High Life NL 11-09

Page 1

#09-2011

opinie

GRATIS

n blowers

or growers e

agazine vo en lifestyle m

p32

c Peter Pontia n als ik werk” “Ik blow allee p52

kkaan Illegale Maro Nederland n a v t n e id s re als p p37

THC rs Te Hoge Cijfe


NEW & IMPROVED WWW.SMOKINGPAPER.COM


Te Hoge Cijfers? Terwijl de meeste mensen op vakantie waren, bleef redacteur Jan Sennema dit jaar thuis. Na een mail van een lezer waarin twijfels werden geuit over de juistheid van de methoden om THC-percentages te meten was Sennema meteen enthousiast geraakt. Gewapend met een telefoon, een rekenmachine en een weegschaal probeerde hij te achterhalen of er echt iets aan de hand was. Dat lijkt wél zo te zijn. Want een algemeen aan-

in hun shops toe te laten. Wiettoeristen uit an-

vaarde standaard voor THC-metingen bestaat

dere landen, waarbij men vooral Fransen op het

niet, waardoor de meetresultaten van verschillen-

oog heeft, zouden vanaf 1 oktober niet meer wel-

de laboratoria niet met elkaar zijn te vergelijken.

kom zijn. VOCM-voorzitter Marc Josemans legt in

En actueel is het thema zeker, nu de 15-procents-

dit nummer uit waarom hij en zijn collega’s met

grens het cannabisbeleid een heel nieuwe draai

dit plan zijn gekomen.

dreigt te geven. De regering heeft immers plannen in de la om wiet met THC-percentages hoger

Natuurlijk hebben we in dit nummer ook weer veel

dan 15 procent wellicht te verbieden. Maar wat als

oog voor cultuur. Nederlands beste underground

die percentages zelf al niet kloppen? Wat als die

striptekenaar Peter Pontiac komt in een uitgebreid

15 eigenlijk 13 is? Of 18? Of 9? Meten is weten, is

portret aan bod. De man die in de vorige eeuw in

een oud gezegde in wietland, maar hoe we meten

Highlife publiceerde krijgt met een speciale prijs

is nooit echt aan bod gekomen. Lees daarom de

en een mooie expositie eindelijk de waardering

opzienbarende reportage die Jan Sennema over

die hij al veel eerder had moeten hebben. Pon-

dit onderwerp maakte. Deze THC-discussie wordt

tiac zelf zal met instemming het werk van Captain

ongetwijfeld vervolgd.

Hereford bekijken. Zoals gebruikelijk ruimen we namelijk weer een aantal pagina’s in voor Àitsend

Een onderwerp dat al eerder aan bod kwam is het

artwork van eigentijdse kunstenaars. En Captain

getouwtrek rond de coffeeshops in Maastricht.

Hereford laat zien dat Pontiac blijft inspireren.

De 14 shops in de hoofdstad van Limburg zijn een ware trekpleister voor toeristen uit de buur-

Inspirerend is ook het relaas van Nol van Schaik.

landen, op zoek naar een joint of een paar gram

De drang naar vrijheid en het opzoeken van gren-

wiet. Dat leidt tot parkeeroverlast, maar een veel

zen heeft altijd in Nol gezeten, en dat komt mooi

ernstiger probleem vormen de straatdealers, die

tot uiting in dit zestiende deel van onze serie Fe-

voor veel criminaliteit en onrust zorgen. Een

nomenen. Over Nol zijn avonturen zou je een hele

verplaatsing van een aantal coffeeshops naar

Highlife vol kunnen schrijven, Nol pende zelf al

de rand van de stad zou een groot deel van het

eens een boek vol, maar ook in drie pagina’s kom

probleem oplossen. Maar dat kan nog wel even

je al veel te weten over het turbulente leven van

duren. Dus kwam de VOCM, het samenwerkings-

deze cannabist in hart en nieren. Nol is een man

verband van coffeeshops in Maastricht, met een

die zijn sporen heeft verdiend, hij heeft voor altijd

plan om voortaan alleen nog Belgen en Duitsers

een plaats in de historie van de Nederlandse cannabiswereld verdiend. Het zijn immers types als Nol van Schaik en Mila ‘Pollinator’ Jansen (pagina 24) die de wereld kleur geven. Mensen die niet in het keurslijf van de waan van de dag willen leven, maar hun eigen weg kiezen. Zoals ook de Bates-familie, die in het tweede en laatste deel van onze reportage over Sealand die zoektocht naar vrijheid zo symboliseert. Freedom is a road seldom traveled by the multitude, zong Public Enemy ooit. Helaas hebben ze daarin gelijk gekregen. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

309 11

26

32

Superheld in blitse pop-art

37

THC: Te Hoge Cijfers Highlife ontving een mailtje van een lezer

Illegale Marokkaan als De President

Multikunstenaar Erwin Stienstra maakt blitse

die zich afvroeg of de THC-percentages

pop-art op autodeuren, kleurige collageschil-

waarmee wordt gewerkt eigenlijk wel klop-

¿lm van Erik de Bruyn over een illegale

derijen en wandsculpturen. Zijn zelfbedachte

pen. Actueel is het thema zeker, nu de

Marokkaan die president van Nederland

superheld Captain Hereford trekt ten strijde

15-procentsgrens het cannabisbeleid een

wordt. Volgens de regisseur kunnen ¿lm-

tegen onrecht, in het bijzonder de zwendel

heel nieuwe draai dreigt te geven. *ewa-

kijkers vette actie en veel humor over een

in de ¿nancisle wereld. Een sector, waar de

pend met een telefoon, een rekenmachine

serieuze zaak verwachten. Arjan van Sorge

kunstenaar zelf jarenlang in werkte.

en een weegschaal proberen we te achter-

sprak met hem.

In de bioscoop is De President te zien, een

halen wat er aan de hand is.

43

52

62

³Ik blow alleen als ik werk,´ zegt stripteke-

Het is één van de meest succesvolle festi-

Nol van Schaik is eigenaar van twee Haar-

naar Peter Pontiac. Deze maand kreeg hij

vals in Nederland. Jaar in, jaar uit is Low-

lemse coffeeshops. In het verleden maakte hij

de Marten Toonderprijs. Tegelijkertijd ver-

lands vrijwel direct uitverkocht. De redactie

zich vaak sterk voor de cannabisbranche. Nu

scheen zijn verzameld stripwerk. Die col-

stuurde Diede Dracht naar de polder, om te

woont hij al tien jaar in Spanje, waar hij een

lectie is een uitgelezen kans om kennis te

laten zien hoe bezoekers van het festival die

prachtige oase voor wietvrienden gemaakt

maken met Pontiac, en anders wel om je

drie dolle dagen ondergaan. Haar fotorepor-

heeft. Nol heeft altijd voorop gelopen in de

verzameling compleet te maken. Zijn werk

tage over de bezoekers van Lowlands zie je

strijd voor legalisatie. Mede daarom heeft hij

verscheen overal en nergens. In een grijs

vanaf pagina 62.

een roerig en rokerig leven achter de rug.

verleden zelfs ook in Highlife.

Features:

Ask Ed

83

De eerste keer

95

Wietfoto

9

*rabbelton

96

Fenomenen: Nol van Schaik

Peter Pontiac

Superheld in blitse pop-art

26

THC Te Hoge Cijfers

32

Marokkaan als De President

3

Fenomenen Nol van Schaik

43

³Blowen tot in het bejaardentehuis´

46

Rubrieken: Voorwoord

Inhoudsopgave

Lowlands: Vies vet!

En verder: 3

Maastricht ³Aanval naar voren´

22

5

Stelling Alleen buren zijn welkom

23 24 31

52

Nicole Maalsté

6

Mila’s Journey

Beroemde huisdieren

58

Flash

Portret van een blower Mario Lap

Lowlands Vies vet

62

8

VOC wil actie

42

Sealand, deel 2

Brievenrubriek

12

Vier ¿jne thrillers

4

Mediwiet JaTueline groeit

6

C-Man

16

West Memphis Three eindelijk vrij

88

High Weirdness

1

Slapen onder water

89

Suicide *irls

4

Extra Àash

94

Striptekenaar Peter Pontiac

Top¿lm Tropa de Elite 2

Kweek:

8

André Beckers

High *adgets

48

Product Flash

1

Muziek terwijl u blowt

5

Plant of the <ear

6

Belgis

56

6

*ames

92

Jorge Cervantes

En nog veel meer...

5


Column

Lintje voor Lelystad

‘Hoe denkt u over een coffeeshop in uw omgeving?’ Deze vraag stelde de Stentor, een regionale krant die van Flevoland tot ver in de Achterhoek en van Noordoost-Overijssel tot de zuidwestelijke Veluwe verschijnt, aan haar lezers. De vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is namelijk een nieuwe coffeeshop geopend (jawel, je leest het goed) in de gemeente Lelystad. De gelukkige eigenaar was al negen jaar

graag doen geloven dat de overlast in

geleden gekozen uit een grote groep aan-

hun gemeente enorm is afgenomen en de

vragers die deze vergunning probeerde te

vraag naar wiet is opgedroogd.

bemachtigen. Lokale horeca-uitbaters zagen deze hoofdprijs tot hun grote verontwaardiging aan hun neus voorbij gaan. De

Ongure types?

gemeente had haar oog laten vallen op een

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat

buitenstaander, een Hagenaar met ruime

inwoners in Lelystad de coffeeshop niet

in Roosendaal op, ook al schermt de ge-

ervaring in de sector, die ook al een cof-

juichend ontvangen. Uit de antwoorden

meente met een onderzoek dat het tegen-

feeshop in Almere runt.

op de vraag hoe mensen over een coffee-

overgestelde suggereert.

shop in hun omgeving denken, blijkt dat veel mensen liever geen coffeeshop in hun

Wereldvreemd?

straat hebben. Ze zijn bang dat het tot een

Moedig besluit

Vergunningen voor coffeeshops zijn schaars

hoop onrust in de straat leidt en ongure ty-

Voor de zekerheid heeft de gemeente Le-

en daarom zeer gewild. In de gemeente

pes aantrekt. En dat leidt dan weer tot een

lystad coffeeshop .of¿e Dromen daarom

Apeldoorn lieten 27 ondernemers onlangs

waardeverlaging van je huis. In werkelijk-

een tijdelijke vergunning afgegeven. Mocht

weten dat zij graag voor zo’n vergunning

heid is er rond de meeste coffeeshops geen

het een drama worden dan zijn ze over

in aanmerking willen komen. Na de slui-

sprake van overlast of andere ongeregeld-

twee jaar weer van de coffeeshop af. Om

Als meer gemeenten daadkracht zouden durven tonen, zou het probleem met illegale straathandel al lang tot een ver verleden behoren.

te voorkomen dat de coffeeshop de schuld krijgt van allerlei ongemakken, hebben onderzoekers van tevoren in kaart gebracht wat er zoal in de buurt gebeurt. Het komende jaar zullen zij de ontwikkelingen in de omgeving van de coffeeshop nauwlet-

ting van een coffeeshop kwam daar een

heden. Maar dat soort feitelijkheden worden

tend blijven volgen. Over anderhalf jaar

vergunning vrij. De gemeente Apeldoorn is

zelden opgepikt door de media omdat het

brengen ze verslag uit over hun bevindin-

bang dat de druk op de overgebleven vier

onvoldoende smeuïge journalistiek oplevert.

gen. Dan besluit de gemeente of de coffeeshop mag blijven. .of¿e Dromen zit

coffeeshops te groot wordt en er illegale handel op straat ontstaat. Daarom wil zij

nu ook op een tijdelijke locatie. Het is een

zo snel mogelijk een vergunning voor een

Illegale straathandel

vijfde coffeeshop afgeven.

Het omgekeerde zie je trouwens ook ge-

te vinden. Als alles goed gaat verhuizen ze

beuren. De dood van een 16-jarige jongen

over twee jaar naar een ander pand.

heel gedoe geweest om een geschikte plek

In een tijd waarin de overheid hard haar

in Roosendaal werd al gauw in verband ge-

best doet om Nederlanders het idee te

bracht met de sluiting van de coffeeshops

Al met al kun je de opening van een nieuwe

geven dat blowen abnormaal is en cof-

in die plaats. Buurtbewoners lieten weten

coffeeshop in deze woelige tijd een moe-

feeshops voortdurend in verband worden

dat de overlast van illegale straathandel

dig en verstandig besluit noemen. Als meer

gebracht met georganiseerde criminaliteit

enorm was toegenomen na de sluiting van

gemeenten

en overlast, zou je dit soort initiatieven

de coffeeshops. De politie reageerde door

tonen, dan zou het probleem met illegale

bijna

daadkracht

zouden

durven

noemen.

aan te geven dat de dood van de jongen

straathandel al lang tot een ver verleden

Het sluiten van coffeeshops lijkt immers

hier niks mee te maken had. Het signaal

behoren. Lelystad en Apeldoorn verdienen

de nieuwe trend. En gemeenten die hun

is echter duidelijk. Sinds de sluiting van de

daarom wat mij betreft een onderscheiding

coffeeshops gesloten hebben willen ons

coffeeshop bloeit het ondergrondse circuit

voor getoonde moed!

wereldvreemd

6

kunnen


Batman in Rotterdam Batman komt naar Rotterdam! Batman Live is volgens de bedenkers een nieuwe vorm van entertainment. Het is het verhaal van Batman met alle bekende hoofdrolspelers en schurken in een ‘live action arena show’. Bezoekers wanen zich in de wereld van Batman: de Ahoy in Rotterdam wordt omgebouwd tot Gotham City, Wayne Manor, Arkham Asylum en het circus. DC Comics, de bedenker van de oerheld, schreef exclusief voor deze live show een nieuw verhaal waarin alle bad guys zitten. Batman en zijn maatje Robin

Guerillakweek

nemen het op tegen The Riddler, Catwoman, Penguin, Two-Face, Harley Quinn, Poison Ivy en natuurlijk The Jo-

In maart schreef onze kweekmedewerker Piet Groen

ker. In de show wordt gebruik gemaakt van een enorm en

een artikel over guerillakweken. Hij eindigde zijn bij-

overweldigend led screen, diverse pyrotechnieken, acroba-

drage met de belofte om later dit jaar verslag te doen

tiek, overdonderende geluidseffecten en een imponerende

van zijn eigen guerillakweek. Dat verslag zal er helaas

Batmobile, die speciaal voor deze show werd ontworpen

niet komen. Na terugkomst van zijn vakantie merkte

door F1 ingenieur Gordon Murray.

Piet dat zijn geheime kweektuintje ontdekt was. Of het

www.batmanlive.nl

nu onverlaten waren die zijn prille dames voor eigen genot hadden ontvreemd, of dat de planten door de autoriteiten waren vernietigd wist Piet niet, maar jullie begrijpen dat hij zeer teleurgesteld was. Of hij volgend jaar een nieuwe poging gaat wagen wist hij nog niet. Eerst maar eens thuis onder een lamp aan de slag, aldus onze aangeslagen medewerker.

Zwitserse politiek misbruikt dood Amy Winehouse

We zien sterren

De jongerenafdeling van de Zwitserse extreemrechtse partij UDC gebruikte de dood van Amy Winehouse op een

misselijkmakende

In elk nummer bespreekt de redactie de laatste dvd’s, cd’s

ma-

en spannende boeken. Vanaf nu zetten we bij die besprekin-

nier. De partij zette een foto

gen een aantal sterren, waarmee je in één oogopslag kunt

van een duidelijk onder in-

zien wat het oordeel van de redactie is. Het systeem is een-

vloed verkerende Winehouse

voudig; 5 sterren is een meesterwerk, 4 sterren is uitste-

op een af¿che met daarbij

kend, 3 sterren is goed te doen en 2 sterren is matig. Als je

de tekst: ‘Een stem zonder

maar 1 ster ziet, dan kun je volgens ons beter iets anders

uitkomst.

met je tijd, energie of geld doen.

Geen

legalisering

van drugs’. Het af¿che zorgde voor (de gewenste) ophef in Zwitserland, waar een referendum wordt gehouden rond de legalisering van drugs.

7


Einde gemeentelijke blowverboden De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet geen heil in gemeentelijke blowverboden. Waarom niet? Omdat je als gemeente niet iets strafbaar kunt stellen dat volgens een rijkswet al strafbaar is. Dit blijkt uit een uitspraak van 13 juli 2001. Als gevolg van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter zal de politie geen bekeuringen meer uitdelen aan mensen die in bepaalde gebieden blowen.

je heen hangen, heb je op dat moment geen hasj en/of marihuana aanwezig. Dat ligt natuurlijk anders als je op dat moment een verse joint in handen hebt waarin een kleine hoeveelheid hasj en/of

De bestuursrechter leest de strafbepalin-

om het gebruik nog langer strafbaar te

marihuana zit. Je hebt dan in strijd met

gen in de Opiumwet zodanig ruim dat ook

stellen. We lezen in Kamerstukken (ci-

de Opiumwet hasj of marihuana aanwe-

gebruik bij wet zou zijn verboden. Ik be-

taat): dat het “niet de bedoeling is aan

zig, maar je hoeft niet te vrezen voor een

strijd deze opvatting en verwijs hierbij naar

de term ‘aanwezig hebben’ een zo rui-

straf. Op grond van gepubliceerde be-

artikel 3 van de Opiumwet en de wetsge-

me uitleg te geven dat daaronder ook

leidsregels wordt namelijk niet strafrech-

schiedenis.

‘gebruik’ valt”. Mijn conclusie is dat het

telijk opgetreden tegen de meerderjari-

aanwezig hebben van hasj en/of mari-

ge, die niet meer dan 5 gram hasj en/of

huana wel strafbaar is gesteld, maar het

marihuana aanwezig heeft met het oog

gebruik ervan niet.

op het eigen gebruik daarvan. Het einde

Artikel 3 Opiumwet Volgens artikel 3 van de Opiumwet is het

van de gemeentelijke blowverboden be-

verboden om (kort gezegd) hasj en/of ma-

tekent in die zin dat de rechtspositie van

rihuana: Nederland te brengen;

Rechtspositie blower is verbeterd

B. te telen, te bereiden, te bewerken, te

Kun je een joint roken zonder hasj en/of

verwerken, te verkopen, af te leveren, te

marihuana aanwezig te hebben? Hoewel

verstrekken of te vervoeren;

dat lastig is, denk ik van wel. Zo stel ik

C. aanwezig te hebben;

me bijvoorbeeld de situatie voor dat je

D. te vervaardigen.

net je joint hebt opgerookt als de politie

A. binnen of buiten het grondgebied van

Kun je een joint roken zonder hasj of marihuana aanwezig te hebben? Hoewel dat lastig is, denk ik van wel. Nergens staat in de Opiumwet dat het gebruik van hasj en/of marihuana (op straat en/of de openbare ruimte) verboden is. Op de internetsite van de rijksoverheid wordt antwoord gegeven op de vraag of je strafbaar bent als je drugs bezit, gebruikt, produceert of verhandelt. Citaat: U bent strafbaar als u drugs bezit, produceert en verhandelt. Dat geldt zowel voor softdrugs als harddrugs. De Opiumwet stelt het gebruik van drugs niet strafbaar. In de Tweede Kamer is in 1976 duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling was

8

arriveert. Hoewel de dampen dan nog om

de meerderjarige blower is verbeterd.

Mr. Drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl


Hoe groen wil je het hebben? Jij beslist op welke manier je wilt kweken: Basic, Dedicated of Professional.

Van eenvoudig tot uiterst professioneel, alle manieren zijn met Bio Nova meststoffen ongelooflijk effectief. Wil je graag kweken maar heb je geen groene vingers? Geen probleem! Gebruik de “Basic” manier en wordt overweldigd door het succes van je moeiteloze inzet.

Ben je een gepassioneerde kweker en wil je hoge kwaliteit? Ga voor de “Dedicated” manier, “it will blow your mind!”. Of ben jij die perfectionist die precies weet wat hij doet en waarom? De “Professional” manier zal je weg zijn naar ultieme tevredenheid!

Tel. +31 (0)416 65 00 82 | info@bionova.nl | www.bionova.nl | Waalwijk | The Netherlands

Your green companion in every way!


CANNACURE, de milieuvriendelijke beschermer CANNACURE is een milieuvriendelijke groeistimulator met de bijzondere eigenschap dat het ook effectief is tegen plagen op de plant. Door het gebruik van CANNACURE kan de plant zich concentreren op het produceren van grotere bloemen en een hogere opbrengst gedurende de gehele teelt tot aan de oogst. CANNACURE is effectief tegen plagen zoals spintmijt, bladluis, wolluis en witte vlieg en de schimmelziekte meeldauw. Door CANNACURE te spuiten breng je een tweede natuurlijke laag aan op je plant. Die zorgt ervoor dat de plant voedingsstoffen krijgt, terwijl hij ook nog steeds kan ademen. Daarnaast zorgt de kleverigheid van de laag ervoor, dat plagen eraan vast blijven plakken. Daardoor kunnen de plagen het blad niet meer aantasten en sterven ze af omdat deze geen voedsel meer kunnen krijgen. Het is daarom belangrijk dat de bladeren zowel aan de bovenkant als de onderkant worden bespoten. De voordelen op een rij: Effectief tegen diverse plagen Effectief tegen meeldauw Niet giftig; kan worden gebruikt tot de oogst Stimuleert plantengroei Verbetert kleur en kracht Biologisch afbreekbaar Maakt de plant gezond CANNACURE is vanaf september verkrijgbaar bij de CANNA dealers in een ready-to-use Àes en in navulverpakkingen van 1 en 5 liter. Kijk voor meer informatie op www.canna.nl/cannacure

COCO NOVA: Minerale A/B kokossubstraat meststof Coco Nova A/B kokossubstraat meststof is de meest eenvoudige oplossing voor kokoskwekers, onder andere doordat groei en bloei gecombineerd zijn tot één product. Er zijn dus qua voeding maar twee flessen/vaten nodig voor de hele teelt. Deze meststof is vrij van ballastzouten en bestaat uit louter direct opneembare mineralen. Met andere woorden: een complete voeding met het gebruiksgemak van een synthetisch A/B systeem en de kwaliteit van de beste biologische meststoffen. De basis voor Coco Nova is Nutri Nova. De gebruikte mineralen zijn alle van een “Food-Grade” kwaliteit en de spoorelementen zijn gechelateerd om in een bredere pH range opneembaar te blijven. Speciaal voor het substraat kokos, zijn aan deze A/B meststof diverse elementen toegevoegd, die ervoor zorgen dat het groeien en bloeien op kokos steeds optimaal gaat, zeker ook bij hergebruik van de matten. Let erop dat bij hergebruik van de matten deze vrij zijn van ziektes, plagen of virussen. Het gebruik van deze meststoffen is bijzonder eenvoudig en in de praktijk beperkt het zich tot het eenvoudig afmeten van de juiste hoeveelheden A en B en het één voor één mengen in de bijbehorende hoeveelheid water. Indien nodig kan na het mengen met fosforzuur de pH afgesteld worden op 5,8 (5,5-6,5). (controleer de pH-meter éénmaal per maand met de daarvoor geschikte ijkvloeistoffen). Coco Nova is de beste kokosmeststof die er momenteel op de markt is en overtreft vergelijkbare meststoffen. Het kweken met Coco Nova zal dan ook steeds resulteren in topresultaten, zeker indien de andere groeifactoren licht, lucht en plantmateriaal ook optimaal zijn. DOSERING: 4 -5 ml. per 1 liter water. In de eerste week van de groei kan opgestart worden met een lagere dosering. Bouw in die teeltfase de dosering op van 2 ml. naar 4 ml. Vanaf de tweede week is de volle bovenstaande dosering nodig om de planten te voorzien van de optimale hoeveelheid voeding. Bij hergebruik van kokosmatten is het aan te raden eerst een EC meting te verrichten om een opstartdosering te bepalen. Gebruik steeds de aanbevolen verzorgingsmiddelen, dit zal een TOP resultaat opleveren. Gebruik van K 2 vanaf week 4 is aan te bevelen. Coco Nova kan op de meeste merken kokosmatten toegepast worden. www.bionova.nl

10


Het kleine broertje van de Bloombastic Startersbox!! Alle producten benodigd voor 1 hele cyclus in 1 doos. Atami heeft voor alle startende kleine kwekers een verzameldoos ontwikkeld met alles erop en eraan. De verzameldoos is geschikt voor 2 tot 3 planten voor de kweek op aarde en cocos. Kweken word op deze manier een fluitje van een cent. In combinatie met de Ata voedingstoffen en supplementen geeft de verzameldoos uitstekende groei- en bloeiresultaten. De verzameldoos inhoud: Aarde: 250 ml Terra Leaves 250 ml Terra Max 60 ml Bloombastic 100 ml Atazyme 100 ml Rootfast Groeischema Atami aansteker Kokos: 250 ml Coco Max A 250 ml Coco Max B 60 ml Bloombastic 100 ml Atazyme 100 ml Rootfast Groeischema Atami aansteker www.atami.com

LFG spectrabox PRO II De nieuwste generatie van de unieke Europees geregistreerde LFG spectrabox is voorzien van SSP en SCP. SSP technologie zorgt ervoor dat elke led afzonderlijk wordt aangestuurd. Hierdoor functioneert de led en de led driver optimaal. SCP zorgt voor stabiliteit in de stroomtoevoer naar de led. Hierdoor zal bij een eventuele overbelasting de lamp geheel blijven functioneren en niet deels uitvallen. De LFG spectrabox – II heeft 2 schakelaars. 1 voor het groeispectrum en 1 voor het bloeispectrum(de flower booster). GROEI SPECTRUM: Het is belangrijk dat het groei spectrum evenredig is verdeeld over het totale spectrum om zo het optimale rendement te behalen. De originele LFG spectrabox heeft 3 groei banen die voorzien zijn van Multi groei led. Met het groei spectrum zorgt u voor een optimale ontwikkeling van uw zaden en of stekken. FLOWER BOOSTER / BLOEI SPECTRUM: Het bloei spectrum van de LFG spectrabox is opgebouwd uit onze unieke multi bloei led, inclusief infrarood en evenredig verdeelt over de unit. De Flower Booster schakelt u in na de groeiperiode. Zo bespaart u extra energie. GROEI & BLOEI SPECTRUM Wanneer beide schakelaars zijn geactiveerd heeft u het volledige spectrum. Dit straalt een paars/rood licht uit. Uw gewassen worden nu optimaal belicht en volgroeien tot een geweldig eindresultaat met hoge vruchtopbrengsten per watt. De LFG spectrabox – II Verkrijgbaar in 150 watt / 200 / 250 watt / 350 watt / 600 watt. www.lfgspectrabox.com

11


Universele Boosters van het Atami front In de loop der jaren zijn er vele hybride kruisingen opgetreden in de plantenwereld, waardoor de verschillen tussen de planten steeds kleiner zijn geworden dan in 1995 het geval was. Om deze reden is Atami al enige tijd bezig geweest met het ontwikkelen van Universele Boosters. Speciaal voor de kweek op cocos, hydro of aarde heeft Atami nu een simpel antwoord. U hoeft dus zelf geen keuze meer te maken. Wat wel gebleven is, is natuurlijk de kwaliteit zoals u van Atami gewend bent, het gebruiksgemak en de sterke concentratie (1:1000). Deze boosters zijn volledig oplosbaar in water en zullen de wortelgroei van uw plant enorm versterken. Doordat de boosters micro-nutriënten bevat in chelaatvorm, neemt de plant alleen dat op wat de plant nodig heeft. Het bespaart dus in gebruik. Tevens bevat het alle onderdelen voor de citroenzuurcyclus van de plant. Bij het juiste gebruik kan men dikkere stengels, grotere bladeren en een algehele super vitaliteit van de plant verwachten. Is je interesse gewekt? Vanaf september 2011 zal de “vernieuwde booster” verkrijgbaar zijn bij uw huidige leverancier in 1 liter en 5 liter verpakking. Atami BV Tel: 0031 73 5223256 Fax: 0031 73 5213259 www.atami.com info@atami.com

HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Tinariwen

Droom die uitkwam Ik ben Fabian uit Amsterdam. Ik woon sinds zeven jaar in Nederland en ben een medicinale gebruiker van cannabis. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, uit Beieren om precies te zijn. Ik vind jullie magazine geweldig en kan mij Nederland zonder jullie niet voorstelen. Ik stuur een foto mee van mijzelf met Soma. Het was voor mij een droom die uitkwam toen ik met hem op de foto mocht. Ik heb zelf ook een website: www.TheHashCompany.com. Zouden jullie die willen vermelden? Alvast bedankt, ik kan niet wachten tot het volgende nummer uitkomt. Much love Fabian. Leuk dat je deze foto naar ons stuurde. En zoals je ziet hebben we je site ook nog genoemd. We komen je binnenkort vast nog wel eens in Highlife tegen!

12

Erg leuk dat jullie een verhaal over Tinariwen hebben geplaatst. Ik ben al jaren geïnteresseerd in verschillende soorten wereldmuziek en heb dankzij jullie weer een topper gevonden. Ik ga in oktober zeker naar hun concert. Bedankt dus voor de tip! Rik Graag gedaan.

Buitenplanten Eén van onze lezers stuurt ons regelmatig foto’s van een aantal van zijn buitenplanten. Dit kiekje van één van die planten wilden we jullie toch even laten zien. Echt vet, nietwaar!!!
shopreview Pascha Trading, Dordrecht Twee Dordtse heren konden het niet langer aanzien dat hun thuisstad Dordrecht het al vijf jaar zonder fatsoenlijke growshop moest stellen. Met de nadruk op ‘fatsoenlijk’. Inderdaad, het gat in de markt was zo langzamerhand zo groot als een IJslandse vulkaankrater. Hoogste tijd voor een fris nieuw begin, concludeerden twee jeugdvrienden, toen die elkaar een anderhalf jaar geleden na lange tijd toevallig weer eens tegen het lijf liepen. Amper anderhalf jaar later staat Pascha Trading, het trotse resultaat van de ontmoeting, als een huis. Daadkracht kan de heren dan ook niet ontzegd worden. Enthousiasme en hart voor de zaak trouwens ook niet. Ben je dus op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen kom dan eens langs bij: Pascha Trading Dordrecht Weeskinderdijk 85c, 3314 CM Dordrecht,

www.paschagrowshop.nl Coffeeshop Rokade, Hengelo

Office Green, Veenendaal

Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden!

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Bloedstollend De bloedstollende eenmanskruistocht waarmee de Noor Anders Behring Breivik de wereld verbijsterde was eigenlijk één JURWH SXEOLFLWHLWVVWXQW YRRU ]LMQ SDPÀHW (HQ (XURSHVH kan ook de moderne kruisvaarder niet. BreiOnafhankelijkheidsverklaring. Misschien had hij het document vik bracht na zijn uittreding uit de hiphopscene veel tijd door in de sportschool, en beter Bekentenissen van een Hiphop Hooligan kunnen noemen. dat is te merken aan zijn latere drugsvoorHet is moeilijk voor te stellen dat de lelie-

tuigt hij in zijn pamÀet. “Maar ik behoorde

keuren. Nauwgezet bespreekt hij de voor-

blanke übermensch die zo koket poseerde

daarmee wel tot de luttele 5 tot 10% van de

en nadelen van verschillende hormoonpre-

in soldatenout¿t en tempeliersuniform ooit

hiphopbeweging die weigerde te gebruiken”,

paraten. “Door het gebruik van anabole

in baggy trousers de binnenstad van Oslo

voegt hij daar ter meerdere glorie van zijn

steroïden neemt je behendigheid, snelheid,

onveilig maakte. Toch komt dat beeld aar-

eigen wilskracht aan toe.

kracht en uithoudingsvermogen enorm toe. Een goed alternatief is Winstrol (stanazolol)

dig in de buurt van de realiteit als we Breiviks biecht over zijn anti-westerse jeugd als

in tabletvorm. De vloeibare vorm is iets be-

hiphopper mogen geloven. “Ik herinner me

Sexslavinnen

mijn actieve jaren in de hiphopbeweging als

Het is echter overdreven de drugsellende

één intense onafgebroken orgie van wange-

van het westen volledig op het conto van

drag, die zich voornamelijk manifesteerde

de hiphopcultuur te schrijven, want uiter-

Ook EPO wordt door Breivik warm aanbevo-

via tagging en piecing. Tijdens mijn twee

aard speelt ook de aartsvijand hier een

len. Is het lichaam dan klaar voor de strijd,

meest actieve jaren op mijn 15e en 16e

diabolische rol. Zo behoort heroïne bijvoor-

dan raadt hij een extra energieboost aan

schat ik dat ikzelf (Morg), Richard (Spok) en

beeld tot het arsenaal ‘chemische wapens’

bij het ten uitvoer brengen van

Jon Trygve (Wick) gezamenlijk met tagging

waarmee moslims de westerse cultuur be-

intensieve operaties. Vooral ephedrine is

voor ongeveer 2 miljoen euro schade heb-

stoken. De ‘Chemische Jihad’, zoals Breivik

zeer effectief als het gaat om meer energie,

ben aangericht.”

het noemt, is niet alleen een strategie van

betere prestaties en een toegenomen men-

de Taliban. Hij stelt dat ‘de grote meerder-

tale scherpte. Ook de risico’s van ephedrine

heid van moslim-drugssmokkelaars en dea-

worden netjes opgesomd, want de krijger

lers in heel Europa alleen aan niet-moslims

moet natuurlijk niet als een zwetend, tril-

Breivik constateert dat de schade die de

verkoopt, heel vaak goedgekeurd door lo-

lend wrak het strijdperk betreden. Breiviks

hiphopcultuur aanricht niet beperkt blijft

kale imams’. Met name voor het degraderen

persoonlijke favoriet is Stack II, een com-

Schade tot wat volgekladde schuttingen. Tenslotte is deze subcultuur, zo noteert hij, ‘alleen al verantwoordelijk voor 30 tot 40% van de 20.000 drugsverslaafden in Noorwegen. “Hiphop is in veel opzichten een instituut, een manier van leven die indirect verantwoordelijk is voor de apathie en mentale

ter, maar dan moet je niet zoals ik problemen hebben met naalden.”

arbeids-

Het is moeilijk voor te stellen dat de lelieblanke EHUPHQVFK GLH ]R NRNHW SRVHHUGH LQ VROGDWHQRXWÀW en tempeliersuniform ooit in baggy trousers de binnenstad van Oslo onveilig maakte.

conditionering die er toe leidt dat jongeren met softdrugs experimenteren”, doceert

van blanke maagden tot sexslavinnen blijkt

binatie van ephedrine, cafeïne en aspirine.

Breivik. “Ik ken persoonlijk meer dan 50

heroïne een probaat middel. “Het verslaafd

“Een bewezen krachtige stimulant die het

mensen die met hasj en marihuana zijn be-

maken aan heroïne is een centrale factor

fysieke vermogen met circa 39% versterkt”.

gonnen, en minstens 10 die ernstige her-

bij het ‘bewerken’ van niet-moslim meisjes

senbeschadigingen hebben opgelopen door

voor seksuele/ ¿nanciële uitbuiting”, be-

Al met al voldoende redenen om zo snel mo-

excessief gebruik van softdrugs. Velen daar-

toogt Breivik. “Systematische verkrachting

gelijk een diepgaand onderzoek in te stellen

van stapten van softdrugs over op zware

gevolgd door het injecteren met drugs is de

naar de sociale en chemische roots van het

drugs als speed of zelfs heroïne.”

gebruikelijke manier om ze te breken, waar-

monster van Oslo. Een wereldwijd verbod

door het makkelijker is om ze uit te buiten.”

op hiphop en bodybuilden lijkt onontkoombaar, willen we dergelijke tragedies in de

Zelf heeft de kruisvaarder van Oslo de tempel van zijn lichaam tijdens die kritieke puberteitsjaren wonderwel rein weten te

EPO

houden. “Ik heb nooit drugs gebruikt, aan-

Hoe zuiver de verdediger van de christelijke

gezien ik die drempel niet over wilde”, ge-

cultuur ook is, helemaal zonder middelen

16

toekomst voorkomen.


Beregoed De ¿lm Grizzly Man heeft kennelijk heel wat suïcidale jongemannen geïnspireerd vriendschapsbanden aan te knopen met beren. Wapenfabrikant Smith & Wesson zag er zelfs brood in een speciaal overlevingspakket voor berenhuggers

Bruidstaart à la Giger Jouw fantasie bepaalt de grenzen als je bij de banketbeeldhouwers van Jet City Cakes een feestelijk stuk gebak bestelt. Je kredietwaardigheid trouwens ook, want voor minder dan 500 euro zetten ze de oven niet aan. Een hardcore fan van Gigers artwork in de Alien ¿lms gaf de opdracht deze bruidstaart te

op de markt te brengen. Het centrepiece van de kit bestaat uit een pistool met een korte loop, volgens Smith & Wesson het ideale model wanneer je door een beer in je slaapzak wordt verrast. De rest van het overlevingspakket lijkt vooral vulling, want wat je tegen een chagrijnige grizzly moet beginnen met een padvindersÀuit, een zaag, een dekentje en het boek ‘Berenaanvallen van de Eeuw’ zullen ze zelfs bij mith & Wesson niet weten. Smith

maken. Zonde om daar het mes in te zetten.

Voetvoeding Bijenfluisteraar De twintigjarige Chinese imker Li Kongjiang mag zich de nieuwe kampioen bijen dragen van zijn land noemen. Kampioenskandidaten hebben een uur de tijd om zoveel mogelijk bijen op hun lichaam te laten neerstrijken – slechts gekleed in een korte broek. Kongjiang wist met ruim 25 kilo bijen de runner up nipt te verslaan. Er was geen steek aan, zou de jonge kampioen zijn topprestatie hebben gerelativeerd.

Popster Lily Allen heeft er een, en ook Bondschurk Scaramanga pronkt met een extra exemplaar. En ze zijn niet alleen, want zo’n vijf procent van de mensheid schijnt er mee te zijn uitgerust: een derde tepel. Vrijwel altijd bevindt die zich op het bovenlichaam. Het geval dat in het julinummer van een vakblad voor dermatologen wordt beschreven, geldt als een medisch unicum. De welgevormde extra tepel waarmee een 22-jarige vrouw zich in een kliniek meldde, bevond zich tot grote opwinding van de dermatologen namelijk op de voetzool. Of de pseudomamma, de medische term voor een vreemd geplaatste tepel, kan worden ingezet voor borst- euh voetvoeding vermeldt het rapport niet.

17


Operatie Christus de Verlosser Onder deze vrome codenaam werkte de politie van Argentinië, Chili en Paraguay eendrachtig samen om een einde te maken aan de activiteiten van een continentale Zuid-Amerikaanse marihuana smokkelbende. Na een onderzoek van drie maanden sloegen de verenigde Zuid-Amerikaanse politiediensten uiteindelijk op Chileens grondgebied hun slag. De bende was al even grensoverschrijdend als z’n tegenstanders, en telde Brazilianen, Chilenen, Paraguayanen en Argentijnen. De vangst, die over Andes passen in vrachtwagens naar Chili was vervoerd, bestond uit 1601 ‘steentjes’ (geperste blokken marihuana) met een totaalgewicht van bijna 1600 kilo.

Ex-agent wordt infraroodjager Een voormalige politieman in het Canadese Coquitlam, een voorstad van Vancouver, maakt dankbaar gebruik van zijn ervaring als wetsdienaar. Voor 75 dollar per

maand

verhuurt

Brian Goldstone zich aan huiseigenaren die zich zorgen maken over illegale activiteiten van hun huurders. Met een infrarood camera doet hij regelmatig de ronde langs verdachte panden, en licht de huiseigenaar in als de temperatuur van de luchtafvoer verdachte waardes bereiken. Het infrarood-abonnement is onomstreden en wordt zelfs toegejuicht door de burgemeester van het stadje.

Cannabis tegen autisme Bijna wekelijks worden nieuwe ziektes toegevoegd aan de lijst waarbij cannabis heilzaam werkt. Opvallend is dat de ontdekkingen vaak in de sfeer van zelfhulp worden gedaan. Zo hebben steeds meer ouders van autistische kinderen ervaren dat cannabis helpt hun kinderen te ontspannen, te eten en positief om te gaan met anderen. In zichzelf gekeerde, agressieve en geïsoleerde kinderen veranderden in

Beter gamen door marihuana

ontspannen gelukkige kinderen na een dosis medische mari-

Die conclusie kan worden getrokken uit een on-

huana. Tot dusver worden autistische kinderen met medicij-

derzoek van het als Groningen Mental Enhance-

nen als Risperdal behandeld, waardoor ze enorm aankomen

ment Department aangeduide instituut. Voor het

en nog onhandelbaarder worden, en uiteindelijk permanente

onderzoek werd een groep van 40 Alzheimer pa-

opname de enige uitweg lijkt. De medische stand is nog

tiënten steeds uitdagender games voorgezet. De

steeds niet enthousiast over het geven van marihuana aan

ene helft van de groep kreeg cannabis, de andere

autistische kinderen, maar dankzij ouders wordt er nu in ie-

moest het nuchter zien te rooien. De uitkomst zal

der geval druk uitgeoefend om de effecten ervan op autisten

hardcore gamers absoluut niet verassen: de helft

serieus te onderzoeken.

van de patiënten die cannabis kreeg toegediend presteerde maar liefst 43% beter dan degenen die naturel moesten gamen.

18Hemp Tycoon rules Hemp Tycoon is een onder blowers razend populair online computerspel. Het kinderlijk eenvoudige spelletje wordt met de muis gespeeld en is een soort hennepvariant op FarmVille. Geduld is net als bij echt tuinieren een must om de absolute top te bereiken, al duurt een kweekcyclus hier maximaal twee dagen. Je begint met een enkel plantje op zolder en naarmate je skills toenemen krijg je toegang tot steeds exclusievere strains en kweeklocaties.

http://games.adultswim.com/hemp-tycoon-puzzleonline-game.html

Puristisch paffen met Porsche Wanneer zelfs chique merken als Porsche Design parafernalia voor cannabisgebruik op de markt brengen, is het duidelijk dat Opsteltens posse een achterhoedegevecht levert. Het aan het fameuze automerk gelieerde high-end designmerk presenteerde eind juli de Shisha, een 55 cm hoge bong met pretenties, al wordt het woord bong – even discreet als hypocriet – nergens genoemd. Uit de brochure: ‘Het buitengewone design combineert kwaliteitsmaterialen als aluminium, roestvrij staal en glas met de tijdloze, unieke designbenadering van het luxemerk. Puristisch en stijlvol tegelijk. Het logo is alleen discreet zichtbaar op het aluminium deksel van de Shisha, die is voorzien van een lange Àexibele slang vervaardigd uit

Portugal viert 10 jaar decriminalisering

TecFlex, hetzelfde materiaal dat ook wordt gebruikt voor het klassieke TecFlex schrijfgerei van Porsche Design.’ Dat ronkt bijna net zo lekker als de auto’s van het merk.

120 ton wiet in rook op In El Rosario, ongeveer 150 km ten zuiden van Tijuana, werd op 15 juli een ruime vierkante kilometer Op 17 juni viel een verjaardag die tot weinig feestelijkheden

wiet door het leger in de hens gestoken. Voor zover

inspireerde. De veertigste verjaardag van de War on Drugs

bekend betreft het de grootste plantage die ooit

geeft dan ook weinig aanleiding tot uitbundig feestgedruis. Bil-

in het land werd ontdekt. De tot drie meter hoge

joenen euro’s verspild belastinggeld, overvolle gevangenissen,

planten gingen schuil onder schaduwdoek, zodat

tienduizenden doden door overdoses en AIDS, veel meer heeft

vanuit de lucht niet kon worden vastgesteld om

veertig jaar War on Drugs niet opgeleverd. Dat het ook anders

welk gewas het ging. Volgens bevelhebber generaal

kan bewees Portugal, dat al in 2001 het bezit van kleine hoe-

Alfonso Duarte was de plantage goed voor zeker

veelheden drugs, zowel cannabis als harddrugs, decriminali-

120

seerde. Tien jaar later kan de rekening worden opgemaakt.

met een waarde van

De resultaten liegen er niet om: minder drugsgebruik onder

160 miljoen dollar.

de jeugd, minder sterfgevallen door overdosering en minder

De

AIDS besmettingen, minder misdaad, lagere kosten voor

zestig

justitie, dat bovendien met meer succes op de grote vissen

die op de plantage

jaagt, en tenslotte een effectievere verslavingszorg en meer

werkten, namen de

veiligheid. Tel uit je winst.

benen toen het le-

20

ton

naar

cannabis,

schatting

werknemers

ger naderde.


125 jaar dankzij cannabis Fulla Nayak, naar verluidt een van de oudste mensen in India, is in haar lemen hutje in Orissa overleden. De vrouw heeft altijd beweerd dat zij haar hoge leeftijd dankte aan haar dagelijks gebruik van ganja. Volgens haar 72-jarige kleinzoon, Narayan Nayak, was Fulla 125 jaar oud en een van de oudste mensen

Wietkweker heeft recht op ondernemersaftrek

ter wereld. De man wil deze claim aan het Guiness Book of Records voorleggen. Volgens

Volgens een recente uitspraak van de rechtbank in Haar-

een identiteitsbewijs uit 1995 is Fulla echter niet ouder

lem kan ook een illegale hennepkweker als onderne-

dan 120 jaar geworden. Haar man overleed toen hij 50

mer worden aangemerkt, en heeft hij zelfs recht op de

was. Gedurende haar leven was de vrouw nooit ziek.

zelfstandigen- en startersaftrek, en de MKB-winstvrij-

Afgezien van slechte ogen, was zij in goede gezondheid

stelling. Een man werd eind 2009 veroordeeld wegens

en liep nog zonder stok. Fulla stond bekend om haar

het telen van 165 planten op zijn woonadres, de ver-

voorliefde voor ganja, sigaren, palmsap en gloeiend hete

koop van hennep en het witwassen van de opbrengst.

thee. De autoriteiten houden vol dat het cannabisge-

Hij moet aan de staat een ontnemingsvordering van €

bruik haar fataal geworden. Wij weten wel beter.

76.160 betalen, in hoger beroep zelfs verhoogd tot € 139.160. Omdat ook deze kosten drukken op zijn nettoresultaat, wilde hij daarvoor een voorziening opnemen in zijn belastingaangiftes over 2007 en 2008. Daarmee ging de rechtbank niet akkoord, want in die jaren was er nog geen sprake van een gerede kans op het opleg-

Bijzondere bijstand voor mediwietkweker

gen van de ontnemingsmaatregel. De inspecteur zal de aftrek pas toestaan in het jaar waarin de hennepkweker de vordering betaalt. De kosten voor het opzetten van de kwekerij zijn niet aftrekbaar. Deze zouden verband houden met een misdrijf, en dat mag blijkbaar niet.

Een vrouw die lijdt aan een zeer ernstige vorm van de ziekte van Crohn krijgt 6000 Euro per jaar voor de kosten van het kweken van haar eigen wiet. De Centrale Raad van Beroep heeft haar deze uitkering onlangs toegekend, en wel met terugwerkende kracht per 1 maart 2006. Voor een hoogwaardig dieet van dure vlees- en vissoorten dat zij moet volgen, ontvangt de vrouw bovendien een jaarlijkse uitkering van € 3.500. De raad heeft meegewogen dat de vrouw door jarenlang zelf met kweken te experimenteren een voor haar optimale balans tussen de verschillende gewenste effecten heeft weten te bereiken. Mediwiet

Frietwiet

uit de apotheek biedt die balans niet. Sinds haar laat-

Wie kent het niet? Als de familiezak chips, borrelnootjes of

ste operatie in 2005 heeft zij

dorito’s eenmaal open is kan je er niet meer vanaf blijven,

nog maar 1.20 m

net zolang tot de zak tot het laatste kruimeltje leeg is. Pas

dunne darm en de

sinds kort is er een wetenschappelijke verklaring voor de

helft van haar dikke

onweerstaanbare aantrekkingkracht van vette snacks, en

darm. Alle gangba-

die verklaring wordt geleverd door bepaalde endocanna-

re medicijnen heeft

binoïdes. Dat zijn lichaamseigen stoffen die alleen worden

zij

uitgeprobeerd,

geproduceerd bij het consumeren van vette voedingsmid-

niets hielp. Volgens

delen - èn van nature in de cannabisplant voorkomen. On-

deskundigen kan het

derzoekers van de Universiteit van Californië hopen dat de

medicijngebruik haar

ontdekking kan worden gebruikt in de strijd tegen obesitas.

gezondheid verslechteren. Verdere complicatie zou betekenen dat zij alleen nog intraveneus voedsel toegediend kan krijgen.

21


Marc Josemans (VOCM):

“Aanval naar voren” Door: Job Joris Arnold

Maastrichtse coffeeshophouders gaan Luxemburgers, Fransen en Italianen weren uit hun zaken. Vanaf 1 oktober accepteren zij alleen nog klanten uit Nederland, Duitsland en België. De coffeeshops hopen op die manier de verkeersoverlast in hun stad terug te dringen. Er is felle kritiek op het plan, maar ook veel bewondering (zie de pagina hiernaast). Highlife sprak met Marc Josemans, voorzitter van de VOCM, de Vereniging 2I¿FLsOH &RIIHHVKRSV 0DDVWULFKW kale wetgeving, de APV, inzetten. Maar dat is door een uitspraak van de Raad van State onmogelijk geworden. Daarom gaan wij over tot zelfregulering. Als eerste stap om op korte termijn alsnog tot een afname van de bezoekers te komen.

Eerste stap? Ja. Omdat wij nog steeds hard werken aan het spreidingsplan waarbij zeven van de veertien Maastrichtse shops naar de randen van de stad verhuizen, net als in Venlo. Dat zorgt natuurlijk pas echt voor een afname van de verkeersdruk. Het neemt tevens de wind uit de zeilen van de drugsrunners, omdat de parkeerplaats

“De echte grote overlast wordt veroorzaakt door de drugsrunners.” dan meteen aan de coffeeshop wordt gekoppeld. Door inspraak en bezwaren van onze ‘meedenkende’ buurgemeenten zal

Er is voldoende bagger over je uitgestort de afgelopen tijd? Ik ben uitgemaakt voor fascist en racist, maar kreeg ook ‘geniaal idee’ en alles wat daar tussenzit naar mijn hoofd. Dankzij Twitter en sms vinden mensen het tegenwoordig belangrijker om in één zin hun mening te geven, dan om die goed te onderbouwen. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou ik vind het gewoon kut. Punt. Het voegt niks toe, maar dan hebben ze hun hart eventjes gelucht. Zo lees ik dat maar. Wat is er aan de hand? De gemeenteraad heeft in 2007 besloten dat er iets aan de enorme verkeersdruk in het centrum, veroorzaakt door buitenlandse coffeeshopbezoekers, moest worden gedaan. Men wilde daarvoor lo-

22

de eerste verplaatsing op zijn vroegst in juni 2013 plaatsvinden. Vanaf dat moment kunnen wij overwegen om onze zelfregulering weer op te heffen.

Hoeveel overlast geven jullie nou eigenlijk? Ja, dat is het probleem dus, hè? Er is vanuit de coffeeshops en vanuit de klanten nauwelijks of geen overlast aanwezig. Het is wel zo dat veel klanten nog altijd met de auto komen. Dat geeft verkeersdruk, vooral aan de randen van het stad, waar geen grote parkeergarages zijn, zoals in het centrum. Klanten pakken regelmatig vergunningsparkeerplaatsen, invalidenparkeerplaatsen, laad- en losplekken. Dat zijn ergernissen, maar daar kun je vrij gemakkelijk wat aan doen.

Wat is dan het probleem? De echte grote overlast wordt veroorzaakt door de drugsrunners. Zij proberen onze klanten te onderscheppen tussen de parkeerplaats en de coffeeshop. Ze hebben daar een dagtaak aan. Ze verkopen de duvel en zijn ouwe moer, softdrugs, harddrugs en desnoods een zonnebrilletje. Of ze nemen de klant mee naar een woonwijk en rippen hem daar. Wat zegt nu burgemeester Hoes? Door de aanwezigheid van die coffeeshops komen al die klanten, doordat al die klanten komen kunnen hier drugsrunners bestaan en daarom zou het het beste zijn om het hele probleem met wortel en tak uit te roeien door alle coffeeshops te sluiten. Dus daarom hebben we een probleem in Maastricht. Hoe zou jij die drugsrunners willen bestrijden dan? Dat kan maar op één manier, door ze de wind uit de zeilen te nemen. Dat kun je bereiken door het spreiden van coffeeshops naar locaties waar je die parkeerplaats meteen aan de coffeeshop vastkoppelt. Of dat de klant met het openbaar vervoer voor de deur uitstapt. Maar dat gebeurt voorlopig niet, en dus zien jullie je genoodzaakt tot deze maatregel. De 412 banen bij de Maastrichtse coffeeshops lopen ernstig gevaar. En om daar het grootste gedeelte van veilig te stellen, doen wij de aanval naar voren. Ook al zal dat een aantal banen kosten, daarmee is het gros gered. Ik ben wel voorzitter van een belangenvereniging, ik heb zelf ook 39 man personeel, en ik wil graag ook realist zijn. En realist zijn betekent vaak een beetje water bij de wijn doen om elkaar halverwege te ontmoeten, omdat je daarmee verder komt dan elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden. Dat schiet meestal niet zo op.


Alleen de buren zijn welkom Vanaf 1 oktober zijn alleen Nederlanders, Belgen en Duitsers nog welkom als klant in de Maastrichtse coffeeshops. Mensen uit Frankrijk en andere landen komen er niet meer in. De shops, die zelf het initiatief nemen voor de maatregel, willen ermee tegemoetkomen aan de politieke eis om de omvang van het coffeeshoptoerisme terug te dringen. Coffeeshophouder Marc Josemans: “De beste maatregel zou een spreiding van de coffeeshops zijn, maar als dat plan al doorgaat duurt het zeker nog twee jaar.”

weigeren, terwijl je Duitsers en Belgen wel binnenlaat. Dit lijkt mij onhoudbaar.

De invoering van het zogeheten ‘buur-

van Drs. P. waarbij de inzittenden van

landcriterium’ is een vorm van discri-

de trojka telkens een dierbare over-

minatie. Het Europese Hof van Justitie

boord gooien om de achtervolgende

ziet geen bezwaar. Mits van tijdelijke

wolven tevreden te stellen en om tijd

Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl): Verstandige lui, die coffeeshophouders in Maastricht. Waait de wind uit het noorden, dan buig je mee naar het zuiden. Heel slim om de wind uit de zeilen te nemen van de lieden die uit zijn op sluiting van coffeeshops, wat alleen maar meer criminaliteit en andere overlast veroor-

strijding van drugstoerisme is gediend.

Maastrichtse coffeeshophouders moeten niet meehuilen met de wolven in het bos.

Buurtbewoners zijn bang dat mensen die

te winnen. Regulering van cannabis in

zaakt. Het doel is om de verkeersoverlast

in de coffeeshops geweigerd worden de

Amerika is aanstaande, in Oost-Europa,

te beperken door al die Fransen met hun

wijken intrekken en daar voor overlast

Spanje en Portugal wordt de repressie

auto te weren. Een perfecte duurzame en

zorgen. Ook de autoriteiten vrezen een

met de dag minder. Het is dus de moei-

groene maatregel. Alle Franse cannabis-

toename van de overlast.

te waard om de wolven te vertragen,

consumenten komen in het vervolg met

regulering is nabij!

bus of trein. Hoezo meehuilen met de

aard mag een maatregel discrimineren, als daarmee het hogere belang van be-

wolven in het bos?

Wat denk jij? Gaat de overlast nu toe- of afnemen in Maastricht? En is het wel verstandig dat de coffeeshophouders zelf meewerken aan het bevestigen van de negatieve beeldvorming rondom coffeeshops?

Karel, kweker: Het Europese Hof heeft gezegd dat je buitenlanders mag weigeren als de openbare orde in gevaar komt. Het Hof heeft niet gezegd dat je Fransen en Italianen mag

Mira de Vries, activiste: Ik hoop mee te maken dat wie cannabis wil kopen het gewoon kan bestellen via het internet.

Tijd voor de stelling: Maastrichtse coffeeshophouders moeten niet meehuilen met de wolven in het bos.

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): De meeste coffeeshophouders hebben boter op hun hoofd en zijn roomser dan de paus. Vaak zijn ze vooral geïnteresseerd in de omvang van hun eigen portemonnee en minder in het grotere doel: normalisering, decriminalisering en legalisering van softdruggebruik. Wernard Bruining, coffeeshoppionier: In liefde en oorlog is alles geoorloofd. In de ‘War on Cannabis’ is het dus geoorloofd en soms noodzakelijk de wolven in het bos te paaien of af te leiden. Ik denk dan aan De Dodenrit, een liedje

Peter Cohen, orakel: Winkels waar cannabis wordt verkocht zijn oorden waar geld wordt verdiend. De samenwerking met de autoriteiten is een gouden formule. Gedogen en verdienen gaan alleen samen als de gedogers er niet mee ophouden! Dus huilen de winkeliers af en toe mee. Ik ben daar niet op tegen, het is het spel. Tot nu toe hebben de winkeliers geen Oscar gewonnen met hun principiële stellingnames. Maar helemaal afwezig waren ze ook niet. Soms gaan de winkeliers en de drugsbeleidactivisten gescheiden wegen omdat hun belangen en perspectieven even uit elkaar lopen. Geen ramp lijkt me.

23


Loflied op de vrijheid Door: Jan Sennema

Reizen kan puur bijtanken zijn, maar het kan een mensenleven ook ingrijpend veranderen. Zo’n reis was de voettocht die Mila Jansen ruim dertig jaar geleden door het desolate hoogland van Ladakh maakte. De bekroonde documentaire Mila’s Journey vertelt het verhaal van twee reizen met één bestemming: Mila’s paradijs.

heeft vernomen. Enkele scenes later is alle bravoure verdwenen, wanneer we haar terugzien in een tentje, ergens hoog in de bergen. Mila ligt als een mummie ingepakt in haar slaapzak, terwijl de re-

Mila’s reis naar het dak van de wereld

brachte Ladakh. Mila was diep onder de

gen furieus op het tentdoek klettert. “Ik

begint onder de zeespiegel, in hartje Am-

indruk van de Tibetanen die er als vluchte-

was zelfs te moe om tijd met met Tashi

sterdam. Het waren de swinging sixties.

lingen in groten getale waren neergestre-

door te brengen”, klinkt het kleintjes.

De documentaire brengt die woelige ja-

ken. “Ik voelde meteen een intense con-

Niet veel later moet ze accepteren dat

ren tot leven met unieke archiefbeelden,

nectie. Het waren heel speciale mensen,

haar lichaam niet meer is opgewassen

zoals een scene uit de speel¿lm De ver-

ik denk door hun religie: ze accepteren het

tegen de inspanningen, en besluit ze de

loedering van de Swieps, waarin behalve

leven zoals het komt, heel anders dan de

thuisreis te aanvaarden.

een piepjonge Ramses Shaffy ook Mila’s

westerse mentaliteit om alles altijd maar

eerste schreden op het ¿lmpad zijn te

te willen veranderen.”

zien. Haar kledingboetiek Kink 22 was in 1966 een kruispunt op de psychede-

De trek was ondenkbaar zonder de Tibet-

lische wereldkaart, net als de teashop

aan Tashi, die het gezin door het bergland

die ze daarna opende. Toen de Amster-

loodste, voor ze kookte en samen met

damse tolerantie midden jaren zeventig

Mila de wolven op afstand hield. Onder-

Mila’s Journey is een inspirerend portret van een hippieSULQVHV GLH ]LFK WRW HHQ ÀORVRÀVFKH RYHUOHYHU RQWSRSW de eerste scheurtjes begon te vertonen,

weg legde Hans met zijn Super 8 camera

werd het voor Mila tijd de vrijheid elders

culturen vast die vandaag de dag vrijwel

te zoeken. Als tiener had ze al boeken

verdwenen zijn, zoals Mila aan het einde

over het Hindoeïsme verslonden, en ook

van de documentaire met enige spijt con-

de reisverhalen die ze in haar theehuis

stateert. Al voor ze aan de voettocht be-

hoorde smaakten naar meer. Het reis-

gon, wist Mila dat ze langer in India wilde

doel lag dus voor de hand, en zo vertrok

blijven. Helaas dacht Hans daar anders

Mila met het hele gezin naar het land van

over. De relatie overleefde de tocht dan

haar dromen: India. Pas veertien jaar la-

ook niet. Niet alleen de twee echtelieden,

ter zou ze dat land weer verlaten, om in

ook de twee helften van het ¿lmmateriaal

Amsterdam eerst als wietkweker en later

zouden in tegenovergestelde richtingen

als Pollinator fabrikant haar avontuurlijke

vertrekken. Pas op het sterfbed van Hans

levensweg voort te zetten.

kwamen de twee ¿lmhelften na ruim der-

Mila’s Journey is een inspirerend por-

tig jaar weer samen. Ze zijn in gedigi-

tret van een hippie-prinses die zich tot

taliseerde vorm als gouddraden door de

een ¿loso¿sche overlever ontpopt. Maar

documentaire geweven.

bovenal is het een kleurig loÀied op de

Accepteren

vrijheid, die anno 2011 in Nederland ver-

In 1976 begon Mila samen met echtgenoot Hans Swart en hun 4-jarige doch-

der weg is dan Mila ooit voor mogelijk

ter Maloes aan de 1500 kilometer lange

Elektroshock

voettocht door het nauwelijks in kaart ge-

Daarmee kwam Mila’s droom om ooit het

boosheid, ze lijkt vooral verbaasd dat het

magische Ladakh nog eens te bezoeken

zover heeft kunnen komen. Mila blijft la-

steeds dichterbij. Gezondheidsproblemen

chen. Ook dat hoort bij de acceptatie van

dreigen echter al in Nederland roet in het

het onvermijdelijke...

had gehouden. Ze constateert het zonder

eten te gooien. Na een elektroshock op een hennepbeurs is Mila’s hart van slag. Het kan òf een hersenbloeding òf een hartaanval worden, vertelt ze laconiek als ze net de uitslag van een onderzoek

24

www.anecdote-¿lms.com/milasjourney


T!

NU

I

E ND

TU

INW

IN

L KE

BIJ

N UI

DE

R UU

B

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.


26


e s t i l b n i d l e Superh t r a p po

Captain Hereford

Twee motoren, een jeep, een jetski, het was een gekkenhuis. Maar je leeft ook in een land waar het contrast tussen arm en rijk heel erg groot is. Een paar keer ben ik onpasselijk van mezelf geworden.”

Vreemde types “Ik werkte er keihard. Elke ochtend om half negen kregen we van een zakengoeroe zo’n opblaassessie. Daarna moesten we gaan handelen. Aan de telefoon. Om twaalf uur kregen we een luxe, internationale lunch met veertig collega’s. Na het eten weer een sessie en aan de telefoon. We werkten vanDoor: Peter van Sparrentak

Multikunstenaar Erwin Stienstra alias Hereford maakt blitse pop-art op autodeuren, kleurige collageschilderijen en wandsculpturen. Zijn zelfbedachte superheld Captain Hereford trekt ten strijde tegen onrecht, in het bijzonder GH ]ZHQGHO LQ GH ¿QDQFLsOH ZHUHOG (HQ VHFWRU ZDDU KLM ]HOI jarenlang in werkte.

uit onze eigen belcabine. Er zaten vreemde types tussen. Zo was er iemand die alleen kon bellen als hij in dameskleren was gekleed. En een Australiër, die telefoneerde terwijl hij op zijn kop stond.” “Het was een baan met veel stress, ik heb het een jaar kunnen volhouden. Ik wist altijd redelijk hoe ik iets moest verkopen. Ik

De Groninger heeft een eigenaardige keus

Hoertjes

voor materialen. Het beschilderen van au-

“Ik had een huisje aan zee op Patong Beach,

dat ik een klant binnen drie minuten hon-

todeuren: je moet er maar op komen. De

niet ver van de uitgaansstraat Banghla

derddertigduizend dollar liet investeren.

grote wandversieringen met ruitjesstruc-

Road. Het was te gek. Ik heb daar zelfs

Puur op basis van mijn stem. Ik had die

tuur maakt hij van acrylaatkit, normaal

Arnold Schwarzenegger nog zien rondlo-

man nog nooit gezien. Ik werkte met grote

bedoeld om kieren mee te dichten. Eerder

pen. En dan het moment dat vliegdeksche-

bedragen, waaronder een keer met ruim

maakte hij glaskunst door grote vlakken

pen van de Amerikaanse marine in de baai

een half miljoen dollar in één deal.”

veiligheidsglas stuk te slaan en de barsten

aanmeerden. Ik waande me in de jaren

met verf vol te gieten.

zeventig, Vietnam. Er waren spandoeken

werd bang van dat ‘talent’ op het moment

met ‘Welcome US Navy’ en op straat zag

Beurscrash

Er is belangstelling genoeg voor zijn

je de opgetogen mariniers lopen, op weg

Terug in Nederland ging hij voor de Dexia-

kunstwerken. Hij wil volledig van zijn

naar de hoertjes. En dan de dames die zich

bank werken, toen al berucht om de Le-

kunst gaan leven en nooit meer terug

hiervoor extra hadden opgesierd. Ik had

gio Lease affaire. Er waren volop aandelen

naar zijn oude baan als beursmakelaar.

een huis van drie etages met een bar, aan

verkocht, die geen winst gaven, maar door

Erwin: “Ik had het op een gegeven mo-

de zee. Ik had zelfs mijn eigen barmeisje.

de beurscrash voor de deelnemers enor-

ment helemaal gehad. Het is een heel ziek wereldje. Vol hebzucht en over lijken gaan, als het gaat om een klant binnen te halen. En dat puur voor eigen gewin. Het enige wat je doet, is met geld schuiven.” Hij is financieel opgeleid en volgde een specialistenstudie voor beurshandelaars. Door zijn toenmalige werkgever in Amsterdam werd hij een jaar uitgezonden naar Thailand. Dat is

belastingtechnisch

voordelig.

Daar

werkte hij voor een internationaal effectenkantoor. Zijn standplaats: het populaire eiland Phuket. Hij moest er hard werken, maar had er ook een wilde tijd.

27


noem hem maar Doctor C, stond ooit op de lijst van grootste ¿nanciële fraudeurs. Ik heb meegemaakt dat er aandelen werden verkocht die min of meer bedacht waren, niet bestonden. Ken je de ¿lm The Boiler Room? Ongeveer dat sfeertje.”

Strips In Thailand heeft hij een half jaar les gehad van een van de vele schilders die daar kopieën maken van grote meesters zoals Dali en ter plekke in hun atelier verkopen. Zijn collageschilderijen zijn een mix van technieken: hij tekent, schildert en spuit met spuitbus over sjablonen. “Het gaat me om de sfeer. Ze zijn een mix van alles. Eentje stelt mijn ouders voor, die aan tafel zitten en blablabla-praten, terwijl ik als puber mijn gedachten heb bij blowen, pillen en blote vrouwen. Er zitten vaak persoonlijke dingen in en soms dingen waar ik me druk over maak. Zijn werk is duidelijk geïnspireerd door strips. “Vroeger kocht ik veel stripboeken. Nu kijk ik nog wel eens naar tweedehands strips. Buck Danny’s bijvoorbeeld, of Dan Cooper, Blake & Mortimer. Ik heb vroeger zelf cartoons getekend.”

Schieten Glaskunst maakt hij momenteel niet meer, maar misschien pakt hij dat nog eens op. “Het is een mooie techniek, maar heel bewerkelijk. Je werkt met chemische stoffen en je krijgt er snijwonden van.” Hij heeft me schulden opleverden. Erwin: “Ik reed

van een oud gevechtsvliegtuig. Met het

het nu druk met zijn aparte wandsculptu-

in die tijd dagelijks met de auto naar het

idee dat ik op weg naar kantoor in een

ren. Daarvoor gebruikt hij tubes acrylaatkit

hoofdkantoor in Zaandam. Op een gege-

oorlogsmolen zit en al mijn collega’s en

en een hogedrukspuit. “Ik spuit afwisse-

ven moment had ik er geen zin meer in en

bazen overhoop wil knallen.”

lend met horizontale en verticale strepen op elkaar en zo ontstaat er een structuur.

nam ontslag. Ik ben toen helemaal uit die handel gestapt. Vandaar dat ik mijn eerste Captain Hereford-werken op een autodeur

Trabant

heb gemaakt. Dat staat symbool voor mijn

De autodeuren komen uit oude Trabants.

laatste autorit naar mijn vorige werk.”

“Dat is toevallig zo gegaan. Een vriend van mij heeft een oud saunabedrijf gekocht.

‘Het zijn telkens andere deuren, maar ze

Daar hadden ze op het dak een Trabant

hebben wel steeds hetzelfde thema. Zoals

staan als publiekstrekker. Beetje vreemd

deze met de tekst ‘I used to be one of

voor een sauna, maar goed. We hebben

them’ erboven. Die heb ik opgesierd met

die auto met drie man van het dak gerold

een oud Chinees speelgoedgeweer uit de

en zo is ie op straat terecht gekomen. Ik

jaren veertig. En echte mitrailleurkogels.

denk, wat een leuk autootje. Daar heb ik

De tekst: ‘Watch it! Suits at nine o’clock!’

de deuren uit gesloopt. Daarna heb ik een

gaat over de suits, de pakken. Op deze

adresje gevonden, waar ik ze goedkoop

andere deur staat ‘Offsuit’, een term uit

kan inkopen.” De ¿guur van Captain Here-

pokeren, maar ik gebruik hem als: uit dat

ford heeft hij van een oude strip geleend,

pak. Met een dame erbij die uit de kle-

maar in de toekomst wil hij zijn eigen hoofd

ren is gegaan. Ik heb echt een hekel aan

tekenen met een oude pilotenhelm op. “Ik

pakken gekregen. Veel mensen kijken op

wil er een echte superheld van maken, die

tegen iemand in een pak, maar voor een

strijdt tegen vormen van onrecht. En dan

pak is het juist oppassen geblazen. De

vooral in de ¿nanciële wereld. De grote

deuren heb ik beschilderd in de kleuren

baas waarvoor ik in Thailand werkte, ik

28


Uiteindelijk wordt het viereneenhalve centimeter dik. Opgehangen bij een raam, zie je door het veranderende daglicht steeds andere schaduweffecten.” Van Captain Hereford wil hij een echte superheld gaan maken. “Ik wil nu een kantoorpui op ware grootte gaan maken. Uitzagen in hout. Met daarin een echte Jaguar, opgepimpt als een gevechtsvliegtuig, met mitrailleurs. Hij heeft het pand dan aangevallen met een auto, die als een kamikaze in de wand is getorpedeerd. Uit de ramen hang ik echte kalashnikovs, waarmee het personeel en de baas zich verdedigen.”

www.studiohereford.com

29Portret van een blower

Cannabis is mijn drug of choice “ Door: Michiel Panhuysen

Mario Lap is 59 jaar. Op zijn zestiende draaide hij zijn eerste joint. De jonge Mario pakte het meteen goed aan: “Mijn vader (Loe Lap) had winkels in Nederland en België. Daar verkocht hij in de jaren zestig Afghaanse jassen. Die werden in Nederland verhandeld door mensen die zaken deden in Oosterse artikelen en ook wel een partijtje hasj konden regelen. Die handelaars verkochten me een ons Afghaan voor 110 gulden, dat kan ik me nog goed herinneren.”

zelf ontwikkeld informatiemateriaal.” Op dit moment is Mario hard aan het werk om de ISDD, een enorm grote Engelse drugsbibliotheek, digitaal toegankelijk te maken. Ook informeert Drugtext actief beleidsmakers. Op dit moment werkt Mario met een Franse commissie die onderzoekt of het mogelijk is

Zijn eerste joint werd geen succes. Mario

“Wist je dat er twee methoden zijn om van

om in Frankrijk een systeem voor de pro-

rookte geen sigaretten in die tijd en wist

hennepplanten hasj te maken?”, vraagt hij.

ductie van cannabis op te zetten.

niet hoe hij het aan moest pakken. Hij

“Hasj wordt in Nepal of India gemaakt door

had wat shag gekocht en drukte de brok-

vrouwen in leren pakken door hennepvelden

Bij zijn werk voor Drugtext test Mario af en

ken hasj in de tabak die hij op een vloei-

te laten lopen. De hennephars blijft zo plak-

toe wiet uit coffeeshops. “De wiet die mo-

tje had gelegd. Het eindproduct was verre

ken aan het leer, en wordt er later met een

menteel wordt verkocht bevat soms veel

van fraai: “Wist ik veel dat je de hasj eerst

ijzeren spatel vanaf geschraapt. Dat weet

schimmel en troep. Dat is schrikbarend.”

moest verwarmen om dat spul beter te

tegenwoordig bijna niemand meer. Nu zie je

Daarom rookt Mario zelf het liefst medici-

kunnen verdelen over de joint.“ Het roken

alleen nog maar hasj die door de stuifmeel-

nale wiet van Bedrocan. “Die is gegaran-

van die eerste joint werd een drama. “Ik

methode is gemaakt, de Marokkaanse hasj.”

deerd troepvrij en de THC van die wiet is in evenwicht met de andere cannabinoïden.”

werd er goed ziek van. Ik heb daar achteraf altijd de tabak de schuld van gegeven. Ik heb tabak en cannabis eigenlijk nooit een

Drugtext

Tot slot: “Het verbod op cannabis levert

goede combinatie gevonden.”

In 1989 kwam Mario bij het Nederlands In-

de samenleving veel schade op. De argu-

stituut voor Alcohol en Drugs (NIAD), dat la-

menten die tegenstanders van legalisering

ter opging in het Trimbos Instituut. Hij hield

aanvoeren zijn zwak. Zo is de verwijzing

daar in 1994 mee op om aan Drugtext te

naar internationale verdragen uiterst dubi-

Na zijn eerste slechte ervaring zocht Mario

werken. “Drugtext heeft tot doel om overal

eus. Dat is inmiddels door rechtsgeleerden

uit hoe hij de rest van zijn onsje Afghaan

ter wereld goede informatie over drugs ter

aangetoond. Mede daarom ben ik voor le-

op een prettigere manier kon oproken. Dat

beschikking te stellen. Die informatie be-

galisering van cannabis.”

werkte behoorlijk sfeerverhogend. Sindsdien

staat uit door mij en anderen gedigitaliseerd

blowt hij regelmatig. “Ik ben niet zo’n lief-

materiaal uit bestaande bibliotheken en

Sfeerverhogend

www.drugtext.org

hebber van alcohol. Ik neem liever af en toe een pijpje met hasj, en tegenwoordig wiet. Ik kan er zeer van genieten. Cannabis is mijn ‘drug of choice’, zogezegd. In de loop van mijn leven heb ik ontdekt dat cannabis met

“Het verbod op cannabis levert de samenleving veel schade op.”

een aantal dingen goed te combineren is, en met andere zaken niet. Zo blow ik alleen ’s avonds en raak ik af en toe een week geen cannabis aan. Het is voor mij bijvoorbeeld slecht te combineren met een periode van druk werk. Maar als ik een stukje schrijf, lukt dat weer heel wat gemakkelijker met wat wiet. Ook werkt het ideaal als slaapmiddel.”

Duizendpoot Mario is een duizendpoot. Hij is een boek aan het schrijven over de aanvoer van hasj naar Nederland in de jaren zestig en zeventig.

31


Highlife ontving onlangs een mailtje van een lezer die zich afvroeg of we niet om de tuin worden geleid door de THCpercentages die we keer op keer als feiten krijgen gepresenteerd. Een van de redenen voor die achterdocht is dat er geen algemeen aanvaarde standaard voor THC-metingen zou bestaan, waardoor de meetresultaten van verschillende laboratoria niet met elkaar zijn te vergelijken. Actueel is het thema zeker, nu de 15-procentsgrens het cannabisbeleid een heel nieuwe draai dreigt te geven. Gewapend met een telefoon, een rekenmachine en een weegschaal proberen we te achterhalen of er echt iets aan de hand is. 32


THC: Te Hoge Cijfers Door: Jan Sennema

Een coffeeshop die omwille van de veiligheid van zijn klanten producten wil laten onderzoeken op pesticiden kan daarvoor nergens terecht. Een waarschuwing voor extra sterke wiet in de vorm van een etiket met het THC-percentage? Vergeet het maar. Laboratoria mogen op grond van de Opiumwet JHHQ FDQQDELV DQDO\VHUHQ DOV GDDU JHHQ RQWKHI¿QJ YRRU is gegeven. Cannabisanalyse is met andere woorden een overheidsmonopolie. Reden genoeg om de wereld waar gaschromatografen en procenten de dienst uitmaken eens kritisch op de weegschaal te leggen.

hoek. Sander Rigter, projectuitvoerder van het Trimbos rapport: “Dat oudere cijfers niet te vergelijken zijn met die van na 1999 weet ik wel zeker. Al was het maar omdat het vaak ging om inbeslaggenomen partijen, die niet met dezelfde zorgvuldigheid werden behandeld als wij nu doen met onze monsters.”

Volgens Ron, chemisch analist bij Canna

centage in Californische en Nederlandse

Een aanwijzing in die richting is ook te vin-

Research Laboratories, hoeven we ons

wiet bedraagt dus maar 0,3%! Kennelijk

den in het rapport Drugs in Lijsten van de

over het ontbreken van zo’n standaard

zijn de variatiemogelijkheden met de

commissie Garretsen. Volgens de commis-

geen zorgen te maken. Er bestaan na-

gangbare

gaschromatograaf-vlam-ioni-

sie had buitenlandse hasj in de jaren 70

melijk in Europees verband wel dege-

satie methode zo beperkt dat professio-

en 80 een THC-gehalte van 5% tot 7%.

lijk richtlijnen voor THC-metingen, zo

neel uitgevoerde testen wereldwijd nau-

Even verder heet het dat ‘het thc-gehalte

laat hij telefonisch weten. Wel wijst hij

welijks afwijkingen vertonen.

van buitenlandse hasjiesj is gestegen en tegenwoordig gemiddeld 19% bedraagt.’

op een ander aspect dat onderling vergelijkbare meetresultaten negatief kan

Cannabisactivisten betichten het Trimbos

Dat Afghaanse hasjboeren net zo vlijtig

beïnvloeden. “Het is ons opgevallen dat

Instituut vaak van een kwalijke rol in het

aan hun tuinbouw-skills werken als hun

hoge concentraties CBD de gemeten

grote ‘anti-cannabis-complot’. Tenslotte

Nederlandse sinsemilla-collega’s, is nau-

“Coffeeshopwiet kan wel droog aanvoelen, maar bevat altijd nog 15 tot 20 procent vocht.”

welijks voor te stellen. Meer voor de hand ligt dat deze onwaarschijnlijke verschillen inderdaad voor rekening komen van nietgestandaardiseerde

analysemethodes.

THC-waardes kunnen beïnvloeden. De

is het instituut verantwoordelijk voor de

Maar gaat dat ook op voor de door het

waarden kunnen dan lager uitvallen. Met

THC-metingen waarop de overheid z’n

Trimbos – pas vanaf 1999 – gesignaleerde

CBD-rijke variëteiten hebben kwekers

beslissingen baseert. Vooral de vaststel-

stijging van het THC-gehalte in nederwiet?

een manier om de 15% norm te omzeilen

ling van het Trimbos dat Nederwiet door

als die wordt ingevoerd.”

de jaren heen steeds sterker is geworden,

Geen standaardmeting in de VS

moet het ontgelden. Om deze ´mythe van

Dezelfde monsters

de sterkere wiet´ te ontzenuwen, worden

Al dertien jaar publiceert het Trimbos

vaak de weinige gegevens aangevoerd die

het rapport THC-concentraties in wiet,

bestaan over THC-percentages uit de ja-

nederwiet en hasj in Nederlandse coffee-

ren tachtig en negentig.

shops. Voor het onderzoek over 20092010 gaat het instituut met een nieuw

In de VS, waar de ‘green rush’ nog lang

laboratorium in zee, en legt daarover in

ook zonder gemeenschappelijke stan-

“Wiet is helemaal niet sterker geworden”

daard de Nederlandse en Amerikaanse

“Wiet is helemaal niet sterker geworden”,

periode hebben alleen zin als de cijfers

percentages bij elkaar liggen. Voor de

is ook het standpunt van Wernard Brui-

met elkaar zijn te vergelijken. Om zeker

Trimbos-rapportage

2010-2011

ning, cannabisman van het eerste uur en

te zijn dat het nieuwe lab vergelijkbare

werden 65 nederwietmonsters getest,

tegenwoordig pionier in de medicinale

testresultaten levert als het oude, laat

met de volgende resultaten: het gemid-

toepassingen van cannabisolie. “Kijk naar

het Trimbos beide laboratoria dezelfde

delde THC-percentage bedroeg 16,7%,

de cijfers uit de jaren tachtig, toen had

monsters analyseren. De testresultaten

het hoogste was 23,2% en het laagste

wiet THC-waarden van 6 tot 7 procent,

liggen dicht genoeg bij elkaar om te con-

6,8%. Bij het laboratorium van het Ame-

hasjolie bevatte toen maximaal 50% THC.

cluderen dat de continuïteit is verzekerd.

rikaanse BudGenius zijn die percentages

De verklaring voor die verschillen is dat

Wie de moeite neemt ook de oudere rap-

voor 65 willekeurige monsters respec-

er toen een andere referentie werd ge-

porten te lezen (gratis als pdf te down-

tievelijk 16,4%, 23,68% en 9,25%. Het

hanteerd.” Bruining krijgt – al is het om

loaden!), zal ontdekken dat die zorgvul-

verschil tussen het gemiddelde THC-per-

een andere reden – bijval uit onverwachte

digheid al in 1999 werd betracht.

niet is uitgeraasd, bestaat zo’n standaard niet. Toch is het opmerkelijk hoe dicht

over

z’n rapportage uitgebreid verantwoording af. Metingen over een langere tijds-

33


15%-norm Ook als de dubieuze cijfers van vóór 1999 buiten beschouwing blijven, geven de Trimbos rapporten geen aanleiding eraan te twijfelen dat het gemiddelde THC-gehalte in coffeeshopwiet van 8,6% in 1999 is gestegen naar 18% in 2003 (en inmiddels weer is gezakt naar 16,5%). En wat is nu eigenlijk het probleem met die vaststelling? Niemand kan betwisten dat het veredelen van cannabissoorten de afgelopen dertien jaar een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat het creëren van steeds sterkere soorten daarbij vaak prioriteit had, lijkt ook geen overdrijving. Internationale cijfers laten een vergelijkbare ont-

Voorbeeld van de werkwijze bij Budgenius. Opvallend: drie samples AK-47 met drie verschillende THC-waardes. Het grootste verschil bedraagt ruim 8%.

wikkeling zien, dus van een exclusieve Trimbos-bias kun je echt niet spreken.

stoffen denkt, is alcohol het klassieke re-

Geen twijfel

Het gaat er dan ook niet om hoe hoog

ferentiekader. Heerlijk helder is Heineken

Mensen die beroepshalve met THC-per-

de cijfers zijn, maar wat ermee gedaan

wat dat betreft: 5% van het volume van

centages te maken hebben laten echter

wordt. Want waar Nederland in die cij-

een pijpje pils bestaat uit de harddrug

geen enkele ruimte voor twijfel. En dan

fers aanleiding ziet de 15% THC-norm

alcohol. De meeste mensen gaan er klak-

maakt het niet uit of ze voor instanties

te overwegen, staan diezelfde cijfers

keloos van uit dat het THC-percentage

werken of in de cannabisbranche. Een

in steeds meer Amerikaanse staten het

van wiet net zoiets is als het alcoholper-

mevrouw van het Bureau Medicinale Can-

vrijgeven van cannabis (en zelfs hasj-

centage van drank. Bevat bijvoorbeeld

nabis meldt op de automatische piloot dat

olie) als medicijn bepaald niet in de weg.

100 gram wiet met 15% THC dan inder-

in ieder geval voor hún producten geldt

daad 15 gram THC? “De 15% is ten op-

dat

zichte van het plantmateriaal. Oftewel in

aan het totaalgewicht van het product.

Heerlijk helder

THC-percentages

gerelateerd

zijn

een gram nederwiet zit gemiddeld 15%

Angel Santz van BudGenius mailt dat de

Iets heel anders is de vraag of een ogen-

van de gram aan THC”, laat Sander Rigter

percentages

schijnlijk keihard gegeven als een per-

van het Trimbos weten.

THC ten opzichte van het gewicht van het

relatieve

hoeveelheid

product aangeven, maar als ik terugmail

centage ons niet op het verkeerde been zet. Als je aan een percentage werkzame

de

met de vraag wat hij precies met ´re-

Sterk argument

latief´ bedoelt, trekt hij dat woord weer

Wernard Bruining weet zeker dat dit niet

in. Sander Rigter van het Trimbos weet

klopt, en daar heeft hij een sterk argu-

na enige aarzeling zeker dat het gaat om

ment voor. “Als je voor het maken van

de gewichtspercentages van de produc-

cannabisolie met pure alcohol een ex-

ten zoals die in de coffeeshop verkocht

tract maakt van wiet, extraheer je vrijwel

worden. Ook Ron van Canna Research

“Dat 15% van het gewicht van een sample uit pure THC bestaat, kàn gewoon niet.” alle hars. Omdat ik alles altijd nauwkeu-

onderschrijft die uitleg in principe, net

rig weeg, weet ik dat je gemiddeld zo’n

als de vele zaadbedrijven die hun pro-

15% van het drooggewicht van de wiet

ducten aanprijzen met vaak hemelhoge

aan hars extraheert. Die 15% bestaat

THC-percentages. De vraag waar ze die

onder meer uit terpenen, oliën en can-

percentages dan wel hebben laten meten

nabinoïden, waarvan THC er één is. Dat

moeten we nog maar even laten liggen.

15% van het gewicht van een sample uit pure THC bestaat, kàn dus gewoon niet.”

Deze schematische weergave van een trichoom of harsklier geeft een indruk van de hoeveelheid cannabinoïden. THC & Co komen voor in de bovenste (grijze) helft van de bol rond de (blauwe) blaasjes (vesicula), en in de wand van de bol. Zeer geringe hoeveelheden THC zitten in de (gele) onderste helft van de bol. Van de drie soorten trichomen bevat dit type verreweg het meeste THC.

34

En Bruining is niet de enige met deze er-

Paniekverhalen

varing. Weliswaar levert zelfs de meest

Toch blijft Bruinings argument knagen.

ef¿ciënte

chloroform

Iets klopt er niet, maar wat? Misschien

hooguit 90% rendement op, daar staat

wijst het door Santz zo terloops gebruikte

tegenover dat er lang niet zoveel canna-

(en snel weer ingetrokken) woordje ‘rela-

binoïden in de hars voorkomen als vaak

tief’ in de richting van een verklaring? De

wordt gedacht; minder dan de helft van

sinds 1995 actieve website UK Cannabis

een harsklier bevat cannabinoïden (zie

Internet Activist (UKCIA.org) rook al in

illustratie), en zelfs daar moeten ze de

2005 onraad. Na paniekverhalen in de ta-

ruimte delen met andere stoffen.

bloids over sterker wordende wiet vraagt

extractievloeistof


UKCIA het Home Of¿ce, in Groot-Brittan-

maar bevat dan nog 15 tot 20 procent

van het product. En hoe zit het met het

nië verantwoordelijk voor cannabisana-

vocht, vaak zelfs meer. Bij een laborato-

vocht bij hun analyses? Volgens het rap-

lyses, om opheldering. Het antwoord is

rium aangeleverde monsters kunnen dus

port 2010-2011 werden de monsters niet

teleurstellend onnauwkeurig. “Het per-

zeer uiteenlopende percentages vocht

gedroogd, ‘ook al kan dat vochtgehalte

centage THC is het gewicht aan THC per

bevatten. Als je vergelijkbare testresul-

inderdaad een invloed hebben op de ge-

gewicht aan droog cannabismonster dat

taten wilt, moet het vochtgehalte van alle

haltes’, zoals later wordt aangevuld. Dat

is geselecteerd voor analyse”, schrijft het

monsters eerst gelijk zijn. Volgens de Eu-

is hoogst merkwaardig, want de Britten

Home Of¿ce.

ropese norm mogen monsters voor een

– die zoals bleek vergelijkbare meetre-

analyse maximaal 10% vocht bevatten.

sultaten rapporteren – doen dat wel. En

UKCIA probeert tussen de regels door te

Voor nauwkeuriger metingen, bijvoor-

hoe zit het dan met die Europese norm?

lezen. “Het is onduidelijk wat ze bedoe-

beeld bij een medicinale analyse, moet

Ook het onbehaaglijke gevoel dat Brui-

len met ´droog´. Plantmateriaal dat je

het vochtgehalte nog lager zijn. Om ze te

nings praktijkvoorbeeld geeft, redeneer

bij een dealer koopt bestaat, zelfs als het

drogen worden de monsters verwarmd.

je niet zomaar weg. En dan is er nog het

in de normale zin van het woord droog

Bij dat proces verdwijnen stoffen met

feit dat amper de helft van de harsklieren

is, nog steeds voornamelijk uit water.

een verdampingstemperatuur die gelijk

THC bevatten – let wel: er niet stampvol

Het lijkt erop dat ze het hebben over

is aan of lager dan de droogtemperatuur.

mee zitten. Kortom, het laatste woord is

een monster waaruit alle water is ver-

Een analyse levert wel de gewichtsper-

hierover nog niet gesproken.

wijderd, waardoor effectief de biomassa

centages op van de gemeten stoffen,

Zolang de onderzoeksresultaten onder-

van het materiaal wordt vernietigd, zodat

maar het geanalyseerde monster is niet

ling vergelijkbaar blijven, kun je je af-

de oliën die de plant produceert overblij-

meer dezelfde wiet als de consument in

vragen of het veel uitmaakt als de gerap-

ven. De THC-meting vertegenwoordigt

een coffeeshop koopt.”

porteerde THC-percentages inderdaad te

THC-hars«

hoog zijn. Toch is een bijstelling naar

dus een percentage van het gewicht van de oliën in het monster, en niet van het

beneden, zeker gezien het internatio-

totaalgewicht van het monster.” UKCIA

Merkwaardig

vroeg het Home Of¿ce om een bevesti-

Hoe je het ook wendt of keert, dat is

denkbaar. Het zou vooral de gevoelsfac-

ging van deze interpretatie, maar kreeg

net zoiets als een deel van het water in

tor veranderen. Zeg nou zelf, 15% THC

geen antwoord.

bier laten verdampen en pas dan het al-

klinkt toch een stuk dramatischer dan

coholpercentage meten. Het van takjes

2,5%. Dat is pakweg het verschil tussen

gezuiverde product noemt het Trimbos

sherry (15% alcohol!) en light bier, de

overigens

plantmateriaal’.

softdrug onder de alcoholische versna-

In grote lijnen onderschrijft Ron van Can-

Inderdaad, ook blowers verwijderen de

peringen. En het mooie is, de wiet wordt

na Research de lezing van UKCIA. “Cof-

takjes voor ze hun joint vullen, maar toch

er echt niet minder sterk door

feeshopwiet kan wel droog aanvoelen,

maken die deel uit van het totale gewicht

Droog is ook nog nat

het

‘echte

nale debat hierover, absoluut niet on-

35ILLEGALE MAROKKAAN ALS PRESIDENT VAN NEDERLAND

Door: Arjan van Sorge

,Q GH ELRVFRRS LV QX 'H 3UHVLGHQW WH ]LHQ HHQ ¿OP YDQ (ULN GH %UX\Q RYHU HHQ LOOHJDOH 0DURNNDDQ GLH SUHVLGHQW YDQ 1HGHUODQG ZRUGW 9HWWH DFWLH HQ YHHO KXPRU RYHU HHQ VHULHX]H ]DDN

Komedie met boodschap “De uitdaging van deze ¿lm was: hoe kun je veel mensen bereiken? De meeste bio-

Erik de Bruyn (1964) maakte eerder ¿lms

met de volgens hem ingewikkelde ¿lm,

scoopbezoekers zijn tussen de 12 tot 18

als Wilde Mossels en Nadine, de tv-serie

die later klaar is dan hij gehoopt had. Er

jaar, hoe bereik je die groep en vertel je

De Troon, clips voor bands en een waan-

is ge¿lmd in Nederland en Marokko, maar

een positief verhaal met een boodschap er

zinnige trits commercials. En nu dus De

vooral in Hongarije, waar het voordeliger

in? Het is een genotzuchtig tijdperk, alles

President, met o.a. Achmed Akkabi, Na-

is om te ¿lmen vanwege allerlei ¿nanciële

wordt door de media gevoed en mensen

jib Amhali, Charlie Chan Dagelet en Frank

regelingen. “Daar kun je meer met het-

lijden – zonder het zelf te weten – aan een

Lammers. Een jaar is hij bezig geweest

zelfde geld, je hebt een grotere crew.”

information overload. Het lijkt of de moraal

37


kamp waar ze in zitten. We konden daarvoor een echt concentratiekamp van een Amerikaanse ¿lm over Anne Frank gebruiken, met prikkeldraad eromheen. We hebben er wel een nieuwe set van gemaakt: de barakken geschilderd en ingericht, en de bewakingstoren neergetrokken.”

Hapklaar “De ¿lm laat ook iets zien over populisme, hoe rampzalig dat is voor de Nederlandse politiek. Populisme is een volkse tegenbeweging die niet zolang geleden weer een boost kreeg met Pim Fortuyn. De klacht is o.a. dat er veel partijen zijn, die heel lang vergaderen en niet tot overeenstemming komen. Er is onrust in het land gekomen en daar maken populisten gebruik van. Die komen met hapklare brokken informatie en door een volkse tegenbeweging te suggereren worden ze populair. Fortuyn, Wilders, Verdonk – en je ziet het ook in andere landen. Ze pakken de niet verder doordachte of op onderzoek berustende volksmoraal op. Het komt allemaal door de Joden, of de Marokkanen, moslims, de buitenlanders.”

Te mooie wereld “De ¿lm gaat daar niet al te diep op in, dan zou je een heel andere ¿lm krijgen. Ik wilde een ¿lm maken die een simpele moraal heeft. Dat de parlementaire democratie helemaal zo slecht niet is, en dat migrasoms wegvalt. Het is dan interessant om

zit, en aan de dope is. Dat boek lijkt op zich

tie altijd zal blijven bestaan. Het idee van

te zien of je politieke satire en een soort

weer geïnspireerd door de ¿lm Being There

grenzen dichtgooien is gewoon onmogelijk.

boodschap ineen kunt smeden met hu-

uit de jaren zeventig, waarin een tuinman

Dat heb ik wel in de ¿lm willen stoppen. De

mor, actie en een liefdesverhaal. De Pre-

het door zijn simpele opmerkingen tot pre-

¿lm gaat in op vooroordelen, en wat er zou

sident is een romantische komedie, maar

sident in Washington schopt.”

gebeuren als een type als Wilders aan de

Nederland is moe van al het paarse en bruine gewauwel, dus moet ons land net als Amerika een republiek worden.

macht komt. Het trekt de grote lijnen van

het vertelt wel het verhaal van een illegale Marokkaanse aspergesteker die door een

vandaag door naar de toekomst. Aan het

vreemde samenloop van omstandigheden

Toevallige held

president van Nederland wordt – en hoe hij

Het verhaal speelt in de nabije toekomst,

beeld, een denkbeeldige ¿guur, en die zegt

daar dan mee om gaat.”

zeg vijf jaar van nu: Nederland is dan moe

dat mensen toch altijd blijven bewegen,

van al het paarse en bruine gewauwel en

migreren, remigreren. Het is toch een te

het overleg en de splinterpartijen, men wil

mooie wereld om te laten liggen.”

Meer romantiek

duidelijkheid en dus moet Nederland net zo-

In 2005 verscheen het boek De President

als Amerika een republiek worden. Een van

van Khalid Boudou (Het Schnitzelparadijs,

de twee presidentskandidaten wil daarbij

PizzaMaf¿a), waar Marco van Geffen zijn

gebruik maken van de toevallige held Joes,

scenario voor een gelijknamige ¿lm door

een richtingloze jongen die dingen over-

liet inspireren. Dat boek is eigenlijk niet

komt. “Dat is iets dat vaker in mijn ¿lms

ver¿lmbaar, dus de ¿lm is een nieuw ver-

zit, dat iemand dingen overkomt...” Met zijn

haal geworden. “Ik heb dat scenario van

oom Hamid (Najib Amhali) is hij illegaal in

Van Geffen herschreven, en geprobeerd het

Nederland, waar ze betrokken raken bij een

karakter van Joes – die president wordt –

politie-inval in de barakken waar ze slapen.

uit te bouwen. Het boek gaat over een jon-

“Die barakken gaan trouwens iets verder

gen die gesjeesd is en voornamelijk thuis-

dan een boerderij, het is bijna een soort

38

eind van de ¿lm komt de vader van Joes in

Western in Nederland Erik heeft alweer het scenario geschreven voor een film die eerst Aardappel Outlaws heette, maar uiteindelijk Lowland Cowboys als titel kreeg. Het is een western in Nederland en gaat over een paar truckers uit de Achterhoek. Maar hun vrachtwagen hebben ze niet afbetaald, en dan loopt het gierend uit de hand. Denk aan koeien en coke, Hollandser kan het niet. En uiteindelijk komen ze dan ook nog eens op de Zwarte Cross uit.


Titelsong heet GEK “Het hoort bij de commerciële film van vandaag de dag dat er een titelsong bij zit. Eerst zou Jayh die maken met Gers, maar het is uiteindelijk een samenwerking van hem met Kleine Viezerik en producer Reverse geworden. Daarnaast heb ik Sjaak in de film gebracht, de undergroundrapper die met Appa een paar jaar geleden ‘Ik heb schijt aan de overheid’ rapte, en in een zwart/wit clip een t-shirt aan had met daarop ‘terrorist’. Dat-ie met een hakbijltje staat te zwaaien... Ik vond die gast echt charisma hebben en het leek me geweldig om hem een rol in die film te geven. Het is iets wat niemand zou verwachten, maar ik heb Sjaak, de heftige Marokkaanse undergroundrapper, de mythische en wijze vaderfiguur gemaakt.”

Belachelijk “Wat ik ernstig vind aan dit land, is dat gaandeweg alles rechts wordt. Na het socialisme en het communisme had de markteconomie

voorgoed

gewonnen,

maar je ziet nu dat er ook grenzen zijn aan de markteconomie en aan de groeibaarheid, dat een rechts idioom de overhand krijgt wat heeft geleid tot dit belachelijke gedoogkabinet. Dat tast bijna de grenzen van de democratie aan. Daarom is het zo belangrijk dat een simpele moraal weer eens wordt verkondigd, dat de jeugd daar eens over nadenkt: wat is eigenlijk parlementaire democratie? Wat zijn onze democratische en sociale verworvenheden eigenlijk waard? Het lijkt me goed als we daar over nadenken.”

Drive-by shooting “Op een gegeven moment raakte het budget op, maar er moest nog een aanslag op de president ge¿lmd worden. Dat klinkt als een makkie, maar hoe doe je dat eigenlijk? Er komen twee gasten aanlopen die schieten, een bewaker schiet terug, ze rennen naar buiten, er komt een drive-by shooting. Dan zit je zo te vergaderen. Want dan is er maar geld voor één pistool. Ik zeg, dat kan niet, we hebben het er al weken over gehad! Uiteindelijk moesten we dat ene pistool dubbelen... En alleen een stuntman mag een pistool afschieten, niet een ¿gurant. Het is een losse Àodder die je afschiet, het is een echt pistool, het gaat beng keihard! Fuck it, zei ik, dan speel ik zelf wel die aanslaggast, want ik ben de regisseur en je gaat mij niet verbieden dat ik zo’n ding niet mag afschieten! Dus ik speel nu zelf iemand die een aanslag pleegt op de president. Het was de enige optie.”

39


(PEHU 40


Greengo King Size Slim

De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC gekeurde pulp - 100% vrij van bleekmiddelen - FSC mix - Arabische Gom - Pakje van gerecycled karton - NL winnaar van de EPA 2011

www.flamez.eu

www.greengo.nl

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com 2

Bezoek onze 500 m grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Info: www.voc-nederland.org 42


Fenomenen in de coffeeshopbranche deel 16

Nol van Schaik: “Altijd cannabis!” Door: Wernard Bruining

Nol van Schaik is eigenaar van twee Haarlemse coffeeshops. In het verleden maakte hij zich vaak sterk voor de cannabisbranche. Nu woont hij al tien jaar in Spanje, waar hij een prachtige oase voor cannabisten gecreëerd heeft. Nol heeft altijd voorop gelopen in de strijd voor legalisatie. Mede daarom heeft hij een roerig en rokerig leven achter de rug.

sleutel. Met een oude bak¿ets reden we op vuilnisdagen door de stad om een interieur bij elkaar te harken. Op 3 januari 1991 ging ik open.”

Nol is inmiddels 57 en draait nog steeds

was daar een zooi, het water stond op

elke dag vele jointjes. In Haarlem bezit

de vloer, er zaten gaten in het dak en

Wiet is verdriet

hij de coffeeshops Willie Wortel’s Indica

wat vervelender was, ik bezat geen rooie

Om publiek te trekken organiseerde Nol

en Sativa. Dat waren er ooit drie, maar de

cent. Op 16 december 1990 kreeg ik de

van alles, zoals een lingerieshow en pool-

Sinsemilla is nu van zijn kinderen en een voormalig werknemer.

Het kunstje leren Toen Nol 25 jaar was begon hij een sportschool. Door ‘sportverdwazing’, zoals hij dat nu noemt, was hij van 1983 tot 1985 Nederlands bondscoach krachtsport. Nol blowde niet, maar ging met zijn klanten wel regelmatig een bakje kof¿e doen bij The Empire, een coffeeshop in de buurt. Nadat zijn sportschool failliet ging besloot Nol weer in de bouw te gaan werken. Hij was bouwvakker geweest voor hij zijn sportschool opende. De werkomstandigheden waren er in de bouw niet beter op geworden. Je moest bijvoorbeeld ook in de regen werken, weliswaar met speciale kleding aan, maar toch, dat viel zwaar tegen. Omdat zijn sporters allemaal blowden leerde Nol het kunstje ook. Daarbij viel hem op dat de service in de gemiddelde Haarlemse coffeeshop niet zo best was. Nol: “Dan was de kof¿e weer op, dan weer de vloeitjes. Ik dacht, dat kan ik beter. Dat was in 1990.” Maar er mochten geen extra shops in de stad komen, dus bedacht Nol een list. “Ik begon een vereniging waar mensen onder het genot van een blowtje ook konden knutselen, want ik was altijd al bezig om apparaten voor de krachtsport te bouwen. Ik heb de nodige verbeteringen bedacht die nu nog gebruikt worden, dus dat werd de Willie Wortel Workshop knutselvereniging. Ik kon een oude taxigarage huren. Het

43


toernooien met mooie geldprijzen. Hij be-

gemeester waarin stond dat hij hasj en

deur uit was had ik nooit problemen meer.

gon met een enkel plakje hasj, en dan

wiet mocht verkopen. Het was de eerste

Blowen en alles wat daarmee te maken

ook nog op de pof. Hans, de man die hem

gedoogbeschikking in Nederland.

had was een goede zaak om stoom mee af

die hasj op de pof gaf, zag eerst niks in wiet. Het motto van Hans; wiet is ver-

te blazen. Ik heb me dus altijd verzet tegen autoriteiten en instanties die de can-

driet. Maar later begon Hans ook wiet te

Beter blowen

leveren, en dat ging uiteindelijk twaalf

Vanaf dat moment had Nol dus een cof-

jaar goed. Hans wilde nooit al zijn geld

feeshop. Dat leverde nog een hoop proble-

terug hebben. Want, zei Hans: “Kijk Nol,

men met de belasting op, want die wilde

ik vind het wel een lekker idee als ik wat

dat hij daarvoor ging betalen. Nol wierp

Rare zaak

geld bij jou heb uitstaan. Dan kan ik je

dan tegen dat hij een workshop, een knut-

Na tien jaar moest Nol uiteindelijk toch het

altijd bellen als ik eens wat nodig heb.”

selkluppie had. De Belastingdienst was het

pand uit. “Door interventie van de politie

Na elf jaar had Hans dat geld nodig en

daar niet mee eens. Er werd beslag ge-

kreeg ik nog een jaar uitstel, want die vond

werd Nol gebeld. Nol sprong direct in zijn

legd en de hele zaak werd publiekelijk ver-

het maar een rare zaak. Ik had de hele-

auto en gaf hem in één keer alles wat hij

kocht, zelfs toen Nol op kwam draven met

boel opgeknapt, voorzag in een behoefte

hem schuldig was.

de 25.000 gulden waar het allemaal om te

onder Haarlemse jongeren en dan moest

doen was geweest. De inboedel werd bij

ik ineens weg. Toen vond ik een pand aan

opbod verkocht en voor weinig geld voor

het Houtplein. Een collega van me had daar

nabis willen afknijpen. En dat verzet, dat pleeg ik nu nog!”

Om publiek te trekken organiseerde Nol van alles, zoals een lingerieshow en pooltoernooien met mooie geldprijzen.

Coffeeshopvergunning Nol werkte in het begin nog ’s avonds bij in de bouw om extra geld te verdienen. Hij kwam toen op het idee om ook bier te verkopen. Dan werd er wat meer verdiend en hoefde hij niet meer ’s avonds te werken. “Dat bier ging hartstikke goed. We reden telkens met een aanhanger met 70 kratten bier naar binnen. Dat moest stiekem, zodat de naastgelegen dansschool het niet zag. Die hadden een hekel aan ons omdat we blowden. De Àesjes kostten 60 cent per stuk en die verkochten we dan voor een knaak. Dat liep als een tiet, we hadden soms 130 man binnen. Daar kwam natuurlijk politie op af en dan vertelden wij dat die of die jarig was, en dat we gewoon een feestje vierden in de vereniging. Na de zoveelste keer moest ik op het bureau komen. Toen zeiden ze, we zijn nou zeven keer bij je wezen kijken. Elke keer is er weer een groot feest, daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Wat wil je nou eigenlijk? Je staat in de Kamer van Koophandel ingeschreven als vereniging voor het gezamenlijk uitdenken en vervaardigen van functionele decoratie onder het genot van een jointje, maar je verkoopt illegaal bier. Ik moet je dus een

Nol verbouwde een Spaanse bouwval eigenhandig tot een prachtige oase voor zijn vele cannabisvrienden.

bekeuring geven van 500 gulden. Maar we worden er nou wel een beetje zat van.

Nol overgenomen door een goede vriend,

een hele mooie discotheek van gemaakt,

Waarom stop je niet met dat bier? Vraag

Mark, de eigenaar van coffeeshop Far Out

maar hij werd daar gek door alle alcohol

gewoon een coffeeshopvergunning aan.””

in Dedemsvaart. Daarna kwamen er jaren

en coke-ellende. Na een jaar was hij al die

problemen met de huisbaas, die de garage

narigheid helemaal zat en konden wij de

Nol vond de bekeuring eigenlijk wel te-

wilde slopen en het terrein voor veel geld

tent overnemen.”

recht. Hij had inmiddels al zoveel bier ver-

wilde verkopen aan een projectontwik-

kocht! Hij was de alcohol ook zat en koos

kelaar. Nol wilde echter van geen wijken

daarom voor de coffeeshopvergunning.

weten. “Mijn vader en grootvader waren

Amerikanen

De week daarop lag er een boete van 500

alcoholist, ik wist dus uit ervaring wat een

Ondertussen was Nol in 1998 partner ge-

gulden in de brievenbus, maar ook een of-

ellende alcohol bracht en hoeveel beter

worden in coffeeshop Frans Hals, schuin

¿cieel gestempeld document van de bur-

het was om te blowen. Sinds het bier de

tegenover het station in Haarlem. “Die

44


Smokkelaar Nol is actief geweest als smokkelaar van hasj uit Marokko naar Nederland. Hij werd daarvoor gearresteerd in Frankrijk, maar wist te ontsnappen. Hij organiseerde talloze oogstfeesten, zoals het Haarlems Hasj en Wietfestival, en de eerste internationale cursus voor coffeeshophouders. Hij liep voorop in talloze demonstraties en pro cannabisacties. Hij opende het Global Hemp Museum in Haarlem en in 2001 de Dutch Experience, de eerste en tot nu toe enige coffeeshop in Stockport in Engeland. Hij schreef een boek en zette Haarlem op de wereldkaart als HempCity. Hij begon in Spanje Lady Ganja Seeds en is momenteel een stuwende kracht achter het THC, de belangenvereniging Team Haarlemse Coffeeshopondernemers.

man kon ik later met hulp van een partner uitkopen. Omdat we in Haarlem regelmatig als coffeeshophouders met elkaar contact hadden wist ik van een ouder echtpaar dat die een verlopen coffeeshop hadden en ermee wilden stoppen. Je mocht toen nog coffeeshops verkopen én verhuizen. Een werknemer van me wilde daar wel instappen. Maar dat ging op het laatste moment niet door, dus besloot ik samen met mijn partner Michel die shop dan maar over te nemen. Mijn idee was om die shop op te knappen en dan weer met winst te verkopen. Ik had het idee om die shop via het internet te verkopen op een soort veiling. Er waren vast zat Amerikanen die het geweldig zouden vinden om een coffeeshop in Nederland te hebben.”

Blowen, dat zal Nol altijd blijven doen. Si Señor!

Indica

Inpakken en wegwezen!

geteld van vier man 250,- toegeschoven.

“In ieder geval had ik toen ineens drie cof-

“In 2003 wilde ik het 30-jarig bestaan

Toen dacht ik, wat zal ik me hier nog uit-

feeshops! De derde shop noemden we eerst

van het fenomeen coffeeshop vieren. Jij

sloven. Als ze jullie twee al niet weten

Dutch Joint en later de Indica. De nieuwe

was in 1973 met de Mellow Yellow be-

te waarderen zullen ze dat met mij later

shop was compleet verlopen. We hebben

gonnen, de eerste coffeeshop en later

ook niet doen. Toen heb ik besloten om

de tent eerst helemaal zelf opgeknapt, dat

Positronics, de eerste growshop. Old Ed

te emigreren. Ik zei tegen mijn vriendin

doe ik altijd zelf, ik ben immers bouwvak-

heeft de Sinsemilla naar Nederland ge-

Marushka, kom op, inpakken en wegwe-

ker geweest. Toen we alles piek¿jn in orde

bracht en jullie beiden konden wel een

zen, we gaan naar Spanje!”

hadden kwam de stront letterlijk door het

steuntje in de rug gebruiken, vond ik.

plafond zakken. Lekkende riolering in de

Ik schreef dus bijna 3000 cannabis-ge-

Nol kocht een vervallen huis met wat land

bovenste verdiepingen! De huiseigenaren

relateerde mensen en bedrijven aan. Ik

in Spanje en verbouwde dat tot een oase,

wilden niet echt grondig repareren, maar

stelde voor om allemaal 250 euro te do-

een soort bed and breakfast voor blowen-

“Ik heb me altijd verzet tegen autoriteiten en instanties die de cannabis willen afknijpen.”

de vrienden. Een aantal appartementjes

het pand ook niet aan ons verkopen, dus

neren zodat we jou en Old Ed weer mooi

om zijn gasten en zichzelf van wat te roken

besloot ik de boel maar te verhuizen. Ik

op de rails konden zetten. Ik vond dat

te voorzien. Want blowen, dat zal Nol altijd

ben toen naar Koudenhorn verhuisd, daar

jullie ervoor gezorgd hadden dat we met

blijven doen. Si Señor!

bij de molen aan het water. Daar ben ik

zijn allen zoveel geld in deze branche

nog steeds hartstikke blij mee, want het is

konden en kunnen verdien. Ik heb toen

zo’n beetje de enige coffeeshop in Haarlem

een groot feest georganiseerd dat me

waar je nog voor de deur kunt parkeren. “

20.000 euro heeft gekost. Ik kreeg wel-

bij elkaar, compleet met zwembad, uiteraard mét een groot wietblad op de bodem en links en rechts de nodige wietplantjes

www.gagatrading.biz www.coffeeshopnews.nl www.www.shop.nl

45


‘In Cannabis Fidelis’ Door: Wernard Bruining

Met 16 coffeeshops voor 160.000 inwoners is Haarlem een gemeente die in veel gevallen dient als rolmodel voor de rest van Nederland. Wernard Bruining bezocht de shops van Nol van Schaik. En sprak ook met de eigenaar van coffeeshop Birdie, de huidige voorzitter van het THC, Team Haarlemse Coffeeshopondernemers. De ‘lijfspreuk’ van die club? ‘In Cannabis Fidelis’, oftewel, in cannabis vertrouw ik… Jan Dirk (41) werkt bij KLM Cargo. “Ik kom hier al een tijdje. Ik blow al sinds ik 15 ben, maar ben inmiddels getrouwd en heb twee kinderen. Meestal blow ik alleen in het weekend. Vroeger kwam ik altijd in

reau. Het is allemaal sales gericht, face to face. Ik rook sinds mijn veertiende. Ik vind er mijn rust mee. Anderen drinken een biertje, ik rook een jointje, wat is nou het verschil? Ik heb veel mensenkennis, maar dat heb ik van mezelf, niet van het blowen of zo. Purmerend, maar hier is het een stuk rus-

Wat mijn baas ervan vindt? Ach, die blowt

tiger. De mensen hier zijn allemaal goed

zelf ook. We hebben het er eigenlijk nooit

aanspreekbaar en ik word altijd prima ont-

over, als je je werk maar goed doet.”

vangen. Het is een leuke ondernemende stad, de mensen zijn echt wel trots op hun

Ferry, werkt bij de Indica. “Ik ben 41. Ik

Haarlem. Ik heb in het verleden portiers-

werk hier nu 15 jaar en heb heel veel zien

werk gedaan, dan krijg je veel te maken

veranderen. Voor ons ten nadele hoor,

met dronken en dus agressieve mensen,

vroeger was het meer hippiestyle, wat

”Ik zal wel blijven blowen tot in het bejaardenhuis…” dat zie je in het coffeeshopwereldje nooit.

vrijer. Maar we krijgen nog steeds van

Ik zal wel blijven blowen tot in het bejaar-

klanten complimenten dat ze hier nog met

denhuis, het is beter dan al die pillen, hè?”

het barpersoneel kunnen praten. In de meeste coffeeshops mag je niet eens meer

Michael (22), Haarlem. “Ik geef verkoop-

roken, het is er vaak ongezellig geworden.

trainingen bij een marketing en adviesbu-

De klanten van een coffeeshop zijn zoals

46


de eigenaar. Wij hebben eigenlijk een heel andere toeloop dan de rest van de shops hier. Bij ons hoor je veel meer herrie, we zijn altijd aan het lullen met elkaar. Dat Nol naar Spanje ging heeft wel invloed gehad op de mensen die hier werken en komen. Hij was toch de motor achter alles. Gelukkig komt nu alles weer een beetje terug, hij komt nog vaak even over. Nol heeft gezien dat we hem nodig hebben. Als hij er is worden er ook meteen beslissingen genomen, hij heeft altijd instinctief het juiste antwoord. Nol heeft zowat bij iedere joint een nieuw idee, haha!” Fabian (23), Haarlem. “Ik blow al sinds mijn 16de, ik kom al heel lang bij de Wortels. Eerst bij de Sativa bij het station en nu hier bij de Indica. Het is hier veel gezelliger. Ik ben kok. Ik werk full time in een klein Frans/Hollands restaurantje. Ik zenuwen zijn te kort. Ik zat in de metaal en heb verder heel veel gedaan. Ik ben portier geweest, zat in de beveiliging en werkte in een coffeeshop. Maar nu kan ik echt niet meer werken. Mijn enkel is helemaal volgegroeid met bot en daarom heb ik altijd veel pijn. Ik ben dus eigenlijk mediwietpatiënt. Ik rook nu vier tot vijf jointjes per dag. Als ik opsta zit mijn voet helemaal vast. Ik rook dan hasj tegen de pijn en wiet voor mijn glimlach!”

“Hartstikke leuk en niet eng” Wilco (1965) is eigenaar van coffeeshop Birdy in Haarlem: “Ik ben al sinds 1987 met de Birdy bezig, dat is dus bijna 25 jaar. De eerste tien jaar zei mijn moeder elke dag, jongen zoek toch eens een echte baan! De laatste tien jaar, ze is in 2005 overleden, nam ze mensen uit het bejaardenhuis mee om hier een bakje koffie te doen en om te laten zien: het is hier hartstikke leuk en niet eng!”

heb vroeger wel eens tijdens mijn werk geblowd, maar dat doe ik niet meer. Voor mijzelf is het gewoon beter als ik lekker na werktijd mag zitten, als een soort beloning een jointje roken. Dat doe ik bijna iedere dag, ik raak snel stoned dus dat is lekker goedkoop! Ik rook twee tot drie jointjes per dag. Cannabis heeft best veel invloed gehad op mijn leven. Voor mij is het heel positief geweest, ik heb veel vrienden gemaakt en die heb ik nu nog!” Bart, 39. “Ik blow al 26 jaar, dus sinds ik 13 ben. Ik ben nu 100% afgekeurd. Ik heb artrose, mijn pezen zijn te kort, mijn

“Mijn broer en zusters werkten allebei bij een jongerencentrum in IJmuiden. Daar heb ik leren blowen, mijn broer was thuisdealer. Ik werkte daar in 1982 als 16-jarige dj en legde de link met dealen, ik was eerst ook thuisdealer. Later werd deze locatie te koop aangeboden. Het was een winkel en daar heb ik toen een coffeeshop van gemaakt. Wat je in die 25 jaar ziet is dat steeds nieuwe groepen mensen een tijdje blowen, en er dan weer mee ophouden en met hun leven verder gaan. De gemiddelde leeftijd is wel omhoog gegaan. Vroeger waren het echt jongeren van 16 jaar, nu zijn ze minimaal 18. Als ze vroeger binnen kwamen kon je ze nog wat vertellen, nu hebben ze met 18 jaar alle soorten drugs al op straat leren gebruiken. Ik ben sinds 2010 voorzitter van THC, Team Haarlemse Coffeeshophouders. Dat was notabene een initiatief van de Haarlemse burgemeester. Die wilde een aanspreekpunt voor de coffeeshops waarmee hij om de tafel kon zitten samen met de politie. Dat gaat goed en vrij snel, voor het einde van het jaar hebben we de zaak rond. We werken hier met een harmoniemodel.”

47


VIRTUEEL TOETSENBORD Met dit projectietoetsenbord maak je van je tablet of GSM in een handomdraai een volwaardige computer. De Celluon Magic Cube is in feite een minibeamer (7,5 cm x 3,5 cm x 3 cm). Op je bureau verschijnt een real size toetsenbord, dat nog reDoor: Mike de Leede // Beeld: MMP

USB FISHQUARIUM

delijk goed en eenvoudig werkt ook! Via

Hoe verzin je het: een bureaucombi van een vissenbak,

Bluetooth technologie sluit je de Magic Cube aan op elk ap-

bureaulamp, klok en multifunctioneel duizend dingen-

paraat wat je maar wilt: een iPhone, Android, iPad of andere

bakje (om onder meer potloden, pennen, een schaar of

tablet. Of je pc of laptop. Op je bureau verschijnt vervolgens

zelfs je GSM in kwijt te kunnen). Als oase van rust op je

een roodkleurig draadloos toetsenbord, dat via de projector

hectische werkplek. Met multicolour binnenverlichting,

op tafel gebeamd wordt. Door een infrarode sensor worden

natuurgeluiden, bubbelend laagspanningspompje- en

je handelingen nauwkeurig geregistreerd en doorgegeven. De

¿ltersysteem dat werkt via een USB aansluiting op je

Magic Cube is ook te gebruiken als Multi-touch muis. Hij werkt

computer of laptop. En een klok, met wekker-, datum-

met alle gangbare besturingssystemen en is verkrijgbaar in

en temperatuurfunctie.

vijf modekleuren. Prijs: € 179.

breed, 14 hoog en 9 centimeter diep. Inclusief decora-

Afmetingen: 24 centimeter

tief grind en plastic plantjes. Voor visjes moet je echter

www.megagadgets.nl

zelf zorgen. Prijs: $ 40.

www.thinkgeek.com/computing/usb-gadgets/e5dd/

FUTURISTISCHE 3D-PRINTER Dit is de waanzinnige Ultimaker Protobox, een Nederlandse vinding van Erik de Bruijn en Martijn Elserman: een driedimensionale printer die je eenvoudig zelf in elkaar kunt zetten. Daarna kun je computergestuurd met de bijgeleverde software experimenteren met de techniek van de toekomst. Om bijvoorbeeld een vaas of armband uit te printen. Niet op papier, maar echt, opgebouwd uit plastic, in 3D. Als een exacte kloon van het echte voorwerp. Een megagadget voor techneuten en futuristen! Je gelooft werkelijk je ogen niet… Prijs: € 1.500.

www.ultimaker.com

48


INTERNET TV Deze Sony Internet TV wordt aangedreven door het Android2-platform tform en Google’s Chrome browser. Het is de eerste televisie waarop je high-de¿nition televisieprogramma’s ramma’s kunt bekijken, kunt surfen op internet en apps kunt downloaden. Let wel: tegelijk! Mett dit revolutionaire gadelijk te gebruiken get kun je eenvoudig meerdere bronnen checken via een gemakkelijk interface. De kruisbestuivingsmogelijkheden lijken eindeloos. Terwijl rwijl je een ¿lm kijkt, kun je bijvoorbeeld op internet via IMDB de CV’s van de betrokken regisseurs en acteurs bekijken. Of scores van andere wedstrijden n checken, en of ¿les terwijl je van tennis of voetbal aan het genieten bent. Treintijden eekt. Deze opvragen, zonder dat je een toneelstuk of het journaal onderbreekt. high performance komt uit een supersnelle Intel Atom-processor en een inn feite niet gebouwde WiFi verbinding. Het mooie van dit apparaat is dat het in verouderd: upgrades en updates van het systeem zijn immers te downloaden. ownloaden. De TV is verkrijgbaar in vier high-de¿nition LCD-scherm modellen,, met Dual View en beeld-in-picture technologie. Compleet met draadloos handheld RF QWERTY-toetsenbord, optische muis, ingebouwde BlueRay Disc-speler, vier HDMI en USB-ingangen. Het goedkoopste model (24 inch) kost $ 600, het duurste (46 inch): $ 1.400.

ZZZ VRQ\VW\OH FRP

OPBLAASTUINHUIS

ZIJN TIJD VER VOORUIT Het

Japanse

TokyoÀash

De Cristal Bubble Room van de Franse ontwerper Pierre

heeft

een 2011-versie van

Stephane Dumas is een futuristisch, multifunctioneel

het aloude zakhorloge uit-

opblaasbaar vertrek van zo’n 4 bij 4 meter. Met UV-

gebracht:

Round

protectie en opgebouwd uit brandveilig en opmerkelijk

Trip Pocketwatch. Met een

stevig doorzichtig materiaal. Een transparante luchtbel

donker scherm vol oplich-

(met koelsysteem) om in te werken of te wonen. Een

tende LED’s, die intuïtief de

opblaastuinhuis om de buren mee af te troeven. Een

tijd

de

Kisai

weergeven.

Gevat

in

een fraaie, slanke gepolijst roestvrijstalen

behuizing,

die aan een sleutelhanger of ketting kan worden bevestigd. Het zal even duren voor je er de tijd van kunt aÀezen. Maar zodra je opnieuw hebt leren klokkijken, blijkt dit een vernuftig gadget te zijn dat veel bekijks zal oogsten. De tijd wordt weergegeven met knipperende LED’s: de oranje wijzer in de binnenste ring geeft de uren aan (zoals bij een regulier horloge). De blauwe in de buitenste ring de minuten (in groepjes van drie). En de groene geven een of twee minuten aan de onderzijde aan. Hij is verder tot 3ATM waterdicht en voor een maand gebruik oplaadbaar via je USB-poort (oplaadtijd: 3,5 uur). Prijs: $ 73. De horloge uitvoering kost $ 170.

ZZZ WRN\RÀDVK FRP

doorzichtige ‘tent’ om ergens in de vrije natuur mee te recreëren. Het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt er ’s avonds laat met je geliefde in dineren om daarna liggend de sterren te bekijken. Aan het strand, in de bergen of het bos. Als eyecatcher op de camping of in de achtertuin lijkt hij ons ook geschikt. Of om paprika’s, komkommers of andere opbrengstgenerende plantjes in te kweken. Vanaf prijs: € 7.800.

www.bubbletree.fr

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

FATOUMATA DIAWARA

TODDLA T

(World Circuit)

(Ninja Tune)

Fatou

Watch Me Dance

In de golf woestijnbluesbands uit Mali

De eerste klap is een daalder waard

speelden vrouwen tot nu toe een onder-

moet Toddla T aka Tom Bell hebben

geschikte rol, maar daar lijkt met Fatou-

gedacht, en dus deelt hij gelijk rake stoten uit en knalt daar-

mata Diawara (1982) toch verandering in te komen. De zan-

mee naar binnen. Om vervolgens niet meer los te laten en

geres/gitarist/componist speelde in Frankrijk –het land waar

geen gas terug te nemen, maar voluit op het orgel te gaan

ze nu woont – in ¿lms, een musical en een straattheatergroep

met knallende funk, bijtende hiphop, ronkende dubstep, rol-

voor ze aan gitaarspelen en zingen begon, maar gelukkig is

lende bhangra en toch ook nog iets van zijdezachte disco

haar sensuele, hese en elegante stem nu beschikbaar voor de

en r&b. Zo op papier klinkt het erg onwaarschijnlijk, maar

muziek. En de mooie liedjes natuurlijk, die wel die Malinese

muziek moet je uiteindelijk toch horen en voelen, nietwaar.

touch hebben, maar ook een Àinke dot jazz en pop. Heerlijk om

En de tweede toppie plaat van deze Britse dj/producer uit

jezelf onder te dompelen in de broeierige, soulvolle en knappe

1985 zou je zeker even een kans moeten geven.

luisterpareltjes van deze opkomende ster.

LA CHIVA GANTIVA Pelao

(Crammed Discs)

In 2005 ontmoetten muzikanten uit België, Frankrijk, Chili en Colombia elkaar in Brussel, en bleken ze stuk voor stuk gegrepen te zijn door afrocolombiaanse muziek. Vanaf het begin sloeg hun mengeling van cumbia, afrobeat, jazz, funk en rock met diverse invloeden uit de latin muziek al aan, maar nu weten ook de festivals buiten het thuisland de zevenmensformatie te vinden. De non-stop wervelende muzikale potpourri met overenthousiaste frontman is moeilijk te weerstaan en rust dan ook niet voordat het laatste druppeltje zweet opgedroogd is. Veel zomerse percussie en blazers dus,

SMOOVE + TURRELL Eccentric Audio

(Jalapeno Records)

Als er een duo is dat soul en funk de laatste jaren weer een nieuwe invulling heeft gegeven, dan is dat wel het Britse Smoove + Turrell. Dj/ producer Smoove (Jonathan Watson) en zanger John Turrell nemen dan wel de vaart van oude soul en de power van oude funk als uitgangspunt, maar geven er een 21e eeuwse draai aan. En of het allemaal al niet dansbaar genoeg is, mengen ze ook nog eens springerige disco door het geheel heen. Voeg daar ook nog goede liedjes en de lichthese stem van de zanger aan toe, en je weet waar het tijd voor is.

in razende vaart en met veel energie.

STEREO MC’S SØLYST

Emperors Nightingale (K7)

Sølyst

(Bureau B)

Iedere keer is het verbazingwekkend De slagwerker van de krautrockgroep Kreidler verwijderd zich met zijn eerste soloalbum niet heel ver van de techno, pop, avant-garde, postrock en ambient die de Duitse band tot een hypnotiserend geheel weet te smeden. Maar de elf tracks op deze cd zijn nog ritmischer van aard, klinken nog net wat meer dubby en hebben een stuk meer tribal invloeden in zich. Je kunt je er zo een woeste stadsstam bij voorstellen die compleet uit het dak gaat op deze futuristische, ietwat donkere maar o zo effectief geweven drumpartijen. Een bijzonder mooi samengaan van op herhaling en trance gebaseerde beats en elektronica.

50

om weer te zien dat de Stereo MC’s nog actief zijn in de muziek. Niet alleen heeft zanger Rob Birch de meest verlopen kop uit de hele muziekbusiness (en dat wil wat zeggen), maar ook is het drietal al sinds 1985 bezig met een stevige mix van house, hiphop, funk en elektronica. Maar mooi dat ze er geen genoeg van kunnen krijgen, want het achtste album op rij is weer een doorlopende party met vette beats, de lijzige stem van Rob, energieke deuntjes en schurende elektronica. Maar een tophit als Connected zit er zeker niet bij...Peter Pontiac:

“Ik blow alleen als ik werk” Tekst: Feije Wieringa

Deze maand kreeg Peter Pontiac de prestigieuze Marten Toonderprijs voor zijn hele oeuvre van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Tegelijkertijd verscheen ook zijn verzameld stripwerk: Rhythm. De collectie is een uitgelezen kans om kennis te maken met Pontiac, en anders wel om je verzameling compleet te maken. Zijn strips verschenen overal en nergens. In een grijs verleden zelfs ook in Highlife. Nooit eerder is zo’n compleet overzicht van

aan hem uitgereikt in de Grote Kerk in Breda,

zijn werk gepubliceerd. In Rhythm is het ma-

waarna de overzichtstentoonstelling Comix,

teriaal chronologisch geordend. Het geeft de

Hot Pix & Tragix in het Graphic Design Mu-

ontwikkeling weer van de underground-strips

seum in Breda volgde. Deze expositie loopt

uit de jaren zeventig tot zijn latere werk. Ook

nog tot 27 november 2011. Mis hem niet!

langere verhalen als Lost in the Lowlands en Requim Fortissimo ontbreken niet.

Expositie in Breda

Kippenhok Ik ontmoet Peter in wat hij zijn ‘kippenhok’ noemt, een stulpje op een boerenerf in een

Peter Pontiac is beroemd in binnen- en bui-

klein dorpje, in het Noorden van Friesland.

tenland. Hij publiceert en exposeert sinds de

Op het erf scharrelen kippen en geiten, het

jaren zeventig strips in verschillende landen.

toilet is op loopafstand van zijn huis annex

Ook illustreert Peter voor onder andere de

atelier (“Zo loop ik nog eens een stukje”) en

VPRO-Gids, NRC Handelsblad en Oor, en hij

het uitzicht is adembenemend. Weidse ver-

tekent boek-, plaat- en CD-omslagen. Zijn

gezichten, een steeds veranderende lucht

bekendste werk is Kraut, over het leven van

en geen horizonvervuiling te bekennen. Een

zijn vader en diens mysterieuze verdwijning.

opmerkelijk rustieke omgeving voor een

Eind jaren negentig won Pontiac de Strip-

kunstenaar wiens werk is doordrenkt van

schapspenning en de Professor Pi-illustrato-

het turbulente stadsleven, vol seks, drugs

renprijs. En nu is dus de Marten Toonderprijs

en rock.

De Marten Toonderprijs, gefeliciteerd. Geen geringe prijs. Al ben ik van mening dat je ‘m best eerder had mogen hebben. “Ik ben geen ¿guur die prijzen en onderscheidingen belangrijk vindt, maar ik kan niet ontkennen dat ik aangenaam verrast was toen ik deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ten eerste ben ik een groot bewonderaar van Toonder en ten tweede zie ik het als een erkenning voor mijn werk.” Maar jij hebt over waardering toch niet te klagen? “Waardering is iets wat je van anderen krijgt. Ik twijfel vaak aan mezelf en aan wat ik maak. Maar deze prijs heeft mijn zelfvertrouwen toch een duwtje in de goede richting gegeven. Eigenlijk ben ik zelden of nooit tevreden met mijn werk. Dat heeft misschien te maken met een gebrek aan afstand, want objectief naar je eigen tekeningen kijken is eigenlijk onmogelijk. Maar deze prijs zie ik toch als een soort bevestiging dat ik soms in staat ben om niet onverdienstelijk werk te maken.” Het is een prijs voor de striptekenaar Pontiac. Pontiac is toch meer dan een maker van strips, waarmee ik niks ten nadele van strips wil zeggen? “Ik teken. Strips zijn een onderdeel van mijn werk. Dus ik voel me op de eerste plaats tekenaar, dat vind ik een betere omschrijving van mezelf dan striptekenaar.” Wat ik opmerkelijk vind, is dat je in vrijwel elke stijl kunt tekenen, van klare lijn tot rudimentaire schets en alles daartussen in, maar dat de signatuur van Pontiac altijd duidelijk aanwezig is. Voor mijn gevoel zijn je tekeningen zo gelaagd dat je, naarmate je er langer naar kijkt, er steeds meer ziet. “Je kunt mijn tekeningen het best als ‘barok’ omschrijven. Ik ben geen liefhebber

52


53


“Blowen wakkert mijn creativiteit aan.” van minimalisme en vind het een uitdaging

Vooral LSD heeft diepe indruk op me ge-

om elke tekening zo vol mogelijk te prop-

maakt. Al zou je me nu een miljoen geven,

pen. Maar dan wel subtiel. Het moet niet

ik zou het niet eens meer durven. Ik heb

te overdadig worden. Tekeningen zijn om

een aantal mooie trips gehad, maar ook

naar te kijken. En ik streef ernaar om zo-

hele slechte. En voor de rest heb ik mijn

veel mogelijk te laten zien. Een tekening

portie ook wel gehad. Ik lijd nu aan hepati-

maken is voor mij een avontuur. In mijn

tis C, dus zelfs alcohol is taboe. En ook van

tekeningen doe ik de dingen die ik als de

andere harddrugs houd ik me verre. De er-

brave plattelander Pontiac nooit zou doen.

varingen daarmee heb ik heel goed in mijn

Het is voor mij ook vaak een verrassing wat

werk kunnen gebruiken, en ik doe dat nog

er uiteindelijk uit rolt. Ik ben niet zo’n plan-

steeds. Maar ik ben al lang op het punt dat

ner. Ik werk meer organisch. Mijn drive is

ik het niet meer hoef.’’

het plezier in tekenen. En die drive heb ik altijd gehad. Als ik bijvoorbeeld reclametekenaar zou zijn, dan zou ik me doodongelukkig voelen. Misschien verdiende ik dan bakken met geld, maar het zou ten koste gaan van mijn artistieke vrijheid en die gaat me boven alles. Mijn werk is te koop, maar Peter Pontiac is niet te koop.”

Zijn werk is doordrenkt van het turbulente stadsleven, vol seks, drugs en rock ’n roll. Je bent niet altijd een brave plattelander geweest. Uit je werk en je uitlatingen blijkt bijvoorbeeld dat drugs, leven aan de zelfkant en enige hang naar een soort artistiek anarchisme je niet vreemd zijn. ‘’Ik was, zeker vroeger, geen modelburger. Van huis uit was er al een soort verzet. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit dat mijn vader ‘fout’ was in de oorlog (lees daarover de getekende biogra¿e Kraut, fw) en ik me daartegen verzette. Soms schold ik hem uit voor fascist, wat hij in mijn ogen ook was. En ik was natuurlijk een product van de sixties, de jaren waarin experimenteren en verzet de norm waren. Vooral in de kringen waarin ik me bewoog. Als tekenaar ontmoette je natuurlijk andere types dan in een kantoorbaan. Ik heb zo’n beetje met alles wat voorhanden was geëxperimenteerd.

54

Is dat principieel of noodzaak? ‘’Ik heb principieel niets tegen drugs. Maar ik gebruik niks meer omdat ik het leven leuk vind en me realiseer dat ik dat zo wil houden. Mijn echte verslaving is tekenen. Dat vind ik een prachtige verslaving en ik lijd er al sinds mijn vierde aan. Op school had ik al hoge cijfers voor tekenen. In feite is dat ook het enige wat ik kan. Ik teken elke dag. En ik blow altijd wanneer ik teken. Blowen wakkert mijn creativiteit aan. Ik denk dat alcohol en ander spul me juist creatief zou remmen.’’ Hoe kijk je naar je eigen werk? ‘’Ik stel me altijd voor om iets zo op papier te krijgen, zoals ik denk dat een groot vakman het gedaan zou hebben. Helaas zie ik vaak dat me dat niet is gelukt. Maar de laatste tijd heb ik toch meer vertrouwen in mezelf gekregen. Op je vraag of ik aan m’n plafond zit zou ik vroeger niet zijn ingegaan. Maar nu durf ik daarop te antwoorden: ‘ik zit op de vloer’. Dat is geen bescheidenheid. Ik blijf altijd kritisch. Bovendien kijk ik nu met een nieuwe bril. Letterlijk. Meer dan 20 jaar deed ik het met brilletjes van Blokker en Zeeman, van één, twee euro per stuk. Nu heb ik me een excellente bril laten aanmeten. En er gaat een wereld voor me open. Rhythm krijgt trouwens een vervolg. Ik hou ook van blues.’’


55


België als nieuwe hennepnatie? Door: Karel Michiels

Paniek in België (alweer)! Door de repressieve aanpak van de hennepteelt in Nederland wijken steeds meer kwekers uit naar ons land. De politie maakt er (voorlopig?) geen prioriteit van.

hij is niet de enige. Een van onze meest gerespecteerde economen, Paul De Grauwe, pleitte onlangs in de ¿nanciële sectie

In 2010 werden in België 979 cannabis-

aan te jagen voor die georganiseerde cri-

van de krant onomwonden voor de legali-

plantages ontmanteld. Dertig keer zoveel

minaliteit als je weet dat er alternatieven

sering van (alle!) drugs. Hoe repressiever

als in 2003, en allicht maar een fractie van

zijn. Ik beschouw Ivo Opstelten en Bryce

de aanpak, redeneert hij glashelder, hoe

het totale aantal. Er moet al iets mislopen

De Ruyver als verstandige mensen, beiden

hoger de risico’s, hoe hoger de winstmar-

(geuroverlast, brand, wantrouwige buren)

zonder religieuze agenda, dus ze weten

ges, hoe groter de aantrekkingskracht

om de politie op het spoor te zetten van

goed genoeg dat hun beleid gefaald heeft.

voor de have nots om in de business te

De War on Drugs is een pervers mechanisme dat de overheden belachelijk veel geld kost en nog meer leed veroorzaakt.

stappen. Het is een pervers mechanisme

een plantage, want van een gecoördineerd

Maar ja, het vergt natuurlijk enige moed

Ja, kijk, dit wisten wij dus tien, twintig

beleid zoals in Nederland is geen sprake.

om uit het eigen gelijk te stappen en de

jaar geleden ook al. Maar toch blij dat

De aanpak van de cannabisteelt is geen on-

andere tegemoet te komen. En die moed is

ook met mensen met naam en faam nu

derdeel van het ‘nationaal veiligheidsplan

in de huidige, door populisten opgejaagde

stilaan het licht zien. Zelfs de voorzitter

2012-2014’ dat momenteel wordt uitge-

politiek ver te zoeken.

van het Vlaams Parlement, Jan Peumans,

werkt, en geen prioriteit van het gerecht. De plantages duiken al lang niet meer al-

dat de overheden belachelijk veel geld kost en nog meer leed veroorzaakt.

Bespreekbaar

vindt dat de legalisering van de cannabisteelt ‘bespreekbaar’ moet zijn. Dat heeft

leen op in de grensstreek, maar over het

Pervers mechanisme

hele land, met name in de uitgestrekte en

Gelukkig mocht Tom Decorte, professor

ter van Riemst werd zijn stem zelden ge-

minder goed controleerbare Ardennen.

criminologie aan de Universiteit Gent, in

hoord. Nu hij voor de grootste partij van

de krant weerwerk bieden. Ook hij vraagt

Vlaanderen (NV-A) de (Vlaamse) parle-

zich af waarom sommigen zo hardnekkig

mentaire debatten mag leiden, wordt er

vasthouden aan de War on Drugs, die we-

wel geluisterd. Zeker omdat die NV-A van

reldwijd in alle opzichten gefaald heeft. En

Bart De Wever als partij een heel rechts,

Horrorverhalen België als nieuwe hennepnatie? Volgens criminoloog Bryce De Ruyver is 90 tot 95% van de commerciële cannabisteelt gelinkt aan die zware mannen uit Nederland. En wat dat betekent, leren we uit de horrorverhalen die deze zelfverklaarde drugbestrijder om de haverklap in de pers gooit. Moord en doodslag! Opgejaagde burgemeesters! Boobytraps en vuurwapens! Het gaat dan om de harde criminaliteit die zich de laatste jaren rond de Nederlandse cannabisteelt heeft ontwikkeld, en die ook niemand ontkent. Maar De Ruyver weet even goed als Ivo Opstelten of al die andere moraalridders (dit is een ethisch dossier) dat die criminele activiteiten er net gekomen zijn omdàt de teelt illegaal is. Het is wel erg gemakkelijk en doorzichtig om de bevolking nu angst

56

hij altijd gevonden, maar als burgemees-


conservatief standpunt heeft als het over

af te schieten zonder zelf met alternatieven

roept de krant. Ik zie vooral steeds meer

drugs gaat, namelijk absolute nultoleran-

te komen. Er is nu eenmaal een concreet

brave mensen die hun eigen plantjes kwe-

tie. Ik heb het hier al eerder geschreven:

probleem met cannabis en daar moet een

ken, vier, vijf stuks, zoals de wetgeving

als Vlaanderen morgen onafhankelijk zou

concrete oplossing voor komen.’

lijkt te gedogen. Kleine kasten die niet teveel elektriciteit verbruiken. Vrienden die

worden, met de NV-A als dominante partij, zouden het wel eens barre tijden kunnen worden voor ons.

Leve de thuiskweek

elkaar wiet geven en verkopen. Trekt Uw Plant in de praktijk kortom, en die laten

De stem van de redelijkheid: we horen

ze ook met rust. Het gaat volgens mij net

Maar voorlopig kunnen we ons nog warmen

ze tegenwoordig niet meer zo vaak. ‘Het

de goede kant op met de cannabisteelt in

aan de uitspraken van Jan Peumans. ‘Ik heb

gaat hopeloos de verkeerde kant op,’

België. Do It Yourself: daar zijn wij altijd

recht op mijn eigen mening,’ zegt hij in De

waarschuwt Bryce De Ruyver. ‘Een blik op

heel goed in geweest, en daar zijn we

Morgen. ‘Ik vind het trouwens een beetje

een wereld van liquidaties, folteringen,

door de overheid ook nooit voor lastig ge-

te gemakkelijk om elk voorstel stante pede

ripdeals en een vluchtende burgemeester,’

vallen. Leve de thuiskweek.

Aboriginals blowen teveel Althans, dat stellen onderzoekers van de Australische James Cook Universiteit in een onlangs gepubliceerd rapport. Volgens het rapport rookt één op elke twee aboriginals op het schiereiland Cape York wiet, en dat is tien maal zoveel als het landelijk gemiddelde. Daarmee is er volgens de onderzoekers sprake van ‘alarmerend cannabismisbruik’, dat zorgt voor psychische ellende, sociale spanningen en ¿nanciële problemen. “In één gemeenschap wilde 76 procent van de gebruikers stoppen met gebruiken, in een andere 60 procent; er is dus goede hoop dat er met counceling, psychologische begeleiding en ondersteuning bij afkicken goede resultaten kunnen worden bereikt”, aldus het rapport.

Blowen helpt brein Altijd gedacht dat je hersens van blowen suf worden? Think again! Onderzoekers van de universiteiten van Bonn en Mainz hebben een mechanisme ontdekt dat de hersenen lijkt te beschermen tegen het verouderingsproces en tegen ontstekingen. In een experiment schakelden zij met behulp van gentechnologie de cannabinoide-1 receptor bij muizen uit. Het resultaat: versnelde aftakeling. Mensen worden steeds ouder en lijden steeds vaker aan dementie. Aangenomen wordt dat stress, ontstekingen en een opstapeling van giftige afvalproducten in het lichaam het verouderingsproces versnellen. Maar er zijn ook mechanismen die als een bodyguard het brein beschermen tegen afbraak, of defecte structuren kunnen repareren. De tot nog toe onbekende cannabinoïde-1 receptor is een proteïne die zenuwcellen beschermt door zich met andere stoffen te verbinden. Cannabinoïden, zoals thc, maar ook de lichaamseigen endocannabinoïden hechten zich aan de receptoren en helpen bij het doorgeven van signalen in het zenuwstelsel. De uitkomsten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

57


Beroemde huisdieren van beroemde mensen. Soms dienen die huisdieren enkel om het ego van het baasje nog wat op te leuken. Soms worden ze aangeschaft omdat de celebrity nu eenmaal voldoende geld en ruimte heeft om iedere rare wens te laten uitkomen. Wat zouden de dieren er zelf van zeggen? We houden ons hart vast. Door: Marian Henderson

Onlangs betaalde een Chinese miljonair een half miljoen dollar voor een Tibetaanse Mastiff pup. Daarmee was dit beestje meteen de duurste hond ter wereld. Wie geld heeft, kan rare sprongen maken. Zo hebben de honden van Mariah Carey hun eigen stylisten en veiligheidsagenten, en kregen ze therapie om de komst van een tweeling te verwerken. Sterren geven handen vol geld uit aan hun dieren. Soms ontwerpen ze er zelfs eentje, want de zogenaamde designerhonden zijn kruisingen van verschillende rashondjes, die moeten leiden tot een exemplaar dat extra klein, schattig en pluizig is. Zo’n beestje wordt dan weer in kekke kleertjes gestoken. Een hondenhalsband van 3,2 miljoen dollar bijvoorbeeld, bezet met 1657 diamantjes. Of een kettinkje met jade hanger, een lila zonnebril, roze haar-extensions, een blauwe pruik, een pyjama of een kleine fez. Het is allemaal op de markt. Wie zelf de strijd voert tegen overgewicht, kan ook voor zijn hond een uurtje power walking boeken.

Het beroemdste hondje is wellicht de chihuahua Tinkerbell van Paris Hilton, die steevast gekleed is in een pakje dat fraai combineert met dat van Paris zelf. En met NHUVW ZRUGW KHW GLHUWMH QDWXXUOLMN LQ HHQ ÀXwelen Santapak gestoken. Het tuttebellerige beestje wordt meegesleept naar banketten en recepties, het vliegt over de hele wereld en mag mee naar fotoshoots, waarbij het dikwijls in designerpakjes wordt vereeuwigd. Tinkerbell is een modeaccessoire. Overigens is dit niet het enige diertje in haar menagerie. Hilton heeft een groep van wel 15 tot 20 hondjes, die naar illustere namen luisteren, zoals Marilyn Monroe, Prada, Prince Baby en Harajuku Bitch. De diertjes leven in een villa, die identiek is aan het onderkomen waarin Paris zelf huist. Ze hebben airco en verwarming, een kroonluchtertje en een inloopkast, waar al hun beeldschone out¿ts worden bewaard. Het kan allemaal niet snoeperig genoeg zijn. Als je de foto’s van deze celeb en haar dieren ziet, krijg je de indruk dat ze vroeger veel te weinig met poppen heeft mogen spelen. Is het verantwoord om een dier zo aan te jurken? Inmiddels is door dierwetenschappers vastgesteld dat strakke kleren gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien gaat Paris volledig voorbij aan de dierlijke aard van haar hond. In zijn boek ‘Cesars aanpak’ refereert hondendeskundige Cesar Millan aan Tinkerbell als voorbeeld van een hondje dat geen hond mag zijn.

Image-building Al deze pets hebben één ding gemeen. Door de beroemde naam van hun baasje gaan ze zelf ook ongevraagd de geschiedenis in als celebs. Het zijn echter gewone dieren, die een leven verdienen naar hun eigen aard, zonder te worden gebruikt voor image-building.

58


Dan heeft de hond van Obama het beter. Hij mag gewoon een Portugese Waterhond zijn, al heeft hij dan een bijzondere status. De pers liep massaal uit om de entree van deze First Dog voor het nageslacht vast te leggen. Er werd juist voor dit type hond gekozen, omdat de jongste dochter Malia allergisch is. De vacht van een Portugese Waterhond, die enigszins kroezig is, schijnt minder problemen op te leveren. Met deze aanschaf (”Nu heb ik eindelijk een vriend”, sprak Obama) is de populariteit van het ras onmiddellijk omhoog gevlogen. De presidentiële keuze voor deze robbedoes, die Bo wordt genoemd, wordt meteen door zijn aanhang gekopieerd. Overigens is het Obama kwalijk genomen dat hij een gefokt exemplaar heeft gekozen. De aanschaf van een asielhond was meteen een statement geweest om kennelhonden een tweede kans te geven. Jaarlijks worden er in Amerika miljoenen honden en katten gedood ‘wegens overcompleet’. De zwarte Bo, met witte bef en witte voorpoten, was een geschenk van senator Ted Kennedy. Daarmee heeft hij het beest in elk geval een sterrenstatus bezorgd. Dan buit Justin Bieber zijn beroemdheid diervriendelijker uit. Hij voert juist een pleidooi voor de herplaatsing van asieldieren.

Voor goedgesitueerde lieden zijn er micro-pigs te koop. Piepkleine varkentjes, die zo’n 1000 euro kosten. Deze diertjes in zakformaat worden bijvoorbeeld door David en Victoria Beckham gehouden. Ze heten daar Pinky en Perky. Het exemplaar van Paris Hilton heet Miss Pigelette. Ook Tori Spelling, bekend van een Amerikaanse realitysoap samen met haar man Dean Mc Dermotte, heeft een varkentje en het slaapt bij hen in bed. Nu is een varken helemaal niet zo’n gek huisdier, wanneer er aan zijn basisbehoeften wordt voldaan. Ze zijn erg aanhankelijk en intelligenter dan een hond. Daar kan George Clooney goed over meepraten. Hij hield 18 jaar lang een hangbuikzwijn als huisdier, dat hij als kleintje in huis had genomen. Het beest, dat Max heette en 300 kilo woog, was beslist één van zijn beste vrienden. Toen het dier een aantal jaren geleden overleed, was Clooney ontroostbaar. Hij voelde er dan ook weinig voor om een ander varken als vervanging te nemen. Dit ondanks het feit dat fans hem zelfs exemplaren toestuurden. Dit maakt zijn optreden in de Nespresso reclame toch een stukje verteerbaarder. Eigenlijk is hij gewoon een toegewijde dierenvriend.

Michael Jackson was zo iemand die altijd deed waar hij zin in had. Zo schafte hij twee tijgers aan, Thriller en Sabu, die werkelijk op Neverland hebben gewoond. Natuurlijk gingen ze de gang van alle zomaar aangeschafte wilde dieren: ze belandden in een opvangcentrum. Ze wonen nu op Shambala Reserve, waar ze worden opgevangen door Tippy Hedren. Zij klaagt dat de popster slecht was van betalen als het aankwam op de zorg voor zijn grote katten. Na zijn dood werd zijn roodleren jasje geveild, dat gebruikt was voor de Thriller video. Een goudhandelaar uit Texas betaalde er 1,8 miljoen dollar voor. Dit bedrag wordt nu gebruikt om het opvangcentrum te ondersteunen. Jackson had overigens ook een chimpansee, Bubbles genaamd. Dit dier sliep in een echt bed, voerde huishoudelijke taken uit en mocht mee op toernee. Het droeg gelijksoortige kleding als zijn beroemde baasje en werd nog samen met Jackson door Jeff Koons vereeuwigd in de vorm van een verguld beeld. Ook Jackson kwam er achter dat wilde dieren geen huisdieren zijn. Toen Bubbels geslachtsrijp werd, was hij niet meer te handhaven. Hij verhuisde naar een centrum voor mensapen in Florida, waar hij nog altijd in gezondheid woont en (weliswaar in gevangenschap) eindelijk aap kan zijn. Ook de dieren van Nicolas Cage, te weten twee albino Koning Cobra’s, een octopus, een krokodil en haai, moesten uiteindelijk worden opgenomen in een dierentuin. Dan pakte Hugh Hefner, de oprichter van Playboy het praktischer aan. Hij begon gewoon een eigen dierenpark, waar talloze apensoorten en honderden vogels leven. Naar deze dierenvriend is trouwens een bepaalde konijnensoort vernoemd.

Filmster Leonardo DiCaprio houdt van schildpadden. Hij kocht voor 400 dollar in een Californische dierenhandel een 10-jarige Sulcata Schildpad. Hij wilde het grootste exemplaar en kwam er thuis met eentje van 38 pond. Het dier kan overigens 200 kilo worden. Hiermee heeft hij een Àinke zorg op zich genomen, want de schildpad kan nog wel 70 jaar mee. DiCaprio zou minstens 105 moeten worden om zijn huisgenoot te overleven.

59


Cream Caramel

Foto: Sweet Seeds, Spanje 60Door: Diede Dracht

Vies vet!

erugdenk t ik l ij w r e T owlands. L e t ik telkens s r r e o e o h n , ij n M e 2011. fbare dag ij r h c s eestje!” Lowlands f e t b e n h o is jk r li eigen estje?! Hie e f t e aan deze h is r ofd: “Waa o h n ij m in

62


evoel. g n e e is Lowlands e voelt . J n . e t v p ij o r h lo c n te oms et terrein e h d r r e o v o o w je gaan. t als niet in l p a is lo z k s g s d e e n ll w la A Low ooit meer ervaring. n n n e e E t . p ip o r Een beg weken lo l a r e je f lso je thuis. A

63


op het n e id e r e izen zal kan voorb u t h g ie n in d n e id r B van tevo errein bij t je e je t immense t o r e a g d d t t p e e o h e n p w Je orbereide el dat je o o o v v e n g a k komt. s d je is u je h t ls r a e Lowlan e in at als je w . Net zo m la n r e e t ll h a c v r a e ov lands in je w o L ie d leegte

64


el over e v r e is n zijn. En ival e t s e t e f je t t e e h e og een b elden van n e h b c l o eleven. e t e b r r v e e r t h e b n e n e ij h z t gevoel s kan blijv e Gelukkig d h n je la t w a o d L n, zo , zodat ik ’s o t geschreve o f e z heb ik de ig k k lu e g

65Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Zaad, aarde en lumen

ik de papieren handdoek openvouwde zaten er drie zaden in met wortels van bijna 10 cm en waren er kleine blaadjes uit de schil

Ik begon met het ontkiemen van zaden in een natte papieren

gegroeid. Ik plantte ze onmiddellijk met de kleine blaadjes boven

handdoek. Daarna legde ik ze op een met een stuk plastic afge-

de grond. Gaan mijn plantjes het overleven?

dekt bord en zette dat in een la. Toen begon ik op internet informatie te zoeken over het kweken van deze fantastische plant. Ik

Ik gebruik twee blauwe 75 watt gloeilampen, 12 cm boven de

plantte de eerste paar zaden toen er witte wortels van een cen-

planten, 24 uur per dag. De eerste zaadjes die ik heb gezaaid zijn

timeter of 2 begonnen te groeien. Ik liet de andere liggen om ze

uitgekomen, maar sindsdien zijn ze niet meer gegroeid. De aarde

pas te planten als ze ook witte wortels kregen, maar na een tijdje

droogt snel uit als ik water heb gegeven en er komt een soort korts

vergat ik dat de rest van de zaden nog steeds lag te kiemen. Toen

op. Er groeit in een paar van de potten ook een of ander mos.

Rodney Het ontkiemen van de zaden is niet het probleem, het is de voorbereiding en de materialen in de kweekruimte waardoor de groei stagneert. Planning is van cruciaal belang voor succesvolle binnentuinen. Voorbereide kwekers hebben alles al in huis voordat ze beginnen met kweken. Ja, je hebt te lang gewacht met het planten van de zaden en omdat ze blaadjes hebben ontwikkeld kan de ontwikkeling geremd worden. Je grootste probleem is echter de grond waarop je kweekt en je verlichting. De aarde krijgt korsten omdat die volzit met klei. Ik gok er op dat je de grond uit je tuin hebt opgegraven in plaats van een luchtige kweekmix te kopen. Grond uit de tuin is vrijwel altijd ongeschikt voor de indoor teelt in potten omdat er teveel klei in zit, hij te zuur of alkalisch is en het reguleren van vocht en voedingsstoffen belemmert. De korstachtige toplaag ontstaat als de klei naar het oppervlak wordt gespoeld, denk maar DDQ GH PDQLHU ZDDURS HHQ GXQQH ODDJ YDQ GH DOOHU¿MQVWH GHHOWMHV naar het oppervlak komt bij het gieten van beton. Deze toplaag is zo hard als steen en bijna onmogelijk te penetreren voor de zaailingen. Bovendien is de grond ook voor de wortels lastig te penetreren en is de drainage zo slecht dat de grond maar weinig lucht kan bevatten. Wortels hebben zuurstof nodig om voedingsstoffen op te nemen uit de grond of uit de aangeboden voeding. Buitengrond zit doorgaans ook vol met insecteneitjes, schimmelsporen, bacteriën en mos. Als je zulke grond gebruikt nodig je al die misere uit om zich op je fantastische planten te storten.

Mannelijke voorbloei-bloemen ontwikkelen zich 3 tot 4 takken onder de top van de plant. Let op een klein bolletje dat later in een pollenzakje verandert.

Twee 75 watt gloeilampen op 12 cm boven je planten zorgen waarschijnlijk voor de korst op de aarde, die daardoor te snel uitdroogt. Ruil de gloeilampen om voor spaarlampen of een enkele HPS lamp. Spaarlampen zijn goedkoper. Je kunt bij een bouwmarkt 65 watt

67


Als mannetjes de kans krijgen om voorbloei-bloemen te ontwikkelen groeien er volwaardige bloemen uit vol stuifmeel. Verwijder de mannetjes zorgvuldig om bevruchting van de vrouwtjes te voorkomen.

lopen de pH-waardes uiteen van 6 tot hoger dan 8. Dat zou wel eens jouw probleem kunnen zijn. Het kan ook de EC (electrical conductivity) zijn of de concentratie voedingsstoffen die al in het water aanwezig is. Omdat Denemarken omgeven is door zee zijn de concentraties Natrium en Calcium waarschijnlijk hoog. Als Natrium in hogere concentraties dan 50 PPM (parts per million, ofwel deeltjes per miljoen) aanwezig is, blokkeert dat de opname van andere voedingsstoffen door de wortels. Als je water volzit met voedingsstoffen als Natrium, heb je kans dat je je water door een omgekeerde osmose apparaat moet laten lopen om de giftige stoffen te verwijderen. Als het water eenmaal schoon is kun je de voorgeschreven hoeveelheid voeding toevoegen aan de voedingsoplossing. Op dit moment moet je er echter eerst voor zorgen dat de overtollige voedingsstoffen uit de potten worden gespoeld. Spoel de voedingsstoffen weg door voor elke liter aarde in de pot 2-3 liter water te gebruiken. Voor een 11 liter pot heb je minimaal 22 liter water nodig. Hier volgt een beknopt overzicht van de macronutriënten, hun gebrekssymptomen en giftigheid. Stikstof is de meest voorkomende voedingstekort. De symptomen zijn een tragere groei, en lagere bladeren worden geel tussen de nerven. De vergeling verspreidt zich door de bladeren, die daarna afvallen. Stengels en de onderkanten van bladeren kunnen roodachtig paars worden. Een overdosis Stikstof zorgt voor extreem overdadige bladgroei die zacht is en vatbaar is voor stress, waaronder plaagdieren en schimmels. Stengels worden slap en kunnen makkelijk worden omgevouwen. Het weefsel voor het vaatransport breekt af en zorgt voor een slechtere wateropname. De wortels ontwikkelen

spaarlampen krijgen voor zo’n 25 euro, of voor minder dan 120

zich langzaam en rotten makkelijk.

HXUR HHQ ZDWW PHWDDOKDOLGH NRSHQ %HLGH ODPSHQ ]LMQ YHHO HI¿FLsQWHU GDQ GH EODXZH JORHLODPSHQ (I¿FLsQWLH ZRUGW JHPHWHQ GRRU

Fosforgebrek zorgt voor dwerggroei. De bladeren zijn kleiner,

de hoeveelheid lumens af te zetten tegen de gebruikte hoeveel-

blauw-groen en vertonen vaak vlekken. Bladstengels (petiolen),

heid electriciteit in watts. Een 75 watt gloeilamp levert bijvoor-

stengels en hoofdnerven verkleuren roodachtig paars, beginnend

beeld 17 lumen per watt en een 175 watt metaalhalide 80 lumen

aan de onderkant van de bladeren. Bladpunten van oudere blade-

per watt. Als je geïnvestreerd hebt in een metaalhalide lamp blijf

ren worden donker en krullen naar beneden. Ernstig aangetaste

je dezelfde hoeveelheid electriciteit gebruiken, maar 14.000 lu-

bladeren ontwikkelen grote paars-zwarte vlekken en sterven af. De

men produceren, tegenover slechts 2550 lumen (niet voldoende

bloei is vaak vertraagd en de toppen zijn uniform kleiner. Tekorten

om fatsoenlijke toppen te laten groeien) met spaarlampen.

worden verergerd door klei-achtige, zure en drassige grond.

Gescheurde bladeren

Tekorten komen het meest voor wanneer de pH van het kweekmedium hoger is dan 7, waardoor Fosfor niet naar behoren kan worden opgenomen. De aarde is zuur (lager dan 5.8) en/of er is

De bladeren van mijn planten scheuren in tweeën en krijgen lichte

een ijzer- en zinkovermaat. De fosfaten in de aarde zijn vastge-

en bruine vlekken. Vrijwel alle bladeren zijn lichtgroen en zien er

legd geraakt (chemisch gebonden).

ongezond uit. Wat moet ik doen? Ze zijn ongeveer 10 cm groot en hebben vier paar bladeren.

Een fosfor-overmaat verstoort de stabiliteit en opname van kalk,

Malte

koper, ijzer, magnesium en zink. Fosfor vergiftigingssymptomen manifesteren zich als een tekort aan zink, ijzer, magnesium, kalk

Je hebt ongetwijfeld te maken met een vastgelegde meststof/

en koper; een zinktekort komt het meest voor.

voedingsstof. Het probleem is al vanaf het begin aanwezig, maar je merkt het probleem nu pas op door de symptomen van de plan-

Planten met een kaliumtekort maken vaak een gezonde indruk,

ten – verkleurde, zwakke en broze bladeren. Over het algemeen

maar al snel verkleuren de oudere bladeren donkergeel, eerst bij

betekent dit dat de planten een algehele overdosis aan voedings-

de punten en aan de randen, en sterven dan af, waarna de jon-

stoffen hebben gehad. De aarde zit bomvol voedingszouten. Een

gere bladeren volgen. Stengels worden vaak slap en soms bros.

deel van de voedingsstoffen wordt sneller opgenomen dan andere

Planten worden vatbaar voor ziektes. Kalium is gewoonlijk in de

waardoor de opname van bepaalde voedingsstoffen wordt geblok-

grond aanwezig, maar raakt gebonden door een hoog zoutgehalte.

keerd. Ik weet niet wat voor pH jouw water heeft. In Denemarken

Door een kaliumtekort stijgt de temperatuur binnen de bladeren

68


waardoor de proteïnecellen verbranden of beschadigd raken. Verdamping is het sterkst aan de uiteinden van bladeren, en daar vindt dan ook de verbranding plaats. Kaliumvergiftiging is lastig vast te stellen omdat die gepaard gaat met gebrekssymptomen van andere voedinsgsstoffen. Teveel kalium blokkeert en vertraagt de opname van magnesium, mangaan, zink en ijzer. Let op tekenen van een giftige kaliumaccumulatie als de symptomen van een magnesium-, mangaan-, zink- en ijzertekort verschijnen. Hieronder de aanbevolen hoeveelheden van oplosbare meststoffen voor de indoor cannabisteelt. De waardes zijn uitgedrukt in parts per million. Element

Grenswaarde

Stikstof

150 – 1000

Gemiddeld 250

Calcium

100 – 150

200

Magnesium

50 – 100

75

Fosfor

50 – 100

80

Potassium

100 – 400

300

Sulfur

200 – 1000

400

Koper

0.1 – 0.5

0.5

Boron

0.5 – 5.0

1.0

IJzer

2.0 – 10

5.0

Mangaan

0.5 – 5.0

2.0

Molybdeen

0.01 – 0.05

0.02

Zink

0.5 – 1.0

0.5 Verkleurde bladeren wijzen op voedingstekorten. Dit blad is ook heel bros.

Zaden seksen dagen zijn ‘s zomers lang en kort in de herfst. De lange nachten en Ik ben begonnen met 20 zaden en kreeg daaruit 10 vrouwtjes. Ik

korte dagen van de herfst triggeren het bloeiproces. Als je met de

heb alle 20 planten gesekst door ze 12/12 uur licht/donker te ge-

schema’s van Moeder Natuur speelt raken planten in de war, heel

ven, omdat ik niets wist over het maken van stekken. Ze bloeiden

erg in de war. Deze dames waren al bijna halverwege hun bloei toen

drie weken voordat ik ze weer terugzette op een 18/6 lichtregime.

ze werden gedwongen weer te gaan groeien, met kortere nachten

Ze staan nu 3 weken onder 18/6 en de vrouwelijke kenmerken

en dagen van 18 uur. Over het algemeen hebben planten ongeveer

verdwijnen maar niet. Verschrompelen de groepjes klierharen als

een maand nodig om de normale groei te hervatten. Zo’n lichtshock

ze teruggaan in de groei of rijpen de witte haartjes verder? Moet

kost de plant dus minstens een maand groeiverlies, en later zullen

ik de witte haartjes verwijderen? De hoogste takken met bladeren

de planten symptomen van stress blijven vertonen, zoals het ma-

beginnen rood te verkleuren. Wat betekent dat?

ken van meer blad en slecht ontwikkelde bladeren. De witte haar-

Luke

tjes zullen waarschijnlijk blijven zitten maar mogelijk verkleuren. Zes weken na de ontkieming heb je te maken met een klassiek

Na alle stress die deze planten hebben ondervonden, bleek de 50%

geval van het vastleggen van voedingstoffen als gevolg van de ac-

die vrouwelijk is nog steeds in leven te zijn. Probeer je eens voor

cumulatie van voedingszouten in de aarde. Het probleem is waar-

te stellen hoe cannabisplanten al millennia in de natuur leven. De

schijnlijk al een week of twee aanwezig voor de paarse stengel zichtbaar werd, een uiterlijk kenmerk van een fosfortekort, maar ook kan de kweekruimte ‘s nachts of overdag te koud zijn. Als dit het probleem is, wordt het veroorzaakt door de klei-achtige, zure en drassige bodem. Tekorten komen het meest voor als de pH van de bodem hoger is dan 7 of lager dan 5.8 en een ijzer- of zinkovermaat de fosfaten chemisch heeft gebonden. De rode kleur kan ook een kenmerk zijn van de soort die je kweekt.

Vrouwelijk zaadplanten verraden hun sekse gewoonlijk na 6-8 weken groei. Kijk uit naar de twee witte haartjes die uit een zaaddoosje groeien, ongeveer op eenderde van de hoogte van de plant, gezien van boven.

Spoel om een giftige accumulatie van voedingsstoffen te verhelpen je grond grondig met een zeer lichte hoogwaardige hydrovoeding. Giet twee liter water met een 1/8 dosis voeding voor elke liter aarde in de pot. Een 20 liter pot heeft minstens 40 liter spoelwater nodig. Alle schadelijke vastgelegde zouten zullen wegspoelen. Zet de planten in een gootsteen of badkuip om het doorlopen van het water te vereenvoudigen.

69


Prinsdom in de Noordzee (deel 2)

Sealand: Toekomst als offshore Tekst: Mike de Leede // Fotogra¿e: AdlLC/MMP

Nederlandse huurlingen ingezet rond strijd om de macht

in als kolonel en belooft hem drie ton voor de herovering van het prinsdom. Huurling

’s Werelds kleinste soevereine staat ligt in de Noordzee. Bijna 12 kilometer uit de Britse oostkust, ter hoogte van de monding van de Theems. Veel is het niet: een roestbak op betonnen palen. In een vorig leven luchtverdedigingfort tegen Duitse bommenwerpers, sinds september 1967 door avonturier en rebelse vrijheidstrijder Roy Bates uitgeroepen tot prinsdom Sealand. Highlife bemachtigde een visum, trotseerde de zee, liet zich optakelen en ging op audiëntie bij de prinselijke familie. In de tien jaar na het uitroepen van zijn prins-

Wat de Nederlanders niet weten is dat

dom drukt Roy Bates postzegels als symbool

Achenbach ondertussen vier, met stenguns

van zijn onafhankelijkheid. Hij slaat gouden

gewapende

munten (de Sealandse dollar, die net zoveel

stuurt om een heuse staatsgreep te plegen

waard is als zijn Amerikaanse variant), vormt

en de alleen achtergebleven Michael Bates

een heuse regering en geeft of¿ciële docu-

te gijzelen. De dan 26-jarige Michael raakt

handlangers

naar

Sealand

Wat de Nederlanders niet weten is dat vier met stenguns gewapende handlangers naar Sealand gaan om een heuse staatsgreep te plegen. menten uit, zoals huwelijksaktes en paspoor-

hierbij ernstig gewond, wordt per vissers-

ten. Die worden verstrekt aan zogenaamde

boot ontvoerd en dagen later zonder geld

Sealanders; mensen die waardevol voor hem

of papieren in Nederland vrijgelaten.

zijn, een contributie doen, hem bijstaan in zijn vrijheidsstrijd of hem helpen. Inmiddels moeten er zo’n 300 mensen rondlopen met

Hoog cowboygehalte

een of¿cieel Sealand paspoort, maar prins

Met zijn gehavende, teruggekeerde zoon

Roy kan niet precies zeggen hoeveel. “Dat

en twee Sealandse vrienden herovert de

heeft ook geen zin. Onze ‘onderdanen’ wonen

dan 57-jarige Roy Bates in de nacht van 16

overal. Op Sealand zelf is hooguit plaats voor

augustus per helikopter zijn prinsdom. Ze

dertien personen. We zijn één grote familie,

laten zich op het platform takelen en ver-

een besloten vriendenclub.”

rassen de coupplegers in hun slaap. Twee van hen (waaronder de toevallig op be-

Belastingparadijs

zoek zijnde Hans Lavoo) verdwijnen in de gevangenis onderin een van de betonnen

Al blijken die vrienden geregeld verraders

pilaren. Wegens landverraad worden ze tot

(of zelfs vijanden). Zo wordt het prinselijk

zes weken dwangarbeid veroordeeld; het

paar op 8 augustus 1978 met een smoes

uitvoeren van allerhande huishoudelijke

weggelokt uit hun stulpje om in Salzburg

klussen. Ze komen uiteindelijk na tussen-

een contract te bespreken met Duitse en

komst van Duitse en Nederlandse diplo-

Nederlandse zakenlieden en advocaten, die

maten vrij. Willem van Kooten ziet daarna

Sealand tot een belastingparadijs willen

resoluut af om op Sealand een radiozender

omvormen. Een van hen is de gefortuneer-

te stationeren. “Het cowboygehalte van de

de Duitse diamantair Alexander Achenbach,

onderneming is mij te hoog,” laat hij dag-

die Bates tot zijn minister van Buitenlandse

blad De Telegraaf weten.

Zaken heeft benoemd. Een ander is Willem van Kooten, alias DJ Joost den Draaier, die

Eind 1978 probeert de, inmiddels van zijn

als Nederlands radiopiraat ook op het plat-

ministerstaak ontheven Achenbach nog-

form wil. Met zijn zwager Hans Lavoo gaat

maals de macht te grijpen. Hij huurt de

hij tevens de onderhandelingen aan.

Amsterdamse wapenhandelaar Paul Wilking

70

Wilking stelt een leger zware jongens samen (met Wim Ruska, tweevoudig olympisch kampioen judo) en maakt met hen een verkenningsvlucht over Sealand. “De hagel vloog ons echt letterlijk om de oren,” herinnerde de inmiddels overleden ‘Pistolen Paultje’ zich. “Ik was even bang dat ik zou gaan hemelen. Omdat de Nederlandse


Internet vrijhaven? regering niet zat te wachten op een nieuw

nent bewapende security. Het prinselijk

binnen zijn territorium valt. Juridisch ge-

Sealand-incident, werd Achenbach via een

paar maakt een wereldreis en ijvert over-

zien ontstaat een ingewikkelde situatie,

landsadvocaat onder druk gezet om mijn

al op de aardbol voor erkenning van hun

maar Engeland onderneemt niets om het

opdracht in te trekken. Hetgeen gebeurde.”

prinsdom. Dan breidt Groot-Brittannië op

fort terug te krijgen. Volgens geraad-

grond van een verdrag van de Verenig-

pleegde topadvocaten valt het fort de

de Naties zijn territoriale wateren ineens

laatste bewoner(s) toe. Bates ziet hierin

uit van drie tot twaalf nautische mijlen.

nogmaals zijn soevereiniteit bevestigd.

Tot 1987 lijkt de rust weergekeerd rond-

Waarna prins Roy of Sealand (die nu in-

“Sealand heeft een unieke status aparte,”

om Sealand, dat inmiddels beveiligd is

eens binnen Brits gebied valt) onmiddel-

aldus de prins, die dat graag overal van

met boobytraps, schrikdraad en perma-

lijk hetzelfde doet. Zodat ook Engeland

de daken schreeuwt. “Zoiets als Sealand

Status Aparte

Prince Michael of Sealand

71


vind je nergens ter wereld. Ons prinsdom

maken over hun toekomst. Ze hebben er

bilair, gegroepeerd rond een oude tv en

vormt een uitzondering in het internati-

wat graag 1250 dollar per stuk voor over!

een boekenkast vol verweerd leesvoer. In

onaal recht, is een juridische vrijplaats.”

Piraten

de hoek staat een gloednieuwe computer.

Brullende motoren

Don’t Touch, staat er op. Goverment Use Only. De ijzeren hutten waar de bevei-

“Wij hebben ons altijd gedistantieerd van

liging en technische dienst van Sealand

Zo’n uitzonderingspositie trekt natuurlijk

deze praktijken,” schreeuwt Michael of

wonen, recreëren en leven zien er proper

een hoop fout volk aan: piraten, crimine-

Sealand boven de brullende motoren van

en vrij huiselijk uit. Achter een kombuis

len, oplichters, terroristen en pro¿teurs,

de rubberboot uit, die ons vanuit de haven

met cijferslot liggen alle karabijnen op-

die gaarne bereid zijn misbruik te maken

van Harwich in 25 minuten met een vaart

geslagen. In de zes verdiepingen tellende

van Sealands’ uitzonderlijk unieke situ-

van 30 knopen naar Sealand zal brengen.

North Deep pijler huist de stroomgenera-

atie. Begin jaren tachtig duiken ineens

“Wij hebben daar nooit één penny aan

tor, de voorraad- en gereedschapschuur

allerlei valse vertegenwoordigers van het

verdiend. Het ligt heel simpel: een echt

en een sportschooltje. Op de bodem van

prinsdom op, voornamelijk Duitsers en

paspoort van Sealand is niet te koop! Dat

de ovale betonnen toren bevindt zich

Spanjaarden, maar ook Fransen, Russen,

kunnen alleen Sealanders krijgen, voor

Roemenen, Italianen en Argentijnen, die

bewezen diensten voor het prinsdom. We

onder meer handelen in valse Sealand-

hebben zo’n 300 paspoorten uitgegeven.

documenten: (schaduw- en diplomatie-

Alle anderen zijn fake. Bezoekers zoals jul-

ke) paspoorten, rijbewijzen (!), verblijfs-

lie krijgen hooguit een stempel in je pas-

vergunningen en universitaire diploma’s.

poort, als bewijs van het bezoek.”

Vooral de valse paspoorten van Sealand duiken overal ter wereld op, ze zijn een

Voor ons doemt langzaam de Griekse let-

echte verkoophit. Ze worden voor veel

ter Pi uit het zeewater op. Als een puist

duizenden dollars aangeboden op inter-

aan de horizon, die elke schoonheidscom-

netsites en blijken uitermate geliefd: er

missie onmiddellijk had laten uitdrukken.

zijn er volgens vervalsingexperts zo’n

De rood, wit, zwarte vlag wappert in top.

150.000 van verkocht.

‘SEALAND’ en ‘WWW.SEALANDGOV.COM’ staat met grote witte letters gekalkt op

Niemand kan deze ‘of¿ciële’ documen-

de zijkant van het platform, dat met hout

ten van de valse onderscheiden. Sealand

is beslagen. Als we met boot en al zijn

wordt immers niet erkend. En criminelen

opgetakeld en de security de hand hebben

kopen nu eenmaal liever echte paspoor-

geschud, lopen we met Michael het halve

ten van een niet-erkende ministaat dan

voetbalveld over. Een grote gele stip met

gestolen of vervalste identiteitspapieren

de H van Helikopter domineert.

van reguliere landen. Ze pro¿teren maar wat graag van de onwetendheid van dou-

25 meter beneden ons slaan de golven

anebeambten, die Sealand verwarren met

stuk op twee enorme betonnen pijlers.

andere belastingparadijzen. Drughandela-

Sealand ziet er van de buitenkant nog

ren en huurmoordenaars kunnen met een

verweerder uit dan we ons hadden voor-

Vanaf 1997 duiken bij diverse strafzaken valse Sealand-paspoorten op. Zo bezit Andrew Cunanan, de moordenaar van modekoning Gianni Versace, er één. diplomatiek Sealand-paspoort zonder ge-

gesteld: aangevreten door zout, gegeseld

fouilleerd te worden grensoverschrijdend

door de wind. “Bij storm en in de winter

opereren, zelfs bankrekeningen openen

kan het hier hevig spoken,” stelt Michael

zonder argwaan te wekken.

ten overvloede. “Als het platform door

een kleine gevangenis, met stalen deur

bliksem wordt getroffen, licht het hele

en getralied raam. Je hoort er het water

Vanaf 1997 duiken bij diverse strafzaken

dek op van alle statische elektriciteit.”

klotsen tegen de dikke wanden.

valse Sealand-paspoorten op. Zo bezit An-

Overal zijn tekenen van oplapbeurten

drew Cunanan, de moordenaar van mode-

zichtbaar: platen ijzer die over ingeroeste

koning Gianni Versace, er één. In Slovenië

gaten zijn gelast. Maar hoe armzalig het

Eerloze voorstellen

worden witwassers van drugsgeld opge-

er ook uitziet, we staan wel op soeverein

Na ontelbare eerloze voorstellen van col-

pakt, die zich uitgeven voor diplomaten van

grondgebied. En binnen loeit de olieka-

lega-piraten heeft prins Michael in 1999

Sealand. In Albanië en Roemenië arres-

chel en is er in de keuken verse kof¿e.

eindelijk een betrouwbare huurder weten

teert de politie organisatoren van piramidespelen. Ook deze oplichters blijken over

te vinden voor de South Deep pilaar van Sealand: het op belastingparadijs Antigua

valse Sealand-papieren te beschikken. En

Offshore vrijhaven

in Hongkong worden 4000 valse Sealand-

In de smalle gang hangt een postbus. De

bekende

paspoorten gesleten aan inwoners die zich,

huiskamer ernaast blijkt vol te staan met

Sean Hastings, die miljoenen ponden heeft

voor de overdracht aan China, grote zorgen

aftands en versleten jaren zeventig meu-

betaald en geïnvesteerd om prinsdom

72

gevestigde bedrijf HavenCo Ltd. van de Amerikaanse

internetmiljonair


Sealand met zijn computerrebellenclub om

brengen vooral ¿nanciële transacties en

leven hier was de verwende miljonair veel

te toveren tot ‘s werelds eerste vrijhaven

e-mailservers hier onder, voor zo’n 1500

te basic,” zegt Michael hoofdschuddend,

voor offshore dataverkeer. Een onneem-

dollar per maand. Op onze servers vind je

die zich als kind ook dood verveelde op

baar virtueel fort voor vrije communicatie

ook veel aanbieders van gok- en pornosites

Sealand. “Hastings had wilde ideeën zat,

zonder regeringstoezicht of censuur, dat

die zich richten op Islamitische en Oosterse

maar was niet praktisch ingesteld. Ik

sinds 5 juni 2000 operationeel is. Totaal uit

landen. Napster had er ook probleemloos

heb zijn offshore business hier inmiddels

het zicht van overheid, politie en ¿scus.

op gekund. Net als de verbannen Tibetaan-

overgenomen als chief executive of¿cer.

se regering, die haar strijd met China op

Ik reis de hele wereld over om klanten te

Sealand online voortzet. Gratis uiteraard.”

werven voor deze beveiligde datavrijha-

De zes, brandschone verdiepingen staan

ven en probeer de potentie van Sealand

inmiddels vol kostbare high tech servers en computers, die worden beheerd door en-

optimaal uit te melken. Sinds de komst

kele intern wonende wiz kids. Satellietver-

Anarchistische trekjes

bindingen, microgolven en een uitgebreid

Michael verwacht geen invasies of bom-

eens uiterst toegankelijk geworden. Bin-

netwerk van glasvezelkabels verbinden het

bardementen meer. “Zolang we geen be-

nenkort zal Sealand geheel selfsupporting

van internet is dit onbereikbare eiland in-

zijn en zelfs voor het eerst in haar bestaan winst maken.”

Zonnige toekomst Hangend onder het platform breekt de zon ineens door. Al terugvarend beseffen we dat de toekomst van ‘s werelds kleinste soevereine staat er zonnig uitziet. Het voortbestaan van het prinsdom Sealand, toch pa’s levenswerk, lijkt gewaarborgd. Het ¿nanciële fundament is gelegd. Prins Michael mag dan inmiddels gescheiden zijn van zijn vrouw, hij heeft wel voor nageslacht en opvolging gezorgd: twee zonen (20 en 24) en een dochter van 16 jaar oud.

Vrijheid op Zee E Mare Libertas, Vrijheid op Zee, echoot het door ons hoofd, terwijl Sealand achter ons vervaagt en de haven van Harwich in zicht komt. Dat mocht bij de oprichting van Sealand in 1967 als een te hoog gegrepen hippie-ideaal hebben geklonken, de prinselijke familie Bates heeft het wel degelijk bereikt. Al hield het Roy en Joan wel 33 jaar lang ver buiten de gewone maatschappij. “Pas de laatste tijd zijn we ervan doordrongen geraakt hoe speciaal we eigenlijk zijn,” had prinses Joan ons Sealand is nog steeds paraat tegen aanvallen

zacht toegefluisterd, toen prins Roy even in slaap was gesukkeld in zijn stoel. “Wie

eens zo geïsoleerde Sealand met de rest

dreiging vormen voor de gevestigde orde,

ons allemaal niet wil komen bezoeken:

van de wereld. “Al kunnen we in dit grij-

kunnen we hier ons goddeloze gang gaan,”

wetenschappers, professoren, journalis-

ze cyberspacegebied natuurlijk niet alles

stelt hij. “Ik ben heel loyaal naar mijn va-

ten, documentairemakers en regisseurs.

toestaan,” zegt Michael tijdens onze rond-

der toe. Daarom heb ik de verantwoorde-

Ik ben bijna klaar met een boek, waar-

leiding door de ingewanden van Sealand,

lijkheid op me genomen. Al heb ik daar nog

van de filmrechten al zijn gekocht door

waar tijdens de oorlog tweehonderd op-

geregeld spijt van. Het is bepaald geen ge-

Paramount Pictures. De film zal echter

eengepakte soldaten huisden.

makkelijk leven. Maar aan de andere kant

fictie zijn, hebben ze ons vooraf moeten

moet ik niet zeuren: toen pa dit enterde

garanderen. Aangezien er maar één ech-

“Hackers, junkmail en spam, drughandel

was er niets. Al zijn geld zit er in. Nu is

te prins en prinses van Sealand zijn. We

en kinderporno zijn hier bijvoorbeeld uit

overleven hier stukken eenvoudiger.”

proberen nu nog zoveel mogelijk van het leven (en elkaar) te genieten. Te reizen

den boze. Als trouwe Engelse staatsburgers overtreden we op Sealand niet de gel-

Provider Sean Hastings viel met zijn anar-

ook, we willen meer van de wereld zien.

dende Engelse wetten. Vrije communicatie

chistische trekjes zeer in de smaak bij het

Onze horizon verbreden. Daarna kunnen

is geen misdaad. Het doet geen pijn. Nie-

net teruggetreden prinselijk paar, maar

we vredig sterven, terugkijkend op een

mand kan dat ons verbieden. Onze klanten

kon helaas niet aarden op Sealand. “Het

waarlijk uniek leven.”

73


Door: Feije Wieringa

Duisternis

Moord op een diender

(De Boekerij)

(De Fontein)

Gillian Flynn

Jan Blaauw

Dit boek is al een tijdje op de markt, maar helaas bij het uitkomen

In 2008 werd politieagente Gabri-

aan onze aandacht ontsnapt. Dat zetten we bij deze recht., want

elle Cevat doodgeschoten toen zij

het gaat om een opmerkelijke thriller, zowel qua vorm als inhoud.

een man aansprak op zijn rijgedrag;

De hoofdpersoon is Libby Day, die zeven was toen haar moeder

een moord die Nederland schokte,

en beide zusjes werden vermoord. Als dader werd haar broer Ben

ondanks het feit dat respect voor de

veroordeeld. Hij zou onder invloed van drugs en satanisme hebben

politie allang geen vanzelfsprekend-

gehandeld. Vijfentwintig jaar later wordt een cynische Libby bena-

heid meer was. Oud-hoofdcommis-

derd door een genootschap dat oude moorden onderzoekt. Zij zijn

saris J.A. Blaauw heeft in dit boek

er van overtuigd dat haar broer onschuldig is. Gaandeweg wordt

uitgebreid onderzoek gedaan naar

duidelijk dat Libby als kind toch een niet geheel met de werkelijkheid

moorden op politieambtenaren. In

overeenkomende verklaring heeft afgelegd. Wat er echt is gebeurd,

totaal zijn er in de loop der tijd 53

wordt stukje bij beetje opgehelderd.

Nederlandse politiemensen door ge-

Dat proces wordt ingenieus verteld van-

weld om het leven gebracht. Blaauw

uit verschillende perspectieven en in

beschrijft de soms gruwelijke daden - zoals de koelbloedige

verschillende tijden. Toch blijft het een

moord op vier agenten in het Groningse Grootegast in 1929

logisch en samenhangend geheel. Flynn

die wereldnieuws werd - en zet ze in historisch perspectief.

schrijft het allemaal excellent en met

Belangwekkend materiaal van de man die aantoonde dat Henry

heel veel vaart op, waardoor het boek

Lee Lucas geen grote seriemoordenaar was!

een pageturner van jewelste is geworden. Ondanks de duistere sfeer gaat ze nergens over de top. Op de laatste pagina komen alle lijnen samen. Als er daar niet een klein konijntje uit de hoge hoed was getoverd, hadden wij 1 ster

Per's vader had een duister verleden. Hij was producent van dubieuze porno.

meer gegeven. Beklemmend!!

Steenbloed Johan Theorin (De Geus)

De Leeuw van Caïro Scott Oden (De Boekerij)

Door het kalksteen op het Zweedse eiland Oland loopt een donkerrode lijn, een aardlaag die volgens een mythe uit versteend bloed

Spektakel aan de oevers van de Nijl in

bestaat. Per Morner is niet gevoelig voor bijgeloof en besluit hier te

het Egypte van 1167 voor Christus. In-

gaan wonen. De omgeving is nogal vijandig en de bevolking stug. De

triges in een ineenstortend rijk, dat zich

problemen ontstaan wanneer zijn vader, die door een hersenbloe-

uitstrekt van Afrika tot Afghanistan. Het

ding nauwelijks kan praten, na een brandstichting wordt vermoord.

verhaal draait vooral om actie en de plot

Per's vader had een duister verleden. Hij was producent van dubi-

komt op de tweede plaats, voorzover er

euze porno. Maar is dat een motief om een man die nog maar een

zelfs maar sprake is van een afgeronde

schim is van de man die hij ooit geweest is uit de weg te ruimen?

plot. Eigenlijk is dit een stripverhaal in

Naarmate Per verder in het verleden van zijn

boekvorm. Diepgang is er nauwelijks, je

vader duikt, wordt de zaak ondoorzichtiger

springt van de ene bloederige scène naar

en de sfeer grimmiger. Dit is de thrillerlijn van

de andere. Historisch lijkt het me totaal

het boek. Daarnaast is het sfeervolle verhaal

onverantwoord, maar de auteur kan wel

ruim gelardeerd met mystiek. Sagen en le-

heel beeldend over (zwaard) vechten en

genden spelen eveneens een prominente rol

troebele intriges schrijven. Dit is een van de eerste boeken die ik

in deze uitwaaierende roman. Theorin weet

ken die rechtstreeks is afgeleid van de videogame. Normaal is er

je voortdurend bij de les te houden en toch

eerst een verhaal en dan pas een game. Hier lijkt het omgekeerde

ook weer op het verkeerde been te zetten. De

het geval. Kortom, verstand op nul en lezen maar. Of wachten tot

traagheid van de vertelling komt de sfeer ten

de PC versie verschijnt. Voor followers van The Prince of Persia. De

goede. Voor slow readers.

twee sterren zijn voor de originele poging om genres te verbinden!

74Jaqueline groeit! Door: Wernard Bruining

Jaqueline is 48 jaar. Ze woont in Scheveningen en is erfelijk belast met verslavingsgevoeligheid. Haar ouders zijn vroegtijdig overleden aan alcoholmisbruik. Ze dronk al toen ze 12 jaar oud was. Toen ze 14 was rookte ze haar eerste joint, op haar vijftiende kreeg ze haar eerste ‘joint scat’ aangeboden. Dat was Chinese heroïne, ze raakte meteen verslaafd.

gaan studeren en pedagogisch groepsbegeleidster geworden. In 2004 kwam ze erachter dat ze progressieve reumatische artritis had. Ze was gek op haar werk en koos daarom voor medicijnen,

Haar vader was leraar, haar moeder

trapt. Bij een van haar ‘bezoeken’ aan het

zodat ze door kon blijven werken. Ze

was een stiekeme drinker. Ze dronk uit

politiebureau vond ze in de wachtkamer

kreeg echter steeds meer last van haar

theekopjes en had een Àes verstopt bij

tussen de stoelen een groot neppistool.

maag door al die pillen. In 2007 werden

de wasmachine en eentje in de keuken.

Daarmee pleegde ze een aantal overval-

twee maagzweren bij haar ontdekt, en

Drinken was normaal, dat Jaqueline al zo

“Zonder wiet is mijn leven zo eendimensionaal. En het helpt tegen de pijn, ik voel me er goed bij.”

vroeg dronk viel gewoon niet op. Opa en oma dronken immers ook! Pa nam elke dag Vieux mee in zijn thermosÀes, maar hij had géén alcoholprobleem, zoals hard-

len op winkels. Ze deed altijd een nylon-

ze had een middenrifbreuk. Verder werd

nekkig werd beweerd.

kous over haar hoofd, maar toch werd ze

geconstateerd dat ze een tumor zo groot

uiteindelijk herkend op de bewakingsca-

als een bitterbal in haar longen had, ge-

mera’s. Dat kwam door de tatoeage op

lukkig bleek die niet

haar ringvinger en haar opvallende coupe

werd een stuk long afgeknipt; ze kreeg

Jaqueline is van haar 15de tot haar 33ste

soleil. De Haagse politiemensen herken-

als diagnose COPD (Chronic Obstructive

verslaafd geweest aan heroïne, coke, pil-

den haar meteen!

Pulmonary Disease), een verzamelnaam

Overvallen

voor de longaandoeningen bronchitis en

len en drank. Ze was jarenlang de meest doorgedraaide vrouwelijke junk in Den

kwaadaardig. Wel

longemfyseem.

Haag, met de meeste arrestaties achter

COPD

haar naam. Ze stal in winkels, vervalste

Ze werd gepakt en verdween voor 5

cheques en werd daarbij regelmatig be-

jaar achter slot en grendel. Daarna is ze

Aangenaam gesprek Tabak roken en blowen is dus geen goede zaak voor haar, of het moet met een verdamper zijn, die ze ooit nog eens wil kopen. De wiet uit de coffeeshop doet haar voortdurend hoesten, natuurlijk ook omdat ze die met tabak rookt. Ze is in 2009 gestopt met drinken, nu moet ze nog afkicken van tabak. Ze is met haar huisarts bezig om via Stivoro met nicotinepleisters van die legale drug af te komen, want ze rookt nu nog 15 sigaretten per dag (die ze zelf draait om geld uit te sparen). Haar vijf keer verdunde wietolie is al enkele dagen op, ik geef haar een druppel pure wietolie om eens te proberen. Het werkt vrijwel direct bij haar. Ze wordt warm en ontspannen, na vijf minuten is de pijn die ze altijd in haar enkel heeft verdwenen. Dat heeft ze met de verdunde wietolie ook, maar de pure olie is wat higher. Heel ¿jn vind ze dat, het wordt een aangenaam gesprek!

Wiet helpt tegen de pijn Ze laat me haar medicijnendoosje zien, “Door de wietolie gebruik ik minder pillen.”

76

voor elke dag een laatje met pillen. Ze


begint op te sommen wat ze elke dag

leven heel kalm. Ik had geen last meer

goed het zout afspoelen), van de markt

slikt, en merkt daarbij op dat al die pil-

van mijn ADHD, ik was rustig en had niet

wat visresten en uit het plantsoen wat

len natuurlijk niet goed zijn voor haar

meer van die uitschieters. Ik voelde me

brandnetels. Dat allemaal in een emmer

maagzweren: “Seroxat, twee keer per

tevreden en in balans, en had ook veel

te gooien, water erbij en elke dag een

dag 40 mg. Dat is een zware dosis, maar

minder pijn van mijn ontstekingen.”

kopje daarvan aanlengen met water in een gieter. Daar groeien ze van als kool!

er werd bij verteld dat ik na 40 jaar pillen resistent was geworden. Je lichaam is

“Mijn maag gaat ook beter, want ik be-

Ook raad ik haar aan om voortaan wiet-

eraan gewend, zei de dokter. Voor mijn

steedde veel van mijn geld aan wiet. Nu

thee te maken. Van een paar gram kun

depressie krijg ik twee keer daags Pa-

ga ik naar de markt en koop daar goed-

je gedurende 10 tot 14 dagen elke dag

roxetine, voor mijn maagzweer twee keer

koop groente, en ik voel me stukken

een kopje drinken. Het is ontspannend

daags Nexium, daarnaast twee tabletten Celebrex, dat zijn ontstekingsremmers en pijnstillers, ook slecht voor de maag. Verder om de paar maanden een prik in

“Als ze gaan bloeien, zet ik ze elke avond binnen, want de jongelui hier in de buurt lusten ze ook wel.”

mijn hand met Lidocaïne en ook iets anders, een hormoon waarvan ik nu even niet op de naam kan komen in mijn enkel en in mijn pols tegen de pijn. Het blowen is mijn laatste restje verslavingsgedrag, maar het werkt zo ontzettend goed voor me. Zonder wiet is mijn leven zo eendimensionaal, het helpt tegen de pijn, ik voel me er goed bij. Het helpt ook tegen mijn ADHD, ik word er rustig van. Het probleem is alleen dat ik erg weinig geld per week te besteden heb, en daarvan gaat het grootste deel op aan wiet.”

Kapot gewerkt “Ik heb me letterlijk kapot gewerkt in de zorg om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de verstandelijk/ psychisch beperkte medemens. Door bezuinigingen stond je er alleen voor; elke dag acht mensen medicatie geven, douchen, eten geven en zorgen dat ze elke ochtend om negen uur klaar zijn voor hun dagactiviteit. Om ze tam te houden worden die mensen elke dag volgestopt met medicijnen, ze krijgen Oxazepam, Orap, Dipiperon, noem het maar op. Het zijn dan net plantjes, ze geven ook niet mee,

beter. Ik neem nu om de drie uur drie

en goed voor je maag, en als je een

je moet ze altijd maar tillen, aan ze sjor-

druppels, dat werkt voor mij het beste,

grote kop neemt word je er ook nog een

ren en sjouwen. Dat heeft me mijn ge-

geestelijk en lichamelijk. Ik heb geen last

beetje high van. Ik stuur haar een gra-

zondheid gekost, ik ben daardoor let-

meer van mijn enkel, en geen zeurende

tis zakje wietthee, dat zijn blaadjes en

terlijk versleten. In 2008 kreeg ik mijn

pijn meer in mijn maag. Ik heb het gevoel

kleine topjes, bladafval eigenlijk.

longoperatie en ik heb dat jaar nauwe-

dat ik mijn leven weer terug heb. Mijn

lijks kunnen werken.”

hulpverleners zijn er blij mee, ze staan

www.mediwiet.nl

ook achter die wietolie. Straks oogst ik

“Ik heb mijn leven terug” “Ik zat op €1750,- netto toen ik afgekeurd

mijn eigen wietplantjes en ga ik mijn eigen olie maken, maar tot die tijd moet ik het zien te redden!”

werd. Dat werd daarna duizend euro minder, pure armoede. Ik hield 55 euro per maand over om van te leven. Ik zat in

Zelf telen

coffeeshop Dizzy Duck en las in Highlife

We gaan naar haar planten kijken. “Als

een artikel van jou over een jongen die

ze gaan bloeien, zet ik ze elke avond bin-

migraine had en baat vond bij wietolie,

nen, want de jongelui hier in de buurt

dus heb ik dat aangevraagd en een gra-

lusten ze ook wel.” De planten ogen

tis proefÀesje gekregen. Die olie werkte

nog wat klein. Ik geef haar het advies

fantastisch, ik was voor het eerst in mijn

om van het strand zeewier te halen (wel

Resultaten Een paar weken later krijg ik van Jaqueline een mailtje. Ze gebruikt nu ruim een week geen pijnstillers meer, die heeft ze niet meer nodig. Ze is de Seroxat van 40 mg aan het afbouwen en neemt nu nog ‘maar’ 30 mg. De thee werkt goed, ze heeft geen behoefte meer aan blowen. Nu nog stoppen met tabak roken en hopen dat de jongetjes uit de buurt van haar plantjes afblijven!

77


Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem

Venray

Geleen


Amsterdam

Amsterdam

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Coffeeshop Ocean Dusartstraat 57 1072 HP Amsterdam

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem

Venray

Geleen

Halicarnas Henseniusstraat 47 5801 AW Venray

Club 88 Rijksweg Zuid 82a 6161 BP Geleen


lliite 2 Tropa de E

WH SD GH (OL R U 7 OP ¿ H HQ EHMXEHOG HXUWHQLVV E P H OR J D H U H D G G Q S Z ]LFK HLQ YHUVFKHH OGH KHW R DP GDW ,Q OP YHUWH WH R H ¿ LU WL H H V OL Q Q R D D S ]LOLD HHQ GH LR U 5 H Y Q R D 'H]H %UD O Y DD Q I¿D GH YHUK SHQZLMNH GUXJVPD S H OR G V W H H G JHEDVHHU P QRJ JHQWLJ LQ H VWULMG DW ]HOIV G G LQ OJ R OW Y U MDUHQ QH H VWH WH HHQ Y QORRV RS KD PDDN LO PHHGRJH G D 3 p V U -R GHHO 5HJLVVHX HW HHUVWH K Q D G V EHWHU L Tuinstra Door: Rob

In Tropa De Elite 2 vertolkt Wagner Moura als kapitein Nascimento opnieuw de hoofdrol. Hij is nu 10 jaar ouder. Nadat hij commandant werd van de BOPE , de elite-eenheid van de politie in Rio, klimt hij op tot onder-secretaris van de inlichtingendienst. In zijn nieuwe functie slaagt Nascimento erin om de BOPE verder te versterken en de drugshandel nog meer slagen toe te brengen. Maar dat heeft ook onwelkome gevolgen, want door de wegvallende concurrentie van de drugsbendes uit de favela’s krijgen zijn ware vijanden, corrupte agenten en politici, nog meer macht.

Juichend ontvangen Tropa De Elite 2 werd juichend door de Braziliaanse critici ontvagen. Vriend en vijand waren het er over eens dat dit als de

belangrijkste

Braziliaanse

¿lm

van

het laatste decennium mag worden beschouwd. Ook commercieel was de ¿lm een succes. Met meer dan 11 miljoen verkochte kaartjes was het de meest bekeken Braziliaanse ¿lm ooit. Ongetwijfeld zal de ¿lm ook in Nederland goed worden bezocht, want Tropa de Elite 2 is één van de beste ¿lms die je dit jaar in de bioscoop kunt bekijken. Regisseur Padilha maakte met Àitsend camerawerk een opzwepend meesterwerk, waarin nietsontziend geweld en verregaande corruptie centraal staan.

80


De ¿lm komt uiterst realistisch over, niett verwonderlijk gezien Padilho’s achtergrond d als documentairemaker.

Slot van trilogie Zelf verklaarde de regisseur dat we deze e ¿lm als het slot van een trilogie moeten n zien, waarin hij het geweld in de Brazili-aanse samenleving onder de loep neemt. t. Als eerste deel van die trilogie noemt hijj zijn indrukwekkende documentaire Ðnibus s 174 (Bus 174), over een waargebeurde e o gijzeling van een bus vol passagiers in Rio de Janeiro. Het zal niemand verrassen datt ook deze documentaire adembenemend d goed is. Onthoud dus de naam José Pa-dilha, de man is rijp voor een Oscar!

Tropa de Elite 2 Regisseur: José Padilha Met: Wagner Moura, Irandhir Santos en André Ramiro Vanaf 22 september in de bioscopen

WK Voetbal en Olympische Spelen Het zijn spannende jaren voor de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro. In 2914 vindt hier het WK voetbal plaats, twee jaar later is de stad het toneel van de Olympische Spelen. De autoriteiten doen er nu al alles aan om ervoor te zorgen dat beide evenementen zonder problemen kunnen verlopen. De belangrijkste uitdaging waarvoor de overheid staat is het gevecht om de macht in de favela’s, de beruchte krottenwijken waar de misdaad welig tiert.

81


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the buds to the plant so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunny Sweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

BLAUW LICHT OM TE SEKSEN

minder van kwaliteit zijn. De bladeren hebben geen toegang tot het licht dat ze nodig hebben voor de productie van suikers, de

Is er een nieuwe techniek waarbij blauw licht wordt gebruikt? Kun

bouwstenen voor de groei. Deze bladeren en takken moeten om

je wat meer vertellen over de procedure?

verschillende redenen worden verwijderd.

Too Xntrik Ze kosten de plant energie. In plaats van suiker te produceren, Ja. Deze techniek wordt in detail besproken in de nieuwe editie

halen ze die om hun metabolisme op gang te houden weg bij de

van het Marijuana Grower’s Handbook. Kortedagplanten, die het

productieve delen van de plant. Ze gebruiken water en mineralen

aantal uren ononderbroken donker meten om te bepalen wanneer ze moeten bloeien, zijn nauwelijks gevoelig voor blauw licht. Als ze 12 uur licht krijgen en 12 uur ononderbroken donker, gaan de planten bloeien. Als ze echter tijdens de donkerperiode aan blauw licht worden blootgesteld blijven ze hoofdzakelijk in hun groeifase, maar laten ze ook hun geslacht zien door het produceren van enkele bloemen. Ze kunnen met deze methode eenvoudig worden gesekst en vervolgens worden teruggebracht in de vegetatieve fase door weer een volledige lichtperiode te geven. Op die manier raken ze niet gestresst door het overschakelen van bloei en weer terug naar groei en verliezen ze niet de tijd die daar anders mee gemoeid zou zijn.

BUITEN SNOEIEN Ik heb een aantal buitenplanten van 1 tot 1,5 meter hoog. Ik heb nooit de lagere bladeren gesnoeid. Het is nu begin augustus. Hoeveel moet ik snoeien om de plant te laten bloeien? Sommige zijn bossig, andere zijn lang en een beetje sprietig.

Russel Als de planten ver genoeg uit elkaar staan om elkaar niet in de schaduw te zetten, en alle bladeren dus licht ontvangen, is er geen reden om takken weg te halen. Zonlicht heeft het hele seizoen al hun groei ondersteund en zal dat ook tijdens het afrijpen blijven doen. Als de planten zo dicht op elkaar staan dat alleen het bovenste deel van de bladeren licht ontvangt en de lagere takken in de schaduw worden gezet door hogere takken of naburige planten, zal de onderlaag maar weinig toppen produceren, die bovendien

Alle takken van deze Trainwreck, tot de allerlaagste toe, krijgen licht en produceren toppen. Deze plant moet niet gesnoeid worden. Haal alleen takken weg die weinig licht krijgen.

83


In een kweekruimte werden de planten 12 uur per dag verlicht met tl-buizen. Blauwe LED lampen stonden dag en nacht aan, en zorgden dus voor het enige licht tijdens de 12 uur dat de andere lampen uit waren. De planten zaten in de groeifase, maar produceerden enkele bloemen die hun geslacht verraadde.

die door de wortels worden verzameld. Als ze worden verwijderd

zich, en laten de wateroplosbare stoffen in de water-alcoholoplos-

gaan die hulpbronnen naar de productieve bladeren bovenin het

sing achter. THC en de andere olie-oplosbare stoffen verplaatsen

bladerdek, waardoor die sneller kunnen groeien, en de wortels een

]LFK QDDU GH KH[DDQ RPGDW ]H GDDU PHHU DI¿QLWHLW PHH KHEEHQ

kleiner deel van de plant hoeven te bevoorraden.

dan met het bi-polaire alcohol.

Niet-productieve en overbodige takken en bladeren creëren voch-

Filter de oliën als ze eenmaal door de hexaanoplossing zijn opge-

tiger omstandigheden. De bladeren transpireren water, waardoor

nomen door koolstof voordat je ze concentreert. Dit zorgt ervoor

er een vochtige zone rond de plant ontstaat. Hoe meer bladeren,

GDW DFKWHUJHEOHYHQ RQ]XLYHUKHGHQ ZRUGHQ XLWJH¿OWHUG GLH LQ GH

hoe meer water er wordt getranspireerd, en dus is de plant omge-

oplossing zijn gemengd of opgelost.

ven door meer vocht. Overtollige bladeren belemmeren de luchtcirculatie. Door de wind

BLADLUIZEN

wordt vocht en CO2-arme lucht verwijderd en kan verse CO2-rijke lucht het bladoppervlak bereiken. Snoei takken en bladeren die

Ik ontdekte dat mijn kweekruimte wordt gekoloniseerd door blad-

zich alleen maar in de schaduw bevinden weg met een schaar of

luizen. Ze laten exoskeletten achter die je kunt zien op de foto van

snoeischaar die je telkens in een 3% waterstofperoxide oplossing

het blad. Wat moet ik aan dit probleem doen?

doopt om besmettingen te voorkomen.

Connor Je identificatie klopt. Je planten worden belaagd door blad-

DE OPLOSSING VERHELDEREN

luizen. Mieren houden vaak bladluizen als huisdieren vanwege de suikerachtige secretie die ze afscheiden, ook wel ho-

Ik gebruik hexaan om THC uit ijshasj in op te lossen. In het eind-

ningdauw genoemd. Als dat bij jou speelt moet je de mieren

product zit echter nog steeds wateroplosbaar materiaal en andere

uitroeien om van de bladluizen af te komen. Mieren worden

plantlipides. Als ik het goed heb berekend moet er meer dan 90%

afgeschrikt door kaneel en kruidnagel en andere pesticiden.

in de olie zitten. Het is heel transparant, en neigt van redelijk hel-

Plantaardige pesticiden als ER’s Zero Tolerance en andere

der tot amberkleurig. Weet je of er een snellere manier bestaat om

merken doden bladluizen. Je kunt een wateroplossing ma-

het plantmateriaal uit de oplossing te krijgen?

ken door een volle eetlepel met een combinatie van kaneel

Karola

en kruidnagel een uur of zes in lauw water te laten trekken. Nog dodelijker wordt het als je de specerijen een paar uur

Je kunt proberen de ijshasj in alcohol op te lossen. Voeg daar ver-

in wodka laat trekken voor je het water toevoegt. De oliën

volgens water en hexaan aan toe. Het water en de alcohol binden

lossen op in de alcohol. Je kunt het mengsel filteren, maar

84


ook met poeder en al gebruiken. Pyrethrum is een natuurlijk

en. De plant was waarschijnlijk een sativa of een sativahybride,

pesticide dat van bloemen wordt gemaakt en in enkele com-

soorten die in de laatste fase van de bloei het meest gevoelig zijn

merciële mierendodende middelen zit. Mierenaas bevat mi-

voor veranderingen in de lichtduur.

nuscule hoeveelheden vergif, meestal imoclad, dat de mieren meenemen naar de kolonie, waar het resulteert in een mas-

Er is niets wat je nu nog kunt doen om die toppen te laten rijpen.

saslachting. De minuscule hoeveelheid van het gif wordt zo

Je zult moeten wachten tot de herfst, wanneer dankzij de kor-

gericht ingezet dat het als veilig wordt beschouwd.

tere dagen het kritieke moment aanbreekt dat de plant dwingt weer te gaan bloeien.

Een piepkleine solitair levende wesp, Aphdius coleman, legt een eitje in een bladluisnimf. Het leven binnenin de nimf is voor de

Als je nog eens een plant buiten zet, zorg er dan voor dat die

wespenlarve één groot feestmaal. De nimf wordt erdoor tot een

per dag niet meer dan 12 of 13 uur licht krijgt, en een ononder-

JHPXPPL¿FHHUG VNHOHW JHUHGXFHHUG $OV GH ZHVS YROZDVVHQ

broken donkerperiode van 11 of 12 uur, het signaal aan de plant

wordt barst de wesp in alien-stijl naar buiten, en is dan snel zover

om te gaan bloeien.

dat hij kan paren en zelf beginnen eitjes te leggen. Een enkele wesp kan tijdens zijn leven meer dan 300 eitjes leggen. Volwassen wespen leven van de honingdauw van bladluizen.

SLECHTE OPBRENGST Ik had een 1 bij 2 meter grote eb en vloed bak met 32 planten erin

KWEKEN OP GROTE HOOGTE

en een 135m3 groot vat. Het was een mix van sativa’s en indica’s. We hadden de ventilatie en CO2 aangesloten op een timer. Ik ge-

Ik woon in de bergen van Noorwegen op een hoogte van 2450

bruikte een 600 watt HPS lamp op een lichtrail. De temperatuur

meter. De vorst begint vroeg op deze hoogte, gewoonlijk al tegen

hielden we op 22 graden en de luchtvochtigheid op 50 procent. Mijn

eind augustus. De plekken die ik op het oog heb krijgen de volle

oogst was maar 225 gram. Hoe kan ik mijn opbrengst verbeteren?

zon en er staan meer pijnbomen dan espen. Ik ben van plan niet

Oscar

al te grote kweekzakken te gebruiken om de bloei te helpen en wil ze vlakbij rotsblokken neerzetten om ‘s nachts gebruik te maken

De lage temperatuur is gedeeltelijk de reden waarom je plan-

van de warmte die de rotsen opslaan.

ten zo weinig opleverden, want de groeisnelheid werd erdoor vertraagd. Als het om temperatuur gaat functioneren planten

Volgens mij moet het mogelijk zijn op deze plek te kweken, maar ik

bijna net zoals koudbloedige dieren; hun metabolisme wordt

weet niet goed of ik het grootschalig moet aanpakken en voor een

beïnvloed door de temperatuur. Bij lage temperaturen vertraagt

dikke opbrengst moet gaan, of dat ik beter een paar kleine stukjes

het metabolisme en de fotosynthese van planten, zelfs al zijn

kan bebouwen en eerst maar eens moet afwachten hoe het uitpakt.

alle andere condities – licht, water, voedingstoffen en CO2 – in

Wat kan ik met deze kweeklocatie volgens jou verwachten?

overvloed aanwezig. Met het hoge licht en een hoog CO2 gehalte

Gunnar

in je kweekruimte zal de groeisnelheid aanzienlijk toenemen als je de temperatuur verhoogt naar bij benadering 27 tot 30 gra-

+HW LV ]HNHU WH GRHQ *HEUXLN DXWRÀRZHULQJSODQWHQ GLH MH HLQG

den. Gebruik een oppervlaktethermometer om de temperatuur

april binnen zaait en in juni buiten zet, als de grond wat war-

af te lezen. Zorg er dan voor dat de bladtemperatuur op 30 tot

mer begint te worden. De planten zullen bloeien en afrijpen

32 graden blijft door de kamertemperatuur bij te stellen.

voor eind augustus. Een andere reden waarom je een lage opbrengst hebt is het aantal $XWRÀRZHULQJVRRUWHQ KHEEHQ JHHQ ODQJH QDFKWHQ QRGLJ RP WH

verschillende soorten dat je kweekte. In een ruimte waar sativa’s

bloeien. Ze gaan bloeien zodra ze beginnen te groeien en zijn

en indica’s samen groeien kan het goed zijn dat de sativa’s boven

zo’n 100 dagen na het ontkiemen oogstklaar. De planten zijn

de indica’s uitsteken en die in de schaduw zetten, waardoor hun

dan gewoonlijk vrij klein en je haalt er meestal maar enkele

groei werd verstoord. Zet voor de beste opbrengsten planten neer

tientallen grammen af, dus hou er rekening mee dat je veel

met een vergelijkbaar groeipatroon.

PHHU SODQWHQ QHHU]HW GDQ MH QRUPDDO ]RX GRHQ $XWRÀRZHULQJplanten zijn heel lastig te klonen. Ontkiem alle planten die je van plan bent te kweken.

BLOEI NAAR GROEI Ik heb een bloeiende plant begin mei op een geweldig plekje buitengezet, veel te vroeg voor het koude klimaat van Massachusetts. Ze zag er fantastisch uit. Maar de plant viel van de bloei direct terug in de groei. Nu zit er 60 cm aan nieuwe groei bovenop die sappige dikke vette toppen. Wat moet ik doen?

Redman De plant viel terug in de groeifase omdat ze een te korte donkerperiode kreeg om door te kunnen gaan met bloeien. Als de dagen langer worden reageert de plant daarop door weer te gaan groei-

85


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

m

a ra

e nta Se

4

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


West Memphis 3 eindelijk vrij! Door: Rob Tuinstra

Het moet bijna tien jaar geleden zijn geweest. Ik zag een aankondiging van een concert van Henry Rollins in Paradiso in Amsterdam. Rollins, ooit zanger van de legendarische Amerikaanse punkband Black Flag, was op toernee om geld in te zamelen voor de West Memphis Three (WM3). Ik had nog nooit van die WM3 gehoord, maar de kans om Rollins life in actie te zien was voldoende.

In de loop der jaren raakten steeds meer mensen overtuigd van hun onschuld. Muzikanten als Ozzy Osbourne en Eddie Vedder (Pearl Jam), en Hollywoodsterren als Peter Jackson en Johnny Depp kwamen in actie voor het drietal. Verschillende boeken en

Het concert was geweldig. Rollins speelde,

houden dat ze onschuldig waren, werden

documentaires werden over de WM3 ge-

zoals hij beloofd had, het beste materiaal

twee van hen tot levenslang veroordeeld,

maakt, maar pas nadat nieuwe DNA-on-

van zijn voormalige band Black Flag. Dat

Damien Echols kreeg de doodstraf. Die

derzoekstechieken werden ingezet kwam er

was een buitenkansje voor hardcore fans,

veroordeling hadden ze vooral te danken

echt schot in de zaak. Want daardoor bleek

want een reünie van Black Flag zou en zal

aan een getuigeverklaring van een geeste-

dat op zowel de lichamen van de slachtof-

er nooit komen. Na het optreden kocht ik

lijk gehandicapte jongen, die na urenlange

fers als in de omgeving van het plaats delict

een T-shirt met info over die West Mem-

verhoren en zware druk van de politie het

geen enkel DNA-spoor van Echols, Misskel-

phis Three. Later schafte ik de bene¿et-cd

trio als schuldigen aanwees. Hoewel hij die

ley en Baldwin was gevonden. Wel werd

Rise Above aan, waarin 24 Black Flag songs

verklaring diezelfde avond nog introk, was

DNA-materiaal van andere personen, die

werden gespeeld door artiesten als Chuck

het al te laat. De drie tieners werden met-

eerder verdacht werden (zoals de stiefvader

D, Iggy Pop, Ice T, Lemmy en Slayer. Dat

een opgepakt, het begin van een nacht-

van een van de slachtoffers), gevonden.

was in 2002. Nadat ik me toen verdiept had

merrie die 18 jaar duurde.

in die WM3 verwaterde de interesse. Niet zoals het hoort, maar zo gaat dat soms.

Satanisten

Dodencel Deze doorbraak leidde uiteindelijk tot het in

Tijdens het proces in 1994 ontbraken echte

vrijheid stellen van het drietal. Wel moes-

bewijzen. Maar dat deerde de aanklager

ten ze daarvoor nog één keer door het stof,

Groot was mijn verbazing toen in augus-

niet. Hij maakte het drietal uit voor Sa-

want Justitie in Arkansas wilde hen alleen

tus bekend werd dat het drietal eindelijk

tanisten, duivelsaanbidders die door hun

laten gaan als ze zich formeel schuldig ver-

vrijgelaten was. In totaal hebben Damien

zwarte kleding en haardracht, hun voor-

klaarden. In ruil voor die schuldbekentenis

Echols, Jessie Misskelley en Jason Bald-

keur voor heavy metal muziek en Stephen

veroordeelde een rechter hen in augustus

win 18 jaar onschuldig in de cel gezeten,

King boeken volledig in staat waren tot het

tot 18 jaar celstraf, zodat ze op diezelfde

nadat ze in 1993 waren veroordeeld voor

ritueel afslachten van drie 8-jarige jonge-

dag nog op vrij kwamen.

de moord op drie 8-jarige jongens in Mem-

tjes. De jury was het daar mee eens, waar-

phis. Hoewel het drietal altijd vol bleef

door ze veroordeeld werden.

Nachtmerrie

Na hun vrijlating verklaarde het drietal dat ze zullen blijven vechten voor hun onschuld. Dat is ook nodig, want omdat ze schuld bekenden hebben ze geen recht op een ¿nanciële vergoeding voor het onrecht dat hen is aangedaan. Het feit dat ze wel schuld moesten bekennen omdat één van hen al in de dodencel zat laat Justitie in Arkansas koud. Zo blijft het onrecht dus eigenlijk voortduren. Henry Rollins verklaarde nadat hij het nieuws hoorde erg blij te zijn: “Wel ben ik ontzettend gefrustreerd dat het zo lang heeft moeten duren. En laten we niet vergeten, de echte schuldigen lopen nog vrij rond.”

www.wm3.org

88


Door: Peter van Sparrentak

In Dubai zijn al jaren plannen voor het onderwaterhotel Hydropolis. Het idee: ’s werelds eerste luxe onderwaterresort met 220 suites. De fantastische graphics zullen op internet blijven voortleven, maar of het hotel ooit nog gebouwd gaat worden is de vraag. De komst van het concurrerende Poseidon Undersea Resort, dat is gepland in de zee rond de Fiji-eilanden, is al even onzeker.

Jones? Zijn bedrijf U.S. Submarine Structures is gespecialiseerd in het bouwen van onderzeeërs, en zoekt daarnaast mogelijkheden om bijvoorbeeld huizen onder water te bouwen. In de zee rond de Fiji-eilanden wil hij het Poseidon Undersea Resort gaan bouwen. Een hotel onder water, bestaan-

Een hotelkamer onder water heeft natuur-

verhalen van Jules Verne. Het onderwater-

de uit vierentwintig buisvormige cabines.

lijk zijn voordelen. Het is heerlijk rustig,

hotel, op twintig meter diepte, is te berei-

Deze bevinden zich op twaalf meter diepte.

lekker anoniem en je kunt de vissen be-

ken via een treintunnel vanaf een gedeelte

De gasten kunnen de onderwatersuites

wonderen zonder je in een akelig strak zit-

dat boven het water ligt. Het hotel bestaat

simpel bereiken met een lift.

tend rubberen pak te hijsen. Voorlopig zal

uit tweehonderdtwintig luxe suites, die de

dit helaas fantasie blijven, want deze plan-

vorm hebben van doorzichtige bollen.

nen bestaan alleen nog op papier. In het geval Dubai lijkt het vooral het zoveelste

Geheime locatie De vertrekken hebben grote wanddelen

staaltje van grootheidswaanzin. Het plan

Bioscoop

stamt uit 2006, dus nog vóór de krediet-

Voor ontspanning zijn er een kuuroord en

en vissen. Vanuit elke kamer kun je met

crisis en de onroerend goed-schulden van

een danszaal. In het onvangstgebouw bo-

knoppen het licht buiten afstellen en de vis-

het semi- staatsbedrijf Dubai World. En

ven water komen een restaurant en een

sen voeren. Geheel in de onderwatersfeer

de ¿nanciering is al vanaf het begin het

bioscoop. Het hele complex bestrijkt on-

heeft elke hotelkamer de beschikking over

grote probleem. Het spectaculaire ontwerp

geveer 260 hectare, vergelijkbaar met het

een jacuzzi. Het resort heeft verder een ¿t-

komt van de Duitse architecten Hauser en

Hyde Park in Londen. Kostenplaatje: 450

nessruimte, bibliotheek en een ruimte om

Dieterle. Zij lieten zich inspireren door de

miljoen euro. Het project is al enkele ma-

er te trouwen. De website (www.poseidon-

len aangekondigd, maar telkens uitgesteld.

resorts.com) is online, maar de info blijkt

Door onderzoek naar de gevolgen voor

bij nadere bestudering al jaren oud. Zo

het milieu, door problemen met de loca-

meldt men dat boekingen vanaf september

tie en vooral: met geld. De website www.

2009 mogelijk zijn… Twee jaar later is van

crescent-hydropolis.com was tijdens het

een opening geen sprake en is zelfs niet

schrijven van dit artikel ofÀine. De plannen

bekend of er al met bouwen is begonnen.

voor een keten van deze onderzeehotels

De locatie wordt geheim gehouden. Toch

met locaties in Qingdao (China), Oman en

wordt op internet ‘het hotel’ telkens maar

Monaco kunnen dus in de ijskast.

weer getipt, ook op vakantiewebsites. Wat

Florida Een klein onderwaterhotel dat al sinds 1986 bestaat is het Jules’ Undersea Lodge in Key Largo, Florida. Van origine een onderzoekscentrum, met twee privéslaapkamers en een gezamenlijke woonruimte. Het ligt op circa acht meter diepte en je kunt er alleen duikend komen. Zanger Steve Tyler van Aerosmith ging je al voor. Info: www.jul.com.

van plexiglas, die uitzicht bieden op koraal

iets dringends zegt over de betrouwbaarMisschien kunnen we dan gokken op het

heid van webinfo. Het zou dus best kunnen

grootse project van entrepreneur Bruce

dat dit plan eveneens in het water valt.

89


Jack Herer

90


LED SPECTRA UNIT SPECIAL II De 2e generatie van de succesvolle, in 2008 ontwikkelde, LED Spectra Unit heeft een nog krachtiger uniek eigen ontwikkeld led bloeispectrum.

In dit unieke bloeispectrum zijn een aantal noodzakelijke bloeikleuren gewijzigd van 3 watt led naar 5 watt led! LED Spectra Unit special II is voorzien van SSP en SCP. SSP technologie zorgt ervoor dat elke led afzonderlijk wordt aangestuurd. SCP zorgt voor stabiliteit in de stroomtoevoer naar de led. De LED Spectra Unit special II 348 watt en de 628 watt hebben de mogelijkheid om tijdens het kiem en groei proces alleen het unieke led groeispectrum in te schakelen. De LED Spectra Unit is de Europees geregistreerde led kweeklamp onder nummer: 008413932 en is uitsluitend verkrijgbaar via onderstaande verkooppunten.: LEEUWARDEN: DE LED KWEEKLAMP SPECIALIST | CULEMBORG: SUZ TRADING | TILBURG: EL AMIGO | BREDA: GROW SUPPLIES | SCHIEDAM: COCO SYSTEMEN | ROOSENDAAL: BAZAAR | VLISSINGEN: OP & TOP

www.ledspectraunit.com Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Top of the world binnentuintechniek

Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,


Held van Stalingrad R Red Orchestra, één van de meest succesvolle ttactische multiplayer games voor de PC, keert terug. Met Red Orchestra 2: Heroes k of Stalingrad begeleid je je troepen tijdens één van de zwaarste veldslagen uit de geschiedenis; de slag om Stalingrad.

Het eerste deel van Red Orchestra veranderde het landschap van de tactische multiplayer games en stond jarenlang in de Top 10 van meest gespeelde multiplayer games. Ontwikkelaar Tripwire leverde drie jaar lang gratis nieuwe content voor de game. Red Orchestra 2 maakt gebruik van deze solide basis en is voorzien van vele uitbreidingen. De game kent een geheel nieuwe visie op de single-player mode, bevat nieuwe multiplayer modes en is uitgerust met een gloednieuwe multiplayer campagne. Spelers kunnen vanuit zowel Russisch als Duits perspectief aan de slag gaan. Je vecht op bekende, historische plaatsen met je sectie. Je kunt uitgroeien tot een leider en je troepen begeleiden tijdens één van de bloedigste strijdtonelen aan het Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zachte hand of ijzeren vuist M Met Tropico 4 kruip je wederom in de huid van El Presidente, de dictator van het v paradijselijk eiland Tropico. Je bepaalt p zelf hoe je regeert: met zachte hand of z met ijzeren vuist! Tropico 4 is geschikt voor PC en Xbox 360.

De wereld verandert. Geogra¿sche grootmachten komen en gaan, en de wereld wordt gedomineerd door nieuwe spelers met nieuwe eisen en mogelijkheden. Als je je tegenstanders wil verslaan zul je de steun moeten krijgen van zoveel mogelijk mensen. Jouw beslissingen bepalen de toekomst van de natie, en nog veel belangrijker, de grootte van je buitenlandse bankrekening! Tropico 4 laat spelers wederom hun eigen bananenrepubliek bouwen. De game gaat verder waar het vorige deel ophield. Daarnaast

bevat

het

nieuwe

toevoegingen;

nieuwe supermachten om mee te onderhandelen en de mogelijkheid om ministers te kiezen die je zullen helpen om controversiële wetten er doorheen te krijgen. Maar houd vriend en vijand goed in de gaten, want iedereen heeft zijn eigen (verborgen) agenda.

92Australië legt de zweep erover Tot voor kort werden in Australië twee cannabisplanten per persoon of per huishouden gedoogd, terwijl het bezit van maximaal 30 gram cannabis

hooguit

waarschuwing

een

oplever-

de. Maar per 1 augustus

Israël beslist over mediwiet

is het afgelopen met de

De Israëlische regering besloot eind juli dat er in 2012 een

tolerantie

under.

staatsagentschap wordt ingesteld dat verantwoordelijk is

Architect van het nieuwe

voor de verstrekking van medische marihuana. Vanwege de

schrikbeleid is de 68-jarige minister Rob Johnson, die vastbe-

hoge kosten van import is besloten de teelt in ieder geval de

sloten is een einde te maken aan de ‘verwoestende gevolgen’

komende twee jaar in eigen land te laten plaatsvinden. Op

van drugs – alle drugs. Wie wordt gepakt met 10 gram of

het moment maken zo’n 6000 patiënten in het beloofde land

minder cannabis, of in het bezit is van rookgerei met cannabis-

gebruik van het kruid, maar volgens de vermaarde Israëlische

sporen, moet verplicht naar een cursus afkicken. Het bezit van

cannabisonderzoeker Dr. Yehuda Baruch kunnen dat er over

10,1 gram cannabis of meer levert maximaal 2 jaar gevange-

vijf jaar zeker 40.000 zijn.

down

nis en een boete van 1500 euro op. 100 gram of meer wordt beschouwd als handelsvoorraad en is strafbaar met maximaal 15.000 euro of 10 jaar gevangenisstraf. Op de verkoop van en reclame voor rokersparafernalia komt 7500 euro boete en een gevangenisstraf tot twee jaar te staan. Individuen die ze aan minderjarigen verkopen worden beboet met maximaal 18.000 euro, voor bedrijven is dat 91.000 euro. En dit is nog maar het begin van een veel uitgebreider pakket maatregelen, waarschuwde de bejaarde potentaat.

GEEN hersenschade door cannabis In tegenstelling tot wat andere onderzoekers beweren, bleek uit een onderzoek van het Californian Learning Center dat

Mediwietgarantie

je niet dommer wordt van cannabisgebruik Voor het onder-

Mocht de Nieuw-Zeelandse Aotearoa Legalise Can-

zoek werden 2404 proefpersonen acht jaar lang gevolgd en

nabis Party (ALCP) genoeg stemmen binnenhalen

regelmatig aan standaard intelligentie- en geheugentests on-

bij de aanstaande verkiezingen, dan garandeert de

derworpen. Hoewel het korte termijn geheugen van blowers

partij medische marihuana gebruikers toegang tot

iets minder presteerde dan dat van niet-blowers, presteerden

hun medicijn. Ook zal de partij de Nieuw-Zeelandse

de hersens van gebruikers voor de rest net zo goed als die

gezondheidsautoriteit Medsafe dwingen een toon-

van niet-gebruikers. Ook scoorden zware gebruikers die min-

tje lager te zingen. Volgens de ALCP is Medsafe

derden beter dan zware gebruikers die dat niet deden. In alle

al vanaf 2007 bezig met een heksenjacht tegen

gevallen verbeterden of herstelden de geheugenfuncties zich

natuurlijke medicijnen, waaronder marihuana.

volledig zodra werd geminderd of gestopt met blowen.

94


Ontzettende lachkick Door: Diede Dracht

Karin is 24 jaar en werkt als store manager in een kledingzaak. In het weekend staat ze achter de bar. Veel liever dan dat ze aan het werk is, bezoekt ze feesten en festivals. Ze kijkt graag 'LVQH\ ¿OPV LV DDQ KHW VSDUHQ YRRU HHQ UHLV QDDU $XVWUDOLs $IULND HQ KHW OLHIVW QRJ YHOH DQGHUH EHVWHPPLQJHQ HQ KRRSW binnenkort haar rijbewijs te halen. Haar eerste blowervaring LV LQPLGGHOV UXLP WLHQ MDDU JHOHGHQ

maakten ons behoorlijk druk en omdat we nog zo stoned waren raakten we ook redelijk paranoïde. Hoe moesten we dit gaan doen? Zeggen dat we iets verkeerds hadden gegeten? Of dat we veel te veel hadden gedron-

“Ik was pas dertien toen ik voor het eerst

niet wat ik meemaakte, maar ik voelde me

ken? Of doen alsof we zo moe waren dat we

blowde. Dat kwam door Luuk, een oudere

heerlijk. Ik zag zelfs allemaal kleuren, alsof

gelijk in slaap zouden vallen? Zou hij boos

neef van mij. Ik keek ontzettend tegen

ik veel zwaardere drugs op had. Hoeveel

worden? Het tegen al onze ouders vertellen?

hem op en daardoor ook tegen het blowen.

tijd er verstreek voordat we uiteindelijk

Hij zal ons toch niet de bus uitschoppen?

Ik zou die avond samen met twee vrien-

weer een beetje in beweging kwamen weet

dinnen, Sarah en Roos, naar een verjaar-

ik niet. Ik kan me nog goed herinneren dat

Wat het hele verhaal nog veel erger maak-

Ik wist echt niet wat ik meemaakte, maar ik voelde me heerlijk.

Roos aan mijn arm stond te trekken omdat

te, was dat Roos bij het weggaan over zo’n

ze echt vond dat er gedanst moest worden.

dikke kabel van de muziekinstallatie strui-

Dat dansen voelde heel raar. Ik voelde me

kelde en vol met haar gezicht tegen een

licht en zwaar tegelijk, heel vrij en onge-

muur aan viel. Hoe het kan dat Sarah’s va-

controleerd. We zullen er vast als Àinke de-

der niet door had dat wij super stoned wa-

dagsfeest van een vriend gaan, dus samen

bielen bij hebben gestaan. Het kijken naar

ren snap ik nog steeds niet. Zeker omdat

met Luuk hebben we toen jointjes voorge-

Sarah en Roos zorgde er voor dat ik een

we er allemaal slecht uitzagen. Roos hele-

draaid. Terwijl wij dat boven op mijn slaap-

ontzettende lachkick kreeg. Ik geloof niet

maal, met die schrammen op haar gezicht.

kamer zaten te doen, zat mijn vader ge-

dat ik eerder zo hard heb gelachen. Van

Maar zo gauw we in de bus zaten, raak-

woon beneden, de spanning was soms echt

dat lachen kreeg ik een hele droge mond,

ten we allemaal in een soort roes en ik ben

ondraaglijk. Het voelde alsof ik met zware,

maar toch wilde ik steeds spugen, want dat

zelfs echt in slaap gevallen. Sarah’s vader

criminele activiteiten bezig was.

voelde zo lekker op dat moment.

is er nooit over begonnen.

Ik voelde niks

Paranoïde

Die vriend woonde in een kast van een huis

Het meest zenuwslopende van de avond

ben nooit een diehard blower geweest. Ik

en het feest werd gehouden in een enorme

was het opzien tegen de terugreis. De vader

vind het wel een fantastisch gevoel, het

schuur in de tuin. Er stonden discolampen,

van Sarah zou ons op komen halen in zijn

stoned zijn, helemaal het vaste en diepe

een draaitafel en er waren super veel men-

werkbusje. We waren ervan overtuigd dat hij

slapen daarna. En de vreetkicks. Vreten als

sen die ik niet kende. Maar ik was daar sa-

meteen zou zien dat we hadden geblowd. We

een monster. Dat vind ik heerlijk.”

Er zat denk ik wel een paar weken tussen die eerste en de tweede keer blowen. Ik

men met mijn vriendinnen en wij hadden er Àink zin in, dus de rest maakte niet uit. Het blowen viel in eerste instantie ontzettend tegen. We bleven maar hijsen en dat ding doorgeven, maar er gebeurde niks. Ik voelde niks. “Wat is dit nou?” Ik had verwacht meteen alle stonede gevoelens te voelen waar ik al zo vaak verhalen over had gehoord. “Laten we maar gaan dansen”, stelde Roos voor. Want als er niet werd gedanst, dan was het geen goed feestje.

Ineens verschrikkelijk stoned Bij het opstaan sloeg het in. En niet alleen bij mij. We waren alle drie ineens zó verschrikkelijk stoned. Dansen zat er niet meer in. Ik ben meteen weer op de bank geploft, ogen dicht en hoofd achterover. Ik wist echt

95


Door: Rob Tuinstra

Limitless Regisseur: Neil Burger Met: Bradley Cooper, Robert DeNiro

The Adjustment Bureau Regisseur: *HRUJH 1RO¿ Met: Matt Damon, Emily Blunt

Eddie Morra (Bradley Cooper) dreigt ten onder te gaan. Zijn

Op de hoes wordt een verge-

vriendin ziet het niet meer in

lijking gemaakt met Inception,

hem zitten en het boek waar-

maar dat niveau haalt deze

aan hij werkt loopt voor geen

¿lm echt niet. Het op zich wel

meter. Als hij ook nog zijn huis

aardige scenario durft namelijk

dreigt te worden uitgezet komt

niet te kiezen tussen actie en

een toevallige ontmoeting met zijn vroegere zwager goed uit,

romantiek, waardoor er een wat zouteloos geheel over blijft. De

want die heeft een experimentele pil in de aanbieding waar-

ambitieuze David Norris (Matt Damon) wordt verliefd op Elise

door Eddie zijn leven weer op het juiste spoor kan krijgen. En

Selias (Emily Blunt), maar dat gaat tegen Het Plan in. Welk plan?

hoe! Want de geheimzinnige pil zorgt ervoor dat de suffe Eddie

Wel, Het Plan van de Grote Baas die via zijn kompanen (enge-

briljante ideeën krijgt, waardoor hij al snel in de hoogste krin-

len?) probeert om de wereld voort te laten bestaan, ondanks de

gen verkeerd. Maar de pil kent ook een keerzijde… Regisseur

rotzooi die de mensheid er van maakt. Dat klinkt als een gege-

Neil Burger maakte een heel fraaie thriller, die er visueel ook

ven voor een heel spannende sci¿thriller, en die belofte wordt

erg aantrekkelijk uitziet. Let ook op het alternatieve einde, dat

ook wel deels waargemaakt, maar helaas moest er een dodelijk

op de extra’s te vinden is.

saaie romantische twist komen, waardoor het allemaal als een nachtkaars uitgaat. Doodzonde, dit had zoveel beter kunnen zijn.

Animal Kingdom

Tucker & Dale vs Evil

Regisseur: David Michod Met: Ben Mendelsohn, Jacki Weaver, Guy Pearce

Regisseur: Eli Craig Met: Alan Tudyk, Tyler Labine

Dit Australische misdaaddrama

Wanneer een groep studenten

haalde al diverse prijzen op, en

in de bossen vakantie wil vie-

dat is terecht. De ¿lm volgt de

ren, komen ze al snel in aan-

criminele familie Cody in Mel-

raking met twee eng uitziende

bourne, waar de minderjarige

hillbilly’s. En wanneer er later

Josh onderdak krijgt nadat zijn

kettingzagen aan te pas ko-

moeder aan een overdosis is

men, weet iedere ¿lmliefheb-

overleden. De Cody’s zijn niet direct een liefdevol pleeggezin,

ber al genoeg. Dit zal wel weer zo’n typische genre¿lm uit de

hoewel oma Janine (Jacki Weaver) daar op het eerste gezicht

horrorfabriek zijn. Maar niets is minder waar, want regisseur Eli

wel voor probeert te zorgen. Maar de spanningen slaan toe als

Craigh draait de rollen juist om in deze komische parodie. Het

één van de Cody’s slachtoffer wordt van de politie. Nadat onder

zijn niet de hillbilly’s Tucker en Dale die voor het gevaar zorgen,

aanvoering van de onberekenbare Pope Cody (Ben Mendelsohn)

maar juist die studenten. Misverstand volgt op misverstand,

wraak wordt genomen, gaat inspecteur Leckie (Guy Pearce) zich

en hoewel niet alle grappen even geslaagd zijn heeft regisseur

met het gezin bemoeien. Al snel volgen er meer slachtoffers.

Eli Craigh toch een buitengewoon leuk ¿lmpje gemaakt. Echte

Animal Kingdom is een inktzwart portret van het uitzichtloze en

die-hard horrorfans komen ook aan hun trekken, want er zit

grauwe bestaan van een familie criminelen, die gedoemd is ten

voldoende gore en splatter in deze geslaagde graphorror.

onder te gaan. Geen popcorn¿lm, feelgood-liefhebbers dienen deze ¿lm over te slaan.

96


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Advertentie index

A&T Trading

51

Ferro

Alpha.C

61

Gemakstore Asahi

Amaranta Seeds

86-87

97 13-14-15

Ocean

78-79

Of¿ce Green

13-14-15

Goede Leven het

91

Pascha Dordrecht

13-14-15

91

Polder de

13-14-15

Ana-B Products

85

Greenforce

Apollyon

75

Greenhouse Davids

13-14-15

PP Trading

91

Apollyon

13-14-15

Green-Point the

13-14-15

PP Trading

97

Atami

25

Greenshop.eu de

ATK Agratrading

61

Groenwinkel

Bimex

97

Grow Pro

75

Royal Queen Seeds

19

Bio Ibo / G-Power

98

Growersplanet

75

Royal Queen Seeds

86-87

Bio Nova Biologisch Groen

9

93 13-14-15

Guna Guna

86-87

13-14-15

Hacas

93

Bunkertje ‘t

99

Hacas

78-79

Bunkertje ‘t

86-87

Canna

1

Canna

100

Hakuna Matata

91

Halicarnas

78-79

Pro-Line

13-14-15

Rokade

13-14-15

Salut Home & Garden

93

Sjamaan de

97

Smoking

2

Snail

93

Spyshop Horen - Zien

36

Hennep Huis Het

13-14-15

T.T.B.

13-14-15

Club 88

78-79

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

TDM Trading

93

Coffeeshop Cremers

86-87

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

13-14-15

TGC Trading

41

D&L

78-79

Hy-Pro

97

Thc

61

Danny Trading

93

Indoor Garden Center

51

Thermolife

Devil’s Harvest Seed Company the

36

Jorge Cervantes

66

Thuiskweker de

41

13-14-15

Dizzy Duck

78-79

Juweliers Goldberg

93

Top Vision

91

Dizzy Duck

86-87

K1drink.com

30

Tuinbouw Centra Jupiter

51

Dutch Green Led Lights E.C.J.

91 13-14-15

Ed Rosenthal Elixer

82 4

Highlife magazine Is een uitgave van:

Keeper de

13-14-15

Tuincentrum Borne

Limbo Grow Maastricht

13-14-15

Ultra Trading

LTT

13-14-15

Upstairs

Maxx Trading

75

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Kor Graafband, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

98

13-14-15 61 78-79
Articles inside

De eerste keer

3min
page 95

Extra ash

2min
page 94

ames

2min
pages 92-93

Slapen onder water

3min
pages 89-91

West Memphis Three eindelijk vrij

3min
page 88

High adgets

8min
pages 48-51

Beroemde huisdieren

6min
pages 58-61

Striptekenaar Peter Pontiac

6min
pages 52-55

Blowen tot in het bejaardentehuis

4min
pages 46-47

Fenomenen Nol van Schaik

9min
pages 43-45

THC Te Hoge Cijfers

17min
pages 32-41

Portret van een blower Mario Lap

3min
page 31

Superheld in blitse pop-art

6min
pages 26-30

C-Man

13min
pages 16-21

Wietfoto

4min
pages 9-11

Mila’s Journey

3min
pages 24-25

Brievenrubriek

5min
pages 12-15

Stelling Alleen buren zijn welkom

3min
page 23

Maastricht Aanval naar voren

3min
page 22
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.