal opvegen. We hebben

ken te kopen, dus liepen we maar wat

geprobeerd hem rustig te krijgen,

rond. We kwamen toen langs een por-

maar dat lukte niet meer. Alles wat

tiek waar een kinderwagen buiten stond.

we zeiden maakte het alleen maarr

Er lag geen baby in, maar wel een paar

erger. Hij raakte er zo van overtuigd

boodschappen! Een pak melk was het

dat zijn hart gestopt was met klop-

eerste drinkbare product dat we zagen.

pen en hij ieder moment kon dood-

Dat hebben we gepakt en het vervolgens

gaan, dat hij 112 heeft gebeld. Err

op een rennen gezet!

moesten een ambulance en een

79


Door: Rob Tuinstra

X

Point Blank

Regisseur: John Hewitt Met: Viva Bianca, Hanna Mangan Lawrence, Eamon Farren

Regisseur: Fred Cavayé Met: Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin Onlangs verscheen in de me-

Deze Australische film (ook

dia een bericht dat de Fransen

bekend als Night of Vengean-

LQ GH WRHNRPVW +ROO\ZRRG¿OPV

ce) opent sterk met een scene

misschien toch gaan ondertite-

waarin de gelouterde prosti-

len. Want (stel je voor) tot nu

tué Holly Rowe (Viva Bianca)

toe werden sterren als Brad Pitt

op verzoek van een tiental da-

of Angelina Jolie nog steeds

mes op leeftijd bij een soort Tupperware party een nummertje

nagesynchroniseerd. Ze doen ze dat op de Duitse tv ook nog

met een mannelijke collega uitvoert. Al snel wordt duidelijk

steeds, dan zegt Clint Eastwood of John Wayne “Halt oder ich

dat Holly aan een afscheidstoernee bezig is, want na deze

schiesse!” Hoe dan ook, met hun anti-Hollywood opstelling we-

avond wil ze het hoerenleven vaarwel zeggen. De 17-jarige

WHQ )UDQVH ¿OPPDNHUV ZHO DO YHOH WLHQWDOOHQ MDUHQ ODQJ VWHUNH

Shay Ryan (Hanna Mangan Larence) daarentegen is nog heel

HQ VWLMOYROOH PLVGDDG¿OPV WH PDNHQ 3RLQW %ODQN LV GDDU ZHHU

onwennig op haar eerste avond als straathoertje. Wanneer

een voorbeeld van. We volgen verpleger Samuel Pierret die tij-

beide vrouwen getuige zijn van een misdaad, loopt hun eigen

dens een nachtdienst een moord op een net binnengebrachte

leven gevaar. Al met al een redelijk onderhoudende, maar wel

patiënt weet te voorkomen. Maar door zijn actie brengt hij wel

ietwat donkere film waarin regisseur Hewitt de hoerenbuurt

zijn eigen leven, en dat van zijn zwangere vrouw, in gevaar…

van Sydney fraai in beeld weet te brengen.

Prima kijkvoer van fans van actiethrillers.

Rise of the Planet of the Apes

Snabba Cash Regisseur: Joel Espinoza Met: Joel Kinnaman, Matias Padin, Dragomir Mrsic

Regisseur: Rupert Wyatt Met: James Franco, Amanda Silver, Andy Serkis

In de schaduw van Stieg Larssons

Millennium

schreef

de

Wetenschapper

Will

Rodman

Zweedse advocaat Jens Lapidus

(James Franco) probeert een

een sterke trilogie over de mis-

geneesmiddel te vinden tegen

daad in Stockholm. In Snabba

Alzheimer. Maar wanneer hij

Cash (deel 1 van de trilogie,

dat op apen test, zijn de gevol-

in het Nederlands Snel Geld)

gen niet te overzien. Want de

maken we kennis met de drie hoofdpersonen; JW, een arme

chimpansees die met het nieuwe middel getest werden blijken

Zweedse student student die droomt van een rijk leven, Jorge,

intelligenter te worden. Code Rood dus, maar niet voor Rod-

een Chileense immigrant die in de drugshandel zit, en Mrado,

man, want die heeft een eigen agenda … Vriend en vijand wa-

een Servische crimineel. Uiteraard komt het drietal in elkaars

ren het er over eens dat deze nieuwste telg in deze apen-serie

vaarwater bij een grote cocaïnedeal. Met Snabba Cash laten

een van de beste was. Zowel de apen als de acteurs zijn prima

GH =ZHGHQ ]LHQ GDW ]H PLVGDDG VWLMOYRO NXQQHQ YHU¿OPHQ +HW

RS GUHHI HQ GDW OHLGGH WRW HHQ JURWH ¿OPKLW GLH RRN GRRU FULWLFL

tweede en derde deel van de trilogie zijn inmiddels in Zweden

ELMQD XQDQLHP MXLFKHQG RQWYDQJHQ ZHUG -H ¿OPDYRQGMH WKXLV

opgenomen en komen in 2012 en 2013 uit. En ja, Hollywood

kan hiermee niet stuk. Aanrader dus.

heeft de rechten voor een Amerikaans remake al opgekocht.

80


Fun bij vintage vinyl Vinyl wordt steeds populairder. Steeds meer fans kopen muziek van hun favoriete bands of artiesten op het aloude vinyl. Voor hen zal het op 14 en 15 april weer feest zijn, want dan is in de Jaarbeurs in Utrecht de 37ste Mega Platen & CD beurs.

vele jaren verzorgt deze club enthousiastelingen hun befaamde popquiz. Inmiddels zijn ze landelijk bekend door onder andere de Volkskrant, Oerol en andere optredens.

www.recordplanet.nl

Tijdens de beurs is er een vintage muziek-

popmemorabilia items exposeren, zoals een

instrumenten expositie te zien, die is sa-

gesigneerd denim jasje van Alan Lancaster

mengesteld door museum RockArt uit Den

(oprichter van Status Quo) en een Music

Haag. Je ziet originele gitaren van Danny

Echo Award van Jimi Hendrix uit 1968.

Lademacher (Herman Brood), Kane, Eddy Chatelin (The Crazy Rockers) en Earth & Fire, maar ook een aantal originele drum-

Draai door met Miss Twist

stellen van Electric Johnny and his Sky-

Ook krijgen bezoekers weer de kans om

rockets of Rene & his Alligators. Highlife

hun favoriete plaat te draaien op het po-

schreef al eerder over dit museum, dat zich

dium. Natuurlijk niet zomaar, er dient wel

steeds meer als de schatkamer van de Ne-

een verhaal achter te zitten! In een vi-

derlandse Popmuziek bewijst.

nylvriendelijke omgeving en in een interview met Miss Twist zal duidelijk worden

Verder komt de Engelse auteur Mark Hay-

waarom juist voor deze plaat gekozen is.

ward naar Utrecht voor zijn eerste presen-

Eeuwige roem zal je deel zijn als je wordt

tatie buiten Engeland. Hij vertelt over drie

opgenomen in de Royal Crate Digger fo-

boeken over The Beatles, The Rolling Stones

togalerie, te zijner tijd te zien op

en Queen. Naast de introductie van zijn boe-

www.recordplanet.nl. En wat te denken van

ken zal Hayward tevens een aantal prachtige

de popquiz van de 3 Imaginary Boys. Al

81


Advertentie index

A&T Trading

Amaranta Seeds

41

Dizzy Duck

60-61

New Age Company

13-14-15

72-73

Dizzy Duck

72-73

Pascha

13-14-15

Dizzy Duck Heerenveen

60-61

Polder de

13-14-15

Esara

60-61

PP Trading

Apollyon

51

Apollyon

13-14-15

32

Atami

83

Eurotuin

13-14-15

Pro-Line

ATK Agratrading

32

Green Earth Trading

13-14-15

Royal Queen Seeds

2

Big Supplies

51

Greenhouse Davids

13-14-15

Royal Queen Seeds

72-73

Bio Future

13-14-15

Bio Ibo / G-Power

Biologisch Groen

Bunkertje ‘t

Hacas

51

13-14-15

Hacas

60-61

72-73

1

Canna

84

72-73

Coffeeshop Relax

D&L

32

60-61

Deventer Trading

72-73

82

Canna

Coffeeshop Cremers

Guna Guna

13-14-15

Snail

51

Soft Secrets Growmed

25

T.T.B.

13-14-15

13-14-15

Hakuna Matata

51

TDM Trading

Handelsonderneming Oud-Midden

32

Thc

41

51

Hennep Huis Het

13-14-15

Top Vision

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Tuincentrum Borne

Inter Groen

41

Juweliers Goldberg

51

Keeper de

Upstairs

13-14-15

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van

Fax: 073-5479732

Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa

E-mail: info@highlife.nl

en vele anderen.

Highlife magazine Is een uitgave van:

Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

13-14-15

13-14-15

60-61
Articles inside

Grabbelton article cover image

Grabbelton

2min
page 80
Games article cover image

Games

3min
pages 76-77
De eerste keer article cover image

De eerste keer

3min
page 79
Review: Geleen ‘greutsj’ op Genesis article cover image

Review: Geleen ‘greutsj’ op Genesis

2min
page 75
Spannende boeken article cover image

Spannende boeken

3min
page 66
Smokescreen article cover image

Smokescreen

6min
pages 67-69
Damherten. Niet Schieten article cover image

Damherten. Niet Schieten

8min
pages 70-74
Mediwiet: Shanti al 70 jaar eigenwijs article cover image

Mediwiet: Shanti al 70 jaar eigenwijs

8min
pages 63-65
Leonor Jonker: No Future Nu article cover image

Leonor Jonker: No Future Nu

7min
pages 52-55
België: Freak Brothers article cover image

België: Freak Brothers

5min
pages 56-57
VOC: Kabinet ligt op ramkoers article cover image

VOC: Kabinet ligt op ramkoers

8min
pages 46-49
Beckers over vrijspraak Checkpoint article cover image

Beckers over vrijspraak Checkpoint

6min
pages 44-45
High Gadgets article cover image

High Gadgets

2min
pages 42-43
Wiet boven 15% THC verboden? article cover image

Wiet boven 15% THC verboden?

2min
page 36
Kweken zonder dwang article cover image

Kweken zonder dwang

9min
pages 33-35
Plantenplagen, wat doe je er tegen? article cover image

Plantenplagen, wat doe je er tegen?

5min
pages 30-32
Stelling: Niet meewerken article cover image

Stelling: Niet meewerken

3min
pages 24-25
Super A: man met een missie article cover image

Super A: man met een missie

6min
pages 26-29
Gedoe rond wietpas article cover image

Gedoe rond wietpas

4min
pages 37-39
Armin wil meer female DJ’s article cover image

Armin wil meer female DJ’s

6min
pages 20-23
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Inhoudsopgave article cover image

Inhoudsopgave

2min
page 5
C-Man article cover image

C-Man

3min
page 16
Product Flash article cover image

Product Flash

4min
pages 11-15
High Weirdness article cover image

High Weirdness

4min
pages 17-18
GROWMED beurs Valencia article cover image

GROWMED beurs Valencia

1min
page 19
Flash article cover image

Flash

8min
pages 7-10
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.