High Life NL 11-07

Page 1

#07-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers“Hij is gek geworden” Nadat ik laatst (in mijn dromen) mijn eigen spionagesatelliet lanceerde, ging een wereld voor me open. Ik hoorde hoe topambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid telefonisch verklaarden dat hun eigen minister Ivo Opstelten knettergek was. Topambtenaar Piet zei: “Hij zegt dat hij met die wietpas de drugscriminaliteit de komende jaren met weet ik niet hoeveel procent terug zal dringen. De man is knettergek geworden. Maar hoe leg ik hem dat uit?” Topambtenaar Carl, wijs geworden na enige eer-

in Amsterdam te gaan, krijg je dat meteen weer.

dere reorganisaties op topambtenarengebied, re-

Dan wordt de binnenstad meteen weer een puin-

ageerde kalm: “Kerel, je moet je kop in het zand

hoop, met alle straatdealers die van alles en nog

houden. Heb je nog nooit van de struisvogelpoli-

wat aanbieden. Dat kan toch niet!”

tiek gehoord? Ik doe dat al jarenlang. En kijk waar ik nu zit; de hoogste ambtenarenschaal, pensioen

Carl: “Amice, je bent te naïef. Dat weet Ivo alle-

vanaf mijn zestigste, dubbele reisbonus privé en

maal heus wel. Maar het hoort bij zijn tactiek. Laat

openbaar vervoer, en dan heb ik het nog niet eens

ik het je eens uitleggen. Ivo wil gewoon alle cof-

over die adviesbureautjes die ik straks vanaf mijn

feeshops dicht. Klaar. Maar dat kun je niet in één

zestigste ga doen. Het Zwitserleven is nooit zo

keer voor elkaar krijgen. Dus pakt hij het slimmer

gemakkelijk geweest, mijn vriend.”

aan. Hij maakt het ze steeds moeilijker. Toeristen mogen straks niet meer bij de coffeeshops hun

Piet: “Ja maar, het is te duidelijk en te logisch

wiet kopen, dus die gaan straks allemaal hun wiet

dat het onzin is wat onze Ivo zegt. Denk je dat

op straat kopen bij al die straatdealertjes. En Ne-

ze in Amsterdam gek zijn. Die hebben toch het

derlanders die ook geen lid willen worden van zo’n

meeste ervaring met wiettoeristen, zou je zeg-

besloten coffeeshopclub, want dan sta je immers

gen. Voordat de coffeeshops daar geopend wer-

als blower geregistreerd, gaan dat ook doen. Je

den, was een deel van hun hele binnenstad een

snapt wel wat er dan gebeurd. Nog meer overlast,

no go area door alle straatdealers. Als Ivo straks

nog meer drugsrunners, nog meer criminaliteit,

toeristen gaat verbieden om naar die coffeeshops

nog meer roep om een sterke arm, nog meer kiezers voor de VVD en hun ¿lialen CDA en PVV.” Piet: “Dat zou wel heel cynisch zijn. Ik vind dat je nu toch wel erg kort door de bocht gaat. Het zal toch niet zo zijn? Ik bedoel… Dat vind ik allemaal niet helemaal kloppen… Dit vind ik geen goed nieuws. ” Carl, zuchtend: “Nee, natuurlijk niet Piet. Je hebt gelijk, ik ben een beetje cynisch. Waarom neem je niet een cognacje of zo om bij te komen?” Piet: “Misschien moet ik dat maar doen.” Carl: “En daarna misschien een slaappil of zo Piet. Samen maken we dit land dan weer groot, en vooral weer veilig. Slaap zacht.” Piet: “Welterusten Carl.” Ik werd verward wakker. Slaapdronken liep ik naar mijn woonkamer. Ik maakte een kop kof¿e en zette de tv aan. Op teletekst las ik: Regering Rutte heeft schijt aan alles. Het was mij nog niet duidelijk of ik wakker was of nog sliep. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

3%HFNHUV RYHU DIÀFKHULQJ FRIIHHVKRSV

+LJKOLIH &XS

*RWKLF /ROLWD·V

Op juni was het weer zover. In het prachtige

Wie denkt dat ze in Japan alles net iets e[-

De overheid heeft allerlei regels rond het ge-

kunstenaarsdorp Ruigoord vond de Highlife

tremer doen dan hier, zit er in de meeste ge-

doogbeleid opgesteld. Een van die regels gaat

Cup plaats. Vele genodigden kwamen op het

vallen niet ver naast. Ook als het gaat over

over af¿chering, want je mag als bedrijf niet

spektakel af, dat inmiddels alweer voor de der-

kleding. Zelfs in Nederland slaat een stijl als

reclame maken voor het gebruik van soft

de maal in Ruigoord werd gehouden. Vanaf pa-

*othic Lolita aan, getuige het groeiend aan-

drugs. Maar hoe zit dat? In Amsterdam ver-

gina lezen jullie een uitgebreid verslag van

tal winkeltjes en festivals waar er wat mee

kopen ontelbare souvenirwinkeltjes artikelen

deze feestelijke bijeenkomst, met natuurlijk

gedaan wordt. In een mooie reportage ver-

waarop afbeeldingen van wietbladeren, joints

ook de volledige uitslag en speciale aandacht

telt onze redacteur en Japan-specialist Arjan

en dergelijke staan. Waarom doet de overheid

voor de winnaar van de Highlife Cup .

van Sorge over *othic Lolita’s en andere Japanse subculturen.

dan zo moeilijk over reclame voor coffeeshops?

.DELQHW 5XWWH NLHVW YRRU UHSUHVVLH

(XURSHDQ 3URGXFW $ZDUGV

.HPSL ´,N KRX YDQ KD]Hµ

De regering Rutte wil coffeeshops omvormen

Voor de tweede keer werd dit jaar de European

Paniek op het bureau van platenlabel TopNotch/

tot clubs die alleen toegankelijk zijn voor men-

Product Award georganiseerd. %edrijven uit de

8niversal: Kempi staat droog en nergens is ook

sen in bezit van een wietpas. %uitenlandse toe-

cannabisbranche uit heel Europa toonden hun

maar een spoortje wiet te vinden in het enorme

risten mogen de coffeeshop niet in. %ovendien

mooiste producten, en hoopten dat hun in-

kantoorpand in het keurige %aarn. *elukkig krijgt

mogen maar tot mensen lid van een

spanningen beloond werden met deze nieuwe

Kempi even een lift naar Hilversum. Op naar de

coffeeshop worden en moeten coffeeshops in

prijs. De happening, die tegelijk met de High-

dichtstbijzijnde coffeeshop! Eenmaal terug heeft

de buurt van een school dicht. Kortom, het ka-

life Cup in Ruigoord werd gehouden, toonde

Kempi tijd genoeg voor een goed gesprek. Jam-

binet Rutte kiest volop de weg van de repres-

opnieuw aan dat de cannabisindustrie in heel

mer dat TopNotch niet effe een seintje gaf, de

sie. Oplossingen worden niet geboden.

Europa volwassen mag worden genoemd.

volgende keer neemt Highlife de stash wel mee!

)HDWXUHV

Ask Ed

Wietposter

%eckers: af¿chering coffeeshops

Highlife Cup

*othic Lolita’s

Rutte kiest voor repressie

European Product Awards

)ilm: *rabbelton

(Q YHUGHU %I%O% in stelling gebracht

De Stelling: %egin van het einde?

Stoner Cinema: Pineapple E[press

5XEULHNHQ Voorwoord Inhoudsopgave

Kempi: “Ik hou van haze”

Nicole Maalsté

Weer vier ¿jne boeken

)enomenen: )ar Out

)lash

Art Zuid: maffe beelden

Ook glazenwassers blowen

C-Man

*ames

Ons favoriete elftal: Splendid

High Weirdness

*ra¿tti en collages van Lord H

%rievenrubriek

Hondentrainer Cesar Millan

Suicide girls

Spanning met De Imker

Muziek terwijl u blowt

)ilm: Smokescreen

High *adgets

%elgis

De eerste keer

.ZHHN Product )lash Jorge Cervantes

En nog veel meer...

5


Column

Ritueel Laatst zaten we met zes vrienden rond een kampvuurtje. Het was een mooie lenteavond. Een van hen had een stevige onderrugpijn. Ik opperde dat een blowtje misschien een goede pijnstiller zou kunnen zijn. Het was voor de meesten van ons alweer een hele tijd geleden dat we de vlam in een joint hadden gestoken. Een aardig moment dus…

kijken. De schrijver Yoram Stein beschuldigde mij laatst op een forum dat ik de schadelijke effecten van cannabis zou bagatelliseren. Hij noemde me een onderzoeker van de oude stempel. Je zou dat ook

De tupperwaredoos met eigen teelt werd

“Ja, sorry hoor”, klonk opeens Peter’s stem

als een compliment kunnen opvatten. Ik

van zolder gehaald. De opbrengst van één

een beetje nijdig,

loop al een tijdje mee in de cannabissector

plant die een jaar of drie geleden in de tuin

“Het zal wel aan mij liggen, maar ik merk

en weet daardoor ook hoe de wereld van

had gestaan. Plechtig snoof de rugpijnleider

er niks van.”

de blower er 30 jaar geleden uitzag.

aan de wiet en begon hij met het draaien

“Wacht nou maar even af,” zei Karel.

van een joint. Puur, want tabak is al tijden

“Ik merk er gewoon helemaal niks van,”

niet meer te vinden in ons huis. Met zijn al-

hield Peter vol.

Heel ander kaliber

len volgden we de ´draaikunsten´.

“Geen ietsepietsje, maar nietsepiets.”

Zonder een oordeel te willen geven over

Hij zweeg.

de huidige blower, was het natuurlijk

Na ruim een kwartier was de joint klaar. Het

“Raar woord”, vervolgde hij na een poosje

makkelijker om die manier van blowen te

feest kon beginnen. Behoedzaam werd de

peinzend. “Nietsepiets. Ietsepiets.

rechtvaardigen. Als je nu in een coffee-

joint doorgegeven. Een van mijn vriendin-

Piet zijn ¿ets.”

shop komt, zie je veel mensen toch in hun

nen kan niet inhaleren. Haar vriend blies

Hij zweeg weer en bleef geruime tijd be-

eentje een hele joint naar binnen werken.

de wietrook in haar mond. Het gesprek viel

zig met het plukken van stofjes van zijn

Het gaat daarbij om wiet van een heel an-

De tupperwaredoos met eigen teelt werd van zolder gehaald

der kaliber dan zo’n buitenwietje dat vijf maanden in de tuin heeft gestaan. Het is niet zozeer een middel om je af te zetten tegen de grote massa en je creativiteit te stimuleren, maar meer een manier om je-

stil en we staarden naar het vuur. Af en toe

jasje. “Krankzinnig,” zei hij toen. “Als je

zelf even terug te trekken uit het jachtige

gooide iemand een stuk hout erbij. Daar-

erop gaat letten, hoeveel stofjes op zo’n

bestaan. Ik realiseer mij wel degelijk dat

door vlogen er vonkjes in de lucht die soms

jasje zitten. Kleine stofjes, grote stofjes.

dit bij sommige mensen uit de hand loopt,

vervaarlijk dichtbij kwamen. Er ontstond

Stoffen, kun je wel zeggen. Enorme grote

maar dat was vroeger ook al zo. Het is on-

een gesprek over Àitters. Of eigenlijk waren

stoffen, maar ook hele kleine. Geen stof-

zin om de schuld van probleemgebruik bij

het volgens iemand anders eerder Àinsters.

jes, maar ofjes eigenlijk. En natuurlijk niet

een middel neer te leggen en het daarom

Niemand vond dit vreemd. Je zag duidelijk

alleen dat jasje, maar alles is met stof-

maar te verbieden. Als je wilt dat mensen

dat het Àinsters waren, toch? Veel meer

jes bedekt. Daar zou ik maar eens over

cannabis niet misbruiken, zul je ze moe-

werd er niet gezegd, maar er heerste een

nadenken, als ik jullie was. Potdosie.” Hij

ten voeden met verhalen hoe het ook kan.

behaaglijke sfeer.

deed zijn jasje uit en wierp het van zich af.

Mooie verhalen over Àinsters en ofjes.

Daarna krabde hij op zijn hoofd, kneep in

‘In Trance’ Toen ik de volgende dag terugkeek op die

zijn neus en schopte vervolgens zijn schoe-

We genoten overigens nog dagen na van die

nen uit. “Ook vol stofjes,” legde hij uit.

ene met zes man ‘gesmoorde’ joint uit de

“Merk je nog steeds niets?” vroeg Karel.

tuin. Dat was lang geleden en was wel weer voldoende voor een jaar of wat…

avond, herinnerde ik mij een hilarische passage van Remco Campert uit het verhaal ‘In Trance’. Dat verhaal staat in Moe-

Onbevangen

der *ras, een boek dat Simon Vinkenoog

Ik vraag me wel eens af of dit nu heel erg

lang geleden samenstelde. Het verhaal

jaren zeventig is. Een bijna paci¿stisch ri-

gaat over iemand die voor het eerst blowt.

tueel, waarbij je even op een onbevangen

Hij zegt aanvankelijk niks te merken:

manier naar de dingen om je heen kunt

6


Ivo is boos en heeft “gebulderd” Het gebeurt al vele jaren, dus eigenlijk is er weinig nieuws aan de hand. Maar toch was minister Ivo Opstelten (minister van Veligheid en Justitie) razend. Dat liet hij tenminste in juni aan de Tweede Kamer weten, nadat ter sprake kwam dat de Dienst der Domeinen in beslag genomen lampen uit opgerolde wietkwekerijen weer had doorverkocht. Ivo had naar eigen zeggen “gebulderd” en beloofde terstond dat dit soort praktijken nooit meer mogelijk zou zijn. Verder bleek ook dat de politie in beslag genomen

Magneetfestival doet aan crowdsourcing

drugs nog steeds niet goed registreert en verwerkt. Nog deze zomer moet er in Driebergen één centrale opslag-

Het moet een heel nieuw soort festival worden, het Mag-

ruimte voor in beslag genomen drugs komen, met daarbij

neet Festival dat van 19 augustus t/m 11 september door

voldoende faciliteiten voor opsporing.

de Stichting Nachtburgemeester in Amsterdam wordt georganiseerd. Op dit festival, dat op IJburg plaatsvindt, bepaalt het publiek wat er allemaal te beleven valt. Het moet een festival zonder bezoekers worden, omdat iedereen die meedoet automatisch deelnemend kunstenaar of curator wordt. “Het Magneet Festival steunt op de pilaren co-creatie, crowdsourcing en duurzaamheid”, aldus Isis van der Wel, alias DJ 100% Isis (en tevens Nachtburgemeester van Amsterdam). “Crowdsourcing, omdat de bezoekers ons festival programmeren en maken. Deelnemers plaatsen hun idee op onze site en/of stemmen op creaties van anderen. Als een idee een bepaald aantal stemmen verzamelt, dan verdient dat plan een plek tijdens het Magneet Festival. Door co-creatie ontstaan nieuwe samenwerkingen die een podium vinden op ons festival. En voor de bezoekers en de organisatie geldt het ‘Leave no trace’ principe: laat het terrein achter, zoals je het aangetroffen hebt.” We gaan zeker een kijkje nemen! www.magneetfestival.nl

Franse regering blijft wiet verbieden De Franse premier François Fillon heeft in juni een

Wereld achter de tralies

voorstel verworpen om cannabis te decriminaliseren. Volgens hem zou het gebruik van cannabis dan alleen

In het boek ‘Een rondje bajes in

maar toenemen. De socialistische oppositie pleit wel

Nederland’ biedt (ex-)gedetineer-

voor een “gecontroleerde legalisering”, ook al omdat

de George van Dijk een diepe blik

het repressieve verbod een totale mislukking is. Maar

in de wereld achter de tralies. Hij

de regering Sarkozy ziet dat dus niet zitten. Jammer,

stelt dat de huidige regimes en de

een gemiste kans voor de Fransen.

verharding van de strafmaat ooit een keer tot fatale confrontaties tussen gedetineerden en bewakers zullen leiden. Van Dijk, die twintig jaar van zijn leven opgesloten doorbracht, meent dat het door justitie gehanteerde regime nooit zal leiden tot enige vorm van verbetering na terugkeer van een gedetineerde in de maatschappij. Het zorgt volgens hem eerder nog voor een veel groter recidivegevaar, omdat er onzorgvuldig wordt gehandeld in de begeleiding van de gedetineerden na hun vrijlating.

7


Drugstest, dan zuipen In Schotland is deliriumzuipen gewoon oké. Zolang je je maar aan de sluitingstijd houdt en geen coppers onderkotst. Cannabisgebruik is daarentegen in alle gevallen not done. Het eerste weekend van juni vond de politie van Aberdeen het tijd het publiek te laten zien dat hun belastinggeld niet werd verspild. Met operatie Pub Watch Scheme werden 217 stappers in de stad getest door de Itemizer, een soort elektronische speurhond die een uitstrijkje maakt van handen om daarmee sporen van drugs zichtbaar te maken. De operatie werd door de politie als ‘erg positief’ ervaren. Een wat vreemde conclu-

Starfucker

sie aangezien niemand positief testte op drugs. De Britse Jenny Thompson is een typisch voorbeeld van een celebrity die haar faam niet te danken heeft aan wat ze doet, maar met wie ze het doet. Zij was namelijk de prostituee die het à raison van 1300 euro deed met

voetbaldikkerdje

Wayne

Rooney. Wat de Britten de goedbetaalde starfucker vooral kwalijk namen, was dat mevrouw Rooney in die tijd thuis zwanger zat te wezen. Het ziet er naar uit dat de affaire Thompson klanten heeft gekost, want begin juni werd ze gearresteerd voor een wietplantage in het bijna 700.000 euro kostende stulpje van haar ouders. Het leverde madame slechts vier uur cel en een waarschuwing wegens cannabisbezit op. Dat was althans de of¿ciële verklaring.

Chronische blowers minder CB1 Op een wetenschappelijk congres in Texas presenteerde het National Institute on Drug Abuse uit Baltimore begin juni de resultaten van hun laatste onderzoek. Het onderzoeksrapport

Kroatië straft verplicht minimum

gaat gebukt onder de onheilspellende titel ‘Reversible and re-

De ex-Joegoslavische deelrepubliek Kroatië piekert

gionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 re-

niet over een decriminalisering van marihuana. Althans, de vrome minister-president Jadranka Kosor (Christen Democratische Unie) van het land piekert daar niet over. Dat werd glashelder toen ze het voorstel om kleine hoeveelheden marihuana legaal te maken categorisch afwees. In Kroatië wordt geen onderscheid gemaakt tussen wiet en andere drugs; in alle gevallen staat je minimaal de verplichte minimumstraf van drie jaar te wachten. Oog om oog, tand om tand, zoals dat heel Christelijk heet.

ceptors in chronic daily cannabis smokers’. Voor het onderzoek werden dertig dagelijkse cannabisgebruikers ingespoten met een radioactief isotoop dat zich bindt aan cannabinoïde CB1 receptoren in de hersens. Door dat proces met een PET scan vast te leggen, werd ontdekt dat het aantal receptoren bij stevige gebruikers met wel 20% afnam. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij het ervaren van plezier, eetlust en tolerantie voor pijn, en nog vele andere psych(olog)ische functies. De schade is overigens niet permanent, want na een maand onthouding bleken de receptoren weer op volledig present...

8
Royal Queen Seeds lanceert nieuwe automatische soorten Sinds vier jaar is Royal Queen Seeds een belangrijke speler op de zich steeds verder uitbreidende cannabiszadenmarkt in Europa.

Met een scherpe prijsstelling, hoge kwaliteitszaden en een

fors aandeel in de ontwikkeling en distributie van gefeminiseerde zaden en de zogenaamde ‘automatische’ soorten, is Royal Queen Seeds dan ook een bedrijf geworden om rekening

Wilma Plugs Unit

mee te houden. Door het geweldige succes van de

CREËER UW EIGEN MINI KAS IN EEN HANDOMDRAAI!

zogenaamde automatisch bloeiende soorten, heeft Royal Queen Seeds besloten om een aantal nieuwe

Plaats het deksel omgekeerd op het bakje. Zo ontstaat een minikas-

soorten op de markt te brengen.

je. Deze zorgt voor een gunstig klimaat waarin de zaadjes zich uitRoyal Haze Automatic - Kruis een Nederlandse

stekend kunnen ontkiemen. Kenmerken van de ATA plugs unit zijn:

klassieker als de Amnesia Haze met een Rudera-

Pluggen zwellen zeer snel op en zijn direct klaar voor gebruik.

lis en een Skunk-soort, en je krijgt een plant die

Verrassend snelle beworteling en groei.

ronduit spectaculair genoemd kan worden: een au-

Zaaipluggen nemen gemakkelijk water op.

tomatishe Haze die afbloeit in slechts 9 weken - van ontkieming tot oogst!

Gebruiksaanwijzing

Northern Light Automatic - Die andere grote

1. Zwel de pluggen op met 30 ml water per plug (totaal 150 ml).

klassieker Northern Light heeft het bedrijf gekruist

2. Zaai de zaadjes per stuk op de plug.

met een Ruderalis-soort, waardoor ook hier een

3. Klik de deksel omgekeerd op het kasje.

nieuwe klassieker is ontstaan: Northern Light Auto-

4. Draai het luchtblad open zodra de plantjes beginnen te groeien.

matic, een soort die sneller klaar is dan de kweker had durven dromen!

Tijdens de teelt

Royal AK Automatic - De vermaarde AK-47 is ge-

Zorg dat de pluggen voldoen-

kruist met een Ruderalis-soort om een automatische

de vochtig blijven tijdens de opkweek.

soort te ontwikkelen met zeer stabiele genetica.

Laat 5 mm water op de bodem van het kasje staan.

Royal Queen Seeds verpakt zijn zaden voortaan machinaal

Als de plantjes groot genoeg zijn kunt u ze uitplanten in pot/bak/tuin.

Royal Queen Seeds heeft onlangs van

Wilma Plugs Unit is een natuur-

Hapamatic in gebruik genomen,

lijk en milieuvriendelijk product,

waarmee de zaden van Royal

speciaal gemaakt van de bol-

Queen Seeds voortaan machinaal

sters van kokos-noten. Deze

verpakt worden. Het in gebruik

natuurlijke grondstof is in staat

nemen van de Hapamatic machi-

zich snel te vernieuwen en is

ne, die sinds jaren in de medische

daarom CO2-emissie vriendelijk.

een

verpakkingsmachine

wereld wordt gebruikt voor het verpakken van grote hoeveelheden medicijnen, is voor Royal Queen Seeds een logische stap.

ATA Rootfast ATA Root fast is een 100% plantaardige wortelstimulator die zorgt

Royal Queen Seeds eigenaar Boy Ramsahai: “De consument weet

voor een goede wortelproductie en een verhoogde weerstand van

heden ten dage heel goed waar hij op moet letten bij de aankoop

de plant. Toepasbaar op elk medium.

van kwaliteitszaden, en een goede verpakking is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen wil de klant het juiste aantal zaden, hij wil

Toepassing

natuurlijk ook dat die zaden met zorg zijn geselecteerd en verpakt.

Week 1 en 2 dagelijks bij elke gietbeurt aan de plant meegeven.

Bij Royal Queen Seeds worden die zaden door mensenhanden geselecteerd, en vervolgens door een machine verpakt. Daarbij hou-

Dosering (1:1000)

den we rekening met belangrijke zaken

1 ml per liter water

als luchtvochtigheid en temperatuur, en uiteraard gebeurt het selecteren en

Waarschuwing

verpakken in een steriele omgeving. In

Bij kamertemperatuur gebruiken. Goed schudden voor gebruik.

de nieuwe verpakkingen worden de za-

Buiten bereik van kinderen houden. Niet om in te nemen.

den luchtdicht en steriel afgesloten. “ Verkregen uit Voor informatie: Royal Queen Seeds

Laminaria digitata en Ammonium phosphate.

www.royalqueenseeds.com info@royalqueenseeds.com

www.atami.com

11


Greengo Unbleached King Size Slim De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC goedgekeurde pulp ter wereld! Vergeet alle overige merken, want Greengo King Size Slim vloei is de eerste vloei die uit FSC gekeurde pulp gemaakt is en écht ongebleekt is (TCF*). Greengo vloei is geproduceerd uit FSC goedgekeurde pulpmix. Greengo vloei is geheel vrij van chloor en andere bleekmiddelen. Greengo vloei heeft de ideale dikte van 14 gr/m2. Het pakje is vervaardigd van 200 gr/m2 gerecycled karton. Beter voor het milieu dus! Geheel in de herkenbare Greengo stijl Nu al genomineerd voor de European Product Awards van Soft Secrets. De trotse slogan voor deze vloei is dan ook: ‘Pure natural papers for a pure natural smoke’ 33 blaadjes per pakje. 50 pakjes in een display Formaat: King Size Slim *Totally Chlorine Free (TCF): TCF gecerti¿ceerd papier wordt gemaakt uit pulp waarin geen chloor of andere bleekmiddelen zijn gebruikt of toegevoegd. Dit resulteert in papier met een bruine kleur. Meer info: www.greengo.nl www.tgctrading.com

Clean brons voor Rocco Er zijn mooiere manieren om een bronzen medaille op een WK te winnen, maar een plak is nou eenmaal een plak. En daarvoor mag Rocco van Straten, Neerlands hoop op het snowboard, Mama Marihu-

Lelystad krijgt eindelijk coffeeshop

ana op zijn blote knieën danken; omdat de Canadees Zachary Stone zijn tweede plaats verloor wegens ‘doping’ (lees: marihuana), kon de Nederlander een plekje doorschuiven.

We schreven er al vaker over, maar eindelijk is het zover. De eerste coffeeshop in Lelystad opent nog deze zomer haar deuren. De gemeente zocht al bijna tien jaar naar een geschikte locatie en die is op de Middenweg in Lelystad gevonden. Zodra de nieuwe shop geopend is zal Highlife natuurlijk meteen een kijkje nemen.

12
shopreview

Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Oplichting is niet meer wat het geweest is Mijn en dijn. Veel simpeler kan je het niet krijgen in het leven, zou je denken. Niet dus. De digitale revolutie heeft in verbazend korte tijd radicaal een einde gemaakt aan deze eeuwenlang onaantastbare waardes. Zolang het om tastbare voorwerpen gaat die je stevig kunt vastklemmen kan je misschien nog volhouden dat iets van jou is, al kronkelen zelfs daar digitale adders onder het gras.

lijst is eindeloos. Soms zijn de namen uit respect voor de originele maker aangepast, zodat Jack Herer bijvoorbeeld Jock Horror wordt en AK-47 Olé 47. En dat is bijzonder zuur voor de makers van al die schitterende

Alles wat gedigitaliseerd kan worden, is vo-

moeten. Die vraag bleef niet lang onbeant-

variëteiten, want voor je een stabiele soort

gelvrij, hoeveel geld er ook wordt uitgege-

woord. De praktijk om nepwijn te maken

hebt, ben je jaren verder. Maar als grote

ven aan beveiliging. De eigendomspapieren

bleek overal ter wereld wijdverbreid te zijn.

jongens als Louis Vuiton of Armani piraterij

van je huis, je bankrekening, je strafblad,

De basis bestaat uit most (ingedroogd drui-

al niet kunnen aanpakken, is dat voor een

gezondheidsgegevens of zelfs je identiteit,

vensap), dat veel goedkoper te transporte-

zadenboer met zijn in veel landen illegale

niets is veilig. Het begon simpel, toen ie-

ren is dan vloeibare wijn en waarover boven-

producten natuurlijk helemaal uitgesloten.

dereen het downloaden van de nieuwe cd

dien geen accijns hoeft te worden betaald.

Voor de consument wordt het er niet beter

van een band geen diefstal vond, maar een

De most wordt aangelengd met gedestil-

op, want wie garandeert hem dat het zaad

recht. Bij niet te digitaliseren artikelen zoals

leerd water en samen met gist in giganti-

met bijna dezelfde naam ook werkelijk de-

merkkleding gebeurt iets vergelijkbaars, al

sche tanks tot wijn vergist. Een deskundige

zelfde genetica is? Menigeen zag tot zijn

gaat het hier doorgaans om vernuftige ana-

verklaarde dat niemand het verschil tussen

verbazing al tien totaal verschillende plant-

loge kopieën uit Chinese ateliers.

nepwijn en een ambachtelijk vervaardigde

jes opkomen uit hetzelfde zakje. Nepzaad is

Tot nu toe bleven neppers de voedingsin-

wijn kan proeven. Alleen een isotopenon-

niet te vergelijken met een gekopieerde cd,

dustrie grotendeels bespaard. Maar ook

derzoek kan aantonen of een wijn is wat het

een nephorloge of een Amsterdamse labora-

daar komt snel verandering in. De verhalen

etiket zegt. Als dat waar is kun je je, net als

toriumwijn, want genetica liegt niet.

doen al jaren de ronde. Ergens in Amster-

bij gekopieerde merkartikelen, afvragen hoe

dam zou zich een gigantische ondergrondse

ernstig deze vorm van bedrog eigenlijk is.

laboranten wijnen ‘monteren’ met exact

Iets van de laatste jaren is de ‘generische’ zadenmaker, die gigantische hoeveelheden

wijnfabriek bevinden, waar specialistische

zaden produceert en deze vervolgens aan

die smaken waar de markt om vraagt. Eind

Handel in cannabiszaden

april dook het verhaal opnieuw op, nu in het

De digitale revolutie heeft ook de handel in

gen de zaden onder hun eigen merknaam uit,

consumentenprogramma

Keuringsdienst

cannabiszaden totaal veranderd. Iedereen

en hoewel er uitsluitend sprake is van een

van Waarde. Een kijker van het programma

kan nu met weinig middelen een wereld-

nieuw label, wordt daarbij vaak een kunst-

schreef de redactie dat hij tijdens een rond-

wijd publiek bereiken. Op internet kan je je

matig imago van een gepassioneerd zaadbe-

leiding bij een energiecentrale hoorde dat

voordoen zoals je wilt en is het makkelijk op

drijf bijgeleverd, net zoals een multinational

gedestilleerd water, een restproduct bij de

kosten van anderen te cashen. Echte ver-

in een reclamespot doet alsof z’n pastasaus

energieopwekking, met scheepsladingen te-

edelaars en degenen die op de vruchten van

door een knotsgekke Italiaanse familie con

gelijk aan wijnproducenten werd verkocht.

hun werk meeliften, zijn voor de consument

amore wordt bereid. Niets nieuws natuurlijk,

nauwelijks te onderscheiden. En zo zie je bij

want fabrikanten als Philips produceren al de-

de tegenwoordig wellicht honderden aan-

cennia voor andere merken, en al in de jaren

bieders van cannabiszaden telkens dezelfde

zestig reden er Fiats rond met het merkschild

De grote vraag was natuurlijk wat wijnpro-

populaire namen terug; van White Widow

van Seat, Abarth, Lada of Zastava. Als het

ducenten met miljoenen liters water aan-

en Jack Herer tot Bubblegum en AK-47, de

maar licht geeft, rijdt of ontkiemt.

Geen accijns 16

derden doorverkoopt. Deze bedrijven bren-


God Haat! Zelfs naar Amerikaanse begrippen is de Westboro Baptist Church extreem. Hoewel het maar een kleine sekte is, weet die keer op keer een enorme media-aandacht te mobiliseren. Dat doen de sekteleden door keer op keer met hun onfrisse

Levende sleutelhanger De combinatie van technologie,

bijgeloof

en

de

spreekwoordelijke Chinese wreedheid tegenover dieren levert

stuitende

protestborden te verschijnen bij begrafenissen van in Irak gesneuvelde soldaten. Probeer als Amerikaan maar eens rustig te blijven bij teksten als Bid Voor Meer Dode Soldaten, God Haat Amerika of Dank God Voor Borstkanker. Met het besmeuren van de nagedachtenis van onze rolstoelende soulheld Isaac Hayes wordt echter alle grenzen overschreden. God Haat de Westboro Baptist Church!

gadgets

op. Deze levende sleutelhanger zou de drager geluk brengen, en bestaat uit een miniatuur aquarium gevuld met gekleurd water waarin naar keus een claustrofobisch visje of schildpadje. Volgens de verkopers bevat het reservoir genoeg voedsel en zuurstof voor zeven maanden, maar die claim wordt door dierenrechtenactivisten in twijfel getrokken. Aangezien het land alleen wetten kent om wilde dieren te beschermen, valt er helaas weinig te beginnen tegen deze idioterie.

Magnetovic Omdat wij van de school meten = weten zijn, geloven we niet zo in dingen die niet te verklaren zijn. Toch schijnen al meer kritische onderzoekers met hangende pootjes te zijn afgedropen bij de Kroatische familie Stoiljkovic. De zesjarige zoon des huizes Ivan heeft namelijk een bovengemiddelde aantrekkingkracht – op metalen. Metalen voorwerpen tot een gewicht van 25 kilo worden door zijn ietwat pafferige lichaam aangetrokken. Bovendien stralen Ivans handen volgens de familie hitte uit die zieken kan genezen. Tot nog toe heeft geen enkele onderzoeker het mysterie kunnen verklaren. Zou het einde der tijden dan toch nabij zijn?

Bedpret Crisis of niet, slapen moeten we toch. Dit rollercoaster bed van los Carpinteros belooft een ideale symbiose van actieve fun en ontspanning. Perfect om dames naar de slaapkamer te lokken.

17


Deo, nee! Mensen

die

regelmatig

met ruime hoeveelheden wiet in de auto zitten, weten het: wat jij allang niet meer ruikt, is voor anderen een niet te negeren stank. Geurvreters en frisser behoren dan ook tot

Highanair

het vaste arsenaal van de

Bij de Belgische afde-

wiettransporteur. Maar je kan het ook overdrijven. Zoals de

ling

Amerikaan John Mignana, die in zijn auto niet alleen ruim

maatschappij

20 kilo wiet vervoerde, maar ook nog eens een bult cocaïne

is

en een onverantwoord dikke stapel cash. Toen Mignana werd

door cannabis. “Elke

aangehouden omdat hij acht kilometer te snel reed, was de

week komt een ver-

dienstdoende agent van plan een simpele bekeuring uit te

pleegster uit Ierland

schrijven. Tot hij bijna Àauwviel van de intense dennenlucht

over om van alle ste-

die opwalmde uit de tientallen luchtverfrissers waarmee Mig-

wards en stewardes-

nana zijn auto had volgehangen. De bekeuring zal ongetwij-

sen haar af te nemen

feld een staartje van jaren krijgen.

voor een drugstest”,

spuitbussen met luchtver-

van men

luchtvaartRyanair

geobsedeerd

beklaagde een anonieme

werknemer

zich bij de Waalse

Marcha da Maconha gestopt met kogels

krant L’Avenir. Voorheen

vonden

de

drugstests tweemaal per jaar plaats, maar nu is het elke week raak. Volgens een Ryanair woordvoerder omdat de ‘veiligheid van de passagiers’ in het geding is, én omdat

Op straat roepen dat je voor de legalisering van marihuana

nou eenmaal in het contract staat dat het mag. Zelfs de

bent, ligt een tikje gevoelig in Brazilië. Toen activisten een

Belgische Minister van Transport Etienne Schouppe vindt

vergunning aanvroegen voor de zogenaamde Marcha da Ma-

de verscherpte controles ‘overdreven’.

conha (Marihuana Mars), werd die dan ook prompt geweigerd door de burgemeester van Rio de Janeiro. Dat verbod dacht de organisatie met een list te omzeilen, door het doel van de demo te veranderen in ‘de vrijheid van meningsuiting’. Op 21 mei bleek al snel dat de speelruimte voor het uiten van

Sepp B. zegt nee

meningen inderdaad erg smal is in Brazilië. De spandoeken met pro-marihuana leuzen waren nog niet ontrold, of de aan-

Op drugsgebied houdt de organisatie van Herr Sepp

wezige militaire politie nam de amper duizend demonstranten

B. de zaakjes stevig onder controle, en het zal nie-

met stungranaten, traangas en rubber kogels onder vuur. Ook

mand verbazen dat ook cannabis is opgenomen in

talloze omstanders die niets met de actie te maken hadden,

het dopingreglement van de FIFA. Begin juni werd

werden slachtoffer van het brute politieoptreden.

de eerste Indiase voetballer het slachtoffer van die belachelijke regel: FC Mumbai’s veelbelovende middenvelder Nishant Mehra testte positief op tetrahydrocannabinol, en moet als straf de komende twee jaar op de bank zitten.

18
Kinderkanker genezen door cannabis? Het zag er in 200 slecht uit voor de bijna tweejarige Cashy Hyde, toen bij hem een agressieve kwaadaardige hersentumor werd ontdekt. De artsen hadden weinig hoop op genezing, maar trokken alles uit de kast: een hersenoperatie en twee heftige chemokuren volgden. Door de chemo kon het ventje soms wel 40 dagen achtereen geen vast voedsel binnenhouden. Cashy’s vader Mike kwam ten einde raad op

Cannabis Polonaise

het idee cannabis te proberen, maar dat was onbespreekbaar voor de artsen; niet zo vreemd omdat over cannabis

Tijdens een pro-marihuana demonstratie op 2 mei in

bij kleine kinderen nauwelijks iets bekend is. Hij vroeg de

Warschau werden 40 activisten gearresteerd, waarvan

artsen te stoppen met de medicatie tegen misselijkheid,

2 wegens het bezit van cannabis en 12 voor het gooi-

en voegde in plaats daarvan stiekem cannabisolie toe aan

en van Àessen en eieren naar de politie. Kennelijk wist

Cashy’s vloeibare voeding. Vrijwel direct keerde de eetlust

de politie nog niet dat de Poolse president Komorowski

terug en begon het jongetje zienderogen op te knappen.

enkele dagen eerder een wetswijziging had getekend

Nu is het kind kankervrij verklaard, al is onduidelijk of de

waarmee het bezit

chemo daarvoor verantwoordelijk is of de cannabisolie. Met

van ‘kleine hoe-

de website www.cashhydefoundation.com willen Cashys

veelheden’

dankbare ouders de strijd tegen kinderkanker steunen.

niet

drugs

automatisch

tot strafvervolging leidt. De eisen van de minstens 000 demonstranten waren speci¿eker: het toestaan van dertig gram en drie marihuanaplanten voor eigen gebruik, en het vrijlaten van alle cannabisgevangenen. Polens meest controversële politicus van het moment, Janusz Palikot, greep de gelegenheid aan om zieltjes te winnen voor zijn partij Burgerlijk Platform. Uiteraard is de partij voor legalisering van cannabis.

Verdorie, geen Daktory? The Daktory is een populaire hangout voor cannabisliefheb-

450 euro per gram

bers in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Maar dat is bijna voorbij. Een jaar of twee heeft de club gefunctioneerd als een soort coffeeshop, waar alleen bezoekers ouder dan 1

Wat op de ene plek een

werden toegelaten, terwijl alcohol en harddrugs streng wer-

medicijn is, kan je elders

den geweerd. Oprichter en naamgever Dakta Green begon

behoorlijk ziek maken.

de club als protest tegen de Nieuw-Zeelandse cannabiswet-

Daar kan de 53-jarige

geving, en wilde met zijn club een veilige omgeving creëren

Teresa Sheridan uit Ore-

waar blowers terecht konden voor fatsoenlijke wiet. Oor-

gon van meepraten sinds

zaak voor de sluiting is de veroordeling die Dakta Green (zie

haar vakantietrip naar

foto) te wachten staat wegens de verkoop van cannabis. The

de Britse kroonkolonie Bermuda. Op aangeven van de

Daktory zal verder gaan als actiecentrum.

lokale snuffelhond vond de Bermudaanse douane in mevrouws kruis een opgerolde kous met daarin a) 2 zakjes kof¿edik en b) 1 zakje met 3 gram wiet. Zowel de verstopplaaats als de poging de douanehond met kof¿eprut te misleiden wezen volgens de rechter op een bewuste wetsovertreding. De straf: een boete van 1350 euro, en meteen betalen dan. Sheridans verweer dat ze marihuana gebruikt te bestrijding van depressie werd door de edelachtbare niet gehonoreerd.

21


Vrijheid van meningsuiting en cannabis

Gekker moet het niet worden! Al geruime tijd besteedt de pers veel aandacht aan coffeeshops. Dat is begrijpelijk nu het kabinet heeft aangekondigd de coffeeshops harder aan te zullen pakken. De media brengen coffeeshops met regelmaat met naam en toenaam in beeld op de nationale tv. Niet zelden wordt dan even vastgelegd hoe iemand in een coffeeshop hasj of wiet koopt en dit vervolgens rookt. Dan weet de kijker in een oogopslag waar het over gaat. Dat betekent wel dat de (ook minderjarige) kijker van het journaal op zo’n moment ongevraagd wordt geconfronteerd met de verkoop van cannabis en het gebruik ervan. Mag dat?

en vaak ook niet willen kennen. Opnieuw de vraag. Mag dat? Terwijl je aan de ene kant ziet dat de media de verkoop van cannabis en het gebruik ervan probleemloos in het journaal, het internet en de krant tonen, zie je aan de andere kant dat bladen bijna bang zijn om een coffeeshop in beeld te brengen. Ook coffeeshophouders zelf durven nauwelijks

Documentairemakers gaan in de regel nog

laat je zien hoe een coffeeshophouder er-

te vermelden dat ze bestaan. Ik zal uitleg-

een stapje verder. Om de praktijk van het

gens in een achterkamertje stiekem ter be-

gen hoe dat komt.

coffeeshopbeleid in beeld te brengen, moet

voorrading van zijn coffeeshop gripzakjes

je niet alleen klanten ¿lmen die cannabis

vult met hasj en wiet. Terwijl je dit ¿lmt

kopen en consumeren. Dat is namelijk

vraag je de coffeeshophouder uit te leggen

Het streven naar het legaliseren van cannabis is een goed recht. Bij het uitoefenen van dit recht hoef je in een democratie niet bang te zijn om een cannabisblad af te beelden.

Ongeoorloofde reclame In Amsterdam vervolgde het Openbaar Ministerie coffeeshophouders voor het maken van ongeoorloofde reclame. Artikel 3b, lid 1, van de Opiumwet luidt: “elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aÀevering of verstrekking van een middel als bedoeld in art. 2 of art. 3 te be-

slechts een deel van het verhaal. Om een

wat hij doet en waarom hij dat doet. Ook

compleet beeld te scheppen moet je dan

¿lm je dan de illegale teelt van wiet en laat

ook laten zien hoe een coffeeshophouder

je zien hoe dit in zijn werk gaat. Voor veel

In september 2010 oordeelde het Gerechts-

zijn cannabis inkoopt. Dan ¿lm je bijvoor-

kijkers is dit een soort openbaring. Ze zien

hof te Amsterdam in hoger beroep dat het

beeld ook een illegale inkooptransactie en

dan een “drugswereld” die ze niet kennen

begrip ‘openbaarmaking’ uitsluitend een

vorderen, is verboden”.

verbod op de openlijke aanprijzing van Souvenirwinkels in Amsterdam liggen vol met T-shirts, klompen en molens voorzien van cannabisbladeren.

drugs behelst. De verbodsbepaling beoogt “het aansporen tot en het aanmoedigen van het gebruik van drugs” te ontmoedigen. Dat betekent dat de enkele openlijke vermelding van het woord coffeeshop (al dan niet met gegevens als de naam, het logo en/of het (internet)adres ervan, zonder dat daarbij in tekst of beeld enige relatie wordt gelegd met drugs) naar het oordeel van het hof niet kan worden vereenzelvigd met aanprijzing van hetgeen daar te koop is. De conclusie is dat een vermelding van de naam en het (internet)adres van de coffeeshop geen ongeoorloofde reclame inhoudt. Dat is geen verrassend standpunt.

Aanstekers Al in 2001 maakte de Hoge Raad een veroordeling van een coffeeshophouder in

22


Breda ongedaan. De Politierechter had eer-

op te sporen. Ik betwijfel of het bestanddeel

maar schijn bedriegt. Zo werden er voor de

der bewezen verklaard dat sprake was van

‘openbaarmaking’ zo ver moet worden op-

Cannabis Bevrijdingsdag in totaal 30.000

overtreding van artikel 3b, lid 1, van de Opi-

gerekt. Uit de wetsgeschiedenis is duidelijk

Àyers beschikbaar gesteld. “In het Neder-

umwet aangezien in de coffeeshop 60 (weg-

dat de ratio van artikel 3b van de Opium-

lands en met wietblaadjes en voor Amster-

werp)aanstekers met het opschrift “cof-

wet erin is gelegen het aansporen tot en het

dam in het Engels en met bloemblaadjes”.

feeshop Kingstone Haven 18 te Breda” ter

aanmoedigen van het gebruik van drugs te

Gekker moet het niet worden! Dit terwijl je

verspreiding voorradig waren. De Advocaat-

ontmoedigen. Dat in coffeeshops soft drugs

in de meeste Amsterdamse souvenirwinkels

Generaal bij de Hoge Raad benadrukte dat

worden verkocht betekent nog niet dat het

t-shirts, klompen en molens voorzien van

het maken van handelsreclame kan worden

zich etaleren als coffeeshop al zo een aan-

cannabisbladeren in de etalage ziet liggen.

vergeleken met het verdragsrechtelijk ge-

sporing bevat. Reclame voor een café houdt

Het streven naar het legaliseren van canna-

waarborgd recht van “freedom of expres-

volgens mij evenmin per de¿nitie een po-

bis is een goed recht. Bij het uitoefenen van

sion”. Ook stelde hij zich in die zaak hardop

ging in anderen tot alcoholgebruik aan te

dit recht hoef je in een democratie niet bang

de vraag of de enkele vermelding van het

zetten”. Als je dit leest moet je concluderen

te zijn om een cannabisblad af te beelden.

feit dat in een bepaald pand een coffeeshop

dat van het maken van strafbare reclame

Vanwaar die angst? Ook de uitgever van

is gevestigd al een verboden openbaarma-

voor cannabis niet al te snel sprake is.

een blad, die zijn lezerspubliek informeert en daarmee streeft naar normalisatie van

king in de zin van de Opiumwet oplevert. Hij schreef destijds (citaat): “Als die vraag posi-

cannabis, moet niet op zijn tenen hoeven lo-

tief moet worden beantwoord zou het aantal

Angst

misdrijven en overtredingen van de Opium-

Toch zit de angst er – kennelijk vooral in

bedoeld om mensen monddood te maken.

wet die in Nederland worden gepleegd be-

Amsterdam! – goed in. Amsterdam geniet

Gelukkig mag ik blijven schrijven dat het

hoorlijk toenemen, zonder dat daartegen

internationaal grote bekendheid juist van-

verbod van cannabis volstrekt zinloos is.

door justitie wordt opgetreden en terwijl

wege de vele daar gevestigde coffeeshops.

deze delicten zeer gemakkelijk zouden zijn

Een stad die symbool staat voor vrijheid,

pen. Het strafrecht is in een democratie niet

André Beckers

HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Coffeeshops en de wietpas

Cannabis parfum In de vorige Highlife las ik over een nieuw cannabis parfum uit Italië. Leek me leuk om eens te proberen, totdat ik de prijs zag, bijna honderd euro! Nu is mijn vraag, is er niet een lezer van Highlife die weet hoe je zelf zo’n soort parfum zou kunnen maken? Het lijkt me een leuk experiment. Rick Inderdaad een leuk experiment. We zijn benieuwd of lezers hiermee aan de slag gaan…

Het plan van de regering om van coffeeshops besloten clubs te maken is belachelijk. Hoewel ik zelf blow en verschillende coffeeshops graag bezoek, zal ik me nooit laten registreren. Is de regering echt zo naïef om te denken dat ik dat zou doen? De gevolgen kunnen immers desastreus zijn. Want hoe zit het met mijn privacy? Straks gooit mijn zorgve rzekeraar mijn premie omhoog, omdat ik een blower ben. Of erger nog, mijn werkgever verlengt mijn contract toch maar niet, nu hij ontdekt heeft dat ik in mijn vrije tijd blow, en dat terwijl ik prima functioneer. Die hele wietpas is totale waanz in! Maar ik verdom het om mijn wiet op straat te gaan kopen . Dat nooit. Het zal er wel op neerkomen dat ik iemand ander s (met een pas) mijn wiet laat kopen bij mijn favoriete coffee shops. Oeps, dat mag natuurlijk ook niet, want je mag vast maar van 1 shop lid worden. Moet ik in plaats van 1 katvanger (oftewel wietvanger) 3 of 4 zoeken, want in zoveel shops koop ik wel eens wat. Het wordt gewoon een grote klerezooi! Sander We zijn het helemaal met je eens!

23


De Bibob in stelling gebracht Door: Michiel Panhuijsen

Na het toepassen van het afstandscriterium tot scholen lijkt de Bibob screening een nieuw wapen in de strijd van gemeenten om coffeeshops te sluiten. In Den Haag wil burgemeester Van Aartsen vier coffeeshops sluiten op grond van een Bibob onderzoek, dat hij bij alle coffeeshops in Den Haag heeft laten uitvoeren. Het gaat om de coffeeshops Toys, Sky High, Sticky Fingers en Jukebox.

ken die negatief uit de Bibob kwamen wel zouden kunnen worden overgenomen door shops uit de ‘overconcentratiegebieden’. Mogelijk is het niet eens zozeer de bedoeling om de vier betrokken coffeeshops de nek om te draaien, maar gaat het er vooral

De ‘Wet bevordering integriteitsbeoorde-

feiten hebben in elf van de vijftien gevallen

om de overconcentratiegebieden van en-

lingen door het openbaar bestuur’ (Wet

te maken met de ‘achterdeurproblematiek’.

kele coffeeshops te ontdoen. Deze coffee-

Bibob) is bedoeld om witwasconstructies

Van die elf wil Van Aartsen het ‘ernstig ge-

shops verleiden met nieuwe locaties waar

van criminele organisaties tegen te gaan.

vaar’ voor strafbare feiten nog wel door de

ze met rust worden gelaten lijkt meer kans

Een gemeente kan het Landelijke Bureau

vingers zien. Maar vier van de vijftien shops

van slagen te hebben dan hun gedoogver-

Bibob (LBB) verzoeken om een onderzoek

zegt Van Aartsen de wacht aan. Die moeten

gunningen botweg in te trekken. Het lijkt

in te stellen naar het justitiële verleden van

als het aan hem ligt hun deuren binnenkort

een beetje zoeken naar een soort van rid-

de eigenaar van een coffeeshop en andere

sluiten. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren

derlijke weg tot een oplossing. Ridderlijk

nauw betrokkenen. Het onderzoek wordt

hangt nog af van de rechtzaken die de be-

voor de overconcentratiegebieden (wat een

onder meer verricht door het snuffelen

trokken shops willen gaan voeren tegen dit

woord!) dan toch, want de vier shops die

in de registers van de politie, de CRI, de

plan van de gemeente Den Haag.

nu hun deuren moeten sluiten – als het aan de burgemeester ligt – hebben pech gehad.

Belastingdienst en Blue View, de digitale zoekmachine van de politie.

‘Ernstig gevaar’

Overconcentratie In Den Haag speelt de laatste tijd nog iets:

36 coffeeshops

Er is veel politiek gedoe over de zogeheten

In Den Haag is het aantal coffeeshops sinds

Op grond van de bevindingen van het bu-

‘overconcentratiegebieden’ in het Zeehel-

1997 gedaald van 103 naar 40 coffee-

reau werd er achter vijftien van de veertig

denkwartier en de Weimarstraat. Daar lig-

shops, door de drooglegging van de shops

Haagse coffeeshops een sterretje geplaatst.

gen enige shops dicht bij elkaar, een doorn

en de invoering van het afstandscriterium

Op zich is niet gebleken dat er bij Haagse

in het oog van enkele actieve buurtbewo-

tot scholen. Mochten er door de Bibob toets

coffeeshops sprake is van vermenging met

ners en sommige politieke partijen in de

nog vier coffeeshops moeten sluiten, dan

georganiseerde- of andere vormen van

gemeenteraad. Het Bibob onderzoek staat

daalt het aantal naar 36.

zware criminaliteit. Wel stelt het LBB dat

los van deze overconcentratie, maar in de

er in vijftien gevallen sprake is van ‘ernstig

communicatie van de gemeente wordt dui-

De burgemeester liet via een woordvoerder

gevaar’ voor strafbare feiten. Die strafbare

delijk gemaakt dat drie van de vier plek-

weten 36 coffeeshops een mooi aantal te vinden. Niet te veel en niet te weinig. Voor hetzelfde geld had de burgemeester bedacht dat 40 minus 15 (Bibob-gevaarlijk) is 25 coffeeshops voor Den Haag wel een mooi aantal was en hing nu bij 15 Haagse shops het Zwaard van Damocles boven het hoofd. Je krijgt er een beetje het gevoel bij dat er sprake is van een soort willekeur.

Landelijk Bibob toetsen Minister Opstelen riep onlangs bij de aanbieding van het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob andere gemeenten op om in navolging van de gemeente Den Haag alle coffeeshops binnen de gemeentegrenzen te onderwerpen aan een Bibob-toetsing.

24


RHIZOTONIC WD REC OU E R T

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

De wortelstimulator

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


Highlife Cup 2011

Highlife Cup in oosterse sferen Vrijdag 24 juni was het idyllische dorpje Ruigoord voor de derde maal het ideale decor van de Highlife Cup, waar de hele Europese cannabisfamilie in een inspirerende 1001-nacht sfeer bijeen kwam. Werkelijk alles was uit de kast gehaald voor een betoverend spektakel dat in het teken stond van het grote genieten. Het terrein rond de dorpskerk was omgetoverd WRW HHQ VSURRNMHVDFKWLJ WHQWHQNDPS ZDDU NRORQHO .KDGDI¿ zich in betere tijden niet voor zou hebben geschaamd.

de gevoelstemperatuur in Kamp Highlife rap op. Ranke babes in zwoele haremcreaties dartelden rond met polsdikke pythons die al kronkelend plekjes verkenden die voor niet-reptielen verboden terrein waren. Soepele buikdanseressen lieten hun goodies onweerstaanbaar trillen. Tussen al

De uit de hele wereld afkomstige bezoekers

de innovatieve producten die meedongen

het vrouwelijk schoon sjokte een tweetal

werden als sultans, pasha´s en grootvizie-

naar de European Product Awards - of ge-

onverstoorbare kamelen. Bezoekers kon-

ren verwelkomd, en in schemerige tenten

woon lekker op een perzisch tapijt lagen

den zich tussen de bulten nestelen voor

onthaald op vorstelijke spijzen. Een mega-

te chillen achter een waterpijp of vaporizer.

een tochtje met het ´schip van de woes-

tent huisvestte een sfeervolle minibeurs,

Terwijl oude vriendschapsbanden werden

tijn´. Alleen het vliegende tapijt ontbrak

waar bezoekers konden kennismaken met

aangehaald en nieuwe ontstonden, liep

nog. Toen de duisternis inviel en de vuren werden ontstoken, was het eindelijk zover: tijd voor de prijsuitreikingen!

Jury Highlife Cup Zoals gebruikelijk stond ook dit jaar de jury onder het voorzitterschap van Cliff Cremer, internationaal hoofdredacteur van de acht verschillende Soft Secrets edities. Net als voorgaande edities zorgde hij opnieuw voor een perfecte organisatie en een strenge doch rechtvaardige jurering door een secuur geselecteerde jury. Dit jaar was er bij wijze van proef een kleinere jury dan normaal: slechts vijf ter zake kundige rokers waren uitverkoren. De organisatie dankt de volgende personen voor hun inzet als jurylid in de Highlife Cup 2011: Cliff Cremer, Soft Secrets (organisator en voorzitter) Wernard Bruining, Highlife/Soft Secrets Hans Plomp en de juryleden van Ruigoord Karel Michiels, Highlife columnist Arthur Vandenberg, Mountain High Cobus Bosscha, radio-DJ, jury-veteraan en Highlife presentator En verder alle ‘meerokende’ juryleden die we zijn vergeten!

26


Gestroomlijnd

de Amarant Dwarf van Amaranta Seeds,

Rond de kampvuren werd nog lange tijd in

Om eindeloos wachten tot een minimum te

die in de categorie Bio erkende krakers als

vele talen nagepraat. Veel waardering was

beperken, was de competitie dit jaar ver-

Blue Cheese en Chocolope (toch echt een

er voor organisator Discover, die als inter-

eenvoudigd tot vijf categoriën, waar elke

haze!) achter zich liet. In het algemeen

nationaal uitgever een sleutelrol speelt bij

bedrijfstak op kon inschrijven. Dat zorgde

klassement

automatische

het samenbrengen van al die nationalitei-

voor minder prijzen, maar leverde ook een

dwerg zelfs de tweede plaats. In de twee

ten, of, zoals een Italiaanse bezoeker het

veel gestroomlijndere prijsuitreiking op

Haze categoriën bleek Amnesia met maar

omschreef: de Verenigde Naties van Can-

dan we gewend waren. De eervolle taak

liefst vier van de zes winnaars nog steeds

nabisten. Als deze avond één ding heeft

om de tientallen samples te beoordelen

de regerende Haze-vorstin te zijn. In de

bewezen is het wel dat de branche spring-

werd ditmaal waargenomen door een vijftal

categorie Haze Hydro kaapte Amnesia´s

levend is – in én buiten Nederland.

doorgewinterde kenners. Ook Hans Plomp,

eeuwige rivaal Silver Haze de gouden

dorpsbewoner van het eerste uur, was een

medaille voor de neus weg van Allstar

De organisatie van de Highlife Cup

van de bevoorrechten. Volgens ´El Plom-

Genetics´ King Kong. Een mooie publi-

dankt het bedrijf Mountain High voor

po´ deed de kwaliteit absoluut niet onder

citeitsstunt voor de nieuwkomer! Ook de

hun belangeloze medewerking!

voor die van voorgaande jaren. “Alleen

eerste prijs in de categorie hasj was een

jammer dat we geen kwart punten meer

verrassing: de traditionele Kashmir van

mochten geven`, grapte de hardcore hedo-

het Udense Guna Guna liet THC-bommen

nist met een La Chouffe biertje in de ene en

van eigen bodem in het stof bijten. De

een rokend pijpje in de andere hand.

Amnesia van de Apeldoornse coffeeshop

bereikte

de

Plant of the Year

´T Bunkertje werd tenslotte bekroond met de Highlife Cup 2011, al was het een

Autoflowering

nek-aan-nek race met de nummer twee

De grootste verrassing was de nummer

Amarant Dwarf, dat slechts twee punten

één notering voor een autoÀoweringsoort,

minder in de wacht sleepte.

1 2 3

1 2 3

Cremers

Northern Lights

Best Friends

Power Plant

Amaranta Seeds

Critical

Amaranta Seeds

Amarant Dwarf

Dizzy Duck

Chocolope / Skunkberry

Blue Bird

Blue Cheese

’t Bunkertje

1 2 3

1 2 3

Far Out

Hasj Plant

Serious Seeds

Biddy Early

Kashmir Lounge

Texels Finest

Guna Guna

Kashmir

Far Out

Triple B.

Jamaica

Good-a-Good

In een aparte Spaanse competitie werd nog een prijs uitgereikt voor de Plant of the Year. Deze prijs ging naar Sweed Seeds met hun Cream Caramel.

1 2 3

1 2 3

Growshop Amaranta

Silver Haze

Allstar Genetics

King Kong

Kosbor

Amnesia Haze

’t Bunkertje

Amnesia Haze

Royal Queen Seed Store

Amnesia Haze

De Pinguin

Haze

Amnesia Haze 27


28


29


n direct

rtikele n 6000 a

ar!

leverba

Meer da

Kijk op onze site:

www.tgctrading.com Of vraag een van onze vertegenwoordigers om eens langs te komen.

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com

www.flamez.eu

www.greengo.nl

2

Bezoek onze 500 m grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Begin van het einde? De wereldwijde oorlog tegen drugs is volledig aan het mislukken. Daarom zouden sommige drugs, zoals marihuana, overal moeten worden gelegaliseerd. Dit vindt een commissie van 19 voormalige wereldleiders en politici, die de Verenigde 1DWLHV RSURHSHQ HHQ DQGHUH ZHJ LQ WH VODDQ 2QGHU KHQ .R¿ Annan, zakenman Richard Branson, de ex-presidenten van Mexico, Colombia, Brazilië en Zwitserland en ook een zittend staatshoofd: premier Papandreou van Griekenland.

te groepen mensen hebben er een baan door, politici spelen er de behoeder van het volk mee, en internationale organisaties garanderen hun voortbestaan door de fantasieën waarop het verbodsbeleid is gebaseerd te handhaven dan wel van nieuwe jasjes te voorzien. Het drugsver-

Dertien jaar geleden ontving Ko¿ An-

Toch blijft directe actie hard nodig. Steun

bod is een toponderneming, net zoals de

nan, toen nog zelf secretaris-generaal

dus de VOC!

katholieke kerk. Het geld stroomt binnen.

Wernard Bruining, coffeeshoppionier: De Hoge Raad oordeelde op 26 april 2011 dat iedere Nederlander die niet meer dan vijf wietplanten teelt (ongeacht het gewicht!) en daarvan afstand doet als de politie daarom vraagt er op kan rekenen niet bestraft te worden. Dat is net zo iets als dat indertijd bekend werd dat je niet meer werd afgeschoten als je over de Berlijnse muur klom. Ik zou zeggen, en nou allemaal vijf planten in de tuin of balkon en kweken maar, des te sneller zijn we van die ‘war on cannabis’ af. Kan de politie weer boeven gaan vangen. Cannabis for peace!

De culturele functie van het drugsverbod

van de Verenigde Naties, een vergelijkbare oproep van prominenten. Onder hen zijn voorganger, Perez de Cuellar. De VN sloegen die oproep destijds in de wind en stelden zich een drugsvrije wereld binnen tien jaar ten doel. Gaat de geschiedenis zich herhalen en blijft het voorlopig ‘business as usual’? Of betekent deze opmerkelijke actie dat een ‘Wende’ nabij is, en de ‘Amerikaanse Muur’ binnen afzienbare tijd gaat vallen? Tijd voor de stelling:

Het einde van de War on Drugs is in zicht; cannabis wordt binnenkort gelegaliseerd. Kid de Winter, squasher: Fijn om te zien dat steeds meer mensen ‘die er toe doen’ of¿cieel gaan roepen dat de war on drugs is mislukt. Goeie zaak, want dat is ook de waarheid. Derrick Bergman, Vereniging voor 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG (www.voc-nederland.nl): Laten we vooral niet te vroeg juichen: in de jaren zeventig wisten vrijwel alle Amerikaanse cannabisactivisten zeker dat het cannabisverbod binnen tien jaar geschiedenis zou zijn. En toen moest de ‘war on cannabis’ nog beginnen. Wie nu voor regulering pleit bevindt zich in het gezelschap van mensen als Ko¿ Annan, George Schultz en Javier Solana: staatslieden die je lastig weg kunt zetten als blowende hippies of utopische activisten.

is dat het de concretisering vormt van het begrip ‘verslaving’. Een grote meerderheid van de bevolking in de wereld, zeker in het geïndustrialiseerde Westen, is overtuigd van het bestaan van ‘verslaving’ aan drugs. Hechtingen aan poes of partner zijn geen verslaving, hechtingen aan drugs wel. Zolang als dat geloof bestaat, blijft het drugsverbod een fenomenaal succes. Niks begin van het einde....

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Helaas is ondanks het rapport van de Global Commission on Drugs Policy het einde van de ‘war on drugs’ nog niet in zicht. Ik vrees dat het nog wel vijftig jaar duurt voor alle drugs gelegaliseerd zijn. Maar de kans dat softdrugs gelegaliseerd worden is zeker aanwezig. Vanwege de ontegenzeggelijke argumenten die door de voorstanders in de loop der jaren zijn ingebracht, wordt het tijd om alle zittende politici, die zich niet openlijk uitspreken voor legalisering, voor het internationale gerechtshof in Den Haag te slepen wegens misdaden tegen de menselijkheid en de samenleving. Peter Cohen, orakel: Het misverstand waar velen niet vanaf komen is dat het drugsverbod een mislukking zou zijn. Dat is het helemaal niet als je kijkt welke voordelen het heeft. Gro-

31


Japanse subcultuur in opkomst

tekst: Arjan van Sorge / foto’s : Hennie Ummels

32


Wie denkt dat ze in Japan alles net iets extremer doen dan hier, zit er in de meeste gevallen niet ver naast. En al helemaal niet als het gaat over kleding. Zelfs in Nederland slaat een stijl als gothic lolita aan, getuige het groeiend aantal winkeltjes, festivals waar er wat mee gedaan wordt en natuurlijk meiden die je er zo uitgedost steeds vaker op straat in kunt spotten.

Je hebt ze vast wel eens ergens gezien,

Shibuya

de wandelende suikertaartjes met strikjes,

Vooral in de hippe Shibuyawijk van Tokyo

tierelantijntjes en ruches, en waar ook nog

zijn veel kids te vinden die voor onze be-

iets doorschemert van 18e eeuwse modes

grippen extreme kleding dragen. En dan

als rococo of het eerdere barok. Veel zoete

vooral in Harajuku, de buurt rond het ge-

kleuren vaak, zoals roze en paars, maar

lijknamige station. Als je dus iets van de

evengoed met gebruik van zwart en/of

Japanse mode van vandaag de dag wilt

wit. De grote ogen van de mangapoppetjes

zien dan is dat de juiste plek om rond te

moet je er nog even bij bedenken, maar de

lopen. Harajuku staat tegenwoordig dus

zoetsappigheid van de kleren zal voor een

ook voor al de verschillende kledingstijlen

deel aan die immens populaire strips en

die daar op straat geshowd worden, en niet

¿lms te danken zijn. Bedenk er wel even bij

meer enkel voor het gebied. Het is in het

dat het bij deze kledinglijn niet in eerste in-

buurtje een komen en gaan van mensen

stantie om sexy draait, maar om elegantie.

die er allemaal zo uniek mogelijk uit willen zien, maar zich vaak toch weer aan de

Visual Kei

regels van een bepaalde stijl houden. Als er duizend meiden rondlopen met enorme

Hoewel gothic lolita ook in Japan nog

neonroze bergen haar en volbehangen met

steeds een subcultuur is, lijkt het einde

piercings, bondages, spikes en knuffel-

van het ondergrondse bestaan toch wel in

beertjes, dan is dat op zich wel origineel,

zicht. Steeds vaker wordt de stijl opgepikt

maar niet met zulke aantallen...

door westerse popidolen, zijn de kleren makkelijker te verkrijgen en is de exclusiviteit er wel wat vanaf. Deze romantische

Soms duister

mode bestaat sinds de punk eind zeventi-

Als er iemand is in Nederland die wat

ger jaren in Engeland begon, maar kreeg

afweet van gothic lolita, dan is dat wel

vooral een opkikker toen Japanse bands

Leyla Cavusoglu. De 25-jarige, van origine

als Malice Mizer zich zo gingen kleden. In

Turkse Leyla runt de Mfashion-winkel in

de negentiger jaren waren deze zogeheten

Bilthoven, een winkel met gothic lolita

visual kei-groepen in eigen land mateloos

kleding uit Japan. Daarnaast onderhoudt

populair, en niet zolang geleden begon dit

ze een blog over Japanse mode, make-up,

soort rock ook in o.a. Europa aan te slaan.

verzorging en reizen. “In het algemeen

De muziek is theatraal, de mannen zien er

ben ik veel bezig met het bekend krijgen

vrouwelijk uit, maar de rock varieert van

van

hard tot keihard en heeft vaak raakvlakken

Nederland, en daar passende events bij te

met gothic, metal, punk en techno.

organiseren. Ook ben ik een make-up artist

verschillende

Japanse

stijlen

33

in


Het zijn wandelende suikertaartjes met strikjes, tierelantijntjes en ruches, waar ook nog iets doorschemert van achttiende eeuwse modes als rococo of het eerdere barok.

en styliste en probeer dit zoveel mogelijk in

den met de kledingstijl. “Ik denk ook dat

de Japanse straatstijlen te doen.”

er niet gerookt wordt omdat men erg zuinig op de kleding is en vaak al probeert te

“Ooit ben ik eens op internet de Japanse

vermijden om te roken als men de kleding

lolita-stijl tegen gekomen; ik was erdoor

draagt, zodat de kleding niet gaat ruiken.

gefascineerd en ging verder zoeken. Vanaf

Dat gebeurt ook met het oog op het even-

dat moment heeft het me niet meer losge-

tueel weer verkopen van de kleding. Veel

laten en ben ik de winkel gestart, en om

meiden houden ervan steeds iets anders te

meer merken te krijgen ben ik naar Japan

hebben en omdat de kleding waardevast is,

gegaan - vanaf dat moment was ik ook gek

kan je makkelijk iets dragen, verkopen en

op het land. Inmiddels heb ik veel vrienden

weer iets nieuws kopen.”

in Japan wonen en via hen hoor ik over de laatste trends. Op deze manier kan ik de

“In Japan is wiet en hasj illegaal. Er is het

collectie in de winkel up-to-date houden en

bekende voorbeeld van de gothic lolita

in mijn blog over trends schrijven, zodat

schrijver en ontwerper Novala Takemoto

ook mensen buiten Japan ervan kunnen

die de gevangenis in moest voor 8 maan-

genieten. Wat me aanspreekt aan de stijl

den met 3 jaar voorwaardelijk, omdat hij

- en dit geld voor iedere lolita-liefhebber -

gesnapt was met 22 gram wiet op zak en

zijn de details en de speciale uitstraling van

ook bekende er gerookt van te hebben.

de kleding. Die kleding is heel romantisch

Vanaf dat moment werden al zijn ontwer-

maar ook schattig en soms duister - zo is

pen uit de winkels en van de websites ge-

er voor ieder wat wils.”

haald. Japan is erg streng wat dit betreft... Dus ik raad iedereen aan absoluut niks

Erg streng

mee proberen te nemen naar Japan, of in Japan te gebruiken.”

Of het roken van wiet en/of hasj onderdeel vormt van gothic lolita weet Leyla niet; het

www.mfashion.eu

is in ieder geval niet onlosmakelijk verbon-

www.leylafashion.blogspot.com

Dark Underground Lifestyle Weekend Een van de festivals in Nederland die al een mooie traditie heeft op het gebied van tonen van mode die populair is bij Japanse kids, is het Summer Darkness festival in Utrecht. Van 29 t/m 31 juli organiseren ze een Dark Underground Lifestyle Weekend, met op zondag de 31e een modeshow van Mfashion. Sowieso wordt er op het treffen voor liefhebbers van o.a. gothic, industrial, electronic body music, darkwave, medieval en witchhouse veel aandacht besteed aan kleding, maar dat is natuurlijk ook niet zo vreemd als je opent met een Ball Du Masque en er zoveel bezoekers zijn voor wie lifestyle een eerste levensbehoefte is. Verder staat er op een van de donkere dagen een optreden van Dir En Grey, een van de bekendste visual kei bands – die het nu trouwens over een iets andere boeg gegooid hebben. www.summerdarkness.nl

34


35

35Plannen regering lossen niets op

Volksgezondheid moet leidend zijn in drugsdebat Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

Op 27 mei stuurde de regering Rutte de Drugsbrief aan de Tweede Kamer. In deze brief staat dat coffeeshops omgevormd moeten worden tot clubs die alleen toegankelijk zijn voor meerderjarige ingezetenen en dat toeristen uit coffeeshops zullen worden geweerd. Er wordt een maximum gesteld aan het aantal leden van zo’n club om ze kleinschalig te houden. Tot slot worden coffeeshops in de buurt van een school gesloten. Het is onwaarschijnlijk dat deze maatregelen iets gaan oplossen. Het lijkt er eerder op dat deze maatregelen slecht zijn voor de volksgezondheid en dat de problemen rondom de achterdeur er alleen maar mee verergeren.

Wiet voor iedereen Cannabis wordt in alle lagen van de samenleving gerookt. Naast jonge bouwvakkers of automonteurs met drie kinderen vind je in een coffeeshop ook wel eens een advocaat of een internetbeveiligingsdeskundige die van een jointje houdt. Veel blowers hebben om meerdere redenen geen zin om als ‘druggebruiker’ in de boeken te komen,

In 2010 bracht de Universiteit van Tilburg

een uitspraak doen over de vraag of het

wat natuurlijk het geval is als je je aan-

advies uit aan een aantal Limburgse ge-

überhaupt is toegestaan om buitenlan-

meldt voor zo’n wietpas. Stel je voor dat

meenten over de ‘wietpas’. De Limburgers

ders te weren uit coffeeshops. Volgens

verzekeraars of werkgevers inzicht krijgen

wilden de wietpas invoeren om de overlast

een van de juristen die meewerkten aan

in de wietpasbestanden en op grond van

van coffeeshoptoeristen tegen te gaan. Het

het advies aan Limburg, hoogleraar Jan

iemands clubpas een autoverzekering wei-

idee van de Limburgers was simpel: Belgen

Brouwer, zal de overheid moeten aan-

geren? Of dat je sollicitatie wordt afgewe-

en Duitsers rijden met hun auto naar het

tonen dat alle

zen op onduidelijke gronden. Veel mensen

centrum van Maastricht en andere grensste-

buitenlandse

wordt

zullen daarom die pas waarschijnlijk gaan

den om daar coffeeshops te bezoeken. Dat

veroorzaakt. Als bijvoorbeeld ook Ne-

omzeilen en via de ‘straatverkoop’ aan hun

geeft parkeerproblemen. En het leverde een

derlandse coffeeshopbezoekers een deel

wiet proberen te komen.

zichtbare en hoorbare stroom opgewonden

van de overlast zouden veroorzaken, en

jongeren op die Duits en Frans sprekend de

alleen de buitenlandse coffeeshopbezoe-

weg zochten van hun auto naar de verschil-

kers geweerd zouden worden, is er sprake

Sociale functie coffeeshops

lende coffeeshops. Überlastig! ‘Zorg ervoor

van discriminatie. Brouwers acht de kans

Daarnaast houdt het plan totaal geen reke-

dat die jongelingen de coffeeshop niet meer

daarom klein dat buitenlanders uit de cof-

ning met de rol van coffeeshops als hore-

in mogen en het overlastprobleem is op-

feeshops mogen worden geweerd.

cagelegenheid. Coffeeshops zijn niet alleen

overlast uitsluitend door coffeeshoptoeristen

gelost!’, was de Limburgse gedachte. Een clubpas werd daarbij gezien als ei van Columbus om de buitenlanders te weren. Een aantal vooraanstaande juristen en experts, die zich al jarenlang met dit onderwerp bezighouden, hebben toen de mogelijke effecten van een wietpas eens op een rijtje gezet. Zij kwamen tot de conclusie dat de wietpas geen oplossing is voor de parkeerproblemen en de rumoerige jongeren op weg naar de coffeeshops.

Paspoortcontrole Verder heb je ook geen wietpas nodig om toeristen uit coffeeshops te weren. Met een paspoortcontrole aan de deur kan dat ook. In juli 2011 zal de Raad van State

Veel mensen zullen de wietpas waarschijnlijk gaan omzeilen en via straatverkoop aan hun wiet proberen te komen.

37


in geen enkele relatie met coffeeshops. Symboliek dus, die 350 meter maatregel!

Kaalslag in coffeeshopland Het invoeren van een afstandscriterium zal volgens een onderzoek van de NRC tot een afname van 60% van het aantal coffeeshops leiden. Vooral in Amsterdam zal het een aardige kaalslag in coffeeshopland bewerkstelligen. Volgens de laatste telling zijn er nu nog 666 coffeeshops in Nederland. In 1990 waren dat er 1500. Door de sterke afname van het aantal coffeeshops in de afgelopen 20 jaar hebben de overgebleven coffeeshops het drukker gekregen. De overheid geeft aan de kleinschaligheid van coffeeshops te willen bevorderen. Dat kan eigenlijk alleen door méér coffeeshops toe te staan.

Bij sommige coffeeshops zijn daardoor overlastgevende situaties ontstaan. Het is daarom te verwachten dat een sterke

verkoopwinkels van wiet, maar hebben ook

zich hebben. Dat is volgens rechtsgeleerde

vermindering van het bestaande aantal

een sociale functie. Als coffeeshopbezoeker

Brouwer niet echt te rijmen met de wet-

coffeeshops zal leiden tot meer overlast,

heb je net als een cafébezoeker misschien

telijke omschrijving van de taak van een

in plaats van minder. Een loepzuivere mis-

wel één ‘stam-coffeeshop’, maar de meeste

toezichthouder…

stap, een ‘faux pas’.

blowers komen ook wel eens in andere coffeeshops. Zeker wanneer je op stap bent

De overheid geeft aan de kleinschaligheid

in een andere stad. Je zult dus lid moeten

Symboolpolitiek

worden van alle coffeeshops die je ooit wilt

Naast de waarschijnlijk vooral symboli-

kan eigenlijk alleen door méér coffeeshops

bezoeken. Er zal waarschijnlijk een run op

sche maatregel van de invoering van de

toe te staan. De huidige plannen stroken in

pasjes komen en de kans is groot dat er

wietpas kondigt de Drugsbrief van eind

het geheel niet met de gewenste kleinscha-

een levendige handel in (vervalste) pasjes

mei nog een maatregel aan. De afstand

ligheid. Bovendien is ook niet aannemelijk

ontstaat. Voor mensen die af en toe blowen

van coffeeshops tot scholen moet mini-

dat deze maatregel tot minder cannabisge-

zal de coffeeshop waarschijnlijk ontoegan-

maal 350 meter gaan worden. Een maat-

bruik onder jongeren leidt.

kelijk worden, omdat het maximumquotum

regel waarmee Nederland zou moeten

van pasjes snel bereikt zal zijn. Het wei-

gaan uitstralen dat Nederlanders het niet

Kortom: de aangekondigde maatregelen

geren van mensen zonder pasjes zal tot

normaal vinden dat scholen en cannabis

leiden waarschijnlijk tot criminalisering

overlast op straat leiden. Uiteraard kan de

samengaan. Op zich is er veel voor te zeg-

van cannabisconsumenten en tot meer

van coffeeshops te willen bevorderen. Dat

illegale handelaar ook hier uitkomst bieden… Daarnaast kan hij zijn handel kwijt aan

buitenlandse

cannabistoeristen

die

vanwege de lage prijzen en de kwaliteit van de Nederlandse wiet naar ons land zullen blijven komen.

Veel blowers hebben om meerdere redenen geen zin om als ‘druggebruiker’ in de boeken te komen, wat natuurlijk het geval is als je je aanmeldt voor zo’n wietpas

Lidmaatschap verboden vereniging

gen dat jongeren niet blowen of alcohol

illegale handel en overlast. Maar het be-

drinken. Alcohol- en cannabisgebruik zijn

langrijkste punt is dat de maatregelen

voor de meeste jongeren zacht uitgedrukt

géén oplossing bieden voor het wérkelijke

Dan nog iets. De speciale wietpas zou tot

niet bevorderlijk voor hun schoolpresta-

probleem waar gemeenten mee kampen:

gevolg moeten hebben dat coffeeshops

ties. Het kan met sommige ‘geneugten

de ongeregelde achterdeur.

kleinschalig

wor-

des levens’ geen kwaad om ze even te

den clubs voor de lokale markt, waar-

laten rusten tot de jongeling een zekere

bij nu wordt gedacht aan een maximum

leeftijd en wijsheid heeft bereikt. Prima.

Volksgezondheid

van 1000 tot 1500 leden per coffeeshop.

Maar een maatregel als het afstandscri-

Voor de problematiek aan de achterdeur

Maar daar zit een juridische adder onder

terium zal niets aan het blowgedrag van

moeten we even terug in de geschie-

het gras. Het gaat hier namelijk niet om

schoolgaanden veranderen. Het gebruik

denis. In 1976 kwam in Nederland het

een gewone club. Wiet blijft namelijk een

onder minderjarigen in gemeenten zon-

drugsbeleid in handen van het ministerie

gedoogd, maar illegaal product. De wiet-

der coffeeshops wijkt namelijk niet af van

van Volksgezondheid, nadat de minister

club zou dus een organisatie zijn die zich

het gebruik in gemeenten met coffee-

van Justitie (Van Agt) het gedogen mo-

bezighoudt met verboden activiteiten. En

shops. Ook blijkt uit onderzoek dat Ne-

gelijk had gemaakt. Het gedoogbeleid

politiemensen zouden dan moeten contro-

derlandse jongeren niet beduidend meer

moest ertoe leiden dat het welzijn en de

leren of coffeeshopleden hun lidmaatschap

of minder blowen dan jongeren in andere

gezondheid van de consumenten zo wei-

van die verboden-activiteiten-club wel bij

landen. Blowgedrag onder jongeren staat

nig mogelijk schade zou oplopen.

38

worden.

Coffeeshops


In de jaren die volgden ontstonden de coffeeshops. Sinds 1991 zijn er gedoogcriteria vastgesteld voor de verkoop van cannabis in coffeeshops. Er is echter niets geregeld op het gebied van de productie en aanvoer van die cannabis. Personen die zich bezighouden met het kweken van cannabis en de aanvoer ervan naar de coffeeshop kunnen hun activiteiten dus niet openlijk uitvoeren, omdat deze strafbaar zijn. Daarom blijft de achterdeur van de coffeeshop een schimmig gebied. Daarnaast mondde het gedoogbeleid halverwege de jaren ne-

Verdrag tegen de sluikhandel Het reguleren van de cannabisteelt is een maatregel in het belang van de volksgezondheid en een werkzame manier om georganiseerde misdaad te bestrijden. Maar politici beweren vaak dat het regelen van de hennepteelt internationaal gezien geen haalbare kaart is. Het zou volgens internationale verdragen onmogelijk zijn. Maar die stelling wankelt. Zo heeft Nederland in 1988 een uitzondering opgenomen bij de ondertekening van één van die verdragen, het Verdrag tegen de Sluikhandel. Strafgeleerde Ybo Buruma (tegenwoordig lid van de Hoge Raad) stelt dat hiermee internationaal is vastgelegd dat Nederland een eigen strafrechtelijk beleid kan hanteren. Door verschil aan te brengen tussen wat mag en waartegen door justitie wordt opgetreden ontstaat ruimte om in het belang van de volksgezondheid te handelen. Regulering van de achterdeur kan dus prima, als gevolg van het voorbehoud dat eind jaren tachtig werd gemaakt.

gentig uit in een grootschalige kweek van eigen bodem. Tachtig procent van de cannabis die in coffeeshops wordt verkocht

holt hierdoor met rasse schreden achter-

Het goede nieuws is dat zo´n koers-

komt tegenwoordig uit de polder. Alleen

uit. Zowel vanuit gezondheidsperspectief

verlegging van justitie (veiligheid) naar

hasj wordt nog vanuit het buitenland geïm-

als vanuit veiligheidsperspectief heeft

volksgezondheid ook wordt toegejuicht

porteerd. Er worden tegenwoordig geen hippies meer opgepakt aan de Spaanse grens met in hun Lelijke Eendje een kilootje Maroc. Een goede ontwikkeling.

De aangekondigde maatregelen leiden waarschijnlijk tot criminalisering van cannabisconsumenten en tot meer illegale handel en overlast het ingrijpen van justitie de Nederlandse

door verslavingsspecialisten. Op 6 juni

samenleving weinig goeds opgeleverd.

liet een aantal grote verslavingsinstel-

Maar begin van deze eeuw heeft Justi-

Ondanks alle inspanningen en de enorme

lingen in een gezamenlijke brief aan de

tie het roer overgenomen op het gebied

bedragen die aan de bestrijding van de

overheid weten dat de voorgenomen

van het drugsbeleid. Met nefaste gevol-

illegale productie en handel zijn uitgege-

maatregelen rondom coffeeshops nadeli-

gen: kleine wiettelers werden opgepakt

ven, bleef het resultaat uit. Sterker nog,

ge effecten zullen hebben op de volksge-

en de markt is deels overgenomen door

de harde aanpak van justitie verergert

zondheid. Ook zij stellen dat de volksge-

georganiseerde criminelen. Hard politie-

het probleem. Dat geven dappere poli-

zondheid in het politieke debat over het

optreden heeft de productie en de han-

tiewoordvoerders zelf toe. Wellicht is het

drugsbeleid het ondergeschoven kindje is

del in handen van mensen gedreven met

een goed moment om het drugsbeleid

op dit moment, terwijl dat juist het ver-

slechts grof geld als ideaal. De kwaliteit

weer in handen te geven van het Minis-

trekpunt zou moeten zijn.

van de in Nederland geteelde cannabis

terie van Volksgezondheid.

Justitie

War on Drugs mislukt In het buitenland steunen ze tegenwoordig ook steeds vaker de ‘gezonde koers’. Begin juni bracht de Global Commission on Drug Policy een rapport uit dat aantoont dat de wereldwijde ‘War on Drugs’ een mislukking is. Het rapport begint met de woorden: ‘The war on drugs has failed’, en is ondertekend door elf voormalige presidenten en diplomaten en de huidige premier van Griekenland. Meest opvallend is de naam van Ko¿ Annan, de voormalige kopman van de Verenigde Naties. De opstellers van het rapport roepen de huidige politieke leiders op om toe te geven dat het niet mogelijk is om drugsproblemen op te lossen met een harde politie-aanpak. Zij pleiten ervoor om wereldwijd blowers niet meer als criminelen te zien, waarbij ze Nederland als voorbeeld noemen. Nu het unieke Nederlandse drugsbeleid na 35 jaar eindelijk navolging krijgt, is het zaak om zelf ook Een maatregel als het afstandscriterium zal niets aan het blowgedrag van schoolgaanden veranderen.

weer de volksgezondheid als uitgangspunt voor ons beleid te nemen.

39


6DZD 40European Product Awards

Divers aanbod van hoge kwaliteit Op 24 juni werden voor de tweede keer de European Product Awards voor de Europese cannabisindustrie uitgereikt. Vele bedrijven uit tien Europese landen namen deel aan deze spannende competitie. Opvallend was het brede scala aan producten dat kans maakte op de prijzen; vloeitjes, vaporizers, bongs, lampen, kweekmedia of hennepdrankjes, het aanbod was divers en van hoge kwaliteit.

Organisator Discover Publisher BV, uitgever van Highlife en Soft Secrets, toonde zich na aÀoop tevreden over het verloop van deze tweede European Product Awards. Jeroen Bots: “De cannabisindustrie is heel erg veelzijdig. Het is mooi dat de inzet van heel

De lezers van de verschillende Europese

pijpen, die strategisch waren opgesteld

veel ondernemers, en hun commitment

edities van Soft Secrets konden via de

tussen luie kussens, waar velen lekker re-

voor innovatie en kwaliteit, zo groot is. We

website (www.softsecrets.nl.) hun stem

laxed met elkaar kletsten en van een ¿jne

bieden hun graag een platform aan om hun

uitbrengen. Onder hen werd een prach-

joint of pijp genoten.

producten bij een competitie als deze aan het publiek te tonen. Wij geloven in de Eu-

tige Àatscreen televisie verloot. Ook de bezoekers van de feestelijke prijsuitrei-

Maar de spanning groeide. Wie zou er

ropean Product Awards, en gelukkig vele

king mochten hun voorkeur geven. Jullie

met de hoofdprijs vandoor gaan? Na een

anderen met ons. Volgend jaar komt er dus

begrijpen dat de animo bijzonder groot

sfeervolle buikdansact begon de uitreiking

onherroepelijk een derde editie!”

was. Tot slot boog een speciale vakjury

rond een uur of tien. Onder toeziend oog

zich eveneens over de producten. Zij let-

van een volle zaal betraden de winnaars

ten daarbij op zaken als originaliteit, duur-

uit de verschillende landen juichend het

Europese winnaar

zaamheid en innovatie.

podium, waar ze van Soft Secrets uitgever

Ozotres - Generadores de Ozono

Jeroen Bots hun prijs kregen. Een speciVanaf zeven uur ’s avonds werden de

ale publieksprijs ging naar Mazar LED

stands van de deelnemers goed bezocht.

Systems, met hun Spectrabox LED Grow

Publieksprijs

De keuze van de organisatie om het ge-

Light. Maar het hoogtepunt van de fees-

Mazar LED Systems – Spectrabox LED

heel in Arabische sferen te brengen pakte

telijke uitreiking was natuurlijk de ver-

Grow Light

goed uit. De catering met heerlijke Marok-

kiezing van het Beste Europese Product.

kaanse couscous werd bijzonder op prijs

De hoofdprijs van deze tweede editie van

gesteld, evenals de prachtige theelounge.

de European Product Awards ging naar…

Landenwinnaars

De bezoekers waardeerden ook de water-

Ozotres met Generadores de Ozono.

Italië Biomagno – Pandora’s pot Frankrijk Gudomeledgrow – LED Evo V3 Groot Brittannië Down to earth Kent LTD - Minimax 150W Nederland TGC Trading – Greengo King Size Slim Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland Hulabalooza - HulaSolution Spanje Ozotres - Generadores de Ozono Tsjechië Mazar led systems – Spectrabox LED Grow Light

De stemmen worden geteld...

42


NEDERLAND

ITALIË

FRANKRIJK

De Sjamaan wholesale BV Eject a bowl

Idrogro CFL greenpower Agro

KAYA growshops Bactohemp

www.idrogrow.com

www.kayagrowshops.com

Biomagno Pandora’s pot

Hemppassion LED cooltech 300W

www.eject-a-bowl.eu

TGC Trading Greengo King Size Slim

www.tgctrading.com www.eurohydro.com ATK Kelpen RFX-1 mix

Gudomeledgrow LED Evo V3

www.biomagno.com www.agra-trading.nl

00 Box 00 pocket box

Kulu Trading N02 / vaporizer

www.gudomeledgrow.info

Green Fantasy Green Cutter

www.kulutrading.com

www.00box.cz

www.cannabisenergydrink.com 43


GROOT BRITTANNIË Down to earth Kent LTD Minimax 150W

DUITSLAND

OOSTENRIJK / ZWITSERLAND Air eau tec ag Letgrow spraytray 5.0 600W

SPANJE JBQ Macetas/Platos JBQ

www.letgrow.net

www.downtoearthkentltd.org.uk

CleanU/ ScreenyWeeny 3.0

www.jbqeco.es

Ozotres Generadores de Ozono

Easy grow Ltd ONA product Range

www.cleanu.de

www.easy-grow.co.uk

Hulabalooza HulaSolution

Idai Nature Insecticidas y fungicidas

Easy grow Ltd ONA product Range

www.easy-grow.co.uk

Cannabisenergydrink Cannabisenergydrink

www.cannabisenergydrink.com 44

www.ozotres.com

www.hulabalooza.at www.idainature.com Aeroponik Systems Aero Grow 19/27

www.aeroponik24.com

Idai Nature Insecticidas y fungicidas

www.idainature.com


TSJECHIË Hempkeramika Hempkeramika

www.hempkeramika.webzdarma.cz

Josef Krejcik Jak pestovat ´indoor´

www.pestovat.cz

Mazar LED systems Spectrabox led grow light

www.mazar.cz

Malapa MDZ3

www.malapa.cz 45


De organisatie bedankt de volgende sponsoren: (hoofdsponsor)


Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Aaron van Valen

Paniek op het bureau van platenlabel TopNotch/Universal: Kempi staat droog en nergens is ook maar een spoortje wiet te vinden in het enorme kantoorpand in het keurige Baarn.

Opkroppen

Gelukkig krijgen Kempi (1986) en zijn

ageren. Ik had verwacht dat ik zou groeien

“Voor dit album had ik 12 tot 20 opname-

broer/manager even een lift naar Hilver-

als artiest, maar de impact is wel heel groot.

dagen door het jaar heen nodig, maar het

sum van een koppeltje interviewsters. Op

Mijn twitter staat op z’n kop, als ik tien mi-

proces van mijn leven, wat er door me

naar de dichtstbijzijnde coffeeshop! Een-

nuten niet reageer dan heb ik honderd men-

heen ging, wat ik voelde, meemaakte,

maal terug lijkt de artiest gelukkig weer

sen die tegen me praten je album is gewel-

zag: dat heb ik geprobeerd op muziek te

wat relaxter in z’n vel te zitten... Tijd dus

dig, papapapa... Het gaat echt de goede

zetten zodat mijn fans muzikaal konden

voor een goed gesprek over zijn nieuwe al-

kant op. Volkskrant, Spits, Metro, twee in

weten waar ik doorheen ging. Over veel

bum Het Testament Van Zanian Adamus,

plaats van een persdagen, we gaan gek!”

dat alom de hemel in wordt geprezen. Kempi oftewel Jerrely Slijger uit Eindhoven geniet nu nog even na van z’n jointje.

Wietje “Ik hou van haze, maar gewoon een goed wietje is ook niet weg. Mijn wietje houdt me rustig, en het geeft me inspiratie om muziek te maken. Ik rook een joint, en ik krijg meer inspiratie. Ik word er relaxed van, maar soms kan ik er ook energetic van worden. Voor het merendeel relaxed, of ik wil juist aan de slag gaan. Knallen! Het is heel verschillend, het ligt eraan hoe druk ik het heb, of wat ik moet doen. Nu net was ik even helemaal op, ik moest eten, even herladen, een jointje – dan ben ik weer goed, dan kan ik tegen de dag aan.”

Impact “Om half vijf moest ik eruit, kwart over zes waren we in de ochtendshow van Giel Beelen, daarna zijn we hier naar toegekomen; interviews geven, doorbikkelen. Ik had verwacht dat het een geslaagd album zou worden, dat mensen er goed op gingen re-

47


dingen kan ik niet prate praten, maar hier kan

daar is het drukke leven, en heb je geen

Dagboek

ik over praten, heel Nederland weet het,

vast eetpatroon. In de gevangenis eet je

“Die aspecten zijn op de cover van het nieu-

Nederland hoort het, dat is makkelijker.

drie maaltijden altijd op dezelfde tijd, daar

we album verwerkt, met de aspecten van

Het is gewoon therapie. Dat maakt mu-

gaat je maag aan wennen. Als ik daar niet

de plaat – de gitaren, de piano, de voodoo-

ziek wel heel mooi. Ik vind het moeilijk om

schrijf ga ik kapot, en ik moet wiet roken,

priester, de holiness, het gebroken hart van

met mensen te praten over mijn gevoe-

anders ga ik tuchten. Ik moet stoned zijn

mijn relatie, Kempi die terugkomt als een

lens, maar dit is anders. Ik ben best wel

anders ga ik tuchten als een gek. Anders

nieuw persoon, herboren, zonder wrok en

gesloten, en dat heeft in het verleden heel

besef je dat je de hele dag in een hok zit,

haatgevoelens en weet ik wat – ik voel me

vaak in mijn nadeel gewerkt. Dan kropte

opgesloten als een beest. 22 uur per dag. Ik

zo gezegend de laatste tijd!” Haast in trance

ik het op, en dan werd ik agressief, nega-

ben blij dat ik nu aan de andere kant van de

vervolgt Kempi: “Deze plaat heeft zoveel in-

tief, boos, humeurig. Dan is dit een goede

poort mag staan. Een lange periode.”

houd voor mij, is zo persoonlijk, het is een

manier voor mij om er mee om te gaan.”

Inspiratie

dagboek, ik heb heel mijn hart en mijn ziel

Positief

er ingestopt. Er zijn maar twee nummers (Diana en Not Human) die niet over mij

“Ik heb nu een doel voor ogen, een visie. Je

gaan. De rest is allemaal zo persoonlijk, het

“Ik ben tevreden, ik ben gezegend, ik voel

groeit, krijgt andere doelen in je leven. Ik

is de life wat ik zie, wat ik mee heb gemaakt

me erg goed. Anderhalf, twee maanden

wil niet meer dezelfde persoon zijn en in de-

waar ik doorheen ga. Mijn masterpiece.”

geleden voelde ik me nog zo van kut, mijn

zelfde omgeving wonen. Ik heb geprobeerd

album is bijna klaar, ik voel me ellendig,

een muzikale plaat neer te zetten waarvan

het loopt niet goed met mijn relatie, niets

ik wist dit onderscheidt mij van de rest.

“In de gevangenis was ik wel zo’n 10 kilo zwaarder. Je zit de hele dag in je cel niks te doen, uit verveling ga je vreten en vreten.”

Diep “Ik heb er zo hard aan gewerkt en ben zoveel kwijtgeraakt in het proces ervan... Ik sta hier nu met lege handen, maar bijna op de top van de wereld. Het voelt heel dubbel. Wat je lief is heb je niet meer, maar je bent gezegend door God en je

gaat zoals ik het wil hebben – in mijn pri-

Dit zet mij neer als artiest, niet als rapper.

blijft groeien in je talent. Ik denk dat

vé-leven liep het gewoon allemaal slecht.

De muziek die ik maak is heel divers, heel

rock ’n rollen een deel van de lifestyle is

Maar dit heeft me weer zoveel inspiratie

breed. Veel van de featurings op het album

van de artiest. Hoge bomen vangen veel

gegeven, zoveel zin in het leven, om te

zijn linkjes van de platenbaas van TopNotch

wind. Elke grote artiest zal klappen moe-

zijn, weer het beste uit jezelf te halen – in

Kees de Koning, die gewoon met een pro-

ten incasseren. Een vloek en een zegen.

plaats van dat demotiverende donkere gat

ject meedenkt. Hij heeft verstand van zijn

Het is diep. Diep. Mijn dagboek, mijn le-

waar ik in zat. Op een nummer als down

muziek, en dat houdt in dat ik ook sneller

ven, mijn laatste hoop om Kempi te zijn.

heb ik dat goed kunnen verwoorden denk

een luisterend oor heb voor zijn suggesties.

Je weet dat je fout bent en dat je het niet

ik. Ze roepen Kemp maar wie ben ik, ik

Ik zou bijvoorbeeld nooit op Alex Roeka zijn

goed kunt maken, en dan probeer je met

ken mezelf niet terug als ik in de spiegel

gekomen, maar ik ben hem daar gruwelijk

succes de aandacht of de liefde weer te

kijk. Zoveel dingen te vertellen... Ik kom

dankbaar voor. Soundgate is ook een grote

creëren van de mensen om je heen, zodat

er gewoon voor uit en dat is zo ¿jn.”

kracht achter dit album. Door hen wil ik een

je terug kan geven met je succes.”

beter persoon zijn in het leven, ze zijn zo

Als een beest “In de gevangenis was ik wel zo’n 10 kilo

positief ingesteld, daar heb ik iets aan.”

Groeien “De relatie is jammer genoeg over, ik

zwaarder. Je zit de hele dag in je cel niks te

Kort

doen, uit verveling ga je vreten en vreten.

“Ik weet niet waarom, maar ik denk altijd

hemel te komen. De hemel ga ik waar-

Je moet iets doen. Dan kom je weer buiten,

dat ik jong doodga. Het kan zijn dat ik

schijnlijk niet bereiken met de mensen

ernaast zit, maar... Ik zeg niet dat ik ge-

waar ik het mee zou willen bereiken. Het

welddadig doodga... Ik weet het niet... Ik

einde van de rit is een pijnlijk moment,

heb dat gevoel gewoon. Als ik dertig ben,

want je hebt iemand gekwetst en pijn-

veertig. Misschien komt het door de din-

gedaan, zoveel schade aangericht, alles

gen die ik heb meegemaakt, wat ik heb

waar je voor vocht was om het goed te

gezien. Ik weet dat het leven heel kort

maken met mooie dingen die zouden ko-

is (knipt twee keer snel met vingers) en

men, maar die komen niet en ik kan ze

dat er van alles kan gebeuren in no-time.

niet delen met de persoon met wie ik ze

ben door een hel gegaan en nu begint de

wil delen. Dat is dit.” En Kempi klopt met

48

Een auto kan je slaan, alles... Zoveel in-

hand op zijn nieuwe cd. Hij loopt haast

houd, het is een testament dat ik achter-

over van ontroering: “Zo zie je hoeveel

laat voor mijn kinderen, dat als ik ga... Op

waarde dit plaatje voor mij heeft. Toen ik

een van mijn nummers van een aantal jaar

‘m net in m’n hand had moest ik gewoon

geleden zeg ik; weet dat de tweede plaat

huilen. Het is waardevol; een vloek en

de vorm van een vrouw heeft, moeder na-

een zegen. Maar God is hier, ik heb een

tuur, terug naar een pure womega, breng

positieve vibe en kan alleen maar groei-

ons Maria en geen Eva.”

en, groeien, groeien...”


49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

THE BONGOLIAN

MATHIAS STUBØ

(Blow Up Records)

(!K7)

Bongos For Beatniks

1979

The Bongolian oftewel Nasser Bouzida of

Zo mooi en gestroomlijnd als zijn grote

gewoon Nass is terug, en hoe! De vierde

voorbeelden, de producers die in de

plaat alweer met scheurend Hammond-

gouden tijd van de disco oftewel 1978-1982 de perfecte com-

orgel, vet harde drums en percussie, stinkende gitaartjes en

binatie vonden van soul, boogie en funk, maakt hij het niet

WD-40 bas. Alles rijkelijk overgoten met een vrolijke saus van

– maar zijn herschepping van die tijd luistert lekker weg. De

sixties en soul en met de lik-me-reet houding en energie van

Deense producer Mathias Stubø telt slechts 18 jaren, maar zit

punk. Tel daar de wild in het rond vliegende maffe geluiden,

toch helemaal in 1979. De typerende ritmes, instrumenten,

bizarre samples en bakken galm bij op en je weet wat je voort-

koortjes en melodieën van toen gaan volledig door de molen,

aan voor een feestje mee moet nemen. Multi-instrumentalist

maar de sfeer blijft behouden ook al hebben vooral de beats

The Bongolian is er weer in geslaagd om obscure freakmuziek

een Àinke scheut nu meegekregen. Zijn jazzachtergrond ver-

naar een hoger plan te tillen.

raadt zich door het soms complexe drumwerk, maar dat voegt er ook weer wat extra’s aan toe.

FORTY THIEVES ORKESTAR Last Band Standing

WILEY

100% Publishing (Big Dada)

(Enja Records)

Wiley is een van de eerste producers/ Gelukkig zijn de mannen van het Londense Forty Thieves Orkestar niet rechtlijnig de inmiddels overbekende Balkanbeats toegedaan. Met alle gemak combineert het gezelschap zigeunermuziek uit Oost-Europa met reggae, pop, texmex, mestizo, drum ’n bass - en wat al niet meer. Producer en DJ Aidan Love zorgt er in ieder geval voor dat de beats keihard de beste zijn, en dat niet de platte lol van iemand als Shantel de overhand krijgt. Dikke riddems dus, die vanzelfsprekend en mooi melodieus worden ingevuld door blazers, viool, accordeon, cymbalom en oud. Een echte opsteker voor (in ieder geval) de buikdansers onder ons.

rappers

die

zich

bezighielden

met

grime, het overstuurde hiphopbastaardje uit Londen. Hij hielp Dizzee Rascal op weg en houdt zich nu vooral bezig met eskimo-garage, dat in tegenstelling tot het koude imago toch vooral uit zweten bestaat. Reken maar na: de rauwheid van grime, de gespitte raps en vette beats van hiphop en de snelle ritmes van drum ’n bass – niet echt een combinatie waarbij je eens rustig gaat zitten toekijken hoe dit gegeven zich gaat ontwikkelen. Wiley staat wederom garant voor een bijzondere combinatie van muziekstijlen die er in de laatste ontwikkelingen echt toe doen.

ZIGGI MARLEY Wild And Free

HOLLIE COOK

(Tuff Gong)

Hollie Cook

(Mr Bongo Records)

Als er een pleitbezorger is voor marihuana dan is dat wel Ziggy Marley, een Bij de relaxte reggae van de Britse

van de zoons van Bob en Rita. Meteen al in het eerste num-

Hollie Cook denk je geen moment aan

mer gaat hij met Woody Harrelson (acteur in o.a. Natural

haar vader. Toch zal het opgroeien als dochter van Sex Pistols’

Born Killers en cannabisactivist) in duet om een loÀied op de

drummer Paul Cook zich ongetwijfeld in een muzikale setting

bijzondere plant af te steken. De rest van het album gaat daar

afgespeeld hebben. Hollie zong bij vrouwenpunkrockband The

enigszins op door, onder leiding van producer Don Was (Rol-

Slits en had met Prince Fatty de reggaehit ‘Milk And Honey’.

ling Stones, Willie Nelson, B-52’s – om maar wat namen te

Op dit album gaat ze gewoon haar eigen gang en dat betekent

noemen). Die staat garant voor een geweldig geluid, dat het

pretentieloze bubblegumreggae in de beste zin van het woord.

beste van pop en reggae in zich verenigd.

Niks aan de hand, ga mee met haar zwoele stem en de lome beats; geniet en geef je over.

50


CANNaZYM UWD REC O E TR

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

Gezond medium, krachtig wortelstelsel

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


Mr. Nice:

Dertig jaar living on the edge Door: Jan Sennema

Levende legendes zijn zeldzaam, maar Howard Marks (66), AKA Mr. Nice, behoort absoluut tot deze uitgelezen categorie. Al hangt het vel tegenwoordig wat slapper om zijn schedel, de schouderlange krullen, de lome chocoladebruine bariton en het charisma van ex-drugsbaron Mr. Nice zijn nog steeds intact. Howard Marks is rock ‘n roll, van de smerige Ronnie Wood-variant, al zal diepgaand onderzoek aantonen dat zijn DNA daarnaast uit even grote delen Ronnie Biggs en James Bond bestaat. En zoals je bij een levende legende mag verwachten, ooit zal iemand besluiten diens leven te YHU¿OPHQ 1D HHQ GULHWDO DXWRELRJUD¿VFKH ERHNHQ LV KHW eindelijk zover: Mr Nice, the movie.

en 25 bedrijven overal ter wereld, waaronder massagesalons, cafés, uitgeverijen, opnamestudio’s en reisbureaus. Uiteraard allemaal witwasserijen en dekmantels voor de kernactiviteit, het verspreiden van topklasse hasj naar de hunkerende massa’s.

Vaart, humor en sfeer Met hoeveel vaart, humor en sfeer Mr. Nice ook in bewegende beelden is gevangen, le-

Al is Howard Marks zeven jaar ouder dan

lische jetset. De hyperintelligente Marks

zers van de boeken over Marks zullen een

Klaas Bruinsma, het is niet ondenkbaar dat

gleed als een sociale kameleon moeiteloos

hoop missen. Het probleem met veel ¿lms

beide heren ooit samen zaken hebben ge-

van het ene in het andere milieu; de ene

die in twee uur een mensenleven willen

daan. Anders dan Bruinsma en vele andere

dag onderhandelde hij met IRA-strijders in

samenvatten, gaat ook op voor Mr. Nice.

entrepreneurs van hun generatie, is Marks

Ierland, een week later tripte hij met Ti-

Door bijna dertig jaar living on the edge in

een schoenmaker die bij zijn leest is ge-

mothy Leary’s Brotherhood of Eternal Love

te dikken tot een onsamenhangende reeks

bleven. Met geweld en harddrugs heeft hij

in Californië, en nog voor het spul was

snel afgewerkte anekdotes, is er nauwelijks

zich naar eigen zeggen nooit ingelaten.

uitgewerkt zat hij alweer rond het kamp-

ruimte voor dramatische diepgang of voor

vuur met ruige Pakistaanse tribals. Als

Marks historische betekenis voor de inter-

De door Bernard Rose geregisseerde ¿lm

international man of mystery kwam hij al

nationale drugscultuur. In een interview

volgt Marks schelmenroman met grote

snel in de picture bij verschillende geheime

vertelde Marks ooit dat hij de rechten van

stappen, van de eerste joint die hij als

diensten. Al die tijd, behendig slalommend

zijn schrijfwerk ‘voor een fooi’ had verkocht

briljante 19-jarige student natuurkunde in

tussen 43 verschillende identiteiten en tal-

aan de BBC. Laten we hopen dat er iemand

1964 rookte, tot de gevangenisstraf die in

loze fake-beroepen, wist Marks uit handen

wakker wordt bij de BBC, en een budget

1988 een einde maakte aan zijn carrière.

te blijven van de DEA. Op het hoogtepunt

weet te vinden voor een tv-serie van min-

De soms misselijkmakende grimmigheid

van zijn carrière zou hij als drugsbaron

stens twee seizoenen. Tot het zover is biedt

van een dope¿lm als Blow is in Mr. Nice ver

voor 10 procent van de wereldwijde hasj-

de speel¿lm Mr. Nice absoluut heel aardig

te zoeken. Humor overheerst, zelfs wanneer

handel verantwoordelijk zijn. Midden jaren

vermaak. Marks zelf heeft de ¿lm al vijf keer

Marks wordt getroffen door tragedies. De

tachtig beschikte hij over 89 telefoonlijnen

gezien, en vindt de ¿lm elke keer beter...

zorgeloze groovy sfeer van de jaren zestig en zeventig is raak neergezet. Rhys Ifans is de perfecte keus voor de titelrol en speelt een bijna creepy dubbelganger van de jonge Marks. Een fraaie bijrol is weggelegd voor David Thewlis, die als een paranoïde aan porno verslaafde IRA-man de show steelt.

Man of mystery De charmante vrijbuiter Howard Marks heeft meer gemeen met de Àamboyante Jack Sparrow uit Pirates of the Carribean dan met de psychotische killer Tony Montana. In de Àamboyante jaren waarin drugs en de drugshandel langzamerhand hun onschuld verloren, was Marks een gewaardeerd lid van de internationale psychede-

52


Fenomenen in de coffeeshopbranche deel 15

Far Out, echte Thai wiet op het platteland Door: Wernard Bruining

Far Out is een coffeeshop in Dedemsvaart in het noorden van Overijssel. Het is de enige coffeeshop in een grote regio. Er komen dus mensen uit alle lagen van de bevolking. En niet alleen boeren, zoals de stadsbewoner misschien zou denken. Ik ging eens kijken wat in Far Out gerookt wordt. En wat vond ik? Echte Thai en een mooie wiet uit Albanië!

zei tegen me dat hij eigenlijk een coffeeshop wilde beginnen. Ik zei tegen hem, nou dat wil ik ook wel. Ik kende die man helemaal niet, maar de volgende dag

Coffeeshop Far Out is vernoemd naar een

Weerseloze markt en op braderieën. Zo-

gingen we samen naar de huisbaas en

¿lm van Cheech and Chong. Eigenaar Mark

dra de peuk werd opgestoken kregen we

toen ging de antieke rotzooi eruit en de

(44) is een fan van het blowende Ameri-

gelijk ruimte van de buren, je ruikt het

coffeeshop erin, zo ging dat. We zijn we

kaanse duo, want hij heeft ook zijn canna-

toch. Hoe dan ook, ik had op een dag een

met wat planken begonnen, maakten een

bisvriendelijke café simpelweg Cheech and Chong genoemd. Mark houdt trouwens van simpel en recht door zee: “Ik kwam hier voor een aanhangwagen en het werd een

“In het begin kregen we inval op inval, werd je gearresteerd en meegenomen.”

coffeeshop.” Dat soort teksten.

Constructiewerker “Ik heb mijn hele leven al geroepen dat ik

nieuwe aanhanger nodig en kwam met

vitrine en een barretje, en zo begonnen

een coffeeshop thuis. Het was toeval, ik

we onze coffeeshop. In het begin kregen

kwam die aanhanger kopen en die man

we inval op inval, werd je gearresteerd

had een winkel met antieke rotzooi en hij

en meegenomen. Dan hielden ze je een

een coffeeshop wilde openen, daar werden ze thuis niet zo vrolijk van, maar dat is het uiteindelijk toch geworden. Ik begon met blowen toen ik 15 jaar oud was. Ik werd gelijk ontspannen, het werd een stuk rustiger in mijn lijf. Ja, dat is eigenlijk ook wat ik als voordeel zie van het hele blowen, het lontje wordt een stuk langer.” Hij vervolgt: “Ik ben eigenlijk constructiewerker van beroep. Vanaf mijn zestiende tot aan mijn 23ste heb ik bij Volvo aan vrachtauto’s gewerkt; constructiewerk, reparaties… Daarna ben ik ongeveer vijf jaar op de markt gaan staan met allerlei spullen. Dat vond ik vrij leip, dan ben je gelijk niet meer geschikt voor het gewone bedrijfsleven. Je bent teveel gewend aan een vrij leven, hè?”

Nauwelijks omzet “Op de markt was het altijd eerst aan de waterpijp met zijn allen en iedereen rende weer weg en dan verkochten we weer niks die dag, maar hadden we wel plezier, haha! Daar werd je niet rijk van! We blowden met stalgenoten en alles wat er zo aankwam. We stonden op de

53


paar dagen vast en dan mocht je weer naar huis. Ik heb meegemaakt dat ik nog op het bureau zat en dat het alarm in de shop af ging. Dan braken de klanten de deur open en zetten ze zelf kof¿e, draaiden een dikke joint, dat was dus niet tegen te houden. Dan kwam de politie bij mij in de cel klagen; de coffeeshop draait weer. Dan zei ik ja, dat zijn de klanten! Dat ging zo zes tot tien jaar door.”

Mensen zien veranderen “Met die partner ben ik niet langer dan drie maanden doorgegaan. Hij was niet geschikt voor dit beroep, hij kon niet tegen de geestelijke druk. Ik hoefde hem niet eens uit te kopen, want we hadden nauwelijks omzet. Hij was blij dat hij er vanaf was, haha! Het is sindsdien langzaam gegroeid. De klanten willen maar één ding, lekker en goed kunnen blowen. We krijgen hier arm en rijk, zakenmensen, gemeentemensen, jong en oud. Ik heb de mensen wel zien veranderen in de loop der jaren, ze zijn tegenwoordig ontevredener. Er is meer druk gekomen op de maatschappij, de mensen hebben minder geld, moeten twee keer zo hard werken als vroeger. Gelukkig is dat over als ze een dikke joint roken. Dan zijn ze even met elkaar in gesprek aan de bar en dan is het weer goed. We zijn van 12 tot 12 open, alleen de eerste kerstdag zijn we dicht. De oude hippieleverancier zie je veel minder, die zou ik graag terug zien. Het repressiebeleid heeft die mensen weggejaagd. Ik heb geen beleid wat betreft soorten, ik koop gewoon wat langs komt en lekker is.”

Jeugd “Ik heb jarenlang feesten hier in de buurt

georganiseerd,

Summerdance

noemden we dat. Ik ben daar tien jaar geleden mee begonnen en twee jaar geleden ben ik ermee gestopt. Daar kwam dan een paar duizend man op af, nooit problemen. Maar op het laatst had je 50 agenten die iedereen in de onderbroek zetten. Of je nou 16 of 65 was, alles moest in de onderbroek. Er werd weinig gevonden, maar ze gingen er alsmaar mee door. Ik heb het meegemaakt met een vrouw van 68 die eens kwam kijken, die moest gelijk in haar onderbroek! En toen moest die onderbroek ook nog uit. Nou, die mevrouw schaamde zich enorm en kwam bij mij haar beklag doen. Toen zei ik, dit doe ik niet meer! Dit gaat mij te ver! De gemeente was wel blij met het

54


feest, maar zo’n dancefeest of een pira-

gelijk bij de gemeente geroepen. Hoe zit

wel eens kijken en komen wel eens een

tenfeest krijgt al snel het stempel van

dat met die coffeeshop op het strand? Ik

babbeltje maken, voor de rest niks aan

een drugsfeest.”

zei, dat is voor de rustige mensen, dronken

de hand. En als er problemen zijn dan

of vaag, als ze een joint roken zijn ze gelijk

lossen we dat zelf wel op.”

Straatcultuur

weer helemaal normaal. Nou, dat werd niet meer geaccepteerd, daar begon de ellende

Ik ga naar huis met wat lekkere Albanese

“Ik denk dat tegenwoordig op elk groot

mee. Uiteindelijk werden dat dus 50 agen-

wiet die ik hier voor het eerst in mijn leven

feest gebruikt wordt. Dan krijg je al snel

ten bij de ingang.”

zie. Ook in Albanië rukt de Europese beschaving dus op! Fijne dikke toppen, in de bui-

het stempel van een drugsfeest. Dat komt vooral door de jeugd. Die gebruikt allerlei

“Mijn Cheech and Chong is een café waar

tenlucht gegroeid, dus gekust door de zon.

rotzooi op steeds jongere leeftijd. Dat komt

jongeren bij elkaar komen, dat is de re-

Mooie wiet die qua smaak, effect en uiterlijk

echt niet uit de coffeeshop, dat komt van de

laxroom van het dorp. Daar kunnen ze

doet denken aan de Mexicaanse of Colom-

straatcultuur waarop een laks beleid wordt

een pilsje drinken én een blowtje roken.

biaanse van vroeger. Deze wiet bewijst dat

gevoerd. Het ligt ook bij de ouders, die

Dat is allemaal niet echt geaccepteerd,

je het ‘nieuwe leven’ niet kunt tegenhouden.

moeten in contact met hun kinderen blijven.

maar als het binnen gebeurt wél. We krij-

Legaliseer het nu maar, de War on Cannabis,

Als ze die kinderen alsmaar laten doen wat

gen daar geen invallen, maar ze komen

die is al lang en breed verloren!

ze zelf willen, dan gaat het fout. Kinderen hebben grenzen nodig. Er is zoveel gevaar op de straat tegenwoordig, daarover moet je open zijn naar je kinderen, dan kom je het verste. Wij hadden van die straatcultuur op onze feesten veel last, daar kun je weinig tegen doen. Zet je bewaking voor de deur, dan nemen ze het gewoon voor die tijd in, ja makkelijk zat. Ze bepalen tegenwoordig zelf hoe ze het doen, wanneer en waar. We hebben gelukkig nooit last gehad met mensen die door de EHBO afgevoerd moesten worden. We hadden bewust een karakter aan het feest zitten van ‘wij zijn aardige blowers en laat ons met rust’, dat remt de straatcultuur en dus de pillenslikkers.”

Ander karakter Maar ja, blowen word dan ook weer gezien als drugs, hè. Wordt het gelijk een stageplek voor nieuwe agenten in opleiding. Toen de wiet ook werd afgepakt had ik er eigenlijk al geen zin meer in. Als de wiet wordt afgepakt krijgt het feestje toch een ander karakter, gaan ze zuipen. De

Thai stomen In Dedemsvaart is men bezig om een pak hard samengeperste Thai wiet uit elkaar te halen. Het pak is om- en doorwikkeld met draadjes. De Thai zelf is niet topje voor topje om een satéstokje gebonden tot dunne sigaren zoals vroeger. De toppen zijn in een soort langwerpige vorm gepropt en toen hard samengeperst. Uitstekende wiet, dat wel, maar na het losmaken uit het pak blijven de toppen plat, keihard en compact. Ik vertel hoe wij vroeger in 1975 in de Mellow Yellow pakken samengeperste Thai sticks los stoomden. Je wint er geen gewicht bij, het is dus geen oplichterij, je maakt het product alleen mooier en volumineuzer. Een goed idee dus voor deze Dedemsvaartse Thai. We halen er een rijststomer bij. De Thai wordt erin gelegd, de deksel op de pan en dan 10 tot 15 minuten stomen. Na het stomen wordt de hete en vochtige Thai op een krant gelegd om uit te wasemen. Na 20 minuten is alle vocht verdampt, maar de toppen hebben weer volume gekregen en behouden die ook. De Thai is snel weer zo droog dat ze puur gerookt kan worden. Ze smaakt nu heerlijk zacht, maar is krachtig en potent. Het doet denken aan de goede oude tijd!

mensen gebruiken toch wel, ze zijn tegenwoordig werelds, het is niet alleen maar het dorp en de omgeving. De computer, openbaar vervoer en de auto brengen mensen tegenwoordig over heel Nederland, over alle feesten en alles. Die mengelmoes, dat alles door mekaar, is natuurlijk wel hartstikke goed, alleen het levert ook wel meer gevaren op.”

Te gek feestje “In het begin hielden we dat feest hier in de buurt op de Kotermeerstal, dat is een mooie waterplas met een enorm strand erbij. Hadden we gewoon een coffeeshop op het strand erbij, dat was eigenlijk een te gek feestje, lekker blowen. Totdat PartyÀock (house/dance webgemeenschap, red.) erover begon. Ja, toen was het over. Werd ik

55


“Cannabis maakt je voorzichtiger” Door: Wernard Bruining

Zoals gebruikelijk maakten we ook bij Far Out weer een aantal kleine portretten van personeel en klanten van deze populaire coffeeshops. Onder hen een glazenwasser: “Als ik op de ladder sta dan blow ik niet. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar dat gaat niet echt beter of zo. Het is dan iets angstiger. Cannabis maakt je voorzichtiger. Het is daarom niet zo gevaarlijk in het verkeer als alcohol.”

en leuk. Ik rookte mijn laatste joint anderhalf jaar geleden. Op een dag voelde ik me niet zo lekker en toen dacht ik, ik ga vandaag niet roken. Na die dag dacht ik WOW!, ik heb een hele dag niet gerookt, nu ga ik een hele week niet roken. Het ging

Martin (57), helpt met van alles en nog

coffeeshop The New Balance gaan wer-

eigenlijk voornamelijk om het stoppen met

wat. “Ik ga bijvoorbeeld over de muziek,

ken, uiteindelijk ben ik hier terecht ge-

het roken van tabak. Hier komen heel ver-

er staan hier 2000 cd’s op de computer.

komen, dat was 15 jaar geleden. Vroeger

schillende klanten, van miljonairs tot ge-

Allemaal

Detroid

kende je iedereen persoonlijk. Dat gaat

wone jongens en meisjes en alles daar tus-

techno. Dat is heel breed, maar Detroid

niet meer. Het is veel drukker geworden,

senin. Ik werk hier nu twee jaar en heb nog

techno is toch wel het begin van alles

want we verkopen goede wiet! We zijn

nooit problemen meegemaakt. Ik werkte

geweest, samen met de Chicago house.

immers allemaal blowers en alles wordt

hiervoor vier jaar in een kroeg en daar had

Ik heb de tuinbouwschool gedaan en

eerst door ons zelf gerookt.”

je regelmatig gedoe.”

de bloemen gedaan wat er te doen is;

Martha (22) staat achter de bar. Ze rook-

Bart (26) werkte als beveiliger, mobiele

van corso’s tot aan de Efteling. Ook in

te haar eerste jointje toen ze 16 was. “Dat

surveillance en justitie, tot zijn contract

het buitenland. Later ben ik in Zwolle in

was puur voor de lol. Ik vond het grappig

niet werd verlengd. “Ik ben bezig om rond

elektronisch,

vooral

vanaf mijn vijftiende eigenlijk alles in

56


wel naar op zoek als je in het buitenland ben en dat doe ik dus niet. Vroeger had ik meer tijd, toen rookte ik zeker vier tot vijf joints op een dag. Blowen heeft mij deels gehinderd, maar ook wel weer voordeel gebracht. Kijk, ik heb nu niet zo´n dikke bierbuik. Ik weet donders goed dat als je labiel bent dat cannabis een probleem voor je is, maar dat geldt dan voor alles. Het cannabisprobleem zit hem in de psychiatrie en niet in een overdosis of zo.”

te kijken wat ik wil, wat ik kan. Ik ben be-

Erik (34) werkt nu drie jaar achter de bar

gonnen met blowen toen ik 18 was, voor

in de Far Out. “De klanten die hier komen

mij is het lekker ontspannen. Ik heb zoiets

zijn heel verschillend, ze komen uit alle la-

van: nu ben ik jong en over een paar jaar

gen van de bevolking. Ik ben opgeleid tot

zie ik wel verder. Kijk, een kind hoeft vast

hovenier en timmerman, maar heb echt

niet een papa die een beetje blowtjes loopt

van alles gedaan, vooral werk met mijn

te roken. Nu mag ik er nog van genieten.”

handen. Ik ben een paar jaar barkeeper geweest en kwam toen hier terecht. Daar zit toch wel verschil in. Drank heeft wel degelijk een andere invloed op mensen dan wiet. Het grootste verschil? Van wiet word je erg rustig of stoned. Je hebt hier nooit geschreeuw, druk gedoe of mensen John (32): “Ik ben begonnen met blowen

die op de bar gaan dansen. Ik heb altijd

op mijn vijftiende. Ik ben glazenwasser. Als

gerookt, heb het altijd erg lekker gevon-

ik op de ladder sta dan blow ik niet. Ik heb

den. Ik ben begonnen met blowen omdat

dat wel eens geprobeerd, maar dat gaat

het niet mocht, denk ik. Het heeft wel de

niet echt beter of zo. Het is dan iets ang-

nodige discussies met mijn ouders teweeg

stiger. Cannabis maakt je voorzichtiger. Het

gebracht. Nu is het wel goed. Mijn moeder

is daarom niet zo gevaarlijk in het verkeer

is helaas overleden, maar de verstandhou-

als alcohol. Als je veel alcohol drinkt denk

ding tussen mijn vader en mij is perfect.

je dat je alles kan, als je geblowd hebt dan

Zolang we bepaalde dingen niet ter sprake

wil je nog niet eens op een keukentrapje

brengen gaat het wel goed!”

staan. Het maakt je wel creatiever, zoals bij muziek maken. Ik speel al meer dan tien jaar gitaar en zit net in een nieuwe band. Ik ben niet helemaal clean als ik optreed, dan rook ik wel een jointje of wat. Ik kom Rick (29): “Ik ben begonnen met blowen

hier al vanaf toen ik achttien jaar was. Het

toen ik 15 jaar was. Waarom? Geen idee ei-

is hier een hele relaxte tent, en ook omdat

genlijk, het is er gewoon van gekomen. Het

mijn vriendin hier nu achter de bar werkt.”

komt misschien ook wel een beetje door de muziek. Ik luisterde heel veel naar bijvoor-

Max (24): “Ik heb momenteel geen be-

beeld Nederlandse hiphop en daar kwam

roep. Ik heb MBO detailhandel gedaan,

dat naar voren. Ik ben verpleegkundige

dat vind ik leuk, contact met mensen.

en ik volg een studie docent verpleegkun-

Toen ik zeventien was begon ik regelmatig

dige. De coffeeshop is gewoon de plek om

te blowen. Veel, soms twee tot drie gram

mijn wiet te halen, daarvoor zat ik er ook

per dag. Op een gegeven moment denk

nog regelmatig, soms dagelijks. Nu rook ik

je, waarom zoveel? Ik kom zelf uit Coe-

samen met mijn vrouw, na het eten. Ver-

vorden. Niet dat Coevorden geen goede

slavend is het niet, want als ik op vakan-

shops heeft, maar Dedemsvaart staat be-

tie ben dan rook ik niets. Het is zelfs niet

hoorlijk hoog aangeschreven, het staat

geestelijk verslavend, want anders ga je er

bekend om zijn goede wiet.”

57


Splendid

“Legaliseren! En geen wietpas!” Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Michel Porro

Splendid is een elfkoppige band uit Den Haag die ontstaan is in een coffeeshop. Met hun soepele en aanstekelijke mix van reggae, ska, soul, rock en pop veroveren ze binnenkort de strandtenten van Nederland – en meer natuurlijk!

nog veel sneller gaat, en veel beter te reguleren is. Dat heb ik van Koppert Cress gehoord, die doen niet in wiet maar in

Van zanger Patrick en gitarist Sicco krijgt

vanuit daar groeit de plant rustig verder, en

kleine gewassen. Leuk bedrijf, die hebben

Highlife een warm en werkzaam welkom:

komen er steeds grotere toppen aan! Het is

planten zoals bijvoorbeeld orchideeën,

legaliseren!

blijken

trouwens nog steeds mijn favoriete coffee-

die kun je eten en die smaken dan naar

trouwe lezers van dit magazine, en en-

shop, die regeert gewoon in Den Haag. De

aardbeien. Onwijs kicken. Ik heb een keer

thousiaste gebruikers van wiet en hasj.

sfeer is altijd goed, er wordt leuke muziek

plantjes gefotografeerd, maar ik vond het

Inkoppertje! Sicco vervolgt: “Wij zijn voor

gedraaid en je mag er bier drinken omdat

lastig. Ik denk dat je het moet inÀitsen,

legalisering! Hop, gelijk van alles af! Geen

café en coffeeshop gescheiden zijn. Dat is

maar dat weet ik niet zeker. Een goeie top

wietpas, laat al die toeristen gewoon lekker

een mooie combinatie! Er komen heel veel

is natuurlijk heel fotogeniek, dus die wil je

naar Nederland komen en hier een leuke

toeristen, van alles komt er bij elkaar, het

er wel goed ophebben.”

tijd beleven.” Het staat genoteerd. Maar-

is een verzamelplaats voor creatievelingen

reh, verder nog iets over Splendid?

en – logischerwijs – recreatieve rokers.”

Favoriete coffeeshop

Uitlaatkleppen

De boomlange en zongebruinde Patrick

“We spelen altijd veel op het strand. Mijn

nieuws te roken. Ik heb geen voorkeur voor

duikt even terug in de geschiedenis. “Het is

achtergrond is surfen, en surfen en strand

wiet of hasj, ik vind het effect van THC ge-

lang geleden begonnen in een coffeeshop

liggen heel dicht bij elkaar. Met plank en

woon ¿jn. Soms wissel ik wel, als ik moe

in Den Haag die Cremers heet. De drum-

golven ben ik nog steeds actief, maar vroe-

ben van skunk roken dan ga ik hasj roken.

mer wist dat ik soms wel eens rapte over

ger was het op hoog niveau. Tegenwoordig

Dan is het de stone die gaat vervelen. Sur-

Beide

muzikanten

drum ’n bassmuziek, en door hem werd ik gevraagd. Vind je het leuk om een keer

In een bubbel Patrick blowt, en vrij veel zelfs. “Alles! Het wisselt af; ik vind het altijd wel leuk om wat

“Ik vind het effect van THC gewoon fijn”

met ons mee te komen doen? En dat viel dusdanig goed dat we nog steeds bij elkaar

is het meer voor het plezier, vroeger was

fen en blowen gaan wonderwel samen, het

zijn. Dus de roots liggen in Cremers, en

het topsport. Ik heb drie uitlaatkleppen:

is allebei natuur, plant en zee. Ik denk dat

schilderijen en muziek maken, en surfen.”

het bijna hetzelfde is. Het heeft me nog

Sicco: “Ik heb fotogra¿e en muziek. Bij fo-

nooit tegengewerkt, als dat wel gebeurt

togra¿e ben je heel solistisch en toeschou-

dan stop ik er mee. Het werkt gewoon voor

wer, en met die band ben je met z’n al-

mij. Ik heb met mijn stem niet zo’n heel

len onderwerp. Nogal tegenovergesteld...

groot bereik, ik ben ook niet een van de

Maar in allebei kan ik me lekker verliezen.”

beste zangers van Nederland, maar ik heb nooit last van mijn stem door blowen. Voor

Onwijs kicken

elke show rook ik wel een blowtje omdat ik het ¿jn vind om in een bepaalde bubbel te

Als fotograaf vertelt Sicco begeesterd over

zitten voordat ik het podium opga. En dat

hoe het beste sexy foto’s van toppen te

voegt wat toe aan mijn eigen gevoel tijdens

maken. “Ik vind het altijd knap hoe ze die

de show. Het doet naar mijn mening ook

planten zo mooi in beeld krijgen; zonder

niet af aan de kwaliteit; het voegt eigenlijk

daglicht, met oranje licht vaak. Maar te-

alleen maar kwaliteit toe. Ik zit er dieper

genwoordig gebruiken ze soms ook nog

in dus dan kan ik het ook beter uitdragen.”

eens led-lampen. Dat is helemaal moeilijk, met rose/paars licht, het schijnt dat dat

58

ook in de zon zit, en dat maar een paar

Lekker erbij

procent nodig is om een plant te doen

Als Sicco blowt vindt hij stuff het lekkerst,

groeien, maar dat je dat met led-verlich-

met name Maroc. “Van die plakkerige, don-

ting helemaal kunt optimaliseren. Dat het

kere hasj. Maar niet uit de Himalaya, dat


vind ik wat minder... Het is niet dat het

allemaal heel erg je ding wilt laten horen

bij Caro Emerald en is DJ bij Steen; Linda

zodanig beïnvloedt dat het nodig is, het is

van kijk mij goed gitaar spelen of iets an-

van Leeuwen, een van de achtergrond-

gewoon lekker erbij.” Patrick: “Het heeft

ders, dan wordt het een soort jamsessie

zangeressen, is drumster bij Bombay

per de¿nitie geen invloed op de muziek in

waarbij iedereen steeds harder gaat sole-

Show Pig, Janneke Nijhuijs is bassiste

de zin van dat de liedjes geïnspireerd zijn

ren, en dan hoor je de muziek helemaal

van The Deaf en ook achtergrondzange-

op of komen door... Nee, helemaal niet. De

niet meer. Je moet ruimte geven aan el-

res, en haar zus Laura doet ook van alles

meeste liedjes die ik heb geschreven ko-

kaar, en met elf mensen is dat nog belang-

in muziek. Iedereen is gemotiveerd dus

men niet voort uit een stone, maar uit een

rijker. Met hoe meer mensen, hoe minder

het is niet moeilijk om de groep bij elkaar

ervaring. Het enige wat het doet is dat het

je gaat spelen. Als Patrick een liedje heeft

te krijgen, als de agenda maar duidelijk

toevoegt aan ontwikkeling, voor mijn idee.

gemaakt dan bouwen we dat uit in de stu-

is. En iedereen van de sessiebezetting

Laat maar groeien, het is goed voor alles.”

dio, en dan moet je doseren. Op de laatste

heeft een invaller, dus mocht er iemand

plaat hebben we er een producer bij, Robin

niet kunnen dan is daar altijd een ver-

Veltman, en die heeft daar overzicht over.”

vanger voor te vinden.”

met z’n gitaar wat liedjes schrijft. “Omdat

Vrijheid

Van alles een randje

inspiratie niet van negen tot vijf werkt en

Sicco vervolgt: “Die kwam binnen met frisse

In hokjes laat Splendid zich niet graag

ik niet altijd in de studio ben, gebruik ik

oren en is de muziek gaan analyseren. Hij

plaatsen. Patrick: “Reggae, ska, soul...

een opnameprogramma in mijn computer.

was heel enthousiast maar zei, alsof ik een

Wij maken popmuziek met van alles een

Met wat ik thuis maak ga ik dan naar de

tuinman ben ga ik in jullie tuin tuinieren en

randje er aan. We zijn dusdanig divers

band, en dan zeggen ze ja dit is kicken

daar wordt het uiteindelijk mooier op. Maar

dat we niet in een van die genres passen,

- of dat is helemaal kut - en dan wordt

de plantjes en alles groeiden al... Hij is de

als dit of dat. Invloeden zijn altijd aanwe-

het wat en bouw je het met z’n allen uit.

elfde man in de band geworden!” Patrick:

zig, dat is bij elke muziekgroep of band,

Ik kan niet alle instrumenten spelen, dus

“Vrijheid is het allerbelangrijkste in een

je doet altijd inspiratie op door dingen die

dan wordt het automatisch een mengel-

band met zoveel mensen, zodat iedereen de

gebeuren in je leven, of andere muzikan-

moes van elf verschillende smaken. Die je

vrijheid heeft om te spelen wat-ie wil. Als

ten. Uiteindelijk is het een cluster van wat

met z’n allen in een harmonie probeert te

het maar wat toevoegt en het niet teveel is.

jij er van maakt, van wat uit jezelf komt.

vormen, dus dan doe je wel degelijk con-

Het gaat om de dosering wat je speelt, en

Wat je gevoed krijgt daar groei je op. Er

cessies naar elkaar toe.”

dat laat je minimalistisch denken.”

zit van alles wat in en we proberen dingen

Elf smaken Wat vaak voorkomt is dat Patrick thuis

te gebruiken die we lekker vinden en dan samen te voegen.”

Ruimte geven

Gemotiveerd

Sicco: “Met hoe meer mensen je bent, hoe

Patrick:

loyaler je moet zijn naar elkaar toe. Als je

Veltman is ook producer, was scratcher

“Onze

synthesizerman

Robin

www.splendidmusic.nl

59


1001 manieren om je baas om zeep te helpen Door: Richard Tuinstra

Het is hartje zomer. Dat betekent dat we ofwel midden in een hittegolf zitten ofwel de regen dagelijks met bakken uit de hemel komt vallen. Prima weer dus om een bioscoop te EH]RHNHQ +HODDV YDOW KHW QLHW PHH PHW KHW DDQERG YDQ ¿OPV Een uitzondering is Horrible Bosses, de nieuwe komedie van Seth Gordon. Nooit van gehoord, zul je waarschijnlijk zeggen. Maar daar gaat verandering in komen.

medie gaat over een drietal mannen (Jason Bateman, Jason Sudeikis en Charlie Day) die alle drie lijden aan iets wat heel herkenbaar is voor vele mensen. De drie hebben namelijk allemaal een verschrikkelijke baas. En

De loopbaan van Seth Gordon begon met

¿lm gaat over de vele bizarre personages

die drie bazen worden niet door de minste

de documentaire New York Doll. Deze fasci-

die constant proberen het wereldrecord van

acteurs gespeeld. Allereerst is daar Kevin

nerende ¿lm gaat over Arthur ‘Killer’ Kane,

het aloude computerspel Donkey Kong te

Spacey, die de rol van de psychopatische

de originele bassist van de invloedrijke

verbeteren. Het record was sinds het begin

David Walken speelt. Colin Farrell speelt de

Amerikaanse punkband New York Dolls.

van de jaren tachtig in handen van de legen-

oerdomme en politiek incorrecte baas Pel-

Deze band was een belangrijk onderdeel

darische, maar zeer arrogante Billy Mitchell.

litt. Tenslotte is er de verbazingwekkend

van de punkbeweging in New York in de

De documentaire volgt Steve Wiebe, een

goed acterende Jennifer Anniston, die de rol

jaren zeventig, naast de Ramones, Blon-

sympathieke leraar, die pas Donkey Kong

van de seksistische dokter Harris speelt. Het

die en Talking Heads. Nadat de band uiteen

begon te spelen toen hij werkeloos was. Hij

drietal dat onder hun bazen leidt ziet geen

viel ging het snel bergafwaarts met Arthur

lijkt de enige te zijn die een realistische kans

andere uitweg dan een plan te smeden om

Kane. Toen fan van het eerste uur Morris-

heeft om Mitchell van de troon te stoten.

elkaars baas dan maar te gaan vermoorden.

Hedendaagse frustraties Horrible Bosses is een zeer grappige ¿lm die inspeelt op hedendaagse

frustraties.

Gordon daarover: “Deze ¿lm gaat over mensen die plotseling bang zijn dat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen en met de bank moeten onderhandelen. Het zijn mensen die altijd alles volgens de regels hebben gedaan en er dan achter kosey (The Smiths) in 2004 een reünieconcert

Wat volgt is een verhaal van verraad en

men dat ze volledig genaaid zijn door het

van de New York Dolls organiseerde was

smerige truckjes waar Shakespeare nog

systeem. Ik denk dat veel Amerikanen in

Kane ook van de partij. De ¿lm volgt Kane

wat van zou kunnen leren. Wiebe weet na-

dat bootje zitten en de ¿lm laat zien hoe dat

bij de voorbereidingen op dit zeer succes-

melijk het record tijdens een publiek toer-

tot wanhopige daden kan leiden. Je zit vast

volle concert. Helaas sloeg het noodlot kort

nooi eindelijk te breken. Maar Billy Mitchell

in je baan en je kan geen kant op.” De ¿lm

daarna toe. Drie weken later belandde Kane

laat het daar niet bij zitten. Hij neemt wraak

is warm aanbevolen voor iedereen die een

na klachten over chronische vermoeid-

door op zeer controversiële wijze het record

verschrikkelijke baas heeft. Voor de geluk-

heid in het ziekenhuis. Hij bleek leukemie

weer van Wiebe te ontfutselen. Het verhaal

kigen die daar niet toe behoren laat Horri-

te hebben en overleedt bijna onmiddelijk.

van King of Kong is zo goed dat er al verge-

ble Bosses zien hoeveel mazzel ze hebben.

New York Doll is een niet te missen ¿lm

vorderde plannen zijn om er een bioscoop-

voor met name de oude punkers onder ons.

¿lm met echte acteurs van te maken.

Horrible Bosses

Donkey Kong

Inktzwarte komedie

Seth Gordon regiseerde daarna één van de

Horrible Bosses, Seth Gordon’s nieuwste

Regisseur: Seth Gordon Met: Kevin Spacey en Colin Farrell

beste documentaire van de afgelopen jaren,

¿lm, is deze zomer in de Nederlandse bio-

The King of Kong: A Fistful of Quarters. De

scopen te bewonderen. Deze inktzwarte ko-

Vanaf 18 juli in de Nederlandse bioscopen

60


eed st s n f i nceo l l e c t i o

$% "%334% ''%.%4)##! )33 ''%3%,,%#4%%2$ '%&%-).)3%%2$$ % 2%'5,)%2%% !55 4// ",, / %)%.. $ % :: !$$ %.. )) . 66 %22 0!! + +).. ' $% -%%34 0/4%% .44 % +2!! #(44 )'% 3// /244 %. (( %""%. 7)) * ).. (%% 4 !33 3/22 4)-%% . 4

7)* :/%+%. 7%$%26%2+/0%23 %. '2//4(!.$%,!2%. 6//2 /.:% 7%2%,$"%2/%-$% :!$%. (/'% 7).3400%22#%..4!''% 66//2 !!,,,% ''2/7 %. (%%!$$3(//03 ''%'!22!.$%%%2$ .EEM M CONTACCT OP VIIA TEL M METT ,UC OFF 0ATRICK OFF GAA NAARR ON NZEE W WHOOLEESAALE PAGINAA VOOR EEEN N LOG GINCOD DE OM M D DIREECTT GEMAKKELIJK EN SNE EL TE K KUN NNEEN BEESTEELLEEN

777 0!2!$)3% 3%%$3 #/-

aar zaadveredel

!CID

$UTCH $RAGON -AGIC "UD

/PIUM

3POETNIK

$ELAHAZE

)CE #REAM

.EBULA

"ELLADONNA

7APPA

3ENSI 3TAR

,UCID "OLT

0ANDORA

*ACKY 7HITE

6ERTIGO

!TOMICAL (AZE 3WEET 0URPLE !LLKUSH

!UTOMARIA ))

7HITE "ERRY

s

si nd s 1 9 9 4

!UTOMARIA )) !UTOFLOWERING

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $ 4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -


Door: Peter van Sparrentak

)UDQFHVFR &DVWHOODQL LV JUD¿VFK YRUPJHYHU PDDNW RQGHU GH QDDP /RUG + HLJHQ ZHUN HQ LV QRJ VWHHGV DFWLHI DOV JUDI¿WLNXQVWHQDDU =HV MDDU JHOHGHQ YHUKXLVGH KLM YDQ ,WDOLs QDDU $PVWHUGDP RP KLHU WH JDDQ ZRQHQ HQ ZHUNHQ ,Q WHJHQVWHOOLQJ WRW ]LMQ ZLOGH JUDI¿WL EHVWDDQ ]LMQ YULMH RQWZHUSHQ HQ SDSLHUHQ FROODJHV XLW VWUDNNH OLMQHQ HQ YRUPHQ

We kennen de Italianen natuurlijk vooral van het lekkere eten en de espresso’s. Toen hij hier mensen ontmoette, waren dit populaire gespreksonderwerpen. Gevolgd door design en kunst en ja, soms

Hij maakt deel uit van Hello, Savants!: een

hij in opdracht een schildering op een bin-

komt ook de maf¿a weleens ter sprake.

collectief van zes Italianen en een Neder-

nenwand van een geluidsstudio.

Zelf heeft hij van ons land altijd een goede indruk gehad. “En dat heb ik nog steeds.

lander, dat animaties, websites en gra¿sche ontwerpen maakt voor allerlei bedrijven.

Het is hier een ¿jne plaats om te leven.

“Het afgelopen jaar heb ik weinig tijd gehad

Italië

om mijn eigen projecten te doen,” vertelt

In Italië volgde hij een tijdje een kunstop-

Nederlands kan praten. Ik heb het in het

hij. “Onlangs heb ik een maand vrij geno-

leiding, waarna hij stage liep in een ont-

begin geprobeerd, maar al snel opgege-

men om nieuw werk te maken voor een ex-

werpstudio. Hij besloot naar Amsterdam

ven. Als mensen merkten dat ik er moeite

positie in Perugia, Italië, mijn geboortestad.

te verhuizen, omdat hier simpelweg meer

mee had, spraken ze me al snel in het En-

Het is altijd weer een uitdaging om je werk

werk is. “Er zitten hier veel grote bedrijven

gels aan. Omdat hier zo veel Engels wordt

te delen met andere mensen en nieuwe din-

en dus is er veel designwerk in de recla-

gesproken, is het eigenlijk niet nodig om

gen te laten zien. Ik ben nu bezig met colla-

me. In Italië zijn Rome en Milaan eigen-

de taal te leren.”

ges van papier, karton, hout en plastic tape.”

lijk de enige steden, waar je kans maakt

Een klein probleempje is dat ik geen goed

om carrière te maken als gra¿sch ontwer-

“Iets aparts dat mij hier meteen opviel?

Sommige daarvan hebben de afmetingen

per.” Twee jaar eerder waren twee van zijn

Dat jullie om zes uur ’s avonds eten, ook

van een vel papier, maar hij maakt ook een

vrienden, waarmee hij nu samenwerkt, al

op straat. Dat is voor ons heel vroeg. De

collage die een hele wand vult. Bij het wer-

naar Amsterdam getrokken. De andere col-

meeste Italianen beginnen aan het avond-

ken op groot formaat komt zijn ervaring als

lega’s heeft hij hier ontmoet.

eten om acht of negen uur. Een ander ver-

graf¿tiartiest goed van pas. Eerder maakte

schil is het weer, maar dat vind ik wel oké. De winters zijn hier hetzelfde. Alleen regent het vaker. Veel mensen in de stad zie je dan op de ¿ets gewoon doorrijden, dus dat heb ik me ook maar aangeleerd.”

Lord H Voor zijn vrije werk gebruikt Francesco de naam Lord H. “Die heb ik bedacht toen ik met graf¿ti begon. Ik vond de letters L, O, R en D allemaal mooi om te spuiten. Maar ik wilde niet dat mensen zouden gaan denken aan God of aan een Engelse lord, dus heb ik er een H achter gezet, maar die betekent verder niets.” Zijn graf¿ti is meestal een grote, kleurige schildering van de letters van zijn naam. Op de computer bedenkt hij zijn eigen lettertypen en

62


63


sterdam. “Dat is een legale graf¿tispot. Maar dat was na twee weken al weer overgespoten. Zo gaat dat. Het is een heel populaire plek, waar veel toeristen komen. Door het maken van graf¿ti leer ik dingen over vormen, kleuren en compositie, die ik bij mijn werk als gra¿sch ontwerper kan gebruiken.” Bij sommige opdrachten heeft hij wat meer creatieve vrijheid. Bij de al genoemde wandschildering in de geluidsstudio kon hij eigenlijk doen wat hij wilde. Het eindresultaat is een futuristisch uitziend stadsgezicht, waarin hij op een creatieve manier maar toevallig. Ik plak ze deels op en deels

de letters van zijn naam heeft verwerkt.

maakt hij digitale collages. “Ik ontwerp

naast elkaar, precies waar ik ze wil hebben.

Ook maakte hij prints voor T-shirts, die he-

losse letters voor een bepaalde tekst die

Ik hou van abstracte vormen en van dyna-

laas niet meer te koop zijn, en een website

ik gebruik. Andere ontwerpers maken een

miek, spanning tussen de vormen die ik in

en cd-hoesje voor de elektro-akoestische

eigen alfabet, wat je dan ook via inter-

de collage gebruik.”

band Plastik Joy.

net kunt verkopen. Maar zo ver gaat mijn interesse in typogra¿e niet en bovendien

De vormen en de kleuren linken naar de

kost dat heel veel tijd.”

jaren tachtig, zijn kinderjaren. Zelf noemt

Vrijheid

hij als inspiratiebron het minimalisme van

“Als ontwerperscollectief doen we dingen,

de Nederlandse kunststroming De Stijl.

die buiten het traditionele design liggen. In

Hiervan is Mondriaan de bekendste, maar

mijn commerciële werk kan ik creatief zijn,

Voor een expositie gaat hij weer terug naar

Francesco is vooral te spreken over diens

maar ik moet wel binnen de lijnen blijven,

het ouderwetse knip-en-plakwerk. Met pa-

stijlgenoot Theo van Doesburg.

de regeltjes volgen. Uiteindelijk is het doel

Knip-en-plakwerk

om opdrachten te krijgen, waarbij je als

pier, karton en andere materialen. Het zijn vaak veel bits en pieces, lijnen en vlakken over elkaar heen. Soms zijn er zoveel

Graffiti

stukjes over elkaar geplakt, dat het bijna

Een paar maanden terug heeft hij nog

3-D wordt. Francesco: “Ik begin met een

een grote graf¿tischildering gemaakt bij

uitgeknipt stuk papier, daarna plak ik het

een skatepark op het Java-eiland in Am-

volgende stuk, etcetera. Het gaat niet zo-

64

ontwerper veel vrijheid hebt. ”

www.lordh.net www.hellosavants.com


65Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Verkeerd Lichtschema

Omdat jouw planten net zijn begonnen met bloeien en ze op de juiste chronologische leeftijd zijn om dat te doen, zou het swit-

Ik kweek binnen met zes klonen in een goede set-up (goede

chen van de lampen naar 24 uren nu binnen een maand vege-

lampen, luchtbeheersing, ventilatoren en aarde) maar per on-

tatieve groei moeten opwekken. De groei zal er in het begin wat

geluk heb ik ze vanaf het begin onder een 12/12 cyclus gezet.

vreemd uitzien. Dat wil zeggen, bij het blad zie je eerst een blad,

Nu zijn de planten erg kort, met weinig blad en beginnen ze

enkele weken later drie bladeren en uiteindelijk 5-7 bladeren. De

bloei te laten zien en witte stampers. Kan ik mijn klonen nu 24

stengel wordt aan de wortel ook wat knoesterig.

uur licht geven, zodat ze teruggaan naar de groene fase, om groter te worden en daarna teruggaan naar 12/12 om goede

Binnen een maand of twee zullen de planten 30- 45 cm hoog

toppen te krijgen? Net zoals ik dat vanaf het begin had moeten

zijn. Breng ze in bloei door over te gaan op het 12/12 dag/

doen? PS: Het is nu twee maanden gaande.

nacht schema.

Rabid Child De verkeerd behandelde planten hebben veel stress opgelopen Ja, het is mogelijk om je planten terug te zetten naar de groene

en vormen een gemakkelijk doelwit voor ongedierte en ziekten.

fase, maar het kost wat tijd en de planten stressen ervan. Ze

Als je meer zaden hebt, begin er dan nu mee, als verzekerings-

hadden de eerste twee maanden de beschikking over 12 uren

polis tegen alles wat er nog met je huidige plant kan gebeuren.

licht. Normaal beginnen planten ongeveer twee maanden na het ontkiemen te bloeien. Jouw planten zijn nu op dit punt beland, nadat ze uit zaad zijn opgegroeid en ze het stadium van stekjes

Regenachtige Herfst

en vegetatieve groei zijn doorgekomen, ondanks het feit dat ze 12 uren licht en 12 uren ononderbroken duister kregen. Gene-

Mijn plant is 7 weken. Hij is bijna klaar en het ziet ernaar uit dat er

tisch zijn de meeste planten geprogrammeerd om te bloeien na

regen komt. Zal ik voor of na de regen oogsten?

de vegetatieve fase. Als de nachten lang zijn en de dagen kort,

Romjapal

is deze functie chronologisch. Dat hangt er echt van af hoe rijp je planten nu zijn en hoe heftig de regen is die je verwacht. Als je plant nog twee weken tekort komt voor het vullen van de harsklieren en de regen wordt gemiddeld, laat je plant dan liever in de storm staan. Gebroken takken kunnen later worden hersteld, zonder dat je veel aan top verliest. Je kunt enkele dingen doen om je plant stormklaar te maken. Als je kunt, bindt de plant dan samen, zodat hij niet teveel door elkaar wordt geschud door de wind. De wind is er namelijk de oorzaak van dat takken die nat zijn afbreken. Bouw als het mogelijk is een windscherm. Als de regen is gestopt, schudt dan meteen het water van de takken. Alle gebroken takken kunnen gedroogd en met tape gerepareerd worden. Geloof het of niet: tape is een prima gereedschap! Kleine ruimtes en kasten als deze moeten beschikken over veel luchtcirculatie en ventilatie om koel te blijven. Het is vaak beter om een kleinere 400 watt lamp op zulke plekken te gebruiken om de hitte te reduceren.

Als de plant nog maar enkele dagen hoeft te rijpen en je verwacht een heftige storm, oogst dan vlak voordat de regen komt.

67


Plant klonen in juni zodat de planten voor de oogst niet te groot worden.

Binnen/Buiten Kweek

en buig de takken zodanig dat het bladerdak egaal is. Dan kun je de CFL lamp zelfs nog dichter op de plant zetten en wordt het

Ik ben begin augustus begonnen met 6 buiten-klonen. Ik zet een 65

licht meer ef¿cisnt verdeeld.

watt Fluorex (CFL) aan als het donker wordt. De klonen krijgen zo’n 2-3 uren direct zonlicht en vanaf 19 uur tot zonsopgang krijgen ze Fluorex licht. Ik weet niet of ik ze af moet toppen, of ze gewoon moet

Setup Van Een Groeikast

laten gaan. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk top. Wat denk jij? Is het te laat om er nog eens 12 bij te zetten? Ik weet dat ze onder de

Ik lees je columns en boeken al jaren. Nu heb ik wat goede za-

Fluorex passen, maar met buitenkweek heb ik weinig ervaring. Ner-

den bemachtigd en ben ik er klaar voor om te gaan kweken. De

vositeit heeft me over de streep getrokken en ik heb ze erbij gezet.

kast waarin ik dat wil doen is 1.2 x 1.5 x 2.4 m en ik wil graag

Annabel

de groene fase en de bloei in dezelfde ruimte laten plaatsvinden. Daarom wilde ik een deel van 1.2 x 1.2 voor de bloei en

Durven is doen! Zet er nog maar 12 planten bij. Forceer de bloei

30 x 120 cm ruimte om te klonen. Daarmee houd ik voorin 30 x

als de planten 30-45 cm hoog zijn met een 12/12 dag/nacht

1500 cm ruimte over. De groene ruimte is klein genoeg om een

schema. Twee tot drie uren direct zonlicht is niet genoeg voor

ventilatiebuis uit de top van de kweekruimte naar de bloeiruimte

de klonen om goed in bloei te gaan. Hun ontwikkeling aanvullen

te laten lopen. Ik heb inzuigende ventilatoren op de bodem van

met 56 watt CFL licht voor de balans van de 12 uren is precies

elke ruimte. Zou een 600 watt lamp een idee zijn, of moet ik

wat ze nodig hebben om mooi in bloei te gaan. Als je er nog een

kiezen voor een 430 sun Agro? Is een 250 MHD voldoende voor

65 watt CFL bij kunt zetten, worden de toppen zwaarder en com-

de kloon/vegetatieve ruimte? P.S. Mijn ruimte is elektrisch veilig,

pacter. Wees er wel zeker van dat de planten blootstaan aan 12

want ik heb er een 20 ampère zekering op zitten.

uren ononderbroken duisternis om in bloei te blijven.

Lord Scumbag

Top de planten niet af. Toppen zal ze niet sneller laten groeien

Een 600 watt lamp is voldoende voor de 1.2 x 1.2 m bloeikamer.

en het zal de bloei met minstens een week vertragen. Als je dan

Heb je wel voldoende ventilatie om zo’n kleine ruimte koel te

al iets wilt doen, bouw dan een klein hek van draad om elke pot

houden? Kun je de ballast van de lamp buiten de kamer aan-

68


brengen om het geheel koeler te houden? Als je niet genoeg

In veel klimaattypes kunnen zaden vorst overleven. Zaden worden

ventilatie hebt om alle hete lucht die een 600 watt lamp levert af

gewoonlijk per luchtpost verstuurd en in de onverwarmde laad-

te voeren, ga dan voor een 430 watt lamp. En zelfs met die klei-

ruimte vervoerd. Vliegtuigen vliegen op grote hoogte, waar de

nere lamp is het verstandig om de ballast van de lamp buiten de

temperatuur regelmatig onder nul daalt. Vocht is het grootste ge-

kamer te houden. Ik zou ook nog eens het plaatsen van een 250

vaar dat de kiemkracht bedreigt. Bewaar zaden op een koele, don-

watt lamp heroverwegen. Een paar 65 watt CFL’s die samen 130

kere plek om zeker te zijn van een hoog ontkiemingspercentage.

watt verbruiken, lopen een stuk koeler dan een 250 watt MHD. Hitte wordt mogelijk je grootste probleem en dat leidt tot meer problemen. Hou dit bij de bouw van je ruimte in je gedachten,

Kiemkrachtig Zaad

dan kun je je tijd en concentratie aan het kweken spenderen. Ik kweek voor de eerste keer. Hoe lang duurt het tot een zaadje

Tl-verlichting?

uitkomt? Ik kweek binnen en gebruik heel goeie grond en een 150 watt lamp. Ik heb twee zaden geplant, een groene en een witte naast elkaar. Is dat oké?

Moet je altijd al dat spul gebruiken? Ik heb een tl-armatuur met

Cole, Internet

twee 40 watt buizen boven mijn planten en ze doen het daar aardig op. Na vier weken groei zijn ze ca. 15 cm hoog.

Als goede kiemkrachtige zaden een nacht in water hebben geweekt zouden de eerste tekenen van ontkieming binnen 24 uur

De bladeren hebben paarse stengels en er komen kleine spruiten

tot uiterlijk 48 uur zichtbaar moeten zijn. Als eerste teken van

uit de oksels, maar de bladeren zijn klein.

ontkieming zie je een klein wit worteltje uit het zaadje komen.

Anthony

Als het zaadje eenmaal aan het ontkiemen is, leg het dan tussen vochtig papier op een bord. Zorg dat het papier gelijkmatig

Twee 40 watt tl-buizen zijn voldoende om je planten van start

vochtig blijft tot de wortel ongeveer een centimeter lang is. Als

te laten gaan, en uiteindelijk zullen ze er ook wel onder bloeien.

de wortel eenmaal ver genoeg naar buiten is gekomen wordt het

Maar cannabis heeft veel licht nodig om naar behoren te groeien

tijd om te planten.

en te bloeien. Planten die opgroeien onder minder fel licht zullen later beginnen te bloeien en weinig toppen ontwikkelen die ook

Groene en witte zaden zijn waarschijnlijk niet kiemkrachtig, en als

nog eens iel zijn.

ze toch ontkiemen zullen ze zwakke plantjes opleveren. Je kunt kiemkracht eenvoudig testen door een zaadje tussen duim en wijs-

TL-buizen produceren ongeveer 22 lumens voor elke verbruikte

vinger te rollen en daarbij een beetje druk uit te oefenen. Als je het

watt (LPW) en die lumens komen via een een lengte van 1, 20

makkelijk ¿jndrukt is het onrijp en niet kiemkrachtig. Je kunt het

m bij de planten terecht. Lichtintensiteit neemt af met het kwa-

ook testen door het in een glas water te gooien. Over het algemeen

draat van de afstand, wat betekent dat het snel, heel snel in

zinkt kiemkrachtig zaad binnen een paar minuten tot een paar uur

kracht afneemt. Je moet planten op enkele centimeters van de

naar de bodem. Niet-kiemkrachtig zaad blijft meestal drijven.

buizen brengen willen ze voldoende licht krijgen om te bloeien. Je kunt er ook aan denken om over te schakelen op een 65 watt spaarlamp (CFL, compact Àuorescent), die zo’n 70 LPW produceert of een T8 tl-buis die op ongeveer 100 LPW uitkomt. 65 watt spaarlampen zijn voor rond 20 euro bij verlichtingshandels te vinden. Zo’n soort lamp is het minste wat je nodig hebt om een paar planten van zaad tot top op te kweken.

Bladeren en zaden Ik heb gehoord dat een plant met zeven bladeren geen toppen produceert, klopt dat? Ik woon in een koud klimaat en hoorde van een vriend dat als ik zaden bestel, die onderweg worden beschadigd door vrieskou. Gaan zaden kapot als ze te lang bij lage temperaturen worden bewaard voordat je probeert ze te laten uitkomen? Princess of the POT Nee. Het zijn niet alleeen de Drug Tsaren die desinformatie over cannabis verspreiden, slecht geïnformeerde kwekers doen precies hetzelfde. Voordat planten beginnen te bloeien doorlopen ze het zaailingen- en het vegetatieve stadium. Normaal gesproken ontwikkelen bladeren in het eerste stadium drie ‘vingers’ en als het vegetatieve stadium begint vijf. Naarmate het vegetatieve stadium vordert ontwikkelen ze bladeren met zeven, negen en elf vingers. Als de bloei begint verandert het groeipatroon enorm. De stengels strekken en de bladeren krijgen steeds minder vingers, terwijl de takken met toppen zich verder ontwikkelen.

Deze opvallende top uit een Mexicaans veredelingsprogramma wordt gevormd door compacte bladclusters.

69


T-SHIRT ORKEST Interactieve T-shirts zijn er inmiddels in allerlei soorten en maten, maar deze kenden we nog niet: het

interactieve

band

T-shirt. Eén met een bespeelbaar orgel, één met 7-delige drumkit en één met

echt

bespeelbaar

gitaar. Dit alles aangesloten op heuse versterkers en miniatuur retro podium speakers, die aan je riem gehangen kunnen worden. Het geluid? Redelijk tot goed. Het effect: magistraal! Je waant je echt een rockband. Op Think Geek

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

HANDPALM PROJECTOR

zijn diverse foto’s en video’s te bekijken van klanten die zich

De Mili Pro is een compacte beamer (een handpalm-

uitleven alsof ze heuse rocksterren zijn. De shirts zijn (na

versie met een helderheid van 10 Lumen) voor bijvoor-

elektronica afname) wasbaar en kosten zo’n $ 30 per stuk.

beeld je iPhone 3GS, 3G, 2G of iPod Touch of Classic. Een inventief hebbeding dat via led-technologie een

www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/interactive/

¿lm, videoclip of slideshow tot 70 inch groot op een egale achtergrond projecteert. Handig als je een presentatie moet doen. Of dat verse ¿lmpje wilt tonen van die prachtige oogst of toppen. Je kunt de beamer scherp stellen met een handig handwieltje. De resolutie is 640 x 480 pixels voor afbeeldingen. Er zit ook nog een (goede) speaker ingebouwd. De lens gaat maar liefst 20.000 uur mee. En er worden 2 lithium accu’s bijgeleverd. De prijs valt best mee voor zo’n geavanceerd en compact apparaat: voor zo’n € 300 heb je ‘m in huis!

www.phonesuit.com

WIFI ZAKCAMERA Deze Sony DSC-G3 is de aller-allereerste digitale camera ter wereld met geïntegreerde WiFi functionaliteit. Foto’s en ¿lmpjes delen wordt nu nog gemakkelijk dankzij de geïntegreerde web browser waardoor deze camera foto’s en video’s kan overzetten via elke openbare hotspot. Zo kun jij als Social Media Junk al jouw opnames onmiddellijk delen met vrienden en familie. Deze 10 Megapixel Cybershot camera is daarnaast ontzettend plat en biedt een 4x optische Carl Zeiss Vario-Tessar lens, met uitstekende scherpte en natuurgetrouwe kleuren. En kan daarnaast dus foto’s en video’s uploaden via elke beschikbare Wi-Fi connectiviteit. Dit unieke gadget valt via Amazon.com te scoren voor zo’n $ 200.

www.sony.nl

70


HOOFD WORDT MUIS Volledig draadloos gamen is door de Nintendo Wii een nieuwe hype. Wie daarover achter zijn PC fantaseert, vooral tijdens werk en computergames (waarbij je handen en vingers tekort komt) kan daar nu meteen mee ophouden. Geef je muis maar aan de kat! Alles wat je met je muis op je scherm kon, kun je door de NaturalPoint SmartNav4 EG-AT nu met je hoofd! Het is een virtual reality-achtig TrackIR-apparaat dat je letterlijk en ¿guurlijk alles uit handen neemt tijdens je werk. Of bij bijvoorbeeld vlieg-, race en oorlogssimulaties. Dit gadget registreert de miniemste hoofd en/of oogbewegingen en brengt die via USBaansluiting realtime over op je scherm. Kijk je naar rechts, dan kijk je in het spel ook naar rechts. Laat Doom 8 maar komen! Prijs: € 498.

www.rightthing.nl

WATERDICHTE POCKET CAM

FOR YOUR EARS ONLY

Of je nu staat te vissen, aan het zeilen of snorkelen bent of

Eén van de kern-

in de stromende regen een festival bezoekt: je legt het pro-

competenties

bleemloos vast met de Samsung W200 Pocket Cam! Deze

high-end

gloednieuwe Full HD camcorder is shock-, stof- en water-

Bang & Olufsen is

bestendig. Door zijn rubber behuizing overleeft hij met ge-

‘akoestisch

mak een val van drie meter en kan drie meter diep onder

tievermogen’.

water ook nog prima ¿lmen. Het LCD-scherm heeft een

in hun allernieuwste

anti-waterdrop èn anti-fog -coating om condens en beslaan

en tevens kleinste

te voorkomen. De camera heeft een 5 megapixel Back Side

product: de EarSet 3i

Illuminated CMOS sensor, die twee keer zo gevoelig is als

van ontwerper Anders

gewone sensoren. Door zijn F 2.2 lens maakt deze camera

Hermansen,

schitterende beelden, zelfs onder matige lichtomstandig-

is ontwikkeld voor en geba-

heden. Die beelden kun je direct terugzien op het 2.3 inch

seerd op de anatomie van het

LCD-display. Prijs voor al dit moois, slechts €159.

menselijk oor. Deze headset voor

van merk

prestaZelfs

die

speciaal

muziek en spraak heeft zogenaamde

www.samsung.com/nl/

elektrodynamisch full tone luidsprekers die zijn gemonteerd op een telescopische stang, geheel gebouwd volgens het open luidspreker principe. De geluidskwaliteit wordt beïnvloed door de plaatsing van de EarSet in het oor. De hoge signaalruilverhouding maakt vrijwel elk muzikaal detail hoorbaar. Je hoort zelfs geluid dat normaliter zou verdwijnen. De set wordt geleverd met kleine dopjes voor groter draagcomfort, die tevens voorkomen dat er geluid ontsnapt. Prijs: zo’n $ 200 via Amazon.com.

www.bang-olufsen.com

71


Pineapple Express

“Smell it. Enjoy. It’s like God’s vagina” Door: Job Joris Arnold

'H GXXUVWH ZLHW¿OP DOOHU WLMGHQ PDDU GH JRHGNRRSVWH DFWLH¿OP RRLW =R W\SHHUW PDNHU 6HWK 5RJHQ 3LQHDSSOH ([SUHVV 'H &DQDGHVH NRPLHN HQ ¿OPVFKULMYHU .QRFNHG 8S 6XSHUEDG VFKUHHI KHW VFULSW YRRU 3LQHDSSOH ([SUHVV DO LQ $OOH VWXGLR¶V ZH]HQ KHW VFULSW DI (HQ DFWLHNRPHGLH RYHU ZLHW" =H VQDSWHQ KHW QLHW 0DDU WRHQ ]H 6XSHUEDG DDQ KHW PDNHQ ZDUHQ HQ GH VWXGLRED]HQ GH HHUVWH µUXVKHV¶ RQGHU RJHQ NUHJHQ EHOGHQ ]H 6HWK RS HQ ]HLGHQ ZHHW MH ZDW ZH VQDSSHQ KHW QRJ VWHHGV QLHW PDDU GLW ]LHW HU ]R JRHG XLW PDDN GLH DQGHUH ¿OP RRN PDDU

het bezorgen van zijn dagvaardingen haalt hij de gekste vermommingen uit de kast. Het baantje bevalt hem vooral omdat hij de hele dag onderweg is en zoveel kan blowen als hij wil. Dale, halverwege de twintig, date met Angie, een ‘high school’meisje, dat niet in de gaten heeft wat voor loser ze aan de haak heeft geslagen. Ze vraagt hem bij haar thuis te eten omdat

Wat Rogen betreft had de ¿lm nog veel meer

Saul Silver (James Franco) is een wietdea-

ze hem aan haar ouders wil voorstel-

mogen kosten. “Sommige mensen vroegen

ler en couch potato, die zijn dagen televi-

len. Woordgrapje tussendoor, wat staat

zich af waarom de scenes waarin we blowen

siekijkend doorbrengt in zijn appartement,

er op het menu? “Couscous - the food’s

zo lang duren. Nou, dat was omdat er geen

wachtend op klanten. Dale Denton (Seth

so nice they named it twice.” Het etentje

geld was voor meer dan drie actiescenes.”

Rogen) is zo’n klant. Hun verstandhouding

wordt overigens geen succes; Angie’s va-

Waarschijnlijk de kift omdat de ¿lm ‘slechts’

kent een enigszins moeizame start. Rogen

der werkt Dale met een geweer de deur uit. Hoe de romance verder verloopt

Pineapple Express was de eerste wietkomedie die meer dan 100 miljoen dollar wereldwijd opbracht.

vertelt de ¿lm niet (foutje in het script?), maar hij vermoedde toch al dat het niet lang zou duren voordat zijn moppie hem zou dumpen voor

een budget van 27 miljoen dollar kreeg,

is meer geïnteresseerd in de wiet dan in

een leukere jongen van haar eigen leeftijd.

de helft van de gevraagde, oorspronkelijke

de dealer, iets wat hij in het echte leven

Of lesbisch zou worden.

begroting. Columbia Studios was terug-

ook vaak zegt te ervaren. Wietdealers be-

houdend vanwege het thema drugs. Toch

schouwt hij als eenzame ¿guren. Franco als

verdiende de studio die investering in de

eenzame wietdealer vindt het contact met

Nieuwe, exclusieve strain

openingsweek van de bioscooprelease al te-

zijn klant leuker dan het verkopen van wiet.

Als Rogen weer eens komt scoren, gunt

rug. Uiteindelijk ging Pineapple Express de geschiedenis in als een groot commercieel

Franco hem de primeur van een nieuwe, zeer exclusieve strain die hij als enige in de stad

succes, de eerste wietkomedie die meer dan

Gekste vermommingen

100 miljoen dollar wereldwijd opbracht.

Rogen speelt Dale Denton, een deurwaar-

Die naam was een los ideetje van een van de

der met een opvallende trucendoos. Voor

tekstschrijvers van de ¿lm, Evan Goldberg,

Wietdealer en coach potato Dat succes is in grote mate te danken aan de chemie, om niet te zeggen de magie, van de Apatow-clan, het zeer succesvolle vriendenclubje rond producer, schrijver en regisseur Judd Apatow, die het vak leerde van de unieke tv-komiek Garry Shandling (o.a. de Larry Sanders-show). De groep werkt samen sinds de tv-serie ‘Freaks and Geeks’ (1999) en tekende voor grote successen als Knocked Up, Superbad, Your Highness en The 40-Year Old Virgin. Voor deze gelegenheid werd bovendien David Gordon Green (Your Highness) – geen verkeerde naam voor een regisseur van een blow¿lm – aan de club toegevoegd.

72

in zijn assortiment heeft, Pineapple Express.


die zich van zijn middelbare schooltijd wist te herinneren dat er op Hawaï een microklimaat met die naam bestaat. Aardiger is het natuurlijk om de titel te verhelderen aan de hand van een stukje ¿lmdialoog: Saul Silver: This is like if that Blue Oyster shit met that Afghan Kush I had - and they had a baby. And then, meanwhile, that crazy Northern Light stuff I had and the Super Red Espresso SnowÀake met and had a baby. And by some miracle, those two babies met and fucked - this would the shit that they birthed. Dale Denton: [smells the marijuana] Wow.

gon als standup, typeert de sfeer als volgt:

This is the product of baby fucking.

“Losjes, vrij, coöperatief. Er is niet een per-

Saul Silver: Smell it. Enjoy. It’s like

soon die alles bepaalt, iedereen kan ideeën

God’s vagina.

aandragen, we streven naar consensus.” Het is die stijl van werken die golden boy

Die laatste zin was in eerste instantie geïm-

James Franco (Spiderman, Milk, Your High-

proviseerd door Seth Rogen. James Franco

ness) aantrok en die hij eerder bij de op-

zei tegen hem dat het niet grappig was, maar

namen voor Freaks en Geeks al had willen

gebruikte de tekst in de volgende take zelf.

introduceren. Maar in de televisie-industrie is er geen tijd voor mocking about. Die is

Gewelddadige afrekening

er gelukkig wel in de ¿lmbusiness. En dat is maar goed ook voor Pineapple Express, een

Dan is Rogen als Dale getuige van een ge-

¿lm die aan elkaar hangt van improvisaties

welddadige afrekening. Omdat hij zijn joint

en hele, ter plekke verzonnen scenes. Zo is

gevuld met zeldzaam Pineapple Express bij

de apotheose geheel spontaan opgekomen

de plaats delict verliest, is hij bang dat de

bij de drie hoofdrolspelers. Een slotscene

gangsters hem via Franco de dealer weten te

waarin de drie hoofdrolspelers, meer dood

achterhalen. Het tweetal slaat op de vlucht,

dan levend ontsnapt aan de drugsmaf¿a,

als blijkt dat de boeven hen inderdaad op

nog even een hapje gaan eten en terugkij-

het spoor zijn. Op de hielen gezeten door

ken op hun avonturen, alvorens zich te laten

het ijzingwekkende ‘127 Hours’ over een

de drugsmaf¿a groeit hun zakelijke relatie

behandelen voor de vele schotwonden die ze

bergbeklimmer die bekneld raakt in een

uit tot een hechte vriendschap. Dan zijn we

er aan overgehouden hebben.

rotsspleet en met een bot zakmes zijn eigen hand afhakt om zich uit zijn benarde positie

wel een hele serie onwaarschijnlijke, zij het lachwekkende, situaties verder. Met name

Toen Rogen, die voor zowel het scenario als

te bevrijden. James Franco bezit de onweer-

de eindeloos voortdurende actiescene aan

het script tekende, Franco benaderde voor

staanbare uitstraling van James Dean – een

het eind, waarin het duo zich uit de klauwen

de ¿lm had hij nog precies de omgekeerde

rol die hij overigens zeer treffend speelde

van de gangsters weet te bevrijden en hun

rolverdeling in zijn hoofd. Gelukkig voor de

in de biopic over het leven van de doelloze

loods opblaast met kunst, vliegwerk en een

¿lm wist Franco hem ervan te overtuigen

rebel – en dat hij dit soort nominaties gaat

soepele omgang met toevallig buitgemaakt

dat hij de rol van Saul voor zijn rekening

verzilveren is slechts een kwestie van tijd.

schietgerei, is een belediging voor de intel-

moest nemen. Want als er iets is wat deze

ligentie van de kijker. Het is de keerzijde

¿lm draagt, is het wel onwaarschijnlijke ta-

Rogen, hoe grappig zijn teksten vaak ook

van het genre en van deze ¿lm in het bij-

lent van de innemende James Franco. Hij

zijn, mist het charisma van zijn tegenspeler.

zonder: ongeloofwaardigheid. Nu is dat een

maakt van zijn bijrol een hoofdrol en is erin

kwaal van bijna alle ¿lms, maar de kunst

geslaagd van zijn karakter een uiterst ge-

Vermeldenswaardig is tenslotte ook het

is om ervoor te zorgen dat de kijkers daar

loofwaardige, gelaagde en overigens zeer

optreden van Danny McBride (Superbad,

geen last van hebben, of in elk geval bereid

relaxte drugshandelaar te maken.

Your Highness), die de rol speelt van

zijn hun realiteitszin tijdelijk op te geven. Pineapple Express slaagt maar ten dele in

Red, de tussenhandelaar die de Pineapple Express levert aan James Franco. Hij

die opdracht. Als dat je niet irriteert, kun

Stoner of the Year

je goed krom liggen om deze ¿lm. Anders

Franco kreeg voor zijn rol in Pineapple Ex-

de overrated Rogen, die inmiddels zelf

glimlach je je kapot.

press in 2008 niet alleen een Golden Globe-

gelukkig ook tot het inzicht is gekomen

nominatie in de merkwaardige combicate-

dat hij als schrijver meer talent heeft dan

gorie ‘Best Actor in a Musical or Comedy’,

als acteur. McBride’s tekst aan het eind

maar – belangrijker nog – hij sierde ook

van de ¿lm, nadat hij een van de laatst

Hoe dan ook, dat de heren veel lol hebben

de cover van High Times als Stoner of the

overgebleven gangsters na de shoot-out

op de set is goed terug te zien in deze spran-

Year. Eerder dit jaar werd hij bij de Oscars

overreden heeft, schopte het tot veelge-

kelende ¿lm. Seth Rogen, die zoals vrijwel

ook al genomineerd voor Beste Acteur van-

vraagd t-shirt: “You just got killed by a

alle succesvolle stoner¿lm-komieken be-

wege zijn uitstekende acteerprestatie in

Daewoo Lanos, motherfucka!”

Sprankelend

steelt de show, en is veel grappiger dan

73


Door: Feije Wieringa

De Imker

Stille Getuigen

(Ellessy)

(CPNB (Bibliotheken en boekhandel)

Jacob Vis

25 Nederlandse misdaadauteurs

Elders in dit nummer staat een interview met Jacob Vis. Deze

'Sporen van misdaad in 25 verhalen'

schrijver is bij het grote publiek minder bekend. Dat ligt niet aan

is de subtitel van deze bundel, die

de kwaliteit van zijn werk, want hij wordt door ¿jnproevers alom

in juni vanwege de maand van het

geprezen en in bibliotheken is de vraag naar Vis nauwelijks bij te

spannende boek is uitgebracht. Alle

benen. De reden van zijn relatieve onbekendheid is dat zijn boe-

auteurs hebben zich laten inspire-

ken verschijnen bij Ellessy, een kleine uitgever die prachtig werk

ren door een bezoek aan het Neder-

uitgeeft, maar nauwelijks budget heeft om dure advertenties te

lands Forensisch Instituut, het lab

bekostigen. Ook 'De Imker' is weer zo'n

dat de politie inzet wanneer er tech-

mooie, meanderende thriller geworden.

nisch onderzoek van bewijsmateriaal

Vis pint zich niet vast op een plot, maar

noodzakelijk is. Het heeft een aardig

heeft ook oog voor omgeving en ach-

bundeltje

tergrond, waardoor zijn thrillers een

in de meeste gevallen gaat om een

opgeleverd,

waarin

het

hoog verhalend karakter hebben en ook

idee en een plot. Opvallend is dat de

nog eens erg geloofwaardig zijn. In 'De

gevestigde namen ook de beste verhalen maakten. Jac. Toes,

Imker' gaat het om bijen en banken,

Chris Rippen, Jacob Vis en Tomas Ross dragen de bundel. Niet

een aanslag op de koningin en om de

zo vreemd, want ze zijn natuurlijk gepokt en gemazeld in het

Oekraïense maf¿a. Vis heeft de ver-

vak. Hekkensluiter is Peter de Zwaan (de volgorde is alfabe-

schillende lijnen zo mooi samen laten

tisch), en naar mijn smaak is alleen al zijn inktzwarte en super-

komen dat het hem opnieuw een nomi-

cynische ‘De ergernis van Rudy Weustink’ de investering van

natie voor de Gouden Strop opleverde.

nog geen tientje waard. Over slechte XTC, terechte ergernis, een vleugje NFI-werk en verschrikkelijke wraak. Grimlachen!

Kort

Tomas Ross (Cargo)

Ook verschenen in juni en eveneens low-budget, is deze verza-

Meer dan 300 pagina's voor een tientje. Lekker lang, deze bundel ‘Kort’.

meling korte verhalen van Tomas Ross, die we gezien zijn staat van dienst gerust de nestor van de Nederlandse thriller-traditie mogen noemen. De verhalen zijn eerder verschenen in andere bundels en tijdschriften. De oudste dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en de nieuwste zijn recent. Opmerkelijk is de stabiliteit van Ross, want alleen wanneer je naar de verantwoording achterin het boek kijkt, kun je vaststellen in welke periode de vertelling geschreven is. Vrijwel elk verhaal is raak en

Contract

Lars Kepler (Cargo)

het is opmerkelijk hoeveel body Ross zijn personages weet mee te geven, ook als ze maar enkele bladzijden lang in beeld zijn.

Lars Kepler is het pseudoniem van

De uitgever meldt dat het hier gaat

het Zweedse echtpaar Ahndoril, dat

om de beste verhalen. Wie weet wat

naam maakte met de zinderende

er nog op de plank ligt? Ross is on-

thriller 'Hypnose'. 'Contract' is hun

getwijfeld één van de meest produc-

tweede boek en daarmee consoli-

tieve schrijvers ooit, maar nergens

deren ze hun status als bedenkers

maakt zijn werk een gehaaste indruk.

van strakke, degelijke thrillers. Het

Deze verzameling is een staalkaart

gaat hier om een policier. Moord,

van zijn kunnen. Humor, misdaad,

zelfmoord en behendige wendingen

faction, alle facetten komen aan bod

in het onderzoek maken deze vuist-

en elk verhaal is fris en verrassend en

dikke thriller tot een lekkere leeser-

getuigt van pluriformiteit! Meer dan

varing. Vooral de moeite waard als

300 pagina's voor een tientje. Lekker

je het jezelf niet te moeilijk wilt maken. Gewoon een thriller

lang, deze bundel 'Kort'.

zonder pretenties en dat kun je van veel andere thrillers uit het hoge Noorden niet zeggen.

74


PK 13/14 WD REC OU E TR

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

Voor een sterkere bloei

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


Restanten van de grens Door: Karel Michiels

Europa overweegt om opnieuw (gerichte) grenscontroles in te voeren. Ook tussen Nederland en België. Is het gedaan met het vrije verkeer van wiet en goederen?

Kraker

In mijn herinnering zijn de grenzen tus-

in mijn kindertijd. Grenscontroles waren

En toch had die spanning aan de grens een

sen de lage landen al veel langer open

nog heel gewoon. Altijd een beetje span-

reden. Mijn vader zocht in die tijd in Breda

dan 26 maart 1995, de dag waarop het

nend ook. Mijn ouders hadden voor zover

een kraker op, en die had je hier nog niet.

Schengenverdrag of¿cieel in voege trad.

ik weet niets te verbergen, maar ze ge-

De snelweg moest nog gebouwd worden,

Ik ben in de jaren tachtig en negentig

droegen zich wel ongewoon gedwee wan-

dus het ging via Brasschaat en Wuustwe-

tientallen keren naar Nederland gereden,

neer de douanier hen om ‘de papieren’

zel, over de eindeloze Bredabaan (van Ant-

niet om wiet of (zoals vroeger) boter te

vroeg en vluchtig rondkeek in de auto.

werpen tot aan de grens) naar Nederland.

smokkelen maar om vrienden te bezoe-

Ook naar ons, dacht ik dan, mijn zusje en

We waren meer dan een uur onderweg.

ken en te chillen (hoewel we dat woord

mij op de achterbank. Wat hoopte hij te

Waarom zou mijn vader al die moeite doen

nog niet gebruikten) in een coffeeshop.

zien of te vinden? Er waren in de sixties

als het ook om de hoek kon? Moet ik hem

We vertrokken meestal vanuit Turnhout,

nog meer Hollanders die hun wiet kwa-

toch eens vragen. Vandaag heb je in elk

waar ik mijn roots heb, en dus ook een

men halen in Antwerpen dan omgekeerd.

dorp een kraker, osteopaat of chiropractor.

hoop familie en kennissen. Ravels, Weel-

Vraag maar aan Armand. Voor zover een

Maar toen waren de dokters bij ons nog

de, Poppel, Goirle, Tilburg: ik ken de weg

douanier zich al kon inbeelden dat een

even omnipotent als de pastoors, dus ik

uit mijn hoofd. Voorbij Poppel, het laatste

brave huisvader met kinderen drugs zou

kan me voorstellen dat kraken illegaal was

dorpje op Belgisch grondgebied, is aan

gebruiken natuurlijk.

in België, hoe bespottelijk dat ook klinkt.

de rechterkant een grote politiekazerne,

Alleen de meest fervente tegenstanders

vroeger van de rijkswacht. Ik kan me

Nee, wij brachten uit Nederland alleen

van alternatieve geneeswijzen willen dat

voorstellen dat drugrunners en -toeristen

boterkoeken mee die je hier niet kon ko-

soort behandelingen echt laten verbieden.

daar wel eens het angstzweet uitbreekt,

pen, liefst van die dubbele, met crème

maar ons hebben ze nooit lastig gevallen.

tussen. Vaak aten we het grote pak on-

Heel gewoon

derweg al half leeg. Nederland heeft altijd

Drugshonden

een veel groter aanbod koeken en andere

Terug naar de grens. Het is daar altijd

Op de grens zie je nog een paar restanten

zoetigheden in de aanbieding gehad dan

spannend gebleven, zelfs als je tegen

van de oude tolhuisjes. Het café moet er

België, en ik kan het weten, want mijn

120 kilometer per uur over de E19 of

toen ook al geweest zijn. Toen, dat was

ouders hadden een kruidenierszaak.

E34 raast. Een paar keer per jaar zijn er

76


grootschalige controles; soms moet echt

gemaakt bij de noorderburen en welge-

Er komen (voorlopig?) geen permanen-

iedereen opzij, naar de parking. In dat

zind huiswaarts keert.

te grenscontroles tussen de Schengen-

geval zijn er meestal ook drughonden van

landen, en Europa wil zelf bepalen waar

de partij, en kun je maar beter clean zijn.

Reden genoeg in elk geval om geen risico’s

en wanneer, dus niet de afzonderlijke

Maar veel vaker zie je agenten in auto’s

te nemen. Ik probeer altijd clean de grens

lidstaten. Alsof die zich daar iets van

en op motoren langs de weg staan, klaar

over te rijden, met de auto en zeker met

aan zouden trekken. Als we de voorbije

om bepaalde auto’s in het vizier te ne-

de trein. Ik heb wel eens een patrouille

jaren iets geleerd hebben, dan wel dat

men en te laten stoppen. Ook snelheids-

gezien in Roosendaal, met een hond erbij.

‘Europa’ nog lang geen eendrachtige,

duivels. Maar als ze zich aan de regels

Twee jongens werden afgevoerd. Ik had

solidaire gemeenschap is. De Grieken

houden, denk ik niet dat die snelle, dure

niks op zak maar toch sloeg mijn hart even

zijn profiteurs. Slechte komkommers

wagens eruit worden gehaald omdat ze

over toen de hond mij passeerde. Had ik

komen zeker niet uit ons land. En als de

drugs zouden kunnen vervoeren. Dat lot

dat laatste pluisje in die Amsterdamse cof-

buren hun kerncentrales sluiten, zetten

valt eerder auto’s met Franse nummer-

feeshop helemaal opgerookt? Belachelijk,

wij er gewoon nog eentje bij, liefst zo

platen ten deel, of jongeren, of mensen

dat je als volwassen vent zo moet denken,

dicht mogelijk aan de grens. De grens

die gespot zijn aan de coffeeshops. En al-

maar dat hebben we te danken aan onze

die, zo is ons ooit wijsgemaakt, nooit

licht af en toe ook een willekeurige pas-

bewindvoerders.

meer gesloten zou worden.

sant, iemand die gewoon een uitje heeft

kenschap dan rustige gelijkmoedigheid.

Liever openbare dron-

War on Drugs is mislukt De War on Drugs is mislukt en wiet zou over de hele wereld gelegaliseerd moeten worden. Tot deze conclusie kwam een internationale denktank van 19 vooraanstaande politici, schrijvers en voormalige wereldleiders. “De huidige strategieën lossen het drugsprobleem niet op. De strijd tegen drugs kan niet gewonnen worden.”

zond verstand laten spreken tijdens de beoefening van hun vak, wanneer ze nog in het centrum van de macht staan. Het zijn mooie woorden van Ko¿ Anna, de extopman van de VN. Maar toen hij werkelijk

Het zijn niet de minsten die in deze zo-

oprichter van Virgin. In hun rapport stel-

de baas van de VN was, tekende hij geen

genaamde Global Commission on Drugs

len ze dat de strijd tegen drugs vooral

verzet aan tegen die internationale drugs-

Policy zitting hebben. Om er een paar

heeft geleid tot vele duizenden doden en

oorlog. Voorschrijdend inzicht, zal hij het

te

(ex-voorman

een groei van de georganiseerde mis-

wel noemen. Maar je hebt er zo weinig aan.

(ex-president

daad. Bovendien zijn alleen maar meer

noemen;

VN),

Ko¿

Fernando

Annan

Cardoso

Brazilië), Ernesto Zedillo (ex-president

mensen drugs gaan gebruiken.

Mexico), César Gavira (ex-president Colombia), Ruth Dreifuss (ex-presidente Zwitserland), gezant

Javier

vluchtelingen),

Solana George

(ex-VN-

Niet de eerste keer

Ironisch Ironisch is trouwens dat wereldwijd ook grote stappen richting decriminalisering en

Shultz

Het is niet de eerste keer dat er wordt

soms legalisering van cannabis worden ge-

(ex- minister buitenlandse zaken VS) en

opgeroepen tot een eind aan de War on

zet. Het gaat in veel landen op diverse con-

George Papandreou, de huidige premier

Drugs. Een paar maanden geleden bracht

tinenten de goede kant op. De enige dis-

van Griekenland. En dan hebben we het

een groep Britse politici dezelfde bood-

sonant is Nederland. Terwijl in veel van die

alleen nog maar over de politici gehad.

schap. En in 2009 kwamen de drie eerder

rapporten voor legalisering ons land nog

Andere leden van de commissie zijn de

genoemde Zuid-Amerikaanse ex-presiden-

steeds genoemd wordt als een voorbeeld

schrijvers Mario Vargas Llosa en Carlos

ten ook al met dezelfde aanbeveling. In ei-

voor goede drugspolitiek, is de huidige re-

Fuentos en zakenman Richard Branson,

gen land zijn er eveneens voldoende voor-

gering hard bezig om een eigen polderoor-

beelden van ex-politici die het licht hebben

log tegen drugs te voeren. Cannabis wordt

gezien. Frits Bolkestein (VVD), Els Borst

door het kabinet Rutte bijna als een be-

(D66), Dries van Agt (CDA), allen zetten

dreiging van de staatsveiligheid gezien. De

hun naam onder opiniestukken waarin tot

boodschap van Ko¿ Annan zal waarschijn-

legalisatie werd opgeroepen. Heel mooi en

lijk weinig indruk maken op de crime ¿gh-

nobel allemaal, maar veel schieten we er

ters van het Binnenhof. Dat blijft jammer,

niet mee op. Want het zou nuttiger zijn

want Nederland (en de wereld) verdient

als die vooraanstaande politici hun ge-

een beter en verstandiger drugsbeleid.

77


Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem

Venray

Geleen


Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Funky Munkey Marnixstraat 333 1016 TC Amsterdam

Coffeeshop Ocean Dusartstraat 57 1072 HP Amsterdam

Den Haag

Soest

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Arnhem

Venray

Geleen

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem

Halicarnas Henseniusstraat 47 5801 AW Venray

Club 88 Rijksweg Zuid 82a 6161 BP Geleen


Cesar Millan

Vloek of zegen voor de hond? Door: Marian Henderson

+RQGHQÀXLVWHUDDU &HVDU 0LOODQ LV HHQ IHQRPHHQ (HQ PLOMRHQHQSXEOLHN KDQJW DDQ ]LMQ OLSSHQ DOV KLM ODVWLJH KRQGHQ HQ KXQ ZDQNHOPRHGLJH HLJHQDUHQ WUDLQW $OOH JHÀLSWH QHXURWLVFKH HQ JHYDDUOLMNH KRQGHQ ZRUGHQ LQ ]LMQ QDELMKHLG HHQ WRRQEHHOG YDQ UXVW HQ YULHQGHOLMNKHLG ,V KLM GH KHOG GLH KRQGHQ UHGW YDQ KHW OHYHQVEHsLQGLJHQGH VSXLWMH RI LV KLM HLJHQOLMN PHHU HHQ VOLPPH ]DNHQPDQ GLH GH DDUG YDQ KRQGHQ QLHW EHJULMSW HQ KHQ PHW ]LMQ WUDLQLQJVPHWKRGHQ DOOHHQ PDDU VFKDGH WRHEUHQJW" 9ULHQG HQ YLMDQG YHUVFKLOOHQ YDQ PHQLQJ 0DDU ppQ GLQJ LV ]HNHU &HVDU 0LOODQ LV KRW

Leader of the Pack kunt worden, want dat is zijn uiteindelijk streven: het baasje dat de roedel honden domineert, maar dan op een rustige, beheerste en assertieve manier. Hoe is die Millan zelf zo’n succes geworden?

El Perrero Cesar Millan is op 27 augustus 1969 in een

Een natuurlijk charisma en gevoel voor hu-

gaan tussen baas en hond en hoe honden

arm Mexicaans gezin geboren. Een tv was

mor. Millan heeft een grote spierwitte glim-

daar gedragsproblemen aan overhouden.

er niet, maar wel een warme familie. En

lach, een klein baardje en een dunne snor.

Hij liet het publiek de wereld zien door de

wat heb je nu liever? Opa had een grote

Hij is meer dan een gewone hondenpsycho-

ogen van de hond. Tot slot toonde hij aan

boerderij. Voor het hoeden van koeien en

loog. Hij is een ster. Zijn televisieprogram-

de hand van levensechte honden hoe je een

schapen en het bewaken van het erf liep er

ma ‘I am the dog whisperer’ is in meer dan

een stel honden rond. Millan deed hier zijn

honderd landen te zien. Hij heeft verschil-

eerste ervaringen met deze dieren op. Een

lende boeken geschreven en brengt cursus-

liefde voor het leven. Het viel hem op dat

sen uit op DVD. Ook heeft hij een lijn met

zijn grootvader alleen rustig leiderschap no-

hondenproducten. Inmiddels is Cesar Millan

dig had om de honden te krijgen waar hij ze

bezig met een Europese Tour. Onlangs was

hebben wilde. Blijkbaar zat die natuurlijke

hij in Nederland. Resultaat: driemaal een

omgang met honden ook in hem, want op

uitverkochte Heineken Music Hall. Tijdens

zijn dertiende werd hij El Perrero genoemd,

zijn shows liet hij zien wat er zoal mis kan

de Hondenman. Millan nam zich al jong voor

80


om hondentrainer te worden. Toen hij een-

Dan is de volgende hond aan de beurt. Va-

is de roedelleider en de hond is onderda-

maal televisie kreeg, was hij dol op series

lentino wil iedereen bijten die maar in de

nig. Hij dwingt honden die veel praatjes

als Lassie en Rin Tin Tin. Hij ging na school

buurt van het vrouwtje komt. De vrouw des

hebben daarom bijvoorbeeld op hun zijde

werken bij een dierenarts. Toen hij 21 jaar

huizes wordt daar erg gespannen van en is

in een houding van overgave, de Alfa-rol.

was besloot hij dat zijn toekomst in de Ver-

bang dat het op ongelukken uit kan lopen.

Volgens de tegenstanders moet je zoiets

enigde Staten lag. Hij trok illegaal de grens

Zij leert van Millan dat ze zelfbewust moet

niet doen met een angstige of boze hond

over. Inmiddels heeft hij een imperium dat

corrigeren. Er mag geen twijfel over bestaan

en loop je bovendien het risico op een beet.

geschat wordt op een slordige 100 miljoen.

dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd. Als

Hij zou de dieren teveel imponeren, waar-

de vrouw meer op haar strepen gaat staan

door ze alleen maar gestresst raken en on-

(“Laat zien dat je uit Texas komt,” zegt Mil-

derdanig reageren. Hij heeft in zijn roedel

lan), druipt het razende beestje af, en ge-

alle honden laten castreren en steriliseren,

Zijn eerste schreden op het pad waren zijn

draagt zich als een modelhond. “Let op,” zegt

waarmee hij het gedrag mede laat bepalen

bemoeienissen met mensen met probleem-

Cesar, “Jij en je hond vormen een troep en

door een operatie. Ook maakt hij gebruik

honden. Zo kwam hij bij ¿lmster Will Smith

iedere troep heeft een leider nodig. Zorg dat

van prikbanden en elektrische schokjes.

terecht, die hem weer tipte bij andere rijke

jij die leider bent.” Alweer een succesverhaal.

Verder zouden bij het trainen op een loop-

Dokter Phil

band honden geblesseerd zijn geraakt. De

hondenbezitters. Hij kreeg het advies om goed Engels te leren en zijn vaardigheden

tegenstanders verwijten Cesar Millan dat

verder uit te bouwen. Millan volgde dat ad-

Respect

vies op en las alles over hondenpsychologie.

Hoe ziet de relatie tussen hond en baas er

zen aan dierenmishandeling en die je zeker

Van een echte opleiding kwam het niet, maar

volgens de hondenÀuisteraar uit? De hond

thuis niet moet (willen) uitproberen. Hon-

zijn ambitie was groot. Hij opende het Dog

is onderdeel van een roedel. Hij heeft een

denkenners (Dunbar, Donaldson, Dodman,

Psychology Center in Los Angeles en begon

rustige baas nodig waar hij respect voor

Fisher, Fogle en Coppens) hebben zich met

trainingen met een roedel honden. Millan

kan hebben. Die baas ben jij. Daarin moet

klem uitgesproken tégen zijn methoden.

vindt namelijk dat een hond in een roedel

je vooral consequent zijn, dus je moet niet

Ook Martin Gaus, onze Nederlandse hon-

hoort en daar ook het best leert hoe hij zich

plotseling de teugels laten vieren, dat maakt

denman, vindt dat Cesar Millan zich van

hij gebruikt maakt van methoden die gren-

kwalijke methodes bedient. Door zijn cha-

Bij Millan draait het om drie dingen: Oefening, Discipline en Affectie.

risma en door de (volgens hen tijdelijke) goede resultaten, wordt de kijker op het verkeerde been gezet.

dient te gedragen. Bij het oplossen van het

de hond onzeker. Is er sprake van probleem-

probleemgedrag van honden richt hij zich

gedrag, dan ben jij blijkbaar niet de leader

Theemutsen

minder tot het dier dan tot het baasje. Soms

of the pack. Je moet het respect dus herwin-

Het is jammer dat we Millan zelf niet even

lijkt hij daarom meer een psychotherapeut

nen. De sterke, stabiele roedelleider heeft

kunnen vragen waarom hij dat met die

dan iemand met een kinologische praktijk.

zijn emoties onder controle, hij is vriendelijk

schokken en die prikbanden doet. Zelf

Zo stuurde hij bijvoorbeeld een erg gespan-

en rustig, maar wel heel beslist. Een goede

heb ik hem herhaaldelijk op tv gezien en

nen dame naar een cursus meditatie. Met

baas gaat dagelijks minstens een uur in ste-

ik ben behoorlijk onder de indruk. Ik zag

wat Zen in haar lijf kon deze onrustige tante

vig tempo met zijn hond wandelen. De hond

geen angstige of boze honden, maar te-

een harmonieuze band met haar hond aan-

moet dan naast of achter je lopen en is daar-

vreden en rustige theemutsen, die netjes

gaan en ziedaar: het probleem met de hond

bij kort aangelijnd. Wanneer hij kalm en on-

naast de voeten van hun baasjes gingen

was opgelost. Niet voor niets wordt Millan de

derdanig gedrag vertoont, mag hij als belo-

liggen, en al hun angst en agressie achter

dokter Phil van de honden genoemd.

ning een paar maal kort losgelaten worden,

zich hadden gelaten. Ik zag buitengewoon

maar nooit langer dan de tijd aan de lijn.

tevreden eigenaren, die hun hond bijna

Een hond is geen kind, geen vriend, maar

niet terugkenden en dolblij waren dat ze

echt een dier. En dan eentje die eerst ruikt,

weer verder konden met hun dier. Ik zag

Een willekeurige tv-uitzending in juni:

dan kijkt en daarna pas luistert. Millan werkt

een Millan die wel corrigeerde, maar ook

Millan wordt geraadpleegd voor het peki-

dus niet met basiscommando’s. Hij vindt

ontzettend lief en invoelend was, alsof hij

neesje Pesako dat thuis niet wil drinken

het belangrijk dat de baas de juiste energie

de hondentaal voor de mensen moest on-

of eten. Het beestje is meermalen bij de

uitstraalt, dus zelfverzekerd en assertief is,

dertitelen. Als ik een hond was zou ik me

dierenarts terecht gekomen, zelfs aan het

omdat de hond angstig en gefrustreerd raakt

liever door Millan willen laten terugÀuiten,

infuus omdat het helemaal uitgedroogd

als er geen goede leider is. Dan gaat hij mis-

dan me koekjes op te laten voeren door

raakte. Al snel ziet Millan dat Pesako bij

schien zelf de leidersrol op zich nemen, met

een alsmaar belonende Gaus.

anderen wel zijn natje en droogje haalt.

alle narigheid van dien. Bij Millan draait het

Het baasje is zo geobsedeerd geraakt door

om drie dingen: Oefening, Discipline en Af-

de drink- en eetgewoonten van Pesako,

fectie. Na de wandeling krijgt de hond zijn

dat het zich veel te veel met deze kwestie

maaltijd. Hij heeft er dan voor gewerkt.

Leider

is gaan bemoeien. Hij moet zich van Millan voortaan volkomen afzijdig houden, maar wel Àink met het beestje aan de wandel.

Prikbanden

Na een paar dagen is het probleem op-

Tot zover het goede nieuws, maar wat is

gelost en is de hond volkomen rustig en

dan eigenlijk het probleem? Millan gaat er

tevreden. Een succesverhaal.

vanuit dat je de hond moet domineren. Hij

81


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs ted for a that require 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the plant to the buds so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunnySweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

WORTELROT

BLOEISTIMULATORS

Ik ben nu ongeveer een maand bezig met negen planten. Ze zijn

AIs ik een topmerk voeding gebruik, is het dan een goed idee om

nog steeds in de voorgroei, op een vloedsysteem in 10 cm steen-

alle aanvullende stimulatoren en boosters te kopen die de markt

wolblokken. Het viel me op dat een van de planten behoorlijk

te bieden heeft? Ze zijn te krijgen voor beter smakende toppen,

slap werd, en sindsdien gebeurde hetzelfde met de andere. Het

voor grotere toppen, voor meer hars, voor steviger toppen, en ga

zag er naar uit dat er of teveel of te weinig water was gegeven,

zo maar door.

hoewel geen van beide eigenlijk mogelijk is in een vloedsysteem. Ik denk dat ik te maken heb met een wortelrotprobleem

Kan je je het best beperken tot de producten die worden aanbe-

omdat de wortels bruin worden, sommige ervan zwarte puntjes

volen door de fabrikant van de hoofdvoeding, of is het oké om er

hebben en ze zacht zijn in plaats van stevig.

elke ‘designer’ stimulator bij te nemen die je aanspreekt, zolang de pH en EC in het vat maar in orde zijn?

Ik heb een beetje Pythoff® aan het vat toegevoegd (een ontsmettend middel op basis van chloor dat preventief tegen wortelrot werkt), maar dat deed niets. De dag erna heb ik een oplossing van Pythoff gemaakt en daarmee de blokken en wortels van de planten schoongemaakt. Daarvoor heb ik de plastic hulzen van de blokken afgehaald en de slechtst uitziende wortels verwijderd en elk plantje grondig gespoeld. Ook de bak en het vat is grondig schoongemaakt. Daarna kregen de planten bladvoeding van Rhizotonic, een wortelstimulator op algenbasis en kleine hoeveelheden stikstof, potassium en vitamines, en heb die oplossing ook nog eens aan de wortels gegeven. Ze leken er van op te knappen. Een dag later heb ik de bak weer laten vollopen met verse voedingsoplossing op halve sterkte, waarna ze er slechter uitzagen. Ik verving de 1000 watt lamp door een van 250 watt. Nu is het 12 uur later, en ze zien er nog steeds behoorlijk beroerd uit. Ik ben van plan door te gaan met spoelen met Pythoff en bladvoeding. Het lijkt of de planten helemaal geen voeding opnemen met hun wortels. Kan je me iets aanraden? Molly Als wortels eenmaal zijn besmet met een wortelziekte is het vrijwel onmogelijk om ze weer in een gezonde staat te brengen. Zelfs al zouden ze overleven, dan is de oogst zo minimaal dat het de moeite niet loont ze te laten bloeien. De langetermijn oplossing is om de plantenwortes te beschermen met pythoff, waterstofperoxide, supplementen van algen, compostthee of het gebruik van een ozongenerator.

Als wortels eenmaal zijn besmet met een wortelziekte is het vrijwel onmogelijk ze weer in een gezonde staat te brengen. Zelfs al zouden ze overleven, dan is de oogst zo minimaal dat het de moeite niet loont ze te laten bloeien.

83


potentie als ze te vroeg worden geoogst? Moeten planten de volledige periode in bloei worden gehouden? Christine Een top oogsten voordat die rijp is, is net zoiets als perzik plukken die nog groen is. Noch de perzik noch de top zal fatsoenlijk rijpen. Alle potentie van een top zit in de klieren, de trichomen, die te vinden zijn op het bladoppervlak. THC wordt binnenin de klier geproduceerd, die vaak trichoom wordt genoemd. De potentie van een top neemt dramatisch toe tijdens de laatste twee weken bloei, waarin THC wordt geproceerd en opgeslagen in de trichoom. De toppen die je hebt geoogst en naar ‘boerenkool’ ruiken, waren in een stadium waarin zich nog maar weinig trichomen hadden ontwikkeld en er nauwelijks THC was opgeslagen. De Krijg je echt meer opbrengst en kwaliteit door al die designer

milde plantengeur, die normaal wordt gemaskeerd door de an-

stimulators?

der geuren van marihuana, gaat overheersen.

K.S. Door de vroege oogst hebben de toppen geen tijd gehad om zich Dat hangt er van af. Er zijn budboosters die gewoon basisvoeding

te ontwikkelen en te rijpen. Het resultaat is een kleinere opbrengst

in een duurdere verpakking zijn. Dat zijn twijfelachtige producten.

die niet de potentie heeft van fatsoenlijk afgerijpte planten.

Lees het label voor je iets koopt. Als er alleen maar meer inzit van wat je al aan je planten geeft, is het product duidelijk overbodig.

Je schreef dat je vroeg hebt geoogst om ruimte te maken voor

Als het label echter enzymen en hormonale ingrediënten vermeldt

de volgende generatie planten. Een oplossing zou kunnen zijn

kunnen ze wel degelijk de ontwikkeling van de toppen beïnvloeden.

om de planten in de groei op ‘pauze’ te zetten. Om dat te be-

Ze schijnen te werken, hoewel naar mijn weten nog nooit onafhan-

reiken kun je de temperatuur tot 15°C verlagen en de lichtin-

kelijke vergelijkingstesten van boosters en stimulators zijn gedaan.

tensiteit met een kwart verminderen. Bij die temperatuur vertraagt het metabolisme van de plant, net als de fotosynthese,

Je kunt dergelijke experimenten wel in je eigen kweekruimte uit-

tot een slakkengang. De planten blijven wel gezond en staan in

voeren. Ik zou beginnen producten te testen van dezelfde fabri-

de startblokken om volledig los te gaan als de omgevingsfac-

kant waarvan je de hoofdvoeding gebruikt, hoewel dat geen wet

toren veranderen, maar zullen tot die tijd nauwelijks groeien.

van meden en perzen is. Om er achter te komen of een booster werkt heb je een ‘controle’ nodig. Onder een controle wordt een plant verstaan die niet de booster krijgt waar de test om draait.

LOPEN KINDEREN GEVAAR?

Als je bijvoorbeeld twee producten test, moet je drie groepen planten hebben.Twee groepen worden behandeld met elk een van

Als je een bloeiende marihuana plant in huis hebt en er is geen

die twee producten, en een groep krijgt niets extra’s. Op die ma-

luchtcirculatie in de woning, kun je de geur overal ruiken. Hebben

nier kun je de twee behandelde groepen zowel met elkaar als met

de kinderen die in dat huis wonen daar last van? Kunnen ze door

de onbehandelde groep vergelijken.

contact met de geur high worden? Johnny B.G.

Om genetische verschillen uit te sluiten moeten de gebruikte planten klonen van dezelfde moeder zijn. Los van de geteste toevoeging(en)

De geuren die je ruikt zijn geen THC, maar de geurmoleculen van

moeten alle planten exact hetzelfde worden behandeld, en dezelf-

de plant, terpenen, die op een subtiele manier de stemming beïn-

de voeding, licht en andere omstandigheden krijgen. Als aan al die

vloeden, maar niet toxisch zijn. Een aantal van die moleculen wordt

voorwaarden is voldaan kunnen verschillen in kwaliteit of opbrengst

gebruikt in de aromatherapie.

worden toegeschreven aan de toevoeging. Het is helemaal niet nodig dat het huis als een marihuana plantage Als je dit soort experimenten gaat uitvoeren, zou ik graag horen wat

ruikt. Als je maar één plant hebt kan je een ionengenerator gebrui-

de resultaten zijn. Vergeet niet het hele experiment door foto’s te

ken, geurgel of een koolstof¿lter, stuk voor stuk manieren om korte

maken en het eindresulaat te wegen.

metten te maken met geuren.

ONRIJPE OOGST

VENTILATIEPROBLEMEN

Ik heb een paar planten geoogst om ruimte te maken voor nieuwe

Ik woon in Noord-Californië, waar het ‘s winters koud en voch-

planten. De toppen zagen er oké uit, maar nu lijkt het er op dat ik

tig is, en ‘s zomers heet. Ik heb een kweekruimte gebouwd met

ze toch nog een week of twee langer hadden moeten afrijpen. Ze

eén ingang en twee aparte ruimtes, een voor groeien en een voor

hangen nu te drogen, maar het valt me op dat er een paar meer

bloeien. Het is een enorm gedoe om de luchtvochtgheid en tempe-

naar boerenkool ruiken dan naar marihuana.

ratuur onder controle te houden.

Wat is daarvoor de verklaring? Wat gebeurt er met de THC en

In de zomer koelt het ventilatiesysteem de ruimte niet voldoende

84


Veel landrassen die in de jaren zeventig populair waren zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. Voor zaadmakers en connaisseurs zijn ze van onschatbare waarde. Deze originele landrassen werden in de jaren zeventig gekweekt in Marokko en India.

vanwege de hoge buitentemperatuur. In de winter wordt de ruimte

ten ruimte behandeld worden door die te steriliseren met UV-licht,

door een kachel verwarmd, maar de luchtinlaat voert koude lucht

waardoor het risico op schimmels afneemt.

van buiten aan. Spint en meeldauw zorgen ook voor problemen. De ruimte raakt

INLOOPKAST

keer op keer opnieuw besmet vanwege het ventilatiesysteem. Ik wil in een inloopkast marihuana gaan kweken. Inmiddels heb ik Wat kan ik aan deze problemen doen?

zoveel kweekkits en hydrosystemen gezien dat ik geen idee heb

Paradise

waar ik moet beginnen. Ook ben ik op zoek naar een goed boek voor beginners. Kun je misschien het beste boek aanraden waarin

In plaats van ‘s zomers voor koeling afhankelijk te zijn van ventila-

wordt uitgelegd hoe je moet beginnen?

tie, zou ik overschakelen op

Dungle

een gesloten systeem. Als het warm

is wordt de lucht gekoeld en ontvochtigd door een airconditioner, indien nodig aangevuld met een luchtontvochtiger. In de winter

Het uitkiezen van een kweeksysteem kan verwarrend zijn voor een

wordt de lucht verwarmd door gebruik te maken van de hitte van

beginnende kweker. Ten eerste: hoewel we marihuana misschien

de lampen en een propaankachel met een thermostaat.

wel als een magische plant beschouwen, funtioneert cannabis als het om het kweken en zijn manier van groeien gaat net als alle an-

De lucht wordt verrijkt door de kooldioxide van de propaanka-

dere gewassen. Het heeft dezelfde behoeftes aan licht, water, voe-

chel als die de ruimte verwarmt, maar ook door een CO2 Àes

ding, de juiste temperatuur en CO2 gehalte als elke andere plant.

met een CO2 meter die de deeltjes CO2 per miljoen luchtdeeltjes (PPM) meet. De meter moet zich middenin de bladeren bevin-

Ten tweede kun je het beste een systeem kiezen waarmee je je

den, zodat de omstandigheden worden gemeten waarmee de

op je gemak voelt. Het moet de basis zijn van een kweekruimte

planten te maken hebben.

waar jij graag in werkt. Er is geen goed of fout systeem, ze werken allemaal.

De constante bedreiging van besmetting via het ventilatiekanaal wordt zo geëlimineerd en de kamertemperatuur blijft op de juiste

Wat betreft boeken ben ik als schrijver natuurlijk bevooroordeeld.

waarde, ongeacht de weersomstandigheden buiten.

Dat gezegd hebbende zou ik je de nieuwe editie van Marijuana Grower’s Handbook aanraden. Het is compleet, maar begrijpelijk. Je

Anders dan bij een geventileerde ruimte neemt de bedreiging van

kunt er precies die informatie uithalen die je nodig hebt, en wanneer

ongedierte en ziektes om twee redenen dramatisch af in een geslo-

je die nodig hebt. Het geeft je een helder begrip van de plant en hoe

ten systeem. Ten eerste is er geen luchtstroom waarop besmettin-

je die kunt verzorgen, en laat de mogelijkheden zien die je hebt om

gen mee de ruimte in liften. Ten tweede kan de lucht in een geslo-

een kweeksysteem te kiezen waarmee jij prettig kan werken.

85


11 86


Maffe beelden Door: Rob Tuinstra

Als je deze zomer nog in Amsterdam komt, zou je een kijkje kunnen nemen bij de beeldenverzameling Art Zuid. Tot 28 augustus vind je in de omgeving van het Hilton hotel in Amsterdam-Zuid 50 werken van verschillende kunstenaars. De verzameling beelden is samengesteld door Jan Cremer, die deze ‘sculpurale’ omdoopte tot The World Around, Equality in Diversity.

www.artzuid.nl

Vliegtuig Joost Conijn

Mighty Man Dhiradj Ramsamoedj

Searching for Utopia Jan Fabre

87


Jacob Vis

“Werkelijkheid is soms harder dan fantasie” Door: Feije Wieringa

Je zou Jacob Vis, inmiddels staan er een kleine twintig thrillers op zijn naam, een laatbloeier kunnen noemen. Hij debuteerde pas op een leeftijd waarop andere schrijvers al aan hun tiende boek bezig zijn. Maar een lange rijping leidt niet zelden tot een mooi eindproduct. Zeker bij Vis, wiens thrillers (hij schreef trouwens ook true crime) stuk voor stuk uitstekend zijn ontvangen. Vrijwel elk jaar wordt zijn werk genomineerd voor een Gouden Strop. Het rare is dat Vis die prijs nog nooit heeft gewonnen. Misschien volgend jaar voor zijn verzamelde werk?

heel zelfstandig werk, en heel dicht bij de natuur. Ik ben en blijf een natuurmens en zal nooit een stadsmens worden. Ik hou van de rust en de stilte van het bos. De statige bomen, de rust en de sfeer. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd om bij het proces van de aanleg van bos een rol te mogen spelen. Het was niet altijd

Vis is bij het grote publiek minder bekend, maar zijn boeken zijn in de bibliotheek niet aan te slepen. Reden: hij is trouw aan de kleine uitgeverij Ellessy, die weliswaar veel mooi werk uitgeeft, maar het budget mist om dure advertentieruimte te kopen. Bovendien verschijnt Vis zelden op de buis en is hij geen type om de alwetende deskundige te spelen. Wel is hij erg actief achter de schermen van de Nederlandse crime scene. Zo organiseerde hij enkele jaren geleden een bezoek voor schrijvers en journalisten aan de politie-academie. Highlife was daar ook bij en het leverde een mooi inkijkje achter de schermen op. Verder geeft hij regelmatig lezingen. Mond op mond reclame werkt voor hem het best. Want wie eenmaal een boek van Vis gelezen heeft, wil méér Vis lezen, zo eenvoudig is dat.

Je debuut was meteen raak. Je hebt dus niet hoeven leuren met manuscripten, het lot dat veel aankomende schrijvers wel treft. “Daar is ook een beetje geluk aan te pas gekomen. Ik wist dat ik kon schrijven en had best vertrouwen in het materiaal. Maar je weet natuurlijk nooit hoe een uitgever daarover denkt. In mijn geval kwam mijn manuscript in handen van Tomas Ross en die vond meteen dat het gepubliceerd moest worden. Als hij zich er niet zo sterk voor had gemaakt, was het misschien anders gelopen. Maar ik zou zeker wel zijn blijven schrijven, want dat is een soort tweede natuur van mij. Al jaren schrijf ik elke dag. Zeven dagen per week.”

88

Je werkte destijds bij Staatsbosbeheer. Was het je ambitie om fulltime schrijver te worden en het bos het bos te laten? “Helemaal niet. Bosbeheer was mijn lust en mijn leven. Voor de goede orde: ik was geen boswachter zoals mensen wel eens denken, maar deed aan bosbeheer. Een logische keuze na mijn studie Land- en Tuinbouw. Geen saaie ambtenarenbaan, maar

een eenvoudige baan. Ik heb nogal wat veranderingen en strubbelingen meegemaakt en dat kon hoog oplopen. Maar ik heb het er uitgehouden, omdat ik me niet zo snel van mijn stuk laat brengen. Soms moest ik ook rapporten schrijven. Dat deed ik niet in ambtelijke taal, maar in mijn eigen stijl. Ik hou namelijk niet zo van protocollen. Dat viel goed en zo kwam eigenlijk mij schrijverschap op gang.”


Je debuteerde destijds bij Het Spectrum. Een grote uitgever die nogal wat in kan zetten om een auteur te pushen. Nu zit je al jaren bij Ellessy. Die geven je schitterend uit, maar kunnen weinig doen qua promotie. Vanwaar die stap? “Ik schrijf in eerste instantie omdat ik van schrijven houd. Daarin wil ik me volkomen vrij voelen. Toen ik mijn tweede boek aanbood bij Het Spectrum vond een redactrice daar het wel goed, maar te hard. Het woord vrouw-onvriendelijk viel zelfs. Terwijl ik niks anders had gedaan dan een bestaand gegeven, namelijk de moord op enkele hoeren, uit te werken tot een thriller. De werkelijkheid is soms harder dan de fantasie van een schrijver. Ik vond dat het boek best uitgegeven kon worden want ik had die vrouwen niks aangedaan. Ik had alleen het thema op mijn eigen manier ingevuld. Tijdens mijn research bleek trouwens dat ik zo dicht bij de ware toedracht was gekomen dat iemand bij de politie even dacht dat ik er bij betrokken was. Ik werd nota bene verhoord. Dat liep natuurlijk met een sisser af. Dat boek heb ik vervolgens bij Ellessy ondergebracht. En omdat ze me daar volkomen vrij lieten en mijn werk ook uitstekend redigeerden, ben ik daar gebleven. Ik ben

op een actuele gebeurtenis. Ik schrijf niet over de actualiteit, ik geef de actualiteit een eigen invulling.”

Om goed te kunnen schrijven moet je over een soort innerlijke rust beschikken. Die heb ik.” Je boeken onderscheiden zich, tenminste zo zie ik het, door een bijzonder verzorgde stijl. Dat is iets wat je niet van elke thiller-schrijver kunt zeggen. “Dank je. Ik heb nog een ouderwets goe-

“Mijn tweede boek vond men wel goed, maar te hard. Het woord vrouw-onvriendelijk viel zelfs.” loyaal, zij zijn het ook. Bovendien heb ik

de schoolopleiding gehad, met veel aan-

geen enkele ambitie om breed in de pu-

dacht voor een goede taalbeheersing. En

bliciteit te staan. En het grote geld heb

omdat ik een goed geheugen heb, is daar

ik ook niet nodig. Het zou misschien an-

veel van blijven hangen. En ik heb ontzet-

ders zijn als ik helemaal van de pen zou

tend veel gelezen. Volgens mij moet een

moeten leven. Waardering van lezers

goede schrijver minstens een goede lezer

zegt me meer dan geld. Onlangs stond

zijn (Om dat te onderstrepen troont Vis

er een prima recensie over ‘De Imker’

me mee naar zijn immense boekenkast,

in de NRC. Zoiets streelt me natuurlijk

waarin prominent de verzamelde wer-

wel. En die Gouden Strop wil ik ook best

ken van Dickens in prachtig leren banden

eens winnen. Maar ik schrijf niet met die

staan. Om van te watertanden). Ik ben

gedachte in mijn achterhoofd.”

altijd een gretige consument van boeken geweest. Ik hou eigenlijk van alles. Van

Ben je een bosbouwer in ruste of ben je full-time schrijver? “Iemand die zeven dagen per week werkt en zo’n twintig boeken heeft geschreven mag zich best een schrijver noemen. Ik vind het heerlijk dat ik het nu full-time kan doen en van rust is geen sprake. Ik schrijf nu met hetzelfde plezier als waarmee ik vroeger in de bosbouw werkte. Ik zou niet anders kunnen. Ik heb nu alle tijd om goed te schrijven. Die heb ik ook nodig, want ik hou niet van haastwerk.

Je boeken zitten nooit geconstrueerd in elkaar, eerder organisch. “Dat komt omdat ik geen schrijver ben die willens en wetens naar een plot toewerkt. Natuurlijk kan een goede thriller niet zonder een goede plot. Maar voor een goed boek is meer nodig dan een goede plot. Daarom besteed ik veel aandacht aan de opbouw van karakters. Ik ben geen psycholoog, maar ik probeer mijn personages wel van een psychologisch aanvaardbare achtergrond te voorzien. Ik werk niet volgens een strak schema, maar laat het verhaal zich als het ware vanzelf ontvouwen. Zo verras ik mezelf soms ook. En jezelf verrassen houdt het spannend. In mijn boeken komen geen cliffhangers en kunstgrepen voor die niet logisch zijn. En omdat ik niet vanuit een strakke plot schrijf, kan ik veel zijwegen inslaan en gebruik maken van meer lagen. Dat geeft naar mijn gevoel meer reliëf aan een boek. Ik schrijf eigenlijk over morele dilemma’s, maar noem mezelf geen moralist”.

de klassiekers, maar ook van moderne literatuur, vakliteratuur, wetenschap en nog veel meer. Veel lezen en veel reizen,

Het lijkt wel literatuur! “Grapje zeker. Ik heb de pest aan dat etiket literaire thriller. Dat is een bedenksel van uitgevers en niet van schrijvers. Ik wil gewoon goede boeken maken en ik ben van mening dat ingrediënten als logica, stijl, en niet te vergeten humor, veel belangrijker zijn dan zo’n etiket van niks.” Je volgende boek? “Dat wordt geen thriller. Ik ga een boek schrijven vanuit mijn Indonesische roots. Mijn moeder is geboren op Sumatra. Mijn grootvader was daar tabaksplanter. Ik heb veel materiaal geordend over die bijna vergeten episode uit onze geschiedenis. Het wordt geen biogra¿e maar een roman. Geen thriller, al waren het tijdens de slavernij en de politionele acties wel spannende tijden. Mijn vrouw leest mijn thrillers wel, maar is geen fan van het genre. Het materiaal dat ik haar over Indonesië heb laten lezen vindt ze daarentegen fascinerend. Dus ben ik weer bezig om mezelf te verrassen.”

dat zijn dingen waar je van leert”.

In je boeken treden vaak dezelfde hoofdpersonen op, maar toch is elk boek anders. “Aan die hoofdpersonen ben ik inmiddels gehecht geraakt en het zijn in zekere zin alter ego’s van mezelf. En wat dat anders betreft: mijn boeken zijn vaak gebaseerd

89


Actierijke fantasy Bethesda Softworks is bekend van klassiekers zoals Doom, Quake en Wolfenstein. Begin juni brachten ze Hunted: The Demon’s Forge uit op PS3, Xbox 360 en PC. Met deze game bieden ze een frisse nieuwe kijk op het klassieke fantasy game genre, met de intensiteit en actie van de hedendaagse moderne co-op shooter.

le wil met deze game het Dungeon Crawler principe updaten en een zelfde game-ervaring creëren als in de originele Dungeons & Dragons. Maar dan in een co-op ervaring: jij en je vrienden tegen de Dungeon Master

In Hunted: The Demon’s Forge moeten ga-

het kwaad. Hun avontuur brengt ze naar

mers hun krachten bundelen terwijl ze be-

de eens zo welvarende stad Dyfed en de

legerde steden, betoverde wouden, drukke

machtige hoofdstad van Llyr, waar zij het

steden en donkere, lang vergeten kerkers

hoofd moeten bieden aan wijd verspreide

en ruïnes doorkruizen. Alles draait om de

corruptie. De oude ruïnes van het konink-

krijger Caddoc en zijn jagende vriendin

rijk zijn onder de voet gelopen door weer-

E’lara die in een verhaal vol corruptie en

zinwekkende wezens. Onschuldige burgers

bedrog belanden. Om te overleven heb-

en dorpelingen worden de ondergrondse

ben ze de brute kracht van Caddoc nodig,

kerkers ingedreven. Zodra Caddoc en E’lara

maar ook de dodelijke precisie van E’lara.

de ruïnes van Kala Moor naderen stuiten zij

Ze worden in hun strijd geholpen door een

op een donker kwaadaardig leger dat een

gids, Seraphine (met de stem van Lucy

bedreiging vormt voor alles en iedereen

“Xena: Warrior Princess” Lawless), wat hun

dat hun pad kruist...

en toegankelijk voor een breder publiek.

ongekende magische krachten brengt. Hunted: The Demon’s Forge is een roleHet vooruitzicht van rijkdom verleidt Cad-

playing actiegame dat zich afspeelt in een

doc en E’lara om de tocht te ondernemen

rijke spelwereld met een focus op coöpera-

in een uitgestrekt rijk dat bezeten is door

tieve hack ‘n slash actie. Ontwikkelaar inXi-

Armageddon op Mars Mars, vernoemt naar de Romeinse Oorlogsgod, doet zijn naam alle eer aan in het nieuwste deel van de legendarische Red Faction-serie. RF Armageddon is de opvolger van RF *XHUULOOD XLW ,Q GH]H DÀHYHULQJ PDNHQ GH XLWJHVWUHNWH landschappen van Mars plaats voor donkere grotten, waarin het gevaar overal op de loer ligt. uit het vorige deel), maakt de situatie nog erger wanneer hij per ongeluk op een buitenaardse levensvorm stuit. Zo begint een avontuur waarin je niet alleen de mensheid, maar ook het voortbestaan van Mars moet zien te redden! De speciale Nano Forge-technologie die in RF Armageddon (Xbox 360, PS3 en PC)

het vorige deel gebruikt werd om alles te

speelt zich een aantal jaar na RF Guerrilla

slopen, kan nu ook gebruikt worden om

af. De terraforming technologie, die de pla-

bijvoorbeeld beschutting te bouwen. Hoofd-

neet leefbaar maakt, is verloren gegaan.

persoon Darius beschikt dus over een wapen

Daardoor is de mensheid gedwongen om

van destructie én constructie! Bovendien kan

onder de grond te leven. Darius Mason,

Darius ook gebruik maken van de revoluti-

kleinzoon van Alec en Samanya (bekend

onaire Magnet Gun. Door handig gebruik te

90

maken van magnetisme beslis jij of je hele gebouwen in elkaar laten storten of aliens te pletter laten vliegen. Je eigen creativiteit is hierbij eigenlijk de enige beperking.


Top of the world binnentuintechniek

Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,

DE ORIGINELE LED KWEEKLAMP

Hoge opbrengst met een extreem laag stroomverbruik De originele gepatendeerde en Europees geregistreerde LFG Spectrabox pro II FLOWER BOOSTER is verkrijgbaar bij: CULEMBORG: SUZ - TRADING | LEEUWARDEN: DE LED KWEEKLAMP SPECIALIST | SCHIEDAM: COCO SYSTEMEN | BREDA: GROW SUPPLIES | AMSTERDAM: BASIC PRO | AMSTERDAM: GROW GROW INTERNATIONAL | TILBURG: EL-AMIGO

www.lfgspectrabox.com


Blue Fruit

Foto: Dinafem Seeds 92


Corbijn in Foam Tot 1 september kun je werk van de wereldberoemde 1HGHUODQGVH IRWRJUDDI $QWRQ &RUELMQ LQ KHW IRWRJUD¿H museum Foam in Amsterdam bekijken. De expositie toont een verzameling portretten van kunstenaars, zoals Iggy Pop, Anselm Kiefer, Damien Hirst, Tom Waits, Bruce Springsteen en Anthony Kiedis. Corbijn is geïnteresseerd in de worsteling

sche zwart-wit foto’s uit de beginjaren van

van kunstenaars met het creatieve proces,

zijn carrière een subtiele balans te vinden

de pijn en het drama van de scheppings-

tussen documentair werk en portretfoto-

daad. Zijn monumentale zwart-wit portret-

gra¿e. Het impliciet ter discussie stellen

ten verenigen soberheid en esthetiek en

van de grenzen tussen verschillende foto-

vallen op door de weloverwogen en exacte

gra¿sche genres kreeg later internationaal

wijze waarop het karakter van de gepor-

grote navolging.

tretteerde is vastgelegd.

Anthony Kiedis West Palm Beach, 2003 © Anton Corbijn

Corbijn is zich altijd blijven vernieuwen. Hij

het voortkomt uit een sterke persoonlijke be-

Gedurende zijn lange loopbaan heeft zijn

is zich naast fotogra¿e ook gaan toeleggen

trokkenheid bij zijn onderwerp. Het resulteert

werk een grote invloed gehad op de foto-

op gra¿sch ontwerp, het maken van video-

in foto’s die sterk afwijken van de stereotype

gra¿e, vooral op het gebruik van portretfo-

clips en meer recentelijk ¿lms, zoals Control

beelden die bestaan van beroemdheden.

togra¿e in de internationale media. Zo was

(2007) en The American (2010). Bepalend

al in de atmosferische en vaak melancholi-

voor de kracht van veel van zijn werk is dat

www.foam.org

93


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


State of mind Door: Diede Dracht

Nik is 20 jaar. In zijn vrije tijd gaat hij graag uit en bezoekt hij festivals. Hij tekent en leest veel en is altijd op zoek naar mooie plekjes om te kunnen skateboarden. In september begint hij aan een opleiding Nederlands. Hieronder vertelt Nik over zijn eerste blowervaring.

ik veel geblowd en eigenlijk ben ik daar de drie jaar die daarop volgden niet meer mee gestopt. Ik deed het niet met de intentie

Ik was niet onbekend met wiet en blowen

het praten was ik met een potlood op een

om verdoofd te zijn, maar de smaak en het

toen ik het voor de eerste keer deed. Ik

lege bladzijde lijntjes en ¿guurtjes aan het

effect vond ik heerlijk. Het was ook ¿jn om

was toen 15 jaar en ik had zomervakantie.

maken. Uit het niets riep Raymond ineens:

je van bepaalde mensen verwijderd te voe-

Het grootste gedeelte van mijn vrije tijd

“Geef mij dat potlood! Ik zie iets in het wit

len en samen met je vrienden in dezelfde state of mind te verkeren.

Ik was immens bewust van de werking die de wiet op mij had en dat vond ik echt fantastisch

Het nadeel van het vele blowen was dat ik mijn interesse voor een hoop dingen verloor. Het had een negatief effect op mijn

bracht ik door op de skatebaan. Daar werd

van het papier!” Hij begon te tekenen en

schoolprestaties, maar ook dat interes-

altijd veel geblowd en ik had er niks op te-

kreeg het voor elkaar om tussen mijn lijn-

seerde mij niet meer. Ik ben vrij acuut ge-

gen. Ik vond het eigenlijk altijd al heel erg

tjes en ¿guren door een vage Pino-vogel

stopt met het vele blowen. Ik had toen in

interessant. Die bewuste dag had ik eerst

te tekenen. Daardoor begon ik ook van al-

een coffeeshop gezeten en ik voelde me

een lange tijd met vrienden geskateboard

les te zien in de witte vlakken die waren

daarna niet zoals ik mij altijd had gevoeld.

en daarna bleven we nog een tijdje chil-

overgebleven, en tekende ik een boom

Het werkte niet meer zoals het altijd had

len. Er ging toen een joint rond en zonder

waar konijnen aan groeiden. Nog voordat

gedaan. Gelukkig heb ik sindsdien mijn

er echt over na te denken deed ik gewoon

ik klaar was had Raymond het potlood al-

interesse in veel dingen terug gevonden.

mee. Er waren toen veel vrienden aanwe-

weer uit mijn handen getrokken. “Nee! Niet

Blowen doe ik natuurlijk nog steeds wel

zig waar ik best wel een beetje tegenop

daar! Daar zit niks! Je ziet het verkeerd!”

eens, maar wel in een heel andere mate.

keek, dus ik denk dat ik ook wel indruk wilde maken. Maar het voelde goed. Ik had

We zijn denk ik wel an-

ook al wel eens gerookt, dus ik wist hoe

derhalf uur bezig geweest

het moest en ik vond het eigenlijk veel lek-

met die tekening, volledig

kerder dan roken.

geobsedeerd door de witte vlakjes en of we nog een

Fantastisch

¿guur konden vinden dat getekend

moest

worden.

Ik had genoeg op om voor de eerste keer

De mensen om ons heen

high te worden. Ik voelde me heel anders

zagen we niet meer, we wa-

dan normaal. Ik heb nog wat geskate en

ren totaal gefocust. We wa-

ik voelde me heel ongegeneerd en licht. Ik

ren ervan overtuigd dat die

kan mij niet meer zo goed voor de geest

¿guurtjes geen ideeën van

halen wat we daar verder hebben gezegd,

onszelf waren, maar dat

maar ik weet nog wel dat ik heel erg actief

die lijnen al in het papier

was in mijn hoofd. “Wauw, ik ben stoned.

bestonden en we die enkel

Eindelijk! Zo voelt dat dus.” Ik was immens

hadden overgetrokken.

bewust van de werking die de wiet op mij had en dat vond ik echt fantastisch.

Vage Pino-vogel

Smaak en effect Het gevoel dat ik van blowen kreeg beviel mij ont-

Niet veel later ging ik naar een vriend van

zettend goed. Nog diezelfde

mij, Raymond, want die gaf een feestje bij

week legden mijn vrienden

hem thuis. Het duurde niet lang voordat ik

en ik geld bij elkaar zodat

daar met hem aan het blowen was. Al gauw

een

raakten we verwikkeld in een diep gesprek.

voor ons kon halen. De rest

Ik had een schoolschriftje bij me en tijdens

van die zomervakantie heb

oudere

vriend

wiet


Door: Rob Tuinstra

The Dissapearence of Alice Creed

El Secreto de sus Ojos

Regisseur: J. Blakeson Met: Martin Compston, Eddie Marsan, Gemma Arterton

Regisseur: Juan José Canpanello Met: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago

Niet iedereen zal gecharmeerd

Deze

zijn

nagelbijtende

won bij de Oscars de prijs voor

thriller, want er zitten wat on-

beste buitenlandse ¿lm, en die

gemakkelijke

prijs is verdiend. Onderzoeks-

van

deze

momenten

in,

mooie

Argentijnse

¿lm

maar persoonlijk vond ik het

rechter Benjamin Esposito gaat

debuut van de Britse regisseur J. Blakeson zeer geslaagd. De

met pensioen, en wil een roman schrijven over een zaak van ruim

totale cast van deze ¿lm telt slechts de hierboven genoemde

25 jaar geleden die hem nog steeds dwarszit. Toen werd name-

drie acteurs, en ook qua locaties zijn we niet rijk bedeeld, maar

lijk een jonge vrouw verkracht en vermoord. Tijdens zijn speur-

desondanks blijft de ¿lm van begin tot eind intrigeren. En vooral

tocht naar de dader verloopt het recht niet zoals het zou moe-

ook spannend, want hoe de ontvoering van Alice Creed (dat

ten, ondanks de steun die Esposito krijgt van zijn directe chef

verklappen we nog wel) gaat aÀopen, blijft lange tijd ongewis.

Irene Menéndez Hastings en zijn collega Pablo Sandoval. Door de

Compliment ook voor de acteurs, die gestalte geven aan de per-

Àashbacks naar het verleden krijgt de ¿lm soms een weemoedig

sonages. Want een thriller zo zenuwslopend spannend houden

karakter, maar de spanning blijft er ondanks een lengte van 129

zonder achtervolgingen of shoot-outs is niet eenvoudig.

minuten goed in zitten. Al met al een uitstekende ¿lm.

True Grit

Unstoppable

Regisseur: Ethan en Joel Coen Met: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon

Regisseur: Tony Scott Met: Denzel Washington, Chris Pine

En nu vonden de Coen broers

Wanneer door menselijke fou-

het tijd worden voor een wes-

ten een trein met een chemi-

tern. Jeff Bridges, eerder door

sche en hoogst explosieve la-

de broers ingezet als de blo-

ding op hol slaat, dreigt een

wende

Lebowski,

ramp. Want hoe moet je deze

speelt opnieuw de sterren van

voortrazende ramptrein stop-

nietsnut

de hemel, nu als de zatlap

pen? Gelukkig heeft regisseur

Rooster Cockburn. Hij wordt ingehuurd door het 14-jarige meis-

Tony Scott twee ‘all American heroes’ in de aanbieding, name-

je Mattie (ook al fantastisch gespeeld door Hailee Steinfeld), die

lijk oude rot Washington en beginneling Pine. Om het clichérijke

de moord op haar vader wil wreken. Op hun zoektocht naar de

verhaal nog even compleet te maken zijn er ook nog een in-

moordenaar worden ze tegen hun zin in vergezeld door Texas

competente chef en een lollige collega bijgehaald, evenals wat

Ranger Matt Damon. Uiteraard komt dit trio tijdens hun reis

sentimentele beslommeringen van de twee helden. En onder-

ook weer enige zeer typische ¿guren tegen. En krijgt Mattie de

tussen dendert de trein bijna 100 minuten door… De ¿lm, die er

wraak waarnaar ze op zoek is? Een Coen ¿lm is onder te verde-

(Tony Scott!) gelikt uitziet, zou trouwens op ware gebeurtenis-

len in de categorieën; dit begrijp ik niet (of het is gewoon Àauw/

sen gebaseerd zijn. Het zei zo, voor het echte heldenwerk op

slecht/mislukt), goed, erg goed, en wat een topper! Deze valt in

een trein raden wij Runaway Train (uit 1985, met Jon Voight en

de categorie erg goed. Kijken dus.

Eric Roberts)) aan, die is veel en veel beter.

96


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Advertentie index

A&T Trading

36

Elixer

4

Alpha.C

91

Ferro

97

Amaranta Seeds

9

Funky Munkey

78-79

Limbo Grow Maastricht

13-14-15

LTT

13-14-15

Maxx Trading

91

Ana-B Products

93

Gemakstore Asahi

Apollyon

61

Goede Leven het

91

Of¿ce Green

15

Apollyon

13-14-15

Greenforce

94

Paradise Seeds

61 15

13-14-15

Ocean

Atami

20

Greenhouse Davids

13-14-15

Pascha Veenendaal

ATK Agratrading

41

Green-Point the

13-14-15

Polder de

B.A.C. / BG Products

2

78-79

13-14-15

Greenshop.eu de

94

PP Trading

61 97

Bimex

97

Grow Pro

41

PP Trading

Bio Ibo / G-Power

98

Growersplanet

41

Pro-Line

H.O. Emmen

91

Rokade

15

Salut Home & Garden

94

Sjamaan de

97

Smoking

99

78-79

Snail

93

Hennep Huis Het

13-14-15

T.T.B.

13-14-15

Biologisch Groen

13-14-15

Canna

1

Hacas

93

Canna

25

Hacas

78-79

Canna

51

Hakuna Matata

Canna

75

Halicarnas

Canna

100

94

13-14-15

Club 88

78-79

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

TDM Trading

94

D&L

78-79

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

13-14-15

TGC Trading

30

Danny Trading

94

Hy-Pro

97

Thc

41

Devil’s Harvest Seed Company the

30

Hy-Supply

19

Top Vision

94

Indoor Garden Center

36

Tuinbouw Centra Jupiter

36

Jorge Cervantes

66

Ultra Trading

61

Juweliers Goldberg

94

Upstairs

10

Dizzy Duck

78-79

Dutch Green Led Lights

91

E.C.J.

13-14-15

E.P.A.

46

K1drink.com

Ed Rosenthal

82

Keeper de

Highlife magazine Is een uitgave van:

13-14-15

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Dark Farobang, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Coverfoto: iStockphoto

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België

98

78-79


NEW & IMPROVED WWW.SMOKINGPAPER.COM