High Life NL 11-10

Page 1Maatwerk Regelmatig rijdt bij mij in de buurt een uiterst relaxte oudere jongere door de straten +ij ¿etst oS een loZrider de +arle\ 'aYidson in de ¿etsZereld en Kij KeeIt oS ]ijn rijZiel altijd een leNNer sounds\stem aan staan Zaaruit %ob 0arle\ 3eter 7osK oI andere reggaemu]ieN NlinNt $ls een Nei]er rijdt Kij door de straten linNs en reFKts alleen beZonderende bliNNen en glimlaFKen aFKterlatend Maar ik woon in de Amsterdamse Staatslieden-

heel Nederland. Dat zou onterecht zijn, want elke

buurt, van oudsher al een wijk waar men weinig op

wijk, stad, gemeente of regio hoort een eigen be-

heeft met het gezag. Dat toont zich alleen al als ik

leid te hebben, dat is aangepast aan de behoef-

even een wandeling door mijn buurtje maak. Al na

ten die daar zijn. Er zou dus meer ruimte voor

50 meter lachen de eerste wietplanten me op de

de gemeenten moeten zijn om beleid te voeren

Amsterdamse minibalkons tegemoet. Elk jaar staan

rond bijvoorbeeld een wietpas of die onzinnige

er bij mij links om de hoek twee prachtige planten,

350-meter afstand tussen scholen en coffee-

nu staat er een derde mini-variant bij, een Lowri-

shops. Laat lokale politici dat regelen. Beleid op

der, en dan bedoel ik geen ¿ets«

maat voorkomt veel onzinnige regeltjes.

Iets verderop bij mij, om de hoek in een andere

Zo, nu we de politiek met bovenstaande tekst

straat, is een etagebewoner de gelukkige eige-

weer hebben afgerond even korte aandacht voor

naar van een veel groter balkon. Hier staan vier,

de inhoud van het komende nummer. Naast onze

vijf (wie zal het zeggen?) bossige planten in de

Voedingsspecial staan er uiteraard nog allerlei

wind te wuiven. Een zoete geur verspreidt zich

andere artikelen in dit blad die de moeite waard

over de straat. Veel buren die naar een kliklijn

zijn. Ik noem een interview met Birgit Schuur-

bellen zijn hier niet. Blowen en wiet kweken

man, waarin ze het naast haar muziek- en the-

hoort wel bij deze vrijbuiterbuurt. De wijkagent

ateractiviteiten ook heeft over blowen en de

¿etst er bijna dagelijks langs, maar peinst er niet

roddelpers. Het motto van Birgit: “De waarheid

over om in te grijpen.

boven alles!”Daar sluiten we ons van harte bij aan. Verder lees je in het kader van Halloween

Wiet is hier volkomen ingeburgerd. Toen ik van-

(eind oktober is het weer zover) een reportage

ochtend rond elf uur langs één van de coffee-

over Spookhuizen in Nederland. En met andere

shops ¿etste (we hebben er een stuk of vier, vijf,

artikelen als Zweedse wietvluchtelingen en nog

in dit kleine stukje Amsterdam), stond daar een

veel meer is er weer voldoende leesvoer in dit

drietal rasta’s lekker buiten in het herfstzonne-

nummer van Highlife.

tje. Eén van hem had een forse waterpijp in zijn handen, ze zagen er zo vroeg op de dag al be-

Veel leesplezier!

hoorlijk stoned uit, maar niemand van de voorbijgangers deed moeilijk. Coffeeshops en blowers horen er bij, net zoals de vele café’s, restaurant en terrasjes. Zelfs de alcoholisten, die je ’s ochtends om tien uur al hun eerste halve liter blikken ziet halen bij de lokale

supermarkten,

wek-

ken nog weinig opzien. Het is daarom ook vreemd dat

de

Nederlandse

rege-

ring nog steeds vasthoudt aan een landelijk drugsbeleid. Want de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is niet te vergelijken

met,

bijvoor-

beeld, een wijk in Helmond of een dorp op de Veluwe. Toch wil het kabinet allerlei regels

Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

invoeren die gelijk zijn voor

310 11

20

26

54

Birgit Schuurman

Voedingsspecial

Zangeres en actrice Birgit Schuurman ver-

Vanaf pagina 26 staat dit nummer in het

Jah6: reggae en smartlappen

telt over Lady Lounge, een album met pop-

teken van een special rond voeding. Onze

Het zat er al een tijdje aan te komen, de

klassiekers in lounge-jasje, waarop zij ook

kweekmedewerker Piet Groen stelde een

combinatie smartlap en reggae. Maar dat het

zingt. Verder gaat het over haar theatertour

dossier samen waarin hij op heldere wijze

zulke te gekke muziek zou opleveren is mooi

en haar ervaringen met de roddelpers. Na-

uitlegt waartoe de verschillende soorten

meegenomen. Maar laat zoiets maar over aan

tuurlijk vroegen we haar ook over blowen:

voeding dienen, en hoe ze het beste te ge-

Pieter Both, de ex-zanger van reggaeband

“Op Lowlands heb ik nog wel wat geblowd,

bruiken zijn. Boosters, NPK, organische of

Beef. Hij zit al sinds 1978 in de muziek, rookt

maar ik had beter een paar drankjes kunnen

biologische voeding, deze en nog veel meer

graag zijn Marokkaanse zoethout (‘als het me

drinken, want ik voelde me niet zo lekker

onderwerpen komen in een 12 pagina’s tel-

maar zoet houdt’) en heeft een goede neus

door wat ik gerookt had.”

lende special aan bod.

voor de mooie zaken des levens.

56

62

70

Highlife op spokenjacht

Stadsgezichten uit New York

Zweedse wietvluchtelingen

waar het spookt en er proberen te overnach-

De New Yorkse graf¿tiartiest en fotograaf

Sandy en Niklas zijn twee jonge Zweden die

ten, had onze verslaggever zich ten doel ge-

Logan Hicks was onlangs in Amsterdam voor

sinds enige tijd in Amsterdam wonen. Ze

steld. Dat bleek makkelijker gezegd dan ge-

een expositie. Een mooie kans om deze in-

zijn hun eigen land ontvlucht vanwege het

daan: spoken bestaan immers niet. Totdat je

ternationaal befaamde ‘stencilkunstenaar’ te

bizarre drugsbeleid dat er wordt gevoerd.

er één tegenkomt. Dan valt hun bestaan niet

spreken. Hij staat bekend om zijn zeer ge-

Ooit schreef Highlife daarover een artikel,

meer te ontkennen. Spoken najagen bleek

detailleerde, fotorealistische spuitbusschil-

met de titel ‘Zweden, het Noord-Korea van

letterlijk de doden verzoeken. En funest

derijen. “Ik probeer alledaagse stadsbeelden

Europa”. Volgens het tweetal gaat die ver-

voor de nachtrust. Happy Halloween!

opnieuw te laten zien op een andere manier.”

gelijking nog steeds op. Lees en huiver.

Features:

Ask Ed

83

Shopreviews

88

Met een expert ’s nachts plekken bezoeken

Birgit Schuurman Erotiek van Ed Fox

20 42

André Beckers over growshops

44

Rubrieken:

50 jaar Golden Earring

46

Voorwoord

Jah6: Reggae en smartlappen

54

Spookhuizen in Nederland

56

Wietpas in Miljoenennota en VOC

23

Stelling: Wiet in het verkeer

24

Mediwiet: Franco

52

3

Maastricht verhuist coffeeshops

53

Inhoudsopgave

5

Smokescreen

60

Nicole Maalsté

6

Reggae in België

73

7

Spannende boeken

74

Stadsgezichten uit New York

62

Flash

Zweedse wietvluchtelingen

70

Brievenrubriek

12

Alex Cain: Undercover

76

C-Man

16

Brr: Plastic Soup; niet lekker!

80

High Weirdness

17

High Gadgets

48

Kweek:

En verder:

Muziek terwijl u blowt

50

Suicide Girls

72

Product Flash

11

Games

90

Extra: 12 pagina’s Voedingsspecial

26

De eerste keer

95

Interview Jorge Cervantes

67

Grabbelton

96

En nog veel meer...

5


Column

Stash doelwit van Taskforce

De Taskforce Hennepteelt mag nog een paar jaar doorgaan wegens doorslaand succes. Eigenlijk hield die Taskforce zich bezig met het verzinnen van manieren waarop henneptelers zoveel mogelijk dwars gezeten konden worden. De gevolgen zijn merkbaar. Kleine hobbykwekers durven nauwelijks nog te telen. Hoogstens voor de eigen consumptie. De kwaliteit van de wiet gaat zienderogen achteruit. En de grote jongens lachen zich helemaal suf.

Georganiseerde criminaliteit

Justitie lijkt in ieder geval van mening dat coffeeshopexploitanten zich verre van telers moeten houden. Heb je teveel contact met telers en regel je als coffeeshop je eigen inkoop, dan wordt dat als georganiseerde criminaliteit gezien. Althans, dat is

Met dank aan de activiteiten van de Task-

Ze is zwanger en wil dat haar kind in een

de beschuldiging die de eigenaar van cof-

force. Die heeft nu de oorlog verklaard aan

drugsvrije wereld opgroeit. Dat is nog eens

feeshop Checkpoint in Terneuzen boven het

allerlei vermoede georganiseerde criminali-

een nobel streven. Het is echter goed mo-

hoofd hangt. Op die manier wordt het na-

teit achter de coffeeshop. Wat de Taskforce

gelijk dat de nieuwe drugsnota wordt be-

tuurlijk wel behoorlijk lastig om toe te zien

daaronder verstaat bleek onlangs toen de

handeld als ze met zwangerschapsverlof is.

op fatsoenlijke kwaliteit.

politie in Brabant trots meldde dat zij te-

Heeft zij weer.

genwoordig ook ´stashes´ van coffeeshops oprollen. Ook zo´n makkelijk op te rollen doelwit, net als de kleine hobbykweker. Je

Vogelzaad

post een dag of wat bij een grotere cof-

Laatst was er ook al zo’n dame bij justi-

feeshop. Je volgt de jongetjes die een paar

tie (haar naam is mij even ontschoten),

keer per dag op hun scootertje de shop be-

die heel ¿er wist te vertellen dat ze bij het

voorraden of een andere persoon die regel-

verlengen van de OM richtlijnen ervoor ge-

matig met een rugzak komt binnenlopen.

zorgd hebben dat het telen van vijf planten

Et voila! De voorraadplek is opgespoord.

alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden kan. Wanneer je tuintje te professio-

Einde van het gedoogbeleid

neel is ingericht, ben je sindsdien alsnog strafbaar. Dus geen groeilamp meer boven

Dit betekent natuurlijk het einde van het

de planten, maar een TL-balk. En al he-

gedoogbeleid. Onderdeel van het gedoog-

lemaal geen meetapparatuur. En je moet

beleid is immers dat oom agent een oogje

kunnen aantonen dat je niet voor com-

Hoe coffeeshops dan aan hun wiet moeten komen is een raadsel. Kennelijk vinden ze bij justitie dat je dit beter aan criminele organisaties kunt overlaten. dichtknijpt bij de bevoorrading van cof-

merciële doeleinden kweekt. Je kunt dus

feeshops en niet actief op zoek gaat naar

eigenlijk het beste maar weer overgaan op

de voorraadschuren. Het is al ingewikkeld

het inzaaien van vogelzaad en hopen dat er

genoeg dat er maar een halve kilo in de

niet teveel kanariewiet tussen zit.

coffeeshop aanwezig mag zijn, terwijl veel coffeeshops toch wel iets meer dan die 500

Als ik het goed begrijp stuurt Justitie erop

gram op een dag verkopen.

aan dat blowers weer zelf gaan kweken. Je

Hoe coffeeshops dan aan hun wiet moeten

vraagt je steeds meer af of hier een mas-

komen is een raadsel. Kennelijk vinden ze bij

Ik begin er langzaam van overtuigd te raken

terplan achter zit, of dat de verschillende

justitie dat je dit beter aan criminele orga-

dat het einde van het coffeeshoptijdperk in

ministeries compleet langs elkaar heen

nisaties kunt overlaten. Die krijgen het dan

zicht is. Voor het sterk ingekrompen CDA

werken. Vanuit volksgezondheid bezien

nog druk. Ze kunnen zich op de import van

is dit kennelijk zo´n belangrijk issue, dat

lijkt mij dit in ieder geval geen goede ont-

wiet werpen én de voorraadplekken voor de

ze een nieuwe Ciska Joldersma op dit on-

wikkeling. Tenzij je er vanuit gaat dat de

coffeeshops gaan beheren. Misschien dat de

derwerp hebben gezet. Sabine Uitslag heet

wiet in de coffeeshop van zo’n inferieure

Taskforce dan eindelijk eens een échte cri-

ze. Daar kan ze zelf ook weinig aan doen...

kwaliteit is, dat je beter zelf kunt kweken.

minele organisatie kan oprollen.

6


Amerikanen roken meer wiet Het gebruik van wiet wordt steeds gewoner in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Of¿ce of National Drug Control Policy, dat uitgebreid onderzoek naar het drugsgebruik van de Amerikaanse bevolking voert. In 2010 namen 17,4 miljoen Amerikanen wel eens een blowtje, wat neerkomt op 7 procent van de bevolking. Drie jaar eerder waren dat nog 14,4 miljoen, oftewel 6 procent. De toename is vooral te zien in de Amerikaanse staten waar marihuana is toegestaan voor medisch gebruik

Jorge Cervantes komt met eigen TV-kanaal Het was onze kweekmedewerker Jorge Cervantes opgevallen dat zijn kweekreportages op YouTube steeds vaker bekeken werden. “Sommige ¿lmpjes zijn al honderdduizenden keren bekeken,” aldus een trotse Cervantes. Het was dus een logische stap om dan maar een eigen TV-zender (op internet) te beginnen. Een goede naam heeft Jorge ook al bedacht; www.jorgecervantes.tv. Vanaf pagina 67 een uitgebreid vraaggesprek met deze kweekgoeroe.

Pas op voor de hennepvreter Je zou bijna denken dat het kabinet een nieuwe manier had gevonden om wietkwekers dwars te zitten, ook al omdat het nieuws bekend werd op Prinsjesdag. We hebben het over de herintroductie van de hennepvreter in Nederland. Sinds 1928 was deze plant niet

Onderzoek naar wietpil

meer in ons land aangetroffen, maar in september dook

Het is al veel langer bekend dat ma-

hij weer op in de Botanische

rihuana verschillende heilzame me-

Tuinen

Universiteit

dische effecten heeft. Het Radboud

Utrecht. De hennepvreter is

ziekenhuis in Nijmegen gaat nu on-

een parasitaire plant. Hij heeft

derzoeken of Namisol, een ‘wietpil’

geen eigen bladeren en wor-

die is ontwikkeld door een farmaceu-

tels en is voor voedsel geheel

tisch bedrijf, gebruikt kan worden bij

afhankelijk van andere plan-

de bestrijding van ontstekingspijnen

ten. Hennep, tabak en tomaat

en de ziekte van Alzheimer. Voor dat

zijn de planten waar de hen-

onderzoek is zeven miljoen euro be-

nepvreter het liefst op para-

schikbaar. Met de pil zou het mogelijk

siteert. Daar ben je dus klaar

zijn om patiënten een meer gedoseerde dosis te kunnen

mee; guerillakwekers hebben

geven dan via medicinale cannabis. Volgend jaar worden

er een nieuwe vijand bij!

de eerste resultaten verwacht.

van

de

7


Vaccin tegen kicks Om ons te beschermen tegen kicks gaat de farmaceutische industrie geen zee te hoog. Dat blijkt wel uit de recente vinding van een vaccin dat de aangename sensatie van een snuif cocaïne neutraliseert. Een eenmalige behandeling is al genoeg om nooit meer plezier te beleven aan het genotmiddel. Het vaccin combineert een gedeactiveerde cocaïnemolecuul met een dito choleramolecuul. Eenmaal binnen het lichaam snel aanpast aan de indringer. Na de behandeling heeft het

Oakland hasj it

immuunsysteem zijn lesje geleerd en blijft het de cocaïne-

Oakland is al vijftien

molecuul neutraliseren. De ontdekking wordt als een enorme

jaar zo’n beetje de

doorbraak beschouwd voor de behandeling van verslavingen,

hoofdstad

maar biedt bij de bestrijding van minder riskant drugsgebruik

Amerikaanse

– lees: cannabis – huiveringwekkende perspectieven.

nabisbeweging.

activeert de choleramolecuul het immuunsysteem, dat zich

van

de canDe

stad was daarom een logische keus om als gastheer te fungeren voor

de

allereerste

Internationale Cannabis en Hennep Expo, die van 2 tot 4 september werd georganiseerd. Hoewel dames met ontbloot bovenlijf in Amerikaanse straten bepaald geen alledaagse kost zijn, bleek de grootste attractie van de expo de ‘215-area’ te zijn – een afgebakende openluchtlounge pal voor Oaklands stadhuis, waar gebruikers met een geldige medische verklaring in alle openheid hun medicijn konden consumeren.

Klein zwart boekje

Kinderen wietkwekers gezonder Onderzoekers van Toronto’s Hospital for Sick Children komen tot de opzienbarende conclusie dat kinderen uit gezinnen waar cannabis wordt gekweekt gezonder zijn en

minder

drugs gebruiken dan kinderen uit gezinnen waar alleen kamerplanten staan. Hopelijk komt die conclusie keihard aan bij de autoriteiten, die steeds vaker kinderen uit het gezin weghalen als pa

Chinezen moeten niets hebben van westerse frivoliteiten,

of ma met een kweekhok

waarvan drugs wel als allerslechtste staan aangeschre-

is betrapt. Ook Joseph

ven. Dus werd er een stokje gestoken voor de afwerking

Lightfoot

die

van het The Little Black Book of Marijuana, een in Ameri-

voor eigen gebruik me-

kaanse opdracht in Hongkong gedrukt boekwerkje dat in

dicinale wiet kweekte,

20.000 woorden de geschiedenis van marihuana vertelt.

moet

(foto),

mogelijk

kinderen aan justitie.

zijn

De uitgave zou worden gebonden door een Chinees

afstaan

bedrijf, maar dat werd door de autoriteiten afgeblazen. Hoewel er nauwelijks Chinezen zijn die Engels lezen en het boekje niet eens op de Chinese markt zou verschijnen, werd het als te controversieel beschouwd om zelfs maar als drukwerk aanwezig te zijn op Chinese bodem.

8


T!

R UU

EB

NU

I

E ND

TU

INW

INK

E

IJ LB

U

D IN

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.


Berenproblemen door guerillakwekers Amerikaanse guerillakwekers trekken steeds dieper de ongerepte wildernis in om plantages op te zetten. Vaak gaat het om uitgebreide tijdelijke nederzettingen met caravans en tenten, tientallen jerrycans meststoffen en brandstof, en eten en drinken voor maanden. Deze activiteiten zorgen voor steeds meer schade aan het milieu, aangezien de meeste kwekers hun spullen wel naar de plaats delict vervoeren, maar de restanten na gedane zaken gewoon achterlaten. De laatste tijd blijken beren zich steeds vaker uit te leven op de vuilnisbelt die guerillakwe-

Bong Hits 4 Jesus

kers achterlaten. Daardoor raken ze hun angst voor mensen

Toen de fakkelragers tijdens de Olympische spelen van 2002

kwijt en trekken ze steeds vaker bewoonde gebieden in, waar

door de straten van Salt Lake City draafden stond student

ze maar al te vaak voor de loop van een smoking gun eindigen.

Joseph Frederick langs de weg met een spandoek met daarop de jolige tekst BONG HiTS 4 JESUS. Hoewel de schooldirecteur vrijwel direct het spandoek vernietigde en Frederick van school werd gestuurd, is de zaak voor het allerhoogste rechtsorgaan, het US Supreme Court, gekomen. Het boek Bong Hits 4 Jesus beschrijft de hysterie waarmee dit incident uit z’n voegen barstte en uitgroeide tot een zich jarenlang voortslepend juridisch monster waarbij uiteindelijk de voormalig student schuldig werd bevonden aan het maken van drugspropaganda. Volgens auteur James Foster een schijnend voorbeeld van de manier waarop de War on Drugs de vrijheid van meningsuiting, een hoeksteen van de Amerikaanse grondwet, verkwanselt.

Rasta wil als website worden aangesproken Robert Edward Forcion Jr. is sinds 2009 spiritueel leider van een Rastafari tempel in Los Angeles, het perfecte excuus om de hele dag sacramenten in rook te laten opgaan. Op zijn website njweedman.com zijn strijdlustige tirades te vinden met titels als AmeriKKKa’s Racist War on Drugs (let op de KKK in het mid-

Canada’s War on Drugs Canada wordt steeds veiliger; de misdaadcijfers zijn dit jaar de laagste in veertig jaar. Hoewel alle opiniepeilingen

van

de

afgelopen tien jaar uitwezen dat Canadezen voor het legaliseren van mari-

huana te zijn, neemt het

aantal marihuana-arrestaties sinds het aantreden van de conservatieve regering echter dramatisch toe. In 2010 werden 58.000 Canadezen gearresteerd wegens den). Om ondoorgrondelijke redenen kreeg Forcion het in zijn

cannabisbezit, 14% meer dan het jaar daarvoor. “Het

hoofd dat zijn burgerlijke naam niet meer voldeed, en vroeg

is duidelijk wat de prioriteiten van de conservatieven

hij de rechtbank toestemming die te veranderen in Njweed-

zijn”, zegt Jacob Hunter van de Beyond Prohibition

man.com, de naam van zijn website. De rechtbank weigerde

Foundation. “Een keiharde aanpak van gebruikers, een

het verzoek, hetgeen door de man Jah’s als een grof onrecht

verplichte minimumstraf voor het kweken van zelfs

wordt beschouwd, misschien zelfs discriminatie. Schaapjes uit

maar één plant, en de ontmanteling van het medische

Forcions kudde hebben aangekondigd Forcion voortaan aan te

marihuanaprogramma. We hebben het over een totale

spreken als NJWeedman Dot Com, afgekort tot Mr. Com.

oorlog tegen marihuana.”

10


B-cuzz: nieuw jasje, zelfde kwaliteit Atami was een van de eersten die in 1997 op de markt kwam met de B’cuzz stimulatoren en deze tot een volledige voedingslijn ontwikkelden. In al deze jaren heeft het B’cuzz label enkele aanpassingen ondergaan, maar Atami vond dat de B’cuzz lijn na 14 jaar toch echt uit zijn jasje gegroeid was. Zoals Atami met de tijd meegaat werd het ook tijd voor onze B’cuzz labels om na 14 jaar trouwe dienst een modernere en meer eigentijdse look te krijgen. Een uitstraling die bij Atami hoort, fris en vernieuwend. Natuurlijk

Smoking KS Slim

willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, en wijzen wij u erop dat onze B’cuzz lijn in zijn nieuwe jasje vanaf september te

Nieuw in Nederland: Smoking KS Slim (goud) in een mega-

verkrijgen is bij de tuinwinkel in uw buurt.

box van 100 stuks!

NIEUW JASJE, ZELFDE KWALITEIT

Het best verkochte lange vloeitje van Nederland is vanaf nu ook verkrijgbaar in een megabox van 100 boekjes. Dankzij zijn dub-

www.atami.com

bele grootte valt Smoking KS Slim box 100 nog meer op in het schap. Bovendien heb je met deze eye catcher altijd voldoende vloei in huis en hoef je dus als shop minder vaak te bestellen. Smoking KS slim box 100 is vanaf nu te bestellen bij de gerenommeerde groothandels. Voor meer verkoop informatie kun je contact opnemen met Importeur VCT: 023-5100940 of info@v-c-t.nl. www.smokingpaper.com

Coco Brick

GEBRUIKSAANWIJZING: 1 vul een emmer of bak met 4 tot 5 liter water

voor ± 10 liter professioneel kokossubstraat

2 laat een Coco Brick in dit water wellen 3 na ± 30 minuten het mengsel goed omroeren en je hebt ± 10 liter

Dit blok geperste kokos geeft na toevoeging van 4 tot 5 liter water

gebruiksklaar substraat.

10 liter gebruiksklare kokossubstraat, waarbij het volume ongeveer tienmaal toeneemt. Door het kleine uitgangsvolume is dit substraat

De Coco Bricks zitten per 6 stuks verpakt in een draagtas of per 24

heel eenvoudig te transporteren.

stuks in een omdoos.

Kokossubstraat heeft veel voordelen t.o.v. gewoon veensubstraat

Gebruik gedurende de teelt het speciale Coco Nova bemestings-

(potgrond):

schema voor het op de juiste wijze toedienen van voedingsstoffen en verzorgingsmiddelen.

- zeer gemakkelijk in gebruik - lage EC waarde van < 0,8 mS/cm

www.bionova.nl

- een ideale pH waarde van 5,8 - perfecte wortelontwikkeling - het kokossubstraat is heel luchtig en heeft goede drain eigenschappen - laag gewicht: 85 kg/m3 (veensubstraat 125 kg/m3) - kokos heeft een gunstige en snelle wateropname - kokossubstraat kan hergebruikt worden - de opbrengst ligt bij kokos vaak iets hoger t.o.v. andere substraten Dit substraat is volledig gespoeld en behandeld tegen ziektes, ongedierte en onkruid, en bevat speciale toevoegingen voor een TOP-resultaat.

11


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Extreme Barbies Via een vriend kreeg ik de Highlife met het artikel over Bad Barbie (Highlife augustus, pag 17) onder ogen. Dat lijkt een nieuw idee, maar helaas. Van 1996 tot 1998 heb ik grote exposities gehad met extreme Barbiepoppen, sex, horror, sm, etc. Ik heb dit inmiddels in eigen beheer uitgebracht onder de titel The Secret Life of a Teenage Doll. Ook mijn laatste project Free2Pee is inmiddels in eigen beheer uitgekomen. Dat is een verzameling plasfoto’s, maar dan net even anders. Check de website maar eens: www.free2pee.nl. Jan Willem

Celebs en hun huisdieren Haha, leuke reportage over die celebs en hun huisdieren. Vooral die labiele Paris Hilton met haar minihond Tinkerbell laat duidelijk zien dat sommige sterren echt de weg kwijt zijn. Dat ze voor haar hondjes een eigen villaatje heeft laten inrichten, is helemaal een teken van toenemende gekkigheid van en rond het fenomeen P. Hilton. Sharon Daar zijn we het helemaal mee eens.

Heel apart idee Jan Willem! Al die plasfoto’s op je website doen ons denken aan het werk van Andres Serrano. Free 2 Pee zal vast een succes worden!

Hemp Tycoon Bedankt voor jullie tip over die maffe game Hemp Tycoon. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n gamer, maar dit spelletje vind ik echt leuk. Het is wel weer zo dat het ook weer een beetje verslavend is, want je wilt natuurlijk altijd een hogere score, maar het blijft erg leuk om te doen. Mo Voor iedereen die de game ook wil spelen, Google Hemp Tycoon en raak zelf ook in de ban van dit spelletje. Enne, niet meteen alle cheats overnemen…

Sealand Ik zat net bij een blowtje te denken, ik zou die lui op dat gekke eiland Sealand eens een mail moeten sturen met de vraag of ik bij hun niet een kwekerij kan opzetten? Ik bedoel, ze zeggen zelf dat ze zelfstandig zijn en hun eigen wetten hanteren. Ik heb nergens gelezen dat ze tegen wiet zijn, dus wie weet zien ze er brood in. Lijkt me wel lachen, en ze hebben volgens mij best wel genoeg ruimte voor een mooie binnenkweek. Danny Goed idee! Laat ons weten of het iets is geworden.

12

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Mo Verzonden: zaterdag 10 september 2011 01:23 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Hemp Tycoon
shopreview Coffeeshop Rokade, Hengelo

Office Green, Veenendaal

Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden!

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Mogen gekken blowen?

Gister bezocht ik Geert in de psychiatrische vleugel van een universitair ziekenhuis. Het was een zowel hilarische als treurig stemmende visite. Hij was enorm afgevallen sinds mijn laatste bezoek en was beter gekleed dan ooit. Hij leek wel een soort edelman met z’n dunne snorretje, elegante zwarte hoed en knappe spijkerbroek met dito blauw shirt – al zat dat vol witte vlekken, die op meeldauw leken. Alleen zijn altijd al onbedwingbare neiging om zijn broek tot ver boven de navel op te hijsen bedierf het totaalbeeld een beetje.

psychiater deed wat Geert hem opdroeg. Op de executieplaats, die hij met een vaag armgebaar aanwees, waren in zijn opdracht al de nodige tegenstanders ter dood gebracht. Hoewel Geert over de telefoon had gezegd dat hij geen rookwaar nodig had, was hij ontstemd dat ik niets bij me had. Ik beloofde dat bij een volgend bezoek te

Toen ik aankwam lag Geert te maffen op

‘geen dieren voederen’, ik had heel sterk de

regelen. Even schoot het door me heen dat

zijn kamer. Voor een ziekenhuis was het

sensatie dat we ons in de buitenren van een

ik misschien met een verpleger moest over-

best een aardige ruimte, niet veel anders

heel bijzondere diersoort bevonden: de gek.

leggen of dat wel zo’n goed idee was. Maar natuurlijk zou ik niet om toestemming vra-

dan de studentenÀat waar ik ooit woonde. Een personeelslid, die er in zijn alledaagse

gen. De vrees voor een psychose leek in dit

klof¿e niet uitzag als een verpleger, maakte

Neveneffecten

hem wakker. Niemand was hier trouwens

Omdat ik geen idee had hoe hij hier ditmaal

een man die de wereld gaat redden mag je

geüniformeerd, zodat ik geen idee had wie

was terecht gekomen, vroeg ik wat er was

niet van zijn medicatie afhouden.

van de ronddolende types op de afdeling

gebeurd. Ik wist dat hij maanden geleden

patiënten waren en wie bij de staf hoorde.

was begonnen met het afbouwen van zijn

Alleen een vrouw wier bovenlichaam in een

medicatie, waar hij na een heftige manische

hoek van 45 graden achterover helde, was

episode op was gezet. De neveneffecten van

duidelijk herkenbaar als patiënt.

de medicijnen waren niet misselijk: in korte tijd was hij zeker 15 kilo aangekomen en

Hightech pijpje

voelde hij zich als een zombie. Erger nog was dat hij last kreeg van oncontroleerbaar tril-

Het hightech pijpje dat ik voor Geert had

lende ledematen, waardoor zenuw- en huid-

meegenomen bekeek hij verbijsterd. Oké, hij

beschadigingen ontstonden. Dus werden er

had om een chillum gevraagd, maar die had-

weer andere medicijnen voorgeschreven,

den ze niet bij de smartshop. Geert stelde

maar die bleken eveneens voor ongewenste

voor om naar buiten te gaan. Met een pakje

neveneffecten te zorgen. Daarbij blowde hij

Mediwiet of mercywiet, een man die de wereld gaat redden mag je niet van zijn medicatie afhouden. shag en een dikke map paperassen onder de

de hele dag om zich nog enigszins menselijk

arm gidste hij ons met de air van een heerser

te voelen, en nam daarbij, als er geld over

over de afdeling, door de keuken, waar hij

was, zoveel speed als hij aankon. In die tijd

een volle kof¿epot en twee mokken pakte.

was er nog wel een redelijk ‘normaal’ ge-

Grenzend aan de keuken lag een grasveldje

sprek met hem te voeren.

met twee picknicktafels. Er omheen een zeker 3,5 meter hoog hekwerk, exact hetzelfde soort dat je in dierentuinen rond roofdieren-

Samenzwering

verblijven ziet. Aan de andere kant van het

Dat was nu niet meer het geval. Rechtlijnige

hek een parkachtig terrein met rustgevend

antwoorden op praktische vragen boeiden

ruisende hoge bomen en artistiek verspreide

hem niet. Hij bleef maar doorratelen over

gletsjerkeien, dat deel uitmaakte van de uni-

de samenzwering die hij had ontmaskerd en

versiteitscampus. Precies de inrichting die je

waarvan alleen hij de wereld kon redden.

vaak in dierentuinen ziet. Af en toe kwam er

Ongelukkig leek hij niet; tenslotte was hij

een wandelaar langs. Al ontbrak het bordje

supervisor van de afdeling, zelfs de hoofd-

16

geval lachwekkend. Mediwiet of mercywiet,


Angstwekkend Het leek Mike Krumpus van Nootropic Design (http://nootropicdesign.com) een geinig idee om een wekker te maken die er net zo uitziet als de clichébommen die je altijd in ¿lms ziet: een bundeltje dynamietstaven, een display met tijds-

Legoïstisch legioen Wie denkt dat Lego een gedateerd soort kinderspeelgoed is, vergist zich deerlijk. Sinds het Lego-patent is verlopen, zijn de kunstmatig hoge prijzen van de verantwoorde Deense bouwsteentjes dramatisch gedaald, waardoor ze anno 2011 populairder zijn dan ooit. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt met Lego (na)gebouwd. Een van de meest gerespecteer-

aanduiding, met elkaar verbonden door een spaghetti van elektrische draden. Het apparaat functioneert als een gewone wekker, maar beschikt ook over een nep-detonatiemodus. Na het indrukken van een knop beginnen de seconden alarmerend snel weg te tikken, al blijft een ontplof¿ng achterwege. Alleen door de juiste draad door te knippen kun je het aftellen stoppen. De als bouwpakket geleverde paniekwekker is ook in kneedbom-uitvoering verkrijgbaar. Het practical joke potentieel van deze fun toy zal niet iedereen bekoren.

de Lego-isten ter wereld noemt zich Raulosos. Met dit krankzinnig gedetailleerde vehikel voor troepentransport heeft hij volgens kenners een nieuwe Legobouwers-referentie neergezet.

Bushbios Omdat in het Afrikaanse land Ghana bijna niemand een dvdspeler in z’n hut heeft, is de bioscoop in het land nog steeds een grote attractie. Omdat de bushbios uitsluitend op illegale

Coke kills Van coke krijg je neusbloedingen, en als je maar lang genoeg doorsnuift verdwijnt je neustussenschot. Dat het nog veel erger kan, blijkt uit deze foto die in een Amerikaanse kliniek werd geschoten. Over de vraag waar het voedsel blijft dat

kopieën draait, ontbreekt het originele promotiemateriaal natuurlijk ook. Gelukkig bieden artistiek aangelegde Ghanezen graag de helpende hand door het schilderen van bijpassende ¿lmposters. Het heeft een verbluffende subcultuur van volkomen bizarre promotieposters opgeleverd die vaak niets met de oorspronkelijke ¿lm te maken hebben. Hier Tom Cruise in de Ghanese versie van Mission Impossible.

deze cokejunk in zijn mond steekt, denken we liever niet te lang na. We hadden niet gedacht dat we het in Highlife ooit zouden zeggen: just say no!

17


Belangrijke ontdekking: wiet ruikt! In een persbericht maakten de Alaska State Troopers trots de resultaten van een drie jaar durende studie bekend, waarvan de belangrijkste conclusie is dat de aanwezigheid van wietlucht er op kan duiden dat er wiet in de buurt is. In de studie, die in opdracht van de Universiteit van Alaska werd uitgevoerd, worden 200 invallen bij cannabisplantages geanalyseerd. Er bleek een ‘signi¿cant verband’ te bestaan tussen het ‘signaleren van marihuanageur en de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden marihuana’. Nog scherper gesteld: de kans om wiet te vinden was 2,7

Engelse liberalen voor liberaler drugsbeleid

keer groter wanneer eerst de geur ervan was gesignaleerd.

De Engelse Liberal De-

Het doel van de studie was om de juridische positie van de

mocrats vinden het de

politie in rechtszaken te versterken als die op basis van een

hoogste tijd alle drugs te

wietlucht een inval doet.

decriminaliseren. Volgens de partij is ‘de huidige wetgeving niet alleen ineffectief en onrendabel, maar

zelfs

schadelijk

omdat ze vooral het arme en gemarginaliseerd deel van de bevolking treft’. De huidige strafmaat voor dealers staan in de hervormingsvoorstellen niet ter discussie. Overigens betekent dit niet dat de Lib Dems drugsgebruik nu als iets onschuldig beschouwen; hoewel de partij tegen gevangenisstraffen of boetes is, vindt ze het wel zin-

Blowers minder snel dik

nig gebruikers verplicht in therapie te laten gaan. Van de regen in de drup dus.

Door allerlei statistieken uit de gezondheidszorg met elkaar te vergelijken ontdekten Franse wetenschappers van het Louis Mourier ziekenhuis dat regelmatige cannabisgebruikers minder kans hebben op obesitas, oftewel ziekelijk overgewicht. En het wordt nog mooier: hoe meer je rookt, hoe kleiner de

Mind, Body, Soul

kans op obesitas. Ongeveer 25% van de niet-blowers bleek

Australische kwekers maken steeds meer naam met

te dik, terwijl dat voor blowers ongeveer 16% was, en dat

uitzonderlijke cannabsistrains, waarvan MBS vol-

percentage daalde zelfs tot 14% als er regelmatig geblowd

gens Amerikaanse cannabismedia de jongste sen-

werd. De uitkomst stelt de onderzoekers voor een raadsel,

satie is. De letters staan voor Mind, Body en Soul,

want van blowen krijg je over het algemeen niet de neiging

en de soort is een creatie van de gerenommeerde

eens heftig te gaan sporten, terwijl het verschijnsel vreetkick

kweker Moonunit. MBS is een 60% indica 40% sa-

juist een tegenovergestelde uitkomst zou doen vermoeden.

tiva hybride, en kent als concrete voorouders Deep Chunk, Zoid Fuel en C-99. Moonunit beschrijft de soort als een breed uitwaaierende en goed opleverende plant met harde, dichte buds, die van groen, via paars tot zwart kleuren, wat de soort massa’s bag appeal geeft. Vooral de medicinale kwaliteiten van MBS zijn volgens de schepper interessant.

1820


Birgit Schuurman

Tekst: Arjan van Sorge // foto: Paul Bellaart

Eindelijk staat zangeres Birgit Schuurman op # 1, al gaat dat dan om een lounge-cd waar ze een bijdrage aan levert. En dan heeft ze binnenkort ook nog een eigen theatershow over liefde. Waar is de rockchick gebleven?

en interesses veranderen. Al een paar jaar geleden dacht ik, ik wil toch wat mooiere, kleinere liedjes, wat intiemer, meer singer-

Zangeres en actrice Birgit Schuurman

niet mijn nieuwe muzikale richting ofzo, al

songwriter-nummers zingen. Maar dan ben

(1977) was niet zo lang geleden nog in het

zou ik het eigenlijk wel moeten doen want

je het pad van rockmeisje ingeslagen en dan

nieuws met naaktfoto’s in Playboy, en dan

eindelijk sta ik een keer op 1! Maar nee,

is het moeilijk om daar vanaf te wijken, en

nu met Lady Lounge, een album met pop-

het is niet de stijl muziek waar mijn hart en

dan moet je op een gegeven moment bui-

klassiekers in lounge-jasje, volgezongen

ziel in ligt. Ik houd ervan om uitstapjes in

ten jezelf treden en kijken of het pad dat je

door ladies als Do, Sabrina Starke, Belle

de muziek te maken en op zoveel mogelijk

bewandelt nog wel jouw pad is. Toen bleek

Perez, Lois Lane en – uiteraard – Birgit.

gebieden mijn geur achter te laten.”

dat ik dacht nou, toch niet echt, laat ik maar een nieuw pad maken. En zo is het gegaan.”

Nog geen week na de release was het het bestverkochte album van Nederland via iTunes. “Lounge is op zich niet mijn ding, het is niet iets wat ik zelf snel op zou zet-

“Mijn stijl was pop/rock, maar nu niet meer.

ten. Maar ik vond Just Say Yes van Snow

Een paar jaar geleden heb ik voor het laatst

“Als ik de afgelopen jaren speelde, was

Patrol een mooi nummer. Lounge spreekt

een plaat uitgebracht, en daarna heb ik veel

het altijd in het theater. Ik heb veel voor-

me niet zo aan omdat ik het nogal niets-

in theaters gestaan met musicals, muziek-

stellingen gedaan, en daar werd ik steeds

zeggend vind, een beetje zingen over de

programma’s en toneelstukken. Dit jaar

meer verliefd op de code die daar heerste.

zon en de zee...”

ga ik met een liedjesprogramma solo het

Mensen gaan zitten en hebben aandacht!

theater in, en dat wordt echt heel intiem,

En dat is heel ¿jn in vergelijking met pop-

“Ik ben gewoon verliefd op het theater...” “Het mooie aan Lady Lounge is dat er een heleboel te gekke nummers waren waar ik

vanuit het hart. Ik wil ook gehoord worden

podia waar het veel rumoeriger is. Voor

uit kon kiezen om te zingen, en die wel heel

als ik Àuister, en niet alleen als ik schreeuw.

sommige muziek is zo’n podium perfect,

veelzeggend zijn en alleen verlounged en

Dus eigenlijk zit die lounge-cd goed in mijn

en die komt dan misschien weer niet tot

relaxed zijn gemaakt. Dat vond ik een leu-

nieuwe richting!” Aarzelend: “Ik ben ehm -

z’n recht in het theater. Maar ik word zelf

ke insteek voor een cd. En er werkten een

rockmeisje-af. Niet dat ik het niet meer draai

rustiger, als het publiek rustig is. Ik word

hoop goede zangeressen aan mee. Alles

of wil zingen, maar niet voor mijn eigen mu-

heel onrustig en niet sterk van poppodia.

bij elkaar vond ik het dus wel een ¿jn pro-

zieksmaak-richting, waarin ik mijzelf wil ui-

Ik denk dan waah, ik moet snel praten,

jectje om aan mee te werken, maar dit is

ten. Het is het leven, je evolueert, je smaak

tussen de liedjes door moet ik snel een

21


grapje maken want zo houd ik de mensen

wat geblowd, maar ik had beter een paar

bij de les. Daar word ik onrustig van en

drankjes kunnen drinken, want ik voelde

dat straal ik ook uit. In het theater durf ik

me niet zo lekker door wat ik gerookt had.”

de tijd te nemen, als ik een verhaal vertel, dan durf ik (stilte...) zo’n lange stilte te houden. Omdat het publiek er toch niet

Birgit Birgit is de jongere zus van Katja Schuurman. Aan het eind van haar middelbare school begon ze met zingen. Ze maakte tot nu toe twee albums en zo’n tien singles. Ze had rollen in de films Floris, Nadine, Dik Trom en De Eetclub, in de theaterstukken Sexual Perversity en Extreem, en de musicals De Jantjes en The Last 5 Years. De film Lotus is vanaf 13 oktober in de bioscoop te zien.

tussendoor gaat praten. Als het een beet-

“Het lag niet aan het spul, ik kan er ge-

je normaal publiek is natuurlijk... Als ik

woon niet meer tegen, ik word oud, haha!

dit (stilte...) verhaal vertel op een poppo-

Ik weet nooit namen, maar ik rookte in

dium, dan denkt iedereen; fuck de micro-

ieder geval hasj. Wiet vond ik altijd nogal

foon doet het niet, ik hoor niks! Snap je?!

scherp. Mijn man kocht dat, of mijn vrien-

Ik ben gewoon verliefd op het theater...”

den. Ik ben niet zo van dat en dat ‘merk’

vervolgens opblazen: BIRGIT IN COMA OP

moet ik hebben, ik had daar helemaal geen

LOWLANDS – zoiets. Dan halen ze er drie

idee van joh. Het enige dat ik nu weet dat

woorden uit die ik inderdaad heb gespro-

als ik heel soms nog iets blow, dan is het

ken, husselen het een beetje door elkaar,

“Wat ik doe is niet alleen een theatercon-

echt hardcore moonshine van de Tweede

en hup, ze hebben weer een hoogwaardig

cert, het is ook doorspekt met monologen

Kamer of De Dampkring. Daar kan je twee

staaltje journalistiek bedreven. Ik zou nu

en verbindende teksten – en daar is het

of drie trekjes van nemen en dan val ik in

natuurlijk eigenlijk hebben moeten zeg-

theater de beste plek voor. Ik vertel wel

een soort van coma. Bij wijze van spreken

gen dat ik nooit geblowd heb, maar ja, de

uit mijn eigen leven, maar niet zo een op

ofcourse…. Dat had ik nu ook weer op Low-

waarheid boven alles!”

een, dat is niet theatraal genoeg. Als je

lands, waar ik gezellig met m’n vrienden

gaat zeggen: en nu komt dan het volgende

was. Ik voelde me helemaal zwaar in mijn

nummer, dat draaide ik toen ik twaalf was

hoofd en heb besloten dat dit toch echt niet

en bla bla, dan denk ik: ja doei! Dat kun

meer mijn ding is. Maar dat gaat dan over

je een keer doen maar als ik het acht keer

die moonshines die ik de laatste paar jaren

Lady Lounge is uitgebracht door

vertel, steeds waar of hoe - dat vind ik niet

twee of drie keer per jaar rookte.”

Cloud 9 Music.

www.birgitschuurman.nl

echt zo boeiend, als ik er zelf naar zou kijken... Ik heb meer verbindende teksten,

Het Grote Verlangen speelt in thea-

monologen uit het Engels vertaald, mooie

ters door het land van 30 september

gedichten, en daarmee kleur ik de beleve-

“Als mijn ervaring met tweedehands jour-

tot 16 december.

nis van de nummers die ze daarna gaan

nalisten een beetje klopt zal je zien dat

Ga naar www.birgitschuurman.nl voor

horen een beetje. In plaats van dat ik zeg,

ze deze zinnen uit dit interview nemen en

de hele speellijst.

dit nummer gaat voor mij hier en hierover. Ik kan het ook op een andere manier zeggen, waardoor het voor de toehoorder zelf in te vullen is. Als ik vertel over welke liefde in mijn leven het gaat, en hoe hij er uit zag, dan is het moeilijk voor jou om te denken aan het gevoel dat het bij jou opwekt, of aan welke liefde jij moet denken. Ik wil dat mensen hun eigen verbeelding en gevoel meer kunnen gebruiken, in plaats van dat ik het ze allemaal voorkauw wat het precies allemaal betekent.”

Birgit blowt nog heel af en toe, maar bijna niet meer. “Het is eigenlijk zo’n beetje gestopt zo rond de tijd dat ik zwanger werd, in 2008. Rond m’n 21e blowde ik best wel vaak, zo’n 2, 3 keer per week, maar op een gegeven moment dacht ik tsja... Sowieso als je zwanger wilt worden dan moet je toch stoppen... Het is niet het meest gezonde dat je kan doen, en zeker niet als je een kindje wilt krijgen. Dan ben je zwanger, daarna geef je borstvoeding en daarna denk je ja, ik heb nu voor een kind te zorgen dus ik moet gewoon nuchter zijn. Dus ik ben een beetje van het blowen af aan het stappen. Op Lowlands heb ik nog wel

22


Wietpas in de Miljoenennota Door: Rob Tuinstra

In de Miljoenennota die in september door het kabinet Rutte werd gepresenteerd, kwam de wietpas ook ter sprake. De regering blijft volhouden dat coffeeshops alleen nog maar met een wietpas bezocht mogen worden, dit om de “overlast en criminaliteit” rond coffeeshops te stoppen. Ook houdt de regering vast aan de invoering van een minimale afstand van coffeeshops tot scholen van 350 meter.

onduidelijkheid, want dan zouden er in veel gebieden veel te weinig coffeeshops zijn. Bovendien zullen veel blowers zich niet willen laten registreren. En wat te denken van de miljoenen toeristen in steden als Amsterdam of Maastricht. Die zouden dan geen

Letterlijk zegt de regering over de wietpas

realiseren, krijgen alleen meerderjarige in-

coffeeshop meer in kunnen, wat natuurlijk

in de Miljoenennota: ’Overlast en crimina-

gezetenen van Nederland toegang tot een

veel meer overlast door drugsrunners en il-

liteit rond coffeeshops moet stoppen. In

coffeeshop op vertoon van een geldig iden-

legale verkooppunten tot gevolg heeft.

dat kader wordt een einde gemaakt aan

titeitsbewijs en op basis van lidmaatschap

het huidige ‘open-deur-beleid’ van de cof-

van de desbetreffende coffeeshop. Het lid-

feeshops.

beheers-

maatschap wordt in de vorm van een club-

Rotterdam

baarheid staan centraal. In 2012 worden

pas verleend. Kleinschaligheid wordt be-

Mede daarom hebben ook veel gemeenten

coffeeshops besloten clubs die er enkel

reikt door maximering van het aantal leden

waar coffeeshops zijn gevestigd al laten

nog voor de lokale markt zijn. Om dit te

van de coffeeshop.’

weten tegen de wietpas te zijn. Als laat-

Kleinschaligheid

en

sten in de rij kwamen de gemeenteraad

Verzet is groot

van Rotterdam alsmede burgemeester Aboutaleb tot die conclusie. Daarmee zijn

Het is echter de vraag of het de regering

zo’n beetje alle gemeenten waar coffee-

lukt om de wietpas al in 2012 in te voeren.

shops zijn gevestigd tegen de invoering

Het verzet is groot. Niet alleen blowers en

van de wietpas en de 350 meter-regel,

coffeeshops zien de wietpas niet zitten, ook

dat andere omstreden plannetje van dit

veel deskundigen zetten hun vraagtekens

kabinet om coffeeshops dwars te zitten.

bij de invoering van deze pas. Zo leidt het

Het is te hopen dat de politici in Den Haag

plan om per shop een maximum aantal le-

zich iets van al deze kritiek aan zullen

den van rond de 1500 toe te staan tot veel

trekken. De tijd zal het leren.

VOC in actie tegen kabinetsplannen

zig tijdens die gesprekken zelf. Kamerleden ontvingen verder van de VOC alternatieve

De VOC (Vereniging voor Ophef¿ng van

kortom, Rutte en zijn kompanen hebben

plannen voor een beter drugsbeleid, zoals

het Cannabisverbod) heeft haar verzet

de oorlog aan cannabis verklaard.

het THC-model, waarin concrete plannen voor een beter en eerlijker cannabisbeleid

tegen de snode plannen van het kabinet

worden opgesomd.

Rutte de laatste tijd opgevoerd. Zoals

Gelukkig is de VOC, een koepel van alle or-

bekend heeft de VVD/CDA regering, ge-

ganisaties en individuen in Nederland die

doogd door de PVV, weinig op met can-

tegen het verbod op cannabis zijn, steeds

Maar achter de schermen is de VOC nog

nabisminnend Nederland. Er moet een

actiever in haar verzet tegen die plannen.

veel actiever. Verschillende plannen staan

wietpas komen, coffeeshops dichter dan

Zo demonstreerde men op 3 oktober op

op stapel. Daarover meer in een komend

350 meter bij scholen moeten sluiten,

het Binnenhof toen het drugsbeleid daar

nummer van Highlife.

wietkwekers moeten (nog) harder worden

tijdens een soort ronde tafel conferentie

bestreden, growshops worden aangepakt;

besproken werd. De VOC was ook aanwe-

www.voc-nederland.org

23


Wiet in het verkeer Automobilisten die onder invloed van cannabis rijden en twee keer worden gesnapt, moeten hun rijbewijs inleveren. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee blowen achter het stuur harder kan worden aangepakt. Net als bij alcohol komen er grenswaardes voor drugsgebruik. Bovendien krijgt de politie de beschikking over speekseltesters waarmee zij erachter kunnen komen of een bestuurder iets gebruikt heeft. Zo ja, dan mag die mee naar het bureau om met een bloedtest de exacte waarde vast te stellen. De negatieve invloed van met name canna-

nog verstandig is om de weg op te gaan,

bisgebruik op de rijvaardigheid is echter nooit

alhoewel het zeker een risico kan zijn om

overtuigend wetenschappelijk bewezen.

te rijden als je je slaperig voelt.

Tijd voor de stelling:

Tom van Zijl, betonvlechter: Why drink and drive when you can smoke and Ày home?

Stoned achter het stuur moet kunnen.

Karin Joustra, muziekdocent: Benieuwd of het ook om mijn ¿etsstuur gaat. Niek Sprakel, ZZP’er: De stelling is denk ik te kort door de bocht, want het zou de indruk kunnen wekken dat het onder alle omstandigheden een goed idee is om te gaan rijden als je een joint op hebt, zoals veel mensen er ook geen probleem in zien om onder invloed van kof¿e aan het verkeer deel te nemen. Een belangrijk verschil met alcohol is dat je van alcoholgebruik eerder overmoedig wordt en van cannabisgebruik doorgaans je rijvaardigheid onderschat. Wat dat betreft is het te vergelijken met slaperigheid, waarbij je doorgaans ook kan inschatten of het

Timon Blijveld, boekhandelaar: Wetenschappelijk onderzoek naar rijgedrag heeft onweerlegbaar aangetoond dat bestuurders rustiger en geconcentreerder rijden onder invloed van cannabis. Ze houden zich beter aan de verkeersregels en

moedigheid de kop op steekt, dan wordt het gevaarlijk.

Tien Königs, advertentieverkoopster: Ik weet niet of ze alles onder controle krijgen, het wordt wel erg ingewikkeld zo. Mij stoned laten rijden is in ieder geval niet zo verstandig. Met alcohol op ook niet, en ook niet met medicijnen. Ik ben als klein kind met mijn vader eens door een colonne motoragenten geëscorteerd toen hij erg suf was van de medicijnen. Dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. Ze lieten hem wel rijden en waren zeer vriendelijk. Maar dat waren de jaren zeventig. De tijden veranderen, en of dat nou zo leuk is… Erwin Ketelaar, onderhoudsmonteur: Mijn vrouw vindt dat ik stoned juist veel beter rijd dan bezopen.

Stoned achter het stuur moet kunnen. veroorzaken minder ongelukken dan zogenaamd nuchtere bestuurders, die vaak gestresst, opgefokt of met slaapgebrek aan het verkeer deelnemen.

Andrea, communicatie-adviseur: Als je teveel gezopen hebt weet je ook dat je niet moet gaan rijden. Dat geldt voor cannabisgebruik ook, lijkt mij. Tenzij over-

Peter Cohen, orakel: Aangeschoten achter het stuur zitten is een slecht idee. Waarom zou men in onze cultuur stoned achter het stuur wel goed moeten vinden? Alcohol in het bloed wordt met standaardmethoden gemeten, methoden die ondertussen redelijk betrouwbaar zijn geworden. Wettelijke grenswaarden kunnen overtuigend worden aangetoond. Voor cannabis zijn de beschikbare regels niet adequaat. Reststoffen van cannabisconsumptie kunnen zelfs in krankzinnig lage waarden nog vele dagen na een jointje worden gevonden in het bloed. De stonede toestand is dan al lang vervlogen! De wietrokende gemeente in Nederland moet verkeerscontroles gewoon goed vinden, maar wel eisen dat er manieren van meten worden ontwikkeld die acute intoxicatie aantonen. Aankomen met meetwaarden over de intoxicatie van vorige week is niet goed genoeg en bovendien onrechtvaardig.

24SPECIAL: Alles over voeding

26 11


Slechte plantvoedingen bestaan niet…

SMAKEN VERSCHILLEN Gelukkig staat de moderne hobbykweker tegenwoordig een overweldigend aanbod plantvoedingen en supplementen ter beschikking. De vraag welk merk het beste is, valt moeilijk te beantwoorden. Het lijkt in ieder geval duidelijk dat slechte plantvoedingen niet bestaan. Tenslotte zijn de behoeften van een éénjarig gewas als de cannabisplant redelijk simpel; zo gek veel variaties op dat thema zijn er dan ook niet te bedenken. Toch bestaan er beduidend meer merken plantvoeding voor cannabis dan bijvoorbeeld voor kamerplanten. Hoe kan dat?

tie van een voeding. Het zou zo maar de reden kunnen zijn om voor een bepaald merk te kiezen, want hoe meer concentratie, hoe minder vaak je naar de speciaalzaak hoeft. Sommige merken bestaan amper een jaar, andere al sinds kwekersheugenis; een bedrijf dat lang meedraait, móet dus wel een goed product leveren. Anderzijds heeft de nieuwkomer vast een frisse nieuwe kijk op

Je hoort wel eens van een kweker die is om-

denken. Marketing betekent het creëren van

de zaken, terwijl de traditiemerken wellicht

geschakeld van merk X op merk Y, en zo-

een imago en een bijbehorend gevoel. Zelfs

zijn blijven hangen in het verleden. De tra-

maar 30% meer opbrengst haalde. Je kunt

iets wat vaak stinkt en in onooglijke plastic

ditionele Hollandse deugd zuinigheid be-

je vraagtekens zetten bij dergelijke observa-

Àacons zit, kan dus emoties opwekken.

paalt ook vaak of de knip open gaat, net als het spreekwoord ‘goedkoop is duurkoop’.

ties, want wie beschikt elke ronde weer over exact dezelfde genetica, exact hetzelfde medium, en heeft seizoen na seizoen met exact

Imago

dezelfde kweekomstandigheden te maken?

Dat weet de fabrikant natuurlijk ook. Je

Reclame

De meeste van ons maken ergens in het

kunt een imago sturen door reclamecam-

En onderschat ook de invloed van de mond-

proces wel eens een foutje, en dat foutje

pagnes, je aanwezigheid op beurzen, of

op-mond reclame niet – al kan die zowel

wordt bij de tweede succesvollere kweek

door regelmatig je huisstijl om te gooien.

positief als negatief uitvallen. Als je na het

natuurlijk niet herhaald. Om plantvoedingen

Je kunt je pro¿leren als milieuvriendelijk

roken van een bijzonder lekker jointje hoort

te vergelijken op een manier die ook weten-

en je specialiseren in biologische en/of or-

dat die wiet op merk X is gekweekt, kan

schappelijk steek houdt, zul je op z’n minst

ganische producten, al hebben de meeste

dat blijven hangen. Omgekeerd natuurlijk

twee exact identieke kweekopstellingen met

gebruikers geen Àauw idee van het

ver-

ook. Wie weet keek je wel enorm op tegen

exact dezelfde genetica moeten neerzetten.

schil tussen die twee, en of het überhaupt

iemand die jou ooit aanraadde met merk

En zelfs onder zulke laboratoriumomstan-

wel mogelijk is alle bestanddelen voor een

X te gaan werken. Mij is het in ieder ge-

digheden kan de bekendheid met merk X

plantvoeding

biologische/organische

val overkomen, waarna ik jarenlang geen

en de onbekendheid met merk Y nog steeds

bron in één Àesje te krijgen. Sommigen

ander merk aanraakte. En waarom zou je

een oneerlijke vergelijking opleveren.

snuiven wellustig de puur natuurlijke rot-

ook? Never change a winning team, zoals

tingslucht uit het 100% biologische pro-

het spreekwoord luidt.

uit

Laten we het er maar op houden dat het

duct X op, maar halen hun neus op voor de

kiezen van een merk plantvoeding net zo-

kleurloze en reukloze vloeistof van merk Y.

iets is als het kiezen van een biermerk. En

Kortom, smaken verschillen. En dat is maar goed ook: lang leve de keuzevrijheid!

net als bij onze bierkeuze speelt marketing

Net zoals het alcoholpercentage van bier tot

ook bij plantvoeding een grotere rol dan we

bier verschilt, zo verschilt ook de concentra-

Piet Groen

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

27

BOOSTERS, THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OFF

INTRO

27

BODEMVERBETERAARS IN EN OM HET HUIS

35

PRODUCT FLASH

28

FOUTE DIAGNOSE? NIEUWE PROBLEMEN…

37

VAN BABYVOEDING TOT SPOELWATER

29

BIOLOGISCH BINNENKWEKEN BESTAAT NIET

38

NPK: DE GROTE DRIE

31

COMPOSTTHEE, HET ELIXER VAN MOEDER NATUUR

39

PRODUCT FLASH

32

MEST UIT EIGEN TOILET

40

27

33


REGULATOR & STARTBOOSTER: DE PERFECTE START Testen wereldwijd wijzen uit dat de voor-

het bodemleven in het wortelgebied sterk

Probeer het zelf, je zult versteld staan van

groei signi¿cant wordt verkort. Het wor-

gestimuleerd. Dit zorgt voor een verbe-

het resultaat!

telstelsel is vitaler en beter ontwikkeld.

terde voedingsopname, pH regulatie in

Regulator maakt de plant compacter. De

de bodem en bescherming tegen patho-

stengels zijn duidelijk dikker, de inter-

genen. De plant krijgt een boost wat te

node afstanden zijn gelijkmatig wat wijst

zien is aan de versnelde ontwikkeling van

op gecontroleerde groei en ontwikkeling.

wortels, stengels en scheuten. Regulator

De combinatie Regulator Startbooster

zorgt voor optimale voedingsverdeling en

bevat alles wat de plant in de natuur ook

opname en versterkt het gewas.

www.aptus-holland.com

ter beschikking heeft. Dit betekent dat voldoende koolstof in de vorm van humuszu-

De plant ontwikkelt zich veel beter door de

ren, eiwitten in de vorm van aminozuren,

verhoogde resistentie in het wortelgebied

bodemleven

en een evenwichtige voeding in combinatie

en

biologisch

opneembare

micro-elementen zoals Silicium, Boor, Mo-

met de juiste bio-stimulatie.

lybdeen e.a. aanwezig zijn. Hoe minder remming door stress, verkeerSpeciaal bodemleven wordt ingebracht en

de voeding etc. des te beter de plant de

gestimuleerd. Door de aminozuren wordt

verschillende stadia doorkomt.

BIO CROP Bio Crop is een plantversterker van Fer-

telmilieu worden de planten op een natuur-

ro met unieke eigenschappen. Bio Crop

lijke manier versterkt, waardoor ze hun

zorgt voor een verbetering van de op-

eigen weerstand verhogen tegen ziektes.

name van de voedingselementen

Mag-

Een gezond gewas wordt minder aangetast

nesium (Mg), Calcium (Ca), Fosfaten (P),

door insecten en schimmels. Hierdoor kan

Natrium, IJzer (Fe) en Silicium (Si). Door

men op een professionele manier gewas-

een verbeterde opname van Magnesium

sen produceren op een natuurlijke manier.

en IJzer (Fe) kan er in het blad meer

Op deze manier worden kwekers minder

chlorofyl ontwikkeld worden.

afhankelijk van chemische middelen. Dit is heden ten dage van belang, omdat er

Doordat het chlorofyl gehalte met 40%

steeds meer chemische middelen verboden

toeneemt zal er ook meer fotosynthese

worden, en er relatief weinig nieuwe mid-

plaatsvinden, met als gevolg dat er meer

delen bijkomen omdat het te duur wordt

suikers aangemaakt worden, die de plant

om nieuwe middelen toegelaten te krijgen.

gebruikt voor het (onder andere) groter

28

maken van de bloem, het verstevigen van

Bio Crop is een goed natuurlijk alternatief

de celstructuur, etc. Een sterkere celwand

om op een natuurlijke manier de productie

zorgt ervoor dat de plant grote klimaat-

te verhogen en de kwaliteit van de produc-

schommelingen op kan vangen.

ten te verbeteren.

Door het gebruik van Bio Crop in het wor-

www.ferro.nu


VAN BABYVOEDING TOT SPOELWATER Net zoals je een pasgeboren baby niet gelijk een bord biefstuk moet voorzetten, zo vraagt ook een jonge zaailing of vers stekje om een heel andere catering dan een straf geparfumeerde drie maanden oude damesplant. Binnen enkele weken is de plant al van een baby in een snel opschietende puber veranderd, om vervolgens tot bloei te komen. De voeding van de plant weerspiegelt de processen die aan de buitenkant zijn te zien. Goed leren kijken naar de manier waarop de plant zijn voeding verwerkt is belangrijker dan slaafs de gebruiksaanwijzing op de Àes opvolgen.

één tot vier centimeter per dag groeien. Als een plant in dit stadium achterblijft, kan het weken kosten voordat de normale groei weer begint. Een sterk wortelstelsel is essentieel om in de grote behoefte aan water en voedingsstoffen te voorzien, en daarom de sleutel tot een gezonde oogst. De opname van water en voedingsstoffen verandert naarmate de groei vordert.

Zaden hebben geen extra hormonen of

de volle grond staan, kunnen de jonge zaai-

Naarmate de plant groeit wordt er meer

voeding nodig om te ontkiemen. Het ge-

lingen/klonen na twee tot drie weken een

vocht getranspireerd, waardoor de wa-

middelde kraanwater bevat voldoende op-

verdunde voedingsoplossing van een kwart

terbehoefte toeneemt. Er zijn hoge con-

Zaden hebben geen extra hormonen of voeding nodig om te ontkiemen. geloste zouten om ze tijdens hun eerste we-

van de standaardconcentratie wel gebrui-

centraties stikstof nodig; ook potassium,

ken groei te voeden. Voor de ontkieming en

ken. Op voorbemeste potgrond is dat in de

fosfor, calcium, magnesium, zwavel en

groei van de zaailing is in verhouding veel

regel de eerste vijf weken niet nodig. Som-

sporenelementen worden in veel grotere

fosfor nodig. Aanvullende voedingsstoffen

mige kwekers wachten met voeding geven

hoeveelheden gebruikt.

zullen in dit stadium de interne chemie ver-

tot de blaadjes vergelen. Als de vergeling

storen. Sommige kwekers gebruiken voor

doorzet, geef de zaailingen dan iets meer

het ontkiemen van zaden liever gedestil-

meststof. Volgens anderen beginnen omge-

Bloei

leerd water, hoewel dat vrijwel geen opge-

vingsfactoren de sekse te beïnvloeden op

Tijdens de bloei verandert het groeipatroon

loste vaste stoffen bevat. Zolang ze niet in

het moment dat de zaailing drie paar echte

en de plantchemie: de stengels verlengen

blaadjes heeft (de kiemblaadjes niet mee-

zich, de bladeren krijgen steeds minder

gerekend). Zo zou een hoger stikstofgehalte

‘vingers’, de cannabinoïde-productie ver-

en een lager kaligehalte voor meer vrouwe-

traagt eerst en versnelt vervolgens, het-

lijke planten zorgen.

zelfde gebeurt met de bloemvorming. De planten concentreren zich op de bloem-

Groei

productie in plaats van op de vegetatieve groei. De productie van het groene chlo-

Na een week of drie loopt het zaailingen-

rofyl, waarvoor veel stikstof nodig is, ver-

stadium ten einde en begint wat of¿cieel

traagt. In het bloeistadium speelt stikstof

de vegetatieve fase heet, de tijd die de

een minder belangrijke rol dan kali, fosfor

plant besteedt aan het uitgroeien tot een

en calcium. Het gebruik van een bloeivoe-

volwaardige plant. Dit stadium vereist

ding met minder stikstof en meer kali, fos-

voor de aanmaak van bladeren grotere

for en calcium bevordert vette, zware en

hoeveelheden stikstof, en ook fosfor en

compacte toppen. Cannabis heeft maar

kali zijn in substantiële hoeveelheden no-

heel weinig stikstof nodig tijdens de bloei –

dig. In week vier of vijf komt vaak een

maar zonder stikstof zullen de toppen zich

magnesiumtekort voor, vooral in zure

niet tot hun volle potentieel ontwikkelen.

(pH lager dan 7) grond. Als de chlorofylproductie op volle snelheid ligt, zal een

Na zich maandenlang te hebben volgegeten

vegetatieve plant net zoveel groen blad

is de plant de laatste week (of 2) van zijn

produceren als zijn genen mogelijk ma-

leven het beste af met een dieet van alleen

ken, zolang licht, CO2, voedingsstoffen en

water (met enzymen). Opgehoopte zouten

water niet de beperkende factoren zijn.

kunnen zo de plant verlaten, waarna niets

Bij een goede verzorging kan de plant

het grote genieten meer in de weg staat.

29NPK: DE GROTE DRIE Voedingsstoffen zijn elementen die de plant nodig heeft om te leven. Sommige daarvan, zoals koolstof (CO2), waterstof en zuurstof haalt de plant uit water en lucht. Verreweg de meeste voedingsstoffen, ook wel nutriënten genoemd, worden echter door de wortels uit het kweekmedium en de voedingsoplossing opgenomen. Er bestaan drie soorten voedingsstoffen: macronutriënten, micronutriënten en sporenelementen. Alle drie deze groepen kunnen verder worden onderverdeeld in mobiele of immobiele nutriënten.

Tekort: Gestoorde groei en kleinere bladeren, die blauwachtig groen verkleuren, vaak met vlekken. Stengels, bladstengels en hoofdnerven verkleuren (soms) roodachtig paars. Teveel: Vaak veroorzaakt door hoge pH en natte grond. Kan pas na weken zichtbaar worden, zeker als de overmaat werd

Als de plant daar behoefte aan heeft kun-

ren, enzymen, nucleïnezuren, chlorofyl en

gebufferd door een stabiele pH. Een over-

nen mobiele voedingsstoffen – stikstof (N),

alkaloïden. Deze belangrijke voedingsstof is

maat aan fosfor verstoort de opname van

fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) en

grotendeels verantwoordelijk voor de groei

ijzer, magnesium, calcium en koper, maar

zink (Zn) – van het ene deel van de plant

van bladeren en stengels, en de omvang en

meestal zink.

naar het andere deel worden getranspor-

vitaliteit van de plant. Stikstof is het actiefst

teerd. De in oudere bladeren opgeslagen

in jonge scheuten, uitlopers en bladeren.

stikstof kan zich bijvoorbeeld naar jongere

Ammonium (NH4+) is de makkelijkst be-

Kalium of K – mobiel

bladeren verplaatsen om daar een tekort

schikbare vorm van stikstof. Pas op voor

Kalium wordt in alle stadia van de groei

aan te vullen. Om die reden verschijnen de

overmaat daar de planten erdoor kunnen

gebruikt. Groeimediums met een hoog

tekort-symptomen van mobiele voedings-

verbranden. Stikstofnitraat (NO3) is veel

kalium-gehalte versterken de weerstand

stoffen het eerst in de oudere bladeren,

minder snel te assimileren dan ammonium.

van de plant tegen bacteriën en schim-

onderin de plant.

mels. Kalium helpt suikers, zetmeel en Tekort: Trage groei, lagere bladeren wor-

koolhydraten te combineren, wat essen-

Stikstof of N (Nitrogenium) – mobiel

den geel tussen de nerven, die groen blij-

tieel is voor de productie en het trans-

ven. De vergeling gaat verder door het ge-

port daarvan. Ook is Kalium essentieel

hele blad, dat uiteindelijk afsterft en loslaat.

voor de groei door celdeling. Het zorgt

Cannabis is dol op stikstof en lust er in de

Stengels en de onderkant van bladeren

voor meer chlorofyl in het blad en helpt

groeifase wel pap van. Na de eerste helft

kunnen roodachtig paars verkleuren, maar

de

van zijn leven daalt die behoefte. Stikstof is

dit kan ook een teken van fosfortekort zijn.

planten licht en lucht optimaal kunnen

huidmondjes

te

reguleren,

zodat

gebruiken. Kalium is essentieel voor het

essentieel voor de productie van aminozuTeveel: Overdreven weelderige bladgroei,

opslaan en verplaatsen van koolhydra-

die slap is en stressgevoelig. Stengels wor-

ten en noodzakelijk voor de aanmaak

den slap en buigen makkelijk.

van de proteïnes die het oliegehalte en de smaak van cannabis verbeteren. Het

Fosfor of P (Phosphor) mobiel

bevordert ook een sterke wortelgroei en wordt in verband gebracht met ziekteresistentie en wateropname.

Cannabis gebruikt de grootste hoeveelheden fosfor tijdens de ontkieming van zaad,

Tekort: Vaak geblokkeerd door teveel zout

als zaailing en als kloon, en tijdens de bloei.

in medium. Vlekken op oudere bladeren,

Bloeivoeding bevat dan ook hoge concen-

die donkergeel worden en afsterven. Sten-

traties fosfor. Fosfor is noodzakelijk voor de

gels vaak slap broos.

fotosynthese en verzorgt een mechanisme dat de energie in de plant verplaatst. Fosfor

Teveel: Teveel kalium stopt/vertraagt de

– één van de componenten van DNA – wordt

absorptie van magnesium, mangaan en

in verband gebracht met algehele vitaliteit

soms zink en ijzer. Let bij mogelijke kali-

en de hars- en zaadproductie. De hoogste

umovermaat op symptomen van magne-

concentraties fosfor zitten in de wortelgroei-

sium-, zink- of ijzertekort.

punten, groeischeuten en vaatweefsel.

31


BIOWULF SOLUTION 1 BioWulf Solution 1 bestaat uit Energize, Extreme en Detonate; een

nodig heeft tijdens zijn levensduur. Van zaadling tot volgroeid ge-

verzameling producten die perfect zijn afgestemd om uw gewas-

was, BioWulf solution 1 optimaliseert uw resultaten.

sen te voorzien van alle voedingstoffen en mineralen die uw plant BioWulf Solution 1 producten bestaan voor 100% uit biologische componenten, zoals oliën en mineralen. Wij proberen altijd een natuurlijke oplossing te zoeken voor gebruikte niet-biologische producten en chemicaliën. BioWulf Solution 1 is speciaal ontwikkeld voor onder anderen groensoort-planten, grassen, kruiden, bloemen als rozen, cannabis, orchidee en vruchthouders als paprika. De planten en bloemen die behandeld zijn met BioWulf worden groter, bloeien sneller, smaken beter, produceren grotere vruchten en zijn algemeen gezonder.

www.bio-wulf.nl

HUMAC/PRODUCTS: EEN COMPLETE VOEDINGSLIJN HumacTwo - Een speciaal samengestelde

Uitgebreide informatie over deze producten

voeding voor de tweede fase van de groei.

vindt U op de website.

HumacCalcin - Een volledig oplosbare gel

www.humac-products.com www.agrined.nl

die 22,5% Calcium bevat en een gebalanceerd aantal micro-elementen. HumacBac -

Een bacterie-huminezuur

combinatie. Vooral in de startfase is het toedienen hiervan van groot belang. HumacCyl - Een bloei-stimulator met een gunstig effect op de energieproductie. Humac/Products biedt een compleet voedingspakket voor een complete teelt. Dit

HumacZym - Een katalysator van plant-

nieuwe teeltsysteem zorgt voor een hoge

afvalstoffen.

opbrengst en grote en sterke planten. De producten op een rijtje:

HumacBloom - Een speciale meststof voor de laatste weken van de bloei. Zorgt

HumacOne - Een speciaal samengestelde

voor een explosieve eindgroei. In de vorm

voeding voor de startfase van de groei.

van een unieke bruistablet.

32


The stuff that dreams are made of

BOOSTERS Er zijn de laatste tien jaar talloze voedingssupplementen en boosters op de markt verschenen. Soms gaat het om geïsoleerde stoffen, maar ook bestaan supplementen uit een cocktail van verschillende elementen. Het mysterieuze mirakel-ingrediënt X bestaat niet, dus alle producenten putten voor hun boosters uit dezelfde bouwstenen, al zijn er natuurlijk variaties in oorsprong en zuiverheid. Het volgende beknopte overzicht geeft je een handvat om van de productlabels te lezen wat je kunt verwachten.

Trichoderma Trichoderma zijn schimmels die de wortelzone koloniseren en daar schadelijke schimmels en micro-organismes verdringen. Tegelijk stimuleren ze de wortelvorming en vergroten ze de resistentie tegen omgevingsstress, met als resultaat een sterkere plant.

Hormonen

Cytokinines

Abscisidezuur (ABA)

Cytokinines

Abscisidezuur is een natuurlijk hormoon dat

meestal worden gewonnen uit zeewier

Bacteriën zoals rhizobacteriën zijn bijzon-

de plant helpt zich aan te passen aan omge-

en

bladgroenkorrels

der nuttig bij organisch tuinieren. Deze

vingsstress zoals droogte of kou. In de win-

en de bladontwikkeling reguleren. In

organismes zorgen voor sterkere, gezon-

ter beschermt ABA bladeren tegen koude-

kweekaarde of op planten gesproeid hel-

dere planten die minder chemische ingre-

schade en uitdroging. In een vroeg voorjaar

pen ze de plant ook onder droge omstan-

pen nodig hebben. Toegevoegd aan aarde

zal ABA ook de sluimertoestand verlengen

digheden ef¿ciënter gebruik te maken

groeit de bacterie rond het wortelstelsel

en voorkomen dat te vroege uitlopers kun-

van aanwezige voedingsstoffen en water.

en beschermt dat tegen schadelijke ziek-

nen worden beschadigd door vorst.

Het resultaat is een gezondere plant en

teverwekkers en schimmels. Nitri¿cerende

een grotere opbrengst.

bacteriën spelen een hoofdrol bij het om-

Auxines

de

zijn

vorming

planthormonen van

die

Bacteriën

zetten van organisch afval in voor planten

Auxines zijn planthormonen die de groei

Enzymen

reguleren en er voor zorgen dat planten

Enzymen zijn biologische stoffen die re-

zich naar het licht richten. Het toppen van

acties versnellen, maar daar zelf niet

Zuren

takken verlaagt de auxine-concentratie en

door veranderen. Enzymen worden toe-

Fulvozuur

bevordert een bossige breedte-groei en de

gevoegd om de biologische activiteit op

Fulvozuur is een organische stof die het

vorming van nieuwe wortels.

te voeren en de voedingsopname via de

resultaat is van de werking van microben

wortels te versnellen.

op ontbindende planten. Als een plant het

opneembare voedingsstoffen.

Indol-3-boterzuur (IBA)

absorbeert blijft fulvozuur in het weefsel

Indol-3-boterzuur is een groeihormoon dat

Cellulase

aanwezig en fungeert het als een krachtige

meestal wordt gebruikt als wortelhormoon.

Cellulase is een enzym dat in de wor-

antioxidant, biostimulator en leverancier

IBA helpt bij de vorming van wortels en om

telzone helpt organisch materiaal af te

van voedingsstoffen.

de groei en opbrengst van planten te ver-

breken dat anders niet verrot en ziektes

groten. Vaak bevat stekpoeder of -gel IBA.

kan veroorzaken. Dode materie wordt

Humuszuur

in glucose omgezet en teruggegeven

Humuszuren ontstaan bij het ontbin-

aan het substraat om door de planten

den van organische, vooral plantaar-

te worden geabsorbeerd. Het wordt in

dige substanties. In het kweeksubstraat

hydrosystemen gebruikt om organische

bevorderen ze een sterke weefselgroei

smurrie op te ruimen.

en helpen ze bij het transport van voedingsstoffen. Planten krijgen een dikker

Schimmels

bladerdek en zijn meer resistent tegen droogte en ziektes.

Mycorrhizae-schimmel Mycorrhizae-schimmels

penetreren

het

wortelweefsel en groeien vervolgens het

Elementen

substraat in op zoek naar meer water

Silicium

dan de plant alleen kan vinden. In ruil

Silicium, of kiezelzuur, zorgt voor een

daarvoor krijgt de mycorrhizae een be-

verharding van de celwand waardoor de

schermde omgeving en de suikers die het

plant meer weerstand opbouwt tegen

nodig heeft. Het gebruik van mycorrhizae

ziekten en andere plagen. Omdat er meer

verbetert de worteldiepte, versnelt de rij-

cellen worden aangemaakt bevat de plant

ping en helpt weerstand opbouwen tegen

ook meer droge stof. Ook verbetert sili-

droogte en ziektes.

cium de opname van fosfor.

33BOOSTERS EN BODEMVERBETERAARS IN EN OM HET HUIS Alledaagse producten uit het medicijnenkastje, de keuken of zelfs de afvalbak kunnen van groot nut zijn voor de kweker. Een kleine en lang niet volledige inventarisatie. Niet alleen mensen hebben Vitamine C no-

Wilgenwater

effectiever gebruik van stikstof stimuleren. Molasse verhoogt het energieniveau van de plant en werkt als een mild natuurlijk fun-

In menig medicijnkastje vinden we salicyl-

gicide. Molasse is het ‘geheime ingrediënt’

het om compactere, zwaardere toppen te

zuur, beter bekend als Aspirine. Salicylzuur

in vele organische meststoffen. Nu we toch

vormen. Ook werkt het als anti-oxidant, met

is een planthormoon dat afkomstig is uit

in de keuken zijn: niet weggooien dat Kof-

name bij de bestrijding van de vrije radicalen

de wilgenboom. ‘Wilgenwater’, water waar-

¿edik! Kof¿edik is zuur en bevordert zuur-

die worden gevormd bij de fotosynthese. Aan

in een nacht lang wilgentakjes of -bast is

minnende bacteriën in de bodem. Kof¿edik

de andere kant zijn er plantkundigen die ge-

geweekt, wordt sinds mensenheugenis als

van ¿lterkof¿e is het rijkst, en bevat zo´n

loven dat planten hun eigen vitamine C aandus weinig zin heeft. Van Vitamine B1 en B2

Niet alleen mensen hebben Vitamine C nodig om gezond te blijven.

staat wel onomstreden vast dat ze voor plan-

een probaat natuurlijk stekmiddel gebruikt.

2% stikstof en sporen van andere elemen-

ten van grote waarde zijn. Uit onderzoek met

Het versterkt het natuurlijke afweermecha-

ten. Gooi op de composthoop of gebruik

o.a. rijstplanten is gebleken dat de weerstand

nisme van planten tegen ziekteverwekkers.

als bodemverbeteraar, vooral op te kalk-

van planten tegen schimmelaantasting sterk

Aspirine kan worden toegevoegd aan com-

rijke grond. Ook in de vuilnisbak kunnen

toeneemt bij het toedienen van deze vitami-

post of in een 1:10.000 oplossing als spray

we Houtas aantreffen. As van hardhout be-

nes. Vitamine B9 foliumzuur zou eveneens

om de afweer te stimuleren.

vat tot 10% kalium, as van zachthout rond

dig om gezond te blijven. Planten gebruiken

maken en dat toevoegen aan de voedingsmix

een positief effect op planten hebben. Het schijnt de energieoverdracht in planten te

de 5%. Verzamel de as kort na het verbranden en bewaar het op een droge plek.

helpen en neutraliseert het enzym dat gib-

Waterstofperoxide

berilinezuur maakt, waardoor zonder snoeien

In de badkamer van niet natuurlijk blonde

van 25 cl per 11 liter. Kalium spoelt snel

een bossiger dwergtype plant ontstaat.

dames staat nog wel eens een Àesje Water-

uit de houtas en kan zorgen voor opeen-

stofperoxide. In de tuinbouw wordt water-

gepakte grond. Vermijd het gebruik van al-

stofperoxide gebruikt om water te zuiveren

kalische houtas met een pH hoger dan 6,5.

van schimmelsporen, dood organisch ma-

Als je kippen houdt hoef je niet meer naar

teriaal en ziekteverwekkende organismes.

de speciaalzaak voor je kalk: de Gemalen

Ook verwijdert het chloor uit leidingwater.

Oesterschelpen die als kalkbron voor kip-

Waterstofperoxide is nuttig bij hydrosyste-

pen dienen bevatten tot 55 procent calcium

men, waarbij overbewateren een probleem

en sporen van vele andere langzaam vrij-

kan zijn. Het voorkomt uitputting van zuur-

komende voedingsstoffen.

Voeg toe aan een mix in een verhouding

stof in het water rond de wortels, wat leidt tot betere wortelgroei. Met een beetje geluk vinden we in de badkamer ook (niet-

Wondermiddel

geblondeerd!) Haar, een rijke bron van

Natuurlijk mag je als kweker ook wel eens

geleidelijk vrijkomende stikstof (15%) en

pro¿teren van je planten. Siliciumdruppels

calcium (minder dan 1%), ijzer en fosfor.

zijn de laatste tijd erg populair als breed

Het kan worden gebruikt voor compostho-

werkzaam voedingssupplement. Helaas is

pen of door teeltaarde worden gemengd.

het spul nogal kostbaar: voor 25 ml tel je bij de drogist 15 euro neer. Gelukkig is het

Koffiedik

wondermiddel voor harde volle toppen ook bij de speciaalzaken in de groene branche

Suiker ontbreekt in geen enkel keuken. Mo-

te krijgen, maar dan voor zo’n 50 euro per

lasse, honing en andere suikers zouden het

250 ml. Ik zweer erbij, en ook mijn planten

microleven in de grond verbeteren, en een

willen niet meer zonder!

35FOUTE DIAGNOSE? NIEUWE PROBLEMEN! Vaak wordt de oorzaak voor problemen in kweekruimtes te snel gezocht bij een tekort of overmaat van de een of andere meststof. Door in zulke situaties overhaast extra voeding te geven of te gaan spoelen, kan het probleem worden verergerd, en kunnen er zelfs nieuwe problemen ontstaan.

een verstoring in de voedingsbalans. Een kleine verstoring van die balans kan zomaar een week groei kosten. Dat lijkt misschien

Op organische kweekmediums is een on-

plant vertragen en zorgen voor chlorotische

weinig, maar zo’n korte periode kan meer

juiste pH vaak de oorzaak van serieuze

bladeren en vergeelde nerven.

dan 10 procent van het leven van een plant vertegenwoordigen!

problemen met voedingsstoffen. In dergelijke mediums vinden bij de opname van voedingsstoffen vele complexe biologische

Voedingstekorten

processen plaats tussen organische mest-

Voedingstekorten

stoffen en de aarde. De pH speelt bij die

als verse, met micronutriënten verrijkte

Ook overbewateren zorgt vaak voor pro-

processen een kritieke rol. In aarde zijn

kweekaarde wordt gebruikt. Als de grond of

blemen, vooral bij kleine planten. Teveel

voedingsstoffen opneembaar bij pH-waar-

het water zuur is, voeg dan kalk of maerl

water verdrinkt de wortels door de zuur-

des tussen 5.8 en 6.5; boven of onder dit

toe om de pH van de aarde te bufferen.

stoftoevoer af te snijden. Tekenen van over-

bereik zijn verschillende voedingsstoffen

Voorkom voedingsproblemen door een ver-

bewatering zijn: naar beneden gekrulde en

minder beschikbaar. Een volle pH-punt ver-

se plantmix te gebruiken, schoon water en

vergeelde bladeren, een drassige bodem,

een complete voedingslijn. Handhaaf de EC

schimmel en trage groei. Symptomen van

en pH op de juiste niveaus en spoel het sy-

overbewateren zijn vaak subtiel, zodat on-

steem elke vier weken door met enzymen of

ervaren kwekers de symptomen lang over

een milde voedingsoplossing.

het hoofd kunnen zien. Soms zijn delen

komen

minder

voor

Overbewateren

van de grond overbewaterd maar blijven In hydrosystemen zorgen pH-waardes tus-

andere stukken gortdroog. Het aanharken

sen 6.5 en 7 ervoor dat voedingsstoffen

van het grondoppervlak en het gebruik van

opneembaar zijn. Als de pH in een hydro-

een vochtmeter kan dit probleem verhel-

systeem schommelt, zijn de voedingsstof-

pen. Eén van de belangrijkste oorzaken van

fen in de oplossing nog steeds beschikbaar

overbewateren is slechte luchtventilatie. Als

voor opname, en is de pH niet zo kritiek. Bij

de planten hun transpiratievocht nergens

hydrosystemen is de Elektrische Conducti-

kwijt kunnen omdat de omgeving te voch-

viteit (EC), die de concentratie voedings-

tig is, raken tientallen liters water opgeslo-

zouten in een oplossing aangeeft, de meest

ten in de kweekruimte. Goed geventileerde

kritieke indicator van de gezondheid van de

lucht voert dit vocht af en vervangt het door

plant en de opname van voedingsstoffen.

frisse droge lucht.

Stress

Goede meetapparatuur

Als een plant eenmaal symptomen vertoont,

Om problemen te voorkomen moeten de

heeft hij al ernstige voedingsstress geleden.

omgevingsfactoren regelmatig worden ge-

schil staat voor een tien keer zo hoge alkali-

De plant heeft tijd nodig om te herstellen en

controleerd zodat die kunnen worden ge-

citeit of aciditeit. Een pH van 5.5 is dus tien

weer krachtig te gaan groeien. Om je plan-

corrigeerd om binnen bepaalde waardes

keer zuurder dan een pH van 6.5. In aarde

ten te helpen hun vitaliteit te hervinden is

blijven. Zorg voor goede meetapparatuur

kan een pH lager dan 6.5 zorgen voor een

het daarom essentieel om bij ieder symp-

en stel de vitale omgevingsfactoren – lucht,

kalktekort, waardoor wortelpunten verbran-

toom de juiste diagnose te stellen zodra zich

licht, bodem, water, temperatuur, lucht-

den, bladeren schimmelinfecties krijgen en

dat voordoet. Vooral bij de binnenteelt ver-

vochtigheid etc. – bij, in het bijzonder de

dode plekken op het blad ontstaan. Een pH

loopt de levenscyclus van een plant zo snel,

ventilatie, voordat je concludeert dat de

hoger dan 7.0 kan de ijzeropname van de

dat die geen tijd heeft om te herstellen van

planten een voedingstekort hebben!

37


BIOLOGISCH BINNENKWEKEN BESTAAT NIET Hoewel bepaalde organische kweektechnieken met succes binnenshuis zijn toegepast, is 100% biologisch kweken in huis niet praktisch uitvoerbaar. En als we de of¿ciële criteria hanteren, zal het dat nooit worden ook. Biologische binnenteelt is net zoiets als Nederlandse wildernis: je zou willen dat het er was, maar je kunt er ook prima zonder...

Fuck de regeltjes! De binnenteelt van nederwiet zal van een biologische tuinbouworganisatie nooit een stempel van goedkeuring krijgen, al was

Binnenshuis biologisch tuinieren is niet

zo’n grond in een pot samen te stellen en

het maar vanwege al die energieverslin-

een kwestie van wat spullen met het

te laten rijpen, dan nog zou het maan-

dende groeilampen. Maar dat is nog geen

juiste keurmerk in huis halen en knallen

den kostbare kweektijd kosten, en daarbij

reden om bij de pakken neer te zitten –

maar. Biologisch tuinieren vereist tuin-

kan het een broedplaats van insecten en

fuck de stempeltjes en de regeltjes!

bouwkundige know-how. Als je biologisch

schimmels vormen. We beginnen op mooie verse organische

wilt kweken moet je de beschikking hebben over grond en werkruimte, en schoon

aarde die van de juiste certi¿caten is voor-

kunnen werken. Organische voedingsstof-

Meuren!

fen, mest, wormenmest, bloed- en been-

Buiten ligt biologisch kweken voor de

aarde kun je eventueel voor een krachtige,

dermeel etc. zijn stuk voor stuk geschikt

hand, omdat alle krachten van de natuur

direct opneembare stikstofbasis nog eens

om de voedingswaarde van grond te ver-

daar aanwezig zijn om je te assisteren.

20 procent wormenmest bijmengen, en

beteren, maar de voedingsstoffen die erin

Binnenshuis zijn echter maar weinig na-

voor de bloei gebruik maken van batguano,

Binnen ben jij Moeder Natuur en de Zonnegod tegelijk; je moet alles zelf creëren.

zien. Afhankelijk van de rijkheid van die

de organische superbloeivoeding. Water uit de regenton, een paar theelepels schimmelcultures en bacteriën bij het opstarten, en je moet dat grondje eens horen spin-

zitten komen niet allemaal tegelijk be-

tuurverschijnselen gratis en zeker niet

nen. Niet biologisch? Só what, een zoetere

schikbaar. De beschikbaarheid van voe-

eenvoudig te realiseren. Binnen ben jij

wietje ga jij niet vinden, man!

dingsstoffen kan lastig te berekenen zijn.

Moeder Natuur en de Zonnegod tege-

Aan de andere kant is het vrij moeilijk

lijk; je moet alles zelf creëren. Biologisch

om teveel organische voedingsstoffen te

kweken betekent dat je afstand doet van

geven. Organische voedingsstoffen lijken

alle potentieel schadelijke chemicaliën,

consistenter beschikbaar als ze in combi-

conserveringsmiddelen en kleurstoffen.

natie met andere worden gebruikt.

Dat is nog wel met een zuiver geweten te doen, al heb je natuurlijk geen enkele

Mest

controle over productieprocessen – en zijn echt vette plagen vaak nauwelijks

Dierlijke mest als stalmest is geweldig

te bestrijden met natuurmiddeltjes. Als

voor buitentuinen, maar bevat vaak giftige

wannabe-biologisch boer loop je al snel

zoutgehaltes, onkruidzaad en schimmel-

tegen je grenzen aan; een vlucht regen-

sporen die een binnentuin ontregelen. Als

wormen loslaten in je zorgvuldig gecul-

je mest gebruikt, koop het dan in zakken

tiveerde grondje is de meesten toch een

die de samenstelling van de inhoud ga-

brug te ver. Meurende dierenmest schep

randeren. Bij niet-verpakte mest varieert

je zonder problemen door je moestuin,

de voedingswaarde afhankelijk van het

maar binnen zal je het niet snel in een

soort dier, het dieet daarvan en de com-

pot gooien. Over potten gesproken, alsof

posteringsfactoren. Binnen is er meestal

het al niet lastig genoeg is om een ge-

te weinig ruimte om zelf een kweekmix te

zond bodemleven te laten ontstaan, hoe

brouwen uit mooie compost en organische

moeilijk is het dan wel niet om er in elk

voedingsstoffen. Zelfs al was het mogelijk

potje een te creëren?

38


COMPOSTTHEE, HÈT ELIXER VAN MOEDER NATUUR Compostthee moet de moeder van de vloeibare plantvoedingen zijn. Al in de oudheid was de gefermenteerde compostthee bekend. Zo schreef de Romeinse wijnboer en consul Cato de Oude er al in 160 v. Chr. over in zijn De Agri Cultura, hèt standaardwerk voor de toenmalige hereboer. Compostthee wordt net als gewone thee in vele smaken geserveerd. Eén ding hebben al die smaken gemeen: het zijn ware elixers voor je planten. Compostthee maken is even simpel als het

kopen. Als het in de eerste plaats gaat om

zetten van een kopje thee: vervang het

de

theezakje door compost en het kokende

werking, dan moet je GFT-compost ver-

water door zuurstofrijk water op kamer-

mijden, maar uitsluitend compost gebrui-

temperatuur. Om speci¿eke bestandde-

ken op basis van groenafval, zoals maaisel,

len in de thee te krijgen voegen ervaren

snoeihout, stoppels, stro en dergelijke.

preventieve

en

bodemverbeterende

theemeesters bepaalde gewassen aan de composthoop toe; vaak wordt smeerwortel speciaal gekweekt om z’n hoge stikstofge-

Wedloop

halte. De beste thee wordt gemaakt van

Met name in de biologisch-dynamische

goed doorgerotte compost, omdat die een

wijnbouw staat de compostthee nog steeds

complexe verzameling micro-organismes

hoog aangeschreven. Het wordt aan drui-

bevat. Een theelepel goed gemaakte com-

venplanten vooral preventief gegeven om

post bevat meer dan een miljard bacteriën

meeldauw te voorkomen. Puur als be-

en minstens vijf meter schimmeldraden!

strijdingsmiddel wordt het als slechts licht

Daarnaast huisvest een goede compost-

werkzaam beschouwd. Compostthee stimuleert de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van het microleven in de bodem, maar ook binnen en op de bladeren, waardoor het natuurlijke afweersysteem van de plant optimaal presteert. Bladeren krijgen een hogere pH-waarde, zweten niet en blijven droger. Daardoor hebben schimmels meer tijd nodig om binnen te dringen, terwijl de plant sneller en effectiever op de indringer kan reageren en de wedloop wint. Tegelijk vergroot het de opneembaarheid van mineralen en

Basisrecept voor compostthee Benodigdheden: een 20 liter emmer 3,8 liter doorgerotte compost of mest, liefst van gegarandeerd biologische kwaliteit 15 liter water een luchtpompje met een bruissteentje, slaolie, nylonkous Werkwijze De ideale temperatuur ligt tussen de 20 en 23ÛC. Doe de gezeefde compost in de nylonkous en gooi die in de emmer met water. Een dopje slaolie erbij voorkomt overmatige schuimvorming. Hang het bruissteentje in de emmer en zet het pompje aan om zuurstof in de thee te krijgen en de microbes uit de compost te verwijderen. Voldoende zuurstof houdt het brouwsel vers. Als het gaat stinken zijn er anaërobe bacteriën aanwezig. Voeg vers water toe en roer wat vaker. De goede aërobe bacteriën herstellen zich snel zodra er voldoende zuurstof wordt aangevoerd. Verdun de thee met water in een verhouding van 1 op 5. Voeg meer water toe aan dezelfde emmer en ga door met brouwen tot je drie of vier porties uit dezelfde basisoplossing hebt gemaakt. Maak superthee door de soep van zuurstof te blijven voorzien. Hierdoor zal de thee een boost krijgen en tien- tot honderdmaal maal zoveel microbes krijgen als gewone compostthee. Compostthee kan koel (beneden 10 ÛC) en in het donker uiterlijk drie dagen worden bewaard in een niet afgesloten container.

voedingsstoffen door een sterkere groei van wortels en mycorrhizae. Een ander groot voordeel is dat het middel mee-evolueert met andere micro-organismes (waaronder

De vader van de compostthee: Marcus Porcius Cato de Oude.

schadelijke schimmels), en dus nooit met de mond vol tanden komt te staan tegen-

thee ook duizenden verschillende soorten

over nieuwe indringers. Wat de Romeinen

protozoën,

mycorrhiza-

al 2000 jaar geleden wisten, begint pas de

schimmels. Verhit zelfgemaakte compost

laatste jaren ook tot de moderne tuinbouw

minstens drie dagen tot 55° C, zodat de

door te dringen: een gezond bodemleven is

meeste ziektekiemen dood zijn. Je kunt

de basis van een gezonde plant. En zo wordt

ook bij een tuincentrum kwaliteitscompost

old skool vanzelf weer new skool...

nematodes

en

39


MEST UIT EIGEN TOILET? Uitdrukkingen als ‘over de zeik zijn’ en ‘ergens schijt aan hebben’ geven het al aan. De afvalproducten van ons lichaam staan niet in hoog aanzien. Toch zijn dezelfde NPK’s waar we grif voor betalen bij de growshop in royale hoeveelheden aanwezig in onze ontlasting. Elke Nederlander spoelt per dag, afhankelijk van zijn stoelgang en de oliekoers, 1,5 euro tot 7 euro aan bodemverbeteraars door het toilet, oftewel 600 tot 2400 euro per jaar. Daar kan je een aardige plantage mee laten bloeien.

posteerd en vervolgens als mest over de akkers verspreid. Volgens King werd in heel China in die tijd meer dan 182 miljoen ton

mensenpoep

ingezameld,

waarvan

1,1 miljoen ton bestond uit stikstof (N), 376.00 ton uit kalium (K) en 150.000 ton uit fosfaat (P). Begin twintigste eeuw was het drinken van rivierwater op veel plaat-

Als de olieprijzen stijgen, betekent dat ook

boek ‘Farmers of Forty Centuries’ beschrijft

sen in Europa of Noord-Amerika levensge-

een stijging van de kunstmestprijs. Met

hij het Chinese landbouwsysteem dat tij-

vaarlijk omdat uitwerpselen, kadavers en

enige vertraging gevolgd door oplopende

dens zijn bezoek al 4000 jaar onverander-

slachtafval ongezuiverd in het binnenwater

voedselprijzen en duurdere plantvoeding.

lijk functioneerde. De basis voor de Chinese

terechtkwamen. Uit de grote Chinese rivie-

Ook de nu nog zo betaalbare Àacon NPK zou

landbouw bestond al die tijd uit menselijke

ren kon je rond dezelfde tijd echter zon-

Elke Nederlander spoelt per dag, afhankelijk van zijn stoelgang en de oliekoers, 1,5 tot 7 euro aan bodemverbeteraars door het toilet.

der gevaar voor cholera of andere ziektes drinken. Een vergelijkbaar systeem was in Japan en Singapore in gebruik.

in de toekomst wel eens meer kunnen gaan

ontlasting. Er was een imposante infrastruc-

Kunstmest

kosten dan een goeie Àes cognac. Maar niet

tuur aangelegd om de geel-bruine stroom in

Ironisch genoeg werd het procédé om

getreurd, het zou zo maar kunnen dat onze

goede banen te leiden. In Sjanghai bestond

kunstmatig stikstof te produceren in het-

bolus straks geld waard is; en zelfs een trots

bijvoorbeeld

een uitgebreid netwerk van

zelfde jaar uitgevonden dat Kings boek

exportproduct wordt. Dat zou niet de eerste

kanalen dat samen met honderden stront-

verscheen. De uitvinding van de kunstmest

keer in de geschiedenis zijn.

schuiten zorgde voor de afvoer en distribu-

betekende de nekslag voor de techniek en

tie van de ontlasting die de inwoners van de

de belangstelling voor Kings studie zakte

stad naar buiten persten.

snel in. En daarmee deed een heel nieuwe

Gewilde koopwaar In China waren de grote en kleine bood-

categorie problemen z’n intrede.

schap millennialang gewilde koopwaar, die

Geen windhandel

King schatte dat een miljoen Europeanen

het land in staat stelde een gestaag groei-

Dat was bepaald geen windhandel; zo be-

en Amerikanen aan het begin van de 19e

ende bevolking van voedsel te voorzien. De

taalde een zakenman voor het recht om

eeuw jaarlijks 5.000 ton stikstof, 2.000 ton

Amerikaanse landbouwkundige Franklin Hi-

zo’n 80.000 ton mensenontlasting te mo-

kalium en 1.500 ton fosfaat in het opper-

ram King (1848–1911) maakte in 1908 een

gen afvoeren maar liefst 30.000 dollar

vlaktewater wegspoelden. Dat die cijfers

omvangrijke studiereis door Japan, China en

per jaar. Na inzameling werd de ontlasting

hoger uitvielen dan in China is te verklaren

Korea. In het kort voor zijn dood verschenen

samen met ander organisch afval gecom-

door het rijkere dieet waar de westerling zich toen al aan tegoed deed. Gezien de obesitas die het rijke westen nu teistert is onze nationale NPK-productie tegenwoordig ongetwijfeld nog verder gestegen. Uitgaande van de verouderde cijfers van King en de olieprijzen van 2007 zouden we echter met het huidige bevolkingsaantal uitkomen op ruim 40 miljoen euro aan basismeststoffen die we zonder nadenken door de wc spoelen. Dat is toch stof die tot nadenken stemt, bijvoorbeeld als je je in alle rust terugtrekt in het kleine kamertje om je van je NPK’s te ontdoen.

40


Greengo King Size Slim De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC gekeurde pulp - 100% vrij van bleekmiddelen - FSC mix - Arabische Gom - Pakje van gerecycled karton - NL winnaar van de EPA 2011

www.flamez.eu

www.greengo.nl

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com Bezoek onze 500 m 2 grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


42


Ed Fox

“MIJN KLEINE GEHEIM…”

Fotograaf Ed Fox, van wie onlangs nieuw werk bij Taschen verscheen, zegt zelf over zijn fetish voor voeten en benen: “Het meest verleidelijke deel van een vrouwenlichaam is de voet. Voeten zijn het tweede lichaam van een vrouw, waarvan ik visueel kan genieten zonder dat zij daardoor kwaad wordt gedaan of er zichzelf van bewust is. Ik heb me nooit voor kunnen stellen dat mijn kleine geheim zoveel mensen zou aantrekken.” Maar dat is dus wel gebeurd, want veel mensen delen zijn foot fetish. Ed Fox wordt daarom ook wel de nieuwe Elmer Batters (1919-1997) genoemd. Maar hij is zeker geen imitator van Batters, die als een van de eerste fotografen ter wereld met destijds shockerende erotische foot fetish kwam. Fox vereert de vrouwelijke voet op zijn eigen manier, waardoor hij een stijl creëert die uniek, hedendaags en technisch onberispelijk is. Omdat hij zijn inspiratie zowel uit fotogra¿e als uit muziekvideo´s haalt, is er een sterk gevoel van beweging in zijn foto´s die zijn eigen energieke persoonlijkheid weerspiegelen. Fox is geboren in Los Angeles, dus is het geen verrassing dat zijn specialiteit het vinden en fotograferen is van schoonheden in de seks¿lmindustrie. “Een mooie voet is extra, net zoals welgevormde borsten of een lekkere kont, ze maken allemaal deel uit van een vrouwelijke vorm. Het is de wellust waar het om gaat”. In Ed Fox Vol 2 fotografeert hij veel nieuwe modellen in het woestijnlandschap van Zuid-Californië, waarin zijn passie voor auto´s tevens naar voren komt. Bij het boek zit trouwens ook een DVD, waarin Fox met onder andere een ‘Behind the scenes’ meer over zijn werkwijze laat zien.

Ed Fox, Vol 2 Taal: Engels, Frans, Duits Uitgeverij Taschen 978-3-8228-4507-8 gebonden, 279 pagina’s + DVD 154 x 217 mm

43


Verbod voor growshops echt haalbaar? In het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verscheen op 28 juli 2011 een artikel met de titel ‘Illegale hennepteelt aan banden’. Daarin werd melding gemaakt van het voorstel tot wijziging van de Opiumwet, dat door minister van Justitie Opstelten voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Als deze wetswijziging wordt doorgevoerd, zijn alle handelingen van personen en bedrijven waarmee de illegale hennepteelt wordt voorbereid en bevorderd strafbaar. Om strafbaar te zijn hoef je dan niet eens zelf hennep te telen. Hoe zit dit?

Een pillenboer loopt tegenwoordig aanzienlijk minder risico dan een wietboer! Wie had dat ooit gedacht.

Achterdeur Het wetsvoorstel is bedoeld om de enorme illegale teelt van wiet in ons land terug te

Het is de minister met name te doen om

zijn (mis)daad opzettelijk behulpzaam is

dringen. In 2009 zijn 4.727 illegale kwe-

de hele industrie rondom de hennepteelt.

(de medeplichtige).

kerijen ontmanteld en zijn bijna een miljoen hennepplanten in beslag genomen.

In het bijzonder heeft hij daarbij zijn oog laten vallen op de growshop. Volgens de

In dat opzicht regelt het wetsvoorstel iets

Uitgaande van de theoretische opbrengst

minister leveren growshops niet alleen op

dat niet meer geregeld hoeft te worden.

van 28,2 gram per plant leveren 1.000.000

grote schaal goederen voor het telen, maar

Dat zie je vaak bij symboolwetgeving.

planten 28.200 kilogram wiet op. Dat in

dragen ze ook zorg voor de ¿nanciering en

Daarmee wil een minister laten zien dat

de praktijk veel kwekers in hun handjes

inrichting van kwekerijen.

hij met alle middelen wil optreden tegen

knijpen bij een opbrengst van 10 tot 15

een ongewenste situatie. Hij wekt daar-

gram per plant geloven politie en justitie

Symboolwetgeving Als een growshophouder zorg draagt voor de ¿nanciering en inrichting van een kwe-

Wat is de zin van het aanscherpen van regelgeving als je als overheid zelf een illegale vraag creëert?

kerij is ook zonder wijziging van de Opi-

mee voor het slecht geïnformeerde pu-

niet. Hoeveel wiet er jaarlijks wordt ver-

umwet al sprake van een strafbaar feit. De

bliek de indruk dat de wetgeving tekort

kocht vanuit de gedoogde coffeeshops is

strafwetgeving richt zich namelijk sinds

schiet. In werkelijkheid is sprake van een

door de overheid nog nooit eerlijk in beeld

jaar en dag niet alleen op de feitelijke da-

tekort aan mankracht en geld. Een kriti-

gebracht. De overheid voorkomt hiermee

der, maar ook op degene met wie de dader

sche politietop zal tandenknarsend vast-

dat het publiek relativeert. Wat is de zin

bewust en nauw samenwerkt (de medeple-

stellen dat er al veel te veel aandacht en

van het aanscherpen van regelgeving als je

ger), en degene die hem bij het plegen van

geld naar de opsporing van hennep gaat.

als overheid zelf een illegale vraag creëert? De achterdeur van de coffeeshop moet snel worden geregeld, zodat het beleid beter kan worden uitgelegd aan de burger.

Vijand Justitie wil op dit gebied niets reguleren en heeft eindelijk een vijand die de moeite van het bestrijden waard is. Justitie is ervan overtuigd dat de samenwerkende overheden de kleine teler het leven inmiddels zo zuur hebben gemaakt dat deze al enkele jaren de pijp aan Maarten heeft gegeven. De teelt zou de laatste jaren groter en In 2009 bedroeg de gemiddelde omvang van een ontmantelde kwekerij 211 planten.

44

professioneler zijn geworden. Hoe groot? In 2009 bedroeg de gemiddelde omvang


van een ontmantelde kwekerij 211 plan-

schikken. Mogen die straks op basis van

ten. De thuiskweker lijkt niet opgewassen

hun vergunning de exploitatie van hun

tegen huisuitzettingen, het afsluiten van

growshop ongewijzigd voortzetten? Mi-

stroom, het opleggen van straffen, het

nister Opstelten is daar heel duidelijk

ontnemen van vaak theoretische winsten

over. Vanaf de datum dat het wetsvoor-

en het opleggen van belastingaanslagen.

stel in werking treedt, is er geen ruimte

Murw geslagen zouden de kleine jongens

meer om growshops vergunningen te

plaats hebben gemaakt voor grote boeven

verlenen. Verleende vergunningen zullen

die volgens politie en justitie met alle mid-

moeten worden ingetrokken. Als het aan

delen moeten worden bestreden. Dat de

de minister ligt, hebben de bestaande

tolerantie van justitie tot een minimum is

growshops dus hun langste tijd gehad.

gedaald, krijgt nagenoeg geen aandacht.

Maar gaat dat lukken?

Door growshops aan te pakken wil de minister de wietkweek nog moeilijker maken.

dat een ondernemer opzettelijk spullen

Zelfs als je met een enkel lampje een bin-

leverde om de hennepteelt te bevorderen.

nentuintje van maximaal 5 planten voor

Ik geloof er niets van en wijs op het ad-

Het verzamelen van voldoende bewijs zal

je eigen blow erop nahoudt, ben je al een

vies van de Raad van State van 27 mei

veel tijd en mankracht gaan vergen. In

professionele kweker. Kortom, je bent in

2011. Dit adviesorgaan houdt er sterk

een tijd van economische malaise moet je

het huidige strafklimaat als kweker al heel

rekening mee dat growshophouders zich

ook als overheid keuzes maken. Laten we

gauw een echte boef.

steeds meer zullen gaan pro¿leren als

hopen dat daarbij het gezonde verstand

bijvoorbeeld een regulier tuincentrum.

zal worden gebruikt.

Gezond verstand

De bedrijvigheid en bedrijfsvoering zal worden aangepast aan de nieuwe regel-

Hoe zit dat nu met growshops die over

geving. Kortom, de politieman zal worden

een vergunning van de gemeente be-

opgezadeld met de last om te bewijzen

André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

Grieken willen decriminaliseren De Griekse regering heeft begin augustus

tie op de zeker 300 doden die jaarlijks val-

een wetsvoorstel ingediend waarin wordt

len door overdoses én de overvolle Griekse

voorgesteld het bezit van drugs voor eigen

gevangenissen, waarin bijna 40% van de

gebruik te decriminaliseren – zolang ande-

gevangenen vastzit voor een drugsdelict.

ren er geen schade door lijden. Drugsbezit

Van een land in nood zou je toch creatie-

zou voortaan een overtreding en geen mis-

vere oplossingen verwachten, die niet al-

drijf meer zijn. Ook wordt voorgesteld het

leen besparen, maar ook harde cash in het

voor eigen gebruik kweken van marihuana

laatje brengen.

toe te staan. Het wetsvoorstel is een reac-

Elf ton brandstof Midden juli mochten de troepen van de Peruaanse Antidrugsbrigade DIRANDRO weer eens lekker ¿kkie stoken. Verantwoordelijk voor de elf ton groene brandstof die het vreugdevuur der rechtvaardigheid voedde, was een zekere Soriano Herrera Haro. Volgens de politie was de man één van de kopstukken achter meerdere hectares grote cannabisplantages die in de voorgaande weken in de omgeving van havenstad Chimbote waren opgerold.

45


46


Het is een van de leukste discussies die je met andere muziekliefhebbers kunt hebben; wat zijn eigenlijk jouw favoriete Nederlandse bands? Als mensen mij dat vragen kom ik meestal met bands als Cuby & The Blizzards, Vacuüm of de Osdorp Posse. Vreemd genoeg vergeet ik dan altijd Golden Earring te noemen, terwijl ik uit mijn hoofd toch meteen vijf hitsingles van hun zou kunnen noemen, die ook nog eens heel goed zijn. Door: Rob Tuinstra

Cesar Zuiderwijk uit de jaren 70, gebruikt in o.a. de videoclip van Radar Love. De tentoonstelling vormt een feest van herkenning: je proeft de sfeer van het Haagse uitgaansleven in de jaren 60 en 70 en je kunt je laten meevoeren met herinneringen aan de hand van deelnemers aan de Haagse

In Amerika is dat wel anders. In steden als

kunt volgen. Want laten we niet vergeten,

verhalentafel.

San Francisco, New York, New Orleans, Los

al in 1961 (toen nog als de Golden Ear-

voorbereid in samenwerking met Museum

Angeles of Houstin, overal waar ik in een

rings, met s) stonden deze Haagse boys op

RockArt. Gastconservator is Jaap Schut.

beetje muziektent zat en waar ik met locals

het podium, dat is toch haast niet voor te

over muziek aan de praat kwam, ze ken-

stellen! Het unieke van dit stel rasmuzikan-

den allemaal één Nederlandse band. Juist;

ten is ook dat ze niet zoals veel generatie-

de Haagse trots Golden Earring. Natuurlijk

genoten op een gegeven moment op hun

ging het dan vaak om hun grootste hit,

lauweren gingen rusten. Nee, ze wisten

Radar Love, een song die nog steeds we-

zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden,

reldwijd in allerlei top 100’s aller tijden te

waardoor ze ook later altijd nieuwe fans

vinden is. Maar de band heeft zoveel meer

wisten te bereiken.

moois op hun conto staan. Daarom is het meer dan terecht dat in het Haags Historisch Museum een expositie over het he-

Rijk beeld

den, verleden en toekomst van Nederlands

De tentoonstelling geeft een rijk beeld van

oudste rockband te zien is.

de band, aan de hand van tal van singles, lp’s, posters, t-shirts, portretten en originele instrumenten, zoals het drumstel van

De

tentoonstelling

werd

Golden Earring – Back home Tot en met 26 februari 2012 Haags Historisch Museum www.haagshistorischmuseum.nl

Links: The Golden Earring, begin jaren ‘70. Barry Hay, George Kooymans, Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen. Collectie Museum RockArt. Onder: Drumstel, gebruikt door Cesar Zuiderwijk in de jaren 70. Het drumstel is o.a. te zien in de clip van Radar Love. Collectie Museum RockArt.

Tienerkamer uit de jaren zestig Het museum heeft een heuse tienerkamer uit de jaren zestig ingericht, van waaruit je de (internationale) successen van de band

Top 5 Golden Earring Radar Love wordt ook wel één van de ultieme auto-liedjes genoemd. Op YouTube staat de teller voor Radar Love inmiddels op 1.310.000 hits. Laatste comment: Er zou een wet moeten zijn die het toestaat om 30 kilometer harder te rijden als deze song op de radio is. Highlife’s Golden Earring Top 5 1 Radar Love 2 Another 45 Miles 3 Back Home 4 Just A Little Bit Of Peace In My Heart 5 The Sound Of The Screaming Day

47


OPROLBAAR TOETSENBORD

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

Dit volwaardige toetsenbord van hoogwaardige siliconen heeft 104 toetsen in een QWERTY-layout. Het is stofvrij en waterdicht; ideaal dus voor rommelige (of blowende) typers. De

GELUIDSDIAMANTEN

toetsen bevatten meerdere sensoren, die het intikken van

Actieve speakers voor de computer zijn normaliter net

tekst of het spelen van een computerspelletje nog accurater

zo opwindend als een grijze, regenachtige herfstoch-

maken. Met dit toetsenbord maak je tevens van je tablet, GSM

tend. Speciaal om de met borsten getooide medemens

of spelcomputer in een handomdraai een volwaardige com-

te paaien heeft Hercules de XPS Diamond So Glamour

puter. Hij werkt met alle gangbare besturingssystemen en is

2.0 USB draagbare luidsprekers ontworpen, in de

verkrijgbaar in de modekleur azuurblauw. En heeft een ge-

vorm van twee grote diamanten. Om vrouwenoren

garandeerde levensduur van minstens 15.000.000 aanslagen!

te strelen. De zwartgelakte, geraf¿neerde en redelijk

Het is veruit het beste oprolbare toetsenbord dat wij tot nu toe

krachtige luidsprekers hebben een origineel design en

onder ogen kregen. Prijs: € 25.

vormen een geluidsaanvulling op je PC of MAC. Dankzij de geringe afmetingen en de zwartÀuwelen bescherm-

www.nextag.com

hoes zijn de Diamonds makkelijk mee te nemen. Bovendien werken de luidsprekers op USB-voeding. Om je omgeving niet te verstoren zijn ze magnetisch geïsoleerd. Helaas zijn ze niet van diamant, maar van ordinair plastic. En een robuust bonkend baskastje erbij lijkt ons geen overbodige luxe. Prijs: € 47.

www.webshopper.be

USB STRESS BALL Hierbij ons redelijk alternatief voor je baas naar de strot vliegen, zijn secretaresse uit het raam gooien of het kantoor slopen en in de hens steken: de USB-stressball. Al knijpend en trekkend reageert het beeld op je PC-scherm: het draait heen en weer, knijpt in elkaar, vervormt en schudt dat het een lieve lust is. Al naar gelang jij al je ellende loslaat op de aan een USB-poort verbonden bal. Met een foto van de rode stressvlekken veroorzakende persoon op je beeldscherm schijnt-ie nog therapeutischer te werken. Inclusief 4 meter kabel. Prijs: $ 20.

www.ultimaker.com

48


STEALTH SPEEDBOAT Altijd al een kekke speedboat willen bezitten? Dan is dit je kans: voor nog geen 70 euro is hij van jou! Een razendsnelle,

op afstand bestuurbare speedboot met het uiterlijk van een

supersonische Stealth-straaljager. Hij vliegt als het ware door het water. Door de geluidsbarriqre gaat-ie echter niet: maar toch zeker 30 km/uur. Het hightech design maakt het een eyecatcher van formaat. En hij is op te pimpen. Hiermee versla je zelfbouwboten van vele honderden euro’s. Aangedreven door twee motoren is hij perfect op afstand te besturen. De maten van dit racemonster: 73 x 25 x 13 cm. De boot werkt op een oplaadbare accu; de controller op 8 AA batterijen. Goed voor een half uur vaarplezier! Prijs: € 69.

www.megagadgets.nl

PICKUP MET CD BRANDER

MINI IJSKAST Geen walkin’fridge dit keer, maar een één bliks koeler in retro uitvoering. Voor op je bureau. Zo heb je altijd een koud Colaatje of Biertje bij de hand!

Of

een blikje Red Bull Energy drink. Deze mini-ijskast bevat binnenin blauwe LED-verlichting, dat een welhaast Arctisch licht verspreidt. En een extra gekoelde aanblik geeft. Dit ijskastje trekt zijn power via USB uit je computer of laptop. Je kunt er helaas niet even je hoofd in leggen…Prijs: $ 20.

www.satzuma.com

De ION LP2CD is een revolutionaire USB-platenspeler waarmee je direct LP’s en singletjes kunt overzetten op CD of deze kunt kopiëren naar PC of MAC. Een snellere en ef¿ciëntere manier om vinyl te digitaliseren hebben wij nog niet gevonden. Leg een good old LP op de draaitafel (33, 45 of 78 toeren), stop een CD in de lade, druk op de Record-knop en de LP2CD doet de rest. Je kunt automatisch ID3 tags toevoegen via de ingebouwde Gracenote MusicID technologie. Deze software analyseert het nummer en zoekt aan de hand van tracklengte en geluidskarakteristiek de bijbehorende nummerinformatie op, zoals artiest, track- en albumnaam. Dit wonderapparaat is tevens uitgerust met een Phono/Line-level uitgang, zodat je moeiteloos de USB platenspeler kunt aansluiten op elke geluidsbron. Met stofkap en luxe element. En gratis te downloaden: EZ converter software voor Windows 7 en iTunes 10+. Prijs: € 399.

www.ion-audio.nl

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

10 FT. GANJA PLANT

NOBODY BEATS THE DRUM

Shake Up The Place

Currents

(ROIR)

(Basserk)

Als er een band is die vandaag de dag

Het Utregs/Amsterdamse Nobody Beats

in de geest van de rootsreggae uit de

The Drum bestaat uit producers/mu-

zeventiger jaren muziek maakt, dan is

zikanten Sjam Sjamsoedin en Jori Collignon, live aangevuld

dat wel het in (uiteraard!) mysterieuze nevelen gehulde 10 Ft.

met visuals van Roger van der Zwaag. Allemaal gasten in de

Ganja Plant. Het collectief heeft de basis in New York en niet in

voorhoede van de vernieuwende dance. Ze spelen/speelden

Jamaica, zoals je zou verwachten bij deze van wiet getrokken,

een rol bij o.a. C-mon & Kypski en Zuco 103, maar NBTD is

ouderwets degelijke highe mix. Ouwe rotten in het vak Syl-

echt hun eigen ding. Een razendsnel overschakelende mix van

ford Walker en Prince Jazzbo mengen er nog wat authentieke

hiphop, breakbeats en electro, waarbij ook nog eens kwistig

Jamaicaanse vocalen doorheen, zodat de cirkel rond is en het

gebruik wordt gemaakt van trucjes uit techno, house, disco,

THC-gehalte van de tien nummers aan het maximum zit.

drum ’n bass en wat al niet meer. Het gaat hard tekeer op Currents, van stuiterend vrolijk tot heftig en beklemmend.

ANA POPOVIC Unconditional

SCROOBIUS PIP Distraction Pieces (Speech Development)

(Eclecto Groove Records)

Het is de eerste keer dat de rapper, Ze haat denken als ze speelt, en is dan

zanger en spreker van dan le sac vs

een en al gevoel – het is alleen zij, haar

Scroobius Pip een soloalbum heeft uitgebracht. Het Britse

gitaar, de noten, de geluiden, het ritme van de drums en de ener-

duo is bekend vanwege hun opzwepende mix van hiphop,

gie van de andere bandleden. De Servische bluesgitariste en zan-

rock en dance, en hun optredens waarbij het dak eraf gaat.

geres Ana Popovic (1976) brengt in ieder geval weer leven in de

Bij Pip in z’n uppie is het niet veel anders, en bijgestaan door

blues, zo krachtig, ongecompliceerd en diep duikt ze in het wilde,

de producer van Nine Inch Nails en rappers als Sage Francis

blauwe en slurpende geluid. Een rockchic met de ballen op de

gaat-ie lekker aan de haal met hiphop. Stevig werk met een

juiste plaats, en ook nog eens Oranje, blanje, blues! Een blond

grimmig randje, waarbij spoken word centraal staat, op een

heethoofd op hoge hakken, dat niet alleen in Nederland maar ook

rap-achtige manier. Het voluit raggen op gitaar en bas moet

internationaal haar stoeipoesstompers laat klinken. Girls up!

trouwens niet uitgevlakt worden.

SIA TOLNO My Life

OZRIC TENTACLES

(Lusafrica)

Paper Monkeys 0DGÀVK

Ze blijven maar komen, de cd’s met Twee jaar hebben we moeten kauwen op de smaakvolle vruchten van de Yum Yum Tree, het voorlaatste album van de spacerockers uit Somerset, UK. De instrumentale band (sinds 1983 alweer!) komt eindelijk weer met een nieuwe plaat, ook al is alles eigenlijk ontzettend oud en vertrouwd. Ze wijken geen millimeter van hun op festivals geboren geluid van rock, progrock, trance, rave, dub en bovenal psychedelische rock, en dat nog steeds zonder een platenmaatschappij die aan ze verdiend. Petje af voor deze vrije geesten die met Paper Monkeys laten horen dat ze nog steeds (en subtieler dan ooit) de grootmeesters van de funky luistertrip zijn.

50

interessante, leuke en mooie zangeressen uit ergens in Afrika. Dit keer eentje van Sia Tolno van de Kissi, een volk op de grens van Guinea, Liberia en Sierra Leone. Een gebied waar nogal eens een meningsverschil over de hoofden van de bevolking uitgevochten wordt... Op My Life vindt je daar weinig van terug, een positieve vibe overheerst op de tracks die variëren van stomende afrobeat tot liefdesliedjes en loom wiegende slijpers. Met als stralend middelpunt de machtige stem van Sia, hees, warm, krachtig en vol levenslust. Een mooie opsteker.Franco kan weer zonder pijn lopen Door: Wernard Bruining

Franco is general manager van The Green House Seed Company in Amsterdam. Franco is op internet te bewonderen als lid van het Green House Strain Hunters team, dat over de hele wereld expedities onderneemt op zoek naar originele cannabisrassen. Zeven jaar geleden kreeg Franco last van

systeem het virus niet de baas kan, heeft

een wrat op zijn rechterhiel. Omdat het lo-

het weinig zin om de wratten mechanisch

pen hem pijn deed ging hij naar een dok-

te bestrijden, je neemt immers de oor-

ter. Die probeerde de wrat te bevriezen

zaak niet weg. Bacteriën zijn redelijk te

met vloeibare stikstof en het afgestorven

bestrijden, maar virussen zijn veel kleiner

weefsel te verwijderen. Dat lukte niet, de

en daarop heeft de medische wetenschap

wrat breidde zich uit tot wat men een mo-

nog geen goed antwoord.

zaïekwrat noemt, een grote pijnlijke plek. Kenmerkend voor wratten op de voetzool is dat ze moeilijk te behandelen zijn. Dit

Wietolie

komt door de dikke eeltlaag. Na de vloeiba-

Van 2007 tot 2009 onderging Franco ze-

re stikstof probeerde de arts het met zuur.

ven behandelingen met een laser. Het

Dit verwoest het weefsel, dat daarna hand-

wordt eentonig, maar ook hierbij ontston-

matig wordt weggesneden, in de hoop dat

den diepe en pijnlijke wonden, waardoor

hiermee ook de wrat verdwijnt. Ook deze

hij weken niet kon lopen. En de wratten

techniek zorgde voor pijnlijke wonden. Wat

bleven terugkomen. Toen kwam ik Franco

erger was, het hielp niets.

tegen op zijn kantoor, omdat ik daar Arjen

proberen. Vrijwel direct voelde hij dat de

Roskam, de eigenaar van Green House,

olie iets voor hem kon betekenen. De pijn

Wratten worden veroorzaakt door virus-

ging interviewen. Franco vertelde over

werd minder, maar de wratten gingen nog

sen die ook nog eens heel snel kunnen

zijn wrattenprobleem en ik gaf hem een

niet weg. Toen gaf ik hem de onverdunde

muteren. Zolang het menselijk immuun-

Àesje 5 x verdunde wietolie om eens te

wietolie, die we meestal alleen voor kankerpatiënten gebruiken.

Dat hielp! Dat hielp! Al na enkele dagen kon Franco het verschil merken. Niet alleen werd de pijn nóg veel minder, hij kon ook zien dat de wratten minder werden. Ook ontwikkelde zich nieuwe gave huid. Dat was iets dat hij in al die jaren nog niet had meegemaakt. Franco bleef de onverdunde olie gebruiken en na 28 dagen was de wrat verdwenen! Wat ook interessant is om te weten, hij werd daar niet high bij. De medische wereld zal haar kennis over wratten moeten bijstellen, daar is van nu af aan een kuur voor die genezing biedt, gewoon vier gram pure wietolie! Om Franco in actie te zien, check out: www.strainhunters.com.

www.mediwiet.nl

52


Maastricht zet verhuizing coffeeshops door Door: Rob Tuinstra

De gemeenteraad van Maastricht heeft 27 september de weg vrijgemaakt voor de verhuizing van een aantal coffeeshops uit de Maastrichtse binnenstad naar een industrieterrein aan de zuidkant van de stad. In 2013 zouden de eerste coffeeshops aan de Köbbesweg, die direct vanaf de A2 bereikbaar is, open moeten zijn.

Kortom, om de échte overlast aan te pakken zal de gemeente niet alleen moeten inzetten op die verhuizing van coffeeshops, maar ook het probleem van de illegale verkoop én de drugsrunners aan

Maar of dat echt zal gebeuren blijft de

drie shops die nu uit het centrum moeten

vraag. Want buurgemeente Eijsden-Mar-

vertrekken; in de toekomst moeten er nog

graten, waar de Köbbesweg zo’n beetje

eens vier naar de stadsrand verkassen.

moeten pakken. Wordt vervolgd.

aan grenst, ziet niets in de verhuisplannen van de Maastrichtse coffeeshops.

Met deze plannen wil de gemeente Maas-

Deze gemeente vreest voor overlast van

tricht er voor zorgen dat de verkeersover-

de bezoekers van de coffeeshops. Ook de

last in de binnenstand verminderd. Maar,

nabijgelegen Belgische gemeente Voeren

zoals Marc Josemans (voorzitter van het

is sceptisch over de plannen.

VOCM, de Vereniging Of¿ciële Coffeeshops Maastricht) in het vorige nummer

Drugsrunners

van Highlife al zei: “De echte grote overlast wordt veroorzaakt door de drugsrun-

Er is jaren gesteggeld over de verplaatsing

ners. Zij proberen onze klanten te onder-

van coffeeshops. Het idee speelde al toen

scheppen tussen de parkeerplaats en de

Gerd Leers nog burgemeester van Maas-

coffeeshop. Ze hebben daar een dagtaak

tricht was. Zijn opvolger Onno Hoes lijkt

aan. Ze verkopen de duvel en zijn ouwe

nu het eerste deel van de verhuisplannen

moer, softdrugs, raddrugs en desnoods

te concretiseren. Want het blijft niet bij de

een zonnebrilletje.”

Speekseltest nog steeds onbetrouwbaar Uit een proef die Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers in Groningen hielden, blijkt dat de speekseltest waarmee wordt getest of verkeersdeelnemers cannabis hebben gebruikt nog steeds onbetrouwbaar is. Hoewel het hier niet om een gedegen onderzoek gaat, mogen de resultaten toch opmerkelijk worden genoemd.

uit België, waar de speekseltest een jaar geleden werd ingevoerd. Bij zeven procent bleek daar sprake van loos alarm.

Haast Toch blijft minister Opstelten positief over de speekseltest. “Elk slachtoffer is er een teveel,” antwoordde de minister op vragen van het CDA, die de test snel wil invoeren. Ook de meeste andere politieke partijen willen liever vandaag dan morgen een ein-

Het ging om een vrij simpele test. De on-

een te hoge concentratie THC gevonden.

de aan het gebruik van drugs in het ver-

derzoekers (van o.a. het Universitair Me-

Ook bij de andere studenten werd THC

keer. Dit in navolging van Veilig Verkeer

disch Centrum Groningen) lieten tien stu-

aangetroffen, maar te weinig om uitgeslo-

Nederland, die ook haast wil maken met

denten twee tot drie uren in een drukke

ten te worden van het verkeer. Volgens de

de invoering van een drugstest in het ver-

coffeeshop zitten, waarbij de studenten

onderzoekers toont dit resultaat aan dat

keer. Dat veel mensen na een blowtje juist

zelf niet mochten blowen. Toen ze daarna

de speekseltest nog steeds niet echt be-

voorzichtiger rijden, wil er bij de voorstan-

werden getest, werd bij enkelen van hen

trouwbaar werkt. Dat blijkt ook uit cijfers

ders van de drugstest niet in.

53


JAH6

Smartlappenreggae met rokerige vibes Door: Arjan van Sorge

Het zat er al een tijdje aan te komen, de combinatie smartlap en reggae. Maar dat het zulke te gekke muziek zou opleveren en zo goed zijn, en met een echt verhaal erachter, dat is toch maar weer mooi een wondertje. Maar laat zoiets maar over aan Pieter Both, de ex-zanger van reggaeband Beef. Deze rasechte Mokummer zit al sinds 1978 in de muziek, rookt graag zijn Marokkaanse zoethout (‘als het me maar zoet houdt’) en heeft een goede neus voor de mooie zaken des levens.

kaar kreeg, en veel aandacht, ging het fout. Bij een zanger is het hele lichaam het instrument... Hij hoefde gelukkig niet geopereerd te worden. We moesten stoppen en dat was heel vervelend, want we liepen optredens mis, maar voor op de lange termijn is het goed geweest. We

Highlife is meer dan welkom in zijn knusse

gaebeats bij elkaar. Dat is alweer langer

konden langer aan het album werken, en

zolderkamerstudio in Amsterdam West, dat

dan een jaar geleden, en net toen alles

Herman kon zich beter voorbereiden en

het epicentrum is van het hele gebeuren

begon te lopen bij de zevenkoppige band

is nu beter getraind op wat komen gaat.”

rondom JAH6. De laatste hand wordt ge-

werd zanger Herman ziek. De hele festival-

legd aan de mixen van het debuutalbum,

zomer moest overgeslagen worden.

dus Highlife valt met de neus in de boter/ het proces. Spannende tijden!

Lachen Het verhaal van de jamsessie in IJmuiden, waarbij de onbekende Surinaamse zanger Herman Havertong met verve een klassieker van André Hazes vertolkte op een reg-

“Het is niet alleen maar een tsjoppie rechtdoor, nee, je moet er effe goed induiken voor je goed reggae kunt brengen.”

Overleven “Als je zoals Herman op straat woont, word je met de nek aangekeken, dan ben je een zwerver. En nu wordt-ie bijna omarmd door mensen die zeggen van, hee Herman, te gek! Mensen die hem niet kennen en nu positief benaderen... Zijn vader is vroeg overleden, hij woonde alleen met z’n moeder in de Amsterdamse Pijp, werd een opstandig jongetje – het

gaebeat, mag langzamerhand bekend zijn, en het vervolg daarop ook. Bij de eerste

“Herman had een fysiek probleem met

is een jongen met een verhaal. We gaan

echte repetitie bleven ze maar lachen, zo

z’n stembanden. Er was al iets maar om-

zo goed en voorzichtig mogelijk met hem

goed pasten de levensliederen en de reg-

dat hij opeens veel optredens achter el-

om, we proberen hem dan ook niet in een keer in de spotlights te gooien. Hij heeft 15 jaar geen huis gehad, of een plek die hij thuis kon noemen. Hij sliep in parken, onder bruggen, op zoldertjes bij mensen – puur overleven. Hij heeft nu een eigen woning.” “Bij Beef was ik de leadzanger; Herman en ik zijn de leadzangers van JAH6. Maar ik ben zo’n fan van Herman en vind ‘m zo goed, dat ik mezelf graag ondergeschikt maak aan zijn rol. Hij is zo onbekend en verdient het zo om gewaardeerd te worden, als onbekende zanger en performer, dat ik hem liever hoor dan mezelf. Zing! Zing! Zing! Ik ben het iets bekendere gezicht, maar geef die jongen een paar maanden en het is volledig gelijk, of hij overstijgt die hele bekendheid. Maar hij heeft weinig ervaring in de industrie, en daar nemen we heel veel dingen voor hem over. Wij hebben zoveel contacten,

Herman Havertong en Pieter Both

54

kennis en ervaring...”


Tsjoppie rechtdoor

¿stfucker. Maar als iets niet werkt moet je

krijgen, weet je wel. Terwijl we ook nog re-

het ook los kunnen laten... Uiteindelijk hoop

testrak willen zijn, maar de geur hangt wel

Volgens Pieter gebeurt er iets raars met

je dan de beste, alle uit-gesavede ideeën,

om de cd heen ja. En het is Nederlands en

mensen als ze de muziek van JAH6 horen.

alles wat goed is over te houden. Van wat

Jamaicaans en Marokkaans erfgoed, dus dat

“Je hersenen maken een combinatie en

overblijft maken we isolator, de sterke shit,

brengen we ook nog eens bij elkaar! In dat

vinden dat heel leuk: Hazes met reggae!

het puurste van het puurste.”

proces is het goed om te roken, maar als je bijvoorbeeld een vergadering ingaat met

En we doen het heel goed, we voeren het heel goed uit. We eren het liedje, de mu-

het label en de boekers en de hele rataplan,

zikanten en de zangers die het voor ons

Een joint, en beginnen!

hebben opgenomen: André, Willy Alberti,

“Het ging best wel hard met blowen tijdens

ogen kijken, en niemand de gelegenheid

Tante Leen - maar we eren ook echt de

de productie. Als ik dan aan het producen

geven om te zeggen, o ja, je bent stoned.

dan kun je maar beter even straight uit je

“Ik vind het lekker om high te zijn, maar hou niet zo van het roken zelf.” wetten van de reggae. Het is niet alleen

en editen ben, achter de computer, dan ga

Of je doet een stoney maloney actie of zo...

maar een tsjoppie rechtdoor, nee, je moet

ik er tegenaan. Ik vind het lekker om high

Nee, dan moet je echt effe erbij zijn.”

er effe goed induiken voor je goed reg-

te zijn maar houd niet zo van het roken

gae kunt brengen. En er dan ook nog iets

zelf. Maar ik stop niet met blowen, ik vind

nieuws mee willen doen. Dus niet lukraak,

het te leuk en interessant. En als we weer

Kwaliteit

maar wel volgens dit kan wel, dit kan niet.

gaan zingen kan je best wel minder roken;

“Ik rook nu niet meer voor een show, dat

Op die ouwe nummers kon je niet dansen,

Herman moet even stoppen zelfs. Maar ja,

deed ik vroeger wel. Dat is puur om kwali-

maar nu gaat je lichaam ook mee. Ik ken

je ziet het nog wel in de asbak liggen, het

teit te bieden aan de mensen. Om dingen

het wel, maar het doet totaal iets anders met me! Normaal is het zwaaien, met een biertje en je hand boven je hoofd, maar nu gaan ook je heupen en je schouders mee.”

Geintjes “De EP van het album hebben we in juni uitgebracht, 28 oktober komt het debuut met de titel JAH6 uit. Veertien tracks waarvan twee skits, en van de vijf tracks die ook op de EP staan hebben we er twee aangepast. We werden echt gek gevraagd: kom nou met iets! Maar we hebben de planning zo goed en zo ruim mogelijk gemaakt, en zo konden we alle productionele fantasieën uitwerken. Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen (uit de ¿lm Ciske de Rat) doen we als dancehall. In het intro hoor je bellen, en ik dacht, waarom doen we niet de Westertoren? Kijken of we dat kunnen laten spelen door de beiaardier. Ja hoor, dat kan, zei hij. In de toren gaf hij eerst een showtje met Bach, en toen deed hij even Ciske. Dan speelt hij in die toren, uit die toren, over heel Amsterdam dat intro

Jah6, samen met Drums of the Earth

van Ciske de Rat en dat nemen we op! Zo zijn een aantal van die geintjes echte muzi-

komt er nog wel doorheen. Het blijft altijd

wel te halen die ik misschien niet haal als

kale dingetjes geworden. Dat is gewoon je

een relaxertje. Zo lekker, je neemt een

ik net twee dikke joints heb gerookt. Het is

fantasie de vrije loop laten.”

jointje en dan ga je beginnen! Het is altijd

je eigen kick, je gaat in je eigen trip, in je

weer wel een aanleiding om een startmo-

eigen coconnetje, en fysiek red je niet wat

ment te maken. Een nieuw nummer? Ha,

je moet redden. Oh Sjonnie live. Ik dacht

een rakkertje, een nieuw nummer!”

laat me dat halen, ik ga wat minderen, laat

Sterke shit

ik echt werken aan wat we moeten doen.

“Ik hou van het visueel maken van muziek. Het is de eerste keer dat ik een album produ-

En toen dacht ik, hey, zo haal ik het veel

ceer, samen met Bas van den Biggelaar. Met

Rokerige vibes

Beef heb ik wel bijgedragen en geschreven,

“Je duikt namelijk in die nanometer, dat is

Terwijl als ik gerookt heb, dan hoor ik me-

maar niet geproduceerd. Het is retespan-

het lekkere van een j-tje erbij. Je fantasie

zelf vals gaan en ertegenaan zitten. Dus

nend! We zijn er helemaal ingedoken, geen

erbij halen, een bepaalde relaxtheid – het

dat is een wezenlijk verschil. Je wilt toch

nanomillimeter is onopgemerkt gebleven. Ik

komt wel goed allemaal. Je zal ongetwijfeld

goed zingen, je wilt niet voor schut staan

ben geen mierenneuker, maar een mieren-

wat rokerige vibes hier en daar op die plaat

met je poffertjespan voor op zo’n podium.”

makkelijker! Eigenlijk zonder problemen.

55


wijze weer worden afgedraaid,” verduide-

witte gedaante aan mijn bed, om een praatje

dingen” zweven. “De zwemmedailles van

lijkt de paragnoste, die hun aanwezigheid

te maken. Ook roken we geuren van ons be-

de buurjongen,” reageert de paragnoste

in dit huis overal bespeurt (zelfs op het toi-

kende overledenen. Ach, ik ben ‘t gewend.

ongevraagd, die deze informatie in beelden

let). “Negentig procent van deze verschij-

Maar Dirk kon als nuchtere Fries zijn lol op.

zegt door te krijgen vanuit het luchtledige,

ningen blijkt plaatsgebonden. De meeste

Die schrokt zich regelmatig het apelazerus.”

waar ook types als Jomanda uit putten. “Kennelijk wil de ongeruste geest van het

vinden plaats in gebouwen. Stenen kunnen kennelijk een geheugen bevatten, die in de

Dirk plaatste ter algehele zielenrust een

verdronken joch duidelijk maken dat Marco

vorm van energie erin opgeslagen ligt. Als

Gotisch kruis op een kast in de huiskamer.

moet oppassen voor water,” interpreteert

die vrijkomt, kan materialisatie plaatsvin-

“Binnen een week lag dat kruis echter drie

Marion er vrolijk op los. “Da’s dan aardig

den: zo ontstaan verschijningen. Volgens

keer achtereen door de hele kamer. En

gelukt,” antwoordt Angela uit het veld ge-

“Geestverschijningen zijn beelden uit het verleden, die op de een of andere wijze weer worden afgedraaid”

slagen. “Marco is maanden geleden ineens bang geworden voor water en wil niet meer op voor zijn B-diploma.”

een andere theorie ligt de oorsprong bij

binnen de tijd dat wij boodschappen gin-

De verder volledig doorwaakte nacht (ik

sterk emotioneel geladen gebeurtenissen

gen doen, verdorden alle planten er om-

krijg geen oog meer dicht) doen zich geen

(een verkrachting, moord, ongeluk of ziek-

heen. Alsof ze weken dood waren. Ik heb

paranormale manifestaties meer voor. Wel

bed). De ziel is dan nog niet klaar voor het

daarna onmiddellijk huis en kruis laten

check ik de volgende ochtend de ramen

hiernamaals. Of is de weg kwijt.”

wijden door een pastoor. Sindsdien blijft

(brandschoon thermopeen) en bij de buren

het kruis op zijn plaats en zijn geestver-

het medailleverhaal. De buurjongen van

schijningen afgenomen.”

14 blijkt er inderdaad zes aan de muur te

Witte en zwarte krachten

hebben hangen. “Behaalt met wedstrijd-

Angela is van Indonesische komaf en opge-

Alleen een jaren geleden verdronken jon-

zwemmen,” vertelt zijn moeder. “Ze vallen

groeid met een rotsvast geloof in geesten en

getje wil van geen wijken weten. Het zoon-

geregeld van de spijkertjes of hangen in-

witte en zwarte krachten. Veel overlast on-

tje van de eerste bewoners verdronk op

eens scheef. Heel gek.” Zijn kamer blijkt

dervond ze er niet van. Totdat ze vier jaar

vierjarige leeftijd in een naburige vijver,

direct te grenzen aan die van Marco. De

terug in de katholieke kerk trouwde met

die inmiddels is gedempt. Het jochie werd

alwetende grijns is er bij de paragnoste die

Dirk. “Sinds die dag lijkt ‘iets’ rondom haar

in Marco’s kamer opgebaard. Sindsdien ge-

dag niet meer af te branden...

geactiveerd, werkt ze als een soort katalysa-

beuren daar “onverklaarbare dingen”. Zo

tor op bovennatuurlijke krachten,” zegt haar

valt het zwemdiploma van Marco bijna we-

echtgenoot. “Ik trek het aan,” verduidelijkt

kelijks van de muur. Ook willen er zo nu en

Angela. “Een klopgeest manifesteerde zich

dan kleine hand- en vingerafdrukken aan

op verschillende manieren in ons huis. Tikte

de binnenkant van het raam verschijnen.

Donderdag 23.50 uur. Naargeestig, on-

op muren en ramen. Regelmatig kwam een

En Marco’s moeder ziet geregeld “blinkende

vriendelijk en creepy. Dat zijn zo de

FAUSTSLOT WAARDENBURG

57 11 1 1


Met een n expert ’s nachts na ht plekken ple l kk bezoeken b k waar het h spookt en er proberen te overnachten, had onze verslag verslaggever zich ten doel gesteld. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan: spoken bestaan immers niet. Totdat je er één tegenkomt. Dan valt hun bestaan niet meer te ontkennen. Spoken najagen bleek letterlijk de doden verzoeken. En funest voor de nachtrust.

HET WATERVRE EES E SP POO OK Woensdag, 02.10 uur. Slagregens striemen het raam achter het gordijn. Ik schrik wakker van een schuivend geluid op de muur links van mij. “Nou voel ik toch wéér zijn aanwezigheid,” hoor ik paragnost Marion Àuisteren. Voor de zoveelste maal die nacht voel ik kippenvel optrekken tot mijn kruin. Ik kruip de slaapzak uit en schuifel door de donkere kinderkamer, op zoek naar de lichtschakelaar, die verdwenen lijkt te zijn. Een zaklamp was geen overbodige luxe geweest, denk ik, als ik onderweg een Lego-bouwwerk omstoot. Langs de muur tastend, voel ik ineens… een hand. Als daarna het licht aangaat, zit mijn hart in mijn keel. De hand blijkt verbonden met de moeder van Marco, die, gewekt door ons gestommel, de lichtknop eerder heeft gevonden dan ik. Haar zoon wordt in de hoek slaapdronken wakker. Als afgesproken kijken we alle vier de kamer rond. Geen spoor van de ronddolende geest van het verdronken jongetje, dat eens in deze kamer lag opgebaard. “Hij is wel langs geweest,” zegt Marco’s moeder bezwerend, wijzend naar een lege plek op de muur, vlak onder een gekruisigde Jezus. “Hij heeft voor de zoveelste maal het zwemdiploma van de muur getrokken.” Shit!

“En-ti-tei-ten” We logeren in Nieuwegein. Niet in een eeuwenoud huis, maar een moderne woning. In een nieuwbouwwijk zoals er in Nederland ontelbare zijn neergepoot. Jaren terug verrezen uit drassig weiland, waar eens koeien loeiden. De eengezinswoning is het domein van Angela en Dirk de Jong, hun zoontje Marco en een handvol spoken. “Enti-tei-ten,” verbetert paragnoste Marion, die op mijn verzoek ook van de partij is. Voor haar en Angela zijn ze hedendaagse realiteit. “Geestverschijningen zijn beelden uit het verleden, die op de een of andere

56 11 1 1


eerste indrukken die je krijgt als je na-

des onheils toelopen, terwijl een najaars-

leven verbleef hij er vaak. Vooral in zijn

bij Zaltbommel het zwarte, door groene

storm geheel gratis voor extra sfeer zorgt.

alchemistenkamer, boven in de achterste

alg en witte schimmel aangetaste kar-

De voorloper van slot Waardenburg verrees

toren (met oven en schorsteen).

kas van Kasteel Waardenburg tussen de

hier in het jaar 1265, als houten burcht

kale bomen achter de Waalbandijk ziet

op de Hiernberg. Opdrachtgever Raoul de

opdoemen. “Dit is het beruchtste spook-

Châtillon had toestemming gekregen van

Prins der Duisternis

slot van Nederland,” vertelt een Utrechtse

graaf Otto van Gelre, die later het bouw-

“Volgens de legende had Faust er een ver-

historicus, die twee decennia terug voor

val inpikte en er zijn eigen stenen kasteel

bond gesloten met de duivel,” verhaalt de

een maandblad al eens de confrontatie

neerpootte. De beruchte Doctor Faust, een

historicus. “In ruil voor zijn ziel schonk de

aanging met zijn illustere bewoners. “Dit

alchemist uit Wuerttemberg, nam er in de

Prins der Duisternis hem alle genot en rijk-

doe ik nooit meer,” meldde hij diezelfde

zestiende eeuw zijn intrek. Zijn merkwaar-

dom die hij wilde. Eind 1539, om klokslag

dag nog aan zijn opdrachtgever, een ze-

dige wetenschappelijke experimenten had-

middernacht, verscheen de duivel aan Faust

nuwinzinking nabij. Ook nu oogt hij wat

den hem wijsheid, vermaardheid en weelde

en eiste zijn deel. De alchemist weigerde

onrustig, terwijl we bij een door wolken

gebracht. Slot Waardenburg gold als zijn

en werd meegesleurd ter helle. Waarbij de

opgejaagde, waterige maan naar de plek

‘buitenhuis’. De laatste twintig jaar van zijn

duivel doctor Faust met veel geweld door het torenvenster naar buiten smeet. Van Fausts’ lichaam is geen spoor meer teruggevonden… Dit verhaal lijkt verdacht veel op een christelijke, moralistische parabel over de zondigheid van aards genot. Maar waar komen dan toch al die onuitwisbare bloedspatten vandaan die nog steeds in de bewuste torenkamer te vinden zijn?” Sinds de Tweede Wereldoorlog verkeert de Waardenburg in vervallen staat. Vanaf 1974 is het in bezit van een kastelenstichting en wacht het geduldig op restauratie. Het is niet toegankelijk voor publiek. De stichting is terughoudend met informatie. Slechts één vleugel is een kwart eeuw geleden gerestaureerd en wordt bewoond. De vorige huurder, jonkheer Van Goelst Meijer, overleed op ruim honderdjarige leeftijd. Onze historicus kwam destijds niet verder dan de hal. Hij had graag de wenteltrappen willen bezichtigen, de onderaardse gangen en kelders (waar skeletten zijn gevonden), de geheimzinnige dichtgemetselde kamer. En uiteraard de vermaarde torenkamer van Faust. Hij had vragen willen stellen over de gedocumenteerde spokerijen die het slot teisteren: de nachtelijke voetstappen op de trappen, het zichzelf doortrekkende toilet. Of het schilderij van de Italiaanse gravin, dat in de herfst van 1975 op onverklaarbare wijze meters van zijn plaats viel. Het had de jonkheers dochter doen besluiten de¿nitief te vertrekken. Dienstbodes wilden sowieso alleen overdag werken, daar de Waardenburg hen na zeven uur ’s avonds veel te unheimisch was. Maar de kromgegroeide, excentrieke eeuweling zag destijds geen enkele heil in een persrondleiding. “Komt u maar terug als ik dood ben!,” beet hij de historicus toe.

Halloween Nu is het dan zover, daags na Halloween. In de vooravond heb ik nog getracht de nieuwe huurder telefonisch te overtui-

58


gen van het historisch belang en nut van

bel houten kruis waarop veroordeelden

ters van de Drie Landen Oorlog, door een

ons aanstaande kasteelbezoek. Maar hij

eeuwen terug publiekelijk werden dood-

woedende menigte werden gelyncht). Met

gaf niet thuis. Rond middernacht vinden

gemarteld. “De loodzware hamer die er

stip gevolgd door Cornelis Gerritszoon, de

we de slagboom en de groene poort van

naast ligt werd gebruikt voor de gena-

bijna-moordenaar van prins Maurits. Zijn

nummer 13 (ja, heus) gesloten. We bel-

destoot op het hart,” vertelde de cipier

lichaam werd in 1623 uit elkaar getrokken

len maar niet aan. De wind verwaait onze

ons even daarvoor. “Als de beul je niet

door paarden, waarna de overblijfselen op

voetstappen als we via het gras achterom

mocht, werd dat moment gerekt. De

staken werden tentoongesteld.

piepen naar de onbewoonde, haveloze

wenteltrap in het torenfundament dat we

vleugel van het zwarte steengedrocht.

net zagen komt uit op een blinde muur,

Onze

De leien dakpannen zuchten onder de

waarachter zich een oud riool bevindt.

het, met kaarsen verlichte gevang, na-

natuurgesel. De houten vloeren kraken

Daar schijnen vroeger de lijken of bijna

dert zijn hoogtepunt. Na de martelkamer,

hoorbaar. Ramen liggen uit hun sponnin-

dode lichamen van ‘uitbehandelde’ gede-

een bedompt keldertje vol ingenieuze

gen of zijn door de werking van weer en

tineerden in te zijn gedumpt.”

werktuigen (met uitwerkingen die je je

nachtelijke

omzwervingen

door

grootste concurrent nog niet toewenst),

wind gebarsten. Weelderige begroeiing

komen we terecht in de, door invallend

langs de slotgracht kruipt hier en daar

Enorme zuil energie

buitenlicht

drukken moeten op dit beschermde Gel-

Marion snakt naar frisse lucht. “Wat een

“Dit is de oudste kamer. Hier werden uit-

derse landgoed vrij spel hebben. Onge-

verschrikkelijke plek,” zucht ze op de bui-

sluitend dames opgesloten,” Àuistert de

stoord door moderne invloeden. Al rukt

tenplaats. “Er is hier een ongelooÀijke hoe-

cipier, die hier onverklaarbare geluiden

de nieuwbouw op.

veelheid pijn en ellende blijven hangen.

en voetstappen zegt te horen. “Ik voel

Vooral uit dat rioolgat komt een enorme

mij hier altijd onprettig.”

naar binnen. Eeuwenoud stof en dito in-

De navigatie door het, op instorten staan-

zuil energie naar boven. Als je op deze plek

de doolhof verloopt moeizaam. Mede om-

een horror¿lm zou opnemen, krijg je de

dat we geen slapende honden (of erger)

special effects cadeau.”

willen wekken met zaklamp, Àitslicht of

helverlichte

vrouwenkamer.

Doorzichtige schim Op deze plek maakte een studente foto-

hoofdlamp. We zouden eigenlijk alleen de

Ik heb niets bovennatuurlijks gezien of

gra¿e ooit analoog een kleurenfoto waar-

alchemistentoren van binnen willen aan-

gehoord. Maar heb dan ook geen last van

op na ontwikkeling een geestverschijning

schouwen. Waar de historicus ons dan het

opspelende helderziendheid of een over-

was te zien: een doorzichtige schim met

Volgens de legende had Faust er een verbond gesloten met de duivel.

puntschoenen, een wijd gewaad en een hoed. De fotografe bezwoer dat het geen trucage betrof. Ze had geen idee hoe de ‘geest’ op haar foto kwam.

eeuwenoude bloedspoor zal tonen, ter il-

actief geestesoog. Al moet ik toegegeven

lustratie van zijn gelijk. De massief hou-

dat dit gebouw ook mijn gemoedsrust niet

Onze paragnoste wel. Terwijl ze met haar

ten deur waarachter de trap omhoog gaat,

onberoerd laat. De hysterische paragnoste

hand over de bewuste foto wrijft, zegt ze

zit echter op slot. Buitenom de slotgracht

werkt op dit nachtelijk uur danig op de ge-

contact te krijgen met ene Anna. “Zij was

lopend, lijkt door maanschittering in het

tergde zenuwen. Gelukkig was overnach-

een dame van adel die een relatie kreeg

water als schrale troost een gestalte ach-

ten in De Gevangenpoort geen optie. Ze

met een Engelsman. Door hem kwam zij

ter het torenraam te verschijnen en ver-

was er waarschijnlijk in gebleven.

hier terecht, op beschuldiging van hoog-

dwijnen. “Ik dacht ook even dat ik twee

verraad. Ze heeft haar vonnis weten uit

ogen zag opgloeien,” hinnikt de historicus

Dit eeuwenoude Haagse museum is sinds

te stellen door een relatie aan te kno-

als we teruglopen naar de auto. We kijken

1882 geopend voor publiek. Op verzoek

pen met haar gevangenbewaarder, die

maar niet meer om.

worden nachtelijke rondleidingen gege-

haar vernederde en verkrachtte. Later

ven door dit voormalig cachot en martel-

heeft een graaf haar uitgekocht. De ci-

centrum. Tussen 1420 en 1828 werden

pier is hier op zijn orders doodgemarteld.

hier moordenaars, brandstichters, valse-

Hij staat gedeeltelijk op deze foto. Maar

Vrijdag 01.10 uur. Een zware eikenhouten

munters en landverraders opgesloten en

ook Anna is hier! Zij kon na haar dood

deur met ijzeren grendels zwaait piepend

via het scherperexamen (martelingen)

niet loskomen van deze kamer. Ze zit hier

open. Paragnoste Marion loopt de trap op.

tot bekentenis gedwongen. Waarna het

voor eeuwig opgesloten.”

En verstijft halverwege. “Er rennen twee

Hof van Holland vonnis sprak op het Bin-

gestalten met lang, krullend haar langs

nenhof. Vaak werd het diezelfde dag nog

Ik zit voor deze nacht ruimschoots aan

mijn geestesoog,” zegt ze geschrokken.

uitgevoerd, op het nabijgelegen schavot.

mijn tax wat ronddolende geesten be-

“Ze stralen trots uit, ondanks dat er één

Onthoofden, ophangen, vierendelen, le-

treft. Ik wil snel weer naar 2011. Op

wat verwaarloosd uitziet. Hij loopt mank.

vend verbranden of radbraken waren in

weg naar de uitgang trekt de paragnoste

Het lijkt alsof ze achterna gezeten wor-

die tijd populair.

me echter ineens de Ridderkamer in. Ze

den.” Ze grijpt met beide handen naar

blijft staan voor de haard. Op de schouw

haar oren. “Er komt een vreselijke herrie

Cornelis de Witt behoorde tot zijn onna-

hangt een schilderij van twee bepruikte

op mij af. Het lawaai van een woedende

tuurlijke dood op 20 augustus 1672 tot

heren. “Dit zijn de vluchtelingen die ik

menigte. Ik moet hier weg!”

de beroemdste gasten van De Gevan-

op de trap heb gezien,” vertelt ze opge-

genpoort (hij vluchtte met zijn op bezoek

togen. “Dat zijn de gebroeders De Witt,”

Even verderop zakt de paragnoste kok-

zijnde broer Johan de kerker uit; waarna

zegt de verbaasde cipier, terwijl ze ons

halzend door haar knieën, nabij een dub-

de broers buiten, als vermeende aanzet-

naar buiten begeleid.

59


Het einde van de wereld Door: Richard Tuinstra

Het einde van de wereld, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Volgens de Mayakalender hebben we nog één jaar voordat de wereld naar de knoppen gaat. Maar misschien hebben ze wel een kleine rekenfout gemaakt, want de natuur is nu ook al aardig van slag. Aardbevingen, tsunami’s, orkanen, het houdt maar niet op dit jaar. En dat zijn nog maar de bedreigingen die we kunnen zien of voelen. Wat te denken van onzichtbare gevaren als de vogelgriep of SARS? Eén dodelijk virus kan het einde van de mensheid betekenen.

elk moment ook in het echt kan gebeuren. Misschien dat je je door het bekijken van deze ¿lm alvast een beetje kunt voorbereiden. Moraal van het verhaal: vergeet niet je handen te wassen na het plassen.

den. Hij wordt geholpen door een andere dokter, Erin Mears (Kate Winslet), die de wereld afreist om uit te vinden wat de slachtoffers met elkaar gemeen hebben. Allen blijken ze in contact geweest te zijn met Beth. Massa’s mensen beginnen dood neer te vallen. Overal heerst chaos. Wanhopig proberen wetenschappers een geneesmiddel te vinden. Alle pogingen dreigen echter te mislukken. Een vervelende spaak in het wiel is de irritante blogger Alan Krumwiede (Jude Law), die zijn enorme populariteit misbruikt om Dat is in het kort het gegeven van Contagion,

een

bedenksel

van

een kwakzalfmiddel te verkopen.

Hollywood

wonderkind Steven Soderbergh (Traf¿c en Ocean’s Eleven). De thriller opent met

Rampenfilm

zakenvrouw Beth Emhoff, een kleine maar

Soderbergh zegt dat Contagion geïnspi-

belangrijke rol van Gwyneth Paltrow. Zij

reerd is door politieke thrillers uit de ja-

keert terug van een reis naar Hong Kong

ren zeventig, zoals bijvoorbeeld All The

en voelt zich niet helemaal lekker. Soder-

President’s Men. Verder speelt hij leentje-

bergh laat geniaal in detail zien met wie ze

buur bij rampen¿lms uit die periode, zo-

tijdens haar vlucht en op het vliegveld in

als Earthquake en Towering Inferno. Net

contact komt en wat ze allemaal aanraakt,

als in die ¿lms draaft in Contagion een

van toiletbezoek tot een schaaltje met

enorme hoeveelheid beroemde ¿lmster-

pinda’s. Ernstig ziek komt ze uiteindelijk

ren op. Soderbergh daarover: “Het voor-

aan in Minneapolis, waar ze onmiddelijk

deel van zoveel sterren in mijn ¿lms te

in elkaar stort. Haar zwaar aangeslagen

hebben is dat ze meteen herkenbaar zijn.

echtgenoot Mitch (Matt Damon) spoedt

Zeker als je net zoals in Ocean’s Eleven

zich met haar naar het ziekenhuis. Onder-

of Traf¿c zoveel verschillende rollen hebt.

tussen raakt ook hun zoontje besmet.

Dan maakt die herkenbaarheid het makkelijker voor de doorsnee bioscoopbezoe-

Chaos

ker om de ¿lm te volgen”.

Dan gaat het snel, want meer mensen

Met het acteerwerk zit het dus wel snor.

raken besmet, zoals in Hong Kong, Ja-

En door het snelle tempo van de ¿lm ver-

pan en Londen. Een haastig opgezet on-

veel je je ook geen seconde. Soderbergh

derzoek, geleidt door Dr. Ellis Cheever

weet zelfs van een commerciële ¿lm als

(Laurence Fishburne), probeert koorts-

Contagion nog wat artistieks te maken.

achtig de oorzaak van het virus te vin-

Het angstaanjagende van de ¿lm is dat dit

60

Contagion Regisseur: Steven Soderbergh Met: Gwyneth Paltrow, Matt Damon en Lauren Fishburne 20 oktober in de Nederlandse bioscopen


LED SPECTRA UNIT SPECIAL II De 2e generatie van de succesvolle, in 2008 ontwikkelde, LED Spectra Unit heeft een nog krachtiger uniek eigen ontwikkeld led bloeispectrum.

In dit unieke bloeispectrum zijn een aantal noodzakelijke bloeikleuren gewijzigd van 3 watt led naar 5 watt led! LED Spectra Unit special II is voorzien van SSP en SCP. SSP technologie zorgt ervoor dat elke led afzonderlijk wordt aangestuurd. SCP zorgt voor stabiliteit in de stroomtoevoer naar de led. De LED Spectra Unit special II 348 watt en de 628 watt hebben de mogelijkheid om tijdens het kiem en groei proces alleen het unieke led groeispectrum in te schakelen. De LED Spectra Unit is de Europees geregistreerde led kweeklamp onder nummer: 008413932 en is uitsluitend verkrijgbaar via onderstaande verkooppunten.: LEEUWARDEN: DE LED KWEEKLAMP SPECIALIST | CULEMBORG: SUZ TRADING | TILBURG: EL AMIGO | BREDA: GROW SUPPLIES | SCHIEDAM: COCO SYSTEMEN | ROOSENDAAL: BAZAAR | VLISSINGEN: OP & TOP

www.ledspectraunit.com


De New Yorkse graf¿tiartiest en fotograaf Logan Hicks was onlangs in Amsterdam voor een expositie. Een mooie kans om deze internationaal befaamde ‘stencilkunstenaar’ te spreken. Hij staat bekend om zijn zeer gedetailleerde, fotorealistische spuitbusschilderijen. Of het nu gaat om portretten, stadsbeelden of architectuur. Door: Peter van Sparrentak

lerie werken van de deelnemende artiesten verkocht ten bate van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

De Amerikaan komt net terug uit Oslo,

wat op te Àeuren na de recente terreurda-

Sjablonen

waar straatkunstenaars op negen ge-

den. En om een statement te maken tegen

Zowel de grote muurschilderingen als de

bouwen elk een muurschildering hebben

haat en intolerantie. Als onderdeel van dit

kleinere panelen spuit hij met behulp van

gemaakt. De bedoeling was om de stad

evenement, de T&J Artwalk, zijn in een ga-

sjablonen. Hij snijdt delen van een zelfge-

62


maakte foto uit in papier, karton of ander

een andere manier.” Hij maakte een se-

teressants zie, neem ik een foto. Dat er

materiaal en gaat daar met de spuitbus

rie, waarin hij modellen eenzaam in de

nauwelijks mensen op mijn foto’s staan,

overheen. Door na elkaar verschillende

stad portretteerde. “Deze schilderijen

heeft twee redenen. Allereerst vind ik de

sjablonen te gebruiken, werkt hij met

gaan over de interacties, die je vluch-

architectuur interessanter. En er is een

kleuren en krijgt een afbeelding diepte.

tig meemaakt als je in de stad loopt. Als

praktische reden: op donkere plekken of

Deze vorm van graf¿ti noemen ze in het

iemand even naar je kijkt, en je daarna

‘s avonds op straat moet je een foto zeker

buitenland ‘stencilkunst’. De term kennen

weer verder loopt. In een drukke stad is

dertig seconden belichten. Mensen kunnen

we hier van de stencilmachine, voorloper

er een overvloed van leven, maar sommi-

niet zo lang stil blijven staan.”

van het kopieerapparaat. Daarbij zit het

ge gedeeltes zijn juist leeg en verlaten.”

vel met uitgesneden vorm of tekst op een rol, die langs inkt gaat.

Dramatische belichting

Oude gebouwen Hicks: “In Europa vind ik de oude gebou-

Met de computer kan hij een foto in vlak-

wen het mooist. Moderne architectuur is

ken onderverdelen en verschillende sjablo-

er ook in de Amerikaanse steden volop,

Met deze sjabloontechniek sprayde hij

nen maken. Zijn schilderijen hebben soms

maar New York heeft niet zo’n lange his-

uiteenlopende onderwerpen, zoals por-

wel zes verschillende lagen. Hoe meer la-

torie. De gebouwen die voor 1900 zijn

Metro tretten van mensen, menigten in de stad en close-ups van planten en bomen. De

“De metro is een wereld op zich, die me boeit.”

laatste jaren richt hij zich vooral op architectuur, metrostations en veelal ver-

gen, des te meer details. “Het uitsnijden

gebouwd,

laten stadsbeelden, al duiken hier en

van de sjablonen is het moeilijkst en kost

hooguit

daar eenzame individuen op. Vrij onge-

de meeste tijd. Het spuiten met de spuit-

oude gebouwen van wel zes etages hoog

bruikelijke onderwerpen voor graf¿ti. “Ik

bus kan ik bijna op de automatische pi-

kennen wij niet.” Tot nu toe zag hij zijn

hou van de rustigere plekken in de stad,

loot,” vertelt hij. In een stad als New York

foto’s vooral als basis om er schilderin-

zoals verlaten straten of metrostations,”

is natuurlijk volop te zien. En hij reist veel

gen van te maken, maar sommige zijn

vertelt Hicks. “De metro is in grote ste-

over de wereld. Hicks: “Als je reist, kun

van zichzelf al mooi genoeg. Eén van zijn

den als New York of Parijs een wereld op

je een nieuwe stad met frisse ogen bekij-

kenmerken zijn de bijzondere lichteffec-

zich, die me boeit. Ik probeer alledaagse

ken en vind je altijd wel mooie dingen. Ik

ten. “Ja, ik hou van dramatische belich-

stadsbeelden opnieuw te laten zien op

ga een stad verkennen en als ik iets in-

ting. Ik loop net zo lang rond tot ik het

zijn

twee

eenvoudig

en

verdiepingen.

hebben Prachtige

63


64


shot heb gevonden, dat ik wil nemen. Bij het ontwikkelen en afdrukken kan ik de kleur nog naar smaak bijstellen.”

Videogame Een techniek apart is HDR-fotogra¿e, die hij heeft uitgeprobeerd, maar weer achter zich heeft gelaten. “Dat staat voor ‘high dynamic range’ fotogra¿e. Je neemt van een beeld minimaal drie foto’s: één met

“Ik probeer alledaagse stadsbeelden opnieuw te laten zien op een andere manier.” normale belichting, één onderbelicht en één overbelicht. Bij het afdrukken voeg je die samen. Het effect lijkt wat op een plaatje uit een videogame. Dat is het unieke ervan, maar tegelijk ook het minpunt: de foto’s gaan er allemaal een beetje hetzelfde uitzien. Ik maak nu weer normale foto’s, waarbij ik met belichting bepaalde effecten bereik.” De meeste van zijn schilderingen en foto’s zijn vrij somber: er zit weinig kleur in. Hicks: “Ik ben zelf juist een levendig en sociaal persoon. Mijn kunst gebruik ik als een manier om over dingen na te denken. Mijn werk ziet er dus somberder uit dan ik zelf ben. Ik zie het als een soort yin en yang: het houdt elkaar in evenwicht. Maar ik begin nu meer kleur in mijn werk te gebruiken. Een tijd lang had ik alleen zwart, wit en grijs nodig om uit te beelden wat ik wilde zeggen.”

Muurschilderingen Zijn werk hangt in galeries in New York, Parijs en vanaf volgend jaar ook in Londen. Enkele keren per jaar geeft hij een expositie. Dan wordt veel van zijn werk verkocht. Hicks: “Ik kan nu grotendeels van mijn kunst leven. Ik blijf ook muurschilderingen doen, maar dat is puur voor de fun. Het leuke is dat die vaak heel lang te zien blijven. Zoals degene die ik in augustus in Oslo heb gemaakt. Op een muur wil ik het graag zo groot mogelijk doen. Zodat de kijker het idee krijgt, dat hij het schilderij in kan lopen.”

www.loganhicks.com

65Jorge Cervantes

“Ga door met kweken!” In de zomer van 2006 interviewden we Jorge Cervantes, één van de grootste internationale cannabisexperts ter wereld en al jaren vast medewerker van Highlife en Soft Secrets. Vijf jaar later ziet hij er geen dag ouder uit en heeft hij nog steeds hetzelfde enthousiasme voor werk en studie. Het is altijd plezierig om met Jorge Cervantes te spreken, niet alleen vanwege zijn kennis van de cannabiswereld, maar ook vanwege zijn diepgang als persoon. Soft Secrets’ Spaanse hoofdredacteur Hugo Madera sprak met hem. Hier een ingekorte vertaling.

verschillende staten, maar mensen waren bang en dus gingen de dingen maar langzaam vooruit. In de tussentijd had ik geen problemen om in Europa te werken, in landen als Spanje, Nederland en Zweden. Het was een constante leerervaring; we waren behoorlijk vrij om velden en tuinen te bezichtigen, er was niet zoveel controle. Ik werkte veel en werkte hard...

Wat heeft u gedaan sinds ons laatste interview? In 2005 ben ik begonnen te schrijven voor verschillende tijdschriften. Meer dan 20 eigenlijk, waarvan de meesten nieuwko-

dat zou worden. Veel gebruikers deelden de video meteen, wat voor mij grote pu-

Hoe oud bent u eigenlijk? Dat is een be-

bliciteit betekende. In 2007 woonde ik in

hoorlijk werkritme om aan te houden…

Spanje en kwam mijn tweede video uit. in

Ik ben 57 jaar. De meeste mensen van mijn

Spanje gebeurde toen veel meer dan in de

leeftijd werken niet zo veel als ik, dat is

“Alles is veranderd in de Verenigde Staten; het voelt als een ander land.” mers waren. En 2006 was een belangrijk

Verenigde Staten, dat toen nog door Ge-

jaar; de dingen begonnen te veranderen

orge Bush werd geleid. Daar kon je toen

Dankzij het succes van mijn eerste video

niets doen. Natuurlijk heeft wetgeving

op YouTube realiseerde ik me hoe centraal

voor medicinale cannabis altijd bestaan in

waar, maar ik ben de hele dag omringd door jonge mensen en zij inspireren mij. Jonge mensen hebben veel kracht en energie.

Waarom bent u teruggegaan naar de Verenigde Staten? Ik had tien jaar ver van mijn familie doorgebracht en mijn kinderen zijn nu ouder.

67


68


Dus voornamelijk om familieredenen. Er

wat je in de kranten leest, je weet wat je

van 99 planten te overschrijden, omdat het

waren natuurlijk ook zakelijke redenen,

koopt en dat je het pasje bezit… Maar het

dan een federale misdaad wordt, wat erg

vooral toen Bush wegging. Maar in de eer-

is anders op het moment dat je je eigen

riskant is. Maar de markst zal veranderen.

“Waar ik woon mag je tot zes planten per persoon kweken, dus mijn vrouw en ik kunnen in totaal twaalf planten kweken.”

De oude prijzen zijn te hoog; de prijzen moeten omlaag. Niemand wil dat, maar het zal al snel noodzakelijk worden. Dingen zullen snel veranderen, en de mensen die zich dit realiseren zijn degenen die hoge ogen zullen gooien. Het gaat gebeuren en

ste, tweede en derde plaats wilde ik bij

nek uitsteekt. Je bent nog steeds bang.

het moet gebeuren. De markt zal schoner

mijn familie zijn; andere redenen zijn niet

Veel van onze vrienden zijn in de gevan-

en duidelijker worden; het publiek zal kwe-

zo belangrijk. Als het niet voor mijn familie

genis terechtgekomen en hebben hun huis

kers kiezen die de beste kwaliteit bieden

was, was ik in Spanje gebleven.

verloren vanwege hun wietteelt. Het heeft

voor de laagste prijs.

verschillende maanden geduurd voordat ik

Heeft u veel veranderingen opgemerkt toen u terugkeerde naar de Verenigde Staten? Alles is veranderd in de Verenigde Staten; het voelt als een ander land. Toen ik de laatste keer wegging leefde ik in de angst van vervolging… en het was zeker niet mogelijk om marihuana te kopen. Toen ik terugkwam was dat wel mogelijk. Legaal marihuana kopen in de Verenigde Staten was een heel emotioneel moment voor mij. Ik realiseerde me niet hoe dat zou voelen totdat ik de winkel verliet met mijn net aangekochte wiet. Ik begon van top tot teen te trillen. Het was mijn hele leven illegaal geweest, maar nu niet meer. Het was ongelofelijk om marihuana te kunnen kopen met een bon en alles; een aftrekbare kassabon wel te verstaan. Om daar voor het eerst medische cannabis te kopen was heel, heel opwindend en inspirerend.

begon met het planten van mijn zaden. Na jarenlang illegaal gewerkt te hebben, is het moeilijk het mechanisme te veranderen, ook als je de mogelijkheid hebt. Het was moeilijk voor me. En toch, als je eenmaal verandert, is het een heel ander verhaal.

Hoeveel marihuanaplanten mag u kweken? Waar ik woon mag je tot zes planten per persoon kweken, dus mijn vrouw en ik kunnen in totaal twaalf planten kweken. Varieert het aantal van plaats tot plaats? Ja, het aantal planten is niet duidelijk vastgelegd; het hangt af van je woonplaats. In sommige plaatsen mag je zes planten hebben, in andere maar liefst 99. Het hangt van verschillende factoren af, zelfs de wet is hier niet duidelijk over. Een van de belangrijkste dingen is om nooit het aantal

Wat zijn uw volgende projecten? In de eerste plaats ga ik verschillende video’s maken. Ik heb nu zo’n vijf uur aan bewerkt materiaal, maar wil dit urenaantal verdubbelen voor het einde van het jaar. Video’s zijn de toekomst, we zijn altijd bezig met ¿lmen, binnen en buiten, in Spanje en in Californië. Ik wil meer dan 10 uur video klaar hebben aan het einde van het jaar. Dan zal ik mijn eigen TVkanaal presenteren: www.jorgecervantes. tv. Ik zit natuurlijk ook nog steeds op YouTube. Die video met die grote planten is erg populair, hij krijgt nog steeds honderden hits per dag, wat indrukwekkend is als je bedenkt hoe lang geleden we hem toegevoegd hebben. Wilt u nog iets toevoegen, om het interview af te sluiten? Ga door met kweken; plant meer en meer en meer. Dat is wat er moet gebeuren.

En ineens kon ik zaden planten in mijn eigen huis. Daarvoor was er een wet die voorschreef dat als je je huis gebruikte voor illegale drugsactiviteiten, je huis in beslag genomen kon worden. Elke kweker leefde in angst om zijn huis kwijt te raken. Nu is deze wet niet langer geldig. Ik kan mijn medische marihuana kweken zonder zorgen om mijn huis kwijt te raken. Dit betekent een grote verandering. Toch is de vorige wet nog steeds geldig in verschillende staten; je huis kan in beslag genomen worden en het geld gaat naar het district dat je betrapt heeft. Het is te gek voor woorden.

Heeft u zelf mediwiet geteeld? Jazeker. Mijn vrouw en ik hebben beide een licentie voor medisch gebruik. We begonnen ons ziek te voelen zodra we het land binnenkwamen en moesten een licentie aanvragen om medische marihuana te mogen telen. Ik moet toegeven dat ik het eerste jaar nog steeds bang en onwennig was. Je weet wat ze je vertellen, wat de wet voorschrijft, je weet wat je op TV ziet,

69


Dealer Sandy van coffeeshop Funky Munkey in Amsterdam kwam met een goede tip: Big Ape. Geen nieuwe wiet, maar haar vriend Niklas die oldskool hiphop maakt.

iets dat al bestaat. Ik haal mijn materiaal uit Zweedse progrock, ik heb nog wat platen van de communistische partij uit

Het stel uit het zuiden van Zweden is een

Niklas heeft zich al wat verdiept in de Ne-

de sixties - daar vind je nog eens wat bij-

dik jaar geleden hun land ontvlucht om hier

derlandse hiphop en van alles proberen te

zondere dingen op! Ik gebruik vooral sam-

in alle rust van welverdiende joints te kun-

ontdekken, maar er nog weinig tijd voor

ples van vinyl, en werk met een MPC, een

nen genieten. In Amsterdam voelen ze zich

gehad. “Wel vertelt iedereen me dat ik

soort oersampler. Dat doet haast niemand

helemaal happy. Naast zijn werk in de hore-

naar Rotterdam moet gaan.” Sandy: “In

meer, maar ik vind het de beste manier. De

ca houdt Niklas (33) nog wat tijd over voor

Amsterdam is het volgens mij een kleine

nieuwe generatie heeft een andere manier

zijn andere passie naast wiet, namelijk met

scène, je ziet steeds dezelfde mensen bij

om beats te maken.” Sandy: “Maar met vi-

het produceren van hiphoptracks. Sandy

hiphopshows. We waren laatst nog naar

nyl en MPC krijg je wel die echte, smerige

(31): “Ik denk dat hij veel talent heeft, hij

het Hiphopfestival geweest in Amsterdam-

sound.” Niklas: “De kids willen iets anders,

moet echt een kans krijgen om de massa’s te bereiken.” Niklas: “We doen het al wel goed in de States, op collegeradio bijvoorbeeld. Voor de underground hiphopliefhebber is dat de plek. Ik werk samen met

“Ik heb me nooit veilig gevoeld als ik in Zweden een joint opstak.”

voor hen klinkt het echt ouderwets.” Big Ape heeft nog steeds zijn crew in Zweden, Elite Fleet. Daar komt ook een album van uit, op KutMasta Kurt’s label. “Dan zijn

Amerikaanse MC’s, vooral met L.i.f.e. Long

Noord, dat was tof. Er was wel heel slecht

we opeens labelmaten met Kool Keith en

uit Brooklyn, New York. We hebben net een

reclame voor gemaakt: er traden grote

zo!” In Zuid-Zweden zijn nog wel wat leu-

album uitgebracht, Crossing The Globe.”

namen op maar er stond niemand op de

ke MC’s te vinden trouwens, zoals Maylay

poster vermeld. Pas twee dagen ervoor

Sparks, en J-Ro van Tha Alkaholics. “Ik

Het eerste contact verliep via email, er

kwamen we erachter dat het plaats zou

denk dat ze van het Zweedse sociale sys-

kwam een track van, toen een EP en daar-

vinden. Misschien gaat alles online? Je

teem houden...” Dan heb je nog Timbuktu,

na een album. “We gaan daar vaak naar

moet echt onderzoek doen, anders weet je

en verder Prop Dylan, die net iets uit heeft

toe en treden er dan veel op. L.i.f.e. Long is

niks. Het wordt je niet makkelijk gemaakt

dat geproduceerd wordt door DJ Premier

niet de grootste naam in hiphop, maar hij

om informatie te krijgen.”

van Gang Starr. “Dat is heel wat in Zweden!”

heeft echt een fanbase.” Als hij muziek maakt vindt Niklas het heer-

Sandy: “Hij is heel actief en promoot zich-

Smerige sound

zelf goed.” Niklas: “We hebben altijd een

Big Ape gebruikt samples waar niemand

de achtergrond eruit en kan dat allemaal

goede tijd in New York, maar uiteindelijk

iets mee doet, vooral stukjes uit Zweedse

gebruiken, en dingen lijken zich van zichzelf

hebben we toch voor Amsterdam gekozen.

muziek. “Bijna iedereen daar wil als de

op te lossen. Heel veel beats zou ik nooit

In New York moet je ook altijd oppassen

Amerikanen klinken, vooral hoe ze hun

kunnen namaken, want ik weet niet meer

voor de politie als je smookt...”

beats maken. Maar het lijkt meestal op

hoe ik het opnieuw zou moeten doen.”

70

lijk om spaced-out te zijn. “Je pikt alles op


Sandy & Niklas gaan naar het roken van zooi. En ook al hadden we meestal spul van Christiania, je kan het toch niet vergelijken met de wiet hier.”

Het uit Zweden gevluchte koppel verwijst naar een nummer uit 1998 van Highlife, met op de cover Zweden: Het NoordKorea van Europa. Volgens Sandy en Niklas is het echt zo. Het drugsbeleid in het Scandinavische land is haast middeleeuws te noemen. Ze vertellen over de huidige situatie in Zweden.

Taboe Sandy: “Ik heb me nooit veilig gevoeld als ik in Zweden een joint opstak.” Niklas: “Je moet je deur op slot doen, de gordijnen dicht, en je brandt wierook bij de deur zo-

Niklas: “Ze hebben echt teams die gewoon

persoonsnummer genoteerd en dat maakt

dat het niet naar wiet ruikt.” Sandy: “Blo-

over straat lopen en blowers moeten oppak-

het moeilijk om bijvoorbeeld een huis te hu-

wen was altijd een heel ritueel, met diverse

ken.” Sandy: “Ze zien er een beetje uit als

ren of een lening af te sluiten.” Niklas: “En

scenario’s voor wat we zouden doen, en

een junkie of alcoholist en gaan naar alle

dat alleen maar omdat je een joint rookt,

iedere stap vooruit gepland.” Niklas: “Je

bekende blowplekken zoals parken.” Niklas:

het is echt belachelijk. Zweden is een gewel-

moet een vluchtroute hebben.” Sandy: “Je

“Tien jaar geleden nog rolde ik een joint na

dig land, maar wat blowen betreft...” Sandy:

moet weten wat je doet als je ouders ko-

het werk en ging in het bos wandelen, en

“Er is wel een echte drinkermentaliteit, Zwe-

men, of de politie, de buren of de huiseige-

even zitten om verder te genieten, maar dat

den drinken om dronken te worden. Als ze

naar - verschillende oplossingen hebben.”

gaat niet meer. Als er iemand komt kun je je

niet meer kunnen lopen, dan is het goed.”

Niklas: “Terwijl je juist wilt relaxen als je thuis bent!” Sandy: “We hebben eens drie

beter verstoppen.” Sandy: “Dat is echt van de laatste vijf jaar. Er werd toen veel geld

Sandy blowde voor het eerst in Christiania,

kwartier plat op de grond gelegen, met

uitgetrokken voor een antidrugs taskforce.”

de vrijplaats in het Deense Kopenhagen

de lichten uit, volgens mij was dat voor je

Niklas: “En die ging toen achter blowers aan,

waar je in Pusher Street (inmiddels weer)

vader.” Niklas: “En nu kan ik gewoon voor

want die zijn het makkelijkst te pakken.”

aan wiet en hasj kan komen. Op een gege-

zijn neus blowen!” Sandy: “Het is toch niet

ven moment ging het duo zowat wekelijks

normaal, wat voor leven is dat als je van

naar Christiania. Niklas: ”Maar een vriend

iets houdt?” Niklas: “Je vertelt ook niet dat

van mij kweekte ook, hij woonde in hartje

je blowt, het is taboe, je bent gelijk een

De wiet in Zweden wordt volgens Sandy en

centrum en had in zijn huis een cabine vol

junkie.” Sandy: “Al op school leer je dat het

Niklas nu voor het grootste deel zelf ver-

staan. Je kon het tot op straat ruiken, twee

deuren naar verdere verslaving opent.”

bouwd. Sandy: “Dat is voor veel mensen

blokken verder. Niemand begreep dat we

echt een revolutie.” Niklas: “Er wordt ook

niet opgepakt zijn.” Sandy: “Als je de deur

Kush is de favoriet van Sandy, hoe ster-

veel gekweekt in huizen op het platteland,

opendeed werd je zowat omver geblazen

ker hoe beter. “Grote toeters! De 100%

of oude fabrieken. Maar als je gepakt wordt

door de geur... De zaden had hij in Amster-

sativa’s!” Niklas: “Haze’s, die houden me

terwijl je blowt komt dat je op een stevige

dam gekocht, toen we daar voor de eerste

wakker. Het maakt dat ik aan de slag ga. Ik

boete te staan, moet je elke maand zeker

keer naar toe gingen. De instructies voor het

ben het liefst high. Niet stoned, zoals zij...”

een half jaar lang je urine inleveren, en ie-

kweken waren makkelijk online te vinden.

Sandy: “Ik ben verslaafd aan televisie en

dere keer dat je dat moet afstaan moet je

En als je eenmaal Amsterdamse wiet ge-

wordt daar graag een geheel mee. Dat gaat

de dokter betalen.” Sandy: “Het wordt bij je

proefd hebt, dan is het moeilijk om terug te

stoned uitstekend!”

Boete

71


6\QQRYH 72


Bloeiende reggaecultuur Door: Karel Michiels D

België is stilaan reggae country. Naast de talloze feestjes en concerten komen er de laatste jaren steeds meer prima platen uit. Zou het gedoogbeleid daar iets mee te maken hebben? We hebben zelfs al een woord voor die bloeiende reggaecultuur: Beljam, een samentrekking van België en Jamaica.

vanuit je eigen wereld.” Toen The Congos op het einde van hun vorige Europese tour nog een paar uur vrij hadden, wilden ze die maar al te graag doorbrengen in de

dancehallrap-

opneemt, tussen droom en nachtmerrie,

Lost Ark. Net zoals De Boever hen eerder

per Uman die vier jaar geleden de eer-

de waarachtige expressie van zijn gevoe-

had opgezocht in Jamaica. “Wij zijn bre-

ste Beljam reggaeklassieker uitbracht,

lens en inzichten. Als je niet van reggae

thren (broeders),” zegt ‘Congo Ashanti’

L’aventure c’est l’aventure. De West-

houdt, kan je in zijn studio nog altijd ge-

Roy Johnson. “Toen ik Bregt de eerste

Vlaamse zanger Flip Kowlier verraste in

nieten van de schilderijen.

keer ontmoette, wist ik meteen dat we

Het

was

de

Brusselse

samen iets zouden creëren. Niet voor het

2010 met een uitstekend, zeer eigenzinnig reggaealbum. En dit jaar lijkt de toe-

geld, maar vanuit onze spiritualiteit. Bre-

vloed niet te stoppen. Today & Tomorrow

The Congos

van het Brusselse Jupiter & Ma Shi Faï

Bregt heeft die studio Lost Ark genoemd,

is een kleurrijk weefsel van Afrikaanse

naar de Black Ark van Lee ‘Scratch’ Perry,

reggae, slepende blues en rockaccenten.

waar in de jaren 1970 enkele van de mooi-

Maanzaad beweegt zich in een heel an-

ste reggaeplaten ooit zijn gemaakt. Met

Ganja

der register. Frisse ska- en reggaedeun-

behulp van een wonderlijke verzameling

We Nah Give Up biedt vier plaatkanten

tjes, teksten uit het leven gegrepen,

vintage apparatuur heeft Pura Vida daar

met de beste reggae die ooit in België ge-

soms met een sombere ondertoon maar

een heel authentieke, organische sound

maakt werd en die zelfs de vergelijking

nooit zonder knipoog. Als één groep ooit

gecreëerd. “Ik streef niet naar één uni-

kan doorstaan met het beste werk van

het Vlaamse Doe Maar mag worden ge-

forme sound omdat de computer dat zo

Lee Perry. The Congos krijgen eindelijk

noemd, laat het dan Maanzaad zijn. Un-

wil. Ik luister niet naar de miljoenen plug-

nog eens muziek op niveau toegespeeld

listed Fanatic en Crucial Alphonso cre-

ins die de ronde doen. Net als Lee Perry

en doen er alles aan om dat hoge ni-

eren frisse, nieuwe dub met een zware

steek ik soms zelf opgenomen natuurlijke

veau waardig te zijn. Je kunt de tracks

rootstwist en prachtige vocals.

geluidjes in de mix, die de klank een ze-

ook downloaden (niet kopen op cd), maar

ker mysterie geven. Een kudde paarden

deze dubbele plaat rechtvaardigt zonder-

die passeert. Er is geen technisch geheim

meer de aankoop van een platenspeler,

voor een unieke sound. Die creëer je zelf,

mocht je die al weggedaan hebben. Vol-

Pura Vida

thren is brethren. Wij zijn geestelijk met elkaar verbonden.”

Maar de prijs voor het mooiste reggae-

gens mij hebben we die hoogconjunctuur

album van het jaar (en misschien wel al-

in de Belgische reggae voor een groot

ler tijden, toch voor België) gaat naar We

deel te danken aan het feitelijke gedoog-

Nah Give Up van de Oost-Vlaamse band

beleid. De algemene verspreiding van

Pura Vida, featuring de legendarische Ja-

ganja in de jeudcultuur heeft meer kids

maicaanse The Congos. De dubbel-lp (!)

dan ooit de ogen geopend voor reggae,

zit verpakt in een vintage klaphoes, met

en het is ook een wereldje waar blowen

op de voorkant een schitterend schilde-

ruimer aanvaard wordt dan in andere

rij van Bregt De Boever zelf, het brein

subculturen. En waar dus ook Jamaicanen

van Pura Vida. “Schilderijen komen uit

zich perfect op hun gemak voelen.

dezelfde bron als muziek,” zegt hij. “Je hoeft je maar over te geven aan de creativiteit van de geest.” Het zijn levensgrote werken die hij vervaardigt, even intens en rijk geschakeerd als de muziek die hij

73 11


Door: Feije Wieringa

In de voetsporen van band of brothers

De Bourne Belofte

Larry Alexander

Eric van Lustbader

(De Boekerij)

(Luitingh)

De televisieserie Band of Brothers was een groot succes. Vak-

Robert Ludlum was een naam die

werk en zo realistisch mogelijk verteld. Het is dus makkelijk om

garant stond voor rechttoe rechtaan

een boek te maken dat meelift op dit succes, zou je misschien

werk. Nooit verrassend, altijd solide.

denken. Larry Alexander heeft die valkuil vermeden. Zijn boek

Zo'n merknaam laat je niet vallen en

is een aanvulling en ook een kritische beschouwing op wat The

aan Van Lustbader de taak om de

Brothers hebben meegemaakt. Een opmars vanaf de stranden in

Ludlum-traditie te consolideren. Er

Normandië tot de hel van het Ardennen-offensief. Twee jaar gele-

is slechter maakwerk. Deze Jason

den herhaalde hij die legendarische opmars met de veteraan For-

Bourne thriller is goed geschreven

rest Guth. Guth en andere veteranen halen herinneringen op en

(beter dan Ludlum dat zelf deed) en

corrigeren waar nodig de gebeurtenissen die in de serie niet vol-

zit goed doortimmerd in elkaar. De

gens de werkelijkheid zijn verslagen. Het resultaat is een uiterst

plot is niet relevant, maar het kat- en

gedetailleerd verslag over de horror

muisspel tussen terroristen en hun

van de laatste maanden van het Nazi-

tegenstanders is degelijk in beeld

regime in Noord Europa. Oral history

gebracht. De charme van het boek is het ontbreken van eni-

van hoog niveau. Vooral te danken

ge pretentie. Daarom is het predikaat 'amusing and funny' op

aan het respect dat Alexander voor

deze vuistdikke thriller de vlag die de lading dekt. De Bourne

de veteranen toont. En met veel liefde

Belofte biedt meer vermaak dan menig loodzware crimi. Lekker

voor het onderwerp: zelfs de namen

leeswerk, waar je niet te veel over na moet denken.

van de Nederlandse strijders zijn goed gespeld. Het uitstekende fotomateriaal geeft het boek een meerwaarde. Was de vertaling met dezelfde inzet gemaakt, dan hadden wij nog een extra ster gegeven.

Gefrustreerde agenten, een paranoïde omgeving, misverstanden, corruptie en menselijke tekortkomingen: het komt allemaal aan bod.

1977 David Peace (Cargo) 1974 was het begintijdperk van Peter Sutcliffe, beter bekend als de

De Rekruut

Yorkshire Ripper. Sutcliffe was een vrachtwagenchauffeur die meer

Matthew Dunn

dan 13 vrouwen, meest hoeren, heeft omgebracht. Op dit gegeven

(De Boekerij)

baseert David Peace zijn thrillers die zich afspelen in het tijdperk en het gebied waarin Sutcliffe actief was. Het is geen true crime,

Matthew Dunn werkte jarenlang bij

daarvoor gaat Peace te vrijblijvend en te fantasievol te werk. Maar

MI6, de afdeling buitenland van de

hij weet de sfeer en de tijdgeest op een uiterst realistische manier

Britse geheime dienst. Hij compo-

te vatten, met als resultaat dat je denkt dat het allemaal echt zo

neerde een thriller over de controverse

gegaan is. Gefrustreerde agenten, een paranoïde omgeving, mis-

tussen een Britse geheim agent en zijn

verstanden, corruptie en menselijke tekort-

Iraanse opponent. Het had een prach-

komingen: het komt allemaal aan bod. Er

tig verhaal op kunnen leveren wan-

is al één deel verschenen (1974) en er ver-

neer Matthew zich dicht bij zijn eigen

schijnen nog twee delen. Daarom blijven er

ervaringen had gehouden. Zoals John

in dit boek, dat leest als een ¿lm noir, wat

Le Carré dat doet. Nu is zijn fantasie

losse eindjes liggen. Maar dat doet alleen

met hem op de loop gegaan. Dat le-

maar verlangen naar het volgende deel. Je

vert wel een fascinerende pageturner

hebt er een sterke maag voor nodig, maar

op, maar allerminst een geloofwaardig

alleen al vanwege Peace zijn briljante ver-

boek. Blijkbaar zit zijn verleden hem in de weg. Van iemand

teltechniek is dit een must. Binnenkort een

'uit het veld' hadden we meer verwacht. Maar daar staat een

interview met deze opmerkelijke verteller.

aangenaam typisch Brits James Bond-gehalte tegenover.

74Alex Cain

Undercover in Canadese motorbendes Door: Feije Wieringa

Alex Cain is een pseudoniem. Niet zo gek, want Alex wordt door verschillende groeperingen gezocht. Hij wist namelijk te in¿ltreren binnen de hoogste regionen van de Hells Angels en de Bandidos. Hij is vermoedelijk ook de enige man die zowel op de foto staat met Hells Angels leider Sonny Barger als met de leider van de concurrerende Bandidos. Beide groeperingen willen graag met Cain afrekenen, want zijn echte status was die van informant voor de Canadese politie. In zijn boek Vriend of Vijand (De Boekerij)

zo voorbij lopen, face to face blijft hij de

doet Cain verslag van zijn ervaringen als

aandacht vasthouden. Een gesprek met

bendelid en politieman. De scheidslijn tus-

een hoogst opmerkelijke einzelgänger.

sen boef en agent is niet echt helder. Logisch, wanneer je bedenkt dat een lid van een motorgang niet wordt geacht zich als een modelburger te gedragen. Zijdelings was Cain ook betrokken bij onderzoeken naar de Ku Klux Clan en in¿ltratie binnen de Russische maf¿a. De Cain die ik ontmoet is een kleine pezige man, met een handdruk die doet vermoeden dat Cain wel eens krachtiger zou kunnen zijn dan hij er uitziet. Zijn gezicht lijkt wel elastisch, binnen seconden neemt hij een andere expressie aan. Zonder bril oogt hij als een louche dealer, met bril oogt hij als een keurige leraar wiskunde. Op straat zou je hem

Een paar jaar geleden sprak ik William Marsden die een boek over de Angels schreef. Zijn stelling was dat ze in feite een groot crimineel netwerk vormen. “Het boek van Marsden had in Canada veel impact. Het heeft geleid tot een omslag van de publieke opinie jegens de Angels in Canada. Er zijn nog maar weinig mensen

“Dat klinkt wel romantisch. Maar romantiek was er niet in het Wilde Westen en die is er nu ook niet. Het verschil is dat de oude schurken kleinschaliger te werk gingen. De moderne bendes zijn bijna identiek aan de multinationals.”

Wat maakt die bendes zo ongrijpbaar? “De onderlinge band. Zelfs de laagste in de hiërarchie zal nooit uit de school klappen. Dat kan ook niet, want loslippigheid is binnen die wereld letterlijk een doodzonde. Een van hun kenmerken is intimidatie. Ze zien eruit als krijgers en zo gedragen ze zich ook. Er zijn weinig mensen zo onverstandig om hen in de weg te lopen. Ik raad het tenminste niemand aan. Maar ook mensen die niks met ze van doen willen hebben en die toch in hun tentakels belanden, durven hun mond niet open te

“Natuurlijk was het gevaarlijk werk, maar na Vietnam vond ik gevaar een betrekkelijk begrip.” die geloven dat het alleen maar een motor-

doen. Een bordeelhouder of kroegbaas die

club is. In Canada zijn de Angels behoor-

zogenaamd protectiegeld moet betalen,

lijk onder vuur komen te liggen, maar nog

bedenkt zich wel tien keer voor hij naar de

steeds actief. Het motief is geld. Het gaat

politie loopt. En de politie bedenkt zich wel

alleen om geld. En macht, maar dat is in

tien keer om daar iets aan te doen. Daarbij

feite hetzelfde. Overal waar geld te halen

komt dat de politie alleen maar met de wet

is, verschijnen de bikers. Niet alleen in de

mag werken en dat de bendes de wet aan

drugshandel. Dat is maar een onderdeel

hun laars lappen.”

van de ¿rma. Ze doen in wapens, beheren casino’s en in het Oostblok, vooral in Rusland en Tsjechië, zijn motorbendes de monopolisten in vrouwenhandel. Tegenwoordig is de vastgoedmarkt ook voor een deel in hun handen. De bendes bestrijden elkaar omdat ze allemaal de grootste speler op de markt willen zijn. In feite zie je hetzelfde in de gewone maatschappij. Daar gaat het tegenwoordig ook meer om het monopolie dan om dienstverlening.”

Outlaws, Bandidos, Hells Angels. Het lijkt wel een analogie met het Wilde Westen ten tijde van The Daltons en Jesse James.

76

Hoe ben je in deze merkwaardige positie beland? “Ik ben geboren in Ottawa, groeide op in een weeshuis en was lid van de Franstalige minderheid in Canada. Niet echt de basis voor een kansrijk leven. Ik werd randcrimineel. Om daar uit te komen heb ik me vrijwillig gemeld om in Vietnam te vechten. Ik was jong en zag het als een avontuur. Van politiek had ik geen benul en ik zag de Amerikaanse dienstweigeraars die naar Canada vluchtten als watjes. Inmiddels weet ik natuurlijk beter, maar in Vietnam heb ik genoeg meegemaakt om zeker te weten dat oorlog soms het goede, maar


veel vaker het allerslechtste in de mens

een leven van gevangenis naar gevange-

wissel op mijn bestaan getrokken. Het

naar boven brengt. Net als veel andere ve-

nis leiden. Ik besloot om de goede kant te

heeft me mijn huwelijk gekost en ik heb

teranen voelde ik me, nadat ik terug was,

kiezen. En omdat ik een vrij Àexibel mens

geen echte vriendenkring. Ik ben eraan ge-

niet meer thuis in de reguliere maatschap-

ben en goed ben in het maken van contac-

wend, maar naarmate ik ouder word, besef

pij. Dat dit een algemeen verschijnsel is,

ten, kon ik me vrij snel aansluiten bij de

ik dat ik toch veel heb gemist en dat het

vertellen ze niet in de advertenties waarin

bendes. Natuurlijk was het gevaarlijk werk,

allemaal minder normaal is dan ik vroeger

je voor het leger wordt gevraagd.”

maar na Vietnam vond ik gevaar een be-

dacht. Ik moet mezelf als het ware steeds

trekkelijk begrip. Ik ben bij veel incidenten

opnieuw uitvinden.”

En daarna? “Daarna werd ik eigenlijk weer een kleine crimineel. Ik handelde in bescheiden hoeveelheden softdrugs. Dat was weliswaar strafbaar, maar ik vind het gebruik van

betrokken geweest en heb vrienden verloren. Dat hakt erin. Want hoewel bikers harde jongens zijn, zijn het niet allemaal weirdo’s en psycho’s. Mijn probleem was dat zodra er een klus was geklaard, ik weer

“Er zijn weinig mensen zo onverstandig om hen in de weg te lopen. Ik raad het tenminste niemand aan.” drugs persoonlijk geen enkel punt. Toch

een andere identiteit moest aannemen en

kwam ik in de bak terecht en dat beviel me

weer een nieuw leven op moest bouwen.

allerminst. Ik kon kiezen uit twee opties:

Als de ene Alex als het ware dood was,

politie-in¿ltrant worden of als crimineel

stond de andere op. Dat heeft een zware

En nu? “Ik schrijf boeken. En ik geef les op de politieacademie, zodat agenten leren hoe ze met bikers om moeten gaan. Bescherming heb ik niet. Ik heb ermee leren leven om me nergens te vestigen en ik kan vrij gemakkelijk in een massa op te gaan. Ik kan dus een onopvallend leven leiden, al moet ik natuurlijk voorzichtig zijn. Daarom woon ik als het ware in een elektronische postbus. Als je meer wilt weten: hier heb je mijn e-mail.”

77


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

m

a ra

e nta Se

4

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Linke soep

De oceanen zijn schrikbarend vervuild. Er drijven plastic eilanden in van grote omvang. Hoe ernstig is de situatie? Wie zijn de slachtoffers? En wat kunnen we zelf doen? Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljoen ton plastic geproduceerd. Tien procent daarvan belandt uiteindelijk in het water. En het gaat maar door. Door: Marian Henderson

vinden zich onder andere in het plankton. Ze worden gegeten door kwallen, zeepieren, kreeften en mosselen en komen zo in de voedselketen terecht. Ook wordt er op grote schaal plastic gegeten door vissen en zeevogels. En dan hebben we het nog

Er drijft inmiddels op de oceanen een

in de diepte vervuild. Het gaat dus om een

niet gehad over de dol¿jnen, walvissen,

immense hoeveelheid plasticafval. Elke

enorme plastic soep.

zeeschildpadden, zeeleeuwen en zeehonden. In totaal zijn er 260 diersoorten die

vierkante kilometer zeewater bevat zo’n 120.000 stukjes plastic. In sommige gebie-

op plastic eten zijn betrapt.

den is de hoeveelheid plastic zes maal zo

Microplastics

groot als die van het plankton, uiteindelijk

Vroeger dacht men dat plastic tientallen

het voedsel voor veel zeegebonden orga-

jaren nodig had om uiteen te vallen. Te-

Schijfjes inktvis

nismen. Omdat er op aarde verschillende

genwoordig weten we beter. Ook plastic

Veel stukjes afval lijken bijvoorbeeld op

waterstromingen zijn, verzamelt al dat

vergaat. Het wordt bijvoorbeeld verteerd

schijfjes inktvis. Een fout is gauw gemaakt.

plastic zich in een soort van draaikolken.

in een vogelmaag. Dat lijkt goed nieuws,

Jaarlijks komen er een miljoen dieren om,

Zo is er tussen de kust van Californië en Ja-

maar dat is het niet. Plastic valt uiteen in

rechtstreeks als gevolg van de plastic ver-

pan een plastic eiland gevormd ter grootte

minuscule kleine plastic deeltjes, waar-

vuiling. Soms vangt men exemplaren die

van 8,6 miljoen vierkante kilometer. Er zijn

aan zich allerlei giftige stoffen, die in dat

het loodje hebben gelegd, of die hard op

een stuk of zes van zulke verzamelplaat-

plastic voorkwamen, hebben gehecht. De

weg waren om dat te doen en kan men de

sen. Daar staat je verstand toch bij stil?

microplastics. Deze kleine frutseltjes van

maaginhoud daarvan zien. Zo werd er in

En dan is zo’n oppervlakte ook nog eens

soms maar een paar millimeter groot be-

2009 in Florida een schildpad gevonden, die

80


een groot stuk plastic in zijn darmen had. Toen dit verwijderd werd kon het beest weer

Sponzige kledder

nieuwe rommel bij. Hoe moet dat aÀopen? De milieuorganisatie van de Verenigde Na-

fatsoenlijk poepen. En dat deed hij ook. Er

Bij plastic soep denk je misschien aan een

ties heeft inmiddels de noodklok geluid.

kwamen 74 stukjes plastic naar buiten. Ook

soort drijvende vuilstort. Natuurlijk zijn er

Het plastic bedreigt de biodiversiteit, ver-

is er bijvoorbeeld een walvis aangetroffen

grote stukken plastic die midden op de oce-

vuilt ons voedsel en ondermijnt het toe-

met 100 kilo plastic aan boord. Niet al-

aan ronddrijven en de stranden lijken soms

risme in kustgebieden. We moeten het een

leen het eten van plastic is een probleem,

inderdaad op een vuilnisbelt. Maar de ech-

halt toeroepen, zoveel is wel duidelijk

veel dieren raken erin verstrikt. Ze moe-

te plastic soep is op het eerste oog vrijwel

ten voortleven met een ring om hun lijf, of

onzichtbaar. Hij is wel allesdoordringend

een kunststof net. Ze stikken omdat ze niet

en daarom juist verraderlijk. Op www.not-

Alternatief

meer weg kunnen komen, of verdrinken

cool.nl is de ¿lm Toxic Garbage Island te

Het valt niet mee om hier nog een ‘’feel-

omdat ze niet meer kunnen zwemmen.

zien. Een aanrader, maar wel schokkend.

good artikel’’ van te maken. Laten we het

Het begint als een mooie zeereis, waarop

dus maar gauw over oplossingen hebben.

veel gelachen, geruzied en gezoend wordt.

Op 4 september is er in de Amsterdamse

Energieke jonge mensen met een missie.

grachten gevist naar plastic. Er deden 36

De gevolgen van al dat plastic eten zijn

Maar onderweg wordt de stemming ern-

boten mee, en men heeft een Àinke vangst

groot. Microplastics komen in vissen terecht,

stiger, bijna grimmig. Er worden namelijk

gedaan. Van dat plastic zal een boot wor-

en die krijgen wij weer op ons bord. Een

telkens watermonsters genomen. Midden

den gemaakt. Het gaat erom mensen ein-

koekje van eigen deeg, dus eigenlijk. Die-

op de oceaan, waar je met zo’n klein boot-

delijk bewust te maken. Bijvoorbeeld van

ren die plastic eten, hebben een volle maag

je bijna alleen op de wereld lijkt te zijn,

het feit, dat je geen rommel op straat of

en verliezen dus hun hongergevoel. Ze eten

begint de ellende. Alle watermonsters zijn

in het water moet gooien. Veel afval wordt

daarom veel minder dan ze nodig hebben en

vervuild, geen enkele uitgezonderd. Soms

door de wind in grachten en rivieren ge-

Antarctica

De 2 miljoen stormvogels die op de Noordzee leven, brengen jaarlijks 6 ton plastic naar de Noordpool.

blazen en komt zo in zee. We zullen ook minder plastic moeten gaan gebruiken. Een plastic tasje doet er 10 tot 20 jaar over om af te breken. Een gewone boodschappen-

raken (zeker als ze lange afstanden moeten

drijft er in het water een soort van kleu-

tas is even goed en nog goedkoper ook.

vliegen) ondervoed, waardoor ze kunnen

rige plastic confetti. Soms lijkt het wel een

Gebruik op je werk geen plastic bekertjes,

sterven. Volwassen vogels voeren stukjes

doorzichtige giftige sponzige kledder, als

maar neem een eigen mok mee. Als je die

plastic aan hun jongen. Die zijn helaas niet

een kwal van kunststof. En op zijn ergst

met de hand en zonder zeep afspoelt in

plastic-proof en sterven in het nest.

is het een vieze, bruine brij, waarin plas-

warm water, ben je goed bezig en reken

tic en natuurlijk leven volkomen door el-

maar uit hoeveel plastic je dan op jaarbasis

Maar er is nog een ander probleem: veel

kaar gemengd zijn. Deze ¿lm grijpt je bij

bespaart. Doe mee als in jouw gemeente

dieren verplaatsen de vervuiling over de

je strot. Het kan toch niet waar zijn dat we

als het plastic gescheiden wordt opgehaald.

hele wereldbol. Stormvogels, die lange

zo’n bende van de aarde gemaakt hebben?

Ditmaal is het geen overbodige regelzucht

afstanden aÀeggen, poepen hun plastics

Want deze alles doordringende plastic laag

van de overheid, maar een zinvolle actie.

uit op de polen. Antarctica, tot voor kort

van piepkleine deeltjes is natuurlijk nooit

Wanneer er alternatieven zijn voor plastic,

nog niet met kunststof bezaaid, is lang-

meer te verwijderen. En elke dag komt er

kies dan het alternatief!

zamerhand een afvalberg aan het worden, omdat dit door vogels wordt meegebracht. De 2 miljoen stormvogels die op de Noordzee leven, brengen jaarlijks 6 ton plastic naar de Noordpool. Zeebioloog Jan Andries van Franeker deed onderzoek naar de rol van stormvogels in de plasticvervuiling. Hij ontdekte dat 98% van de Stormvogels op de Noordzee zo’n 30 stuks plastic in zijn maag heeft. Omgerekend naar mensen is dat een volle lunchtrommel troep. Driekwart van het plastic dat zij eten, wordt in piepkleine stukjes uitgepoept. Het spreekt voor zich dat door het verteren van al die kunststof allerlei giftige stoffen vrijkomen. Denk aan weekmakers, kleurstoffen, pcb’s, bestrijdingsmiddelen en fenolen. Die stoffen worden in het lichaam opgenomen en veroorzaken soms een snelle dood. Ook hebben ze invloed op de hormoonhuishouding en voortplanting. Sommige stoffen tasten het DNA aan, of geven allerlei ziekteverschijnselen.

81


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LIGHT

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs will save $215 per year when compare d to the cost of running a 1000w HID twelve hours a day. UÊ LEDs last longer than HID bulbs. UÊ LEDs need little to no cooling equipment, in contrast to HIDs that require air or water cooling, ventilation systems , or air conditioners.

By tailoring the diodes’ light spectrum to plant requirements, LEDs can be more efficient PAR produce rs. HPS lamps deliver more total light per watt of input, but LEDs are twice as efficient in PAR light per watt as HPS lamps. That means a 200w LED lamp can be substitu ted for a 400w HPS lamp, and the 300w LED lamps can be substitu ted for 600w HPS lamps. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light to support either active vegetati ve growth or flowering, but modern fixtures, which use higher-c apacity diodes, have solved those early problem s.

LEDs are powered by either a transformer or a digital driver. Transformers are similar to old-style magneti c ballasts for HID units; they use more energy than digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip irrigatio some blue. Just This is a small consideration as with n is a 90% more efficient any other product compared to the heat HPS , manufamethod delivering water lamps produce cturers’ of standards differ. A to , plants which doors outhas to be vented. few manufacturers than other LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than flooding so they producers, and emit far to be effective an area using can be placed very close with plants, and less HPS lamps. They are a hose, or overhead to the garden amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the units. These g system. Drip diodes actually irrigation other problems or inconve has other benefits emit a combina niences of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which of a 1000w HID com- easy to design and is Light from LEDs bine to appear expensive. can be combin system. inwhite. White LEDs emit very little with ed lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, so there to the plants. The light and can be placed very close useful wavelen Drip systems of using spreads at a 120° angle. is reason a no tion of combinagths for the use pressure plants and soften from Maxx Power has HPS and LED from the to scrap your digital HID the eeriepublic a built in digital driver This LED lights is that lamp. can ensure Adding LEDs purplewater tors the power going you colorsystem, gravity or a pump generated by to your other that to the bulbs 100 times that monito the you deliver lights increascombination are providing adjusts accordingly to a of red water where it is wsantedes the amount of light all the spectrums that blue light. Luckily, ensure that maximum second and . Spadelivered to the ghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum den. to thrive. If gar- more range tap usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden HID lamps that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing red and of LEDs creates porous material. blue water flows. LEDs the equivalent instead increase PAR light, but s not in the yellow As with other spectrum. plumbing systems eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther different size n Europe varying and the North plants with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly drips g water in areas where there to the desired area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the buds to the plant so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, ns. plants by mold when develop in any season, moistureed in central no matter what is present. Asia between weather, some the the 25th and plants will do 35th latitude where the weather better than s, others. is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, includin U A N A G R Oyear followed by cloudy, W E R ’ S H A Nbe g Kush varieties DBOOK rainy broad or sunny weather , have general characte . For the populat ristics: they mature ion to early, continue, the have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which are dark and even sometim green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

Handbook MARIJUANAGROWER’S

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

TWEE PLANTEN PER EMMER

Wat denk je van deze opzet?

Barry OldSchool Ik overweeg een klein lont-systeem met vier planten te maken in de kleine ruimte onder de trap. Ik dacht erover twee planten per

Dat klinkt als een goed doordacht plan. De 6 lampen voorzien de

emmer van 20 liter neer te zetten. Wat gaat er gebeuren? Zullen

planten met 545 watt licht per m2, wat voor de meeste hybrides

ze het goed doen zolang er een goed medium en goede voeding

voldoende is. De CO2 ÀHV PHW UHJHODDU KRXGW KHW &22 niveau

aanwezig is, of kan ik beter maar één plant per pot gebruiken?

hoog, wat een snellere groei stimuleert. Ik denk niet dat je zo’n

David

hoog CO2 niveau nodig hebt als je gepland hebt. 1200-1300 ppm is waarschijnlijk het maximum

dat de planten kunnen gebrui-

Twee planten in een 20 liter pot leveren normaal gesproken een

ken. Hogere CO2 gehaltes verhogen de groeisnelheid niet verder.

hogere opbrengst op dan een enkele plant. Er zijn nog meer voor-

De zwenk zorgen voor de luchtcirculatie, waardoor de verbruikte

delen. Met twee planten is de beschikbare ruimte sneller met bla-

lucht aan het bladoppervlak wordt vervangen door verse CO2-

deren opgevuld, omdat iedere plant minder ruimte hoeft op te

ULMNH OXFKW 'H WZHH NRROVWRI¿OWHUV HOLPLQHUHQ GH JHXU HQ GH DLU-

vullen. Tenslotte vullen twee planten de ruimte beter dan één en-

conditioner houdt de temperatuur op 30°C.

kele plant. Daarom zijn de planten ook eerder klaar om te gaan bloeien en zullen er meer toppen worden geproduceerd, waardoor

Alles wat je nu nog nodig hebt is topgenetica om je ruimte mee

de totale groeitijd wordt gereduceerd en een grotere oogst wordt

vol te zetten.

behaald dan met één enkele plant.

ONBEDOELDE VROEGE BLOEI VERZEGELDE RUIMTE MET AIRCO Ik kweek buiten en een paar van de klonen zien er een beetje achIk ben een verzegelde kweekruimte aan het bouwen die zal wor-

terlijk uit, want de toppen zitten aan de stengel vast. Ik hoorde dat je

den verlicht met 6000 watt aan HPS voor een bruikbaar oppervlak

zei dat het oké was om ze weg te halen en dat ze hopelijk tegen het

van 11m2. De koeling wordt geregeld door een 24.500 BTU ven-

eind van het seizoen weer aangroeien. Mijn vraag is hoe ik ze moet

stermodel airco. Acht zwenkventilators zorgen voor de luchtcircu-

weghalen, want er zit geen stengel om af te breken aan de onderkant

latie tussen de lampen en de platen. De geur wordt bestreden met

van de top; ze komen gewoon knal uit de stengel. Ik heb dit nooit

twee koolstof¿lters. De CO2 wordt geleverd door een CO2 Àes met

eerder gezien. Ze zijn vrij klein maar heel kleverig. Wat moet ik doen?

een regelaar die is afgesteld op 2000 ppm.

Julie

Om vroegtijdige bloei te voorkomen werd de donkerperiode middenin de nacht onderbroken. Deze vroeg buitengezette planten kregen tot ze in bloei werden gezet elke nacht kortstondig licht met tl-buizen.

83


Er zijn drie redenen waarom planten vroeg kunnen beginnen te

periode maar voor heel even door licht onderbroken, het aftellen

bloeien. De eerste is dat de planten werden buitengezet op een

van het donker begint weer helemaal van voren af aan. Gebruik

moment dat de donkerperiode lang genoeg was om de bloei af te

warmwitte tl-buizen of HPS licht. Stel je voor dat het licht een

dwingen. De tweede reden zou kunnen zijn dat er een dramatische

soort douche is die alle delen van de plant moet bereiken. Het licht

verandering in de lichtomstandigheden is geweest. De derde is dat

hoeft maar heel even contact met de plantdelen te maken.

de planten een kritieke hoeveelheid donker krijgen die voor deze soort genoeg was om te gaan bloeien.

Als de planten bloeiden omdat ze te vroeg in het seizoen werden buitengezet, kun je half mei ophouden met de lichtpauze. Als de planten

Als planten vroeg in het seizoen worden buitengezet, in maart of

uit een omgeving met continu licht komen, moeten ze ongeveer een

april, is de donkerperiode nog lang genoeg om de planten te laten

maand nachtlicht hebben voor ze zijn aangepast aan de nieuwe om-

bloeien. Op 22 maart, de eerste dag van de lente, krijgen de plan-

standigheden. Indica’s op zuidelijke breedtegraden moeten de licht-

ten iets minder dan 12 uur donker. Dat dwingt ze te gaan bloeien.

pauze blijven krijgen tot ze klaar zijn om in bloei te worden gezet.

Wanneer de dagen langer worden vallen de meeste soorten, met uitzondering van enkele indica’s, terug in de vegetatieve cyclus en bloeien dan normaal in de herfst. Sommige indica’s blijven door-

MAISBOORDERSCHADE

bloeien en vallen nooit terug in de groeifase. Ik heb een zaadplant buiten staan. Vanaf 15 cm hoogte, gerekend Als zaailingen of klonen van bepaalde soorten onder continu licht

van de grond, is de plant aan het uitdrogen. Het uitdrogen is nu

of een lange lichtcyclus (zoals 20 uur per dag) worden gekweekt

al 15 cm verder naar boven uitgebreid. Ik zag een gebroken tak

en vervolgens buiten worden gezet, waar ze maar 14 of 15 uur

net boven de plek waar het uitdrogen begon. De hele plant is

lucht krijgen, is de verandering van de lichtcyclus voldoende om

nu aan het verwelken. Het lijkt wel of het uitgedroogde deel de

de bloeirespons te triggeren, zelfs als de soort normaal niet bloeit

sapstroom met water en voeding naar de rest van de plant belem-

bij een donkerperiode van 9 tot 10 uur. Planten met dit probleem

mert. De twee takken vlak onder het uitgedroogde deel zijn groen

schakelen meestal na een paar weken weer over op de groei.

en gezond, net als de hoofdstengel tot dat punt. Zal de plant nog aangroeien als ik het bovenste deel weghaal? Is de afgebroken

Per soort verschilt het aantal donkeruren dat nodig is om de bloei te

onderste tak de oorzaak van deze toestand? Als ik de hoofdstengel

initiëren. Vroeg rijpende soorten hebben vaak maar 8 tot 9 uur per

weghaal, wat moet ik dan gebruiken om de wond te verzegelen?

dag aan ononderbroken donker nodig om te gaan bloeien. Op la-

Innovant

gere breedtegraden zoals in het zuiden van Californië en andere gebieden in de zuidelijke VS, maar ook in mediterraan Europa (waar-

Een Europese maïsboorder, een soort rups, is de stengel binnen-

onder Spanje en Italië), bloeien indica en indica-sativa hybrides erg

gedrongen op de plaats van de wond, waar de beschermende la-

vroeg. Dat resulteert in kleine planten, omdat de donkerperiode

gen door de gebroken tak waren weggescheurd. Eenmaal in de

te lang is, zelfs middenin de zomer, om de planten in de groei te

kernlaag aangekomen is het beest door de stengel naar boven

houden. In plaats daarvan worden ze gedwongen te gaan bloeien.

gekropen, waardoor de toevoer van water en voedingsstoffen stopte. Dat is de oorzaak van de verwelking. De twee lagere tak-

Ongeacht de oorzaak is de oplossing voor dit probleem dezelfde;

ken worden niet door de problemen in het bovenste deel van de

de donkerperiode moet worden onderbroken. Al wordt de donker-

stengel beïnvloed. Bij dit experiment werden planten op drie verschillende manieren behandeld. Getopt, ongetopt of drie ongetopte planten per emmer in plaats van één enkele plant. De opbrengst was het best bij de drie ongetopte planten per emmer, gevolgd door getopt en ongetopt.

84


Watergekoelde lampen geven vrijwel geen hitte af. Ze kunnen tot 35 cm van de planten worden gehangen voor een intense lichtervaring.

Buiten het maken van stekken van de nog niet verwelkte delen

De hoogte doet er niet toe. Belangrijk is dat de hele ruimte met

kun je niets doen om het bovenste deel te redden.

bladeren is gevuld. Als licht op een oppervlak als een blad stuit wordt het geabsorbeerd en kan het niet nog eens gebruikt wor-

Verzegel de wond na het wegsnijden van het bovenste stengeldeel

den. In een kweekruimte moeten planten dus breed zijn en niet

met entwas om infecties te voorkomen. Mogelijk vormt de plant

hoog. Het onderste deel van de bladeren krijgt bij hoge planten

nieuwe uitlopers vanuit de resterende takken.

weinig licht en is daardoor niet productief, dus waarom zou je ze laten groeien?

KAPOTTE TIMER

Zet de planten in bloei wanneer het bladerdek van bovenaf gezien zo’n 2/3 van het kweekoppervlak bedekt. Tijdens de bloei zullen

De stroom is uitgevallen tijdens de donkerperiode. Het licht ging

de planten de rest van het gebied verder opvullen.

te vroeg aan. Ik schakelde het weer uit en zette de timer op de juiste tijden. Zijn mijn planten, die drie weken in bloei staan, in gevaar of gaan ze het redden? Wat gaat er gebeuren als de timer dit weken achter heeft gedaan?

Angela Als er maar één keer een lichtinterruptie was, zal dat weinig tot geen effect hebben op de bloemen. Als de timer eerder kapot is geJDDQ ]RXGHQ GH EORHPHQ HU ÀXII\ JHVWUHNW HQ PRJHOLMN DEQRUPDDO hebben uitgezien. Ook hermafroditisme komt soms voor. Als de toppen er normaal uitzien denk ik dat dit ongelukje eenmalig was.

WANNEER BINNEN BLOEIEN? Ik heb 4,5 meter ruimte tussen het kweekmedium en de lampen. Hoe hoog moeten de planten zijn als ik voor de bloei de lichtcyclus verander? Mijn planten zijn nu ongeveer 2 meter hoog en enorm vertakt.

Keith

85


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Maxximale kwaliteit, niet alléén in softboxen Door: Jan Sennema

Nog maar sinds maart dit jaar is Nijmegen een bijzondere binnentuinbouwwinkel rijker: Maxx Trading. De nieuwkomer staat in één klap als een huis. Al is Maxx Trading een zaak waar je als consument terecht kan, het is tegelijk een productiebedrijf waar top-of-the-bill softboxen worden vervaardigd. Een scherp geprijsd programma schakelkasten en controllers zit er aan te komen, en op het moment dat u dit leest is net de webwinkel online gegaan. Maxx Trading gáát ervoor, en dat gaat hard.

Britse Torin. Het is een raadsel hoe Maxx Trading er in slaagt zoveel kwaliteit voor zulke concurrerende prijzen in de markt te zetten. Geen wonder dat steeds meer ondernemers in het land liever zo’n Rolls uit Nijmegen in de winkel zetten.

In de korte tijd van z’n bestaan heeft Maxx

alle softboxen zijn in drie kwaliteiten be-

Trading vooral met z’n softboxen stevig aan

huizing leverbaar: 18 mm dik MDF, water-

Met z’n softboxen geeft Maxx Trading al

de weg getimmerd, al is ‘timmeren’ hier

dicht spaanplaat en het vederlichte Ceiba,

een visitekaartje af dat er niet om liegt.

niet het juiste woord. Aan de softboxen

dat ondanks het veel lagere gewicht toch

Maar dit bedrijf heeft meer troeven achter

van Maxx Trading komt namelijk, laat dat

uitstekende

eigenschappen

de hand. Eigenlijk geldt de ¿loso¿e achter

gezegd zijn, geen spijker te pas. “Met spij-

heeft. En dan zijn de mogelijkheden nog

de Maxx Trading softboxen voor het bedrijf

kers of de ook vaak gebruikte nieten,” legt

niet uitgeput. Voor de montage van de ven-

als geheel. Het is duidelijk dat de klant

Maxx Trading bedrijfsleider Frank uit, “krijg

tilator kan de klant uit twee opties kiezen:

hier met serieuze professionals te maken

je namelijk nooit een echt luchtdichte con-

vastgeschroefd binnen de bekisting, of, als

heeft. Een mooi en up to date assortiment

structie.” Bovendien zorgen spijkers en nie-

je echt voor de ultieme oplossing kiest, in-

waarbij de nadruk ligt op kwalitatief hoog-

ten voor problemen als de box ooit eens

wendig aan rubberringen opgehangen. Het

waardige producten. Parkeren is gratis en

dempende

open moet. Dat komt vaker voor dan je denkt, bijvoorbeeld als de box niet door de toegangsdeur naar een ruimte past. Daarom zijn alle softboxen van Maxx Trading uitsluitend verzegeld met schroeven. Veelzeggende details aan de buitenkant verraden al dat perfectionisme bij Maxx Trading de norm is. Zo zijn de hoeken netjes met de frees afgerond, subtiel, maar wel iets wat je waardeert als je een loodzware 6000 kuuper moet verplaatsen. De Àenzen zijn

inwendige volume van de behuizing voldoet

discreet, het personeel vriendelijk en des-

niet van goedkoop Àubbermetaal, maar

nauwkeurig aan de speci¿caties van de fa-

kundig, en de winkelruimte heeft eenzelfde

van de meest robuuste kwaliteit staal.

brikant, wat het optimaal functioneren van

soort klasse als de showroom van een duur

de ventilator garandeert. Aan de binnen-

automerk. Nijmegen en verre omstreken

Maxx Trading staat ook voor Àexibiliteit.

zijde zijn de softboxen gestoffeerd met 2

mag zich in de handjes knijpen met deze

Van het kleinste tot het grootste model,

cm dik vlokkenschuim, een materiaal met

solide onderneming, waar we ongetwijfeld

superieure trillingsdempende eigenschap-

nog veel van gaan horen.

pen. Het algemeen gebruikte grijze noppenschuim is lang niet zo effectief, en kan zelfs gevaarlijk zijn. “Na verloop van tijd gaat noppenschuim afbrokkelen en kunnen er deeltjes in de motor van de ventilator terecht komen,” vertelt Frank. “Dat kan je je motor kosten, maar er kan ook brand door ontstaan.” Vanzelfsprekend is voor deze klasseleiders uitsluitend de Rolls Royce onder de ventilators goed genoeg: het

88

Maxx Trading Hogelandseweg 38 6545 AC Nijmegen Tel. 024 – 3789986 www.maxx-trading.nl Open: ma. t/m vr. zaterdag

09.00 – 18.00 uur 10.00 – 14.00 uur


De Thuiskweker gaat voor Gout Door: Jan Sennema

De Thuiskweker staat borg voor een zeldzame combinatie: pure professionaliteit èn de passie voor het vak die doorgaans alleen beginnende hobbykwekers bezielt. Toen we vorig jaar de Thuiskweker in Groningen bezochten, telde het bedrijf nog twee vestigingen. Inmiddels is het bedrijf uitgebreid met een derde ¿liaal in Zwolle. En zo sluipt de Thuiskweker steeds verder in zuidelijke richting.

met het vaak voorkomende magnesiumtekort in week vier of vijf. Door te kiezen voor zeer schone, zoveel mogelijk biologische grondstoffen en een minimum aan ballaststoffen, is Gout extreem zuiver. En dat proef je gegarandeerd in het zoeter

De Thuiskweker voldoet ruimschoots aan

dan de gebruikelijke gepolijste soort, gaan

smakende eindproduct, een niet onbe-

alle voorwaarden die je mag stellen aan

ze beduidend langer mee. Alsof de prijzen

langrijk gegeven voor de echte liefhebber.

de betere binnentuinbouwwinkel; we hoe-

op zichzelf niet scherp genoeg zijn, geeft

ven dus geen woorden vuil te maken aan

de Thuiskweker bij elk Phresh¿lter ook nog

scherpe prijzen, een breed en ruim voorra-

eens twee gratis ¿lterdoeken mee die los al

Enthousiast

dig assortiment, discretie en puike service.

gauw 10 euro kosten. Tel uit je winst!

Bovendien zijn de werkzame stoffen in de

Al valt er over die service nog wel iets te vertellen. De mannen van de Thuiskweker

Goutproducten vergeleken met de meeste plantvoedingen minimaal tweemaal sterker

vinden het een uitdaging om ‘hun’ mensen

Gout: goed goud

betere resultaten te laten behalen, maar

De Thuiskweker is niet alleen een pro-

nu toe is Gout voornamelijk via mond-tot-

wèl op een veilige manier. Een ongeluk zit

fessionele topzaak met een hart, maar

mondreclame onder de aandacht gebracht.

in een klein hoekje, zoals een onoplettend-

draagt ook een behoorlijk steentje bij aan

Met succes. In het noorden zijn gebruikers

heid bij het aansluiten van de elektra. Op

de verdere kwaliteitsverbetering van ‘s

zo enthousiast, dat Gout er vijf maanden na

zulke vergissingen is bij het leveren van

lands groenste hobby. Bijzonder trots zijn

de introductie al de best verkochte plant-

producten via internet niet te anticiperen,

ze op hun eigen voedingslijn Gout. Voor

voeding was. Wie gaat er nou niet overstag

en vooral daarom heeft de Thuiskweker tot

niet-noorderlingen klinkt de merknaam als

met een 10 tot 30% hogere opbrengst? En

nu toe afgezien van een webshop.

‘goud’, maar in het Fries en het Grunnings

als je de prijzen van Gout op basis van een

betekent het ‘goed’. Kortom: goed goud!

liter voedingswater doorrekent, kom je er

geconcentreerd; een nieuwe standaard. Tot

snel achter dat de prijzen minstens twee

Scherp

Je zou denken dat qua plantvoeding alles

keer lager liggen dan gemiddeld. Dat mag

Scherpe prijzen en professionele topkwali-

nu wel zo’n beetje is uitgevogeld. Toch is

misschien klinken als reclamebluf, maar dan

teit gaan lang niet altijd samen, maar er zijn

de Thuiskweker ervan overtuigd dat met

vergeet je even dat de nuchtere noorderling

uitzonderingen. En daar hebben ze hier een

Gout een grote stap voorwaarts is gezet.

nooit over één nacht ijs gaat voor het sig-

scherpe neus voor. Niet voor niets heeft de

In de niet nodeloos uitgebreide Gout pro-

naal ‘it giet oan!’ wordt gegeven.

Thuiskweker de noordelijke vertegenwoordi-

duct-range is de kennis en praktijkerva-

ging van de Phresh koolstof¿lters in de wacht

ring van tientallen jaren verwerkt. Die zijn

Met zoveel ijzersterke troeven moet het

gesleept. Deze tot in de ¿nesses afgewerkte

in unieke formules vertaald door knappe

wel heel vreemd lopen wil Gout niet een

¿lters zijn gevuld met onregelmatig ge-

koppen uit de tuinbouwwereld. Geen de-

gouden toekomst tegemoet gaan. Laat de

vormde Australische koolstofkorrels. Omdat

tail werd daarbij over het hoofd gezien;

Goutkoorts maar komen! In Leeuwarden,

die korrels een groter ¿lteroppervlak hebben

zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden

Groningen en Zwolle zijn ze er klaar voor. De Thuiskweker Leeuwarden Ampèrestraat 16b 8912 AD Leeuwarden Tel.: 058-2157007 Fax: 058-2157444 Openingstijden: Ma: 12.00 - 18.00 uur Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur Za: 10.00 - 17.00 uur www.goutholland.com

89


Mijlpaal in het genre Wie ¿rst person shooter zegt, zegt id Software. In het twintigjarig bestaan schreef het Amerikaanse bedrijf keer op keer gamegeschiedenis, met legendarische series als Wolfenstein 3D, Doom en 4uake. Met Rage levert id opnieuw een mijlpaal in het genre af, dat beter, soepeler, gevarieerder én verrassender zou zijn dan alle shooters die er nu op de markt zijn.

Van de enerverende single player modus, met tal van nevenmissies, en de co-op en de multiplayer-modus hoeft niemand ziedend van woede te worden. Maak je dus op voor de shooter van de toekomst!

www.rage.com

De innovatie zit onder de motorkap. De

dodelijk. Natuurlijk zijn ook de buggy’s,

speciaal gebouwde id Tech 5-engine zorgt

waarmee de uitgebreide spelwereld kan

voor gra¿sche hoogstandjes, met een fre-

worden doorkruist, tot de tanden toe be-

quentie van 60 frames per seconde. Ook de

wapend. En dat is gezien de vele gevaren

gameplay is revolutionair. Rage combineert

geen overbodige luxe.

namelijk intense vuurgevechten met halsbrekende en explosieve buggy-races.

Dorre woestenij Rage speelt zich af in het jaar 2035, zes jaar nadat de catastrofale inslag van de meteoriet Apophis een einde aan de menselijke beschaving maakte. De dorre woestenij wordt onveilig gemaakt door rondzwervende bandieten, mutanten en het dictatoriale The Autority. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: ze hebben het allemaal op jou voorzien. In de strijd om te overleven komt een uitgebreid wapenarsenaal je goed van pas. Naast gouwe ouwe als shotgun en raketwerper bestaat dat uit technologische hoogstandjes als automatische kanonnen, maar ook de wingstick, een low-tech boomerang, blijkt

90Horen, zien, zwijgen Spyshop Horen & Zien is gevestigd in Venlo. In de winkel legt het deskundige personeel u graag uit wat de mogelijkheden zijn op het gebied van enkele veiligheidsthema’s. Spyshop Horen & Zien heeft een breed assortiment aan spyware, maar de core bussiness ligt op het gebied van niet-aÀuisterbare gsm’s. gebracht is ook mogelijk. Werkzaamheden aan auto’s worden uitgevoerd in een eigen loods, met uiterst ¿jngevoelige detectie-apparatuur. Vanzelfsprekend blijft Spyshop Horen & Zien binnen de kaders die de wet aan deze systemen stelt. De slogan van Spyshop Horen & Zien: ‘Weet wat je zegt, maar zeg niet wat je weet.’

In Nederland worden alleen al door opsporingsdiensten dagelijks 2112 telefoongesprekken getapt. De ‘aÀuistermarkt’ is in ontwikkeling. De opsporingsdiensten ver¿jnen hun technieken, maar aan de andere kant zitten de technici die toestellen beveiligen tegen taps ook niet stil. Spyshop Horen & Zien is op de hoogte van de laatste technieken. Een ander specialisme van Spyshop Horen & Zien is de beveiliging van voertuigen en producten met GPS-systemen. Door het aanbrengen van een GPS-systeem kan de eigenaar zijn voertuig altijd volgen. Een controle van voertuigen op GPSvolgsystemen die door anderen zijn aan-

92

Spyshop Horen & Zien Minckelersstraat 5 5916 PE Venlo Tel: 077-7370007 info@horen-zien.com www.horen-zien.com openingstijden: ma t/m vr: 10.00 - 18.00 uur zaterdag: 10.00 - 16.00 uur


Top of the world

binnentuintechniek Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,


Esara

Coffeeshop met een eigen filosofie Door: Feije Wieringa

Vooral tijdens de beroemde Sneekweek is Sneek één van de meest bezochte van de elf steden die Friesland rijk is. Maar ook buiten het seizoen is Sneek alleszins het aandoen waard. De binnenstad is een solide mengeling van schitterende oude panden en niet te uitbundige nieuwbouw. Het meest kenmerkende gebouw in Sneek is natuurlijk de historische waterpoort. Hartje binnenstad en op een steenworp afstand van het fraaie oude station dat tegenwoordig de functie van museum invult.

is een beetje het verschil tussen een café en een coffeeshop: heeft een café het druk dan noemt men dat ‘gezellig’, heeft een coffeeshop hetzelfde dan heet dat vaak overlast.”

Idealisme

Aansluitend zie je de Singel, een gedempte

een poolbiljart, er ligt een leesmap en een

Dat valt bij Esara dus mee, want de shop

gracht, waar de historische panden groten-

stapel kranten, de muziek is op een aan-

heeft het hier al veertien jaar uitgehouden.

deels bewaard zijn gebleven en waar no-

genaam volume afgesteld en als het bin-

Dat komt ook door een stukje idealisme.

dig gerestaureerd. Op nummer 65 vind je

nen te warm wordt heb je een terras aan

“Ik hou van cannabis en de cultuur daar-

kof¿e / theehuis Esara, dat is gevestigd in

de achterkant. Lekker afgeschermd en half

omheen. Dat is ontstaan in de tijd dat ik

een markant monumentaal pand dat er van

afgedekt, zodat het ook bij wat slechtere

jongerenwerk deed. Ik was altijd een orga-

buiten kleiner uitziet dan het van binnen

weersomstandigheden dienst kan doen.

nisator en een doener. Ik ben echt een man

is. Gele stenen, geen uitbundige versiering.

Ik merk dat de vaste jongens – en mei-

van de praktijk. Daarom heb ik ook een cof-

Een paar vlaggen op de karakteristieke ge-

den – elkaar kennen, veel afhalers blijven

feeshop. Geen poespas, drankjes tegen lage

vel en slechts een summiere aanduiding

ook even hangen voor een drankje of een

prijzen, tosti’s. Maar wel een shop waar je

geven aan dat het hier om een horecapand

hapje. Als de eigenaar verschijnt, maakt hij

alle soorten hasj en wiet kunt krijgen die je

gaat. Geen tierelantijnen, dat is zo’n beetje

eerder de indruk van een stamgast, en dat

maar wilt, en ook alle voorlichting die daar-

het handelsmerk van de shop die hier al

lijkt me een goed teken.

bij hoort. Daarin onderscheidt Esara zich.

bijna veertien jaar duizenden cannabisten van de regio Zuidwest Friesland bedient.

Kijk maar eens op onze site: www.esara.nl

Veel afhalers en stamgasten

Daar staat onze hele ¿loso¿e.”

Het is maandagmiddag, en toch heb ik in

Daar heb ik niks aan toe te voegen, al-

een uur tijd al heel veel afhalers en stam-

leen dat het een erg uitgebreide site is met

Ik heb alle tijd om de atmosfeer in de shop

gasten gezien. “Dat is niet zo gek. Ten eer-

weinig reclame en heel veel relevante info.

op een doordeweekse dag te proeven,

ste bestaan wij al 14 jaar en hebben we

Ook voor niet-cannabisten een site om aan

want Sneek is zo’n stad waar je best wat

natuurlijk een naam opgebouwd. en ten

goede en objectieve info te komen!

aandacht aan kunt besteden. Wat opvalt is

tweede zijn er maar twee shops in Sneek

dat er binnen net zo weinig opsmuk is als

terwijl er 30.000 mensen wonen. We hoe-

buiten. Waarmee niet is gezegd dat Esara

ven eigenlijk weinig te doen om klanten te

een zaak is waar je niet voor je genoegen

trekken. Dat zou ik overigens ook niet wil-

een tijdje kunt doorbrengen. Het is een

len, want met veel bezoekers zou je alleen

shop waar het verleden voelbaar is. Er is

maar van overlast worden beschuldigd. Dat

Goed teken

94

Esara Singel 65 8601 AH Sneek Dagelijks geopend: 13.00 – 22.00 uur


Bouillonblokjes Door: Diede Dracht

Beau is 26 jaar en werkt nu bijna zeven jaar in de bouw. Hiervoor deed hij de opleiding Manager/Ondernemer Horeca, maar dit bleek het niet voor hem te zijn. Hij houdt van dancefeesten, voetbal, gamen en is op dit moment druk bezig met het opknappen van zijn nieuwe huisje. Hij blowt inmiddels al jaren niet meer.

lijk geen ervaring mee. Die joint hakte er behoorlijk in. Er was natuurlijk ook genoeg te eten en er lag een zak Buggles. Toen ik daarom vroeg werd ik vreemd

Beau was 15 toen hij voor het eerst echt

kwam ik erachter dat er hasj in zat. Hart-

aangekeken. “Buggles?” Dat kenden ze

goed stoned was. “Volgens mij heb ik op

stikke handig. Ik brak er geen grote brok-

daar niet. Kabouterhoedjes noemden zij

mijn twaalfde wel eens een paar hijsen van

ken af, maar verhitte heel subtiel de rand-

die chips, want ze kunnen op je vingers.

een pretshaggie genomen, maar daar is

jes. Bang dat ik zou worden gesnapt was

“Kabouterhoedjes? Ja, verdomd..” Elke

me weinig van bijgebleven.” Ik kwam een

ik niet. Het was immers hun drugs, dus ik

buggle die ik uit die zak heb opgegeten

lange tijd aan hasj via mijn ouders. In onze

vond niet dat zij mij iets konden verwijten.

zat eerst even voor een kabouterverhaaltje op één van mijn vingers.

keuken hadden wij een kruidenkastje en daar stond een potje met daarin bouillonblokjes. Dacht ik. Toen ik iets ouder werd

Vier dagen non-stop feesten

en dat potje ook vaak op tafel zag staan,

De eerste keer dat ik Àink blowde was tij-

Begrip in het Noorden

dens de Merke, een jaarlijks terugkerend

De Merke is echt een begrip in het Noor-

feest bij ons in een klein dorpje in Fries-

den en de kermis was eigenlijk bijzaak. Er

land waar ik toentertijd woonde. De Merke

was altijd muziek en het ging voorname-

is of¿cieel een kermis, maar de dorpelin-

lijk om het zuipen. Je keek niet vreemd op

gen keken het hele jaar vooral uit naar

als je heel vroeg in de ochtend naar huis

vier dagen non-stop zuipen en feesten.

liep en je her en der langs de weg men-

De avond begon bij een vriend thuis, Len-

sen zag liggen. Halverwege die nacht ben

nart. In zijn achtertuin kwamen we samen

ik mijn vriendengroep kwijtgeraakt, maar

om te drinken. Er was muziek en uiteraard

we hadden een grote legertent opgezet

ook een biertap aanwezig. Er blowden

waar we met z’n allen zouden slapen. Ik

daar eigenlijk niet zo veel mensen. Bier

moest dus diep in de nacht, na veel te

Al snel hadden we een lege bus Pringles gevonden die we vulden met rook van de joint en zat Peter de Pad, zoals we ‘m hadden gedoopt, in de bus. stond bovenaan de consumptielijst. Len-

veel bier, wiet en hasj, in m’n eentje nog

nart blowde die avond met mij mee en we

ongeveer een kilometer lopen om bij onze

zaten in zijn tuin vlakbij de vijver. Ineens

legertent te komen. Ergens in de strijd

kwam er een enorme pad voorbij gespron-

ben ik een schoen verloren. Ik weet nog

gen en die vingen we. Al snel hadden we

goed dat ik tijdens het lopen besefte dat

een lege bus Pringles gevonden die we

ik ongelijk liep en dat heel irritant vond,

vulden met rook van de joint en zat Pe-

maar ik bedacht me pas een paar dagen

ter de Pad, zoals we ‘m hadden gedoopt,

later dat ik mijn andere schoen natuurlijk

in de bus. Lennart had die bus vlakbij z’n

ook uit had moeten trekken.

gezicht om er weer rook in te blazen en toen sprong Peter de Pad ineens op z’n ge-

Ik werd de volgende dag wakker gemaakt

zicht! Dat geschrokken hoofd van Lennart

door bezorgde wielrenners. Ik lag in een

zorgde voor mijn eerste of¿ciële lachkick.

berm en had het tot op een paar meter van

Peter is nog uren bij ons in de buurt blij-

de legertent gehaald. “Wat is er gebeurd?

ven liggen, roerloos, helemaal er aan.

Gaat het wel?” Ze hadden geen accent en reageerden nogal geschrokken op mijn

Kabouterhoedjes

waarschijnlijk vrij verwarde staat. Ik denk dat ze niet uit de buurt kwamen, want ze

Die avond kwam een andere vriend met

waren blijkbaar onbekend met de gebrui-

wiet aanzetten, maar daar had ik eigen-

ken en de gevolgen van de Merke.

95


Door: Rob Tuinstra

The Lincoln Lawyer Regisseur: Brad Furman Met: Matthew McConaughey, William H. Macy, Marisa Tomei

I Come With The Rain Regisseur: Tran Anh Hun Met: Josh Harnett, Emily Blunt

Michael Connoly is al jarenlang

‘Nieuwe cult¿lm met de muziek

een van de meest succesvolle

van Radiohead’, staat op de

misdaadschrijvers ter wereld,

hoes. Of de muziek ¿lmliefheb-

dus was het een kwestie van

bers over de streep zal trekken

tijd voordat opnieuw werk van

is de vraag, echt dodelijk is het

hem werd ver¿lmd. Ditmaal

als producenten zelf hun pro-

viel de keus op The Lincoln Lawyer, een boek dat tot het beste

ducten als cult¿lm betitelen. Want dat maken de kijkers zelf wel

van zijn oeuvre hoort. De jonge regisseur Brad Furman maakte

uit. En dat zal bij deze warrige ¿lm van Tran Anh Trun wel eens

er een even ¿jne ¿lm van. McConaughey is The Lincoln Lawyer,

moeilijk kunnen worden. Het verhaal is simpel. Josh Hartnett

die zo wordt genoemd omdat hij zich in het hectische verkeer

wordt ingehuurd om een verdwenen zoon van een miljonair in

van Los Angeles in een grote Lincoln laat rondrijden. Zijn auto

Azië terug te vinden. Maar Hartnett is getraumatiseerd nadat hij

is eigenlijk zijn kantoor, en dat komt goed uit, want hij heeft

eerder een geÀipte seriemoordenaar arresteerde. Is hij door het

het zo druk dat hij zelfs op de snelweg nog zaken regelt met

Kwaad aangeraakt? En is de verdwenen miljonairszoon niet het

één van zijn vaste klanten, een lokale bikergang. Die contac-

toonbeeld van het Goede? Gruwelijke beelden worden afgewis-

ten komen nog prima van pas wanneer de enge klant Louis te

seld door artistieke (?) shots en elementen die we kennen uit

persoonlijk wordt. Dat wordt in zowel het boek als de ¿lm vak-

Aziatische misdaad¿lms. Maar het resultaat is een onevenwichtig

kundig aangepakt.

geheel. Fans van Radiohead zullen de muziek wel goed vinden.

The Man From Nowhere

Vanishing on 7th Street

Regisseur: Jeong-Beom Lee Met: Bin Won, Se-Ron Kim, Hyo-Seo Kim

Regisseur: Brad Anderson Met: Hayden Christensen, Thandie Newton, John Leguizamo

Ze kunnen prachtige misdaad¿lms

Zuid-Kore-

In deze horrorthriller speelt het

anen. Dit is weer zo’n topper.

maken,

de

duister een grote rol. En in dat

Hoofdpersoon Bin Won is een

duister is het niet pluis, want

wat eenzaam ¿guur. Hij heeft

iedereen verdwijnt in het don-

een winkel in een achterbuurt

ker op mysterieuze manier. Dat

en bemoeit zich met niemand, behalve het dochtertje van een

de zon nog amper wil schijnen helpt de mensheid natuurlijk

jonge vrouw uit de buurt. Wanneer de vrouw op een dag een

niet, evenals het feit dat de elektriciteit ook verstoord wordt

pakje bij Bin Won brengt, met de vraag of hij dit voor haar wil

door bovennatuurlijke verschijnselen. Getrouw aan het genre

bewaren, begint de ellende. Want ze blijkt een drugsbende te

volgen we een aantal mensen die trachten te overleven. Maar

belazeren, waardoor haar dochtertje wordt ontvoerd. Uiteraard

de ¿lm heeft het vaker niet dan wel. Het trio hoofdrolspelers is

is dat het teken voor onze hoofdpersoon om in actie te komen.

niet echt op dreef, regisseur Anderson is ook wel eens beter in

Echt verrassend is het allemaal niet, want dergelijke wraak¿lms

vorm geweest en de bijbelse elementen zijn wel heel clichéma-

zijn al heel vaak gemaakt, denk bijvoorbeeld aan Léon uit 1994.

tig. Pluspunt is wel dat de kijker regelmatig Àink opgeschrikt

Maar regisseur Lee weet met Àitsend camerawerk het soms hef-

wordt, maar een echt goede horrorthriller levert dat niet op.

tige geweld prachtig in beeld te brengen. Topamusement.

96


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Advertentie index

A&T Trading

75

Ed Rosenthal

Alpha.C

93

Elixer

4

78-79

Esara

86-87

Ana-B Products

97

Ferro

Apollyon

75

Apollyon

13-14-15

Amaranta Seeds

Aptus-Holland

30

Atami

9

13-14-15

Goede Leven het

93

Pascha

13-14-15

Greenforce

97

Polder de

13-14-15

Greenhouse Davids

13-14-15

PP Trading

Green-Point the

13-14-15

Pro-Line

13-14-15

Rokade

13-14-15

85

Groenwinkel

Bio Ibo / G-Power

98

97

Royal Queen Seeds

25

Grow Pro

75

Royal Queen Seeds

78-79

Growersplanet

93

Salut Home & Garden

97

Snail

93

Spyshop Horen - Zien

61

Guna Guna

78-79

36

Hacas

97

Bunkertje ‘t

99

Hacas

86-87

Bunkertje ‘t

78-79 1

Canna

100

91

13-14-15

BioWulf

Canna

91

Of¿ce Green

Big Supplies

13-14-15

Maxx Trading

34

Greenshop.eu de

Biologisch Groen

13-14-15

13-14-15

91

2

Limbo Grow Maastricht

New Age Company

ATK Agratrading

Bio Nova

82

Hakuna Matata

T.T.B.

13-14-15

93

TDM Trading

97

Hennep Huis Het

13-14-15

TGC Trading

41

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Thc

75

13-14-15

Thermolife

Coffeeshop Cremers

78-79

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

D&L

86-87

Hoogendam Trading Company

61

Thuiskweker de

51

13-14-15

Danny Trading

97

Humac Products

36

Top Vision

97

Devil’s Harvest Seed Company the

51

Indoor Garden Center

41

Tuinbouw Centra Jupiter

41

Dizzy Duck

78-79

Jorge Cervantes

66

Tuincentrum Borne

Dizzy Duck

86-87

Juweliers Goldberg

93

Ultra Trading

Dizzy Duck Heerenveen

86-87

K1drink.com

19

Upstairs

Dutch Green Led Lights

61

Keeper de

13-14-15

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Kor Graafband, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Coverfoto: Paul Bellaart

Highlife magazine Is een uitgave van:

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België

98

13-14-15 91 86-87
Articles inside

De eerste keer article cover image

De eerste keer

3min
page 95
Games article cover image

Games

6min
pages 90-94
Shopreviews article cover image

Shopreviews

6min
pages 88-89
Alex Cain: Undercover article cover image

Alex Cain: Undercover

5min
pages 76-79
Spannende boeken article cover image

Spannende boeken

3min
pages 74-75
Reggae in België article cover image

Reggae in België

3min
page 73
Spookhuizen in Nederland article cover image

Spookhuizen in Nederland

13min
pages 56-59
Smokescreen article cover image

Smokescreen

2min
pages 60-61
Zweedse wietvluchtelingen article cover image

Zweedse wietvluchtelingen

6min
pages 70-71
Interview Jorge Cervantes article cover image

Interview Jorge Cervantes

5min
pages 67-69
Stadsgezichten uit New York article cover image

Stadsgezichten uit New York

5min
pages 62-66
Jah6: Reggae en smartlappen article cover image

Jah6: Reggae en smartlappen

7min
pages 54-55
Maastricht verhuist coffeeshops article cover image

Maastricht verhuist coffeeshops

2min
page 53
Extra: 12 pagina’s Voedingsspecial article cover image

Extra: 12 pagina’s Voedingsspecial

32min
pages 26-41
Mediwiet: Franco article cover image

Mediwiet: Franco

2min
page 52
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 48-49
50 jaar Golden Earring article cover image

50 jaar Golden Earring

2min
pages 46-47
André Beckers over growshops article cover image

André Beckers over growshops

5min
pages 44-45
Erotiek van Ed Fox article cover image

Erotiek van Ed Fox

1min
pages 42-43
Stelling: Wiet in het verkeer article cover image

Stelling: Wiet in het verkeer

3min
pages 24-25
Wietpas in Miljoenennota en VOC article cover image

Wietpas in Miljoenennota en VOC

2min
page 23
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

4min
pages 12-15
Product Flash article cover image

Product Flash

2min
page 11
Birgit Schuurman article cover image

Birgit Schuurman

7min
pages 20-22
High Weirdness article cover image

High Weirdness

4min
pages 17-19
Flash article cover image

Flash

6min
pages 7-10
C-Man article cover image

C-Man

3min
page 16
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.